Skip to main content

Full text of "Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges gamla lagar, på Kongl. Maj:ts. nådigste ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books, google .com/l Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| ;^ / 

/ - CORPUS roiUS SUEO-GOTORIM 

ANTIQm 

Volumen IV. ^atnliitg m ^toertgeö #amla iLagar, PA KONGL. MAJ:TS NADIGSTE BEFALLNING UTGIFVEN AF D. C % ©tjlptet* FtBUBE B AN j» ET. SÖ DERM ANNALAGEN. LVND, 1838 j i Berlihcska Boktryckeriet. CODEX lURIS SUDERMANNICI , CC7M NOTIS GRmCIS, VARnS LECTIONIBUS , GLOSSAAIO 

ET INDICE NOMINUM PROPRIORCM. 
öDermanna^lagen. UmiFFEN AF D. C % Äc|)lpter» LVND, i83S, »Bermncska Boktryckeriet. CORPUS njRIS SUEO-GOTORUM 

ANTIQUl 

Folumen IV. ■ 11 > ^atnliitg ar ^tnertgeö <^amla iLagar, PA 

O KONGL. MAJ:TS NADIGSTE BEFALLNING UTGIFVEN AF D. C % »tl^lpter* F/BBJBB Ä^iTjifiT. SÖDERiMANNALAGEN. LUND, 1838 , i Berlihoska Boktryckeriet. I 


CODEX lURIS SUDERMANNICI , CDM NOTIS GRmaS, VARnS LECTIONraUS, GLOSSAAIO 

ET INDICE NOMINUM PROPRIORCM. 
öUermanna^lagen. UTQIFFEN AF D. Ct % Äc|)lpten LUND, t83S, »Beumncska Boktryckeriet. PRAEFATIO. FÖRETAL. L De Godicibas loris Saderman- /. Om handskrifterna af Söder-- 
iiici maouscriptis. mannalagen. 1. GkIcx membranaceus Bibliolhecae 
Begiae Stockbolmiensis, sign. B 53. 
Hic codex, tergino tegumento compa- 
ctus, habeli, praeter uDuni folium mem- 
braoaceum in initio volu minis» et ali- 
qua foiia chnrtacea scripturae vacua 
in initio et fioe libri inserta , 96 folia 
87 pollices Suec. alla et 6^ poll. lata, 
quorum uitiraum continet duas ul ti- 
mas lineas iuris Siidermanniciy et» sub 
Tubrica: aruis köp balkir, initium an- 
tiquiaris codicis iuris urbici , Bimrköa 
netier dicti , post aliquod temporis in- 
tervallum et aiio atramenlo quam ius 
Sudermannicum scriptum, attamen ea- 
dem forte manu. Hoc fragmentum 
finitur verbis : woKkin man sum kmre 
.a. annan fort foghatanom. Probabile 
est continuationem dicti codicis scri- 
ptam fuisse folio abscisso^ de quo exi- 
guum tanlum segmentum restat; plu-* 
raque forte folia porro sequentia de- 
perdita sunt. Si, ut verisimile est, 
lotus codex iuris urbici hrc additus 
fuerit» ille codex, proprie in usum 
urbis Stockbolmiae compositus, in hoc 
apographoy ut videtur, urbi cuidam 
Sudermanniae fuit accoramodatns; sic- 
ut ex apograpbo eiusdem codicis ad- 
huc exstante, quod recentiori codici 
iuris Vestrogotici adnexum est, ad pa- 
ret illud usui priscae urbis Ludosiae 
fuisse destinatum ^). — In interiori 1) Vide VGL. pag, XIX. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. 1. En Kangl Bibliotheket i Stock- 
hohffi tillhörig pergamentscodex^ sign. 
B 53. Denne i skinnband bundne 
codex har, ntam ett i början inhåf- 
tadt pergamentsblad^ och några rena 
pappersblad i bärfan och slutet af bo- 
ken, 96 blad af 8^ Svenska tums höjd 
och 6^ tums bredd, af h vilka det si- 
sta innehåller de två sista raderna 
af Södermannalagen y samt, under 
rubrik: aeruis köp balkir, början af 
den äldre Stadslagen, eller så kal- 
lade Bjärköaråtten, skrifven något 
senare och med annat bläck än Söder- 
mannalagen, men tilläfventyrs af sam- 
ma hand. Detta fragment slutas med 
orden: wolikin man sum kaere .a. 
annan fori foghatanom. Fortsättning 
af nämnda lag har troligen funnits 
på ett bortskuret blad, hvaraf blött 
en smal remsa återstår, och flera der- 
efter följande blad torde hafva gått 
förlorade. Om, såsom sannolikt år, 
hela Bjärköaråtten här varit tillagd, 
har denna egentligen för Stockhohn 
författade lag troligen varit i demia 
handskrift lämpad för någon stad i 
Södermanland, likasom den ännu i 
behåll varande handskrift af samma 
lag, hvilken år bifogad Pestgötala- 
gens yngre codex ^), visar att den 
varit använd i Lödöse. — På inre 
sidan af främre permen är i 16:de 

1) Se VGL. sid. XIX. II parte antici tegumeDli saeculo XVI 
scriptum est: Sypermanna Lagh^ et 
infra alia Tnanu : Konung monss evik- 
sons Lag Smeek; in inferiori vero 
margine postici tegumenti legitur no- 
men Nic Bure. Folio raembranaceo 
in initio libri inserto Latinae quaedam 
sententiae saeculis XVI et XVII sunt 
adnotatae; ultimo vero folioruiu char- 
taceorura deinde sequentium scripsit 
Hadorph: Sudermanna Lagen, ef- 
ter hwilken den tryckta publicerat 
åhr. Hic codex ante medium saecu- 
]um XIV» vel baud longe post annum 
1327» exaratus esse videtur; scriptu- 
rae specimen exbibet Tab. I. Incipit 
a praefatione, quae babet rubricam 
Prologus; deinde sequuutur liber 
de iure ecelesiastico ceterique iuris Su* 
dermanniei libri. Singuii iibri in ini- 
tio babent rubricas et indices capitum 
ornatos signo ^ ante et litteris nu- 
meralibus post quemque titulum, u- 
trisque exaratis rubro pigmento duoruni 
generum in alterutra linea alternan- 
tium, quorum allerum rubidius est, 
alterum vero aceedit ad croceum vel 
latericium colorem. Tituli librorum, 
una cum litleris numeralibus ordinem 
eoruui indicantibuSy in summo mar- 
gine foliorum minio sunt scripti » ut 
/"^ Kirkiu. Balker., 11'''. Ku- 
nunx. Balk er. &c. Prologus sin- 
gulique libri ornantur litteris initiali- 
bus grandioribuSy pigmento rubro duo- 
rum generam antea commemoratoruni 
exaratis. Capita quoque, in nova li- 
nea incipientia, distinguuntur rubricis," 
ac litteris initialibus rubris altitudine 
duabus scrlpturae lineis aequalibus. 
Litterae maiusculae, in textu oecur- 
rentes, ac saepequoque lilteni v voca- 
bula incipiens» rubra lineola notan- 
tur; 3ignum ^ rubrum baud raro in århundradet skrifvet: Suf^erraaona 
Lagh , samt nedanför af annan hand: 
Konung monss eriksons Lag Smeek; 
nederst på bakre permen låses nam- 
net Nic Bure. På pergamentsbladet 
i början af boken äro några Latin- 
ska sentenser i 16:de och J7:de år- 
hundradena anteknade; och på det 
sista af de derefter följande pappers- 
bladen har Hadorph skrifvit: Su- 
dermanna Lagen» efler hwilken den 
tryckta publicerat ähr. Denne codex 
synes vara skrifven i förra hälften 
af 14:de århundradet j eller ef långt 
efter år 1327: prof af stilen lemnar 
Tab. L Den börjar med företalet^ 
som har rubriken Prologus; der- 
efter följa KyrhBalken och de ö fri- 
ge Balkaime af SML. 1 början af 
Balkarne äro rubriker^ samt förtek- 
ningar på Flockarnes hinehålly hvil- 
ka äro prydda med tehnet ^ framr 
för och Romerska skiffrar efter hvar 
titelj båda med rödt bläck af tvånne 
på hvar annan rad omväxlande slag^ 
af hvilka det ena är mörkare rödt^ och 
det andra närmar sig till gult eller 
tegelfärg. * Balkarnes titlar jämte de- 
ras ordningsnummer äro skrifna med 
röda bokstäfver öfverst på sidomas 
såsom l\ Kirkiu. Balker., 11"*. 
Ku nunx. Balker. Sfc. Företalet 
och Balkarne äro prydda med stora 
begynnelsebokstäfverj inålade med de 
nämnda tvänne slagen af röd färg. 
Af ven Flockame utmärkas med rubri- 
ker och en mot två raders höjd sva-- 
rande röd begynnelsebokstaf på ny 
rad. Stora bokstäfver inuti texten, 
och ofta bokstafven v i början af 
ord, äro märkta med ett rödt streck; 
ett rödt ^ finnes ej sällan inuti texten, 
men aldrig i capitlens början. Bok- 
stafven J) brukas här, ej i dess ståtte III texta occurrlt, nutnquam Verb in ini- 
tio capitum. Littera p hic frequens 
est» nec eius locooccurrit th; at inter- 
dum p vel th loco litterae t^ vei t 
pro p; quarum rerum exempla infra 
sant adferenda. Quoqne tS hic saepe 
oocurrit. Interdura r pro r in initio 
Tocabulorom invenitur ^). Praeter usi- 
tadores abbreviationes, hic saepe ub- 
breviata occurrunt verba höte^ åötinj 
åötiSj böiaSj kununger^ kununffij mals* 
egkande &c. ^). Ordo verboruni non- 
nuUis locis signis *' vel -{- est emen- 
datus ^). Yocabula vet litterae omis* 
sae niultis locis supra lineam sunt ad- 
ditae, quod nonnullis quidem locis 
propria scribae manu factum esse evi- 
dens est ^)f plerisque vero dubium est 
aune rec. man. sit factum ®). Litterae 
vel vocabula errato scripta multis lo- 
cissunt deleta ^); plerumque alia illo- 
rani locis sunt scripta ^). Quatuor 
lineis folii 64 recti, totoque folio eodem 
verso, continentibus partera capitis 4, 
niaioreni partem capitis 5, totumque 
fere caput 6 KöpB.» scriptura fere 
extrita est; haec tamen uiaximam 
partem distincte omnino legi possunt; 
pauca tantum vocabula penitus adeo th; men väl stimdom ^ eller th t 
stallet för t, eller t för |>, hvarpå 
exempel nedanför skola anföras. JT/- 
ven ^ förekommer kår ofta. På nå* 
gra stållen finnes n i stället för r t 
början af ord ^). Utom de vanligare 
förkortningames förekomma kår ofta 
orden bote» botin, bötis, botas, ku- 
nunger, kunungi, malseghande S^e. 
förkortade ^). Ordens ordning år på 
några stållen rättad genom teknen " 
eller -|- V- Vteglömda ord eller bok- 
ståfver äro på många stållen tillsatta 
of vanför raden; på några ställen fin*' 
nes detta tydligen vara gjordt egen- 
Mndigt af skrifvaren^)^ men på de fle- 
sta torde det vara gjordt af senare 
kand^). Misskrifna bokstäfver eller 
ord äro på många ställen utplånade''); 
merendels äro andra i deras ställen 
skrifna ^J. På fyra rader af första si- 
dan af foL 64 j och kela andra sidan 
af samma blad, innehållande en del 
af Fl 4y större delen af Fl. 5. och 
nästan hela FL 6 KöpB.^ är skriften 
nästan utplånad; dock kan det me- 
sta käraf med ftillkomäg säkerhet lä- 
sas; endast några ord äro så allde- 
les utplånade, att man ef kan urskilja T) £i. c. mftpiay na, uawrn, Rugh &c. 
Cfr. Tab. 1. 

3) Vide Tab. L 

4) Vide not. 96. pag. 72; not. 13. p. 163; 
not. 6. p. 168. 

5) Vide not. 31. pag. 20; not 14. p. 25; not. 
8. p. 61. 

6) Vide not. 78. pag. 21; not. 38. p. 38; nött. 
43, 58. p. 41; not. 72. p.44; not. 11. p. 47; 
not 50. p. 75. &c. 

7) Vide not 17. pag. 5; not. 1. p. 10; not 97. 
p. 42; not 21. p. 56. &c. 

8) Vide oot. 58. pag. 11; not. 91. p. 12; not 
46. p. 16; not 49. p. 18; not 22. p. 27; 
not. 52. p. 38. &c. 2) T, ex, Ryt^iae, Ra, Rawm , Rugh ^c. 
Jfr. Tab. I. 

3) Se Tab. /. 

4) Se not. 96. sid. 72; not. 13. s. 163; 
not. 6. 8. 168. 

5) Se not. 31. sid. 20; not. 14. s. 25; not. 
8. s. 61. 

6) Se not. 78. sid. 21; not. '38. s. 38; nött. 
43, 58. s. 41; not. 72. s. 44; not. 11. s. 
47; not. 50. s. 75. ^c. 

7) Se not. 17. sid. 5; not. 1. s. 10; not. 
97. 8. 42; not. 21. s. 56. Sfc. 

8) Se not. 58. sid. 11; not. 91. $. 12; not. 
46. s. 16; not. 49. s. 18; not. 22. s. 27; 
not. 62. s. 38. ^e. IV 

sunt deleta » ut discerni nequeat quid hvad som varit shrifoet ^). I bråd' 

seriptuni fuerit ^). In margine muUis den firmas på många ställen af åt* 

locis diversis mani bus receDtioribus ad^ skilUga yngre händer ord anteknade» 

DOtala sunt vocabula , quae respiciuut som hftfva afseende på textens innB-^ 

ea quae io textu leguntur; ex. c. ad iåll; U ex* vid KgB. 2; götoui oc 

KgB. 2: götom oc gutom; nd GB. 6: gutom; vid GB. 6: braass oc finger* 

braass oc fingergull &o. Respectu gult ^c. I afseende på orthographi' 

ka bi to orthographiae buius codicis» en i denna handskrift må anmärkas: 
kaec observari merentur: 

e saepe occurrit pro (je vel a, ex. c. e förekommer ofta för 2^ eller a, t. ex. 

annetj hittes, hugbnaper, h^rramie, höre^ kummne^ ringröre, sinne ^ 
siaelwens wape &c. 

/ pro te vel a: i för ae eller a: 

föris^ helghij kirkiunij k€Bnnis. 

a pro iB vel e: a för ae eller e: 

agharj gängar^ giwar, hawdr^ rapar^ warpar &c. 

ey pro e: ey för e: 

eynan, eynest j eyn saCj Aeymj heyter &c. 

ei pro e: ei för e: 

weit , sweintuna. 

e pro o vel u: e för o eller u: 

kemelikej saclöse, pmsse. 

ö pro o: ö för o: 

böin^ böty botin j möpef. 

n> pro u: w för u: 

wm^ awmj rawm, 

tk pro t: th för i: 

eth^ fothy gullitkj mykithj ruthna, siangaranith j wathnnm, wetk &c, 

d vel d' pro t: d eller H för t: 

banzmaledj gilcf, oqualtf. 

' Il pro Id : 11 för Id : 

elle» ellin, giäee, gmllin, oskyllij wcdla &c. 9) Cfr. nött. 71, 74, 85. pag. 128; not. 90. &c. 9) Jfr. nött. 71, 74, 85. sid. ISO: not. 90. 
p. 129. $c. s. 129. ^ pro f ^ et contra: p för t, och tvärtom r 

ä^ertan^ clupra^ ogttBwip, piujkrar; aflatj kowtdukar, tiggiemde, piuf- 

rin fine vocabulorum saepe omiltitur: r utelemnas ofta i slutet af ord: 

a komoj bolby^B, granna y hunda, wiku &c, 

Litterae saepe duplicantur: Bokståfver fördubblas ofta: 

kumj maaly waar» been, heemdir, see^ ^gghtUj vphanggm^ hyt^ lijn, 
9ijn^ pptj ballj mall, simllj hemmnJs man, soknnamen, swinnin, vgnne, 
nunnnm (BB. 29: i. not. a a,), byrrims, p%ha:rrtBpa, Itentte, rcenttevy Auus&c. 

Litterae siroplices pro duplicibus: Enkla bokståfver för dubbla: 

ägin, l^Bgin^ manin ^ sanan &c. 
Litterae transponuotur : Bokståfver omflyttas: 

bropruSy e^n, éko^ij eng^ klostres j sola Séetris, wang, öldyrke. 

Litterae oniittuntur: Bokståfver utelemnas: 

byghCdJfastum j lan(d)boe, hoffjpi, höffjpe, €er(f)p6erj sialffJsinSj äter 
g(oi(g)Sy byrfgJp^Bj hemföl(g)dy manhel(g)d, pr(Btyl(p)tumj ap(t)nay cris(tj' 
wig, gip(t)ning , geesféjning &c. 

GoDSonaotibas similibus in duobus vo- Då lika consonanter i två ord sam^ 
cabulis coDcurreotibus, altera Donoui»'- manstöta, uteslutes stundom endera: 
quam omittitur: 

sifscap(s) spiran (KkB. 15:3.), w(Brt(s) sins (JB. 4:1.), hn>ar(tj pertt 
iiEB.6:3.), langCi) perm (BB. 21: i.). 

Nonnullis locis praepositio vel prono- På några ställen finnes en prtspo' 
men cum nomioe quod respicit, quasi sition eller ett pronomen sammandra^ 
io noum vocabuluui coDtrabittir: get till ett ord med det dertill hö- 

rande nomefi: 

amarum, KgB. L anferkum, KgB.5:pr, af^ti feasins , KgB. 12: 3, 

Hiccodexy queni io textu seeutus suiu. Denna handskrift , hviUcen jag lagt 
in oolis littera A iosigoitur, till grund för texten, år i noterna 

utmärkt med bokstafven A. 

1 Codex membranaceus Regiae Bi- 2. En Kongl Bibliotheket i Köpen* 

Uiotkecae HafDJensis, sign. N:o 2237 hamn tillhörig pergamentscodex, sign. 

in nova collectione regia. Hic eodex N:r 2237 i nya Kongl samlingen. 

tegoioeDtu tergioo munitus babet 82 Denne i skinnband bundne codex har 

foiia 10 poIL älta et 8 poll. lata; scri- S2 blad af 10 tums höjd och 8 tums 

pias est, ut videtur, baud longe post bredd; den år troligen skrifven ej VI anoura 1^35 ^ ^). lo interiore parle 
tegumenti legitur nomen Hans Hans^ 
sörni Bilfeld; in inferiore vero mar- 
gine primi folii: Gabrielis Posse. Huoc 
codicem neque viderat Åkerman, 
cum a. 1666 ex codice A. ederet ius 
SudermaDDicuniynecHadorphy cum 
deceni post annis in praefatione ad co- 
dicem sub nomine iuris Dalici editum 
Tulgaret confirmationem iuris Suder- 
mannici. L u n d i u s vero , qui notis 
ad ius Uplandicum inseruit capp. 4-6 
KöpB. SÄIL., ex hoc codice transscri- 
pta, tam iHo loco^^), quam in notis 
ad cotumentitiam epistolam A g a p e t i » 
a se editam ^ ^ ) y ^ commemorat hunc 
codicem , quem ad bibliotliecam a Con- 
siliario Regio iam defuncto Claudio 
Fleming relictam pertinere narrat; 
et aliis quoque locis verba facit de eo- 
dem codice ^^)y qui, ut videtur, post 
annum 1685, quo de vita decessit 
Fleming, ad eius notitiam pervene- 
rat. Alia res, quae testa tur L u n d i - 10) Hic commemoratur iter solcmne a Re- 
geMagno Erici filio dicto anno fa- 
ctum. Vide Add, 1: 9. laipque confirma- 

\ tio iiiris Sudermannici, qtialis in hoc co-> 
dice legitur, habet Scaniain titulo Regis 
additam ; ita vero in archetypo huius cdi- 
cti a. 1327 editi/scriptum esse non poluit. 

11) Ivs vetus UpL &c pag. 181. 

12) Aotae ac observationes in literas Ram. 
Pontificis Agapeti II öcc. pag. 12, 28. 

13) Diss. de moais acqidrendi res potissi" 
mumsoH, Ups. 1700, p. 41. De iusiiiia 
et vure Sueonum, Ups. 1703, p. 55. Quod 
posteriori Joco, roentione facta codicum 
iuris Suderroannici , Scanici et Dalici ab 
Åkerman et H a d or pb editorum, dicit, 
"meliores exstare codices manu exaratos 
et Sudermannicaruro et Dalicarura et Scan- 
dianarum (sic) legum/' id, quod ad ius 
Suderinannicum adtinet, de codice supra 
coromemorato inteiligi potest. långt efter år 1335^^). Innantill 
på permen låses namnet Hans Hans- 
sönn Bilfeld, och nederst på första 
bladet: Gabrielis Posse. Demie co^ 
dex var hvarken känd af Åker- 
man, då han år 1666 efter cod, A. vt- 
gaf Södermannalagen , eller af Ha- 
dorphj sam tio år senare t företa- 
let till den så kallade Balelagen in- 
förde stadfåstelsen af SML. Men 
Lundins^ som efter denna hand- 
skrift i anmärkningame till Uplands- 
lagen aftryckt F14-6 KöpB. SML., 
nämner så väl der * ^), som i anmärk- 
ningame till den af honom utgifna 
diktade Agapeti Bulla * ^ ), denna 
handskrift såsom tillhörande aflidne 
Kongl Badet Friherre Claes Fle- 
ming s efterlemnade bibliothek; och 
han omnämner på flera stäKen sam- 
ma handskrift * ^J, hvilken förmodli- 
gen fört t efter Flemings år 1685 
timmade död hade kommt till hans kun- 
skap. En annan omständighet sam 
vitnar derom^ att Lund ius haft 

10) Hår omtalas att Konkng Magnus 
Eriksson ofvannämnda år red sin e- 
riksgata. Se Add. Ix 9. Också har i 
staafästelsen Skåne redan i denna hand^ 
skrift bUfvit insatt i Konungens titel, 
der^ det ej kunde finnas i det år 1397 
skrifna originalet. 

11) lus vetus Upl. &c. sid. 181. 

12) Notae ac observationes in literas Roni 
Pontificis 'Agapeti II &c. sid. 13, 98. 

13) Diss. de inodis acauirendi res polissi- 
mum soli, IJps. 1700, s. 41. De iusti- 
tia et inre Sueonum, Ups. 1703, #. JJ. 
Hvad han på senare stället, sedan han 
omnämnt Åkermans ochHadorphs 
editioner af Södermannar, Skåne^ och 
den så kallade Dalelagen, ytrar, att 
bättre handskrifter firmas af alla tre 
dessa lagame, det kan, hvad SML. be- 
träfar, förstås om den ifrågavarande 
handskriften. VII um sais manibus tractasse huoc ce- 
dicem» ea est, quod in vocabulo eriks 
påta liUera e ubique diligenter est 
erasa^*); qua re Id raeinoriatn revo- 
calur alius codex maDuscriptus a L u o - 
dio valde celebratus ^^)9 collatis iis, 
qaae L u o d i u s fa bula tur de "anti- 
quismaDuscriptiscodicibus/' ubi dictum 
vocabulum e rikzgatu scriptum esse 
perhibet ^ ^). Postea hic codes fuit in 
dominio Secretarii Archivi Antiquita- 
tum H e I i o ^ ^). Notitiam eius ha- 
baisse videtur Å bra ha rnsson ' ^). 
loter collectiooes a M. R. Brocnian 
reiictas, et in Bibliotheca Regia Stock- 
bolmiensi adservatas, non tantum ca- 
pita quaedam ex hoc codice a. 1758 
Iransscripta exstant, verum etiani co- 
des iuris Sudermannici typis vulgatus, 
JO coius niargine notatae sunt varie- 
tates ex eodem manuscripto codice; 
adootationes B ro c m a n n i indicant 
huoc codicem iam isto tempore fuisse 
io dominio inclutissimi Dani la c. Lan- 
gebeky qui illum, ut videtur, a di- denna handskrift i sina händer, är 
den, att i ordet eriks gata bokstaf- 
ven e hår på alla ställen är med om- 
sorg utplånad ^^)j hvilket erinrar om 
förhållandet med en annan handskrift, 
som blifvit mycket omtalad af Lun- 
dius^ ^), äfvensom om hvad Lundins 
berättar om gamla handskrifter, der 
nämnda ord skall vara skrifvet e 
rikzgatu*®). Sedermera tillhörde den- 
na handskrift Sekreteraren vid Anti- 
qvitets-Archifvet Helin^''). Ben sy- 
nes hafva varit känd af Abrahams- 
son^^). Bland N. R. Brocmans 
efterlemnade, till KongL Bibliotheket 
i Stockholm hörande samlingar finnas 
ej allenast åtskilliga ur denna hand- 
skrift år 1758 afskrifna stycken, u- 
tan ock ett exemplar af den tryckta 
Södermannalagen med i brädden an^ 
märkta varianter ur samma codex; 
af B r 00 mans härvid gjorda antek- 
ningar finnes att boken redan vid 
nämnda tid tillhörde Banske Justi- 
tierådet och Archivarien Ja c. Lan- 
gebek, som förmodligen hade köpt 14) Cfr. not. 2- pag. 46; nött. 22, 23, 25. 
p. 188-190. 

15) Vide UplL. Addenda, pag. 455. 

16) Vide ÖGL. v. eriks gata. 

17) W i I d e, Sueeiae Historia pragmatica, 
Stockb. 1731, pag. 157. Cfr. istins ope- 
rtf versionem Sufcanam: Svenska Stats- 
Fårfattningars eller Almänneliga Rätts 
Bistorie, Siockh. 1749, pag. 320. Wil- 
de quoqiie in observationibus ad Pufen- 
d o r fs Inledning til Svenska Statens Bi- 
störte, P. 2, Slockh. 1743, pag. 346, 
comnieaiorat hunc codicem, quem dicit 
esse optimnni iuris Sudermannici codicem 
nanu^criptum. Quod de Rege E ro un do 
dicitur in cap. 2. KgB. (Add. 1: 3.), id ad 
huoc codicem attraxit Wildei attentio- 
nein. 

tt) Ad Cod* Christoph. KgB. 5. not. d, pag. 135. U) Jfr. not. 2. sid. 46; nött. 22, 23, 25. 

s. 188-190. 
15) Se VplL. Addenda, sid. 465. 
lo) Se ÖGL, v. eriks gata. 

17) Wilde, Sueeiae Historia pragmatica, 
StockL 1731, sid. 157. jfr. Svenska 
öfversättningen : Svenska StatsFör fatt- 
ningars eller Almännerga Rätts Hislorie, 

Stockh. 1749 y sid. 320. Afven i an-^ 
märkningame vid P ufendo rfs \ n I ed- 
n ing til Svenska Statens Historie, 2:draDel. 
Stockh. 1743, sid. 346, omtalar Wilde 
denna handskrift, som der upgifves vara 
"det bästa mannscriptet afSöaermanna 
lagen." Det är kvad som der i KgB, 2. 
talas om Emund sleme (Add 1: 3.), 
kvilket ådragit denna handskrift ffil- 
des upmärksamhet. 

18) Vid Landslagen, KgB. 5. not. d, sid. 135. VIII cto Helin sibi coiuparaverat, nisi for- 
te per plures manus Iransiisset libero 
Quod in isto codice, cuius in sequen- 
tibus sub N:o 17 roentio est facienda, 
adnotavit Solander, nempe codieem, 
de quo nunc sermo est» inveniri in 
bibliotlieca Comitum Fleming, id 
neminem moveat, cum non conslet quo 
tempore scripta sitilla adnotalio, quae 
praeterea non alio fundamento nili vi- 
detur , quam iis quae Lundius longo 
ante tempore de lioc codice narra ve- 
rut. In bibliotlieca a Langebek 
relicta hic liber exstitit ^^); in auctio- 
ne publica a. 1777 habita eum erait 
Kofod Anclier; in ingenti libro- 
rum collectione ab eo relicta, duode- 
cimque post annis hastae subiecta, quo- 
que erat hic codex ^^); tunc, ni fällor, 
immigravit in Bibliothecam Regiam, 
ubi nunc adservatur. — Folia huius 
codicis duopriora, quaeolim, ut quo- 
que scripturae conformatio testatur, 
in fine libri posita fuerunt, continent 
confirmationem Regis Magni Erici 
filii; fol. 3 recto legltur prologus; eo- 
dem folio verso incipit ipse iuris co- 
dex. Scripturae specimen exhibet Tab. 
IL Saepe hic occurrit pj plerumque 
tamen eius loco th vel ^; distinctio 
litterarum d" et <f baud neglecta est, 
at lineola, qua notatur t^ saepe, pariter 
ac lineola per litteram d ducta, valde 
tenuis est, ut vix adpareat. Duplex 
// ubique, cum non sequitur nota quae- 
dam abbreviationis, una , interdtim 
duabus virgulis transversis ornatur; / denafnyssnåmnde Helin, såframt 
den ej gått genom flera händer. Se- 
landers antekning i den handskrift^ 
sam i det följande skaU omtalas un- 
der N:r 17 y att nu ifrågavarande 
handskrift var till finnandes i Gref- 
vame Flemings InbHotheky fortfe- 
nar ingen upmärksamhetj då man ef 
vet huru gammal denna antekning år, 
och den dessutom synes grunda sig 
endast på Lundii vida äldre up^ 
gift. Boken fanns i Langebeks 
efterlemnade bibliothek^^)^ och köp- 
tes på auktion 1777 af Kofod An- 
cher, bland hvars efterlemnade, 12 
år semtre på auktion sålda betydliga 
boksamling den också var^^); den 
lår då hafva kommit till Kongl Bi- 
bliotheket, der den ännu finnes. — 
De två första bladen i denna hand- 
skrift, hvilka fordom, såsom man åf- 
ven af stilen kan sluta, haft sin 
plats i slutet af boken, innehålla Ko- 
nung Magnus Erikssons stad- 
fäst else; på första sidan af fol. 3 
läses företalet, och på andra sidan 
af samma blad börjas sfelfva lagbo- 
ken. Prof af stilen visar Tab. II. 
Här förekommer ofta p, men meren- 
dels i dess ställe th eller (S; skilna- 
den emellan $ och d är tefnligen no- 
ga iakttagen; men det streck hvär- 
med "5 utmärkes, år ofta, likasom 
strecket genom ö, ganska fint och 
knappt synligt. Def dubbla 11 är all- 
tid, då ej ett förkortningstecken der- 
efter följer^ märkt med ett, stundom 


.1 *••,. •• t. 19) Invcnitur in catalogo typis vulgato: 
Biblioth. Langeb. Havn. (1776) pag. 554, 
sub N:o 47. 

20) Cataloffi Librorum . . , Petri Kofod 
Ancher, Pars 111, Havn. 1789, pag. 39, 
sub N:o 180. 19) Den finnes uptagen i den tryckta ka- 
talogen: Biblioth. Langeb. Havn. (1776) 
sid. 554, under N.r 47. 

20) Calalogi Librorum . . . Petri Kofod An- 
cher, Pars III, Bom. 1789, sid. 39^ 
N:r 180. IX quoque et n in fise vocabulorum 6ae- 
pe lineola notantur. Åbbreviationes 
raro occurrunt; ad minus usitatas per- 
lineDt r uno loco et^pluries nota ab* 
breviationis insigniia. Singuli libri , 
in nova pagioa incipienteSy in princi- 
pio habent rtibricaset indices capituro; 
postea incipit texlus liKeris initialibus 
grandioribus rubiis ac caeruleis; talibus 
quoque ornantur confirmatio et prologus. 
Capita, quae incipiunt in nova linea, 
babent rubricas et litteras initiales al- 
ternatim rubras vel caeruleas. Parti- 
tio librorum in capita eatenus difiert 
ab illa, quam habet cod. Å, ut ple- 
rosque libros in plura capita dividat 
codex, de quo nunc sermo est ^^). 
Lttterae rnaiusculae in textu occurren- 
tes rubra lineola ornantur; sectiones 
textus quoque rubro signo Jpdenotan- 
tor. In suramo foliorum margine non, 
ut adsolety tituli librorum, sed litte- 
rae numerales ordinem eorum indi- 
cantes rabris litteris sunt scriptae, ut 
/ balker jy II balkev &c. Adnotatio, 
quam antiquior quidam codex, ut vi- 
detur, in margine scriptam liabuit, 
bic, rubris litteris exarata, in textum 
irrepsii^^). Post finem cuiusque li- 
bri plures paginas sciipturae vacuas 
reJiquit scriba, eum sine dubio in fi- 
nem, ut ibi postea inseri possent addi- 
tamenta; quod tamen non factum est 
nisi ad calcem libri de rebus immo- 
bilibus^'}, atque inter libros de con- 
iogiis et de successionibus, ubi tabulam 
inseruit scriba, ostensuram cursum lu- två tvärstreck} äfvensam 1 ock n t 
slutet af orden ofta äro prydda med ett 
litet streck. Förkortmngar förekom- 
ma sällan; till de mindre vanliga hör 
att v på ett ställej och sflerastädesj 
finnas genom förkortningstecken ut-- 
märkta. Baikarne börjas på ny si- 
da j med rubriker och förtekningar 
på Flockames innehåll^ hvarefter tex- 
ten följer, prydd med stora röda ock 
blå begynnelsebokstå^fver, hvarmed af- 
ven stadfästelsen ock företalet äro 
försedda. Flockame, somäfven äro 
försedde med rubriker j börjas på ny 
rad, med omväxlande röda eller blå 
begyrmelsebokstäfver. Indelningen i 
Flockar år hår i så måtto afvikanr 
de från den som finnes i cod. A, att 
de fleste Balkame här äro delade i 
fiere Flockar ^^). Stora bokståfver 
inuti texten äro märkte med ett rödt 
streck; af delningar af texten äro äf- 
ven utmärkta med ett rödt §:. Uf- 
ver st på sidorna finnas ej, såsom vem- 
ligt. Balkames titlar , utan deras ord- 
ningsnummer , skrifne med röda bok- 
stäftyer, såsom 1 balk^, 11 bdlker^c. 
En anmärkning, som troligen i en äl- 
dre handskrift stått i brädden, har kär 
fått sin plats inuti texten med röda 
bokståfver ^^). Vid slutet af kvar 
Balk har skrifvaren lemnat flera si- 
dor oskrifna, troligen på det att der 
framdeles måtte kunna införas tillägg, 
kvilket dock endast skett vid slutet 
af JordaBalken'^ ^), samt emellan Gipt- 
ninga- och JErfdaBalkame^ der skrif- 
varen infört en tabell, som skall ut- 21) Cfr. not. 4. pag. 6. &c. 

22) Vide not. 45. paf;. 154. 

23) Vide not. 7. pag. 83. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IV. 21) Jfr. not. 4. sid. 6. 8fe. 
S3) Se not. 46. sid. 164. 
33) Se not. 7. sid. 83. B nae per zodiacum, ac ternpora, qui- 
bus venain secare salutare esse credi- 
tum est. Postea non solaru abscissa 
sunt folia a scriba praetermissa , sed 
etiam purs additamenti caici libri de 
rebus immobilibus adiecti eadera ra- 
tione periit^*); si, ut verisimile est, 
ultima verba libri de emtione rerura 
mobilium scripta fuerint in initio To- 
lii postea abscissi, haec res caussa.est 
cur, alia ut videtur manu , in inferi- 
ori margine folii proxime anteceden- 
tis illa verba sunt addita^*), Pluribus 
locis partim in margine parti ni inter li- 
neas verba sunt addita vel emendationes 
factae; quaedam evidenter debentur 
diversis manibus recentioribus; de ce- 
teris vero non certo decidi potest u- 
trum ab ipso scriba an alia manu fa- 
ctä sint. Ex his nonnulla, ut videtur, 
scripta sunt eadem manu eodemque 
atramento ac ea, quae in fine cap. 2 
JB. leguntur*®); haec tamen, etiam- 
si alia manu quam totus hic co- 
dex scripta sint, cum duas lineasex- 
pleant, antequam sequens caput scri- 
beretur iam addita fuisse evidens est; 
littera quoque initialis istius periodi 
rubra lineola ornatur, haud minus quam 
ceterae litterae maiusculae. Etiamsi 
ponatur scriba m hoc loco spatium scri- 
pturae vacuum reliquisse eam ob caus- 
sam , quod quaedam obscura essent in 
codice quem secutus est, haec tamen 
coaeva manu sunt addita. Ea etiam, 
quae recentiori manu scripta esse evi- 
depter adparet, tamen, uno loco ex- visa månens gång genom djurkrets 
se/is och når det på grund deraf 
ansågs vara nyttigt att låta öpna 
ådren. Sedan kafva icke allenast de 
af skrif våren obegagnade bladen bRf- 
vit bortskurna^ utan ock en del af 
det nyssnämnda tillägget vid slutet 
af JordaBalken har på samma sått 
gått förloradt^*); och om^ såsom 
troligt är, de sista orden af Köp- 
malaBalken varit skrif na i bårjan af 
det der bortskurna bladet^ så ärdet-^ 
ta orsaken dertill att de blifvit, tro- 
ligen af annan kand, tittagda i ne- 
dre kanten af nästföregående bladet^ y. 
På flera ställen äro rättelser och til- 
lägg gjorda dels i kanten och dels 
emellan raderna ; tmgra af dessa äro 
tydligt af olika, setmre händer; men 
om de öfriga kan man ej med viss- 
het af gör a om de äro af bokens skrif- 
vare eller af annan hand. Några af 
dessa senare synas vara skrifna af 
samma hand och med samma bläck 
som slutet af FL 2 JB. ^ ^), hvilket 
dock, om det ån år skrif vet af annan 
hand ån det öfriga af denna hand- 
skrift, måste, då det uptager två fuUa 
rader, vara skrifvet innan den näst- 
följande Flocken skrefs; också åt 
begynnelsebokstafven i detta stycke 
prydd med ett rödt streck, ef min- 
dre ån andra stora bokståfver. Ville 
man ock antaga att skrifoaren hår 
lemnat rum för något som t hans 
original varit otydligt, så år i alla 
fall tillägget gjordt af en samtidig 
hand. Afven det som tydligen år af 
senare hand, är dock^ med ett un- 24) Cfr. Dot. 31. pag. 191. 

25) Cfr. oot. 25. p&g. 135. 

26) Vide uot. 41. pag. 69. S4J Jfr. not. 31. sid. 191. 
25) Jfr. not. 36. sid. 135. 
26i Se not. 41. sid. 69. XI cepto "), exsaeculo XIV sunt. Mar- 
ginibus codicis a hibliopego circumcisis » 
plureslilterae inniargine adnotatae per- 
ierunt^^). Praeter additatnenturu calci 
libri de rebus immobilibus ab ipso scriba 
adiectum, de quo mentio iarn estFacta» 
pluribus locis additamenta baud parvi 
niomenti ipsi textui sunt inserta; omnia 
haec additamenta, in unum locum con- 
gesta, in fine libri exbibere, niaxime 
coDveniens mihi visum est*®). Capita 
11 et 12 KirkB. in hoc codice sunt 
praetermissa ; primae tanien lineaecap. 
11 poslea ; alia forte nianu, sunt ad- 
ditae**®). Vocabula errato scripta qui- 
busdam locis rubris lineolis sunt in- 
ducla, aliis autem subiectis punctis 
Dotata; interduin utroque modo men- 
dum est indicatum^ ^). TJbi agitur de 
iare pignoris privata auctoritate capi- 
endi (namjj bic codex» quod mirum 
videtur, talescontinet sanctiones, quae 
evideoter antiquiores sunt quam eae , 
quae in cod. A- leguntur^*); alias ve- 
ro baud minus evidens est quod ad- 
ditamenta, quae in codice de quo nunc 
seimoest, leguntur, capita recentio* 
re tempore sancita contineant. Etiam 
quod ad linguae ingeniura attinet, in 
hoc codice vestigia adparent recentio- dantag ^ ''J^ från 14: de århundradet. 
Då bokens kanter blifvit af bokbindor 
ren sk urna , hafva i mar gina länt eknii^ 
garne flera ord gått förlorade^ ^). Ut' 
om det förbit omtalade^ af skrifoaren 
egenhändigt gjorda tillägget vid slur 
tet af JordaBalken^ finnas här på flera 
ställen i sjelfva texten betydliga til- 
lägg; alla dessa tillägg har jag /V/w- 
nit ijenligast att samla på ett ställe i 
slutet af boken ^^J. Der emot äro FL 
11 och 12 KyrkB. i denna handskrift 
utlemiiade; början af FL 11 är dock 
senare tillagd, tiOäfventyrs af annan 
hand ^ 'y. Misskrifna ord äro på nå- 
gra ställen öfverslrukna med röda 
streck^ på andra utmärkta med un- 
dersalta punkter; stundom äro de 
på båda sätten rättade ^ ^), Såsom 
besynnerligt må hår anmärkas att 
denna ha^ndskHft i frågan om rättig- 
heten att göra nam innehåller stad- 
ganden, som uppenbarligen äro äldre 
än de som finnas i cod. A ^ '^)^ då det 
annars är lika uppenbart att de til- 
lägg ^ som finnas i den nu ifrågava- 
rande handskriften, äro senare stad- 
ganden. Äfven språket i denna hand- 
skrift röjer spår af en senare tid, 
då dess gamla former allt mera rå- 27) Vide not. 54. pag. 104. 

28) Vide not. 32. pag, 28; not. 20. p. 30; 
Dot, 5. p. 37. &c. 

29) Vide Add. 1-11. 

30) Cfr. not. 21. pag. 30. 

31) Cfr. not. 28. pag. 2; not. 77. p. 3; not. 
79. p. 21 ; not. 53. p. 41 ; not. 34. p. 79; 
Dot. 55. p. 80; not. 32. p. 112. &c. 

32) Vide not. 39. pag. 86. Sanctio, qua vc- 
tatur pignus privata auctoritate capere, 
quaeque occurril X>gB. 11: 2, in boc co- 
dice oroissa est ; vide not. 91. pag. 183. 
Id Add. 9. quoqtie sermo est de iare ca- 
pteodi nam. 27) Se not. 54. sid. 104. 

28) Se not. 32. sid. 28; not. 20. s. SO; 
not. 5. s. 37. &c. 

29) Se Add. 1^11. 

30) Jfr. not. 21, sid. 30. 

31) Jfr. not. 28. sid. 2; not. 77. s. 3; 
not. 79. s. 21; not. 53. s. 41; not. 34. 
s. 79; not. 55. s. 80; not. 32. s. 112. ^c. 

32) Se not. 39. sid. 86. Förbudet att 
göra nam, i pqB. 11: 2^ är här täe- 
shaet; se not. '91. sid. 183. 1 Add- 9. 
förekommer äfven rättigheten att göra 
nam. xn 

ris aevi, quo veteres formae ma^is kade i glömska. Så utesluies hår 

magisque in oblivionem venerunt. Ita ef sällan åndelsen er i Timninalivus 

baud ra ro ter mina 1 10 norninativi »in- singularis^ t. ex. 
gularis er hic omittitur, ex. c. 

ecf, festipanninffj hordom^ klterk^ karlekj lot, prest, scrutf ^c. 

Ila annan in nominativo saepe occurrit Så förekommer annan t nominativus 
pro annor ^^\ nokon pro nokor^^)^ ofta i stället för annar^'), nokon 
mghandes pro mghanda (gen,)^*), t för nokor'*), aeghandes för asghanda 

(gen.J^^), i sit bus /iffr i sinu buse^®). 
1 af seende på orthographien må en- 
dast anmärkas att hår några gånger 
förekommer uu för u eller v: sit hus pro t sinu huse ^ ^ )• De or- 
tbograpbia id tantum observetur, uu 
Donnuwquam bic occurrere pro u vel tv 

uuraker^ uurangum. 
ch baud ra ro pro k: cb ef sättan för k: folscho, inrichiSj klarchay minschiSj richan, richij skglschap^ stokfisckUi 
SéBrticha, uscha harn, alscAia ^c. Hane codicem liitera B insignivL 

Hoc ioGO quoque commemorandae 
sunt eae adnotationes ex boc codice, 
quae leguntur in recentiore illo iuris 
uplandici codice manuscripto, ad Bi- 
bliotbecain Academiae Upsaliensis per- 
tinente, cuius mentio (it in praefatione 
ad ius Upl. pagg. Vlil-Xy ubi quoque 
narratur illum codicem calci quorun- 
dam librorum addilas habere excerplio- 
nes ex iure Sudermannico et Yestman- 
nico. Harum excerptionum prima, calci 
iibri KgB. fol. 30 adiecta, ita sonat: Jag har åeteknat denna hiendskrlft 
med bokstafven B. 

På detta ställe må nämnas dean- 
tekningar ur denna codeXj som finr 
Tias i den Upsala Akademi- Biåliothek 
tillhöriga yngre handskrift af Up- 
landslagen j hmlken år heskrifaen i 
företalet till nämnda lag sidd. Vill- X^ 
hvaräst äfven namnes att vid slutet 
af några Balkar i samma handskri/t 
finnas tillägg vr Södermanna- och 
Vestmannalagame. Den första af 
nämnda antekningar^ vid slutet af 
KgB, fol. 30 j lyder sålunda: Vthi Wesmanna lagenn nempnes intet vm Riket j thess biscapzddme 
eller lagmans döme^ Ey heller huru konunger skall w/eliaSj hylles och 
Swärie^ Menn Södermannelagenn förmäler her om klarligefmj dogk som- 
mastttdz med andram ordom. 33) Gfr. not. 53w pag. 109. 

34) Vide uot. 31. pag. 4S^. 

35) Vide not. 12. pag. 68; oot. 92. p. 77. 

36) Vide oou 72. pag. 133. S3) Jfr. not. 63. sid. 109. 
34J Se not. 31. sid. 49. 

35) Se not. 12. sid. 68; not. 93. s. 77. 

36) Se not. 79. rid. 133. XIII In margme hoc loco citatar: *'iS^ 
dermz in fine 3 Cap:;" quod eviden* 
ter respicit iliud addii»neDtiim co- 
dicis B, quod in Add. 1. legitur; e& 
eodeta additacneDto postea plures se* 
qaantur adootationes : Nw kafuer ka^ 
fomfer ErUhzgatti sina ridit &c.; 
Twsend åkrom^ Trykundrnde åhrom 
&c^ Konunger äger i lande och laff- 
sagw huarie &c. (§§.7-9. ibid.) Åliae 
breviores adootationes ex libris iuris 
Sudermannici KgB», i£fi. et GB, hic 
I^uDtiir, ex qiiibus adparet scribaiu 
nsum esse eodern iuris SM. codice B. 
Hae adnotatioues pi*aeterea nibil con- 
tineot, quod inibi visum sit dignuni 
ut observa retur. 

3. CodeiL membranaceus iuris cooi- 

imiots R. Magni Erici filii ac iuris 

arbici, pertinens ad Regiain Biblio* 

thecam Siockboliniensern, sign. B 5 b, 

Hic codex saecalo XIV ad finem ver- 

gente scriptus, babet 213 folia 9-^ 

poll. älta et 7 poll. lata; tegumento 

lergino munitos est. In iniiio babet 

calendariurn &e. ; föll. 9 et sequeotia 

conlinent prologum et librura KirkB., 

otruraque ex iure Sudermannico ^^). 

Capita libri KirkR oroantur litteris 

intinilibiis alternatitn caeruleis vel ru^ 

hris; plernmqae iocipiunt in nova Ii- 

nea. Fol. 19 fiaitur dictus liber; eo- 

dem fbito vei*so picta est tabu[a con* 

saDgoiDitatis; fol. 20 recto legitur ad- 

notatio rec. manu facta; eodein Polio 

versa incipit ius coannane, qao finito 

feL 139 sequilur fus urbicum. Utti- 

ma folia continent tabulam. osteoden-* 

teia numeros aureos» litteras domini- 

cales &c. annorum 1449 - 1544 ; baec 33) CTr. BoU L pag. 4 Härvid är i brädden åberopadt: "Sö- 
derm: in fine 3 Cap:;" hvUkei tydUr 
gen åsyftar det tillägg i cod. Bj som 
här läses i Add. Ij utur kvilket ock 
derefter följa flera utdrag: Nw haf- 
uer konunger Erichzgatu sina ridit ^c; 
Twsend åbrom, Trybundrade äbrom 
éfc; Konunger äger i lande ocb lag- 
sagw hnarie ^c. (§$.7-9. ibidj Fle^ 
ra smärre antekningar vr SML:s 
Kg B., JEB. och GB. finnas hår, af 
hvilka man ser att samme cod. B. 
af SML. blifvit af skrifvaren åe- 
gagnad. Dessa antekningar inne- 
hålla för öfrigt intet , som jag fun- 
nit förtjena att anmärkas. 

3. En pergamentscodex af K. Ma g- 
nus Erikssons Landslag och Stads- 
lagen, tillhörig KongL Bibliotheket i 
Stockholm, sign. B 5 b. Denne i sena- 
re hälften af t4:de århundradet skrif- 
ne cqdex har 213 blad af 9^ tums 
höjd och 7 tums bredd; är bunden 
i skinnband. / början af boken fin^ 
nes ett cedendarimn m. m.; föll. 9 
och följande innehålla företalet tiU 
Södermannalagen ^ '') samt KyrkBaU 
ken af samma lag, Flockame i KyrkB. 
hafva omväxlande blå eller röda be- 
gynnelsebokstäfver, och börjas meren- 
dels på ny rad. KyrkB. slutas foL 
19; på andra sidan af samma blad 
är målad en slägttafla; foL 20 inne- 
håller på första sidan en antekning 
af senare hand; på andra sidan bör- 
jas I^andslagen, efter hvars shU 
fol 139 Stadslagen följer. De sista 
bladen innehålla en tabell, utvisan- 
de gyllentalen, söndagsbokstäfvema 
m. 19}. för åren 1449 - 1644; men den- 

37) Jfr. nct. t. tid. 4. \ XIV yero tabula rec. manu scripta est, 
quamobrem ex illa de aetale codicis 
nibil coucludi polest. Hunc codicem 
appellavi C; cum eo inaxime conve- 
niunt illiy qui in sequentibus comme- 
morantur sub N:is 15 (in capp. 5 et 
seqq.) et 23; cognati quoque, quam- 
yis mendis referti, sunt codices JN:is 
28, 29, 30 notati. 

4. Codex membranaeeus iuris com- 
munis R. Magni Erici filiiy ad Bi- 
bliothecam Academiae Hafniensis per- 
tinenSy sign. N:o 52 in 4:o ex coUe- 
ctione Arnae-Magnaeana. Hic codex te- 
gmine tergino elegnntiore ornatus, ba- 
bet »8 foiia 8^ poll. älta et 6 poU. 
lata. Primo folio, diversas adnota- 
tioneSy quae ex parte extritae sunt le- 
gique non possunt, continente, legitur 
nomen Sten Brahe, Foll. 2-11 con- 
tinent librum KirkB. ex iure SM. sae- 
culo XIV ad finem vergente scriptum; 
ac foll. 12-98 ius commune medio 
saeculo XV exaratum. Capita libri 
KirkB. incipiunt in nova linea ; or- 
nantur litteris initialibus alternatira 
caeruleis vel rubris; rubricis quo- 
que distinguuntur. Foll. 8-11 val- 
de pallida est scriptura, in ultimapa- 
gina insuper detrita; attamen, pau- 
cis exceptis vocabulis, legi potest. Fol. 
8 ac initio ibl. 9 scriptura rec. manu 
ac nigriore atramento est renovata; at- 
tamen ubique adparent quae primum 
scripta snnt^®). Calci libri KirkB. 
additum est cap. 7 iErfB. SML. ^9) 
Hunc codicem D appellavi. fm tabeli år skrifven af senare handy 
och länder ej till någon uplysning 
om bokens ålder. Denna handskrift 
kallas hår C; nårmast dermed öfver- 
ensstämmande äro de handskrifter^ 
som i det följande äro vptagna under 
N:r 15 (i Fl.3. o.fj och iV:r 23; äf-- 
vensonij ehuru mycket felaktiga» de 
som öeskrifvas under N:r 28, 29, 30, 

4. En pergament scodex af K. Ma g- 
ntis Erikssons Landslag, tillhö- 
tig Universitets-Bibliotheti et i Köpen- 
hamn, sign. N:r 52 in 4:o af Arne- 
Magneanska samlingen. Denne i så 
halladt välskt band bundne codex har 
98 blad af 8^ tums höjd och 6 tums 
bredd. På första bladet, som inne- 
håller åts/dlUga till en del utnötta 
och oläsliga anteknmgar, läses nam- 
net Sten Brahe. Foll. 2- 11 innehålla 
KyrkB. af SML,^ skrifven i senare 
hälften af 14:de århundradet; och 
foll, 12-98 Landslagen^ skrifven i 
mediet af 15: de århundradet. Flockar- 
ne i KyrkB, börjas på ny rad, med om^ 
växlande blå eller röda begynnelse^ 
bokstäfver, och äro försedde med 
rubriker. Foll. 8-11 är shnften gan^ 
ska blekj och på siUa sidan dess* 
utom nött, men docky med undantag 
af några få ord, läslig. Fol. 8 och 
i början af fol. 9 är skriften af se-^ 
nare hand med mörh are bläck updra- 
gen ; dock kan man öf ver allt urskil- 
ja den ursprungliga skriften ^^). I 
slutet af KyrkB. är tidagd Fl 7 
JErfB, SML. ^ ^ Jag har kallat den- 
na handskrift D. 

5. Codex membranaeeus iuris com- 5. En pergamentscodex af K.Mag- 38) Cfr. not. 72. pag. 34. 

39; Cfr. Dot. 31. pag. 46; not. 35. p. 67. 38) Jfr. not. 72. sid. 34. 

39) Jfr. not. 31. sid. 46; not. 35. s. 67. XV munis R. Magni Erici fitiii ex 
bibliotheca Excelleotissimi Comitis M. 
Brahe in Skokloster. Hic codex ver- 
sus finem saeculi XIV scriptus, ac 
tegumento tergino munituSy habet 144 
folia inembranacea 10^ poll. älta et 
7-^ polL lata, praeter folia nonniilia 
chartacea in fine voluininis inserta. In 
interiori parte tegumenti pictum est 
sculum in duas partes, altera m viri- 
dem, auream alteram» divisurn; in 
viridi parte saeculo XVI scriptum est: 
Her nils (Brngitzelsoxi J hambersta 
lagman y Södmanland; alia quoque ma- 
nu eiusdem aetatis in tegumento scri- 
ptum est: her Nils Erngislesons 
Laghhok. InFra dictam picturam ad- 
Dotitum est: Denna Boken har Carl 
Gustaf Nilsson Bielke fådt af Adolph 
Carls san Mömer rf. 9 Martii A: o 
1751. i Stockholm. Reccntior huius 
codicis dominus in scquentibus com- 
oiemorabitur, ubi deraonstrabitur eun- 
dem codiceni aliquando in numerum 
codicum i uris Sudermannici errato fu- 
isse relatum. — Folia duo priora con- 
iinent adnotationes reoentioribus ma- 
mbus factas; föll. 3-8 calendarium 
eadem manu exaratum ac ipse iuris 
oodex; föll. 9-21 prologum *") et 
llbrum KirkB. ex iure SM. Divisio 
dicli libri in capita convenit cum cod. 
B; capita y in nova linea incipientia, 
ornantur litteris initialibus alternatira 
caeroleis vel rubris. Scriptura pallida 
est; quibusdam locis rec. raanu et ni- 
griore atramento renovata. Calci libri 
KirkB. folL 21, 22 additum est cap. 
10 KgB. UplL. ^^); ius commune in- 
dpit ful. 23. FoL 133 iegitur adno- nus Erikssons Landslag, till* 
hörig H. E. Riksmarskalken m. m. 
Herr Gr ef ve JU. Brahes bibliothek 
på Skokloster. Denne i slutet af 
14: de århundradet skrifne, i skinn- 
band bundne codex har, utom några 
i slutet inhäftade pappersblad, 144 
pergamentsblad af 10 { tums höjdock 
7 4 tums bredd. Innantill på permen 
år målad en tvådelad, grön och 
guldfärgad sköld, i hvars gröna falt 
år i 16:de århundradet skrifvet : Her 
nils oerngitzelso?} J hambersta lagman 
y Södmaoland ; åfvensom sårskildt fin- 
nes af en annan men samtidig hand på 
permen skrifvet,: her Nils Erngislesons 
Laghbok. Nedanför skölden år antek- 
nadt: Denna Boken har Carl Gu- 
staf Nilsson Bielke fådt af Adolph 
Carlsson Mörner d. 9 Martii A:o 1751. 
i Stockholm. En senare egare af 
denna handskrift skall jag i det föl- 
jande omnämna, då jag kommer att 
visa att densamma blifvit genom mis- 
tag Milen för en handskrift af Sö- 
der mannalagen. — De två första bla- 
den innehålla antekningar af senare 
händer; folL 3-8 ett calendarium, 
skrifvet af samma hand som lagbo- 
ken.; föll 9-21 företalet till SML.^'^) 
och samma lags KyrkB., hvars in- 
delning i Flockar här öfverensståm- 
mer med cod. B. Flockarne börjas 
på ny rad med omväxlande blå eller 
röda begynnelsebokståfver. Skriften 
år blek; på några ställen af senare 
hand uphulpen med svartare bläck. 
Efter KyrkB.-s slut är föll. 21, 
22 tillagd FL 10 Kg B. UplL.^^); 
Landslagen börjas fol. 23. Fol. 133 40) Cfr. not. 1. pag. 4. 
il; Cfr. not »1. pag. 46. 40) Jfr. 

41) Jfr. Jfr. not, 1. sid. 4. 
not. 31. sid. 46. XVI tatio rec. man. saeculo XV addita de 
heredibus Boéthii lohannis filii, 
quae docet buius neptini ex fiiio nu- 
ptam fuisse Nicoiao Erengisli 
filio; fol. 135 legitur series Regum 
Sueciae christianorum , quae pertingit 
ad Albertum, duabus vero manibus 
recentioribus in sequenli folio conti- 
nuala est ad Eric um Pomeranum, 
et porro ad Carolum Canuti fi<» 
lium. Hunc codicem appellavi E. 6. Codex membranaceus iuris com- 
niunis R. Magni Erici filii , perli- 
nens ad bibliotbecam Engeströmianam 
Stockbolmiae adservatam. Hic codex , 
quem a. 1459 scriptum esse ex adno- 
tatione calci iuris communis addita ad- 
parety habet 123 folia 8 poU. älta et 
6 polL lata; munitus est tegmine ter- 
ginoy cuius dorso impressus est titulus: 
Gamla lagen uti handskrift. Folio 
cbartaceo in initio voluminis adnotavit 
Excellentissiraus postea defunctus Co- 
mes L. von Engeström se a Co- 
mite Magno Stenbock a. 1810 
dono accepisse hunc codicem, qui an- 
tea fuerat in dominio Cubicularii C. 
U. Gadde. Foliis decem prioribus 
leguntur calendarium aliaeque adnota* 
tiones ex parte recentioribus manibus 
scriptae. FoIL 11-20 continent pro- 
logum ^^) et librum KirkB. ex iure 
SM.; hic liber in triginta capita divi- 
sus est; attamen haec divisio non omni- 
no convenit cum ea, quara habent cod. 
B. &c.y quamvis secundum indicera ca- 
pitum eam cum ista oonvenire opor- 
teret ^^). Capita , in nova linea incipi- låses en af senare kand från IS.de 
århmdradet tillagd antekving angå- 
ende Bo Jonssons arf vingar, kintr^ 
af ses att Nils Erengislason 
var gift med en sondotter af Bo 
Jonsson; fol 135 finnes en för- 
tehning på christne konungar i Sve- 
rige j som går till Albreckt, men 
af tvånne senare händer på följande 
bladet år fortsatt till Erik af Po- 
mem, och vidare till Carl Knuts- 
son. Denna handskrift år hår kaU 
lad E. 

b\ En pergamentscodex af K. Mag- 
nus Erikssons Landslag, till- 
hörig Engeströmska BibKotheket i 
Stockholm. Denne, enligt antekräng 
vid slutet af Landslagen, år 1459 
skrifne codex har 123 blad af 8 tums 
höjd och 6 tums bredd; år bunden i 
skinnband, på hvars rygg låses tit- 
ten: Gamla lagen uti handskrift. På 
ett pappersblad i början af boken' år 
af framlidne H. E. Statsministren 
Grefve L. von Engeström an- 
teknadt att han år 1810 fått den- 
na handskrift till skånhs af Grefve 
Måns Stenbock, och att den förr 
hade tillhört Kammarjunkaren C. U. 
Gadde. På de första 10 bladen fin- 
nes ett calendarium med flera antek- 
ningar , till en del af senare händer. 
Föll 11-20 innehålla SML.s före- 
tal ♦ ^) och Kj/rkB. , den senare in- 
delad i 30 Flockar; dock år denna 
indelning ej alldeles Öfverensståmman- 
de med den som finnes i cod. B. m. fl., 
ehuru den enligt förtekningen på Floc- 
kame borde vara det ^^). Flockar- 
ne börjas på ny rad, med röda be- 42) Gfr. not. 1. pag. 4. 

43) Gfr. not. 57. pag. 26; oot. 88. p. 44. 49) Jfr. not. 1. sid. 4. 

43) Jfr. not. 57. sid. 96; not. S8. s.44. xvn eiitia, liåbent liiteras initiales rubras. 
Uitimo capitiy quod hic desideralur^ 
spatium relictum est; in fine codicis, 
inter atia quae addidit rec. man.,scri- 
ptum est cap. 22 KirkB. UplL., eutn 
inscriptioDe: 7%ett/9 capitulum hör ath 
sta siih (lege sisth) j kirkio balken. 
Fol. 20 verso iDcipit ius comiDuney 
post cuius iiaem föll. Ill et seqq. le- 
gootur ius aatiquum aullcum ac di- 
versa, . quae addiderunt recentiores 
manus. Hunc codiceru llttera F in- 
signivi. 

7. Codex membranaceus iuris com- 
inunis R. Magni Erici filii, in Re- 
gia Bibliolheca Hainiensi adservatiis, 
sign. N:o 2196 in 4:o ex collectione 
Tboltiana. Hic codex tegraine tergi- 
110 ccHnpactus babet 105 fulia 9-|- 
poil. aita et 64- poll. lata; medio 
saecalo XV scriptus est. Ultimura fo- 
liam inter aiia continet adnotationern 
scriptani a Jörenn Påsse, qui indi- 
cat se hunc librum a socero suo Ga- 
bridl Cristersonn (Oxenstjerna) Fri- 
herre till Mörby relictum, a. 1591 
in Sténinge accepisse. Hunc codicera 
faisse inter libroslacobi Lange- 
be k, adparet eX adnotatione in ca- 
talogo Bibliothecae Regiae, quae docet 
hunc eundem esse codicem, qui desi- 
gnatur io Bibliolheca Langeb. pag. 
554, sub N:o 42. In initio codicis 
legitur prologus **) et liber KirkB. 
ex. iure SM. Hic liber convenienter 
codtci B. dividitur in capita , quae in- 
dpiQot in nuva linea, littera initiali 
ahernatira rubra vel caerulea ornata. 
ilicti libriy folL 10-12, errato gyimelsebokståfver. För sista Fioc- 
Aenj sam här saknas j år rtim lemr 
iiadt ; i shåtet af boken är, bland til" 
lägg af senare hand^ skrifven FL 
22 KyrkB. UplL., med öfverskrift: 
Th^^^ie cixpxlulum bör ath sta sith(/ä« 
sisth) j kirkio bdlken. På andra si- 
dan af fol. 20 börjas Landslagen^ 
efter hvars slut föll. Itt o. f Utses 
en gammal Gårdsrätt^ samt åtskilt- 
liga af senare händer gjorda tillägg. 
Denna handskrift är här beteknad 
med F, 

7. En pergamentscodex af K. Mag^ 
nus Erikssons Landslag, tillhö- 
rig Kongl. BihRotheket i Köpenhamn, 
sign. N:r 2196 in 4:o af Thottska 
samlingen. Denne i skinnband bund- 
ne eodex har 105 blad af 9\ tums 
höjd och 6^ tums bredd; är skrifven 
i medlet af 15:de århundradet. Si- 
sta bladet innehåller bland annat en 
antekning af Jorenn Pässe , so^n låter 
veta att han år 1591 bekommit den- 
na bok på Sténinge efter sin svårfar 
Ga briell Crister<tonn (Oxenstjer- 
na) Friherre till Morby. Att den 
tillhört Jac. Langebek^ finnes af 
en antekning i Kongl. Bibliothekets 
katalog j som vit ar att denna hand- 
skrift är den samma sam upla^es i 
Bibliolheca Langeb. sid. 554, under 
N:r 42. I början af boken finnes 
SMLs företal * V och KyrkB. bloc- 
karne i den senare bösjas på ny rad, 
med omväxlande röda eller blå begyn- 
nehebokstäfver ; indelningen öj ver- 
ensstämmer med cod. B. I slutet 
af KyrkB., föll. 10-12, är af mis- 44) dr. Dot. 1. pag. 4. 

Corp. Jur. Sv. G. Jnt. FoL IF. 44) Jfr. not. 1. sid. 4. xvni addilum est cap. 10 KgB. Ui)lU quod 
in ane libri iaris cominuDis de lu- 
re reeio locum habere oportuisset**). 
lus coniraune incipit fol. 12; illo finito 
foU. 103- 105^ sequuntur adnolationes 
recentioribus roanibus factae. Appel- 
lavi bone oodicem G. 
8 Codex membranaceus iuris com- 
muois R. Magni Eric i filii, perti- 
nens ad Arcbivura Regni Stockholmi- 
ense. Hic code» medio saeculo XV 
scriptus, praeter aliqua foUa charta- 
cea in fine volurainis, habet 116 foha 

8 poll. »Ita et 6 poll. lata ; tegiwnento 
tergino compacius est. Nomeo prisa 
doniini, Hanss Ha nssonn, a. 160» 
adnotalum, kgitw fol. 109. In imtio libr» 
calendarium scriptum est eadem manu 
qua ipse iuris codex; föll. 8-l« con- 
tinent prologum ♦•) libruroque KirkB. 
ex iure SM. Capita dicti libri mci- 
ptunl in nova linea , littera rnrliiili al- 
ternalim caerulea tel rubra ornat»; 
divisio lo capita coDvenit cuin cod. B. 
lik), libro fol. 16 fiaite, seqoitar lo» 
antiquuro a»licum ; ius commune inci- 
pit fol. 18; caki illius folL 104-10» 
adnotattoaes recentiortbos maoibos simt 
additae. Folk 110-116 continent aliud 
calendariara anliqaiope manu exara»- 
tum. HuBC codicem appellavi H. 

9 Codex membranaceus iuris cam- 
munis R. Magni Erici ;i"..e*o'- 
bUolbeca Excellentissimi Comitis M. 
Brahe in Skokfoster. Hic codex tte- 
emine tergino munitus ftabet 131 fa- 
lia 9 poU. älta et 6^ poll. »»»a. rolia 
octo priora continent librum KirkB. tag tittagd Fl 10 KgB. UplL., hvU" 
ken skuUe \aft sin plats i slutet af 
KgB. i Landslagen *^). Penna bår- 
jas fol. 12; efter Landslagenf shU 
föjfa föll. 103-100 antekningar ef s^ 
nare händer. Jag har kallat derma 
handskrift G. 

8. En Kongl. lUks-Jrkifvet i Stock- 
holm tillhöriff pergamentscodex af K. 
Magnus Erikssons Landslag, 
skrifven i medlet t^ 15:de århimdra- 
det. Denne codex har, vtom några 
i slutet inhåftade pappersblad, 119 
blad af 8 tums höjd och 6 tums bredd f 
år bunden i skinnband. Fol. 109 har 
Hanss Hanssonn antdtnat sig som ega- 
re år l&f3. 1 böljan fitmes ett ca- 
lendarium, skrifvet af samma hand 
som lagboken; foU, 8-16 innehåUa 
SML:s företal*^) och KyrkB. Fhc- 
karne i den senare bérjas på ny rad, 
med omväxlande blå eUer röda bo" 
gynnelsebokståfver ; indelningen öf- 
verenssiämmer med cod. B. Efter 
KytkB:s slut fol 16 fölfer en Gårds- 
rätt; Landslagen börjas fol. 18; ef- 
ter dess slut föll 104-109 åro antek- 
ningar af senare händer tillagda. Föll. 
110-116 innehåiia ännu ett calenda- 
rium, skrifvet af äldre hand. Den- 
na handskrift år här kallad B. 

9. En pergamentseodex af K. Mag- 
nus Eriks sons Landslag, till- 
körande tt. E.' Riksmarskalken m. m. 
Herr Grefee M. Brahes bibKothek 
på Skokloster. Denne i skinnband 
bundne codex kar 131 blad af 9 tums 
höjd ock 6^ tums bredd. Dé 8 för- 
sta bladen innehålla SML:s KyrkB., 45) Cfr. not. 31. pag. 4Ö; 
16) Crrv. not 1. pag. 4. 46) Jfr. not. 3t. sid. 
46) ip. nst. 1. då. 4. XIX «K inre SM. , medio necula XV scri* 
ptoQi, Diotus liber pari rattone ac 
eo4* B. in capita divimia est; haec in<- 
dpiuDt in DOva Uoee, littera iDitiali 
rubra ornata* Hic codex viltis refer* 
tior eai quam quilibet ex iis» qai an* 
tea suQt oommeinorati. Ultimum caput 
Ostrogoiiae est accom möda tum ^^). Calci 
libri KirkB. adnotaliones i*eceniiori- 
Inis maoibos sunt additae. Föll 11*129 
eoQtinent ius ooinrQUDe antiquiore ina* 
DO saeculo XIV ad finem vergeoie 
euratum. Ultiniis duobus foliis non* 
Dulla adnotarttQt recentiores loanus. 
ippellavi hunc oodicem I. 

10. Codex membranaceus iuris com- 

muQis R Magni Erici filii, perti- 

oeiis ad Bibliolhecam Academiae Up- 

saiieosis, sign. N:o 25. Hic codex 

saeculo XV ad fioeru vergente exa ra- 

tus ac tegmine tergino munitus habet 

83 folia 8^ poil. älta et 6| poll. lata; 

foU. 54-57 tamen chartacea sunt, et 

looo duorurn foliorum membranaceo- 

rum deperditorum inserta. Folia un- 

decim priora continent prologum ^*) 

et librum KirkB. ex iure SM. Capita 

dicii libri, in nova linea incipientia, 

babent litteras initiales alternatim fuscas 

vel rubras; divisio in capita con venit 

cum God. Fy ad queni hic codex ce- 

teroquin etiam saepe accedit Fol. 11 

tncipit ius commune, cuius calci ad- 

Dotationes quasdam ultimo folio addi- 

derunt recentiores manus. Hunc codi- 

cem K appellavi. 

Xh Codex Regiae BibUothecae Stoek<* 
bolmiensis, in 4:o, sign. B 17, conti*- 
nens ius conitnune B- Magni Eriqi skrifvem 4 medlet af 1S:de århun* 
dradet. Fhckame bérjas hår på njf 
rad, med råda éegytmelsebekståfveri 
indelningen år den samma åomicod. 
B. Denna handskrift år mera felak* 
tig ån någon af de fårtttnåmnda. 
Sista Flocken har bäfeit låmpad får 
öster ffåthmd ^V- ^f^^ KyrkBcs 
shit fålfa antekningar af senare hän- 
der. Föll. It -129 innehålla Lands^ 
lagen, skrifven af en äldre hand i 
senare hälften af 14:de århundradet. 
På de två sista bladen finnas a»- 
ilningar af senare händer. Denna 
handskrift är af mig kallad L 

10. En pergamentscodex af K. Mag^ 
nus Erikssons Landslag, tUl^ 
hårande Upsala Akademi-Bib&othek, 
sign. N:r 25. Denne i senare hälf- 
ten af 15:de århundradet skrifne, i 
skinnband bundne codex har 83 blad 
af 8^ tums håfd och 6\ tums bredd} 
föll. 54 - 57 åro dock af papper se- 
nare insatta i stället får två fårlo- 
rade pergamentsblad. De 11 får sta 
bladen innehålla SML:s fåretal ^^) 
och KyrkB. Flockame i KyrkB. bår- 
jas på ny rad, med omväxlande bru- 
na eller råda begynnelsebokståfver ; 
indelningen år lika med den i cod. 
F, med hvilken denna handskrift äf- 
ven i åfrigt ofta åfverensstämmer: 
Fol. 11 bårfas Landslagen, efter hvars 
slut på sista bladet några anteknin- 
gar af setiore händer åro tillagda. 
Jag har kallat denna handskrift K. 

11. En Kongl Bib&otheket i Stock- 
holm tillhårig handskrift in 4:o, sign. 
B 17, innehållande IL Magnus E- 47) Vide nok 6. pag. 45, 

48) Cfr. not. 1. pag. 4. 47) Se not. 6. sid. 45. 

48) Jfr. not. 1. sid. 4. XX filii in chartis saeculo XV ad finem 
vergente scriptum. Hic codex tergioo 
tegumeoto munitus habet 161 folia, 
,praeter multa folia scripturae vacua tn 
fine libri. In initio voluminis recen- 
tius inserta sunt 11 folia adnotationes 
recentioribus manibus factas continen- 
tia; noniina sua prisci domini Ohtff 
Bisiamg et Petrus Thtma Mj/lonitis 
hic signarunt. In interiori parte te- 

fumenti legitur: MichUl Hisinffs Book. 
'rimo folio scriptum est: ThennaLagh- 
book år Sudermanna Lag hen; ab H a- 
dorpbio vero observatum est: Det- 
ta åhr intet Sudermanrielagen. FoU. 
12-20, quorura quatuor sunt mem- 
Branacea, continent adnotationera de 
hereditatibus a sacerdotibus relictis, 
atque prologum *») et librum KirkB. ex 
iure SM.; haec alia raanu, eaque, ut 
videtur, paullo antiquiore quam ius 
comraune sunt scripta; partera vero 
capitis 20 totumque cap. 21 KkB. 
scripsit rec. man. versus iinem saeculi 
XV. Capita incipiunt in nova linea; 
habent litleras initiales rubras. Foliis 
(fhartaceis mutilalis, v^rba quaedam 
io capp. 4,6,13 et 16 perierunt. Fo- 
lium continens capp. 7 et 8 maximam- 
que partera capitis 9 deperditum est; 
in fine folii proxirae antecedentis rec. 
man. calci cap. 6 addidit ea, quae 
continet UplL. KkB. 7: 1, 2. « ») Cap. 
14 bio praetermissum est**). Calci 
libri KirkB. eadem manu, quae scripsit 
ultimura caput illius libri, foU. 19, 
20 additae sunt regulae iudicum ex 
iure VG. et series Regum Sueciae cbri- 49) Cfr. not. 1. pag. 4. 

50) Cfr. not. 27, pag. 22; not 19. p. 27. 

51) Cfr. not. 8. pag. 34. rtkssons Landslag ,. skrifven på 
papper i senare hälften af 15:de år- 
hundradet. Denne i skinnband bund^ 
ne codex innehåller. 161 blad, utom 
en mängd rena blad i slutet. På de 
första senare inhäftade 11 bladen fin- 
nas antekningar af senare händer; 
såsom bokens egare hafva Oluff Hi- 
sinng och Petrus Tliomae Mylonius här 
skrifvit sina namn. Innantill på per- 
men läses: MichiU HisingsBook. />«i 
första bladet år skrifvet: Thenna 
Laghbook är Sudermanna Lnahen- 
kvaremot af Hadorph är pålint] 
lo^li '°let Sudermannelagen. FoU 
12-20, af hvilka 4 äro af pergament, 
innehaUa en aniekning om arf efter 
prester, samt SML.s företal*^) och 
kyrkB. , skHfvet af annan och, som 
det synes, något äldre hand än Lands- 

i?^, « ''''' "^ ^'^^ °^'' ^^^^Ä 2^'^ia 
ti. KkB äro dock sknfne af en sena- 
re hand från slutet af 15:de århun- 
dradet. Flockame börjas på ny rad 
med röda begynnelsebokståfver. De^- 
je«om att pappersbladen blifvit skar 
dade, hafva några ord gått förlorade 

\:J' ?' ^^ *"■* ^^' ^« blad, in. 
nehallande 7:de, 8:de och största de- 
len af 9:de Flocken, har gått förlo- 
radt; nederst på föregående bladet 

tdlagdt UplL. likB. 7: 1, 2. « « ) Fl 14 
är hår förbigången » V. Efter KyrkB s 
slut uro ,. af samma hand som skrif- 

19, 20 tillagda VCL:s domarereg- 
lar samt en föttekrdng på christia 
Konungar t Sverige, hvilken slutas 49i Jfr. not. 1. sid. 4. 

oOj Jfr. not. 37. sid. 29 : noL m » ot 

5f) Jfr. not. 8. sid. 34. ** '• *^' XXI stianorum, quae pertingit ad Al b er- 
tum. Fol. 21 incipit ius coramuDe\ 
quo finilo foU. 105-161] sequ^ntur 
di^ersae adnotationés partim eadem ma- 
na qua ius commune, partim recen- 
tioribus - manibus factaé. Appeliavi 
huDc codicem L. 

12. Codex cbartaceus in 4:o continens 
ius comraune R. C h r i stophor i, et 
pertinens ad Regiam Bibliothecam Haf- 
niensem, sign. N:o 2204 in collectio- 
ne Thottiana. Hic codex saeculo XV 
ad finem vergente scriptus et tegmine 
tergino compactus» liabet, praeter fo- 
lia scripturae vacua in fine volu minis, 
285 folia, quorum 23-197 coutinent 
ias commune, et 202-215 librum 
KirkB. ex iure SM. Capita dicti li- 
bri incipiunt in nova linea» habentque 
lilteras initiales rubras; raaior pais 
cap. XIV est praeterraissa *^). In ini- 
tio et fine voluniinis adnotationes re- 
centioribus manibus sunt factae. Fol. 
22 leg un tur nom i na Jöns Hanson et 
clas JöreBnson^ quorum virorum po- 
sterior , ut videtur» fräter (uit quin- 

;ue frntrum et sororum, quos annis 
577-86 in Buby natos esse, in inte- 
riori parte postici tegumenti, ubi quo- 
qne occurrit nomen gentilicium Stier^ 
neskiöldhj adnotatum est. Cum libro 
KirkB. in boc codice» quera littera 
M insigniviy maxime conveniunt ii co- 
dices, qui in sequentibus recensentur 
subN:is 18, 19, 21, 22, 24-27. 

13. Codex membranaceus iuris com- 
munis R. Magni E r i c i filii , perti- 
nens ad Regiam Bibliothecam Parisi- 
eosem, sign. N:o 10503, ac in cata- 
logo Dotatus titulo: Lois provinciales med Albertus (Albrecht). Fol. 21 
bårjas Landslagen^ efter kvars slut 
föll. 105^161 följa åtskilliga ont ek- 
ningar, dels af samma kand som 
skrifvit Landslagen, dels af senare 
händer. Jag har kallat denna hand- 
skrift L. 

12. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag , tillhörig 
Kongl Bibliotheket i Köpenhamn^ 
sign. N:r 2204 i Thottska samlingen. 
Denne i senare hälften af 15:de år- 
hundradet skrifne^ i skinnband bund- 
ne codex har^ utom rena blad i slu- 
tet, 285 blad, hvaraf 23-197 inne- 
hålla Landslagen, och 202-215 SML:s 
KyrkB. Flockame i KyrkB. börjas 
på ny rad med röda begynnelsebok- 
ståfver; större delen af Fl 14 ar 
förbigången * «;. / början och slutet 
af boken finnas antekningar af senor 
re händer. Fol. 22 läsas namjie^ 
Jöns Hanson och clas Jörffinson, hvil- 
ken senare troligen varit bror till 
fem syskon , hvilka innantill på bakre 
permen, der äfven slägtnamnet Stier- 
neskioldh förekommer, åro anteknade 
såsom födda på Buby åren, 1577^86. 
Med KyrkB. i denna handskrift, hviU 
ken jag kallat M, öf verens stämma 
närmast de som i det följande uptOr 
gas under N:r 18, 19^ 21, 22, 24^27 13. En pergamentscodex af K. Mag- 
nus Erikssons Landslag, till- 
hörig Kongl Bibliotheket i Paris, 
sign. N:r 10503, och i katalogen up^ 
tagen under titel: Lois provinciales 52) Cfr. not. 15. pag. 35. 52 j Jfr. not. 15. M. 35. X3CU 0l or^hnnavee^ canf^i^wpfi les, EgU- 
^es et i/fi diseipjine ticde^fistiqm ^ 
Suéde^ pic Godei^ V9i$u$ fipem sae- 
quli XV ut videtur scriptus, ac (egtni- 
ne tergioo ruh^o conlpaqt^s, babet lOQ 
foU^ 7^ poll. älta et Sif poll. kita. Iq 
fine codicis legitur liber KirkB. iurU 
SM.y qui incipit fol. 89 deceroque fa- 
lia occupat. Hic liber, sicut in cod. 
B. &c. , divisus est in 30 capita , quae 
tncipiunt in nova lin.ea, litteris initia- 
Ubus rubri$ ornata. Calci libri KirkB*^ 
eadem manu qua scriptus est ipse co- 

dex iuris, addita est adnotatio valde 

• 

meroorabilis de quibusdain mututioni* 
bus iuris Sudermannici , ad librum 
KirkB. pertinentibus, anno 1325 sab- 
bato ante diem Simonis et ludae (i. e. 
die XXVI Octobris) factis. Huic ad- 
notationi, ex qua adparet caussa qua- 
rundam maioris momenti diversitatum 
in codicibus dicli libri manusdiptis, 
locum adsignavi in Add.l2. ^^) Tres 
ultimae paginae huius codicis conti- 
nent diversas recentiores adnotationes, 
Littera N insignivi hunc codicem, cu- 
ius notitiam debeo laudabili curae Ma- 
gistri in Academia Upsaliensi docen- 
tis C. L Tornberg» qui etiam ac- 
cura^um apographum libri KirkB. ac 
adnotationis illi subnexae mibi officio- 
se transmisit; ob quae benevolentiae 
jspecimina gratam mentem publice te- 
stificari raihi volupe est. Codex meinbranaceus iuris urbi- 
ci» pertinens ad Regiam Bibliothecam 
Stockliolmiensera, sign. B 44. Hic co- 
dex versus finem saeculi XV scriptus 
terginoque tegmine compactus, habet et ordonqaQoes concernaiit les E^ises 
^t la discipline ecclesia^tique de Suede, 
Dem^ troligen i slutet of 15: 4e af^« 
hmdradet skrifne 0ch i rédt skmn- 
htmd bundne ^odex haar^ tOO blad af 
7 i tums hOfd och J| tums bredd. 
1 ^bitet af handskriften finnes Sl!^L:s 
KyrkB., som börjas fol. 89, och wp- 
tager 10 blad. KyrkB. år, i likhet 
med cod. B. Sfc, indelad i 30 Floc- 
kar j som börjas på ny rad, med röda 
begynnelsebokståfver. Efter KyrkB:s 
shft följer, af samma hand som if^ff- 
va lagboken, ett ganska mårkeårdigt 
tillägg, angående åtskilliga till KyrkB. 
hörande ändringar som år 1325 Uh^ 
dagen före Åimons och Judm dag 
(d. ä. den 26:te October) blifvit gjorda 
i Södermannalagen. Denna antek^ 
ning, som visar anledningeré tUl åt- 
skilliga betydliga oHhheter som finnas 
i handskrifterna af nämnde KyrkB., 
har jag meddelat i 'Add. 12. * ^) De 
sista tre sidorna af denna handskrift 
innehålla åtskilliga senare aniekmn- 
gar. Jag har kallat denfie codex 
y. Det är genom Docenten vid Op- 
sola Universitet, Herr Magister C. 
J. Tornbergs berömvärda omlanka 
jag erhållit vnderrättelse om denna 
handskrift, äfvensom han benäget 
meddelat ndg en noggrann af skrift 
af KyrkB, och det dervid fogade til- 
lägget; och det är med största nöje 
som jag för denna beredvillighet får 
offentligen förklara min erkänsla. 

14. En pergamentscodex af Stads- 
lagen, tillhörig Kongl. Bibtiolheket 
i Stockholm, sign. B 44. Denne i 
slutet af 15:de århundradet skrifne^ 
i skinnband bundne codex har 72 53) Cfr. oot. 31. pag. ^ S3) Jfr. not. 31. Hd. 46. xxni 72 Mia 8 i poU. «lta et 6|po1lla£(l. 
lus arbicum» cuiiis primum foliurh 
deperd itoixi est, éontioelur foH. 1-6^ 
primaqué pagina folii 03; postéa se- 
quitar Itber KirkB. ex iare SM; ^ qdi 
inctpit foL 63 rerso et fisitiir foL 72. 
Capita dicli libri foétpiunt in nova 
liitea litteris ioitialibus rabris; divtdio 
10 capita conveait cum eod. B. &e. 
Ultiitiuin caplit, sieut in cckI. I, Oslro* 
gotiae est acc0mmodatuilr^^); Appel« 
lavi hane codioem O. 

15. Codéx cbartaceus in 4:o» ad Bi- 
bliolhecarn Academiaé tJpsatiensis per« 
tinens, ^ign. N:o t6^ ac conttnéns ius 
cominune R. Cti r i stophor i^ iäe- 
uDle saeculo XVI scriptum. Hunc co- 
dicem tegumento tergino' elegantiore 
compactum, bliin in dbminio fuiése 
Dan. Soland riy Professor is Upsa I i- 
ensis (f Iif86)» ex adnotatiohe primo 
folio facta constat Habet 184 folia, 
quoruin 13 priora continent diversas 
a^otatiooes recentioribufs rnsAiibuis scri* 
p(a^' foli. 14-33 nxdicénr a^lphabetitnin 
ad iui;^ coramune, et ML 34-46 li^ 
brofltk KrfkB. ex iure SM.» cnius libri' 
capita quatuor priora eadem ruanti^ 
({ua dietas index dcripta sant, capp. 5 
ytfto et sequentta' alia^ mann, quae et- 
iam ittis coimaitine éxaravit In capp; 
3 et ^uentibus alium etiam quuialt 
in a^tecedénti bos scriba secutus e^oo- 
dioétai , cum codv G.* saepe convenien* 
teM; Capitlä' iilcipilint- id nova linea, 
litbrri!^ init!il»libM vvtbtiti. Libro KirkB. 
foUo 49 finito*» ^quuntnr adnotationes 
Latine* seriplM. Foli: 4d-f62 conti- 
nelit ias MramUtie, foilv 163-l!84 re* 
cdMtiores ädddtatibD^^ Hvne codioem 

54) Cfr. Dot» 6. pag. 45. biad af 8 i tums igfd ock 6^ tumi 
breddi Stadshiffeh, kvaraf fOrsta blt^ 
det fattas, uptager foU. t-H2 samt 
fårstä sidan af fol 63} efter dess 
slut fö^er SML:s KyrkB., sam dör-' 
Jas på andra sidan af fol. 63 öch 
slutas fol. 72. Flockäme i KyrkB. 
hårjas på ny rad med röda beyyh* 
nelseåokståfver; inde/ninyen öf verens- 
stämmer med cod. Ä ^c. Sista Floc- 
ken år i likasöm i cod. I, lämpad 
för Östergötland * ♦> Benna tand- 
skrift är här kallad O. 

J5. En Akädemi-Bihliötheket i Vp- 
såld tillhdAg pappérscodex in 4:o , 
sign. N:o 16, innehåtlandé K. Ck ri- 
stoffers Landslag, skrifven i bår- 
jan af 16:de århundradet. Denne i 
välskt band bundne cödex, som, en- 
ligt antekning pä första blddet, till- 
hört Professorn i Vpsala Dan. S6- 
lander (f ilSO), kar 1Sl4 blad, ai 
hvilka de 13 första innehålla åéskil^ 
liga antekningar af étnäre iänder, 
foU. 14-33 ett alphabetiskt register till 
Landslagen^ Och föll 3d-éS SML:g 
KyrkB., af hvilken senare de 4 för^ 
sta Flockäme äro skrifne af samma 
hand som registret; men Fl. 5 o. f: 
af en annan hand, som äfven skrif- 
vit Landslagen. Jfven har i Fl. 5 o. f. 
ett annat, med cod. C. ofta öfverehs- 
ståmmande original blifmt Of skrift 
våren få/jdt. Flockar ne börfaspåny 
rad med röda begynnelsebokstäfver. 
Efter KyrkB:s slut fol. 46 följa La^ 
tinska antekningar. FoU. 49- 162 up- 
tagas af Landslagen; folL 163^194 
mnehåUa senare antekningar. Jåg 
kar kallat denna handskrift P. 64) Jfr. not 6. sid. 43. XXIV 1^. Codex chartaceus in 4:o, contineos 
ius commune B* Cbristophori, 
ac perlinens ad Regiam Bibliothecam 
Stockhulniiensem, sign. B 42. Hic co- 
dex ineunte saeculo XVI scriptus ac in- 
volucro roembranaceo niunitus, prae- 
ter folia quaedam in initio voluminis, 
recenliores continentia adnotationes, in- 
ter quHS legiiur nomen cuiusdain Hans 
Hinderson j qui anno 1611 fuit buius 
codicis dominus» babet 194 folia» quo- 
ruiu 24 priora continent indicem atpba- 
heticum ad ius commune, föll. 25-36. 
librum KirkB. ex iure SM.» ciiius libri 
.capita, litleris initialibus rubris ornata» 
incipiunt in nova linea. Fol. 36 in- 
cipil ius commune, cuius calci föll. 
171-194 diversae adnotaliones, ex parte 
recentioiibus manibus, sunt additae. 
Littera Q insignivi bunc codicem; apo- 
graphuQi ex eo transscriptum iniVa oc- 
currit sub N:o 20, ad quod prope 
accedit ille codex, qui sub N:o 31 
locum obtinuit. 

17. Codex cbartaceus in 4:o, conti- 
nens ius commune K. Magni Erici 
fiiii, ac pertinens ad Bibliotbecam Aca- 
demiae Upsaliensis, sign. N:o 33. Hunc 
codicem tegmine tergino eiegantiore 
munituin anno 1533 esse scriptum, ad 
calcem iuris communis est adnutalum. 
Habet 176 iolia, quorum tria priora 
continent receotiores^ adnutationes, föll. 
4-14 vero librum KirkB. ex iure SM., 
cuiusi libri capita, in nova linea inci- 
pientia, babent litteras initiajes rubras. 
Folia deinde protime sequentia con- 
tinent adnolationes recentioribus ma- 
nibus factas. Ius commune fol. 19 
incipit ab indice capitum libri de iure 
regio; cuius tamen indicis prior pars, 
folio abscisso, periit. Iure communi 
foL 157 finito, sequuntur adnotationes 16. En papperscödex An 4:o af K. 
Christoffers Landslag^ tillhörig 
Ko77gL Bibliothéket 4 Stockholm^ sign. 
B 42. Denne i början af 16:de år- 
hundradel skrifne, med pergaments^ 
omslag försedde codex har^ utom nå- 
gra blad i böljan, som innehålla se- 
nare antekningetr j och der en Hans 
Hinder son skrifmt sitt namn så- 
som egare år 161 ly 194 blad, hvaraf 
de 24 första innehålla ett alphabe- 
tiskt register Ofver Landslagen, folL 
25-36 SML:s KyrkB., hvars t lockar 
börjas på ny rad, med röda begyn- 
nelsebohståfver. FoL 36 böljas Lands- 
lagen, efter hvars slut föll. 171-194 
följa åts/i illiga antehningar , till en 
del af senare händer. Denna hand- 
skrift år af mig kallad Q ; en af- 
skrift der af förekommer i det följan- 
de under N:r 20, med hviLen åter 
den handskrift, som år uptagen under 
N:r 31, år nära beslågtad. 

17. En papperscödex in 4:o af EL, 
Magnus Erikssons Landslag, 
tillhörig Vpsala Akademi- Bibliothek, 
sign. N:r 33. Denne, enligt antekning 
vid slutet af Landslagen, år 1533 
skrifne, i välskt band bundne codex 
har 176 blad, Tivaraf de 3 första in- 
nehålla senare antekningar, och foU. 
4-14 tSML:s KyrkB., hvars Flockar 
börjas på ny rad, med röda begynn 
nelsebokståfver. De näst följande bla- 
den innehålla antehningar af senare, 
/länder. Landslagen början foi. 19 med, 
föitckuingen på capitlen i Aonwigs- 
Ualkcn; dock saknas förra häiften af 
di HM förtekning , derigenom alt ett 
blad blifvit bortskuret. Efter Lands* 
lagens slut fol. 157 följa antekningqr XXV diversis manibus addit-aé. Hubccodi- 
cem, a me littera R insignitum, olim 
fuisse in dorainio cuiusdam Petri 
£s t o n i s ex adnotatione fol. 44 ad- 
paret; postea euiu possedit Dan. So- 
la n d e r , Professor Upsaliensis , qui 
primo folio confusini adnotavit: "Tit. 
Regius huius legisterii Smekiani de- 
sumtus est ex tit. feg: legis Suder- 
maoniae editae lä27. quae perfectissi- 
ma est omnium atque in bibliotheca 
comitum Flemmingorum invenire est^ 
Codex Suderm: irapressus imperfectus- 
que est editusque 1347. (sic!) cfr. cora- 
ment ms. Lund : in c« 11. K. B. LL/' 18. Codex charlaceus in 4:0, conti- 
nens lus commune R. Christopho- 
riy et pertinens ad Regiam Biblio- 
theca m Hafniensem, sign. N:o 2200 
in collectione Thottiana. Hic codex, 
praeter folia scripturac vacua in fine 
voluminisy habet 184 folia, quorum 
tamen decem priora non aliud conti- 
nent quam titulum Swerigis Landz- 
lagh rubris iitteris exaratum, et no- 
men Hellewiig Hardenberg , utrum- 
que fol. 1 scriptuni. Föll. 11, 12 con- 
tineot partem constitutionis Calmari- 
ensis de anno 1474, eadem manu qua 
ipse codex iuris ser ip tam. FolL 13 et 
sequentibus legitur liber KirkB. ex in- 
re SiVl. , et fol. 26 incipit ius com- 
muoe, quo finito foU. 168-184 se- 
quuntur adnotationes ex parte rec. ma- 
nu scriptae. Hic codex eadem manu 
eiaratus est qua cod. M. antea com- 
memoratus, cum quo in libro KirkB. 
magna quoque est congruentia. In mar- 
gine adnotationes adiecit alia manus af åtskilliga händer. Denna Hand- 
skrift^ hvilken jag heteknat med Rj 
har tillhört en Petrus JEstonis, 
enligt antekning fol. 44^ och seder- 
mera Professorn i Upsala Dan, So- 
länder^ som i en förvirrad anttfk- 
ning på första bladet säger att Ko- 
nung sBalken i K. Magnus Eriks- 
sons Landslag är tagen ur Konungs- 
Balken af den år 1327 utgifna Sö- 
dermannalageny hvilken (naturligtvis 
menas en handskrift) var den fullkom- 
ligaste af alla y och fanns i Grefvar- 
ne Fleming s bibliothek; den tryckta 
SML. vore deremot ofullkomlig och 
utgifven 1347 (sic!); hvarvid åbero- 
pas' Lunda handskrifna commenta- 
rius öfver cap. 2 KgB. LL. 

18. En papperscodex in 4:o af K. 
Chris to ff ers Landslag j tillhörande 
Kongl. Biblioiheket i Köpenhamn^ sign. 
N:r 2200 af Thottska samlingen. Den- 
ne codex har j utoin rena blad i slu- 
tet j 184 bladj hvaraf dqck de 10 
första ej äro mera begagnade^ ån att 
fol. j har titlen Swerigis Landzlagh 
med röda bokståfver, och namnet Hel- 
lewiig Hardenberg. FolL 11, 12 inne- 
hålla en del afCabnare Recess af 1474, 
skrifven af samma Jiand som lagboken. 
Fol. 13 o. f. innehålla SML:s KyrkB., 
och fol 26 början Landslagen , efter 
hvars slut fött. 168-184 följa antek- 
ningar till en del af senare hmid. 
Denne codex år skrifven trf samma 
hand som den förut beskrifne cod. 
M^ med hvilken den i KyrkB. nära 
öfverensstämmer. 1 brädden finnas 
antekningar af en annan, nära sam- Carp. Jur. Sv. G. Ant. Fol. IV. D xx^^ etusdem fere aetatts, qoae etiaro in 
téxtu quibusdam locis noDDuUa muta-* 
vit^^), ac ea forte addidit, quae de 
Ostvogotia in fine dicti libvi leguD- 
tur * ^). Cfr. 19- 

Hunc codicem , el eos, qui in se- 
quentibus enumeranlur » eo numero in- 
signivi, sub quo in hoc ciencho coin- 
memorantur. 

19. Codex cbartaceus in 4:o, conti-* 
nens ius commune R. Christopho- 
ri, ac pertinens ad Regiam Biblto- 
thecara Hafnieoaero , sign. N:o 2201 
in collectione Tliottiana. Exteriori par- 
ti tegumenti impressus est titulus SveU" 
ske Loffbog ; infi*a leguntur ILUerae 
L Ty ac inGino loco nurueras anni 
M.D, Llllj quo, ut videtur, boc te- 
gu mentum confectum est. Hic codex. 
189 foliis, praeter quaedam folia scri- 
pturae vacua in initio et fine voluminis, 
constans> ex codice sub proxime ante- 
cedente numero 18 commemorato ver- 
sus finem saeculi XV est transscriptus. 
Omnia quae ille codex babet^ iis ex- 
ceptis quae ibi in fine libri addidit 
rec. manus, bic sunt transscripta ,' ide- 
oque eliara, folI. 4 et sequentibus, ii- 
ber KirkB. ex iure SM., una cum iis 
quae ille codex babet in margine ad- 
notata, in textu mutata ac in fine dicti 
libri addita*^). Cum illo codice hoc 
apographura oninino convenit, mendis 
scripturae aliisque erratis exceplis (vel- 
uti cum adnotationes, quas ille codex in 
margine babet» bic quibusdam locis in 
textum irrepserunt). FoU. 17-180 con- tidig handj kvUken åfven på 7iåffra 
ställen gjort ändringar i texten ^^)j 
ock möjligtvis också det tillägg an^ 
gående Östergötland j som finnes i 
slutet af KyriB. « ^) Jfr. 19. 

Denna kandskriftj äfvensom de ne- 
danför beskrifnaj kar jag utmärkt 
med den nummer , under kvllken de 
åro vptagna i denna förtekning. 

19. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, tiUhörig 
Kongl BibliotJieket i Köpenhamn^ sign. 
N:r 2201 i Tkottska samlingen. Utan" 
på permen är tryckt Si^enske Logbog, 
derunder bokstäfverna L T, ock ne- 
derst årtalet M. D. LIU', då boken 
förmodligen fått sitt nuvarande band. 
Denne codex, som kar 189 blad, fitom 
några rena blad i början ock slutet, 
år en i slutet af 15:de årkundradet 
gjord afskrift af nästföregående N:r 
1S_. Allt kvad i originalet finnes^ 
med undantag af kvad der i slutet 
är tillagdt af senare kand, finnes kär 
af skri f vet, således äfven, fal. 4o.f., 
SML:s KyrkB., med de den* i origi- 
nalet gjorda antekningar i brädden 
ock ändringar i texten, samt det i 
slutet gjorda tillägget * ''). Med un- 
dantag af skriffel och andra mista g 
(såsom då de i brädden af originalet 
gjorda antekningar kär på några 
ställen blifvit inryckta i texten) öf- 
verensstämmer denna afskrift alldeles 
med sitt original. Föll. 17-180 in- 55) Vide Dött. 48, 52. pag. 16; not. 98. p. 
19; not. 51. p. 20. &c. 

56) Vide not 26. pag. 45. 

57) Vide not. 26. pag. 45. 55) St wat. 48, 63. sid. l€i noi.aS. s. 
19; not. 51. s^ SO. »c. 

56) Se not. 26. sid. 45. 

57) Se not. 36. sid. 45. XXVII liaent ius commune, quo fiaito eadem 
sequuDlur quae in isto codice sunt 
addita^ 

20. Codex chartaceus in 4:0, conti- 
Dens ius commune B.Christopho- 
ri, et pertinens ad Begiam Bibliothe- 
cam Stockholmiensem , sign. N:o 13. 
Hic codeXy quem anno 1555 scriptum 
esse ad calcem iuris communis est 
adnotatum, habet 179 folia, quorum 
octo priora continent adnotationes re- 
cenlioribus manibus factas; inter has 
^Da legitur fol. 8, qaa Dauidh Sit^ 
thon Dotura facit se liunccodicem anno 
1637 dono accepisse ab Erico Danie' 
lis Ackre&o; föll. 9*26 continent in- 
dicera alphabeticara ad ius commune; 
foU. 27-37 librum KirkB. ex inre SM., 
transscriptum ex cod. Q ; fol. 37 incipit 
ius commune, caius calci foU. 169-179 
adnotationes recentioribus manibus sunt 
additae. — Cfr. 31. 

21. Codex chartaceus in 4:o,continens 
ius commune B. Christophori, ex 
libris Adsessoris L C. Mö i lersten. 
Hic codex , quem , sicut codicem nu- 
perrime comraerooratum ,^ anno 155o 
M^riptum esse, ad calcem iuris commu- 
nis est adnotatum, praeter folia quae- 
dlim scripturae yacua in initio volumi- 
nis, habet 221 folia, quorum foU. 1-14 
continent diversas constitutiones , föll. 
15-28 librum KirkB. ex iure SM., cum 
cod. M. convenientem; foU. 29-200 ius 
commune, cuius calci additae sunt re- 
centiores adnotationesi *-*- Cfr. 22. ' 

22. Codex chartaceus in 4:o, continens 
ius commune R. Christophori, ex 
Bibliotheca Acadei&iae Upsaliensis, sign. 
N:o 17. Hic codex, eadem manu qua 
cod. 21 scriptus, habet, praeter folia 
scripturae vacua in initio et fine yo« nehålla Landslagen, hearefter följa 
de efter nämnda original afskrifna 
tilläggen. 

20. En papperscodex in 4\o af K. 
Christoffers Landslag^ tillhörig 
KongU BibKotheket i Stockholm^ sign. 
N:r 13, Denne^ enligt antekning vid 
shtel af Landslagen^ år 1555 skrift 
ne codex har 179 blad^ hvaraf de 8 
första innehålla antekningar af se- 
nare händer, deribland en fol. 8 af 
Dauidh Sitthon, som tiSkännagifver 
att han år 1637 fått boken till skänks 
af Erico Danielis Achrelio; folL 9-26 
innehålla ett alphabetiskt register öf- 
ver Landslagen; folL 27-37 SML:s 
KyrkB.s afskrifven efter cod. Q; fot. 
37 börjas Landslagen, efter hvars 
slut föll. 169-179 följa antekningar 
af senare händer. — Jfr. 31. 21. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag ^ tillhörig 
Herr Assessorn J. C. Mö I ler st en. 
Denne ^ likasom den näst förut be- 
skrifne codex ^ enligt antekning vid 
slutet af Landslagen år 1555 skrifne 
codex har y utom några rena blad i 
början, 221 blad, af hvilka folL 1-14 
innehålla åtskilliga stadgar, foll.15-28 
SML:s KyrkB. , öfverensstämmande 
med cod. M; foU. 29-200 Landslor 
gen, efter hvars slut följa senare an- 
tekningar. — Jfr. 22. 

22. En papperscodex in 4:o af Äl 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Vpsäla Akademi- Bibliothek , sign. N:f 
17. Denne codex är skrifven af sam- 
ma hand som den nästföregående N:t 
21, Den har, utom rena blad i bör' XXVIII luminis» 164 folia, quoruni 13 priora 
GbDtinent easdem constituliones quae in 
iniliocod. 21 leguntur» folL 14-23 ii- 
brum Kirkfi. ex iure SM., qui liber, 
etsi vitiis refertior, maxime con venit 
cuni dicto codice, ex quo tamen non 
est transscriptus; principium capitis 1, 
usque ad verba : Nw willia . bönder 
&€., hic oraissum est*®), lus com- 
mune occupat föll. 24-157; postea se- 
quuntur adnotationes recentioribus ma- 
nibus additae. 

23. Codex chartaceus in 4:o, continens 
ius cbmmune R. C h r i s t o p h o r i una 
cum iure urbico, ex libris Consiliarii 
GoUegii Caraeralis StockholraiensiSy L. 
Fägersten. Hic codex saeculo XVI 
ad finetn vergente scriptus est; ulti- 
mo folie adnotatum est eum inter libros 
Regis Adolphi Frederici anno 
1771 in auctione publica venura ivis- 
se, ac postea in dominio Lectoris A. £. 
Lönberg fuisse. Praeter folia scri- 
.pturae vacua in medio ac fine volumi- 
nis» hic numerantiir 347 folia, quo- 
rum novein priora continent vulgäres 
regulas iudiciales, foU. 10-21 librum 
KirkB. ex iure SM.» cuius calci di- 
versae additae sunt adnotationes; foU. 
26-185 continent ius conimune, föll. 
186-190 explicationem antiquorum vo- 
cabulorum &c. ; foU. 191 - 298 ius urbi- 
cum, quo finito diversae sequuntur adno- 
tationes, ex parte rec. man. additae. Li- 
ber KirkB. hic proxime accedit ad cod. C. 

24. Codex chartaceus in fol., ex Bi- 
bliothecä Gymnasii Scarensis, conti- 
nens ius commune R. Christophori 
ac ius urbicum; iam commemoratus 
in praefatione ad ius.Upl. pag. XLII, Jan och slutets 164 blads kvar af de 
J3 första innekåUa samma stadgar 
som läsas i början af N:r 27 j folL 
U'23 SML.s KyrkB.s hvilken, ehu- 
ru mera felaktig ^ närmast öfverens- 
stämmer med nämnde codex ^ efter 
hvilken den dock ej är afskrifven; 
början af FL 1, intill orden: Nw 
willia bönder Sfc, ntelemnas här ^^). 
Landslagen uptager föll. 24'1&7; 
hvarefter följa^ antekningar af sena^ 
re händer. 

23. En papperscodex in 4:o af K. 
Christa ffers Landslag och Stads- 
lagen j tillhörig Herr Kammarrådet 
Z. Fägersten i Stockholm. Den- 
ne i senare hälften af Iff:de århun- 
dradet skrifne codex blef, enligt antek- 
ning på sista bladet, år 1771 såld 
på tmktion efter Konung Adolf 
Fredriky hvarefter Lector A. E. 
Lönberg varit dess egare. Utom 
rena blad inuti boken och i skitet 
deraf finnas här 347 blad, hvaraf 
de 9 första innehålla de vanliga do- 
marereglomas föll. 10-21 SML:s 
KyrkB.y hvarefter följa åtskilliga 
antekningar; foU. 26-185 innehålla 
Landslagen ^ föll. 186- 190 tUtydning 
på gamla ord m.m.j foU. 191-298 
Stadslagen , hvarefter följa åtskilliga 
antekningar , till en del af senare 
hand. KyrkB. är hår närmast öfver- 
ensstämmande med cod. C. 

24. En Skara Gymnasii-Bibliothek 
tillhörig papperscodex in fol.j inne» 
hållande K. CAristoff ers Lands- 
lag och Stadslagen, förut beskrifven 
t företalet tUl UplL. sid. XLll, un- 58) Cfr. Dot. 45. pag, 8* 68) Jfr. not. 4S. sid. 8. XXIX 8ub N:o 80. Liber KirkB. ex iure SM., 
qui föll. 27-33 legitur, convenit cum 
cod. M. &c. 

23. Codex chartaceus in 4:0, continens 
ius conamune R. Christophori» ex 
Bibliotheca Academiae Lundensis. Htc 
codex, ut fol. 8 adnotatum est, scri- 
ptus est Yexioniae anno 1386; olim 
fuit in dominio cuiusdam And rea e 
Benedictiy ciiius nomen leg! tur fol. 
23. Habet 220 folia , quorum octo 
priora continent constitutionem Calma- 
riensem de anno 1474, foII. 12-23 li- 
brum KirkB. ex iure SM., convenienteni 
cum cod. M. &c.; föll. 24-193 ius com- 
mune, fol. 194 libruin DoblareB. ex 
iure urbico, et foU. 193-209 regulas 
iudiciales; denique sequuntur recentio- 
res adnotationes. — Cfr. 26, 27. 

26. Codex ch.irtaceus in 4:o, continens 
ius commune R. C b r i s t o p h o r i ; éx 
bibliotbeca Excellentissimi Cotnitis M. 
Brahe in Skokloster. Hic codex ver- 
sus finem saeculi XVI scriptus, habet 
172 folia, quorum undecim priorn con- 
tinent libruni KirkB. ex iure SM., ex 
cod. 23 transscriptum. Fol. 11 incipit 
ius commune, cuius.calci fol. 170 ad- 
ditus est liber DoblareB. ex iure ur- 
bico; de quo libro tamen nonnulla in 
fine, deperditis quibusdam foliis, per- 
ieruDt. Folia duo ultiraa continent 
recentiores adnotationes. 

27. Codex chartaceus in 4:o, ex Bi- 
bliotheca Gymnasii Vexionensis, con- 
tinens ius commune R.Christopho- 
ri. Saeculo XVI ad finem vergente 
scriptus est hic codex $ habet 143 fo- 
lia, quorum 12 priora continent li- 
brum KirkB. ex iure SM., conveni- 
entem cum oodd. 23 et 26, bis vero der N:r 80. SML:s KyrkB., som 
Adr finnes falt. 27-33^ öfverensstämr 
mer med cod. M. ^c. 

25. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag y tillhörig 
Lunds AkademuBibliothek. Denne 
codex som, enligt antekning fol. 8j 
är skrifven i Fexiö år 1586, och for- 
dom har tillhört en Andreas Be- 
nedictiy kvar s namn låses fol. 23, 
har 220 blad, hvaraf de 8 första itu 
nehålla Calmare Recess af 1474, föll 
12-23 SML.s KyrkB.söfverensståm- 
mande med cod. M. ^ c, föll. 24-193 
Landslagen, fol 194 DoblareB. af 
Stadslagen, och föll 195- 209 Doma- 
rereglarna, hvarefter följa senare an- 
tekningar. — Jfr. 26, 27. 

26. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, tillhoran- 
de H. E, Riksmarskalken m. m. Herr 
Grefve M. Brahes Bibliothek på 
Skokloster. Denne i slutet af 16:de 
århundradet skrifne codex har 172 
blad, hvaraf de 11 första innehålla 
SML:s KjfrkB., afskrifven efter fö- 
regående N:r 25. Landslagen bör- 
jas fol 11 ; efter dess slut fol. 170 
finnes DoblareB. af Stadslagen, hvar- 
af dock slutet fattas , derigenom att 
några blad gått förlorade. De två 
sista bladen innehålla senare antek- 
ningar. 

27. En Fexiö Ggmnasii-Bibliothek 
tillhörig papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, skrifven 
i senare hälften af 16:de århundra^ 
det. Den har 145 blad, hvaraf de 12 
första innehålla SML:s KyrkB., öf- 
verensståmmande med N:r 25 och 
26, men mera felaktig än dessa. mendis refertiorem. Foliis quibusdam 
deperditis, initium dicti libri hic de- 
sideratur, usque ad verba: bönder lor 
ga hwss ther byggia^ in cap. 2: pr.; 
idemque valet de parte capitura 4:ti, 
6:ti et 7:nii. Fol. 12 incipit ius com- 
mune, quod in fine mutiium est. Fo- 
lia duo ultima continent adnotationes 
de discrepantia codicum iuris antiqui 
et no vi 9 i. e. iuris cotnmunis Magnae- 
ani et Cbristopiioriani. 

28. Codex chartaceus in 4:o, conti- 
nens ius commune R. Christopho- 
riy ex Bibliotheca Åcademiae tlpsali- 
ensisy sign. N:o 56. Hic codex sae- 
culo XVI ad finem vergente scriptus, 
habet 199 folia , quorum 22 priora 
continent diversas adnotationes , foU. 
23-170 ius commune, cuius calci ad- 
ditae' sunt diversae adnotationes; ac 
denique foU. 188-199 librum KirkB. 
ex iure SM., qui hic appeliatur Sträng^ 
nås Stichtz Kyrckio Lagh ^ ^). Dictus 
liber vitiis scatet ; praeterea vero pro- 
xime accedit ad cod. C. 

29. Codex chartaceus in fol., conti- 
nens ius commune R. Christopho- 
ri, ex bibliotheca lUustrissimi Liberi 
Baronis A. S. Rå lam b in praedio 
Scanensi Strö. In interiori parte te- 
gumenti adnotatum est nomen priscae 
huius codicis dominae Kirstin lacops^ 
dotter, una cum numero anni 1592, 
quo, ut videtur, scriptus est codex. 
Folia hic contioentur 129, quorum 
primum habet titulum : Sweriiekes Be* 
schreffne lag &c., folL 2-9 legitur li- 
ber KirkB. ex iure SM., et föll. 10-115 
ius commune, quo finito sequuntur 
ius aulicum R. E r i c i XIV &c Li« Derigenom att flera blad gått förlam 
rade, saknas hår början af KyrkB., 
intill orden: bönder laga hwss ther 
byggia, i FL 2: pr. ; äfvensom en del 
af 4: de , 6:te och 7: de Flockar- 
7ie. Landslagen börjas fol 12; slu- 
tet deraf fattas. Be två sista blor 
den innehålla antekningar om olik- 
heter emellan gamla och nya lagen, 
d. ä. Magnus Eriks sons och 
Christoffers Landslagar. 

28. En papperscodex in 4:o af' K, 
Christoffers Landslag^ tillhörig 
Upsala Akademi-Bibliothékj sign. N:r 
56. Benne i senare hälften afl6:de 
århundradet skrifne codex har 199 
blad, hvaraf de 22 första innehålla 
åtsJnläga antekningar^ föll. 23-170 
Landslagen^ hvarefter följa åtskilliga 
antekningarj och slutligen föll 188- 
199 SML:s KyrkB., som hår kallas 
Strängnäs Stichtz Kyrckio Lagh ^^). 
KyrkB. år upfylld af fel, men för 
öfrigt närmast öfverensstämmande 
med cod. C. 

29. En papperscodex in fol. af K. 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Herr Baron A. S. Rå lam b s bok- 
samling på Strö i Skåne. På inre 
sidan af permen är såsom bokens ega- 
rinna anteknad Kirstin Jacopsdotter, 
Jämte årtalet 1592, då boken trolig 
gen blifvitskrifven. Uär finnas 129 
blad, hvaraf fol. 1 innehåller titlen : 
Sweriiekes Beschreffne Jag ^c.j folL 
2-9 SML:s KyrkB., och folL 10^ 
115 Landslagen, efter hvars slul 
följer K Erik 14. des Gårdsrätt m. 59) Cfr. not. 1. pag. 6. 59J Jfr. not. 1. sid. 6. XXXI ber KirkB. convenit cam cod. C, at 
vitiis veheinenter laborat. 

30. Codex chartaceus in 4:o, conti- 
neos ius commune R. C h r i s t o p h o - 
TI 9 ac pertinens ad Regiam Biblio- 
thecam Stock liolmiensem, sign. N:o 12. 
Id interiori parte tegumenti Doiuina 
sua scripserunt prisci domini buius co- 
dicis, Suante et Libert RosenstrålSj 
annis 1631 et 1672. Tara ex titulo 
codicis, quam ex adnofatione in fine, 
adparet hunc codicetn anno 1380 esse 
scriptum. Habet ,166 folia, qaorura 
19 priora continent diversas adnota- 
tiones; föll. 21*38 librutn KirkB. ex 
iure SM., et folL 40-166 ius comrnu- 
ne, quod alia manu, eaque paulloan- 
tiquiore quain antecedentia , scriptum 
est; quam antiquiorem manum/ ut 
videtur, respicit numerus anni nuper- 
rinie dictus. Liber KirkB. bic, sicut 
in codicibus proxime praecedentibus, 
vitiis valde refertus est; pi*aeterea vero 
maxirae convenit cum cod. C. Calci 
dicti iibri addita sunt tria capita, quo«> 
rum primum ex regulis iudicialibus 
luri YG. adnexis transscriptum est 
(VGL. IV. 12.)^*'). 

31. Codex chartaceus in 4:o, conti- 
nens ius commune R. Christopbo- 
ri, ex bibliotbeca Nobilissirai L. Gyl- 
lenbaat in praedio Vestrogotico Hö- 
berg. In interiori ])arte antici tegumen- 
ti Domen suum scripsit Canutns Pe- 
trij\ qui dominus huius codicis fuit 
anno 1641 ; prinio vero folio Johan 
Andersson notum fecit se codicem an- 
no 1673 dono accepisse a vördige oci 
våtterde Herr Christopher i tåmpta; 
in infimo margioe eiusdem folii legi* ni. KyrkB. öfverensståmmer med eod. 
Cs men är mycket felaktig. 

30. En papperscodex in 4:o af ÄT. 
Christoffers Landslag^ tillhörig 
Kongl Bibliotheket i Stockholm, sign. 
N:r 12. På inre sidan af permen 
hafva Suante och Libert Rosensträle 
anteknat sig som egare åren 1631 
och 1672. Titelbladet^ afvensom en 
oMekning i slutet af boken, visar att 
den år skrifven år 1580. Denne co- 
dex har 166 blad, hvaraf de 19 för- 
sta innehålla åtskilliga antekningar, 
föll 21-38 SML.s KyrkB., samt 
föll 40-166 Landslagen, skrifven af 
en annan något äldre hand än, det fö- 
regående; på hvilken äldre hand det 
sistnämnda årtalet troligen syftar, 
KyrkB. år, likasom i de nästföregå- 
ende handskrifterna, ganska felaktig, 
men för öfrigt mest öfverensstäm- 
mande med cod. C. 1 slutet af KyrkB. 
tilläggas 3 capitel, hvaraf det första 
är håmtadt från VGL:s domareteg^ 
loT (VGL. IV. 12 J ö»;. 31. En papperscodex in 4:o af K, 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Herr Majoren L. Gyllenhaal på 
Boberg i Vester götland. På inre si- 
dan af första permen har Ca nu tus 
Petri j anteknat sig som bokens egare 
år 1641, och på första bladet har Jo- 
han Andersson låtit veta att boken bHf- 
vit honom år 1673 förärad af vör- 
dige och väilei-de H^rr Christopher i 
tärapta ; nederst på samma blad lä- 60) GTr. Dot. 43. pag. 8; not 31. p. 46. ^ Jfr. not. 43. sid. 8; not. 3f. s. 49. XXXII tur noroen Petrus Unge. In interi- 
ori parte postici teguinenti adnotatum 
est codicem fuisse inter libros a Lund, 
Pastore EkbjeDsi , relictos. Hic co- 
de&y anno 1586 sine dubio scriptus 
(numer US anni 86 legitur foU. 114 et 
159), habet 174 folia, quorum föll. 
2-148 continent ius commune, cuius 
calci diversae adnotationes sunt addi- 
tae; föll. 160-174 continent librum 
KirkB. ex iure SM., in cuius capite 
ultimo lineae quaedam in fine, folio 
deperdito, perierunt. Liber KirkB. 
con venit cum cod. Q, proxime vero 

accedit ad cod. 20. 

> 

32. Codex chartaceus in 4:0, conti- 
nens ius coraraune R. Christopho- 
ri, et pertinens ad^Kegiam Bibliothe- 
cam Stockholmiensem , sign. N:o 40. 
Adnotationes tam in interiori parte 
tegumenti quam fol. 181 nominant 
priscum codicis dominum JaJiann An^ 
derssonn; posteriori loco alius qui- 
dam nominatur codicis dominus, Svenn 
Änderssonn in Stjbbe, iudex in ter- 
ritorio Skåning. Adnotatio in fine 
iuris coramunis docet bunc codicem 
Lidecopiae anno 1579 e&se scriptum. 
Habet 182 folia, quorum primum or- 
natur picto insigni gentis Ekebladia- 
nae, sub quo leguntur litterae /. A. 
(i. e. la han Andersson); foU. 2 
-14 continent librum de iure ecclesia- 
stico in 32 capita divisum (index ca- 
pitum vero 30 tantum habet titulos)» 
qui ex codicibus iuris Upl. et SM. 
ita est composituSy ut duo capita pri- 
ora hausta sint ex iure SM., etsi in 
cap. 1 quaedam, et ipsa prima verba, 
ex iure UplL. sunt immixta; cap. 3 
est UplL. KkB. 3; deinde sequuntur 
SML. cap. 4; UplL. cap. 4; SML. 
cap. 5: 1; UplL. 7: pr, 1-5; SML. 7: pr. ses namnet Petrus Unge. På inre 
sidan al[ sista permen är anteknadt 
att boken funnits bland aflidne Kyrka* 
herden Lunds i Ekby boksamRng. 
Denne codexj som utan tvifvel år 
skrifven år 1586 (årtalet 86 finnes 
föll. JU och 159), har 174 blad, hvar- 
af föll. 2-148 innehålla Landslagen, 
efter hvars slut följa åtskilliga an- 
tekningar; föll 160-174 innehålla 
SML:s KyrkB., der några rader i 
slutet af sista Flocken saknas, der- 
igenom att ett blad gått förloradt. 
KyrkB. öfverensståmmer med cod. Q, 
och ännu mera med N:r 20. 

32. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. 
N:r 40. Antekmngar både på inre 
sidan af permen och fol. 181 nämna en 
Jabann Änderssonn såsom bokens förre 
egare; en an7ian antekning på sena- 
re stället vpgifver Svenn Änderssonn 
i Stybbe, lagläsare i Skånings hårade 
såsom bokens egare. Denne codex 
är, enligt antekning vid slutet af 
Landslagen, skrifven i Lidköping år 
1379; den har 182 blad, hvaraf fol 
1 är prydt med Ekébladska slag- 
tens vapen, hvarunder läsas bok- 
stå fverna I. A. (d. ä. la han An- 
dersson), föll 2-14 innehålla en 
KyrkB. i 32 Flockar (ehuru förtek- 
ningen på Flockarne endast uptager 
30 titlar), hvilken är sammansatt af 
UplL:s och SML:s KyrkBalkar, så- 
lunda att de 2:ne första Flockame 
äro hämtade ur SML., dock så att 
i Fl. 1 något, och deribland de för- 
sta orden, år inblandadt ur UplL.; 
Fl 3 är UplL. KkB. 3; derefter föt-. 
ja SML. Fl 4; UplL. Fl 4; SML. 
Fl. 5:1; UplL. 7: pr, 1-5; SML.7: XXXIII 1. coramixta cum UplL. 7: 6-9; por- 
ro UplL. 9: 1. et SML. capp. 9 et se- 
queDtia. FoU. 15 - 162 continent ius 
comrnune, cuius calci adnotatioDes, ex 
parte recentioribus manibus» sant ad- 
ditae. 

33. Codex chartaceus in 4:o, conti- 
nens ius comroune R. C b r i s t o p h o- 
ri, et pertinens ad Bibliotbecam En- 
^eströmianam Stockholm iae udservatam. 
Ex adnotatione calci iuris communis 
addita adparet hunc codicem scriptum 
esse Lidecopiae eodem anno ac ab eo- 
dem scriba quo praecedens cod. 32. 
Habet, praeter folia seripturae vacua, 
223 folia , quorum quatuor priora con- 
tinent diversas adnotationes, et föll. 
5-16 librum de iure ecclesinstico ex 
codicibus iuris SM. et Upl. compo- 
situm , attamen alia prorsus ratione 
quam cod. 32. Dictus iiber in 31 
capita divisus est. Folium, quod con- 
tinuit cap. 1 et initium capitis 2, de- 
perditum est. Quae de cap. 2 restant» 
ea ex cap. 2 KirkB. UplL. exscripta 
sunt y et incipiunt verbis : Bönder kusz 
å kyrckio boollfdra, §. 1. Deinde se- 
quuotur UplL. KirkB. 3-5,7,9:1; 
11: pr, 1; 12, 13; SML. KirkB. 10: 3; 
11; UplL. KkB. 14: pr, 1-6, 9, 10; SML. 
KkB. 13 et initium cap. 14®*); UplL. 
6:4,7, 8; 15: pr; SML. 15: pr; UplL. 
15:3; SML. 15: 4; 16, 17: pr; UplL. 
16-18; SML. 18: 1; 19 - 21. Föll. 17-21 
continent statutuin Arosiense (quod 
Yulgo ord inantia appella tur) de a. 1527 
&c.; foU. 22-180 ius comraune, cu- 
ius calct diversae adnotationes sunt 
additae. pr, 1, sammanölandadt med UplL. 7: 
6-9; vidare UplL. 9:1, och SML. 
9:de och följande Flockame. FoU. 
15-162 innehålla Landslagen, hvar- 
efter följa antekninffar, till en del 
af senare händer. 

33. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Engeströmska Bibliotheket i Stock- 
hohn. Denne codex är, enligt oJi- 
tekning vid slutet af Landslagen, 
skrifven i Lidköping samma år och 
af samme man som nästföregående 
N:r 32. Den har, utom, rena blad, 
223 blad, af hmlka de fyra första 
innehålla åtskilliga antekningar^ och 
föll. 5' 16 en KyrkB,, sammansatt af 
SML:s och UplL:s, dock helt annor^ 
lunda ån N:r 32. KyrkB. är hår de- 
lad i 31 Flockar. Första bladet af 
dess text, innehållande Fl 1 och 
början af FL 2, saknas. Det som 
är qvar af Fl. 2, är hämtadt ur 
UplL. KirkB. 2, och börjas med or- 
den: Bönder busz å kyrckio booll 
föra, /. /. Derefter följa UplL. 
KirkB. 3-5, 7, 9: 1; 11: pr, 1;12, 
13; SML. KirkB. 10: 3; 11; UplL. 
KkB. 14. pr, 1 - 6, 9, 10; SML. KkB. 
13 och början af 14^^); UplL. 6: 
4, 7, 8; 15: pr; SML. 15: pr; UplL. 
15: 3; SML. 15: 4; 16, 17: pr; UplL. 
16-18; SML. 18: 1; 19-21. FolL 
17-21 innehålla Festerås Ordinantia 
af 1527 m. m.; fall. 22- 180 Landsla- 
gen, efter hvars slut följa åtskilliga 
antekningar. 6t) Cfr. not. 15. pag. 35. 

Corp. Jur. Sv. G. Jni. Vol. IV. 61) Jfr. not. 15. sid. 35. E XXXIV 34. Codex membranaceus et cliarta* 
ceus in é^io, pertioeos ad Regiam Bi- 
bliolliecam Slodcbolnnenseni » sign. G 
66. Hic codex habet 199 folia , (}uae 
quarta ex parte sunt roembranacea ; 
continet collectioneni ]egum Danicarum 
saeculo XV ad finem vergente scri- 
ptani. Inter alia bic legunlur: folI, 
1-26 excerptio ex iure Siellandiae 
antiquioie, quae cognita est sub nonii* 
ne Ai^ehogen (liber de bered i ta t i bus); 
föll. 26-97 ius Scanicuni &c. FoIl. 
132 - 146 continent Danicam versionem 
libri KirkB. ex iure SM., cui non a- 
Hus inscriptCis est titulus quam rubri- 
ca primi capitis Huar cristen. Di- 
ctus liber divisus est in 34 capita » 
quae incipiunt in nova linea litteris 
initialibus rubris, et quibusdam locis 
distinguuntur rubricis ei similibus, 
quam babet primum caput. Praeter 
multa minora, tota capita 16 et 21 
praeterniissa sunt in boc pariter ac 
ceteris codicibus continentibus hane 
versionem , quae praeterea cognita est 
exeditione a Tborkelin tj^pis vul- 
gata, de qua in sequentibus sermoerit; 
quamvis itle editor secutus est codicem 
manuscriptum oiendis refertiorem , no^ 
visque v i ti is boc opus ipse ulterius 
corrupit. 

35. Codex chartaceus in 4:o, perti-^ 
nens ad Regiam Bibliotbecara Hafni^ 
ensem , sign. N:o 3137 io antiqua ooI-> 
leetione regia« Hic codex 610 foliis 
coostanSy caotinet collectionera legum 
maximam partem Danicaruoi, saecii* 
lis XV et XVI scriptam. In initio 
voluminis inter alia leguntur codices 
hiris lutici et Siellandici ; föll. 381 - 
428 continent ius Scanicum, quod» 
ut in fine adnotatum est, a. 1499scri- 
psit Joh. Martifd doctor et monachus 34. En pergaments^ och pappersco* 
dex in 4:0y tillhörig KongL Bibliothe- 
ket i Stockholm^ sign. C 66. Denne 
codex^ som har 199 blad, af hvilka 
en fjerdedel år pergament^ innehålr 
ler en i senare hälften af W:de år- 
hundradet skrifven samling af Dan- 
ska lagar i hväribland föll. 1-26 det 
under namn af Arvebogen kända ni- 
drag ur den äldre oiellandslagen^ 
föll, 26-97 Skånelagen wt. m. FolL 
132-146 innehålla en Dansk öf- 
versåttning af SML:s KyrkB., u- 
tan annan öfverskrift än rubriken 
för första capitlet Huar cristen. Den- 
ne KyrkB. är indelad i 34 capitel, 
som börjas på ny rad med röd be- 
gynnelsebokstafj och på några stäl- 
len äro försedda med rubriker^ HJea 
den vid 1:sta capitlet. Utom många 
smärre stycken^ äro hela Fl. 16 och 
^1 förbigångna i denna så väl som 
de öfriga handskrifterna af denna 
öfver sättning^ hvars beskaffenhet för 
öfrigt är känd af Thorkelins, ehu- 
ru efter en felaktigare handskrift ut- 
gifna och genom nya fel ytterligare 
vanställda tryckta vplaga, hvarom 
framdeles skall talas. 35. En papperseodex in 4:o^ tillhö- 
rande KongL Bibliotheket i Köpen- 
hamuj sijgn. N:r 3137 i den gamla 
KongL samlingen. Denne af 610 
blad bestående codex innehåller en 
samling af till större delen Danska 
lagar j skrifven i 15:de och 16:de år- 
hundradena. I bårjan af boken fin^ 
nas ibland annat Jutska och Siellands- 
lagame; folL 381 -428 innehålla Skå- 
nelagenj skrifven^ enligt antekning vid 
shdet, år 1499 af Joh. M.vtini do- XXXV in soro; folL 456-465 librum KirkB. 
ex lure SM., Danice versiim , cui nuK 
las inscriptus est titulus; et föll. 466 
^610, cum titulo Sfieriges lagbogh^ 
ius commune R. Magni Erici filii» 
ad cuius calcem adnotatum est leges 
Seneli Erici Regis Snede scri|>tas 
esse a dieto monacho a. 1509 Jn cu-- 
ria Arckiepiscopi Lundensis dicta 
f^fygi^^g^' De versione Danica iibri 
KirkBt ex inre SM. idem valet, quod 
ad cod. 34 est adnotatum. 

*36. Codex chartaceus in 4:o, perti- 
nens ad Bibliothecam Åcademiae Haf- 
niensis, sign. N:o 23 ex collectione Ar- 
oae-Magnaeana. Hic codex, praeter 
fclia scripturae vacua in initio ac ii- 
ne voluminis, habet 140 folia, quo- 
rum föll. 1-53 continent praefatio- 
nem iuris lutici, ius Siellandiae an- 
tiquius et ius ecclesiasticum Siellandiae 
ab Absalone Archiepiscopo sanciturn ; 
quae a. 1494 in Kallundborg esse scri- 
pta, in fine est adnotatum. Postea 
sequuntur statuta aliaeque adnotatio- 
nes partim Latine partim Danice, di- 
versis manibus saeculo XVI scriptae; 
inter haec foU. 114-120 legitur liber 
KirkB. ex iure SM. Danice versus, qui 
eadem manu scriptus esse videtur qua 
cod. 37, cum quo hic fere convenit, 
quamvis uterque habet menda sibi 
propria , neuterque ex altero transscri- 
ptus est. Dictus liber in 22 capita di- 
visus est. Interiori parti tegumenti 
adiita est chartae scheduia, in qua 
saeculo XVII adnotatum est hunc co- 
, dicem a. 1515 a Birger o, Archie- 
piscopo Lundensi , donatum esse "pro 
usu Sedis Lundensis"; quod sine du- 
bio transscriptum est ex adnotatione 
in antiquiore huius codicis tegumento 
facta. ctor et monachus in sora ; folL 456" 
^5 &ML:s KyrkB. på Danska^ utan 
någon öfi>erskriftj samt folL 466-6J0^ 
med titel Suerig^^ lugbogh , K. Mag- 
nus Erikssons Landslag^ vid 
hvars slut år anteknadt att leges San- 
cti Erici Regis Suecie åro skrifna af 
nyssnämnde munk år 1609 Jn curia 
Archiepiscopi Lundensis dicta Flygin- 
g(e« Om den Danska öfversåttningen 
af SML:s KyrkB. galler det sam- 
ma som vid N:r 34 är anmärkt. 

36. En pappersrodex in 4:0y tillhö- 
rig Universitets-Bibliotheket i Kö- 
penhamny sign, N:r 23 af Arne- Mag - 
neanska samlingen. Denne codex 
har, utom rena blad i början och slu- 
tets ^40 b lady hvaraf folL 1-53 in- 
nehålla företalet till Ja t ska lagen j 
den äldre Siellandslagen samt Är- 
kebiskop Absalons Sielländska Kyrk- 
råtta skrifna^ enligt antekning vid slu- 
tet , på Kallundborg år J494; hvar- 
efter följa^ af olika händer i 16:de 
århundradet skrifna stadgar och an- 
dra antekningar dels på Latin dels 
på Danska; deribland föll 114- 120 
SML:s KyrkB, på Danska^ hvilken 
synes vara skrifve?i af samma hand 
som näslföljande N:r 57., med hvil- 
ken den ock år temligen öfverensslåm- 
mandcy ehmm hvardera har sina eg- 
na fels och ingendera är afskrifven 
efter den widra, KyrkB, år här indelad 
i 22 capitel. På inre sidan af per- 
men år k listrad en papperslapp , som 
innehåller en i 17: de århundradet 
skrifven antekning derom^ att denna 
bok btifvit år j515 skänkt af Ärke- 
biskopen i Lund Birger "pro usu 
Sedis Lundensis." Detta år utan tvif- 
vel afskrift af en antekning på ett 
äldre band till denna båk* XXXVI 37. Godex chartaceus in 4:0, perti- 
nens ad Regiaru Bibliotheeam Hafnien- 
sem , sign. N:o 3124 in antiqua col- 
lectione regia, ac continens ius Sca- 
nicum aliasque leges maxima ex parte 
Danicas. Hic codex olim pertinuit ad 
bibliotheeam Rostgardianara y quae pu- 
blica auctione a. 1726 Hafniae babita 
diyendita est^^). In interiore parte 
tegumenti legitur: Liber Tychici As^ 
mundij Superatt. Scan. 1510, exte- 
riori vero laleri tegumenti irapressum 
est: TA 1570, Fol. 1 nomen suum 
scripsit Olaiis Laurentij, qui a. 1654 
fuit hulus codicis dominus. Praeter 
folia scripturae vacua in initio ac fine 
voluminis, hic codex habet 277 folia, 
quorum 145 priora continent ius Sca- 
nicum una cum iure ecclesiastico Sca- 
niae et aliis, quae eadem nianu sae- 
culo XVI ad finem vergente sunt scri- 
pta ; inter ea quae postea diversis ma- 
nibus sunt addita, föll. 206-214, ea- 
dem, ut videtur, manu ac ius Sca- 
nicum , scripta est versio Danica libri 
KirkB. ex iure SM., cum titulo: Jus 
ecclesiasticum srceuorum inter clert/m 
et laicos, Dictus Ii ber divisus est in 
capita, quae quibusdara locis habent 
litteras initiales rubras, aliis vero ti- 
tulos, aliis utroque modo insigniuntur, 
aliis denique in nova tantum linea in- 
cipiunt; nonnuUis vero locis in nova 
linea incepit scriba , quamvis novum 
caput non videtur voluisse designare. 
Scripturae conformatio testatur dictum 
librum ; ac quoque, ut videtur, ius 
Scanicum maximamque partem eorum, 
quae in hoc codice sunt addita, scri- 57. En papperscodex in 4:o, titthål 
rig Kongl Bibliotheket i Köpenhamn, 
siffn. N:r 3124 i den gamla Kongl 
samlingen, och innehållande Skåne- 
lagen med flera till största delen Dan- 
ska stadgar. Denna handskrift har 
fordom tillhört Rostgaardska biblio- 
theket, som såldes på auktion i Kö- 
penhanm år 1726^^). På inre sidan 
af permen läses: Liber Tychici As- 
mundi j Superalt. Scan. 1570, och utan- 
på permen är tryckt T A 1 570. FoL 
1 har Olaus Laurentij anteknat sig 
som egare år 1654. Denne codex 
har. Utom rena blad i början och 
slutet, 277 blad, hvaraf Skånelagen 
med Kyrkrätten och flera af sammq 
hand i senare hälften af 16:de år- 
hundradet skrifna tillägg uptaga föll 
1-145; ibland de derefter följande, 
af olika händer skrifna tilläggen flnr 
nes föll. 206-214, troligen skrifven 
af samma hand som Skånelagen, den 
Danska öf ver sättningen af SML:S 
KyrkB., med titel: Jus ecclesiasticum 
sweuorum inter clerum et laicos. Hår 
finnes en indelning i capitel, hvilka 
på några ställen hafva röda begyn- 
nelsebokstäfoer , på andra ställen tit- 
lar, på andra åter båda, på andra 
endast börjas på ny rad, hmlket sist- 
nämnda äfven finnes på några stål- 
len der meningen ef synes hafva va- 
rit att börja nytt capitel. Stilen 
viinar att denna KyrkB., och troKr 
gen äfven Skånelagen samt det me- 
sta af tilläggen t denna handskrift 62) Tnveoitur in catalogo typis vulgato : 
Bibliotheca Rostgardiana, Hafn. 1725^ 
pag. 486, sub N:o 408. ff2j Den finnes uptagen i den tryckta ka- 
talogen: fiibliotheca Rostgardiana, ffafii. 

1725, sid. 486, under N.r 408. XXXVII pta esse ab eodem Dano, qui olim pos- 
sedit imum ex codicibus iuris Vestro- 
gotici manuscriptisy ibique suas ob- 
servationes adiecit®^); ex adnotatione 
JD alio mannscripto codice facta con- 
5lat nomen istius Dani fulsse Hans 
Laiiritzöns eumque circa annurn 1590 
vixisse ®*). Qui cognitum babet qua- 
lia sint ea , quae ille ad ius YG. ad- 
Dotavity ei mirum videri non potest 
qnoque boc opus monstrosis mendis 
esse deformatum y ex. c. cum in cap. 
7 dyurum redditur per dwer (colum- 
bas); cap. 13 wigning per vrtningh; 
cap. 15 fiarpa per frtBndhre; misfatt 
per Jndffdd; frtllvham per fwUebrand^ 
et sic porro. — Apographum dicti li- 
bri sjiecuJo XVIII ab Islando quodara 
e.\ hoc codice transscriptum, conne- 
xum ciim apograpbo iuris Scaniae ec- 
clesinshci a Kofod Ane b er ex co- 
dice collectionis Arnae-Magnaeanae in 
Bibliotbeca Acaderaiae Eafniensis, sign. 
N:o 37 in 4:o, transscripto, adservatur in 
Regia Bibliotbeca Hafniensi, sign. N:o 
550 in 4:o ex collectione Kalliana ®*). 
Adinitiurn illius apograpbi in margine 
adnolavit A ne b er: "Exscriptum ex 
Codice Tycbici Asmudii (sic) Superatt 
Scan."; ad vocem . Sweuomm^ quam 
recle babet apograpbum, adnotavit: 
**Seanorum ni fällor"® ®). Tborke- är skrifvet af samme Dansk j sam 
fordom egt en af V est göt ålagens 
handskrifter^ och der gjort sina an- 
märkningar ^ ^); af en (tnteJming i 
en annan handskrift år det behant, 
att denne Dansk hetat Hans Lav- 
ritzön och lefvat omkring år 1590^ */ 
Då man känner beskaffenheten af 
hans aiiimärkningar vid VGL.^ kan 
man ej undra deröfvei\ att äfven det- 
ta arbete blifvit vanstäldt gei:om vid- 
vnderliga feU såsom då han i FL 7 
gör dyurum till dwer (dvfvor); FL 
13 wigning rfW vrtningh; H. 15 fiar- 
pa till fraendhae; niisfall ^i7/.Jndfald; 
frilltibarn till fwllebrand o. s. v. — 
En i 18:de århundradet af en fslän- 
dåre gjord af skrift af denna Kyrkfi,, 
sammanhäftad med en af Kofod 
Ancher gjord af skrift af Skånska 
Kyrkrätten efter cod. N:r 37 in 4:o . 
i Arne-Magneanska samlingen på 
Universitets ' Bibliotheket i Köpen- 
hamn^ finnes på KongL Bibliotheket 
i Köpenhamn^ sign, N:r 550 in 4:o af 
Kallska samlingen ^ ^). Vid början 
af denna afshHft har Ancher i bräd- 
den anteknat: "Exscriptum ex Codice 
Tycbici Asmudii (sic) Superalt. Scan."; 
vid ordet Sweuorum, som rätteligen 
står i afskriften, har han anmärkt: 
"Scanorum ni fällor"®*^. Thor- 63) Vide VGL. pracf. pag. XVI, XIX. 

64) Vide UplL. praef. pag. XLI, XLIf. 

65) Catalogus bibiiothecae ab A b r. Kall, 
Professore Hafniensi, relictae, cuius co- 
dices manuscripti in Regia m Bibliotfae- 
cam Hafoieosem transierunt, typis vul- 
gatu« est cum ti tu lo: Bibliotheca Kalli- 
ana, sive index Ubrorum guos posside- 
hat Abr. KalL Havn. 1822, io 8:o. 

66) Vocabulom sweuorum, quod io auto- 
grapbo alias distiDCtum omDino est, ea 
tantuminodo ex caUssa tam perperam legi 63) Se VGL. föret. sid. XVI, XIX. 

64) Se VplL. föret. sid. XLI, XLIL 

65) Katalogen öfver den af Etatsrådet 
och Professorn Abr. Kall efterlemna- 
de boksamling, hvars handskrifter kom- 
mo till KongL Bibliotheket i Köpen- 
hamn, är tryckt med titel: Bibliotheca 
Kalliana, sive index librorum gnos pos- 
sidebat Abr. Kall. Havn. 1829, in 8:o. 

66) Ordet sirenorum, i originalet /Sr öf- 
rigt alldeles tydligt, har endast derige- 
nom kunnat så orätt läsas, att en till XXXVIII lin, qui, paiiter ac Ancher, per- 
perani legit Scanorimiy ex eodeoi raa- 
nuscripto codice, ex quo transscriptura 
est illud apographuiu , edidit hunc Ii- 
brum de iure ecclesiastico , in opere 
suo : Samling af Danske Kirke-Lovej 
Hafniae 1781, pag. 31-43, ubi non 
nisi per talem errorem locum obtine- 
re potuit. De editione huius Danicae 
versionis a T h or k e lin vulgata, ul- 
terius sernio erit in secunda parte hu- 
ius praefationis. 

38. Codex cliartaceus in 4:o, perti- 
nens ad Regiam Bibliutbecam Hatnien- 
sem, sign. N:o 2125 in coIJeckione 
Tiiottiana. Hic codex habet 1S3 folia, 
quorum 104-179 continent ius Scani- 
cum, scriptum a. 1557; in praeceden- 
tibus vero varia diversis manibus ver- 
sus fineni saeculi XVI sunt scripta, 
inter quae foU. 77 - 84 legitur ius ec- 
cksiasticum Scaniae, et föll. 84-95 
yersio Danica libri KirkB. ex iure SM. 
in 31 capitibus, cum titulo: '*Enn 
andenn Kirchelow Offver Syndre och 
Norre Hallan dt," Cap- 8 hic oniis- 
sum est, eius vero loco in cap. 10 
quaedam sunt inserla» quae nullus ex 
ceteris inanuscriptis codicibus niilii co- 
gnitis, dictum librum continentibus, 
hahiJt^'). Praeterea de boc codice, 
quantum ad librum KirkB. ex iure 
SM. attinet, idem valet, quod de cod. 
36 dictum est, 

39. Codex membranaceus, ex biblio- 
theca Excellentissimi Comitis M. Brahe 
ID Skokloster, continens ius commune 
R. Magni Erici filii, cum libro 
KirkB. ex iure Ostrogotico. Hic codex potuit, quod punctum ad litteram e perti- 
nens a scriba omissum <;st. Vide Tab. 11. 
67) Cfr. net. 15. pag. 25; not. 43. p. 28. helin j kvilken^ likasam Ancher^ 
orått läst ScanoruRi , kar^ efter sam- 
ma hantiskrift som i nämnda af skrift 
är följd, ut gif vit denna KyrkB, i sin 
Samling af Danske Kirke-Love, Kö- 
penhamn 1781, sid. 31-43, der den 
endast genom ett sådant mistag kun- 
de få plats. Thorkelins edition 
af ifrågavarande Danska öfversätt- 
ning skall vidare omtalas i andra af- 
delningen af detta företal. 

38. En papperscodex in4:o, tillhö- 
rig KongL Bibhotheket i Köpenhamn, 
sign. N:r 2125 i Thottska samlingen. 
Denne codex har 183 blad, af hvil- 
ka folL 104-179 innehålla Skånela- 
gen, skrifven år 1557 , och det före- 
gående af boken åtskilliga af olika 
händer i slutet af 16: de århundradet 
skrifna stycken, hvaribland föll. 77 - 
84 Skånska Kyrkråtten, och föll. 84- 
95 den Danska öfversättningen af 
SML:s KyrkB. i 31 capitel, med 
titlen: "Enn andenn Kirckelow OfFuer 
Syndre och Norre Hallandt." Här sak- 
nas FL 8, men i dess ställe är i Fl. 
10 inflickadt ett tillägg, som ej fin- 
nes i någon af de andra mig bekan- 
ta, handskrifterna af denna Kyrk- 
Balk ^ '*). För öfrigt gäller om den^ 
na handskrift af SML:s KyrkB. det 
samma som är sagdt om N:r 36. 

39. En Ä E. Riksmarskalken m. m. 
Herr Gr ef ve M. Brahes bibliothek 
på Skokloster tillhörig pergaments- 
codex , innehållande K.Magnus E- 
rikssons Landslag, med KyrkB. 

bokstafben e hörande prick blifbit af 
skrifvaren glömd. Se Tab. 11. 
67) Jfr. not. 15. sid. 35; not 43. s. 38. XXXIX in praefatione ad ius OG. pag. XI, 
XII sub N:o 6 commenioratus , habet 
prob^uu) iuris SM.» qiii folio 10 verso 
scripUis est eadem maou qua ius com- 
mooe, saeculo XLV ad finem vergeote. 40. Codex chartaceus in fol. , conti- 
nens ius commune R. Christopho- 
ri, ac pertineos ad Regiam Biblio- 
thecam Stockholmiensem , s!gn. B 28; 
antea cominefnoratas in praefatione ad 
ius Upl. pag. XLIV, subN:a87. Pro- 
logos iuris SM*, maxime conveniens 
com cod. L. , hic légitur in altera 
pagiD-a folii titulum contioentis,. eadem 

niaiui qua iQs commoiie, saeculo XVI 

ad Guem vergente, scriptus. 

41. Codex^ chartaceus in fol. , ad Bi- 
bUothecam Gymoasii Scarensis perti- 
Dens, ac coolinens iut urbicuin et ius 
eomnaune R. Cbr istophori; antea 
commetiioratus in praefatione ad ius 
Upl. pag. XXX, XXXI sub N:o 49; 
mentio huius codicis quoque est faeta 
in editione tnea iuris Vestrogotici, not. 
1. pag. 77. Inter alia quae rec. man. 
saeculo XVI ad finem vergeote sunt 
addita , quoque legitur prologus iuris 
SM., föll. 164, 165. 

42. Codex diartaceos in fiu4., conti- 
Bens ius urbicam et ius comiuuoe R. 
Cbristophori; ex libris Rever.^ Pa- 
storis L. F. Bar \ra öder; antea com* 
memoratoft in praefatione ad ius Upl. 
pag. XUII, sub N:o 82. FoL »1 
Terao legitur, cum iDscriptiooe : Tket- 
ta stycket finner rnrnm Fremst itke». 
famble ln^booken s prologus^ iuris SM. 
esdem roanu scriptus qua codices iu- 
ris urbici et coinmuois, saeculo XVI 
ad finem v^rgente. af Ostgötalagen. Denne i företalet 
till ÖGL. sidd. XI, XII under N:r 
6 beskrifne codex har ur SML. lå- 
tsat dess företal, kvil/iet pa andra 
sidan af fol. 10 år skri f ve t ^ af sam- 
ma kand som Landslagen , i senare 
hälften af 14:de århundradet. 

40. En Kongl Bibliotheket i Stock- 
holm tillhörig papperscodex in fol. 
affCChristoffers Landslag, sign. 
B 28; förf a beskrifven i företalet till 
Vplcmdslagen sid. XLIV, under N:r 
87. SML.s företalj närmast öfver- 
ensståmmande med cod. L, läses här 
på andra sidan af titelbladet j skrifvet^ 
af samma hand som Landslagen^ i 
senare hälften af J6:de århundradet. 

41. En Skara GgmnasiuBibliothek 
tillhörig papperscodex in fol, inne- 
hållande Stadslagen och K. Chri^ 
s t of fe r s Landslag; förut beskrifven 
i företalet till UplL. sidd. XXX, 
XXX f i under N:r ^, ochåfven am^ 
nämnd i VGL., not. 1. sid. 77. /- 
bland annat som af yngre hand i 
senare hälften af W:de århundradet 
år tillagdt, finnes här åfven SML:s 
företal föll. 164, 165. 

42. En papperscodex in fol af Stads- 
lagen och K. Christa ffers Lands-- 
lag, tillhörig Herr Kgrkolierden L. 
F. Barvander, och förut beskrif- 
ven i företalet till UplL. sid. XLIU, 
under N:r S2. På andra sidan af 
fol 97 läses hår, med öfverskrift: 
Tlietta stycket finner mann Fremst i 
tlien gamble lagbooken-, SML:s före- 
taly skrifvet af samma hand som 
Stads- och Laadslagarne, i senare 
hälften af 16:de århundradet. XL 43.' Codex. niembrunuceus iuris com- 
inunis R. Ch r istop ho ri , periinens 
ad Bibliothecain Academihe Upsalien- 
sis, sIgD. N:o 29. Hic codex medio 
saeculo XVI scriptus, habet, praeter 
quaedam iblia scriplurae vacua in ini- 
tjo et fine voluuiinis» 154 folia 1^ 
poll. aJta et 5^^ poU. lata. Prologurn 
iuris SM., cum titulo: Förspråk opå 
Laghboken i primo folio scripsit rec. 
niao. ineunte saeculo XVII. 

44. Codex chartaceus in 4:o, ex libris 
Celeb. E. S. B ii o g , Professoris Lun- 
densis, continens ius commune R. 
Chris to phori; antea cominemora- 
tus in praefatione ad ius XJpl. pag. 
LV, sub N:o 122. Prologus iuris SM. 
föll. 14, 15 scriptus est eadeni manu 
qua ipse iuris codex, a. 1587. 

45. Codex chartaceus in 4:o, conti- 
nens ius commune R. Christopho- 
ri, ac pertinens ad bibliothecam Ge- 
nerosissimi Comitis C. F. Horn in 
praedio TJpIandico Ekebyhohn ; antea 
commeraoratus in praefatione ad ius 
Upl. pag. LU, sub N:o 114. Hic co- 
dex incipit a prologo iuris SM., scri- 
pto eadem manu qua ius commune, 
versus (inem saeculi,XVL 

46. Hic numerus adsignatur confir- 
mationi iuris SM. aR. MagnoErici 
iiiiodatae, qiialis haec confirmatio, ex 
mannscriplo exemplari iam deperdito, 
edita est ab Hadorph, in praefatio- 
ne ad codicein sub nomine iuris Dalici 
editum. Hac de re ulterios dicendum 
est in secunda parte huius praefationis. 

47. Codex membranaceus iuris cora- 
munis R. Magni Erici filii ac iuris 
urbici, pertinens ad Regiam Biblio- 
thecam Stockholmiensera , sign. B 2; 43. En i medlet af j6:de århundra- 
det skri f ven pergamentscodex af K. 
Christoffers Lmtdslag^ tillhörig 
Upsala AkademUBibliotheky sign. N:r 
29. Denna handskrift har, utom nå-- 
gra rena blad i början och slutet, 
154 blad af 7\ tums höjd och 5^ tums 
bredd. &ML:s företal, med öfver- 
skrift: Förspråk opå Laghboken, år 
hår på första bladet titlagdt af senare 
hand i början af llide århundradet. 

44. En pqpperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag, tillhörig 
Herr Professor E. S. Bring i Lund; 
förut omnämnd i företalet till UplL. 
sid. LV, under N:r 122. SML.s /tf- 
retal år här skrifvet föll 14, 15, af 
sanima hand som Landslagen, år 
1587. 

45. En papperscodex in 4:o af K. 
Christoffers Landslag y tillhörig 
Herr Grefve C. F. Horns boksam- 
Ung på Ekebyholm i Vpland; förut 
beskrifven i fåretalet till UplL. sid. 
Lll, under N:r 114. Denna hand- 
skrift börjas med SML:s företal, 
skrifvet af samma hand som Lands- 
lagen, i slutet af 16:de århundradet. 

46. Under denna nummer uptages 
K. Magnus Erikssons stadfå- 
stelse af SML., sådan denna stad- 
fästelse, efter en numera förlorad 
handskrift, bäfvit af Hadorph ut-^ 
gifven i företalet till den så kallade 
Dalelagen. Härom skall jag 'tndare 
tala i andra af delningen af detta 
företal. 

41. En Kongl. BibRotheket i Stock- 
holm tillhörig pergamentscodex af K. 
Magnus Erikssons Landslag 
och Stadslagen, sign. B 2; förut be- XLI antea commeiDoratiis in praefatione ad 
ius Upl. pag. XXI, sub N:o 25. In- 
ter alia quae in initio voluminis in 
cbarta ineunte saecnlo XVII scripta 
sunt, quoque legitur confirmatio iaris 
SM. a R. Magno Erici filio data. 

48. Codex membranaceus luris com- 
munis R. Magni Erici filii, perti- 
nens ad Bibliothecatn Gj^mnasii Cal- 
mariensis; antea comnienfioratus in prae- 
fatione ad ius Upl. pag. XV, sub N:o 
14. Confirmatio iuris SM. a dicto 
rege data , in cbarta exarata est in 
iDJtio voluminis, inter alia quae sae- 
culo XVII bic sunt scripta. 

49. Codicillus cbartaceus, constans 
15 foliis in 4:o, pertinens ad Arcbi- 
vum Regni Stockbolmiense , ac conti- 
Dens apographa diversorum statutorum 
saeculorum XIV et XV, medio saeculo 
XV scripta , ex quibus novissimum est 
de a. 1457. FoL 8 legitur confirmatio 
iuris SM. a R. Magno Erici filio 
data, quae tamen bic ita est mutata, 
ut speciem referat confirmationis codi- 
cis iuris totius regni communis ^^); 
attamen hic quoque mentio fit legiferi 
Sudermanniae Laurentii Ulpho- 
nis filii ceteroruraque auctorum iuris 
SM.; nec mutatus est dies dictae con- 
firmationi adscriptus. A diversis mani- 
bus recentioribus haec confirmatio ac- 
cepit inscriptiones: "lagha stadge " 
"Qmfirmatian öfwer Smenske laghboa- 
kenr skrifven i företalet till UplL. sid. 
XXI, under N:r 25. Ibland annat 
som på de främst i boken inhåftade 
pappersbladen år i börymi af 17:de år- 
hundradet skrifvel^ finnes åfven K. 
Magnus Erikssons stadfåstelse 
af SML. 

48. En Gymnasii^Bibliotheket i Cal- 
mar tillhörig pergamentscodex af K. 
Magnus Erikssons Landslag; 
förut beskrifven i företalet till VplL. 
sid. XV, under N:r 14. K Mag^ 
nus Erikssons stadfåstelse af 
SML. finnes hår på papper i början 
af boken^ ibland andra afskrifter 
från J7:de århundradet. 

49. Ett Kongl Riksarkifvet i Stock- 
holm tillhörigt häfte af 15 pappers- 
blad in 4:o, innehållande i medlet af 
15:de århundradet gjorda afskrifter 
af^ åtskilliga stadgar från 14:de och 
lo:de århmdradenay bland hvilka den 
yngsta är af år 1457. FoL 8 läses K. 
Magnus Erikssons stadfåstelse 
af SML., som dock hår är så förän- 
drad^ att den skall hafva fitseende 
af en stadfåstelse af en för hela rir 
ket gällande lagbok^ ^); likväl näm- 
nas åfven här Södermanna lagman- 
nen Laurens Ulfs so n och SML:s 
öfriga författare, äfvensom datum 
år oförändradJt. Af olika senare hän- 
der har denna stadfåstelse fått öf- 
verskrifterna; "Jagba stadge," "Con- 
firmation öfwer Swenske lagbbooken." Enumeratisomnibusmanuscriptisco- Då jag nu upräknat alla mig be- 
dicibus mibi cognitis, qui ius Suder- kanta handskrifter, som innehålla 68) Cfr. Dott. 15, 40, 45, 56, 62, 74, 81. 68) Jfr. natt. 15, 40, 45, 56, 63, 74, 
pagg. 1-4. 81. sidd. 1-4. 

Corp. Jur. Sv. G. Jnt VoL IV. F XLII mannicum aliquamve eia8 partens con« 
tinent, quoque comrnetnoraoda est ad- 
notatio, quae legitur inter collectiones 
a N. R. Brocman relictas et in Re- 
gia Bibliotheca Stockholmiensi adser- 
yatas , et ex qua concladi posset codi- 
cern quendam iuris SM. manuscriptuin 
usquead tempusBrocmanni exstan- 
tem postea deperditum esse. Inter dietas 
collectiones, sub N:o 20 in 4:o inve- 
nitur commentarius , secundum adno- 
tationem Brocmanni, 'ex msto Au- 
ctoris Domini Jchsel inform, nob. 
pueror. Regi Seruientium" de proge- 
nie Ingevaldi Estridae filii, cui 
insertum est apographum notis instru- 
ctum illius adnotationis de beredibus 
Boethii lohann is filii, quae le- 
gitur in codice E. sub N:o 5 supra 
commemorato, queraauctor dicti com- 
mentarii se invenisse narrat. Inter ea 
quae ad illum codicem designandum 
adfert auctor, mira rerum perturbatio- 
ne narrat libruin de iure Regio con- 
venire cum eodem libro in iure TJp- 
landico, ceteros vero libros esse ex iure 
Sudermannico; cum tamen re vera li- 
ber KirkB. ex iure SM. sit transscriptus, 
ceteri autem libri ex iure commu- 
ni Magnaeano; at accurata descriptio 
armorum hic pictorum, series regum 
ceteraque omnia quae de hoc codice 
commemorantur 9 ante omnia vero apo- 
graphum adnotationis de beredibus 
Boethii lohann is, ne minimum 
quidem locum relinquunt dubitationi, 
quin codex ab auctore citatus is sit quem 
dixi ; tnemorabile sane documentum 
quantam fidem mereantur ea , quae de 
codicibus raanusa*iptis olim sunt nar- 
rata. Fas enim esset credere diligen- 
tem et curiosum Brocman, quam- 

Man borde väl kunna förmoda att Södermannalaffen etter lååffou del der^ 
afy bör jag af ven omnämna en bland 
Assessorn N. R. Broemans på 
Kangl Bibliotheket i Stockholm far- 
varade efterlemnade samlingar be- 
fintlig antekning, sam Jtunde gifva 
anledning till den slutsats, att en 
ännu på Brocmans tid exsisteran^ 
de handskrift af SML. sedermera 
gått förlorad. Bland nämnda sam- 
lingar finnes under N:r 20 in 4:o 
en, enligt Brocmans aMekning, 
"ex msto Auctoris Domini Jchsel 
inform, nob. pueror. Regi Seruientium" 
afskrifven upsats angående Inge^ 
vald Estridssons afkomlingar, 
hvaruti finnes intagen en med an- 
märkningar försedd af skrift af den 
antekning om Bo J onssons arf- 
vingar, som finnes i den här un^ 
der N:r 5 beskrifne cod. E, hvil- 
ken den nämnda upsatsens författa-- 
re säger sig kafva "'öfverkonanit:* 
1 beskrifningen på denna handskrift 
upgifver författaren genom en besyn^ 
nerlig förvillelse att KommgsBalken 
här är lika med den i Vplandslagen, 
och att de öfriga Balkame äro af 
Södermannalagen, i stället för att 
i sjélfva verket KyrkB, är af SML., 
och de öfriga Balkame af Magnus 
Eriks s ons Landslag; men den nog- 
granna beskrifningen på det hår ma- 
lade vapnet, konungalängden, och 
allt öfrigt sam angående denna harui- 
skrift förmäles, samt framför allt 
af skriften af antekningen om B a 
Jonssons arf vingar, lemna ef rum 
för ringaste tvifvel deram, att ju 
den beskrifne codex är den nyss^ 
nämnde; ett märkligt bevis derpå, 
kuru föga man kan Hta på ät- 
dre upgifter angående handskrifter, 
den fiUige och -naggrmme Broc^ XLUI iris non ipse erat auctor dicti oam- 
mentarii» tamen vidisse codicem ma- 
nusen ptum lantae raritatis ; cum yero, 
o t videtur, id non fecerit, velsaltem 
non correxerit confusam narrationem 
de eo, quod praecipae contineret ille 
oodex 9 hac in re facile inveniri potuit 
caussa dolendi iacturam vetusti codi* 
cis i uris SM. manuscripti , qui re ve- 
ra numquam exsiitit. maUj ehuru ef sjélf författare till 
nämnda upsats^ dock skulle hafva 
sett den åberopade märkvärdiga handr 
skriften; men emedan han sannolikt 
icke gjort detj och åtminstone icke 
rättat den förvirrade upgiften om 
denna handskrifts egentliga innehåll^ 
har man håraf lått kunnat hämta an- 
ledning till att beklaga förlusten gf 
en gammal handskrift af SML., som 
i sjelfva verket aldrig funnits. IL De prioribus i uris Suder- //• Om Södennannalagens äldre 
manniei editionibus. editioner. 

1. Sudhermanna Laghen, Effter Dhen StormechtigstCj Höghborne Furstes 
och Herres j Herr Carl then Ellofftes Sweriges^ Göthes och Wändes Ko- 
nungs .... Befabting Vthaff ett gamalt MS:^ som finz inArchivo Re- 
gnig medh fijt affskrifwin och medh the andra Laghbökeme jåmfördt Af 
Claudio Åkerman. Cum Gratia ^ Priviiegio S. R. M. Svecits. Tryckt 
i Stockholm^ hoos fgnatium Meurer, KongL Booktr. medh egen belcost- 
nadtj Jhr 1666. In fol. Haec editio pertinet ad illam coUe- 
ctionem , cuius genei^alem titulum ex- 
hibet praefatio ad ius Ostrogoticucn 
pag. XX, ubi quoque dictum est to- 
tam collectionem illam , excepto iure 
Yestrogotico 9 editam esse ab Åker- 
man, I. U. Doctore ac Protessore in 
Academia Dorpatiensi desigaato, cu- 
ius tamen nomen tantum in titulis eo- 
dicum iuris Sudermannici ac Vestman- 
fiiciy antea typis non vulgatorum, ex- 
pressum est. lus Sudermanoicum oo- 
cupat 44 folia notis numeralibus Åra- 
bicis signata , praeter titulum unum- 
({ue folium praefaiiouem editoris con- 
tioens. Codex manuscriptus io titulo 
oommemoratus, quem ^ecutus est edi^^ 
tor, idem est qui nunc pertinet ad 
Regiam Bibliothecam Stockholmiensem, 
quemque iego quoque io lextu aecutus Denna edition hör till den samling, 
hvars allmänna titel år anförd i fö- 
retalet till östgötalagen sid. XX, 
der det åfven är anmärkt^ att hela 
samlingen, med undantag af Festgö- 
talagen, år utgifven af J. V, Doctorn 
och utnämnde Professorn vid Vniver- 
sitetet i Borpt Åkerman, hvars 
namn dock endast är utsatt på ti- 
telbladen till Södermanna- och Vest- 
mannalagame, som icke förut voro 
af trycket vtgifna. Södermannddor 
gen uptager 44 med Arabiska siffror 
numererade blad, utom titelbladet 
och ett blad innehållande utgifvarens 
företal Ben på titelbladet omnämna 
da handskrift som hår blifvit följd, 
är den samma som nu tillhör KongL 
Bibliotheket i Stockholm, och af mig 
blifvit lagd till grund för texten. XL IV sum. CoUatio cum ceteris iuvis codi- 
cibus, de qua etiam in tituio mentio 
fit, adparet ex locis parallells in mar- 
gine adnotatis. Quae manuscriptus co- 
dex continety ea hic quoque inveniun- 
tur 9 non excepto fragmento codicis 
Biarköa reetter calci addito; confir- 
matio autem R. Magni Erici filii 
hic nop magis quam in manuscripto 
codice invenitur. Lacuna , quam in 
libro de emtionibus rerum mobilium 
habct manuscriptus codex, hic indica- 
ta est^^), addita rogatione baud ita 
bene composita» ut is, qui ibrte ha- 
beret perfectura codicem manuscri- 
ptum y illum in medium proferret. 
Orthograpbiam manuscripti codicis non 
exacte serva vit Åkerman; ex. c. c 
ubique mutavit in k; at quoque tur- 
ba hic deprehenditur vitiorum maio- 
ris momentiy quorum pleraque incu- 
riae sunt tribuenda, ex. c. a pro ha- 
wij KkB. 4; Fm Edhå s?im stunda el- 
ler aterganga^ pro: Vm hiona lagh 
oc frdBfiscimis spi^elcPj KkB. ISrrubr. 
(cfr. KkB. ind. 16.) ; til stok ok stub- 
ba pro stok til stubba^ BB. 16; an- 
fiardhunger pro fiarpunger^ BB. 18; 
mannum pro manna witnum^ BB. 23; 
åller dödh skadha pro ei döp celler 
scapaj BB. 32 ; at Edhe pro oc épery 
MB. 24., &c.; quaedam autem emenda- 
tionum nomine consulto facta esse vi- 
dentur , ex. c. frånsåmis pro fra^nci- 
miSy KkB. ind. 15; kwilikin pro hu- 
äkinj KkB. 4. et passim; thyniå pro 
pyn y KkB. 5; fyrst pro fyrstum, 
MB. 6; bot pro böt, MB. 1. aliisque 
locis. Singula vocabula multis locis 
sunt omissa; interdum plura verba sunt 
praetermissa » ut: eller sarghar, KkB. Den åfven på titelbladet omtalade 
Jämförelsen "medh the andra Lagh- 
bökeme** visar sig uti de i brädden 
änteknadc parallelställen. Hvadden 
följda handskriften innehåller ^ fitmes 
ock här; till och med i slutet frag- 
mentet af Bjär köa- Rätten; der emot fin- 
nes K. Magnus Eriks s^ons stad- 
fästelse lika litet hår, som i d£n 
nämnda handskriften. Den i hand- 
skriften befintliga luckan i KöpB. är 
här anmärkt ® ®), med en tillaga^ ef 
särdeles väl sammansatt anmodan till 
derij som möjligen kunde hafva "ett 
fulkomligit Manuscriptufn/' att "thet 
samma låta framkomma '* Åkerman 
har ef noga följt handskriftens or;- 
thographi; t. ex. c har han öfoerallt 
förändrat till k; men hår finnes ock 
en mängd fel af större betydenhet^ 
hvaraf de flesta måste tillskrifvas 
vårdslöshet^ t. ex. a för hawi, KkB. 
4; Vm Edhä sum standa eller ater- 
ganga, för: Vm hiona lagh oc fraens- 
cimis spiael^y KkB. 15: rubr. (jfr. 
KkB. ind. 16.); til stok ok stubba för: 
stok til stubba, BB. 16; antiardhun- 
ger för fiarjDunger, BB. 18; mannum 
för manna witnum, BB. 23; äller 
dödh skadha för ei dö^ eeller scu]3a , 
BB. 32; at Edhe för oc ej^er , MB. 
24. ^c; men en del synes skola fö- 
reställa rättelser y t. ex. fränsämis 
för fraencimis, KkB. ind. 15; hwili- 
kin för hulikin, KkB. 4, och på fle- 
ra ställen; thyniä för ^yn, KkB. 
5; fyrst för fyrstum, j^B. 6; bot för 
böt, MB. 1. och på flera ställen. På 
många ställen äro enskilda ord för- 
bigångna; stundom äro flera ord ute- 
lemnadCj såsom: eller sarghar, KkB. 69) Vide nött. 71, 85. pag. 128. 69) Se nött. 71, 86. sid. 128. XLV 21; Liggi före pem sami stemnuda- 
gher, BB. 12 ; oc pen sum ei will 
nxBpim. bote sum sagt asr, BB. 16; 
han agher^ MB. 1; apy^ pgB. 6. Ad- 
dita haud raro s*jnt vocabula, ut: än 
(tho at), KkB. 11; grudh ok (gi- 
slum sinumjy KgB. 2; ok (Konu fe- 
ståjj GB. 1: rubr. med (andrum biodk- 
såre)^ MB. 3. &c.; verba : åpter, SU 
gher — a XII, pgB. 6, hic bis le- 
guntur; verba : når byrias &c. in ini- 
tio librorum KirkiuB. et KunungsB. 
post iodices capitum repetuntur; 111. 
(marker) hic additur , recte quidera 
ipsa re spectata, at repiignante nuinu- 
scripto codice , BB. 18. ^ ^) Notae ab- 
breviationum in manusciipto codice oc- 
currentes, per ignorantiam saepe per- 
peram sunt lectaey ex. c. marker ubique 
pro markum, markttj ac quoque pro 
mark; at contra interdum mark pro 
marker; Biskupi^ Preste^ pro biscu- 
per, presterj KkB. 9; forer pro /b- 
rum, BB. 3; Kununger pro kunungij 
KgB. 11. &c.; Malsägher ubique pro 
mals(Bgk2Lud\ vel malsaghandsi, Inter- 
dum neglectae sunt notae abbrevia- 
tionuni, ut Prest(er) , KkB. 10, 11; 
JSämdferJj KkB. 21: rubr.; Kunung(er)^ 
BB. 15; Lig g (er), BB. 21; fiardhung- 
(er), BB. 24; sighfer), KpB. 9; drap(ar}' 
a, MB. 14; at(er), pgB. 8. &c. // in ma- 
nuscripto codice mutatum est in twå 
pro twteggia, MB. 15, Signa trans- 
positionis in manuscripto codice non- 
DuUis locis occurrentia non vidit vel 
non intellexit editor; quamobr^m hic 
legitur fyrrå sum pro sum fyrrm, JB. 
6; thiufnadh futtan pro f ullan piufnap, 
pjB. 3: rubr.; med XL. markum äter 
pro äter. map .XL. mareumy pjB. 11. 21; Liggi före ^em sami steranuda- 
gber, BB, 12; oc J)en sum ei will 
wae^DitT. bote sura sagt air , BB. 16; 
han agher , MB. 1; a JDy, P9^* ^• 
Eg sällan äro ord tillagda , såsom : 
än (tho at), KkB. 11; grudh ok (gi- 
slum sinum), KgB. 2; ok (Konu festa), 
GB. 1: rubr. med (andrum blodhsäre), 
MB. 3. ^c; orden: äpter. Sigher — 
a XII, pgB. 6y stå här att låsa tvä 
gånger; orden: Här byrias Sfc. vid 
KyrkO' och Konungs Balkarnes bör- 
jan, äro uprepade efter slutet af för- 
tekningame på Flockarne; HL (mar- 
ker) tillägges här väl i sjelfva saken 
riktigt, men emot handskriften, BB. 
18. ' ^) Ofta äro förkortningstecknen 
i handskriften af okunnighet orätt 
låsta; t. ex. marker öf ver allt för mar - 
kum, märka, och äfven för mark; men 
deremot stundom mark för marker; 
Biskupi, Preste, för biscuper, prester, 
KkB. 9; forer /or forum, BB. 3; Ku- 
nunger för kunungi, KgB. 11. Sfc; 
Malsägher öfverallt för malssss^handi 
eller malsxghanda. Stundom äro för- 
kortning stecknen förbisedda, såsom 
Prest(er), KkB. JO, 11; Kämd(er), KkB. 
21: rubr.; Kunung(er), BB. 15; Ligg- 
(er), BB. 21; fiardhung(er), BB. 24; 
sigh(er), KpB. 9; drap{ar)a, MB. 14; 
atfer), pgB. 8. Sfc. II t handskrif- 
ten är förvandladt till twä t stället 
för twaeggia, MB. 15. De i handskrif- 
ten på några stållen förekommande 
omflyttningstecken har utgifvaren ej 
.sett eller €j förstått; således står här 
fyrrä sum för sun> fyrrae, JB. 6; 
thiufnadh fuUan . för fuUan -[^iufna]), 
pjB. 3: rubr.; med XL. markum äter 
för äter. niaej) .XL. marcum , pjB. 11. 70) Cfr. oot. 91. pag. 106. 70) Jfr. not. 91. sid. 1Q6. XLVI luris Sudermannici versio Latina a 
Loccenio conscripta, invenilur in 
collectione, quae commemoratur in 
praefatione ad ias OG. pag. XXII. 
Loco libri KtrkB. hic tantum legitur 
adnotatio , qua dicitur dictus liber ''con- 
venire cum prioribus titulis de iure 
ecclesiastico" (sc- iuris VG, ac OG, 
quae hoc volumen in praecedentibus 
continet) "ideo hic brevitatis causa prae- 
teritus esse vel oraissus." 

2. Notis ad ius Uplandicum una cum 
Latina versione Loccenii Upsalisa. 
ITOOeditum 7 1), pag. 183,184, Lun- 
d i u s inseruit capita 4-6 KöpB. SML.» 
quae in editione Åkermanni mu- 
tila sunt, hic vero ex cod. B. com- 
pleta et Latina versione donata. L u n - 
di US non exacte secutus est dictum 
codicem manuscriptum , nec vero in 
iis quae habet editio typis vulgata, 
illam omnino est secutus, sed in bis 
iam dictam editionem, iam manuscri- 
ptum codicem, nuUo ordine observa- 
to, respexit. Orthographia neque in 
iis quae ex editione typis vulgata sunt 
transscripta, nec in iis quae suppedi- 
ta vit manuscriptus codex, accuräteest 
observata. 

3. Praefationi ad codicem sub no- 
niine Dahle Laghen^ Stockholmiae 
in foL a. 1676, vel decexu annispost- 
qaam typis yulgatam essetias Suder- 
mannicum, editucn, Hadurph inse- 
ruit confirraationem iuris SM. a R. 
Magno Erici filio datam. Cum 
H a d o r p h hac in re secutus sit oo- 
dicem postea deperditum, confirma- 
tionem ab eo vulgatam oommemoravi En nf Loeeenins utarbetad La- 
tinsk öfversättning af SML. finnes i 
den samlinff, sam år omnämnd i fö* 
retalet till ÖGL. sid. XXll I stäl- 
let för KyrkBalken finnes Åar dock 
endast den anmärkning^ att denna 
Balk öfverensståmmer med de förra 
KyrkBalkame (neml. VGL:s och 
OGL:Sj kvilka finnas i det föregåen^' 
de af boken)j och derför för korthe- 
tens skull här år fårbigången. 

2. I anmärkningarna till den i Up- 
sala år 1700 tryckta Uplandslagen 
med Loccenii Latinska ö f ver sått- 
ning'^^)^ sid. 183^ 184 ^ har Lun- 
dius infört de i Åkermans edi- 
tion defekta Fl 4-6 KöpB. SML., 
de7* luckorna med begagnande af 
cod. B. blifvit fyllda^ och Latinsk 
öfversåttning bifogad. Lun dius 
har här icke helt och hållet följt 
nämnde codex^ men icke heller allde- 
les följt tryckta uplagan i de stycken 
som der finnas; utan han har i des^ 
sa stycken^ utan tecken till plan j följt 
ån den tryckta uplagan än hand- 
skriften. Orthographien år ej nog- 
grannt iakttagen^ hvarken i det som 
år taget ur tryckta uplagan^ eller i 
det som är lånadt ur handskriften. 

3. 1 företalet till den så kallar 
de Dahle Lagben, tryckt i Stock- 
holm in fal. år 1676 ^ således tio 
år efter det att SML. var utgifvenj 
har Hadorph infört K. Magnus 
Erikssons stadfåstelse af sistnämn- 
da lag. Då Hadorph härvid följt 
en numera förlorad handskrift^ har 
jag omnämnt hans edition af stad- 
f åsteisen i första af delningen af det-- 71) Vide UplL, pract pag. LXIV. 71) Se DplL. fitreL sid. LXIF. XLVII ID prima parte haius praefatioEiis sub 
N:o 46* HadoFph Don esse secutnm 
codicem B, evidensest; manuscriptus 
oodex cpK> usus est fere Gonveoit cum 
apographis ex saeculo XVII, quae a 
me N:is 47 et 48 sunt iDsignita ; ver- 
SQS finem saeculi XVI , ni fällor , fuit 
scriptus. Qua re nianifestum est co- 
dicem B. a. 1676 Hadorph fuisse 
incognttum; sicot certura est Åker- 
man decem anois ante notitiam eius 
non babuisse. 

4. Danicain versionem libri iurisSM. 
de iare ecclesiastico ex cod. 37 edidit 
G. L ThorkeliD inopere: Samling 
af Danske Kirke-Love, Hafniae 1781 
in 4:o, pag. 31-43, sub titulo: fus 
ecclesiasticfim Scanorum in t er clerum 
S^ Udcos. Quod dictus liber in ista col- 
lectione locuin obtinere potuerit, id, ut 
antea ostensum est ^ *) , tribuendum 
est falsae lectioni vocabuli sweitorum 
in manuscripto codice occurrentis. Quod 
T h orkelin, praeter dictuni manu- 
scriptum codicem , nullum noverit de 
iis codicibus dictam versionem conti- 
nentibus qai Hafniae adservantur, ne 
dicam codicem Stockholmiensem , inde 
concludt potesty quod nullas adtnltt 
lectionum varietates, nec, codices Haf- 
nienses inter se conferens, potuisset 
quin intelligeret cod. 37 mendis esse 
longe referliorcra quam cod. 35, eam- 
qae obcaussamse oportere sequi hunc 
codicem , vel saUem ex eo adferre me- 
liores lectiones qnae ibi non uno tantum 
loco inveniuntur. Turbae illi vitiorum, 
qua scatet manuscriptus codex quem ta företal nnder N:r 46. Att Bä- 
dorph hår q följt cod. B^ år wp* 
penb€tft; den handskrift han hegag^ 
not har temUgennåra öfverensståmt 
med de afskrifter från i7:de århun-^ 
dradetj sam hlifvit af mig beteknade 
med N:r 47 och 48; troligen har det 
varit en af skrift från slutet afl6:de 
århundradet. Hår af år klart att cod. 
B. ännu år 1676 var Hadorph o- 
hekant; likasom det år visst att Å^ 
kerman tio år förr ej kånde den- 
samma. 

4. Den Danska öfversåttningen af 
SML:s KyrkBalk år efter cod. 37 vt- 
gifven af G. J. Tkorkelin i Sam- 
ling af Danske Kirke-Love, Köpen- 
hamn 1781 in 4:0^ sid. 31-43^ nn- 
der titel: lus ecclesiasticum Scanorum 
inter clerum & laicos. Att denne 
KyrkB, hår kunnat få en plats ^ hår- 
leder sig, såsom jag förut visat ^ ^)^ 
från en oriktig låsning af det i hand- 
skriften förekommande ordet swe- 
uorum. Att Thorkelin ef kånnt nå- 
gon annan af de i Köpenhamn för- 
varade handskrifter afnåmnda öfver- 
såttningj anden af honom följda j för 
att icke tala om den Stockholmske 
eodexj kan man sluta dels def*afj att 
han ej anfört några varianter ^ dels 
deraf att han vid jåmförelse emel- 
lan de Köpenhamnska handskrifterna 
ef hade kunnat undgå att finna att 
cod. 37 var vida felaktigare ån cod. 
35, och att han derför hade bort föl-- 
ja 'den senare, eller åtminstone an- 
märka de riktiga låsarter som der 
på flera stållen finnan. De många 
fel, hvaraf handskriften hvimlar, har 72) Sapra pay. XXlVIl, XXlLVUt. 73) Ofvanfor sid. XXX Fil, XXX FUL XL VIII secutus est 9 multa nova mencla addi- 
dit Thorkelioy ex. c. in ipso titu- 
I09 ut antea est obsei*vatucn , Scana- 
rum pro sweuorum; tage pro Aage^ 
Sen>€B pro stwfBy kwerken pro hwec" 
ken, klercker pro klockére, mwe pro 
vellej III pro t^ (i. e. tönde, tonna), 
/// pro duobus cum dimidio et / 
pro sesquialtero, utroque in nianu- 
scripto codice consueto modo expres- 
so ^ 3). fj^^0 pj,f, Ulf. j^g (patronatusj 

omittitur^ et sic porro; quo factum 
est ut textus in hac editione multo 
corruptior sit quam in manuscripto 
codice. Praeter haec menda , quae in- 
scitae lectioni aliive incuriae sunt tribu- 
enda, observetur editorera, praesertim 
pag. 34 et seqq., textum in minutas 
particulas dissecuisse, qua re interdum 
interruptus est contextus orationis. Thorkelin tillökt med en mängd 
Tiga; t ex, i sjelfva titten^ såsom för- 
ut år anmärkt, Scanorum för sweuo- 
rum; tage för Aage, Sewce för stwae, 
hwerken för hwecken, klercker för 
klockere , mwe för velie, III för t« (d. 
å. tönde, tunna). III för halftredje 
och I för l^y i handskriften på van-- 
ligt sätt utmärkt ^ ^); thre för Ull; 
Jus (pa trona tus) utelemnaSj o. s. v.; 
hvarlgenom texten hår bli f vit ännu 
mera vanställd än den är i hand-- 
skriften. Utom dessa fel, som up- 
kommit genom oriktig innanläsning 
eller annan vårdslöshet, må anmärkas 
att utgifvaren, i synnerhet sid. 34 
o. fj företagit sig att sönderdela 
texten i små stycken, hvarigenom 
sammanhanget stundom blifvit af- 
brutet. III. De hac iuris Sudermannici ///. Om närvarande edition af 

editione. . Södermannalagen. Confirmatio R. Magni Erici filii, 
quae in cod. A. desideratur, eanique 
ob caussam quoque abest in codice iu- 
ris SM. ab Åkerman edito , hic e- 
dita est ex cod. B, collatis tam re- 
centioribus apographis, quae ad meara 
notitiam venerunt, quam editione Ha- 
d o r p h i i in praefatione ad codicem 
sub nomioe iuris Dalici editum^^). 
Ex apographis recentioribus unum (49) 
habet dictam confirmationem ita trans- 
formatam, quasi esset confirmatio co- 
dicis iuris totiu^ regni communis^^). 
Sed etiam qualis in cod. B. exstat, Konung Magnus Erikssons 
stadfästelse, hinlken ej finnes i cod. 
A, och der för saknas i Åkermans 
edition af SML., är här tryckt efter 
cod. B, och jämförd med de yngre 
af skrifter deraf som kommit till min 
hmskap, äfvensom med Hadorphs 
edition i företalet till den så kalla- 
de Dalelagen ''*). 1 en af de yngre 
afsknfterna (49) har stadfäsielsen 
blifvit så förändrad, som om den 
skulle vara stadfästelse af en för 
hela riket gällande lagbok ^ */ Men 
äfven sådan som stadfäsielsen fin- 
nes i cod. B, afviker den i så måt- 73) Vide Tab. II. 

74) Gfr. oot. 1. pag. 1. 

75) Cfr. pag. XLI. supra. 73) Se Tab. IL 

74) Jfr. not. 1. sid. 1. 

75) Jfr. sid. XLL ofvanfir. XLIX haec confirmatio eatenus discedit a 
primitiya sua forma, ut Magnus ibi 
appelletur rex Scaniae, cuius reicaus* 
sa haec est, quod scriptor huius co- 
dicis post a. 1335 exarati, ibi inseruit 
titulum regis eo tempore usitatum ^ ^); 
quae mutatio postea transiit in recen- 
tiora quoque apograpba , id etiam, quod 
secutus est H a d o r p h ^ ^ ). In prae- 
fatione ipsoque i uris codice secutus 
sam cod* A; nec, quo minus lioc fie- 
rety impedivit lacuna quam in libro 
KöpB. faabet hic codex, quae Jacuna 
praeterea re ipsa in paucis tantum vo- 
cabulis consistit. At contra cod. B. 
Don tantum diversa continet recentio- 
ra additamenta , sed universa linguae 
conformatio recentior est in boc co- 
dice 9 quo ideo textus fundari non po- 
tuit. Attamen quoque in. cod. A. re- 
ceotiores sanctiones irrepere potuerunt, 
quibus mutatus est textus a. 1327 con- 
firraatus; ita, ut videtur, res se ba- 
bet cum , iure capiendi nom, qua de 
re cod. B. continet an tiquiores sanctio- 
nes^^). Sicut de confirmatione nu- 
per observatum est, ita quoque prolo- 
gus luris SM. ea ratione est mutatus, 
at posset esse praefatio ad codicem 
iaris totius regni communis^*); ac re 
?era hic pi*ologus legitur in quibus- 
dam manuscriptis codicibus (39*45) qui 
praeterea de iure SM. nihil continent. 76) Cfr. not. 10. pag. VI. 

77) éx ratiooe supra commeaiorata , Ha- 
dorph oon ex ipso autogi^phocdidissedi* 
dam coofirmationem, observat Lager- 
bring, Svea Rikes Historia, III. pag. 
246. not. 1. 

78) Cfr. pag. XI. fupra. 

79) Vide Dot 13. pag. 4. 

Corp. Jur. St. G. Ani. VoL IV. to från sin vrsprungKga lydelse, 
som Magnus der kallas Skånes 
Konung, kidlket hårrör deraf, att 
skrifvaren af denne efter år 1335 
skrifne codex» infart Konungens ti^ 
tel sådan den på den tiden var bruk- 
lig '' ^); och har denna ändring se- 
ikrmera influtit åfven i de yngre af- 
skrifternas och deribland också den, 
som af Hadorpk blifvit /»^W;. 
/ företalet så väl som sfelfva lag- 
boken har Jag fö^t cod. A. Något 
hinder häremot har ef legat i den 
här befintliga lucka i KöpB.j hvilken 
lucka dessutom i sfelfva verket in- 
skränker sig titt några få ord. Men 
deremot innehåller cod. B. ef allenast 
åtskilliga senare tillägg, titan språ- 
ket är i allmänhet yngre i denna 
handskrift, hvilken derför ef kunnat 
läggas till grund för texten. Dock 
kunna äfven i cod. A. nyare stadgan^ 
den hafva influtit, hvarigenom den 
år 1327 stadfästade texten blifeit 
ändrad; såsom förhållandet troligen 
är i frågan om rättigheten att göra 
nam , i hvilket ämne cod. B. innehål- 
ler äldre stadganden''^). Likasom 
om stadfästelsen nyss är anmärkt, 
så har äfven SML:s företal blifvit 
så förändradt, att det skulle passa 
såsom företal till en för hela riket 
gällande lagbok ^ ^); också finnes det- 
ta företal i flera handskrifter (39- 
45), som för öfrigt ej innehålla något 76) Jfr. not. 10. sid. VI. 

77) Att afofbannämnda skäl, Hädorph 
ej kan hafva aftryckt denna stadfästeU 
se efter originalet, anmärker Lager- 
b ring , Svea Rikes VL\%iov\^^ lll.sid. S46. 
not. /. 

78) Jfr. sid. XI. ofvanpH'. 

79) Se not. IS. sid. 4. 

G af SML. Sjelfva^ lagbokens text har 
jag indelat % ffff, kvarvid jag ^ kun' 
nat göra afseende på det i hand- 
skrifterna förekommande teknet j^^ 
efter hvilket Åkerman i denna del 
rättat sig. Med den icke obetydliga 
mängd af handskrifter af Lands- 
lagame och Stadslagen^ der SML:s 
KyrkBalk är intagen^ har jag förfa- 
rit alldeles efter samma plan som 
vid Uplandslagens utgifvande blifvit 
följd ^y; äfven i det af seendet att 
jag med bokstäfver (Cy D ^c) ut^ 
märkt de äldre och båttre handskrift 
tery ur hvilka aUa äfven obetydliga'» 
re olikheter (med de i företalet till 
UplL. upgifna undantag) blifvit cm- 
märkta; hvaremot yngre eller felak- 
tigare af skrifter blifvit beteknade med 
den ordningsnummer (18 ^c), hvar- 
under de finnas uptagna i första af- 
delningen af detta företal. Äfven 
de handskrifter y som innehålla SML:s 
KyrkB. i Dansk öfversättning (34-38) 
har jag anfört så ofta anledning der- 
till förekommit. De betydliga tillägg 
som finnas på flera stållen i cod. B, 
har jag samlat på ett ställe i sltUet 
af boken (Addit. 1-11.); det första 
af dessa tillägg har jag indelat i ff. 
Det Hsta (12:teJ derefter följande 
tilliiggetj hämtadt ur cod. Ny är af 
stor märkvärdighet i anseende der- 
tilly att det lemnar underrättelse om, 
åtskilliga ändringar i SML:s Kyrk- 
Balk, hvilka blifvit gjorda år 1325, 
således två år förr än denna lag^ 
bok erhöll kunglig stadfåstelse; man 
ser här att redan nämnda år fanns 
en ''sudhermaDoa lagbbok/' som här 
till och med kallas ' gambla laghbo- 
^^ kin.;" och man kan ååtaf med skäl 

80) ViJc UpIL. praef. pag. LXXIII, LXXI V. 80j JSe UplJL fitret. sid. hXXlU, UHXIF. Ipsum texluni iuris in §§ divisi, qua 
in re curandum non censui signum^ 
in manuscriptis codicibus occurrens, 
quod respexit Åkerman. Cum baud 
pQucis illis manujscriptis codicibus iu>- 
ris communis ac urbici, qui habent 
libruni de iure ecclesiastico ex iare 
SM., eadem omnino ralione^ egi, quam 
in edendo iure Upl. observavi •®); id- 
que ea quoqueinre, quod lilteris (C, 
D &e.) antiquiores illo6 roelioresque 
codices insignivi, ex quibus oinnesad^- 
nolatae sunt minoris etiam momenti 
yarietates (iis tantum observatis ex*- 
ceptionibufi, quae in praefatione ad ius 
Upl. sunt indicatae); recentiores con* 
tra vel mendosiores codices illa nota 
numerali (IS &c.) signavi^ sub qua 
commemorantur in prima parte buius 
praefationis. Eos quoque manuscri** 
ptos codices, qui continent libruni 
KirkB. ex iure SM. Danice versum 
(34-38), oitavi, quoties id operae pre- 
tium esse visum est. Additamenta ma- 
ioris momenti quae quibusdam locis 
habet cod. B, ip unum locum conge- 
sta , in fine libri exhibui (Addit. 1-11.); 
primum eorum in §§ divisi. Addita-* 
raentum quod ultimo loco posui (12), 
ex cod. N. haustum, valde memora* 
bile est, ea ex ratione quod notitiam 
praebet quaruqdam mututionum libri 
iuris SM. de rebu^ ecclesiasticis , quae 
factae erant a. 1325, ideoque duobus 
annis antequam a r^ge confirmaretur 
hic iuris codex; videmus iam dicto 
anno exstitisse codicem iuris Suder* 
mannici, eumque iam tunc '*gambla 
laghbokin" appellatum; qua ex re iu- 
re concludere possumus istum '*anti- LI Juum iuris codioeoii^ in quo mra a. 
325 mutaliooes sunt faclaey compo^ 
si tu m esse regnante B i r g e t o , eodem 
tempore quo ius Uph vel pdallo post, 
quamvis, ob dissidium inter clericcRS 
et retiquos provinciae iticolav^ in cön- 
firmatioDe commetBoratiim, aliave ini*- 
pedimenta» Doti aote a. 1327 rite con* 
firmaretur 9 et quam?is Magnus £- 
rici filius, fere verbo tenns transscri* 
bendo confirmationem i o ris Upi., ad 
tempus qua ipse regna vi t eas trans- 
tulit praeparationes ad codiceni iaris 
Sudermannici conscribendum , qaae re^ 
vera iam factae crant diebus Regis 
Birgeri ^^). 

Quod ad glossarium adtinet ea ob- 
serventur, quae in praefatione ad ius 
Uplandicum sunt dicta. Vocabula 
quae occurrunt in glossariis trium vo- 
luminuin huius operis praecedentium» 
notata sunt asteriseo (') in fine adposr- 
to; si vocabulum quoddam in uno tan- 
tum vel duobus ex bis glossariis inve- 
niatur, non vero in omnibus, asteriseo 
addita est nota numeralis» indicans tale 
vocabulum soluni vel novissime occur- 
rere in glossario eius voluminis, quod 
illa nota insignitur. Ita ex. c. pt*ae- 
positiones a^ af notantur *, quo indi- 
catur baec vocabula occurrere in tri- 
bus glossariis praecedentibus; ad nomi- 
na Qj abyrp^ ufals dräp &c. nota *3 
signiticat baec vocabula inveniri in 
glossario iaris Upl-, quod prHnum habet 
v. afalds di*apy ad vocabula « et tAyrp riataaft denna "gämta iaffbok/* hvani 
redan år 1325 dndringar gjordes, 
blifvit författad under Ktmkng Bir- 
gers regering y vid samma tid som 
UplL. eller kort derefter, ehuru den 
i anseende till den i stadfästelsen 
omnämnda oenighet eniellan klerkeT" 
na och landsmännen j eller andra hin- 
der y ej blef formligen stadfästad förr 
än år 1327 , och ehuru Magnus 
Eriksson, genom att nästan all* 
deles afskrifva stadfästelsen på Up- 
landslagen, till sin regeringstid fär* 
flyttat de förberedelser till utarbe* 
tände af en lagbok fot Södermmi* 
land, som i sjelfva verket redan hade 
egi rum i Konung Birg ers dagar^ ^). 

1 af seende på Glossarium åberopar 
jag hvad i företalet till Uplandsla- 
gen blifvit sagdt. De ord som före- 
komma i glossarierfia till alla tre 
föregående banden af detta verk äro 
utmärkta med en vid slutet tillsatt 
stjerna (*); vid de ord som finnas i 
ett eller två af dessa glossario, men 
ej i alla tre, är vid stjernan tillagd 
en siffra, som utmärker att 07*det 
endast eller senast förekommit i glos- 
sarium titt det band som med siffran 
beteknas. Så äro t, ex, prmpositio- 
nema a, af utmärkta med *, som vi* 
sar att dessa ord, förekomma i åtta 
tre föregående glossariema; vid no^ 
mina a, abyrj), afuls drap ^c. betek*. 
nar *5 cUt dessa ord finnas i UplL:s 
glossarium, som åter vid a och nhyr^ SI) Haa re confiriDari videtur icl, qno({ an» 
tea suspicaius sum, Juridiska afAandlm- 
gttt, f:sta haft, Vm. 1836, pcrff. 7, c(5- 
diorarnempc lurin SW.. i*m Hk 1319, tfN-* 
%pa. idten «» p^rtr, fiiiiBe Go«9criptMbv 81) Härigenom synes den formodan vinna 
bekräftelse, ^omjag ytrat i mina Juridi- 
ska afhnndtit^gar^ 1:sta haft,, Opsala 
1836, sid. 7, att SML. redan år 1319 
varit, åtminstone till en del, firfattad^ LII rero delegat ad ius VG.; af kogga 
signatur ^2s quod denotat ius OG., 
ubi non delegatur ad ius VG. Ubi 
in his designationibus discrepaos quae- 
dam seribendi forma indicatur, id 
semper respicit glossarium proxime 
antecedensy in quo occurrit idem vo- 
cabulum; ibi vero, quotiesopus est, 
si milis data est significatio; quod est 
observandum si quis non inveniat vo- 
cabulum quoddam in ils glossariis ubi 
tamen re vera occurrit. Ex. c. ad v. 
skarpa^ de cuius significatione ad ius 
OG. delegaviy notata seribendi forma 
sk^BTpa non respicit glossarium iuris 
OG.y sed iuris Upl.» ubi indicatur for- 
ma skarpa in iure OG.» cuius glossa- 
rium designat formam shmrda in iure 
VG. Idem valet de vocabulo mkUs 
quod in glossario iuris Upl. scribitur 
syktiy in glossario autem iuris OG. 
sékns ubi denique delegatur ad v. 
syknt in iure VG. Ad v. avormaghi 
signum ^ indicat banc vocem occurre- 
re in omnibusnrioribus glossariis; eam 
vero in glossario iuris OG. non inve- 
nit is 9 qui ignorat eam ibi scribi te- 
ghurmagkij quod in glossario iuris 
Upl. ad b. v. indicatur. Gum itaque 
recentissimum ex prioribus glossariis 
quae habent vocabulum quoddam , in- 
dicet non tantum an in antecedente 
quodam glossario occurrat idem yoca- 
bulum» sed tetiam discrepantem seri- 
bendi formam, quae forte observanda 
est, superfluum mit hic duplicibus de- 
signationibus augere prolixitatero, po- 
nendo ex. c. ad y. skarpa^ *1 skrnrda, 
*2 skarpa^ *3 åkmrpa; ad sukn^ *\ 
sgknt, *2 sékn^ *3 sykn, et sic por- 
ro. Talis prolixitas in continuatione 
huius operis maior semper molestior- kämdsar tili VGL., men deremotför 
första gången uptager ordet afalds 
dräp; af hogga år heteknadt med ^2, 
som hänvisar tili ÖGL., der åter in- 
gen hånvisning till VGL. finnes. Då 
md dessa hänvisningar ett olika staf^ 
sätt är utmärkt j syftas härmed att' 
tid på det nåstf åregående glossarium 
der ordet förekommer; der är åter, 
då det behöftSj likadan anvisning 
lenrnad; hvUket är att iakttaga om 
man ej får rått på ordet i de glos* 
sarier der det skall finnas. T. ex. 
vid skar^Ddy der Jag i af seende på or* 
dets bemärkelse hånvist till ÖGL.j 
syftar deremot det anmärkta staf^ 
sättet skaerjKi ef på ÖGL:s utan på 
UplL:s glossarium^ som åter hänvi- 
sar titt skar|3a i ÖGL:Sj der åter 
stafsättet skserda t VGL. tillkånnar 
gifves. Samma förhållande är ined 
ordet sukn, som i UplL:s glossarium 
skrifves sykn, och i OGL:s sökn, 
hvarifrån ändiligen hänvises till syknt 
i VGL. Vid ovormagbi utmärker * 
att ordet är uptaget i alla glossa* 
rierna; men man finner det dock ef 
i OGL:s glossarium^ om man ej vet 
att det der skrifves ugburmaghi , kviU 
ken uplysning lemnas i VplL:s glos* 
sarium vid detta ord. Då således 
det sista af de föregående glossa^ 
rierder ett ord förekommer ^ tillkänna* 
gifver ej allenast huruvida ordet fin* 
nes i något föregående glossarium, 
utan ock det afvikande stafsätt som 
i sådant fall kan vara att iakttaga, 
så har det icke beköfts att hår öka 
vidlöftigheten med dubbla hänvisninf^ 
goTy t. exo vid skar))a , *t skasrda , *2 
skarfMt "^3 skaer))a; t^jif sukn, ^tsykutp 
*2 sökn, ^3 sykn, o. s. v. En sådan 
vidlöftighet skuUe i fortgången af 
detta verk bäfva ämm större ock uu ({ue evaderety nuliam tamen veram 
adferens utilitatem. 

Indicare denique oportet edition i 
buius voluminis» quaravis omnistadio 
acceleratae, longam iiioram adtulisse 
Don tantum Academica negotia, quae 
his quatuor annis mihi fuerunt per- 
flcienda, sed etiam duas diversas do- 
micilii corarautationes multis curis 
roolestiisque multoque temporis dispen- 
dio connexas; priorem nempe qua a. 
1835 Upsalas, posteriorem qua anno 
proxime praeterito Lundara deroigravi. 
Spero autem posthac nulla poster ioris 
saltem generis impedimenta esse exsti- 
tura, sed opus omni promotum iri in- 
dustria, quaro valetudo viresque : con- 
cesserint. Lundae die XIV Decembris 
MDCCCXXXVIIL hespårhgare^ utan att medföra något 
verkligt gagn. 

Slutligen bör Jag tillkännagifva 
att tagifvandet af detta band^ oak- 
tadt all den möda som blifvit an- 
vänd för dess påskyndande^ bliftnt 
beiydligen fördrOjdt dels genom de 
Akademiska göromål jag under de 
sistförfltana fyra åren bestridt^ dels 
genom två särskilda, med mångahan-^ 
da omsorger och besvärligheter samt 
mycken tidspiUan förknippade flytt- 
ningar^ först titt Upsala år 1835^ och 
sedan till Lund sistlidet år. Men 
jag hoppas att framdeles åtminstone 
inga hinder af senare slaget skola 
inträffa, och att arbetet derför skall 
hädanefter komma att fortgå med all 
den drift som helsa och krafter med^ 
gifvoo 

Lund d. 14 December 1838. LIV 

9 

EXPLICATIO LITTERARUM , QUIBUS CODICES MANUSCRIPTI ETC. 

SIGNIFICANTUR. 

A. Codex Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, B 53. (vide supra pag. I.) 

B. Cod. Bibi. Reg. Hafniensis , N:o 2237 in nova coUect. regia (vide pag. V.). 

C. Ckxl. Bibi. Reg. Stockholm. B 5 b. (vide pag. XIII.) 

D. Cod. Bibi. Acad. Hafn. N:o 52 in 4:o ex 9oUect. Arnae-Magn. (vide pag. 
XIV.) 

E. Cod. Excellentissimi Comitis M, Brahe (vide pag. XIV.). 

F. Cod. Bibi. Engeströmianae (vide pag. XVL). 

G. Cod. Bibi. Reg. Hafn. N:o 2196 in 4:o ex coliect. Thott (vide pag. XVII.) 

/ 

H. Cod. Archivi Regni Stockbolm. (vide pag. XVIII.) 
I. Cod. Excellentissimi Comitis RL Brahe, (vide pag. XVIII.) 
K. Cod. Bibi. Acad. Upsal. N:o 25. (vide pag. XIX.) 
L. Cod. Bibi. Reg. Stockholm. B 17. (vide pag. XlX.) 

M. Cod. Bibi. Reg. Hafn. N:o 2204 in 4:o ex coliect. Thott. (vide pag. XXL) 
N. Cod. Bibi. Reg. Parisiensis, N:o 10503. (vide pag. XXI.) 
O. Cod. Bibi. Reg. Stockholm. B 44. (vide pag. XXII.) 
P. Cod. Bibi. Acad. Upsal. N:o 16. (vide pag. XXIII.) 
Q. Cod. Bibi. Reg. Stockholm. B 42. (vide pag. XXIV.) 
R. Cod. Bibi. Acad. Upsal. N:o 33. (vide pag. XXIV.) 

18 - 49. Codices , qui bis numeris notanlur in elencho codicum manuscripto- 
rum (vide pagg. XXV -XLL). 

Locc. LocceniuSy luris Sudermannici versio Latina (vide pag. XLVL). LV 
CONSPECTUS OPERIS. 

Codex iiiris Sudermaniiici. 

Gonfirraatio Regis Magni (Gonf.) pag. i. 

Prolog US (Prol.) 4- 

Kirkiu haUter (KkB.) 6. 

Kummx balker (KgB.) 4^. 

Gipmnga balker (GB.) 55. 

jEr/piB balker (iEB.) • . . . . 6o. 

Jorpa balker (JB.) 67, 

Bygninga balker (BB.) 84. 

Köpmala balker (KpB.) 124* 

Man/uelffkis balker (MB.) « • r ^^^- 

piufnapa balker (pjB.) 161. 

pingmala balker (pgB.) .^ 172. 

Ådditamenta 184. 

Glossarium 197. 

Index nominuin propriorum 333. 

Addenda et emendanda 336. {Confirmatio.) ^) E, ignus sun hacrtugh eriks me8 guz nättum konunger suearikis ok^) nor- 1 
ghis ok scane helsar alla them (''thaessa book höra ok^) sea med gu^z qu«eäio 
ok sinne. Thy*) at®) forne lagha raette seen uir^ninga uaerSe. tlia comber 
stundum sua til. at umskiptis tbaen lagha ^) sta^ge sum skipaSer^) ser tilatraeta 
kranca manna siSi. ok med iamna^e af laeghia manna missaemyo. for thy at^) 
sua sum timaen fram^®) liÖir ok maen frän falla, ok andre til föÄas. sua ym- 
seas manna samuaera. ok^*) före thy at i langum tima kunnu mang^^) fal 
hsnda. ok^^) for tby at i gamblum laghum bittis sompt meS faum orSom 
saL**) aei sua lyuslica sum (**ui8er thorf. ok före thaessin fal giörs umskipte. 
ba^e i kirkiu rået ok lanzlaghum.^^) sua at sompt aer af laghat. sompt med 
faum or^m fullat. ok sompt allungis nyskipat. Nu hauer uar troen^^) thiaeni- 
sto man baerra laufrinz ulphson su^ermanna lagbman. os tryglica kunnughat 
af aldra thera aluum sum boa ok byggia i sut^ermanna lande, at i thera la«- 
ghum sum ströningum ha(t$os^ ^) i flerom bokura hittis sompt aei allungis skae- 
likt. somt myrklica sat.^®) ok sompt thungt (^®a at lita. ok före thy ba8 
han os meS möghelicbe bön af aldra thera aluum sum i suSermanna lande 1) Hane constituttooeiD babet B; om. vero 
Ä. Collato est cum apographis 47, 48, 49, 
et ctim edltione Hadorphii (in praefatio- 
oe ad codicera sub nomine Dahle La* 
gen editum}, qui secutus est apogra<^ 
phum nunc noD exstans (46). 

2) 46. 47. 48. 49. oro. ok. 

3) 46. 47. 48. thetta Bref see &c. 

4) 49. eller. 

5) 46." TAiL 48. Thå. 47. Tå. Lege Tho. 

6) 46. a. 

7) 47. helga. 

8) 47. 48. skapader. 

9) 46. 47. 48. om. at. 

10) 46. 47. 48. om. fram. 

Corp. Jur. Sv. G. Ani. Vol. IF. 11) 46. 47. 48. om, ok. 

12) 46. 47. 48. add. nu. 

13) 46. 47. 48. add. atker. 

14) 46. 47. 48. sett. 

15) 49. widh^torffte , somvt oc thxmgkt 
at aatliita oc sompt hafcUs ströningom f 
flerom. bokom, oc sompt Aittt^ eg alts- 
tingas skelighit Oc thy badho oss medh 
mogheUghe bön the wtsaste godho men i 
rikeno, at wy &c. 

16) 46. 47. 48. i Kegsare Lagum. 

17) 47. 48. tro. 

18) 46. 47. 48. hafwes. 

19) 46. saght. 47. 48. sågat. 

20) 47. 4a till att aHite. 46. till alt alijie. 2 ConfirmaHo. uisasti^^) aeru. at ui af saerlicum nalSom skipaSin^^) boot^^) os usert^elica ok 
them tharflica^^) a möte thaessum thera thunga. ok (^^thy them otharflict^^) iiare. 
sen ui dualdum noquara stund sua.^^) tbaessa bön^^) at höra. före thy atui uildom 
asi gamul lagh oska^Uica um skipta« ok aei ny^®) ooytlica'^) til hitta, tho^^) 
um siSe, sitSan ui thiklaren'^) ])8er uin bi^ne uarum. ok os maDgfaldelica^') 
uistes ])uDge ok misfal ^xr masn haföo af them gambio laghum. tba (^^gauum 
Ml iaquoede til ^sssssx bön. aen tbaer til at tbaet gior^is görlica sum euaert^elica 
$oal uaera. tha buSura ui (^^bserra laufrenze laglimanne. sum i ('^thaessi book fyr- 
ra hauer naemder uaerit* at han lagtSe uin a meS ])em uitrastu sum i suSer- 
manna lande aeru.^^) at scu$a huat garaul lagh uaerit haua. ok^^) huat i ny* 
om'^) sculde skipas ok saman saetias*^^) lian fulförSe^^) uart buS met( uaerSskyl- 
dogbom skunda.^^) ok ualde med sic tolf^^) uara aerlica riddara. sum^^) 
uart ra$ asru. ok haer nemnas(^^oki suSermanna lande ioriSaeghanda acru. Hasr* 
ra knuter magnussim lagh man af^^) uaestragötlande. (^^Haerra niclaes abiorosun. 
baerra uluer abiornsstm. haerra eringisl nacskonungssim. haerra karl naeskonungs- 
sun. haerra erik tburisui». haerra stapban röriksson. haerra thörchil andressfi»« 
haerra thord bonde, haerra anund^^) röriksst^n. haerra magnus niclaesstm. baer-* 21) 46. wistande. 

22) 46. 49. skipadum. 

23) 46. 47. 48. sic. B. 49, book. 

24) 47. 48. torftiga. 

25) 49. sic. B. om, tby. 46. 47. 48. o^or- 
wum. Ån wij dwaULoms nakra swa 
Hund thessa &c. 

26) 49. otiarffweligUt. 

27) 49. oiQ. ^ua. 

2S\ B. v, bin bi& acripta, priori Iocq rubra 
fiDeoU c&t indiicta. 

29) 47. 48. nytt. 

30) 46. oråttelika. 

31) 46. 49. TAa. 47. 48. Tå. 

32) 46. tiklärmer. 

33) 46. 47. 48^ 49. sic. B. numgfadeKca. 

34) 49. hagwm wy ia ptMedie til tåfiUi^ 
bån giffuit, an äcc. 

35) 49. warom tkro thåenUta man htvre laurens vlffson sudhemumna laghman at 
skodha &c. 

36) 46. 47. 48. tk^sse brewe. 

37) 46. 47. 48. add. baJU. 

38) 46. 47. 48. add. ra. 

39) 49. add. lagbnm. 

40) 49. add. medh flerom them wisasto Bi- 
kesens mamiom. 

41) 46. 47. 48. fiäbaréi. 

42) B. Litt sk extritae,rec. mao. saec. XVI 
sunt renovatae. 46. 47. 48. skgndi. 

43) 46. 47. 48. om. tolf. 

44) 46. add. I. 

45) 49. om. ok — teru^ 

46) 49. t. 

47) 46. 47. 48. om. Morra mkloi aUom' 
sun» 

48)46.47.48. jémauL ra ingiuald aezstritta sun» Sit^an tbasssi alli haföo umufielt^^) giörltca^^) gamul 
lagh scoSat ny dictat. saman sat oL iui aeet. tha lysto the thetn laghutn ok 
laghbook a mangum lanzthingum tbem allum^^) aborandutn^^) tbaer um 
uardaSe. Framaledes^^) sidan alle meiS samsset ok utan gennia:;]e uitfer 
tbem laghutn glatSlica takit baföo. undan taknum at enosto tuem punctum. en 
sr um kirkiu gif*^^) annar aer^^) um testament (^^for thy at um ])osnne 
tu baua sic lanzmeennene ok biscopen ok klserkane aei een sampt ell^r iuir eno 
comiL^^) tha como (^^tbe sama uare'^) aerlico maen ätter til uar (^^sum 
(^^fyrra naemdir acru. ok kunnugbado os buat i tbaesso male syst uar.. Nu 
eptir sua giort. ok före böön aldra tbera (^^i suSer manna lande byggia. tha 
af konunglico ualde giuum , ui fullan lagba rået ok krapt them samu nya 2 
lagbum. Jxer®^) i (^^tbaessi book thiklica^*) naemd seru.®*) ok staSgum ok 
staSfestum. uaernum^^) ok tröstum tbem til aeuaerzlica^') alit me^ thaessa book^^) 
skialum. ^llas^^) uilium ui^^) af sama konunglico ualde. ok^^) biuSom 
starkleca^^) allum tbem ('^tbasr byggia i auäermanna lande i'thaesse book 
för^^) nacmdom. at sua lyufb um^^) the uilia unde iiarum na$um ua^ra. ok 
st\ konunglicha baemd thola. tha litin til aenga andra lagba i domnra. sacum. 
ok aldra handa^^) laghmalum utan til thaessa. ])aer^®) m^d^sua mangfalde bön 
aeru^^) af os fangin. met( sua myklum athugha saman scriuat^. med sua almaen- 49) 49. iwilaqhdi. 64 

50) 46. 47. 4^. om. giårliea. 46. add. ok. 65 

51) 46. 47. 48. om. alltm. 66 

52) 49. ahdrandom. 46. a hårande. 47. 48. 67 
årandenn, 68 

53) 46. 47. 48. PramletMs. 49. om. h.' v. 69 

54) 46. 47. 48. Kirkiegraf. Male. 49. add. oe. 70 

55) 49. om. 4SBr. 71 

56) 49. iher rikesens nuen oe klerkane hc^' 72 
ua sik ey €en vm sampt &c. 73 

57) 49. nordkU. 74 

58) 46. 47. 48. om. the — itrUco. ' 7S 

59) 49. om. vare. ?6 

60) 46. 47. 48. om. sum ^ aru. 77 

61) 49. fernxmdej» 

62) 49. om. i -— byggia. 78 

63) 46. 47. 48. dr. 79 46. thesso brewe. 
46. 47. 48. iikle. 
46. 47. 48. om. aru. 
46. 47. 48. watnum. 
46. 49. ewerdeUka. 
46. brefz. 

46. El(iges.4S. om. b. v. 47. 48. add. tå. 
46. 47. 48. add. ok. 
46. 47. 48. om. ok. 
49. storligha. 

49. om. ihéer — suSermanna lande. 
46. 47. 48. tikh. 
Lcge sum. 46. 47. 48. år. 
B. saeuM additum est , at rubra lineola 
inductum. 

46. 47. 48. Or. 

46. 47. 48, 49. ric. B. i^. 4 ConfirmaHo. 

nelict iaquaet^e til comin. ok af os sua rsetlica^^) sta$gai(. ok til fuUan lagha 
rået skipat. (®*Ui uilium (^^framleÖes ok starkleka biuSuni.*^) at allir almaen- 
nelicha ok huar um sic tlie sum®^) byggia i sutermanna lande litin at ^m 
samu laghum utan alt genmaele. Nu thser til at thactta se alt uiterlict. tha 
latum ui (^^thaessa booc scriua ok®^) staerkia ok fast giöra meS uaro incighli. 
(®^Giuin uar thaesse book i suterköpinge. eptir uars haerra byrt. (®®thu- 
sand arom. thry hundrada arom tiughu arom. ok siunda areno a sancta laf- 
rinza dagh. Prologus. *) 1 VTuS alzwaldughaer^) scapare^) himils ok ior])ae^) ok alz ^aes ])aer innan £er 
han gaf fyrste^) lagh ok satti moysi (^J hender at kunnugha^) ])em före®) 
sinu folki ok 'septir gudz bu])i kiaendi han ])em at^) byggiae wij^er rået ok 
lagh. Ok*®) swa biu))er ok een waeldughaer**) kunungerswea (* ^ ok götae ok nor- 
manna magnus sun haertugh eriks allum (*^su])ermannum wi])er raetwisi*^) dO) 46. 47. 48. add. stadd. 

81) 47. 46. 48. sic. B. Nu. 49. oro. Ui — 
genmalfi. 

82) 47. 48. framhdeles. 46. ok framled 
starklika &c. 

83) 46. 47. 48. sic. B. biuäium. 

84) 46. 47. 48. ther. 

85) B. Rec. man., quae pallidam scripturam 
hoc loco renovavit, mutavit litt 4B ine. 
46. 47. 48. thåtta bref. 

86) 46. 49. om. ok. 

87) 46. 47. 48. GinAt war Bref thåtta 
i (kc 

88) 46. M CCCXXFIl a Sancti Lauren- 
tU Affton. 47. 48. 1327. a S. Laurent- 
ze af ten. 49. MCCCXXVII die sancti 
Umrencii tnarttfris. 

1) HuDC proloeum habeot ABCEFGHKL. 
39. 40. 41. £2. 43. 44. 45. — BEFGHKL. &c. om. ruhr. Prologus. C. habet rubr.' 
Her byrias kirkio balker. 

2) 41. 44. 45. alzmechtiger. 

3) F. om. scapare. 

4) CGL. &c. iordh. 

5) EFGHK. &c. om. fyrste. C. ftrsto. L. 
40. först. 

6) 44. hender emellum. 

7) 40. 45. kungöra. 

8) L. om. före. 

9) EFGHK. &c. om. at. 

10) BEFGHKL. &c. om. Oé. 

11) BEFGHKL. &c. waldugher ("om. een). 
43. add. Herre och. 

12) L. 40. 44. om. ok. EFGHK. 39. 42. 43. 
om. ok — eriks. 

13) EFGHKL. 39. 40. 42. 43. j rike sino 
widh &c. 

14) BCL. &c. ratuisu. EFGHK. &c. rat. Proloffus. 5 ok lagb byggiae. ok saender^*) book ])Gessae J)er**^) skipa J>*^) aer almaenni ^ •) til 
styrslae^*) ba]>e rikum ok fatökum. (^^ok^^) skiael wara^^) maellum^^j pgpt ^j^ 
orseL RaeUvisum ok sniaclluin til tröst ok hughoa^er.^^) aen^^) oraetturn ok 
wrangum til raetningaer.^®) Ok (^^aerum wi skyldugbir ok wilium i^^) la- 
ghum ^aessum folghiae**) gamblum aeptir dömum.^^) (^^maeÖ raetwissu skipa- 
})uiD (^*ok saooind^^) saraan'*) sattum af forf£e]>ruin warum.^*) ei swa nyt 
at^*) skip(£ ok at^^) saetiae at wi gamalt forderwni^®) J)aBt laengi nieS skiae- 
lum warit bawar. Ytan af fornum rået ok af^^) gamblum lanzlagbum pel 
vt waelliae ok af taka ok J book ])aessae saman saetiae sura nytlict*®)«r.*^) J^aet 
vtan*^) lyckiae*') J)ungi cer at.**) jDaet ok (♦Hil fyllae*6)af fat*')aer. ok (♦»al- 
lum (*^moghi wara*®) (*^gagn ok bugbnajrer aL (*^Hawra wi*^) {saessae 15) CEFGHKL. &c. add. them. 

16) CEFGHK- &c. som. 

17) A. skipaper scriptum est, at litt. er 
suDt drletae. 

18) C. oro. alnutnm. L. 40. almoganum. 
EFGHK. &c. aUam. 

19) 39. 43. styrsll 41. Styrslo. 40. styrelse, 

20) L. 40l om! ok — oraL C. &c. swa at 
skel ara skipat mellan &c. 

21) EGH. &c. add. wisar. FK. 42. add. 
vmar rtzt. 

22) EFGHK. &c. om. wara, 

23) B. malliny et sic In sequenliLus. GEF 
GH. mellan. 42. emillan. 43 • emellom. Et 
sic recc. passim. 

24) B. httffkna&ar. CEFGHKL. &c. kugnad 
v. hugknat, 

25) CFKL. öcc. oc. 

26) FEGHK. &c. ratnmg. C. (44.) 4'>. mt 
oc redde (45. råddo). L. 40. styrilsa. 39. 

43. add. oe nafst. 

27) EFGHK. öcc. wiliom wi oc sctJumJ öcc. 

28) BEFGHK. 39. 41. 42. 43. sic. ACL.40. 

44. 45. om. t. 

29) CL. 40. 44. add. j\ 

30) L. 40. apterdömilsum. 

31) BEFGHK. &c. om. mie& — skipapum. 

32) L. 40. om. oA: — saman sattum, 

33) 42. 43. om. sannind. 

34' BEFGHK. &c. om. saman. 35) F. add. Oc, L. 40. oro. quae in hoc pro- 
logo sequimtur. 

36) BEFGHK. &c. oro. at. 

37) BCEFGHK. &c. om. at. 

38) B. forderuin, C. add. ey. 

39) BCEFGHK. &c. om. af. 

40) 41. 44. Nyttogt. 

41) C. 41. add. Oc. 

42) 41. 42. 43. Vthe, 

43) C. &c. add. som, 

44) C. om. at. 

45) B. til fulla, 

46) C. 45. add. som. 

47) BCEFG. 39. a fat v. afaat. H. a faat. 
K. aa faat. 45. åfat. 42. aå fatt. 41. afåtk. 

48) 43. almoga gagna ^ ock Hugnadt kan 
wara ätt. 

49) B. mugki. C. maghe. FK. 42. wardke 
gangn &c. 41. åth gagn ock liwgnader 
år , ock Haffwom &c. 

50) B. ttéera^ et sic in sequentibus fere ubi- 
qne. EH. om. wara; sed E. habet v. 
vardka infra post v. at rec. man. additara. 
G. wardka. 

51) C. til gagn oc kugnat Oc kafrnm &c. 

52) EFGHK. 39. 42. 43. 45. om. quae in 
hoc prologo sequuntur; F. vtro add, tkes 
kielpe oss fadhir oc son ock then kel- 
ghe ande Amen, GK. add. Amen, 

53) B. 41. om. wi. 6 Prologus. 2 samu^^) book (^^meS dighri winn ok mycli vmhughsan^^) almaenni til ]>arwa 
samaD sat (^^skipt ok skipat håna innan tiu laghabalka. ok }>em me}> flok- 
kumvtmerct balkana swasum^®) haer scriwas ok naempnis hwar^^)8eptir andrum. ^ Kirkiu.balker. 
^ Kununx balker. 
^ Gipninga®^) balker. 
^ iErJjaer®^) balker. 
^ Jorjjae balker. 
^ Bjgningae balker. 
jp Köpmala balker. 
^ Manbelgkis balker. 
^ piufna})a balker. 
^ pingmala balker. JIW. 
.VII'". 

.niT". 

.IX"". {^Hear byHms kirkiu {^balker. (^oc tmlims i hanum flockar (♦.JCX7. af 
pmssum malum.^) 

j^ Vrn®) kirkiu bygning.^) .•/•*'. 

^ Vm kirkiu bool ok J)e huus*) J)er sculu*) a*®) byggiaes. JJ**. 

Jg' Vm kirkiu scruÖ. J/I*'. 54) C. 41. 44. om. samu» 

55) C. 44. samman sattnedh store rm- 
huxan. almoghanom til gagn oc tharf- wa ; om. cetera. 56) 41. winhogsan. 

57) 41. oro. sequentia. 

58) B. stia sat. sum. 

59) B. sic. A. hwart. 

60) B. Giptninga. 

61) Pro jErfp€Br. B. Erfda. 

1) CHLOP. &c. om. ruoricam. F. habet 
rubr.^^r^io balker. R. rubr. Ta^ 
bula. 21. rubr. T af f lan J Kgrckio 
balcken. 24. 29. . &c. babeot * titulum 
Kyrkio Balckenn. 28. habet titulum: Här 
Éegyrmes Strängnäs Stichtz Kyrckio 
Lagh; om. vero indicem capttuni. 2) K. om. balker — malum. 

3) EGIN. 23. om. o c — malumj 

4) B. thratighi. ok sighs aff fltc. Q. 
20. om. .XXI. — malum. 

5) B. add. fyrst. 

6) EFGHKLMPQR. &c. Fårst vm. 30. 
primo loco habet titulum : Om Gudz 
tienst och ett Ckristeligitt leffueme; 
secundo vero eum, qui in textu primo 
loeo legitur. 

7) 32. 33. add. och om the dagzwärka nid* 
dher fålla. 

8) BGDFK. &c. add. sum. 

9) R. om. sculu. 

10) I. om. a. JRrkiu B. Jp Vm * ^) prest ok clokkara. ( * * huru * ^ ) ( * * J)em scal ( ^ * waeliae ok taka, 

g' Vm kirkiu wigsl^®) (*^ok skirsl**) ok biscups gengier^. 

5 Vm»<>) tiunJS^^) ("af s«8 aldri. 

Jp Vm quiktiund.^^) 

Jp Vm quinoae^^) inledning. 

Jp Vm (^^barna crisning.^^) aelW*®) man scWpte. ok lik 

wighiae. 
Jp (3oym forbuÄ ok messu falS.^*) 
•p Vm siaelaegipt.^ ^) 
Jp Vm testament. 
J|! Vm hiona wigning. 
g- Vm j^iufnalS i kirkiu.^ ^) 
JP (^♦Vm hionalagb. ok'*) fraencimis spiseld. yjus 
.VII'". 

.XI"". 
.XII"^. 

.xin^^. 

.XIIH'^. 

XF^. 11) N. nw wniy et sic Iq sequentibus. 

12) INO. äcc om. AtcTK — toka. 

13) QR. &c. add. man. 

H) M. &c. M« sAulu waUas ochtaghas. CE 
FG H K . 6cc. the seulu welias^ om. oii takas. 

15) Q. &c. om. walia ok. 

16) MPR. &c. wigilse. 25. 26. wigrringh. 

17) INOR. &c. om. oA: «A:ir#/l FK. om. ok 
— gengierS. 

18) M PQ. &c. ^A^iW/f^. 21. 22. skåriUsze. 

19) BEGHTKNO. 32. 33. add. titulum: Vm 
kirkiu uigfui smilas. F. add. titoium: 
Bw€w som kyrkio wigkslom spiller. 

20) O. Nu vm , et sic io sequentibus passim. 

21) OI. tioTida. 

22) EFGHK. om. af sa& aldri. 

23) OI. qiviktionda, BEFGHIKNO. &c add. 
ok offer dagha. QR. &c. add. oe offer. 

24) FIK MOR. &c. qmnno. 

25) Q. &c. hoc loco inserit titufum capitis 
XI Vm stela gifft; teitus vero capitum 
iustum servat ordinem. 

26) G. &c. öam kristna. 

27) B. &c. cristning. 

28) BGEFGHIKNO. &c. om. aUler. 

29) BEFGHIKNO. 31 33. add. titulum: 
Vm presta for fal. 30) B, cum quo fere cooveniunt EFGHIK 
NO. 32. 33, loco buius tituli habet tres 
titulos: 

J^ Vm messu fal. (man. paullo rec. io 

roarg. add. oc pe maal preste kunnu 

vitas.) XII**' 

J^ Vm förbud ok ten man uarder saker 

uiåh biscop. XIII*^ 

jK Vm bansatttr man uil m kirkiu rttma. 

xnn-\ '^ 

31) R. add. ok kuvu biscopev napse Tritz- 
skom lekman. 

32) B. Manus paullo rec. add. Oc stafkarl 
pör. 

33) I. 32. kyrkio gaardh. BEFGHKNO. 33. 
add. W/er kirkiu garie. 

34) B, cum quo fcre conveniunt EFGHIK 
NO. 32. 33, loco titulorum quatuor in 
textu sequeotium babet bos octo tilulos: 
^ Vm framims spiisL (nfanus paullo 
rec. in roarg. add. verba quaedam iam 
detrita, quorum tantum nitimum fa legi 
potest; cfr. oot ad textum capitis) XIX*^' 
S y^ håanalagh ok hordom. XX^' 
"mf jEn kana kianne giptum fnanne 
Tam. elltr kaf&. XXI^ 

Jp Vm eda maal. XXIh» JSRrkiu B. jg Vm ej)ae sum^*) standa eller aterganga. 

jg. Vin helgha dagha^^) brut ok scripteroiaal.^ •) 

jg Vra banzmaal ok kirkiugar}>a. 

Jg Vin brut maellin claerk ok lekmanz.^*) 

jg Vra fri]) mejj guzlikama. 

jg Vm naemdir }>em biscuper raj)ar**) (**halwm inej> kunungi. xru^. 
xvm^. 

XIX"". 

.XX"^.^^) 
.XXP'.^^) H 1 

{^^Fin kirkiu hygning. .J^. -Wfir**) cristin man*®) cristnam*^) (♦®will baerae scal a crist eynaen*') 
at*<^) troa (*^}>y al* 2) han aer (^^enwaldugher iguddome ok J>refaldugher**) 
at*«) namnl. fa}>en ok*«) sun. ok }>aen helghiancJ.*^) han böÖ ok*») sit namn 
i kirkiu dyrkae*^) ok J)aer inneen®^) bönir sinae til hans al®*) förae. ok))er«2) Tus 
J^ Vm scripta maal XXIII" 

Vm halgha dagha brut. XXlIIh* 
Vm banzmaal. JTJf F*** 

_ Vm kirkiu gar ä er liggir niåri. XX F/"*. 

35) R. add. om. 

36) G. &c. add. sculu, 

37) CMP. ötc. helghadags. 

38) CDMPQR. &c. scriptamaal. L. 30. 
scriptomaal, 

39) BGDEFGHIKLMNOPQR. &cw lekman, 

40) B, cum quo fere coDveniunt EFGHIK 
NO. 32. 33, add. titulum: Vm thansum 
stimls til at taca gu&z licama, 

41) EFGHK. om. rapar. 

42) IL. luifua; male. MP. &c. om. habvm 
mep kunungL 

43) 30. add. 'tres tiliilos: 

23. Om Dommarens embete. 

24. Om Crono brut. 

Om den siukes Bekennelse. 

44) EGHKJVP. hic habent rubr. Har byrias 
kirkio balker. CEFGHIKLMNOPQR. 
&c. bic et ia sequeatihus ubique om. ru- 
bricas capitum. 

45) 22. om. quae in principio huius capitis 
leguntur: Mwar — scriwap waru. 46) GEFGHIKNO. &c. add. sam. 

47) BGDEHKLMNOPQ. &c. crist namn; 
in L. vero krist rec. man. mut. in krisiin, 
28. 30. Christi Nampn. FGIR. &c. m- 
stit nampfu 

48) LMPQR. &c. om. mU; in L. vero rec. 
man. post v. bcBra supra lineam add. 
skal. 21. b(Br^ Scall &c. 

49) B. &c. enan. 21. &c. om. b. v. 

50) ILPQR. &c. om. at. 

51) EGHIRN. thyt (I. tyé^) Aan &c. 

52) F. &c. om. at. 

53) LMPQR. &c. eenfaidher. 28. 30. ew 
faldigher. 34. öcc. en. 29. 32. wellioger. 
L emval högher gudhdomcnom. 

54) BCDEFGHILMNOPQR. &c. thrafaUkr. 

55) IR. I. 

56) 24. 25. &c. om. ok. 

57) GEFHIKNO. &c. ande. 

58) BDEGHILMNOPQR. &c. om. ok. 

59) L add. han thser til nadhe kalla han 
bödh. 

60) G. (kc. om. innan. 21.jnne. 

61) LMPQR. &c. om. at. 

62) C. &c. add. innan. Ä /. 9 haD sic^3) III nQ^ji l^alla.^^) Han höi ok folke sinu offer ok tiunS^^) rset- 
lika**) görae i laghum j[>em®^) nioyses scref. peet biuz ok fyrst i laghum 
warum. (^•lil gud hawa tro raetlaB.*®) crist^®) (^^buÖ^^) halda kirkiu byg- 
gis ok boa lata sum wi sculum allir^^) sökue quickir^^) ok dö))ir. J ^^aessae 
waerutö^*) comande oc af farande.^*) paer nasst^^) offer ok tiunÖ eptir guz 
bu})i raetlika görae. swa sum wi ok^*) eptirdönie^*) hawm af (®®J)aBn raetwisse 
abel adams suD. sum tiun^ gior))i fyrst''*) guj>i J>aeckae®^) sum scriptin segher 
af.*5) ok af andrum helghum®*) forfaBj)rura®*) warum®*) fyr aen lagh scri- 
waj) waru. §. 1. ^ (*^Nu wilia bönder kirkiu af nyu byggiae (**}>e scuiu 
lof««^) af biscupi (»»taka.»*) (»^.uf aer af biscupi takit farin bönder heym»^) 3 
*til sokn ok laegin siaslwir staempnudagh a^^) allum \>em innaen soknar^^) aeru.^*) 
Jor]) eghander warin allir jskyldugher rikir ok fatöker daxwaerke®^) til lata 
eptir bonda tal.**) Eptir ior]>aegho sinni aghi®*) hwar byggiae (^^^ok aka.^) 63) BEFGHIKNO. 32. om. sie. 
M) M. &c. bidhia. 

65) I. thyondha, et sic, aut tycndAoj io 
sequentibus. 

66) BDEFGHIKLMNOPQR. &c.om. ratlika. 

67) 21. add. som. 

68) C. &c. a t Aafua til guds retta tro. 

69) EFGHIKNO. 32. wara. 

70) R. ^c. Cristi. L. krist, rec. man. roat. 
in kristin. F. kristit. 

71) I. bödh kyrkyo &c. 

72) FKO. 21. add. at. 

73) LMPQR. &c. om. allir. 

74) 30. leffuandes. 

75) FHK. wa^eld. ELNP. marald. CGIM 
OQR. &c. werld. 

76) 30. affgångande. 

77) L. apihiT. 

78) ILINO. &c. om. ok. 

79) LMPQ. &c. aptAerd&milse. 

80) BEFGHIKNOR. tAem. C. Sccabelret- 
wisa adams &c. 

81) BO. fgrste. 

82) O. 32. thakkan. LMPQR. &c. oro. b. v. 
I. takkeligha. N« thaklika. 28. tolcka. 29^ 
t olekan. 83) BCDEFGHIKLMNOPQR. Äc. oro. o/l 

84) I. om. helghmn. 

85) M. &c. forellrom. 

86) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. wa^ 
rum. 

87) QR. 20. 30. 31. hic incipiunt noTum 
caput. 29. boc loco incipit caput prirouro. 

88) O. &c. tha skulu the lof äcc. 

89) BC. &c, loff v. lof. 

90) Hl. hawa. K. takno Farin &c.; cfr. oot 
92. infra. 

91) G. &c. add. Tha. ^ 

92) BDEFGHLMPQR. &c. lowe affbisco^ 
pe taknu. farin &c. NIO. oc lofue &c. 
ut B. &c. Cfr. noL 90. supra. 21. Sedan 
fari &c. 22. tå thé haffua loffaff bisco- 
pe tagit, Farin &c. 

93) B. &c. hem. 

94) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. a. 

95) CGNO. &c. sokn. L om. b. v. 

96) 21. add. och. 

97) O. add. thtr. 

98) CEGHILNOPQR. &c. tali. EFGHKNO. 

Q^c add oc 

99) BEFGHIKLNOQR. &c. agher v. aghir. 
100; L &c. om. ok oka. Corp. Jur Sv. G. Ani. Vol IV. 10 Kirkiu B. L Faellir nocor ])aeD^) eghande^) ser i^) sokn daxwaerke m^ev i kirkiu byg^ning 
före })ryzku^) skylS.^) ]}a seru kirkiu wseriaendae^) til bunÖni^) pant hans 
taka. före daxwaerke eth®) JIII. penning», swa före anneU^®) (^*ok }>ri- 
J>iu.*^) ]5aet moghu^^) ])e görae vtan dom. ok (^^kraewin ae daxwaerkin full**) 
vt ]5aBr*^) me^. Kan nocor swa enbender*^) wara at han will ei byggiae 
ok faellir nij^er daxw^Brken**) flere aen J>ry. ]3a fylli*®) äter*®) daxvraerken 
ok a**) marker J>re. (^^liggin ])a til samu*^) kirkiu byggning. iEr nocor 
baen i sokn*^) bönder kunnu ei rået af fa til ^erae**) kirkiu byggning ok 
j[)ora*®) han ei sökiae före sinoe ^jryzsku.*') ]3a ma präster (*®fore hanum 
guzlikama^^) vppe halda. (3®J)ö?r til at'*) han hawar (^'Jjerae kirkiu raefc 
giort. baj^e vm daxwaerken^') ok ('*swa vm boot ('*sum sagt'*) aer. ('^wari 
swa skilt vm'®) kirkiu byggning. 1) A. aa scriptiim fnisse videtur , at poste- 
ri ds a deletiirn est. 

2) IR. om. p4En. FK. 24. ndd. som. 

3) EFGHIKNO. &c. iordluBghande. 

4) 22. add. the. 

5) 37. trishedh.^i, add. eller fortradenhed, 
35. 36. add. alhr fortrodenlied. 37. add. 
elhr fortrrvdh^vhed. 

6) CEFGHKLMNOPQR. ötc. sculd. 

7) 28. 31. Kjfrckfowardema, 

8) I. om. til bmidni. 24. Pligtoge. 

9) BC. &o. ett v. eel. 

10) B. &c. annat. 

11) T. tridhia oc fgardha; at verba oc 
fyardha Mneotis sunt indiictn. 

12) BCDEGHIKLMiNOPQR. &c. thri&ia. F. 
&c. tridhie, 

13) BD. mnghu. CFIKLNPQR. magho. M. 
&c. mågko. 18. &c. måfjn. 

14) C. 23! tko daxuerkin pol krefuin thtr 
medh. 

15) Q. S^cfvlt. FK. siin. 

16) FKM. &c. om. par. 

17) L. eefilundh^. 29. en better. 22. tre- 
sker. 28. afwtigher. 

18) GDEFGHIKLMiVOPQR. &c daxuerke. 

19) BDEGHLNPR. fulU. 

20) C. öcc. fop. 21) N. om. a. C. &c. medh. 

22) LMPQR. &c. om. liffgin pa. CEFGHl 
KNO. &c. oc tlie Hggin (FHK. leggin) 
til &c. 

23) Bf . &c. samfB v. sama. C. öcc om. h. t. 

24) CEFGHIKLMNOPQR. Äc add. som. 

25) C. öcc. the samu. 21. ötc. the. 22. Sam- 
ma. 

26) FK. add. the. 

27) 28. tredskheet skull. 37. trwgxskab 
skgldh. 

28) I. hoimm oppe haldhe fraan gudhz ly- 
kama, 

29) LMPQR. ötc. om. guzUkama. 34 — 38. 
giUz tienlsta. 25. 26. tienist. 

30) 25. 26. till thps han öcc. 

31) BCDEFGHIKLMNOPQR. ÖCc. om. at. 

32) BD. there. LMPQR. ÖCc. the, \. mth 
gyorth före syk; om. quae in hoo cap. 
seqiiuiitiir. 

33) BCDEFGHKLMNOPQR. Öcc. daghs- 
tuerke. 

34) Q. ÖCc. om. swa. BDEFGHKLMNOPR. 
ÖCc. om. siva vm. 

35) MP. ÖCc. om. stim sagt ter, 

36) FK. sojqdh. H. sak. Male. 

37) GNO. &c. om. wari — byggning. 

38) MP, &c. I. åRrkiu B. U. 11 ' Fm hirkiu bol oe pe huus sum pddv scuhi a byffgt€BS. IF*. 

i\? scal bool til kirkiu laeggiae.^*) })a scal kirkiae attung hawa halffemto*®) 
örtugh*^) vm*^) by allan. ligger*^) i fiacUum**) .V. }>yniaB**) saej)e*®) ok 
X*^) lassa*») egn*«) }>et«o) scal hon hawa i ))em by**) fraelst (^^a wi}) 
oc*^) watn. })«r sculu böoder lagha huus a**) byggice ok pr^sti i haender 
saetiae. ][>e**) aeru*®) siu. Stowa stekara huus.*') la^a.*®) Kornhaerberghi.**) 
Wistahuus.®^) (®*Symnhuus.®^)ok®^) fflehuus.»*) pe huus (**scal presti i haen- 
der saetiae wel boin®*) ok vpbyghÖ.® ') gömi siaelw^ sij)an prcster at husum siDum 
swa*») sum han will»®) ])arwir'°) aP^) hawa. ok sokn'*) engin warnaj)'^) 
fore'*) bem'*) vppi'^) halda."'') Vtan be kunnu fore ellis'») sculÄ ruthna^') 
nij)er.*^) aellae»^) brinnae.^^) Kumber (»^af (**baBru elle (»*bruni ^en vp. 39) CEFGHIKMNO. &c. teggias. QR. &c. 
tiggia. 30. byggiass. 

40) B. habia fiemto. 

41) I. 30. attungh. 

42) EFGHIKNO. ofuer. 32. y. 

43) FK. 24. om. ligger. 

44) M. &c. ftdlom, Male. 

45) G. thyrä, 25. &c. tuima. 

46) C &c. om. sape» 30. åker. 

47) 30. 20. 

48) CFR. &c. las. 

49) Pio eng v. ang. CBEFGHIKLMNOP 
QR. &c. sic. 

50) BCEFGHIKLNOPQR- &c. sic. AD. pa. 
M. &c. tli&n. 21. äcc. Men». 

51) I. om. by. GLMPQR. &c. add. som. 

52) LMPQ. &c. agh^r v. aghtsr. C. &c 
a^er a; male. R. hafwir. I. ar viidh 
vain oc vakvm. 

53) BCDEFGHLMNOPQ.&c. sic. KR. om. 
oe. A. add. a. Gfr. not. 52. praecedentem. 

54) M. &c. om. a. 

55) EFGHIKNO. add. hvs. 

56) I NO. 32. agha vara. 

57) GEN. &c. stekerkus. F. steghare kwsr. 
H. 23. 25 - 29. 34 stegA^rAws. 37. 36. 
38. siegers. 

58) A. lagha antea fuit scriptum. 

59) 28. om. Komharberghi. 

60) CFILMNOPQR. &c. tvisthws. 61) CF. 23. sofnhus. EHM. &c. Sofukn>s. 
21. soffuakus. 24. Fähsvs, och Aemme- 
lig hn)s, The &c. 

62) 28. add. aS^oä. 

63) FK. om. I7Å. 

64) !. j^fl/. 

65) BEFGHIKLMNOPQR. &c. ^cu^i preste 
(I. pvcstom) i händer snetias. 

66) 24. Tv^/Z ferdoge. 

67> I. %rfA. LMPQR. &c. vm bygdh; 
male. 

68) I. om. swa. 

69) BEFGHIKNO. &c. add. sialuer. 

70) IM. &c. tharff. 

71) F. a^ Male. 

72) G. &c. add. hafvi sidhan. 

73) CEFGHIKLMJNOPQR. ÖUr. wardhtmt v. 

74) G. &c. om. fore. 32. om. 28. aff. 

75) LMPQR. &c. add. at. 

76) 22. om. v/^i. 

77) BEHNO. uppe halde. 

78) GGR. &c. a/aA«r., GM. &c. allir. 24. 
&c. ^/£{«r. N. elle. I. «/</A0. Q. &c. eU. 

79) BG. &c. ro^wa v. rutna. H. rd/na. 

80) f. 24. om. nifrer. 

81) BCEFHILNPR. Öcc, e/fcr, et sic in sc- 

quentibus passim. 

82) I. bränna. BEFGHIKNO. 32. »dd. tAor- 12 Etrkiu B. come jjaen wa])a ej>e före sic^*) sum ellin*') bar. ok wa])a boot*®) .VII. mar' 
ker. Fylghir»®) ei»®) e}>e«0 ok tilbu^i laghlika. wari J)a waj^e^^) i ^ilia 
waerke,®^) Komber J)en elder af orane®*) eWev aerni.**) wari ogilJer. waj)a- 
botena scal })en®^) vpbaerae^^) sca})an fik. (^® bönder sculu banuin husin®*) 
(^ olater vpbyggiae^) sum fyrrae.*) §. 1.^ Nu (^ kan (*warj)a at präster ok sok- 
4 namaen delses wijjer*) vni laghahus.^) (^segher han®) ferre wara aen hawa®) 
]>orrte.^^) Ranzsakin }>et af andrum soknum bönder ( ^ ^ ok prest^r swa mangi 
sum^^) ])em (*^a sember**) JDcrvtil nasmnae. ok swasum**) \>e scujja^*) 
(*^J)erae maellin ok*®) sinae sannind**) (^*^fore bindae. (**swa (^^nöghin sik ua thön (EFGHIKNO. 32. the) hus ok 
alt (I. 32. om. ok alt) thaak tädir. (1. 
om. uiåir) that scubi b&nder uppe hal- 
' da, D. eadem habet in stimmo margine 
rec. forte man. addita. LMPQR. dcc. add. 
Tharffua the hws (M. om.Aii^) all tkak - 
&c. ut B. &c. G. &c. add. Torfuas them 
kusom oc &c. ut B. &c. Cfr. Add. 12. 

83) R. ther hrunii aff berw eldhe , brin» 
na the ?vpp. 22. then skada aff' bari 
ellder , och brinna the vp. 

84) BDEGLiMOPQR. &c. bieru elde. F. 
bortiom eldn. 32. wtboren elde. K. btB- 
rin elde. GH. &c. barn eelde; male. I. 
barn vadha eldhtr then brimdvp; male. 

85) BGDEFGHKOPQR. &c. sic. AN. brhi" 
ni. L. bruni oc brinna then vp. M. &c. 
skadhi och brinna then wp. Gfr. nött. 
83, 84. praecedentes. 

86) L. om. sic. 

87) B. &c. eldin. 

88) I. om. boot. 

89) 21. &c. Fjfl/er. GLMPQR.&c.add. Aim. 

90) I. om. ei. Male. 

/91) A. Loco ▼. epe antea scriptum fuit wa, 

92) R. badhe. 22. boott. 

93) GEFGHIKNOR. &c. wilia wevkum. 

94) EGHK. ofne. GN. 29. ofn. O. oghn. 
FQ. 23. Äc. vgne v. wgn. I. vngh. LP. 
ösinne. A. osmunne. M. &c. nmgxmunne. 

95) BD. arm. GEFHKLNOPQR. &o. €mn. 
T. arin. 25. 26. 27. JErlen. 

96) 1. 28. han. 97) GEFGHIKLMNOPQR. &c. add. som. 

98) I. om. bönder — fyrra. 

99) EFGHKNOQ. åcc om. husin. MP. &c. 

skadan. 

100) BEFGHKNO. &c. om. äter. LMPQR. 
&c. aterbyggia. 

1) BEFGHKiNO. add. sua. 

2) G. &c. /8r. 

3)^ G. &c. kunno prester dcc. 

4) R. om. warpa at. 

5) FK. om. wiffcr. 

6) B. &c. lagha hus. 

7) G. &c. pvvster siger them ftxrre fltc. 

8) BEFGHIKiNO. 32. annar. 

9) L Aon. 

10) G. &c. torf. 

11) GL &c. om. ok prester. 

12) EFGHIKNO. 22. om. sum. 

13) G. &c. vmsember oc &c. 

14) EFGHIN. 24. add. at. K. add. ai the. 
O. add. oc. 

15) B. &c. ^t^a jvm. 

16) BDEFGHIKLMNOPQR. &c. sic A. 
scaktta. G. &c. ^M/a ^Aet a^. 

17) L 24. fAent t mellom. 

18) M. &d aa. 

19) 30. samuit. 

20) FIL. &c. forbiudha. Male. 

21) L enghtm pvesther oc b&ndher Jf Hem 
Dyrffvis äcc. Male. 

22) G. &c. scal prester oc socnamen lata 
sik at nöghia. KirkiH B. U. 13 at*') baj>i**) presUr ok bönder. §. 2. Dyrwis^*) ok*^) enginprest^ tiP^) 
föras kirkiu bols gar^ af )>eni staS (^^han (^^bygli|)er war af soknnenne. vtan 
J)eraB^^) goSwilia^*) ok biscups orluf.^*) vtan (^'han a^*) sin egghin cost 
byggi (**oc ei^*^) soknnenne.^ ^) §. 3. Prester oc kirkiu lanboa^*) warin^*) 
skyldughir ok vndibundnir.^^) (*^broa byggiae.**) woeghae*^) RytJ)iaé.**) gar- 
Jm**) giaBrJ>ae,*®) wargha gar^a byggiae*^) sum andre bönder byggiae*®) aell^r 
(^'bötin sum lagh sighiae oc laghmander^^) skii/^) Vm kirkiu scruit.^^) (^^böker oc trnBssu clmpe. IW. 

lil**) kirkiu (**scal scruS köpas böker oc**) maessu clae{)e*^) oc**) al- 
taraclae))e. kalk**) oc**) clukkur oc (*^scrutJ allan. })en hon Vfi^ev jK)rf 
(**guj>i ]>iaenist mej) görae.*^) (**baj)e quickum oc dö})um. J wasrulS ok af 23) M. &c. om. ai, 

24) BOEPGHKLMNOPQR. &c. om. bapL 

25) 21. 23. &c. Dierffues. 

26) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. ok. 

27) G. &c. om. HL BCEFGHIKNO. &c 
adel. at. 

28) G. äcc. sam soenen han bugde. 

29) EFGHTKNO. Acc. soknenbygdhe. 

30) GEPGHIKNO. &c. gocnammna. 

31) 20. 24. &c. goda wilUa. 

32) BG. &c. orloff^ v. orhf. 

33) N. bygge a sin egen kost, oc &c. 

34) 20. 31. aff. 

35) G. &c. om. oc ei soknnenne. 

36) BOEFGHKLMNOPR. &c. add. a. IQ. 
&c. ad.-l. a/f. 

37) BDEFGHIKNO. 32. soknanumna. LM 
PQR. &c. bondanna, 

38) B. &#:. landboa. C. &c Umdbo. 32. 
Landbönder. 

39) I NO. 32. add. alte. 

40) GINO. &c. til bundkne. 

41) 24. 25. 26. 27. om. broa byggia. 

42) O. 32. add. oc. 

43) BGDEFGHKLMNOPQR, &c. sic. A. 
wagUa. I. vagho. 

44) BCD. &c. r^d*Aia v. rydta. 

45) EFGHIKNO. 32. add. öyggia. oc. 

46) GEFGUIKNO. &c. add. oc. 47) EFGHIKNO. 32. om. byggia. C &c 
tfp;9^ halda. 

48) GEFGHIKLMNOPQR. fitc. om. ftv^te. 

49) K. swa som lagh och lagkmadhr skiU. 
Male. 

50) EFGHVKLMNOPQR. &c. Utgh$nadhier. 
1. 28. add. ath. 

51) I. rubr. Jitt. add. Mark val o c 
göm. 

52) D. add. sum hun scal haua. 

53) BD. om. bökev oc massu clabe» 

54) F. U/dh. I. Vm. 

55) BDLPQ. äcc. scru&h scal (Q. &c. add. 
man) köpa &c. IMR. dcc. skrwdh skaal 
köpas &c. EFGHKNO. <rib*tMa j^<&c Ad- 
/loj &c. G. &c. skrudh seulu böktr oc 
messokledhe köpas. 

56) I. om. oc. 

57) H. messo redhe. 

58) BGDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. oc. 

59) EFGHKN. Äfltter v. kalkir. I. Äattflr. 
O. kalkor. 

60) K. om. oc. I. aUer. 

61) GR. &c. skrudher aldher. K. all annan 
scrwdh tham &c. 

62) M. &c. ^z. EFGHIKNO. tiU guz 
thianist. oc soknamen (I. soknwnanna) 
widhar thorfiw. guikke oc dödhe. 14 IRrkiu B. m. hiaslpas mej). J)et coste ac®*) bönder sum kirkiu I>ygh])u. (**war]Dar haer*^) 
nocot^ö) a fatöö) j j^y hon^^) wi^DjDorP*) lDet^2)ei (^ ^ orkar soknen fylJae^*) 
laeggis^*) })a^^) til aP') kirkiu^®) tiunS oc iiaennae til aghum'*) me^biscups 
raj^e. ^ Kan si])an framleyj)is^®) haenni nocot®^) bristae (®*])et sum*^) guj)i 
til höre ])iseni.st mej) at®*) görae. J)a scal präster®*) kirkiu waeriaendae®®) wi- 
J56r«7) wara. vra J)re®®) sunoudagha®^) (^^böter a raj)a oc (®*til faenktas 
J)et«2) a faat®3) ggr. Ra])a })e ei böter a J)a9*) swa aer til sagt. botin®*) J)re^») 
marker, (^^eynae biscupi .1.®^) prösti. oc®®) .1.^^®) kirkiu. Glömir pröst^*) 
wara kirkiu waeriaendae wijD^r. ok koma si])an nocor fall*) innaen. Jwcr^) guz 
|)iaenist ma*) hindraes af. bote präster .111.*) marker Å.^) biscupi . I. ^) kirkiu*) 63) LM PQR. &c. add. oc kristnom mannom, 
éi) C. &c. om. éa/>c — lualpa mep, 

65) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. oc. 

66) C. &c. formagho the ey alt thtt köpa. 
oc brister thtr nokot innan, tha fuUis 
til af &c. 

67) BEFGHIKLNOQ. &c. tkim^. 

68) G. om. nocot. 

69) DEHO. afat v. afoiU. R. afath. T. afaath. 
BFGKLM. affat v. affaat. N. affaih. Q. 
ur/faaM. 18. 20. 24. 25. 26. &c. affått, 
åfååtj åfåttf ååfått v. åffått. 

70) M. &c. som. 

71) B. &c. uiåerthorf. 

72) BDLMPQR. &c. Miar. 

73) Q. 20. orka soknamen. 

74) BDEFGHIKLNOPQR. &c. /w/fa. 

75) P. laffffe. 

76) BDEFGHIKLNOPQR.&c^ÄÄ^ M.&c. 

77) K. om. af. 

78) BDEFGHIKLMNOPQR. &c.sic. G. &c. 
kirkionna. A. kirkiuni. 

79) BDFGMOQ. &c. tiUoffhum. CEHIKLN 
PR. til laahom. 

80) C. /ramledhis. BD. Jramale&es. LMP 
QR. &c. framdelis. EFGHIKNO. 24. om. 
h. v. 

81) Q. &c. om. nocot. 

82) C. &c. Å*om iher til Aöre at gudhi thiC" 
nist medh ^dra. 

83) I. om. ^tff7i. 84) BEFGHIKLMNOPQR. &c. om. at. 

85) I. add. oc. Maie. 

86) 28. Kyrckiowerdema j et sic in sc- 
quentibus. 

87) F. 28. om. wifier. 

88) B. threa f et sic poMim. 

89) LMPQ. &q. add. at. KMc. tkåå. at the. 

90) G. &c. at the radhen thcr a böter Gö- 
ra tha thei ey tha them ar swa til 
sakt ^Cc 

91) O. tilfa. 24. tilflya. 

92) 22. 24. add. som. 

93) B. v. affat omissa , supra lioeam est 
addita. In ceteris codicibus b. v. variis 
modis scribitur; cfr. not. 69. supra. 

94) DL. om. ha. 

95) L. add. tha. 

96) 28. om. pre; alia man. supra liDcaro 
add. 40. 

97) B. äcc. ena. C. 28. &c biscope kir- 
kio oc preste. 

98) LMPQR. &c. andkra. 

99) ILR. &c. om. oc. 

100) LMPQR. &c. thridhia. 

1) BGEFGHIKLMNOPQR. &c. add. at. 

2) ii,firfall. G. add. wth. 

3) DBEFGHKLMiNOPQR. &c. pe. 

4) BGDEFGHIKLMNOPQR. &c om. ma. 

5) O. siex. Maie. 

6) G. &c. oro. ./. \. add. mark. 

7) G. &c. oro. ./. LMPQR. &c. adhra v. 
and/ira. KirkiH B. IH. 15 .L') kirkiu waeriaenduni. ^ Nu delae kirkiu waeriaendae yfv^ev^^) prest sin^*) 
at han (*»^era ci^^) warat**) haw^r. wari j)et a' soknnamanna witnum. oc 
bote J)en ^erae**) j)e faellae. 

(t^Ym pvest oc clockara. IIIF^. 

i\v*^) aer kirkiae (*®til Ijctae komin laest^®) oc wel böin^®) sum hon 
wara scal, (^^J^a scal kirkiae'^) prest^^) hawa. paen^*) heyter^*) rastlika^*) 
til kirkiu komin suai biscupi oc soknnamannum a^^) seniber. ]Drea pr^sti 
aghu^®) soknnamen i wali hawa. biscupW (^^hawi^'*) wald^*) een aP^) taka 
})ylikan^^) han will. Biscupi aghar oc^*) ^Dem^s) kirkiu giwa sum^*) fa- 
j)urlikan^^) rcet hawé?r til (^®kirkiu J)erae.^®) ^€Br^^) claerkae kalla ius patro- 
natus. j^ Nu aer prasler til kirkiu^^) komin me]) biscups ok soknnamanna^') 5 
goäwiliaé*^) (**ok eplir (**J)et at kirkia; giwin***) aer J)a scal*^) kirkiae**) 8) I. presthe. BCDEFGHILMNOPQ. &c. 
add. ok, 

9) Cl. &c. om. ./. LMPQR. &c. thridhia. 

10) L. medh. 

11) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. sin. 
EFGHIKNO. &c. add. oc siffhfa. 

12) C. &c. hafiicr tht:m ey warat tvidher 
tvari &c. 

13) NO. add. snya. R. &c. add. widher, 

14) 24 attwaratt. 25. 26. 27. wamadt. 

15) I. &c. oro. pera. LN. &c. add. som, 

16) B. Buru prest ok kloccara scal 
ta c a. 

17) I. Naar kyrkia (supra lineani add. ^sr) 
til &c. 

18) 34-38. all (S7. alih) fulkomm och 
vall till rede tha &c. 

19) K. 24. om. liEst. 

20) B. &c. walboin. 21. 22. välboatt. C. 
&c. wiBl til redho, 

21) H. om. f)a scal. 

22) CLMPQR. &c. hon. 

23) LMPQR. &c. kyrkio pvest. 

24) C. &c. add. presttr. 

25) B. &c. hetir. C. &c. igr, 

26) EFGHIKN. add. wara. 
Ti) C. &c. vm. 28) BC. &c. affha v. €Bgha, et sic in sc- 

qiirnlihiK passim. 

29) C &L-. taki th^r af en. 
30» I. ;idd. Mf-r. 

31) EFGHKNO. 24. add. ther. 

32) K. om. af. 

33) CEGHK. &c. tho/kin. NFO. tholikin. 
LIMPQR. &c. hwilkin. 28. hohken. 

34) I. 22. om. oc. 

35) K. »idd. clarke. 

3ö) Addc: han will unna sum. Gfr. UplL. 
KiikB. 5. 

37) CEFGHNO. /flrfAer//«it. 

38) EFi;HIKNO. the kirkio. som klerka 
(O. om. klerka) &c. C. henna thei kalla 
&c. 23. henna thti kallas på latyne Jns 
patronatus. 

39) BLP. there. QR. &c. thera. 

40) B. &c. sum. Q. &c. th^X. Gfr. not. 38. 
supra. 

41) L. om. kirkiu. 

42) R. add. radhe ^ ok. 

43) EFGHIKNO. &c. wf/iV». 20. &c. godha: 
willia. 

44) G. &c. /Aa Aon <sr swaaifwin tha &c. 

45) BDEFGHKLMNOPQR. &c. om. J^et T. 
om. j&e^ a^. 16 JSRrkiu B. un. {*^a( (sobondutn lianum^*) i hsnder saetiaes.^') ('^oc (**allar scru)>ar hsen- 

I 

naer. oc presier saeti**) clokkara*^) scrutJ i hender. §. 1. jg^ Clockare a*^) 
]3S3essum lundum^^) af presti oc soknnamannum takas.^^) soknamaen sculu ^re 
niaen i wali hawa ])e*®) sum kirkiu nylHki^^) aeru.^*) presier (®^hawi 
walJ^*) een^*) af taka slikan^^) (®^han will.^®) Prester ok soknamaen aghu 
fore^^) clockara war})a^^) suni han toko. aen han kan kirkiu sca])a^^) vm^^) 
scru^ haennas. §• 2. ^ Nu hawar clockare wi8 kirkiu lyklum^^) takiL kan 
swa illa warj)a^*) al kirkiae brinder"'*) vp af liusum ell^r'®) elde J>em^^) 
clockare in baer.^®) fölghi^®) swa*®) |)em brända waj)e®^) suni allum andrum 
(®-J)er seghiaes®^) scal af**) fraraalejDis.**) (®®AJ)ertan manna ej>er aer 46) A. Loco v. ghvin aliud quoddam voca- 
bulum antea fuit scriptum. 

47) Q. &c. om. scaL 

48) G. om. kirkia. G. &c. hon. 18. Rec. 
man. supra lineam add. inuentccrium, 

49) 21. om. af bandum. 

50) LMPQR. 18. 19. 20. 31. om. bandum. 
BEFGHIKNO. 32. biscopi. C. 22. 23- 
25 — 30. biscope eller (25. &c. add. aff^ 
hans vmbuähi. 34. (35 — 38.) biscop 
eller aff hans embitz prestenam. D. bon- 
dum scriptum fuisse videtur; hac vero 
voce deleta, eius loco rec. forte man. po- 
suit biscopi j in märg. addens: eller af 
hans vnwiiåL 24. hoimom Fräste y 
hännder &c. Gfr. not. 49. praecedentem 
et Add. 12. 

51) C. &c. pvesienum. 

52) BEFGHIKLMNOPQR. 18. (ubi. rec. man. 
baec verba lineola induKit) 19 — 21. 24. 31. 
32. add. eller (LQR. &c. add. oc) aff 
(21. oro. aff) hans umbuåi (1. bvdhi). Gfr. 
not. 50. supra. 

53) C. &c. medh aUom skrudhe henna. 

54) D BEFGHIKLMNOPQR. äcc. ålder scrur 
åer. 

55) G. &c. add. sidhan. 

56) 34 — 38. add. eller diegen. 

57) G. &c. scal. 

58) I. add. skal. Male. 

59) EFGHIKNO. 32. walias. 

60) LMPQ. äcc them. 

61) O. 25. &c. nytioghe ▼. nyttighe. 62) G. &c. add. Oc. BEFGHIKLMNOPQR. 
&c. add. halder (LMOPQR. &c. oc haU 
ler) cUerka an lekman an (M. &c. om) 
the hittas. O. eadem fere habet rec. man. 
in murg. addita. 

63 ) G. &c. taki ther aff en then han wiL 

64) EFGHIKLMNOPQR. &c. add. thtr. 

65) R. om. een. 

66) GEFGHKLMNOPQR. &c. then. \. ther. 

67) BOEFGHIKNO. hanum thykkev lica- 
stan uara. 

68) LMPQR. &c. add. oc likastev ar. 

69) R. same. Male. 

70) LMPQR. &c. add. the. 

71) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. add. gdra. 

72) 22. 24. d. 32. på. 

73) BGEFGHIKLMNOPQR. &c. nykbm. 

74) I. &c. vara. 25. 26. hendha. 

75) B. bränder. EFGHIKNO. brennis. 

76) R. &c. add. af. 

77) M. &c. add. ther. 

78) CDEFGKNOQ. &c. inbar. 

79) 22. Fylle. 

80) M. &c. om. swa. 

81) B. &C. brända ua&a. G. &c. add. swa. 

82) G. &c. som framdelis sigs. Atertan &c. 

83) BEFHLNOPR. 24. sighias. Q. &c. skil- 
ias. 

84) 18. 19. om. af. Q. &c. Oc; male. 

85) DEGHKNO. framleåes. GFILMPQR. 
&c. framdelis. 

86) B. Attertan. G. Atertan. EFGHIKLN 
OPQ. &c. oQi. Apertan — wapa bot. Etrkiu B. Ull 17 waj^a é^er. (*^oc .VII. marker aer*®) waj)ji bot. (^^Fyllir han ei (®<*])en 
ej), bote kirkiuni .XVIII, marker, {^^^e liggin til haennae^^) byggning. §. 
3. Jg^ Nu (^^aer clockare före ])ia5nist sinae**) skyldugher®*) hawa®^) (®^.IIII. 
penningae^*) af bonda hwarium^^) i sokn aer. ocaf^^^) (Miwarium lefoclefs 
sufl.') Clockare aer skyldughör^) ringae*) til alla ti{)ae.*) pr^ti oc^) sokn') 
(^fulljfi J>iaBnist görae. §. 4. ^ (®Kan*^) swa \var})a^^) at banÖ (^^af clocko 
lusna wari*^) \>b clockare^*) wij)6r kirkiu waeriaendae*^) vm sunnudagh en.^^) 
annaen oc^') J)rij)iaB. firi sokn at pe raj)in^®) böter* ^) a. kan sij^an clocka 
n\\>ev falla*®) han haw^r pem laghlika (**\vij)^r warat oc siar**) clocka* 3) 
clockara i hell.**) bötis**) äter mej) .VII.*®) m«rÄ-wm. oc (*'allaer ])en scape 22. med 18 manna eder. Eller botte 
&c. (ut L. &C.9 vide not. 89. infra.) 

87) M. &c. oro. oc — wapa bot, 

88) C. &c. om. ar. 

89) C. 23. Fullar. B. fellir han tham &c. 
EFGHIKNO. 32. Git^rrhan ey wadka 
edh gamjit bote &c. LMPQR. &c. eller 
böthe XVIII mnrker til the samw kyr- 
kio byfpunffh, 

90) C. iSc. edhin bote &c. 

91) EFGHIRNO. 32. om. pe liggin. 

92) H. kirkiona. 

93) C. &c. scal klokkars hafua före sina 
thienist fyra &c. 

94^ N. om. siiUjR. 

95) O. &c. add. at. 

96) FK. om. harva. 

97) 28. halffwvr spän kom af hwariom 
bonde i socknen är efter Vpsala spän, 
eller så månge pening^r som han gäU 
Ur i näste köpstadh om Tomesmesso. År 
ock Klockaren skyllugh &c. 

98) 24. add. Eller Een skeppa kom. 

99) BEFGHIKNO. 32. add. sum. 

100) 10. 31. om. af. 

1) BDEFGHIKLMNOPQR. &c. husfru (Hl 
MOPQR. &c. hustru) huarre leff &c. 

2) BDEHN. mgld. LMOPQR. &c. suglad, 
sogill, soghel v. sughill. 

3) BCFGKL. &c. add.' at. 

4) BCDEFGHIKLMOPR. &c. ringla. 5) BDEFGHIKLMNOPR. &c. add.o>5:. L.su- 
pra lineam add. ok gen like. 

6) P. om. oc. 

7) 22. &c. soknamen. 

8) G. om. fullie. C. &c. til hidla {\tge ful" 
la) tienist wara. 

9) EFGHIKNO. 32. Nu kan thtl swa &c. 
C. &c. Nu kimno band &c. 

10) BDLMPQR. &c. add. nu. 

11) BDEFGHIKLMNOPQR. &c. uara. 

12) BCDEGHILMNOPR. &c. a. FK. oc 
klokkor. 

13) 25. 26. wame. 

14) 34 - 38. diegn eller clockere. 

15) I. kyrkyouariandhom. 

16) I. 28. om. en. 

17) F. om. oc. 

18) R. taghen. C. &c. add. ther. 

19) I. 28. boofh. 

20) CEFGHIKLMNOPQR. &c. add. tlui. 

21) 25. 26. tilsagt och rviderwamat ochScc. 

22) BDEFGHIKLMNOQ. &c. sia. 

23) BDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. elocka. 
C. &c. hon. 

24) BH. hel. CEILOPR. hal. FKN. &c. 
hall. 2U. &c. hiell. 

25) LR. 30. böthe. 

26. 21. sex. 

27) B. &c. ålder. RT. &c. allan thtn (T. 
om. tlicn) skadlia. Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. 18 SSrkiu B, UU. ^48r'*) clockare ma'*) fa af**) dockura.'*) C)>ön liggise i wa))a botutn") 
]>eiu'^) botin'') kirkiae wzriaender.^*) Nu brister docka si)>an Di)>«r' ^) kirkiu 
wasriaender aeru wi])ar waraj)e oc raj>a^*) ei bötcr^*) a. giaellin at«r(*®cloc- 
ko me]) .IIL markum. (^^liggin }>ar til clocko köps. {^^Ssn ei kirkiu wer- 
inendae wi}>^r wara])e. oc kan docka n\)^ev^^) falla, oc^^) clockara i hael sla.^') 
liggi ogilder. Brister oc**) clocka af J>y at*') clockare wildi ei |)eni*®) til 
sighiae. bote clockare**) .111. marker. (*®}>e ligin ok**) til**) clocko köps. ^ 
Hwar**) sum clocko ringi**) vtan clockarans bu^,**) bote j[)re örae.**) (*^]>em 
taki clockarin.* ®) brister oc*') clocka i J)y. bote (*®at€r kirkiu**) clocko swa 
goJ)a sum*') hon*') war.**) Faar han**) (**sca|)a af*^) ellw siar**) bon*') 
6 han i hiael.^*) wari ogilder.^*) (^'Hulikin man^') sca}>a faar af (^*clocko 28) BCDEFGHILMNOPQR. &c. oro. /»aer. 
K. thiBfim 

29) BCOEFGHIKLMNOPQR. &c. can. 

30) Q. &c. a. 

31) B0E(;HILMN0PQR. &c. cloceo. 

32) BCOEFGHIKLMNOPQR. &c. ttggi i 
(1. a) &c. 

33) CLMOPQR. &c. add. ok, 

34) K. &c. thcn. 

35) 1. om. botin. 

36) B. dec. kirkiu lutrianda. 

37) BGDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. nt- 
per. 

38) 1. add. tha. 22. äcc. add. the. 

39) I. booth. 

40) 22. aUan skadan ^ och å S marek. 

41) BCEGHIKLMNOPQR. &c. ok pe Uggin 
rKM. &c. loggen) til &c. F. oe tkcm 
ieggen tit &c. 

42) 3U. om. jEru — cloeko kåps. 

43) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. nu 
per. 

44) BDOPR. oro. oe. 

45) HNO. om. sia. 

46) LMPQR. &c. om. oe. 

47) 21. &c. om. at. 

48) BEFGHIKNO. 32. om. pem. 

49) A. Loco ultimae h. v. litterae e ao- 
tea sciipturo fuit a. BCOEFGHIKNO. 
&c. han. 

50) CLMPQR. &c. om. pe Hgin ok. F. 
tktm legge til ftc. 51) EFGHIK. om. ok. 

52) K. add. tie. 

53) 24. 30. Ho. 

54) CEFGHKLMNOQR. &c. rwwrcr. 

55) I. btuthi. 24. /o/f. 34. 35. 37. 38. mynna. 

56) I. mark. O. add. or. 

57) LMPQR. &c. klokkarenom Brister &c. 

58) 28. kyrckian. 

59) LM. ÖCc. om. oe. 

60) LMPQR. &c. hona äter swa &c 

61) CO. &c. om. kbrkiiL F. iEiirAioime. 

62) I. om. j«m. 

63) F. &c. add. /8r. 

64) C. &c. add. /A^m som rinahe. L. su- 
pra lineam add. ok III mmrk medh. 

65) M. &c. man. EFGHIKNO. 32. add. 
thcr. 

66) C. &c. ther af nokon skadha eller dddJk 
wari alt ogilt. 

67) LMPQR. &c. add. henne. 

68) P. om. siar. 

69) EFGHK. om. hon. 

70) B. hel. DEGHILMOPR. &c hal. FK 
NQ. &c. hall. 

71) BCEFGHTKNO. Ötc. ogilt. 

72) BFIKPQR. &c. ffuilkin; et sic B. . in 
sequentibus ubique. CO. Hulkin. EHN. 
Bolkin. 25. 26. 28. 29. om. Hvlikin — 
ogilt. 

73) FK. 30. add. som. 

74) 37. 38. knebel (pro eloeko elappi). Sh'kiu B. nu. 19 

claeppi^*) wari ogilt Nu kunnu ])e wi J>w delaes^ •) kirkiu wasriendei* ok chx:- 
lärans arwirr.^^) hwat(^*lagh warat war ellm* ei ^et liggi til .XII. manna 
{^H soko ]3cre*®) J>«r«*) \^e sighias baj>in**) ia wi})er. 

Fm kirkiu ndgsl oc skirsl oc biscups gengimrp. V^*. 

JVirkiaB*^) aer**) byglij) oc prcstcr til komin. (•^nu wilia bönder håna wi- 
ghiae lata. ]3a sculu ]>e til biscups fara.^^) bij^iae han kirkiu wighiae. biscupar 
lasggi^^) C^staempnudagh (®*a me)) soknamannum nar han koma wilL ok^^) 
bönder (^^cost til ra})in {^^}^en biscup^r hawa scal ])a han kirkiu wighi.*') Bi- 
scups scal*^) me}) .XII. mannum oc^^) .XIIII. hestum koma (^^til kirkiu 
J)eraB*^) ))re^®) marker scal han firi kirkiu^*) wigsl*^®) hawa. (^paettae aer 
])en coster^) bönder sculu (^hanum^) ra))a (^oc han^) hawa scal. (^prigiae 
])ynias ölL*) en })yn (*hwetebrö8 (*®oc rugbrö& (**ens ))yniaB byugbröÄ.^*) 35. kneweL 34. chcke eller aff elabeL 96) GP. &c. om. til kirkiu pera. 

36. kloeke eller aff hwffuelen. 97) B. pere. D. herre. EFGHIKNO. thera. 

75) D. kappi. LMQR. &c. the. CEFGHIKLMINOPQR. 

76) R. talas. Male. &c. add. oc. 

77) 30. Ärfumger. 98) B. Threa , «t sic id sequentibus passim. 

78) I. laagh vaar éelkr eybfggeåcc^ Male. 18. III, rec, man. mutatum ia XIL 28. S. 

79) C. äcc. af sokmnne sam the Occr 99) BEFGHIKLMNOQR. äcc. om. kirkiu. 

80) BEH. tiera. DFGIKMNOPQR. &c. 100) GP. &c. wigning. MR. &c. wigilse. 
ptvra. 1) GP. &c. nenna kost sculu böndker 

81) 21. 22. tktm. honum &c. 

82) BGOEFGHIKLMNOPQR. 6cc. ba»e. 2) EFGHIKNO. äcc add. sam. 

83) MGLOPQR. äcc. Nw ar kirkia bygdh 3; BEFGHIK. om. hanum. NO. thsr tU 
&c. radha (O. redka) som biscopir hafua 

84) I. om. ar. skal. 

85) LMQR. &c. tha. GP. &c. oc wilia tha 4) EFGHiK. add. till. 

båndtir &c. 5) GP. &c. sam. \. om. oc ^ scal. 

86) GEFGHIKLMNOPQR. &c. add. oc. 6) EFGHK. biscoper. 

87) FK. add. han. 7> 28. 3 törnior. 29. 3 tynar. 30. tre tyn- 

88) EFGHIKIf. dagh. O. soknamannom nar. 

dagh före nar &c 8) Q. &c. add. oc. 

89) BGDEFGfllKLMNPQR. &c. om. a mep. g, q. hwete oc mgh til brödh. 

91) EFGHlKNa &c. sculu kost tiU radha. •*^> ^' ^\ ^™- ^^T huffbrö&. 22. ^^yn- 

92) R. om. pen - wti^äi. "^ rågbröd, och 3 tynnor biugbrödh. 

93) CEFGHIKLMNOPQ. Ötc. wighir. ") EGHIKLNO. een thyn. FMPQR. Äc. 

94) GP. &c. add. ther. ^^ ^bön v. tön. 24. Eenn tynna. 

95) HR. äcc om. o<?. 12) O. biog til brödh. FK. add. oc. 20 Kirkiu B. V. tu^3) flesk (^♦.IIII. faar .VIII. höns .IL gaes. (*^sij>an aen*») })«r til (^^scal 
han hawa .111.^ «) pund smör •IL^«)osta2o) (^MUL stokGska.»^) j)«jr til (^^scal 
han hawa .V. marker wax ('♦hahvan ])riJ)iaB j)yn' hestae korn.^*) (^^femti) 
fang^^) hö. skipi ))8cnn8e cost sum^*) han will.^®) Nu kan biscup^ maeilin 
walborgha^®) messu oc^^) michisls niessu koma ('^kirkiu at wighiae. warin 
J)a bönder (^^saklösir vm wax ok hestae korn.^*) Be})es biscup^ ('*kirkiu at^*) 
wigliiae. oc syniae bönder hanum^^) cost ][)en nu saghÄer'®) aer.^®) aghi bi- 
scup^r wald"^^) forbuj^a**) ]Dem.*^) §. 1. (*^Hwar sum**) kirkiu wixlum**) 
spieller*^) rae}> nocrum sacum (*^hwarium lundum ])et kan til koma hal- 
di*®) biscupi cost vppi firi skiaersl.*®) oc höte hanuta*^) J)re**) markef. 13) 24. ndd. ^. Male. 34 — 37. add. flycke 
v. flicke, 38. add. sider, 

14) 31. Ill får VII höns &c. R. om. Jill 
— östa. 

15) CEFGHIKLMNOPQ. &c. om. sipan — 
hanm. 

16) BD. om. €Rtu 

17) BD. om. scal han hawa. 

18) M. 18. 19. 21. 22. 24 — 27. tw. 

19) 22. add. pnv^d. 

20) EFGHKNO. add. oc. 

21) 22. om. .////. atokfiska. 

22) FKLMNPR. &c. stoffiska. 21. 38. /mit^^ 
fiska. 

23) CP. &c. om. scal han hawa. 

24) O. XV spän luEsta korn. 30. 31. 3 
^ynnor heste komn. 

25) BDEFGHIKLMNOQR. &c. add. ok. 

26) B. &c. famtidhi. 34—38. fempten v. 
XV. 30. om. femtU — h^sta korn. 

27) 28. fampnar, 2Ö. 31. fampn. 

28) CP. &c. kura. 

29) M. om. wilh 

30) BC. ualborgho. 

31) A. v. oc omissam supra lineam add. 
scriba. ^ 

32) F. oro. kirkiu. INO. om. kirkiu at wi- 
ghia. 

33) 24. fii for wax &c. 

34) FK. hestafodhir. 

35) 1. om. kirkiu at wighia. 36) BCDEFGHKLMNOPQ. &c. om. at. 

37) CP. &o. om. hanum. 

38) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. sic. A. 
29. saght. 

39) O. 2*4. add. tha. 

40) GMO. &c. add. at. 

41) CFHILMOPQR. öcc. forbiudha. 

42) CP. &c. add. an kirkio wigsl spillas; 
quae verba sine dubio in antiquiore quo- 
dam cödice, qui a verbis mox sequenti- 
bus incepit novum caput, rubris litteris 
fuerunt set ipta. Cfr. not. 43. sequentem. 

43) BEFGHIKiNO. 32. hoc loco incipiiiot 
novum caput. B. habet rubr. Vm kir- 
kiu uighsl spillas. 

44) I. om. sum. 

45) M. &c. wigilse. 

46) B. .spiallar. DL. spield^er. CEFGHI 
KMNPQR. <Sc. spiller. O. spille. 

47) LMQH. &c. Imitkom. 22. hvrtdunda 
thei &c. 24. huruledes thett &c. CP. öcc. 
huru thei helst kati &c. EFGHIKJVO. 
huru thei helzt till komber. 

48) EFHKNO. 32. add. han. G. add. tha. 
I. add. t/ia han. 

49) BDEGHO. skirsl. FKL. skyrsl. C. &c. 
skarslom. P. skirsUm. M. &c. skirilse. 
21. &c. skärälse. 

50) I. &c. om. hanum. 

51) 18. Illj rec. mao. mutatum in IX. ' \ Etrkiu B. V. 21 (**Kan*^) nocor ]>en**) görse. }>en**) engu**) haw«r (*^wij)«r haettae. oc ry- 
niir**),vndan. haldi*^) sokn cost®®) firi skiaerslum^^) kirkiu ell^r kirkiu gar- 
})e®*) warin^^) li})ughö*) vra®*) botena.ö^^) 

Vm Hund. .FI^ 

i\v aerum wi skyldughi at®^) tiunda®*) af alle^®) saeÄ ware. TiunS scal 
(^^i akrutn af taeliaes^*) ('^byriae^^) at^*) J)era skyli^*) fyrstum^®) vp 
skars^^) oc (^®af bars^^) oc taeliae swa til tiu. byriae owan (®®at akri oc lyctae 
wij) aendae. byriae äter \yisr^^) wij> asndae®^) taeliae.®^) oc lyctae owan war- 
^.«*) fari swa ae®*) niaB}>aen®®) akra winnaes.®^) (®*ei scal korn®®) maellum 
akra baerae,®*') Tiund ])aesse®*) scal i pry skiptes*^) taki prester (®^en 52) EFGHIKNO. &c. Nu kan. CP. &e. 
Gör thei nokor som englio &c. 

53) BDEFGHIKLMNOQR. &c. add. thuU. 

54) BDEFGHIKNO. &c. om. pen. 

55) EFGHIKLMNOQR. &c. om. />e». BD 
EFGHlKLMiNOQR. &c. add, sum. 

56) lO. enkthe. 

57) F. om. wiper. CP. &c. widAersetia. 
32. 29. widdtr wåga. 

58) O. odd. han. 

59) EFGHIKNO. &c. add. tha. 

60) COP. &c. add. t7?p«. 

61) BDEGHOPQR. &c. skirslum. FIKL. 
32. skyrslom. M. &c. skirilse. 21. 22. 
skärillse. 24. skyrelse. 

62) B. &c. A/rAiM (jrarda. EFGHKNO. 32. 
kirkiogardz. BCDEFGHIKLMNOPQR. 

63) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c ti^ri v. 
irori. 

64) CP. &c. liduffhe. Q. 20. lidtigt. 

65) 22, /?>r. 

66) Q. &c. böUr. 

67) FIK. 22. om. at. 

68) 24. ^ffua TVomuf. 

69) Q. 2U. 24 — 27. 31. om. alle. 

70) 1. aff aakram talias. 

71) R. &c. af taghas. 
72; P. om. byHm — tiu. 73) FK. Qdå./drstam. 

74) FGHIK. &c. aa. QR. &c. af. 

75) 30. rddA. 25. 27. trafwa. 26. Tarfwa 
(lege Trafwa). O. add. o;/^ rö£«. FK. 
30. add. ^i7m. 

76) CFGK. &c. först. 

77) CFGMNR. &c. vpskars. 

78) A. v. af oinissam supra lineam add. 
man. forte rec. FCMR. &c. af b/ers. 

79) B. Verba : byria ätter t har täå anda 
hic errato addita, ipse lineola ruhra in- 
duxit scriba. 

80) I. &c. a. F. 29. om. at akri. 

81) PR. &c. om. p3sr. 

82) O. odd. at. 

83) 21. &c. om. talia. 

84) BEGHM. &c. oiiamvardo. CFKLNO. 
29. ofwanwardo. 21. &/c. ofuan veder. 
24. öfnerst. 

85) BDEFGHIKLMNOR. &c. om. a. 

86) LD. 20. num. IQ. medh. 

87) CIMPQ. &c. winna. 

88) CP, &c. om. et — bartB. 

89) R. &c. om. kom. 

90) BEFGHIKLMNOR. &c. bteras. 

91) LMQR. &c. Thenne v. TVioenria. I. om. 
h. v. 

92) B. &c. skiptas. 

93) I. enskylth. Male. 22 mrkiu B. Fl skyl.»*) twa»«) före bonde hem til sijn. (»•oc i })ry*^) skipti.»*) en (»•lot 
7 kirkiuni^^^) annaen biscupi.^) (^]>ri}>iae (^fatökum mannurii. bönder aghu 
presti (*til tiiinS sinnae sighiae (^])a ]>e^) la])a wilia (^vm ))rea sunnudagba 
(*oc lagha waern vni halda. Warj^ar hon») ei gömS innasn ^e^^) J>riaB**) sun- 
nudagba. DC warj)«r hon**) setin eller spilt. bote J)enater tiunSsum*') J>et**) 
vJti**) at**) präster scaj)a fik, Hawi oc*^)prestcr siaelwer sca])a aen**) hanei 
göraer*») innasn \)e ])riae^®) sunnudagba.**) oc aerum wi**) skyldugbir (*^at 
tiunda af alle J)e saeS sum**) (**nian arwj^er*®) i ior})ena.*^) 94) O. 30. röök. 24. deeU. EFGHIKNO. 
(kc, add. OC, 

95) FK. swa. Male. 

96) CP. &c. om. oc — skipti. 

97) 18. tryj rec. man. routatum in tu. 

98) R. 31. skatas. 

99) I. deel thaky kivkian annan byskopir. 

100) BDEFGHKLMNOQ. &c. Äi/iKt«. CP. 
&c. add. oc. 

1) BDEFGHIKLMNOQR. 18 — 22. 24—26. 
31. add. utan thar sum (DFILR. &c. om. 
svim) biscops satagarif (EHINOQR. &c. 
satugardher; GFK. smiugardhar; h.sa^ 
t ha gardh; 31. sätts gärd) ar. (FK. 
€em)\ T/uBt scal uara mt maåiä kom 
bondans. Nu sighir biscops länsman 
m gitt kom uara. that scal uara a 
tuaggia granna (GQR. &c. manna) uit- 
num elhr nagranna. (R. granna) knut 
pat ailt €er eller ai. fella the han. Aal-^ 
de t na pr ester (NO. om. pvtster) uppi 
(DK. om. uppi; Q. äec. add. for Aonom) 
redscap ( D. reäskapi; 24. reede; 25. 26. 
redho) hans a pascha dagh. (EFGHKL 
MNOQR. &c. add. thtr) til han rat gör 
(I. haile honum vppe fraan gudz bordh 
om paska tiidh. tncr til &c.). D. ta men 
baec, partim inter lineaSy partim io in- 
feriore margioe, incertura an ab ipso scriba, 
addita habet. Cfr. Add. 12. 

2) CP. &c. oc tridhia lutin fatigom &c. 
EFGHKNO. Thridhi lutin scal gifuas 
fatbkum &c. I. Then trydi delen skal 
gyffwas fatighom &c. 

3) LMQR. &c. luten scal bonde fatikam 
mannam skipta Båndher &c. 4) I. til sgghia om syn tyondha tre sono^ 
dagha vardher tyondhe athin &c. 21. 24. 
tiitsegiaom sin tjondk^ tå the &c. 

5) FK. thre sunnodagha til forenne tha 
the wilia ladha oc UUha wam &c. 

6) H. om. pe. 

7) CP. &c. Oc vm thre sunnodagha wem 
vm hatdhfi. 

8) Q. &c. om. oc — sunnudagha* 

9) O. tiond. 

10) F. &c. om. pe. 

11) B. &c. thre. D. prea. 

12) D. om. hon. 

13) LMPQR. &c. om. sum. 

14) I. &c. om. pet. 

15) B. &c. uulti. C &C. wUe. FK. wolte. 

16) FK. thei. 

17) I. om. oc. R. add. then. 

18) 21. &c. om. 

19) O. 30. add. tiond. 

20) B. &c. threa. C. &c. tkre. 

21) DLMQR. &c. dagha. L. add. HM ty- 
und haffwi bönder, före at the f&rin pre- 
ste kom tyund heem. 

22) CP. 29. om. wi. 

23) C. &c. om. at. P. om. at tiunda. 

24) BDEFGHIKJVO. om. sum. 

25) LMQR. &c. wi icrwodhunu 24. wy så. 
25. 26. wy 'ariom. 

26) BD I. aruo&a v. aruoia. C. 6cc. arf" 
uodhar. 

27) L. Caici h. cap. rec. man. add. ea , quae 
UplL. KkB. 7 : 1, 2. continet. Folio de- 
perdito sequeutia desunt, usque ad yerba: 
man skripta &c.y cap. 9: 2. Etrkiu B. m. 23 (luik iiunS serum wi oc'*) skjidughir at^®) görae. (^*tiundac kalf hwaro.^') 
(^^tiundae gris hwarn. (^^thindae lanip^*) hwart'*) (^^tiunda ki8^«) liwarL 
liunda gaas hwaria.*') Nu kan ei*^) foster**) swa (**al waexae*^) at tiunÖ 
giti**) af*«) giort.*») giwi*^) ])a*«) .11. pennlnga firi (♦»kalf.") penning firi 
gris. (**oc swa*^) firi gaas. firi larap*^) oc kiS saniuleS. firi fyll**) fyr»**) 
penninga. ^ Bönder sculu quich tiunS sinae*^) til kirkiu forae. kalf (*^niu 
nata gamblan (*^oc swa gris. j[**kid mana])a gamalt. lamb^^) oc gaas^*) vm 
micliiasls messu.**) (•^war^Je prester siaelw^ (•♦tiund sinni. Ok aeghum wi**) 
tiunda af allum fiskum**) swa*^) oc (••af allum dyurura ok*') fughlurn.^^) 28) B. add. ok offerdag ka. 

29) CEGHIMNOPQR. && om. oe. 

30) MQR. &c. om. at. 

31) I. kwar ihyondka kalff. grUi gaas. 
Uamb. kydh. Nw kan &a 

32) FHK. om. kwam. 

33) CP. &c. om. tivmda gris kwarn. Cfr. 
not. 39. iofra. 

34) Q. (kc. om. tiunda — ki4 hvart. 

35) B. &c. lanA. 

36) CP. &c. add. oe. 

37) 22. om. tiunda ki& kwart. 

38) 34 — 38. hons. 

39) P. add. oc griis. 

40) G. om. ei. Male. 

41) MNPQ. &C. folster. 

42) BDEGHIKMNOQ. 4c af. CP. &c. Hl 
rekkia at &c. 

43) BE. uaxa. FHIKNO. 32. nntra. G. 
wardAa. 

44) I. add. ev. 

45) EFGHIKNO. om. af 

46) Fl. &c. giorz. 

47) M. &c. ic^. 

48) MPR. &c. om. /ba. 

49) L griis ok for gaas kgdk oe for lamb 
swmdedh for fyUis pitnmgh. for föll 
llll paningka. K. griis pamdngh före 
gäss &c. 

&0) &. &c. add. en. 51) F. 22. om. oe. Q. &c. gaass lamb oe 
kiidh kwarihcra for en pening före föll 
&c. 

52) BDEFGHMNOR. &c. panmng. 

53) B. &c. lami. 

DKPR. &c. fil. Filt 54» BCEHO. ful. 
NQ. &c. fdU. 55) B. fiura. 

56) I. &c. om. sina. 

57) MQ. &c. X v. tkio. 29. månattan gamb- 
lan. 28. månadh gammal. 

58) I. swa kgdk grtis oe IXnattka^ Uamb 
&c. 

59) R. manadka gamblan, lamb &c. 

60) P. om. lamb. 

61) B. gas. 

62) I. as. add. iiidk. 

63) I. om. warpe — sinni. 

64) P. &c om tiondk sina. 

65) I. om. wi. 

66) BDEGIMIVOQR. &c. fisdehm. 34. /f- 
ske lege. 37. 36. fiskeleya. 

67) C IP. &c. oro. swa. 

68) INQ. &c. om. af. CP. &c. om. af al- 
lum. 

69) I. om. ok. 

70) P. In märg. i^lia man. add. ok af bu 
ike by kaffwa. 30. add. oeh Bijom. 28. 
add. oeh aff alla notadregtom som om 
wintren drägkas, oeh aff konung. 24 Kirkiu B. Fil. oc''^) af humbla J)e J)é»r^^) humbla gar})a hawa. §• 1. paesse liöghti})is da- 
gha aghu bönder oc husfrur^^) sit oflfer^*) til allara baerde. penning bonde^*) 
annaen husfru. Juladagh.^^) Kyndil messu dagh. Pascha dagh.'^) Pingiz- 
dagha dagh.^®) Ware frua^®) (^^dagli. ^en fyrre.®*) Helghuna messu® ^) 
dagh. (^^Kirkiu messu dagh.®*) (®^oc swa®^) husfrur altara byrj)ir (®'sinaB. 
iEr ei bonde (®®eller husfru heynia®®) araettum®") offer dagh. offrin J)a^*) 
(^2 helghan dagh )>er^^) naest vev eptir \^e herh koma. Siter bonde quer®*) 
oc %yill ei (^^raet vm^®) offrit^^) sit görae^®) (^^firi pascha. J)a ma prester 
före hanum ])iaenist vp^^^) halda.^) §.2. Nu giw^r pr^st^ bonda sac-) vm^) 71) I. om. oc. 

72) CIP. &c. om. />aer, BEFGHKNO. &c. 
sum. 

73) CHIMOPQR. &c. hustrur, et sic in se- 
quenlibtis. 

74) BCDEFGHIKMNOPQR. &c. sic. A. add. 
oc, 

75) H. om. bonde. BCDEFGHMNOPQR. &c. 
add. ok. 

76) BEFGHIKNO. 32. 34—38. add. Tl^itU 
tända dcufh; in 38. ve ro tam h. v. qunm 
sequentem Kyndelmösse lineola induxit 
scriba. D. Man. paullo rec. in märg. add. 
firettanda dagh. Cfr. nött. 83, 84. infra, 
et Add. 12. 

77) C. &c. om. dagh. 

78) C. äcc. om. dagh. 24. om. Pingizda^ 
gha dagh. 

79) BDEFGHKMNOPQR. &c. fru. 

80) 1. dgra dagh. halgona massa dagh &c. 

81) Q. &c. dgra. 

82) 20. R. 30. helgamesso. 

83) C. kirkmesso dagh. BEFGHIKMNOP 
QR. 18 — 22. 24 - 29. 31. 32. 34. 36. 
37. om. h. v. D. habet h. v. lineola in- 
ductam. 

84) MPQR. 18 - 22. 24. 31. add. oc trat- 
tonde dagh. 

85) EFGHRnO. 32. Swa (NO. 32. T/ia) 
sculu oc (K. om. OC) husfrur a lande 
altara byrdhir (FK. altara bgrdh; O. 
altara laghe; 32. al t hare, om. b^prdhir) 
bara. JEr &c. I. Tha kkolo alla hv» 
strur a landh altara bgrdh bara. jEr &c. 86) Q. &c. om. swa. CP. &c. add. seuhi. 
MQR. &c. add. agha. 

87) C MPQR. &c. bara jEr &c. 

88) MQK. &c. om. elkr husfru. 

89) B. &c. hema. 

90) Pro a rattum. B. &c. sic 

91) BEFGHIKNO. &c. add. a. 

92) BD. halgha dagh. F. nastom helgha 
dagh thtvr €tpter öcc. EG HK. nestanliel'» 
ghan dagh th^r ept^v ar the öcc. CP. 
äcc nestan helghan dagh epter thet the 
&c. O IN. 32. nastom halgho dagh ther 
apter éer (I. om. ar) at the &c. MQR. 
&c. t hen nästa helge dagh thcr apthcr 
t/ia han hem komber. 

93) BD. thipfi. 

94) CFGIMNOPQR. &c. quar. I. add. om 
halghan dagh. 

95) F. om. rat vm. I. off'er fram göra 
Tha &c. K. vm of er dagh offer sit &c. 
EGM. vm offerdagh sit &c. N. n^m 0)fer- 
dagh. offir sith framgöra före &c. O, a 
råttorn offer dagh &c. ut N. 

96) Q. &c. aff'. 

97; CBDFMPQR. &c. offer. Cfr. not. 95. 

supra. 

98) F. add. wm helghan dagh. 

99) 22. om. /iV/ pascha. Cfr. not. 1. infra. 

100) BCEFGHIKMNOPQR, &c. vppi. 
i) 22. add. om påsca. 

2) 24. skull. 

3) IR. for. Eirkiu B. VU. 25 tiund at^) hana^) stulit hawer. si^an (^hon war aP) tåld. wacri bonde ^) sic 
firi ]>e sac swa^) sum bonde firi bonda. Sigher prester at han hawer (^^o* 
rattas tiunS giort. stande ^et a sial bondans^ ^) ok waeri ])et^^) me]) e))e 
(i^ens sins. 

Vm quinnm irdepning.^^) VIU^ 

i\v**) will kuna i kirkiu gänga* •) eptir barn sit (*''ell^r bonda. giwi (^•pre- 
sti firi inledning JI. örtugha**) penninga.*^) oc ^resier^^) fae**) haenni lius. 
Sjm präster haenni inledning, höte^^) .111. marker .IL biscupi. oc**) .1. 
bonda.**) Vm borna eristning. man sevyptm. oc lik . /X"". 8 J\v kan prester bud fa barn*^) cristnae*^) man scriptas*^) ok lik wighiae, 
(^•Fyrst scal ban^^) man scriptas oc**) hanum redscap^*) görae.**) ('*}>y at 4) BCDEFGHIKMNOPQR. &c. add. kan. 

5) I. om. hona. 18. horuis rec. man. mu- 
tatam in honom; et sic mox iofro hon 
mutatum in han. 

6) I. tytmde vaar aff thaldhtr. 22. han 
hade henne afftaUdi. 

7) R. om. af. Q. &c. vp. 

8) M. &c. om. bonde. 

9) FK. 24. om. ma. 

10) 18. &c oraUan. NO. ^ r«/^a. I. ey 
rattan tyonda. 

Ii) GP. öcc. hans. 

12) KMQR. &C. WA:. 

13) CKOP. &C. sielf sins. Q. &c. m otf 
ena. 

14) A. LilL ^ omissam supra lioeam add. 
miniator. 

15) 28. babet hoc cap. post cap. IX. 38* om« 
hoc cap. , eius loco quaedam iofra in cap. 
X inserens (vide not 43» pag. 28.). 

16) BFK. ga. 17) 20. 24 — 29. 31. om. e/2er banda. GO. 
bonde gifftd &c. 

18) R. om. prtsH firi. 

19) B. årtugh. CP. &c. årtoger. OQR. &c. 
ortoffher. 

20) I. om. pemänga. 

21) BD. 31. om.presitr. EFGHIKMNOQR. 
&c. han. 

22) GP. &c. sciä fa. 

23) D. add. firi. 

24) KQR. om. od. 

25) BQFIKOQR. &c. bondamm. U. &c. * 
landbonom. 34 — 37. add. och prest scal 
fånge henne liwss. 

26) CP. &c. add. at. 

27) BDMQR. &c. add. ok. 

28) 30. SchriptomåU giåra. 

29) O. 28. tha skal han fSrst man &c. 

30) I. 30. om. kan. 

31) K. om. oe. ' 

32) .24. rätt. 

33) R. add. /. Cbip. «/tr. A^. G. 4ii<- ^^^ /^- 26 Rrkiu B. IX. gudfa])er ok gut(ino]3er moghu^^) i ]>rangum^^) barn döpce i watni oc (^^ei 
i^®) nocro^^) andru.*®) (*^J namn fa])urs oc suns oc ^es**) helghi*') anda. 
J>et barn ma**) i wigJ)aB ior}) laeggiae**) oc arf taka. Liw^r ]>et barn |)a 
scal J)et*®) til*^) kirkiu baerae**) oc prcst^*^) (^^til fyllae**) }>et sum 
(*^J)y barne (^^a faat war**) (*^i cristendom. J>eti dö]3e ma laengst bi- 
{)ae.^®) (*^Dör mander^®) o scripta])er oc^^) (*®pr^ster hawar**) bu(J fan- 
git (®*oc aer vtan forfall. bote i^rester^^) .111. marker .11. biscupL oc®*) .1. 
manzcins arwm. oc®*) swa®®) firi barn aen®^) J)et hey})it®®) dör (®^oc ha- 
wer''®) pr^st^r biiS fangit.^*) bote samu sac oc skipti^^) samuleÖ. §. 1. 
Nu kan prester buÖ fa lik at^^) wighiae occomber ei^*) ligger lik^*) owight^®) 
inni^^) vm^®) nat enae andra oc ]3ri)>iaB.^^) höte pr^ter .111. marker firi®^) 
nat bwaria. (®^Af sac®^) pdssse taki biscuper ]>ri])iung annasn )>e®') ior)> 34) EFGHKN. tkyi gudhfadher &c. I. För 
thy gudfadhtr &c. 

35) I. add. ihe. 

36) 26. nbdh trångwn, 

37) CP. &c. / engo andro. 

38) G. om. j. 

39) IM. &c. om. nocro. 

40) MQ. &c. add. n)€etzsko. 

41) 30. och såija så^ iag döper tig inam^ 
pen — Andes Ammen, 

42) F. 29. om. pes. 

43) BCDEFGIKMNOPQR. &c. hiBlgha. H. 
&c. helghe. 

44) BCDÉFGHIKMNOPQR. &c. scal 

45) EFGHIKMNOP. &c. leggias. QR. 20. 
liggia. 22. komma. 

46) F. add. barn. 

47) R./ 

48) CEFGHIKMNOPR. &c. iöJriw. 

49) F. om. prester. CP. &c. add. ^co/. 

50) F. fidla til tkti &c. EGHNO. fiäle 
till. thei &c. K. fyUe thet &c. I. jfytfe 
thti til som &c. 

51) B. &c. fulle. DMR. &c. fidla ▼. /uOi. 

52) GOP. &c. om. Py. BEFGHIKMNOQR. 
&c. om. py barne, 

53) BCDEHO. &c. afat^ afaat &c.; cfr. doU 
69. pag. 14. 

54) CGPR. &c. ter. 

55) I» om. t 56) G. 26. bidhia. Male. 

57) FK. hoc loco iocipiunt novum caput. 

58) CEFGHIKMNOPQR. 6:c. man. 

59) BDEGH. om. oc. 

60) BEFGHIKN0.32.Aatier;ire^/erfti<d'&c. 

61) D. om. hawar. 

62) M. &c. om. oc — forfall. 

63) BCDÉFGHIKMNOPQR. &c. om.pwsttr. 

64) FL om. oc. 

65) DMQR. &c. om. oc. 

66) I. om. swa. 

67) FK. &c. wm. 

68) B. &c. A?d^iY. 

69) CP. &c. »»i presttr kafmr budh fan- 
git Nu kan &c. 

70) D. om. Aawer. 

71) I. add. oc ar vthan förfaldh. O. add. 

th€L 

72) BEFGHIKNO. &c. <f)ti»//f. 

73) aP. &c. om. flrf. 

74) FK. add. oc. 

75) H. om. lik. 

76) 1. om. owigkt. 

77) EFGHK. om. mni. 

78) DIMQR. &c. oro. vm. 

79) BCDEGO. 23. /Äritfm. 

80) I. om. firi. 

81) CP. &c Thcr taki Useoptr af tri^ 
dhtng &c. 

82) K. om. sac. IRrkiu B. IX. 27 attu**) lik (•^iwi förjjis.®*) ))rij)iae®^) arwa®*) J>es dö])x. Faar ei presler 
bud af booda ok ligger lik®') owigt vm'^) ]>re nsdier. bote bonde (^*samu 
sac oc skiptis**) samuleÖ®*) (•♦suni ('^fyrrae aer sagt. Vtan presier^^) taki 
malsaeghanda'^) rået'®) aen lik föris (^^owigt iwir^^^) andra*) manna bol- 
staj)i.2) §. 2. (^paeltae aeru*) prestlns forfall aen*) han (®walder. eth^) aer ^et 
al*) han®) ei buÖ fik.*^) Annaet acn**) aen biscuper hafjji*^) hanum stempt. 
prij)iae aen*^) han (**i sotta siang laghe.**) oc*®) fiar})a aen*') han messu 
seghi * •) J)a han buS fik man*') scrtptae. {^^JEr prester vtan )>aBSse**) forfall. 
})a^2) ^aeri sic me}) (*^.IL pr^tum oc^*) siaelwft: J)riJ)i. (^^Dele prcst^ oc 83) FK. &c. add. som. 

84) CEFGHIKMNOPQR. && add. scm. 

85) B. yttir. C. &c. ofuer. R. öfuer. P. 
&c. öucrfOrdAes. 

86) CEGHKJNOPQ. &c. add. oc. 

87) M. om. firipia. Bdale. CP. &c. add. 
takin. 

88) B. aruar. 

89) INO. &c. add. inne. 

90) BDEFGHKMQR. &c. om. vm. 

91) CP. äcc. sanmleedh oc &c. 

92) 21. &c. sAiftte. 

93) 20. 25. &c. samuledhes v. sammaledes. 

94) CP. &c. oro. sum — sagt. 

95) BDEFGHIKMOQR.&c. sag^ ar.tUan 
&c. N. sak ar. fVtan &c. 

96) B. prcsten. 

97) FG. maalsigkiande. K. maaUaghian' 
da. El sic in sequentibus. * 

98) BDEGHINO. 32. latin v. loth. 

99) BCDEFGHIKNPQR. &c. »ic. Cfr. nött, 
100, 1. sequentes. 28. om. owigt. A.iwir 
owifft andiB &c. 

100) b. vm. 

1) h. &c. naagro, 

2) BCFIKNOPR. &c. bobta&a. EGH. ftoo- 

3) N. 7A^^e BEFGHIKNO. «%. hoc loco 
incipiiint novum caput; B. ciim riibr. Fm 
pr^esta förfall. 

4) F. add. nw. 

5) FK. nm. 6) CP. &c. om. walder — han. 

7) B. &c. et. 

8) FK. om. at. 

9) D. oro. han. 

10) CP. &c. /»ar. 

11) BCDEFGHIKMNOPQR. &c. om. or. 

12) IP. &c Äö//wcr. 

13) 22. &c. om. 

14) I. sipvk €Br. tht\ fgterdha &c. 

15) CP. 23. la. 22. Sä. %Ä. 

16) CMPQR. &c. om. oc. 

17) 22. &c. om. 

18) BCDEFGHIKMNOPQR. &c. ^o^Me. 25. 
&c. hadhe. 

19) L. post lacunam (vide not. 27. pag. 22.) 
a v. man iterum incipit. CEFGHIKMOP. 
&c. add. at. 

20) I. Nixr presther — forfal ar tha &c. 

21) C. thesson. F. 30. thessen. LMQR. &c. 
fA^mta v. thenne. 

22) Ä. Loco litt. p antea scriptum fuit it. 
R. nni. pa. 

23) BCDEFGHKLMN0PQR.&c.hM^rm;7r»- 
sta e&e. ok (CP. &c. om. ok) &c. I. 
tfvagghia prestha vithnom oc &c. 25 — 27. 
twegga manna witne och &c. 

24) a 32. add. Aim. 

25) BCEFGHKiNP. &g De/a. LMQR. &c. 
De/fr v. Z/i-ZéT. O. 24. Nw dela. \. 
Deler presther vidher bondha oc syghtr 
syk &C. 28 Eirkiu B. IX. bonde, sigher pr^t^ sic buS (^®af booda ei hawa'^) fangit. witi^^) (^'}>a 
bonde ])set^^) me]) .XII. mannum at pr^ter but{ fik» Vm {^^farbup oc m(BSSu falL^^) X Uå Ijör präster messu fall vm helghan dagh.'*) höte .III. marker .II. biscupi 
oc^*) .1. soknnene.'*) vtan han^®) förfall haf][)i^^)af (^^siukdom eller ('^buÄ 
af biscupi (♦^hawa fangit. Witi ))et mej) .II. prcstae ej)e oc**) (**sialsins 
])rij)iac.*^) §. 1. Nu aghu bönder til kirkiu coma. ^rester aer skyldugher 
helgha dagha oc fasto dagha biuJ)aB.**) BiuJ)er prcster oc glömer**) bonde, 
(♦^wari saker at .III. xnarkum, (^'^höte .11. biscupi oc*®) .1. presti. Glömer 
prcster oc biuj)er ei bondum.*^) höte (*®.III. marker .II. biscupi oc^*) .1. 
bondum. For all ]pön^^) mall^^) presti kunnu witas ])a (^^scal han kallas 
firi sin**) for man. oc ^€Br (**han annaettigiae*^) waeris ell^r faellis. §. 2. 26) LMQR. &c. om. af bonda. 

27) P. om. hawa. 

28) FK. &c. mtne. 

29) GPR. &c. thti bonde medh &c. 

30) BGEFHIRLMNOQ. &a om. pé^. 

31) B. om. forbup o c. 

32) B. Man. paullo rec. nigris litteris in 
märg. add. oe pe maal presti (litt. esti 
sunt abscissae) kvnnu vitals. 

33) L. In suromo margioe ab ipso 9criba 
est additum: sam fareAalgdh ar fort. 

34) IK. om. oc. 

35) FO. &c. soknamannam. 

36) R. om. han. GP. äcc. add. som, 

37) BCDEFGHKLMNOPQR. &c, haui. I. 
6cc. Aaffwer. 

38) CP. &c. biseope. eller siukdom witi 
medh &c. 

39) 22. han haffuer bud aff biseope fångitt. 

40) BDEFGHKLMNOQR. 6:c. om. harva. 
I. om. hawa fangit. 

41) DLMPQR. &c. om. oc. 

42) Pro sialfsms. B. &c. sic. GIOP. &c. 
sielfuer tridhL 

43) 3o. loGo cap. VIII omissi (vide not. 15. 
pag. 25.) hiC) sub titulo: Om ktreke" 
gaxmghy inserit: Om léffuerdageu skall Bonde prest bede ai hand om sondagen 
sin hustru i Kirehen will indlede. Och 
skall quinde offre sin heers offer j som 
i Sognen aff arildz tid seåuamdigt ve- 
rit haffuer: Bröd ostj Smår, flesk, pen'' 
dinge: effter Sognens brug och vane.- 

44) 22. 32. lysa. GP. &c. add. oc fyusa. 

45) BO. glöme. M. g&mer; raale. 

46) INO. &c. böthe 111 mark II bgskope &c. 

47) GP. &c.om.'6öte. 22. om. böte—pvesti. 

48) IK. om. oc. 

49) I. om. bondum. P. 30. add. fasto. 

50) GP. &c. biseope twa marker oc &c. 

51) KR. om. oc. 

52) BGEFGHIKLMMOPQR. &c. the. D. thy. 

53) B. &c. maal. L. add. ther. 

54) BDEFGHIKLMNOQR. &c. callisfore&c. 

55) BGDEFGHIKLMNOPQR. &c. hans. 

56) Q. &c. om. han. GP. &c. antygge wer- 
ias eller fellas. FIKNO. skal han an- 
fighe warias eWr fallas. 

57) B. antuagia. D. antwigia. I. anthig- 
gya. NP. antiggia. O. antigia. FG. mt- 
tighe. KQR. antigge. C. antygge. EH. 
antyge. L. anthinghia. 24. M. anttn- 

M. antinghe. 21. 22. antinge. 2ft. 
ic. antingen* Eirkiu B. X 29 £i ma biscuper ella: prester nocon^*) i forbut( saetiae vtan firi^^) )>dessiD^^) 9 
malL (®*J)et aer*^) scripL tiuD& kirkiu tilaghur^^) oc®*)prestae. oc firi all^*) 
andelik^^) mall. \>iBr ei moghu lekmäen iwer dömae. oc ei firi (^^fas giaeiS. 
Jp (^^Nu kan mander^*) saker war])a. ]3a lati biscup^ han til mana^^) rast 
^örae. vm^*) (^^sunnudagh een.^^) annaen oc })ri}>iaB. me}) brewi sinu. oc'*) 
VDdi script gänga. Nu wiil han ei rået görae. oc ei^^) biscups ba($ standa'^) 
innaen''^) .III. sunnudagha. haivi ])a'®) biscups wald a fiar])a sunnudaghi- 
num^*) han i forbuS saetiae. (^^Siter®*) sij)an®*) i forbuJ>i®^) ,111. sunnu- 
dagha. höte .IIL marker firi (^^sunnudagh een.®^) annaen oc ^ri^iae. Si- 
ter®^) si})an®') aen®*) i forbu])i vm®^) iamlanga allan®^) bote ei \>y mera 
(•*firi forbu})it- WilP*) (^^ei aen ]>a rået görae. oc sit^»*)quer®*) i samu^^) 
forbu^i. \>a lyusi^') biscuper han i ban. Siter^®) sij>an^®) iamlangan*^^) al- 
lan^) i banni. Hawi ])a kununger wald at dömae han^) vndi swer$. oc ar- 58) B. nokran. D. nocom. 

59) F. om. firL 

60) E. 6cc. thesse. C. thessan. LP. &c. 
ihessom. 

61) I. om. pet CBr. 

62) P. Rec. mao. add. far. 

63) DFGMOPQR. &c tUkufkur. CEHIK 
LN. &c. tU laghor. B. tu laghar. 

64) EFGHK. elkr. 

65) M. om. aU, 

66) R. gudhdeHgh. 

67) O. ffialdj om. fa. 32. annar giåldh. 

68) BEFGHIKNO. 32. hoc loco incipiunt 
novum caput. B. habet rubr. Vm for- 
bud an man uar&er saktvuid bi" 
scop. D. supra lineam add. capitulum. 

69) lO. madher. CEFGHKLMPQR. &cman. 

70) CEFGHKLMPQR. &c. add. at 

It) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c oro. vm. 

72) L tre sanodagha medh &c. 

73) P. &c« add. oc. 

74) Q. &c. om. oc* 

75) FP. om. ei. 

76) L hMha. 30. 34. &c. lyda. 

77) 21. add. the. 

78) L om. pa. 79) B. &c. sunnudaghi G. &c. mnnodag. 
R. dagh. 

80) 21. 22. 24 32. om. Siter — pripia. 

81) BCEFGHIKLMNOPQR. &c. add. han. 

82) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. sipan. 

83) Q. &c. add./ 

84) LMQR. &c. kivan thera Sithir &c. 

85) EFGHK. add. swa for. 

86) CEFGHIKLMNOPQR. &c. add. han. 

87) INO. 32. om. sipan. 

88) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. .öj/i. 

89) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. v^m. 
21. add. natt. 

90) O. add. /Aa. 

91) LMQR. &c. om. priforbiCpit. 

92) CEFGHIKLNOQR. &c. add. kan. 

93) I. en ey rath &c. P. tha han ey rået &c. 

94) G. om. sit^v. 

95) CFGILMNOPQR. &c. qunr. 

96) BCDEFGHKLMNOPQR. &c. sama. 

97) CDEFGHIKLMNOPR. &c. lyse. Q. &c. 
Itåser. 

98) EFGHILMNOPQR. &c. add. han. 

99) EFGHK. om. ^'/)an. 

100) BCDEFGHLMNOPQR. &c. iamlanga. 

1) L. add. iffwi. * 

2) G. &c. om. han. 30 ISrkiu B. X. war hans aerwin^) goz hans. §. 3. ^ (^Nu lan m^i^ev^) ^en^) laghlika aer 
forbu^a^^r^) (®ell6r (®i ban saetlcr*^) ))ryzscas**) wi})Cr**) kirkiu at*^) ry- 
mae. (^♦kan messa fall (**^fore hans skylÖ^*) war])a. bote han (*^firi messu 
fall .III. mdrker.^^) ij^resXer^^) oc soknamaen warin saclösir. 

Vm si(Bl(B gipt.^^) .XT'. 

l\v^*) kan (^^bonde ell^r husfru döiae.^^) (^*})a aer prcster skyldugher ^ * ) 
Jjem^®) •IIII.*'') sialamessu^®) sighiae .1. at^®) vtfer})aB dagh andra^®) (^*siun- 
da dagh. J)riJ)iaB^^) at'^) (^♦XXX. dagh.'*) Fiar^Da^®) (^^at iamlanga möte. 
j>er aer^®) ^rester skyldugher firi hawa^®) half*^) mark penninga.**) Firi 3) OCP. &c. takin v. iaki. 

4) BEFGHIKNO. 32. hoc loco iocipiunt no- 
viini caput. B.faabetrubr. Vm banzsat' 
ter mander uil ai kirkiu ryma, 

5) B. &c. man. 

6) CFKLMPQR. &c. add. som. 

7) BDEFGHIKLMNOPQR. &c. sic. A. for- 
bufyer, C. 23. borbudadher. 31. fOrbudin. 

8) EFGHK. oro. elUr — S€8ttev. 

9) 22. 33. bansatter. 28. banlyster. 

10) BCDNOP. &c. sätter. 
It) O. add. han. 

12) R. add. til. Molc. 

13) BDEFGHIKLMNOQR. &c. om. at. 

14) CP. &c. oc görs messofall före hans 
sculd. bote &c. 

15) Q. &c. om. före — messu fall. 

16) CEFGHFKLMNOPR. &c. sculd. 

17) I. om. pri messu fall. 

18) BDEFGHKLMNOPQR. &c. add. ok. 

19) C. &c. om. prester. 

20) B. Rec. man. nigris litteris in raarg. add. 
ok stafkarl dör; at litt. ok st sunt ab- 
scissae. Cfr. not. 32. pag. 7. 

21) B. Diversitas quaedam scripturae testa- 
tur quae de hoc cap. babet hic codex, ea 
aut a manu paullo rec. aut post interval- 
lum quoddam temporis ab ipso scriba es- 
se addita. Gum inutile ducerel scriba duo 
capita non confirmata transscrihere, vacu- 
as reliquit lineas sex io folio ultimas, ubi postea additum est quantum- de boc cap. 
illae lineae capere potuerunt. Cfr. not. 
50. pag. 31. 

22) 24. mem, eller kona. 

23) B. döa. G. &c. dö. 

24) 24. om. pa — iamlanga möte. 

25) 21. add. före. 

26) CP. fltc- om. pem. 

27) 21. om. .////. 

28) ECFGHIKLMNPQR. &c. sialamessor. 
P. add. at. 

29) I. a. 30. 32. om. 

30) CEFGHIKLMNOPQR. &c. add. at. 32. 
add. Om. 

31) CBDEGHKLMNOPQR. &c. sic.F. syun- 
da^ om. doffh. A. sunnudagh. I. syn- 
dagh» 28. 29. sändagh. 

32) BEHO. Thridiu. 

33) Fl. aa. 32. om. 

34) C. thmtyugkunda. NP. thretyunda. 
I. XIII; male. iMOQR. &c. maanaaa mo- 
the Fiardha &c. 25. &c. månadadag 
fierdhe äcc. L. 33. manadha möte. ther 
ar &c. 

35) P. add. oc. 

36) BCEHNO. 23. Fiardu. 

37) I. a iamlongha dcuigh ther mothe. 

38) K. om. (Br. 

39) H. om. hawa. EFGHKNO. &c. add. 
ena. 

40) KM. &c. halfua. R. 26. om. b. r. Kirkhi B. ÄI. 31 barn (*^sum aeldrae aer aen tolf ara .11. örae.*^) (♦♦oc sighi**) .II. sialames- 
sur.**) Firi barn*^) yngrae aer**) xn^^) .XII. (^^ara**) giwi*^) öre. (*^oc 
sighi .1. sialamesstt* ♦) (^^firi ]3es sial. (*®aBn faper oc moJ)er aghu til^Jrigiae mör- 
ka. All \>e barn til arfs aeru cotnin. liwat ))e aeru jngri ell^ aelldri oc^^) aghu 
])e**) til ))rigiaB märka giwin presti^^) fulla sialagipt.® <>) (^^petinnis folk®^) 
i husum sitir mejj andrum® 5) J>et®*) giui®^) presti fulla sialagipt. aen ^et®*) 
aghar^^) til .IIL markfu (®®Aghar ]>et minnas, giwi ]>y eynest*^) at^^) ]>et 
wili C^nocot giwa (^^oc ei aellaes.^^) §. 1. Dör stafkarl.'*) i sokn. samu 
J>iaBnist^*) wari^®) presler hanum^^) skjldugher sum bonda^®) C^po at®^) 
han ("*ei®^) aghi vtan pik oc skraeppu.®^) Nu dör waeghfarande man®*) i 
sokn bonde®*) han ligg^®®) (®^at fae®®) prföti buÖ. hanum®®) rezscap®^) gö- 41) I. om. penninffa. 

42) 22. f2 åra gamuUt 2 öra. 

43) Q. &c. add. penin^a. 

44) 24. om. oc — sialamesswr. 

45) CIMP. &<;. sighia. B. add. fåre. 

46) CFLP. &c. messor. 

47) O. &c. add. som, 

48) BCEFGHIKLMNPQR. &c. om. ar. 

49) D. om. ésen. 

50) B. Continuatio huius cap., uoa cum in- 
tegro cap. proxime sequente, desideratur, 
etsi nullum vesligium abscissi folii adpa- 
ret. Cfr. not. 21. pag. 30. 

51) CP. &c. add. gamalt. 

52) CLMPQB. &c. om. giwi. CEFGHIKL 
MNOPQR. &c. add. en. 

53) 24. om. oc — märka. 

54) CFP. &c. messo. 

55) DEFGHIKLMNOQR. &c. om. pi pes 
sial. 

56) O. &c. vm. K. FadMr oe moMir an 
the til thriggia märka; male. 

57) M. &c. om. oc. 

58) DCEGHLNOPQ. &c. pån. IK. om. h. ▼. 
ö9) I. om. presti. 

60) I. syalorökth. Male. 

61) DCEFGH!RLMNOPQR. &c. sic (cfr. 
oolt. 62—^65. sequentes). A. 29.31. om. 
pet — sialagipt. 

62) 33. inkyszes folek. 37. indkwsstn folck. 
K. add. mne. F. add. thtt inne. 63) CP. &c. andro folke. EFGHK. add. 
dö&r. 

64) ILMNOQR. &c. om. pet. 

65) F. add. thei. 

66) L. om. pet. 

67) DEGHK. a. . 

68) I. om. Agkar pet minna. 24. om. A* 
ghar — ailas. 

69) DEFGHIKNO. enast v. enast. CLMP 
QR. &c. eens. 32. åth enaste. LMQR. 
&c. add. nokot, 

70) R. an. 28. 32. om. 21. 22. éj/t^^r. 

71) LMOQR. &c. om. noeot giwa. 

72) EFGHIKNO. 32. eller ey.jK Döör &c. 

73) CMPQR. &c. ellers. L. 367 annars. 25. 
Qt C. eiiest 

74) 37. 36. 38. stackarl. 

75) LMQR. &c. redhscap. 

76) FK. ojr. 

77) MQ. &c. om. hanum. 

78) O. &c. add. an. 

79) L. fA^. FK. togh. 26. &c doeA. IM. 
&c. tha. EGHK. fAo/ Aoit &c. 

80) F. &c. om. at. 

81) T. atte eg meer en piik &c. 

82) 22. add. mera. 

83) R. skappo. Male. 

84) K. oro. man. 

85) LMQR. &c. add. thcn. UNOP. &c. 
add. ^om. 32 Éirkiu B. XI. rae. prester ('^a af hanum hawä fulla sialagipt asn*^) han a*^) til JIL 
märka, (^^a han minnae. (^^aen Ul IIL marko. j[>a^^) taki prester |}ri)>iuDg. 
10 aP^) })y han aghar.^®) oc arwar hans*') (*^^twa lyti. Bonde })«i^) lik lig- 
^er inni^) aL^) hwar ]>et war])a^) kan sighi til grannum (^oc nagrannum ]>e 
aeru skyldughi lik^) til ior]3a^) fölghiae. oc wi])er wara }>a lik ior}>as. Hwar 
sum®) buS faar oc combér ei bote .IIL örae. |}era ]3^8r') lik til^^) ior]>a^^) 
for})a.^^) ell^r waeri sic me]) tweggice manna e])e«^^) at han sanS^^) forfall 
haf})i^^) elkr^^) ei bud AL Kunnu ^e ei }>aesse samu^^) UL örae. vtan 
dom*®) fa. ^a sökin*') eptir ^j sum*®) skils vm*^) eyn sac^^) bonda. Vm testamtBnt XIP*. 

l\v*^) will man til^*) kirkiu eller klostra^*) före sial sinae giwa.**) Hawi 
wald^^) giwa hwarn tiunda penning, ae hwat han giwar haeller^^) ior]> ell^ 
lös öre.*') af gambla^') byrÖ sinni. Giwer man iorj)'*) til klostres**) ellw 86) GP. &c. add. hema. INO. 39. add. inne. 

87) L haos aghtr pvtstke bodh ffienika 
(lese sandm) hanum && 

88) O. skal fa. 33. B&r få. 24. giffm. 

89) F. add* oe. 

90) C. &c. redscap. 25. &c. reedha. 24 sbm 
reeda. CP. &c. add. at. 

91) GFGLMOPQR. &c. äger ▼. itffker; et 
sic passim. I. aff hanum hafjvi &c. 

92) O. &c vm. 

93) D. om. a. 

94) I. 29. om. a — p<L 

95) LMQR. &c. om. an — märka. 

96) CDEFGHRLMNOPQR. &c om. pa. 

97) I. add. allo. 

98) R. add. tU. 

99) M. &a om. hans. CP. &c. add. takin. 

100) GE. twabai. F. twäbOL KL twafyti. 

1) P. &c. ther. 

2) F. om. mit. 

3) L. ar. Male. 

4) LMQR. &c. vara. 30. henda. 

5) DEFGHLMNOQ. &c. eUer. R. om. oc 
nagrannum, 

6) DGEGHKMNOPQR. ficc Uki. 

7) IMO. &c ionfii. 8) CDP. &c. om. ^tmt. 

9) ILMNOQR. &c. fom. 

10) GP. 23. om. til. 

11) lO. 6cc. iord. P. add. oe. 

12) LIMQR. &c fMtho. 

13) 24. wUtne. 

14) G. &c. ^o». 

15) EGH. hafid. 

16) GP. &c. add. han. 

17) CEFGHIRLMPQR. &c. om. tfoimi. 

18) EFGK. donuB. H. ifttoM. 

19) M. &c. add. wth. 

20) GM. &c. om. ^tun. 

21) F. om. vm. 

22) G. &c ensak. 

23) B. om. totum boc caput Cfr. not* 21. 
pag. 30; DoL 50. p. 31. 

24) L om. ta. 

25) GEFGHIKMNOPQR. &c. kloster. U 
elastirs. 

26) O. add. tha. 

27) LO. 6cc. add. at. 

28) EFGHIKNOQ. &c om. haUtr. 22. &cw 
add. i. 

29) CDEFGHKLMNOQ. &c. /dy«fa. 

30) DGEFGHIKLMNOPQR. && ^ofiiAii. E3rkiu B. XII. 33* lirkiu.*^) ('*hawin**) asn^^ingiae walS ]3c ioi-}) atcr lösae innaen nat oc^*) 
iamlaaga.^^) vm han^*) rffitlcr aerwingi ar. oc aer^') ei*®) wij)«r**) ^a hon 
gifs.*') (^^aeller aer oc**) owormaghi. aell^r**) (**oc vt keodis. (♦^Jja «n**) 
rxtt^r aerwingi aer wij)cr. ]3a hon gifs*') (*®til kirkiu ell^r clostres.**) oc si- 
gher ia wiJ)CT. })a*^) stande J>e gif*^) fast oc full oc hawi**) engin wald**) 
(»•framaleyÖ ^a*^) gif**) atcr kalla. Sighiae*®) raetti aerwingiae ei*^) ia til 
oc(^*orka ei siaelwir lösae.®^) (®^löse })a naester byr})a man. §. 1. jgp Nu will 
raan aflinga ior]) firi sial sioae giwa swenum^*) ell^ fraendum. ell^r oc^^) an* 
Jrum mannum^*) })em han®^) sialw^ will. giw^r®*) han®^) held^^) oc 
lielbry)>aB^*) giwi (^*halft ])et^') han aflat hawCT. giwer^*) i sotta siang.'*) 31) 26. add. eller lösära. Male. 

32) Pro klosters. DLMQ. sic. CEFGHIKN 
OPR. &c. kloster. 

33) 30. add. f&r Siäll syna. 

34) F. ^091^ éerffwitwe &c. 

35) LNO. &c. add. tka. 

36) L. 29. om. oc. 21. add. år. 

37) 10. &c. aar. 

38) O. tket. 

39) 1. vaar. O. 32. add. kan. 

40) KxNO. 32. add. tha. 

41) CP. &c widherstaddher. 

42) I. ^i^fSr. O. add. til kirkio alla eloster. 

43) 24. oro. ^//er — gr^. 

44) DEFGHIKLMNOPQR. &c. ora. oe. 

45) CDEFGH!KLMNOPQR. &c. add. ät. 

46) DEFGHIKLMNOQR. &c. om. oc. 21. 
€tr vettuälingj ^r retter arffvinge t;f- 
der &c. 

47) LCMPQR. &c. JEr rtBttev itndngi w- 
iher (CP. &c. wid^staddher). 

48) 1. add. Aoit. 

49) 1. ffa/Ts. 

50) CP. ccc. oc siahtr ia widher a kuat 
ffiff heldher til kirkio elkr kloster staU" 
de &c. 

51) Pro closters. DLMQ. &c. sic. EFGH 
IKNOR. &C, kloster. Cfr. not. 50. prac 
cedentero. 

52) O. om. pa. 53) FHMOQR. &c. gift. L. giaff. L 
gaffi^a. 

54) I. add. tha. 

55) G. add. arffitingia. 

56) D. framaleä. EGHINO. framledhis. FK. 
29. om. h. v. CLMPQR. &c. hona fram- 
ledhis (MPQR. &c. framdeUs) återkalla 
(P. återlösa). 

57) FIO. &c. the. 

58) FHIO. &c. yi//. 

59) O. add. oc. 

60) CEFGHKP. &c. add. ther. 

61) CP. &c. orkar han ey sielfuer &c. 

62) I. om. lös€e. 

63) LIMOQR. &c. /d^ ^Aa n€este fM. &c. 
sial ff lie; R. add. fr änders ok) byrdha man. 

64) I. &C. wenom. 

65) CEFGHIKI^OP. &c. om. oc. CP. &c. 
add. nokrom. 

66) CLMPQR. &c. om. mannum. 

67) I. om. han. 

68) P. &c. yi/iai. 

69) CP. &c. oro. han. 

70) DFQ. 20. heU. CEGHIKLMNOPR. &c. 
heel ▼. A^e//. 

71) D. helbrydu. CEFGHIKN. 23. helbryg- 
do. M. &c. helbrugda. Q. &c. helbrög- 
da. L. helbrigdha. O. helbrigdho; add. 
<Aa. P. helbreyda. R. helbrigho. 24. &c. C0171. ytir. iSt;. ^. u^ffl. Fo/. /F. 5 •34 Eirkiu B. XiL ^wi^^) ]>ri))iung. Kan nocor a ]3e afling tala^^) inae))aD^^) han liwande aer. 
oc will han (^^hanum aUr«<>) wnna*^) hawi Jmbs wald. Allaaflinga iorj)**) 
ma oc®^) man firi sial**) sinae**) giwa (^^aen han will. 

{^''Vm Mona rnigning. XIII^. 

jSv kunnu®^) hion til kirkiu*®) coma^®) wigning be})aBS.^*) J)<»r**) a pr^- 
st^ lysae*^) firi })em sunnudagha J)rifie.®*) aen^*) nocor weth^®) forfall i ^y 
hionalaghi. Si])an scal prester spyriae at®^) hwar sum^®) raett^®") gipter- 
mander*®®) aer*) firi wigning J)eraB2) oc firi lius hwarr. (^hawi prcstcr*) .II. 
örtuglia*) penninga.0) 

Vm piufnap i kirkiu.^) XIIW*. 
j\v (^kan ]3iuwer i kirkiu gar})e stiaelae. (^aer J)et minnas aen half xaark. 72) B. Rec. man., quae pallidam scriptu- 
ram renovavit, mutavit h. v. in A^/ft. 28. 
om. h. v. 27. om. hälft — ffmi. 

73) CP. &c. om. pet. Q. Ötc. then. 

74) CFILMJVOPQR. &c. add. han. 

75) O. 32. add, tha. 

76) M, &c. om. giwt 

77) H. om. tala. 18. &c. add. thale; male. 

78) FK. men. LMQR. &c. tha. 

79) LM. &c. hoTM atir vinna. 

80) N. oiTf. 

81) CEHKOPQ. i?iina. 1. &c. vhma; cfr. 
not. 79. supra. O. add. tha. 

82) O. 28. om. iarp. 

83) IPR. &c. om. oc. 

84) L. 28. om. sial. 

85) P. om. muB. 

86) L 24. om. cm Aoti wiU. 

ST) B. Rubrica hic desideratur; Vm scin- 
ptum est at deletum. 

88) R. ^on. 

89) I. om. kirkiu. 

90) CEFGHIKLMNOPQR. &c. add. w. 

91) P. om. bepiBs. 

92) LMQR. &c. tha. 

93) BL. &c. lyusa. 

94) DB. /)rea. C. &c. ^Are. 95) O. &c. vm. 

96) B. äcc. tf#?^ K LMQR. &c. add. ther. 

97) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. ai. 

98) EFGHIKNO. &c. om. sum. 

99) M. &c. om. mttev. 

100) BD. ^/ar mander. EH. aiptamui- 
dher. G. giptamadher. 1. ayffinamadher. 
FKLMQ. grt/?fo madhir. NR. giftomadhcr. 
20. gipthamander. C. gipterman. 21. 92)^- 
taman. 22. gifftteman. OP. &c. jri^fo 
m^Tt. 24. 30. gifftoman. 

1) Q. &c. om. ^er. 

2) L. om. j&^<?. 

3) EFGHK. 24. scal prester hafmtwa^c. 
O. jröw pTtste &c. 

4) Q. &c, om. prester. 

5) BL. 29. dr^rA. CIOR. &c. örtoger. 

6) L om. penninga. 

7) BD. add. «//er kirkiu gar&e. 

8) L. ^/i<^ thguirj kirkio gardhe; loco eo- 
rum, quae in hoc cap. sequuotur, add, 
TAet^a rapitulum staar scviuat i thiuua 
balkenom; at i o libro codicis iuris com* 
mun is Magnaeani de furtis non aliud ha^-^ 
bet caput de furtis in coemeterio quam 
id, quod ad iilum iibrum pertioet, ab 
hoc piane diversum. Sirkiu B. XlUl 35 hUte JU. marker, (^^eynae kunuogi. (^^andra kirkiu.^') ])rij^iie^i^) biscupi.^^) 
(^^Hwarsum af sialfri kirkiu stiaL bote biscupi^^) firi banzmaled^^) .YL mor- 
ier. oc firi ]3iufDa]3en cen**) |)et aer*®) half mark.^^) (*^XL. marker. XX. 
marker kirkiu*^) X.^') kunungi. oc**) .X.**) biscupi. Stial ma})^**) af an- 
drum i kirkiu bote ^en )>iufDa9 epti laiiz laghum.*^) (^^eptir ]3y aum**) 
han*®) raaetin'*) warj)er. oc'*) .111. marker biscupi firi (? 'kirkiu fri}>. 11 

Vm (^^kiona lagh oc fnenscimis spitetö.^^) XV^. 

Alla sta})i ^€er haef^ kan koma i skjlscap'*) ('^ell^ sifscap'*) ionsen ^ri- 
J)i« man.' bote biscupi'") (*®bwar J)eraB .III. marker. (♦^Komber**) a }>ri- 
J)i2B man böten ba])en .III. marker. Komber*') a fiarj)a.**) höte .VI. örae. 
hwart**) 5>eraB. Corab^**)'a femtae^^) wari saklöst*») ba]>e firi*«) bot") 
oc fastu. (**Nu kan hordomb^ Jmbt**) (*'wara i comin**) gange (**vm 9) CP. &c. thxx ndrma dr en half &c. 

10) B. &c. ena. 22. till treskiftes^ kanunjfe, 
kyrckiOy och bucope. 

11) I. ena byskope oe ena prtsthe for 
banzmaliths Vlmarkfortuwjfnadhin^c. 

12) BCEGHNOPQR. &c. add. ok. 

13) BOR. tkriåiu. 

14) 33. härradhe. 

15) B. Hua. C. Btäkin. P. &c hwilken. 
M. 18. 19. 21. 22. 24 — 27. 33. om. quae 
ID hoc cap. sequuntur. 

16) P. 30. om. InscupL 

17) B. &c. banzmalet. 

18) O. &c. vm. 

19) R, om. ar. 

20) N. 28. add. warth. 32. add. wärde. I. 
add. böthe. 

21) CP. &c om. XL. marker. 

22) MO. ^. add. oe. 

23) GEFGHINOP. 6cc. add. marker. 

24) LR. om. oe. 

25) CEFGHINO. &c. add. marker. 

26) CEFGHKOPQR. ötc. num. 

27) CP. &c add. oc. 

28) QR. &c. om. eptir py. 

29) GIP. &c. om. swn. 

30) F. tyuffhoM. 31) BDI. 31. ndietin. 

32) BEFGHIKNO. 32. add. bote. 

33) BEFGHKNOQR. &c. kirkiU friåhin. 
CP. &c. fridbrutit. 

34) B. om. hiona lagh oc. 

35) B. Rec. man. nigris litteris in märg. add. 
oc manfaldir ii synd mep fa. 

36) CEHIO. &c. skytdscap. 

37) I. 29. 32. om. elkr sifseap. 

38) F. syskanaskapp. 

39) CP. &c. add. före. 

40) BCDEFGHKLMNOPR. &c. kmrt. 1. 
om. hwar per a. 

41) EFGHIKLMQR. &c. om. Komber — 
marker. 

42) BNO. 32. add. that. 

43) O. 32. add. th^i. 

44) BEFGHIKLMNOQR. &c. add. man. 

45) L. &c. hwar. , 

46) O. 32. add. ^Aet. 

47) FIO. 6cc. add. man. 

48) I. &c. saak löös. 

49) FK. om. firL 

50) O. add. oc skript. 

51) I. om. Nu — dömis, 

52) FK. 28. om. /)»r. 

53) CP. &c. mnim koma gange öcc. 36 Eirkiu B. XF. J>et hor swa**) sum^^) all annur**) (*^sum eptir (•^lanz laghum dömist**) 
§. 1. Comber*^) roanni misfall*^)' til. at**) han faller i syntJ mép fae. oc ha- 
vrer^^) J)yJ)ulagh**) mej) py. warj)er*^) sänder at*®) j[>y male. eller (•^bar 
oc^®) a^^) takin wij)er.'^) J>a scal baj)e^^) man oc^*) fae i iorj) graewa'*) 
eller braennae.'®) ei moghu ]3e^^) lif nytae.^*) §. 2.^ (^^Kan skilnaj)er*®) i 
hionalaghi war})a. bote J)et Jjerae**) .111. marker sum skilna))!^^) walder. 
walla®') ba})in bote hwart J)er8B .111. marker. §. 3. (®*Nu six ])aettae vm 
bormals bot. (®^Hwar sum hor gör me\> oskylli kunu.*®) höfe .111. marker 
hwart®^) Jjerae. (®®Samu bot wari vm*^) twaefalt hor. Kan manni si])an^^) 
haendae alt®^) saman görae hor. frasncimis®^) spiaell. (^^gut(siwilagh spiaell. 
eller sifscap®*) spiaell. bötis^*) (^*})«r hwart' ^) eptir sinni sak. Jg^ Nu gi- 54) FK. add. ther. 

55) F. edher wm som &c. 

56) CKLMNOPQR. &c. om. swa. 

57) CFKLMiNOFQR. &c. add. vm. 

58) M. &c. add. koor. 

59) BDEFGHKLMNOQR.&c. om.mm. GP. 
&c. om. sum — dömts. 

60) 24. lagenn. 

61) BDEFGHKLMNOQR. &c. dömas. 

62) BCDEGHLMNOQR. &c. Cama. 

63) I. misfalle. 

64) FK. Met. 

65) L. om. hawcr. 

66) BEGH. tliyåilagh. QR. ihydheloffk. 
CN. ihydhalagh. P. &c. tydhelagh. zQ. 
&c. tidelaqh. FK. tkybho lagh (isic). 

67) LMQR. &c. add. ^a;i. 

68) R. &c. a. 

69) LMQ. &c. om. ftor oe. 

70) IR. &c. om. oc 

71) DLMQ. &c. om. a. 

72) I. vardkr. 

73) I. om. &a/)e. 

74) C. om. oc, 

75) BCEHLNOQ. 23. graua. IP. &c. ^iqf. 
t;a^. R. &c. greftias. 

76) R. &c. brermas. 32. brinna. O. add. oc. 

77) CP. /Aon. 

78) BGDEFGHIKLMNOPQR. &c. n^to. 

79) BEFGHIKNO. 32. hoc ioco incipiuDt oovuro caput; B. cum rubr. Vm hiona'- 
lagh ok hordom. I. &q. Nw kan. 

80) BD. skialna&er. 

81) I. 28. om. peréB. 

82) BO. skuebia&e. 

83) B. &c. ualda. KLMOPQR. &c. add. 
the. I. 24. add. ihe thet. 

84) CP. &c. Thetta six vm &c. EGHINO. 
32. om. Nu — hormals bot. FK. om. Nu 
— hwart pera. 

85) EGH. Gör man hoor medh &c. 

86) T. hoorkonu. NO. 32. qumno. 

87) P. &c. hwar. 

88) EDLMQR. &c. Sama. GEFGHKP. Sa- 
mi. INO. 32. ora. Samu — hor. 

89) BDEGHLMQR. &c fan. 

90) R. add. ather. 

91) GP. &c. om. alt. 

92) GEFHLNP. 23. frendzemis. K. /ruf/uf- 
zamis. IMOQ. &c. /r€tndhsamio. 

93) BK. jrt^znm %Af. DEGHLO. i/iartiMO- 
^!aar. N. midzifiao lags. M. dtc. gudz^ 
söffwia fagx. QR. gudzsöfwtäagx. P. 
&c. qudzso/walagx. I. guahsofiaa. 20. 
29. äl. om. gudsiwUagh spheU. eller sif- 
scap spialL 

94) GB. &c. sifskaps. O. 32. skglskaps. 
F. syskanaskaps. 1. systra. 

95) O. &c. 6d^<;. 

96) GMOP. &c. om. />er* I. om. pzsv hwart. 

97) L. &c. add. /Aera. Sirkiu B. XF. 37 w^r bonde husfru sinni'^) ("ell^r husfru bonda sinum sak vm hor vppen* 
harlika firi kirkiu*^®) sokn*) firi*) ])ingi (^eller öldyrke.*) (*festi ]>et ]>eras 
.XII. manna e|> före sic sum sakin gifs. giter e]>in gangit wari sac löst. falz 
at e]>e. höte biscupi .III. marker firi horit. Hawi oc^) engin nian^) walS 
bonda ell«' husfru (*firi hor sac giwa. vtan hwart®) })eroB giwin*^) (**sinni 
niaellin. vtan^^) ])e war])in^^) inni takin. eller witni warin^^) til sum saghu 
(^Hil gangu oc frän gangu.^®) ))a ma biscups laensman fa^'') (^*af ^era lagh 
dier penninga.*^) (*®Nu kunnu })ön*^) waeries**) firi ])e sac. }>a botin 98) N. add. stmk. I. add. stuldh. 

99) 20. 31. oro. eller — sinum. 

100) ING. 32. om. kirkiu. 

1) BEFGHIKLMNOQR. 6cc. add. eller. 

2) CEFGHIKLMNOPQR. &c. om. firi. 

3) BEFGHIKLMNOQ. &c. om. eller öldyr- 
ke. 34 — 38. a gatke steffha eller i ölhvss. 

4) Pro öldrykke. D. öldrycki. CPR. &c. 
öldrykio. 23. öl drycko. 

5) BEFGHIKNOQR. 20. 31. fylghia par 
iw€tgffia manna witni granna eller (I. 
31. oc) nagranna hauin tha (f*. om. tha; 
I. ther) tMn (F. the; I. om. h. v.) an- 
gin uizord sik maS lag&um (O. add. at) 
tueria, utanuaerinfald epHr thy (F. add. 
som) lagh siahia. (QR. &c. skina; I. add. 
aUer vppenoaar neile) Havi &c. B. 
vero habet verba fylghia ^ nagranna y 
a scriba oroissa, in märg. addita; iitt. ^/(j7^ 
gia^ ni et na in extrema folii ora scri* 
ptae, ftunt abscissae. CP. 23. (28.) 29. 
(30. 32.) €eru ther tweggia manna wilne 
til af grannom eller nagrannom hafuin 
tha tliön enkte witzordh &c. ut B. &c. 
LM. 18. 19. 21. 22. 24 — 27. om. fpsti 
— horit; L. vero loco horura verborum 
habet spatiura unius lineae scripturae va- 
cuum. 

6) DLMQR. &c. om. oc. B. Hane v. omls- 
sam supra lineam add. scriba. 

7) BEFGBIKNOPR. &c. om. man. 

8) LMQR. &c. vm. FK. om. firi hor. 32. 
hoorsack giffua, 

9) L. öcc. kwar. 

10) BDEFGHIKLMNPQR. &c. giui. O.gif- 
irer andra. 

ii) BC &c. sin i mellin v. mellom. 12) 22. Eller. 

13) BEHILNOPQR. &c. uarSa. 
rin. INO. 32. add. badhin. 

14) M. &c. arin. I. 30. voro. KF. ira- 
21. &c. étra. 15) 21. 22. them tiUgånga och frångdnga* 
25. &c. honom tiUgånga eller frågånga. 

16) EF. fragango. 

17) F. tagKa. 

18) B. om. af pem; at duo verba , quoruro 
posterius tan tum påm legi potest, priu9 
vero obscurum est^ in märg. sunt addita. 

19) B. add. Thamma lundum raäe tluen 
sum kiarir tårim numnum. ok thrim 
thån tu sum sakin gifs. af grannum el-' 
ler nagrannum innan soknar. fallaspön 
tu. uarin fald. Nu kunnu thön uarias 
firi the sac. pa mtrin saclös. EFGHIK 
LMNOQR. 18 — 22. (24 — 27. 31.32.) add. 
Thenna lundom radhe thensom (LMQR. 
&c. add. til; F. add. kati) kiarir threm 
mannom oc threm thön (O. the) tw (GQ 
R. 20. om. tw) som (L. om. som) sakin 
gifs. a/f grannum eUa nagrannum. innan 
sokna. Fellas thön (10. &o. the) tw. (1 
MR. &c. om. tw; MOR. &c. add. tha) 
wari f eld. Warias thön. (LMOQ. &c. 
the; FK. add. tw ^ LM. &c. add. före 
the sak; Q. &c. add. före sak; O. add. 
tha) wari (F. add. wardh oc; R. add. 
wardh afj shklös. CP. 23. (28. 29. 30.) 
add. Verias thön före the sak wari sak- 
lös Fellas thön wari feld Radhe thrim 
mannom then som karir oc trim thön 
tw som sakin gifs aff innan soknaman' 
nom (P. add. oc) grannom eller nagran^ 
nom (P. 30. om. eller nagrannom). 38 mrUu B. XF. scrukwitni^^) .III. marker. L kunungLoc^^) X malseghanda^^).!. hundare.^^) 
§. 4.^ (^^Kaennir ogipt kuna (^^giptum manni barn. oc^^) mz^ev^^) dyl 
baj>e barn^*) oc haefd. J>a scaP*) kunan^^) (**han wij>er bindae (^*he- 
ma a ))ingfiaellum^^) (^^sialf hon me)) II. manna witnutn. oc^®).XII. manna 
ej)e.^^) wari kuna*^) sialf i**) for e^e. Giter kuna*^) swa han yviper bun- 
dit hete })a*^) han**) faj)ft' at py barne. oc (*^0Br })et barn frillubarn. 
Falz hon*®) at e^e. siande e})er quer*^) (*®til (**})es at*^) barn warj)er**) 
.XV. ara gamalt. oc wili J)a sialft sic til fa))urs mej) samu witnam eller* *) ej)e 
sum vm raoJ)er sagj)is.*^) stande sialft- i for ej)e. Git^ (**ej) swa inbundit 
12 sum skilt aer. wari J)a ])aen man (**fa})er at })y barne oc hete frillubarn*®) 20) BCEFGHIKLMNOPQ. 18 — 32. om. 
Nu — hundar e. 

21) R. the. 

22) DR. varias. 

23) D. scroevitnin. R. skOch withnen, 

24) DR. oro. oc. 

25) DR. add. oc. 

26) R. add. kerer ev tniäsagande Tha ma 
lensman j (?) XxVll et sequenti twart 
a mot A Et XX V 11 in fine sed et hic 
et tornen practicatur ita. In codice 
quem secutus est scriba, quaedaro hoc loco 
fuisse scripta, quae ille recte Jegere non 
potuit, mani£éstum est. 

27) BEFGHIKNO. 33. hoc loco incipiuot 
novum caput; B. cum rubr. Vm €Bn 
kona keenne giptum månne barn 
eller ha få. CP. &c. Viter. 

28) FK. &c. giptomanne. Male. 

29) BDEFGHK. om. oc. BDEFGHIKMO. 
32. add. tk^en. 

30) D. mander. BEFGHIKNO. 32. man. Q. 
&c. om. h. v. CLMPR. 6cc. kan. 

31) EFGHK. 32. barns. 

32) N. ma. 

33) BEFGHKLNO. &c. kona. 

34) I. Imida kerna &c. Male. 

35) P. a tingfiellam henna sielff^kon &c. 
25. &c. J tinge medh &c. 24. 28. om. 
kerna — hon. 

36) B. tkingfialum. MQ. &c. tingk fiölom. 37) BDTLMNOQR. &c. sialfs kons meå &c. 
EFGHK. sialfsins. medh &c. 

38) A. Man. ut yidetur rec. supra ▼• oc 
scripsit eller. 

39) LMOQR. &c. add. oc. 

40) LMQR. &c kon. 

41) R. «c. om. i. 

42) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. kun. 

43) BEFGHIKN. &c. om. pa. 

44) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. om. han. 

45) BDEGHLMNOQR. &c. uari friUvbam. 
I. vari tkti frgllo bom. P. tket ar fril- 
lobam FK. kete frillo barn. 

46) R. &c. Afl{7i. Male. 

47) CFGIKLMNOPQR. &c. yuar. 

48) CILMNOPQR. &c ^Ä«r «ö äöt» &c. 

49) BDEGH. om. pes at. 

50) FK. 29. om. at. 

51) O. €er. 

52) A. Loco v. elkr oliud quoddam Yocabu- 
lum (forte ok ^ cfr. not. 88. supra) antea 
fuit scriptum. BCDEFGHIKLMNOPQR. 
ceterique om nes ok. 

53) LMOQR. äcc. add. oc. 

54) EFGHK. edker swa widhbundit. LMQR. 
6cc. barn edk swa gangit som skilt (M. 
&c. slikt; R. &C. sakt) ar tka kate tken 
man Qcc. 

55) BCDEFGHIKLMNOPQR. &q. barnafa- 
der, ok &c. 

56) BCDEFGHIKLMNOPQR. ötc. sic. A. 
friUubame. KSrkiu B. XV. 39 bai]& Falz^^) at e^e (^*oc wizor]>uin ]>a dömis ]>et barn vt laendis^^) oc 
aghi^^) ])et ei lanzwist®^) hawa. 

Vm épa maal. XVI"^. 

1\? secr®*) biscups Iaeiisma})er^3) siaelwer ej) sin ocstawar.**) (®*ell^r oc**) 
hans raet*^) vmbu^. hawi aldrig wald ])en e]>^*) äter kalla. Ständer bon- 
dans e^CT .III. sunnudagba owaB])iaBj)er oc oqualder.*®) aghi (^*wal8 aldrig 
\^^^n ej> äter calla. §. 1.^ Nu kan ej)er gängas^ ^) firi raan eller^^) J)iuf- 
naj).^*) kan^*) si^an ]>iufna^er nianni a^*) haender le)>es.'') eller i busura 
hans'*) bittes.^^) gange**) ])en e})er til fasta*^) ocfaebota.*^) §. 2. Swer raan 
ej) 00 giwer si])an penninga före sama mall. hawi ]>en sialwer e}>*^) sin ru- 
wit.**) oc gange J)en ejjer til fasta*.*) oc fasbota.**) eller*^) sweri me^ 
JCIL manna ej>e at ban ei (**penninga före ])et**) bötte.^^) §. 3. Gänga twe 
maen lagh*^) waeriae**) baj>e etb*^) mall. oc aeru**) iamskiala. witin**) .XII. 
maen bwart®*) })eraB sannare bawer*^) raj)e halwi^*) naemS hwart**) ]>erae. 57) FHK. 30. add. han. LMQR. &c. add. 
tket. 

58) FRLMQR. &c. ora. oe wizarpum. 

59) 37. alendes. 

60) CLMPQR. &c. äger v. offker. 

61) GP. &c. landwisU I* landhe nnut. 

62) C. &c. see, I. &c. sygher; ma le. 

63) BD. lens mander. ClBFGHIKLMNOP 
QR. &c. lensman. 

64) FR. strafar. Male. 

65) F. om. eUtr — pen. 

66) CP. &c. om. oc. 

67) GMPQ. &c. retta. 

68) BCDEFHIKIMOP. &c ^th. 

69) I. qualder. Male. 

70) B. «cc. a/<2n>A tio/éf. 

71) LMQR. &c. han aier. kalla. 

72) P. 29. gangha. 

73) N. 29. add. före. 

74) CP. &c. add. oc. 

75) P. 30. om. kan. 

76) M. &C. L 

TI) B. &c. ledas. 

78) L. add. loAof elkr. 79) B. &c. iU^^m. 

80) I. add. ok. 

81) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c. /itfru. Re* 
cte. Cfr. tamen $• 2. huius cap. et pgB.3: 1. 

82) O. &c. faböte. I. /<e bota. 

83) T. om. «/>. 

84) FIKMNPQ. &c. riflwit. R. om. b. t. 

85) BCDEFGHIKLMNOPQR. dtc. /o^^ti. Cfr. 
Dot. 81. supra. < 

86) I. /i0 båia. 

87) M. &c. M. 

88) CP. &c. ther fare paningha botte. 

89) BDEFGHIKLMNOQR. &c. add. tnaal 

90) EFGHK. 24. gaf. 

91) 28. ^^mO. GILMOPQR. ätc. add. oc. 

92) O. 32. add. the. 

93) BC. &c. «^^ v. e^^. F. om. b. v. 

94) K. add. badhe. 

95) KO. &c. add. tha. 

96) BCDEFGHKNP. ftc Imar. ILMQR. &c. 
hvilkin. O. hulkin. 

97) O. &c add. oe. 

98) D. AnM-i. 

99) BCDEFGHIKLMNOPR. &c. Auar. 40 Etrkiu B. XVI Nu kunnu \>e ei***^) baj)e*) iamskiala wara. wari^) J)en warj>er') lagha e}> 
haw^r*) gangit*) \ien olagha ej) gik. gange^) atcr vtan naeratS^) ba}>e til fa- 
stu oc faebota.®) §. 4. Si))aD lycter witni*) oc (^^asöris ej)ar alli**) oraetlika 
(^^gangas. oc siter gans^^) warj)a J)em agh^r**) biscup^ til**) fastu oc faebota 
craBwiae. 

Fm {^^hielgha dag ha brut oc scriptermal. XFII^. 

1 åker man (*^lön script af prttti.**) vppinbara prest^**) script (^^hans.^*) 
bote prester^^) sac hans alla.*^) oc^*) bonde wari saclös. Yppis^*) af an- 
drum oc^^) ei af pr^sti. (^^stande scHpt bondans, (^^biscuper raj)e firi fastu 
("hans oc faeböta.^o) §. l. (aijy^ t^n man^*) bierghas^^) a^*) (^»helgha 
dagha (5®J>et aer vm anÖ^^) 6c waar a J>en^®) dagh sura^') fasta oc forhelÖ*®) 100) D. 31. om. ei. Male. 

I) CEFGHIKP. &c. om. bape. 

. 2) Q. &c. wardher. FKO. 30. add. tia. 

3) BCEFGHIKNOP. &c add. sum. 

4) C. 23. om. hawer. 

5) CP. &c. add. Oc. 

6) BGDEFGHIRLMNOPQR. &c. add. hm. 

7) O. 32. edh. 

8) I. fa bota. 

9) B. &c. lyctar tdttd. BCDEFGHIKLMN 
OPQR. 18—24. (28.) 29 — 32. add. ok 
giptar uittu. 

10) F. a sarin edhir. 32. edzMs edhe. 

II) FK. eller. BEFGHIKLMNOQR. &c. 
add. pe. 

12) 21. &c. gångna vardhtr^ thtm &c 

13) B. &c. återgångs. I. ather gangne. 
FKMR. 32. atergangas. 

14) BDEFHIKN. a. 

15) G. om. til. 

16) B. scripta maalj om.halgha da^ 
gha brut oc. 

17) I. scripth lönliia af &c. 

18) O. 32. add. oc. 

19) CP. &c. add. sidAan. 

20) M. 18. &c. han böthtr ▼. böthe sak &c. 

21) O. 30. add. tha. 

22} LQR. &c. om. prester. 

23) K. alla. F. eller. Male. 

24) BD. om. oc. 25) F. vppes. LMOQR. &c. add. thet. 

26) K. om. oc. 

27) BCEFGHIKLMNOPQR. &c. om. stande 
scvipt bondans. 

28) EFGHKNO, 32, Radhe (O. radAer) 
biscoperfore &c. CILMPQR. &c. Radhe 
(I. &C. Éadkcr) tha biscoptr före &c. 

29) I. iDserit verba hans oc faböte infra 
post v. halgha dagha. 

30) BCDEFGHMNOJPQR. &c. fabot. KL. 
jf^abota. 

31) BEFGHIKNO. 32. hoc loco incipiunt 
novum caput; B. habet rubi*. Vm hal" 
gha dagha brut. 

32) FK. oro. man. 

33) BCEFGHIKNO. &c. barghas. P. ber^ 
ghias. LMQR. 6cc. arwodha. 25. &c. 
arbeta. Et sic fere in sequeolibus. 

34) FKO. (kc. nm. LMQR. &c. vppa. 24. 
27. På. 

35) LMQR. &c. helghan dagh. PC. &c. A«/- 
^Aa ^ifTia^ hwat the.i ar, (C. &c om. ar) 
om waar eller an. 

36) 22. 24. om. pet ar. Q. 6cc. om. pet 
— sum. 

37) BCEFHIKLNOPR. &c. an. 

38) BEFGM. &c. them. K. thom. 

39) BCDEFGHKMNOPQR. &c. om. sum. 
I. <^. Kirkiu B. Xni. 41 aer firi at.**) (^^)>e aflna*^) J)ein til höre.**) bierghis**) til sola saetris**) 
(♦^at sac lösu. (♦^Kan*') sij)an bierghas*^) allan daghin annaen**) til sola 
saetris*^) eller* ^) sunnudagh siaelwen.*^) höte III. ina7*ker. Nu**) kari han*^) 
bierghas*^) anna insellin ])ae$S8e aftna**) eptir**) nii))Lan aftan (^^til sola sae- 
tris-**) bote IlL örae. Biergs^^) epti sola sseier^^) eller®*) oc allan®*) da- 
ghin®®) eptir.®^) höte III. marker. (®®Kan man bierghas vm ]De®^) helgha 
dagha'^) sum ei aer fasta eller forhelÖ''^) firi.^^) bö^e VI. örae. })aBSsae^^) 
böler ('*firi helgba dagha^*) brut^®) Jtaki biscuper alla.^^) 40) BCEFGHKLNQR. &c. forhalgk. 10. 
&c far hatffdh. D. farhehaS (sic). MP. 
före ielgh, 18. före luFlgdn. 

41) BBEFGHIKLMNOPQR. &c. om. at. 
P. add. a. 

42) BDEGHIKLMNOQR. &c. them. 22. fljf- 
tonen, then dag tilhöre. 

43) A. Litt. / oniissam supra lioeam add. 
man. forte rec. 

44) BCDEFGHLOPQ. &c. /»öra, O. 30. add. 
tka. 

45) LMQR. &c. erfuodhe. 

46) BDEGHILMNOQ. &c. sola satirs. FK. 
soUaters. R. 28. solasether. 22. &c. sol- 
len sattes- 
il) M. &c. saklösth. 

48) LMQR. &c. JErtvodhar lum allan &c. 

49) CIJVOP. &c. add. lion. 

50) CP. &c. om, bierghas. 

51) FKP. 30. om. annan. Cfr. not. 52. se- 
quentem. 

52) DEGHILMNOQ. &c. solasaters. FK. 
soolsaters. R. solasather. 22. &c. jo/en 
sattes. FK. add. Men andra daghin. 

53) B. ji?/!a additum est, at rubris lioeolis in- 
ductum. 

54) B. &c. sialuan. O. 30. add. tha. 

55) I. om. Nu. 

56) CQ. &c. oro. Aon. P. 30. man. 

57) LMQR. &c. arfwadha. 58) A. Litt. / hic quoque supra lineam est 
addita. Cfr. not. 43. supra. 

59) GQ. &c. eller. 

60) 22. 6cc. m till solen sattes. 

61) BDEGHIKLMNOQ. &c. ^o/ötfé^^^rj. F. 
sollsaters. R. solasater. 30. /So// sått 
ähr. O. add. ^Aa. 

62) B. bierghis. CP. &c. Bers. EFGHK 
NO. 32. Bergkas. L Bergars. LMQR. 
&c. JErfuodhar han. P. &c. add. iwon. 

63) 22. solen sattes. 25. &c. Soll ähr saat. 
' 30. soll sätt är. 28. soll sättningh. 

64) K. om. eller. 

65) MR. &c. aTinan. 

66) P. 6cc. add. ^Aer. 

67) INO. 32. annan. 

68) MLQR. &c. jErwodhar man aa the 
(L. them) &c. 

69) H. thre. Male. E. Mre scriptum est, 
at r deletum. 

70) BDLiV. halghu dagha. P. 29. helgha^ 
om. da4fha. 

71) BCEFGHKLNQR. &c. forhalgh. DM0. 
&c. forlielgå. P. forehelgh. 

72) O. 30. add. Ma. 

73) L add. helgha dagha. 

74) EFGHK. om. /?ri Ae/$rAa <%Aa 6rti/. 

75) BDO. halghu dagha. IN. &c. halgha- 
dax. 

76) L. om. brut. 

11) H. om. alla. L add. 6ooM. Cwy. Jwr. Sv. G. Ant. Vol IV. 42 Strkiu B. xrui. Vm bemz maal (J^oc kirkiu g ar po. XV UF^^ 

J\v kunnu maen baeries") vm**) helghan®*) dagh ('^swa at ("manheld 

• • 

scarj)as®^) mej) (^^fuUum sarum eller drapum. taki biscuper J)^r®^) .III. 
13 markei\ waers han firi malseghanda.®'') (®®wari war^er firi biscupi. Falz. 
han oc®^) firi malsegbanda.®^) höte biscupi sum (^^sagt aer.^^) (^^Droepae 
flere maen een man vm helghan dagh {^^^tBr bötis^*) ei vtan (^^enonga 
böt^7) firi.^®) hwat j[Det aer®^) JIL marker eller^^**) .VI.*) Draepae flere 
maen^) en man vra suknudagh^) böten alle .III. marker biscupi.*) Draeper 
man prest aellae annaen^) claerk. höte biscupi .VI. marker firi banzmalit^) III. 
marker'^) firi manheldena.^) oc .III. marker aen^) ^et aer*^) (**giort vm*^) 
helghan* ^) dagh. §. 1. (**Ligger kirkiu garj)er nij^ri barlij)a**) vm*®) sun- 
nudagh en.*^) annasn. oc j^ri^iae. si))an syn aer a comin. höte biscupi fii*! sun« 78) B. om. oc kirkiu farpa. 

79) B. &c. barias. 

80) CP. &c. a. 

81) GBDEFGHIKLMNOQR. &c. sic. Pl &c. 
helffhon. A. heglian. 

82) ÉH. swai (pro STva at). 

83) BDEGHIMNOR. &c. manhalf/h&. CL. 
23. manhelg, Q. &c. manzhelgä. P. man 
j helgh sarghas; male. 

84) T. scadlias. 

85) Q. &c. fulsaarom, 

86) I. t ha. 

87) O. add. tha. 

88) Q. &c* om. wari — malseghanda. 

89) KLMR. &c. oro» oc. 

90) O. 30. add. tha, 

91) CN. 29. sak. lU for ar sakth. 

92) 28. add. warder och någon beslagen 
med oquäcUns ord på kiyrkio garde hö- 
the 3 97?ark«r. 

93) Q. 20. 31. om. Drtepa — cÄer .VI, 

94) 21. Botte alle biseope Sex wtarek^ 
Dräpa flere &c. 

95) K. bote, 

96) 25. &c. enn Biscops boot, 

97) A. böter scriptum fuisse videtur , at litt. 
«r sunt deletae. B. &c. boot. 

98) BEFGHKNO. 32. add. a. I. add. «. 
9a> BILJHO. 32. add. halder^ 100) L. om. eller, 

1) L 24. add. rmrk. 

2) CP. &c. om. man. 

3; B. siuknan dagh. D. sgehnandagh. lO, 
syknan dagh, CEFGKLMNPQR. &c. sök- 
nundagh. ' H. 30. soknan dagh. 24. So- 
kenn dagh. 28. Söchnedagh. 27. sokne^ 
daqh, 

4) CP. &c. om. biscupi. 

5) BDEFGHIKLMNOQR. &c. om. amum. 

6) LMNQR. &c. add. oc. 

7) P. om. marker. 

8) BCEGHNPQ. &c. manhmlahena. DLM 
OR. &c. manhelgåena. Flt. umnhelgke^ 
na; roa le. I. haldhena. 

9) FKO. &c. W7W. 

10) L. w?ar. 

11) FK. om. gtori. 

12) F. om. vm. CEGBFLMNPQR. «tc. ä. 

13) I. halghom. 

14) BEFGHIKNO. 32. boc loco incipiunt 
novum capul. B. baEvet rubr. Fm kir- 
kiu gärder liygcr niåri. 

15) GIO. 32. b^n-liea. ^.barlighe. 23. &c. 
barligha. »iO. om. b. v. 

16) BDEGHTLMNOQR. &c, em. vm. 38. 
add. helgon dagh eller. 

17) L add. o<;. girkiu B. 43 nudagh hwarn (**.IIL marker. Ligg^*^) sijjan nij)ri vm alt ar.^^) höte 
ei }>y-*) mera. (^^Hulikin man*') hest ellae annaet**) fae**) låter sialswil* 
iande^®) i LirLiu garS. höte^'') kirkiu*®) JII. örae.*^) eller waeri sic mej) ej)e 
.111.^^) manna. Fm brui mmllin i^^clmrks oc lekmanz. XIX^*. 

il v bryter claerker ('^til lekmanz i hwat^') sakum })et kan helst^*) wara. 
])a kaere bonde a, claerk'*) firi hans formanni })em^®) kirkiu dom hawer. bry- 
ter lekman (^^til claerk.'^) J>et'^) (*^a claerker*^) a J)ingi kaerae.**) lekman 
agber hanum })er swara me|> laghum eller lagha botum. ^ Nu kunnu kir- 
liuna*') bion til andra manna^^) bryte. aellae andri maen (**til Jjerae, stande 
])et til ianz lagba ae fawat sak ]>et^^) wara kan. (^^Delae maen vm kirkiu 
ior])/®) (* •eller nocra andra*®) ior}). })et agher i Ianz laghum wara. vndi 
kuDunx dom standa oc*^) laghmanzsins**) skilu. ^ Alla sta])i*^) }pmr bi- 
scuper "will ei bondum rået göite.**) (**dom förin bönder**^) sic*^) vndir ku- 18) C. &c. oro« .///. marker. 

19) LMQR. &C. add. han. 

20) lOQ. &c. aarith. 

21) 32. tesz. 

22) BFIRLOPQR. écchmlAin. C. Huliin. 
£HN. Uolkm, O. 32. hoc looo «rrato in- 
cipiunt Dovum caput. 

23) F. om. man. L add. swn. 

24) 21. oro. annat. 

25) 1. om. fa. 

2§) BD. sialfsuitiande. CEFGHIKLMNOP 
QR. &c. sieffiälkmdis. 

27) D. add. ^^erre. LMQR. &c. add, the 
samtL 

28) 32. biscope: 

29) I. årthoqher. 

30) P. 21. »}. tfveffffia. 

31) BD. clark ok lekman. 

32) CIOP. &c. widh leekman. 21. nwtt 
leckman. 

33) M. &c. add. motto aller. 

34) BCDEFGHKLMNPQR. 4tc om« helst. 

35) L prtstA. 36) TO. add. som. 

37) COP. &c. Tvidk. I. mot/te kli^rkir. 

38) 30. Prest. 

39) P, &c. t/ui. 

40) K. om. a. I. kUerkbr a thinge kmre. 

41) LMQR. &c. han. 

42) O. &c. add. oc. 

43) BCDEGHLNOPQR. &c sic. FK. Äyr- 
kioTtne. IM. &c. kyrkio. A. kirkium. 

44) EFGHK. mm. 

45) lO. 32. mothe them. 

46) FK. add. helzt 

47) O. 32. hoc loco errato incipiunt oovuni 
caput. 

48) LQ. &C. om. iorp. 

49) R. om. eller — iorp. 

50) K. om. andra. 

51) 22. eller. 

52) BCDEFGHIKLMNOPQR. &c laghniam. 

53) M. &c. stadz. 

54) O. add. tha. 

55) CP. 23. förin bönder dom sin vndher 
<&c. LMQR. &c. fören tha båndirdoom 44 Kirkiu B. XIX. nung sin. Alla iorjja delor oc*») ior})a awaerkan. hwat*») Jieto») warjwre») 
claerka eller lekmaen.«^) stande vndi (»»lanzlagh oc laghmanzsins»*) skilu. 

Vm frip mmp guzlikama. XX"*. 

Aui seen ^er i guzfiij^iö^) oc }>e helgha^e) kirkiu sumguzlikama^^) fölghiae. 
oc })«rser««) i flok oc i^^) fölghi^^) raet).^^) Hwar sum \>en'^) fri}) bryter 
innoen^^) kii^kiu garj^i^*) ell^r vtan. wari }>et^*) swa gilt sum }Det giort wari 
i kirkiu siselwri. oc ^^o^^) hwart^^) epti sinum brutura. Jp Nu fa maen'») 
delae. sigher annser sic^^) i fri^i })en««) sca}>a fangit hawa. oc«*) annaer (»^si- 
ghcr nei. witi»^) ^^et»*) .XII.«*) maen af j^e^^) sokn.»^) Ra})e halwi naemS 
hwar^Derae. §. 1. (««Stiaels nocor man»«) til at»®) taka guzlikama sij^an hanum 
forbul)at«0 sr. böf^^^) biscupi JI.^^) mörÄr^ oc .!.«♦) («*pmti. Syn«^) pri?- twrfe konung sin. (M. &c. kommgx syti) 
Alla &c. 

56) BDEFGHIKNO. 32. 33. sic. A.add.jiw. 
Cfr. not. 55. praecedentem. 

57) I. om. sic. 

58) M. &c. add. alih. 

59) Q. 20. Äwar. 

60) M. 21. Mer. 

61) I. vardluL kan. 

62) M. &c. lekman. 

63) I. loffmanz shflu oc hans lagliom. 

64) BCDEFGHKLMJSOPQR. &c. laghmanz. 

65) B. &c. ijfM^ /Wdi. 

66) BCDEFGHIKLNOPQ. &c. halghu. 

67) CBDEFGHIKLMNOPQR. &c. sic. A. 
guzlika. R. add. ma. 

68) BI NO. 33. <crM. EFGHK. &c. arä. 

69) BCDEFGHKLMNOPQR. &c. om. i. 

70) Cl*. &c. famöta. , 

71) R. om. mep. 

72) A. Rec. uC videtur mon. supra Itneam 
add. a, ut legeretur penna. K. om. pen* 
BCDEFGHILMNOPQR. &c. panna. 

73) L. add. kirkio eller. 

74) BCDEFGHIKLMNOPQ. öcc. AtrÄ/Mjrar*. 
K. kivkio gardha. 

75) R. ^Ao. 76) FR.^o<7. 29.32. rfocA. I. fÄa. 21. 24. 

&c. ^ä v. thå. 
11) IN. &c. hvar. 

78) F.'33. Me. 

79) FK. 33. om. de. 

80) BDEFGHKNO. pem. P. 30. rAenita. 

81) BDLOR. &c. oro. oe. 

82) CINOP. &c. ey witi &c. 

83) BINO. 32. uitin. 

84) T. then. Q. &c. add. medb. 

85) F. om. .XII. 

86) BEFGHIKNO. &c. om. pe. LMQR. &c. 
add. samma. 

87) O. &c. add. oc. 

88) BEGHINO. 32. boc loco iocipiunt no- 
vum caput. B. habet rubr. Fm no kor 
stials til taca guz licama. I. 
Stial man syk til &c. 

89) CP. &c. om. man. 

90) BDLMR. &c. om. at. 

91) FCIKLOPQ. &c. forbudhit. 

92) 23. add. tree marker. 

93) F. ///. 

94) 23. add. mark. 

95) Q. &c. om. presti — oc ./. 

96) BDILMHOR. &c. add. ok. Rirkiu B. XX. 45 slÄT haDum guzlikama sum rået hawar giort. \iöte^'') (•®1II. marker. II. bi- 
scupi®*) oc*^®) .1. malseghandaDum.^) 14 

Vm fuemdev pem biscuper räpev halwm mé^ kununge. XXI^. 

Jwir*) all }>e mall J>er^) sighias aghu*) baj)e crona oc kirkiae naemS raj)a. 
Bryter man*) frij) (®i straeDgenaesi vm poeters messu ell^r^) sancta®) botwij^a 
dagh (®at*^) botwiJ)a^^) kirkiu. ell^r vm aeskils raessu i aeskilstunum.*^) Drae- 
per man annaen (^^elUr sarghar i (^*J)em samfundum. höte kanungi^ ^) XX. 
marker (^®oc biscapi*^) .XX. marker^ ^) firi friJ) brutit, (^^ok raj)e balwi 
Daerod kununx ma])^r^^) oc biscups. oc hahvi ^en sakin gifs. ^e sculu^^) 
bajje wi^er wara. (^^lensman kununx oc swa^') biscups. ok takin bot vp 
swa^*) sum skilt^*) agr.^®) (^^Nu aer sagt vm kirkiu rået. gu8 han'*) göme'^) 
os (^^alla ^laeL Amen.^*) 97) CIP. &c. add. prester. 

98) LMR. Scctwa markir biscope &c. 

99) B. äCc sic. A. bicupL 
lUO) FM. &c. om. oc. 

1) BCDEGULMJVOPQ. &c. mals agkanda. 
K. maaisoffhianda. F. malsiffhiande. 

2) F. om. hoc cap.; rec. vero man. in iine 
codicis forte errato add. cap. 22. KirkB. 
UplL. 

3) LMQR. &c. som. BDEGHIKNOP. &c. 
har, 

4) BEGHIKLMISOQR. &c. agUr C. &c. 
aghe. 

5) L. om. mati. 

6) I. vm padharsmesso i lynk6pua\gh, vm 
skiera torsdaagh sama stadz vm olafs 
masso i skanmghe. vm laurend i so- 
dktrkbptmgh DriBpir &c. O. vm p€^ 
tarsmtRsso ij lynköpunge alUv olafnuBs- 
so iJ skanirufe dramer dcc. 

7) R. &c. om. ellar. BDEGHKLMNQ. &c. 
ok. GP. &c. add. «a. LQR. &c. add. om. 

8) M. &C. om. sancta. 

9) L. &c. t^idA. Q. &c.y. M. öcc. om. 
at botwipa kirkiu. 10) CP. &c. add. sancte. 

11) C. botknndo. 

12) 25. 26. 27. add. eller i Vpsala om E- 
ricksmesso. 

13) KLMQ. &c. om. eller sarghar. 

14) 21. toickom. I. thtn samfundh. 

15) MLPQR. &c. biscope. 

16) 30. om. oc — marker. 

17) LMPQR. &c. honunge. 

18) KO. om. marker. 

19) K. iBlla w€Bri sik meth tholf mannom 
Radhe &c. 

20) CGMPQR. &c. man. IL. men. 

21) BGDEGHIKLMiNOPQR. &c. add. ok. 

22) I. lensmen. LMQR. dcc. konungs man 
oc &c. 

23) BCDEGHIKLMNOPQR. &c. om. swa. 

24) KLP. &c. om. swa. 

25) MKR. &c. sakl. L. skath (lege jaA:/A). 

26) O. Rec. mao. add. Jtem varg oc om 
samu fredh oc sak om pasca pingxda- 
ga oc jtM. 18. Ipse, ut videtur , scriba, 
etsi alio atramento usus, add. ff/j^em t (7* 
st&ergötland ar samma rätt om larenss-- 4« Kununx B* Bter hyriiBS kummx balker oc ttBlifBS i hanfim flockar .XH^) oc sighuB 
af p€BSSum malum. j§: Hura kuoung scal walise. 


J'^ 


^ Vm eriks gatu.*) 


.II'". 


^ Vm wigsl kuDunx. 


UT". 


^ Vm oraettae heemdir. 


.HIT". 


^ Vin hemsoknir. 


.V". 


^ Vm quinoae frij). 


.VI'". 


^ Vm kirkiu fri}), oc )}ings friJ). 


ni*". 


^ Vm hamblan. 


.nir*. 


^ Vm ezörls böter. 


JJT"'.') 


(g. Vm kununx le]>ung. 


.X*".*) 


jg: Vm ro})a rået. 


.XI'". 


jg: Vm war}) halÖ. 


. T//"*. mässo i SrvderkOpungh, om piEders messo 
i Link&pvngh, om olaffzmasso i Skenyrt- 
ghe, 19. quoque haec ha bet. 
21) MO. 6cc. om. sequentia. 

28) PQ. om. han. 

29) P. beware. 

30) I. frän allan vaadha tU liiff oe syal 
AMEN. 

31) DKNPR. 28. om. Amen. R. add. Ex- 
plicit Tifulus Dictus kivkiobalker Sit 
Deo laus. D. sub rubr. Ber six vm 
clerca arfyadd. Swa ar stat vm der- 
ca ctrf &c., vide cap. 7. -/ErfB. N. add. 
Atmo domini MCCCXX'* guinto &c., 
vidtr Addit. 12. £G. add. caput ad li- 
briim konungs balker in codice i uris com- 
rounis Magnaeaao pertiacns: Nw biud/mr 
konunger wih lith ok ledlmngh &c. 
(UplL. KgB. 10.) 30. add. tria capita: 
23. Hoo som rätter domare skall och 
will wara &c., vide VGU IV. 12. 24. 
Hender thet sig så at fästeman belegrer 
festo pigo shio, och Rådhe henne med 
Bartie^ och nÅjes sedann medh Brttde 
skfmdy Crans eller Krono. Warderthett vpjpenbart y och med Quhmo Rekmgh 
tia ledhy då skall festoman för Crono- 
brutty bota 40 march^ Kyrkione, Koman" 
ge, och Herrade, och ett \ O wax Eyr- 
kione Och komma ingo .doUo vider. Ty 
gud vill at Echtoskapet skall wara renit 
och obesmittet. 25, Alt thet man eller 
quinnOy vthi sinn ytterste tid, bekenner, 
och gör sinn Bed vppåy som ther we* 
derbärsy Huartt hann äger andrum gåld, 
eller andra äglia honom Iteller om all 
Annor mall, thet skeUl alt bUffue fulti 
och stadugdtty Dog så att tremånsku- 
le ther wederuare, å des wqne <lege 
wegnp) som gällett skall getlay heUer 
om Annor saak Och Eed gånge om we- 
der tarffe och Suerie at the sådant aff 
hans mund Denn Siuehes hårtt haffue. 

1) B. fa$ntan. 

2) .B. Prima h. v. iittera e hic et in sequen- 
' tibus tibique est erasa. 

3) B. add. titulum: Vm ezöris namdir. 

4) B. add. duos titulos: 

j^ Vm them sum forna hanmuryua. XIl*^ 
(g. Vm intekter konunghs. XIII*^^ L Kunimx B. L 47 huru^) kummg scal ftml%€B. ^ . lAnS )M>rwa kunung wij)er. pry folklanS me}> alt swearikis ra])*) sculu 
amorum^) fyrstum kunung taka. ]>et asru (^tiunda. attunda. ok {ie})runda. vp- 
landa laghman scal han wi}> ypsala fyrst til kununx: dömce. \i(Bv noest su^er* 
maniia laghman. ok swa ösgötae laghman. si])an hwar laghman eptu* annaen. 
tihaerra&^a. wesgötae.®) waerma.*®) Naerkiu**) ok westmanna, ^e aghu allir 
han til cronu ok til^^) kununx döme skiliae. landum ra])a^^) riki styrse. lagh 
styrkiae ok frij> halda. ])a aer han^*) dömder til vpsala öj)ae. 

Vm eriks gatu.^^) //"'. 

A^¥nang«r^^) scal eriks gata ri))a. ])a aghu })e hanum gislas saetiae ok e}>a 
sweriie. han a landum lagh giwa ok fri^ a t sweriae. Af vpsalum sculu ha- 
flDm vplaenninggiae*') til straengenes fölghiae. ^(Br aghu su}>erraaen wi])Cr ha- 
nam taka. ok fölghiae me}> gru}>um^^) gislum til sweintuna. paer sculu ösgötae |,^ 
iDötae hanum me}) gislum sinum ok fölghiae ginum lanS sit til mi][)ian scogh a 
hulawi}). Smalaen})ingiae sculu hanum ^ter me]) gislum sinum mötae. ok föl- 
ghiae til iunabek. A/Vesgötae sculu ^étr hanum mötae me^ gru])um oc gislum 
sinum. oc fölghiae swa til romundabo})a. per sculu naerkiu hanum mötae ok 
fölghiae swa ginum land sit. til vphugha bro. per sculu westmaen med gru}) 
oc fri]) hanum mötae oc fölghiae til östens bro. ypl8en})ingiae sculu ])er ha- 
num mötae. oc fölghiae awa til vpsala. )>a aer ^etk kununger til lanÖ oc rik is 5) E Fm huru. 13) B. add. oi. 

6) A. Loco litt. r primum scriptuni est i. 14) B. om. han; at b. v. supra lineam add. 
T) Pro a marum* B. si c. rec. man. 

8) B. atttmda fiieSrtmda ok timdå. Vp- 15) Cfr. not. 2. pa^ 46. 

btnda &c. 16) B. loco eonim, quae lextns in hoccapite 

9) B. Västgöta, me pi^oxime scqueote coi>linet, in uno ca- 

10) B. MC. A. Tvermanna, pite ea babet, quae to Add. 1. leguntur: 

11) A. Nakiu scriptum est, at r supra litt Ett konunghs riki &c 

m additum. B. Narikiu. 17) A. vplangia primum fuit scriptum» 

12) B. om. tiL 18) Adde ok. 48 Kununx B. IL 

laghlika komin med vpseum^®) ok su^ermannum. götum ok gotum. ok allum 
smalaen})ingium. ^a hawer han ri))it raettae eriks gatu. 

{^^Vm wiffsl kununx. III^. 

JVvnunger scal af aerkibiscupi ok lydbiscupum til cronu wighiaes. Si]>an aer 
han skyldugher kuniing^ wara oc crono baerae. pa agher han vpsala öpo^ 
duladrap oc dana arf. ^a ma han ))iaenistu mannum sinum laen giwa. bref at 
scriwa oc gengierj)^r vt biu])de i hulikit lanÖ han coma wilL ■WarJ)er go})er 
kunung^. \>a lati gut( han laengi liwae. 

Fm ormttm hiBmdew IIII^. 

JjLser bjnries ezöre kununx. oc aldra högstae hasrra i sweariki.^^) ^ Fyrstas 
aer ]>et. Hwar sum haemnis a annaen man aen a pen sa ma gierning gior^L 
^et (^^wari a XII. manna witnum. i py hundare J)et giort wan hwat a sa- 
nia man war giort^^) ell^r a annaen. ell^r hwat skilna})i^^) )>erae maellum 
war. §. 1. ^ Annaet aer ])aettae. hwar sum haemnis a grut( oc görae saet. eller 
a gangin lagh. eWev a^^) lagha til maeli. })et scal oc hundaris naemS wita hwat 
saet war gör eller ei. 

Vm hemsoknir. .V^. 

jLli))aer man hem at andrum eller gånger oc gör hanum hemsokn. hwat }>e 
aeru en eller flere ]>es wiliandis hanum sca])a görae. eller nokrum i hans gar- 
})e. Fyrstae Jjer^®) J)e i garÖ coma. til bloz sia. sargha eller draepae. bastå 
eller^^) bindae nocon |>en saclös aer. pa allir ]>eer i flok oc i**) fölghi aeru 19) Lftge vpsueum. 23) B. hami. 

20) B. ojii. hoc capul, ctsi titalum eius ha- 24) B. skialnaSi. 
bet 10 indicc capitum; quae hic occurrunt, ocv « t 
inserit capiti antecedenii. Cfr. not. 16. pag. ^J J 

47, et Add. 1. ^ 26) B. om. ^er. 

21) B. meriki. 27) B. ok. 

22) B.' scal uara a &c. ' 28) B. om. i. Kununx B. V. 49 

saman hawa ezöre Lununx brutit oc aer liwar ])erac hovz man^^) före sic. )>e 

agbo allir biltugha^^) laeggies. oc })erae goz til skiptis gänga. Nu kunnu ))e 

ri|)aDde eWet gängande i garS coma. oc engum sca][)a göras vtan brytae huus. 

Kiaeri si})an nocor^^) hemsokn til })erae, ^a waerin sic me]> (^^.XII. manna 

e{)e oc bölin .111. marker firi husbrutit sen ei acr mera^^) sca][)i gör })y at 16 

JMsr aer höt me^ litlu böt Ok kan ]3en falla fång biu]3^r. ])et aer }^en hem- 

sokn will görs. War})er han slaghin. sar gör ellaer dra^pin innaen garS oc 

grindastolpa.^ ^) liggi ogilder awerkum^^) sinum. §. 1. Nu kan nocor annaer 

\eii ei aer bondans hiona firi owinum sinum bondans garS sökiae i^^) nöS 

])raiigum ]>a aghu ]>es arwa aen han war])^r draepin eller sar gör bo skiptae 

ok böter ta ka oc )>en (^^i fri)) bi))iae sum ior])ena atti han sca]>a fik a. §. 2. 

Hwar sum maen hittaes satte^^) i gar})e oc skilies osatter aen ^o at (^^gier- 

Qinger comin ])er8e maellum. ^a aer ei ezore^^) ell^r hemsokn gör. vtan han 

gaog^i af ]>em gar)>e oc i annaen faar sic wapn ell^r folghi. oc^^) gang^ swa 

aCer oc gör til ^en fulla gierning. ])a aer }>et hemsokn. §• 3. ^ Rjrmir man 

at gar{>e firi owinum sinum. skiuter til hans ell^r caster. faar ]>^n sca][)a af^^) 

i gar}>e aer stadder })et aer hemsokn. §. 4. Görs landboa hemsokn swa at 

ezöre bryz a hanum me]> sarum eller drapum. ^a agher han ba})e bo skiptae 

oc i fri}> bi])iae. Bryz ezörit a annaen oc ei a lanSboan. })a aghi ])en bo 

skiptae ezörit aer brutit a. ok ^en (^^i fri)) bi})iae ior))ina a. 

r 

Vm quinntB frip. VI^. 
lAker man kunume]) walS. synis a haenni eller a hanum a syn ^eer co- 29) a kauuzman. 37) B. bi&in the i friS sum &c. 

30) B. bUtugkL 38) B. sate. 31) B. nokofu 39) B. gé^ming kame. 

Ö) B. tkratylptum ette. 40) p^^ ezöre. 

33) B. mere. ^^[ » 

3») B. grindastaå. *^) ^- ^"- ^• 

35) Vto a werhtm. B. sic. 42) B. om. af. 

36) B. meS. 43) B. Md^i t fri9 wr9ena a. 

Corp. Jur. av. G. Ant. Vol. IF. 50 Kummx B. FL min^^) sst })er8e maelluro. eller^^) aer ])et swa naer by eller waeg at höras ma 
op oc a callan. war])er })et laghlica skierscutat ]>a a hundaris oaemt( j[>et^^) 
wita hwat ^iBr aer sant vm. Taker man kunu me^ wafå oc war])er )>er ta- 
kin oc gripin me&^^) a ferski gerning oc witna han ^er til «XII. m^n. )>a 
a han vndi swerS dömes. §• 1. Taker man kunu mé6 wafö. Draeper kuna 
han i |)y. oc witnae swa XII. masn.^^) Liggi ogilder. §• 2. Taker man kunu 
med wald. Rymir af lande med haenni. war))er han laglica wnnin^^) til 
walzgierning.^^) pa a han aldri fri}> fa. fyr aen (^^kununne gipter ma^r bi* 
^er iiri hanum. 

Vm kirkiu frip. oc pinx frtf). Vll^. 

Oiter man a kirkiu iwaeg eller a ^inK waeg före andrum, draeper. sarghar. 
eller til bl^z siar. han hawer brutit kununx ezöre. Komber ei dräp ellei* sar 
eller bloSwiti ]>erae maellum. ])a aer höt med engu höt Skil ]>em a kirkia 
waeg eller a ])inx waegh. ei af langri awnd vtan aP') bra]x)m gierningum. 

r 

17 |>et aer ei kununx ezöre. §. 1. Fara maen fran^^) kirkiu eller })ingi. fara^^) 
nocot aerende anperstad^^) oc ei genstan^^) hem. saez forsat firi })em oc fa 
sca])a af.^^) ^€Bv aer ei kirkiu fri}>er eller ^inx^®) brutin. 

Vm hamblan. FIW^ 

1 Åker man annaen oc'*) le]>ir til stok. hogger">) af hsender ell«r**) föter. 
][)et aer kununx ezöre. vtan )>et come i wapna skipti. §. 1. Gör kuna eller 
owormaghi })ylica gierningar. botin med lagha botum. ei ma kuna eller owor- 
maghi frij) lös war})a. 44) B. sic. A. camiL 

45) B. add. ot. 

46) B. om. pet. 

47) B. om. meå. 

48) B. om: nutn. 

49) B. tamnen. 

50) B. ualzgeminga. 

51) B. kawmna giptar man. 

52) a om. o/: 53) B. fra. 

54) B. odd. pe. 

55) B. amutr sia&. 

56) B. gensta. 

57) B. om. a/1 

58) B. add. frfåir. 

59) B. oro. oe. 

60) B. hugger y et sic io sequentibus ubique. 

61) B. 9k. Kunvnx B. IX. 51 Vm ezårU böter. IX"^ 

piessin^^) mall wi hawm nu vp tält ]>e aeru kununx ezöre. oc aldra högstae 
haerranne*^) i sweariki.®*) Hwar sum J)€»r bryter aniot han hawer forgiort 
allu py han a owan ior^ena. swa mangi sum }>e aeru. oc swa lanzwist. oc 
biltugh^ ]ssg^\es vm^^) alt rikit. oc aldri i fri]) coma fyr aen ^en bi])er firi 
hanum sum han bröt til. Nu ma engin annaers forwaerkae. ei h^ev suns. oc 
ei sun fa^urs. oc*^) ei hrdper bro^urs.®^) oc engin annaers forgörae. Skiptis 
aldra .^erae luter fyrst af*®) saclösir aeru. oc taki hwar J>ei'aB*^) sin lut af^*^) 
sum han a i bono. Si])an hans luter sum brutliker aer skiptis i ])ry. en lot 
taki malseghanden.^ ^) annaen liujaunger. ])ri})ia& hundare. Bi))er malseghan- 
den^') firi hanum. elUr hans arwar.^a ma kununger hanum fri^ giwa. Löse 
sic i in\> wi}> kunungin^^) me$ .XL. markum. §. 1.^ (^^P^ naemdir sculu 
göraes vm ezöris brut. ][)i9r aghu wi][)^r wara ba]3e ^en sum kiaerir. oc swa 
^ sum sakin gifs. oc ra])e halwi naemS hwar ])eras. Hulikin^^) ])e naemtt 
waer mé6 sinum e^e. wari han war})^r. ])en ^e faellae wari han faelder. §. 2. 
£ hwar maen bittes sätter^ ^) oc skilies osatter.^*) ^€Br aer ei ezöre brutit. 
§. 3. Hwar sum hysir oc hemir^^) vm ense nat. })en sum biltugher aer swo- 
rin oc dömder. höte IlL marker. Hysir han flere naett^r. höte XL. mor- 
ker. eller waeri sic meS ej)e J)raetyltum.^*) Hwar sum hysir oc hemir^^) 
fri^lösaen man innaen pen dagh hanum aer lagha})er^^) wari saclös. 62) B. nassi. 

63) B. herranna. 

64) B. sueriki. 

65) B. ut. Male. 

66) B. oro. oc. 

67) B. sic (broåars). 
DO) B. add. swn, 

69) B. om. pera. 

70) B. om. af. 

71) B. maUiseghande. A. broprus. 72) B. kommg. 

73) B. hic iacipit novum caput, cum ru- 
brica: Vm ezöris bötir (legc mem' 
dir; cfr. do t. 3. pag. 46.). 

74) B. add. sum. 

75) B. satir. 

76) B. osatir. 

77) B. hemar. 

78) B. thratylptum. 

79) B. lagier. 52 Kuntmx B. X 

Vm kununx l^ung. .X^. 

liv biu^er kuDung^ lyS®^) oc le))ung vt. J>a scal matu til skips baerae. })en 
scal fara J>ö?r*^) aelzter aer a faerÖ. Delae maen yra fer))eDae. J)a fari ^fPn 
hamnamaen®^) til witnae. Saar^^) man i by annaen asn han boor i. oc sar 
attung fuUan. fari swa opta han sum ^en man by sar halwan.^^) Sar han 
18 minnas aen attung. baerin ^a saman flere. ptJsr til attunger aer fulder. fari si- 

v 

J)an J>en J)eraB fyrstae®*) baer luter^^) til. vra alla kununx vt gier}>ir sculu 
bönder .XIIII. natum fyrrae buS fa aen ^e bana görae sculu. vtan kununx fall 
warj)i®') at han fyrrac })orwe. §. 1. jg^ (®®Hwar sum dirwis^®) til forna 
hamnu rywae. vtan meÖ styraemanz ra])e oc alz skipalags.^^) höte III. ra€ir- 
ker. I. kunt^n^i. andra skiplaghi.^^) })ri))iu malseghanefa. §• 2. Siter hamna 
quer vm vt gier^ir kununx. bote III. marker. Siter quer annur oc J>riJ)iaB.^^) 
höte III. marker hwart^^) pevas. oc mejj vt giei'})ir.®*) vrari (**oc ei bot 
J)y mere vtan ålder 6ar})unger faelli. Faellir si})an fiavpiinger fuller. höte X, 
marker. Fellir hälft skiplagh. höte XX. marker. Fellir skiplagh alt. höte 
XL. marÄ^. §. 3.^ (®®Nu sculu kununx vt gierj)tr in takas, ^a scal ^er 
styreman af skiplagbi firi wara.®^) wita hwar rået görell^rei. Kan inteckiu®*) 
man nocrum sac wilia giwa at han®^) haw^r ei fult*^®) giort. waeri ^en^) 
sic meS styremanni sinum. oc twera wi))^r vsraro mannum. oc XII. manna 
witnura. af fiar])ungi ]>em sama sura han aer af. at han haw^ fult giort. 80) B. liå. ^ 91) B. add. ok. 

81) B. om. pxr. 92) B. thri&i. 

82) .B. hamnu num, add. uiUa. 93) B. kuam. Lege kwar. 

83) A. Siar priroum scriptum est. 94) B. vtgard. 

84) B. ailan. 95) B. €ei the boot mere &c. 

85) B. förste. 96) B. hic incipit novum caput^cum rubr. 

86) B. lot. Vm inteeter konungs. 

87) B. add. «ai. 97) B. add. ok. 

88) B. hic iDoipit novum caput, cum ru- 98) B. intekiu. 

brica: Vm t hem sum forna hamnu 99) B. om. han; at fa. r. supra liaeam add. 

ryua. man. paullo rec. 

89) B. dunas. 100) B. rtst. 

90) B. skiplaghs. 1) B. om. pen. Kummx B. X. 33 

Engin ma lagh firi kuntmo? vt gier])tr gaoga. ei hamna ell^r fia^r}3UDg€r. ex 
hälft bundare. oc aen^) si])8er helL 

Fm ropa rmt. Xl^. 

LiOmber skip vtan war}) oc wacu* j[)a wari J)et i fullum ro]>a rået. Stiael 
man a skipi minnae aen half marÅ. höte III. marker til ^^raeskiptis. I. sty- 
remanni. andra n^alseghoncfa. ))ri)>iae^) hasoetiim allum. Stiael half mark el- 
ler mera höte IX. marker til )>raeskiptis sum sagt aer. Siar man annaen ell^r 
sarghar. warin J)a a comor*) gillae at*) markum VI. Synis hwarte blat eller 
blo})ocL wari bardagbe®) gilder at .III. markum. WarJ)er manni with^) oc 
aa* ei sänder at. waeri sic meÖ .VI. mannum. ^rira framman segl. oc ^rim 
aptan. Saettae®) j[)e |xESsin mall mae)>an ]>e vti aeru me8 skipara witniim sex 
oc styrimanz. warin saclösir ]>a J>e hem coma. Ssettes^) J>e ei fyr. botin ^a 
sac eptir lanzlaghum hema. war]>er man hoggin fullum sarum eller dö^um 
draspin. maen^^) kununger ser vti eller hans fult vm bu$. ^(Br bötis kunten^i 
firi fri]> brutit .XL. marker. Gierningae**) J>eraB liggin i gildi sina ae*^) halw 
dyrrae aen ]>a ]>et hema wari giort. skiptin J>e bot. styriman.^^) malseghanrfe 
oc hasaeter**) aller. §. 1.^ Caster man annaen me]> wilia vtbyr^is i haf. 
aeru til .11. manna witni. af skiparum. höte III. marker firi ^et bor^ til 19 
lanz weth.**) Firi })et") til hafs weth**) .VI. marker. Kan })et af wa]>a til 
coma. wari saclöst. §. 2.^ Gör styriman a sigling a^^) andrum, höte ha- 
nura sca])a äter (**oc metJ .III. raarker. §. 3. Raene**) man hamn af andrum. 
höte III. marker. Gör hanum sca])a mera.*®) giaelli äter fullum giaellum. 2) B. oro. an. 12) B. om. a. 

3) B. thriäiu. 13) B. add. ok. 

4) B. add. hans. 14) B. hasatar. 

5) B. med. 15) B. uet. 

6) B. sic. A. bardapi, 16) B. add. bara. 

8) B. Sala. ^^^ ®' """"l ^\ . 

5) B. Satas. ^®) ^' ^^^ thnm marcwn. 

W) B. nueSan. 19) B. Ranir. 

*1) B. Gertungar. 20) B. mere. 54 MRmnnx B. XI. 

Allir sculu hamn firi kunungi rymae. swa firi biscopi**) oc**) iarle. ell^r for*» 
iTianni ^em kunuDger haw^ firi sic sath.M) 

Vm warp huld. XII^. 

1 Åker styriman warÖ firi brygiu sinni. warj)^r man scorin i warj)e. höte 
YL örae. Kan si}>an sca})i i skip coma. innaen af lande ell^r vtan af sio. el- 
\ev warj3^r^^) stolit af skipi. höte warS ma!^ev sca})a 9Xer oc me^ Jll. mor- 
ker. aen ^^n war})^r ei fangin^*) gierning gior^i* Faellir ))en warÄ styreinan 
til naemnir.^®) höte VI. örae. §. 1. Far nocot^^) skip hem fyrrse^®) aen al- 
lum aer orlof^®) giwit. hawi firifarit sinae^®) ferS. oc giwi vt skipwistenae oc 
ine}> .XL. marker. §. 2. ^ Nu })oi wo maen lanÄ rit^ *) firi haer gömae. oc 
war})a vt saetiae. vt war}). in warj). oc byaewar}). Faellir man byaewar}) })^n 
hanura bu)>in aer. ell^r warj)ör scorin i war]>e. höte III. örae.'^) Fellir 
nian'^) in warS. eller 'warj>ör scorin. höte VI. örae. wari ensac }>erae i wart)e aeru 
me$ hanum. Fellir vt war]) ^en bötis war})er beter, eller war^er scorin i ha- 
num. höte III. marker. ^€Br^^) corober i ba])e karl oc kunun^er. wari ]>en 
malseghande sum scar. Fellir man lyznu warä. comber sca])e a lant$. höte 
IX. marker. Takin (^^twalyte })e sca|>an fingu oc kunteiti/er ^ri^iung. Gån- 
ger sca^i gönum byaewarS at hanum ovtrarandis. höte III. marker, skiptis^^) 
sum sagt aer. G)rober sca]>i gönum bötis warS at hanum owarandis a lan$. 
höte XL. marker til ^raeskiptis. ^ paettae aeru wizor^ ))erae war^ halda. wita 
})et meÖ witnum ^em sura^^) hör))u öpae ])ry haer op« Orka })e ei })em 
witnum, oc haeries lan($ eller^^) braennis. botin siim skilt aer* Görs sca))i en- 21) B. sic. A. om. biseopi. 30) B. sirmi. 

22) B. eUer. 31) B. om. sit. 

23) B. sat. 32) A. marker aotea scriptum fuit. 

24) B. uar&a. 33) 6. om. tnan. 

25) B. add. sum. 34) b. om. pxr. 

26) B. namne. 35^ 3 ^^ j^^^ ^^ ^^ ^^^^ g^^ 
zJ) A. nocor pnn^um scnptum est. ^r/ „ ». ,. 

28) B. fyTj el sic, aut för, 10 sequentibus ^^ ^' ^^V^^- 
passim. 37) B. om. ^971. 

29) A. orolf antea scriptum fuitse videtur. 38) B. ok. Ktmunx B. XIL 55 gin. warin saclösir firi bot Bönder oc bolfaste msen sculu^^) i warS naem- 
nes oc ei löskamaen^^) eil^r kunur. Engin ma oc annaen i warS firi sic sse- 
tis. vtan han war))e firi brut hans aen han brytas (^^kundi. swa sum firi sic 
siaelwen aen han brytae kan.^^) vtan ])en se bolfaster. §. 3* ^ paettae aeru 
forfalS ]>erae warS sculu halda. Ligger man siuker ell^ saar. eller hawer^') 
dö{)en war^nat^^) firi dorum. eller aer elder höghre aen hawa ^orf. eller aer 
kalla})er af Vxmungi. eller aer (^^a fiaeti feasins/®) paenni forfall ma han^^) 20 
fylls Taéi JI. mannum. oc siaelwer ^ri])i. wari ])^r meS saclös. Falz at 
witDum ]>era. bote sum fyrrae aer skilt, hwaria sac eptir brutum sinum.^^) 
Jp Kununx balker oc skipwister.^^) lyktes nu haer swa. Himnae kununger 
J)é»n waeldughi*®) crister. giwi os himiriki fa.**) t 

Umr hyrims gipninga^) balker. oc 


tieäéN i / 


pem fyrst(B. 
jf Huru man scal sic^) kanu festas. 


J"^. 


g' Vm bryÄlöps*) gier)>ir. 


Jl^. 


Jp Vm giptar mall. 


JW". 


Jp Vm bor. 


.ini^. 


jf Vm bemfölg)>ir. 


yu. 


jf Huru^) hion skilias barnlös a t. 


.yi""*. 39) B. aghu. 

40) B. tasoB man. 

41) B. ean. sum &c. 

42) B. kumi. 

43) B. add. ok. 

44) B. uamaH. 

45) B. MC. A. afati. 

46) Pro/ea sins. B. sic« 

47) B. tian. 

48) B. om. dnum. 49) B. skipuistar. 

50) B. sic. A. wmldughtr. 

51) B. add. ea quae in Add. 3. kgliDtur: 
g, TluBåsa mnd se^ &c. 

1) B, giptninga. 

2) B. afthassum malum. 

3) B. om. sie, 

4) B. brölöps. 

5) B. Vm. 56 Gipninga B. I. Huru man sed hmu fiBStm. J*'. m: A^er ^y\\\ sik kunu bi])iae meS ra))e skyläeestae^) fraendsc sinne.^) Han 
scal J)en man at hittae raetter aer gipninga^) ma))er. Fa}>er wari (^giplarmaj^er 
dotter sinnae. ^r ei han til wari j^a broJ)er. iEr ei broJ)er til. warin J)a faBj>6r- 
nes fraender ^e skyl])astu me$ mö]>^rnes fraendae ra])e j^erae naestu. Hwein ])e 
håna faestae. wari ^et laghlica fest. Hawi oc^^) engin walS J>e festu äter 
brytae. vtan ^€Br (^^hittis san^ förfall innaen. oc ra^e^^) biscup^ skilna]>e 
JDerae. §. 1.^ Hulikin mö af faj^ers^^) ra]>e gånger eller mo])or. wari skilS 
ba]3e wid fae^^erne oc möderne, vtan hon fae na])6r af ))em liwandum oc ])e 
forgiwin baenni ^et. ^nkiae (^^ma siaelf ra])a giptu sinni. rae)> fa{)urs ra])e 
oc skyl])asta fraendae. 

Vm brölöpis^^) gimrper. U"^. 

liv ra])aer man til brölöps i bruSIöpis^^) timum ^rim innaen iamlanga enum. 
Jg^ Nu faar }>en man sic fraendae flok oc folghi. oc far eptir festikuno sinni. at 
hépes hana.^^) ^a syns hon hanum. en tima oc swa annaen tima. bote giptar- 
ma|)er haennas^®) .III. marker firi^^) hwariu sinni {^^piBr han hanam sunde 
sum laglica til festikunu sinni beSis. ^ Nu far han ^ri})ide timae eptir festi- 
kunu sinni. oc syns hanum }>a sum fyrrae. sanki }>a fraender oc flok sin.^^) 
taki si]>an bana hwar^^) bana faar. oc hete^^) kuna laghtakin oc ei watöta- 
kin. ^en bote .XL. marker håna i-aenir af hanum. malseghoniJd'^) XX. mor- 6) B. sic. A. skylåkuta. 

7) B. sinna. 

8) B. ffiptfunga. 

9) B. gtptninga maiter dotti 

10) B. om. oc, 

ti) B. kittas san &c 

12) B. add. tha. 

13) B. fadurs. 

14) B. raåe sialf giptu &c. 

15) B. bröldps. 16) B. brölöps. 

17) B. hona. 

18) B. om. héPtttUR* 

19) B. om. firi. 

20) B. pem sum lagUica &c. 

21) A. sinn scriptum est, at fi ab ipso S€ri< 
ba deletum. n. add. ok. 

22) B. add. han. 

23) B. add. Me. 

24) B. malsaghandanum. eUptdngu B. U. 57 

*«r. X.^*) kuDtcit^' oc .X.**) hundare. §. 1. ^ Nu coni]>er han eptir festiku- 
nu^^) sinni. ]>a kan skilna))tfr warj[>a nuellin })erae. ]>i8r^^) til ri]>a oc ]>erae 
sum firi aeru. ^Ksrliggi hvirar i gildi sinu^ J>e warin i twaeböte }>é8r^') lil ri]>a. 21 
oc })e i enböte som firi aeru. war^e ^€BT bwar %veerkum sinum. §• 2. ^ Nu 
kan alt wel wara. brut^gumi gen brulS coma. oc folghi hans metS hanum. ^ 
scqIu i fri)>i }>ijt coma. oc swa ])e]>an fara. Kan brytes i man held^^) ])ene 
sum })iit aeru raetlika bu{)ini.^^) }>a warin ]>e i twaeböte. Hittes ^e at 
(^ ^bu^ni oc obu])ni. wari buj|)]n i twaeböte oc obu])in i enböte. Faar obu^in 
misfirrmilse a sic. oc^') aer ei fuUum sarum sargha^^ elW dö^um di^aepin. 
Cwari ogilt })et han fik. 

Vm gifter maal. IIT" . 

ilY l)e)>es ^e giptar or^S sum manninum aeru 'skyl])aster. ])a scal kuna i bru- 
j» saeti gänga med orlofwe skylj^asta manna haennaer.^^) ]>en skjldasti scal 
giplar or^um ra}>a. ell^r oc ^en giptae sum bawer hans orlof })€9r til. §. 1. 
Na hawa brutSmaen wit$ bru^S takit. oc'^) af gar})e fara. ])em kan mot a wae* 
ghom mötae. ]>a kan )>em misfyrmaes i ^y möte. liggi ^et i twaeböte. Gier- 
ningor |)a sum }>e kunnu görae liggin i enböte. ^ Brut^maen sculu hv\x% hem 
til bonda sins war}>a. oc i siang hans. Kan haenni misfyrmaes i ^erae gömo. 
)Mer bötis at^r burin oc oburin. Fyrst kuna siaelf met$ attatighi markum. 
si^an uskabarn tu. sun oc dottor. JMsr ligg^ dotter i attatighi raarkum. oc 
san i .XL. markum. Swa skiptis ))aes&i bot ^en taker hälft sum brutS aer 
skjl))ast^. oc halfl kunun^^ oc hundare. Yskabarna bot. Taki halfl brulS- 25) B. add. marker. 30) B. hiAin ok obutSin. 

26) Ä. u additum est, atab ipso scriba de- 31 ) j), om. oc, 

J^°^' 32) B. t/M tueri alt that ogiUsumhanfik. 

28) B. manhalgia. ^^) ^' ^"- ^^'^'w»^- 

29) B. buåm. 34) B. add. the. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. FoL IV. 8 58 Gipninga B. III. 

gumi oc halflt kununger oc hundars. War^ar bru$ draepin i siang^ ^) raetS brutS- 
guma sinum. eller brutSguroi siselwer. ^mr^^) bötis hwart ]>erae ater'^) meiJ 
huDdra}>a markum. taki halwa bot skylda&te man hwars ])erae.^®) halwa ku- 
nunger ockundare. §. 2. ^ Nu scal brut^gumi brutSsinaea bindradagh^^) he- 
J>er8B*®) oc inorghin |[if haenni giwa. Giw^r i engnuni.^^) witin j[>et fastar oc 
forskialamaen. j[)a aen ban giwer i lösöruni. stande ]>et a ^itnum ])erae^^) i 
brutJlöpe waru. §• 3. Jgf- Gipningar^^) allar \>€8r saman aeru cotnnar metJ la- 
ghum su^ermanna agbi ma^er^^) twalyti^^) i lösum penningura {)erde oc kuna 
]>ri})iung. jg> Kunnu )>ön iorj[> afla maej^an ^ön saman oeru* agbi oc ^^^r ma- 
J)er af*®) twa lyte.*') oc kuna j[>ri])iung. 

Fm Äor, mi'^ 

JvAn kuna bor görae gängar i siang ]>e annur ser gipt til. yfav\>ev bon ^iBr 
takin. oc*®) af ]>e kunu sum*^) til ^erae siang aer laghgipt. WBV^ev ok*^) 
22 styfl af baenni nseser^^) eller örun. eller synis skyrt$ a cl£e))um hsennasr. wari 
^et ogilt. oc bote husfrunni .III. marker firi siangaranitb., wari \>et ensac 
bcennser. agbi ^mr i bwarte karl eller kununger. Heté si]>an kuna ]>ön bor- 
stacka. Jff Nu kan baenni war]>a kiaent bor (^^oc aer ei takin wi)>er. stande 
})a*^) före metJ ej)e .XII. manna, oc wari })a wartJ före J)é sac. oc firi**) 
oquae^ins or^e. Falz bon före ^ sac. bote busfrunni sum skilt aer. \>et aet* 
ensac liaennaer. oc bote biscupi .III. marker firi bor.**) §. 1. ^ Kan ma- 
])er*®) taka annaen i siang me{) busfru*') sinni. Draeper |>en man ba{)e sa- 35) A. Loco v. siang aliud quoddam voca- 45) B. fua lotL 
bulum aDtea fuit scriptum. 46) B. om. af, 

36) B. om. j^«r. 47) B. loti. 

37) B. om. aUr. 48) B. om. oc. 

38) B. add. ok. 49) B. om. gum. 

39) B. hinderdagh. 50) B. om. ok. 

40) B. heiSra. 51) B. imsar. 

41) B. egknum. 52) B. uarier ai &c. 

42) B. add. sum. 53) B. om. ^a. 

43) B. Giptningar. 54) B. om. pi. 

44) B. mandeTj et sic io lequentibus pas- 55) B. horit. 
sim. 56) B. man. Gyminga B. Ull. 59 

man kana oc mao. |>Ön dömes ba{)in ogiltS. oc vtan kirkiu gsnH. pet aghu XII. 
mam wseriae elltt* faelke. G>iiiber mannin odraepin vndan. oc hawer J)o a sic 
fulJa a syn. warin a comor hans allar ogildaer oc höte HL marker, wari 
(^•oc pet eosac bondans. Nu aer ei a syn a banum eller (*®af griper nocor 
takin. waeri sic mep e^e XII. manna. Falz han***) at })em ej>e. höte bonda 
sum skilt «r.«*) oc biscupi .III. marker firi hor.®*) 

{^^H€Br six vni hemfölghpir. V^. 

Wy kan bonde sun sin giptae wilia. eller dottur. raaelser metJ ^em hemfölgtJ**) 

£i))er oc mopev. jg. Kan han ]>em frän sic snö'S at®^) lata oc will enkti gi* 

wit hawa. aghi }>en Jierae "wizorti stemnu maen wilia fölghiae. }>e }>a irvi])er 

ivaru. han gaf.®^) kuna oc man saman festus. JEru oc^^) engin witni til af 

stemno mannum sum wi|)er gif waru. aghi pa giwande wizortS oc ei tiggiaen-^ 

de.^^) §. 1. Nu kan (apev hemfolg^ vt giwa. hawi. ae men®^) (apet oc moj^er 

liwer.^®) oc baerin äter si])an i sama gartS til skiptis. taki {^a^^y hwar .swa sum 

byrpdiper aer til. Kunnu oc .})e forgörae hemföld^') sinni stande ]>a^^) pet fyrst 

i luteno^^) ]>erae sum forgiortaer. oc pel ater^^) aer baerin til skiptis. §. 2. Jp 

Nf kan ^en man giptaes hwarte aer corain at fae{)erne eller mö^^erne. eller kuna 

manni. Kunnu misfall i coraa annaet })eraB^®)fran andru'^) falla.' ®)gange J)a''*) 

sLipti |>erae epti lagha gipning^ ^) met$ allu py pön aeru at comin. §. 3. Jg^ 

Nu kan kuna giptaes manni pem pier^^) brö}3er hawer flere me^S sic i bo. 57) A. n additum est, at ab ipso scriba de- 69) B. nu^an. 
IctQfD. 70) B. lina, 

58) B. om. oc pet. 71) B. siSan. 

59) B. offriper. 72) B. hemfylgtSh. 

60) B. om. han* 73) B. om. pa. 

61) B. om. ar. 74) B. lote. 

62) B. harit. 75) B. epH. 

63) B. om. Har six. 76) B. om. pera. 

6t) B. hemfylgtShr. 77) B. sic. A. andra. 

65) ut legendum videtur. 78) B. dör. 

66) B. add. ok. 79) B. tk4^r. 

67) B. om. oe. .80) B. giptmng. 

68) B. piggande. 81) B. sunu 60 CUpmnga B. V. ])a wilia ^e fsej[)erne sinu skiptae. ^a scal kuna hemfölg) sinae fraelsae hawa. 
swa myclae sum hon war me$ vritnum in comin i bo ^rae. oc |3e skiptin 
fae})erne sinu. Nu sigbis J3e hemfölg^S baennae minnas®^) wara. oc hon sigher 
mera.®^) wari j)et a ^rae manna witnum. sum wijj^r waru. ]>a J>et®*) vt 
23 gafs oc in fbr]>is i ]>erae fsej36rnes gartJ. Hawer hon ei siva witni til. )>a sculu 
]3e met$ twaeggiae manna witnum. oc .XII. manna e))e* wita haenni fult vt 
giwit, 

» 

j3En Man {^^kunnu bamalds skUitBS at. Vl^. 

liv kunnu bion barnlös at skilises. dör ma))^r fyrrae aen kuna* taki hwart 
]>erae siang epti annaet®^) med allu ]>y ^mt til höre. Liwer kuna eptir 
bonda sin. aghi kirkiu cl8e])e sijn* bxllaer ]>e baetri aen |)e waerre. pet scal 
wara staeniszae oc kiurtill. iwircla?]>e oc howtdukar^^) twe. braz oc fingergulL 
(•®8en fae aghi hon (®®eknti mera. ^ Liw^r mander^®) cptir kunu sinse. 
aghi hest sa^ul. oc kirkiu ds^e sijn. oc fiur^^) folk wapn. vtan skipti oc 
enkti aenfse^®) mera. Nu cer tält vm giptan* mall. göme gutS os ba)>e lif oc 

si8Bll.«>2) BiBT byrims mrfpm baOcer. ac téluBS i hamm fiackw riu,^) oc six af p 
sum malum.^) 

g, Vm bryst art .J^* 
if Vm kullar arf. Jl"^.^) 82) B. nunni. 

83) B. mere. 

84) B. add. batSe, 

85) B. skilias barnlös at» 

86) B« itnnan» 

87) B. houuiSdukar. 

88) B. enfa^. 

89) B. agnte meer. 90) B. man. 

91) B. fiugkur. 

92) B. add. AmeN. 

1) B. .XL 

2) B. sic. A. om. malunu 

3) B. add. titulum: Vm pe uétr^Ora til byr$ 
sculu biuias. % I .AErfpa B. 61 (^ Ym frillubaros arf. 

Jp Ym biltugha rnanz arf. oc rantakna kunu baras arf. 

Ym giteld eptir dö^nen 

fj: Ym ofsinnis*) arf. (Joc sen man*) draep^r') til arfs, 

Ym daerkae arf ]>e haer infödde seru. 


L Vm bryst arf. J^, iJwa barn eptir bonda. )>a aer \iet reet at barn aerwen^^) fa))ur^^) sin. 
{^^Mn ei ser barn til. aerwen ^a barnabarn swa sum egben barn. oc swa 
mopor sum ta\>ur. Mm ei ))ön til. iErwi^^) j[)a fa})^r oc mo))ar. ^r ei 
faj)ér eller moJ>€r til. eerwin J)a syster oc brö})er. ^ru ei })e**) til. aerwin 
})a bro])ur8 barn swa sum eghin bro)>er. oc slict syster barn sum syster. iEru 
ei bro))urs barn ellar syst^ barn til. aerwi ]>a fa])urs fa))^. eller (^^fajiurs 
ino{)er. eller roo{)iir fa]>er. eller mo}>i>r mo])er. Liwer nooot ^erae taki ^et arf 
?p.^^) pön aeru all iamnarwa. Mva ei )>ön^^) til. ]>a aerwi fa})urs broj[)er. eller 
fa{)urs syster, eller mojxir bro])er eller mo]>or syster, jieessin all eeru^^) iamnar* 
wa. Liwer eth af j[)em taki ]>et arf Tp. Mr oc^^) eknte ^erae til. (^^taki ]>a bröU- 
ungar oc syslungar hälft af^*) a fae^^erne oc hälft af**) a mö])erne hawi oc**) 
engin wald a t queeliae eller i byrtS lösae. §. 1» g^ Nu }>er brQ])er*^) oc syster aer- 4) B. add. titulum: Vm bom pe eptir fa- 
iSur ddtSan foias; cui rec. man. add. oc 
an friUubctmi pemägm (sic) vexa. Liu. 
fd ID v. frilluhami, raargiae folii abecis- 
so, perieruot. 

5) B. add. titulum : Vm hona uariier ron* 
takifu 

6) B. sic. A. ofsimu, 

7) B. ex Mquentibos &eit novum titulun ; 
i£ft iftait äcc 

8) A. v, man omiaiafB svpra liDcatn add. 
scriba. 

9) B. add. annan. 

10) B. arue. 

11) B. sic. A. fäpvrå» 12) B. Barn ok bama barn isentin sua 
sum all samsyzkin uarin. JSru ai &c. 

13) B. anan. 

14) B. thön. 

15) A. Loco v. fapurs moper tattp scri- 
ptum fuit moper. eller. 

16) B. oro. vp. 

17) B. the. 

18) B. add. ok. 

19) B. om. oc. 

20) B. takin bröilungar oksysthmgar &c. 

21) B. om. af. 

22) B. tlu^r. 

23) B. br&ier. 62 Mrfpm B. L we**) fa})er oc nioJ)6r. ^a aerwe ee^*) bro})^r twa lule?^) oc syster ^ri])iung. 
24 oc taki bro})eren^^) i bolbynum oc syster i oraaeghnum. oc göra syster lot 
swa gillaen*®) i omaeghnum'®) sum hvo^ot^^) loter aer i bolbynum. Ss\x 
bolbyae flere aen en. ^a taki syster lot sin i bolbynum sum broder. Nu aeru 
syzkine flere aen eth; oc bolby ei mera^^) aen en. ^a taki yngstae syzkine lot 
sin naestae^^) solo. oc aelztae fierst. oc hawi oe yngstae syzkine wafö fyrstae lot 
ypbaeras. sif)an swa h^yart sum gamalt aer til. 

Vm kullar arf. 11^ 

JJör fa^er eller moJ)er oc liwa barn eptir ba])e ('^sunder kullar oc sam 
kullar oc hawa ]}ön aerft fa))m* eller mo])iir. dör si])an eth af samsyzkinum. 
taki (^^lote twa samkullar oc |)ri|>iui:ig sunderkuUar warin.hwat )>emoghu^^) 
flere eller faere^^) ei fa ))e mera. §• 1..^ Kan faj^er eller mo])er barn sit 
metJ taar. oc traegha aerwae. hawi oc^^) engin wald J)et arf'®) quaeliae eller i 
byr'5 lösae. Ständer'*) bryst arf til }>ri])iae manz wari (♦^J)a J)es byrtJ sum 
aerfl hawar. ^ Comber bac arf i fyr aen |)ri])i man hawer aer^;. gange |)a 
egn i byr& })a sum aerfk war vt af. Hwart yrtugh**) lantJ Jwcr af ganga*^) 
korn oc penninga före twa marker. (♦'^Ä?r ei gängar. ba])e af. giwi })ri- 
})iungi niinnae. ^ (♦♦paettae aeru })e waerj)öre**) sum biu}>a scal til bjrrS. Gull 
oc silf. korn. re})0 penninga nöt (^^oc hestae. oc clae})e oscorit oc ei andra waer})- 
öre.^^) Hwar sum bu|)i fölghir til byr^S innaen nat oc iamlanga swa sum 24) B. ierua. 

25) B. om. a. 

26) B. loiu 

27) B. brotSor. 

28) B. goiSan. 

29) B. umeahnomen. 

30) B. brooars. 

31) B. meer. 

32) B. fiéBSt. 

33) B. sundercolla ok samcoUa. 

34) B. tuatoti samkullar &c. 

35) B. sen. 

36) B. funre. 37) B. oro. oe. 

38) B. add. ai. 

39) B. add. ok. 

40) B. ok pat piss &c. 

41) B. öriugk. 

42) B. gånger. 

43) B. oro. ^aer — . ndnm^ 

44) B. hic iDcipit novum cap. cum rubrica: 
Fm the. uarSöra til byrti scal 
biuiSa. 

. 45) B. tuBr&ära. 

46) B. om. oc hesta. 

47) B. ueriåra. Mrfpm B. Il 63 sagt «r. hawi waltS byrtJ lösae. biu))^r ei swa.*®) hawi J)enior}) sura (*®aerft 
hawer. 

Fm frillu barns arf. lU^'. 

Aflar man barn i löskalaeghL aghi })et barn epti fa^ur sin^^) JU. marker 
eller^^) hwarn tiunda penning, aflar man flere barn me$ sarou kunu. elUr 
oc metJ annare J)e fa ei \>y mera aen sagt aer. aen \>o at J>ön*^) flere seen. 
Nu kan eth af j[>em arf^^) )>aettoe yp taka. si))an coma flere oe eptir kasrae. 
aghi**) ei bondans arwa. J)y mera vt at**) giwa aen .IIL marker. |)et barnit 
penniogana haw^r vp takit.*®) gi\^i hinum andrum vt (*^af. sum sic gitae 
JkW til vnniL*®) will ei ellör vt giwa. J)a sökis vt metJ laghum. paessin 
bara stånden swa mQ})or arf sum a}3alkunu barn. §. 1. jg> Giptis ma})^r met$ 
samu kunu han lighrat haw^r stånden J)e barn*') arf oc vrf.^^) ba})e faejj^r- 
ne oc mö]3^rne. will (®*ei giptaes mej> hoenni.®^) höte^^) XII. örae. at fraen- 
d«|)ocka.®*) Taki J>et raett^ giptarma)>er. aerwi oc ei pel barn mera fram 
i aetb.^ *) §. 2. ^ Nu kan ofraels man barn afla metS fraelse kunu. elW oc 25 
fraels méfS ofraeise. gange ^€Br barn til baetre halw. §. 3. Aflas barn i hordo- 
me. eller i fraencimis spiaell. stande ^et barn hwarti fa}>urs arf eller mo^or. 
§. 4. (•^Nu fö]>is barn si})an h^er döj)er aer. synis quikt®^) oc draghar®®) 
anda til oc fi:an.^') taki ])et barn fa])urs arf. Nu sighiae fae|)erne$ fraender. at 48) B. add. ta. 

49) B. Aauer at arue fangit. 
M)) B. om. sin. 

51) B. add. ok. 

52) B. oro. ;»d?i. 

53) A. af priraum fuit tcripturo. 

54) B. agka. 

55) B. om. o/. 

56) B. upburit. 

5?) B. om. af. sum. 

58) B. uunnit. 

59) B. add. bälSe. 

60) B. arf, et sic in sequentibus. 

61) B. han ok angum btndum giptoi &c. '62) B. add. sum fyr (xr sagkt. 

63) B. add. tha. 

64) B. add. botum. 

65) B. €et. 

66) B. hic incipit oovum caput cum rubri- 
ca: Vm barn the epttr fatiur dö- 
dan födas; cui rec. man. in märg. add. 
{OC nen) frillu barruB {pennin)ga vexm; 
at litterae in parenthesi positae, suot ab'^ 
scissae. Cfr. not. 4. pag. 61. 

67) B. sic. A. quicker. 

68) B. drag&ir. 

69) B. fra. 64 ^rfpof B. lU. })et barn War ei liwande fot. wari })et a ej)e oc witnum ^a^®) quinnae J)«r 
inni waru. \>a J)et barn^*) fot war. wilia ^aar^^) swasriae. at j[)et barn war li- 
wan^Se fot. swaeri ))et fraender haennaer tolf ell^r skyltJe maen stande siaelf i 
for ej)e. ^ru ei fraender eilaer (^^skyllaer maen til. swaeri J>a meS bygtJ fa- 
stum mannum. slikum hon kan |)a^^) fa oc stande siaelf i for e))e. jg. Nu 
dör tno^er frän barne. oc fa^^r liw^r epti. ])a sighiae roö)>^nes fraender. at 
J)et^*) barn war ei liwandis^^) föt eller do fyr aen mo^er. wari })et a J>e- 
rae quinnae witnum oc ej>e Jj^r^^) inni waru })a })et barn föt war. waeri J)a 
bondin arf ^et metS e\>e XII. manna, oc^^) stande siaelw^ i for e^e. wari 
per ofraelse^®) kunu ejD^r swa gilder sum fraelse.*^) Hawer ei bonden (®*J)aBS- 
sen witnin före sic. aghi wizort$ engin til ]>et arf. §• 5. Jff Nu kunnu frillu- 
barne penninga waexae®^) oc dör si])an barnlöst, liwer faj)er oc®^) moJ)W 
eptir. aerwe hälft hwart ])enB* -^u ei fa])er cUct mo))^ til. gange })a J)et 
arf swa®^) .sum all annur arf. Vm biltugha manz arf. oc nmtakna kunu barns arf. IIIl^. \jkr\>i i€v maj)cr*^) biltugher lagha})er.*®) Rymir af lande oc kuna hans metJ 
hanum. oc®^) aflat barn metJ haenni mae]>an Jjön vtloendis aeru. eller waru 
aflat®®) fyrrae. J>e barn aghu arf oc ?rf standa. Rymir man oc husfrun*®) 
siter quaer stiaels hem oc aflar barn metS haenni. ^et barn aei arf taka. barn® ^) 
pet heter rishufj^i.®^) §. 1.^ Nu kan biUughum®^) manni^^) nocot arf 70) B. om. pa, Legeodum videtur pera. 

71) B. om. barn. 

72) B. add. ^a. 

73) B. skyldeman. 

74) B. om. pä. 

75) B. om. pet* 

76) B* Uuande, 
11) B. om. ^aer. 

78) B. om. oc. 

79) B. ofraha. 

80) B., frälsa. 

81) B. th4Bssi uitni firi äcc 82) B. uaxa. 

83) B. eller. 

84) B. om. swa. 

85) B. man. 

86) B. laghier. 

87) B. om. oc, 

88) B. aflaiS. 

89) B. husfru. 

90) B. om. bom. 

91) B. rishofie. 

92) B. biltugha. 

93) B. add. tdkr hans barne. Mrfpm B. Ull. 65 

til falla mae^anhan vt Iflendis aer. Faar han fri}) i hans daghura. (^^taki batSe 
arf ok vrf. faar ei fri}) i hans daghum. takin ^a J)e arf®*) naest®*) aeru in- 
laendis. §. 2. ^ (®^Nu kan kuna rantakin warj)a. (®®oc aflar barn i J)y. 
warj)er mannin laghvnnin®®) ^^»r til metJ .XIL mannum. stande J>et barn^^**) 
arf oc vrf. ae hwar ^j kan arf til falla. 

Fm gitBl^ teptir döpctn. V^. 

livkunnu giael^ eptir dö^^an wara. ]>a warin arwar }>es^) skyldughir |)et 
giaeld gisellae. af J)y goz J)^r eptir aer. fyr aen J>e skiptin^) maellin sijn. Kun- 
nu })e skiptae gozsit fyr aen giaeltJ aeru gullin ]3es dö])ae. ))a hawin arwane 26 
guUith |)et giaeltS innaen fyrae^) mana])a si]>an skipt aer. iEr oc swa at ]>e ei 
guUith hawa innaen j[>en dagh sum nu^) sagt aer. oc skiptae ^e gozsit fyrrae. 
J)a $ee ^en sak^r (*til ]>riggiaB märka sum ogullith hawer. höte (^1. raark 
hxntmgi. I. malseghoTtcfa oc .1. hundare. paer aer hwar ^erae malseghande 
före sic sum giaellae attu. ^exx man taki malseghanda mark sum epti giael- 
deno kiaerer oc ^mr til talar. §. 1. Nu wilia J>e dyliae giaellit' aer }>et min- 
nae aen .XL. marker, dyli ^et metS twem witnum^) oc .XII. (^manna ej>e. 
^r ]>et oc®) .XL. laarker. J)a dyli metJ J)raetylptum e})e. Nu aer })et giaeltS 
meiJ liwande^®) manna witnum vt sat. eller metJ brewm. hawi*^) wizortJ 
^en sum eptir kiaerir. oc ei ^en dyliae will. 94) B. sic. A. om. taki — dagkum. 3) B. fitåra. 

95) B. oro. arf. 4) B. oro. nu. 

96) B, ruestu. 5) B. at ikrm marcum &c. 

97) B. hic incipit Dovum caput, cum rubr. 6) B. ena kanunge ena maUatgkanda ok 
Vm kona uartier rantakin. tkräfiu kundare. 

98) B. uarder barn a/lat i tky. 7) B. sic. A. mannum. 

99) B. toffkuunnm. 8) B. mannum. ar &c. 

100) B. add. häiie. 9) B. om. oc. 

1) B. om. pes. 10) B. liuanda. 

2) B. skgfta. 11) B. add. pa. 

Corp. Jut. Sv. G: Ant. Vol IV. 9 66 ^rfpa B. VI. Fm ofsinnis*- ^'S arf (*'oc an mem dräper tU arfs. Fl*". 

« 

JVAn swa illa warj>a al bonde oc husfru oc barn^*) ^eroe metJ petn tappas 
all saender i watni saman. farande i skipi. ell^r a^^) ise. hwaria lejdes ]>et 
ha^ndae kan. ell^r oc all saender i elde brinnse.^^) eller^^) haer a lant$ coma. 
oc swa draepin war^a. oc (*®weit ^et engin hwar J>er laengst liwer. eller fyr- 
stum dör. ^er gange fae|)erne til fae))ernes. oc mö}3erne til mödernes. §. 1. Jgf- 
(^^Nu kan oc swa illa haendae at barn draepasr fa]3ur sin elier fa^er barn sit met$ 
wilia gierning ellaer barn moJ)or eller mo^er barn siL*®) \>€dr ma engin an- 
naen til arfs draepae. Draeper fajjer barn sit. J>et a;rft hawer mo^or sinae. oc^*) 
agliar ^ét barn syzkine flere sum han aer ei faj^er at. takin ^ön arf eptir |>et^^) 
draepit wartS. Aghar han barn sum dräp. ^a gängen ))ön frän arwe. ^eer giaellae 
^e^^) faj>urs gierninga at.^*) Draeper moJ)er barn sit. wari^*) lagh samu sum sagt 
aer. §. 2. Jgf Draeper raa^^er stiupbarn sit. taki mo^^er arf vp aen hon liwer. 
oc barnsins fae])ernes fraender takin arwa böter. Nu sighiae fraender barnsins. 
at mo])er raetS siaelf metS bonda sinum barn sit draepae. waeri \>a hon sic metS 
j^raetylptum e])e. oc stande siaelf i fore})e. Falz hon a t \>em e))e. takin fae- 
J>ernes fraender barnsins baj)e bot oc arf. Giter hon sic wart. J>a*®) taki 
arf eptir barn sit. oc faj)ernes^') fraender takin^®) arwa böter. Draeper kuna 
stiupbarn sit. wari lagh samu sum skilt aer. §. 3. jf Nu draeper man swer 
sin eller swaeru. takin fraender skyldaste })es draepin war arwa bot. oc^^) hus- 
fru hans sum dräp taki arf eptir fa^t^r eller mopor. ('®Hwar })erae haeller 12) B. sic. A. ofsitnis. 

13) B. om. oe — arfs. 

14) B. böm. 

15) B. ae. 

16) B. brenna. 

17) B. add. ok. 

18) B. uet p4zr angin. huar tha lagnsi 
(sic) litUr äcc. 

19) B. hic iDcipit novuro capat , cum ru- 
brica: Vm man drapir annan til 
arfs. 20) B. om. sii. 

21) B. om. oc. 

22) B. add. sum. 

23) B. thån. 

24) B. om. at. 

25) B. tuerin. 

26) B. om. pa. 

27) B. faiSemes. 

28) B. om. takin. 

29) B. oro. oc. 

30) Pro Hwart pertB. B. sic. JEtfpm B. VL 67 drspit war)>.3 ^) Nu kan haenni sak giwas at hon raetS })et dräp metS bonda 27 
sinam. waeri sic metJ ]>r8etjlptum ej^e. (^ ^wari siaelf i fore})e. §. 4. iE hwar 
])eo draeper han aerwae skuUi. ))a \vari han skilder witS arf. oc giter han sic 
ei wart ^4Br före. höte hundra])a vnarker oc XL.^^) witin ))et .XII. men 
met^ e]>e sinum hwat hsellasr^^) draepit war til arfs ell^r ei. 

('*Fm clmrha arf pe tuer inf ödde mru. Vll^. 

uwa aer stat vm claerka arf oc pr^stae. at hulikin prest^^®) kirkiu haw^. 
(3^^a wari skyldugh^ kirkiu eptir sik lata swa mykit sum^®) han före sik 
tok. })a han til haennasr com sum claerka kalla inuentarium. Af J3y goz sum 
\aT aer iwir at. pa^®) hawi präster walÖ testament sit*^) görae. giwa oc 
giaeflae giael^ sijn. oc*^) swa aerwe eptir sic**) lata görae. oc he{)er allan. J)ön 
eptir (^^dödan aer skylduct at wara. Alt )>et sij^an ^aer aer iwir at. })et ta- 
lin^*) rsdlter arwar hans eptir lanz laghum. HiBT byri€BS iarpa balker. oc téBliaes i hanum flockar .XFIII^\^) oc sia:^) 
af (^ptessum malum. 

jf Vm ior])a eländan. .J^. 

€f Huru byr})aemaBn vm lor}) delac. Jl^. 
JF Vm afra])a giaefö. JII^. 31) B. nar. 

32) B. ok siande sialf &c. 

33) B. tiugAu. 

34) B. om. Aalker. 

35) D. sub rubr. Ber sia: vm c I er ca 
arf Bddit hoc caput calci libri de iure 
ecclesiastico. Cfr. not. 31. pag. 46. 

36) B. add. sum. 

37) D. ian ar skyldughec &c.; verba han 
ar autem fere extrita sunt. 

38) D. om. sum. 39) B. D. om. pa. 

40) B. D. Qm. sU. 

41) B. D. om. oc. 

42) D. om. sic. 

43) B. D. sic. A. om. dbtan /er. 

44) B. D. aruin. 

1) Lege .XVIII. B. fem ok tiughu. 

2) B. sic. A. add« i pem fyrsta. 

3) B. sic. A. pro p as sum malum ha- 
bet p as. 68 Jofpa B Ä JEn*) brö}}«r delae vm (*iorJ)aB köp. oc vm ])raDga köp. 
jj; Vm syzkine (®ior})a skipti. 

jg. Vm aen flere bindae köp a en. 

« 

jg. Ym återköps fasta. 

Jg iEn bonde ma husfru sinae®) iorj) saeliae. 

jg. Vm iorJ)a waetS saBj)ning.*^) 

jg Vm gipt oc a fräts. 

Jg. Vm*^) landboe scal ior^ atersigbiae. 

Jg Vm ior})a köp**) oc skipti. 

Jg Vm vrfielle. 

Jg Huru landboe ma a scogh aka. 

Jg Vm bolagh. 

» 

Jg Vm inlaxfae. 

Ä Huru fa})er a barnum sinum*^) iorj) firi fbj)0 biu|>a. 

•f ^n*') Docor six ur iorJ)a delo. (*'F»i to;;j&a eländan. J^. .vr. 

.201'". 

.XllW^.*^) 

JCVl'". 
.XVW". 

.xnu'". M .AJ)er eländar iorj) i by. J)a scal sjnaemsen til kalla. })en byr agbar^^) 

til brut oc byaemals gänga. ))a gang^ ]^en man til clandat bawer. ocsic kiaen- 

nir. ^a swarar ))^n sum a bor. oc sic kiaennir. agbi ])a aboande wald oc wiz- 

28 orj[) sic firi fae|>^me M^seriae metS byr]>amamium^*) sinum. Nu sigh^ ]>tfn 4) B. Vm. 

5) B. iori ok &c. 

6) B. skipti ioria. 

7) B. add. titulum: Fm man eani&r&sina 
i konungs eller biscops yari bota. 

8) B. sinna. 

9) B. add. titulum : Vm man iard kdpir 
ok tban dör satt hauer. 

10) B. uadséBtninff. 

11) B. add. duos titolos: 

J^ j^n man sighhr iorit af andrum köpt 

%ma ok amuxr dyl. XII*" 

Jg Fm ouormagka fStSo ihorua. Xllf". 12) B. add. titulum: j^n landboe ma ktts 
af iord offhandes föra. 

13) B. Huru. 

14) B. add. titulum: Vm landboe ok iorS^ 
i^ffiande um gipt dela. 

15) B. köpt. Male. 

16) B. add. titulum : JBn man hauer eghn 
i annars bolstadi. 

17) B. om. sinum. ' 

18) B. Vm. 

19) B. Rubricam faoc toco omisit mimator. 

20) B. scal. 

21) B. bya mmnum. Jwpa B. I. 69 

sit \^etne wara sum clandat baw». oc fblghiae swa hanum full witne. at 
han oc fa^^ firi hanum rve^xx ba^e gipt oc afraj[). aghi oc^ ^) han wafö 
(2^firi sit f2Bj)erne waeriae. warin }>«r baj)in^*) iamskibe. Kome oc^*) hwar 
J)eraB til J>inx med ^raetylptum ej)e. Nsemne sij[)an hwar Jjerae .VI. maen. J)e 
J[II. aghu ranzsaka hwar Jjerae sannare baw^r. oc til })es Jjeroe ej)witis.^*) 
|)e .XII. wilia*^) gänga at oswornum*®) Jjraetjlpta^^) e])enum. fylli })a ^en 
e]) sin J>e med gänga, oc aghi (^ ^))en ior]) |)e fblghiae. oc ^en see skilda witS 
ior{) sum ^e frän gänga. 

Huru hyfptB mmn vm iorp deliB. M^. 

jNv kunnu twe maen delaes wij)^ vm byr^S a t köpae. annaer sigb^ sic nae- 
mir^*) wara i^^) byrtS. J)a wari ^en naemir byrtS sinae lösae^^) sum naemir 
wari aerwae. aen aerwae skulli. oc lagh biu})i sic^*) til byrtS sinne.^*) sum i 
la^iiam skilt acr. aeru ^ ba|)ir iam skyller, warin oc (^^ba))in iamnaer byriS 
at köpae. §. 1.^ Nu hawm* byr))aman ior}> sinae laglica^^) salt. eptir J)y 
sam lagh hawa skilt, oc byrt$j[)amaen oquaelt^®) låtit standa iwir staemnu da- 
gha. oc ei til bu|)it Hawi ])a ^en ior^ sum^®) köpt haw^r. hawi oc engin 
waK J)e ior}) framaletJ*®) quaeliae ell^r åtala. §. 2. Kan raaj)^r saeliae fae- 
J)ft'ne sit oc köpae annaet goz. ell^r oc skiptae. wari J)a })et faej[)«rne oc byrS 
oc ei aflinga ior]). ])et ä raettum byrtS^amannum biu])as aen falt heter. §• 3. 
(♦*Alla aflinga iorj) sum ei aer af byrÖ köpt. J^a*^) hawi J)«n wald sum afl^t 
hawer. giwa oc giaellae oc saeliae hwem han will. 22) A. v. oc omissam supra lineam add. 33) B. k&pa* 
man. forie rec. 34) B. om. sic, 

23) B. sik före fatieme äcc. 35) B. sirma. 

24) B. bate. 36) B. baiiier iamner &c. 

25) B. om. oc. 37) B. om. laglica. 

26) B. sic. A. ^er witit. 38) B. oqualt. 

27) B. sic. A. add. mélf. 39) B. om. sum, 

28) B. suarmtm. Male. 40) B. add. ai. 

29) B. iknetylptwnL 41) B. Quae in hoc cap. lequuotur, ea pal- 
3^ B. hati torti sum pe &c* lidiori atramcDto, et forte alia manu 
30 B- normer^ et sic infra* quam cetera , scripta suDt. 

32) & om. t. 42) B. om. pa. 70 Jinrpa B. UL Vm af r apa gimlt. 111^. 

liv kan landboe afratJ af mera*^) giaellae aen til hittis. A**) raottu byaemale. 
pd scal*^) alla eghanda saman calla. oc J}em til sighiae. wilia eghandar*®) ei 
til coma. pa halde landboe at saclösu afra^um vppi. Nu coma eghandar til 
byar. })a scal hwar })eraB waeriae med épe at^tan manna alt J>el*^) min- 
nas aer aen örtugh. Ok*®) alt pel sum örtugh oer ell^ örtugh*®) mera. 
waeri J)et meÖ Jjraetylptum ej)e. J)a haw^r*®) hwar perx wart sum afratS ha- 
v^^r takit ökningar allar warin af lagj[)ar. oc ej[)ar allir^^) stånden. Landboar 
afratS ei mera'^^) af giaellin aen i rsettu byaebruti hittis. wari J)et landboans 
sca])i at^^) han ei eghanda fyrrae til sag|>e. Kan en af \>em sum waeriae 
skuUi ej[) sin faellae. giaelle at^ lan^boa gipt oc afra^S. oc met$ .III. marker 
29 til ])raeskiptis. oc pe skiptin ior]) sum wart bawa. 

j^n bröpev délm vm {^Horpa cöp oc vm pranga cöp.^^) IIU^. 

JUclae bröjD^r vm egn ell^r byrtS])amen. |>erae ma hwargbin före andrum 
{^^(iBperne hindrae Jj^r a hwar (*^})eraB andrum waertS ell^r wi})«rgiell le|>ae. 
Fölghiae J)é»r*®) fuUer fastar. })a*^) stande swa skyldrae manna cöp sum oskyl- 
drae. Nu kunnu twe men egn cöpae. annaer aer byrt$])aeman^ ^) til. oc annaer 
ei. aghi byr])aeman iorj) oc \>en wari wij)er skilder sura®*) ei agh^r byrtJ 
til. §. 1. Nu kan manni nötS til coma oc j[)rang. ^a will han ior}) sinae sael- 
iae. biu])e })e ior^ byr][>amannum sinum fyrst hema at })erae metS granna wit- 
num. |>ésr naest at kirkiu méfS sokna witnum. oc®^) swa a )>ingi mé^ ])inx 43) B. mero» 

44) B. I. 

45) B. add. han. 

46) B. offhanda. 

47) B. add. sum. 

48) B. om. Ot. 

49) B. om., örtugh. 

50) B. add. sua. 

51) B. sic. A. allar. 

52) B. mere. 53) B. é^. 

54) B. ior& oA ätc 

55) B. köpt. Male. 

56) B. faSema tluer &c. Male. 

57) B. a annan uarH &c. 

58) B. add. sua. 

59) B. thiBT. 

60) B. bgrlSamander , et sic iofra. 

61) B. om. swn. 

62) B. om. oe. Jorpa B. UIL 71 witoum. Nu delae J>e (^^sinae maellum annaer sigber lagh bu]3it wara oc an- 
vsa eh wari J>a^^) ^et a .XII. manna witnum. Ra]>e bahvi nsemtS War 
|)er2B. wilia .XII. men swa sighiae oc witnae at iorj) J>e®*) aer lagh bu})in i 
lagh ]>ingum. oc byr))aeman wilde ei lösae. ]3a hawi }}^n ior]> sum cöpti. oc^^) 
aer bjrj^aeraa^er in laendis. ])a liggi firi hanum^^) lagha staemnudagher byr$ 
sinae**) lösae.^^) })et aer dagh oc mana])^r. Kan han^°) vt Ia;ndis wara.^*) 
]>a liggi firi hanum dagh oc iamlangi. Ok''^) löser han ei i J)aennaB^^) staem- 
Dudaghuui byrÖ sit^*) 2Xer. aghi })a**) eknti wald sij)an lösaé. hawi J>en iorJ> 
sura copti me"5 oclutraJ)u oc oquaeldu.^®) ^ Witnae swa^^) .XII. men me'S 
byTt$])amanni at ior]) j[)e aer ei lagh bu])in sum sagt aer. dömes j[)a ior^ i 
byr^. oc bin til (^^waer^Ssins sum cöpt haf))i. oc ^exa bote III. raarkar sum sålde. 

Fin syzkinm iorpa skipte. V^ . 

uill man skiptae vndan« sjstur ell^r broj[)ur fae])^me \>erx. pen sura skiptae 
will. han scal laeggiae peta J)riae^®) byiae i wal.*®) })et a raett^ byr^aman 
görae. Firi \>y skipti liggi staemnudagh^ na t oc iamlangi. hawi j[)ön eknti 
wal8 fyr wij) annaen skiptae. J®*) byura aer byrj^aman skyldugher })em iorj) 
fa sum (''^los iorj[) aer innaen. |)et scal warabondaby oc ei kununx ell^r walz- 
raanna. §. 1. ^ Nu kan wara at syster ell^r broj^^r skiptae ior}) sinne, vn- 
dan naestae byr^amanni. ^e ei ma vndan byr^ g^Qg^* oc ständer })et skipti 
oqual^S^^) vm nat oc mana]) sipan iaralange aer vti. (^^))a scal ]3et skipti fast 63) B. sin i meUtun. 

64) B. om. pa. 

65) B. om. Pe* 

66) B. om. oc. 

67) B. add. nan byrtiamander ar. 

68) B. add. at. 

69) B. add. an han uU. 

70) B. t&an. 

71) B. add. sum rattar byrSamander ar. 

72) B. om. Ok. 

73) B. thamma. 

74) Lege sina. B. om. b» v. 75) B. om. pa. 

76) B. oqualdu. 

77) B. ora. swa. 

78) Pro Tvaris sins. B. sic. 

79) B. tkrea. 

80) A. wald scriptum est, at d ab ipso 
scriba deletum. 

81) B. add. them. 

82) A. Loco v. lös aliud vocabulum antea 
fuit scriptum. B. lösioriS ar &c. 

83) Pro oqualt. B. sic. 

84) B. pat skipti scal fast &c. 72 Jwpa Ä V: oc fult slanda.®^) Hawi si])an framaletS engin waltf til ]>et skipti quaslias el- 
30 \ex elända. Tolf men sculu J>et*®) wita aen ior})in hawer laglica i byrj)a 
bu])i warit swa sum skilt aer. oc swa aen byr^Sj^aman böz til i staemnudagha 
laglica at lösae. Sigbiae ^e .XIL®^) at ior)> war ei laglica vpbuj[)in siva sum 
fyrrae aer skilt, dömis J)a iorj) i hjt^. oc ^en höte III. vaarket^^) ohemult 
haw^ skipt. I.^^) malseghanda. andra (^^kunun^é. ^ri})iu hundare.^^) Fm®2) ^91 f,ere bind^ cöp a en. Fl US JVunnu twe ell^r J)ri köp ell^r skipti a en gripae. sighiae ior^ af hanum fan- 
git hawa. Fölghir®^) ^em allum fuUar^*) fasta raetter. hawi J)a®*) \>en 
wizor}) (®®sum fyrrae cöpti. oc®^) \^en craewi waer"S sit at^ senaer®^) cöpti. 
oc III. marker rae^ före ])et at hanum war obemult salt. XII. men ^itin 
JDet hulikin })erae fyrrae cöpti. Haw^r en J>eraB haef^et® ®) vndir sic. takit(*®®af 
gipt oc afra^. aghi |>a ^en metS fuUu cöpe. Nu haw^ engin swa baef)>aet. 
aghi pa p^ egn. hemuls man me^ ständer. Gielle \>en äter waer^ ^em sum 
eptir waer^e sinu a han gitae fasta ^) bundit ^eer twem et sålde, oc JIL mor- 
Ar^ mé^ firi ohemult salt.^) §. 1. Nu kunnu sn twe cöp a en gripae metS 
fastum. oc hwarghin ^erae* haw^r (^haef^et lorj) ell^r (^af gift takit sum sagt 
aer. |>a dyl salin at han hwarghum ^erae salt hawer. fyllin ])a a han fuUan 
fasta rået oc hawi hwar })erae*) halwa iorj). elUr®) hälft (^waer}» hwar oc 85) B. add. ok. 

86) B. om. pet. 

87) B. om. .XII. 

88) B. add. sum. 

89) B. ena. 

90) B. hundare ok thritSiu kotnmge. 

91) B; sic (cfr. Dot. 90. praecedentem). A. 
hunda. 

'92) B. om. Vm. 

93) B. fylghi. 

94) B. fulder. 

95) B. om. pa. 

96) A. fyrr^R man scriptum est, at lusturo verborum ordinem adpositis signis iDdica< 
vit scriba. 

97) B. om. oc. 

98) B. senna. 

99) B. haf&at. 

100) B. ttfifipt. 

1) B. sic. A. fastan. 

2) B. om. salt. 

3) B. Aafi a ior&. 

4) B. afyipti. 

5) B. oro. pera. 

6) Lege oc. 

7) B. uarå ok &c. Jorpa B. 73 halwa bot. ^ra }>e oc flere wari lagh samu.«) §. 2. ^n sighiae twe af 
ennin iorj) hawa fangiL annaer sigh^ skipt hawa. oc annaer cöpt hawer 
hwarghin J>eraB®) hsef^t ior])ena }>a gifs J>ein wizortS.sum skipti giorJ)e. An- 
iia?r bindi fasta epti \?aerj[)e sinu*^) sum cöpte. J}«i höte III. iiiar*«r sum**) 
o faemult sålde. 

Vm äter cOps fasta. VIl"^ . 

iiV kan bonda ]>r8eDgiae egn sioae wae]) saetise i bjgiS hema met^ wse])iae fa- 
stum oc staemnudagh fori laeggiae. pa scal han m€6 samu^^) fastuni at^ösee. 
sum })a*^) wi}>«»wara J)a han egn sinae vt satti. ell^r**) arwm J)erae. Nu will 
)3€D ei yri^er i¥der]>e taka sum egn sat war. ]>a scal vraer^ takuiu i haender 
saetiaes.^^) oc bonde sia^hv^r egn sinne ra^a sum vt satti. Hin taki wasr]> 
}» hanum synis. (^^Fölghiae J)e*^)ei banum sum egn wa^ sath**) hal^i.*®) 
(^^/yili ]|)a äter cöps fasta. Aghi ])a ^n egn sum fangit bawar. §. 1. ^ 
P^Kan man bötae ior]) sinae i kununx gar^ eller biscups. ))é9r (^^sculu staem- 
oadagha firi liggiac ])re ])inx dagha. bjrt$]3araen sculu )>e ior)) at^lösae i^em 
}>rim wikum. Ks\x byr]3aroen vtan hundaris. liggi firi ^em nat oc mana])^. 
Will ^a laBnsma|)CT^^) ei wi}) v^aerj>e taka. })a sculu byrj[)amaBn waer}) a ))ingi 31 
bfu^a oc takum i haender sastiae. byr})aroaen (^^ra|>e egn laensman taki waer}) 8) B. tama. 

9) B. om. per4t. 

10) B. om. sinu, 

11) B. om. sum. 

12) B. wma. 

13) B. om. po. 

14) B. add. ok. 

15) B. saAia. 

16) Sequeotia mutilata et turbata esse vi- 
deotur. Ita fere, ni fällor, legeDdum est: 
tolfman skulu pet wita håvat bupit war 
eller ei. fölghuR pe hanum mm egn foap 
iaih hafpu fylli pa återköps fasta. fbU ghia pe ei hanum. aghi pa &c. Cfr. §• 1, 
et UplL. JB. 9: 1. 

17) B. om. pe. 

18) B. uisat. 

19) B. sic {/éafie). A. hafpo. 

20) B. fulle atterköps fasta. 

21) B. hic incipit novum caput, ctim ru- 
brica: ien man can iortt sina i ko^ 
nungs eller biscops gari bota. 

22) B. sic. A. stamnudagha firi laggiéB. 

23) B. lansmanderj et sic in sequentiba^. 

24) B. raiien egn. ok lansman &c. Corp. Jur. Sv. G. Ant Vol IV. 10 74 Jorpa B. VII 

^a hanum synis. S^v ev swa bu])iL |)a bawi ]>m, ior)) sum fangit haw^r. 
XII. maen sculu ]3et^^) ^ita. hwat bu]>it war ell^r ei. Ra))e halwi D8eni'5 
hwar j>eraB.^®) hulikin domare atercöps fasta (^^ej> dömer fram^*) fyrrae aen 
•XII. maen hawa witnat sannintS ^éBV vm. höte III. marker, oc domin hans^^) 
^ari ogilder. 

Mn hände ma husfru sinnm torp Sédia. FllP*. 

liv will bonde (^^kunu sinne ior]) saelise. aeru^^) ei barnum^^) bundin. )>a 
hawi ei watö baennae ior)> at saeliae. vtan iaquas})i haennae oc skjldasta fraendae 
haennae. Mm ])ön barnum bundin. oc wraek^^^) ^em^^) uöiS til. ^a hawi 
waltS at saeliae baegiae ))erae.^^) t>va luti bondin af ior}) sinne, oc en^^) ^ri- 
]>iung af husfrunne^^) iorJ>.^ JE hwar bonde^®) sael eller skipt^^ ®) iorJ> hus- 
fru sinne. ^^) j[)a ^en sum cöper bindi fasta ba|>e a bonda oc (^^swa a hus- 
fru. §. 1. ^ (^^Cöp^ man ior)> af andrum, oc dör ^en sum salt hawar. 
wilia si})an aerwingiae hans elända oc quaeliae' j)e ior]> })a scal \>en sum cöpti 
bindae fuUan fasta rået a ])em. met^ ^y at ^iBr aer sun i fa)>ur$ sta^S.^^) oc 
ae hwar. sum annaen^^) aerw^. han aerwi swa let sum liuft i ^aessu^^) male. 

Vm {^^iorpa wiép smtning. JX^*. 
iS v kan ms\^er egn cepmannum waetSsaetiae. han scal j[)et metS witnum oc ful- 25) B. otn. pet. 37) B. husfruna. 

26) B. oro. pern. 38) B. add. eller. 

27) A. Loco verborum ep damer alia quae* 39) B. skipti. 
dam antea fuerunt scripta. 40) B. srnna, 

28) B. sic. A. om. fram. 41) B. om. swa a. 

29) B. oro. hans. 42) B. hic incipit novum caput, cum rubr. 

30) B. husfru sinna. y^ f^an iortS köpir ok thten dör 

31) B. add. thön. ^,^,„ galt hauer. 

32^A. Lill. r oroissa supra lineam est ad- 43^ g ^jj ^^ ^^^j^ . ^^^^^ ^^^j 

33) B. uurakev. **) ^- öW"»*- Malc 

34) B. oro. pem. 45) B. sic. A. passé. 

35) B. om. pera. 46) B. sic. A. wap satning torp. Cfr. 

36) B. om. en. ind. capp. Jarpa B. IX. 75 

lam fastum görae. oc swa vt ssetiae. ^^er til staemnudagh firi laeggiae. Si^a 
scal oc bonde aterlösae. meiS fastum at^^) staeranudagbutn sum han ]>et^®) vt 
saeter. Nu sigher cöpraan iwir stasmnudagh ior]) hawa standit. oc bonda eknti 
bu^it^^) hawa. ])a scal han (^^|>e egn eptir staemnudagh^^) vp biu))a i ))riin 
)>ingum raettum bjr{>amannum i py hundare ior^ ligger. Lösas ei byr^ainen 
2Lier eptir swa bu]>it. hawi ])a pen ior})^^) fangit hawar. Nu sighiae ])e sum 
lösEB wilia* at ^e ior}) war*^) ei laglica vpbu])in. Wite J)a cöpman hana^*) 
Tpba])na (^*hawa warit. med sex roannum af cöpsta^i \^y^^) sum ior^in^^) 
war vt sat. oc sex af lande, i \>y hundare ior])in ligger i.^^) at hon laglica 
Tpböz. Wilia pe .XII. pet swaeriae at laglica war vpbuj[)it. \>a hawi pen ior]) 
SDin fangit hawer. Kan bonde si^an dyliae at han aldri pe egn vt satte, ha- 
yn pa cöpman waltS tneH fastum sinum. pe egn waeriae i py hundare sum^^j 
hon h'gger. Giter cöpman swa wart. giwi J)en egn vt sum waetJsaet®®) haf^i. 32 
oc*^) metS oJ)albrut.*^) Hawer J)aBnni®') man byrj)amen sinae me'S ^inx 
witnum wi})er warat. fyr aen egn^^) war laglica burt gangin vndan ^em« 
wari saclös. hawer ei swa giort. höte III. marker til ])raeskiptis. §. 1. ^ 
(^^Nu kan man^^) sighiae ior^ af andrum cöpt hawa. annaer dyl oc sigher 
nei firi sic.®^) at han ei (® •sålde, aghi pa ])en wizortJ sum fastar fölghiae. ^e 
sam wiper waru. (®®witin oc })ön tu sum waertS matu. ^en hawi ^a eknti 
^afö nei^^) sighiae sum sålde. §• 2. Hwar sum ior}) faar me^S cöp. eller skip* 47) B. ok. Male. 60) B. uatSéfai. 

48) 6. ofD. pet. 61) B. oro. oc» 

49) B. iilbuiU. 62) B. otSulbrut. 

50) A. Verba pe egn ömissa supra lineam 63) B. tham. 
add. ma o. forte rec. 64) B. byrd eghn. 

51) B. stemnudagha, 65) B. hoc loco incipit novuro caput, ctim 

52) B. add. sum, rubr. an man sighir ioriS af an- 

53) B. ar. drutn kbpt haua ok annar dyl. 

54) B. add. laghUi^. 66) B. mander, et sic in sequeotibus passim. 

55) B. uara meo öcc. ft7v o ^^ -^ 

56) B. oro. pif. Lcgc pem. äo( « »^ r ^*. .. ^i a. 

57) B. iorö ^®) ^' ^^ haftSi. aghi than &c. 

58) B.' om. 1. 69) B. ok tätm pån &c. 

59) B. om« sum, 70) B. ne. 76 Jarpa B. IX. 

Ii laglica af andrum, oc hawer hona^ ^) o clanda})a oc oqualda vm pry aar. 
swa at engin J)€Br a talar, hawi sij)an engin waltJ. J>e iorJ> sum^^) swa laengi 
haw^ oqual^S standit cluj[)ra^^) elUr elända eller åtala, vtan han''^) kunni 
wara (^^haer fangin^®) oc swa laengi vt laendis wara.^^) eller pet see owor- 
magbi. j[>y at engin ma owormagha ior}) saeliae eller skiptae. vtan til bdetrae. 
oc ])o (^^metS skyldasta manna ra^e. §. 3. p€er sum twe men delae v ra 
iorj). oc aer hon sain. J)a aghi ^en saetJ sum ior}) winder. §. 4. jg' (^^Jtunnu 
owormagha ellaer withwillingae föjx) Jjorwa.®**) })a moghu noestae**) fraender 
Sfieliae ior}) eller lös öre®^) Jjerae pem til föt>o. })a scal pen sum ior}) cöper. 
taka fasta af raettum eghanda. oc®^) af naestum fraendum perx. Clutras ]>et 
siban. bindi ))a fasta a raettan®^) eghanda. oc a naestu frasnder hans. Firi wit« 
willing oc owormagha aghu fraender ba))i swara oc sökias. 

Fm gipt oc afrt^. Ä^. 

vTiptar man ior]) af andrum stande ])erae gipt vm nat oc mana]), pa aer gipt 
laghstandin. Åtta ar scal gipt stan^Sa före pem sum gipta])e. aghi (^•''bwar- 
ghin j[)eraB wald före andrum rywae. vtan eghandin kunni til })raengi8e siaelwen*^) 
a boa. giwi ])a landboanum (^^af gipt \>e sum oanna]) aer. oc trae])is lön met$ 
aen träet 'aer« oc ra])e eghande siaelwer ]orj[) sinni. §• 1. Hulikin landboe sum 
minnae hawer aen örtugh lan'S ior]). oc siter quar®*) vm afra]). viti gullit 
med ens sins epe. eller giwi vt afra]) oc bot enga metS. yrarper pet örtugh 
länts fult. oc siter quar vm afra]) iwir mi]) fastu. giwi vt afra]) oc .III. örae. 71) B. hona. 80) B. sic. A. porwo, 

72) B. om. sum. 81) B. nasto. 

S B fh^^L^ 82) B. lösöra. 

é*i) u. Inan man, o„. . . . •»#».» ^ 

75) B. harfangm. ®^) ^- ^^^^ ''• ^^ ■"*^** scnptum fuit af. 

76) A. /a/t^Y primum scriptuin est. 84) B. sic. A. rattum. 

77) B. om. wara, 85) B. angin uald &c. 

78) B. Verba iTieS skyldasta omissa, in märg. ggv 3^ sialuum, 

sunt addita. . • ^ -» a. 

79) B. hic incipit novum coput, cum rubr. 0') ^' ^^^^ !PP^ ^^ ^^• 

vm ouormagha föio thorua. 88) B. quer^ et sic id sequeotibus. Jorpa B* Si* 77 at a witum,^^) ell^r witi afra]> fyrrae vt giwit siter quar vm ar eth. witi 
guUit rae'S twem^^) oc siaehvcr ^ri)>i. vra annaet arit^^) nfie"S .VI. mannum. 33 
vm |)ri})iae me]) twem oc tolf. aen j)et asr örtugh laniS ell^r mera. Falz han 
at }>em v^itnum eller e})e. giwi vt afra]). oc a marker III. §. 2. (®^Haw^ land- 
boe huus af nyu bygt a ^e ior]) han at afra^um hävder hafL ^e huus scal 
han iorj[) eghanda biu})a a |>rim ^inx daghum ^a han bort far af ior]> ])erse.^^) 
Will ei eghandin^^) til sijn cöpae. ]>a före landboe (^^])e huusaf at saclösu^®) 
innaen nat oc iamlanga. Förir han®'') ei af sum sagt asr. ])a hawin ^e huus 
forstandit sic. §• 3. Taker si)>an eghandin®^) vndan eller naemir^®) i eghna 
lolum ])em han giptat hawer. wari ))et a witnum ]>era8 sum wij) waru j[)a 
gipt festis. §. 4. Nu kan ma})er^®^) ior^ ])e gipta]> aer (^i skipti eller i cöpe 
fa. ])a scal ^mv gipt före lan^Sboa sta.^) 

Huru lanboe^) scal iorp atersighitB. Xl^. 

l\v kan landboa fatöct haendae giter ei bole vppi haldit. ]>y han giptat ha- 
wer. eller will^) af fara oc bole vp sighiae. ])a scal han raettum eghanda a 
))ingi til sighiae. oc annaen landboa a bol biu})a. Fölghiae swa hanuni full 
\\xvL witni. fari at saclösu hwart han will. Hawer han el (^^ingwitni sw^ 
Kum sagt aer. halde ])a lantSboe afra})um vppi oc skyllum allum til bolax 
staemnu. coma si]>an fall innaen. ])em giaelle landboe oc eghande wari saclös. 
§. 1. jg, (^Delae men vm ior)). annaer sigher gipta})a wara. oc annaer (''ei. ))a 89) B. auiiinu quoque legi potest. 

90) B. aJd. mannum. 

91) B. om. oriL 

92) B. hic iocipit novum caput, cum rubr. 
vm landboe ma hus af iorti ^r- 
ghandes föra. 

93) B. pere. 

94) B. aghande. 

95) B. om. pe huttS. 

96) B. sic. A. saclOse. 

97) B. add. oi. 

98) B. aghande. 99) B. namnir. 
100> B. man. 

1) 6. meS cöp eller i skipti fa. 

2) B. standa. 

3) B. landboe. 

4) B. add. oi. 

5) B. things uitni sum &c. 

6) B. hic iocipit novum. caput, cum ruhr. 
vm landboe ok ioria^ghande um 
gipt dela. 

7) B. sighir nei fort. tka &c. 78 Jorpa B. XI. hawi \>en wizor^S^) gipt sigb^ gifnae wara méH tweggiae bygt$ fasta manna 
witnum. oc e^e .XII. manna. §. 2. Fester man gipt met$ witnum oc giaeller 
ei^) J)aghar.*®) Trae^e. sae. skieri oc slae. at saklösu. Förir s\\>an bort af. 
at gipt oguUne. höte III. marker vm aar et.**) swa vm annaet oc J>ri})iaB. 
haw^ han oc sij[)an*^) vm bolateckiu alla. ei aer bot py mere. vtan giaelli 
vt gipt oc afra^ met$ swa mang ^e oguUin*^) aeru. §• 3. ^ Giptar man 
ior^ af*^) andrum, oc \>en dör sum gipta]3e fyrrae aen bolateckiae asr vti. ]>a 
stande gipt före arwm hans til staemnudax. Hwar siim giptar ior]> vndan an- 
drum fyr aen hanum aer laglica af sagt. bote III. marker före vndigipt. 

Vm iorpa cöp oc skipte. XIP* 

i^kiptae maen eghnum^ell^r cöp göras (*^sinne maellum. annaer sigh^ af naem- 
ning wara vndan takna. oc*^) annaer sigher nei. witin ])et fastar ))enB. sum 
34 wi}>^r cöp eller skipti waru. Hwat af naemning war gör eller ei. oc (*^wa- 
rin cöp eller skipti epti ]3eras witnum. §. 1. Wi|>er cÖp eller skipti sculu 
wara .XII. fastar oc twa*®) wi})erw»ru men J>e sculu a ]>ingi ellaer firi kir- 
kiu sokn takas.* ^) §. 2. Skiptae men egnum swa at fult gifs gen fuUu. oc 
lict^^) möte liku. wari ]3et byr])ae luter hans sum han innaen hawer skipt. 
Ständer si])an skipti ])et nat oc mana)). ]>a aer j[)et lagstandit §. 3. Kunnu wil- 
lir^*) maellum skipti giwas. will ^en skipti^') rjrwae sum gaf. hawi före gi- 
wit penningum sinum. swa oc aen han fullar ei skipti. ^a warr |>et ogilt« 
Will oc })en rywae sum willir tok. giwi äter willir. eller witi äter ('^gifnae 
me^S samu fastum wi^ skipti waru. §. 4. (^^Gör man ba])e cöp oc skipti. 8) B. add. sum. 

9) B. sic. A. om. et. 

10) B. ihaghar. 

11) B. om. et. 

12) B. om. sipan. 

13) B. v. ogiildin bmissa,' in märg. est ad- 
dita. 

14) B. oro. af 

15) B. ^ t mellum. 16) B. om. oe. 

17) B. tuari tåp ok skipti &c. 

18) B. tue. 

19) B. ffiuas. 

20) B. add. ar. 

21) B. uUdirj et sic infra. 

22) B. om. skqfti. 

23) B. sic. A. gipt gipruB fnétS &c. 

24) B. om. G&r ^ byrtS. Jinpa B. JUL ' 79 

^ kan skipti mera wara sen cöp. \>mr gifs skiptis fastum wizort^. oc ei cöp 
fastom. JEr oc cöp mera aen skipti. aghin j[)a cöp fasla wald oc wizord. 
oc dömis ))a ior]> i bjrtS. §• 5. Skiptoer oocor \vi)}er withwilling ell^r o- 
wormagha ))et aer ogilt. ]>y at })e moghu eknti cöp eller skipti görae. vtan 
skyldasta fraendae ra]).^^) faj[)urs eller mo^or hwart j[)erae haellaer li^ver. ^ 
Skipter fa|)er bortowormagha^*) möderne, eller mojjer oworraagha faejierne. 
eller andri skjldastu^^) maen baroa oc owormagha skipUe j[)erae goz bort. )>a 
moghu . pe skiptae i baetrae oc ei i waerrae. Mv pel ei swa skipt. })a hawi barn 
wald. J)a ])et til^^) moghanda ålder comber til sit goz aterganga, oc skipti at^^) 
brytae. vtan ])et\vili ])a siaelfl; med gotSwilia (^^pem låtit hawa sum fangit liawer. 

Fm vrfielde. XIII'''. 

Ijigger vrfielder i by. oc asr fiut fielder. Fölgher ei forn hxfp. Rör eller 
^r|>er. gange äter i sama by. han aer vt af gangiu metS lösnum a t saclösam 
j)em sum hael^ast hawer. ^ul han staemningar. eller callas syn til hans sum 
IueQ>at hawar fiell. giwi ]>a vt fiell. oc bote III. marker til ]>r8eskiptis. Gi- 
wer han vt fiell vtan sac. ^a iscal han mark hawa firi )>yni3e sasipe. öre firi 
lassar^ ^) egn.*^) Ok^^) halder laenger sij[)an fult aer til bopit. giwi vt^*) 
fiell oc saetS mae])er. oc pen sa^ti penninga takum i haender sum til biu])er. 
§. 1. jjp Ligger vrfielder i by. fblghir forn haef]>. Rör eller'*) gar})er oc 
roat gierlS. liggi han pem firi (épeme. Ligger oc pen fielder ('^sura flere 35 
byar ('^agho i bj aen en. pe sum han agho. hawin oc'^) ^e ])en fiell firi 
f£])erne sit. 25) a add. ok. 33) B. oro. OA. 

26) B. faSerni hic additum, at liDeola in- 34) b. add. sat; at puncta b. v. subiecit 
daclum est. scriba. 

2! i '^"!' ^/ 35) B. ok. 

28) B. iic. A. om. /t/. ' _ , .• . . , ^_ _ 

29) B. aiitr. ^) Legendum vidctur: 1 oy sum fler^ a- 

30)B.pim hona laia sum &c ^ gho t an en. 

31) B. It^ssa. '37) K an en agho um kring, the ^c. 

32) Pro éhg. B. sic 38) B. om. oc. 80 Jwpa B. Xlin. ^ Huru lanboe^^) ma a scogh oka. XIIII^. 

JVglier man Örtugh i by. vndi landboa. ])a raa landboe fuUum öki a scogh 
aka. oc^^) bawer ei (^^mer aen half örtugh aki hal^m öki. hawer eknti i 
by. aghi oc eknti i scoghe. oc ae hwar man egber ior)> i by ^iBV scogher lig« 
ger til. j[)a agher ^en scogh sum iorj) agher. hawi oc*^) engin WizortJ wij) 
scogh at^^) ksennass pen^*) ei ior}) a. \>e scoghin ständer a. Way^er man öre 
fullan i by. |>a moghu ))e^^) fraelst vp ,a scogh aka. ba]3e eghandc oc land- 
boe. Kan of högg a scogh göraes. aghi \>en wizor}) sum scoghi^^) skipta? wilL 
§. 1. Kan delae i pen by coma lan^Sboe i byggir. lian scal raettum eghanda 
til sighiae. ior)> eghande agher firi ior)) sinae ba})e swara oc sökiae. waeriae eller 
vt giwa oc ei landboe. §. 2. M hwar man griper til herauls manz. ^a scal 

han i lagh})ingura fram coma oc^^) waeriae. eller oc^^) forfalzwitni hans. stan* 

< 

de delae i quarsta)>a^^) piET til swarande comber. §. 3. Nu kan landboe awer* 
kan eller gar|>efatll görae. eller annaet nocot i lagh manna brytas, war^e siaelwer 
brutum sinum. §. 4. (^^Hawerman egn i annaers manz^^) bolsta})i. oc willei 
andrum byggiae lata.^^) eller siaelwer fara. )>a sculu byaemen eghanda. a ]>ingi 
til sighiae. hwat han aer piBr eller ei. Will han hwarti byggiae andrum eller 
giaer]3ae gar^a. ^a takin pe dom af domarenum at giaer])ae vm åker oc egn^^) a 
sama ]>ingi. oc slaghin^^) enginae. oc hawin före aerwo})e sit oc bonde sum 
ioTp a. halde vt giaerj[)um vppe. pen bote gar})afall^^) sum enginae siar. 39) B. landboe. 

40) B. om. oc. 

41) B. sic. A. nuen (pro mer utn). 

42) B. oro. oc. 

43) B. om. at. 

44) B. add. sum. 

45) B. oro. pe. 

46) B. oro. scoghi. . 
47^) B. sic. A. om. 0€. 

48) B. om. oc. 

49) B. quersiaiu. 50) B. hic incipit Dovum caput, cum rubr. 
an man hauer eghn iannarsbol^ 
staii. 

51) B. oro. manz. 

52) B. oro. lata. 

53) Pro eng. B. sic 

54) B. slain. 

55) B. garSa siar fal scriptum est, at y. 
siar lineola ioducta est, punctis simul 
iubiectis. Jwpa Ä XV. 81 Vm holagh. XV^. 

(Jill man bolagb laeggiae me^S andrura. j[)er sculu »XII. men wi)>ar wara. )>a 
})e bolagh laeggiae. ])e sculu oc (^®])et wita huru laengi ])erae bolagh scal stan- 
da. baetris^'') ]>erae goz baetris firi ba])uii]. kan ])et oc minzcas minzkis firi ba]>um. 
§. 1. Nu aer bolax staemna^^) vti. oc ]>e ^ilia bo siou skiptae. ]>a will annaer 
mera af bo ]>j sic kaennas. oc andrum minnas lata.^^) vari ])et a ]>erae .XII. 
manna® ^) witnum sum wi))er waru. ))a ])e bolagh Iag]>u. skiptis oc eptir |)y 
sum )>e witnae. Halder si])an annaer ])erae®^) firi andrum, oc wiJl ei vt gi^a 36 
eptir ])aessum®^) witnum oc e]>e« höte III. marker firi ofhaldit®^) §. 2. 
Vill man bolagh rywae firi staemnudagh. höte ^en |>erae®^) .111. marker sum 
(^^rywir af sinam enskyllum penningum. oc rywi swa. Hawi^®) si])an bwar 
ät eptir bolax fasta witnum. 

I 

Vm inlax ftB. XVl"^. 

l^ger man penninga in til annaers manz. ell^ andra coste hwat |)et haelst 
a^. man til gömo in saeter. )>a scal hanum- |)et sama vt war})a ^en sum in 
baf^i takit. Nu kan |>6n at^ kraewiae sum in satti. ^a dyl bin oc sigher 
nei firi. viti ])a han sum vt craew^ in til ))es sum dyl metS twaeggiae manna 
witnum oc XII. manna e])e. at ))et war in sat sura han vt craewer. giter ei 
swa in witnat. ba waeri bin sic me^S twem oc .XII. Stiaels ell^r brinder ell^r 
walltax baeggiae ))erae saman. hawin (®^oc ba))en sca|)an. aer ei |)et. ])a fae ])et 
sama at^r vt. sum han in til gömo takit ha()>i eptir ^em witnum sum nu^^) 
skilt aer. 56) B. om. pet tvita. 

57) B. batras. 

58) 6. iic. A. stéomm. 

59) B. om. laia. 
W) B. om. manna. 

61) B. oro. pera. 

62) B. tk4tua. 63) B. sic. A. vp haldit. 

64) B. om. peta. 

65) B. sic. A. rynHB will. rywi af sins 
ensAylhtm &c. 

66) B. haum. 

67) B. baie sctäa. 

68) B. om. nu. Corp. Jur. S». G. Ant. Vol. IV. 11 82 Jarpa B. XVII. Huru fc^er {^^aghar barnum sinum iarp firi föpo biupa. XFIl^. 

i^Omber manni ell^r kunu aeldi eller sot til. ])a asru barn skyldugh fa^i£r 
oc moJ)or fö})ae til döj^erae dagha.^®) (^*aB hwat j[)ön aghu minnae eller mera 
til. oc agher bondin minnae^^) iorj[) sen han sic til föj[)o sinnae hulpit giter 
wi})er. aeru barn bondans eth tu eller flere. ]3a scal h\>er barnum sinum ior^ 
a ])ingi biu^. wilia J)e^^) wij)er taka. j[)a warin skyldugh fa})er oc^ *) moporfo- 
J)ae. oc cost före ^em vppe^*) lialda. hälft annaet ar före örtugh lanÖ ior}) sum 
afgildi aer ba^e korn oc penninga. Giaelder örtughin ei vtan sn()]>se penninga. 
J)<sr7®) scal han ens ars föJ>o (^^cost af hawa. Mlzim barnit (^^agher fyr- 
stum wij>er han taka oc vppe halda. \imr naest swa hwart sum ^et aer al- 
druct til. Hwart barn aer skyldught'^®) faJ>Mr eller tnöpor^^) swa laengi foJjÄ. 
\i(Br til at®*) swa mykit aer nöt sum J)et^^) eptir han döj^aen asrwae skuUi. bro- 
der broJ)ers lot oc syster syster loth.®^) Nu will eth barn ei wi})er taka. 
^a }3et })eraB sum faJ^Mr (® ♦eller möJ>or fö}>er. taki J>et at J>em®*) dö])um 
fyrste firi cost -sin fult aen ^o at ei se^^) mera til. aen ))et barn®^) costaj[>i a 
hanum^®) mae})an han lil^i eller moper. Kan^ ek: nocot mera eptir |>em dö- 
})um^^) wara. taki ^a hwart syzkine sin lot fuUan cpti pj sum hwariu^^) 
37 petad til raettae baer. oc lagh skiliae. Samu lagh warin vm fraender sum barn 
löse döiae^^) sum nu (^^aer sagt wari pen naester at fb])ae sum naester asr 
at aerwae. Jg- ILunnu syzkine (^^sinni maellum delae. sigher eth swa sin cost 69) B. a barnum iori &Cé 

70) B. dötSradagha. 

71) B. hu€U the agha mera eller minna, 
ok &c. 

72) B. minni. 

73) B. tkön, 

74) B. elkr. 

75) B. om. vppe. 

76) B. add. pri, 

77) B. om. cost af. 

78) B. scal först uiSir t(wa &c. 

79) B. sic. A. skyldugh. 

80) B. moior. 81) B. om. at. 

82) B. sic. A. pe. 

83) B. lot. 

84) B. om. eller mdpov. 

85) B. hanum, 

86) A. Loco v. se antea scriptuni fuit m, 

87) B. om. barn. 

88) B. han. 

89) B. döi. 

90) B. sic. A. hwarium. 

91) B. döa. 

92) B. aru saghti. 

93) B. sim i meUum. JoTpa B. XFIl 83 

hawa til bu))it sum annaet. wari ^et a .XII. manna witnum ^raé sum ])e 
sijn skiaell til halda. ^rwingiae warin skyldughir fajDur oc n)o})or fö]>8e oc 
fppi halda aen ^em fatöct^^) sot eller alder^^) liaendae kan. hwat ^e^^) aghu 
penninga til elltt* ei. Wraeker^^) sun eller dotter fa])er eller inoJ)or (®®bort. 
höte 111. marker swa opta*®) J)ön J)et görae. wari ensac })er8e sum*®^) wrae- 
kin aeru. 

JEn noear Hx vr iarpa dela. XVIH^. 

JJelaes twe byiae^) wi})er vm ior]>. ^a sigher sic en granni bort af })e delo 
firi ])iDg} fyrrae aen W8e]>ies til skiaelae. Kunnu si})an granna tappa. ])a wari 
han saclös. winnae oc granna. ])a wari skilder ba^e wi}) lor^ oc bot })e ^(sbt 
scal firi takas. Comber han til swara oc wae})ier me'^ grannum oc skil sic 
sijwn wi}>er. höte III. marker, oc wari swa*) wij) })em skilder. hwat J>e 
haJier.^) winnae eller tapa ]>e delo. §. 1. ^ Fester man fasta e}) a iorj). oc 
will si^an waeriae metS fae})emes ej).*) eller biu^er fae})ernes e}). oc will fulla 
fasta e|). eller ba])e vp biu]>er a örtugh enae. oc will fulla vppa^) twa. ])et 
sculu .XII. men fyrrae skiaeras aen ])€@r^) sweris. ^ Haer aer talder ior))a 
Kalker. iorJ> mun engin ^vy\x. Före })e ior}) wi byggium haer a, gutS giwi 
os himiriki nyuta.^) 94) B. sic« Ä. add. händer. 1) B. i^or. 

95) B. sic. A. add. pmn, 2) B. sition. 

96) A. v. Pe omissam supra lineam add. 3) B. om. haller. 
man. forte rec. 4) B. eie. 

97) B. Wraker. 5) B. up a. 

98) B. hbtin threa marker &c. 6) B. eiSer. 

99) B. opi. 7) B. add. ea, quae in Add. 3« leguntur: 

100) B. om. sum* Har sighs huru man &c. 84 Bygninga B. Har hynms bygninga balker. oc tt^HafS i hanum flockar .XXXIIl^) af 
ptBSsum malum. jS' Huru by scal sa. 
^ Vm })iufnaj) af warfangum. 
Jp (^Huru men sculu akrum skipte. 
^ Vm forar oc ra fbrnirig. 
Jp Vm axa plokkan oc lesning.^) 
^ Vm in teet af acrum eller engium. 
^ Vm lagha waerner.*) 
^ Vm ogildae gar])a. 
^ Vm ('olagha ])iu]>ran. 
g' Vm waegha ginum^) acra liggiae.*^) 
Ig- Vm tompta skipti. 
g' Vm diki oc torfskyr}>er, 
^ Vm Tydningar oc nyiae vpgi8Br})tr. 
jg Vm bolsta])a skiael. 
38^ Vm of hog a gisninga scogh oc**) skipan« 
JS' Vm barka löpning.* 3) 
Jp Vm (**döf wi}) oc timber hog.**) 
^ Vm wa^a eltS. IIP* 

.rr*. 

jjr^«) 
.xi^. 

.xri"^. 

.XFII"^.^^) 
.XFllI'^. 1) B. t Ar i ok fiuratighi. 

2) B. Fm akra skipti ok akra auarkning. 

3) B. add. ok com laining. 

4) B. add. duos titulos : 

jg^ Vm oizl görs i acrum eller i om-' 
ffium. FA* 

^ Fm acra sputl eUer angia. F//«*. 

5) B. add. ok styld métlestang ok auxrcan. 
i angium. 

6) B. add. titulum : Fm ancosta styld. 

7) B. tiuiran, om. olagha. 

8) B. add. tituliim : Fm grind uarSer niS 
castai. 9) B. gönum, et sic in sequeniibus ubique. 

10) B. om. ligguB. 

11) B. add. duos titulos: 
Jg> Fm arta styld ok bäno. to styld ok 

, Fm kaal styld löcAa ok treagarz. 
Fll^ (legc JF/«'). 

12) B. sic. A. oro. oc. 

13) B. add. ok ekis eländan. 

14) B. dövUS. 

,15) B. add. ok nafra l&pTong. 
16) B. add. titulum; Fm hasles kng ekis 
ok apuld ok aftect i scoghe. 
Bygmnga B. 83 Jp Ym scogha gang*^) eptir diuriim.*') 

Jp Ym a faer]> a wathnum.^*) 

I§ Ym quaernae bjgning. 

j: Ym bata teet oc^*) nota styltS.**) 

f^ Ym rörae ruf (''i bolsta^a skieelum. ' 

Jf Ym broar oc wa^bae rytJning.**) 

Jp Ym synaemaal. 

Jf (**Vm legho ruf oc porsbruU 

f^ Ym wargba gar})a.**) 

f^ Ym fri)> a gisnioga scogha.' ') 

Jp £n") man nytiaer*") fae annsrs olowandis."*) 

% Ym bi aen ^e bittaes. 

if Ym öjae skipan. 

JT J!n fae gör fäe sca]». 

§: Ym sca]>a ])en man gör fae. .XIX**. 

.xxn** 

.XXI 11'^. 

xxiiii'^. 

.XXV". 

.xxri'^ 

XXFll'^. 

xxrur 

XXIX"", 
.XXX"*. 
.XXXI'". 

.xxxii^. ' 

.XXXIII'". B Huru hy scal sa. J^ . önJer vrilia saelS sinae byrias. })a scal hwar laghwaern'^) wi}) annaen hal- 
da. Ss \ivas\\}^) vr ior]> ])a scal fastan gartS giaer))ae. ligger })i2ele quar i 
ior)). giaerj^in metS stikilstör })€er til ])iaele^^) vr iorj[> gängar. Halde swa 17) B. scogha gangti. 

18) B. add. ok gildran. 

19) B. add. ok scada af not uaeum, 

20) B. odd« duos titulos: 

C Fm uarka bggning ok quama ström. 

C Vm roSa rum ok uatn titppu ok lélf' 
mnd. XXIX-\ 

21) B. om. oe. 

22) B. add. ok strand Sietnina; quibus porro 
rec roaa. in märg. add. sm/pabron. 

23) B. ok åolstada sldabudS. 24) B. rytSningar. 

25) B. hunc titulum in duos dividit: 

Jo^ Vm legho ruf ok thdn lön legho folk 

scal haua. XXXV*^ 

« Vm pors brut. XXX VI^. 

26) B. add. ok nat. 

27) B. scogh. 

28) B. Vm. 

29) B. nguter. 

30) B. add. eller masrke aUBgger. 

31) B. lagha uam. 

32) B. thiaU. 86 Bygninga B. I. 

hwar^^) waern yix^er aoDsen. oc ^^n swa giaer])^ wari saclös. Nu kan man 
faellae oc ei swa^*) giaerj)». ligg^ ni})ri garj)^r hans vna wiku enae. höte III. 
örae.^^) swa firi andra oc ])ri^iu. wari en sac byiaemanna. Ligg^ ni^ri vm 
mana]) eptir J)et at^^) saetS aer byriaej). höte III. marker til })rdeskiptis. ku- 
nungL hundare. oc malseghoTtifa. Firi manaj[> annaen^^) oc ]3ri})ias. höte 
saniule^. Kunnu gar^a flere ni})ri liggiae aen ))ri firi bonda ]>eni sama. wari 
(^^ei sac hans ])y mere. §. 1. All })riggiae örae sac. aer ensac malseghanito. 
oc scal (^^sökiaes eptir ])y sum haer skils. oc all naam seen af lagj[>. i allum 
sacum. Ytan i kununx vt gier]3um oc ^et giael'$ minnae aer aen })re örae. bon- 
de scal ensac sinae sökiae vt me^ domum oc naem^. eptir domaraens dome 
scal han sex men naemnae. pe sculu med bonda hem til }>es fallin aer fara. 
oc sac vt craewiae af hanum en tima. annaen tima. oc ])ri]3iae tima. Nu will 
han ei vt giwa eptir ^y sum dömt aer. ökis ]3a sac hans med ^rim markum. 
39 (^^oc söke ^et lasnsma))^ vt me$ hundare til j^raeskiptis. ])esex sum ))riggiae 
örae bot scuUu vt craev^iae. oc bonda rået fa })em scal domare a }>ingi naemnae. 
Kan nocor af ))em nei moti sighiae. oc ei me$ bonda fara vi^ilia. wari sak^r 
at ]3rim örum. oc ))et wari gilt sum ^e göra& eptir domarens dome fara. w^a- 
rin swa mangi sum ])e moghu. Ok ae hwar bonde faar ei rået «ptir ])y sam 
skilt aer. ^a höte III. marAr^ han sum })ry2iscas. oc vt meiS ensac bondans. 
Söke ])et lensma})^ sum sagt aer. 

Vm piufnap af waurfangum. 11^. 
Otiael man af warfangum bondans ar)30 af sila. höte örtugh. Stiael tömae. 33) A. lagh supra lineam add. man. ut vi- 39) B. nSHas ok nornas til sacåren. sua 

dctur rec. scal ok ruemas til aUanPan sacöre stan 

34) B. add. feL Scriba in eo, ut videtur, ^ ,^ , , . , - ... »« ,, 
fnit , ut scribcret fella. ^ ^'^^^ **^ *^ balzt til höre. Ex 

35) 6. add. ok. iis, quae textus huius capitis Id sequenti- 

36) B. om. at bus coDliDet, oihil habct. 

?6) B. s^ic.' A. "Zm bondans ekki Uttv ^) ^eg* • '«' firaskiptis. oe söke pet lans^ 

han py mera. maper vt med ku$tdare. pe sex &c c Bygninga B. U. 87 

höte öre. Stiael sila metS alla. höte III. örae. Stiacl ar))er. höte III. örae. 
Firi ar])aske))er^^) samuletS. poette aer alt ensac bondans, oc sökis vt sum 
skilt aer. Stiael man bill af ar])re. höte III. marA^ til ]>raeskiptis. Stiaal 
tinnae vr ak^harwi*^) bondans, annaen. oc J)riJ>iaB. höte öre. firi hwarn en- 
sac bondans. Stiael man harw alla oc ak^r iwi bolstaj^a deld^^) enae. höte 
HL marker, swa firi andra oc ]>ri})iu. Före**) si^an bort me& allu oc sän- 
der liogg^r. saenker eller braennir. höte XL. marker kunungi. malsegho^cfa 
oc hundare. Kan ^et manni witas. oc aer ei takin meiS. waeri .XL. märka 
sac metJ JDraetylptum ej)e. III. märka sac me& .XII.**) mannum. ^riggioe örae 
sac metJ twem oc siaelw^ })ri]>i. §. 1. ^ Nu aeru akra sa])e. oc gar})ffr vp 
giaer}>ir alli. pa sculu \>e i frij)i wara.*^) oc sae^ manna. Hogg^ man ellar 
bryter, störmal eth. annaet. oc ))rij)iae. höte öre. firi hwart. en sac bondans. 
Hogg^ man eller bryter li'5 a garj[>e ]>et ginum ma gänga alskunafae. eller* ^) 
alJ biortS höte III. marker til ))raeskiptis. oc gielle äter all spiellin. warj)er 
ei*') takin wij^er. waeri sic metJ e})e .XII. manna, oc pen giaelle pa spiaell 
äter sum gartS atte. 

{^^Huru TMBn sculu acrum sinum skipttB. 11/^. 

il v wilia men akrum sinum skiptae. pisr scal Ra nij)er saetiae. oc forar asriae. 
(^^swasum synis allum rået wara. Si))an skera men*^) åker sin eptfr Rawni 
sattum oc foreim ar^Mim. finder ^a nocor a t han raishalden aer. craewi raet*^) 
af grannum sinum. Vilia J)e hanuni rået görae. warin saclösir allir. J£v ei 
hanum rået giort pa scal han til kirkiu fara. oc*^) af sokn syn til calla. sex 
men scal hwar })eraB naemn^. Vill ^n ei naemd görae sac aer giwin. ])a naemr 41) B. order skeiSer. 48) fi. hdd. num. 

42) B. sic {aktv h^nU). A. arkerharrvi. 49) B. vm aer a skipti ok a era a- 

43) E. ftic. A. deUe. warehan. 

44) B. /^er. 50) B. sum allum synis ml &c. 

45) B. add. ok tuem. 51) B. man. 

46) B. T. t^ora omissa est, åtta 0iarg. addita. 52) B. sic. A. rattum, 

47) B. add. ok. 53) B. om. oe. 88 Bygmnga B. Bl. 

40 ni han^^) alla synaemen^^) wser aer halden. j[>et heter nöt^ syn. Nu com- 
ber syn liem^®) til by. firi gang^ raetter malseghonife. han scal by firi sy- 
naemannum brytae. |)e sculu hanum fölghiae swa with han will firi gänga. i£r 
afertS gör i åker deltS enne. waeri sic met$ ens sins e]>e. ^en sum gior]>i at 
han for willer oc owijs. oc giasUe at^ korn eptir miezmanna e})e. Gör man 
afertS i del'$ annare. waeri )3et rae'5 sic oc granna^ ^) sinum. oc giaelle ati?r korn 
sum sagt acr. Gör afer^ i deltS })ri))iu. wasri j^et med sic oc twem grannum 
sinum. oc giaelle at^ corn sum fyrrae skilt aer. M\ ma han willer vmalt^®) 
gioer^e laenger gänga. Comber man si})an a delt$ fiai*^a.^^) bote JIL mar" 
her til ])raeskiptis. swa firi fem to del^ oc siaetta wari ^t a )>eras manna e))e 
sum ^(BT til waru naemdir. hwat a waerkat aer (^^eller ei. oc giaelle a t6r corn 
sum ]>e sighiae. oc®^) me$ bot sum sagt aer. ei war])6r botj[>ön mere.®^) Sa- 
mu lagh aeru vm afer])ir^^) i engium sum i akrum oc ))o hwart eptir sinu gil- 
di. ^ M hwarium lundum man aw^kar annaers ior}) oc förir eknti af bort. 
giaelle corn firi corn. oc hö firi hö. tak^r bort metS allu. bote sum skilt aer. 

Fm fora^*) oc raföming. IIU^. 

* 

liv aeriae men forar i akrum sinum.® ^) eller wa))a wa)) i engium. synis rået 
i Rawm oc aer wranct i mi))iu. gielle äter ))et han takit hawer me^ miez- 
manna e]3e. oc wari saclös firi bot. Ligger wa}) a sama man i engium. wari 
samu lagh. Ligger a flere oen a^®) en. warin allir saclösir. Hwar sum®^) Ra 
fbrning gör a annaen oraetlika i deld enne. höte IIL marker, swa firi andra, 
oc ))ri])iu. eller waeri ))et metS .XIL manna e]>e. Ss |>et®®) giort vm alt 
giaer))e. ei war|)a e])a j[>es flere. oc ei bot ^y mere. 54) B. than. 62) B. mera. 

55) B. syn. 63) B. afarte. 

56) B. om. hem. 64) B. forar. 

57) B. SIC. A. gr^finum. iscv « 

58) B. sic, A. M. Ö5) ^- ^"- «»««»• 

59) B. fiarHio (sic). 66) B. om. a. 

60) B. om. elkr ei. 67) B. om. sum^ 

61) B. om. oc. 68) B. add. ok. Bygninga B. V. 89 Vm axa ploekan oc lesning.^^) V^. 

ilwar Slira plockar ax af akrum annaers. warj)er fangln Jwcr^^) metJ. oc ai 
teet aP^) kanutn takin. orkar han sic^^) sukiae sum sca^an haw^ fangit. söki 
en åker metS tweggias manna witnum. oc .XII. liianna e^e. Kiennir^*') lia'- 
Dum vm flere. warj)«" iakin metS. «söke metS J)rem^*) witnum oc .XVIII, 
maona e^e. Faar han swa sökt. höte ^en ax plokca})e .IX. marker til ]^ras- 
skiplis, ^ Hwar sum les ax a scornum acri. war}5^ af teet af hanuip ta- 
kin. soke han met$ ens sins e][>e. Kiennir hanum vm twa. söke han me$ sic 41 
oc granna sinura. Kiennir hanum vm ^riae.^^) swteri til hans me$ (^^sic. 
oc andrum twem. Orkar han swa^^) sökiae med witnum a han. höte III. 
örae. J^^n^®) ax las. firi ak^ hwarn. wari en sac bondans, sökis eptir |>y sum 
skilt aer i laghum. Plockar man skyl'^) en. warj)er takin me'5. höte III. 
marker til j^raeskiptis. Kiennis hanum vra flere. waeri sic nie$ ej)e .XVIII. 
manna, eller höte sum skilt aer. §. 1. Stiael man neek vndan skyli^^) annaers 
oc saeler vndi sin. warj)^ takin meÄ. höte III. marker til ^raeskiptis. war- 
^er ei takin metS. waeri sic me$ e}3e .XIL manna. Hittis takit vndan ))rim 
skyulura.®*) eller J)rim flere. höte IX. marker til {^raeskiptis. Kiennis ha- 
num. oc hittis ei takit. waeri sic mecS ej)e .XVIII, manna. Falz at ej)e. sö- 
kis eptir lanzlaghum sum skilt aer. ^ ^yvier man skyul^^) innaen oc ständer 
hell®3) Ytan. eller stiael bort me'5 allu. baer hem i la})u sinae vndir })ak oc 
})raeggiae. warjjer sänder at oc takin metJ. giaelle halsio.®*) will malsegh^nde 
hanum lif vnna. })a®*) höte XL. marker til J)raBskiptis. warj^er ei takin 69^ B. add. ok korn latining, 
7U) B. oro. j>«r. 

71) A. Loco lilt. a antea scriptum fuit A. 

72) B. add. at. 

73) Ä. Loco litt. rniir alia quaedam antea 
fueruDt scripta. 

74) B. tkrim. 

75) B. tbrea. 

76) B. om. sie. oc. 11) B. add. at. 

78) B. add. sum. 

79) B. skyul 

80) B. shpili. 

81) B. skylum, 

82) B. skyl. 

83) B. hel. 

84) B. hals sin. 

85) B. dm. pa. Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol SV. 12 90 Bygninga B. V. med. hawi wizortS waeriae sic metS j[>raetylptum e]>e, Falz at e))e. höte sum 
sagt aer. §. 2. Jjp Nu laj)a men corn sit. |>a kunnu sumi oscuritli®^) hawa. 
J)a scal ^en sum®^) laj^a will. sic waegh skera. corn saman.bindae. oc a sama 
acri saetiae. ax vp laesae oc })«r hos laeggiae. Akar iwi en åker oskurin/.bäfe 
III. marker. (® ®swa firi annaen. oc })ri|>iaB. til ])raeskiptis. oc spiell bötins äter 
epti miezmanna ej)e.®^) Kan ^en dyliae sum^^) akit hawer. |>a scal syn af 
sokn til naemnaes. oc wita hwa^an ^en waegher le])er. Wari J)et a ^^eraewit- 
num. hwem ^e wilia ^en waegh til le|)ae. J)a hawi han wizor}) waeriae sic 
metS twem oc .XII. eller höte^^) sum skilt asr. Akar man iwir ax olaesin. 
(^^aker iwi skipte enne. höte III. örae. swa firi andra, oc })rij)iu. wari en sac 
^erae sum ax oc akra attu. Akar oc sl})an iwir gier])e alt. wari sac ei ])y 
mere. Skene^^) öker med manni. eller kan lös slippa, gielle äter spiell oc 
bot enga. §. 3.^ Hwaerwer skyul®*) a akre vti. gånger engiö wijjer takit 
hawer. j)a a®^) })en swaeriae fyrstae skyul atte granna e}). oc sij)an allii: ep- 
ttr swaeriae sum^®) i by saman*^) boa. A ej) sworin sculu j)e^®) J)en skyul 
42 allir saman äter gieldae. Fellir nocor J)erae*^) e}).oc will ei swaeriae gieldi*^^) 
j[)en skyl äter oc a .III. marArer til ))raeskiptis. ^ Nu kan bonde skyl hawa 
mis takit. taker annaers oc hans ständer quar. gielde swa go}>an skyl äter sum 
han took. oc ens sins ej> med. at han waenti sin wara* oc ei annaers. wari 
J)éer med saclös. §. 4. (^War})er etzl^) gör i acrum eller i^) engium. tax ]>et 
fae in sum J)en sca))a gior]>i.^) J>a sigher bonden sum J^et fae agher at gar])a 
walda. J)a scal han wae]) saetiae til skiaelae firi fae sit. oc syn til gar))a hawa. 86) B. oscdrit. 96) B. om. sum. 

87) B. man. 97) B. sama. 

88) B. om. swa — pripia. Cfr. not. 89. se* 98) B. om. pe. 
quentem. 99) B. om. pera. 

89) B. add. bote ok sua firi annan ok 100) A. Litt. e omissa, suj^ra lineam est 
thritia. addita. 

90) B. om. stan. 1) B. hic incipit oovum caput, cum rubr. vin 

91) B. botin. etzl giors i akrum eller engium. 

92) B. firi åker skipt ena bOte Scc. 2) B. sic. A. erzl; primum erlj at ride- 

93) B. Skenet. tur, fuit scriplum. 

94) B. skyl^ et sic iofra. 3) B. oro. i. 

95) B. scal. 4) B. sic (gicrde). A« giovpu. BygntTiga B. V. 91 Sigher syn at gar))a walt^a. })a gieldi at^ spiell \>en sum gar})a 'A^her. Sigh^ 
atotama fse wlti. gielde ))a spiell a t^ ^eu sum^) otania fse atte. Gielder äter 
fyr sen (^in la))as. wari saclös. Gielder åtar si])an vndan |>a<^ oc })raeggise. bd^e 
III. marker til ^rseskiptis. eller witi fyrrae (^ater gullit. me^ twem oc tolf. ^ 
(^Nu synis^) spiell i acrum eller engium. oc eknti aer in takit. Kiennir inan 
eDuai granna sinum at hans faela])i ^en sca])a giorJDO.^^) waeri ^^ter bonde fse 
sit Daed twem niannutn oc (^^siaelwer ^ri])i. Kiennir fleruni sen enum. waeri 
hwar })eraesic^^) nie^ e])e sum sagt ser. Hulikin sum e|) (aellir. gielde ^ex\ 
spiell äter eptir miezmanna witnum oc nie$ .IIL örae. bondans en sac. 

Vm inteet af acrum teUer tengium. F/"'. 

lAker man in af acrum eller engium*^) f^la^^i annaers. War})er ))et^*) 
rxDt vr handum hanum. bi^^e VI. örae. ])en raenti en sac bonda.^^) Comber 
in teet i garj> oc i^^) gömo bondans. WarJ^er si))an raent af hanum eller 
stolin^') vt. böYe j^en .III. marArer til ]>raeskiptis sum ])et gior^e. eller waeri 
sic n3et$ JLoc .XII. §. 1. ISu kan iae in takas oc spiell engin synes. ^^) löse])a 
bonde fas sit äter me$ lagha lösn. ^ paettae aer lagha lösn. IIII. hors firi 
örtugh. IIIL nöt firi örtugh. (^^IIIL swin samule'S. YIW. geter firi Örtugh» 
swa oc faar. firi .YIIL ges )>et sama. §• 2. Nu comber ))en fae aegber biu])er rået 
firi ^et 00^^) ])en wiU ei vt giwa sum in tok. bia})i )3a hin skiaelae wae|) sum fae 
aegher med witnum twaeggiae bygiS fasta manna. Kan }>en ei^') wilia wi^er 
taka sum^^) in teet gior]>e. })a saeti bin waei$ sit andrum manni i haender me$ 5) B. om. suffL 

6) B. inlaz. 

7) B. ut guldit, 

8) B. hic iucipit oovum/ciipiity cuai rubri< 
ca: vm akra spial eiltr 4Bngia. 

9> B. synas. 

10) B. giarHe. 

11) B. sialuum sie thriiia. 

12) B. fa sit 

13) B. add. sinum. 

14) B. om. pei. 15) B^ bondans, 

16) B. ora. <. 

17) B. stolit. 

18) B. synas. 

19) B. stta ok åtta faar. åtta gefer firi 
örtugh. fiughur sum samuléd. firi åtta 
gas 6cc. 

20) B. om. oc. 

21) B. om. d. MiUe. 

22) B. om. sum* 92 Bygninga B. Fl 

samu witnum ban me$ sic haw^. Will si|)an \)et fae ei vt giwa. oc halder )>y 
43 laeng^r inni aen natenae. dör nocot af))y fae. j^a gielle quikt at^ (^^firi döt eptir 
miezmanna orjium. oc rae'5 .IIL marker til J)raeskiptis. Miezinen (**agho 
sca]^a mieta manna maellin j)e sculu wara twe. naemni sin Iiwar ))eras sum 
yfiper delass. Nu will ^^n ei raet^*) biu})a sum fae agher. Laeggi ][>a han 
sum in took bins warna]> a. dör sij^an nocot af ))y. liggi ogilt. Delae \)e vm 
in tectenae. sigh^r sic annaer rået hawa til bu})it. oc annaer ei. stande \)el a 
witnum })eraB sum*®) wij>er waru J)a han til bö'5 oc skiaelae wae'5 saetti.*^) 
§• 3/ Nu kierir bonde til \>es sum in haw^ takit. at han (*®la})i lön at pel 
fae. oc ei laglica lysti. wasri ))et me$ .11. graonum ell^r nagrannum sinuni oc 
(*^siaelw«r J)riJ)i, Falz at ^^era witnum. gioeldi at^ fae sum skilt aer. oc höte 
me$ .111. marker til J>raeskiptis. 

Fm lagha weBrneer.^^) FU^'. 

JLiagha waern scal hwar wi}> annaen halda til martins messu. aen miswae^er 
ell^r ))rang walla kunnu. Kan nocor swa illa wili))er^^) wara at han lat^r 
corn sit at ])ranga lösu til anx standa si))an allir vpburghit^*) hawa. Coai"* 
ber ))a spiell wi}> saed he^ns. wari ogilt. Nu sigher han ])rang walla. oc an- 
naer ei. wari ))et a .XII. soknamanna'^) e})e. Ra})e halwi naem^ hwar j[)erae. 
Alle ^e swa halda lagha waerne^*) sum sagt aer. warin saclösir. jj^n fyrrae 
ryyver höte III. marker, jg. Vm engiae scal man lagha waern til mikiels 
messu halda. Hwar sym fyrrae vyvter. oc li})um vpcast^Br. höte sum nu sagt 
aer. §. 1. ^ Nu baerae men maelae stäng vt a eng sinae. oc wa^S stäng, aer 
maelae stäng maerkt eptir raetto byaebruti. hwar ))e stäng stiael eller sunder 23) B. gen dötSo, 30) B. add. ok styld tnalestang ok 

24) B. at scaia mieta manna mellumscur auarcan i engium. 
lu &c. 31) B. uiliader. 

25) B add. til, 32) A. Litt. h omissa supra linearo est ad- 

26) B. om. sum, ditå. B. burghit, 

27) B. saiti, 33) B. sic. A. stamnu manna, Gfr. cap. 

28) B. lojgtii lön a pat Ac. 8 : 2. 

29) B. sialuum sic tkrOSia. 34) B. uem; add. um aera. Bygninga B. VII. 93 

hoggcr. höte III. marker. WdrJ>«r ei takm wij>«r. waeri sic^*) me$ ej>e 

XIL maDna. Stiael man eller sunder hogger ))a stäng i wa})i ständer, bdfe 

III. örae. §. 2. Maelae men engiae sinoe rae'$ stäng oc wa])a epti. sighiae {)et alle 

rået wara. warin saklösir. Kan en eptir kisera;. sigh^ sic ei fult tiavva. ]>a 

sculu bjiaemen til coma oc metS hanum aseae. Vilia ]>e hanum ei rået görae. 

^a scal syn af sokn naemnae. halwa naem<J^*) hwar J^eras, Vill ei }pen sac 

aer giwin til coma. naemni J>a han'') alla syn sura eptir kiaerir. Nu coinber 

syn lil byiae. |>to far firi sum eptir'®) kiaer^e raaelae stäng a laeggcr. synis a 

fer)) i deltS enne. giaelde at^ hö eptir miezmanna e^e. oc siaelfs sins met$ at 

han for willer oc owijs. Synis i andri giaelle äter hö sura fyr. oc sweri raetJ 

sic- oc granna sinuni. at han willer for. Synis a fer)) i ]>ri^iu. giaelle äter 44 

hö epttr miezmanna witnum med e|)e sinum. oc .II. grmina eller nagranna 

sinae at han willer for. Ei ma j^en man laengger willer fara. Hittis awaerkat 

i fiarj)a'*) deltS. höte III. marker. Swa firi femto oc siatto. oc gielle hö 

äter*®) eptir miezmanna ej)e. >Er oc sij)an**) awaerkat vm alt*') eng, 

wari ei bot j[>y mere. 

Vm ogilda garpq. VIll^ 

i\v kunnu gar)>a ni])ri liggiae fae i engiae gänga oc sca))a görae. ligger barlitS a 
gar|)e. annaet. oc J)riJ)iae. Vilia synaemen swa sweriae. at Jx^r synis hwarte 
ny handwirki*') eller forn. oc aeru spiell gönum gangin. })/»r giellins spiell 
äter af ^>em sum garjja* attu. oc botin**) me^S' firi hwart litJ**) .III. niöriter. 
til J^raeskiptis. Kunnu litS a gai})e wara. oc aeru brutin nij^er. synis innaen 
manna handwirki.*') oc witnae swa .XII. men. waeri ])a bonde gar]> sin med 
.IL manna witnum oc .XII. manna epe. at han stotS wigher oc wosl boin vm 35) B. om. sie. 41) B. om. sipan. 

36) B. om. tuemd. 42) B. add. gerte. 

37) B. tkan. ' 43) g handuarAi. 

38) B. om. mttr. ,/ ^ .„.. 

39) B. /larSo. **) »• *^^'*- 

40) B. om. äter. 45) B. barUtS. 94 Bygninga B. VIIL byrg)>a tima. oc gielle at«r spiell gönum li$ seru gangio oc bot enga. Fah 
a t ej)e. höte III. marker firi liÖ eth. swa firi aDoaet oc i)riJ>iaB. WarJ>i oc*®) 
ei bot (*^J)e mere aen J)o at liÄ aeru flere. §. 1. (g. Allir aghu farli})um 
warj)a swa ^en minnae agha**®) i hy sum ^)^n*^) mera. Kan farlig ni))ri 
liggiae. j)a scal ^^n farlij)i warjja (^^senestum ginum akar. Gitaj byiaemen 
ban wiji^r bundit, höte III. marker. Gitae })e ei botin alle (**J>e sac. })o ei 
mera aen han ensainin bötae sculdi. §. 2. Nu kan nocor eng til anx saetias at 
])rangalösu. si^an alle hawa hö sinu burghit. wari ogilt. Sigb^ annaer })raDg 
walla. oc annaer ei. wari ^et a soknamanna witnum. Ra))e halwi na^mtS bwar 
})erae. Sighiae j|>e^^) })rang walla. wari gilt eptir miezmanna e))e. §• 3. Akar 
man iwir eng oslaghit. ak^ iwi?' delÖ enne.*^) höte III. marker, swa firi 
andra, oc ))ri})iu. Akar si^an iwir eng alt war})^ ei sac })e^*) mere. Gan- 
f^er engin wi^ aku ]3erae. ^ scal syn af sokn naeranas.^^) wari a witnum ^ras 
hwaJ3an ^en wasgh^r \e^ev. Hwem ])e firi bindae* bawi wal^ waeriae sic 
axels .II. manna witnum. oc .XII. manna e|>e. Falz at e))e. höte sum skilt ler. 
Nu haw^ man sic waegb slaghit hö saman raefst. oc ligger a sama teghe. 
^en swa gör. aki (*®at saclösu. Åker man iwer eng oslaghna. eller ak^*') 
o scorin. stande firi hanum hwarte lof eller legha. §• 4. Kan äter legha i by 
45 liggi^- raetter eghande will ei at gar^um göraae. J)a sculu byiaemen firi ))ing^ 
eller sokn döma til taka. gardsto hans at saclösu (^®li$ äter taeppae. Låter 
man eng*®) sinae wardlösu^®) liggiae vm ar et. halder (?*engin vt skyllum 
vppi. hwarte firi gar][)um eller vt giaer})um. giwi vt eng.*®) eller .III. marker. 
swa vm annaet oc })ri})iae ar. Gange ][)e bot til ])r8eskiptLS» §• 5. (^^Stiael 46) B. om. oc, 

47) B. py mere at iät &c. 

48) B. Aauer. 

49) B. om. pen. 

50) B. sum senstum gånum åker. 

51) B. sac m mere &c. 

52) B. om. pe. 

53) B. ena. 

54) B. thy. 55) B. add. ok. 

56) B. saclös. Åker &c. 

57) B. sic. A. add. iw\v com. 

58) B. li&tappa. Latir &c 

59) Pro egn. B. egkn. 

60) B. uardalösu. 

61) B. angi utsculd. 

62) B. hic incipit novuro caput^ ena rubr. 
vm aneosta styld. Bygninga B. FIIL 95 man anhaerwe eller haefla. laessi stäng, eller crok rep. tömce eller sila a en- 
gium vti. höte öre firi bwart ))erae. Stiel ))istlar af wagni. höte III.^') örae. 
|)£ettae aer alt en sac bondans, sökis vt sum skilt asr. Stiael biul vndan wag- 
ni. fellir anbyrgiS bondans, höte III. örae. Stiel biul annaet. eller®*) all fiu- 
ghur.®*) höte III. marker. Stiael wang»®) meS ajilu vepe. höte IX. marker 
til })raeskiptis. Stiel vr husuin etb af ])tessuiu ancostum. höte eptir miezroan* 
na or^uiii* Taker man vm antima Tvang^') annaers olowandis. bawer \>o i 
Ivsi^^) oc ei i löndum. höte IIL marker. Taker anna maellum. ' bote .111. 
örae. 

Vm {^^ortBtt^ piupran. IX^. 

Piu})rar'^) man best i acri annaers eller hellaer. warj^er Jxer^in takin raed 
])iuj)er staka-^^) eller lieldo. oc synis'^) spiell i acri. höte III. marker. War- 
])er in takin oc synis spiell eknti. wari saclös. Kan spiell synes.^^) war])er 
ei in' *) takin me^S. waeri sic med ej>e .XII. manna, eller bö*e sum sagt aer. 
piu])rar a ren eller' ^) lindu swa ner'^) at Jjef) biter af acri. höte äter 
corn eptir })y spiell mietaes. metS e^e ens sins. Fellir e^. höte IIL örae. 
piuj)rar a lindu annaers. "WarJ>er takin wij)er boggin vp torwa oc })iuj>er- 
slaki. höte IIL örae. eller waeri sic me$ e})e .III. manna. piu})rar man i 
eng siaelfs sins oc gånger a annaers i säma baegnaJDe. höte III. örae. Ri))er 
man i annaers eng ^éer ban a eknti siaelwer i. ))ii]))rar.'®) oc aer bon oslagbin. 
war])er vp boggin torwa oc })iu}>er bell.'®) höte IIL marker, warjjer ei takin 
metS. waeri sic meÄ epe .XII. manna. §. 1. Rijier waegbfarande man ginum eng. 63) A. XII primum scriptiun fuissc videtur. 

64) B. add. ok. 

65) B. sic. A. fighur. 

66) B. uaghn. 

67) B. noffn. 

68) B. Iguse. 

69) B. tiudrauy om. ormtta. 

70) B. Tiudrar^ et sic in sequenlibus. 

71) B. tiuier siaca, et sic in scqueoiibus* 72) B. synas. 

73) B. add. ok. 

74) B. om. in. 

75) B. add. a. 

76) B. nar. 

77) A. Loco v. pei antea scriptura fuit bi- 
ter. B. om. pet. Forte legenduni hiBster. 

78) B. sic (timrar); add. t/éar. A. piuper. 

79) B. tiiider hel. 96 Bygninga B. /X 

havri ]>]u])^r^^) (em famna långt oc^^) slae nx^er ])iu^erstaca i mi])ium 
waegh. Hwar sum^^) han bort ^vrasker. höte liL örae. Raenir af hanuni 
))ing hans. höte III. marker. Siar han annaers®^) sta'5 ]3iu]3erstaca ni))^r. oc 
beier i eng. höte III. öioe. \>eBr ma bonde saclös®*) banum vppi halda. til 
j)es®*) han rnet gör. §. 2. (®^Far waeghfarande man ginum grintS. castar 
hoenni bort vr. warj)^ takin meS.®') höte III. örce. Hogg^ sund^ metJ 
allu. ell^r bryt^. höte III. marker, warj)^ ei takin wij)^. waeri sic®*) med 
ejie .XII. manna. Coma spiell ginum ]3e grin^. giellin hälft®®) ^e grintj 
4o warj)a scul'5ii. oc halfl®®) Jje fae attu. (®*sum sca])a giorjje. §. 3.^ Ligger 
grind ni])ri sunnudagha mxellum. höte III. marker })e haenni war})a attu. 
Ligger skemb^ giellin at^ spiell. oc boot enga. 

Vm w€Bgh€B ginum acra. X^ . 

jL/igg^ waegh^ ginum acra. han scal wara swa brej)^ a t twe Tiraegnir mo- 
ghu mötes a hanum. ^€Br scal renae gözl fölghiae. (^^J^re fota oc en Jjwaer- 
foth hwarn waegh til. Ligg^ ren ginum acra J>e man vi^er at. hon scal swa 
bred wara. at twe moghu mötes a haenni. J)«?r scal gözl fölghias. (®^twa fota 
oc en j[>w3erfot^. Kan gangu ren i acri liggiae. ^«?r scal gözl fölghiae.®*) 
(®*foter oc Jjwaerfoter. Lapgg^' man sij)an waegh annaen iwtV ak^r sa}>aD. 
höte III. örae. §. 1. g> (®^Stiel man aerter eller bönur i acri take/ i famn 
sic. warj)^ takin wij). höte öre. war^^er ei takin wi]). waeri sic raetJ ej>e ens 
sins. Taker (®^man byr])i oc a bac laegg^. warj)^ fangin meÄ. höte III. örae. 80) B. tiutSer. 90) B. half. 

81) B. oro. oc. / 91) B. scaåa giortSo. 

82) B. oro. sum. 92) B. thry fiat ok tkumrfiat huam &c. 

83) B. annar. 93^ B. tu fiist ok thtMrfiat. 

84) B. saclö^. 94 B ^^^ ^ ^^ fölgMa. 

85) B. om. pes. ac. o ^ * / ^n £ * 

86) B. hic incipit novuro caput, curo rubr. ^^) ^- A^^ ^* thuarfiat. 

vm grind uarter nH castat. 96) B. hic mcipit novuro capul, curo rubr. 

87) B. w/d". <^w €Brta styld ok böno to styld 

88) B. oro. sic. ok rofna. 

89) B. half spial. 97) B. han byri. Bygninga B. X. »7 war{)éT ei fangin med. ws&ri sic metl e))e JIL manna. Ri]>6r til bindar byr- 
])i oc a^*) hest laeggen warj^er takin metS. b/Ffa III. marAar. war]3er ei ta- 
lin me&^^) waeri sic metS e]3e .XII. manna. ^^^) §. 2. Gängar man ginum 
rofna wesrk.^) taki fem ro^or at saclösu. Takar flere oc war)>ar takin med. 
\Mt öre. Taker') byr))i oc a bak Iseggar. höte III. örae. Ri))ar man^) el- 
lar ror til. Laeggar i skip ellar a hest bac. war|)ar takin wi}). bd^a IIL 
xRfffker. ellar wseri sic meiS e))e .XII. manna. §• 3. (^Stiael^) kal ellar lökae 
vr gar])e manz. war))af* takin metS. höte IIL örae. Bindar byr^i oc a bac 
laegg^. war^ar takin me'5. höte III. marker. war))ar ei takin me$. wseri sic 
meH e}:e .XII. manna. §• 4. ^ G)mber^) man olowandis inmen^) traegar][) 
annaers. stiel fruct ellar bryter trae. war})ar takin rae"8. höte III. marker. 
VarJ)ar ei takin med.^) waeri sic metJ e^^e .XII. manna. Vm t(nnpta skipte. Xl^. 

Lilia men i by tomptum sinum skiptae. pe sculu allir tompta stemnn^) ra])a. ha* 
wi ^en y/\zjor]^ hy rymae will. oc ei ^en JDraenggiae will. wari ^<9r slicar halwar 
bjsum halwar. oc slicar fiar]>unger sum fiar}>ungar. Nu kan oferi^^) i tompt 
liggiie. ^iBT scal gözl til laeggice. swa sum sy ni maen^^) sighiae iampt wara. pe 
bönder sculu allir far M^aegh Iceggias til byaer oc frän. - Nu aer by byg^^er. kan si* 
])aD halwar by delae wijjar halwan. hawi \^en wizorJ> rymae will. Delaer fiar]>un- 
g^ wi|) by allan. aghe^^) wizor]> engin. Kan man eptir tompt sinne kiaerae. 
]>a aghi swa ))an wizor)) minnas aghar i by. sum ])an mera a. ]>er synum 47 %) B. add. 6ac. 

99) B. til*. 

iOO) B. add. Stud Un eller kamp af akri 

dkr ur uairä. uarier takin med. bote 

tirea marker, uarlfer ai takin me&. ua- 

ri iie meH e9e tolf manna. 
1) B. rofna uret. 
^ A. Loco y. TViÅar antea tvarf^er fuit 

scripluRi. 
3) B. om. man. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. FoL IK 4) B. hic incipit novum caput, cum rubr. 
vm kaal styld Idka ok tkreagarz. 

5) B. add. man. 

6) B. sic. A. Com. 

7) B. sic. A. add. i. 

8) B. uitS. 

9) A. stenum quoque legi potest. 

10) B. ofSre. 

11) B. asyna man. 

12) B. add kan. 

13 98 Bygnhiffa B. XI. 

til halda. haw^r han*^) Wi^er giael^ giwit i tomptum eller i^*) acriim. wari 
saclös. Synis ei synsemannum swa. giwi vt tompt**) me^ oJ>ulbruti*®) (*^.III. 
markum vm ar. swa vm annset. oc |>rij)iae. §.1.^ Delae twe vra toropter. 
hawi ]^en wizor^ solskipt will hawa. wari all hamarskipt af lagtS. oc hawi 
engin wizorj). Nu aer tompt teghs mo^er. Tegher scal eptir tompt liggias* 
hwar sum annaet brut will a laeggiae. aghe^®) wizorJ> engin. Hawer annaet 
brut a warit. äghe ^en wizor^ eptir tompt will laeggiae. maellum bilz oc byr- 
|>ae^^) oc epUV raelte solskipt. oc sigbi swa laglica^^) til skiptis. Si}3an skip- 
tin ^e trae])oni oc ei acrum sa])om. Nu will ei ^en swa skipti biuz. bawi 
]3a ak^ sin tu ar at^^) saclösu. i gier^e hwariu. gange si|)an alder^^) by til 
raette*3) solskipt^*) 

Vm dike oc tarf skyrpev. XIV". 

liv sculu men diki graewae*^) vm acra sinae. liggen diki maellum åkers oc 
garj^a. liggi ytan byaemal. Lagba diki a siu fota^®) bre})^^) wara. porwo 
men diki^®) acra mellum gange balft^^) a hwars ))erae lot. Kan acra deltS 
vt at diki rinnae. graewi ^ar hwar firi acre sinum. Haw^ man diki ograe* 
wi|)'^) i deld enne. höte III. örae. swa firi andra, oc ])ri})iu. Skiptin J)e^^) 
bot allir ][>e sum graewit bawa. &v oc si))an ograewit til mikiels messu. höte 
ei J)y raere.^*) Haw^ si|>an epti J)et vm alt gierjje ograewit til winter da- 
gha. höte III. laarker til ))r8eskiptis. ^ Kan man ell^ fae sca^a i diki ly- 
tae.^^) wari ogilt. Mötae byaelan^S andra bolsta))a dikum })eni scorin aeru. uc 13) B. om. han. 24) B. add. ea, quae in Add. 4. leguntur : 

14) B. oro. i j|p Rymir man af tomt &c. 

15) B. v. tompt omissa csl, at in morg. 25) B. graua^ et sic in sequcntibiis. 

16) B. oialbruti, A. perperam add. oe. ^»^ ' '! 

17) B. tårea marker um aar ok sua &c. "^'^ ^' ^^^'* 

18) B. haui. 28) B. dikia. 

19) B. byrghäa. 29) B. sic. A. Aalf. 

20) B. ratlicha. 30) B. oarauit. 

21) B. om. at. 31) B. tAere. 

22) B. sic. A. att. 32) B. mera. 

23) B. rata. 33) B. Huta. Bygninga B. XIL 99 

fa ]>e sca))a af sum grauit hatra. a åker ell^r eng. al hini wilia ei watn frän 
sic le])ae. Löten ))e suin^^) scaj)a walla. swa^^) sum skilt aer. Liggi före 
J>cm sanii^^) stemnudagh^. §. 1. Jp Groew^r man torf eller skiaer firi an- 
iiaers manz acri. oc bser a sin åker. |>et heter gözlse ran. höte III. marker. 
Graewer oc baer ei bort af. wari saclös. (^^Graewer man torf vtan Ra oc fö- 
re a sin åker wari saclös. Nu will annaer (^^skipta torf skyrtS ingierj)is görae 
oc annaer ei. hawi ^en wizor]) skiptcC will. 

Vm rypmnga^^) oc nym vpgiterper. XllI^ . 

l\y)>er man eller renser i acrum eller i^^) engium ingierj^is aghi han wizor^ 
taka af ba])e nugh oc rowr. lasggi^^) si]pan til iamföris. aghi \>a han wizor^. Ra 
will ni^er saetiae oc ei \)en stangfall will a laeggiae. Halder si})an laenger })«r 
til synaemen til coma. giwi ][>a vt oc me^S .III. marker til ])rdeskiptis. §• 1. 
€p Gör man iorj) vp vtgier})is. oc hawer ei (*^af wisning til hawi oc nyti*^) 48 
vm ]>rj ar. Hawer han fulla a wisning. hawi J>a p€Br til hanum fyllis rutli 
geo ruj)u. oc skiptin s\\>an sum })em ba^um^^) a sember. Hwar sum taker 
Gri andrum rutSningar^^) vtgier})is \)em han ruth hawer. oc ligger full a 
wisning äter*®) firi sum han ry})iae ma. (*^wilia swa synaemen witnae. giwi 
at^r rydning oc a. marker III. Mv ei a wisning til. gange äter sum sagt 
aer. at saclösu til rået byaemal. §. 2. Ständer (*®faster garj)er gierj)er mellin 
åker oc ru^u. J)a warj)in per fastgarj^e.*®) oc wretae garj) (*^moghu j)e at**) 
saclösu ni})er fellae \iiBr til wreter tax in til r^t byaebrut. 34) B. om. sum, 42) B. auisning, 

35) B. om. swa. 43) B. nyuti. 

^\ 5* v"^ u^' '"^^ ix *♦) B- om. bafrnm. 

37) B. Verba: grauer — saclåi omissa -cv « * • 

sunt at ia raargioe addita; lilterae quae- *^> ^' ryJSnmgar. 

dam ID extrema folii ora scriptaei scilicet ^^) ^* ^^* 

tarf^ (f)öre et (u)ari, perierunt. 47) B. tdtna sua synanutn. giui &c. 

38) B. sic. A. skipta (pro skipt a). 48) B. fastgarSer. 

39) B. ry åkningar. 49) B. sic. A. fastgierpe. 

40) B. om. t. 50) B. sici A. pe mogku. 

41) B. kggi. 51) B. om. ai. 100 Bygninga B. XUU. Vm bolstapa sJditL XUII^'. 

IS v wilia men bolsta^^a sinae me^S gar))e skiliae i^^) acrum eWev engium. })a 
hawi hän*^) wizorj) (**halft gier})^. })cn sum fellir. halde botum vppi 
(**.III. markum. Möter hiorJ)'walj3^ acrum ell^r engium annaers byoer. hal- 
den J)e garj)a*^) vppi sum acra (*'ell^r engiae aghu. han wari saclös hiorj)- 
wall (*®egh^. Mötes hiorJ)walJ}^r byae mellum. Jw^r agh«**®) hwarghin firi 
andrum in taka. Vtan han wili ensamin gierj^ae vm sic. J)«r ma engin nö|)- 
ga annaen til. Tak^ man in af hior}>walle at gar|)e ogier))um. höte III. 
marker. §. 1. GarJ^a byae mellum sculu rået allir mellin ring röre® *^) standa. 
hittis ei ring röre. aghi®^) garj)^ wizorj). §. 2. Jp Nu aeru garj)a*^) med 
gamble fornhaef}) a annaers bolsta^ rn^er satte. j)e garjja®*) sculu at saclösu 
standa. sigh^ han gar})e bort af. sum ior}) aegh^®^) maellum bilz oc byr- 
ghar.®*) taki J)a (®*hin gar^ sin bort af at saclösu. oc J)ön war)>e sielwer 
gar})sto sinne sum by agh^. Nu sigh^ annaer (•^garjjin ei laglica wara vp 
sag])an. wari ]>et a soknamanna witnum. Ra|»e halwe naemtS hwar J>erae. 
§. 3. Alle J)e gar})a agha®^) (^®sum liggiae vm akra elUr engiae. M^arin skyl- 
dughir (®*laghwaern hwar wi}) annaen halda. Ligger fiaeld^ i akrum elJ^r 
i' ^) engium. folghe garj)cr engin. J)a scal hanum byrghiae m8e})aen J>e byr- 
ghiae sum garj)um vppi halda. Byrgher ei J>a oc coma si^an spiell wijjer. 
wari ogilt. Coma spiell C * i fyrrae. })a bötis at^ spiaell meU miezmanna e]>e. 52) B. a. 

53) B. than. 

54) B. sum garit half gertet. 

55) B. threa marker . 

56) B. garium. 

57) B. aghu. ok angia. ok han &c. 

58) B. a. Matas UartSuaUa &c. 

59) B. a. 

60) B. ringrdra. 

61) B. add. thétr. 

62) B. garåar. 63) B. a. 

64) B. byrghia. 

65) A. Loco ▼erborum kin garp aotea scrl- 
ptam fuit garp sin. 

66) B. m Uégra garie laghHca upsagki. 

67) B. agkUy et sic in sequentibus passim. 

68) B. om. sum liggia. 

69) B. lagha mom uitS &c. 

70) B. om. i. 

71) B. fyr a. bötms ätter metf Ac* BypUnga B. XV. 101 (^ ^ Vm ofkug a gisninga scogh ok skipan, XV^*. 

IJogger'^) man eek i scoghe annaers. (^^rainnae aen i fiiighur clywae ma. hö- 
te 111, örae. hogg^ J)a i fiughur clywae ma. swa at axul aerani {''^uyier af 
görs loti bwarium. höte VI. örae. en sac bonda. Hogg^r^^) ])e aldin baer. 
håte III. marker til ))raeskiptis. swa firi andra oc ])rij)iae.^^) Böte(^®oc ei J>y 
mera. vtan han en fiar^ung hoggi af fullura gisninga scoghe ^mr a ma skipa 
JLL. swin. Hogg^ fiar))ung fullan. höte X. marker. Hogger halwan.^®) hö- 49 
te XX. marker. Hogg^ allan. höte XL. marker. Braennir man scogh. wari 
i samu^®) gilde vm botena. p^n®*) heter gisninga scoghe a ma skipa .X. 
swin oc ei J)^n minne aer. ÖJ)er man ]>«n scogh. höte IL. marker, o^er^^) ^n 
.XX. swin ma a skipa, höte XX. marker. ÖJ>er®*) J)en .XXX. swin ma a 
slipa, höte XXX. marker.^ ^) paesse®*) bot taki halwa malseghawcfe.®'^) hal- 
va kununger oc hundars. §. 1. Jp Nu wilia maen swin siin^®) a scogh ski- 
pa, ^a scal skipas®^) örum. oc örtughum. swa sum allum a sember. Löpae 
swin scogha ma^Uum. ])a sculu |)ön at^ löses, mép laghaskilning®^) ])rim sin- 
num. Fiughur swin firi örtugh. Nu löpae swin (®®scogha maellum }>ycclae. 
oc war])a in takin. J)a hawin aeghander alle^^) walÖ eth swin af taka. slict 
))€ wilia. oc skiptae (^*sinni maellin. aen swinnin®^) aeru flere aen fem. iEru 
j)e (®^ei flere aen fem. lösins ^ter me'5 lagha^*) lösning.^*) sum sagt oer.^^) 72) B. sic. A. oroissa rubrica , errato con- 82) B. 
nectit hoc caput cum antecedente. Cfr. 83) B. 
iad. capp. bote 

73) B. in principio huius cap. inserit ea , 84) B. 
quae iu Add. 5. leguntur: iiu aghu man 85) B. 
&c Post baec sequuntur ea , qoae tei- 86) B. 
tns hoc loco habeU 87) B. 

74) B. nunni an fiughur cluua. bote &c. 88) B. 

75) B. nffutir giåra af lot &c 89) B. 

76) B. add. ek. 90) B. 

77) B. thriiHu. 91) B. 

78) B. ai mera fyr an fiarHunger ar kug- 92) B. 
gin af &c. 93) B. 

79) B. add. icagk. d4) B. 

80) B. $ama. 95) B. 

81) B. Tkat. 96) B. add. man* 

add. Oier gisninga scogh fullau. 

sum fyrra saght €er. 

Thassa. 

add. ok. 

om. stin, 

add. eptir. 

lagha skilina, 

a* scogh thiklar. 

add. saman. 

sin i mellin. 

suin. 

fare an äcc. 

om. lagha, at rcc. mait. add. lagh. 

skilina. ^\ 

addt /yr. 102 Bygninga B, XV. Runi raa^^) saclösu maelluin scogha löpse. Alt ^et fae sum aldin a^ter. ma 
man in taka af aldin scoghe sinum. swa sum af akrum ell^r engium. oc lö- 
sis vt med lagha lösnum. 

Vm barka löpning.^ ^) XVT".^^) 

ijArkar man ek })e aldin baer. war])^ bar oc a takin me$ .II. manna wit- 
niim. höte IIL marker firi ek enae.^^^) swa firi andra oc })rij)iae.^) Orkar 
ei (-lösae sic. *J)a ma han bindae oc hustrykae^) aen han warj)^ lagblica^) 
^mr til wnnin. Kan hanum a hsender le^es eller i husum hittes. aghe ei 
wizor^ annur at waeriae sic me'5.^) vtan han le]3e til fånga manz sins.^) ell^ 
til stums^) oc stubba, ^mr han bark löpte^) af. oc skiserskute ^€Br maal sit. 
Witis^) uianne at han haw^ ek bark löpt. oc warj)cr ei takin rae'5. waeri 
sic me^S e])e .XII. manna, firi ek ense. (^^witis hanum vm (^^andra ell^r vm 
flere. waeri sic metS ej)e .XVIII, manna, eller höte IX. marker, jg> Comber 
man bort meS barke. oc war\>er ei takin metS. clnndas ]yen barker firi ha- 
num a gatu^^) i garj)e eller^^) i husum. aellaer hwar J^et haelzst aer. (^*iEr 
han stampärer. j[}a waeri sic meS e])e .XII. manna. JEv ei stampa))er. ])a 
lejje bark**) til stoks me'5 .VI. roannum. Sweriae J)e barkin til (*®J>e ek 
aldin baer. ))a höte III. marker firi ek enae. swa firi andra oc })ri])iae.*^) pe 
samu .VI. (*®men witin huru mänga* ^) eker barklöptae aeru. ei vfaiper (^^bö- 97) B. add. at. 

98) B. add. o t ekis eländan. 

99) A. connexo cap. XV cum XIV (cfr. 
Dot. 72. pag. 101.) , hic habel XF*^, 

100) B. add. ok, 

1) B. tAri6iu. 

2) B. bota. pa &c. 

3) B. kuistryka. 

4) B. melf ratum laghum, 

5) B. oro. mei. 
ö) B. oro. gins, 

7) B. stumns. 

8) B. barlöpte. Male. 

9) B. KiiBwäs. 

10) A. Loco verborum witU — élkr aotea. ni fällor, scripturo fult swa firi andra 
oc jMpia. 

11) B. oro. andra eller vm. 

12) B. gatum. 

13) B. om. eller. 

14) B. can pésn barker stampaiSer uara, 
pa &c. 

15) A. ek antea scriptum fuisse videtur. 

16) B. sama stok^ pa &c. 

17) B. pritiu. 

18) B. uitin ok huru &c. 

19) A. Littera ultiroa a omUsa, supra ti* 
neam est addita. 

20) B. botin tky högkre an &c. Bygninga B. XVI. 103 

tin mere aen .IX. marker. §. 1.^ Hwar sum hogg^ i annoersscoghe. höte 
sum fyiTse sr sagt. Hogger man ek oc comb^ vt aP^) scoghe me$ hsenne. 
oc^^) Yf2iT^er si|)an elända)) firi hanum a wsegh ell^r i gar))e hema^^) si|)an 50 
ek frän stubba com.^^) ^a scal han sum eländar me^S .III. {^^ märka \vae^- 
ning. oc .YL manna witnum ek til stubba le}>ae. sökis ^tBr alt saman stocker 
oc stubbe, oc fyllae swa ]>e .VI. men*®) me"^ sinum ej)e. at ^en stocker aer 
af sama stubba, ^a höte han^^) .111. marker Firi ek enae. SAva firi andra, 
oc Jjri^iae.**) Ei warjjcr bot (^®J)e raere at eker aeru fler-e. vtan han hogge 
fiar^ung eller mera af fullura gisninga scoghe. Nu will han ei wae])ias sum 
ek eländas firi. hawi )xi ^en wal^S (^^oc wizor]) sum kiåerir oc wae}>icer. metS 
))em samu .VI. le^ae stok til stubba, oc ^en^^) sum ei M^ill wde}>iae. höte sum. 
sagt aer. oc wari saclös vm wa^ningenas. Hawer lof eller legho firi sic. wari 
wizor|> hans. 

Fm döf wip oc timbev hogh.^^) XVH"". 

rlogger man i scoghe annaers timber eller döfwi^. war^er takin 'metS. höte 
IIL Örae. firi las et. swa firi annaet oc ])ri])iaB. Hogger flere aen J)ry. oc war- 
J)er takin wij).^^) btf^e III. marker. varj)er ei takin wi|).^^) waeri sic med* ej^e 
«XII. manna. Hogger i scogha skiaelum. bygger sit wara. ))a scal syn til naem- 
nae. sum scuj^a scal ba])e sturan oc stubba, aer ])a ior)) metS snio ^act. ^a 
scal sama syn epttr walborgha^^) messu til coma (^^at siae bolsta))a skiael j^e- 
rae. hawer han hoggit swa fiaerraen^^) skiaelum at bolöxe ma til casta. waeri 
sic^^) me$ e])e sinum oc .II. manna metS sic. at han wilder for oc hugh)>e 21) B. tt. 29) B. thy mere, po at pa uarin flere. 

22) B. om. oc. 30) B. om. oc wizorp. 

23) B. add. elkr huar tkat katst itr. 31) B. han. 

24) B. eomber. 32) B. add. ok nafra löpning. 

25) A. Loco yerhoTMm märka wapning ao- 33) B. meH. 

tca seriptum fuit manna. 34) B. ualborgho. 

26) B. om. men. 35) B. ok sea. 

27) B. oro. Aon. 36) B. fiarre. 

28) B. tkrätiu. 37) B. om. He. 104 Bygninga B. XVH. 

sit wara. Hogg^r sij^an fiaermer skiaslum. warj)^ takin metJ. oc fblghia^*) 
swa full (^^af teet witne. aghe ^€^ afbect wizorj). metJ .11. manna witnum 
oc siaelw^ han J)rij[>i. Fölgher ei aftaect eller \^itne. wasri sic me"5 (♦^ejje 
•XII. manna. Falz a t c^e. höte III. marker. §• 1. ^ Löp^ man naewer i 
scogbe annaers. höte III. örae. firi (^^manz byr))i enae. swa firi andra oc )>ri*. 
j[)io. Löp^ sij)an mera oc bort baer. höte III. marker, §. 2. Hogg^* man 
löf stak. oc*^) löp^ (^^naewcr buncka i scoghe annaers.* ♦) elUr siar hö stak 
i scogh aengium annaers. oc låter quart standa. hawi forwerket arwo})e sinu. 
oc bot enga (**vt giwi. Före han bort oc warj)er sijjan*®) takin metJ. höte 
III. marker. Comber vndan oc warj^er ei takin me"5. (♦^wacri sic metS ej>e 
.XII. manna. Falz at ej[)e. höte sum skilt* «) oer. §. 3.^ (*^Hogger man 
na hasl i scoghe annaers. höte öre. firi byrj)i enae. swa firi andra oc J)riJ)io.*^) 
Alla öris böter (*Haki malseghande siaelwer. tiogger sij)an mera. höte 111. 
marker. §. 4. Hoggcr**) ek olowandis axul digra i scoghe annaers. höte öre. 
firi ek enae.* 3) swa firi andra**) oc J>ri})io. Hogger las eller bazfarm. höte 
51 III. marker, swa firi annaen oc ))ri})iae. Ei war})er (**bot })y mere. at han 
mera hogge. §. 5. Hwar sura hogger apatö*®) i scoghe annaers. J)e minni*') 
aer aen baeru trae. höte öre. firi enae. swa firi andra oc ))ri^io« Hogger fiar* 
})o. höte 111. m^arker. Hogger man*®) eller barkar vm kring J)e apaW**) 
baeru trae aer. höte 111. örae. firi (®®hwaria. Hogger eller barkar fiarj>a.®*) 38) B. sic ifylgkia). A. fölgktr. 50) B. add. Hugger las elkr batzfarm. 

39) B. afiecta uitni bote sitEx öra. suafiri annat ok thriiHa. 

40) B. tolf mannum. ^i) t '^''* nudsagianda siabdr. 

41) B. frnnz byrS. sua &c. 53^ g ^^j ^^ 

42) B. om. oc. 54) B. om. andra; al h. ▼. in märg. add. 

43) B. nafra bunka. rec. man. saec. XV. 

44) B. om. ami€ers: 55) B. the boot mere. Huar &c 

45) B, med. förir bort &c. 56) B. apnl. 

46) B. add. bar ok. 57) A. mmuE primum scriptua est. 

47) B. tha ma han rie uaria mei &c. 58) B. sic. A. vtan. 

48) B. sagAt. 59) B. apuld. 49) B. hic incipit oovum caput, cuoi rubr. 60) B. ena sua firi andra ok tkiSiiL (kf e 
vm hmsles hug ok ekts ok upuld. thritSiu.) hugger &c. 
ok aftekt i scoghe, 61) B. the fiarSo. Bygninga B. XFIL 105 höte IIL marker, swa firi femto. oc siaetto. til ][>r8eskiptis. Wavper oc ^e 
Jbot ei mere. §• 6. ^ Tak^ man aonoeD i scoghe sinum. han ma af hanum 
til skiaelae oc (^^til Vfiper masle taka yxe. ell^r cl8e])e hans» med witnum .II. 
maDoa. \i€Br comber han ei nei firi sic. sum bar ellr^^) a takin aer. vtan han 
giti sic wart med lof ellör legho. Gitcr han®*) sic J)er me'5 wart. taki äter 
aftaect sinse. oc warin ba])e saclöse. Nu delaes })e wi^^er vm af taectenae. Si- 
gher J)en (®*sit hawcr mist at han raentcr war i^^) siaelfs sins scoghe. eller 
oc annaerstaj).®^) J)a hawi hin wizorJ> sum af taect giorj^e. ))aennae wijjer bin- 
dae meS (**.II. manna witnum. |)era wi^er waru. ][>a han af teet giorj^e. til 
skiaelae oc ei til ran. (®*iEr oc ei ^e witne til. J)a hawi wizoi*^ ^en af teet 
war (^®gör til. waeriae sic meif IL byghfastum^ *) mannum. 

Vm wapa eW. XFllI'^. 

LOniber elder vp af (^^vgnne eller aerne. oc brindervp af hanum bondans 
liuus. oc granna hans. J)^r aer sca})i (^^mykyl oc engin bot. §. 1. Nu kan 
eld^ i la))u baerass af draengium bondans, oc (^ *kan vp brinnas af hanum 
bajDe laj)a oc korn. ^a scal (^*J)en sum eldin bar .XVIII, manna ej) (^®firi 
sic'') biuj^a oc .VII. marker ('^aer waj)a bot. J)et scal man i taka haender 
sxtiae. Falz at e])enum oc fölgher'^) ei til buj)i. bote XL. marker. Jjaer 
comber waj)e i wiliawaerks bot. -^r J)a bonde siaelwer. eller bondans sun i 
la])u metJ draengium. wari ogilt bajie at ej)um*^) oc botum. §. 2. Nu baer 62) B. mSemuela taca öxe &c. 

63) B. ok. 

64) B. om. han. 

65) B. mist hauer. at &c. 

66) B. a. 

67) B. add. huar thar €Br. 

68) B. tuem mannum them &c. 

69) B. JEru ai &c. 

70) B. giortS. tuma äcc. 

71) B. bygftfastum. 72) B. omne eller ame. vart!er han högh- 
re an haua thorf. brinna up bondans &c. 

73) B. mykil. ok sac engin. Nu &c. 

74) B. höghre uar9a an haua thorf. brin- 
der up baie &c. 

75) B. nan sum eld &c. 

76) B. om. firi sic. 

77) A. Loco v. sic antea scripturo f uit biupa» 

78) B. uatia boot i taca &c. 

79) B. fglghi. 

80) B. sic. A. epeum. Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IV. 14 106 Bygninga B. XVIIL 

man el^ husa maellum. \i€Br agh«***) hwar -waerkum^^) sinum war))a. Kan 
J)^n elder (^^lös war|>a. oc braenne vp huus et. ]>et aer wa^a bot .VL or», 
oc ej)6r .XII. manna. Falz at e^e. bote .VII.®*) marker til ^raeskiptis. Brin- 
der gs^r^er vp meiS allu. en ell^r flere. ell^r oc allaer by. \^mr scal man biu])a 
(««firi sic .XVIII, manna ej), oc .VII. marker waj)a bot. Falz at J>em ej)e. höte 
Tilj. marker. Ei warper bot \>y mere at ba})e (®®brinne vp barn oc bon- 
de. §. 3. ^ Kan bonde eltJ til scoghs baerae. will braennas ryzl oc ru))u. giasr- 
\>e sit sic til J)arwa byggiae. Kan (^^gisninga ek i giaerjje standa. oc eld^r 
wi})are gänga aen hawa J)orf. braenne*®) vp ek enae. höte IIL örae. swa firi 
andra, oc J)ri})iaB. wari®^) en sac J)eraB scogh agha.®^) Braennir fiar]>o. höte 
52 J)rea^^) marker, swa firi**) fasmto oc siatto. til ))rdeskiptis. Braennir man ek 
vtan gisning®^) scogh. wari J)^r alt iamt ek oc gran. (^^Braennis haesle sco- 
ghs. oc brinder vp runne en. höte III. örae. swa firi annaen. oc })ri|>iae. 
Braennir fiar))a. höte III. marker, swa firi faemtae oc siattae. Braennir^*) si- 
J)an flere. ei warj)^®®) bot J)y mere. Nu gang«* elder ])enne (®^wij)are aen 
J)orf. })a scal han sighiae til byg^S oc byaemannum. oc granna til kalla,(^®gi- 
tae |»e si|)an hulpit. wari ^en saclös sdm eldin slaepte. Gitae })e ei. ^a biu* 
J)e'firi sic .XVIII, manna ej), at brinnande brände, oc wa])a bot .VIL mar- 
ker. Saeti i taka haend^. Fyller®®) han ^en ej) (^^^sum skilt aer. höte 
VIL marker. Falz at e^e. höte XL. marker. Brinder minnae aen fiar]>un- 
ger af byae scoghe. wari .VI. örae. waj)a bot. med ej)e .XII. manna, aen han 81) B. a. 92) B. add. andra. Male. 

f) ?• f^^^^'^' . ^^ ^ . 93) B. gisninga. 

thar ar Lata hoot &c. ^ n^^lf^ 

84) B. siax. ^5) B. brvnnn. 

85) B. om. /?rt sic. 96) B. «r. 

86) B. brinder barn &c. 97) B. sum saght ar. uHSar an man uä. 

87) B. gismmga (sic) eke. pa &c. 

88) B. bremir. 98) B. gitir hdpit. uari saklös. GUir sti 

89) B. om. wari. hdptt. tka bkiåe &c. 

90) B, attu. ' 99j B. fiiUar. 

91) B. sic. A. om. j^rea. 100) B« bote swn skiU ar. fah dcc. Bygninga B. XVIII. 107 haw^ bjaemannum til sagt^) oc gat^) ei liulpit. Hawer ei swa^) til sagL^) 

oc falz at e^. höte III. marker, swa 6ri annaen oc })ri])i8e. §. 4. Swa scal 

mao allum wa])a e})uin fölghiae. Hawi ae^) faebot i taka handum. oc biu]3e 

wa]>a e]) a })iQgi« oc fjlli i^) lagh^ingum. dömis ^a han i fri^ sura fult 

biu])6r. oc laglica haw^ tilbu|>i fölght §. 5. Braennir man ek me^S wa^a i 

gisDiDga scoghe. höte III.®) örae swa firi andra oc ])ri]3io. Brinder ålder 

scogher höte YIL marker wa})a bot. en sac ]>eras (^sum scogh attu. oc waeri 

sic med e])e .XVIII, manna, at {^^en elder com af wa})a oc ei af wilia. 

Falz at e^e. höte XL. marker aen braender aer fulder gisninga scogher. 

wari oc^) ei bot J)y mere. at scogha brinnin*^) flere. Skiptis J>e bot sum fyr- 

rse^^) aer skilt. §. 6. Baer nocor eld olowandis i scogh annaers. kunnu gar- 

|)a^*) brinnae vp af J)em elde. giaBr}>e 'dier gar])a vp*^) at saclösu. swa goJ)a 

J)e fyrrae**) waru. will han ei giaer])a. J)a höte III. marker firi gar])a deld 

eni. swa firi andra oc J)riJ)io. höte oc**) ei J>y mera. at gar})a flere vpbrin- 

nin.^^) §^ 7. ^ Witis*®) manni at han scogh hawer braent af eldsto sinne. 

J)«r scal syn til hawa a (*^sama areno fyr aen*^) snio iorJ> J)aecker. oc witin 

|)xt synaeniaen. hwat ^en elder com af hans eldsto ellaer ei. Komb^ ei syn 

til sum sagt aer. aghi J>a waltJ at*®) waeriae hwart epte sinu gilde. höte }>y 

ens bot at han é^ firi sic faell^r.^^) Witis manni baeru eld^r. oc han dyl. 

war]>^ ei takin wij[)er. stande nei firi hanum oc wizorj[>. 1) B. saghat. 

2) B. gitpr. 

3) B. oiD. swa* 

4) B. om. 4B. 

5) B. a. 

6) B. siax. 

i) B. tcogh aghu. 

8) B. tkiBt com méi ua9a ok ai meS ta/ia. 

9) B. om. oc. 

10) B. bremm (lege bremdn). 11) 


B. 


12) 


B. 


13) 


B. 


14) 


B. 


15) 


B. 


16) 


B. 


17) 


B. 


18) 


B. 


19) 


B. 


20) 


B. om. fyrrnd. 
gardur. 
om. vp. 
om. oc. 
brenmn. 
Kianms. 
samu are. 

om. €f9l. 

om. at, 
felle. 108 Bygninga B.^XIX. Vm scogha gqng^^) teptiv diurum.^^) XIX^\ 

L Åker man ekorna.^ ^) Fyr aen XIIIL natum epte raikiaels raessu i**) scoghe 
53 sinum. ell^r anoaers. war^^ takin med. bote III. marker til ][>raeskiptis. wari 
^en malseghande sum han tok. war})^r ei takin me$. agheoc^^) engin wal^S til 
hans at kaerae. vtan J)e scogh attu. Taker raan^®) icorna epti kyndilmessa.*^) 
yvav^er takin^®) metS. höte III. marker. war})er ei takin metS. kaereoc^®) engin 
til hans. vtan ^e scogh attu. Hitt^ man ikorna i scoghe sialfs sins. oc löp^r 
firi hanum i scogh annaers manz faar han swa ][>aet diur. at han ei hakna^^) 
ell^r flatu sseter. taki at saclösu. Gör (^^bakn ell^r saeter flatu. höte III. örae. 
firi (^^bakn eth. swa firi annaet oc })ri])iae. warj^erei takin metS. waeri sic metJ 
epe .II. manna, oc siaelw^ ][>ri])i. §. 1. j^ Gildrae^ ^) man i scoghe annaers oc 
gör(^*fast wirke. höte III. marker. Stiael raan^*) v^^) gildrum annaers. böf^ 
III. marker. §. 2. Gör vplöpur a scoghe.^^) ell^r draghcr^®) spiut firi 
diurum. eller (^^graewer grawa. war))e hanw^'kum*^) sinum. aen nocor kan 
])er af scaj^a liutae. Gånger man a spiut. liuter sca|)a a( oc ei döj). oc aer 
firi iagha lysning, warin**) a korao*^) hans en*^) fiarj)unger af fuldre bot. 
Gånger fae a spiut gielle fiar|)ung af fulle**) bot. (♦^^r ei gildre lagh lyst. 
gielde aler fullum gieldum. Ålt ^aet p€Br kan i coma. hwart epti sinu gilde. swa 
sum j[)et*®) skils framlej)is*^) i broa fallum.*®) §. 3. J^ Kan diur sarghat 
war])a af spiutum manz (*^fölgher han siaelwer sum spiut drogh. taki ))et diur 21) B. scogha g ang o. 

22) B. add. ok g Utan. 

23) B. icorna. 

24) B. a. 

25) B. tha. 

26) B. han ok. 

27) A. Loco litt. n primum scriptum fuit /. 
B. add. ok. 

28) B. taker. Male. 

29) B. om. oc. 

30) B. baghnar. 

31) B. bcufkn eller sater up flatur. 

32) B. baghn en sua firi onHan &c. 

33) B. GUtar. 

34) B. fastuirki. 35) B. om. num. 

36) B. ur, et sic in sequentibus passim. 

37) B. scoghum. 

38) B. dragher. 

39) B. grauer grauar. 

40) B. handuircum. 

41) B. uéeri. 

42) Pro a komar. 

43) B. om. en. 

44) B. fuldri. 

45) B. JEru ai laghlyst &c. 

46) B. om. pet. 

47) B. framaléies. 

48) B. broa flokkinum» 

49) B. ok fylghi rialuer &c L Bygränga B. XIX. 109 at saclösu, ae^^) hwar han ])aet bitter. Fölgher ei siaelw^ diure ][>y oc kan 
])et^^) hittae en^') annaer^^) man. hawi ))a han (^^diur at saclösu sum ^et 
hiiier. Kaennes .IL maen wi}>^ diur et. ^ter scal syn (^^til kalla, til handw^rke 
JDerae. Aghe ^en })eraB**) diur synaemaen wilia me'5 ^ritna. §. 4, Hwar 
sum stial diur v garj)uin*^) ell^r af spiutum. ell^r*®) oc af gildrum annoers 
manz. höte epti (^^miezmanna or|)uni. §. 5. Gör man gildre i scoghe a hand- 
w^ie^®) annaers.®*) ell^r tak^ bort med allu. war]}^ (^^takin med. höte 
III. marker. (®^war})6r ei takin metf. waeri sic med ej)e .XII. manna, elltt- 
héte sum skilt® ♦) aer. 

Vm afmrp a watnum.^^) XX"". 

rAr man olowandis a fiske watn annaers meilf (®®naetium. miasr^ra. eltJe. el- 
Ur Hustru, ell^r oc andrum fisketolum. Vfarper fangin med. höte III. örae. 
dcller waeri sic med* ej)e .11. manna. Far man i (®^ fiskelek annaers. oc spiller 
loreJ)em sum aegband^ aeru. höte III. marker. Stiael (®®fiska v miaBrJ)ruro, 
ellft" af naeLium. höte III. marker. Warner ei takin wi}>er. waeri sic metJ 
e])e .XII. manna. (®®Dragba maen wint^ not a watne'*>) annaers. wavper 
takin med höte alt notalagb'*) .III. marker. (^*war})a ei takne med. waeri 
sic med. ej>e .XII. manna. (^^Hawa J)e lof eller legho före sic. warin saclö- 54 
slr. Hawi oc engin wald. (^^mer a annaen biu^a. aen han aer aeghande at. 50) B. om. it. 

51) B. add. djfur. 

52) B. om. en. 

53) 6. annan, et sic in sequentibus passim. 

54) B. at saclösu sum duur hittir. 

55) B. haua til handuirm &c. 

56) B. oro. perm. 

57) B. grauum. 

58) B. om. eller. 

59) B. thy näiBtzmitn fare gänga. Giör &c. 
^) B. handuirkij et sic io sequentihus. 

61) B. add. ok. 

62) B. ihar takin mtier. bote &c. 

63) B. JEr €d bar ok atakin. uari &c. 64) B. saght. 

65) B. add. ok seatSa af not uacum. 

66) B. n€^. miartia. eld &c. 

67) B. fisklek manna, spillir före them 
4Bghande €Br &c. 

68) B. man fiska ur miar&um &c. 

69) B. Drtegher man. 

70) B. uatn. 

71) B. skiplagh; at h. v. lineola est indu* 
cta; notlagh in margine scriptum est. 

72) B. varder m takin Scc. 

73) B. Hauer han före sic lof eller legho. 
uari saclös. 

74) B. mera lof a annan binda, an &c. 110 Bygninga B. XIL 

Hwar (^^mera will hemula andrum, höte sidAvfer sac ])e samu. oc ])en wari 
saclös sum^®) firi sic haw^^^) lof eller legbo. §. 1. jg- RiJ)^ man i not- 
Mrak m^er i vpdraet. eWer V^) nij[}ers£etiu. tappas man eller hester.ocaer hon 
maerkt wari ogilt. iEr hon ei mserkt. hötis ma]>er äter'*) me^S .VII. mar- 
kum. Gangare med" .XII. örum. Rinnare med", mark. Hors metS .YL örum. 
iE hwat annaet ^(Br kan i tappas, bötis äter'®) med* fiar))unge af fulle* ^) 
bot ^ere sum })et wir^is firi. §. 2. Nu wilia maen not bjggiae ])e siaelwi ae- 
ghander*^) aeru at ^ratnuni. oc sumi wilia ei. aer })em lagiica til sagt firi sokn 
sum ei wilia byggiae. J)a hawin J>e wizorJ> sum®^) byggiae wilia. oc |)e mo- 
ghu saclöst andra maen*^) med* sic i notalagb®^) taka. at watne oskipto. Kan 
en skiptae wilia. oc annaer ei. })a®*) hawi J)en wizorj) sum®*) skiptae will. 
Hwar sum nocot®®) byggir fyrrae aen (^'rasttum aeghandum aer lagiica til 
sagt. höte III. marArer til j[3raeskiptis. Nu aer not saman gör. med" siaelwras 
aeghanda wilia. Rjwer si})an en firi allum ])em.®®) höte III. marker. §.3, 
JS' (^^-^ygg^r ^^^ fastwirkis waerkae. a boIsta][>e annaers. haef^ar vm ar eth. 
höte III. marÄer. swa vm ar®^) annaet oc J>riJ)iae. Hae()>ar laenger. höte ei 
]>y niera. Gör man waerka a sialfs sins wasalighre. eller grawalighre. aer 
J^aet®*) ingiaer})is. bygge hwar firi teghe sinum. ^r vtgiaerj>is. bygge epte 
(^^raettum byaebrutum. §. 4. Ligger ströms watn til by. sum quaernae mo- 
ghu®^) i byggiae. eller fiske gar})a. skiptin (**J)em aeghander epti raettu by»- 
bruti.®^) will annaer byggiae. oc annaer ei. hawi ])en wizor)> byggiae will. 75) B. sum mera hemular &c. 87) B. til ar saghl iBghanduan siahatm. 

76) B. om. sum, bote &c. 

77) B. Y. hawer omissa, in märg. est ad- 88) B. om. pem. 

'7a\ R * ^ ^^^ ^* ^'^ iDcipit DOYum caput , cum rubr. 

78) B. om. i. ^^ warca bugning ok guarna 

79) B. om. äter. ström 

80) B. fuldri. arfX 

81) B. aghanda. ^) ^' °™- ^' 

82) B. om. sum. 91) B. om. pat. 

83) B. om. miBn. 92) B. ratu byabruH. 

84) B. notlagh. 93) B. ma. 

85) B. om. pa. 94) B. pigt aghanda &c. 

86) B. not. 95) B. sic A. byabruta. Bygninga B. XX. 111 

Hawer awisning (*®giort ]>em. eller hawer at görae. stande bygning hans 
oqualS. iEr ei awisning tiL giwi J)a penninga J>eni bygt baw^.®^) oc skip- 
tin si{)an^^) bygning ])ei*8S. Niute anvo))e sit at saclösu ))en sum byg))e. ^eer 
til rat (*®skipti aer a komit §. 5. (*^^Nu agher by*) a bajjin') lanlS. })a scal 
])ri])iuDger af watne lös löpae. ^aet scal wara wi|) (^hulikit lan^S aeghandar 
alle siaslwe wilia. Taker jgranne anuaer vttner. oc annaer vpmer. ])^r raa en- 
gin ])W(£rtaeppae firi andrum, ytan (^liggin ae fiske watn iaraföris. Nu mötaes 
(*byaB twe i mi^ströme. (®Laeggin forryine swa sura ba))um a sember. Byg- 
giae ])e a ba])in^) lanlS. swa at bwazke^) spiller acrum eller engium. hawin at 
saclösu. Spillir acrum eller aengium. oc witnae swa synsemaen. görin })a for- 
ryme a oc hötin III. marker til |)raeskiptis. Hwar sura taeppir ro})a rum 55 
firi waeghfarandum^) roannum. bö^e III. marker. Nu*^)sigber annser wi^er 
})orwa.**) oc annaer ei. wari Jwet a .XII. manna**) witnum. Lej) suntS. J)«r*^) 
almanna le]> heter, scal wara .X. alna bre^.*^) bata \€^ .V. alna. hwar ^em 
tasppir. hOte sum skilt* ^) aer. 

Vm qiJUBma bygning. XSP\ 

Ijygger man watnquaern.*®) will si^n nocor me^ walzwerkum ])e bygning 
vpcasta vtan dom. oc lagha til maele. hwar })aBt gör. höte XL. marker, oc ' 
qusrn swa go^a (*''ater sum hon war Fyrrae. Taki malsacghande af ^e bot 
.XX. marker» oc .XX. marker Vuxiunger oc hundare. oc hwar (*®J)/Br aer i %) B. léSa a pan til belfes stande &c. 7) B. både, 

97) B. add. ok aruoie alaghi. 8) B. haurte (iegc huarte). 

SI \ T i • 9) »• uaghfartfnda. 

99) B. skxpt ar a comm. 4f\\ n m 

100) B, hic incipil noYum caput, cum rubr. *^> ^- °™- ^^' 

vm uatn tappu roita rum ok lei H) B* add. rooa rum» 

sund. 12) B. sunamanna, 

i) B. add. uatn. ' 13) B. tiURt. 

2) B. batie. 14) B. bret. 

3) B. kuart land iBghanden sialuer hal- 15) B. saght. 

der tdlia. 16) B. add. eller uaierquam. 

4) B. p€er liggin fiski uatn til iamfdres. 17) B. sum hon uar. ätter pem scaila löi. 

5) 6. byar tuer. Taki &c. 

6) B. Ugginforrgnu af sum them battum &c. 18) B. tkan thar uar i flok ok fylghi äcc. 112 Bygninga B. XXI. flok ell^r i fölghi meilf. bote III. marker til j^rasskiplis. Nu kunnu (^^giser- 
ninga rnaellum ])erae coma. sutn firi aeru. oc ])erse sum til coma. wari ^set 
i e]3zöris lualum oc siande^ ^) lil .XII. manna. Ra))e halwe naem^S hwar })erae. 
kjaeraende oc swarande. §• 1. Ligg^ raylnusta))^ bolsta))a raaellum. bawi hal- 
wan mylnusta}). hwar bolstaj)^. swa (**lang ^erae skel liggiae til. Ligger 
mjlnusisi^ier innaen byaebolsla]). han scal brjtaes til örae. oc örtugha. taki swa 
hwar sin lot. suna (^^han aer aeghande til i bynum. Nu kunnu quaernastajja^^) 
flere wara^^) aen en maellum bolsta])a. ^em scal brjtae til marklanda. ^isr 
agher^*) hwar walS quaernnasta|> sin byggiae sum will aell^r faellae. §. 2. Jg- 
>£ngin ma andrum quaernasta]) til sca})a byggiae. ei ^^n owan byggir. swa 
at han taeppir vp a ak^ aell^r aeng. ei oc \ien ni|>an^^) bygg^. swa at han 
spill^r^^) före j)em sum^®) owan byggiae. Nu kan man kaerae til {^^pen 
quaern hawcr byggt, oc sighiae ak«* sin^^) oc aeng wara spiltal bygning hans. 
])a sculu^^) .XII. synaemaen til naemnes. Ra^e halwe naemt$ hwar ^erae sum 
wiper delaes. Swaeriae J)e .XII. at ]^e^^) byggning (^^aer ei scaj)aliker.^*) 
stande ])a quar at saclösu. witna ])e oc^^) at hon sca^^ar åker aeller aeng. '))a 
scal }>e bygning ypcasta. oc pen^^) sum bygj)i. höte VI. marker. Staemmir 
man J)e quaern nij^an til aer bygtJ. swa at ^ön^^) giter ei gangit^®) owan til 
aer bygU.^^) witna swa .XII. maen. Ryme vp pen bygj)e. oc höte VI. mar- 
ker. Samu lagh skilies vm waerkae. sum ym mylnudarama. Engin ma an- 
drum til sca})a byggiae. aeller^^) sit fortaka. ytan han haete wij> lagha botum. 19) B. gärningar uarSa maUin thera före 
ont. ok thera til &c. 

20) B. add. that. 

21) Pro långt perm. B. sic. 

22) B. aghande ar i ignum til. 

23) B. quamastadir. 

24) B. ligffia. 

25) B. aghe. 

26) B. add. til. 

27) B. suaui. 

28) B. om. sum. 

29) B. them sum quam haua bggt. 30) B. om. sin. 

31) B. add. tkar. 

32) B. add. tolf ^^ at haec IlDeolis sunt 
inducta^ subiectisque punctis notata. 

33) B. étngin seaiSa gior. stande qtuer&c. 

34) Lege scapalik. 

35) B. om. oc. 

36) B. han. 

37) B. tke. 

38) B. add. sum. 

39) B. om. bggi. 

40) B. add. andrum. Bygninga B., XXI. 113 ])jlikum sum^^) du aer skilt. §. 3. Kan folk asll^r Fas sca])a liutae. af wae^^r- 
qufern aeller watnqiiarn i queernadarnuin. aell^r^^) i waerkum wari ogilt 

Fm bota t€Bct {^^oc nota styld. XXIV^. 

1 Åk^ man farkost annaers. baat. aell^r ekiu. far af lande, oc a anna^t me^ 

olowandis. höte III. örae. J}aBt het^**) stigli öre. warj)^ ei takin mcä".**) waeri 56 

sic me^ ej)e .II. manna, oc siaelw^ ])rij>i. Takcr farcost manz i fiskeleke.**) 

Hogg^vlase. oc bort före. höte III. marker.^'') Gör roan annaen stransattan.^^) 

höte III. marker.^^) (*^war})«r sandar at ni^d" fuUum witnum. warj)«r ei 

sand^ at. waeri sic me^ e])e .XII. manna. Stiael si^^an baat ella:^^) ekiu. 

not ellar naet. ell^ annur fiske tool. bä^eepti ]3ysum }>iufna]D^ (^^miaetin war- 

\er. §. 1. Före man skyr|>*^) a not aellpr a**) naet oc spiller firi andrum, stiael 

ei bort metJ allu. höte III. marker. Braennir man skip (^ ^fir i andrum baetrae 

XD .III. vaarker. höte XL. marker, ytan wa))e fölghe. Giaeld^ ])aet minnae. 

höte III. marker. Nu sigher annaer skip wara baetrae aen .III. marker, oc 

annaer waerrae. wari ]3aet a witnum ])erae manna, sum* ®) J)aBt skip sagku fyr** ^) aen 

jjcTt braent war.*®) §. 2. All J}e*®) maal sum syn scal til wara. ^eer scal 

raetlér malsaegbande firi gänga.® ^) Fara synaemaen J)€8r (®*a til synae. sum 

ei aer firi raettcr malsaegbande. höte III. marker. Stumn synir alla J)e®^) 1^ 41) B. oro. suau 

42) B. add. ok. 

43) B» nota styld. ok strandsatning. 
(skipa braning in märg. add. oiao. rec.) 

44) B. hete. 

45) B. ta*. 

46) B. fisleke (sic). 

47) B. add. Roor af hund^re ok i annt. 
(lege annat.) bote tkrea marker. 

48) B. strandsatttm. 

49) Adde an han. 

50) B. kuar sänder vartSer at thassum 
malum. bote sum sagkt ar. varier ai 
takin met. uari &c. 51) B. om. eller. 

52) B. miatz. fMr &c. 

53) B. skyurt. 

54) B. om. a. 

55) B. annars» batra &c, 

56) B. om. stim. 

57) B. fyrra. 

58) B. uare. 

59) B. pön. 

60) B. uara. 

61) B. at syna. sum &c. 

62) B^ om. pe. Corp. Jur, Sv. G. Ant. Vol. IF. 15 114 Bygninga B. XXII. 

si])an hawas sum af aer la])it akrum eller aengium. warin ogilda. piala^^) 
synir alla sum göraes epte ^vcXer nat til tompta skiselae aellaer andra rörae. 
(®^warin ogildar. Hwar sum malsaeghande gör syn vaeti oraettu. höte IIL 
vcLwrker. synaemaen warin saclösir. 

Fm^^) röra ruf {^^i bolstapa skiiBlum. XXIIP^. 

llwar sum ryw^ ra a bolsta])e annaers. aeller®^) gör annaen oraetlica. warj>^r 
gripin wij)*^) me^ fuUum witnum. J)a scal syn }>er til naemnos. witnae sij)an*®) 
synaemaen swa. at ^mr synis Ra ruwin^^) oc annaer gör. Söke ))a (^^han sam 
mannen grep wi}> raförning }>o^^) me^ .YL manna witnum oc ]}raetylptum 
e})e. Git^ swa sökt ])a misti ^en balsin sum na gamblan ypcasta))e. oc nyaen 
gior])e annaen.^^) aell^r löse sic metf .XL. raarkum. Gxier oc^^) ei swa sökt. 
^a scal ^en sum sakin^^) gifs. waeria^ sic me^ e]>e ])raetylptum. Git^ han 
sic swa wart wari saclös. Falz at e})e. höte (J ^sum skilt aer. oc han wari saclös 
sum af taect giorj[)e. §. 1. ^ Nu delae maen vm bolsta])a skiael sin. delis wi- 
^er gar))6r ok^^) rinnanda watn. aghe ^ter garj)^ wizor}>J^) delass wij>«' 
^raestene oc ring rön aghe (^^))a rcet ring röre wizor]> firi allum. Ss ei 
ring röre til. skili ]>a bolsta]>a i mi]>watne innaen awm. aeller^®) sundunu 
i>A^^) g^fs ^em wizor^ oc ei®^) hwarium baecki. §. 2.^ Nu (^^wilia maen 
giaer])ae ma?llum bplsta]>a sinae.®^) ^(Bt saman coma giaer))e tu. oc®^) annaer ha* 
ViCr i trae])e. oc annaer will sa. ^asr agber hwar by halwan gar]> wi]> annaen 63) B. Thiéla. 74) B. add. sie. 

64) B. sic. A. om. warin ogildar* 75) B. sae. 

65) B. b o Is additum est, at liDeolU in- 76) B. tuu marker, ok &c. 
ductum. 77) B. sic. A. aUer. 

66) B. ok bolstaiSa skialnatS. 78) B. add. deUu uidir garner. okpr€Mie'' 

67) B. ok. ne. kam prastene tdzortS. 

68) B. add. ok afteci af hanum takm* 79) B. e rat ringrdr <kc. 

69) B. om. Hpan. 80) B. ok. 

70) B. add. elkr. 81) B. om. jfto. 

71) B. sie han sum aftcet pioriSe tné6 &c. 82) B. add. t. 

72) Vox po deleoda tut videtur. Cfr. Dot. 83) B. cunnu man uiUa garta maUin &c. 
71. praecedentem. 84) B. sin. 

73) B. om. annan. 85) B. om. oc. Bygninga B. XXUL 115 

giaer])aB. swa oc ^mr »ngias saman coma twteggias byae. Mötes oc ba])e*^) akra 
ocjengias maelluin bolsta])a. (^^wari lagh ))e samu. Möter oc*^) hidr))wald^ 57 
acrum asller aengium annaers bjae.*^) haldin ])e gar]>um^®) vppi. sum akra 
aellér**) aengia; agha. oc**) })e Tvarin saclösir sum®*) hiorJ)wald«r til höre. 
Mötaes (*^faior|)löta& twa. sin af by hwarium. (^^annur minne oc annur mere. 
[)a ma hwars ]>eras bior|)®^) vm andra gänga, oc bwarghin ]>erae*^) firi an* 
drum in taka. vtan annaer wili vm sic*®) giaer])de« Liggias twe byae saman. 
hxfier annaer hior|>löt oc annaer ei.**) Leghi firi sic ^en aenga baw^. swa 
sum ban wi])^ comber. 

Vm hroar oc wmgha rypninga.^^^) XXlllI^^ 

Alle agha^) broa byggiae oc waegba ry))iae. swa \^en minnas aghar'') i by. 
sum }>en mera agh^. Ligg^ kirkiu bro ni})ri vm sunnudagh en. höte III. 
öras.^) swa firi annaen. oc ])ri])iae. wari ensac malsacghanda. ^e hötin sum faellae. 
oc ])e warin saclösir sum byggiae. Kirkiu bro scal wara ]>riggiae alna bre]>. 
Ligg^^) ni))ri laeng^. aen vm pre sunnudagha. höte III. marker til ))raeskiptis. 
Faellir^) man byae bro sum faela^i scal (^iwir fara at hon scal wara .IIIL 
ababre^. I^igg^^ nij>ri vm viku enae. höte III. örae. swa firf andra oc})riJ>iae.T) 
TaLin malsaeghanda') bot ])aessae. Ligger Iseng^ ni])ri. höte III. marker til 
)>raeskiptis. Kan sca]>i af \^^) bro koma. faller i folk aelUr fae. hötin äter M) B. om. tejto. 98) B. sit. 

87) B. uarm lagh satmL 99) B. angå. 

88) B. om. oc. 100) E rytSningar, 

89) B. hgar. 1) B. aghu. 

90) K garde. 2) B. a. 

91) B. ok. 3) A. Loco ▼. Öra aotea marker, ui vide- 

92) B. om. oc» tur , scriptum fuit. 

93) B. om. nan. 4) B. add. kun. 

94) B. UarduaUa tue. 5) B. Felle. 

95) B. annor minni ok mmast mere. par 6) B. um fara. kun &c. *^ 
ma &c. 7) B. tkrihiu. 

96) B. sic A. kåorptr. S) B. maUagkandar. 

97) B. om. pera. 9) B. tkassU 116 Bygninga B. XXIIU. sca)>a ^ sum bro byggiae sculdu.^^) oc bot metf sum skilt ser. Faeller man 
bolsta]>a bro. J>e almanna waegh^r ligg^ iwir (*^at. giaeldis me^ J)riin mar- 
kum vm ar et. swa vm anncet. oc ^ri])iae. aen synaeoiaen håna faellae. gange^^) 
bot til l^raeskiptis. §• 1- ^ Dör fraels man i bro. hötis äter me^ .VII. mar-- 
kum.^^) ofraels med" .111. markum. Kan månne armb^ aell^r been bristae. 
liggi alt i wa))a botum.**) Brytw hest^ sic i bro. aell^r oc^^) annaet fee.*®) 
liut^r dö]} af. liggi hwart i lagha giaeldiim- sinum. Gangare i .XII. örum. 
Rinnaeri i mark. Hors i .VI. övum. vxe*^) i half mark. Ko oc quigbande^^) 
i]>rim örum. Swin. faar. (^^get. }>riggiae ara gambla^®) i. öre. ^ru^e^^) yngre, 
warin gil^ vm*^) örtugh. liri hwart arit.'^) Ei warj>^ J>e boot^*) mere. 
Fanger J)aettae fae sca)>a i brovm oc dör ei af. wari böt me'8 fiarJ)uDge af 
J>aessum (^^lagha botum. §. 2. Halde laensma]>6r kununx syn^®) til ]>a&ssae broa. 
oc wari malsaeghande firi ^em i twem mana]>ura vm iamlanga enum.^^) ^isi 
aer .XIIII. natum firi mikiaels maessu. oc XIIII. natum aepti. oc annaen tima 
i (^^maymana}>e vm somarin. Swa scal oc han syn^^) halda. vm waegha 
ryjjning.^®) Si^an haw^^*) kununx laBnsmaJ)cr.^^) icnkti wald vm^^) broa 
aell^r waegha mera quaeliae aen nu aer^*) sagt. vtan raettw malsteghande wari 
58 firi hanum sum (^^scaj^an fik. §. 3. Ligg^ attun]L bro ni^ri. oc^^) aer ei 
fört iwi fara bote attung^r .V. marker, en sac kununx. Ligg^ ni]>ri fiar- 
J)unx bro. höte fiar])ung^.X. marker. Ligg^ nij}ri halfliundaris bro. {^"^höte 10) B. sculu. 

11) B. gildis mélt &c. 

12) B. add. the. 

13) B. add. ok. 

14) B. uatSa giaUbtm. 

15) B. oro. oe. 

16) B. add. ok. 

17) B. oxe. 

18) B. quiande. 

19) B. ok geter. ikrigia &c. 

20) B. gamuL 

21) B. th&n. 

22) B. meif. 

23) B. ,aar. 24) B. sic. A. om. boot 

25) B. laghgineldum. Halde &c. 

26) B. synir. 

27) B. en. 

28) B. maghmanaiSe um somar. 

29) B. synir. 

30) B. ^diningar. 

31) B. haui. 

32) B. kensman. 

33) B. om. vm. 

34) B. sic. A. om. ar. 

35) B. scäiia fangit hauer. 

36) B. om. oe. 

37) B. bötis med tiugku mareunu Bygninga B. XXUIL 117 

XX. marker. Ligger ni}>ri hundaris bro. {^^höte Bter meS .XL. markum. 
pssse broa böt^ alle asru en sac kununx. Hiltis oc^^) malsoeghande pen 
suis^^) sca})a haw^ fnngit. i ^aessum brovrn bötis äter sca])i sum han miaez^ 
oc me(f .IIL marker til }>raBskiptis. JEnx psesse broa skiptag. Jja**) warin 
})e saclöse sum'^^) broat hawa. oc ])e botin sum broa faellae. JEra oskipta. 
botin alle bot enae. Sigher annaer skipt wara oc annaer ei. wari ])det a .XIL 
manna* ^) witnum. §. 4. Forne waegha oc gambla broa.**) agha wizorJ> hawa. 
Engin ma (*^nyaB bro vptaka oc gambla nij^cr faellae. vtan hundaris nasmd 
oc domarans*®) dom. Taker fyrrae nyae*^) vp. oc faell^r gambla nij)^. bote 
III. marker til ]>raeskiptis. 

Fm synm maal. .XXV^. 

iNsemnis*^) syn af sokn sell^ af }>ingi. ]>a sculu syneemaen rsettum mals- 
lEghanda fölghiae. aeller hötin IIL marker. Nu synse ]>e maal ]>aettde.*^) sum 
])esru^^) til naemde. ])a sculu synaemaen aspte byrg])a mana]) i ^rim lagh]>in- 
gum til biu})as. will ei^^) ])a malsaeghande til )>inx koma. oc e]> före )>em stawa. 
warin ])a synaemaen saclöse alle ^ sum^^) swa hawa til bu}>iz. oc malsae* 
ghande höte III. marker, firi ])y at han ei com (^^til ])inx. oc e]> firi ])em 
stawa]}e« Sitiae \>e quar.**) oc han craew»* (*^J)em sjmae. höte J}a hwar 
^erae .III. marker. Nu sighiae ))e hawa til bu{)iz. oc han sigh^ nei. wari 
|)aet 9 .XIL manna witnum. oc^®) Ra])e halwe naem^ hwar ^erae. ^Nxm- 38) B. bötis med &c. 48.) B. in priocipio huiuscap. inserit ea^quae 

39) B. om. oc. in Add. 6. leguntur: Uit man Aaua sy- 

40) B. om. ntm. tär &c. 

41) B. oro. pa. 49) B. tluet. 

42) B. om. sum. 50) B. uaru* 

43) B. symmanna. 51) B. sic. A. om. ei. 

44) B. broar. 52) B. om. ««». 

kW u -..^ «.^/^^^ 53) B. om. Ul pmx. 

45) B. nyår vptaca. 54) g, ^^^ y^^, 

46) B. damara. 55) B. M/« Auar &c. 

47) B. nyor. 56) B. om. oe. 118 Bygninga B. XXV. nis ma^er*'') i syn. oc «r ei siaslw^ naerstaedw.^*) wari saklös. StandQ* 
syn ocraefd^^) til wint^ nat. livari si})aii li]>ugh. oc aghe wald engti ^a 
syn mera craeuiae. 

Fm legho ruf ok (« ^pors brut. XKVI"^. 

X^egh^^^) bonde man. aell^r kunu. giw^ ])em festi penning, aell^r gänga 
^ön a (^^mala oc a math mae}) hanum. Skiliaes ])e S]]>an (^^fran bonde (iri 
staemnudagh sin.^^) giwin at^ bonda faestipenning. oc legho swa myklae mae}). 
sum han })em lowa}>e.**) "Wroekw oc**) bonde })em*^) bort vtan sac. biu- 
]3aes ^e si]}an at^ til hans mie]> .II. granna ^itnum. aell^ nagranna. oc han 
will }>em ei (**ater taka. höte J)a*®) bonde III. örae. oc })e^®) warin sijwn 
hwar ^em livara lyster. §. 1. Kunnu legho hion siuk firi bonda war)>a. oc 
byrg^ hans m}^er faellae briste ])a^^) swa mykit i legho ])erae. sum i dax- 
wierkum brista firi bonda. §• 2. ^ Legho staemno^^) agho twa vm iam- 
langan^^) livara. en aer^^) af pingix daghum^^) oc til martins masssu. annur 
59 (^ *si}>an . at^ til pingixdagha. Siunaeter maellum hwars stasmnuda:i moghu 
^ön^^) li])ugh wara. oc ei laeng^r. si))an sculu |>e wi]) legho taka. AUe^^) 
agha ^e legho gänga, sum^^) minnae ha^a asn Ul ])riggiae märka. Hwar ])em 
hyser, aeller hemer. si)>an ^em ser legha oc faeste pa^nninger bu|>in« oc^^) 
wilia ei Yf\^er taka. höte III. tnarker.^^) §. 3. ^ (*^Hwar sam pors bryter. 57) B. fMtn. 

58) B. n€Br stadder. 

59) B. ocrafH. 

60) B. the lön legho folkseal haua. 

61) B. Vox quaedaro {man?) hic addita, 
primum rubra lineota inducta est, postea 
deleta. 

62) B. mat ok mala méS bonda. skiUas &c. 

63) B. tdH han före &c. 

64) B. om. sm, 

65) B. fest hafii. 

66) B. om. oe, 

67) B. legho hion. 

68) B. mtaka. 

69) B. om. po. 70) B. oro. pe. 

71) B. om. ha. 

72) B. Legåo stenmur. 

73) B. iamlanga. 

74) B. om. éBr. 

75) B. pingizdaghum. ' 

76) B. thdian ok til pmgizdagha. 

77) B. the. 

78) B. AU. 

79) B. om. sum. 

80) B. add. thån. 

81) B. add. ea, quae in Add. 7. ieguotur: 
Jg' Thatta aru thån llhi &c. 

8!!^ B. hic incipit novum caput, cam rubr. 
vm pors brut. . •» . Bygmnga B. XXVI 119 firi olafs maessii. war))er takiD mas]). BsWet hittis m€^ ranzsakan i hiisura 
hans. höte III. marker til ))raeskiptis. Hawi oc*') aengin watö (•♦til hans 
at kaeras. vtan })e porskaer attu 

Vm wargha garpa.^^) .XXFII'^. 

Alle sculu wargha gaf})a byggias. hiivar fiaerjjung^ af hundare vm sic. 
Hwar sum faell^ manzlot. bote III. örae.«®) ensac J>erqB sum byggiae. Bön- 
der agha oc*^) wargha naet hawa .II. famna bonde hwar. ^tjermai oc*^) engin 
frasls vm wara. Nu kunnu (®® wargha a bol$ta})a manna koma oc sca])a görae. 
J)a sculu bolstazmaen allum*®) (i(er]>unge bu}) fa. Hwar sum J>aet bu})it*®) 
silm oc comb^ ei. höte III. örae.®*) §. 1. Lat^®^) sic nocor Jj^r til 
wargha at draspae. Draep^^^) gamblan wargh. aell^r o^er cull allan meefp vngum 
warghuin. giwi hanum bonde hwar i fiar]>unge ])em en smapaenning. Hwar 
(* ♦biörn draepcr giwi hanum bonde hwar i fiar]>unge (^*J)em aer. en swen- 
skan penning, vtan han draepi ^ast diur i scall mmp andrum. §. 2. (^^Faeller 
fiar})unger all^ wargha gar^ ni|)cr. aellcr hawer"®^) ei naet. höte III. mor- 
i»*.**) Kan man J>ryzcas. oc'') will ei til scall coma. (*®^aen Jx) at han 
bu|> far. ,)>a hawin bönd^ (^wall ))e sum i scall waru') pant hans taka. til 
JU. örae. ytan dom. Wraek^ han })em frän sik mmp wighe oc wrezhaende.^) 
\Me III. xxiarker til ]}raeskiptis.^) 83) B. om. ae* 

84) B. a han kiara annor an the &c. 

85) B. add. ok n€tt. 

86) B. add. ena théra sac , at haec lin^ola 
suDt inducta. 

87) B. om. oe. 

88) B. uarghar a bolstaSi &c.' 

89) B. om. attum. 
9fi) B. bH9. 

91) B. faoc loco inserit ea, quae textuii in 
fioe huius cap. habet: FeUir fiartSmger 
ålder — iU tkroåkiptU. Cfr. oot. 96 infra. 

92) B. Lar. 

93) B. add. han. 94) B. sie uagha ui8 biom at drnpa. cft- 
tir scaifat %an til döz. ghä hanum $c. 

95) B. om. pem ar. en, 

96) B» supra inserit ea, quae hic in textu 
sequuntur. Cfr. not, 91. 

97) B. sic. A. hawa. 

98) B. add. huilkin bonde m hauer nat. 
höte JIL öra. 

99) B. om. oe. 

100) B. tha han butS fa. 

1) B. vald eum &c. 

2) B. aru. 

3) B. tuem. 

4) B. sic. A. fire. 120 Bygninga Ä XXVIU. Vm frip a gismnga seogha.^) XXVUI^*. 

liv wilia raaen frij) lysae. a gisningae scogh®) sijn. iwi nut. oc aldin. J)^r 
sculu alle aeghandar^) (®gar]) vra giaerjjae oc waern vm halda. Faellör nocor 
oc ligg^ garjD^ hans nij^ri.^) höte HL örfe. Ligger garj>er barli])a taap 
allu. öc (^^witnae swa synaemaen. höte IlL marker. Gomber otama fae**) gi- 
nura gar^. waldéT fae oc ei garjjer. lösis |)a^^) vt m€Bp lagha lösning.*^) swa 
sura fyrrae skilt aer. §. 1. Skipar nocor swin sijn a scog. ^en (^♦sum ei 
haw^* firi sic hemult. höte IIL marker. §, 2. Taker man aldin aellcr nyter i 
gisninga scoghe annaers. Taker mera aen han giter i banzsca sinum burit. 
höte IIL örae. Také?r byr})e oc a bak laegger. aeller a baeste bort fbre.*^) 
höte IIL marker, §. 3. Aldin scal man vm .VI. wiku*®) jvarjja. Brister 
ndcot i wiku talii briste oc swa raykit i aldin legho. 

j^n man nyti€Br f(B onntBrs olowandis.^'^) XXIX^. 

• JMolk^sr kuna ko annaers olowandis.*®) warjjer takin wij^er meep .IL mann^ 
witnum. (^^höte IIL marker. Molk^i^r hon faar aeller geet annaers. warjjer 
60 takin wij) 'mtBp (^^Avitnum .IL manna, höte III. örae. Stiael man skaello af 
fae annaers. oc willer p€Br mae]) hiorj) alla. höte IIL örae. Bryter af iarn bo- 
gha méBp allu. höte HL marker. §. 1. Hwar sum maerke laegger a annaers maer- 
ke. hwat JDaet aer dötaeller quikt. oc^*)aer ^t baetrae aen halwer öre. höte III. 
marker. JEr J^aet swa got sum halwer öre. aeller oc minnae^^) waert höte 5) B. scogh. 

6) B. sic. A. scogha. 

7) B. T. aghenda omissa , in märg. est ad- 
ditå. 

8) B. garia gartSa. 

9) B. ouighir. 

10) B. tätnar syn ma. bote &c. 

11) B. Y. fiB omissa , supra lineam est ad- 
ditå. 

12) B. om. pa. 13) B. lösn. 

14) B. han hauer ai hemulfbre sic» bote &c« 

15) B. fdrir. 

16) B. uiktir. 

17) B. add. elUr méerke a laggeY. 

18) B. om. olawandis. 

19) B. oro. böie IIL marker. 

20) B. tkylicum uitnum. bote &c. 

21) B. om. oc. 

22) B. sic. A. mimma. Bygninga B. XXIX* 121 III. örae. Delse Ivire vm bols niaerke eth. ^a aghe ^en (^^])€rae wizor]> firi 
sit waeriae sum i bandam haw^. sen maerkin ^erae aeru lijk. oc^^) se hwar 
msD delae vm lik masrke. ^a hawi (^^ce ]>8et gambla bols mserkit wi^or|>. oc 
))em gifs wafö at wasrias sum ]>aet^^) haw^r. Vm H (Bn pe kittms. XXX . 

JVAn maj>^r bistok hittae a bolsta})*'') sinum. wari hans sum liitt^. hitt^ i bol- 
sta])e annaers ingiaer)>is. bawi firi j[)ak. oc fyndae lön^*) engin. Hitt^ vtgiaer- 
{)is. aghe J)riJ)ung*®) at oc byaemaen alle .IL lute.^^) Sighiae twe hawa bi- 
stok en hit aghe ('*J)^n J^erae fyndae lot fyrstum lyste. §. 1. Nu swaerma^ 
bi. oc flygbas i scogh annaers manz. oc han folgh^ sum bi^^) agh^ til stok 
oc hul. oc raaerkör sama trae. lysir swa firi byaemannum sinum.^^) hawi aen- 
gin waid lianum \>em fortaka. Comb^ annaer aeptir. ok kiaennis yfi\>er samu 
bi. aghe ^^n (^ * J)eraB yvizorp sum fyrrae lyste. Flygher bi swaermbcr i aldin 
trae oc hogg^r man J)aet ni])er. höte III.^*) örae. Flyghcr i döfwi}). hogge at 
saklösu. §. 2. Gängar man i scogh annaers imBp bikar oc bland, warper fan» 
gin map. höte III.*®) marker. Stiael bistok warper (^^takin wij)«r. höte 
XL markeK rrarper ci takin*®) yriper. waeri sic ma^ ej)e J>raBtyltnm.'^) 

TFm öiéB skipan. XXX1^\ 
före*®) man fae sit i öyaer annaers olowandis. ae**) hwat fae ^aet wara kan. 23) B. tdzorit. at uaria &c. 

24) 6. om. oe. 

25) B. gamalt boUmarke &c. 

26) B. sic. A. i handum (pro p€U). Cfr. 
UplL. ViJjB. 27: 1. 

27) B. bolstaii. 

28) B. fynda lot. 

29) B. äriihmg. 
90) B. bftL 

31) B. km fynda ki smn fyrst lystL 

32) B. by (pro bi). 

Corp. Jw. Sv. G. Ant. Vol. IV. 33) B. om. smian. 

34) B. ocD. per€B tvizorp sum. * 

35) B. siax. 

36) B. in fine lineae habet ///.^ iocertum 
anne rec. man. additum. 

37) B. fangin meS. bote &c. 

38) B. fangin. 

39) B. tknBtylptum. 

40) B. F&rir. 

41) B. om. a. 16 122 Bygninga B. XXXI Hwar sum J^aet fae in tak^. han*^) scal J)y laglica lys», firi sokn (^^aeljcr a 
]>ingi. Comb^ \)en aepUV sum aeghandae aer. oc biu))6r rået firi**) sit. hao 
scal giwa öre firi haest. Swa oc firi**) nöt Jjaet sum* ^) gamaltaer. Firi '(*'kalf 
oc kij). bukka. aellCT hwat annset fae }>aBt wara kan. giwi halwan*®) öre (*®firi 
hwart eth. Lösir han ei fae sit at^.*^) ocraet tilbiu])^ innaen ])re sunnudagba. 
liggi sij)an hans yvsivnaper a sum agb^. kan fae*^) j^ast spillaes aelkr döiae. * ^ ) 
wari sca^i bans sum ei wilde (*^fae sit återlösas. Nukunnu ^e delae vm })aet 
fae. sigher (**ban sum atte. at \iset com j)é»r**) banum owitandis a Jja (*®öyae. 
aeller oc at ban*^) dref nö\> ^(Br in. waeri ])aet uiiBp .IL mannum oc sia^l- 
wer*®) J)riJ)i, oc taki*^) swa fae sit at^ vtan lösn. Falz at ej)e giwi lösu 
sum skilt aer. §. 1. Låter man fae sit vtan andra® ^) aegbanda lof. i ^a öyaer 
61 ban agbcr®^) siaelwcr innan lot®^) wari })a lösn J)aes fea.®^) balwu minnae®*) 
aen fyrrae skilt war. • ^n fiB gOr ftB scapa. XXXIP'. 

jtlittis^^) at owita tet. biter hte&ier annaen seller siar. nöt stångar, gal ter hog- 
ger. hunder biter liuter sca]>a oc ei dö]> af. .wari bot fiar]>unger af ^y (°^]>aet 
misetit war])er sum sca}>a löt. oc bondin hawi siaelwer fie sit Slaryrknajia^'') 
fae annaet^ *) swa til scajia at bonde giter ]>aet ei nytiset vndi vk. aeller silae. 
])a scal han sum fae atte. ])aet sum") sca^ia gior])e hinum fa silafylning' <*) 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 B. om. Jum* 

B. ok thingi. 

B. add* fiB» 

B. oro. pri; at for io märg. add. rec^ maD» 

B. om. swn» 

B. kalua. kåk, bokka &c. 

B. kalua. 

B. oro. firi ktvart eth. 

B. om. aitr. 

B. oro. fiB. 

B. d&a. 

B. oro. fa Ht attt. 

B. than atte &c. 

B* OUI. pMTm 

B*. 6. eUtr at &c. 57) B. sic. A. hanum. 

58) B. add. han. 

59) B. add. dian. 

60) B. aldra. 

61) B. a. 

62) B. oro. loU 

63) B. fa. 

64) B. nunm. - 

65) B. HUtas. 

66) B. gum fa that seaSa löt uartfer nda^ 
tit före. ok haut siabter bonde fa sii. 

67) K. Litt. k omina tupra lioeam esl addita» 

68) B. sic. A. annan. 

69) B. om. ntm. 

70) B. sila fyliing. Bygninga B. XXXIL 123 vm ny oc iii]>a.^^) aell^ bote fiar))UDg af (^^lagha gislde. §• 1. Draep^ fa: 
annaet alict oc selict aghin ])a^^) baj^n^'^) ]3aet quicka. oc baj)en''^) }>aet dö"> 
})ae. oc ei bot andra. Nu kan waerrae fae draepae }>aet baetrae. aell^r oc j[>aet 
bseti*® draepce ])aet waerrae. liggi ^t fae i laghagiaelde.'' ^) hwart aepti sinu 
W2er|)e swa sum skilt ser i broa flockenum. §• 2. Kunnu hunda^®) manz an- 
Dsrs fae bitas. ]}aet ei aer yrkna{)a fk. wari saclöst. aen ^aet liut^ ei dö}) ael- 
W sca}>a aL Dör ]>aet fae^^) af ])y biti. giwi quict iiri döt epti miaezmanna 
orJ)um J>en'®) hun^S atte. 

f^ sctj^a pen man gör fm. XXXIII^. 

iSlAsIi^ man at fae annaers. kan waerrae^^) taca aen han wilde. giaelde äter 
qtdkt firi döt oc swaeri mä^ e^e ens sins. at ]3aet aldrigh hans wili war» 
Siar han ma^ (^^fastrae hant$ oc harms wilia. giaelde fae äter mmp fuUum 
giaeldum. eptir miezmanna witnum. oc mmp .III. marker til ])rasskiptis. aeller 
wsri sic m^ .XIL manna e])e. §• 1. Bi])^ man annaen fae sinu hiaelpa* 
haeste^^) blo|> lata. aell^r andrum costum. kan viraer til coma. aen han wilde 
sum han$ a bar. waeri (®^]3a sic miBp e})e ens sins. at ])aet ei m^ hanswil* 
ia (^^til com. aelW bote fiar])ung af fuldre bot. §. 2. ^ Laegg^ man aeller 
skiuter fae annaers mtep siaelfs sins^^) wilia. swa atgorvndat war]>er. höte IIL 
marker. Rörir si]>an aell^ ni)>ersaenkir. bote niu. marker, oc (** giaelde J)em 
fe sit sum sca])an fik. Drasp^ man huntS annaers. bote IIL örae. firi gar$ 
huntS. Firi icorna hund aeller hior]) hunt$ oc^^) swa firi mio hund .XII. örae. Firi 
kywerne^^) .III. marker. Stiael man (^^höns. gaes. gris. aeller draep^ annar^ 71) B. n^a. 

72) B. laghguelde. 

73) B. om. Po. 

74) B. baie. 

75) B. laghgialde. 

76) B. hundar. 
TI) B. om. fa. 

78) B. add. sutn. 

79) B. 100% 

9^ ^. fastri kémide. 81) B. add. sinuirn. 
82^ B. om. pa sic. 

83) B. uar. elltr &c. 

84) B. om. sins. 

85) B. attergUdL mei ihem fa sins sum 
scada fic. 

86) B. om. oe, 

87) B. köueme. 

88) B. eller dräper köns. gas. grisi ellej^ 
cat Ccc. 124 Bygtdnga B. XXXIII. aell^ kat annaers. giaslde (^^at^ sum miastit vrsirper. §. 3. HaMrieogio wald 
annaers fas taka. aell^r sic til nyttae^^) hawa. oc ei ancoste manz. vtan han 
hawi ]x£t m€Bp go^wilia j[)aes sum nett^ seghande ser at. ivar{)er han ^4Br 
takin m^. oc haw^^ ^) ei ractlika fangiU ]>a bote oc |)iufw^ hete. Jg- Wari 
swa tält vm byggniaga ra^L gömum han görlica alle slaeU at wi mattin^^) 
62 swa i ior^riki bo. a t gu]> giwi os allutn himirikis ko.^^) Bar hyrriiBS köpmakt balker. oc tmliofs i hanum flockar (^.XIIIL oc six 
i pem fyrsttB. «F Vm 
j: Vm 

j: Sax 
j:Vm 
j:Vm 

«f Vm 
Jp Vm 
j:Vm 
jpVm 
SVm 
j: Vm 
S Vm köp mse^ wingao. 

torgha^) köp. 

Dokor sffiU cristnan man. 

])e köp husfru ma görae. 

ha^tce cöp oc skipti (^oc frcestmark. 

giaelt oc laan. 

legho a \atsk aeller andra cosbe. 

waetSsastning. 

boi^han. 

gsestning oc nettseras. 

j|>eiii Sum^) tralzgiaerninga görse»*) 

mutur oc aftökis fae. JIU^^J) 

.vr. 

i 

jr/"'. 89) B. pat ätter sum pM mkUH varder, 

90) B. nocra nyt. 

91) B. add. ihé^ 

92) B. mughhu 

93) B. add. amen. 

t) B. mttertan af théessum maluw^ 
2) B. add. titulum : Fm e9p yub ^ eOfs. 3) B. torgh. 

4) B. add. titulum : Fm bonde giuir 
ni eller konu freUi. 

5) B. add. titulum : Fm boåcape eåp. 

6) B. frastmare. ok foreåp^ 

7) B. om. sum. 

8) B. add. ok pera böter. 

9) B. add. titulum : Fm lagknmnz 
nmga. domara ok stgrimmx. håpnutla B. 125 Jf Vm geDgiaer]>^ ^) oc skiutegiasr]). .XIII^. 
Jp Vm gasstniog fatöki-ae manna, .XIIH^. G Fm cöp ma^p wingan. J^*. örae maen af lande cÖp innaen cöpsta})e. wi})^ cöpstaz maen. aell^r cöpstaz 
masn yn^er lanzmaen vm skaspt wapn seller scorin clse))e. vm clöwast aeller 
howaL })€ar sculu wi})6r wara wingana m(en twe byfastir oc bolfastin oc witnis 
maen^ ') .U. af lande oc .II. aP ') cöpsta])e. Comber man epti oc eländar sigher 
af sic stulit wara. ]>a scal ]}en,copt baw^ til winganamsen^^) le)>de m<zy& samu 
witnum sum^^) wi^er waru. Kumber ei v^inganaman^^) fram firi sic ^en 
sum sålde, giaelde ])a waer|> at^ ^em cöpt hafj^e. oc höte III. marker til 
^rsskiptis firi at han ohemult winga^e. Hwar sum cöper^^) vtan ]>£esse 
witne sum nu^^) sact aer. eländas 8i])an )>8et firi hanum giwi äter wasrj[> oc 
bot mmjk sum skilt aer. §• 1. g^ (^ ^Cöper man guU eller silwer^ ^) giort el-* 
1^ ogiort af andrum aen af gullsmi}>iniim^^) sitelwm. Findar ))en (^^sum 
oöper at ^ar ser fiaBrj[> innaen. taki ])a han äter sit^^) sum sålde, oc weeri 
sic mo^ épe JLII. manna, at han wiste })€ar ei swik mae]) ivara. Falz a t 
e])e. höte IIL mor&er. Dyl at han ei'^) sålde, dyli' mmj!^ (^^wisorJxHn |)e- 
rae sum vnper waru oc af wiste. aeller giwi äter wcer]) oc bot mi^p anm skils. 
{. 2. Sael gulsmi|)er nocrom fals i gulli aeller i^^) silwre. ]>a scal ))8et til 
sto: le^. War]3er skaert ]>a^^) hawi hwar aum fangit hawer. Mv \>xt 
osksert giwi gii]lsmi{>er wser|> äter hanum sum cöpt haft>e. oc hawi siselwer 10) B. gengerier. 18) B. hic iocipit oovum capui| cum rubi*. 

11) B. v. nun omissa est, al io märg. ad* vm köp gulz ok silf^. 
ditå. 19) B. silf. 

12) fi. sic' A. om. af. 20) B. gulsmitSi. 

13) B. umgananum. 21) B. eöpte. at &c. 
4A\ xt ^.M MMM 22) B. om. stt, 
..;_... 23) B. om. ei. 

15) B. SIC A, nmgananum. 24) B. samu täzarSam. elkr ghä &c. 

16) B. edpe. 25) B. om. t. 

17) &. om. fiH. 26) B. om. ^a. 126 Kåpmala B. I. 

flaer]) sinae. oc höte IIL^^) marker. Kan snii|)«r dyliae oc will ei ati^ taka 
63 Claer)) ^e han salt ('®haf})e. Hawi wizor]> }^en sum cöpte mn^ .11. byaeman- 
num af cöpsta])e. oc .11. bjgtS fastum maonum af landeno^^) han til salu 
(^^sinnae bindae. oc til bot sum sagt aer. §• 3. WiU man gullsmi])i guU sit 
aell^r silw^r i haend^ saetiae^^) at görce. ])8et scal han^^) skaert in \var])a mmp 
witnum .IL manna, af cöpsta^e. oc JI. af lande.^^) Kan si|>an ]>en sighiae 
sum^^) gull aell^r silw^ atte. a t )>aet aer ei swa skaert at^ fangit. sum han 
.})aBt^*) vt fik. wari ^(Bt a }>erae witnum sum^^) wij)6r waru. waeriac J>e 
smi^in wari war])6r.^^) oc taki lön sijn. Faellae }>e han. hete ])iufw^. oc 
höte J)iufnat^®) epti miaezmanna^^) ej)e. 

Vm torgha^^) cöp. II"". 

JVöper man wax. salt^ ^) Rökilse smör flut aellar talgh a torghe af andrum, 
oc ae hwar man sigh^r flacrj[> cöpta eller sålda wara. ^a naemni hwar ]>eras 
sum cöpte oc (^^j[>6n sum sålde .II. bjgtSfasta maen af lande oc JL af cöp- 
sta])e. ^e sculu wita hwat flaer^ asr saltS eller ei. waerias ])e han sum sålde 
wari saklös. Faellae ])e han. höte III. xaarker firi (^'flaer]> salu. Swa scal 
oc^^) alla sta))i hotas. ^€er äasrp hittis i cöpum. oc taki ))en äter waer]> 
sit^^) sum cöpte. oc (^^han hawi flaer|) sum sålde. §• 1. jjp Cöper man el- 
ler borghar cldspe i cöpsta])e, oc^^) m€Bp sic baer bort si]>an vp aer^®) maelt 
oc^^) war))er war wiper fyr aen han af cöpsta})e fari. at hanum aer fals i 
faaender (^^saet. anwar])e ]>a äter clae])it)}em hanum sålde, oc craewi äter pen- 27) B. siiBX. 39) A. Litt. ma omissae supra lioeam satii 

28) B. hauer. ham tha uizor9 &c. additae. 

29) B. lande. 40) B. torgh. 

30) B. binda ok boot &c* 41) B. adcL eller. 

31) B. fa. 42) B. oro. pen sum. * 

32) B. om. han. 43) B. /Uero sålda. 

33) B. add. sva sum saght ar. 44) B. om. oe. 

34) B. om. sum. 45) B. om. Ht. 

35) B. om. pat. 46) B. p€en flartt &c« 

36) B. add. tha. 47) B. om. oc. 

37) B. saclös. 48) B. sic. A. om. ar. 

38) B. thyufnaS. 49) B. sat. anduarde ätter åcc. * - -^ Kipauda B. 11 127 

flinga sioae sen hao nocra vt gaf. oc cöpman waeri sic mtsp .11. oc .XII. a t 
han ei wise^^) sic hawa fals salt Falz at e])e. bote III. marker. §• 2. Gör 
bjasman^') cöp a torghe. hwat hasU^r han cöp^ quikt ell^ döt oc kan ^^f 
si])aD^^) eländas firi faaoum. waeri sic mtBp .IL maDnura. oc (^^skiaeri sic ]>^r 
ma^ yr j[>iufwa. oc hin swaeri^^) til sins sum clanda])e map witnum oc taki 

sit äter. oc^^) ^en lete epti waei*])e sinu sum cöpte. 

« 

Vm^^) Twcor s€el cristfum man. UP'. 
llAwi oc^*) aengin cristin man waltJ sin iamcHstin saeliae. (*^firi J)3^ J)a crf- 

■ 

sler^^) salder war. ^a löste han oc fraelsa^e cristna maen alla. Hwar sum frael- 
san niansasL höte XL. marker. Sael crtstnan man oc aer ^rael hans war]>e^^) 
}» fraels ui€ep J>e salu ]^ salder war®^) oc aldrigh si])an ofraels. han sum 
cöpte taki waer^ sit^') at^r vtan hot §• L {^^Givier bonde raanne eller 
kuau fraelse af gar))e sinum. Kunnu ))em paenninga waexae.^^) oc honden^^) 
will si])an ixier taka®^) oc wi^^ kiaennaes }>em oc penninga J>erae. Åghin 
))a })e^^) waltS sic frasls wita mtep .XVIIL manna e^e. ^ sculu oc®^) ^net 
wita hwat bonde })em fnelsae^") gaf eller ei firi sokn aeller )>ingi. Hawi oc®^) 64 
£Dgin waltS annaen til gef ))raelz taka. 

Vm pe cöp husfru ma g&rtB. ////"'. 
Hwar sum cöper^^) wi]> husfru bondans ytan witu hans. aghe bonde wald 50) B. viåH. 61) B. om. Ht^ at h. v. supra lineam add. 

51) man legendum videtur. rec. man. 

52) B. om. tipan. 62) B. hic incipit novum caput , cum rubr. 

53) B. nnRX eptir. nari par meo urthyuua. an bonde giuir manni elUr konu 

54) B. sic A. fari. Cfr. pjB. 8:1; UplL. fr als L 

re? «P^* ^ • ^ 63) B. uaxa. 

55 B. om. oe. ^^ ^ j^^ 

7}^"^^^.^ M. 65) B. öoffo. 

I VJ^"* ;. '^ 66)B.ih9n. 

58) A. Rec man. mat in eristuå. qj^ ^ ^^ ^^ 

59) B. nari. 68) B. fralsL 

60) B. igr. 69) B. eöpe. 128 JSOfpmala B. Wl )mb< cöp aler kalla, sen ^t aer mera aen til öris. ^ngin ma oc^ <^) 'wi)> bon- 
dans barn cöp görae mera ^n til .IIII. paenninga. vtan hans witu. Hwar 
mera gör. höte III. marker. Ttan C^^tBt (^^si a torghegiort. All torgh cöp 

aghu gilÄ wara. §. 1. ^ ('^Sigher ma^«r hawa cöpt af andrum boscap al- 

■ 

lan sum han stånden \>€»t scal a witnnm ('*^era (^^twfiegia wara sum wKrJ> 
matu. oc })erae fiurae sum bo oc huus matu. oc XII. manna e))e af sokn 
(7^|)erse sum ^tat cöp war giort innan. Git^r han ei swa fullat e^ oc witne. 
wari fuld^ ransma})cr.^^) giaelde oc aeghanda^®) äter bo swa got sum p€et 
miaetit war]>er^ ^) oc .XIL marker mtBp en sac malsaeghanda oc .XL. marker 
firi ranit til ))raeskiptis. Vm hiBst€B cöp oc skipti oc frtest mark.®^) V^. Skipl iptae msen haestum ell^ andrum |Hngum.®^) ständer ^iet skipti til ^ri^iae 
solasaeters. oc bitter engin last (•^a ^y skipt war. innaen })e®') fraest mark. 
Aghe })a®*) hwarghin J^crae wald skipti ^at eller cöp rywae. Hawer annaer 
}>er8e .II. manna witne m^ sic. at )>y skipti war fjrrra vp sagt Hawi wald 
rywae aen han wilL (^^Rywer annaer ^ra 5i)}an fraestmark aer yti. böie III. 
marker. §. 1. Cöper man wi^ annaen aeller skipter^^) a torghe waend^r hwar 
})erae bak gen andrum (®^J)éBr ma hwarghin J)erae cöp ^let eller skipti rywa. 70) B. om. oc. 

71) A. Verba : ^aet — oc XIL fcrc cxtrila 
sunt; attameo, paucis exceptis, legi pos- 
sunt. AKBRMAir , in editione sua , haec ma- 
ximam partem praetermittit, lacuoam ta- 
mco indicans. 

72) B. cöp se a Scc. 

73) B. hic incipit dovuid caput, com rubr. 
vm boscaps cöp. 

74) A. Verba : pera sum ila taot eztrila , 
ut vestigia tantum litterae p et ootae ab- 
brdviati m resteot. Cfr. not. 71, supra. 

75) B. sic. A. om. twagia wara. 

76) B. there paet &c. 

77) B. rons mander. 

78) B. om. aghanda. 79) B. nar. 

80) B. add. ok for c öp. 

81) B. add. i lanzlagkäm. 

82) B. t tky sum 'Skipt dtc. 

83) B. pai. 

84) B. om. pcu 

85) A. De iis, quae in boc cap. sequuDtur, 
roaximaque parte sequentis capitis , usque 
ad verba //. mammm &c., vel oroDibus 
quae foL 64 verso scripta suot, idem va-» 
let quod not. 71. supra dictum est. Åkbk* 
MAN haec quoque praetemittit. 

86) B. skipti. 

87) B. thera ma kuargkin cöp &c. Köpmeda B. V. 129 

})j at firi (^^torgha cöpum ell^r skipti ligg^ engin fraeslmark. Samu lagh 
aera ¥m (^^haermaen. swa oc ym hir^n^seo oc waegfarande insen aen nocor gör 
oöp ellft* skipti m€Bp J)em, §. 2. Hwar sum andr?/m gör forcöp®^) oc aer fae- 
stipaenninger a giwin höte IlL marker. (®^Nu kan han ei waer}) fa sum faesti 
penning takit (^'haw^ af ^em sum cöpte |>a lagmaele til hans (^^oc stande 
cöp })erae fast oc fult. Söki si})an epti waer^e sinu sum skilt aer i laghum. 

(«*rm gitBld oc lan. VI"^ . 

ijriaeld^r man andrum giseld sit oc taker si^an at^^^) olaghlica. höte IIL 
marker. Nu giaeld^ man giaeld andrum, oc^^) han m^ witnum vrider ta- 
ier wari J>«<®^) i ^ees warnaj)e sum wif)er tok. oc®®) han wari saklös sum 
guldit ha^^. §. 1. Göra maen aftökis fae af cöpe sinu taki ^€Bt kunung^r. 
§.2. Taker man laan af andrum, laan scal laeaende ater^^) baeres. ei ma 
J)«^*ooj misfaras. ^iBt scal fuUum giaeldum aier giaellaes asptir J)y sum gran- 
oa wilia swaerise (^]>e ^ter naer waru })a \>€Bt vt laentis. Sigh^r annaer laan 
wara qc anna?r ei.') Åghe \>en wizor}) sum laentte miBp II. mannum oc siael- 65 
Vfer })ri]^i wita at laent war. 

Fm legho a luest eller andra coste. Fil'**. 
Lrfcgh^ man af andrum haest. skiut. vxa.^) elW hwat*) \i€Bt wara kan. Ta- 88) B. tOTffh eopum liggia &c. 95) B. add. pat. 

89) B. om. hismuBn — vm. 96) B. om. oc. 

90) A. Vox foreåp ceteris quidem est ob- 97) B. om. jbaet. 
scurior; attamen litterae discerni possunt. -98) B. om. oc. 

91) A. Verba Nu kan deleta omaino sunt. 99) B. hem. 

92) A. Verba hmvtv af sunt deleta. IQO) B. laan. 

93) A. De verbis oc stande i dem valet, quod jv p^ ^^^^ ^^^ ^^^ 
not. 90. supra dictum est. nv ** ir • j i a' 

94) A. De hac nibrica idem valet, quod 2) A. Vox ei deleta omnino est. 

not. 90. supra dictum est. Cfr. not. 85. 3) B. oxa. 

pag. 128. 4) B. add. pingi. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IV. 17 130 Köpnudu B. VJl. Ver han ^saet ospilt. ^€Bt scal oc^) öspilt at^ war))a. Na sigh^ ^6n sum 
atte. at ^aet spiltis af haos hanwerkum^) sum legt haf{)i. waeri (^han sic mmp 
XIL manna e}3e. oc giwi vt legho sum han lowat^) ha(]>i« Falz at ej)e. giael- 
de bondanum sith ^ler swa got sum han })aet tok. 

Pm w(BpS{Btning. VIU^. » 

lOflster man andrum wae^. hwat ^e aeru mere ell^r minne voLtep .IL manna 
(^witne. oc laegger staemnudagh Qri. Kunnu })e^^) wae}) brinnas oc bondans 
goz^^) m(Bp. wari sca]>i baeggiae |)erae. Stiaels ell^ waltax baeggiae ^eras sa- 
man. Lyse ^€Bt bonde firi sokn aell^r }>ingi. wari oc sca})i baeggiae |)ers. 
£r ei baeggiae ])eras stulit. £ller waltakit. giaelde at^ bonda \v8e)> swa 
(^^got. sum han ^tBt tok. £r staemnudagh^ vt gangin firi wae^Hum^^) sum 
Yt (^^waru saL oc löstis ei fyr at^. ^a biu])ins |)ön vp i ]>rim lagh)>inguiD. 
oc hawi aen ^a wal^S at^^) lösae wae^ sijn. Lösir ei a |)ri})iae ]>inge. ))a acu- 
lu ^e wae}) (^^^tBV miaetaes. ^ru ])e baetre aen gtoelditaer. )>agiwi haaum^^) 
paenninga til sum^®) atte. swa mykit })e bastide asru.^^) JEru was}> minnae 
waer}) aen giaeldit. ^a fylle ^en til sum^^) giaeldae scukie. swa mykit sum 
brast i giaelde. Vm borghan. IX^. Jjorgh har man paenninga firi annoen mtep witnum. oc wi))^ waru mannum 
giaelde ))aet sama han borghat haf^e.^^) Hwat ^€Rt aer minnae ell^r mera< 
aen ^^n will ei giaeldae sum han borgha))e firi. i£r ei witne til. wseri sie 5) B. oro. oe. 

6) B. handuircum. 

7) B. sic ba méb &c. 

8) B. mMt, 

9) B. bygifasta uitnum. ok &c. 

10) B. pön. 

11) B. oro. goz. 

12) B. ffai sum han pem tooc. 

13) B. sic. A. wajnånga. 14) B. €tru sot. ok tösos ai ätter. 

15) B. oro. at 

16) B. miatas a thingi. aru dtc« 

17) B. them. 

18) B. add. uad. 

19) B. uartL 

20) B. om. sum. 

21) B. kauar. Köpmaia B. IX. . 131 

mép e))uin. aepti ^y sum giaeldit aer til. sum borghat (^^war firi. Falz at 
^ giaelde borghanz man^^) sam sagt aer. Sigher annaer mera borgliat wara 
oc aooaer minnae. giaelde vt borghans m^^er^ ^) swa mykit han wi^er kiaennis. 
OG e]) mtBp at han ei mera borgha)>e.^ ^) §. 1. Nu delae niaen vm. annaer 
dgb^ paenniDga borgha|>a wara. oc annaer man.^^) iEr man borgha))^. 
(^^anwarj^ han frän sic. oc wari saclös. iEIl^r giaelde vt mansins sac ^(BT 
ban borghat ('®haf})e firi. Sigh^ han hwarte borghat hawa. dyli.aepte ]>y 
sum^^) sakin aer til. aen ei aeru witni til. at han borgha]>e. war ^mt giort^®) 
firi })inge ell^r sokn. witin |>aet .XII. maen hwat borghat war aell^r ei. 

Vm geestning oc rtettartB. X^\ 

JYunung magntt^ skipa^^e lagh J)aBsse naerwarande J)em (^^fyrsto oc witarsto^^) 
i hans raj)e vv^aro. mae}) raj)e oc goJ)wilia flasstu J)erae baezstu i rikinu wa- 66 
ni.^') oc gaf ^€Bt i lagh. at engin waegfarande man ma nocon raeep waltf 
gaeslse. aell^r maej) walzgiaerningum nokrum sit af haendae. Engin aer oc waeg- 
farande månne skyldugher at^*) giwa. aell^r cost vppe halda aellaes^*) han 
siaelw^ will.^®) vtan firi fulla paenninga. §. 1. waegfarande maen sculu raet- 
tara at^^) hittae. Han scal ])em wisae hwar ^e sculu cost firi^^) penninga 
fe. siaelwer scal han ^em^^) fölghiae. will ^en man gaestcr aer**^) raett^ til. 
hwarte giwa eller saeliae. höte III. marker, oc gaester fölghi raettara. han 
aer hanum skyldugher firi fulla penninga cost fa. will ei raettare hanum cost 
(^ ^saeliae. aeller raetlica raetta han. b^^e Yl. marker. ^MntmgL hundare oc 22) B. OT-. falz &c 32) B. uitrasto. 

23) B. borghans tnander, 33> B. om. waru, 

24) B. borghans man. 34) B. om. at. 

25) B. borghat ha/Si. 35) B. ulan. 

26) B. sic; at ai supra linenin errato est 36) B. uili. 
additum. A. pro man häbcl eL 37) b. om. at 

S 5' f^^i^^ehan fram. ok <kc 33^ g ^^^ ^^n^ 

28) B. hauer. Sighxr &c. ' ^ ^' 

29) B. om. sum. 3^) ®- ^^'• 

30) B. borghat. 40) B, uaråer. 

31) B. om. ftfrsto 00. . 41) B, fa fors fuUa panninga. elkr &c. 132 Köpmala B. X. 

malsaeghan^^r. §• 2. Nu kan pem askiliae. gaestin oc bondan sum han war til 
raetter. aell^r gaest oc raettara. |)aet sculu .XII. maen wita af (iar})unge pass 
hundariSé J)em^^) han lyste firi at han ei rezscap firi paenninga sinae flc. ^e 
.XII. sculu p€er sannind vra letae. oc J)6n J>e \>€sr til bindae sum*^) hanum 
rezscap sunde, bote sum fyrrae sagt aer. §. 3. Goma gaeste til • raettara. han 
ma til bonda hwars IL maen oc .11. hacstae raettae. fram scal han gasst raettae. 
oc ei at^. Ei ma oc långt maellum raettara wara. Bonde scal goeste saelias 
corn oc hö oc (**föJ)o fa. J)ön han hawa ^orfte aeptir J)y sum J)aBt giaelder 
oc gängar i J)em cöpsta^e J)i5?'**) naest aer. JEr nocor \>en til. sum*^) sitiae 
will a almanna waeghi firi waegfarande (*^maen oc soeliae J>em ^erae J>orft. ha- 
wi wal^S saeliae swa sum han wij)cr comber. §. 4. "VVill bonde hwarte giwa 
ell^r soeliae. ^a saeti gaest^ paenninga^^) takum i haend^ m^^jb witnum .II. man- 
na sum j[><^'. naest byggiae. swa mänga sum J)aet aer waert sum*®) han til J)arwa 
sinnae hawa wilde. Taki si})an saclös^®) J)arwir sinae. §. 5. Til gar])a kununx. 
biscups.^^) riddara. oc swena^ sum meep örs ^iaenae oc prestae ma ei raettaes. 

Vm pem^^) Wfdzgemingm gårm.^^) XI^. 

\Jk gaf kunung msignus i lagh oc i**) raethé at hwar sum dirwis**) til 
bondum ofri}) görae» goz ^erae mae]> .walzw^kum ])em af taka. at bönder mo- 
ghu han vtan bardagha fånga oc firi kunung förae. }x> m^ skiaelum^^) at 
biujicr han rået firi sic. oc böter firi^^) brut sijn innan .VI. wikur. mae}).XLi. 
luarkum. wari saclös. Gör han ei rået innan ^en dagh. ^a sculu bönder 
kununx laensmanni til sighiae. han scaP^) pen man firi kunung förae luiBp 42) B. pe. 50) B. saclöst. 

43) B. at. 51) B. add. ok. 

44) B. foåocost annan eptir thy that &c. 52) B. add. sum. 

45) B. om. pxi\ 53) B, add. ok thera böter. 

46) B. ora. svm. 54) B. om. i. 

47) B. mannum at salia pem thanur sina. 55) B. dyruis. 
hata &c. 56) B. skial. 

48) B. add. sina. 57) B. ora. firi. 

49) B. om. sum. 58) B. a. Käpmala B. XL 133 

bondum. wari ^en^^) sal^ at .IIL markum. (^^sum ei comb^ ]>a han bu]> 

Car. J)en at fånga walzg^minga haw^r giort til bonda. warjjer han ei takin a 

faprske gärning sum \valzg^ming witi& ]>a waeri®*) sic mtep e^e .XII. man- 67 

oa. oc ])e warin sakir at .XII. markum til ]>raeskiptis. sum saklösaen man^^) 

fanga])u. aen han git^ sic warL Comher^^) vndan. ]^a hawi .VI» viku®*) 

dagh firi sic. {^^kXjer coma oc bote brut sijn innan ^^n dagh. oc wari sac- 

lös. Comb^ ei at^r sum sagt aer. |)a agh^^®) naemdin han faellae. oc si|)an 

scal han (®^af lande ryraae. §. 1. (®®Görae nocors Jjerae swenae j[>ylica ger- 

nioga sum walzmaen aeru. oc hald^ han |>em si})an®^) .XV. dagha eptir j^aet 

kununx breH^) comit aer. wari (^*^a han saker at XL. markum. Dyl J)aet 

at han ^em ei hiolt si^an i (^^sinu huse dyli map ens sins e})e. Hwar 

sum^^) annaer J)ylica maen hald^ .XV. noet^ epti ]^€Bt sum nu^*) sagt aer. 

höte XL. marker. dsWer wasri sic mtBp e})e })raetylptum. §. 2. Kan månne 

witas walzg^Tiing^*) |)o at han ei naer war. })a^®) waeri sic miBp .XIL man- 

num. |)em ^mt wistu. hwar han war. })a |)e g^ning gior})is. aell^r höte sum 

sagt aer.^^) 

VvuL mutur.'^^) XII. 

Tramale])^^) war ^t stat. at engin matti^^) taka mutur af andrum. Tak^ 
lagh man mutur firi dom sin. giwi kununge mutur^^) oc miste laghmanz dö- 59) B. add. man, 70) B. v. brejf omissa, in märg. est addita. 

60) B. €n uil coma tha &c. 71) B. pan harra sakir &c. 61) B. ma Aon naria. 72) B. sit kus. 

62) 6. om.^ man. 73) B. om. stan. 
ö3) B. add. han, 74) B. om. nu. 

64) B. uikna. 75) B. sic. A. walzgemmgiBr. 

63) B. camber ätter innan than dagh. ok 76) B. om. pa. 

bötir brut sin. uari saclös. 71) B. add. ea, auae ia Add. 8. leguntur: 

66) B. a. jg- Thatta sctäu the bota &c. 

67) B. land ryma. 78) B. add. ok aftökis fa. 

68) B. Haiua nocors harra suena tha ger- 79) B. Pramalédes. 
ninga giort. halder &c. 80) B. ma. 

69) B. om. sifjon. 81) B. mutu. 134 Kåpmala B. XII. me sit. Taker domare inutur.*^) giwi äter mutu'^) ])era haoa giwit haf^.'*) 
miste dom sin. oc höte XL. marker.^^) Taker Dxmdaman mutu. giwi äter 
mutu oc höte samule]). Hulike^^) andre meen sum^^) mutur taka. gmin 
äter mutur. oc hötin^^) XL. marker, af ]>8esse bot taki »IL lyti'®) V\mvngeT. 
o(f ]>ri^iung Jjcd sum*^) kaeri. oc saunan®*) gör at. oc laghlica yfi^er YAuÅer 
(®2{)^n sura mutur tok. §. 1.^ Giaelder man andrum giaeld sit®^) Hwat 
)>aet aer baeizt. (®*aell^r andra coste. Liggi {)aes®*) vrarna^^ a sijjan®*) sum 
vfi^er häw^ takit. oc®^) J)en'si®®) saclös sura guldit haw^r. §. 2. Görae 
maen aftökis fae af cöpe sinu. asll^r skipte. oc will hwargbin |>er8S wi))^ kasa*' 
nis®®) taki ^aet kununger.*^^) 

Vm gengitBTp^) oc skitda gimrp. XIII^\ 

llawi oc^) engin baerra waltS. a J)aet laen^) gengcrj) biu]>a sum*) hanum aer 
giwit af kununge. oc aengin iaensman bwarte a bönder aeller landboa. Ei 
ma oc lagbman.a bonda cost fara. ^a ban ^^incta^) will. ytan nocor man ha-^ 
num biu^a wili bem til sijn. §. 1. Hutikin baerra ell^r laensman ba^stae sins 
i bundare (®saend^ at föJ>aB oc foJ>ra. Hawi forgiort baestaenae oc J)em taki 
kunungin. §. 2. Hwar sum^) skiut annaers taker. ytan ban bawi \>€Br til 
kununx yppit^) bref. (^taki^r ytan lof ell^r legbo af raettum aagbanda, war))éT 82) B. mutu. 

83) B. sic, A. nmtm\ 

84) B. add. ok. 

85) B. add, Taker lensman mutu, 
ter mutu, misti tatdt ok bote 

marker. 

86) B. add. sitSau» 

87) B. om, sum, 

88) B. add, samuleti. 

89) B. luti, 

90) B. tu, 

91) B. si c. A. sanmnd. 

92) B. kan sum mutu toe, 

93) B. om. sit, 

94) B. om. aller andra coste, 

95) 6. kans. 
at- 
atigki 96) B. om. sipan. 

97) B. om. oCf 

98) B, se, 

99) B. kuBnnas, 

100) B. tkan konungs lan kauer; postea 
sequitur totura caput, quod ia Add. 9. legw 
tur: vm lagkmanz panninga &c, 

1) B. gen ff ar dir, 

2) B. om. oc. 

3) B* sic* A. lanip 

4) B. om. sum. 

5) B. tkinga, 

6) B. s€snde at foira &c* 

7) B. om. sum, 

8) B. opit, 

9) Bf elltr utan lof ok legko &c. ESpnuita A JUU. 135 (Kfangin ^ar mtip. taki ^Msr.firi ]>iafs rset oc bindis**) wi{} ma^ ^ylikum 
witnum sum aniuer ]>iawer. . 

Vm ffmsmng^^) fatökra manna. Xllll'^. 68 

röris fatöct folk byise maellum BeHer bonda. })aet wanfbrt aer. ])a wari bon- 
de skyldugb^. ])aet hysae oc fö])» vm enae nat slican tiraa dax ^aet til hans 
can coma. ei ma han samu dagh^^) pa^l frän sic wraka.^^) Hwar sum^^) 
JkP* frän sic wraek^. (*®lyter ^€Bt döj) aellcr faar annaen sca})a af. wari ^aet. 
a .XII. manna witnum. af (^''|)erae sokn sum \i€Bt war giort innan. Ra|)e 
halwe naemd hwar J)erae kaeraende oc swarande. waeriae ^e han siim^®) sac 
an- giwin. wari saclös. Faellae |)e han. bote V 11. marker at wa})a bot i hwat 
sca])a })«* haelzt wara**) kan. JEngu e]>abuj)i agher^^) han ^«r firi^^) 
fölghiae. jff £i ma gud ))em glömae. sum hysas fatökan^') oc ])^n ömae. 
Crist^r wilde siaelw^ mannum naer. fatök^ oc gaest^ gänga. Han giwi os 
firi gassning^^) haer. (*^Heme oc huus (**i himirike fånga. HiBT hyrims manhailykis htdker oc \ 
rix i pem fyrstiB. 

flp Vm sar ^rcr fae kan görae.') .«/*" 
Jp £n owormaghi sar|[har man. .//" oc m 

10) B. fanffit me9 &c 

11) B. bindiiu. 

12) B. gastning. 

13) B. naai. 

14) B. uraca. 

15) B. om. gum. 

^^) B. ok lyuter af dS6 eller annan 

oa. u€tri &c. 
Ip B. sokn ihere pat war innan. 
lo) B. oai. stim. 
1^) B. uaria. sea- 20) B. a. 

21) B. om. firi. 

22) B. fatölka. 

23) B. gestning. 

24) B. hemohus i äec. 

25) B. Verba: t himiriki fånga Ammj ^nat 
sine dubio in sequcsott Iblio fueriuit seri^ 
pta, i I lo abscisso, in ioCeriori priorti 'Colii 
roargine surit addita. 

1) B. s tutan ok tiughu. 
t) B. add. 4nanuL 136 Manhmlghis B. ^ Vm wiliawaerk i sarum. 

^ (^Huru laenge man scal sarum \yarj)a. 

Jp Vm lyti, 

^ Vm af hogb. 

^ Vm wa})a böter i sarum. 

^ Vm bardagha oc sar. 

S' Vm pust oc bloJ)laBli. 

Ig- Vm höghsto sar. 

^ Vm laekeraens*) til buj). 

g Vm sar i (*hemfri^. kirkiufri}). oc })inxfrij). 

^ Vm mor]> oc nan. 

^ iEn man raenir af andrum sca])a man hans. 

^ Vm handraghit^) Ran. 

^ Vm lut Ran. 

^ Vm dräp j[>«r®) fae (®kan görae månne. 

^ Vm owormagha dräp oc galins manz. 

^ (*^Vm wa^a dräp af handwirkum. 

^ Vm a falz dräp. 

g Vm wa})a böter sum ej>cr folghiaer.**) 

^ Vm dula dräp oc dana arf. 

g Vm sporgiaeld i drapumé 

Jp iEn*2) flere draepae en man.^^) 

^ Vm lik ran oc til bu}) firi dräp. 

Ig- Vm twaebötis dräp.**) .IIP'. 
.IIII"^. 

.ix^. 

XII"^.^) 

.xim\ 
xiiir^. 

.XFP\ 

xnr. 
xriii'^. 

XIX^ 

XX"^. 

.XXI'*'. 

.XXU"^. 

.XXIII"". 

.XXIIII"^. 

.xxri"^. 3) B. sic. A. Lange man &c. 

4) B. liBkirs. 

5) B. hemfiriihi kirkiu fräShi ok things 
friiAi. 

6) B. add. titulum: Vm kona uarfSer barSh 
• sargad A elltr dmphu 

7) B. handr€Mhit. 

8) B. pat. 

9) B. giör manni elUr vUH ågm hemfSil. 10) B. sic. A. hoc loco habet titulum Vm 
a falz drapj et postea titulam Vm 
wapa dräp* Gfr. rubricas capp. XIX et 
XX inscriptas. 

11) B. fylghir. 

12) B. Vm. 

13) B. oro. man, 

14) B. add. ok marSA uapn; quibus porro 
rec. mao. add. oc forsate. n Mankmlghis B. 

(g. Ym ])nsböt]S dräp. 

jf Ym dräp innan sianga. 

Jp Ym dräp Innan öyum. 

Jp Ym torwo giaeld. 

Jp Ym dräp roaellum ('^claerks oc lekmans. 

Jp Ym forg^minga dräp. 

Jp Ym hötning oc wa^a scuf. 

Jp Ym oquae])ins orj). 

€f Ym pocca böter. 

Jp Ym J)c mall baj)e gang^ firi hals^ ®) oc goz. 137 .XXFIII^. .XXXI'". 

.xxxir. 

.XXXJll^. 
.XXXIIII"'. 
.XXXF'". 
XXXFI"'. 69 Fm SOT pddv f(B kan görtB månne. J^. 

VJör fae månne blo])sar. hwat fae J)iet ha*lzt*^) aer. wari bot maej) öre. iEr 
J)«t fulzaere. wari bot .111. örae. ^ghande scal firi fae sit warj)a. han 
(**agh^r oc J)em h^\er fa sum^®) sca})a fic. BiujDCr ei hanum laekcr. höte 
VI. örae. firi laghslitit. Fölghör lyti. wari böt mmp .111. öriim. firi öwita 
giaerning. 

^n awormaghi sarghar man. 11^. 

ölar owormagfai blo|)sar nlanne.*^) höte 111. örae. firi fulsaere .VI. örae, 
Hwat ^OBt kan wara i hof^e*^) aell^ i hulde. miBp wa])a giort aell^r wilia. i 
fri])i aellaer fri))a meellum. ^a scal (^^owormagha waeriande hanum laek^ fa 
sum scaj>an^^) löt. aellcr höte VI. örae. firi laghslitit. Nu will man^*) owor- 15) B. kl€Brc ok lekman jok an biltughir 
man draap aior. 

16) B. Uff. 

17) B. om. halzt. 

18) B. a pem &c. ^ 

19) B. oro. mm. 20) B. man. 

21) B. hufdiä. 

22) B. sic. A. owormaghe hanum warpan* 
da läker 6cc» 

23) B. seaSAa. 

24) B. Aon. Corp. Jur. Sv, G. Ant. Vol IV. 18 138 ManhmlgkU B. IL 

magha waeriae. annast liwart firi fulsaere dsWev blo^soere.*^) Hawi ))ön wi«or^ 
sum kiffiri.^^) sökiae sar sijn til owormagha miBp .IL wi})tfr waru man- 
num. oc .VI. manna ej)e. Falz at ej)e. J)a hawi J)tfn wizor}) owormagha 
waeria; will. 

Vm wiliaweerk i sarum. UI^. 

VTör witande man andrum bloJ)siere. frijja raa^llum ^aet huj>swerf*'') heter. 
höte III. örae. Gör fulla skeno. höte VI. örae. en sac J)aBs sum scaj)an'®) lic. 
Gör fuUsaere. swa at wij) j[)orP®) baj)e lijn oc laek^. höte III. marker firi 
sar et. swa firi annset. oc {)riJ)ioB. oc giwi half mark til laekaers^^) firi all 
(^^J)ön. bote oc ei J)y mera at sar aeru^^) flere. Takas si})an ben v sare, 
wari })öet (^^i laekacrns witnum. huru manigh^*) |5e waru.'*) Bote firi ben 
eth. half femto örtugh. firi annaet .III. örae. firi^e) J)ri})iae .VI. örae. warin oc 
ei flere ben'^) gild aen ^ry. War})er man sar gör i frij>i aldra manna. 
Ökis ('®})a frij) brut hans me^p .III. markum. oc alt ^t i fri])inum ökis taki 
ensamin malsaeghande. 

{^^Huru länge num seal sarum warpa. IIII^*. 

VTör man andrum how}) sar aelUr hulsar. })a scal*^) w^kande sarum war- 
|)a. })^er til vti aer nat oc iamlange. vtan han hawi siaelw^ wi}> saet oc sara- 
bot takiL Dör han si)^n af |)eui sarum. wari pSL bot i dözdrapeno byriae^x 
oc hawin aerwingia; (^^))as$ döps^ ei wald a pen haempnaes^^) sum sar gior- 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 B. bloihUete. 34) B. mang. 

B. kiarir. 35) B. om. 

B. hudsuarf. 36) B. ok. 

B. scadha. 37) B. om. ben. 

B. hafs. 38) B. thar fridhbnä me/t &c. 

B. add. bot. 39) B. sic. A. Lange man dcc. 

B. them, bÖte ai &c. 40) A. Litt. c omissa supra lineam est addita. 

B. tuerin. . 41) B. om. piBs döpa. 

B. a lakers &c. 42) B. himmuu ManluBlghU B. Ull 139 J)e. vtan bot vt waewiae pe (♦'äter står. Sarum allum andrum. (**vtanlml- 
saere oc howj[)saere. war]>e sengin Icenger aen {)e aeru at^^r hel**) oc huj> iwir 70 
wsxio.*^) §. 1. Alla öris böt^ oc lytis böt^. oc alt ^act i fri}>inum ökis. 
taki ensamin malsaeghande. 

Vm lytt .V^. 

Xjkv^er man hoggin i anliti sit. Fölgh^ \ytBr lyti swa at })ä^*^) synis iwir 
J)waBrt }>ing. Ok*®) hyl hwarte lialt^ aeller huwa. waexir*^) J)aet ei af firi 
dagh oc iamlanga. wari Ijtis bot .111. marker. §. 1. Hwar sum hoggör an- 
naen fuUum sarum. oc will dyliae si^an (^"g^ninga sinae. ]5a hawi J)^*^) 
wald sca^an*^) liaw^ fangit. hwat haell^ han will sökiae sar sijn mtBp wit- 
Dum. dAXer wi|)er laghum taka. Vm af högg. VI US v ArJ)er månne af hog giort af limum hans. Fing^ af hanum hoggin. frij^a 
maellum. \t€Br aer bot .111. marker, oc lytis bot .III. marker firi fing^ et 
swa firi annast. oc J)riJ)i8e. WarJ)^ li^^ nocor (*'af hoggin af fingre hwar- 
iuin frij)a maellum. J)«r aer bot .111. marker. J frif)i halw dyrrae. AVarJ^a 
all fing^ af hoggin frij)a maellum vtan })umulfing^. {^^^ter wari lytis bot 
X marker, oc**) sära bot .111. mor*^. J frij)i halw dyrrae. Lytis bot**) 
Uki malsaeghande. oc (*^sarabot ][)r«skiptis. WarJ)^ J)umulfinger af boggin. 
wari swa gilder sum all bin annur. baj^e i sarum oc (*®swa i lyti. J)y at J>umul' 
finger ser half hantJ. War})er bantJ af hoggin J)fl?r ser lytis bot .XX. marker. 43) B. eptir ständer. 

44) B. €Rn kulsare eller hauuShsare. 
43) B. keld. 

46) B. uaxin. 

47) B. om. p2tX. 

48) B. om. Ok. 

49) B. uaxir. 

50) B. gemingena. tha dcc. 51) B. add. tuzordh ok» 
32) B. scaiha. 

53) B. af fingri huarm kuggin fridka &c. 

54) B. om. j&aer wari. 

55) B. om. oc. 

56) B. Li/iis botir. 

57) B. sära bötir tirasUptms, 
.58) B. om^ swa i. 140 Manhielghis B. FL oc*®) sarabot JIl. marker, warj)^ annur af hoggin. ligge i samu*^) gilde. §. 1. 
jg- Hogger man fot af andrum, wari lytis bot .XX. marker, oc*®) sära bot .III. 
marker, hogger af annaen. (®* ligge bot i samii gilde. Hogg^ (®^naesae af an- 
drum, wari lytis bot .XX. marker, oc sära bot .111. marker frijja maellum. i frij>i 
halw dyrrae. Ögbon oc öron. warin i samu^^) gilde. baf)e i sarum oc swa®*) 
lyte. §. 2. Hogg^ man af andrum han'5 aeller fot swa at (®*han giter sic ei 
mnBp hwargho hulpit. sité?r J)o quart wij). iEll^r scaJDa®*) ögha. swa at han gitör 
ei seet mtBp. bote fulla lytis bot®^) firi hwart J)erae. Giler sic map han^S 
aeller fote nocot^®) hulpit. map öghae waegleth. me}) örae nocot hört. wari ly- 
tis bot halw minnae.*') oc sära bot (^^swa sum fyrrae skilt aer. §. 3. ^ 
WarJDCr limber nocor af månne hoggin oc ior})as (^^han at månne liwandis. 
t)ör si^^an siaelw^ (^^par aepti af samu sarna})e. f)aer aer limb^ hans gild»* 
m^nBp .XX. markum. oc siselw^ han map XL. markum. 

Fm roapa böter i saram. FlI^* 

JvAstÄT man iwiV huus aeller skiut^. Far sca]>a af folk ell^r fae. witi }>aet 
w^kande til wa})a meBp .11. manna witnum. oc .XII. manna e})e. oc höte 
wa})a bot. hwaria a komo map'^^) sinu gilde. aen ]>o at dö})um draepin see. 
71 Siar man fram firi sic. oc far ^en sca^^a (J ^sum bakum aer til. wari })aet wilia- 
yierV fram aer giort. oc swaeri ^iBt tiP*) wa})a at^ gior}>is. oc höte wa}>a 
bot sum sagt aer. Cast«r man fram firi sic usWev skiut^. Faar }>cn sca})a 
af (^*sum firi aer stadd^r. wari }>y ens wa})c. at ba})en^^) sigbiae wa])a wa- 59) 6. ofD. oc. 

60) B. sama. 

61) 6. uiBri i sama gildi. 

62) B. nosar af manni. uari boot threa 
iTiarker fritSha mallum. i friéi haluu 
dyrra. ok lytis boot thtghu marker. O- 
ghon &c. 

63) B. sama, 

64) B. om. swa. 

65) B. metih huargho gitir han sic hulpit. 

66) B. scatShar. 67) B. lytis bötir. 

68) B. ora. nocot. 

69) B. minni. 

70) B. swn skilt €er. 

71) B. at hofium liuandis. ok dör &c. 

72) B. eptir. par ar &c. 

73) B. eptir. 

74) B. af at bak hanum ar. uari &c. 

75) B. om. til. 

76) B. före ar. uari &c. 

77) B. batSe. Manheelghis B. VII. 141 

ra. §. 1. Nu sasttses^ «) mseo vm ^ acomur. })a sighw laensma^er^ ®) at wilia- 
wfrks bot war*®) bot. oc ei wa})a. oc kiaerir til ^erae sum saet gior]>o. wilia 
|)e baj)e i lagh})ingum (•^swaeriae til (^^waj^a ^en scaj)a, waerin*^) saclösir. 
will ei (**J)en swaeriae sum acomur fik. J)a wa?ri ^en sic sum®*) ge^^ning 
giorJ)e. mtep wa^a ej>e. aeller böf^ wiliaw^ks bot til ])ras$kiptis. aepti J)y 
suni*^) sac wara kan. 

Vm bardagha oc sar, VIII^. 

Xjkv^er man barj^er. swa at fulla acomur synaes a hanum. aell^r warj)^®^) 
hoggiu (uUum sarura. han scal ^em synae lata. firi sokn aell^r })inge. kiaennir 
han enum månne sar eth aeller slagh. söke ^€Bt mas^ .II. manna witnum. oc 
J[II. manna e])e. Kiaennir han®®) vm tu aell^r ^vy. söke all ^etn vaoip en- 
ne (® ^sökning, matp ^riggiae manna witne. oc .XVIII, manna e])e. Åghe 
oc^^) ei wald a sama man mera sökiae aen.^^ry sar. aell^r slagh. war])in oc 
ei flere giltS aen ])ry af }>em han synae let.®*) Witör man ])aesse sar aell^r 
slagh.® ^) flerum mannum. hawi wizor)) oc wal$ slica ^rea han will wi}) {)ry 
sar bindae oc ei flere. Göri si^an sökning®^) til hwars ^erae mtBp .IL man- 
na witnum oc .XIL manna e^e. Hawi oc engin wald mera sökiae aen .III., sar ael- 
\ev slagh at enum bardagha. hwat ^ttt gör en man aell^r flere. §• 1. War^^ 
man slagliin blok hoggum fri{}a maellum. höte slagh eth xntBp ))rim marfan, swa 
firi®*) annaet oc ^ri))iae. War))Cr giort i frij)i ökis J)a bot hans®*) vatép .III. 
mor^xm. wari®*^) en sac malsaeghanda. Synis ei (® ^acomur. waeris })a map 
e{)e .XII. manna. 78) B. satas. 88) B. om. han, 

79) B. lensman. 89) B. sokn. tkrigia manna uitnum 6cc. 

80) B. ar. 90) B. om. oc. 

81) B. uaSha stueria. uarin &c. 91) B. lat. 

82) A. Loco verborum wapa pen antea 92) B. bardagha. 
scriptum fuit pen scapa. 93) B. sokn. 

83) B. sic. A. swarin. qj.\ r nm iffw 
W) B. kan suaria aeomo &c. Jt „ "'"• f'' 

85) B. om. mm, ^^^ ^' °'"' ^'^^ 

86) B. om. mm. 96) B. om. mari. 

87) B. om. tvmptr. 97) B. aeoma. tutri* méfS &c. 142 ManhfBlghis B. IX. Fm pust oc hloplmte. I^. 

Olar man annaen pusL synis hwarte blat eller blo^oct. Görs J)aet at kirkiu 
firi sokn. J öl dryckio*®) a torghe. at baJ)stow aellcr a ^inge. wite ^setmésjk 
.11. manna witnura. oc .VI. manna e})e, oc })^n höte mark^^) pust ga f. ^ru 
ei ^aesse witne til. J)a hawi wizorj) waeriae sic. mtgp .11. oc .XII. §. 1. Gör 
blo^Dsar månne aell^* siar til^^^) mae}) stäng aeller stene. wari ^at a samu 
witnum oc \vizor])um sum sagt aer. vm pust. oc bötis ^o hwart aepti sinu 
gilde. §. 2. Siar man tan vr ho])i^) annasrs. hSte III. marker firi tan ens. 
swa firi andra, oc J)ri}>iaB.^) oc .III. marker lytis bot. ei mera.^) 

Fm hög sto saar. X^. 

72 JUe^er man annaen til stok aell^r stae^iu hogg^r limi hans af hanum. Lig- 
gin J)«r limi J)e i*) sinu gilde. oc höte XL. marker, en sac kununx. Tolf 
maen sculu \>€et waeriae aeller faellae. Nu kunnu af högg flere göraes. War^ 
man snöpti?r^) sum annaet^) fae. aeller frölimber (^af hanum hoggin m€Bp allu. 
bötins Jdät äter J)ry vscabarn®) (®twe synir oc en dotter. Sun hwar map 
.XL. markum. oc dotter mae^. attatighi. markum. §• 1. (^^Skaers tunga af 
raanne. höte XL, marker. Draeper si])an mas}) allu. wari dräp giltS^^) map 
•XL. markum. $. 2. War])er man bar})er blok hoggum aeller hoggin hulsa- 
rum^^) swa at han dör af. oc^^) faar ))o formaslie sijn. oc naemnir^^) sca]>a 
man sin. firi scriptae fa])ur sinum, grannum oc nagrannum. Hawin ^a aer* 
wingas^^) wald oc wizor^^^) sökiic a sama man m€ep witnum .111. manna. 98) B. öUryAki 

99) B. thre marktv. 

100) B. om. ta. 

1) Pro hofjd. B. höfie. 

2) B. thraiu. 

3) B. uarder the bot mere. 

4) B. sic. A. oiD. f. 

5) B. sneptir. 

6) B. om. anruet 

7) B. meif aUu afkugin. &c. B) B. unscabam, 

9) B. sic. A. twa synir oc efUB dottor. 

10) B. Skar tungu ur böse numm &c. 

11) Pro gilt. B. sic. 

12) Legepdum' yidetur fiJsarum v. fulsa- 
rum. 

13) B. om. oc. 

14) B. namne. 

15) B, aruinguB. 

16) B. add. at. Munhalghis B. X. 143 

oc .XVJII. manna e^e. ^ra ei witoe til. Aghe ]>a waeriaende*^) wizor}>. 
waeriie sic mtBp ])raetylpturn e^. Hwar sum blokhoggum^^) slaghin y^ar^er, 
Söke swa ^m sum sagt ser vm sar. Dör man af blok hoggum. ligge i twas- 
bote. Alt \)set sum^^) ökis i twasbötis malum. ökis firi malsas^handa enum. 
oc ei firi^^) andrum. §• 3« Hogg^r man af andrum hand seller fot. aell^r 
limi andra oc biu])er ei lagha böt^. eller orkar han ei bötse. seller fulla bor- 
gban firi sic saetiae.^^) giaelde ])a lim firi lim. oc lif firi lif. aen han draepit 
hawer. 

Fm UehiBrs tUbup. XI^. 

iJÖr man annaen saran. han scal hanum .III. lagha laekaerae biu^a. taki af en 
J)en han will. Lagha laeker heter J)en. sum* 2) helt hawer iarnhoggit sar. 
benbrut. hulsar. afhog. götiamlaghat sar.**) mae]3 vndum twem. Hwar sum 
ei biu])er $wa lagha Iseker. oc lagha böter meep. wari saker at niu markum 
til )>neskiptis. ])aesse bot heter laglisliL oc höte ^o fulla saraböter.* ^) aepti pj 
sam skilt aer. 

Vm sar i {^^hemfrip. kirkiufrip. oc pinxfrip. XII^ . 

llogger man annaen fullum sariim i siaelsins*^) heme. at kirkiu eller a ])inge. 
coma satte*') saman oc skiliaes osatte.**) Jw»r aer sarabot .XL. marker, taki 
balwa bot*^) malsaeghim</e. oc halwa kunu7?^er oc hundare. Kunnu lyte 
innan coma. warin swa*®) giltS sum fyrrae sagt aer. Warner man slaghin i 
{»essum fri))um blo])laete 00 ei fulsoere. wari höt va€Bp .Yl. markttm. taki*^) 17) B. uercande. 25) B. hemfritihu kirkiu friShi ok 

18) A. Loco litt. k antea scriptum fuit p. thingh s frithL 

19) B. om. sum. 26) Pro simlfsins. B. sialfs sms. 

20) B. oro. firi. 27) B. satir. 
Zl) B. ona. satta. ^o. » .. 

22) B. om. mm. f > «• «*«";[• 

23) B. v. saar omissa, supra lioeaiA addi* 29) B. oro. bot. 
ta est 30) B. om. swa. 

24) B. sarakoot. 31) B. om. taki. 144 ManluBlghis B. XIL halflt rnalsfeghande.^^) oc hälft \i\Tkunger oc hundars. Söke bio^ltete m€Bp 
.11.'^) oc .XII. Fulsasre. map .111.^ 3) oc .XVIII. §. 1. Gör man andruin 
flere sar aen eth. gang^ wi^ a )>iDge at osökto oc fest^ raet^ ^) firi brut sijn. 
höte ei mera^*) aen sära bot enae. §. 2. Mötes IL maen hoggcr hwar ])eraB^^) 
annaen. oc^^) fa ba^Den^®) fulsaere. ivarin baeggiae |>er£e sar gild. hwart aeptir 
acomo sinne. iEr lyti innan, bötis j)«r hwart (^®epttn gilde sinu. lyte oc 
73 sar ökae.*®) §. 3. (♦^Warjjé^r kuna barj> sarghat**) aell^r draepin. wari halw 
höghre*^) at botum aen maj)er. vtan ^(bv man gildis**) rattp hundra^xi mar- 
kum. oc sära bot aer .XL. marker.^ ^) Hawi ])a*^) ei wald at sökiae flere sar 
aen eth. ^Eru })e*') flere warin ogiltS, Vm ma7'if oc nan. XUP^. 

JLiEggiae moen sic a skip aellcr a*®) scogha oc lata*^) sic til at morjja*^) oc 
raenae. War})^ nocor gripin (**af J)em. wij)^ ])ylica g^ning. J}a scal han til 
j[)inx föraes. XIL maen sculu han ^iBV waeriae aiUer**) faellae. Waers han firi 
pe sac. wari saclös Oc pen saclösan man bastur eller binder, stokcar cUct 
fiaetrar. bö^e XL. marker. Faellz*^^) })en Ran witis aeller morj). oc warper 
sänder at pe gerning. dömis })a mor J)are a staegl. oc ransmajjer* ♦) vndi swerj>. 
§. 1. War])er man alt sasnder barjxer**) sar gon oc raentter, })a scal han sökiae 
(*^scaj>a man sin, m€Bp .IL (*^byg})araaunum bofastum oc .XIL asptir. vm 32) B. sic A. maUffhandt. 

33) B. add. mannum. 

34) B. oro. TédL 

35) B. meer. 

36) B. om. pera, 

37) B. om. oc, 

38) B. baie. 

39) B. um sic lyti &c 

40) B. saar. 

41) B. hic incipit noTuro caput, cum rubr. 
an kona uartSer bartf. sarghatS 
eller drapin. 

42) B. sargaäA. 

43) B. dyrri, 

44) B. gildas. 45) B. add. uarin thar iamgild man ok 
kona at botum. Huar stim saar ner i 
fiuratigU tnarcha boot. 

46) B. om. pa» 

47) B. thön. 

48) B. om. o. 

49) B. la. 

50) B. myria. 

51) B. om. af penu 

52) B. sic. A. allea^ 

53) B. Fals, 

54) B. ransman. 

55) B. add. ok. 

56) B. oro. scapa; at v. man liDeolis est 
loducta, et scapanum lo märg. add. ManJuBlgUs B. KUL 145 

all ])rj maliiL oc ^ bötis hwart epte gilde sinu. (^^Giwi oc engin ^en lif 

«1W limi firi anoaers. sum biu})er fulla böter firi sic eller borghan. 

< 

^n man resmr af andrum sa^aman hans. XIUF". 

1 Åker man j)iuf eller drapora. aeller annaen sca))a man sin. warj^er sijsan 
raeoter af hanum. b^^e Jsen »XL. marker^^) sum raente. oc brut hans mae|>. 
adler anwarjse.^^) äter rsettum malsaeghimJa scajsa man hans. Dyl han ra- 
niL }>a witi Jjaet^^) })en raentter war.®*) in til hans maej) IL oc .XII. Giter 
han ei swa sökt. ]>a waeri sic })en sakin gifs m€Bp |>raetjlptum e})e. Falz at 
e^e. Yiöte sum sagt aer. §. L Halder nocor scaj[)a man annaers i gar^e sinum. 
oc ^1 i ])em gar})e j[)ing staeranur oc ful tilmaele. söke ])en sic sum til talar i 
sama gar}), oc halde (^^]>en böter yppi sum mannin hawer haldit. Far han 
til ])inx. oc af six ]}em manni miBp ])inx >yitnum. wari saclös. oc })en man- 
aghe ei sij[)an mera^^) fri}) a })inge aen annaersta}). §. 2. Ilogger man annaen 
fallum sarum. aeller gör annur brut i (^^lanzlaghum })em sum han agher ei 
lif aeller limi firi giaeldae. oc orkar han*®) })em ei bötae. aeller borghan firi 
sic fa. gange })a*^) in til malsaeghoncfa firi brut siin. oc löse marA: vm ar 
hwart. mtxp aerwo})e sinu. 

Vm handraghit nan. XV^ . 

lliEnir*®) man af andrum til .IIII. paenninga (®®oc dyl si})an. dyli mtep ej)e 
ens sins. aeller giaelde äter paenning (^ ^firi paenning. Giwer man andrum sac 57) B. bygdfastvm mamium ok &c. 65) B. lanzlagh them han a m &c. 

58) B. om. Giwi — barghan. 66) B. om. han. 

59) B. v. marcher omissa, in märg. est qj\ g ^^^ ^^^ 

gQv g anduariSe ®®^ ^" ^^^^^ roiniatoris errore scriptum est, 

fii\ n ^ %.^ ' at nigro R addito erratum iDdicatum est. 

öl) B. om. pat, j. 1?° JU. 

62) B. ÄT. ^- ^^^^^' 

63) B. Aon »o^icm njrpi. man &c. 69) B. om. oc dyl sipan. 
M) B. mere. 70) B. iweJ panninge. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. 19 146 Manhtelghis B. XV. firi ran til half mark. Söke ]>£et mae}) .II. manna witnum. oc .XIL raanna 
ej[)e. })e sculu oc^^) wita huru^*) mykit ranit war.^^) oc giaeldis at^ ran'*) 
74 oc mae]) III. marker. Witis marine ran mera aen til half mark. Söke ]>aet 
mcsp .III. manna witnum. oc .XVIII, manna e})e. ('^giaelde at^ ran oc map 
.yi. marker. Gifs månne sac at han raent haw^r til .X. märka aell^r mera. 
giaelde äter ranit oc m€Bp .XL. marker. Ru J)en sum kaerir'®) git^ sökt 
Cranit in til hans. meep .Yl. manna witnum. oc j[)rsetölptum e})e. Giter ei 
swa sökt.'^) hawi ])a han wizorj) sac aer giwin. waeriae halH ^) markméBp .II. 
oc .XII. mera sen half'®) mark. oc minnas aen .X. marker, (^^waeri peet 
map .III. oc .XVIII. Tiu marker aeller mera. m€Bp .VI. mannum oc ))rim 
sinnum tolf. Falz at e^e oc witnum. höte sum fyrrae skilt oer. 

Vm lot Raan. XFl^ 

AlS®*) t>e skipte sum^^^ göraes sculu skyldra manna ma^Uum. oc®') aeptc 
lanzlaghum mmp lot kafla.®*) aeller oc®^) ))^r hion kunnu barnlös skiliaes at. 
aeller i hwat skipte®^) ]>aet haelzt wara kan. Hwar ^€Br nocot hald^ fiiri 
andrum quart nocra le})i$. ])ast til skiptis baerae®') skulde. giwi vt ^aet saoia 

oc m€Bp .III. marker. war})e oc®®) ei J>e bot mere. 

« 

Fm dräp pedt f<B {^^kan gör€B månne. XVIP\ 

Opta®^) kunnu misfall til coma. oq kan fa; mandr^pse. Hwar sum®^) pmt 71) B. om. oc. 

72) B. sic. A. om. huru. 

73) B. ar. 

74) B. ranit. 

75) B. ätter gildi fea. ok méi &c. 

76) B. ki€Bre. 

77) B. rann til &c. 

78) B. add. than sac givit sum saght €er. 

79) B. om. halfy at h. v. io märg. add. rec. 
maD. 

80) B. om. WiXTi pxt. 

81) B. Al. 82) B. om. sum. 

83) B. om. oc. 

84) B. lot ok cafla. 

85) B. om. oc. 

86) B. skottan. 

87) B. baras. 

88) B. om. oc. 

89) B. gör manni etUr MtUi dg 
hem föd. 

90) B. Opt. 

91) B. om« sum» ur ManJuBlghis B. XVII 147 fe agh^ sum man draep^. hwat fse ])9et baelst wara kan. han scal mtep ^y 

fae'^) til ^inx fara. laglica )>€9^ i ))rim Iag})ingum^^) vt biu}>a. oc bot ramp 

arwm })aBs sum'*) sin hawa mist. ^mt aer fiarj[)ungw af fuldre bot, ('^wilia 

aerwiDgae wij) taka. J>a wari J)en saclös sum vt biu])^ oc bot fyller, ('^wilia 

j)e ei wi^^' taka. lati |>a banan lösaen a fiar}3a ])inge. ^^n ('^swa haw^ til 

bu|)it saeti ])a bot i taka haender. wari saclös si]3an. §. 1. ^ Hwar sum fö* 

J)€r'*) willi diur. aeller fugbla®®) hema. kunnu J)e nocrum scaj^a görae an- 

naettigae * ® ^) folke ell^r fae. han scal swa firi J)em \var})a swa^) sum firi sit*) 

fa; i allum sakum oc fallum ])em war})a kunnu. §. 2. Nu kan arwe j[)aes drae- 

pin asr sighiae. at ei (^fölg^is laglica bananum. aelUr ei böt^ bu})na sum scul- 

de. waeri (*})a han sic m€ep ej)e .XII. manna ^esr^) a })inge >varu. ^a han 

fs ])aet sum dräp giorj[)e^) laglica vt bö}).^) oc böt^ mmp sum sagt aer. 

Falz at ej>e. höte XL. marker, kan j[)aet (®fyrrae döae. Fölghiae swa döJ)o sum 

quikku oc l^egge ni^er a fyrstae ^inge. si|)an ])aet döt aer. oc bot vaeBp sum 

skilt aer. oc wari sij)an') saclös. Nu gifs hanum sac. at han fae |3aet manz 

bani war.- mae]> siaelfs wilia dräp. waeri sic^/^) meep .11. manna witnum. oc 

.XII. manna e^e. (^^^oc göre swa gilt döt sum quikt aepte miaezmanna^^) or-^ 

])am. Falz at ^aessum wizor])um. höte XL. marker. ^ B. om. fa. 

93) fi. thlngum. 

94) B. oro. sufn. 

95) B. Vil arvinge uii taea. uari &c. 

96) B. VU ai &c. 

97) B. tU biuder. ok sati boot &c. 

98) B. faie. 

99) Ä. Loco iitt. gh aliae quaedam iitterae 
aotea fuerunt scriptae. 

100) B. antiägia. 

1) B. om. swa. 

2) B. mtu. 

3) B. ar ratUcha fylght bammum ok 60- 
tfr &c. 

4) B. om. pa Aon. 

5) B. thera. 6) B. om. giorpe. 

7) A. Loco iitt. öp aliae quaedam Iitterae 
antea fuerunt scriptae. 

8) B. fa fyrra dö. fylghi &c. 

9) B. om. sipan. 

10) B. add. t/ia. 

11) Legendum videtur: alleT göre Scc.*j cfr. 
UplL. MaiihB. 1 : 3. Receotiori vero, ut 
videtur , mutatioDe additis ils quae infra 
sequuntur: FcUz at passum &c., verba: 
aiter göre — orpum sine dubio delenda 
om o i no fuissent, hoc vero per scribae negli- 
gentiam non facto, haec verba dovo er- 
rato, aller in oe tautato, eum antecedeo- 
tibus sunt connexa. 

12) B. nietzmanna. 148 Manhtdghis B. XVIU. Fm owormagka dräp oc galins manz. XVIU^. 

75 Uraep^r o>vormaghi man hwarium lundum han draepse kan. hölis j[)aet dräp 
^ter masp waj)a botum. Will owormagha malsman ^mt dräp djliae. (*^Sö- 
ke })a hin in til lians. xniBp .IIL manna ^itnum. oc .XVIII, manna e^e. 
Owormagbi heter ^en yngre aer aen .XV. ara. Nu sigher**) annaer oworma- 
gha wara. oc annaer ei. XII maen sculu })aet wita oc ranzsaka. ålder hans miep 
sinum e])e. §. 1. ^ War])er man af wita ])aet scal lysaes firi sokn oc gran- 
num. firi hundaris ])inge eno. Skylde maen^^) sculu han i gömo hawa. kan 
han lös slippa sij^an laghlyst*®) aer firi hanum. man draepae. aeller hy braen- 
nae. giaelde by äter meep wa])a botum .VII. mar^wt.*^) oc man dräp samu- 
le}>. (^^Sara bot wari .J. III. örum. Ei warj)a j[)aesse böter höghre. j[)o at 
scaj)i si^^) mere. Swa scal arwe ])aes manz ba})e taka oc bötae firi han. Ss 
ei lyst^^) firi hanum sum sagt aer. warin**) gerninga*^) hans i wiliawerks 
botum. ]3e han gör til annaers. swa oc })a^^) til hans göraes kunnu. Vm VDfj^a dräp af handwirkum.^ ^) XIX^. 

Xjyuter man döj)**) i^^) gildrum andra manna afspiutum aeller i*')grÄWDa. 
^ru })e laghlyst^®) fyrrae. wari gilder at*®) .VII. mar^m wa)3a bot. ^r 
ei lyst^^) firi. wari gilder (^^at halwre bot. Far man^*) sar annur oc ei 
döj). wari höt m€Bp fiar]>unge af fuldre bot. §. 1. Graewer^^) man brun ael- 
ler andra graw«r. kan J)^r innaen fae falla, oc lytae^*) döj) af. giaelde a tei*^*) 13) B. sökis that in &c. 

14) B. add. han, 

15) B. Sculdi man hans. 

16) B. laghltpisU 

17) B. marker. 

18) B. Sara böter uarin &c. 

19) B. uarihe. 

20) B. lyvst. 
2i) B. add. po. 

22) B. gemvngar (sic). 

23) B. the. 

24) B, sic. A. handkum. 25) A. ▼• döp omtssa', supra lineam est 
addita. 

26) B. af. 

27) B. om. ». 

28) B. laghlgust. 

29) B. meär. 

30) B. lymt. 

31) B. méi halm boot. 

32) B.Aaft. 

33) B. Grauer. 

34) B. liuter. 

35) B. om. äter. Manhrnlghis B. XIX. 149 

quict firi döt. taki han ))aet dö]>ae {^^^en brun aell^r graf atte. Falder i folk 
oc dör af. bötis at^ miBp vra]>a botum.^^) Agh^ en man brun. (^^nytiasr 
oc CD oc ei fiere af.^^) höte bot. ensamin. Lyter^^) nocor $ca)>a af dikum. 
wari ogilt 

Vm afah dräp. XX^*. 

r Ålder huus ni^er. aell^r annur handw^ke manna, kan folk asller fae liri 
wai^. oc lyter^^) dö}) af. bötis äter map fiar})unge af fuldre bot. §. 1. 
Hogg€r man trae i scoghe. fseller^^) a annaen. oc synis^^) ei annur handwerke 
a hanuro. Fylle ^ner wa])a e)> (^^a hanum .XVIII, manna, oc wa])a bot 
.VIL marker. Faell^ trae a ök manz. sell^ a annaet fae. wari böt mmp fiar- 
})unge af fulle^^) bot. §. 2. (^^Ciiwer man i trae eptir bön aeller bu}> annars, 
falder nijjer oc far af döj). wari gilder at halwi manz bot Clyw^*^) man (*®i 
trasobi}>in^®) m^ siaelfs wilia falder m^er oc dör af. liggi ogilder. Nu kan 
arwe })aes dö})ae. nocrum wita at han ba)> acller bö}) hanum i trae fara.^ ^) Dyii ])a 
])aet mmp ])raetölptum e])e. aeller höte sum sagt aer. Falder man v trae. oc faar ^en 
sca])a af sum^^) ni])re asr stadder. wari ogilL Affall^^) agho bötaes oc ei affall.^^) 
vtan af^^) saegl trae eno. §. 3. Ligger wi}x;aster^^) i gar^e. falder a man oc 
siar i bael.'wari gilt^^) rxnBp wa]>a botum .VII. markum. §. 4. Raetter man 
sten asUer sto]>.^^) falder a man oc siar i hael. wari gilder latBp wa])a botum. 36) B. oro. pen — atte. 47) B, Cliuir. 

37) B. add. AlUr aghu ihe boot bota. sum 48) B. med sialft ualde ok obiiin i tra. 
inm eller grauar attu. folder &c 

38) B. ok nyimr. ok m &c. 49^ g^ ,|^ /^^^^ ^^ 48^ aDtccedentcm). A. 

40) B. Lmäer. -^, ^ ,. 

«) B. Imäa ikar. 50) B. clwa. 

42) B. falder. SI) B. om. sum. 

43) B. synas. 52) Lege A fall. 

44) B. om. a hanum. 53) B. sic. A. a fall. 

S 5* ^7/n' . . ^ *. i^« I 54) B. sic. A. om. af. 

46) B. SIC (Clnar man t tra epttr bån el- ..' « -j. ^ 

Itr fru» annars, falder nidtdr ok faar JS) B. mdha easter. 

af dödL uétri gildir at habu manz boot). 56) B. gtldir. 

A. om. Climer ~ manz bot. 57) B. studh. 150 Månhailghis B. XX. 

76 Dragh^^^) man skip a land. seller vtskiut^. h\^er flere vii€Ep sic. kan no- 
cor })«/'* ®) firi lunnuni aelltt* skipabor]>e döj) lytae.®^) bötis ^ier vamp waj^a 
botum. §. 5. }38e$sum wa^a botum fölgh^ e^er engin. §. 6. ^ Tak^ raan 
])rsel annaers til lans gang^ (^^i scogh vaeep hanum. hogga bajse trae eth. 
kan ))aBt trae a^^) J)rael falla oc i hael sia. hötis äter mtBp wa])a botum. (^^Lytae 
j)e baj)e . döj> af J)y trae. Liggen oc^ *) ba|)e ogilde. §. 7. Hogga twe raaen 
trae eth. lytae®*) baj[)e döj) af. liggin ogilde. Lyter®®) annaer J)eraB döj). böfe 
j>en^') liw^ .VII. marker waj)a bot. 

Vm wapa böter sum epev fölgher, XKl^. 

Oaeter man sic i saat oc will dyur skiutae. Mvav^er man firi stadder. oc liu- 
ler döp af. Han bötis at^ mae]) .VII. markum. ^ter scal wa])a e^er firi®*) 
festes .XVIII, manna, oc bot takum i baend^ saetiaes. oc til l)iu))aes a griptor 
bakca.^^) swa oc firi sokn. oc a hundaris ])ingum ^rim. ^^en swa biu})^. han 
fölgher lagha til bu))i. §. 1. Dra:p^ fa))er aeller mo^er barn sit mi9j& wa^a 
oc ei xntBp wilia. (^®oc liwa })ön ba})in. kiaere^*) annaet Jjaerae til ^s sum 
('^draepit haw^r. })a scal ^aet faestae 'wa|>a ej), oc waj)a^^) bot biu))a sum 
sagt aer. Si])an ma^^) engin til lagha aeller (^^til bota qualia. Hwar sum 
fald^^^) at waj[)a ej)e. ])a combw ^€Rr waj)e i wilia^^k. 

Vm dula dräp oc dana arf. XXU^ . 
JVAn lik hittaes aerrat oc yndat i scoghum. a lötum^ aslkr a wacghura^ kirkiu 58) B. Dmghtr. 68> B. om. firi. 

59) B. om. p^v. 69) B. gripta baeca. 

60) B. lyuta, 70) B. om. oc — bapin» 

61) B. til scoghs. 71) B. kuBrer, 

62) B. sic. A. om. a. 72) B. dräp. tha &c. 

63) B. lyuta batSe &c. 73^ g^ ^^^ ^^jj^ 

64) B. oro. oc. ^/ ^ jj .,'^. 

65) B. lyuta. ^*) ^- "^^- ^^^• 

6b) B. ^t//^. 75) B. bota höghra qualia. 

67) B. add. sum. 76) B. falz. Manh€elffhis B. XXil 151 

asllfr cöpsta])a maellum. oc hitlis engin ^en draepit haw^. ))aet hetar^') dula 
dräp. p€Br scal hundare baoamaD finns.^®) seller botum vppe halda .XL. 
mnrkum.''^) Mt nocor ^en til wij> dräp kaennis*®) a ]>inee. aeller firi sokn 
wi{)^ gånger. ])a agber asrwinge }>ses draepin aer. sac a han sökae®^) oc bot 
af hanum craewiae, Hittis lik aerat®^) oc vndat innaen tompta ra. aeller vtan. 
vUd huus eller i olasstum husum. p€Br agher^^) oc bundare banaman hittae.®^) 
sell^ botum vppe balda. hittis i laestum busum. bötis äter imep morj^giaeldum 
•XX. markum oc buDdra})a. §. 1. Kunnu maen a bolsta|)e sinum lic bittae. })a 
agha ))e bu|)kafla vp skera. oc bundare allu bu}) fa. oc .XII. maen til nasmnae 
sum**) scii))a sculu oc synae. bwat bandwerke synis®®) a }>y like eller ei. Sy- 
nis*^) ei bandwerke a (®®J)y. J>a ma oc engin böter ^®) craewioe. (®®Synisband- 
yterke a. \>a scal bundare banaman finnac aeller botum vppe balda. Skera ei bol- 
staztnasn bu})kafla vp^^) oc bundaris mannum bu}> fa. j[)a^^) baldin siaelv^e bo- 
tum vppe. Nu sigber laensman bandwerke a like wara. oc bönder ei. wari 
})£t a .XIL manna witnum. ])erae sum lic saghu. §. 2. Allasta})e \iiBr maen 
wita sannan banaman. wari bundare alt saclöst firi botum. Fari ]^en %pte 77 

■ 

sca|)amanne sinum sum^^) sin bawer mist. aen ban wiil. §. 3. Kan ban^^) 

« 

vtlaenzker wara. sum®^) draepin aer. comber raetter aerwinge bans innan nat 
oc^*) iamlanga. (®*J)a agber ban arf vptaka. oc balwa bot^') .XX. marker. 
oc .XX. marÄer kunt^n^er oc bundare. Comber ei aerwinge innaen J>en timae. 
Taki Vununger ba])e bot oc arf. aepte (®®|}en draepin aer. aen ban lekman aer. 
Kan ban claerker wara. taki biscuper arf. oc Vununger bot. Be|)es kununx 77) B. hete. 88 

78) B. hitta. 89 

79) B. marker. 90 

80) B. add. ok. 91 

81) B. sökia. 92 

82) B. errat. 93 

83) B. scal. 94 

84) B. fitma. 95 

85) B. om. sum. 96 

86) B. synas. 97 

87) B. Synas. 98 B. tha ma théer ok &c. 

B. add. firi draap. 

B. Synas handuirki.Jha ficc. 

B. om. vp. 

B. om. pa. 

B. om. sum, 

B. thixn, 

B. sic. A. om. oc. 

B. han (Bgher arf &c. 

B. add. meS, 

B. drapin. an &c. 152 ManhalgUs B. XXll 

man (^^sias goz ])£e$ draepin aer. oc (^^^ban menar sum handamaelium haw^. 
(^oc will ei til synae lata. höte III. VELarher. Haw^ han nocot af ^y goze 
vndan^) for])at. före j[)det at^ mmp e])e .XIL manna, at ^ast ei mera war. 
Dör inlaenzk^ man oc comb^ ei raett^r aerwinge . bans innaen })ry ar. oc wi)) 
arf kiaennis. pa skiptis goz hans^) til kirkiu oc clostra firi siael hans. 

Vm spargiml^ i drapum. XXIII^ . 

iVlötaBs twe maen oc drasp^ hwar j^erae annaen. ligge ^(Br man gen månne i 
arwa botum. oc arwa ])erae baeggiae. bote hwar J)eraB*) \i\xixungi oc hundare 
VIII. örtugha oc .XIII. marker. §. 1. War})^ man draepin oc ^eu will dyl- 
iae sum dräp. })a hawi aerwinge wald ]3aes draepin aer. sökiae sac til banamanz 
vMBp e{}e ])raetölptum. oc .YL manna witnum. innan nat oc iamlanga. ^a scal 
J)en*) sum dräp gior})e. fulla böt^ firi sic biu))a. maep })inx , witnum i ma- 
na})um J)rira oc synae lata. oc®) swa takum i haend^r saetiae. "WarJ)er^) si})an 
aepte swa giort. ])en®) draepin firi j[)e®) sac. ligge ^€BT hwar j)erae i gilde sinu. 
Hawer ei böter bu]}it sum sagt aer. warj)er sij[)an draepin. ligge ogilder, oc arwa 
^s (^ ^draepin aer. craewin vt böter aeptirhan. §. 2.^ Gaestae maen til bonda. 
draeper gaester annaen gaest warj^er bana man fangin. halde^ ^) botum vppe. oc^ ^) 
]>en lete aepte sca})amani sinum. sin hawer mist. oc^^) bonde sum huus atte 
wari saclös. §. 3. Draeper man annaen.*^) comber til })inx. oc kaennis wij)er 
gerningae^*) sinae. Hawi j[)a malsaeghande wald hwat han haeller will haemnae 
aeller wij) botum taka. will han böter taka. })a agher han hawa .VIII. örtugha 
oc XIII. marÄer. swa oc^^) lixxnunger oc hundare. J>aesse bot heter sporgiaeltJ. 99) B. sea goz hans sum drapin &c. 8) B. om. pen. 

100) B. tham we»a &c. gj g. ^^^ 

1) B. om. oc — lata. ^^.v « > ^ . . r«^ ä. 

2) A. mdat piimum est scriptum. *0) ^' fU^^ drapm uar craum böter äcc. 

3) B. that. 11) B. add. han. 

4) B. om. pera. jj) B. om. oc. 

6) B. om. oe. ^3) B. add. oA. 

7) B. add. ai, at h. v. lineola inducta cst,^ **> ^- ff^^rnmg. 
ac subiectis punctis notata. 15) B. om. oc. Mmk^dghis B. XXUU. 153 

.^n fiere drmpm en. XXllU^ 

JVuDDu tiu maen. aeller flere draepas en man. Alle agha ])en man fasta, oc 
])ri af ])em hanamaen hetae. en ra}> bani. annaer. lialtJ bani. oc^^) })ri})i^^) 
sandar dråpare, (^'kawin asrwingae wal'5 a slica |>rea sökiae (^^sum ^e wiiia 
af })em sum skript hawa takiU Ra)> bani sökis maip .II. oc .XIL bot hans 
JII. marker, en sac malsaeghoni/a. Hald bani m^Bp .111, oc .XYIII. bot hans 
•Dl. marker, en sac msilssBghanda. Sand^ dråpare.^ ^) nuBp .YL oc }>rim 78 
sJDOum tolf. bot bans .XL. marker. Dyliae alle dräp. giier oc ei malsae- 
^mde ]>em^^) wi}) bundit, waeri ^a banaman sic m€Bp e^e ]>raetö]ptum. 
Hald bani masp épe .XVIII, manna. RaJ)bAni m€Bp e^e IXII. manna. Falz 
oc") éper firi Jjera. hötin sum fyrrae sagt'^) aer. §. 1. Witis månne at han 
dnepae ba}> aell^r bö}>. haeriae aell^r hogga. waeri sic^^) m€Bp e))e ]>raetylptum. 
firi hog^^) oc bardagha. map e]>e .XII. manna, aell^r bota hwaria sac aepte 
^u gilde. 

Fm Uk nan oc tiJbup firi dräp. XXV^. 

ibenir man liL war])^ gripin >Yi}). höte XL. marker, war])^ ei takin wi}). 
wsri sic vaiSBp e})e j[)raetylptum. dsWev höte sum sagt aer. §. 1. ^ Will mals- 
aeghoniié aepte j)6n draepin aer. \vi)) botum taka. oc'^) ^en will oc giaerna; 
bötae sum dräp gior])e. Kan goz hans ei gitae fullat .XL. marker. j[)a f^ellis 
slict af morA sum af mark. firi allum ^em sum^^) ^ier agha bot vptaka. 
oc skiptin alle ])y sum til aer. Draep^ man annaen oc rjmir sij[)axi vndan, 16) B. om. oe. 22) B. om. oe. 

17) B. sic. ^ A. prpi. 23) B. skilt. 

IB) B. huui égruinge &c. n ' * j 

19) B. han ml af tkem a uighmUe uaro. ^*) ^' »<•*•• Z"*^» «'*<9'«- 
Btidkåani sau soldat meda åic. 25) B. hug. 

20) B. äanaman. 26) B. om. oe. 

*i) B. add. tnaUaghande then, at baec h- ' , 

oeola sunt ioducta. •") * °"** *'«>'' 

dry. JW*. A». G. Aat. Vol IV. ' 20 154 MmihélgTds B. XXV. will aerwinge böt^ taka. ))a tökis bo haos ^pte'^) domum oc skiaslum. oc 
takis vt^^) aepte brutuin. Nu scal ^en biu})a dräp haw^ giort bol; epti 
brutum. oc giaeld eptir dö^an. han (^^agb^ tilbiu^ a gript^sr backa, firi 
sokn. oc a hundaris ^ingum ^rim. Will rndXsse^-ionde wi}> botum taka.)>a 
faeslins höier a ^inge. oc giaeldins aepte. Will han haemnaé oc ei böt^ taka. 
faestins ]iuuunge oc hund^r^ böt^ aepte brutum sum \ietn til höre. oc mals- 
sdghanda raetter^*) stande quar. Will dråpare ei faestae aeller rået görae. sö- 
kis^^) böt^r af banuin aepte lanzlaghuni. §• 2. Hoggas .11. maen (^^swa et 
annaer lyter^^) döj) af. oc annaer sar.^*) wari dräp gilt. oc sar ogilt. §. 3. 
Biscup^ agh^ i hwariu drape .III. marker, vtan Jxsr waj)e^®) fölghe aell^r 
owita g^ning. §. 4. All sporgiael^ sculu JDraeskiptaes. Fm tnxshöHs drap.^^) XXFI^. Dusepi \er man annaen i forsate. hwar^®) ])aet haelzt aer. a lande aelUr a^?) 
watne. Ligge J)^n i twaeböte til comb^ (^^i attatighi marhim. oc ])^n i en- 
böte forsat gior^^e. Sigh^ annan* forsat wara giort. oc annaer ei* waeri sic^^) m€Bp 
e))e ^raetylptum. at han ei i forsate dräp. Hogg^ man i forsate annaen. wa- 
rin**) sar hans i twaeböte. osller. waeri sic*^) meep e\>e .XVIII, manna. §. 1. 
WarJ)er man draepin at systwr aeller at**) dottor sinnae. ligge i twaeböte. före py 
at })a gatu han ei m^ wapnum wart. §. 2. Dör man af blokboggum ligge i 
twaeböte. §. 3. WarJ)^ man draepin af mor]3wapnum. ligge i twa;böte. Kan 
79 dråpare ei war^a takin m^Bp. waeri sic mrBp epe })raetölptum. at han \>ea man 
dräp m^p folkwapnum. oc ei m€Bp morJ)wapnum.**) )>aettae aeru mor^wapn lael- 28) B. med. 

29} B. add. boot. 

30) B. a biuda til a &c. 

31) B. lotin. 

32) B. sökins. 

33) B. om. swa at. 

34) B. lytäer. 

35) B. add. af. 

36) B. ttc (uaSeJ, A* ware. 37) B. add. ok mortSuapn; quibud ponro 
rec. man. add. Oc forsM9. 

38) B. huart. 

39) B. om. a. 

40) B. oitatiffM matta. 

41) B. that. 

42) B. uari. 

43) B. poft. 

44) B* otD. att 

45) B. fohris hiievu méd. nota n^9r i A- MaMJuelgkis B. XÄFl. 155 gbekoiwer matkniwer. arf af bogha.*^) §. 4. Agba^^) maen malttnselae^ *) sa- 
man. war|>«r*') nocor draepin af )>em seller sar gör. ligge i twaeböte. §. 9. 
Comb«r (*^nocor obu))in. oc warj)^ draepin. ligge i enböte .XL. markum.^^) 
g«TiiDga**) hans liggen*^) i twaeböte. §. 6. WarJ)^ yngri**)barn draepit**) 
so .XIL ara. ligge i twaeböte. aer ]3aet aeldrae ligge i enböte. §• 7. Kan owor- 
maghi man draepae. ])i^^ aer owita g^ning. wari (^^bot ^aes fiar^ung^ af 
fuldre boL Åghe ])«r i hwarte. \i\xuunger aelW biscupcr. §. 8. Hwarsum*^) 
hema draepin warj)^. aer han fraels aeli^r ofraels. ligge i twaeböte. §. 9. Com- 
b^ man hem til annaers mae^ lagh dömdo ))inge craew^ vt sac sinae. stån- 
ds ^en a mot firi aer. map wigh oc waeriu.*®) will ei lagh dömdae sac • 
vt giwa. warj)^ ^en draepin til comber. ligge i twaeböte. (^®oc J)e i enböte 
6ri aeru. §. 10. Biu})er kunung^ (®^lyut> oc lej)ung^^) vt. skip (^^aer vt- 
gaogit oc til laeghis comit warjD^r ^tsr si]3an nocor draepin. innaen firi bor- 
-J)e. aell^r vtan firi®^) bryggiospor])e. ligge i twaeböte. §. 11. i allum ^aessum 
drapum. scal man halbana.^^) Ka))bana. oc sanbana.^^) swa wi|> dräp bindae 
sum fyrrae sagt aer. §. 12. WarJ>^ kuna draepin. liggi i twaeböte. Draep^ 
kuna man. ligge i enböte. §. 13. All twaeböte. sculu swa skiptaes taki mals- 
aeghimife fyrst^*) halwa bot. Half bot (^^skiptis i })ry. taki oc en lot. mals- 
2^ande. twa Vvxnunger oc hundare. §. 14. Kan he]3it barn drjaepas. ^ler 
warj}€r ei bot mera®®) aen .XL. marker. uaptu In aatiqutori codice, quem se- 
cutus est scriba, haec,' ni fällor, in märg. 
fueruot adootata. 

46) B. bugha. 

47) 6. si c. A. add. pe» 

48) B. malimales 

49) B. add. thégr. 

50) B. ubudin. uarSer kmlslagtdn. liggi &c. 

51) B. marker. 

52) B. gärningar. 

53) B. om. liggen, 

54) B. yngra, 

55) B. sic A. drapin. 

56) B. om. bot pas. 57) B. om. sum* 

58) B. uam. 

59) B.. p€m i enbåte fare 0r. 

60) B. om. lyup oa 

61) B. leg&ung. 

62) B. sic% A. igru vtgangin, 

63) B. sic (före). A. om. firi. 

64) B. haldbana. 

65) B. saunan bana. 

66) A. ^rj^a seriptum fuUs« vi4etur; Ijtt. a 
vero ab ipso scriba deleta est« 

67) !>• fåmpskiptU* takUkt^ 

68) B« mere. 156 ManhmJyhis B. XXFIL 

Fm prtBböHs dräp. XXVU'". 

UArJ)^r man draepin i stow*^) siaelfs sins. fljt^ saman hör oc hiaerne. liggc 
})6n i J)raeböte VXX. markum oc hundra}>a. WarJ)er man^®) draepin i siang 
sinne, ligge i ]>raeböte. wari kuna i sama gilde. war^^ oc ei kuna i )>rae- 
bote. vtan \>ter. Kan man war})a draepin i andrum husum innaen gar)>e si- 
num. JEllev i gar])e siaelwm. aell^r oc swa naer gar])e at skiutae ma til mt^ 
spiuzskapte. wari gilder at bundra))a markum. YfsLVper man^^) draepin i 
hemelike^^) huse. ligge i ]>raeböte. §. 1. WarJ)^ owormaghi draepin C^^en 
yngre aer aen siu ara. ligge i ])raeböte. §• 2. yfarper man draepin i kirkiu 
dsller i kirkiugar})e. aeller oc swa naer kirkiugar]>e at na ma til m^s^ spiuz- 
skapte.^^) ligge i ])raeböte. §. 3. War})^ man draepin i^^) raettum ])inx sta]) 
i sattu )>inge« ligge i }>raeböte. §. 4. War])^r C^^smi^ier i smi})io draepin. 
^tsr han stånds a giaerning sinne* ligge i ]>raeböte. §. 5. Far man at waeghe 
80 ensamin. bitter lik firi sic liggiae. fari til by (^''^asr naest aer. oc skaerscute 
{mst maal sit Hittae twe maen en dö))aen. fari annaer ])erae at^. oc , annaer 
fram til naestae by. oc^^) skaerscutin \>mr mal sit at ^e dö})aen hitto. oc sca- 
^a engin gior)>o. Hawa \ie ei^^) swa giort. haldin ]3a botum vppe. aeller 
ej)e J)raetölptum. Falz®®) at e})e. oc (®*synis bandw^ke a like. btffe®^) XX. 
marker oc hundra)>a. 

» 
Vm dräp innan sianga. XXVIIF^. 

JVAn man husfru sinae sia. will ra})a oc ei draepae. tak^ waer aen han wilde^ 
oc \yier^^) dö]) af. wari ])aet a .XII. manna e])e. hwat haeld^r ])aet war giort 

69) B. stmat. 77} B. po* nätta, ok äcc. 

70) B. om. mm. 73^ B. om. oc. 

71) B. om. man. 

72) Lege kemdiko. B. alnumningMs. '5) ^' "■ « o"""»» »»P™ l«>»e«n> «•* •<**»»• 

73) B. ynjTi asn åie. 80) B. FalUu. 

74) B. spitasaskL gj) g. synas kmdmrki &c. 

76) A. Verba Mirjkr t omissaf ia märg. ®^) *• **'*•• 
add. scriba. 83) B. lytder. MmhmlgUs B, XXFUL 157 

ma^ wilia seller mtgp^*) wa^a. waerias ))e han. bote döz dräp mnBp lagha bo- 
tuoL Faells })e han* ])a dömis man a staegl firi gärning sinae. wilia fraender 
baeDoae hanum lif vnna inne scrtpt sinae vtlaendis. oc bote bot inleendis .XX. 
marker oc hundra^a. Draep^ kuna bonda^^) sin wari lagh samu. Faellis 
hon til dräp* oc wiliaw^kae.*^) dömis ])a kuna vndi sten. (^^Huliken |>er'ae 
annaen raJKir til döz.^^) war])«r ^en fangin til banaman war®^) ra]>in. oc 
gang^ wi|> ))€ geming ])a dömis kan til stégl mtBp bonda. Husfru vndi 
sten aen hon rae]). Tolf maen sculu bwart ]>erce waeriae. sellasr faellae aen |>e 
mor}>ra)> dyliae kunnu. §. 1. Draep^ h^er aeller moj)^ barn sit. JEiWer 
barn h\iur asU^r mo^ar. hvo^er tsMev syster broJ)or sin. syst^ aelltt' broJ>«' 
systi^ sinas. ]>aessin^^) liggin all i ^iraeböte. §. 2. All ]>raeböte skiptins swa. 
tall lialft malsaeghimi/^. oc'^) bald kunung^ oc hundare. ^ 

'Vm dräp imum öyum. XXIX^, 

y kr^er man draepin i'^) skserium vte. vtan var|> oc wacu. })«r agh^®') 
engin botnm firi war})a. vtan raetter dråpare, aen han fangin war})er. War- 
^ man^^) draepin innan war]) oc wacu. i })em öyum andra liggiae vtan firi. 
{»et skiplagh sunt^*) })e ö. liggir^*) til. agh^ banaman finnae innan nat oc^') 
iamlanga. aeller botum yppe kalda .XL. markumJ^^) £i war))a böt^^ ]>a 
mere i iamlanga enum. ]m) at maen bittins draspaene^^) flere. 

Vm taruo ginBlif. XXX^. 
ljAr})^r man i skipi siuker aeller sar. kan swa lasnge liggiae at allum lejris 84) B. om. mae^. 92) B. innan. 

85) B. num. 93) B. a. 

86) B. uUia uark. 94) B. om. man. 

87) B. Huilkit tkera annai raåer &Ct 95) B. om. mm. 

88) B. di^. 96) B. sic. A. Uggin. 

89) B. uariS. 97) B. sic. A. om. ae. 

90) B. iluusL 98) B. marker. 
01) B. om. oe. 99) B. drapni. , 158 ManhoilgkU B. XXX. 

I 

^mr^^^) yii^er. föree skipara han a lant$ vp.^) oc i ior)> keggise. fyr sen han 
mtiBp allu clö)>^ asr. oc^) fara bort frän (^hanum. til comb^r skip annaet i 
samu hamn. höras rnasn af skipi ]>j. man i iorj^) rjniae. oc hialpa hanum v 
ior]3. Kan si}>an ^en man wi}) fas oc kiaerse^) siaehver epte sca]>a sioum. 
wari gild^ (^at |)rinni bundra]>a markum. Taki iuilwa bot malaoeghande. 
00^) halwa kuntm^^ oc hundars, paettse het^r torwo giaelt^. Hawar^) tält 
warit. oc äldre takit. 

Vm dräp mtdlum clterks oc lehnanz.^) .XXXI^. 

81 JL/Raep^r prest«* aell^r annaer claerk^. lekman. ^€Br agher'®) biscup^ kununx 
rået. oc arwa J)aes draepnae. takin^®) malsa^ghanéfa raet*^) af botum. Draeper 
lekman claerk. taki ^esr kunung^ sin rået oc arwa Jiians takin^^) sin lot af 
bot.^^) §• 1. Kan man draepin warj)a. lekman aell^r claerk^. oc aer ei raet- 
ier malsaeghoTuf^ inlaendis ^a ^tBt kaeris. waers ))aet dräp firi ))em sum^^) a 
kaere mae})an han borto ser. Comber sij[)an malsaeghanden^^) hem. (^^oc crse- 
Vfer böter, wari wart firi hanum swa*^) sum firi ))em (*^sum Jmw fjrstae a 
tala])e. swa oc firi allum andrum. Jmbt kunnu frammer a tala.^^) §• 2. Dör 
^en man*^) dräp g]or))e. fyrrae aen han laglisökt^ aer. (^^hawin arwa hans 
\vizor^3. wacriae sic vaiBp }>rBelölptum ej)e. aeller (^^giaelde lagha bot firi g«^ 
ningae hans. §. 3. Gör biltogh^r man dräp. oell^r annur brut ni8e}>ao lian 100) B. om, j&er. 12) B. batum. 

1) B. om. vp. 13) B. om. sum, 

2) B. om. oc. 14) B. om. malsoghanden. 

3) B. ok til &c. ' 15) A. Verba oc cmwer böter omissa , ab 

4) B. kiarir. ipso scriba in märg. sunt addita. 

5) B. me^h thry (sic) hundn^a mareum. 16) B. om. swa, 

6) B. om. oc. 17) B. fyrst atakäSe. 

7) B. add. a. 18) A. Loco v. tala aliud <{a<Ml<faun voca- 

8) B. add. ok an biltnghir man bulura antea fuit scriptum. 
draap gior. 19) B. add. swn, 

9) B. taktu 20) B. kam tka anuxr fitc. 

10) B. om. takin, 21) B. giatdin, lagha böter fare genmg 

11) B. lot, hans. MmhaighU B. ÄXXi: 1^9 

iriplös^^) flen bote €&pte laghom si))an han (^'i fr]|> comb^. yvav^er han 
fri|)lös^*) draepiD. ligge ogild^r. 

Vm fargctninga dräp. XXXII^. 

ivAo kuna man map forgamioguna draepae Vilia. war})^ bar oc takio wi}). 
JM scal hon bindes oc til ))inx förses, oc (^^gerninga liaennaer mmp haeoni. 
Tolf masn sculu hoaa^^) ]^€Br waeriae aeller faellae vci€Bp ej[)e sinum. v^aers hon* 
wari saclöa. Falz bon. hSte XL. marker. Draep^ mtEp allu. oc war))^r 
san^.^^) ]>a dömis hon til (^^balL oc arwa haennas senYio goz aepte hona. 
wilia malsaeghimc/irr^ ®) hsenni lif vnna. oc botar taka. ])a höte .XX. marker 
oc buDdra}>a. Skiptins sura annur ])rdeböte. ]^€n hona fanga^e^^) wari saclös 
firi bantJ. ae^*) hwat hon weers aellar ei.^^) 

X 

Vm hötning oc wa^a scuf. XXXIII^ 

Jtlötir roan andrum m^p sten aellar stäng* seller banawapnum. ))aasr^^) höttar 
j)rii]i sla]>um gilder. i stuw baenke. i kirkiu. i^^) satto ]Mnge. Hwar ^isr hotar. 
höte IIL marker, seller waeri sic m€^ e^e .XII. manna. §- 1. Taker man 
wapn iwi hö))e'^) sinu.^®) ^aet annaer wilde hanum sca]>a tnap. oc aeru ^^ar 
II. insen til witnae. häwi ^an^^) wapn firi sit eghit. §. 2. Kan nocor skiu- 
ta^*) annaen i eld. aellar i*') watn. af buse aellar vtrtemÄjS wa^ oc ei m€Bp 
wilia. lytar^^) ^an man dö)) af aellar annaen sca})a. biuj[)e (iri sic ^en sköf. 22) 6. biltughir. 32) B. fellis. 

23) B. /H* * frUS eomber (sic). 33) B. sic. A. om. ar, 

24) B. om. fApiåå. 34) B. a. 

25) B. forgeminga hawta nw*. Tolf &c. 35) Pro höfpe. B. hofii. 

26) B. hona, «t uc iöfra. 36) B. sic. 

27) B. add.' at. 37\ g^ that 
^) B. baal. ok terwxr &c. oox t»' ^a.™'^ 
29> B. malsaghanda. f) \ "^^V^' 

30) B. /iötya Äa/*e. ^9) ö- ^«- *• 

31) B. om. a. 40) B. fyufer. 160 Manh€Blghis B. XXXIU. waf>ae])oc wa]>a*^) bot Falz at*2)ej)e. bötefiri wiliawerke.*^) sca})a hwarn 
aspte gilde sinu. 

Vm oqtuBpins orp. XXXllU^. 

V^pta coma af ondum^^) or]>um g^ninga onda.*^) Hwar sum andrum gi- 
wer oquae})iDS or]>. firi kirkiu aell^r ])iDge. aeller oc andrum samfundum man- 
na, kallar han agna bak^^) ^rael (^^aen han fraels aer. seller annur ful namn. 
git^ han sic for )>y namne**) wart höte })en .III. marker han swa kalla})e. 
82 Bote pen samule)) sum*®) annaen callar hseriansun.^®) J)iuf.**) flelUr liughara 
iwir })wart**) })ing. oc giter han ei (* ^sannat at swa giort 

Fm pocka böter. XXXV^. 

Vjkvper kununx man- drsepin. taki kununger .XL. marker at^*) )x)cka bot. 
YfdiTper iarls eller biscups man draepin. taki hwar ])erae .XII. marker at ^occa 
botum. warj>^ })8es (^^haerrans swen draepin. sum ba))e haw^ stekara oc 
stallara. aell^r J)aes sum*®) i kununx raj) aer. wari J)«r j[)occa bot .VI. mar- 
ker. Gifs oc*^) hwarghin })occa bot. vtan i drapum. MaB]> hundra|)a märka 
bot*®) giwas aenga )>occa böter. 

Fm pe mal bape gånger firi lif oc goz. XXXFI^. 

Xlwar sum före awghan skiold eller rese haer möte sinum raettum*^) kunun* 
ge. aeller ))y rike han infoder ser. Hawi forgiort ior]> oc goz allu pj han 41) B. oro. wapa. 

42) B. add. them. 

43) B. tälia uark. 

44) B. Tvandom. 

45) B. uanda. 

46) B. add. easnauargh. eUer. 

47) B. om. an — namn» 

48) B. onamne. 

49) B. om. sum. « 

50) B. hariuMun. 51) B. sic. A. piup. 

52) B. thuart. 

53) B. sannan at thy giorL 

54) B. om. at. 

55) B. harra man drtjq^in &c. 

56) B. om, sum. 

57) B. om. oc. 

58) B. botum. 

59) B. om. röttum. MmhiBlghU B. XXXVl 161 

agh^. oc faalsin m€Bp ym®^) kan fangm war|)^. Gifs nocrum månne sac 
Fm })jiica g^rninga.^^) })a scvlu .YL af knnunx ra]> «XIL msen til nsemnae 
sum han ^aeriae sculu sellser Sasllae. waeriae ]>e han wari saclös. Feellae ^ 
han m£Z»j& e])e sinum. gange )xi (®^ior]> oc goz hans Tddi cronona. oc siaelwer 
han vndi swaer)). §. 1. j^ Hulikin man sin husbonda draep^. aell^ förra* 
^er rikan aeller fatökan. y^Bt^er ^(bt niae]) fangin. ])a scal han döoies til 
staegl. ior]> oc goz hans til Jsraeskiptis. kununge. hundare. oc malsaeghanda. 
Alt ]>aet sum^^) til aer. Kan bonda seller bryliae. legho draenger aslkr legho 
kuna. })rael aeller (^^ambat. fansfru ^erae eller barn dr^epae seller forra^a. ^ear 
dömis man til staegl. oc kana vndi sten. oc penninga ))ef0e {^^vm nocre aeru. 
til |)raeskiptis. Gifs månne dl^r kunu sac vm ]3ylica gerninga.®^) |)a sculu 
.XIL maen a })inge ^em weerifls eller faellae m€Bp sinum e})e. waeries ^ wa* 
rin saclös. Faellaes ^e takin dom sum sagt^^) aer. ^ Nu aer sagt vm dräp 
oc sar. oc sca])a ]}en man kan liaendae. Gu}) han giwi os fri]) oc ar. oc lif 
for vtan aendae.®*) MtBT byries piufnapa balker. oc tiBlms i hanum flocka^) .XVI. oc six i 
pem fyrsttB. 

§ Vm snattara bot i })iufnaj)e. .J"*. 

Jp Vm ^riggiae märka bot i ])iufna}). ./I"^ 

€): Vm fullan })iufna]3. J//"*. 

5 Vm lagha sökning a })iuf. JIH^. 60) B. éen. G5) K €m nocre til aru, 

61) B. gendng. 66) B. gemmg. 

62) B. om. iorp oc. 67) B. shOt. 

64) B. omiu^ them nahia. hutfner elkr ^) »• »dd. amen. 

Aam fA^a dra^ äcc. 1) B. f lokkar. 

Corp. Jar. Sv. G. Ant. fal IV. 21 162 piufnapa B. tf ^D^) man waenir ]>iufDa]) til annaers. 
jg. £n') man giw^ andrum sak firi band. 
«p Ym eländan i ]>iufna]). 
_§: Vm lezn oc leznfall.') 
83^ Vm lezna forfall. 

<g. Vm bosdraet*) oc ■wij>crtaku ^liuf. 
Ä Vm kirkiu })iuf oc Ryn^iuf.*) 
^ Vm Ranzsacan septe ^iufna^. 
o: lExi man fångar ^iuf annaers. 
flf Vm waegha fyndcr. 
^ Vra watn fynder. 
tf Vm fyntS i kirkiu. yus 

.Fm"" 

.IX*". 
.XI*". 

.xw. 
.xnr^. 

.XIIW". 

XV*. 

.XVI". S Vm snattara bot i piufnap. t/"'. tisel man halwaD öre aell^r mioDae. oc mera oen .IIII. penninga. oc^) war- 
^er takin mmpJ) han ma til |)iDx förae bundin mae}) ^em })iufDaj[)e. oc mtBp 
,11. mannum han til J)iufs swaeriae. hawi malsaeghan<2é si])aD wald ym hu]) 
hans aell^r .III. örae. bot. hwat®) ban bdelW will. 

Vm priggitB märka bot i piufnap. 11^. 

JvAd man mera stiaelae £en halwan öre. oc minnae aen half mark. ^a ma 
^^n ])iuf bindas oc til ])inx förae mtep .II. manna witnum. oc .XII. manna 
e])e. han til ])iufs sökiae. (^])aet scal a })inge framme wara map hanum sum 
han stulit haw^r oc miastass. hawi si})an malsaeghande wald. hwat ban hasUer 
will öron af hanum skera. aell^r .IIL marker at botum tiM^) ]>r8eskiptis taka* 2) B. Vm. 

3) B. leznafaL 

4) B. boldret. 

5) B. rundthf/uf. 

6) B. ofn. oe. 7) B. itt*. 

8) B. kuart. 

9) B. Thor scal a thingi méS kwfoun fram- 
mi U0ra tkat han stulit äcc. 

10) B. sic. A. om. til. piufnapa B. 11 163 

£i ma ])iuwer ba])itigiae bötae oc lirai sinae raistae. will mdls^ghande han li- 
|)ughan giwa. SYpstn han til )>iufs sworin**) a;r. göri *})aet a ^inge oc wari 
saclös (^^firi bant^. Laensman göme at ])iuwe sen han will. 

Vm (1 ^fuOan piufnap. III"^ 

LArJ)er*^) J)iufwer takin^*) m^p fullum J)iufna|)ae half marc aeller mera. 
J)a ma han bastå oc bindae oc til ])inx föroe. Gang^ wij) at*®) han stulit 
hawCT* aghe malsasghande waltJ hanum lif giwa. aellé?r vphrenggiae aen han 
will. Gängar han*^) ei wi}). ])a söke malsaeghimcfe han til sanan ]3iuf« tn€Bp 
.11.*^) manna witnum. oc .XII. manna e}>e. oc hasnge vp si|>an mtsp dome.*^) 
Will malsaeghancif^ sif)an^^) böt^ af hanum taka. gange ]>e bot til ^raeskip^ 
tis. oc J)iufw«r lösa sic wi^ lot hwarn^*) sura han wi]> comb^. 

Fm laghasökning a piuf. IIIV^. 

\ k^er J)iufwer lagh söktÉfr til fuUan })iufna]) sum sagt aer. oc slaeppcr 
man hanum fyr aen domb^ aer iwtr han gangin. höte III. marker. Taki 
sij)an2 2) J)iuf sin hwar han gitcr. vtan i^^) kirkiu fri|). piufw^ agher en- 
gin hemfri][> hawa. aen han aer laglica til (^*])iufs vnnin. §. 1. Firi en J)iuf- 
Da|) agha ei flere böt^r bötaes aen en. Hwat han aer mere aeller minne. §. 2^ 
a raettum ^inxsta)> oc ^inxdagh. J)em fyrsla; aeptir (^^aer at ^iufwer fangin 84 
warjper ^a^®) scal han dömaes (^^aepte brutum sinum. oc miaezmaen sculu a 
})inge wita huru gojjer ])iufna})^ aer. sum (*®stulin war. §. 3.^ Nu kan 11) B. saritL 19) B. drnnom. 

12; B, om. fiH bara. 20) B. oro. sipan. 

13) A. piufnap full an. scriptum est, 21) B^ sic. A. hvariu, 
at iustus Terborum ordo adpositis sigois 22) B. add. ätter. 

est indicatus. 23) B. om. l. 

14) A. LitL ^r omissae »upra Uoeam su«rt 24) B. there sm farwnnin. 
15Ä^. 25) B. ,Ä., ,Aj^„«. &. 

16) B. %. 26) B. om. M 

17) B, om. hoH. 27) B. före brut sm. 

18) B. 4«Rr. 28) B. han stolit tmter. 164 piufka^ B. IIU. 

piufwer fanpix war^a ma^ fnUum witnum. oc slipper^ ^) lös maiiDe fyr asn 
han lagsökt^ aer til sac siDna^ a }3ii^e. ]>a will han bonda sac gi^a. firi 
fangilse sijn. oc sigb^r sic })a til 'wizor])a comiD wara. Hawi ei wald nocrom 
sac giwa. fyr aen han hawer sic siaelwaen wart firi J)e brut han war fan- 
gin firi. oc sac vm giwin. §. 4. Warper ^m(\yer gripin miBp fulluni })iuf- 
na})e« kan sic siaelw^ draepse i ])y. sökis ]>en^^) swa dö})6r sum quick^ mt^ 
.witnum. oc hsengis vp m€Bp domum. 

j^n man waenir piufnap Hl annters. V^. 

ijiw^ man andram sac at han stulit baw^ f)em sum^^) ei ymx\er takin 
wi})^. })a aer {}^^ex\ snm witis. til wizorj^a comin. Falz han**) at ])em. höte 
aepti ^y sum*^) ))iufnQ})er aer tih witis hanum vm half marc selkr mera. 
wKri sic m«y& ej)e ])raetölptum. aellft- höte IX. xmarkeT til jjraeskiptis. papt he- 
Xjer waenslae bot. ^r ^tBt minnae aen half marc. waeri sic^*) ramp ej>e .XII. 
manna, aell^r höte III. marker. j£r \cU halw^ öre aell^ minnas, waeri sic mo^ 
•II. mannum oc siaelwcr ^rij;>i. ellr höte III. örae. (^^en sac malsaeghimi/a. 

J^ man giwer andrum sac firi band. Vl^. 

JVAn man andrum sac giwa firi band. oc sigh^r (? ^sic vtan sac bundin bawa 
warit. oc wald förban. Hawi })a bin wissor]> wcerise sic map witnum ,VI. 
manna, og e^e ^aetölptura. seller håte XL. marker. Hwar sum sadösen man 
(**bind^. bast^w. oc före swa til |)inx. WiU si^an dylia? bandin. faellae .XII. 
maen han. höte XL. marker, waeriae ^e han. wari saclös. §. 1. Comb^r man 
til j[)inx m(Bp sannum ))iafwe sinum. söke oc swaeri sac til hans a |>y sama 
))inge. hwat ^€Bt aer i £aslu aell^r Ttan. (*^vm basiglian dagh eUer svkn. i fri* 29) £. slappir. Wf R o», éf» mt nmlMtgh^AB. 

30) B. tum. 3g^ j5 ^^ ^^ ^^^ ^^ j^^^^ iaua Qk 

31) B. om. sim. ualdfört. horn iha läzar» &c. 

32) B, han ttl occ. «^ ^ , , . . , ^ ^ 

33) B. om. han. 37) B. bagtar ok bmder. f9re &c 

34) B. om. sie. 38) £. Aalagher dagher elkr lybi^ piufnäpa B. VI. 165 

])i ellA* fri)Ni iiMellum» oc taki yp )>iufii rået Hawi ei domare waltS dom sin 
synia? a sa ma )>iiige ]Muf at dömas swa^^) snm han laghsökis a til sac sinnae. 
Jwpf fuUd^r ))iufna]i^ (*^icr framme 8um takin aer m«j& hanum*^^) §• 2. Stiael 
owormagki hwat ^mt ser minnse ell^r mera. wari bot hans fiar]>uDg^ af 
(^' folie bot. ]3en sum moghande man bötae sculde. Ei ma han lif sit firi 
stjrld aelkr dräp giaeldas. 

Vm eländan i piufiu^. Fll^' . 

Uandar man firi andrum sksept "wapn. eller scorin clae^e.^^) wari hwat]>^^ 
halzt aer. quict eller döt. oc sigher sit wara. })a hawer han J)aessen**) wizor}) 
sum i handum hawer. gripa til herofb^x). (^^heraa giort til lans eller legho. 
til (**lysning. til wae]>sae!n]ng. til cöps eller gif. Hulikit eth af )>aessum*^) 85 
wizorJ)um han (♦•til griper fyrst. Jja waeri Jjaet map .II. bygdfasta manna 
wiloum. oc .XII. manna e])e. (♦^swa sum skilt aer vm annur wizor)>. 

Vm lezn oc ieznafalL FIIP'. 

Jvlaodar man sit eller i handum taker annaers ^eet hanum af haent aer. quict 
eller döt. })a sigher ^en sic hawa fånga man sum^^) i handum hawer. oc 
griper til leznae. han scal fånga man sin aen han innaen hundaris aer. i .III. 

^inx dagha framcoma. eller winganaman^^) oc sic af handum le))ae. aeru pe 

* 

h^pe vtan hundaris. ligge firi hanum nat oc mana])er. JEvu J)e ba^e^^) vtan 39) B. oro. stva. 44) B. th,éBSsi. 

40) B. framad liggir. takm ficc 45) B. hemgarit. tU &c. 

41) B. adiJ. utan that se vm tulaéa&h, éh 46) B. It/usning. tuBdhsaining Mar köps. 
lar pasehadagh. ellar simnudagn stal'- Huilkit äcc 

tian. eller pingizdaghadagh. 0lkr um dgm" 47) B. t hem. 

bildagha. pa ma m tkytmer dömas, elkr 48) b. fyrste til gripir. tusri &c. 

iwA^ipW utmhan stiaU ^9^ «* 49) B. Samu lagk tiorin um gif an han 

méS ftilbim thytiflmSe. tha ma thyuf at -^ ^ ^ ' 

tadösu uphangUL f ?> J' ^"- ^' . 

42) B. thy moghande &c. 51) B. sic. A. wmga man^ 

43) B. add. håtMd (pro kauolf iNbr clttåat. 52) B. om. bape. 16« piufnapa B. VIII 

ianz^^) oc lagh saghu. hawi firi sic nat oc^^) iamlanga. Comb^ ban hem- 
inuis man sin fram innan ^em^^) tima sum sagt aer. wari saclös. oc winga- 
nanian ell^r bemuls man swari sac ]>erae^^) oc sic af bandum le^e. Faar 
hwarghin ])erae firi sic. oc gite?* ei sic af bandum let. bete ])a \i\xwer. oc 
höte XL. marker. i£n ^^€Bt aer balf marc ell^r mera sum elända t aer firi 
Iianum. §. 1. Sigh^ man sic a torgbe bawa cöpt. witi ^€Bt vcLtBp .11. bygd 

» 

fastum mannuin. oc .XII. aepte. wari ^(Br vcitBp vrj)iuwa. oc bawi forcöpt 
woerj^e sinu. ^ew fyr^*^) atte swaeri til sijn*®) maej) ens sins ej)e. at ban sic 
^(Bt aldrigb afiioende. Cöper cöpstaz maj)^ (^^nocot a torgbe. witi Jjaet m/p^ 
•II. manna witnum. oc .VI. manna e])e. aen ^(Bt cöp eländas firi banum. wari 
^(BT maej) vr])iuwa. oc lete sirelw^ aepte waerj^e sinu. oc^^) bin swaeri til 
sins sum atte. oc taki at^r at saclösu. §. 2. ÅilastaJ)e })ésr man eländar nocot 
firi andrum, bwat ^€Bt baelzt aer.®*) J^a scal ^CBt sum® 2) clandat aer takum i 
baender saetiaes.®^) oc \e\x sum eländas firi agh^ bemuls man sin letae. oc 
fram lej)ae firi sic. swa sum fyrrae skilt aer. §. 3. Ei ma lezn laeng^® *) gänga, 
aen til faemtae manz. Faemte man agbe wald waeriae sic.®*) tntep wizor))um 
jDylicum sum®®) fyrrae saghat®') aeru. Falz at J)em wizorJ)um. höte IX. 
marker. Bote®®) oc engin mera af J)em sura®®) clandat lej)is til banda, frän 
})em fyrstae (®®sum clanda})is firi. ))o at J)ait fuldcr J)iufnajD^ wari.^®) Gi- 
ler ei ^en sum fyrstum clandaj^is^*) firi sic af bandum let. aell^r wart miBp 
wizor^um sum fyrrae sagt aer. höte XL. marker, aen ^(Bt aer fuld^r ]3iufna- 
\ier, ffiUer mera. §. 4. Nu kan nocor dul biu^a. oc nei före ^(Bt til lians le- 
J>is. J)a bawer ban wizorj) sum lej)^. han wij) bindae miBp witnum. aepte ])y 53) B. land. 63) B. satia. 

54) B. sic. A. om. oc. 64) B. langra. 

55) B. tha. 65) B. om. sic. 

56) B. there. 66) B. om. sum. 

58) B ^*" ^^^ "• "'^^' 

59) b! a iorghe uti. mti &c. ?*> J' Jf 7' , . _ 

60) B. om. oc. 69) *• ***' eländas &c. 

61) B. luera eau. 70) B. se. 

62) B. om. sum. 71) B. eländas. piufnapa B. VIU. 167 

claodat^^) aer til. iEr ^tBt half mark eWev mera. binde ^€Bt til hans mtep 
.11. oc .XIL ^r \uBt minnse. witi ^eet meep .II. oc .VI. iEr ^tBt halw^ 
öre. ell^r minnae. witi ^«f m€Bp .II. oc siaelw^ J)riJ)i- ])er sum ei aer fuldcr 86 
{)iurna})^ i lezDum wari bot .III. marker. Hwar sum ei git^ sic af han- 
dum leL höte sum sagt aer. oc )>iufw^ hete. §. 5. Kan nocor til })raeF^) le- 
})3e. waeri eghande hans'*) han ellr höte'^ ^) swa sum firi fraeisaen man. aell^r 
oc^^) giwi malsaegbomfa j)raelin vt firi brut sijn. 

Vm ItBZUiS^^) forfall IX'"'. 

i\.4^ninir man fånga man sin. oc comb^ ei hanum fram innan lagha staem- 
Dudagha. eller wingana manni'^) sum sagt aer. Kunnu förfall ^aessin walda. 
eth aer J>aet. aen'®) han i sotta siang ligger, aeller i sarum. Annaet aer*®) aen 
han kan wara i rikisins |>iaenist. aeller i hrerra syslu. pri^^ias aer^^) aen han 
i®*) fiaeti fea sins aer. Fiar}>a aer.**) aen han (®'döj)an warna^ firi durum 
hawér. aeller eltJ höghrae aen hawa }>orf. Faemtae aer^^) aen han (**vt laendis 
farin aer. ^a scal han ])aet wita mae]> II. bygdfastum mannum. aen han kan 
lil Docra (®*]Daessa förfalla gripa. Comber han hemuls månne sinum fram (®*fi- 
ri sic. warj)e j>a han bajie liuw oc lejjo. oc®') ^en wari saclös frän sic 
giler let. 

Fm hosdrmt oc wipertaku piuf. JT"'. 

iJiwer man andrum sac vm bosdraet. at han hawer gangit vndi las oc nyclae. 
00 spanat bo hans. aer ^aet minnae aen half ma re. waeri sic mtBp .XII. man- 72) B. eländet 80) fi. om. ar. 

73) B. tAmh. 81) B. om. éier. 

74) B. oro. hans. 82) B. a. 

75) B. add. före han. 83) B. can döSan uariSnaä före dorom 

76) B. om. oc. haua. 

77) A. Litt. z omissa supra lineam est ad-> 84) B. can tUlandis farin uara. tha &g. 
ditå. B. lezna. 85) B. sic. A. p€Mse forfaU. 

78) B. sic. A. wingana man» 86) B. om. firi sic. 

79) B. ai. 87) B. om. oc. 168 pivffuipa B. X nutn. aeller höte III. vsxarker. Ss ^t half mark sXLet mera. waeri sic lu^ 
})r8etolptum e]>e* aell^ höte XL. marker, g. 1. Giw^man andrum sac. vm 
wi})^taku |>iufDa}). sigh^ wara i husum hans. ])det af (^^haoum stulit war. 
dyl han })a oc sigh^r nei firi. hittis sx^u i hasum hans. oc tax }^€er vt moyt 
ranzsacan. oc wae^oing. höte })a oc |)iuw^r bete. Gang^ wi]) oc laegger ei 
dul a. waeri sic ])a^^) mé^jb .XIL manoa e})e. at lian ei wiste (^^at ^aet stulit 
war. aeller höte III. marker. Vm kirkki piuf. w rynpiuf.^^) XI"^. 

jtxwar sum stiael af andrum i kirkiu aell^r i kirkiugar])e. aell^ af siaelwre kir- 
kiu. Yfdx^er gripin miBp.^^) hawi })aBr ei mera®^) frij) «n annaers^^) stajp. 
as hwat tima )>8et wara kan. Lagb sökis til sac sinnae. septe j)j sum^^) |>iufna- 
)>er aer til. taki si}>an ^iufs rået (^®vp aepte })y brut aeru til. §. 1. ^Na kan 
J^iufwer rymae mttp j>y han stulit haw^r. oc^^) ^en far aepte sit bawer mist 
oc®') will $ca]>a man sin taka. Kan (®^han bittae oc i liael sia. ]» giwa ar- 
wa hans banamanne sac at han saclösan man®®) dräp. (^^^Kan ^en man 
87 yri^er dräp kiaennaes. oc sigb^ sic )>iuf sin draepit^) bawa. })y at han kun- 
ne^) han ei fyrrae fa. waeri }^t m€ep^) e))e .XII. manna, waeriae |)e han.^) 
wari saclös. Faellae })e han. höte manin^) at^r.^) mmp .XL. marcum. 

Vm Ranzsakan tepte piufnape^ XU^. 
V Årper stulit af månne oc') faar spordagha af hwart comit aer. oc will ran- 88) B. sic stoUt aer. 

89) B. om. pa, ^ 

90) B. thiBt stulit uara. eller &c. 

91) B. rundtyuf. 

92) B. III*. 

93) B. mere. 

94) B. annar. 

95) B. om. sum. 

96) B. qptir imium sitmm. 

97) B. om. oc* 

98) B. i thy han i halsku 

99) B. om. man* 100) B. han kiamus vHf thiBt érap ok 
sighir ficc. 

1) B. drapin. 

2) B. hmdi. 

3) B. a. 

4) B. banaman. 

5) B. man. 

6) A. v. atev omissam po«t ▼. mareusm ad- 
didit scriba, iustum Yerborani ordioem 
adpositis sigoM indicaa^. 

7) B. om. oc. pmfm^a B. XII. 169 zaca aepte py. han seal i ^en gar]) gänga, ^ler kan Wioent^r^) at innaMi wa- 
ra. oc hépsss af })efn (^sum gar)>en agha ranzaca aepie ^nu ma^ .XII. bygd- 
&sta manna wftautn« WiU j>a lian vtan wae]) husum anum vpleaae. oc sjne 
lata. (^<>Kan |)aet ^r hktaes han «pfctr &r. ransaki ai sadösu. Hittis |>»t 
swa i husom kaos. liawi ])a wi2or|) at^^) vaerias sie. a^Uar af kandura le^ss. 
Kan |)ief^^) kiitaes i obestim husum. stande lagh firi (^^hanum sum husn 
agiM*. 8wa sum firi^^) andrum sacum })asr^^) man waenir til annaei^ §. 1. 
Nu will man kuus sin ei vpiaesas vtan wae^ oc ranzaca lata. ])a sculu ^e ba- 
|)e w{e]>iae (^^vm JII. marker, oc taka til taka. si])aD scal (^^kan bmus sijn 
vplaesae. pen 8q>te sinu {^HHer kan scal ]»y namn giwa åian mist hai?er. 'oc 
pKs manrke sigkiae. pri maen sculu pmr lösgiur^ir ingaaga. oc iwi» axla^. 
oc letins^^) fyrrae at )>e ei bonda abyr]> beria. vnde clae]>am sinum. ILan 
(^®}»et kittas pe aeptir leta«^^) oc aer irvindöghas. seMer gap a py kuse ni^e 
»11^ vppe swa mjkitk^^) ^ngk (^^ma in föris a t «tande ]>a^*) a wizor^Mom 
änuk £r ei gap seller wiadögiis a. oc tax pmr vt^^) stulit asr. höte pa 
\^n lönae wilde. oc ^iuwer kete. (^^kan ma bindae oc til })inx förae. oc 
agrip m^ kanum.^^) malsaegkonife söke han til |>iufs mnBfi j[)r8etölptum epe. 
taki sipan piuk rået vp.^®) Hittis aenkte miBJk kanum. kwarte i (^^laestum 
iuisum aell^r i okestum. wari saclös» oc taki vp "wxp fse sitk. §. 2. Nu will 
han^^) kwarte (^^vplaesae. seller waBj>iaB möte pem ranzaca bejxaes.^*) J>a mo- S) B. uanii. 

d) B. garO agber rantacan epär &c. 

10) B. itn t/uBt hittas can han &c. 

11) B. om. at, 
ti) B. om. pxt. 

13) B. them hus agher. 

14) B. add. allum. 

15) B. pem. 

16) B. prim marcum. ok tae tH taca. 

17) B. Aans hus tmiéesa. 

18) B. leta. scal &c. 

19) £. letas. 

20) B. thar hittas pat the &c. 21) B. sic. A. add. oc fyrra leta. 

3^ B. add. p^et. 

23) B. mughi infbrcts&c. 

24) B. add. bonde. 

25) B. add. th€Bt. 

26) B. sic. A. Kan man bindiB &c. 

27) B. add. ok, 

2d) B. ora. vp. 

29) B. UBsto husi. eller i olasto. 

30) B. than. 

31) B. sic. A. wapia, alkr vpkesa. 

32) B. bédes. Corp. Jur. Sv. G. Aid. VoL IV. 22 170 piufnapa B. XII 

gho ])e dyr hans ypstötae. oc aepte piufna})e letae. Hittis me^p hanum ^iuf- 
Da})er ^eu. ^a höte oc ))iufw^ bete. oc sökis sum sagt aer, Hittis ei. höte 
^eu .111. marker^^) huus let brytae. Kan ^en man huus sijn wilia waeriae. 
oc coma ^€Br (^*i |)er(B maellum sar aell^r dräp; wari J)Cn i enböte firi aer. 
oc^*) J^en itweböte^^) til comb^. §. 3. i£r husfru hema oc ei bonde, hawi 
swa wald ranzaca jDa^®) J)^n sit haw^ mist. sum }>a ^bonden^^) siaelw«r he- 
ma wari. iEr hwarte })erae hema. iEr bryti aeller deghiae. broj)^ dsWet 
88 barn i gar^e. ]3e til allders aeru comin. warin^^) lagh samu. §. 4. Kan no* 
cot eländas ])dct af husfru aer cdj^t vtan witu bondans mera aen til öris. waeri 
sic vamp cöpwitnura ^en i handum haw^r. oc wari )>aer mtsp vr^iufwa. oc 
hawi forcöpt^^) penningum sinum. 6c m€Bp {^ ^ ÄW. marker . §. 5. Hawcr man 
huusfolk**) i gar^e sinum. warj)e }>en firi ^iufna^e sum**) i huus kan co- 
ma. sum lasum ra])er oc nyclum. §. 6. Stiael mander.*^) oc war])^r fangin i 
lanzscape andru. sökis ^^er til }>iufs rast aen malsaeghande orkar. Orkar ei 
^€er sökias. före ])a ])iuf**) j[)ijt han stulit haw^. oc söke han ^aer til sin raeU 

Vm^^) ten man fang^v piuf annmrs. XIH^. 

X Ak^ man ))iuf annaers oc })iufna^ mae)> hanum. han scal firi ^en |>iuf 
liawa*®) half mark. §. 1. iEltir man ^iuf af haest baki map .III. manna wit- 
num. lagh lyse (♦^ haest |)6n. oc taki half marc at (*®lagha lösn. Taker haest 
aeller hors a gangu innaen hundaris. lyse oc late at^ })em sum (^^han agh^. 
Aghe ])aer firi aenga paenninga. Taker man haest aeller hors vtan hundaris. 33) B. add. sum, 42) B. oro. sum, 

34) B. thera i fnallum, 43) B. sic. A. man j&aer. 

35) B. om. oc. 44) A. piufSy ut videtur, scriptum est, at 

36) B. om. pa, s deletuiD. B. add. hem, 

37) B. bonde, 45) b. om. Vm. 

38) B. tuBTi. . ^^ ^ . ^ „ 46) B. v. hatva omissa, io märg. est addiU. 

39) A. Loco v. forcöpt antca, ni fällor, ^^v 1, r ^. * 
scriptum fuit farffiart. *^) ^- *^'* P^ 

40) B. tkrea marker. 48) B. sic. A. sacl&su (pro lagha lösn). 

41) B. innis folk. 49) B. a. aghe thar &c. piufnapa B. XUL 171 oc lysir hawi före lysning*®) öre, Mr\€Bt^^) lagh Jjst, nyti**) m€Bp domum. 
njtiaer fyrrae höte IlL marker. 

Fm nxBgha fyndir. Xllll^. 

JVAn m^^er fynd hittae.*^) han scal haenne lysae**) firi waeghfarande**) 
mannum J)eni hanum fyrsta&*®) mötas, hwat J)aet aer en aell^r flere. swa firi 
by ])ein han fyrstum at comb^. p«er naest firi kirkiu oc {^inge. ])a aer J)e 
fynd laghlysL Aghe si))an ]>ri])iuDg af haenne ^en sum*^) hit hawer. hwat 
^5 8^ wara kan en aell^r flere. Comb^ ^en aepte sutn tappa]^. oc i han- 
dam tak^r. oc aer ei fynt^ (^^laghlyst ]3a höte ^en (®®sum hilte oc lönte. 
a?pte miaezmanna e])e oc |)iufw^ hete. 

Vm fvatn fynder. XV^. 

JHitl^r man flytande fynd.®*) aer hon laglyst.®^) aghe fynda lut af® 3) sum 
sagt aer. Dragher®*) fynd vp af grunne. aghe halwa fynd. aen hon laglyst®^) 
aer. Comb^ raett^r aeghande. oc swaer sic®*) til sins. Hawi ])a han fynd. 
oc®®) ^en taki fyndaelut®^) sum hitte. Comber ei J)^n sum®®) \vij)er kiaen- 
nis innaen nat oc iamlanga. ^a scal fynd miaetas.®®) taki. Vununger twalyte.^®) 
00 ])ri])iung ^en sum®®) hitte. Vm fyntf i kirkiu. XW* 
llitt^ man fynt$ i kirkiu (^^aell^ i kirkiu gar})e. aeller^i gar]3e hema fae 50) B. UfSfänga. 

51) B. om. pxt 

52) B. nyuli. 

53) B. add. a gatum eller genlötunu 

54) B. lyusa. 

55) B. uaghfaranda. 

56) B. fyrst. 

57) B. oro. sum. 

58) B. oiD. pxU 

59) B. laghlyust bote &c. 

60) B. om. nan Utte oc. 61) B. add. ok. 

62) B. laghlyust. 

63) B. om. af. 

64) B. Dmghir. 

65) B. om. sie. 

66) B. om. oc. 

67) B. add. sin. 

68) B. om. sum. 

69) B. add. oA:. 

70) B« tuaUUi. 

71) B. om. alUr i kirkiu garpe. 172 pkrfm^tt B. SFL at^ ])em sutn agker. oc haFwi fyndaelut cngin. |« 1. AtlastaJH \imr tnas fyBl$ 
hittar. Hwat ^aet ser döt aeller quicL göre ]>ai svm bRt^ sic vr^ikrfwa rnaef» 
lysniDga^^) witnum. Swaeri oc^^) ^en til sijn'^) sum agh^r oc tappat ha- 
w^.^^) takiswa si t at^. §• 2.^ Alfe ^e maen sum goz hialpa vndan elde. 
89 y.^^) watne. aell^ firi haer. hawi^^) C' ^])ak firi aerwo^ sit oc asnga tiltalu^*) 
sic nocot kiaennae af }>y goz ^e hulpit hawa. mera seii raetb^ seghande vrill 
^m xntBp go])wilia vnna. f^ {^^Kt na tält sum i kawia hört. vm |»iufiia)) 
oc aen^^) fynder. Baetre \^m g}j3^ ^4Br orast® ^) Iiawa giort. oc. fiurkite os 
wara synder»®^) B^BT byritBS pingmtda bdlkn. 0c féduBs i håmum 
pem^) fiptstm. 

j: Vm domara. 

j; Vm bu])kafla.«) 

f^ Huru ]>iDg scal haldas. 

^ Huru man' (^andrum til )>iDg sbemiur. 

^ Huru man scal lagh faestae. 

^ Vm faestu oc twaetalu.^) 

fg' Vm osi])ugha manna naemdir. 

^ Vm wae})niDgar. 

^ Vm witnis maal. .FÄ/-*. 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 B. lytutdnga. 

B» om. oc, 

B. sms. 

B. add. oA. 

B. ur. 

B. Aottät* 

B. sic. A. pafiriarwåjk^åit 

B. Hltalan. 

B. iVtt ler ^éi/f ftc. 

Bb sua. jMlfttti 82) B. urakni (pro urank().> 

83) B* ftdd. niTt^it. ofTiéfi. miiéit. 

1) B. talfmfihmw-swmmaiuim.ai&c 

2) B. sic. A. om. t. 

3) B. om* petn* 

4) B. add. ok thingfal. 

5) B. tf^a/ oniirtiiii JringstammL 

6) B. add. titulum: /En nmk dét» Ékmm 
sac ar ghdn^ 

7) B» tuatabtr. pimgmala B. 173 jp Ym e)>ae toka*, fevtaka» oc ^asfuetaka. X^ 
(§ Ysi fri^ i sokBum. ^ JU Fm domara^ J^. D Omara scal man swa waelia: oc taka. LaeDsma|>^ scal a ])iDge vpstaoda. 
oc .XII. masD af hundare na^ninae. ])e sculu twa moen til doms waelias. oc ]>em 
oaemoa? sum njtlike aeru. ba])e kununge oc almaeone. Kununger agh^®) })em 
dom i haender ssetiae. seller oc^) ^en hans wal9 ][><9r til haw^r. pe samu 
domara agba ]>ing sökiae a hwarium })inx dagh. oc bondum lagh skiliae. 
C^Eo scal ]>inx sta]>^ i hundare hwariu wara. Hwarn (^^siunda dagh ma 
teiisma})^^^) |>ing' hawa a raettum ]>inx sta)). ]>y at enost optare.^^) at han 
hawi kunuDX Bref aeller bu]>skap fangit. £i ma Isensma^^r^ ^) bu])kaula vp- 
skera oc hundare til ]>inx quaeliae. vtan bu])scaper^^) kunne ooma a^®) ku- 
nuox waegbnae. aelker Iaghma{)^r'^) ivili ]>ing hawa. aell^ nocor anna^r hasrra 
JMBr^') kununx bu]> haw6r til hundaris \vili j[)ing halda. 

Vm hu^umflm oc ping fciSL if^ 

il v kan ba^cafle vpskeras. oc^^) kununs'^) bu}) a&r til hundaris comiL åsl- 
iar kunnu walzg^minga i hundare görass. Bu])Gafle en scal i fiar]>ung hwarn. 
han scal rastlica fram ganpt oe ei ata** )>i9r acal engin li))ugh^ vm sitia^ 
I)u])cafla at flytiae. ei brytias^^) aell^r landboa hwem j[)e haelzt til hörae. ytan 
bacrra gar]>a sum*^) j|)e siaelwe innan sitiae. aellar ]>eras saetugar]>a sum m€Bp 
örs ^iaenas. Gånger bul>cafle östäsn i by. gange vt waestasn. Ganga^ in'^) 8) B. a. 16) B. af. 

9) B. om. oe. 17) B. laakmaud». 

10) B. om. En — tvära. 1&) B« i£tm. 

11) B. sic. A. mmmdaglu 19) B. om. oe.. 

12) B. Uau man. 20) B. konungis. 

13) B. Miar. 21) B. hyiiar. 

14) B. iic (temmander). A. terau^i; 22) B. j><i^. 

15) B. lic A. bupicap. 23) B. i. 174 pingnuda B. U. 

90 sunnan. gange vt nor))an. Hwar^^) bu))cafla willer aeller faeiler. swa at ei 
(^^]Ding bu})it aer fult. Faell^r en man. höte III. örae. Faeller hamna all. 
höte III. marker. J)em taki laensman. Faeller fiar})unger. höte X. marker, 
Faeller hälft hundare. höte XX. marAr^. FaelUr alt huodare. höte XL. mor- 
A^. taki bot kununger.^^) Faar laeosman fult )>iDg« oc kununx bu})scap^ 
warper fullaj)^.^') warin allir saclösir. {^^p€Br aer fult J)ing j^aer XVI. 
maen aeru. vtan laensman oc domara. oc ei aell^s. Fiure maen af fiar})UDge 
hwarium sculu ^ing sökiae. hwarn ^iox dagh. bote ^iogfall ]^en sum ^aet 
gör. Faar laensnian .XVI. moen til ))inx. vtan domara wari alt hundare sac- 
löst. §. 1. ^ War^a walzgerninga til bonda görae. kuna mtep wal($ takin. 
aeller dräp giort. ^€Br ma bonde at^®) saclösu bu}x:afla vpskera. oc maen til 
calla. Hwar^®) J)^n buj)cafla willer oeller faelUr. höte III. marker til ))raB- 
skiptis. Sigh^^^) annaer bu^cafla burit hawa. oc annaer^^) ei fangit hawa. 
Åghe J)a^^) ]^en wizovj) burit haw^. swaeriag til hans sum sic^*) sigh^ ei 
fangit hawa maep ÅL oc .XII. Giter han swa sworit in til hans. })a höte ^en 
sum fyrrae^*) s^ilt aer buJDcafla faelde. {^^JEv han bolstatJs^^) msi^er sum 
quar sit«r. oc bu}> hawer fangit. höte HL örse. Haw^ han ei bu]) fangit 
aeller bu})cafla. wari saclös. }>a aen han falz. höte sum sagt aer. oc sökis vt 
J)e en sac. swa^®) sum fyrrae skilt aer. 

Huru ping sed haldas. lU^*. 

l^£nsraa))er scal ])ing halda fri])a maellum. a raettum ])ingsta)). oc ei annaer 
sta}). Siu naeter scaP^) maellum ][)ing hwart wara. Ei ma ldensma))6r optare 24) B. add. sum, 30) B. add. sum, 

25} B. fullas tking. that butiit ar. fel- 31) B. add. nu. 

Ur &c. 32) B. add. sigkir. 

26) B. add. FelHr man biseops thing. bote 33) B. om. pa. 
* tkrea marker, ensac biseops. FeUir man 34) B. om. ^. 

lagkmam tking. bote prea marker, uari 35) B. om. fgrra. 

ensac kons. 36) B. om. Mr kan. 

27) B. add. biseops ok laghmanz. 37) B. sic. A. bohtax. 

28) B. om. paer — saelöst. 38) B. om. snm. 

29) B. om. at. 39) B. sculu. pmgmala B. UL 175 böDd^r til ])inx quaelise. vtan sökt*^) sworit se firi hanuni. Faellis J)a**) J>ing 
firi hanuni.^ ^) faar ei ^a sac vt takit. höte bolstaz m^^er JII. örae. ^en 
bjaemaen wilia j3Är*^) til witna at J>ing fall gior^e. Qual**) kununK laens- 
m^^er bönd^ til ))]ox. sigher sic kununx bref seller bu^ hawa. oc haw^r 
ei. skaer Jk> bu])cafla vp oc (♦^bönd^ til J>inx call«r. ^a (♦^böt^r han .III. 
marker, aeller waeri sic mtsp e])e .XII. roanna. Falz at e})e. höte sum sagt 
£r. I. mark kunungi. (^^I. hunåare. I. })em sura quaelde waru. §. 1. Nu 
haww han J)ing staemt. J)a sculu domara a ]3inge wara baj)e*^) aeller annaer 
j)era?. aer hwarghin Jjerae ^aer. böten baj)en*®) •III. marker, ]£\\er "witin 
forfall sijn hwar J)eraB m^^ .11. mannum. Gitae J)e ei forfalz wilne fylt. 
^tin sum sagt aer. til ))raeskiptis. wari J)6n malsaegh^Ticfe sin rået (*^firi do- 
mara skylts miste. Kiaerir bonde til domara.. at ))e ei a })inge waru. stande 91 
^t til .XII. manna, sum^^) })a waru a }>inge. hwat domara ^ier waru ael- 
W ei. Ra))e halwe naemd hwar }>eraB. (*^iEr domare a J)inge*^) will ei 
boodum^^) rået döma?, stande oc }^€Bt til .XII. manna, wari ^en ])erae saclös 
sum naemnir.**) })^n ei naemnir**) wari faeld^.*^) oc bote III. marA^. Hwar 
sum annaer^ ^) dömir. aen laghman oc nasmnjnga maen. aeller oc ^en domare 
sum rastlica takin aer i hundare. gange at^r domb^ hans. oc wari sak^ at 
•III. markum. Gang^ man lagh aepte dome hans. gange oc^^) lagh at^ til 
(^^fasU oc til faeböta. 40) B. add. eUtr. 

41) B. nn. 

42) B. ktnstnannL 

43) B. om. ^aer. 

44) B. QuaL 

45) B. ping callar. 

4^) 6. bote hmsman threa &c. 

47) B. mtdra hundari. thritiiu them qual- 
di uaru. 

48) B. om. bape. 
4d) B. baie. 

^0) B. kauer firi domara skyld mUt, 51) B. om. sum. 

52) Verba JE7r — numna hoc loco inepte 
intrusa , infra post vcrba iöte ///. marker 
addi potuissent. 

53) B. add. ok. 

54) B. bonda. 

55) B. sic. Ä. nanur, 

56) B. fallin. 

57) B. annan. Gfr. not. 53. pag. 109. 

58) B. add. th&n. 

59) B. fastu ok faboot. 176 pingmalm B. Ull. Buru man scal andrum ping st4Bmnm. IIU^. 

\J\yier man andrum sac hän scal (^^j)iDg staemnu ])riae firi sic hawa. siu 
naet^ maellum hwars })inx. wili ei han til ^tmn coma. oc rået firi sic biu})ee 
sum sakin®^) gifs. ])a scal han®^) sokn faestae sum kiaerir. vtan hanum (® ^kun- 
na mötae forfalz witne. eth aer ]^L aen^^) han siuker ligg<^. Annaet (^^sr. 
8en dö})aen firi dorum haw^. })ri})i£e sen han ser a feate®^) fea sins. Fiar})a 
aen eld^ ser®') höghre aen ha\ya J>orf.®®) FaemUe aen han aer aepte kununx 
bu])scap®^) farin. paenne forfalz witne fulle' ^) bonde m€Bp .II. mannum oc 
siaelw^ J>ri^i. Hawi }>a han fiar]>a J>ing sic waeriae will. §. 1. ^ BiJ)^ 
nia})6r'^) annaen ('^}>ing staemnae. oc han sit^ quar oc will ei. höte III. öras. 
en sac bonda. Sigher at han ei bi])in war at ))ingstaemnae. waeri ^(Bt mép 
.II. mannum ('^oc siaelw^ ])ri})i. aeller höte sum sagt aer. §. 2. Nu will 
laensma})^ firi wildae sak^.' ^) oc awn^S'^) ae sama bonda'®) staemnae lata. 
oc witna twe maen swa miep bonda.") höte laensma])^ hanum .III. örae. 
§. 3. Nu comber })^n'®) til |>inx sak <er giwin. hawi wizor}> ]>ylic han a 
griper fylle ^m i lag^ingum. will han ei swara i ])rim ('^lagh )>ingum. ^a 
scal domare ])ing hem til hans dömae. will ei aen ])a swara. })a scal (®®sac 
hans miaetas. aepte ])y hon aer til. Hawi aen bonde fiaer})a ])ing firi sic til 
wizor|>a swara oc®^) rået görae. will sic ei aen ^a waeriae m€Bp laghum aeller 
(®^raet görae. ökis ^a sac hans m€Bp .III. markum. aen XII. maen faellae han.^^) 60) B. pingstemnu m€m til före sic &c. 
Male. 

61) fi. sae, 

63) a möte forfah' uitni. 

64) B. at. 

65) B. ten han döian vamaiH fort dcram 
hauer. 

66) Lege fi^ete. B. faru 

67) B. sic. A. om. ar. 

68) A. Porp aolea falt scriptuiB. 

69) B. add. heman. 

70) B. fyllL 71) A. Litt. ma bis sunt scriptae, nempe in 
fine prioris et initio seoucDtis paginae. 

72) B. pinastemna. han o^c. 

73) B. siaiuum sic thriihia. 

74) B. skyld. 

75) B. add. banda ofhaiult giöra, ok. 

76) B. man. 

77) B. bandanum. 

78) B. add. man. 

79) B. phtjfum (om. laffh). 

80) B. mieta sac eptir &c. 

81) B. eller. 

82) B. laghafastu. ökis &c. 

83) B. mdd. tior. pin ff mala B. 177 at han ei rået gior))e i lag^singuai. ei -warper sac hans }>y^^) högbre. vtan 
dombrut fölghi,®*) §. 4. jff {^^Givfer map andrum sac. wari hwat sac \iiBt 
lidzt ser. dör pen man sac aer giwin fyrrae asn hon aer til lagba comin. ee)lev 
wizor})a. XII. maen sculu oc^^) piset wita bwat han swara{)e til ^e sac ma;^ 
})an han liwandis®®) war. aell^r ei. war (^^p€Br swarat til. pvt sculu (®^arwa 
j)«s a samu wizorjjum standa sum faj)ur^^) iiri ^eni til swara grep. war ei 92 
swarat niae})an (aper lifj^i. Hawin J>a arwa wald gripae til \vizorJ)a slika^^) 
j)e^^) wilia. 

Huru man scal lagh^*) ftestee, V^. 

raestir man lagb aell^r sokn. tak^ pter til taka. Faell^r han lagb firi ha* 
oum mtep siaelfs wilia. höte IlL marker, aell^r waeri sic m(Bp e])e .XII. raan<- 
na. at han {^^pat ei wlte. at lagh hans faeldus. Nu sigh^ pen swara scul^ 
(ie. at p€Bt^^) aer ei raetlica sworit. wari ptet a taka e{)e. will annaer taki 
waeriae oc annaer fasUae. aghe pen wizorj) waeriae will. oc bonden^ ^) taki an- 
naen taka firi })«n®®) faellae wilde. Nu sigh^ han ei rået wara giort. e^ atte 
^a. pa scal j[36n swaeriae sculde. ep sin m€Bp .XII. }>in!i: witnum^^) skiaera 
swa at han haw6r sin ép gangit til fulz oc ei til falz. wari (*^®swa peer lyct at 
laghum hans. bwar^) swa giort haw^. wari p(Bt gilt. §. 1. SiJ)an i synaeraalum 
ailum. oc naemdum. bawi ])6n (^vnnit sum siu^) wilia m€Bp swaeriae* oc warin M) B. oro. py, 

B5) B. hic inseritea, quae in Add. 10. leguo- 

tur: Stamms marme emuei thing .&c. 
^) B. hic iocipit novuro caput, cum rubr. 

(tn théen man dör sac ar giuin, 
87) B, ora. oe, 
W) B. liuande. 

Bd) B. there sac suaraL pa &c. 
%) B. aruar hans a &c. 

91) B. faiier. 

92) B. sic. A. sUk. 93) B. add. sialue. 

94) B, sic. A. pfng. Cfr. ind. cäpp. 

95) B. m thy uulti. 

96) B. ihar. 

97) B. bonde. 

98) B. add. sum. 

99) B. things manna uitnum, 

100) B. that lyct Äc. 

1) B. add. sum. 

2) B. uunnit siu äcc. 

3) B, sic. A. syn. Corp. Jur. Sv. ft Ant. Vol. IV, 23 178 pingmala B. V. 

sijiao syosemseD alle. oc nsemdamaen saclösir. $, 2. Alla ' ])em synaebaD^ oc 
sokna bänts hawa faelt. scal nieni'^ til görse oc craewias vt af ^em ])a ;sac ^ 
waru faelde firi^) aL Wilia ))e ei rs&t göras, ökis ^ sac |)erae m^s^ ))rim 
morAt^m. Söke ])a sac vt laeDSina}>er m^zy^ hundare sum skilt ser fyrras. 

Fm ftBstu oc twmtaltu VI^. 

jTaest^r man andrum paenninga mae}> witnum. wIU si})an ei giaslda!. taki til 
döma oc söke })em vt^) sum skilt aer. vm lagha söknir.^) Faester man an- 
drum penninga a ])inge. aghe wizor]) sengin^) andrum guldit wita. vtan mtBJ^ 
J)em samu (®witnum sum }>a a J)inge®) waru. })«r*®) penningae vt faestiw. 
Sigh^r annaer fiest wara oc aiuaasr ei. wari ^^t a }>inx witnum. ra])e halwe 
naemtS hwar }>erse. Festir man^^) paenninga annaer sta}), oc ei a^^) ])iiige* 
wite (^^}>em gulna m^ .II. bjg)>fastum mannuro. oc .XII. aepttV. Sigba* 
annaer faest wara oc azmaer ei. wari ^^t a .XII. manna e^e. §, 1. ^ Gmer 
laensma^D^r bonda sac. a t han haw^ twaetalu giort a ][>inge. hawer faan raet- 
tan malsaeghaTtiJft firi sic sum }>aet kiaerir.^^);^itin ^tet .XII. maen i ))y hun- 
dare. ra))e halwe naemd hwar ]>erae. Sighiae )>e .XII. at han haw^ wart sic 
ma^ samu taln. oc wizor]>am sum han til grep a fyrstae ][>iDge. wari saclös. 
Sighiae })e at han haw^r map andre talu oc wissor)>um sic wart aen (^^])em 
han fyrstum byriae^ at» \Me III. marker firi twaetalu. Haw^ man lagh 
gangit méBp andre ^^) talu aen map samu. wari fallin. oc höte sac aepte lanz- 
93 laghum. oc .III. marker firi twaetalu. aen .XII. maen faellae han. §. 2. paes- 
sum lundum ma twaetala göraes. Comb^ man til |>inx. oc kiaerir a annaen. 
han ma a ^j fyrstae ]>inge kiaerae hwat han will.^^) Grip^ hansi})an (^^lil 4) B. om. firi. 12) B. före. 

5) B. add. eptir. 13) B. pat jfoldit 

6) B. sokner, 14) B. sic. A. går. 

7) B. add. meS. 15) B. tke han fyrste &c« 

8) B. om. witnum sum pa. 16) B. amutre. 

9) B. add. uiit. 17) B. li^stir. 

10) B. pa. 18) B. framakHes a la§kikiiiffum Ht noera 

11) B. om. man. andra talu* an &c. pingmala B. FL 179 

Docra andra talu. i lagh]>iDgam. aeo )>e samu han sic stadde (^^vppa a fyr* 
5tae ]>ioge. oc will p€ar nu^ wionas sin wiper delo man. ^a sculu ^€Bf Jill. 
maen wita. ^ari lagh samu vm |)en til kiaere. swa sum vm ^en swarande aer. 
at se hulikin })eF8e sinse talan vm^^) waend^r bort af ]>y sam^^) han sta|>lica 
§rep til kiaeru. aeller wizor^a a fyrstae )>inge. oc giwar ^em sac vm twaetalu 
TSWer makaeghamfe. waerins aelkr faellins. oc hötin sum skilt aer.^^) 

Vm osipugha manna rumnder. VH^. 

\jOmher ^en man til hundaris. oc call^r ]>ing före sic. aell^r stacmnir nasmd 
sum en sac kununx hawer. han scal naemnae af fiar]3unge hwarium .III. maen. 
BaDzaca m€^ ])em oc spyriae aepte ])em mannum at illu gänga sum bilder 
at stene. stiaelae oc osi))ughum g^mingum fölghiae. ^aer scal raetter malsae- 
^bande firi wara. oc^^) naemnae sca])a man sin. paenne stal af mik til fuUan 
])iufDa^ half morA. aelter mera. ][>a aer })aessum (^ ^mannum' namn giwit. oc 
waenis til ])erae. ^t scal a .XII. manna {^^é^e standa. hwem })e wilia lica- 
stan J)€W til ^itnae. aeller frän swaeriae.*®) ^en }>e waeriae wari saclös. ba})c 
firi bot oc e]>nm. ^en ])e £aellae. waeri sic m(Bp .XIL mannum i ^rira lag}>in* 
gum. Falz at \?izor)>um. höte oc ^vxivfer hete. iElr ]>iufna}ier (^^mera aen 
balf mark. BsMet oc half mark. höte IX. marker til ^raeskiptis. firi waenslae 
sac.^^) ^r (^^})aet minnae höte aepte ^y sum skilt aer. vm ])iufna}). i laghum. 

Vm nxBpningar. VIII*". 

ViEJ)i3e maen (^^sinne raaellum. ae hwat J)e waB})iae haelzt. oc^*) aeru til ta- 
kar. j)a tali^^) ^en til taka sins sum waBj)iaet haw^. at han rået fae vm wa»i> 

■ ■■ — ^— ■ 

i9) K up a i fyrsia &c. 25) B. uitnum uara. huem &c. 

20) B. om. pm. 26) B. tätna. 

21) B. om. sum. ,27) B. til half marc eller mera. bote &c. 

22) B. add. Jf boot thas». taki ena mare 28) B. uéenzlo »ae. 
kenunger. andra mabteghande. tkritSm 29) B. tkyufnaSer minni. 

than damm hauer. 30) B. sin i mallum e huar tker &c. 

23) B. om. oe. 31) B. om. oc. 

24) B. manni namm gutit 32) B. sic. A. taki. 180 pingmala B. VIII 

fae sit. oc söke han (^^aepte lanzlaghum aen han kan ei annaers^^) rået 
fa. aer ei taki til- "wari ogilt^*) waej) hans. §. 1. WaB}>i8er domare aepte do- 
me sinum vndir laghman. oc tak^ til taka. wae})iaer aengin gen hanum. wari 
domb^ hans gilder. Hwar sum delir a domarans dom vtan wae^ firi lagh- 
manne. höte III. marker, aen laghman skil hans dom gildaen. enae mark ku- 
mmgi andra laghmanne ])ri^io domara.^®) §• 2. Allir })e ,e)>^r. oc sokner 
sum waeJ)iaBs vndi laghmanz^^) skilning.^®) stånden vndi hans dom. wae^iaer 
bonde möte domara. oc taker til taka. oc dömir han^^) si))an a hans wae}). höte 
94 III. marker. Ha wi (^ ^aengin waltS bondan*^) sökiae fyr ajn hånat wizorJ)ura 
fallin aer. Hwar sum delir vppa*^) laghmans skilu. aelW dömir* ^) vtan 
waej).**) höte VI. marker.' will nocor waejjiae J^ing frän gar))e sinum. J>aBS hawi 
han wizorj). Hawi oc**) aengin walcS äter brytae domarans*®) dom at owae- 
J)iaBj)o vndi laghman. oc ei (*^laghmanzins dom vndi kunung vtan wae}).*®) 

Vm witnis maal, IX^. 

\jArper man stadder a (**J)inge }>écr baj)e kunung^ oc biscup^ aell^r lagli- 
raander aer a. oc naemnis \i€Br fram witne*^) baerae. oc baer p€Br fals witne. 
höte kunungi III. mqrker firi scruk witnit.*^) . Hawer han ej) sworit oc 
warj)er*^) atergans.*^) höte III. marker biscupi. oc (**wari saclös firi ku- 
nungi. §. 1. Hwar sura firi sokn aeller |>inge biu^i^r lagh. aeller witne oc 33) B. um uaHfa epiir laghum. an &c. 45) B. oro. oc. 

34) B. ella^\ 46) B. domara. 

35) B. offild. 47) B. laghmanz tmde &c. 

36) B. add.^ Allir the eda utan dom gon- 48) B. add. ea , qiiac in Add. 11. leguntur: 
gas. uarin ogildir. Möte domorans dome &c. 

37) B. sic. A. oro. lagknutnz. 49) B. tkg thmgL konunger ar a biseoper 

38) B. skilu, eller laghnumder. ok namnis &c. 

39) B. om. han. 50) b. add. at. 

«) S: add. ti. *'^*'^ "^^ '^*' 5^> *• ^^^* ^''^*- 

42) B. up a. 52) B. sic; add. han. A. warpa. 

43) B. domar. 53) B. ätter brutin. 

44) B. m^ uadium. 54) A. Verba wari sodas firi sunt deleU. pinffmala B. IX. 181 

festar, fyller* ^) J>em i laghj>mguni.*®) wari saclös. faell^r han lagning Gri 
sic. bote sac ))e han fallin ser at aepte lanzlaghum. §. 2. ^ paer sum .XIL 
maen sculu aniiien waeriae aelkr'*') faellae. ^at scal wara (*®i raetturn lag|)in- 
gum. wilia*^) J>e hwarte görae* höte naemt$ all .III. marker. J)e sum til biu- 
|)as warin saclöse. Ok ^e sum \y\per delses görin andra naemtS a sama mal. 
Nu kan malsQsghande oc Ixnsm^per mae}> hanum kiaeras til ))erde sum i naemd 
waru. at \>e wildu hwarte waeriae aell^r faellae. |)a moghu ^e wseriae sic miep 
.XII. mannum andrum aen mmp^^) \)em samu i J>e naemtS waru. Gifs enum 
månne sac firi \)at, waeri sic maep .II. mannum oc siaelw^ ])ri))i. aeller bote III. 
örae. §. 3. Kiaenois nocor wij> sac sinae. oc faest^ firi®^) sokn aeller ))inge i 
alla J>rea ])ri}>iunga oc^^) giaeld^ swa leplfr wari saclös. giaeld^ ei aeptir 
faestunne. sökis (^^))a mtep lanzlaghum. §. 4. j^ Hwar sum man scal sökiae an* 
D£n map witnum. ^€Br han ei aer takin wi]yer swa sum vm dräp sar. nan. 
])iurna}). aell^r hwat p€Bt haelzt aer sum®^) man scal map witnum sökiaR. })aet 
scal han görae m€Bp fraelsum mannum oc fri]>witum. §. 5. (^^^Dasssen witnen 
sculu byg})fast wara. vm inlaxfae. byg})a skael. lofswitne. lanzwitne. oc^^) 
cöpwitne. leznawitne.®^) oc lysninga witne. hasr sculu alt bygfaste®®) maen 
m\ier wara. oc swa wi^er wae})ning. 

Vm epa toka. featctka. oc wapim toka. X^ . 

Taest^ man e^ firi sokn aell^r ^inge. hawer firi sic taka oc witne. \nBt he- 
iere^a taki. Faeslcr man®®) pacnninga maej) taka oc vitne J)aBt heter fea taki. 
w2Bj)iaBr man®®) wi}) annaen oc tak^ til taka oc witne. ^at heter waej^iae 55) B. fylU. 62) B. om. oc. 

56) B. ådd. ok. 63) B. eptir lanzlaghum. 

57) B. ok annan. 64) B. om. sum. 

58) B. a riEtvmthinghstatS. ok laghtkingum. 65) B. Thassi uitni. 

59) A. WiBlia scriplum est, at punctum Ht- gg g ^^ ^^ 

terae tB subiectum, et i supra liDeam ad-N ^^^ . . , .. 

jjj^^j ^ 67) B. «ic. A. lenznan^ttne. 

60) B. om. mxp. 68) B. bygtfasti. 

61) B. sic (före). A. om. firi. 69) B. om. man. 182 pingnuda B, X. 

taki. Quael nocor )>8e8se^^) taka. oc sigh^ at ^e ei taka waru. }>a gifs ^m 
95 wizor^ sic i tak wita. Hwarium^^) }>eree taap JL mannum oc (^^sisel^er 
|)ri)>L Fylli swa bonde wizor|) sin. Kan taki siaslw^ dyiias. at han ei^^) 
taki war. wari ^€Bt a »XII. manna witnum sum wi)>^ waru oc wistu hwat 
haell^r war. Ra})6 halwe naemtS hwar |)eras sum yvi^er delass» Faellae )>e 
takan. höte III. marker firi^^) at han wilde faellae wizor)> bondans, waers 
han wari bondin fallin at wizor])um sinum ])y at han grep ])ier til taka oc 
('*witne sum han ei haf^e. §. 1. ^ Nu delaes maen wi}>6r anneer sighw sic 
e^'^) foest hawa. oc e))a taka hawa. annaer sigh^ paenninga fsesta^^) wara. 
oc sigh^ sic fea taka hawa. skilin oc^^) ^mt .XII. maen ]>er8e maeliura. Dyl 
man fsestu. XII. maen sculu oc' •) ^€Bt wita. hwat sum fiest war. aeller hwem 
faest war. oc hwar sum taki war. Halwe naemtS ra})e hwar ^eraeJ*) waer 
man sic firi malsaeghoMc^a. wari warj>er firi allum andrum. 

Fm (^^frip i lagh soknum. Xl^. 

Allir sculu frij) hawa oc halda haelzt*^) i ])8essum timum. An frij)er byr- 
iaes. ym olafs maessu oc stånds til mikiaels maessu. Julafri})^ g^og^^ i^^ ^ 

iula apne.®^) oc stånds til attunda dagh. aepte j>raettunda®3) dagh. Köp})in- 

« 

ga^^) friger i straengenaese gang^ in vm freadax quaeld aepte ascu o^insdagh 
oc ständer til quaelz vm huita sunnudagh. Waar frij>er gånger in vm mij>fa- 
stu sunnudagh.^*) oc ständer til haelgha Jjorsdax.®*) ^ Nu aer skilt vm 
lagha fri^ sum allir sculu halda. Hwar sum annaen söker' ') i ^la^nnas fri- 70) B. thassa. 79) B. om. peree. 

71) B. hiar. 80) 6. frioi i soknum. 

72) B. sialuum sic thritShia. 81) B. om. halzt. 

73) B. om. ei. 82) B. tuta apM. 

74) B. add. pat. 83) B. thratanda. 

75) B. tätna, han &c« 84) B. sic. A. Köpninga. 

76) B. v. éi omissa, supra liDeain est addita. 85) B. sundagh. 

77) B. sic. A. fast 86) B. ihors dagh. 

78) B. om. oc. 87) B. sdke. pingmala B. XI 183 

])aiii.**) höte III. marker. $• 1. Ok aghu vb^n fri)> hawa. ]>«r kununger 
bia))6r vt le])uDg sin. Allir i ]>y hundare. seller skiplaghi (^^aeru sum le- 
})aDg«r ser yt gangin af. ba]>e ménrj^ mannum oc matgiaer]). J andrum hun- 
darum aell^ skiplaghum sum li|>ugh sitias vm le|>ung. lagh|>ingis oc sökis aspte 
lanzlaghum swa sum fri]>a maellum. §. 2« ^ iEptir vtgi8er])um kununx ma 
sökiae oc naemnae^^) i allum fri}>um. (^^Firi nocra andra saki ma aengin 
nasmnae hwarte i fri])i asU^r fri|>a maellum. vtan firi ^mt giaeltS minnae aer 
so .IIL örae. ^mr ma naemnaes til i fri])a maellum. Ma oc aengin man an- 
drum af taka mera aen giaeltS aer til. ^ Wari swa tält vm fri})!. gutS giwi 
os'^) sin fri}>. wi J)orwm alle han wael wi}>. Alle })e hijt wildu m€ep frij)i 
coma. oc haer m€Bp fri]>i wara. (^'])e sculu oc map fri^^i hae])an fara. pem 
haw^ iak allum fri])dom^^) fört. lagh saghu ])aesse^^) hawa hört J fri]>i 
wari kunung^ laghma])^^^) oc lant$. ])aet giwi os^^) fa})er oc sun oc |>aen 
liaelghe antS. Fri]>er wari lyct^®) at laghum oc lagha fallum. Na^^ guz oc 96 
b\^et^^) wari unBp os allum. ÄmeN*®®) «ta^tav*i 88) B. fräs. 94) B. sic (fritSdam). A. fripum. 

89) B. om. am mm. 95) B. thassa. 

90) B. nama. 96^ B. lagkmander. 

91) B. om. FM — fiaSt ar HL Cfr. BB. 97) B. om. os. 

1: 1. et not. 39. 98) B. sic. A. lyster. 

92) B. add. allum. 99) B. add. hans. 

93) B. seulu med &c. 100) B. v. AmeN deleta est. 184 AddiL 1. (Additamenta.) ^ ) 

^' llitt koDunghs riki sum hetir suearikL liauer i sik siu biscops dörae ok dIu 
laghmanz döme metf landa maeruin thera. fyrsta aer aerchibiscops dömet i up- 
salum, sum hauer i sic ett laghmanz' döme iuir al upland. Annat aer stren- 
genses biscops döme. sum hauer i sic tu laghlmanz^) döme. sutSermanna land 
ok nserke. TritJia*) aer abo biscops döme. (*sum hauer i sik tu laghmanz 
döme. Fiaer^a aer lynköpinghs biscops döme. sum hauer j sik tu laghmanz 
döme östragötland ok öland. Faemta aer uaexio biscops döme sum hauer i sik 
tihiera^a laghmanz döme. Siaetta aer schara biscops döme sum hauer j sik 
tu laghmanz döme. uaestra götland ok uaerma land. Siunda aer uaestraaros bi- 
scops döme sum hauer i sik ett laghmanz döme uaestmanna land ok d^Ia. 
§. 1. Q^ Juir alt sueariki agh^r aei konunglik krona ok konunger uaera utan en. 
han agh^ styra ok racSa borghum ok landum. upsala ö^Sum. konunghs gooz. 
ok allum konunglicum ingiaeldum. ensac sina haua. dulgha draap ok dana arf. 
ok all saköris brut sin iuir alt suearichi sum lagh ok rået aer i lande ok lagh- 
saghu huarre. ^ ^Egnti af thaessum sum fyr aeru saght$ ma konunger m€& 
uilia sinum minscha före them konunge eptir komber. gör thaet nokor konun- 
ger. aghe thaen konungs uald eptir comber thaet mecS rået att^ taca aen han 
gitir. allir gk the i hans riki bygia ok boo aghu hanum lytSoo halda. bu$ hans 
standa ok til thianistu u<^ra. saerlicha a landamaere land hans at uaeria. ok sei 1) Additamenta haec undecim priora ha- 
bet cod. B, locis infra indicatis, textui in- 
serta. Tanti sunt momenti, ut mihi vi- 
sum sit praestare ea in unum locum con- 
gesta exhibere y quam, in ter leviores le- 
ctionum varietates dispersa, suo quodque 
loco adnolare. Ultimum additamentum le- 
gitur in cod. N, ut infra adnotatiir. 

2) B. habet hoc caput loco eorum, quae 
textus in capp. 2 et 3 KgB. continet. Cfr. 
not. 16. pag. 47; not. 20. p. 48. 3) Lege laghmanz. 

4) Lege Tkritiia. 

5) Verba sum — laghmanz döme hic erra- 
to sine dubio sunt addita. Finlandia e- 
nim oon aote annum MGDXXXV io duos 
legiferatus erat divisa; bis vero legtfera- 
tibus additis, summa legiferatuum esset 
undecim, non vero uovem, ut supra di- 
citur. Cfr. M. £. LL. KgB. 1. Addit. 1. 185 

ytermer me% haerfaertS. »tan gotJuilia thera fangnum. §. 2. ^ Nu aer til ko- 13 
DQOghs rikit i suearichi konunger uaeliasnde. ok asi asruande sen the konung 
mist baoa. thaessum lundam. at fyrnaemder laghmsen Imar af iaghsaghu sinne 
scal met$ samthjukiu^) aldra thera i Iaghsaghu boander aeru. tolf maen taca 
aiti*a ok snseilla^) me^ them a naemdora dagh ok tima til moro thinghs ko^ 
ma konung at uaelia. Fyrstu röst agher lagbniannen af uplandum haua ok 
the metS hanum naemdir seru. ok thcer naest laghman huar eptir andrum sua 
sum ]>e fyrra nsemdu* aeru. §. 3. ^ Huilkin en af inrichis födum. ok haelzst 
afkonunga synum. xn the til aeru af allum thaessum laghmanna rostum, ok 
lanzmanna till naemda. e\\ev ok flaestum uartSer til konunghs takin. sculu fyr 
nxmder laghmeo han til konunghs döma. a sama dagh ok sta^ agh^r kontcra- 
ger allum innan richis boandum trygdar e]3e^) sina gänga, flf! Fyrste articu- 
lus at han scal aelschia gu$ ok the haelghu kirkiu. ok ra&t hasnna styrkia. 
cskadom allum konunglicum rast. kronunna ok alz suerichis almogha. ^ An- 
Dan articulus at han scal aelschia alla raetuiso ok sannind styrkia ok göma. ok 
alla uranguisu. osannind ok allan oraet ni^ir thrykkia. ha^ metS rået ok ko- 
Qunglicho ualde sino. ^ Thrit$i articulus at han scal trygga ok troin ko- 
nungs uaera allom almogha sinum. sua at han^) aengin fatökan fånga eller 
riciian. ellar epli butJi sino fånga lata. ell^r ok nocrom lundam fordaerua. 
utan han se laghlicha fyr foruunnin sum lagli. sighia i Iaghsaghu there gaer* 
niogin giors. sei ok thera gooz them nokraletJis af taka. utan eptir laghum ok 
lagha domum. ^ FiasrtSe articulus. at han scal richi sino sueriki styra ok 
rada metS inlaenningium ok aei utlaenmVigium. eptir thy sum gamul lagh ok 
siSuaene ai ålder hauer uarit. thy at asi agher utlaenschaer man i ra^ hans 
tacas. etS^^) ok husum eller landum rat$a. upsala ö^a alla. ok alt sua garaalt 6) Lege samthyAkiu. 9) Adde sAal. 

7) Lege snitelfa, 10) Lege* ^*. 

8) Pra epa. 

9 

Corp. Jwr. Sv. G. Jnt. Vol. IV. 24 186 Addit. 1. 

kroDunna goz. at aengin rainnis^^) ell^r ok af sanne saeghn uast huru thaet 
fyrst unde kronuna kQm. hus ok land metS arlikum ingiaeldum thera ok lan- 
damaerum. agh^ konungs göma ok uaeria epUV makt sinne, sua at aegote 
aff tbaessum niinschis före them koniingi eptir komb^. ])y at han agh^ uald 
thaet metJ rået att^ taca aen han gitir. J)y at eller uurtJe skyt konunghs döme 
greua döme ell^ ok minna, thaen konungs suerichis landamaere utui^ir. xr 
baetre aen emunde slemae sum thaet metS folscho sinne mykit minsca^Se ^a han 
kont^Tt^^ uar. ^ Fagmte articulus. at konww^^ agh^. liua uitJ upsala öiJa 
ok lagha arlica utskyldir aff landum sinum. ok aengin man^^) thunga eilar 
alaghu a land sin laegia. utan aei ymnungis inlaenzsker almoghe metS ko- 
nunge sinum land i landamaere at uaeria *met$ n^akt sialura thera. tha sculu 
land ok almoghe sua met paenningum sinum hialpa sum sialuum sik land at 
uaeria före utlaenningum ok allum ovinum. eptir thy sum \ouunger biscop^ 
ok laghman ok baezste ok uitraste i laghsaghu huarre staeiShia ok samtbykkia 
sin i maellum. huru mykin hun^^) scal uaera ok aellaes laeggi aldrigb konien- 
g&' alaghu a land sijn. aei aghir ok Vonunger nokrum inlaenzskum biu^a elkr 
nö^Sa iuir landamaere metf haerfasr^ fara utan got^uilia thera fangnum. ^ Siat- 
te articulus. at kont^n^^ scal kirkiu. klaercum ok klostrum riddaruni ok 
14 suenum. huars ][)era goz. ok hionum alt gamalt^^) fraelse thera halda. ok all 
gamul suerichis lagh. them sum almoghe hauer me'5 gotSuilia ok samthykkiu 
uitS takit. ok confirmerat af konungum fyr uaerandum ok konunglicbo ualde 
thera. halda styrkia ok uaeria sua at aengin olagh gangin iuir rået lagh thera. 
saerlica at aengin utlenzskaer raeter draeghis iuir ok in i richit oos til lagh ok 
raeL aengin ok ny lagh giuis almoghanum utan ia ok gatSuilia thera fangnum. 
Han scal ok alraogha sin allan fritSa ok fraelsa. saerlicha thaen späka sum m^ 
spaekt ok laghum uil fara ok liua. sua före ostyrlicum ok uurangum^^) inlaenz* 11) Altera lineola ultirai n t%X omrssay ut 14) Litt, ga in fine prioris ac principio se< 

^^\^' '^*^' P°"^* ^^^^' qucnt»» fol» bi^ «unl scriptae. 

\£\ Lege nyan, ^m. ^ 

13) Lege äagha. ^5) Pro urangwn. Addit 1. 187 

schum sum före utlenzschurn. s^rlicha ok i aminnilse haua at styrkia ok halda 
lirliu fri$. ])inghs fritS. ok quinna fritS ok hemfrid, allir fri^Sir öchis ok o- 
friger förgånger eptir tby sum Vonunger ser til. - ^ Nu agh^r konunger éS 
sin suseria^^) a book ok bselghodomuro. band sinne baldne. bitSiande sik sua 
guf( bullan ba^ til sial ok lijf. ok iumfru sanctae mariu. ok sanclae iobannem 
baptistae. ok all baelgbon ok bslgbaedoma tbe ban a balder. at ban scal alla 
up talda ok fyr naemda articulos balda ok styrkia eptir kunnist ok baezsto 
samuit sino. ok metS upbaldne band sinne gutSi ok almogba sinum a trygga 
tro loua. éH sin at balda uitS allan alraogha sin. ui^ir ungan sum gamblan. 
uiS ofbddan sum föddan. uitS okseran sum kseran. uitS frauaerande sum uitS tbe 
Bxr uaro. ok konugbs^^) eH börtSo. ok i aengu bryta, utan baelder öcbia 
mecS allu gotSo. ok saerlica metS konunglicum kasrlaek sinum. gutSz kserlek se 
me^ konunge uarum. ok allum almogba bans. §. 4. ^ Thaegbar nokor aer 
sua aff lagbmannum ok lanzmannum ualder ok til konungbs dömder. ok etSa 
sina gangit. sum fyr acr sagbt. tba aer ban lagbliker konungi^ iuir sueriki. 
tha ma ban lasn giua. riki sino styra ok allu tby fyr aer sag^bt. tbaer til i ricbi 
sino af gu'5i bögbstadom baua iuir alla doraara baua.^®) ok almogba kiaeru- 
maal epttV lagbum eller ok eptir utlette fulle sannind. buat han baelder uil. 
§. 5. J^ Nu agber lagbmaÖer af uplandum ok ålder alraoghe metS banum 
naeaer uaerande tha kontm^^ toks tbaessa etSa gänga. ^ Nu «r fyrste articu- 
lu$ at ålder almoghe i sueriki boande sculu ban firi konung halda. ok baua. 
oal^^) hans ok allan konunglican rået bans styrkia. ^ Annar articulus at ui 
sculum hanum raetta lytSno balda. ok bu^ bans standa i allu tby suarlikt aer 
batSe före gulSi ok mannum. hanum at biu^Sa ok oos att giöra. allum rået hald- 
num batSe hans ek uarum. Mf TbrilSi articulus at ui sculum banum bulle 
ok trone thiaenisto maen uaera. saerlica metS baerfaertS til landamaeris, land ok 
ricbi me& banum at juaeria. jp Fiaer$e articulus at almoghe sum af ålder 16) Litt. r omissani supra lineaoi add. scriba. 18) Vox haua hoc loco est delenda. 

17) Lege Jtanunghs. 19) Pro tudd. 188 Addit. 1. 

liauer uarit skatskyldugh^. ok aen aer. agh^ ok scal alla lagha arlika utskyl- 
dir thera Vonuftge sinuiu utgöra me& go^uilia utan thryzsku. liana^^) fly tia ok 
föra eplir koniiDghs uilia ok rået sialfra thera. ^ Sit$an scal laghmatJer ok 
almoghe ålder etSa thera suaeria a book ok haelgha dooium agh^ laghmatSer 
hand sina halda. bi^iande sik ok allum alrnoghanum sua gut$ huUan ba^e lil 
sieel ok lijf. ok iumfru sanctae mariu ok sanctas iohannem baptistse. ok all 
hselghon ok haelghadoma ])e han a halder. at the sculu alla uptalda ok fyr 
naemda articulos ui]) konung sin halda ok styrkia eptir kunoist ok baszsto sam- 
15 uit thera. ok xned" uphaldnum handum gutJi ok konunge sinum a trygga tro loua 
e^a thera halda. ok me^ thaessum e^uin ok trolouan suin laghmagher^ ^) ok 
almoghe hauer suorit ok louat konunge sinum. bindz ba$e unger ok gamal. oföd- 
der sum foder, okiaer sum kaer. frauaerande sum ^e naeaer uaro. e^a suoro ok tro 
loua($ö. §. 6. ^ J upsalum agh^ konunger uighias ok kronas, ell^r ok annar 
slaiS i richi sino eptir uiiia ok fallum sinum. tho haelzst aff aerchibiscope före 
uaer^laeks skyld baeggia thera. §• 7. ^ Nu före ^aen skyld, at konungs a- 
gher lande ok laghsaghu huarre sasrlicha sina etSa gänga sum han gik i upsa- 
lum. tha han fyrst til konunghs toks. ok almoghe hanum. ^ Scal han eriks 
gatu^^) sina riSa raetsöles um land sin. byriande i upsalum e^a at suaeria 
allum tiiem i uplanda laghsaghu boandes aeru* ok tlie hanum. ok etSum gäng- 
num. fylghia hanum iuir laghsaghu thera til straengenaes. thaer agh^ su^er- 
manna laghman ok go^Ir maen niet$ hanum möta. ok ])aekkilika uiti kominge 
sinum taca. e^ hans höra ok hanum suaeria. ok e^um gangnum fylghia hanum 
iuir laghsaghu thera ok til suintuna. thaer agh^r ösgöta laghman ok go^ir 
masn me^S hanum möta ok thaekkilica uitS konunge sinum taca. ok fylghia 
hanum til lynköpinghs. thaer agher konunger allum ösgötum ok ölaendingum 
e% sin suaeria ok the hanum. ok etJum gangnum fylghia hanuin iuir laghsaghu 
thera til miiSian holauit$. ok thaer agher uirt^a laghoia^er ok smalaenninga 20) Legc ihem. 22) Cfr. not. 2. pae. 46. 

21) Legc laffkmaSher. ^ ^ Addit. 1. 18Ö 

met^ banum möta. ok tlisekkilica uid koDunge siaum taca. ok fylghia hanum 
til iunaköpiDglis. tliaer agh^ konu^^^ uii*duin ok allucu smaleoningam et$ 
sin suseria ok the hanum. ok et^um gangnum. fylghia hanum til iunabsek. 
thaer agh^ uesgöta laghmander ok goÖir ra«n meÖ hanum möta. ok th^ekki* 
lica \xvS koDunge sinum taca ok fylghia hanum til skara, thasr agh^ Voxmnger 
allum uestgötum ok ucermum etJ sin suaeria ok the hanum. ok etSom gangnum 
fylgiiia hanum iuir laghsnghu thera til romunda botSa. thaer aghir naerisker 
laglimaSer. ok gotJe maen metS hanum möta ok fylghia hanum til örabro. 
tbaer agli^r konunger allum them i naerische laglisaghu boandes aeru eÖ sin 
suseria. ok pe hanum. ok etJom gangnum fylghia hanum iuir laghsaghu thera 
ok til arbugha. thaer agh^r uestmanna laghman ok go^ir maen med hanum 
möta. ok thaekkilicha uitS konunge sinum taca. ok fylghia hanum til uestraa- 
ros. thaer agher konungs uestmannum ok allum them i dalum boandes aeru 
ed sin suaeria. ok the hanum. ok et^om gangnum fylghia hanum iuir laghsaghu 
thera til östens bro. ^ Åff östens bro aghir konungar att^ til upsala rit^a. 
elW ok annar sta$ eptir uilia ok fallum sinum. ^ Nu hauer konunger eriks ' 
gatu^^) sina ri^it ualder sum lagh sighia. ok me$ etJom ok ort^om landum 
ok lanzmannum sinum giort alt thaet hån atte them at göra ok the hanum. 
gud giöre han go^an ok gamblan. fri^saman ok thyrftelichan. ok ae thy äl- 
dre^*) at han se raetuisare. ok gothom baetre. §. 8.^ Thusand arum |)ry 
hundratS arom a nitanda areno eptir uars haerra byr^h* uar$ aerliks haerra 
haertogh eriks son af suerichi mychil höfSioge ok heSirlik^ haerra magnus 
Vonunger suerichis schanc ok norghis ualder ok til konunghs takin samu lund 
sum fyr aer saghU sum ok gamal richis rået ok si^uaene af ålder hauer uarit 
um konuDga ual thera. aen tho at ual ok et^a uaro aei i laghbokum sua meif 16 
script utlyster firi hans dagha. sum han nu siaeluer i sinne till kömd gior^e 
ok gaff til gotSra eptir döma. §. 9. ^ Konunger agher i lande ok laghsaghu 
huarre cost haua tha han eriks gatu^^) sina ritSir. eptir thy sum daglis faer- 23) Cfr. Dot. 2. pag. 46. 24) Pro äldre. 190 Addit. 1. 

t$ir hans aeru til. til hialpande sua them laghsaghum han aei i comb^. sum 
them han meiS flokke sinum gönurn ritSir. sum ok giortSis thusand arom thry 
hundratS arom. thraetighi arom a faemta areno aeptir uars ha^rra byrtS tha 
hetSerlicher fyr naemder Vonunger eriksgatu^^) sina retSh. 

2.") 

19 ^ Thaessa lund scal konungs letSung ut biutSa. at snaekkiur ok scutur sculu 
til re^o uaera um pingizdagha titSh me^S them re^om J)aer til höre. Thaetta 
sculu hamnu uapn uaera Skiolder ok suaertS. spyut ok iarnhatter. Huar ham- 
na scal haua muzo ell^r panzara eller ok plato. huar hamna scal ok hanbu- 
gha ok threa tylpte sköte haua. Åf huarre hamnu. scal^^) fiughur pund ok 
tiughu. tuaelotina flesk ok thri^iungen smör. aghi sitSan koni^ii^^ uald aftaca 
sua mykit hanum thaekkiz. Thaefta^®) scal lyusas huarn huitta sunnudagb 
i strengenaes. 

34 JäiosT sighs huru man scal döma um ätter gans e&a. 

J^ Vm giptar etS. 1^ 

Jg^ Vm gläfs eiS. 11^ 

^ Vm tolf manna etS. IIV^ 

^ Vm att^tan manna eiS. lUV^ 

JP Vm thraetylptan et$. V^ 

S Vm fasta tS^-o) yi^ ^ 

iJartSer giptar etSer äter dömder. })a scal thasn |)aer asr houuz man for i 25) Cfr. Dot. 2. pag. 46. 28) Lege TAaita. 

26) Hoc addit. calci cap. 12. KgB. adie- 29) Hoc addit post finem libri Jor{)aB. ioter- 
ctum est. Cfr. not. 51. pag. 55. tum Icgitur. Cfr. oot. 7. pag. 83. 

27) Adde ut gåra. 30) Lege eA. Addit. 3. 191 

oL the tue etSen hofSa huar thera bote threa marker, ok huar thasn i etSe-^ 
num £r metS them bote siaex öra. ok thaen et$ sculu the alli fasta. 

Gläfs et$er hetir thaen utan dom suaers. uartSer han att^r dömder. bote 
huar thaen i etSenum aer .YL öra. ok aengin af them fäste. 

UarlSer thaen aeiSer att^ dömder sum tue ok tolf suaeria ok dömder aer 
onetlica af domarenum. tha scal houuz raannin ok the tue i foret^enum aeru. 
huar thera bote threa marker, ok huar thaen i e^enum a?r. höte .YJ. öra.^^) 

jp Rymir man af tomt sinni ok byggir suina ual metS hus ok gartSe. byggi 41 
sua mykit sum hanum til baer i raetu bya bruti. hauer han meer bygt. ok 42 
kiaeris ))aer eptir. giui ut at ostemdu. ok uaeri saclös. Halder laenger ok thol 
stemninga ok til maele. bote threa mark^ ok ryme aff eller haui metS loue 
ihera sum i by byggia. 

5.") 

JMu aghu maen scogha saman. ))e moghu allir scogh oskiptan at saclösu 43 
hugga. Can ofhug a scogh uartSa giort. ok uil een skipta. annar aei. ])a gifs 
them uizord skipta uil. FiaertSunger af by haui uald scogh til skiptis craeuia 
huat ]>e aeru en eller flere fiaer^ung aeghu. the moghu scogh til skiptis crae- 
wae'^) a thingi eno andru ok thritSiu. Yil en skipta ok annar aei. tha uaeri 
thaen saker^^) thrim marcum skipti hindra, aen han a scogh åker at oskiptu 
siSan lagh krapt aer. sökis the bot ut eptir lanzläghum. Landboe ma at sac- 
lösu threa eker hugga, ena til bat eller ekio. andra til sno^kkiu bonat^a. thri- 31) Sequenti folie abscissoi continuatio hu- 33) Hoc addit. fronti cap. 15. BjrgnB. est an- 
ius argiimeDti, quae ibi tioe dubio fuit tepositum. Cfr. not. 73. pag. 101. . 
Kripta , periit. 34) Vox crofva omissa est, at in inarg. 

32) Hoc addit. calci cap. 11. BygnB. adie- addita, 
ctum ett. Cfr. oot. 24. pag. 98. 35) Adde ai. 192 Addit. a. 

i$iu til kirkiu bygning. eei ma han saklösu mera hugga. Vil sitSan annan^^) 
mera hug a scogh göra. ok annar fritS a laegia. aghi tha fri'$mander uizortS 
skipt a laegia sua huarium sum i by aeghir. 

6.") 

50 Ull man haua synir til tompta skiaela. bya skiala. scogha skiaela. til fiski 
uatn. ok quserna ströma. thaer scal uaera aeghanda syn. ok tolf maen metS them 
af sama fiaertSung. sember aei them. ^a sculu ^e haua hundaeris syn at ouse- 
tJiaetSo. sember ^^em aei aen tha. ])a sculu the uae^ia til andra hundaeris syn. 
threa marker, ra^e halui naemd huar thera. Af thy uae^fae taki koniiw^^ 
ena marc. andra malsaeghande. thritJiu hundaere. Sember theäi aei aen tha. 
|)a sculu the uaetJia undir folklanz naemd tolf marcum. the toH marker sculu 
sua skiptas. \ionunge threa marker, malsaeghanda threa marker, folklanz man- 
num siaex marker. Thaetta aer folklanz naemd. tolf naemninga maen af sutSer- 

' manna lande, ^ru the aei til. tha scal man taka gotSa sanninda maen af 
lanz mannumen. ok fylla the sailuu naemder maet^er. Huat the tolf giöra me$ 
sinum etSe. uaeri fult ok fast sua at ^aen €6 ma aengin ätter bryta, aei koni^n- 
ger. aen si^er annar. utan stande euaer^elica. 

51 ^ Thaetta aeru thön lön legho maen ok legho konu til höra. mannen scal 
haua ena marc paraninga. tu par sco. et par hanzsca frän pingizdaghum ok 
til martins maessu. Quinnan scal haua j^rea öra paeninga ok et par sco. ätter 
frän martins maessu ok til pingizdagha scal mannen haua half marc paenoinga 
tu par sco. et par hanzska. Quinnan scal haua fem örtugh paenninga. ok et 36) Pro annor. 38) Hoc addit. cap. 26. BjgnB. insertum 

37) Hoc addit. in principio cap. 25% Bygofi. - est. Cfr. not. 81. pag. 118. 
insertum est. Gir. not. 48. peg. 117. Addit. 7. 193 

pr SCO. Huilkin thein dyrra leghe. bote ^rea roarc. taca ^ ]3ön ok mere lön. 
botin samuletS. 

^ Thaetta sculu the bota sum ualzgerninga haua giort til bonda ok naemden 57 
liauer felt. Fyrst scal raalsaeghandin ätter haua $ua mykit sum före hanum 5g 
bkit uar. ok me^ tolf xxiarker af houuzmannenum. ensac malsaeghandins. ok 
iiurxtighi til thrasskiptis före ranit ok huar thaen i floc ok farunöte uar metJ. 
giui huar sundir delis af sinum siaelfs paenningum åtta örtugha ok thrsetan 
marker, thaet liggi til konungs ensac ok thera göz^^) scal osköflat standa. ok 
tho tacum i liasnder saetias til \)Sdn dagh the friiS be^as. ok han aer ^em ät- 
ter giuin. 

9.**) 

vm laghmanz peenninga. domara ok styrimanz. XVl^ • 

AUi the sit »ghit brötS aeta. te huem ]3e haelzst til höra. aghu laghmanz paen- 58 
ninga giöra. iiura suensca psenninga um aret ])e sculu ut göras fiurtan daghum 
eptir michiaels messu. huilkin tlia ]>ryzscas ok ])em hauer aei })a ut giort. haui 
^a laghmander fult uald at naema til fiura paenninga. ok a threa öra. Do- 
mara paenninga ok styremanz paennioga sculu utgöras um martins messu. 
huilkin them hauer aei tha utgiort. hauia tba the uald at naema til sinna 
paenninga. ok a en öre. Naemninga maen sculu haua en öre af huarre hun* 
daeris marc.**) 39) Hoc addit. calci cap. 11* KöpB. adie- 41) Boc caput post cap. 12. KöpB. inser 
ctum est. Cfr. not. 77. pag. 133. tum est. Cfr. nQt lO(X pag. 134. 

40) Pro goz. 42) Cfr. Add. 12* 

Corp. Jur. Sv. G. Ant Vol. IV. 25 194 Addit. 10. 10/') 79 Stasmnis mnnne ennaet thing a mot them konungs dom hauer. ell^r biscope. 

eller ok laghmanne. uaeri laghstemder. utan han haui forfalz uitni. sum fyrra 
saght aer. aeru aei tliön til. bote threa marker J^em konunghs dom hauer: sua 
biscope ok laghmanne. iEr ok a them;thingum thaen man kisere til at ostem- 
du. haui aegnti uald eller uizor^S annur. aen suara the kaero til hans baers. ell^r 
höte sum fyrra sacht ver. före thrysku sina. 

t 

11.**) 

81 Möte domorans^s) dome scal man uaetJia i fVrstu thrim thinguni eptir at 
han hauer sin dom giuit a raetum thinghstatJ. uas^iar han thaer eptir eller 
kiaerir a domarans dom. ua^rin uaetJ hans ogild. ok bote threa marker, sen 
laghmander döme* hans dom gildan. ena konunge. andra laghraanni. tliri^iu 
domara. Samulet^ scal man uaeÖia mot naemninga manni. sum domara. Skils 
hans domer gilder. baeri up threa marker af them uit$ir han hauer uaetJiat, ok 
uaeri ensac hans. Skils han ogilder. bote siaex marker til thraeskiptis. tua ko- 
nungi. tua laghmanni ok tua bonda. Huar sum uaetJiar möte laghmanz dome. 
haui uald uae^ia a sa ma thingi han giuir dom sin a. hanum siseluum a ho- 
rande.*®) sioex markum möte hans tolf. uaeÄiar tha^r- eptir. uaeri uaetJ hans 
ogild. ok höte siaex marker, uaeri ensac laghmamz.*^) Vinder thaen iiaefJiat 
hauer. bote laghman tolf marker, siaex kon2^^e. ok sifiex them uiS han ueetJiatJe. 

12/ «) 

Anno domini MCCCXX** quinto sabbato ante synionis et iude apostolorum 43) Hoc uddit. inscrtum est cap. 4. pingB. 46) Lege a hörande. 
Cfr. not. 85. pag. 177. a'j\ r y z 

44) Hoc addit. calci cap. 8. pingB. est ad- * ^ ^''^^ lagkmanz. 

iectum. Cfr. not. 48. pag. 180. 48) N. habel hoc addit. calci libri KiikB. 

45) Lfg« domarans. adiectuni. Cfr. not. 31. pag. 46. Addit. 12. 193 Waro tbesse maal stadh j sudh^rmanna laghbok. oc scnTuat. Daerwarande bi- 
scopenum oc hans capitulo. laghraannenom. oc h^ra staffane vövAson oc 
b^ra magnuse niclisson. medh tnaDgum adhrum godhum laDdzmannom Först 
wm prestins lagha hws. thorfuo thön alt tak widh^r thet lialde soknen wp- 
pe/^) Facilas kirkiowaeriaDda vtm kirkio skrudh till thriggia märka, tböm 
taii hiscopir Glömir prasstir wara kirkiowaenanda widh^r oc koma sidhan 
Qokor fall innan, the gudz thiaenist hindras aff. bote prestir thre marker.' 
twa kirkionne oc ena kirkio wserionda^^) Kirkia skall j bender sactias pre- 
stenum aflf biscope. aella hans wmbudhi. oc tböm a kirkian gifuas som tben 
presentera tb^r hafuir fadh^rlikan raeth till^^) Wm kirkio wighsla spield. 
staDde som j lagbbokinne ständer scrifuat.^^) Tyund skall j tbry skiptas. 
taki prestin en skyl. oc twa före bonde beem till siin. oc j tbry skipte. een 
loth kirkio. annan biscope oc tbridhia fatikom mannom. Wtan th^r biscops 
saetugardh^ aer.*^) Thraettanda dagb iula wari oflferdagher oc ey kirkio mes- 
sodaghei**) Skyldar' prestir bondan wm tyund. "Waeri sik medh hghum.^ ^) 
Föra ey böndir liik laghlika till iordb. botin twa marker biscope. oc ena 
iordbaegbandom^^) Spitalin skal bafua en spän korn aff hwarre hafno. Wm 
nanu oc geenedba stande som tb^^ staar j gamble lagbbokinne.^^) Laghmanz 
paeninga agha alle wt gifua fyugliur^®) nattom aeptir mikiaelsmesso. aella bote 
thre öra. Domara paeninga oc styremanz wm martens messo. aella bote en 
öre Kempninga maen skulu hafua en öre aff hwarre hundares mark Amen *9) Cfr. KkB. 2: pr. not. 82. 

50) Cfr. KkB. 3. 

51) Cfr. KkB. 4: pr. et not 50. 

52) Cfr. KkB. 5: 1. 

53) Cfr. KkB. 6. et not. 1. 54) Cfr. KkB. 7: 1. nött. 76, 83, 84. 

55) Cfr. KkB. 7: 2. 

56) Cfr. KkB. 9: 1. 

57) Cfr. KkB. 16: 3. 

58) Lege fyugkurtan. Cfr. Add. 9. 


Glossariu M et Index nominum propriorum. Glossarium. A. Ay praep. i) cuni abl. pä: in, int. 

ligger (se. hö) a sama teghe^ 6. 8: 

3. cfr. Liggia. vari p(Bt a sokrwr 

manna vUnum &c., vide Vara, ptBt 

barn kostapi a hamim^ quod filius 

ad alenduni patrem impendit. J. 17. 

K/> a, vide IJ^p. 2) c. abl. i: in, tv. 

a landameere land vteriay Add. 1 : i . 

smiper ständer a g€Bming sinnej M. 

27 : 4* ö fiBrski gärning ^ Kg. 6 : 

pr. taka hcBst a gangu^ pj. 13: 1. 

a rmttu hyamale^ J. 3. pten pter tel- 

ster (BT a fmrd^ vide ^IdH. 3) c. 

ycc. på: in, tnh kamber (hcBfpJqpri- 

pia man^ si (stupruui) incidut in ho- 

mines (i. e. fiat inter homines) tertio 

cognationis vel adfinitatis gradii iun- 

clos, )( innan pripia man^ K k. 15: 

pr. vap ligger a man, göra raför- 

ning a annan, vide Vap, Raföming. 

(fgha v. hyggia a bapin land, vide 

Land. a htBlgha dagha, ap^n dagh, 

^t. 17: I. 4) ^" ^cc* i- in, ^v. A^r 

kamber a land, JE. 6: pr. a skogh 

öiflj vide Aka. göra andra msmd a 

fioma mal, pg. 9:2. 5) c. acc. till: 

ad. mer a annan biupa, tillbjuda en 

annan mera : plus alii öfferre. B. 20: 

pr. G) c. acc. v. dat. eraot: contra. /ir 

msfyrmilse a sik, G. 2 : 2. lagha- 

sökning a piuf , pj. 4: rubr. epsörit 

f^ryts a man v. manni. Kg. 5 : 4« Cfr. 

K(Bra, Sökia. 7) vid: iuxta, JiVia (i. 

e. habilare) a vasgki, Kp. 10: 3. 8) 

c acc efter (något som förut ar gjordt) : post (rem antea factam). htemnas a 
grud ok göra stat, a gangin lagk. 
Kg. 4 : I . a ^ svorin , B. 5 : 3. de- 
la v. k^era a domarans dom, pg. 8: 
I ; Add. 11. g) c. acc. v. dat. angå- 
ende, om: de. legha a hrest, Kp. 7 
rubr. ftBsta fasta ep a iorp , J. 18 
1 . fylla vapa ep a manni , M. 20 
I. 10) adverbialiter, derutöfver: in- 
super, ok a marker pre v. prea öra, 
Kk. 1: 1; J, 10: i; B. 5: 3; 13: 1; 
Add. 9. '' 

A, f. å; amnis. B. 23: 1. *3 
A, praes. ind. ab iegha, q. vide. 
A boa, v. a. bebo, bo på (jorde- 
gendom): habitare (fundum). J. 1 , 10 : 
pr. aghi aboande vald &c. J. 1. 
Abyrp, f. (vide UplL.) pj. 12: 1. 3 
Af, praep. c. abl. 1) af: ab , de. 
m(Bn af lande v. af skipi^ rustici 
v. nautiie. Kp. 1: pr; M. 30. syn af 
sokn v. pingi til kalla v. nämna, i. 
e. ex paroeciae incolis, v. ex iis qui 
in iudicio adsunt. B. 3, 5: 2; 7: 2; 
8: 3; 25. sin (Jiiorplöt) af by kvar- 
ium , B. 23 : 2. taka (se. ptBr) af 
bape rugh ok rovor , B. 13: pr. 2) 
af, ibland: ex, inter. nokor af pem, 
M. 26: 4* ^öAri (se. pter) af en, M. 11. 
3) frän: de, ex (loco &c.). innan af 
lande, utan af sio. Kg. 12: pr. af 
lande ryma , Kp. ll:pr. giva man- 
ni fr^else af garpi sinum , Kp. 3 : u 
rtsnter af manni , B. 6: pr; M. 14: 
pr. af sik stviit, Kp. 1: pr. af pin- 200 Af — Afsighia. yixdaghumy B. 26: 2. af ålder ^ af 
ålder, iVAn forntiden : antiqiiitus. Add. 
1:3,5,8. gänga af fapurs rape , 
G. 1: I. ^) oniy angående: de. af pms- 
siim maluniy K k. &c. rubr. sum skrip- 
tin seghet' af ^ Kk. 1 : pr. par se- 
gkias skal af^ Kk. 4 : 2. pera sum (se. 
par) af viste ^ Kp. 1 : i. 5) adver- 
bialiter , bort, undan: aliorsum, e rae- 
dio. ryme af y Add.* 4. skiptis af ^ 
Kg. 9 : pr. lyli vmxir af ^ M. 5 : pr. 
föra &c. bort af ^ J. 11: 2; B. 12: 
I ; 14: 2. föra af bort ^ B. 3. 

A fall y n. (vide UplL.) i ta legen- 
durn est M. 20: 2, ubi priori loco le- 
gitur affall; poster ior i vero loco cod. 
A. perperam habet a fall pro affall. 
Yide nött. 52, 53. ibid. *3 

Af als drapj n. (vide UplL.) M. 20: 
rubr. *3 

A fat y vide Af fat. 

Af bfera^ v. a. bära bort: asporta- 
re. Kk. 6. 

Affall, n. (vide UplL.) M. 20 : 2. 
Cfr. A fall. *3 

Af fara, v. n. 1) fara bort: abire. 
Kk. 1 : pr. 2) afflytta : demigrare. 
J. 11: pr. 

Af fat (a fat), adj. n. det som 
fattas: quod deficit, peet a. ter, varpa 
a., Prol.; Kk. 3, 9: pr. 'Z 

Af föra, v. a. bortföra: avehere. - J. 
10: 2. *3 

Af gildi, n. i., q. afrap. J. 17. 

Afgipt, f. städja för arrenderad 
jord: arrha pro praedio conducto. J. 
6: pr, I ; 10: pr. 

Af griper, m. (a gripa) borttagan- 
de af kläder eller annat frän den, 
som blifvit funnen i en oloflig hand- 
ling; eller saken som blifvit honom 
fråntagen: ademtio vestium aliusve 
rei pertinentis ad hominem in illicita 
actione deprehensum; v. res ei ita 
ablata (cfr. Af takt), toka a.» G. 4: 1, ubi sermo est de viro in adulterio 
depreheqso. Cfr. Agriper. 

Af gälda, v. a. erlägga, betala 
(afrad): pendere, solvere (vectigal pro 
conducto praedio). afrad a., J. 3. 

Afhogg , n. (vide ÖGL.) M. 6: pr; 
10: pr; 11. *3 

Af hogga, v. a. afliugga: amputa- 
re, decidere. Kg. 8 : pr ; M. 6: pr, i . *3 

Af hända, v. a. 1) afhända (en 
annan något) , fråntaga : auferre , eri- 
pere. Kp. 10: pr; pj. 8: pr. 2) a. 
sik, afhända sig, Ibrytra: alienare. 

pj. 8:1. '' 

Afla, v. a. 1) afla: procreare. a. 
barn, ]£. 3: pr; 4: 2. a. barn map 
kunu , iE. 3 : 2 ; 4 : pr. 2) förvärl- 
va: adquirere. Kk. 12: 1; G. 3: 3; 
J. 2: 3. ^^ 

Afling , f. förvärfvande; äfven för- 
värfvad egendom: adquisitio; quoque 
bona adquisita. Kk. 12 : 1 , ubi a. i- 
dem denotat^ quod antea appellatur 
afHrtga torp. *3 

Aflinga iorp, f. aflingejord: fundus 
adquisitus. Kk. 12: 1; J. 2: 2, 3. *3 

Af laggia, v. a. (vide UplL.) J. 
3; B. 1: f ; 11: i. sompt ar af la- 
ghat , Conf. a. manna missamio (cfr. 
UplL.), ibid. *3 

Afnamning^ f. (vide UplL.) J. 
12: pr. *3 

Afrap, n. afrad: vectigal e prae- 
diis. J. 3 ^ 10 : i ; 11 : pr. gipt v. 
afgipt ok a., i. 1, 3» 6: pr; 11: 2. 
hava iorp qt -pum, d. ä. på arren- 
de: fundum .conductum colere. J. 10: 

2. *3 

Afrapa gald, n. afrads erlägga nde: 
solutio vectigalis a colono pendendi. 
J. 3: rubr. 

Afsighia, v. a. c. dat afsäga , up- 
säga: abdicare, renuntiare. J. 11: 3. 
^as, afsäga. sig: se abdicare. M. 
14: I- *3 Af toka — Ålder. 201 Af takUy v. a, i) borttaga, frånta- 
ga: detnere, auferre. a. mannifffopsjj 
Kp. 11: pr; pg. 11: 2; Add. 1: 3. 
3) taga undaD : excipere. Add. 2. 3) 
uttaga, hämta: excerpere, libare. af 
farnum rt^t ...ut valia ok a. ^ Prol. *3 
Jftan^ vide Aptan. 
Aftmkt^ f. (vide UplL.) göra a.j 
B. 17:6; 23: pr. et not. 71. a. var- 
per of manni takin , B. 3 : pr ; 23 : 
pr. not. 68. a. aghe vitsorp ^ B. 17 : 
pr. ddtu viper um ^tena^ taki äter 
fl. rina^ B. 17: 6. Cfr. Af griper. *3 
Aftaekta vitni (af teet vitnej ^ n. 
vilne om gjord aftmkt: testis factae 
ademtionis vestium vel instrumento- 
ruiD, aftiekt dictae. full a, ^ B. 17: pr. 
Af téeliaj v. a. afräkna, räkna un- 
i^n: dinumerare, numerando separa- 
re. Hund a. ^ Kk. 6,7:2. 

Jftökis ftsBj n. quid h. v. signiti- 
cet, ignoro; occnrrit in formula : göra 
0. af köpe sinUj quae illicitam quan- 
(iam pactionem in emtione venditione 
(lenotat. Kp. 6: i ; 12: 2. Locc. ver- 
(it: ''si quis adimat quaedam bona de 
emtione aut permuUttione sua.'* Lund. 
vero (in nött. ad ius Upl. p. 1 83.): "si 
in fraudera (isci rerum fiat em tio." 
Af visning^ vide Avisning. 
Af vita y adj. indecl. afvita, galen: 
amens, roente captus. M. 18: i. "^3 
Afarp (aferdjj f. åverkan i an- 
nans åker, äng eller fiskevatten: illi- 
cita usurpatio agri, prati vel aquae pi- 
scosae alius. B. 3, 7: 2; 20: rubr. *3 
Agna baker, ra. (vide VGL.) M. 
34. ' 

A gripa j v. a. tillgripa: arripere. 
ritsorp a.^ i. q. gripa til vitsorpa 
(vide Gripa), pg. 4: 3. 

Agriperj m. tjufgods,som vid ran- 
sakning blifvit funnet, i någons hus: 
res furtiva, facta investigatione in do- 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IV. mo alicuius inventa. pj. 12: 1. AHo 
sensu, pro af griper^ occurrit h. v. 
G. 4: 1. noL 5q. 

Ahora (pro (iköra)^ v. a. åhöra : au- 
dire, auscultare. Conf.; Add. 11. *3 

Aka^ v. n. 1) åka: curru vebi. B. 
.5: 2; 8: 3. a. (up) a skogh (cfr. 
UplL.), J. 14: pr; Add. 5. 2) göra 
körslar : vecturas facere. Kk. 1 : i . * 

Aka^ f. åkning : vectatio. B. 8: 3. *3 

A kattan, f. (vide ÖGL.) Vide Op. * 

Åker, m. åker: äger. Kk. 6; J. 
14: 4; B. 2: i. &c. * 

Åker deld, akra deld, f. åkerteg: 
portio agri, ad aliquem vicinorum in 
pago pertinens. B. 3, 12: pr. 

Akerharver y m, åkerharf: occa, 
pecten occatorius. B. 2: pr. 

Åker skipt , f. i. q. åker deld. B. 
5 : 2. not. 92. *3 (akra skipt) 

A koma, v. n. (vide UplL.) syn 
€BT a kamin, skipti tsr a konät , K k. 
18: r; B. 20: 4. "3 

Akoma, f. åkomma: laesio corpori 
illata, vulnus. Kg. 11: pr; G. 4: 1; 
B. 19: 2; M. 7, 8: i; 12: 2. fuU 
a.j M. 8: pr. "^ 

Akra avi^Brkan, f. åverkan ä an- 
nans åker: illicita usurpatio alieni agri. 
B. 3: rubr. not. 49- 

Akra avmrkning, f. i. q. akra avar- 
kan. B. ind. not. 2. 

Akra skipti, n. delning af åkrar 
(eriiellan grannar i by): divisio agro- 
rum (inter vicinos in pago). B. 3: 
rubr. not. J\q. 

A kmra, v. a. (vide UplL.) M. 
31: I. *3 

Alagha^ f. pålaga: indictio, tribu- 
tum indictum. Add. 1 : 3. 

Ålder, prön. 1) all: oranis. Conf.; 
Prol.; Kk. ind. 6. &c. alt saman göra 
hor frtendsimis spitell &c. Kk. 15: 3. 
sOkis alt saman stokker ok stubbe, 

26 202 Mder — An. B. 16: r. varp€t'man alt sänder bar- 
per sar gör &c. M. 13: i. mi&p al- 
luj alldeles, helt och hållet : prorsus, 
plane. B. 2: pr; 3, 5: i ; 9: 3; 18: 
2; 19: 5; 22: i; 28: pr; 29: pr; 
M. 10 : pr , I ; 30 , 32, 2) hel : totus. 
al upland, Add. 1: pr. al hiordj B. 
2: i. by allanj B. 11 : pr. harvu alla^ 
B. 2: pr. * 

Ålder, m. 1) ålder: aetas. M* 18: 
pr. til mog hända a. koma, J. 12: 5. 
til ålders komin, pj« 12 : 3. 2) forn- 
ålder : vetustas, priscum aevuin. af a., 
antiquitus. Add. 1: 3, 5, 8. 3) ål- 
derdom : vetubtas , senectus. Kk. 2 : 
pr. not. 78; J. 17. *3 

Aldin, n. (vide VGL.) B. 15, 16: 
pr. )( nvt j B. 28 : pr, 2. • 

Aldin leghaj f. lega för svin i an- 
nans ålloQskog: merces, qua in silvam 
glandariam recipiuntur alteni sues. B. 

28: 3. 

Aldin skogher y m. åUonskog: silva 

glandaria. B. 15: i. "^'2 

Aldin trm, n. (vide VGL. v. aldin- 
viper.) )( döfviper, B. 30: 1. 

Aldra hända j adj. indecl. allahan- 
da: omnis generis. Conf. "^3 

Aldri (äldre), ad v. aldrig: num- 
quam. J. 9: pr; M. 30. &c. *(ald9HghJ 

AldrugheVj adj. åldrig, gammal: 
aetate provectus. J. 17. 

Aliker^ adj. likadan: similis. B. 

32: I. *3 

Alin (pl. alnar), £. aln : ulna. Vide 
Br^er. *3 
' Alit^ f. (vide UplL.) Conf. *3 

(Alita, v. a. (vide UplL.) Conf. not. 
20.; *3 

AUa stapi, nllastape, ad v. allestä- 
des: ubique. Kk. 15: pr; 19; Kp. 2: 
pr; M. 22: 2; pj.8: 2; 16: i. Scri- 
bitur aUa stadz, Kk« 19. not 53. '3 

AUungis, adv^. alldeles: cuuDinp. 
Gonf. *3 Almanna, aclj. indecl. allmän : com- 
munis. Vide iep, Vmgher. *3 

Almoghe, m. (egentl. hela mäni;- 
den: proprie universa multitudo; Isl. 
mugi v. mugr, multitudo) hela folket, 
(allmoge): universiispopulus. ProLnotL 
18, 55 ; Add. 1 : 4 f 5, 7. ålder o. , in- 
Itendsket* a., alz sverikis a.^ Add. 
1:3,5. 

Almtennelika , adv. i allmänheL' uni- 
verse. Conf. *3 

MméBnneliker j adj. allmän: univer- 
salis. Conf. ^3 

Ahmenni, n. (vide UplL.) ProL; 

AlmiBnningis hus, n. afträdeslius: 
aedicula communi usui deslinata , i. e. 
latrina. M. 27 : pr. not. 72. 

Alskuna, adj. indecl. (a kyn, ge- 
nus) allsköns, allt slags: omnis gene- 
ris. B. 2: f. 

(Alsmekliger ^ adj- allsmägtig: omni- 
potens. Prol. not ^.^ 

(Mstinges , adv. alldeles: omnino. 
Conf. not. 1 5.^ *3 

Alsvaldugher , adj. allsvåldig, alls- 
mägtig: omnipotens. Prol. *3 (allval' 
dugherj 

Altar a byrp, f. (vide VGL. v. al- 
taralieghi.) Kk. 7 : i . 

Altaraklmpe , n. altarkläde: iegu- 
men tum ^Itaris. Kk. 3. "^3 

Altari, m. altare: ara. Kk. 1: i. "" 

Alva, vide Halva. 

A Iceggia, vide Laggia. 

Ambatj f. trälinna: serva. M. 36: i. '' 

Aminnilse, ? äminnelse^åtanka: re- 
cordatio. i a. hava, cordi habere. Add. 
1; 3. 

Amotj vide Mot. 

An, and, L and, höst: messis, 
auctnmnus. )( var, KL 17: 1. anna 
nuBllum^ )( tan antima, B. 8: 5. )( um 
and ok var^ Kk. 17: i. Gfr. Rf. L. 
GulaJ). L. Landsl. 43, ubi tria tem- An Éff. 203 pora dicuniur esse axna i miUnm; 
primurn scilicet pegar sniar er afj 
oc til pess eir plégr kemr utt ; .^cun- 
dum er lokit er var orko oc til hey 
slåitar; tertiam denique er hefstpd 
er andmrki er i gardiy oc helldr tU 
pess er sniér kemr d ep&ni. *^ 

Anbyrgdy f. höstarbete, bärgning: 
operd rustica auctuinno facienda, mes- 
sis. B. 8 : 5. 

And (gen. et acc. ande) , m. r) an- 
de, andedrägt: spiritus, respiratio. dra- 
gka andoy M. 9: 4- s) ande, andeligt 
väsende: spiritus, ens spirituale. pien 
ludghi a.y Kk. 1: pr; 9: pr; pg. 11: 
3. *3 (andi) 

AndelikeTj adj. andelig: spiritualis. 
andelik maly Kk. 10 : n. "^3 

An friper j tn. (vide ÖGL.) pg. 11: 
pr. *3 

Anger y ra. sorg , bed röf velse (anger): 
aogor , moestitia. lata kom sit til ängs 
standa^ mng til ängs seetiay d. ä. till 
olägenhet för grannarner in molesti- 
am vicinonim. B. 7: pr; 8:3. Ita 
quoque Ih. (Glo5S. v. leding) b. v. expli- 
cat. Locc. vertit:. *'nuMi bono," "nul- 
lum ad usum." 

Anktjerve^ f. ? (vel forte anluBrva , 
si e finale pro u sit scriptum » ut in 
saclöse^ hemelike; vel anharver ^ m. 
si anhieirve sit acc. pl.) räfsa (till hop- 
samlande af höet) : rastrum , quo cor- 
raditur foenum. B. 8 : 5. 

Ankosta styldj f. stöld af redskap 
som höra till landtbruket: furtuin re- 
rum ad opera r^ustica pertinentium. 
B. 8 : 5. not. 62. 

Ankostir (acc. -rfa), m. pl. (vide 
UplL,) B. 8: 5; 33: 3. ^3 

AnlUi y D* anlete : facies. Hl^ 5 : 
pr. ^Z 

Annus v* a förtjena, förvärfva : me* 
reri, adquirere. Vide Oanm^er. *3 Annars 3 adv. annars/ annorlunda: 
aliter, alio modo. pg. 8: pr. 

Annarstap (annmrs stap) ^ adv. 1) 
annorstädes: alibi. B. 9: 1; 17: 6; M. 
14: I ; pj. 11: pr; pg. 3: pr; 6: pr; 
Add. 1: 6. s) till annat ställe: ad ali- 
um locura. Kg. 7: i; Add. 1:7. * 

Amtattigia (annattiga)^ conj. an- 
tingen: sive. Kk. 10: 1; M. 17: i. Va- 
rie scribitur ibid. in nött * (antmggiaj 

Antimiy m. andtid, skördtid: tempus 
raessis. B. 8 : 5. *:5 

Anvarpa (andvarda) ^ v. a. öfver- 
lemna: tradere. äter a.^ Kp. 2r 1 ; M. 
14: pr. a. frän sik^ K p. 9 : i . a. franij 
ibid. not. 27. *(andvarpa) 

Apald (apiddy apul)^ f. (vide ÖGL.) 
B. 17: 5. *3 

Aptan (afton) j ra. 1) afton: vespe- 
ra. €Bptir mipian a. til solastetris^ a 
sexta hora post meridiein (vide VGL. 
v. midaptan) usque ad occasum solis 
(se. aestivis mensibus, cuni sol post 
sextam horani occidit). Kk. 17: i. 2) 
dagen före en högtidsdag: diesfbstum 
quoddam praecedens. Ibid. Cfr. lula 
aptan. * 

Aptan y praep. bakom : poné. a. segl, 
vide Segl. 

Ar y n. f) årsväxt, gröda: annona. 
friper ok ar y M. 36: 1. 2) år: an- 
nus. ens ars föpokostevy J. 17. j&«- 
sand qmm &c.j Conf.; Add. 1: 8. * 

Arfy n. 1) jord, fast egendom: bo- 
na iromobilia (cfr. VGL.). standa v. 
taka arf ok ttrfy vtde IJrf 2) arf : 
hereditas. til arfs kominy Kk. 11 : pr. 
fa torp at arvCy iE, 2: i. not 49- 
draepa til arfs y iE. O : i , 4- Cfr. 
Bak'y Bry st' y Dana-y Kullar- y Of- 
sinnis arf. * 

Arfy f. ? (Anglo-Sax. anCy Ängl. 
arrowy Ish åTy (. gen. örvar) pilrsa- 
gitta. a. af hoghtty sagitta arcu emis- 
sa. M. 26 r 3. 204 Afnn — At. Arifij vide j^rin. 

Arliker, adj. ärlig: annuus. Ådd. 
1:3,5. 

ArmbeVj m. arm: brachium. B. 
24: I. *3' 

Aros j m. (ab a^ amnis, gen. ar^ et 
OS; Isl. drös) åmynning, prov. åros: 
ostiurii amnis. Vide Fastraaros^ in 
ind. n. pr. 

Ärva botj f. mälsegandens (den 
dräpnes arfvinges) andel i dråpsböter: 
pars mulctae homicidii heredi occisi 
debita. iE. 6 : 2 , 3 ; M. 23 : pr. * i 

Arvij m. arfvinge: lieres. Kk. 4: 4» 
9 : pr , I . &c. Cfr. lamnarva. 

Arvope (tBrvope), n. arbete: labor. 
J. 14: 4; B- 17: a; 20: 4- et not. 97; 
M. 14: a; pj.l6: 2. ^((ervnpi) 

Arvupa^ v. a. arbeta: laborare. Kk. 
17: I. nött. 45. 48» 57, 62, 68. smp 
sum man -per iiorpenaj Kk. 6. '2 

ArpOj f. något till seltyg hörande 
ting; tilläfventyrs selpinne: res quae- 
dam ad armaraenta iuraentorurn 'perti- 
nens; forte bacillus helcii. stuela a. 
af silaj B. 2: pr. Locc. vertit: "fu- 
niculi et lorum/' in mnrgine addens: 
"quibus hoc alligatur." 

Arpaikep j f. plogskakel : teroo ex- 
teriör aratri. B. 2: pr. Locc. vertit: 
"ista cornua, quae ab extrema parte 
aratri sedent." Ih. (Gloss. v. skid) credit 
11. v. significare "vomerem, quum forma 
laminam referat." At vomer (bilder) 
1. c. evidenter satis commeraoratur. 

Arper (dat. arpre^ acc. arper), m. 
årder, plog: aratrum. B. 2: pr. 

Arper y part. pass. ab isria^ii. vide. 

Aseaj v. a. påse, besigtiga: videre» 
inspicere. B. 7: 2. *3 

A siffliuffj, f. (vide UplL.) fföra a. 
(a) andrum j Kg. 11: 2. *3 

AskeVj m. spjutsskaft: manubriqm 
hastae. Vide Spiutsasker. *Z 

Askilittj v. impers. c. acc. tvista > vara oense: litigare, disseotire. kan 
pem a,y Kp. 10: 2. 

Asku opinsdaffheTj m. askonsdag, 
onsdagen efter fastlagssöndagen , så kal- 
lad af bruket i katholska kyrkan att 
på denna dag » då den stora fastan fö* 
re påsk börjades, till ett tecken af 
botgöring beströ sig med aska: dies 
cineris et cilicii ; ita appellatur feria 
quarta post dominicam Esto milii, qua 
in ecclesia Romano-Catholica incipit 
tempus ieiunii festum paschatis ante- 
cedens (quaraobrem quoque caput ie- 
iunii dicitur) et lioraines, poenitenti- 
am significaturi, cinere consperguntur. 
pg. 11: pr. 

A syn^ f. 1) (vide UplL.) Kg. 6: 
pr. full a.j G. 4: r.' 2) syn, besigt- 
ning: inspectio. Wåe Asyna mmn. *3 

Asyna mtBU^ m. pl. i. q. synaman, 
B. 11: pr. pot. II. *i 

Asöris éper y m. ed, som å käran- 
dens sida görs till svarandens öfverty- 
gande: iuramentum ab actoris parte 
ad reum convincendum datum. KL 
16 : 4^ Ita quoque Ib. (Gloss. v. svar^ 
ja) explicat v. asvaaru ed in iure Sca- 
nico occurrentem. Locc. vertit: "iura- 
menta adiurata;" Ver. autem: "con- 
(irmatio iuramenti legalis, per itera- 
tum alterius iuramentum." 

At ^ praep. c. dat. 1) åt, till: ad 
(locum &c.). ryma at garpe. Kg. 3: 
3. ut at dikij B. 12: pr. by pem 
han fyrstum at komber^ pj. 14. ka- 
sta at f(B annars y B. 33: pr. at bak 
mannij bakom: pone. M. 7: pr. noL 
74. fföma at kusum &c. , vide Göma. 
prt^ster skal spyHa at hvar sam &c. , 
Kk. 13. 2) åt, för: ad, pro. f^^er 
at (bamijj JE.6: t. hava iorp at af- 
rapvm^ J. 10: 2. pe gmlla fapurs gmr- 
rdnga at^ IP.. 6: 1 . 3) på , i: in. ava» 
at €ikrij Kk. 6. at bapstovu, M. 9: 
pr. ripa at renj fara at vaghe^ B. At — Atergunga. 205 10: pr; M. 27: 5. at illu gänga sum 
hUder at stene^ pg. 7. hema at pera, 
at systur tBUer at dottor sinna (gen. » 
se hfisi; cfr. VGL. et UplL.), J. 4: 
i; M. 26: I. at utfrerfia dagkj iam- 
langa mötes Kk. 11: pr. at sttBmnu- 
daghuMj J. 9 : pr. at enum bardaghay 
M. 8 : pr. p4»t pungi ^ gagn ^ liughr 
nafier ar at^ Prol. lum lapi lån at 
pat f^j B. 6 : 3. Cfr. Bnaster. 4) 
vid: iuxia. at kirkiUy J. 4: t ; M. 9: 
pr; 12: pr. at botvipa kirkius K k. 
21. 5) hos: apud. liggia (inni) at 
bonda, Kk. 11: i. 6) (vide ÖGL. sub 6.) 
d hanum ovarandiSj osvornum prm- 
tylpta epenum^ gipt oguUne^ pem dö^ 
puMj garpe ogrerpumy brinnande brän- 
de, vatne oskiptOj månne livandis , 
K?. 12: 3 ; J. 1, 11: a; 17; B. 14: pr; 
18: 3; 20: a; M. 6: 3. a< enosto^ pran- 
galösu^ osökt o, ovmpiapo, osteemdUj 
oskiptUs Conf.; B. 7: pr; 8: 2; 18: 
2. not. 83; M. 12: 1; pg. 8: 2; Add. 
4-6, 10. Cfr. Saklös. 7) geoom: per. m- 
fSras at (vindögha), pj. 12: 1 . 8) med: 
cum. pem han fyrstum byriape at s 
pg. 6: I* sva nögkin sik at^ Kk. 2: 
I. g) till, som, i egenskap af: ad, 
ut, loco v. nomine (rei). fa iorp at 
arve, iE. 2: 1. nol. 4p* «^ pokka^ 
v(^(éotj pokkaboty i£. 3: 1; Kp. 14; 
M. 33. atbotum, pj. 2. 10) till, i 
afseeade på: habita ratiooe {rexypre- 
faldfigher at rutmni, Kk. 1: pr. ogilt 
at eptan ok botum^ B. 18: t. högh^ 
re v. iamgild at botum j M. 12: 3. et 
Dou 4^* neghande at (vatnum &c.Js 
B. 20: pr 9 2. falUn at vitsofpum, 
pg. 8: 2. Cfr. Sander. 1 1) att (fram- 
for iofinitiver) : nota infinitivi (cfr. 
UplL). at bépas hana^ för att begä- 
ra henne: ut eam petaL G^ 2: pr. 
at lilaj til at rmta, Conf. 12) at 
förekommer stundom utan särskild be- 
tydelse: h. v. interdum fere otiosa occurrit. skal at troa^ Kk. 1: pr. 
pa ma han... bref at skriva ^ Kg. 
3. han böp . . . dyrka ok ... til hans 
at föraj Kk. 1: pr, ubi v. at mihi 
non videtur esse nota inflnitivi , sed 
cum praep. til connectenda. pan dagh 
stim fasta ok forh/elgd iBr firi at ^ 
Kk. 17: i. pa sak pe varu feelde firi 
aty pg. 5: 2. p^et gops sum pter €st 
ivir atj JE. 7. by a oro sum fteli^ 
skal ivir fara at , bolstapa bro pe 
almnnna vrsgher, ligger ivir €Uj B. 
24: pr. ' 

Aty conj. att: quod, ut. firi atj po 
aty ten po aty py aty vide Firiy po 

A takiny adj. (vide UplL.) Vide 
Bar. ^3 

Åtala y v. a. åtala, anställa rätte- 
gång: actionem instituere, litern mo- 
vere. firi pem fyrst -apey i. e. actio- 
nem homicidii instituit. M. 31: i. not 
17. iorp (qvalia iBllerJ a.y 3.2: i; 
9: 2. *r 

Atery ad v. i) tillbaka: retro. )( 
framy Kp. 10: 3; M. 7: pr; 27: 5; 
pg. 2: pr. Cfr. Beeray Bota &c. 2) 
åter, å nyo: denuo, iterum. Kk. 6. 
3) qvar : residuus. ptBt a. tery G. 5: 
I. Cfr. Avisning. * 

Äter brytay v. a. bryta , uphäfva : 
rescindere. fisstuy skiptiy dom 9 ep 
a.y G. 1: pr; J. 12: 5. not. 29; pg. 
8: 2; 9: pr. not. 53; Add. 6. *3 

Äter dömay v. a. döma ogild: ir- 
ritum iudicare. eper värper -mder y 
Add. 3. *2 / 

Äter fuy v. a. återgifva, återlemna: 
reddere. Kp. 1:3; pj. 16 : pr. '3 

Atergangay v. n. i) återgå: redire. 
tUsitgops a.y d. ä. återtaga: recipere. 
J. 12: 5. urfiaAder gange äter i by y 
rypning gange äter tU rat byamaly J. 
13: pr; B. 13: 1. 2) återgå» förklaras 206 Aterganga -^ Attungs bro. ogild : irritum fieri. ^er^ damher^ lagh 
gange ater^ Kk. 16: 3; pg. 3: i. ^ 

Återgångs (atergans)^ adj. indecl. 
återgångs (ed): (lurameDtum) irriturn. 
lyktarvitni &c. varpa a.j Kk. 16: 4; 
pg. 9: pr. €U éper^ Add. 3. *3 

Atergildij n. (vide UplL.) a. fea^ 
M. 15. not. 7$. a. pem ftB sins sum 
&c. f pro o. jfiB sins pem stan &c. B. 
33: 2. not 85. "3 

Äter givay v. a. återgifva: redde- 
re. J. 12: 3; Kp. 1: pr; Add. 8. *3 

Äter geeldaj v. a. betala , ersätta: 
solvere, rependere. Kk. 4: 4; J« 3, 6: 
pr. &c. fullum geeldum a.j vide Gald. 
by a. mtBp vapa botunij i. e. mul- 
etam pro incenso pago peodere. M. 
18: I. * 

Äter kalla s v. a. i) återkalla: re- 
vocare. Kp. 3: i. not 65. a) åter- 
kalla, yrka upbäfvande af en sak: re-^ 
yocare, agere de re rescindenda. gif^ 
€p ^ köp a.^ Kk. 12: pr; 16: pr; Kp. 
4: pr. *3 

^ Äter koma ^ v. n. återkomma: re- 
venire. Conf. *3 

Aterköps n. återköp, h varigenom 
egaren af förpantad jord igenlöser 
den, eller bördemän återlösa jord som 
gått i mät för böter till konungen 
eller biskopen: emtlo, qua fundus 
sive oppigneratus a domino redimi- 
tur, sive mulctae nomine regi vel epi- 
scopo cessuSy a cognatis prioris do- 
mini reluitur. Vide Återköps fa- 
star. *3 

Återköps fastar, ni. pl. gode män 
(fastar) som voro tillstädes vid åter- 
köp angående jord : testes rogati , qui 
aderant cum fundus oppigneratus vel 
mulctae nomine regi vel episcopo ces- 
sus redimeretur. J. 7: rubr. återköps 
fasta éper j ed, h varigenom sådane 
lastar framdeles, vid upkommen tvist, 
intygade alt &terköp skett: luramen- tom , quo tales testes, mota lite, ad- 
seruerunt emtionem antea factam. J. 
7 : I . fylla -sta , i. e. -sta ép , ibid. 
pr. *3 

Äter legha, f. igenlagd åker: äger 
quiescens, incultus. B. 8: 4* *^ (^^ 
(mghu iorp) 

Återlösa j v. a. återlösa: redimere; 
i) intaget fäkreatur: pecus suum in 
alieno agro captum. B. 6: f ; 15: i; 
31 : pr. o) pant : ^ pignas. J. 7,9: 
pr; Kp. 8. 3) jord, som af en släg- 
ting antingen biifvit skänkt till kyrka 
eller kloster, eller ock såld: fuodum 
a cognato quodam sive templo vel coe- 
nobio donatum, sive venditum. Kk. 
12: pr; J. 4: i. *3 

Atersighia , v. a. (vide UplL.) iorp 
a., J. 11 : rubr. *3 

Äter sta, v. n. återstå: restare. M. 
4: pr. *3 (äter standa) 

Äter taka^ v. a. återtaga: recipere* 
B. 26: pr; 31: pr. &c. *3 

Atertan (tj^ertan, Kk. 4: sj^num. 
åder ton: octodecim. Kp^robr. not i. 
Cfr. Eper. *3 

Äter teeppUs v. a. täppa, stänga: 
claudere, (saepimento)obstruere. ^ar</- 
sto lid a. y B. 8: 4» ubi ta men autv. 
lid aut v. äter (uthabet not 58. ibid.) 
delenda videtur, nisi a gardsto le- 
gendura sit ^3 

Athughi, m. (vide UplL.) Conf. *3 

Attaj num. åtta: octo. J. 10: pn 
B. 6: I. not. 19. * 

Attatigkiy num. åtta tio: odoginta. 
a 3: 1; M. 10: pr; 26: pr. *a . 

Attundi, num. åttonde: octavus. a. 
dagher teptir prmttunda dagh (cfr. 
UplL.), pg. 11: pr. * 

Attfingerj m. 1) (vide UplL. sub 
2.) B. 24: 3. a) (vide VGL.) Kk. 2: 
pr; Kg. 10 : pr. fulder a. )( hidver by. 
Kg. 10: piv * 

Attungs bro, f. bro, bvilken det Attungs bro — Bak' arf. 207 åligger eo ätting (ittondedels härad) 
att bygga och underhålla: poos, quem 
struere debet octava pars territorii 
(hundredi). B. 24: 3. 

åtvara, v. a. tillsäga: deDuntiare. 
Kk. 3. not 1 4- *3 

Avisniuff (af visning) y f. (vide 
UplL.) haver (se. lum) ei a^ tily mr 
ei a. tily Aaver kan fulla o. (cfr. 
UplL sub b) , B. 13 r I . ligger full 
a, äter firi sum kan rypia ma, om 
en fullt motsvaraode lägenhet till od- 
ling ligger obegagnad: si alius locus 
calturae aptiis, priorem plene aequipa- 
råns, incultus iaceat. Ibid. haver (se. 
hm) a. giart pem , ter ei a. til, har 
han anvisat ät dem (som yrka del i 
l)yggningen) ett annat tjenligt qvarn- 
ställe; finnes ej sådant ställe att an- 
visa: si alium locum molinae exstru- 
endae idoneum ils (qui exstructae mo- 
linae participes fieri volunt) monstra- 
verit; si talis locus non exsistat. B. 
20: 4. *3 

A viti , n. (vide UplL.) givi ut,.. 
pre öra €U -tum (v. -tinu), J. 10: 
1. ^^3 

Avugker , adj. 1) afvig, bakvänd: 
inversus, retrorsns. föra *gkan skiold 
möte hnvtnge, M. 36: pr. 2) afvig, 
motsträfvig: aversus, obstinatus. K.L 
1: I. not. 17* *3 

Avunds f. oväoskap; iniraicitia. Kg. 
7: pr; pg. 4:2. * 

Avmrka, v. a. olofligeo hmka (an- 
nans jord): illicite usurpare (alienam 
tcrram). B. 3 , 7 : 2. * 

Åverkan j f. (vide ÖGL. sub i.) J. 
14:3; B. 7 : rubr. not. 3o. Cfr. A- 
kror, iarpa avaerkaxL ^Z 

Avierkningj f. i. q. avmrkan. Vide 
Akra avterkning. 

Ax, XX. ax: spica. B. 5 : pr, 3. axa 
plokkan^ ibid. rubr« "^3 Axul digker , adj» (vide UplL.) ek 
ö.^ B. 17:4. *3 

Axui €emnis n. ämne till en hjul- 
axel: materia axi eonficiendo apta. 
B, 15: pr. 

Apalkunu barn, tu (vide VGL.) 
iE. 3: pr. * . 

B. 

Bak, n.? rygg: tergum. toka v. biur 
da byrpi ok a b. laggia, & 10: 1 - 3;* 
28: 2. ViBnder kvar pera b. gen an- 
drum (cfr. UplL. v. foter)y Kp. 5: 1. 
p€gn at b, hanum mr, d. ä. bakom: is 
qui pone eum est. M. 7; pr. not74« 
Cfr. Hast bak. *a 

Bak arf, n. (vide VGt.) komber 
b. i fyr ren prifn man kaver terft, 
om jord, som ännu icke^ två gånger 
gått i bröstarf inom slägten, tillfaller ' 
bakarfvingar ; neml. om någon annan 
bakarfvinge än £ader eller moder (t. 
ex. farfar eller farbror) ärfver den* 
som fbrut ärft jord såsom möderne 
eller (aderne; ty om fader eller mo- 
der sjelf ärfver sitt barn som förut 
ärflt den andre af föräldrarne, så ega 
slägtingarne på den motsatta sidan 
hvarifrån jorden kommit 9 enligt hvad 
i det nästföregående stadgas^ ingen 
rätt till bördslösen: si fundus, ante- 
quam pervenerit ad tertium heredem 
in linea descendenti, cedat heredibus 
in linea adscendenti vel collaterali; 
nempe si alius quidam cognatus in li- 
nea adscendenti vel collaterali , quam 
pater aut mäter (ex. c. avus paternus 
vel patruus) succedat in fundum de- 
fuQCti maternum vel paternum; si 
enim pater aut mäter heres sit filii, 
qui antea successerat in bona alterius 
parentis, nuUum, ut in proxime ante- 
cedentibus statuitur» ius redimendi 
fundj ^ompetit cognatis ab altero la- 208 Bak arf — Bastå. tere , a quo hereditas antea venerat 
filio. iE. 2: I. * 

Bakki , m. (vide UplL.) Vide Grip- 
tar bakki. *3 

Bakn (haghnj^ in. et n. (Isl. bäkn, 
iiioles, rude instrumentum y BH.) i. q. 
stampa (vide ÖGL.). B. 19: pr. Locc, 
Ver. et Ih. vertunt: tendicuia; Ih. 
tamen, collato vocabulo Islandico, con* 
iicit "b. eiusrnodi denotare decipu* 
lam, quae in suheuntem feram gravi- 
ora pondera demittit." Cfr. Flata. 

Bakum^ adv. (dat. pl. a bak) bak- 
om: pone. pmi sum b. rsr til^ M. 7: pr. 

Bal (ball) 3 n. bål: pyra, bustum. 
dömas til b. , M. 32. 3 

BalkeVj m. (vide VGL. sub i.) 
Prol. kirkiu &c. b.^ ProL; Kk. &c. 
rubr. Cfr. Laghabalker. * 

BoHy n. (vide VGL.) littsa v. stBtia 
mnn i b.y sitia i banni^ Kk.lO: 
a , 3. * 

Banaman j m. baneraany dråpare: 
interfector. M. 22 : pr , i ; 23 : i , 2 ; 
24: pr; 28: pr; 29; pj. 11: i. sänder 
b.j a) verus interfector, M. 22: 2. b) 
)( rapbani et haldbanij M . 24 : pr. not. 
20. '3 

Banavapn^ n. dödande vapen: ar- 
ma letifera, instrumentum letale. )( 
sten teller stäng ^ M. 33: pr. 

Bandj n. i) band: vinculum. Kk. 
4: 4- andrum sak giva firi b. (cfr. 
UplL.), pj. 6: pr. dylia b.^ ibid. va- 
ri saklös fiH b.y M. 32; pj. 2. 2) 
bevisning: probatio. Vide Sgna-, 
Soknaband. * 

Banij m. (vide UplL. sub 2.) M. 
17 : pr , 2. Cfr. Hald-^ Mans-j Rap-j 
Sanbani. * 

(Banlyster^ adj. i. q. banzsatter. 
Kk. 10: 3. not g.) *3 

Banzmal^ n. (vide UplL.) Kk. 14, 
18: pr. * Banzsatterj adj. (vide UplL.) Kk. 
10 : 3. nött. 4,9. *3 

Bar^ adj. (vide UplL.) b. ok w. al- 
ler a takin (cfr. UplL.), Kk. 15: 1; 
B. 16: pr; 17: 6; 19: 5. not. 63. h. 
ok takin mmp v. vip ^ B. 17: 2. not. 
46 ; M. 32. *3 

Bardaghiy m. i) (vide VGL.) Kg. 
11: pr; Kp. 11: pr. )( sar^ M. 8: pr. 
not. 92. ){hog^ M. 24: i. 2) slagsmål: 
pugna, dimicatio. pry sar €Bller slagh 
at enum b.j M. 8 : pr. * 

Barka j v. a. afbarka : decorticare. 
b. ek , B. 16 : pr. b. um kring apald, 
B. 17 : 5. *3 

Barka löpning j f. afbarkande: de- 
corticatio. B. 16 : rubr. 

Barker j m. bark: cortex, B. 16: 
pr. *3 

Barklöpa-y v. a. i. q. barka. B. 
16: pr. 

Barlid ^ n. (vide UplL.) B. 8: pr. 
et not. 45. *3 

Barlipa^ adj. indecl. (vide UplL.) 
garper ligger (nipri) b., Kk. 18 : 1 ; 
B. 28: pr. Scribitur Äor/iÄa^ Kk. 18: 
I. not. 1 5. *3 

Bam^ n. 1) barn: infans. Kk. 9: 
pr. 2) barn, son eller dotter: filius 
v. filia, liberi. iE. 1: pr; 2: i. &c. 
t^ru ei (se. coniuges) bamum. bundin, 
J. 8: pr. kmnna manni b., dylia b,, 
Kk. 15: 4. Cfr. Afla 1; Apalkunu-, 
Bama-y FrUlu-, Stiup-^ Uskabam. * 

Bamabam^ n. barnbarn: nepos v. 
Beptis. iE. 1 : pn *3 

Bama faper^ ra. (vide UplL.) Kk. 
15: 4- not. 55. *3 

Barnlös {bamalös , G. 6: rubr.), 
adj. barnlös: orbus, liberis carens. G. 
6; iE. 3: 5; J. 17; M. 16. *3 

Barper ^ vide Baeria. 

Bastaj v. a. (vide VGL.) b. ok v. 
aller binda (ok Hl pings föraj^ al- Bastå •— Biam. 209 litt. Kg. 5: pr; M. 13: pr; pj. 3, 6: 
pr. *3 

Bata lép ^ f. bAtled: fretuin cym- 
Lis nuvigabile. B. 20: 5, *3 

Bata tmkt y f. olofligt tagaude och 
begagnande af en annans bfit: illici- 
tiis usus alienae cymbae. B. 22: rubr. 

Bater y m. båt: cvmba. )( ékia^ B. 
22: pr; Add. 5. * ^ 

Batsfarmber, ra. båtlast: onus cym- 
bae. B. 17: 3. not. 5o; §. 4. *3 

Bape^ conj. både: et ( . . . et). Conf. ; 
Proi. &c. H. v. nonnumquara oliosa 
occurrit (cfr. VGL.). skvpa bape stunrn 
ok stubba j B. 17: pr. * 

Bapir^ pron. båda : ambo. bape (se. 
fasta ep et féBpemes epj up biupef\ 
erbjuder båda (ederna, eller egentli- 
gen endera, hvilken af dem sora hälst): 
oflert utrumque (vel proprie alteru- 
trum) iuramentum (cfr. UplL. J. 23, 
ubi idem adcuratius ex.primitur ver- 
bis: ffBStiT fa^sta ep fsller fyming). 
J. IS: I. €egha v. byggia a bäpin 
land, vide Land. dreepa bape saman 
kunu ok man, G. 4: 1. beeggiapera, 
J. 8: pr; 16; Kp. a * 

Bapitigiay conj. (vide ÖGL.) pj. 

2. *2 

Bapstova, f. badstuga: balneum. 
M. 9 : pr. *3 (ba^stuvaj 

Ben,n. 1) ben: os. M. 3. 2) ben: 
crus. B. 24: i. *3 

Benbratj n. benbrott: fractio ossis. 
M. 11. *3 

(Beslagen , adj. beslagen ; öfverty- 
gad (om brott): convictus (criminis). 
Kk. 18 : pr. not. gi.J 

Beta, v. n. beta : pascere. b. i €Bng, 
B. 9: I. *2 

Bepas, v. dep^ begära: petere.\fr. 
mgning &a Kk. 13 ; G. 2 : pr ; 3: 
pr; Add. 8. *. sia, M.22: 3. b. (af 
mannij ransaka, p). 13: pr» a. b. 

Corp. Jur. Sv. G. Jnt. Vol IF. kirkiu at vighia, Kk. 5 : pr. tU fm- 
stihinu sinjii b., G. 2 : pi . Cfr. TU 
bepas. * 

Bikar, m. (vide ÖGL.) Vide 
Bland. '2 

Bilder, m. plogbill: voraer. B. 2: 
pr. at illu gänga snm b. at stene, 
proverb. , d. ä. göra sådant som man 
icke borde: in mala irruere, ut vo* 
mer se impingit lapidi, i. e. actiones 
facere, a quibus se abstinere oportet. 
pg. 7. mmllum bilz ok byrgpar, allitt. , 
emellan plöjningen (om våren) och 
bärgningstiden, d. a. om sommaren: 
inter arationem (vernam) et roessera , 
i, e. aestivo tempore. B. 11: 1; 14: 3. 

BUtugha man, lA. biltog man; vir 
proscriptus. iE. 4: rubr, t. not ()2. 

Biltugher, adj. (vide VGL.) Å. 4: 
i; M. 31: 3. b. Imggias, Kg. 5: pr; 
9 : pr ; iE. 4 : pr. b. svorin ok döm" 
der. Kg. 9: 3. * 

Binda, v. a. 1) binda: ligare. 
man b. (ok hupstryka &c.), B. 16: 
pr; pj. 1, 2, 12: 1. b, byrpi ok aluBSt 
\. bak Imggia ^ B. 10 : 1 , 3. teru ei 
(se. coniuges) bamum bunäin, procre- 
atis liberis quasi novo nexu iuncti. J. 
8: pr. Cfr. Bastå, Saman binda. 2) 
förbinda, förpligta: obligat e, obstrin- 
gere. mtsp ptjsssum epum . . . binds 
bape ung er ok gamal, Add. 1: 5. 
Cfr. Fm^e binda; TU-, Undibundin. 
3) öf ver be visa : convincere. b. man 
vip sar v. dräp, M. 8: pr; 26: 11. 
pten pe pcBT til b., Kp. 10: 2. mmp 
tvem byamannum &c. man til salu b. , 
Kp. 1 : 2. hvem pe (se. peer) firi b. , 
B. 8: 3. Cfr. Viper binda. 4) bevi- 
sa: probare. h. fasta, fasta rmt, 
köp, lof a man, vide Fastar &c. bin-- 
de ptBt tU hans mmp tvem ok tolf, 
pj. 8: 4. Cfr. Inbinda. * 

Biom, m. björn: ursu& B. 27: i. * 

27 210 Biskuper -^ BlopltBte. BiskupeTj m. biskop: episcopus. 
Conf.; Kk. 1: i. &c. Cfr. Lyd-j JKr- 
kibiskuper; Bomber ^ Ensaks Gar- 
peTj LmnsnKj^er. * 

Biskops dömej n. biskopsstin; : di- 
oecesis. Add- 1: pr. *i 

Biskops pinffj n. ting, der bisko- 
pens domsrätt utöfvas: conventus iu- 
dicialis, ubi celebratur iurisdictio epi- 
scopi. pg. 2: pr. not. 26. 

Bistokker^ m. bistock, ihåb'gt träd, 
der en bisvärm satt sig: alveus, trun- 
cus cavuSy ubi examen apum nidum 
fecit. B. 30': pr, 2. 

Bi svaermbery m. bisvärm: exa- 
men apum. B. 30: 1. 

Bity n. bett: morsus. B. 32: 3. 

Bita, v. a. bita: mordere. B. 9: 
pr; 32: pr, n. *3 

Biugbröd, n. bjuggbröd, kornbröd: 
panis hordeaceus. Kk. 5 : pr. 

Biupa (impf. pl. 1. pers. budum, 
Conf.), v. a. i) erbjuda: offerre. R. 2: i ; 
J. 2:2; 4: i; b. 11: i; 26: 2. &c. b. 
(laglia v. fuUaJ böter (firi sik), M. 
10: 3; 11, 13: t; 17: 2; 23: i; 25: 1. 
cfr. Vapa bot. b. r^et (firi sik v. /te 
sit), B. 6: 2; 31: pr; Kp. 11: pr; 
pg. 4: pr. b. ép (pri sik), J. 18: t ; B. 18: 
I -3. cfr. Vapa éper. fult b., neml. böter 
och ed: mulctam una cum iuramento 
offerre. B. 18: 4* ^« ^^9^ tBlle^* vitni, 
pg. 9: I. dul b. okneij pj. 8: 4« ^^* 
nan landboa a bol b., d. ä. skaffa i 
sitt ställe: alium colonum loco sui of- 
ferre. J. 11 : pr. mer a annan b., vi- 
de A 5. b. fanffj vide Fång. b. man^ 
ni hem til sin, i. e. in vitare. Kp. 13: 
pr. bupin, invitatus (ad nuptias), )( 
obupin, G. 2: 2. biupas , dep. erbju- 
da sig : se offerre. b. pe äter til hans, 
B. 26: pr. Cfr. Lagh-^, lU-, Up-, 
Ut biupa. 2) befalla, påbjuda: iubere^ 
indicere. Conf.; Prol.; Kk. 1: pr; 10: 
1; Kg. 12: 2; Kp. 13: pr; pg. 2: pr. not. 25 ; Add. 1 : 3, 5. han bcp atUer 
böp, M. 20: 2; 24: 1. Cfr. Vt biur 
pa. * 

Bipa, v. n. bida: exspectare. Kk. 
9: pr. *3 

Bipia, vi a. i) bedja: rogare, 
precari. Conf.; Kk. 5: pr; B. 33: 1; 
pg. 4: I . Ä. firi manni. Kg. 6: 2; 9: pr. i 
frip b. , Kg. 5 : 1 , 4- b, sik sva gvp hul- 
lan Ärc. Add. 1:3,5. b. fiere maip 
sik, neml. till hjélp: alios ad opem 
sibi ferendam vocare. M. 20 : 4- kan 
bap oiller böp, vide Biupa 2. Cfr. 
Obipin. 2) begära : petere , expelere. 
sik kunu b., G. 1 : pr. * 

Birerghas, v. dep. arbeta : laborare. 
Kk, 17: I. *3 

Bland, n. blandning: mixtura. ^on- 
ga masp bikar ok b., allitt. (cfr. 
ÖGL.) B. 30: 2. *2 

Blm*, adj. b lä: \\\\å\x^. synis hvar^ 
te blat eeller blopogt. Kg. 11: pr; M. 
9 : pr. *3 

Blok, nr. block; egentligen en stock, 
äfven ett' stort och oarbetadt stycke 
sten eller metidl: proprie truncus; 
quoque lapis vel massa metalli gran- 
dior ac infecta. Inde 

Blokhogg, n. ett svårt slag, till- 
delad t med ett groft men icke egent- 
ligen dödaode verktyg: ictus imnia- 
nis, instrumento gra vi non vero per 
se leta Ii mVLiciws. varpa slaghin -gum, 
M. 8: 1; 10: 2. varpa barper -gum 
(Biler hoggin hulsarum, M. 10: 2. döa 
af -gum, M. 10: 2; 26: 2. Locc. ver- 
tit: "magna et iterata verbera;" Ih. : 
"verbera graviora;" ac Ver.: "verbe- 
ra dura et densa: svåra och mustiga 
slängiar." Cfr. Skena. 

Blop , n. blod: sanguis. hé&ste b. 
lata, B. 33: i. sia (man) til blops, 
slå blodvite: levius vulnus infligere, 
X sargha. Kg. 5: pr; 7: pr. * 

Blojdmte, n. blodvite: levius vul- Bloplate — Bolsti^a skmlnaper. 211 nas. )( fuhare^ M. 2. sot. nS; 12: 

pr. ^3 

BlopogheTy adj. blodig: cruentus. 
Vide Blar. *2 

Blopsar y n. i. q. hloplate. göra v. 
5& manni b. )( f vis teve ^ M. 1, "l.y^sla 
tU map stäng éstter stene^ M. 9: i. 
Cfr. Blopsmre. *3 

Bhpsigre^ n. i. q. hlopliete. )( /t^/- 
^^9r«^ M. 2. ^^a moitm 6. )( /tiZ/ 
fitma et fulsmrey M. 3. 

Blopviti^ D. L q. hlöpltBte. )( ^crr^ 
Kg. 7: pr. * 

Boj n. (vide UplL.) Kg. 9 : pr ; J. 15: 
(;Kp.4: f;M.25: \ . ho oh hus ^Y^^. \\ \. 
hava bröper mnBp sik i hOj G. 5 : 3. bo 
skipta , vide Skipta, Ctr. Spana. * 

Botty boj i) v. n. bo: habilare. Kg. 
10: pr; B. 5: 3; 33: 3. b. ok byggia^ 
allitt. Conf.; Add. 1: i. i laghsagku 
&c. boande^ Add. 1: 3, 3, 5, 7. Cfr. 
A hoa. s) v. a. inreda » tillreda, re- 
parera: instruere, adornare, reparare. 
kirkiu byggia ok b.^ KL 1: pr. Cfr. 
Vtsl boin, * 

Bofastevj adj. i. q. bolfaster. M. 
13: I. *3 

Boghiy bughij ra. t) båge: arens, 
res arcuata. Vide larn boghi. 2) 
hage att skjuta med: arcus sagittari- 
US. M. 26 : 3. Cfr. UanbughL 

Bokj f. bok: liber. Conf. (ubi hoc 
edictum ita appellatur); Prol. ; Kk. 3. 
svtBria a b. ok htelgkodomum hand 
sinne haldne ^ svärja med band hällen 
å Biblen eller någon annan andelig 
bok samt helgons qvarlefvor: Bibliis 
aliove sacro libro reliquiisqiie sancto- 
rura manu tactis iusiurandum dåre 
(cfr. VGL. v. htslghidomber). Add. 1: 
3 , 5. Cfr. Laghbok. * 

Bolj n. gård, landtgods: praedium. 
Kk. 2 : pr ; J. 11: pr. Cfr. Kirkiu 
boL '■ 

Bolaghj n» bolag: societas bönor unx« J. 15: pr. b. ItBggia, J. 15: pr, f. é. 
ryvOj ibid. §. 3. *3 

Bolaghs fastar^ m. pl. (vide UplL.) 
J. 15: 2. *3 

Bolaghs stfsmna ^ f. t ) (vide UplL. 
sub I.) J. 15: i. 3) i. q. bolatiek" 
kia; etsi v. b. in hoc sensu sine du- 
bio rectius scribenda esset bola stmm^ 
na (a bolj ; sicut v. bolatakkia pro- 
cedente tempore detorta eSt in bo- 
laghs ttBkkia (cfr. ÖGL. v. bolagh). 
J. 11 : pr. *3 

Bolatddkkia j f. (a bol et ttskkia) 
giftostämma, arrendetid: tempus, in 
quod conducitur fundus. J. 11: 3,3. 

Bolby y m. (vide ÖGL.) )( om^gh- 
nir, iE. 1: 1. *3 

BoldriBtj f. ? i. q. bosdnét. pj. ind. 
not. 4* 

Bolfaster^ adj. (vide UplL.) Kg. 
12: 3. by faster ok b.^ allitt. Kp. 1: 
pr. bönder ok -ste irnenj allitt. (cfr. 
VGL. v. bokarl). Kg. 12: 3. "3 

Bols mmrke^ n. (vide UplL.) B. 29: 
I. gamalt b.j bomärke, som egarne 
af en viss gård af ålder brukat: nota, 
qua diu usi sunt praedii cuiusdara do- 
mini (sermo enim est de eo casu , 
quando alter litigantium habet anti- 
quani domicilii notam, alter vero per- 
sonale, ut dici potest, signum, illi si- 
raile). Ibid. Cfr. UplL. Vi}>. 27: f. 
et gloss. h. v. *3 

Bolstapa bro ^ f. bro, hvilken det 
tillhör en by att underhålla: pons, 
quem struere debet pagus quidam. B. 
24: pr. 

Bolstapa deld, f. i. q. deld. B. 2 : pr. 

Bolstapa sktel^ n. 1) gränsskilnad 
emellan byar: confinium pagorum. B. 
14: rubr; 23: 1. 3) råmärke emel- 
lan byar: lapis terminalis inter pa- 
gos. B. 17: pr. *3 

Bolstapa sktelnaper , ni. i. q. boU 
stapa sktel 1. B. 23: rubr. not. 66« 212 Bohlaper «- Bot. Bolstaper^ m. (vide UplL.) Kk. 9: 
i; B. 14: pr; 21: i; 23: i, 2; 27: pr. 
h.siny annars (mans) ^ J. 14: 4; B- 
14: 2; 20: 3; 23: pr; 30: pr; M. 22: 
j. hyaland -pa^ B. 12: pr. Cfr. Bya- 
bolstaper. '^' 

Bolstapsmaper 9 ni. jordeg^ruie mao 
i by: dominus fundi in pago siti. B. 
27: pr; M. 22: 1; pg. 2: i; 3: pr. 

BolöxSj f.? (a ooleTj truncus cor- 
poris vel arboris; non vero ab adj. 
bål j ingens^ utcreditlh.) bolyxa (som 
brukas till träns fällande) : ascia ; se- 
curis grandior (qua caeduntur arbo- 
res). B. 17: pr. De raensura 1. c. con- 
stituta , cfr. Gr. p. 54. seq. Quod vero 
ibid. p. 5o4« dicitur de tali secari: 
^^in Schweden findet es sich bei al- 
len grossen Gtitern zum Zeichen 
ihrer Berechtigung Uolz im Wald 
zu f allén y^^ id nulla nititur vcritate. 

Bonaper , m. (a boa 2) tillredning, 
inredning: instructio, paratio. Vide 
Sntekkiu bonaper. *3 

Bondaby ^ ra. bondby: pagus, qui 
in doniinio est liominuin de plebe. )( 
kunungs (by) éBller våldsmannar J. 
6: pr. 

Bonde y m. 1) bonde» jordegare: 
vir proprium fundurn babcns. Kk. 1: 
I. &c. ){ landboe^ Kp. 13: pr. bön- 
der ok bolfaste maniy vide Bol fa- 
ster, py at bape brinne up barn ok 
b. i allitt. B. 18: 3. Cfr. Husbonde. 
2) (gift) man: maritus. Kk. 8, 15: 3; 
G. 3: 1; 6. &c. 3) egare: dominus 
(rei cuiusdam). Kp. 7,8. * 

Borghj f. borg, befust slott: arx 
munita , castellum. ropa borghum ok 
landum (vel husum ok landnm^ ut 
idem infra exprimitiir) , Adel. 1: 1. 
coll. §• .3. 

Borghuj v. a. i) gå i borgen (för): 
fideiubere. b.j absoluta» Kp. 9: 1. b. 
pmnninga (firi annan) ^ Kp. 9. giel- dit sum borghat var firis sak p(&r 
han borghat hafpe firi, ibid. b. nian, 
ibid. §. r. 2) borga, köpa på kredit: 
emere in diem v. non numerata pe- 
cunia. b. klmpe )( köpa^ quod dis- 
crimen respicitur verbis infra occur- 
rentibus: ten 'han nokra (pmnninga) 
ut gafy Kp. 2: I. * 

Borghany f. borgen : tideiussto. Kp. 
9: rubr. biupa v. fa b. pri siky M. 
13: 1; 14: 2. fulla b. firi sik satia, 
M. 10: 3. * 

Borghans mciper ^ borghans nian, 
m. borgensmun, löftesman: fideiussor. 
Kp. 9: pr. 

Bort (burt)j ad v. bort: aliorsam. 
b. faraj skipta &c. J. 10: 2; 12: 5. 
&c. egn var b. gangin undan byrpa- 
mannum^ S. 9: pr. b. af v. af b, 
vide Af 5. b. ur^ B. 9: 2. ' 

Borto r adv. borta: alibi, procul. 
b. vara^ M. 31: 1. '3 

Borp j n. 1) bord: mensa. gups 
b.j i. e. sacra coena. Kk. 6. not. 1. 
2) skeppsbord: latus navis. innan firi 
-pe esller utan firi bryggiosporpe , 
allitt. , vide Bryggiosporper. bote . . . 
firi p{Bt b. til lands vet (cfr. UplL.), 
Kg. 11: I. Cfr. Skipaborpy Vtbyrpis. ^ 

BosdrfBt y f. ? i. q. bospmrid (vide 
ÖGL.). pj. 10: pr., ubi lioc crimenita 
describitur: han haver gangit undi 
las ok nykla ok spanat bo hans. Cfr. 
UplL. h. v. '-3 (bodrmt) 

Boskaper^ m. (vide ÖGL.) Kp. 4: 
I, ubi h. v. quoque eomplectitur uedi- 
ficia , ut ex verbis bo ok hus infra 
occurrentibus adparet. -ps köp ^ ibid. 
not. 73. ''2 

Boty f. 1) bot, förbättring, hjelp: 
reparatio, remedium. skipa b.y Conf. 
böter a rapa, Kk. 3, 4: 4- 2) bot, 
böter; niuicta. Kk. 1: 1 ; 5: i. &c. 
lagha böter, Kk. 19; Kg. 8: i- dx. 
fuUar böter y M. 13: 1; 23: 1. fiar- Bot — BrmdUp. 213 pimger vf fulare b.^ B. 19: s; 20: i; 
33: i; M.17: pr; 19: pr; 20: pr, i; 26: 
7;pj.6:2. halfb., G.3: i; M. 19: pr; 
22: 3; 26: i3. priggia öra v. mär- 
ka 6. ^ pj. 1 , 2 : rubr. Cfr. Binpa 1 , 
Enmga; Arva-^ Broor^ Fm- ^ Hor- 
naU-y Lytis^y L^kers-^ ålans- j Sa- 
ra-, Snattara-j Fapa-^ Filiavmrks-j 
Uskabama- , Fansia- j pokka- , Öris 
bot y. böter; En- , Tv€b-s prmböte. 
3) (vide UplL. sub 3.) Vide EpsöHs 
böter. * 

Botvipa daghcTj m. (vide UpIL.) 
Kk. 21. *3 

Brända vape^ nu (vide UplL.) Kk. 
4; 2. *3 (brandvapij 

Bränder, di. brand, brinnande: 
iocencliuna. biupa ép at brinnande 
'de{dv. UplL.), B. 18: 3. Cfr. Brän- 
da vape. *3 

BraZjl spännen och andra till kläd- 
slen hörande prydnader af guld eller 
silfver: (ibuiae aliaque ornamenta au- 
rea vel argentea» ad vestitum perti- 
Dentia. b. ok pngergull , G. 6. Huic 
voci respoodere videntur verba : sptsn- 
ger sam kyrkio kleede henna til hö- 
rn, StL. G. 9. An huc pertineant 
Isl. bi^aSy n. ferruinen, brasa ^ ferru- 
ininare, vel Anglo-Sax. brees, aes, in- 
certiiin niilii videtur. 

Braper, adj. (vide VGL. sub i.) 
af 'pum g<emingum. Kg. 7: pr. '3 

Bref, o. i) bref: epistola. Kk. 10:3; 
Kg. 3. ktinungs (uppitj b,, Kp. 11: 
i; 13: 3; pg. 1, 3: pr. a) skriftligt 
betyg: iitterae testificationes continea- 
tes. iE. 5 : I . * 

Breper, adj. bred: latns. B. 10: pr. 
tiu v. priggia abm b,, B. 20: 5; 
24: pr. siu fota v. fi€Bta b,, B. 12: 
pr. * 

Brinna j v. n. i) brinna: ardere. 
Vide Bränder. 2) upbriDoa: combu- 
ri, Kk.2:pr; iE.6:pr; J. 16; B. 18: .5;Kp.8. b.up, B. 18: 6. Cfr. Up- 
brinna. * 

Brista (impf. brast) , v. n. 1 ) bri- 
sta, gä sönder: frangi. Kk. 4:4; B- 
24: I. klokka brister niper, deciden- 
do frangitur. Kk. 4: 4- 3) brista, fat- 
tas: deiicere, deesse. Kk. 3; B. 26: 1 ; 
28:3; Kp. 8. * 

Bro, f. bro: pons. K k. 2:3; B. 24. 
Cfr. Attmigs-, Bolstapa- , Byar ^ 
Fiarpungs-, Half hundaris- , Hunda- 
ris-, Kirkiu bro, * 

Broa, v. a. bygga eller reparera 
bro: ponteni struere vel reficere. b., 
absolute, B. 24: 3. * 

Broa böter, f. pl. böter för försum- 
mad byggond eller reparation af bro: 
mulcta neglectus pontis struendi vel 
redciendi. B. 24: 3. 

Broa fall, n. (vide UplL.) snm 
p€Bt skils framlepis i -hm, d. a. i 
den flocken som handlar om broafall: 
in capite illo, ubi agitur de neglectu 
pontis struendi vel reGciendi (se. B. 
24.) B. 19: 3. *3 

Broa flokker , m. den flock , som 
handlar om broar: caput illud, ubi 
de pontibus agitur (se. B. 24.). B. 19: 
3. not. 43 ; 32: 1. 

Broper f^cn. bropurs), m. broder: 
fräter. Kg. 9: pr. &c. Cfr. Fapurs- , 
Mopor broper. * 

Brud, f. (vide ÖGL.) G. 2: 2; 3: 
I, 3. * (brupj 

Brudgumi, m. brudgumme: spon- 
sus. G. 2: 3; 3: 1, s. '3 (brupganiej 

Brudlöp (brölöp), n. bröllopp, gästa- 
bud som anställdes af brudgummen 
dagen efter den , dä bruden hade flyt- 
tat hem till hooom: convivium nu- 
ptialcy a sponso datum pastridie eius 
<liei, quum Dova nupta ad domicili- 
um eius migraret. G. 2: pr; 3: 3. I ta 
quoque iq iure VG. , OG. et Upl. h. 214 Brudlöp — BröUungi. v. est explioanda. Cfr. Brölöpis garp. 
* (hryllöp) 

Brudlöpis timi, m. (vide UplL.) 
G. 2: pr. *3 (bröllops timij 

Brudman^ m. pl. (vide VGL.) G, 
3: I. *3 (tynipmtm) 

Brunder s m. brunn: puteus. M. 
19: I. *3 

Bruniy na. (a brinna) brand, våd- 
eld: incendium. Kk. 2: pr. "^'3 

Bruty n. I ) brytande : fractio. Vide 
Ben-y ffus^j Pors brut. 2) öfver- 
trädande: violatio. Vide JDom- ^ Frip- j 
Uelgha dagha brut, 3) pl. brott: de- 
lictum. Kk. 19: rubr; Kg. 12: a; J. 
14: 3; Kp. 11: pr; M. 12: i; 14: 2; 
31: 3; pj. 4: 3; 8: 5. bota b. (sinj^ 
Kp. 11: pr; M. 14: pr. tBptir py b. 
iBTu iilj pj. 11: pr. hvaria sak tsp- 
Hr -tum sinunij Kg. 12: 3. takis ut 
(hot) €Bptir 'tunij biupa bot (sptir 
'tuMy dömas €eptir -tum sinum (i. q. 
€Bptir py b. fp.ru til) ^ M. 25: i; pj. 
4: 2. Cfr. Epsöris brut. 4) böter 
för brott: mulcta delicti. Vide OpaU, 
Saköris brut. 5) delning: divisio. 6. 
a laggia^ B. 11: i. b. ok byamalj 
J. 1. Cfr. Byabrut * 

Brutliker^ adj. (vide UplL.) Kg. 
9: pr. *3 

Brupa satij d. brudsäte, brudstol: 
sella genialis, in qua sedet feinina, 
dum nuptui collocatur. i b. gänga ^ 
G. 3 : pr. 

Brygia y f. brygga, skeppsbro : pons 
litoreus. Kg. 12: pr. *3 

Bryggiosporper y m. (vide ÖGL.) 
wnan firi borpe t»Uer utan firi -pe^ 
inom fartyget eller utom fartyget på 
bryggan li varvid det ligger: in ipsa 
navi vel extra navem in ponte cui 
adiacet na vis. M. 26: 10. "^3 

Bryst arfy n. (vide ÖGL.) &. 1: 
rubr. ständer b. til pripia mans^ om 
jord gått två gånger i bröstarf inom slägten, innan den kommer i bakari: 
st fundus bis transeat ad beredes in 
linea descendenti, antequam cedat he- 
redibus in linea adscendenti vel coUa- 
terali (cfr. Bak arf). iE. 2 : i . *3 

Bryta y v. a. 1) bryta, sönderbry- 
ta &c. : frangere , perfringere &c. b. 
lidy grind &c. B. 2: 1; 9: 2; 10:4- 
lid niper b.j B. 8: pr. b. pors, B. 
26: 3. hasster -te?' sik (cfr. UplL.), 
B. 24: I. b. af (^. fm) iamboghay 
B. 29 : pr. 2) upbryta : effringere. é. 
hus y Kg. 5: pr; pj. 12: 2. 3) bryta, 
öfverträda, ej iakttaga: violare, non 
servare, i engu b.^ Add. 1: 3. frip b.y 
Kk. 20: pr; 21. Cfr. Epsöre. 4) för- 
bryta sig , begå brott : peccare , delin- 
quere. Kg. 9: pr; 12: 2. *. til mans, 
Kk. 19; Kg. 9: pr. b. i lagh manna , 
J. 14: 3. b, i manktelgd mans ^ G. 2: 
2. 5) uphäfva: rescindere. skiptib., 
J. 12: 5. Cfr. Äter bryta. 6) dela: 
dividere. b. wylnustap til öra ok tfr* 
tugha v. til marklanda^ B. 21: 1. dy 
b.y d. ä. visa huru egorna efter hans 
påstående böra delas: ostendere divi- 
sionem agrorum, quam iustam esse 
contendit. B. 3. * 

Bryti (^\. brytia) j m. (vide VGL.) 
)( bonde j M. 36: t. )( landboCy pg. 
2: pr. )( deghiay pj. 12: 3. * 

Bramnaj i) v. a. bränna: cremare. 
b. man ok f<By harvuy skogh &c., 
Kk. 15: i; B. 2: pr; 15: pr; 18: 3, 
5, 7; 22: 1; M. 18: i. b. rypsl ok 
rupuy B. 18: 3. land harias mlle^' 
-niSj Kg. 12: 2. Cfr. Skipa åra- 
ning y Up breenna. 2) • v. n. brinna , 
upbrinna: flagrare, comburi. B. 18: 
5. not. to; §. 6. n. i5. * 

Brödy n. bröd: panis. sit tsghit b. 
€Btay Add. 9. Cfr. Biug^y Uvete-y 
Rugbröd. *3 

Bröllungiy commun« brylling: pa- 
truelis. iE. 1 : pr. * Brölöp — Byggi(L 215 Brölöp j vide Brudlöp. 
Brölöpis gtKTpy brydlåps gtcrp^ f. 
(vide UplL.) G. ind. 2; cap. 2 : rubr. 
*3 (hryllöfs g€erp) 

BukkeTj ni. bock: hircus. B. 31: 
pr. *3 

Bunkij m. (vide UplL.) Vide iVi^ 
ra bunki. *3 
Burghitj vide Byrghia. 
Burifij ad j. (part. pass. a b€era) (ödd : 
natus. G. 3: 1. Cfr. Oåfirin. *3 (bo^ 
rin) 

Btifiy I). 1) bud: nuDtius. hava 

htnungs b. (til hundarisj, kumings 

Ä. «r kamitj pg. 1, 2 : pr ; 3 : pr. fa 

*. (af mannijj Kk. 9, 10: pr; Kg. 

10: pr. &c. fa matmi b.^ vide Fa. 

Cfr. Sitia. a) orabud: maadatarius. 

Vide Umbud. 3) begäran: rogatus. 

Kk. 4:4- 4) befallning: luandatuniy 

iussum. Conf.; Prol.;* Kk. 1: pr; Add. 

1 : 3. b&tå ieller b, ^ M. 20 : 2. Cfr. 

Standa; Far-j ping bup. 5) tillbud, 

erbjudande: oblatio. hjipi fölghia til 

byrp, vide Fölghia. Cfr. Byrpa- , 

Epa-, nibup. * 

Bnpkafle, m. (vide VGL.) *. up- 
thtera^ M. 22: 1; pg. 1, 2, 3: pr. b. 
flytia &c. pg. 2. * 

BupskapeTj m. budskap, befallning 
geoom bud: iussum per nuntiam da-* 
tum. ktmungs b.j pg. 1, 2: pr; 4: 

pr. *3 

By, vide Byr. 

Byabolstaper s m. (vide UplL.) B. 
21: I. *3 

By a bro y f. i. q. bolstapa bro. B. 
24: pr. 

Byabrut s n. 1) .(vide UplL, v. 
hyamal t.) teptir réettu -ti v. rtettum 
-tum, B. 7: I ; 20: 3, 4- 2) (vide 
UplL. v. byamal 2.) rmt b.s J- 3; B. 
13: 3; Add. 4. *3 

Byalandy n* i. q. byabolstn^er. B. 
12: pr. *3 Byamal j n. (vide UplL. sub 2.) a 
rtsttu "äj J. 3. liggi utan b. (cfr. 
UplL.) , B. 12 : pr. gange äter til rcet 
b.j B. 13: I. gänga til brut ok 4s j 
allitt. J. 1. *3 

Byaman j m. 1) pl. (vide UplL. 
sub I .) J. 1. not. 21; 14 : 4 ; B. 1 : 
pr; 7: 2; 8: 1, 4» 18: 3; 30: pr, 1; pg. 
3: pr. bygd ok "fnten^ allitt, B. 18: 3. 
2) (vide UplL. sub 2.) Kp. 1:2; 
2:2; posteriori tamen loco perperam 
scriptum esse videtur; cfr. not 5i. 
ibid, *3 

Bya skogher, m. (vide VGL.) B. 
18: 3. *3 

Bya skeds n* i. q. bolsto^a skml 
2. Add. 6. *3 

Byavarper^ ra. (vide UplL.) Kg. 
12: 2. *3 

By faster j adj. i. q. bolfaster. b. 
ok bolfaster j allitt. Kp. 1: pr. 

^yy^s f. (vide UplL.) egn v^p- 
smtia i b. hema )( egn köpmannum 
vtBps^Btia^ J. 7: pr. coU. 9: pr. til b. 
(i. q. bygpamanmim) ok byamannum , 
allitt. B. 18: 3. * 

Bygdfaster (byghfasterj j adj. i. q. 
bolfaster. i£. 3: 4; J* H: M B- 0: 2; 
17:6; Kp. 1 : 2 ; 2 : pr ; 8. not. 9 ; M. 
13: I. n. 57; pj. 7, 8: i; 9, 12: pr; 
pg. 6: pr; 9: 5. 

Byggia^ v. a. i) bygga: exstru- 
ere (aedificia &c.); b. kirkiu, hus ^ 
kirkiubols garp ., broa &c. Kk. 1, 2 : 
pr, 2, 3. &c. Cfr. Upbyggia. 2) in- 
rätta, tillreda: struere, parare. b. 
varghagarpUs not ^ Kk. 2: 3; B. 20: 
3; 27: pr. 3) bebygga: aedificiis in- 
struere. b, qvtemastap , svinavall ^ B. 
21: I, 2; Add. X. by mr bygper , B. 
11 : pr. 4) ^'^ » bruka (jord) : colere 
(terrain). géerpe b., B. 18: 3. 5) ut- 
arrendera : locare (fundum). egn an- 
drum b.y 5. 14: 4f u^i ^« ^^^ priori 
loco addita, in cod. B. vero omissa, 216 Byggia — Byrd. delenda esse videtur. 6) y. n, bo: 
habilare (in loco). Conf.; J. 14: i; 18: i; 
Kp. 10 : 4 ; Add. 4. boa ok b. ^ b. ok 
bo, allitt. Conf.; Add. 1: i. b. viper 
TfBi ok laghj curu iure legibusque ha- 
bilare, i. e. ius legesque accipere et 
observare. Prol. * 

Bygning, f. i) byggning, repara- 
tion: aedificatio, reparalio. Kk. 4: 2. 
vcsrka s qvfBrna b,, B. 20: 3. not. 89; 
21: rubr. Cfr- Kirkiu bygning. 2) 
landlbruk: culliira terråe. bygninga 
balke?', Prol.; B. rubr. 3) (vide 
UplL. sub 3.) B. 20: 4; 21: pr, 3. '' 

Bygninga reatter , m. lagar angå- 
ende landlbruk : ius circa culturam 
terrae. B.. 33: 3. 

Bygpaman^ m. bofast raan: vir 
fixam sedem v. habitationem habens. 
-man bofastir , allilt., i. q. bofastir 
v. bygdfastir mfsn, M. 13: i. *3 

Bygpa sked, n. (a byggia 5) i. q. 
bygninga vitni (vide TJplL.). J>g. 9: 
5, ubi h. v. respondet v- bygninga 
vitni in iure Upl. pg. 9: 5. 

ByVj by (gen. oyar, J. 3; B. 11: 
pr. byiéBj, B. 7: 2.), m. by: pagus. 
Kk. 2 : pr; Kg. 6 : pr ; J. 1. &c. ålder 
b. )( garpevj B. 18: 2. delar fiarpun" 
ger vip by åttan , d. ä. hela den öf- 
riga byn : si quadrans pagi litiget cum 
ceteris omnibus pagi incolis. B. 11: 
pr. halver b.j Kg. 10: pr; B. 11: pr. 
kunungs (bj {eller valdsmanna , J. 
5: pr. lysa pri by , i. e. coram pagi 
incolis. pj. 14. ptBn sum skipta vil 
kan skal leeggia pem pria by a i val^ 
den af syskonen, som vill tillskifta sig 
jorden, skall erbjuda egaren jord i tre 
byar, hvilkendera han vill, till skif- 
te: is fräter vel ea soror, qui vel 
quae iure cognationis fundum alienau- 
dum ofFerenda permutatione suum vult 
facere, fundos in tribus pa g is si 1 06 do- 
mino offerto, ex quibus ille eligat queracuraque voluerit; hunc esse sen- 
sum verborura pauUo obscurorum, De- 
cesse visum est explicare sequentibus 
verbis : ptet a rretter byrpaman göra, 
J. 5: pr. Cfr. Bryta 6; Bonda- , Bol 

by. * (by) 

Byrdy f. 1) bärande: portatfo. Vide 
A- j Altara byrp. 2) börda : onus. B. 
10: I. not. 97. Cfr. Mans byrd. 3) fö- 
delse: nativitas, Conf.; Add. 1:8,9. 4) 
slägtskap: cognatio. neemiri b. , J. 2: pr. 
peen sum ei agher b. til, den som ej är 
beslägtad med säljaren: is qui iure 
cognationis non nititur. J. 4:pr. 5) 
slägt: cognati. i b, lösa, lösa jord till- 
baka till slägten, dä den genom bak- 
arf kommit till en annan islSgt: fun- 
dum , qui adscendentium successione 
transiil a paternis defuncti cognatisad 
mi^lernos, vel contra, facta rederatione 
retrahere ad illam gentem , in cuius 
dominio antea fueral. M. 1: pr; 2: i. 
gange egn i b., å. ä. jorden raä lösas 
af den slägt, till hvilken den förut 
hade hört: fundum redimere licet il- 
lis cognatis (sive paterni sive materoi 
generis), ad quorum familiam antea 
pertinuerat. iE. 2: i. iorp dömis i b. 
(cfr. UplL.), J. 4: i; 5: t ; 12: 4- wrppe 
ei ma undan b. gänga y som ej må 
förytras, sa att den går ifrån slägtin- 
garne (om de vilja lösa den) : fundus, 
quem non licet in fraudem cognatorum 
(redimere volentium) alienare. J. 5: 
I • aflinga iorp sum ei tser af b. köpt, 
d. ä. af släglingar, eller börd köpt: 
fundus adquisitus, non vero a cogna- 
tis emtus. J. 2: 3. 6) (vide UplL. 
sub 5.) gamul b., KL 12: pr., ubi ta- 
men v. byrp quoque res mobiles re- 
spicere videtur; cfr. HelsL. h. v. vari 
pa paet fapems ok b. j d. 5- såsom 
vederlag: fundus emtione vel permu- 
tatione acceptas loco hereditarii esto. 
J. 2: a. b. köpaj börda: redimere fun- Byrd — B€Bra. 217 dum bereditariura a domino vendeD- 
duDi. J. 2:pr. b. frina äter) lögQj 
lösa sädan jord, då den antingen af 
egaren fbrytras, eller genom bakarf 
kommit till en annan slägt: redimere 
talem fundum , sive a domino aliene- 
tar, sive, domino mortuo, adscenden- 
lium succcssione transierit ad aliam fa- 
miliam. i£. 2: i ; J. 2: pr; 4: i. lagh* 
biupa sik til b. sinnOj erbjuda sig att 
J)örda: offerre se ad redimendum lun- 
dum. J. 2: pr. fölghia bupi tilb.j idero. 
if. 2;i. biiipa V€erp6ra Hl b.^å. ä. 
till alt lösa jorden med: merces offer- 
re, quibus redimatur fundus. Ibid. 
varipa ^c. iorpj p€es b. sum zsrft 
haver, d. ä. han behälle jorden : fun- 
dum habeto is, qui eum hereditate 
accepit (nuUo scilicet redimendi iure 
competente aliis defuncti cognatis, pa- 
ternis sive maternis). Ibid. *Z 

Byrd eghn, f/i. q. byrpa hit er. J. 
9: pr. not. 64. 

Byrghia (^sup. burghitj, v. a. c. da t. 
1) (vide UplL. sub i.) B. 7: pr. not. 
32; 8: 2. Cfr. Upbgrgläa. a) (vide 
UplL. sub a.) B. 14: 3. * 

Byrgp (^en. byrghar v. byrptB, 
pro byrghpar v. byrgpas), f. bo- och 
sudesbärgning: frugum foenique coUe- 
ctio, niessis. B. 26:i. Cfr. Bilder, 
Jhibyrgd. *3 

Byrgpa maru^ei* , m. skördmänad: 
luensis messis. ofptir -p i prim lagh- 
jnngum, neiiiligen sedan tingen ef- 
ler höstfridens slut åter börjats: post- 
quam, finitis feriis auctumnalibus» ite- 
rum incepit iudiciorum celebra tiow B. 
25.C0II. pg. 11: pr. 

ByrgPa timi, m. (vide ÖGL.) B. 
8: pr. *2 

Byria, v. a. börja: incipere. Kk. 
rubr; 6; Kg. 4: pr. &c. sasp sina b. 
(cfr. ÖGL.), B.l:pr. wri bot i döps- 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. drapeno -ctp , dä skola för dråpet er- 
läggas böter, uti hvilka inberäknasde 
förut erlagda såramåLsböterna: homi- 
cidium luitor mulcta, de qua deduci- 
tor muicta' vulnerationis antea soluta. 
M. 4:pr. 

Byrpa bup, n. hembjudande åt 
slägtingarne af jord som förytras: fun- 
di alienandi oblatio cognalis facienda. 
J. 5: I. 

Byrpa luter , m. jord, som ör un- 
derkastad börd : fundus, quem, si ali- 
enetur, redimere possunt cognali. vari 
pmt b. hans, se. eius, qui fundum il- 
lum facta perrautatione accepit. J. 
12: 2. *3 

Byrpamaper , byrpaman, m. släg- 
ting: cognatus. J. 1, 2: 1; 4, 5, 7: 1 ; 
9: pr. bröper mller -mfen, i. e. alii 
cognati , J. 4: pr. neester b., Kk. 12: 
pr; J. 5: i. netter Ä. ^ J. 2: 2; 4: 1. 
not. 7 f ; 5: pr; 9: pr. *3 

Byrpaper, adj. beslagtad: cognatus. 
sva sum (han) b. eer til, efter sin 
slägtskap (nemligen om barn iinnas 
af olika kullar): secundum cognatio- 
nis rationem (si nempe proles diver- 
sorum coniugiorum exsistat; quodcla- 
rius exprimitur verbis: systir ok bro- 
pir mptirbyrp sinni, UplL. ^.8: 1.). 
G. 5: I. 

Byrpi, f. börda: onus. B. 17:3. 
taka v. binda b. ok a bak v. hfsst 
J^ggia ( ){taka i famn sik)y B. 10: 
1-3; 28: 2. Cfr. Mans byrpi. '' 

Béekker^w.bäck: rivus. 15.23: 1. ''" 

BiBnker , m. bänk: scamnum. Vide 
Stuvu ' btBnker. 

B^ra, v. a. i) bära: portare, fer- 
re. Kk. 2: pr;6. &c. b. manni abyrp, 
pj. 12: I. til skiptis (äter) b.^ G. 5: 
1 ; M. 16. lan äter b. , Kp. 6 : 2. b. 
kristnam , Kk. 1 : pr. hand a (fa) b. j 
neml. för att bota det: Bianum(pecu- 

28 218 Bmra — Damher. di medendae) admovere. B. 33: i. 
kteru til mans 6., Add. 10. pimi fyr- 
sta htBv luter til, den , på h vilken 
lotten först faller: is, quem primum 
sors designat. Kg. 10: pr. bisrin sa- 
man flerCj d. ä. förene sig:' plures 
consociantor. Ibid. Cfr. Af-^ Upbeera. 
2) framföra: proferre. vitne b.j pg. 
9: pr. 3) frambringa, bära (frukt): 
producere, (fruetus) ferre. b. aldin^ 
B. 15: pr; 16: pr. Cfr. B^ru trm. 4) 
föda, framföda: gignere, partum edere. 
Vide Burin. 5) tillkomma : pertine- 
re. tBptirpy sum hvariu per a tilrmt- 
ta b^Vy J. 17. Cfr. 72/ heera. * 

BtBriay v. a. slå: verberare. )( Äo^- 
ga^ M. 24: i. barper )( hoggiuy M. 8: 
pr. )( sarghaper v. sar gör, M. 12: 
3 ; 13: I. varpa barper blokhoggum, 
M. 10: 2. bmrias , dep. slås: verberi- 
bus pugnare. Kk. 18: pr. ^ 

Bteru elder j m. buren eld: ignis 
portatus. Kk. 2:pr. vitis manni b.j 
d. ä. att han vållat eldsvåda genom 
eld som han burit: si quis accusetur 
de portato igne, quo factum est in- 
cendium. B. 18: 7. 

BiBrti triBj n. (vide UplL.) B. 17: 
5. *3 

BtBtra, v. a. bättra: meliorem red- 
dere. J. 15: pr; pj, 16: 2. * 

BiBtrij adj. bättre: melior. G. 6; 
B. 22: I. &c. skipta til v. i beetra, 
J. 9: 2; 12: 5. Cfr. Halva, bmster, 
superi. Kp. 10: pr; Add. 1: 3, 5. 

Bön, f. bön, begäran: rogatio, 
cis. Conf.; Kk. l:pr. b. asller bup , 
M.20:2. * 

Böna f%en. pl. böno) , f. böna: fa- 
ba. B. 10: I. et not. 96. *3 

Bötay v. a. i) ersätta: rependere. 
b. äter klokko, tiund, skapa &c., 
Kk. 4: 4; 6; Kg. 11 : 2. &c. 3) försona 
sitt brott genom böter, bota: deli- 
ctum mulcta expiare, mulctam solve- pre- re. b. piufnapy sak, garpetfatt, brnt 
sinj affallj pingfaH, Kk. 14, 17: pr; 
Kg.ll:pr; J. 14: 4; Kp. 1: 3; ll:pr; 
M. 14 : pr; 20 : 2 ; pg. 2 : pr. vari böt 
mtjep fiarpunge af lagha botuMjnuBp 
öre &c. B. 24: I ; M. 1, 12: pr; 19: pr. 
dräp bötis äter , M. 18: pr. burin ok 
oburin, maper, gängar e &c. höt%$ 
äter (mtep siu markum, vapa botum 
&C.J, G. 3: i; b. 20: i ; 24: i; M. 19: i; 
20: pr, 4, 6; 21: pr; 22: pr; pj. 11: i. 
b. äter bro , bota för ogild bro : mul- 
ctam ob pontem ruinosum pendere. 
B. 24: 3. b. iorp sina i kunungs garp, 
lemna sin jord i betalning för böter 
till konungen (egentligen till konun- 
gens länsman som bor på en kungs- 
gård): fundum suum mulctae loco 
exactori regio (in praedio regio habi- 
tanti) cedere. J. 7: 1. Cfr. Hota. * 

Bötis värper, m. (vide UplL.) Kg. 
12: 2. Cfr. Ut värper. 'Z 

D. 

Dagher , ni. 1) dag: dies. Vide 
Attundi; Botvipa-, Dymbil-, Döpra 
dagher &c. 2) dygn: dies civilis, 
dies cum nocte. Kp. 11: 1; 14. rf. ok 
manaper, rf. ok iamlangi, vide Mor 
naper, Iamlangi. 3» bestämd, före- 
lagd dag eller tid: dies praefinituf, 
spatium concessum. sex viku rf.>^ Kp. 
11 : pr. innan pmn dagh, iE. 5: pr; 
Kp.ll:pr. manni dagh laggia^ K k. 
5 : pr. not. 88. péen rf. kannm ler lagha- 
per. Kg. 9: 3. Cfr. Stmrnnuilagher. 
4) daghar , pl. lifsdagar, lifstid: tem- 
pus vivendi. iE. 4:i; Add- 1:8. * 

Dughs feerdy f. dagsresa: iler diur- 
num. Add. 1:9. 

Dags vaerke,^ n. dagsverke: opera 
diurna. Kk.l: i; B. 26: i. * 

Bomber, m. (vide UplL.) Vick 
Mylnu-, Qvamadamber. *Z Dana arf — Domber. 219 Dana arfy d. (vide VGL. et UplL.) 

Kg. 3; M.22: rubr; Add. 1: i. * 
DegUa, f. (vide VGL.) pj- 12: 3. ^3 
Dela, v. n. tvista: litigare. mifsn 
d. (um kirkiu iorp &c.J, Kk. 9:3; 
19, 20: pr; Kg. 10: pr. &c. man dela 
sina v. sinni mteUumj J. 4: i ; 17. de- 
la mtm (se. pier) tauy Kp. 9: i. d.vi- 
per annanj Kk. 3; B. 11: pr. d. a do- 
marans dam utan vtBp , d. uppa laghr 
mans skilu utan v(Bp , fortsätta tvi- 
sten sedan dom af domaren eller lag- 
maoDen blifvit fälld, utan att bafva 
vädjat: litern a iudice territoriali vel le- 
gifero iudicatam appellatione non facta 
conlinuarc. pg. 8: 1,2. — Delas, dep. 
tvisLi inbördes: inter se litigare. vi- 
per d., Kk. 2: i; 4:4; J«2: pr. &c. 
delis viper garper ok rinnanda vatn, 
om ä ena sidan gärdsgård ocb ä den 
aodra rinnande vatten pästäs vara bol- 
stadaskäl: si alter in saepimento, in 
flumioe vero alter contendat esse con- 
finium. B- 23: i. Cfr. Fiperdelo ma- 
per. * 

Dela, f. tvist: lis. J. 14: i , 2; 18: 
pr. Cfr. loTpa dela. * 

Deld, f. i) (vide UplL.) B. 3, 4, 7: 
3; 8: 3; 12: pr. Cfr. Åker-, Bolsta- 
pa deld. 3) detta ord förekommer 
äfven om ett stycke gärdsgärd , som 
tillhör en af granna rne i en by att 
underliålla: h. v. quoque occurrit de 
parte saepiraenti, quam struere debet 
uDus ex vicinis in pago. Vide Garpa 
deld. *3 

liigher , adj. 1) tjock: crassus. Vi- 
de Axul digher. o) stor: magnus, 
ingens. Prol. '^ 

Dikij D. dike: fossa» incile. B. 12: 
pr; M. 19: i. lagka d., B. 12: pr. * 

Dikia, v. a. dika: incilia fodere. 
B. 12: pr. not. 28. *3 

Dikta, v. a. uptänka: excogitare. 
Hjf (lagh) d.s Conf. "^3 Dirvas, vide Dgrvas. 

Diur, n. viildjur: fera. Kk. 7: pr; 
B. 19: pr, 3, 4; 27: i ; M. 21: pr. Cfr. 
Villi diur. * 

Domara panningar, ra. pl. en 
ärlig utskyld till domaren : tributum 
annuum iudici territoriali debitum. 
Add. 9,12. 

Domare, m. i) domare: iudex. Add. 
1:4-^ 3) (vide UplL, sub 3.)' J. 7: 1; 
14:4; B. 1: i; 24:4; Kp. 12: pr; pj. 
6: i; pg. 1,2: pr; 3: 1 ;4:3; 8: 1, 3; 
Add. 3, IL * 

Domber, m. 1) tillstånd: status, 
conditio. Y ide Fripdomber. 3) dom: 
iudicium, sententia. Conf.; Kk. 1: i; 
11: i; b. 21: pr; pg.3: 1; Add. 3. ku- 
nungs d., K k. 19. laghmans d., Kp. 
12: pr; Add. 11. domarans d., J. 7: 
I ; B. 1: i; 24:4; pj-6: i;pg. 8: 1, 3; 
Add. 11. (ultimo enim loco verba: skils 
hans domer gilder potiiis referenda 
videntur ad iudicem, de quo in ante- 
cedentibus sermo est, quam ^åntBm- 
ninga man, ut mibi aliquando visum 
est; cfr. librum a me editum Juri- 
diska afhandlingar , 1 haft. Ups. 
i836, p. 316. not.) dom taka, J. 14: 
4; M. 36: i. giva d., Add. 11. sökia 
bo mans teptir domum ok sktBlum, 
M. 25:i. sökia ut masp domum ok 
neemd , B. 1 : 1 . tBptir laghum ok la- 
gha domum, Add. 1: 3. ny ti mmp do- 
mum, d. ä. efter gifvcn dom: post 
latam sententiam. pj.l3: i. hänge 
up (piuf) map dome, pj. 3,4:4- d. 
gånger ivir man , pj. 4 : pr. veepia 
aptir dome, pg. 8: 1. dela v. kära 
a domarans dom, vide Dela, Ktera. 
3) domsrätt: iurisdictio. högsti d., 
Add. 1: 4- man til doms vadia, man- 
ni dom i händer satia, pg. 1. pan 
domin haver, i. e. iudex. pg. 6: 3. 
not. 33. p€en kunungs dom haver, 
Add. 10. pan kirkiu dom havers Kk. 220 Damber — Dyrka. 19. mista dom sin^ removeri ab offi- 
cio iudicis. Kp. 12:pr. * 

Domhrut ^ n. (vide UplL.) pg. 4: 
3. *3 

Dom fövttj v. a. (vide UplL-) d. 
sik undir kunung^ Kk, 19. ^^3 

Domi, in. i. q. domber 2. Kk. 11: 
I. not. 1 8. döma tiltakay B. 8:4; pg- 
6: pr. *3 

Dragha (dr^egka) , v. a. draga,: 
trahere. d. skvp a land^ M. 20:4- d. 
fynd up af grunnSy pj, 15. rf. vin- 
temot j B. 20: pr. rf. anda til ok 
frmiy iE. 3: 4- d. spiut (firi di?irum) 
(cfr. ÖGL.), B. 19: 2, 3. rf. utl^endskan 
rtJBt in i rikitj Add. 1 : 3. Cfr. Han- 
draghin. * 

Dräp j n. dråp: caedes, bomicidi- 
um. Kk. 18: pr; Kg. 5: 4; 7 • pr; M. 
10 : I ; 18 : pr. &c. rf. göra , de peco- 
re, M. 17: 3. rf. innan sianga (cfr. 
UplL. v. ifTnan siosnga dr€tp\ M. 28: 
rubr. Cfr. Af als- , Dula- y Döps- ^ 
Forgmminga-y Man-^ TvtBhötis^y Va- 
pa-y preehötis dräp. * 

Dråpare j m. dråpare: boraicida. 
M. 14: pr; 25: i; 26: 3. riBtter d.j 
M. 29. sänder rf. )( rapbani et hald- 
hani, M. 24: pr. * 

Driva j v. a. drifva, nödga: com- 
pellere, cogere. B. 31: pr. *2 

Drykker y ra. drickslag: compotatio. 
Vide Oldrykker. '3 

Drykkiaj f. i. q. drykkei\ Vide 
Öldrykkia. "^2 

Dranger y m. (vide ÖGL.) B. 18: 
I . Cfr. Legho dr^enger. * 

DrtBpay v. a. dräpa: occidere. Kk. 
18: pr; 21*; Kg. 5: pr; 6: i; 7: pr; 
G. 3: i;4: 1; &. 6: ;; M. 10: i,3; 
18. &c. De fera occisa^ B. 27: f. De 
pecore occidente vel occiso, K 32: i; 
3^: 3; M. 17: pr, 2. döpttm drapin 
( X ^9ff^ V4 sargka^er fulbtm sth 
rum). Kg. 11: pr; G. 2: 3j M. 7:pr. mtep forgtBmingum rf. ^ M. 32. sik 
sitelver d.j pj. 4:4- rf. annan tU 
arfs ^ iE, 6 : I , 4* Cfr. Odrmpin. ' 

Droit, U (vide UplL.) Vide Äo/-, 
Bos-y UpdrtBt; (Nota drtegt). *3 

Duker y m. duk: raappa, pannus. 
Vide Hovupduker. *3 

Duly n. nekande: infitiatio. rf. a 
l^Bggitty neka: negare. pj. 10: 1. rf. 
bivpa ok nei ^ pj. 8 : 4. -3 

Duladrap (dulgha drapjju. i) (vi- 
de UplL. sub I.) M. 22: pr. 2) (vide 
UplL. sub 2.) Kg. 3; Add. 1: i. *3 

Dvretiaj v. n. dröja: ciinctari. 
Conf. *3 

Dyliaj v. a. 1) neka, förneka: ne- 
gare, inlitiari. J. 6: i; 9: pr; B. 5: 
2; 18: 7; Kp. 1: 1,2; 11: I ; M. 15, 
23 : I ; pg. 10 : pr. rf. g/B7minga sina, 
ran^ drapj morprap ^ bandy feestu, 
M.5:i; 14:pr; 18:pr; 24:pr;28: 
pr ; pj. 6 : pr ; pg. 10 : i . rf. barn ok 
h^fpj Kk. 15: 4- d' ^k sig Ma nei 
firi (sik), J.9: 1; 16; pj. 10: i. 3) 
(vide UplL. sub 2.) rf. gmld , ^. 5: 
I. rf.j 8bsoIute, ibid. d. teptir py sum 
sakin ter til, Kp. 9: 1. rf. mfsp ens 
sins epe, Kp. 11: 1 ; M. 15. rf. map 
vitsorpum per a sttm vipe?* vant, Kp. 
1 : I . rf. mrep tvem vitnnm ok tolf 
manna epe ^ iE. 5 : i . rf. mt^p pne- 
tylptum epe, iE. 5:i; M. 20:2. * 

Dymbildaghar, m. pl. (vide ÖGL.) 
pj. 6:1. not. 4'* ^2 

Dyr , adj. dyr : carus, cjui ca re oon- 
stat. halvu dyrra v. dyrri (cfr. UplL.), 
Kg. 11: pr; M. 6: pr„ i; 12: 3. not. 
43. *3 

Dyr ^dat. dtirum v. dorum) ^ n. pl. 
dörr : ianua. pj. 12: 2. hava döpan 
(vaipnap) fkri durtm. Kg. 12: 3; pj. 

9; pg.4:pr. et not. 65, * 

Dyrka, v. a. (vide UplL.) Kk. 1: 
pr. *3 Dyrt •— En. 221 Dyrly ad v. dyrtrcare, magno pre- 
li6. d^prra^ compar. Add. 7. *3 

Dyrvas (ilirvasjj v. dep. djerfvas, 
fördrista sig: audere. d. tU (föra ftc), 
Kk. 2: 2; Kg. 10: i ; Kp. 11: pr. 

Döfviper fpvo döpviper)^ in. (vide 
UplL) )( (ddintrtB, B. 30: i. )( timr 
ber, ek, apald, B. 17: pr. coll. §. 4> 5. 
'3 (dSpftnper) 

DöiUy döa (impf. do^ iE. 3:4«)> ^* 
D. dö: Diori. Kk. 9: pr; 11 ; G. 6; J. 
17; B. 31: pr; M. 17: 2. &c. * 

DömUj v. a. döma : iudicare. Kk. 
10: 3; 15: pr. &c« laghmauy nfjemr 
ttinga man, domare dömir , pg. 3: i. 
laghniander dåndr domarans dom giU 
dm, Add. 11. d. manni rtstj pg. 3: 1 . 
d. undi svtsTp v. steiiy a v. Hl stregl, 
vide SviBrp &c. rf. fram, vide Fram. 
rf. i frip, vide Friper. iorp döinisi 
hyrd, vide Byrd 5. dömas ogilder, 
G. 4: 1, hiltugher svorin ok dömder. 
Kg. 9:3. eper sfim dömder ar ^ d. ä. 
som på grund af gifven dom är gun* 
gen: iuramentuni secundum lutam seo- 
tentiam datum. Add. 3. ping hem til 
mans rf. , pg. 4: 3. til kunungs d.,Kg. 
1; Add. 1: 3, 4- dömder , til upsala 
öpa. Kg. 1. Cfr. Ater^ , Ut döma; 
Lagh dömder. * 

Döper, adj. död, liflös: mortuus, 
ioanimus. Kk. 9: pr, 1; vE. 3:4; 3- 
pr. &c. Cfr. Dyr, Qvikker. * 

Döper, nu dod: mors. skapa biom 
til döps. B- 27: 1, not. 94. rapa an-' 
lian til dÖpSj M. 28: pr. dopum drm^ 
pin, vide Dnepa. Cfr. Liuta. * 

Döpra dagker, m. dödsdag: dies 
mortis. J. 17. *3 

Döpsdrap, n. dråp: caedes, homi- 
cidium. M. 4: pr; 28: pr. *3 

É. 

Eghmndes vide J&ghande. Eghin, adj. egen : proprius* Kk. 2: 
3; iK. l:pr; M.33: 1. * 

Egn, f. egor» jord som man eger: 
solura, fundus quem aliquis habet. i£. 
2: i; J. 4:pr; 6: pr; 7, 9: pr; 12: pr, 
2; 14: 4. )( lösörar, G. 3: 2. Cfr. Byrd-, 
OmtBghn. * 

Egn, pro eng v. ang, vide JEng. 

Eghna loter, m. jordlott, stycke 
jord som man eger: portio terrae, fun* 
dus quem aliquis habet. J. 10:3. 

Ek, f. ek: quercus. B. 15: pr; 16, 
17: 4; 18: 3, 5; Add. 5. Cfr. Gumw- 
ga ek. *3 

Eke, n. eke, ekar: quercus (plur.). 
B. 16: rubr. not 98; 17: 3. n. 49. Cfr. 
Gisninga eke. ^Z 

Ekia, f. (vide VGL.) )( baler. B, 
22: pr; Add. 5. *2 

Ekki, ad v. icke: non. B. 1 :pr. not. 
38. ""(rekkij 

Eknti, pro enkti, vide jfEngin. 

Elder, m. eld: ignis. Kk. 2: pr; 
4:2. &c. elder mr v. värper högkre 
ten hava porf (cfr. UplL.), Kg. 12: 
3; B. 18: pr. not. 72; §. 1. n. 74; pg* 
4 : pr. hava eld höghra ten hava porf, 
pj. 9. e. gånger vipor e an (hava) 
porf ^ B. 18: 3. e. gånger vipar ok 
varpei' höghre an hava porf , B. 18: 
2, not. 83. Cfr. Baru-, Vapa elder. * 

Eldsto, f. (Isl. elld-stö) eldstad: 
focus. B. 18: 7. 

ElU, vide ASldi. 

(Embete, n. ämbete: oflficium. Kk. 
ind. not. 43>^ 

En (eyn, K k. 1: pr. &c. eth pro et, 
Kk. 1 : I . &c. acc. eynan , Kk. 1 : pr.) , 
i) num. en: unus. Conf.; Kk. l:i. 
&c. en granni, J. 18: pr. en fiarpun- 
ger, B. 19: o. bot ena, B. 24: 3. et ko- 
nungs rikt, Add. 1: pr.^ ubi v. et idem 
signiiicare videtur, quod infraf. i. ex- 
pi*imitur verbis: ivir idt sveariki a- 
gker ai ... kommger V€era utan en. 222 En — Eriksgata. firi kvart et, pro quoque. B. 31: pr. 
enpera, J. 6:pr. 2) adj. ensam: so- 
lus. a krist enan, Kk.l:pr. mals- 
feghanda emim, M. 10: 2. af smgl 
trm eno^ M. 20: 2. ens sins (cfr. UplL.), 
vide Eper. 3) pron. samme: idem. 
et mal, Kk. 16 : 3. a en fsc. man), af 
enum (se. manni), J. 6. diur et, B. 
19: 3. enum manni , M. 8: pr. enpiuf- 
nap, pj. 4:i. smlia tvem et, i. e. 
eandem rem. J. 6: pr. ivir ena koma, 
komma öfverens: convenire, consentire. 
Conf. 4) articulus indefinitus. en an- 
nar man, B. 19:3. ** 

Enaster (enoster), adj. (superi, ab 
en) ende: solus. at -sto, endast: so- 
lum. Conf.; B. 18:2. not 83. 

Enbender, adj. tredsk, envis, prov. 
enbänt: contumax. Kk. 1: i. Origo h. 
v. non liquet. Ih. eam deducit a hmt" 
da, flectere, el en, quod dicit "in 
compositione firmilatem pertinacemque 
nisum vel renisum denotare." 

Enhetter, adj. (Isl. einheittr, au- 
dax, intrepidus, BH.) envis, prov. en- 
betten: contumax. Kk. 1: 1. not 17. 

Enhöte, n. enkel bot: simplex mul- 
eta. vain v. Uggi i e. )( tvteböte, G. 
2: I, 2; 3: i; M. 26: pr, 5,6, 9, 12; 
pj. 12: 2. *3 

Enfalder, adj. enkel, en: simplex, 
unus. Kk. 1: pr. noL 53. *3 

Enfee feen fae), n. mans eller hu- 
strus fördel af oskift bo: res ex bo- 
nis coniugum indivisis soli marito vel 
uxori superstiti cedentes. G. 6. 

Eng, vide JEng. 

Enlundher, adj. (Isl. einlyndr) egen- 
sinnig: pertinax. Kk. 1: i. not. 17. 

Ennmt ping , n. ting, der ett mäl 
efter en enda stämning afgörs, såsom 
här förhällandet Sr med de ting som 
hållas af konungens domhafvande, bi- 
skop eller lagman: iudicium, in quo 
cau^ post unicam citationem ad fi- nem perducitur; tale scilicet, in quo 
regis nomine, vel ab episcopo vel le- 
gifero iudicatur. Add. 10. "^2 

Enonga, adj. indecl. ende: unicus. 
e. bot, Kk. 18: pr. *3 (enunga) 

Enost (eynest), ad v. (ab enaster) 
endast: solum. py (at) e. at (cfr. ÖGL), 
Kk. Il: pr; pg. 1. *3 

Ens, ad v. endast: solum. py em 
. . .at, B. 18: 7; M. 7: pr. *3 

Ensak (eyn sak), f. ensak: mulcta, 
quae uni tantunh cedit. Kg. 12: a; 
G. 4: pr} J. 17; B. 5: 2; 18: 3, 5; 27: 
pr; M. 3; pg. 2: i . e. malsrBghanda,' B. 
1: i; 24: pr; Kp.'4: i; M. 8: i ; 24: 
pr ; pj. 5 ; Add. 8. e. bonda , Kk. 11: 
1; G. 4: i; B. 1: pr. not 38; §. i;2, 
6: pr; 6: pr; 8: 5; 15: pr; pg. 4: i. 
e. byama/ma, B. 1: pr. e. biskupSy 
pg. 2: pr. not. 26. e. domara, Add. 
11. e. laghnums , pg. 2: pr. not. 26; 
Add. 11. e. kunungs, B. 24: 3; M. 10: 
pr; Add. 1: i;8. pten man sum e- 
kunungs haver , den som upbär ko- 
nungens ensak; troligen den samme 
som dömde pä konungens vägnar: is 
qui recipit mulctam regi cedentem; 
idem , ut videtur, qui regis nomine 
iudicabat. pg. 7. * 

Ensamin, adj. ensam : solus. B. 8: 
1 ; 14: pr; M. 3, 4: i ; 19: i ; 27: 5. * 

Enskyller, adj. enskild: privatus. 
J. 15: 2. *3 

Envaldugker, en vtBldugher ^ adj. 
(vide UplL.) e. kununger svea &c. 
(cfr. UplL.), Prol. e. i guddome, Kk. 
1: pr. , ubi tamen pro e. forte legen- 
dum est enfalder, ut habet not. 53. 
ibid.; sic enim citata verba accuratius 
essent opposita sequentibus: prefal- 
dugher at namni. *^ 

Eptir, vide j^tir. 

Eriks gata, f. (vide ÖGL.) ripa 
(rcBtta) e.. Kg. 2; Add. 1 : 7» 9. Quan- 
ta fides tribuenda sit Lund., qui nar- "1 ErUis gata — Fa. 223 rat h. v. "in antiquis manuscriptis co- 

dicibus scribi e rikzgatu" (cfr. ÖGL. 

b. v), ex iis iudicari potest, quae Kg. 

ini not 3. dicuntur; cum quibus con- 

ferantur ea, quae in praefatione de 

cod. B adferuntur, quaeque in ad- 

dendis ad ius Upl. pag. 4^5. de alio 

codice narrantur. *3 
Eriksmessa , f. Eriks niessa : festum 

S. Erici, die XVIII Maii celebratura, 

Kk. 21. not 1 3. 

Etdy ? (ab mta) ätande ; förekom- 
mer om skada soni fäkreatur gör i 
åker eller äng: esus; hic occurrit de 
damno a pecore in agro vel prato fa- 
clo. B. 5: 4- et not. i. Ita quoque 
Ih. (Gloss. v. ertd) h. v. intelle\it; et 
iam Locc. vertit verba : värper etzl 
(v. erzl, ut habet cod. A) gör^ "si 
consunita sit pars frugum aut foeni ab 
alicuius pecore." 

EvéBrdelikaj ad v. (videUplL.) Conf.; 
Add. 6. *3 

Epdbupy n. tillbud af vädaed: obla- 
tio iuranienti de damno casu dato. 
Kp. 14. 

Epa maly n. mål angående ed: caus- 
su ubi de iuramenlo agitur. Kk. 16: 

Epa taki, m. (vide ÖGL.) pg. 10. *3 
Eper^ ra. ed: iuramentuui. laghoj 
olagha e.^ Kk. 16: 3. ^ hiuj)a, fm- 
sta, gänga y sveeriay fylla ^ inbinda y 
sea, ffBlla, haldaj återkalla j ryva^ 
vide Bitåpa &c. epe fölgfda y vide 
Fölghia. fmllas at epe^ vide Fmlla. 
map epum ok orpuniy AWVl^ verbis iu- 
reiurando firraatis. Add. 1: 7. ens 
sins e.y B. 5: 3; 9: pr. cfr. Bgliay 
Srariay Sökia, Fita, Fmria. simlfs 
Hnse.y tvmggia manna e.y vide FéBr- 
ia. nuBp epe sinum ok tvieg^ia gran- 
na (dier nagranna sina^ B. 7: 3. svéer- 
ta granna ép y B. 5: 3. vita mmp 
tvaggia pr^esta epe ok sialfsins pri- piay Kk. 10: pr. mi^Btsmanna e., B. 
3, 4, 5: 3; 7: 3; 8: 3; 14: 3; Kp. 1: 
3; pj. 14. muBtsmanna e. ok simlfs 
sins meepy B. 7: 3. priggia manna 
e.y vide Féeria, sex manna e.y vide 
Sex. Tolf manna e. y vide 7b//. a- 
tertan manna e.y Kk. 4: 3; B. 18: 
I - 3 ; Add. 3. cfr. Fitay Fmria y Fa- 
pa éper. sökia mmp prim v. priggia 
manna vitnum ok atertan manna epe, 
vide Sökia. prmtylpter e.y vide />ré&- 
tylpter. Cfr. Återgångs; Asöris-y Fa- 
sta-y For^y Fmpemes-y Giptar-y Glafs-y 
Trygdar-y Fapa-y prmtylpta éper. * 

EpsOrey n. 1) (vide VGL. sub 1.) 
e. kunungs ok iddra högsta hmrra i 
svearikiy Kg. 4: pr; 9: pr. bryta e.y 
Kg. 9: 3. bryta kunungs e.y Kg. 5: 
pr; 7: pr. e. bryts a man v. manniy 
Kg. 5: 4- 3) (vide VGL. sub 2.) Kg. 
5: 3. kunungs e.y Kg. 7: pr; 8: pr. * 

Epsöris bruty n. edsöresbrott : cri- 
men , quo - violatur iusiurandum regi- 
ura (epsöre). Kg. 9: i. 

Epsöris bötiry f. pl. (vide UplL.) 
Kg. 9: rubr.; sed perperam pro epsö- 
ris nmmdiry ibid. §. 1. not. 73. *3 

Epsöris maly n. edsöresmäl: caus- 
sa violati iurisiurandi regii. B. 21: pr. 

Epsöris nmmdy f. nänmd i edsö- 
resmål: nemda in caussis de violato 
regio iuramento. Kg. ind. not. 3. 

EpvitiyXx. (vide UplL.) tilpms j&e- 
ra Ms pe tolf viRa gänga ^ d. ä. med 
hvilkenderu af tyiftarederna de vilja 
förena sig: ad utrumcumque ter duo- 
decim virorum iuramentum illi duo- 
decim accedant. J. 1. '^3 F jRfi^ V. a. i) fa: accipere. kostfoy 
Kp. 10: I. rmtlika fuy B. 33: 3. utan 
gopviUa pera fangnumy Add. 1: t, 3. 
kvar kana far, ubicumqueeam capere 224 Fa — Fara. possit. G. 2: pr. mp fas^ véderfis, kom- 
nia sig: reviviscere^ convalescere. M. 30. 
Cfr. B^^p ly Friper, Rmtter. i) förvärf- 
va: adquirere. J. 6: pr, 2; 7: i; Kp. 1; 3. 
iorp fa mmp v. iltöp ^Uer skipti, J. 
9: 2; 10: 4- 3) fasttaga, fånga: cape- 
re, deprehendere. B. 19: pr; pj. 11: f. 
varpa fangin (vneep v. vipj. Kg. 
12: pr; B. 5: pr; 10: i;!20:pr; 30: 
3. et nött. 37, 38; Kp. 13: 2. &c. Cfr. 
HfBr fangin. 4) g^f^a, lemna: dåre, 
tradere. Kk. 8; J. 5: pr; Kp. 10: 1. et 
not. 4'5 §• 3. /« marmi hup, Kk. 11: 1; 
B. 27: pr; M. 22: i. Cfr. Äter-, Ut fa. 

5) skafla: parare, in medium adferre &c. 
banda rist fa, B. 1: 1 . fa manni IcBkeTy 
M. 1 , 2. fa manni silafylningy B. 32 : 
pr. fa borghan firi sik, M. 14: 2. fa sik 
vapn mäer fölgki v. freenda flok ok 
fölghi. Kg. 5: 2; G. 2: pr. Cfr. Tilfa. 

6) (vide VGL. sub 6.) fa mfsn dela, 
Kk. 20: pr. 7) (vide VGL. sub 7.) far 
han sva sökt j B. 5: pr. far ei pa sak 
ut takit j pg. 3 : pr. *'• 

Fair j pron. pl. få: pauci. Conf. 
ftBre^ ferre^ compar. Kk. 2: i ; M. 
2: pr. * 

Faler y adj. fal: venalrs. f. heta, J. 
2:2. *3 

Fally n. 1) fall: casus (quo res ca- 
dit). Vide A- y Af-, Stäng fall. 2) 
fall, händelse, omständighet: casus, 
e ventus. Conf.; Kk. 3; M, 17: 1; Add. 
12. lagha f (cfr. UplL.) , pg. 11 : 2. 
utan kunungs f varpi at &c. Kg. 
10: pr. éeptir vilia ok fallum sinum j 
efter som han vill och honom är läg- 
ligt: secundum suam voluntatem et 
opportunitatem. Add. 1: 6, 7. Cfr. 
For-y Misfall 3) försummelse: neg- 
lectus. J. ll:pr. han haver sin ép 
gangit til fnlz ok ei Hl falz j pg. 5 : 
pr. Cfr. Broa-j Garpa-, Lépsna- , 
MéBssu' y ping faU. * 

Falla y y. Q, t) falla: cadere* f. i syndy Kk.15: I. Cfr. 75/ falla. 2) 
dö: mori. kan pmn fy si occidatur. 
Kg. 5 : pr. kan annat pera falla frän 
andrUy de coniugibus, G. 6:2. Cfr. 
Pran falla. 3) (vide UplL. sub 3.) 
f. at vapa epey M. 21: i. falän at 
vitsorpuMy pg. 8: 2; 10: pr. 4) (vide 
UplL. sub 4*) p^'^ fallin tery B. 1: i. 
vari fallin y pg.6: i. fcilvn at sak, 
pg. 9:i. * 

Fals y n. (vide UplL.) smlia f, 
stetia manni f i händer y Kp. 1:3; 
2: I. ^^3 

Fals vitney n. falskt vitnesmäl: 
falsum testimonium. pg. 9:pr. 

Famn, m. i) famn: compleiLio ara- 
borum brachiorum. taka (tBrter &c.J 
i f siky B. 10: 1. 2) (vide ÖGL.) B. 
9: i; 27: pr. *3 

Fång y n. 1) (vide UplL. sub 3.) 
f. Iiöy Kk. 5:pr. 2) kamp, brottan- 
de: luctatio. ptenf. biuper (cfr. UplL.), 
Kg. 5: pr. 3) pl. förnödenhetsvaror, 
redskap &c. : utensilia (Isl. item). Vi- 
de Varfang. * 

Fånga y v. a. 1) få: accipere. heme 
ok hus i himirike f.y Kp. 14. f. ska- 
pa y B. 24: I. 2) fånga, gripa: cora- 
prehendere , capere. Kp. 11 : pr ; M. 
32; pj.l3: rubr; Add. 1:3. * 

Fånga man, m. (vide UplL.) ha- 
va f.y pj. 8:pr. nmmna f.y pj. 9. U- 
pa til -nsy B. 16: pr. *3 

FangilsBy n. pl. fängslande: capti- 
vitas, vinctio et deductio in iudiciura 
vel carcerem. pj. 4: 3. *i 

Fary n. får: ovis. Kk. 5:pr; B. 6: 
i; 24: i;29:pr. *3 

F€tr y n. (Isl. item) spär: vestigium. 
pg. 4: pr. not. 66. 

Faray v. n. i) fara» gä: profici- 
sci , ire. Kk. 1: t ; 5: pr. &c. f. i skipi, 
iE. 6:pr. skip far hemy Kg. 12: i. 
foflapi far ivir broy B.24:pK. itr^B 
f..y å. ä. kLifva: adacendepe in arbo- Fara — Faster. 225 rem. M.20:3. /I a fiskevatn an* 
närs, B. 20: pr. prnn skal f., d. ä. ut- 
gå i leding: in expeditioDe bellica ex- 
ito. Kg. 10: pr. peen far firi, går för- 
ut: praegredi tur. B. 7: 3. vilder f.^ 
vide Filder. f. til syna ^ företaga för- 
rättande af syn: adgredi ad haben- 
dam inspectationem iudicialem. B. 22: 
2. f. nokot mrende^ Kg. 7: i. f. til 
sbiSj gå till sitt, återtaga sitt: acce- 
dere ad rem suam, i. e. eam recipe- 
re; Kp. 2: a. not. 54, ubi tamen fari 
perperam sine dubio scriptum est pro 
sv(9ri. Cfr. Af-j Firifara ; F^gh- 
farande. 2) flytta: migrare. J. 11: 
pr. Cfr. Af fara 2. 3) göra , hand- 
la: agere. fari sva &c. Kk.6. meep 
sptBkt ok laghtm f. ok Rva, Add. 
1:3. Cfr. Misfara. 4) v. a. (vide 
UplL. sub 3.) /. egn, J. 14: 4. * 

Farkoster^ m. farkost, fartyg: na- 
vigiolum. B. 22: pr. 

FarUp, n. (vide UplL.) B. 8:1. 
'ftm varpa (cfr. UplL.), ibid. *3 

Farmber^ m. (vide UplL.) Vide 
Batsfarmber. *3 

Farunöte, n. (vide VGI^.) Vide 
Flokker. * 

Far ViBgher, ra. far väg: via cur- 
ribus apta. B. 11: pr. *3 

Fasla^ f. i) (vide VGL. sub i.) 
KL 10: I. not 49; pj.6:f. 2) (^ide 
VGL. sub 3.) /. ok v. eeller forheslgd, 
vide Forkoilgd. 3) (vide VGL. sub 
3.) Yide Mip fasta. 4) fasta, h vilken 
såsom penitens ålägges enskilda perso- 
ner: ieiunium, quod poenitentiae loco 
alicui indicitur. bot ok f.j verldsligt 
straff och penitens: poena tam civilis 
quam ecclesiastica. Kk. 15: pr. f ok 
fteböter, Kk. 16: i -4; 17: pr; pg. 

Fasta^ v. a. (vide ÖGL.) man v. 
Corp. Jitr. Sv. G. Ant. Vol IV. €p f, undergå penitens för dråp el- 
ler återgångsed: occisi hominis vel 
irriti iuramenti causså subire poe- 
nam ecclesiastica in. M. 24: pr; Add. 
3. * 

Fasta eper, m. (vide UplL.) J. 
18: i; Add. 3. Cfr. Återköps fastar. 
*3 

Fastar, m. pl. (vide UplL.) J. 7: 
pr; 9: pr, 1; 12: pr, 1, 3. fulhr f., 
J. 4:pr. f ok forskialameeny a Ditt. G, 
3: 2. mtep vitnum ok fulhim fastum, 
J. 9:pr. coU. 12: i. f. givas, takas, 
J. 12: I. et not. 19. taka f afrtettum 
€$glumda, J. 9:4- köp a man gripa 
mmp fastum, J. 6: 1. binda f. a rat- 
tan mgkanda (cfr. UplL.), J. 9: 4. 
binda f a bonda ok husfru, J. 8: 
pr. binda f. (a man) teptir vmrpe si* 
nu (cfr. UplL.), J. 6: pr, 2. moip fa- 
stum egnvmria, J. 9: pr. Cfr. Äter- 
köps-, Bolaghs- , Köp-, Skiptis- , Vm- 
pia fastar. "3 

Fasta netter, ra. den i lagen före- 
skrifna bevisningen med fastar: pro- 
batio per firma tores (fastar) iure prae- 
scripta. fylla v. binda fullan -nst a 
man, J. 6: i; 8: i. fulder /. fölghir 
mannij J. 6: pr. 

Faster, adj. i) fast: firmus. f. gar- 
per )( vreta garper, B. 13: 2. gaerpa 
fastan garp )( grerpa mrep stiHlstör, 
B. 1: pr. cfr. Fastgarper. sia (fm) moip 
fastri hand, d. ä. med något som 
man håller fast i handen: instrumen- 
to, quod manu firmiter tenetur, feri- 
re, )( kasta at fm. Locc. ver ti t: 
"manu valida"; Ih. vero (Gloss. v. 
lös) "deliberata manu." B. 33: pr. Cfr. 
' Bo- , Boh , By-, Bygdfaster. 2) fast, 
gällande: firmus, ratus. gif , skipti, 
köp stande fast ok full v. fultj Kk. 
12: pr; J. 9: 1 ; Kp. 5: 2. vmri fult ok 
fast, Add. 6. * 

29 226 Fastgarper — Firi. Fastgarper , m. fast gärdsgård: fir- 
tnum saepimentum. )( vreta garper ^ 
B. 13: 2. et not. 48. Cfr. Faster 1. 

Fast göra, v. a. stadfästa: conHr- 
raare. Conf 

Fasto ilagher y ni. (vide ÖGL.) blu- 
pa -ghay Kk. 10: i. * 

Fast virke j n. i) en vid marken 
fästad inrättning till villdjurs fångande 
eller dödande: instrumentuni ferarum 
capiendanim vel occidendarum caussa 
terrae adfixum. B. 19: i. 2) i. q. fast- 
virkis vesrkiy q. vide. 

Fastmrkis v^erki^ m. anläggning i 
en ström till fisks fångande: opus pi- 
scium capiendorum caqssa in flumine 
exstructum. B. 2(): 3. 

Fätökei' y adj. fattig: paiiper. ProL; 
Kk.l: 1; 6. &c. * 

Fatökt y f. fattigdom: paupertas. J. 
11: pr; 17. *3 

Faper y m. fader: pater. Kk.l: pr; 
9: pr. &c. Cfr. Barna-y Fapurs- ^ 
Gud- y Mopor- y Skripta faper; For- 
feepir. 

FapurRker y adj. faderlig: paternus. 
/*. rmtter y ius patronatus. Kk. 4:pr; 
Add. 12. ^3 

Fapurs broper y m. farbroder: pa- 
truus. /E. 1: pr. * 

Fapurs fapevy ra. farfar: avus pa- 
ternus. iE. 1: pr. *3 

Fapurs mopery f. farmor: avia pater- 
na. -/E. 1: pr. * 

Fapurs syster y f. faster: amita. JE, 

1: pr. * 

Fea takt y m. (vide UplL.) pg. 
10: I. faster man prenninga mtep ta- 
ka ok vitne paet heter f. ^ ibid. pr. 

*3 

Femtij y num. femtio: quinquaginta. 
Kk. 5: pr. * (fmntighij 

Fiarpiy num. fjerde: quartus. Kk. 
9: 3; 10: 3; 11: pr. &c. * (fiarpi) 

Fiarpungerj ra. i) Ijerdedel: qua- drans. f. af fuMre bot y vide Bot S. 
f. af lagha botum v. lagha gtBlde, 
B. 24: I ; 32: pr. /. af pg pn^t mim- 
tit värper y B. 32: pr. f af gisninga 
skogke s.byä skoghe y B. 15: pr; 16: 
I ;. 18: 3. f af by y Add. 5. f af kmi- 
darCy B. 27: pr. f. hundaris y Kp. 10: 
2. 2) (vide tiplL. sab 2.) Kg. 10: 3; 
B. 24:3; 27: I, 2; pg. 2: pr; 7; Add. 
6. )( hamna et halft hnndarCy Kg. 10: 
3 ; pg. 2 : ])r. ålder v. fulder f. )( kanh 
nay Kg. 10: 2. 3) (vide UplL. sub 3.) 
Add. 5. )( halvet* by y B. 11: pr. "^ 
(fttBrpunger) 

Fiarpungs bro y f. bro, hvilken 
det åligger en fjerding (fjerdedels hä- 
rad) att bygga och underhålla: pons, 
qiiem struere debet quadrans territo- 
rii (hundredi). B. 24: 3. 

Finger y m. et n. finger: digitus. 
M. ():pr. Cfr. pumtdfinger. *3 

Finger gull y n. gyllene fingerringar: 
annuli aurei. G. 6. 

Finna y v. a. 1) finna: invenire. /. 
bananiany M. 22: pr, 1 ; 29. 2) befin- 
na: comperirc. B. 3; Kp. l:i. "3 

Firiy före y pragp. c. dat. v. acc. 
1) framför (ställe): pro, ante (locura). 
f, brygiu y lunnum y borpe y Kg. 1 2 : 
pr; M. 20: 4; 26: lo. f. akre y teglu* 
sinuMy B. 12,20:3. löpa f. manni . 
B. 19: pr. hitta lik f. sik liggia y M. 
27: 5. sia fram f siky M. 7: pr. ra- 
ra v. varpa f. stadd er y M. 7: pr; 21: 
pr. f varpa (cfr. UplL.), M. 20:])n 
peen f. atr )( pmn at bak manni epv , 
M. 7: pr. not. 7Ö. coU. not. 74. /". fo- 
ra y vide Fara 1 . - mals^ghande gån- 
ger f. fsc. syn) y B. 3, 22:2. eBptir 
py mieBtsmeen f. gänga y i. q. reptir 
mifBtsmanna orpumy B. 19: 4- n^^* ^9- 
hava rattan malseeghanda f. sik, 
pg. 6: I. utan (nisi) rtetter mals- 
aghande vari f. hanum (se. itensman- 
nij y B« 24 : 2. hava (toka ok) vitne f Firi — Fiughtr klnva. 227 sikj E. 3: 4; pg* 10: pr. fa vinga- 

nornan f. sikj pj. 8:pr. hemulsman 

sin fram hpa f sikj p). 8: 3. vinga- 

naman v. hemulsmanni fram koma f. 

tiky Kp. 1: pr; pj. 9« utan f.j vide 

Utan. 2) framfor (i jämförelse): prae 

(in comparatione). aghe tntsorp f. al* 

hatt, B. 23: I. 3) inior: coram. /*. sy- 

namammm j vmghfarande mannum ^ 

iagkmanmj B. 3; pj. 14; pg. 8: 1. f. 

by, kirkiuj kirkiu sokn ^ sokfij pingi ^ 

vide Byr &c. föra man f. hmung , 

Kp. 11: pr. kalla ping f. sik^ pg. 7. 

4) före (tid): ante (tempus). f pa- 
scka^ okifsniéBSSU > Kk. 7 : 1 ; B. 26 : 3. 
f. stitmnudaghj J. 15: 3; B. 26: pr. 

5) i stället för: pro, loco (alterius). 
f sik. Kg. 11: 3; 12:2. taki annan 
laka f piBn &c. pg. 5: pr. 6) såsom : pro, 
qL /. ftepeme^ J. 13: i. f. sit eghitj 
M. »iS: I. 7) för, för . • . skull: ob, 
pi-opter. havi pak f. eervope sit ^ pj. 
16: 2. havi (se. prnr) f. pak/, B. 30: pr. 
pe mal baipe gånger f. lif ok gaps, 
M.36:rubr. paerf.^ wide ptsr. f.at, 
derför att: propterea quod. Kp. l:pr; 
pg. 10:pr. 8) om, angående: de. si'- 
gkla nei (se. ptsrj firi j J. 16. v/eria 
sik v. vtsrias f. sak] KL 7: 2; 15: 
3; G. 4 : pr. kvem pe (&c. pmr) f bin- 
da y B. 8: 3. sipmi laghlyst ter f. ha- 
mim^ eer ei lyst f. hanum , M. 18: 

1. fer ei lyst (^. pter) f., nisi firi 
hoc loco pro fyrra sit scriptum , M. 
19: pr. 9) i afseende på: respectu 
habito rei. saklös f. bot (ok ep9imj ^ 
Kk. 15: pr; Kg. 12: a ; B. 4; M. 22: 2; 
pg. 7. malst^ghande f. broum, B. 24: 

2. stfemnudagher f. VfepiuM , fLp. 8. 
hiafpa gops f. h^r , pj. 16: 2. 10) 
för, till förmån, skada &c. för: pro, 
in conimodum, detrimentum &c. ali- 
euius. kava lof aller legho f. sik^ 
B. 20: pr. hava sex viku dagh f. 
sikt Kp. 11: pr. han komber ei nei f. sik, B. 17:6. sitia a veeghi /. vtsgh- 
farande mren , Kp. 10 : 3. leghohion 
varpa siuk f bonda , B. 26 : 1 . klan- 
da f. mannij vide Klanda. halda no- 
kot qvart f andrum j M. 16. taka 
f andrum, B. 13: 1; Add. 8. g ar- 
per ligger nipri f, bonda , B. 1 : pr. 
Cfr. Uphalda , Uppi halda. 11) för : 
pro. f (fiälaj peenninga , Kp. 10 : pr , 
1,2. 12) adverbialiter , tillstädes , 
närvarande : praesto , praesens. f vara, 
a) )( til koma v. ripa (vide UplL.), 
G.2:i; B.2l:pr; M. 26:9; pj. 12: 
2. b) vara tillstädes: adesse. Kg. 10: 
3 ; B. 22: 3 ; pg. 7. ter f lagha lys- 
ning , vide Lysning, standa f. mmp 
épe tolf manna y G. 4: pr.> avisning 
ligger äter f, vide Avisning. i3) 
(vide ÖGL. sub 11.) Vide Firifara, 
Före giva &c. ^ (före) 

Firifara, v. a. förlora genom att 
fara bort: abeundo perdere. havi ^rit 
sina frerd, d. ä. det anses som om det 
ej hade gjort någon resa: iter negle- 
xisse censetor. Kg. 12: 1 . '^3 (före fara) 

Firi laggia , fori leeggia, v. a. 
förelägga: praefinire. stttmnudagh f, 
J. 7:pr; 9: pr; Kp. 8. *3 (före laeg- 
giaj 

Fiske garper, m. (vide VGL.) B. 
20:4. *i 

Fiskeleker, fiskleker, m. (vide 
UplL.) Kk. 7:pr. noU 66; B. 20: pr; 
22: pr. Danice scribitur fiske lege , 
fiskeleyee , Kk. 7: pr. not. 66. "^3 

Fisker, m. fisk: piscis. Kk. 7:pr; 
B. 20: pr. C(t. Stokfiskef\ *3 

Fisketol, n. fiskredskap: instrumen-> 
tum piscatorium. B. 20: pr; 22: pr. "3 

Fiske vatn, n. fiskevatten: fluvius 
v. lacus piscosus. B. 20 : pr , 5 ; Add. 6. 
*3 

Fiughur kluva^ adj. indecl. (a kly^ 
vu) som kan klyfvas i fyra delar : qui 228 Fiughur kluva — Folk. in quatuor partes findi potest. B. 15: 

pr. not 74. 

Fiuratiff/dj num. fyratio: quadra- 
ginta. B. rubr. not. 1 ; Add. 8. * 

FiurCj num. fyra: quatuor. pg. 2 
pr. n. fiuffhury B. 8:5. &c. fiur^ G 
6. acc. m. et gen. fiura, Kp. 4: i ; 
Add. 9. fyr^Bs Kk. 7: pr; iE. 5:pr. i 
fiughur klyva ^ d. ä. i fyra delar: in 
quatuor partes findere. B. 15: pr. * 

Fiurtariy num. fjorton: quatuorde- 
cira. Add. 9. *(fiughurtan) 

Fialder, m. i. q. urfi^lder. i. 13. 
fkirkiaj ligger i fiégllunij Kk. 2:pr. 
f' Hffff^ ^ akrum {eller i tsngium^ B. 
14 : 3. Cfr. Flut- , Vrfialder. 

Fi€Bllj n. fjäll, berg: möns. Vide 
pingfitBU. *i (fiallj 

Fi^erran y ad v. et praep. c. dat. fjär- 
ran: procul. sva f. sktebiniy B. 17 : pr. 
fimrmery corapar. fjärmare: reraotius. 
f. skoiluniy ibid. fieersty superi. )( tub- 
sta solo (cfr. ÖGL.) , iE. 1 : i . * (fteBr- 

men') 

FitBty n. i) fjät, spår: vestigium. 
vara a v. i -<i fea sins (cfr. XJplL.), 
Kg. 12: 3; pj. 9; pg. 4 : pr. Cfr. pvasr- 
fimt. 2) fot (mått): pes (mensura). B. 
10: pr. nött. 92, gS, gS; 12: pr. n. 

36. * 

FitBtray v. a. fjätra: compede vin- 

cire. stokka tsUer f. j M. 13 : pr. *3 
Flata y f. gillerstock eller snara , 
utsatt till villdjurs fångande eller dö- 
dande: truncus vel laqueus, ferarum 
occidendarutn vel capiendarum caussa 
positus. göra bakn eetter Sésetia flatu^ 
B- 19: pr. Ih. vertit verba bakn tsUer 
f, "tendiculae aut decipulae" ; ac quo- 
que Locc. et Ver. haec verba synony- 
ma esse crediderunt. Cfr. VML. h. v. 
Flokker^ ra. 1) flock, sällskap : coe- 
tus hominum, caterva. ripamtBp -ke 
sinunij Add. 1 : 9. vara i f. ok faru- 
fiötCj Kk. 20:pr. not. 70; Add. 8. va^ ra i f. ok v. a^Uer i fölghij Kk.20: 
pr; Kg. 5 : pr ; B. 21 : pr. sänka friB$h 
der ok f. sin (pro frennda flok; cfr. 
UplL. v. asker) , G. 2 : pr. Cfr. Frésn- 
da flokker. 2) capitel: caput, titu- 
lus. ProL; Kk. &c. rubr. Cfr. Broa 
flokker. * 

Fluty n. flott, fett: adeps. Kp. 2: 
pr. *3 (flotj 

Flut juBlder y m. (a flytiä) flytt- 
bar urf^äll; så kallas en sådan, som 
ej är utmärkt med rå och rör eller 
gärdsgård, och i h vilken icke heller 
är gammal .häfd; derför att egaren 
måste mot lösen utgifva den till del- 
egarne i byn der den ligger: solum 
separatum mobile v. non firmum; ita 
appellatur solum alias urfl/Blder di- 
ctum , quando neque limitibus nec sae- 
pibus nec longa possessione munitum 
est, ideoque cum vicinis in pago , cer- 
to pretio dato, est comraunicandum. 
J. 13 : pr. 

Flya^ v. a. gifva, lemna, prov. fly: 
dåre, tradere. Vide Tilflya. 

Flyta y v. n. flyta: natave. flytande 
fyndj fynd som hittas flytande på 
vattnet: res quae aquae innatans in- 
venitur. pj. 15. Cfr. Hör. 

FlytiCj v. a. föra : ferre. f. bupkafla^ 

g. 2: pr. f. ok föra, allitt. Add. 1: i: *.*, Fla^y f. (vide UplL.) pofr isrf. 
innan s Kp. 1: 1. f. smHaj köpa, äter 
taka &c. Kp. 1:2; 2: pr. ^^3 

Flarp sala, f. försäljning af falsk 
vara: venditio mercis fallacis. Kp. 
2: pr. 

Fl^bsky n. fläsk, svinkött: lardum. 
Add. 2. tu flmsky två fjerdiogar eller 
halfva fläsksidor äf ett slagtadt svin: 
duae succidiae dimidiatae, duo qua- 
drantes suis. Kk. 5: pr. 

Folkj n. 1) krigshär: exercitus (cfr. 
ÖGL. sub 2.). Vide FoOdandj. Folk- Folk — Fwkåpa. 229 tftfnn. s) folk: populus. Prol.; Kk. 
l:pr. 3) enskilda meDniskor: singuli 
homines. fatökt f. , Kp. 14. f. aUer 
fm, B. 21: 3; 24; pr; M. 7: pr; 17: i; 
20: pr. Cfr. Hus- ^ bihyses» 3 Innis- , 
Legho folk. * 

Folkland 3 n. landskap: provincia^ 
maius territorium. 1) (vide UplL.) 
pry f.j Kg. 1. 2) fbrekomiuer bär 
äf^^en om Södermanland: bic quoque 
occurrit de Sudermannia. Vide Folk-^ 
Imis nuen, "néond, ^'3 

Folklands man, ro. pl. hela land- 
gapets inbyggare: totius provinciae 
JDCoIae. Add. 6. ^'3 

Folklands n€Bmd, f. nämnd, bestfi- 
eode af män frän bela landskapet: 
nerada, constans viris ex tota provin- 
cia Dominatis. Ådd. 6. 

Folkvapn, n. pl. stridsvapen! arma 
bellica. \ morpvapn, M. 26: 3. fiu- 
ghtr f. , utan tvifvel sköld , svärd ocb 
hjelm; det f|erde troligen spjut: ex 
his armis tria sine dubio sunt scutum, 
gladius et galea; quartum, ni fällor, 
hasta. G. 6. coll. Add. 2. et ÖGL. G. 
15; Va^.6: 1. *3 

Folska, f. dårskap, oförständ: sto- 
lidilas. Add. 1:3. "^i 

For, f. (vide ÖGL.) ieria fotar , 
B, 3, 4. *2 

Forhup , n. mindre bann: excom- 
municatio minor, ststia man i f^j 
nita i -pi, Kk. 10: 2. bota firi -pit, 
d. ä. derför att han sitter i förbud: 
ob perseverantiam in excommunicatio- 
ne. Ibid. * 

Forbtipa, v. a. c. dat. v. acc. (vide 
L>1L.) Kk.5:pr; 10:3; 20: i. *3 

Fördärva, v. a. förderfva: perdere, 
corrumpcre. Prol.; Add. 1:3. *3 
Före, vide F%ri. 

Före binda, v. a. förbinda, för- 
pligta: obligare, devincire. sina sanr 
nind f., Kk.2:i. Före giva , -v. a. c. dat förlora ge- 
nom att gifva , förgäfves bortgifva : 
dando perdere, frustra impendere. f. 
pmnningum sinum, J. 12: 3. "^2 {firi 
giva) 

Forellrar , m. pl. förfader: maiores. 
Kk. 1: pr. not. 85. 

Foreper, m. (vide VGL.) vara i 
-pe, Kk. 15: 4; i£. 6: 3; Add. 3. stan- 
da i 'pe, Kk.l5:4; iE.3:4; 6:2,3. 
not. 32. *2 

ForfaU, n. förfall, hinder: impedi- 
mentum. Kk. 3. not. 2; 9: pr, 2; 10: 
pr. &c. Cfr. Lepsim forfäl. * 

Forfalls vitni, n. i) (vide UplL.) 
J. 14: 2; pg. 4: pr; Add. 10. 2) be- 
visning om förfall: probatio impedi- 
menti. fylla v. fulla f. (mmp tvem 
mannum ok sitsiver pripij , pg. 3 : i ; 
.4: pr. *3 

ForftBpir, m. pl. förfäder: maiores. 
Prol. ; Kk. 1: pr. *3 

For gänga, v. n. förgås, dämpas: 
perire, exstingui. Add. 1:3. '^'i 

For giva, v., a. förlåta: ignoscere. 
G. l:i. 

Forgeeming , f. (vide ÖGL.) dree- 
pa man m€Bp -gum, -gar tU pings 
föra (cfr. UplL.), M. 32. et not. 25. *3 

ForgéBminga dräp , n. (vide UplL.) 
M.32: rubr. *3 

Förgöra, v. a. c. dat. v. acc. i) 
(vide UplL. sub 1.) Kg. 9: pr; Kp. 13: 
i; M. 36: pr. 2) förskingra: disperdere. 
G. 5 : I . * (foregöra) 

Forh€Blgd, forhtBlgh (forlieldj , f. 
(vide VGL.) fasta ok v. tsller f,, Kk. 

17: I. * 

Forköp, n. köp till förläng för en 
annan som förut köpt samma sak: em- 
tio in fraudem prioris eratoris. - göra 
andrum f., Kp. 5: 2. Lund. (in nött. 
ad Jus Upl. pag. i83.) vertit: "sese 
immiscere emtioni inter alios initae." 

Forköpa, v. a. c dat. genom kö- 230 Furkåpa — Framolép. pande förlora: emendo perdere. havi 
'pt v€erpe sinu v. ptBuningum sinum^ 
pj. 8: I ; 12: 4- 

Forlata j v. a. förlåta: ignoscere. 
pj. 16: 2. *3 

Formagkoj v. a. for må: posse. K k. 
3. not. 66. *3 

Forman j m. (vide UplL.) /"• péen 
kununger havei* firi sik sat (cfr. 
UplL.), Kg. 11: 3. prcBSter skal kal-* 
las firi sin f.j kiera a klcerk firi hans 
-tmi^ Kk. 10: i; 19. * 

Fo7*nuslej n. pl. tal, talförmåga: 
Joquela , facultas loquendi. far f. sin^ 
si, accepto gravi vulnere, antequam 
moriatur, loqui potuerit. M. 10: 2. 
111. eadem verba , alio loco occurren- 
tia, perperam vertit: "ita tamen, ut 
ultimam voluntatem edere possit." *i 

ForUy adj. gammal: antiquus. /*. 
hamna, handmrkij v€Bgher, Kg. 10: 
I ; B. 8: pr; 24: 4- f- rtBttery Prol 
'-ne lagha reBtter, Conf. * 

Fomh€B{p9 f. gammal besittning: an- 
tiqua possessio. J. 13. gamul f, , B. 
14:2. 

Forrapa^ v. a. förråda, genom för- 
räderi tillskynda döden eller föra i 
olycka: prodere, necem vel exitium 
alicui parare. dr {epa celler f , , M. 36: i. 

Forrymey n. (a rymd) rum, som 
vid vattenverks anläggande i en ström, 
lemnas öppet: spatium ubi , operibus 
in flumine exstructis, libere currit aqua. 
Iteggia v. göra f.y B. 20: 5. 

Forsat (forsmte , M. 26: rubr. not. 
37*^^ n. forsat: insidiae. f. stBts firi 
manni y Kg. 7: 1. göra f., drtepa an- 
nan i f., M. 26: pr. *3 (farsmti) 

Forskialamten , ra. pl. i. q. fastar, 
fastar ok f.y allitt. G. 3: 2. H. v. 
originem debet locutioni : firifeést skil- 
ia (vide ÖGL. v. fofst 2), quamob- 
rem dubium non videtur quin f pro* 
prte is appellaretur; cuius e^set ioter iirmatores (fastar) verba facere, qui- 
que in iure VG. dicitur styrifaster. 
In dipioraate de a. rSsS, a Br. citato, 
nominatur vir "qui huiusmodi veodi- 
cionis pronunciator seu promulgator 
exstitit qui wlgaliter dicitur forskia- 
lamander/^ 

Forstanda sik, v. rec. (vide UplL.) 
J. 10: 2. -'3 (forestandaj 

Fortaka, v. a. 1) förut taga bort 
för en annan : praeripere. f.hanumpem 
(se. bij, B. 30: 1. 2) (vide UplL.sub 
2.) f. andmm sit, B. 21:2. *3 

Forvunnin, adj. förvunnen: convi- 
ctus. Add. 1: 3. f til sak, pj.4:pr. 
not. 24. *i 

Forvtsrka, v. a. c. dat. förverka: 
delictum committendo perdere. • f ar- 
vope sinu, B. 17: 2. €sngin ma an- 
nars (se. gops) f.y Kg. 9 : pr. * 

Forpa, v. a. befordra, ska ttk åstad, 
föra : promovere , devehere. lik til tor- 
pa f, Kk. 11: i. gops undan f, M. 
22: 3. 

Foster, n. aflbda, (foster): proles. 
Kk. 7: pr. *3 

Foter, m. 1) fot: pes. Kg. 8: pr; 
M. 6: I, 2; 10: 3. Civ. pvéBrfoter. 
2) fot (mått): pes (mensura). B. 10: 
pr; 12: pr. * 

Foper, n. foder: pabulum. Cfr. 
Heasta fodhir. *2 

Fopra, v. a. fodra: alere , pabu- 
lam dåre. föpa ok f, allitL Kp. 
13: I. 

Fram, ad v. fram: in medium, ad 
locum &c. )( äter, vide Äter 1. sk 
f firi sik, M. 7:pr. återköps fasta 
ep f. döma, J. 7: 1. isrva f. i mt , 
d. ä. efler sin far och iaderneslägtin- 
gar: • capere hereditatem a patre vel 
paternis cognatis relictam. iE. 3: i* 

Framalép , framalepis j vide Fram- 
Itpis. FramgOra — Friper. 231 Framgöra^ v. a. framgifva: proferre. 
Kk. 7 : I . not. 95. 

Framkomaj 1) v. n. framkomma, 
tillslädeskomma: advenire. J. 14: 3. 
3) v. a. c. dat. v. acc. framskaffa : pro- 
ducere, curare ut alius adveniat. vin- 
ganamajij fangaman sin v. fånga- 
mmmi sinum f.j Kp. 1: pr; pj. 8: pr; 
!). ^3 

Fram lepa^ v. a. framleda: produ- 
ctYt, in medium proferre. hemulsman 
sin f, firi sikj pj. 8: 2. 

Framlepis (framalepiSj framalep ^ 
framleypis ., framaleyd y framdeHs) y 
adv. i) sedermera: postea. Kk. 3, 
12: pr: J. 2: 1 ; 5: i ; pg. 6: 2. not. 
iS. f. ... pa komo pe &c. Conf. 3) 
vidare, ytterligare: ulterius, porro. 
Kp. 12: pr. iri vilium f. Conf. 3) 
framdeles: in posterura, postbac. Kk. 
4: 2; B. 19: 2. * 

Fram lidaj v. n. framlida, fortgå: 
proji[redi, procedere. timen ^der^ Conf. 
Franiman y pra*p. framför, framom: 
ante, prae. /*. segl y vide Segh 

Framme^ adv. framme: praesto. pj. 
2, 6: I. * 

Frammer y adv. vtterli^rare , sedan: 
ulterius, postea. M. 31: r. 

Frän y praep. från: a, dg, ex. til 
byar ok f.y B. 11 : pr. vatn f. sik 
Icpay B. 12: pr. pfsn stim pe (se. totf 
moinj f, gänga j d. ä. med hvilken de / 
icke viljii svärja : is cum quo iiirare 
nolunt. J. 1. prer til vitna fsller f. 
srcerioy d. ä. frikänna: a reatu iura- 
jDcnlo SUG absolvere. pg. 7. * 

Frän falla , v. n. falla ifrån, dö: 
decedere , rnori. Conf. *3 (fra falla) 
Frän gänga y f. bortgång: discessus. 
K k. 15: 3. "3 (fraganga) 

Fravrerandey adj. frånvarande: ab- 
sens. Add. 1:3,5. 

FreadagheVy m. fredag: dies Véne- 
ris (Freiae). pg. 11: pr. *i FrUlubamy n. (vide UplL.) Kk. 
15:4; iE. 3:rubr, 5. * 

Fripa y v. a. freda , skydda : tueri , 
protegere. Vide Freelsa. 

Fripbruty n. 1) (vide VGL.) bote 
fiH-tit (cfr. UplL.), Kk. 14. not. 33; 
21; Kg. 11: pr. 2) (vide UplL. sub 2.) 
f ökis meep prim markum y M. 3. 

Fripdomber y m. i. q. friper 1. pem 
haver iak allum -dom fört y pg. 11: 2. 

Friper yVCk. 1) fred, lugn:pax, tran- 
quillitas. M. 36: 1 ; pg. 11: 2; Add. 1: 

3. åkrar &c. skula i -pi vara^ B. 
2: I. frip a (skoghj heggia^ Add. 
5. frip lysa a gisninga skogh sin, 
B. 28: pr. dömis kan i frip (cfr. 
UplL.) , B. 18 : 4. Cfr. Ofriper. 2) 
(vide VGL. sub 2.) frip halday svear- 
ia (de rege) , Kg. 1, 2. kunungi mrjfp 
grup ok frip mötay i. e. promissa 
pace. Kg. 2. tegha fripy M. 11: i. 
frip bryta y Kk. 20: pr; 2L frip be- 
pas y Add. 8. i frip bipiay Kg. 5: 1, 

4. lösa sik i fripy Kg. 9: pr. man- 
ni frip givtty ibid. frip fa y Kg. 6: 
2; iE. 4: I. i frip komay Kg. 9: pr; 
M. 31: 3. Cfr. Qvinna friper. 3) 
(vide UplL. sub 3) i poissum -pnm 
(se. i sioilfsins lieme &c.), M. 12: pr. 
i -piy Kk. 20: pr; G. 2: 2; )( -pa 
meéllumy M. 2, 6: pr, 1; 8: f. i -pi 
aldra manna )( -pa nwelluMy M. 3. 
péfit i -pinum ökiSy M. 3 , 4 : i . f. mmp 
gupslikama, Kk. 20:,rubr. gupsf. ok 
pe héelgka kirkiUy Kk. 20: pr. luivi 
peer ei mera frip &c. (cfr. UplL.), pj. 
11: pr. Cfr. Uem-y Kirkiu-y pings 
friper. 4) (vide ÖGL. sub 3.) pg. 11. 
lagha f.y ibid. pr. f i soknumy pg. 
ind. 1 1 ; eap. 11: rubr. not. 80. f. i 
laghsoknuMy pg. 11: rubr. -pa m^isl" 
lumy pg.3: pr; 11: 1; )( i fripiy pj. 
6: i; pg. 11: 2. Cfr. An-y lula-y 
Köpprnga-, Var friper. * 232 Friplös — Fulder. FHplåSs ad j. (vide VGL.) Kg. 8: i; 
9:3; M.31:3. *2 

FripmandeTj m. man som vill fre- 
da (skog): vir, qui defendere v. tueri 
vult (silvam). Add. 5, 

Fripsamber j adj. fridsam : pacificus. 
Add. 1: 7. 

Fripviter^diå]. fri: liber (cfr. UplL.). 
mtBp fr{clsum mannum ok -tum^ al- 
litt. pg.9:4. *3 

Frukter y m. frukt: fruetus. B. 10: 

4. *3 

Frtels s adj. fri: liber. /*. mmi v. 
konuy iE. 3: 2,4; B. 24: f; Kp. 3:pr; 
M.26:8; 34; pj.8:5. sik froflsan 
vita^ Kp. 3: I. peer ma tsngin f. um 
vara i se. immunis retibus parandis. 
B. 27: pr. hemfölgd sina 'Sa hava, d. 
ä. fri från delning: dotem divisione 
exemtam tenere. G. 5: 3. Cfr. Frip- 
viteTy Ofra^ls. * 

Freslsaj v. di. i) frälsa, befria: libe- 
rare. lösa ok f.^ Kp. 3:pr. 2) (vide 
VGL.) almogha fripa ok f. före ostyr- 
likum &c. Add. 1: 3. "^3 

Fr^lsij n. i) frihet: libertas. gU 
va manni ^ller kunu f. af garpe si- 
rmmy d. ä. frigifva: manumittere. Kp. 
3: I. 2) (vide VGL. sub 2 et 3.) alt 
gamalt f. pera (se. kirkiuj riddara 
&c.) , Add. 1: 3. *2 

Frmlst y ad v. fritt: libere. /*. up a 
skogh aka^ J. 14: pr. f. asgha vip 
ok vatUj d. ä. hafva skog och vatten 
inom sina gränsor: silvam et aquam 
libere, i. e. inträ suos fines, habere. 
Kk.2:pr. *3 

Frmnda flokker , m. (vide UplL.) 
fa sik f. ok fölghi , allitt. G. 2: pr. *3 

Frtendi, m. frände, slägting: cogna- 
tus. Kk. 12: I ; G. L &c. -der celler 
skylde meeUy per pleonasmum ut vi- 
detur, j:.3:4. Cfr- Flokker 1, Fm- 
peme y Möpeme. *" 

Frmnsmis spitsUj n. blodskam. lagersmal i förbudna (egentligen skyld- 
skaps-) leder : incestus (proprie inter 
consanguineos). Kk. 15 : rubr ; JE. 3 : 3. 
)( sifskaps spuell et gupsivilagh 
spimllj Kk. 15,: 3. "^3 

Frmstmark j f. v. n. ? frestetid , en 
tid af tre dagar, under hvilken det 
tilläts den som köpt eller tillskiftat 
sig en häst eller annat rörh*gt tiog, 
att försöka saken och rygga köpet el- 
ler skiftet: tempus probationis, spa- 
tium trium dierum, quibus erotum 
vel permutatione acceptum equum all* 
amve rem mobilem probare, ac em- 
tionem vel permutationem factam re- 
scindere licuit ei, qui illam rem ad- 
quisiverat. Kp. 5:pr, 1. *3 

FröKmbeTj m. frölem; sä kallas 
manlig födslolem : membrum semioa- 
le; ila appellatur membrum genitale 
masculorum. M. 10: pr. 

Fughl^ m. fögel: a vis. Kk. 7: pr; 
M. 17: f. *3 

(Fulborda , v. a. i. q. fulföra. Conf. 
not. 4 1 

FuldeTy adj. i) (vide UplL. sub 1.) 
fvU dagsvcerldy piesnist &c. Kk. 1: 1; 
4: 3. &c. Cfr. Afteekta vitnij AkomUy 
A syn 1 y Attunger 2, Amsning, 
Borghan y Bot y Fastar y Fasta rät- 
ter , Fiarpunger y Gisninga skogher, 
Gmldy Lytis boty Ptenningery Rons- 
mapeTy Ropa rmtter y Rmttery Sar, 
Sarabo^ y Sialagipty Skena ^ Tilmeeli, 
Valdy Fitniy tJmbtidy ping y ping 
bupy piufnapery Öker y öre. — Ftdty 
n. absolute (vide UplL.). /I (iilj öiu- 
pay göroy ut giva j takay Kg. 10:3; 
G.5:3; J.13: pr; 17jB.18:4. si- 
gher sik ei f. havOyLe. plena m por- 
tionem suam. B. 7:2. /. gen fuUu, 
J. 12: 2. gänga ep tU fulz ok ei til 
falz y pg. 5 : pr. 2) fullkomligt gällan- 
de : ratus. mgha mmp fulbi kåpey J. 6: 
pr. faster ok f.y vide Faster 2. * Pubr — Pmiot. 233 FideTs adj. ful, skamlig : turpis. ful 
namn ^ M. 34. 

FfdfårUy v. a. utföra, verkställa: 
pcrficerc Conf. *3 

Fulla (prves. fuUar , sup. fullat) y 
v. a. i) fylla: explere. m€^ favm 
erpum f ^ G>i)f. nokot a fat f^ K k. 

3. Dot 74* j^^i^ ^^y* ^ -^^ /ftero- 
/i^Ai marker y M. 25: i. j&tn^ -/^^ 
i. e. Dumerus hominum cboventui iu- 
diciuli necessHrius completur. pg. 2 : 
pr. not 25- Cfr. Wfulla. 2) fullgöra: 
perficere, peragere. f (vi^a v. fastmj 
ep, Kk. 4: 3. not. 8q; J. 18: i ; B. 18: 

3. Döt. 9p. f ^ ok vitnCy Kp. 4: 1. 
/. {or f ätts vitnCy J^. 4 : pr. f, skipHy 
J. 12: 3. bupskaper värper -aper y 
pg. 2 : pr. 3) !• q. fylla 3, dagsv^rki 
äter fy Kk. 1: 1. not 19. 4) i- q- fytto. 

4, f återköps fastOy J. 7: pr. not. ao. * 
(FtdsaTy n. i, q. ftäsmre. Kk. 18: 

pr. not. 85^ 

FulsterBy o. fullsär: plenum vul- 
nus. M. 12 : 3. )( blopsar y M. 1 , 2. X 
hlops^re et full skena y M. 3. )( blop- 
IretHy M. 2- not 35; 12: pr. * 

Fylly n. föl: puUus equinus. Kk. 
7: pr. '(fylj 

Fylla ^praes, fyttir, sup.fyltjy v. a. 
1) fylla: e.\plere. nokot a fat f.y 
Kk. 3. /. naemd fm^p marmuniy Add. 
(1. Cfr., Til fylla y Silafylrnng. 2) 
fullgöra : perficere, f. (vapa) ^ y Kk. 
4: 2 ; J. 1 ; B. 18 : 3 , 4- /*• vapa éf> 
ok vapa boty M. 20: 1. f lagh Mler 
vitne y pg. 9 : i . /. forfalls vitne (mtep 
ivern matmum ok sialve?* pripij y pg. 
3: I ; 4r pr. not 70. f. vitsorpy pg. 
4: 3; 10: pr. f fullan fasta rmt a 
many J. 6: f. 3) (vide XJplL. sub 3.) 
/. manni mth gen rupUy B. 13: k 
/. bot y M. 17: pr. dagsvterki äter fy 
Kk. 1 : I. 4) (fullt) bevisa: (plene)pro- 
bare. f förf att nu^ tvem mannum 

Cofp.Jur. Sv. C Jnt. Vol. ^r. ok sueher pripi. Kg. 12: 3. sex rtueii 
f mmp smum ^, B. 16: i. /. åter- 
köps fasta y J. 7: pr. *3 

Fyndy f. fynd: in ventio, res in- 
venta. pj. 15, 16: 3. f hittay pj. 14, 
15 j^ 16: pr, 1. flytande f.y pj. 15. 
Cfr. Vatn^y V^gha fynd. *3 

Fytidalotery m. (vide ÖGL.) B. 30: 
pr. et not 38 ; pj. 15, 16: pr. *3 

Fynda lön, n. pi. i. q. fyndaloter. 
B. 30: pr. 

FymtemdeTy adj. förenämnd: aätea 
coiuoiemoratus. Add. 1: 3,5,9- 

JPyr7*ii^adv. förr, förut: antea. Conf.; 
Kk. 2: pr; 9: 1; Kg. 10: pr. &c. * 

Fyn^By adj. förre: prior. Kk. 7:t. 
fyrster^ superi. 1) först: primus. Kg. 
4: pr; iE. 1: i.&c. 3) för nä m st : pri n- 
ceps, summus. Kp. 10:pr. '^ 

Fyrst^ ad v. först: primum. Kk. 1: 
pr; 9: pr; Kg. 1. &c. * 

Fyrstay9iA\, först: priranra. Kg. 10: 
pr; B. 5: 3 ; M. 31: i; pj. 14. f pei* 
(U. v. delenda videtur) pe i garp ko- 
ma y cum primum &c. Kg. 5: pr. 
- Fyrstey ad v. först: primum. Prol. 
J. 17; pj. 7. not. 48. 

Fyrstumyzåw. först: primum. Kk. 6 
Kg. 1; iE. 6: pr; J. 17; B. 30 : pr; pj 
8:3; 14. *i 

Fyr vterandBy atlj. forn, som föiT va- 
rit: priscus, qui nntehac fuit Add. 1: 3 

Fes (gen. fea , B. 31: 1 ; M. 15. not 
75. &c. f€ey B. 33: 2. not 85. feasins 
pro fear v. fea sinSy Kg. 12:3.), n. 

1) fa, fäkr^atur: pecus. Kk. 15: i; 
18: I ; B. 2: i. &c. )( villi diur teller 
fughlar y M. 17: 1. nokot af py ftBy 
ex iis peooribus. B. 6: 3. Cfr. Fitetly 
Folk; Otama- y Ovita- y Yrknapa fta. 

2) (vide UplL. wib 3.) Vide Aftö- 
kis^^y En-y hdaghs-y VtepftB. * 

Fa^botyi. böter: mulcta. B. 18: 4. 
Cfr. Fasta 4f. *3 

36 234 Fä gaild — Fäderne. FtBgaildy n. gäld, skuld: debitiim, 
aes alienura. )( skript &c. Kk. 10: 
3- *3 

Fishns^ D. ialius och stall: bovile 
et equile. Kk. 2 : pr. *3 

Feelapis n. fäkreatur, boskap: pe- 
cora. B. 5:4; 6: pr; 24: pr. 

Falla y v. a. i) (videÖGL. sub i.) 
f.trtB a annan y M. 20: i. s) afdraga, 
minska: subtrahere, deminuere. feeU 
lis slikt af mark sum af markj M. 
23: I. 3) hindra: impedire. /. an^ 
hyrgd mans, B. 8: 5. /. ping, pg. 2: 
pr. not. 36. ping f^llis firi IfBnsmanniy 
pg. 3: pr. 4) försumma (något som skall 
göras) : negligere. f.y absolute. Kg. 10: 
3. \gfBrpay B. l:pr; 14: pr; 28: pr. 
K ^y99^^9 B. 21: I ; 24: pr. f. broy 
B. 24: pr , 3. f. manslot (af vargha- 
garpi) y B. 27 : pr. /. bupkafla )( vil- 
la , pg. 2. f. varpy byavarp &c. 
Kg. 12: pr, 3. f. ep (firi sikjy eper 
falz firi manniy Kk. 4: 3. not. 8p; J. 
3; B. 5: 3, 4; 9: pr; 18:7; M. 24: pr. 
taki ffeller lagh firi manni v. vits-- 
arp bondans y pg. 5: pr; 10: pr. f. 
laghping firi sik )( fylla lagh tBller 
vitne i laghpingumy pg. 9: 1. Cfr. 
Niper f/cUa. 5) förkh^ra oduglig: ina- 
tilem (ruinusum) pronuntiare. syna- 
mmn f. broy B. 24: pr. 6)(videÖGL. 
sub 40 I^k. 6. not. 1. faslla v. fmllas 
)( varia v. variaSy Kk. 10: i; 13:3. 
not. ip; 18: pr; G. 4: pr; Kp..l:3; 2: 
pr; pg. 3: pr; 6: 3. fmUas til drapy 
M. 28: pr. f(Bllaå( til priggia markoy 
Add. 12. synaband ok soknaband f.y 
pg. 5: 3. Cfr. Ntmidy Tolf. 7) fal- 
las (vide UplL. sub 4*)* /*• ^ ^^ 
( )( gita ép gangit &c.)j Kk. 13:3, 
4; G. 4: 1 . &c. f. at (epe ok) vitnumy 
Kg. 12: 3; B. 6: 3; M. 13. f. at (Ote 
0kj vitsorpuniy Kk. 13: 4; M. 17: 3; pj. 
5, 8: 3; pg. 7. * 

Fmnktay v. a. (proy. item; a fång) skafTa : comparare. til f. pml a fat (J^^ 
Kk. 3. Cfr. ÖGL. v. forfaengta. ^2 

FoTsker y adj. färsk: recens. takin 
(ok gripinj a -ki gaemingy Kg. 6: pr; 
Kp.ll:pr. *3 

Farpy f. Pard, resa: iter. Kg. 10: 
pr; 12: 1. Cfr. A-y Daghs-y Uter- 
farp ; Utfarpa dagher. '" 

FeestOy v. a. 1) fästa: figere. Vide 
StadffBSta. 3) fösta, trolofva: de- 
spondere. f kfmu manniy G.l:pr. 
kuna ok man fastas samany G. 3: pr. 
3) utfästa: (firmiter) promittere. /. 
gipt ( )( gälda), J.10:3; 11:3. f. 
leghoy B. 26: pr. not. 65. f. botety 
M. 23: I. f rat firi hnit siny M. 12: 
I . f (se. böter) i alla prea pripvm* 
ga y pg. 9:3. /. (manni) panninga 
(misp toka ok vitne) y pg. G: pr; 10. 
f (fasta v. vapaj ep (firi sik, hava 
firi sik taka ok vitne) y Kk. 13: 3; 
J. 18: i; M.21; pg. 10. f laghy pg. 
3: pr; 9: I. f sokny vide Sokn. Cfr. 
Ut fasta. * 

Fasta y f. i) föstning, trolofning: 
.sponsalia. G. 1: pr. 3) utfästelse , löfte 
(om böters erläggande eller ed): pro- 
mksio (mulctae vel iuramenti). pg. 
6: rubr. lagha f.y pg. 4:3. not. 8a. 
gälda aptir fastunne, i. c. secun- 
dum datum promissum. pg. 9:3. dylia 
f (cfr. UplL.), pg.lO: 1. * 

FastikunUy f. fästeq vinna: spon&i. 
G.2:pr, I. * 

FastipowningeTy m. i) föstepeo- 
ning, städja till legolijon: arrha nier- 
cenario data. B. 26: pr, 3. 3) hand- 
penning vid köp af lös egendom : ar- 
rha in erotione rei mobilis data. Kp. 
5: 3. *3 

Fapeme, n. i ) fäderne (slägt) : pa- 
ternura genus. JE.. 6: pr. -nes fr än- 
der y iE; 3: 4; 6: 3. )( möpemes fran- 
dety G. 1: pr. 3) födernearf : heredi- 
tas a patre relicta; a)^ i allmänhet: F^Rptme — GaHn. 235 geDeralim. G. 5: 3. X ^ttf^^mf^ G. 1: 
i; 5: 3; £.3: i. gonge /*. til -nes 
ok möperne til möpemes (cfr. UpIL.), 
^6: pr. b) i synnerhet ladernejord: 
speciatim fundus palernus. J. 1, 2: s; 
4: pr; 5: pr. )( mSpeme, J. 12: 5. 
sik ((lat.) /?ri /*. vtBvia^ försvara jor- 
den såsom sitt fäderne, d. a. bevisa 
alt han ärft den : probare se fundum 
hereditate accepisse« J. 1. liggi nr- 
fMer pem firi f.^ d. ä. de behälla 
(ieo såsom en orubblig (ärfd) egen- 
dom: fundus ille, baud secus ac (alius) 
liereditale acceptus, in firmo eorum 
esto dominio. J. 13: r. * 

Fn^pemes éper^ ra. ed derom, att 
man ärft jord (egenth'gen af sin far): 
iuramentuiUy quo probatur fundum he- 
reditate (proprie a patre) esse acceptum. 
X fasta epevy J. 18: i. 

Faipei^es garpeVy ra. fädernegård: 
praediura paternum. G. 5: 3. 

Fölghi^ n. följe, med följe: comita- 
lus. Kg. 5: q; G. 2: 2. Cfr. Flokker Ij 
Fm?ida flokker. *3 (fylghi) 

Fölghia^ v. a. c. da t. 1) följa, ef- 
terfölja: sequi. Prol.; B. 3, 19: 3; 25. 
&c. dombimt -ghiVj pg. 4:3. 2) med- 
följa: sequi, comitari. Kk. ll:i;20: 
pr; Kg. 2; Kp. 10: I. /. bana, f.sva 
flöpu sam qvikku (^c. til pingsjy M. 
17: 2. eper ^ghir vapa botuniy M. 20: 
5; 21: rubr. piBV skal rena göpsl f.j 
6. 10: pr. 3) finnas, vara till (i en 
wis Äik): adesse, exsistere (in re qua- 
d;im). fastcti* f, mannij J. 9: i. ^gfur 
pem faller fasta r^tter^ J. 6: pr. f. 
p^r fnlär fastar, J. 4: pr. /. Iianum 
f»U (pingsj vitne, J. 1, 11: pr. f full 
aft/skt vitne, -ghir ei aftmkt reller 
ritne, B. 17: pr. fomhfejp -ghir (sq. 
nrfifBUi)y J. 13. garper aengin -ghir 
/se. fifBttiJj B. 14: 3. vape -ghir (a^U 
kr ovita gisruingjj B. 22: 1 ; M. 23: 
^* ^yli -iftir, M. 1, 3: pr. 4) ^^^l» raed : sture, facere cura aliquo. péen 
sttsmnumf^n vilia f, G. 5: pr. ptBn pe 
(15C. tolf mesnj f, J.l. f, pe ei ha- 
nuvdy J. 7: pr. cfr. not. 16. ibid. 5> 
(vide UplL. sub 5.) f. bupitilbgrdj 
tillbjuda sig att lösa jorden: se ofierre 
ad redimendum fundum. /£. 2: r. /*. 
(lagha) tilbupij f, epe ok tilbupij 
vide Tilbup, /. epabapiy Kp. 14. /*. 
vapa epumy B. 18: 4. /• brända vapa^ 
Kk. 4:- 2. 6) göra, lägga sig på: fa- 
cere, sectari, operam dåre. f, osipu- 
ghum gceimingum, pg. 7. * Cfylgfii^O 

För^ adj. duglig, 1 stånd: par, bene 
com paratus. (bt ei fört ivir (bro) fara, 
B. 24: 3. Cfr. Vanför; lam-. Oföre. * 

Föra^ v. a. 1) föra: vehere, ducere. 
Kk. 1: pr; 2: 2; 6. &c. bort f,, B. 2: pr; 
17: 2. &c. förir tenkti fsc. koim v. hö) 
af (torp) borty B. 3. förir sipan bort 
f^. kom v. hö) af (se. akH v. feng), 
J. 11: 2. Cfr. Flytta; Af-j Dom-^ Ful-, 
In-j Vald föra; Raförning. 2) tillföra, 
tillfoga, göra: ferre, inferre. j6^m haver 
iak allnm fripdom fört^ pg. 11: 2. f. 
skyrp a fiot, B. 22: j . 

Föpa, v. a. 1) föda, framföda: gi- 
gnere, parere. föpaSy nasci. ^..3:4- 
inrikis födder, ofödder sum födder, 
Add. 1: 3, 5. Clr. In-, Ofödder; Til 
födas. 2) föda, underhålla: alere. J. 
17; Kp. 14; M. 17: i. f. ok fopra, 
allitt. Kp. 13: i. Cfr. Hemfödder. '' 

Föpa, f. föda : alimentum , victus. 
J.9:4; 17; Kp. 10:3. ^ 

Föpokoster, m. (vide XJplL.) J. 17; 
Kp. 10: 3. not. 44- *3 G. Gagn, n. gagn: uti I i tas. Prol. *3 
Gagna, v. a. gagna : utilitatem ad- 

ferre. Prol. not. 48. 

Galin, adj. galen, rasande: furiosus. 

g. man, M. 18: rubr. *" 236 Galten — Gu$. Galtevy iti. galt: verres, B. 32: pr. *3 
Gänga (ga^ K k. 8. not. i6.^> v. n. 
i) gä: ire. )( ripa^ Kg. 5: pr. vilder 
g. j B. 3. »ger ^c. htester) a wfmars 
(se. €Bng)y B. 9: pr. i kirkiu g. «p- 
tir barn sit mller bondaj Kk. 8. g- a 
mala ok a mat méep bondoj vide Malu 
til g-j, g. maep v. frän manniy J. 1. 
g. af fapurs rcpe, G. 1: i. reBtter 
malséBghande -ger firiy B. 3, 22: a. bo- 
te eeptir py mieetsjmen firi g. y d. ä. 
föreskrifva: ut aestimatores praecipiunt. 
B. 19: 4* not. 5p. pe mal lif ok gops 
-ger firiy M. 36:rubr. bvpkafie skal 
fram g. ok ei äter, pg. 2: pr. g. vn- 
dir skrift, Kk. 10: a. eper -ge til 
fa^tu ok féebota^.Kk. 16: r, 2. g. at 
illuj pg. 7. g. frän arve, JE. 6: i . 
g. undir las ok nykla ok spana bo 
manss pj- 10: pr, iulafriper &c. -ger 
in, i. e. incipit. pg. 11: pr. g. in til 
mans (cfr, UplL.) , M. 14: a. -ge pttt 
arf sva &c. iE. 3: 5. gange um post 
kor sva &c. Kk. 15: pr. skipti pera 
-ge &c. G. 5: a. skapi -ger gönum 
vmp, spiiBll g. gommi (garpj. Kg. 
12: a; B. 8: pr. korn &c. -ger af (iorp), 
iE. 2: 1 . g^ til skiptis v. pneskiptis. 
Kg. 5: pr; B. 24: pr. bgr agher til 
brut ok byamals g,, J. i. -ge egn i 
byrd, iE. 2: i . egn var burt -gin un- 
dan byrpamannum, J. 9: pr. -ge hälft 
(dikij a hvars pera lot, B. 12: pr. 
domber -ger ivir man, pj. 4: pr. Cfr. 
Äter-, For-, In-, Legho-, Viper-, Ut 
gänga, a) (vide UplL. sub a.) ^eptir 
py sum pfBt galder ok -ger, secun- 
duQi vulgäre pretium. Kp. 10: 3. 3) 
v. a. (vide, UplL. sub 3.) ep g,, Kk. 
15:3; 16:1,3; Add. 1:4- laghg.,Kk. 
16: 3; Kg. 4: i; 10: 3; pg. 3: i; 6: i. * 
Gänga, f. gäng: itus. taka kmst 
4Bller hors a -gu (cfr. ÖGL.), pj. 
13: 1. Cfr. Frat^, Skogha^, Til gan^ 

9^ *3 Gangare, m. gingare, pa&sgångare: 
tolutarius (cfr. ÖGL. v. gänga 1). )( 
vinnare, B. 20: i; 24: i. 

Gånger, m. gång: itus. Cfr. Sko^ 
gha gånger. *3 

Gangu ren, m. (vide UplL.) B. 10: 
pr. *3 

Gap, n. gap, öpning: hiatus, uper-^ 
tura. g. €er ahuse, pj. 12: i. *a 

Garpadeld, f. ett stycke gärdsgård, 
som tillhör en af grannarne i en by 
att underhålla: pars saepimenti, quain 
struere debet unus ex vicinis in, pago. 
B. 18: 6. 

GarpafaU, n. (vide UplL.) g. göra, 
bota, J. 14:3,4. *3 

Garper , m. i) gärdsgård: saepes. 
J.13; B.l:pr; 2:i;5:4; 8:pr,4; 
12: pr; 14: pr; 18:6; 23: i, a; 28: 
pr. &c. faster g. , vide Faster 1. Cfr. 
Gmrpa; Fast-, Fiske-, Kirkiu-, Vreta 
garper; In-, Vtgmrpis. a) inhägnad 
plats: locus circumsaeptus. stimla kal 
&c. ur -pe (i.e. Ireegarpe) mans, B. 10: 3. 
stimla diur u -pum (i. e. vcarghagar- 
pum), B. 19: 4. Cfr. Uumbla-, Kirldu-, 
Trfe-, Vargha garper. 3) (vide VGL. 
sub 3.) B. 16: I ; M. 14 : i ; 20: 3 ; pj. 
16: pr. )( hus, B. 16: pr; M.27:pr. 
)( his et et ålder by, B. 18: a. innan 
goTp ok grindastoipa. Kg. 5: pr. ko- 
ma i garp ok i gömo mans, B. 6: pr. 
giva manni celler hmu frälse af -pe 
sinum, Kp. 3: i. Cfr. Kirkiu hols 
garper. 4) gård, landlgärd, hemman: 
praediura. kunungs , biskops g., J. 
7: 1; Kp. 10: 5. riddara &c. -par, Kp. 
10 : 5. Cfr. Fmpemes-^ Stttugarper, * 

Gittp kunder, m. gårdshund: canis 
villaticus v. villam custodiensw B. 33: 2. 

Garpsto, f. (vide ÖGL.) B. 8: 4; 
14: 3. *2 

Gas (f\. goA^ get), f. gäa: anser. 
Kk. 5: pr; 7: pr; B. 6: t; 3^:3, * Gata — Giléi. 237 Gata^ f. väg: via. B. 16: pr; pj. 

14. noL 53* ^ 

(Gåva, f. i. q. pif 2. Kk.r2:pr. 
not. 5Z.J * 

Geu, praep. c. dat i) till mötes: 
obviam. ff. brud komas G. 2: a. 3) 
emot: adversus, versus&c. vtBndabak 
g. andrfim ^ Kp. 5 : 1 . Ugg^ ''nan g, 
marnn, M. 23: pr. g^lde qvikt äter g. 
döpOy B. 6: 2. not a3. fult gifs g, fullu^ 
J. 12: 2. voipia g, domara, pg. 8: 1 . ^ 

Genéper^ ro. i. q. tvtBSvari (vide 
ÖGL.). Add. 12. coll. Kk. 16:3. *i 

Gengmrp y f. sammanskott ariifsme- 
del till konungen på hans resor, eller 
till biskopen då hun kom till en soc* 
ken för att inviga kj^rkan: conimea- 
tus, si ve regi itinern facienti, si ve epi- 
scopo paroeciam templi consecrandi 
caussa visitanti allatiis. Kg. 3. biskups 
g,, Kk. 5: rubr, Talem commeatum 
alii poscere probibentur, Kp. 13: pr. * 

Genlöt, r. idem » ut videtur, ac ga- 
tUj cui vocabulo h. v. per allittera- 
lionem subnectitur, pj. 14. not. 53. 
111. vertit h. v. aliis locis occurren- 
tern ac cum v. gata connexain: "pa- 
scuura limitaneum", quod ita dici sta* 
tuity '^quia in eo concurrunt limites» 
vely quod idem est, quia alterum al* 
teri obversum est"; quae ta men ex- 
plicatio, mera sine dubio coniectura 
nisa, non videtur posse defendi. Cum 
eadem formula a gatum ok genlötum 
quoque occurrat in codice iuris ur- 
bici antiquiore, vulgo Biecrköa rät- 
ter dicto, cap. 11, vix aliquid cum 
v. lots pascuum, commune habere 
posse videtur, nisi forte dicendum sit 
genlöt proprie significare viam ad pa* 
scua ducentem. Cfr. VML. Ii. v. 

Gemnale, n. motsägelse: contradi- 
ctio. Conf. *3 

Genstas genMtan, ad v. genast: itli- 
CO. Kg.7:i. * Get, f. get: capra. B. 6: 1; 24: 1; 
29: pr. *3 

Gif, f. i) gäfva (det som gifves): 
donum. Vide Kirkiu^, Morghin gif. 
3) gdfva (kontrakt): donatio. Kk. 12: 
pr; G. 5: pr; pj. 7. * fgf&fj 

Gilda^ v. a. göra gild, bestämma 
böter för en sak eller en dräpen men- 
niska: mulctam pro re quadam vel 
occiso homine determinarc. (bro) gU- 
dis maep prim markum^ B. 24: pr. 
not. 1 1 . man 'dis mrep hundrapa 
markumj M. 12: 3. *3 

Gilder, adj. 1) gällande, giltig: va- 
lens, ratus. ÄL. 3: 4; B. 1: 1; Kp. 4: pr; 
pg. 5: pr; 8: r; Add. 11. Cfr. Ogilder. 
3) god , af ett visst värde : bonus , cer- 
ti cuiusdam pretii. gitt korn , Kk. 6. 
not. I. göre systur lot sva gillan 
&c. iE. I : I . göre sva gitt döt (fm) 
sum qvikt y M. 17:3. Cfr. Ogilder. 
3) fiir hvilken skall botas: pro quo 
mulcta penditur. vari g. at (prirmi) 
hundrapa markumj M. 27: pr ; 30. a- 
koma &c. vari gild at sex v. prim 
markum &c. Kg. 11: pr. &c. g. mtep 
fiaratighi markum v. vapa botum, M. 
6: 3; lU: 1; 20: 3,4- g- um örtughj B. 24: 
I. vari sva g. &c. Kk. 20:pr; M.6: 
pr; 12: pr. sar v. dräp vari gitt j M. 
12: 3; 25: 3. varin ei flereben v. sar 
gild ten pry, M. 3, 8: pr. höt ter eer 
prim stapum g, , M. 33 : pr. vari gitt 
mptir mifBtsmanna epe, d. ä. i den 
händelsen skall botas, och tillika den 
skadan ersättis, som affökreatur blif- 
vit gjord på hans hö: in illo casu mul- 
cta penditor, una cum compensatione 
damni a pecore foeno eius illati. B. 
8 : 3. Cfr. lam», Ogilder. * 

Gildij n. förhållande eller värde, i 
afseende pä beloppet af böter, som i 
ett visst mål skola erläggas: taxatio v. 
pretiuai , ratione habita mulctae in qua- 
dam caussa solvendae; kvart v. kvar 238 Gildi ~- Gismnfa eke. akoma v. sak v. skapi t^ptir v. nuep 
sinu g.^ B. 3, 18: 7; 19: 2; M. 7: pr; 
9: 1; 12: 3; 13; i; 24: 1; 33: 2. liggi 
(se. occisus) i g, sinUj G. 2: t; M. 23: 
I . liggin ämir i sinu g. ^ M. 10 : pr. 
gé!Bmingar liggin i g. sinu (b halvu dyr-- 
ra &c.y mulctu cuiusque delicti duplo 
maior esto. Kg. 11: pr. lig ge (bot) v, 
vari i samu g,^ M, 6 : pr, 1 ; 27 : pr. va- 
ld i samu g, um botena^ B. 15: pr. 
CIV. Af-, Atergildi. *3 

GildrUj v. a. gillra: pedicas v. de- 
cipuias ponere. B. 19: 1. 

GildraUj f. gillrande: collucatio pe- 
dicarum v. decipularum. B. ind. noL 18. 

Gildrej n. giller: pedica, decipula^ 
B. 19: 1,2,4,5; M. I9:pr. ^3 

Giltaj v. a. i. q. gildra. B. 19: 1 . not. 33. 

Giltan, f. i. q. gild7*an. B. 19: rubr. 

not. 3 2. 

GinuiHj vide Gönum. 

Giptj f. 1) i. q. gifi. Vide Siala- 
gipt 2) i. q. gif^- Kk. 12: pr. nött. 
53,58. 3) städja Tör arrenderad jord: 
arrba pro praedio condueto. J. 1, 3, 10: 
pr, 3, 4; 11- •-3. Cfr. Af-^ Undigipt, * 

GiptOy v. a. 1) bortgifta qvinna : fe- 
nainam nuptui dåre. g.^ absolute, G. 
3: pr. kuna -tis manni, G. 5 : 3. siang 
pe kuna eer gipt til^ G. 4 : pr. (cfr. 
UplL. iE. 3: pr.) Cfr. Gipter. 2) (vide 
ÖGL. sub 2.) g. sun sin oiller dottur^ 
G. 3: pr. man kan -tas alier kuna. 
mannij ibid. §.2. -tas mrep kunu ^ iE. 
3: I. 3) arrendera: conducere (prae- 
dium). g, iorp^ eghnalötij bol^ J. 10: pr, 
3,4; 11: pr, 1,3. g. iorp af andrum j 
J. 10: pr; 11:3. g. iorp undan an- 
druvij d. ä. till förfång för en äldre 
landbo, som ännu ej är upsagd: con-. 
ducere fundum in fraudem prioris co- 
loni, GUL nondum est denuntiatuoi de 
fuigrando. J. 11: 3. '' 

Giptaj f. gifte, äktenskap: nuptiae, 
coniugium. G. 1: j. * Giptar eper^ m. en ed, ovisst af 
b vad slag: iurarnentuin quoddam , in- 
certuin cuius generis, Add. 3, ubi de 
tali iuramento, et de iuraniento duo- 
decim virorum idem sancitur. Ad illu- 
strandum b. v. sensuin , cognitae v. 
gipt signiiicationes nibil conferre viden- 
tör. Cfr. Giptar vitni. 

Giptar midy n. 1) (vide UplL. sub 
1.) G. 3: rubr. 2) giftermål, äktenskap: 
nuptiae, coniugium. G. 6. * 

Giptarmaper (gipter maper^ gipte?'^ 
mander; cfr. K k. 13. not. 100, ubi h. 
v. varie scribitui;^^ m. (vide VGL.) 
Kg. 6:2; G. l:pr; 2: pr. rmtter g,^ 
Kk. 13; iE.3: 1. * 

Giptar orp, n. i. q. giptar mal 1. 
bepas g,y -pum rapa, G. 3: pr. 

Giptar vitni^ n. idem, ut videtur, 
quod giptar eper, Kk. 16: 4- oot. 9. 

Gipter^ adj. gift: matrimonio iun- 
ctus. Kk. 13: 4- Cfr. Lagk-^ O gipter. * 

Giptning CgipningJ^ f. i ) i. q. gip- 
tar mal 1. skipti mans ok kunu gange 
ifiptir lagha g.j i. e. secundum nor- 
mam solemni forraula giptar mal dicta 
praefinitam. G. 3: 2. coll. 3 : 3. et UplL. 
&, 3 : pr. 2) i. q. giptar mal 2, -gar 
allar ... aghi maper &c. , d. ä. i alla 
giftermål : in omnibus coniugiis. G. 3: 
'3. giptninga balker^ Prol., G. rubr. 

Giptninga maper ^ m. i. q. giptar- 
maper. rretter g.j, G. 1 : pr. 

Gislarj ni. pl. gislan: obsides. ku- 
nungi g. Sietiajlig.2. kunungimöta 
v. fölg/iia mjmp (grupum okj 'htm, 
ibid. *3 

Gisninga ek, f, fruktbärande ek, 
börande till ållonskog: quercus glan- 
difera, ad silvam glandariam perlinens. 
)( ek utan gisninga skogh, B. 18: 3. 
Cfr. Gisninga skog/ier.. 

Gisninga eke^ n. fruktbärande ekar, 
hörande till ållonskog: quercus glan- Gisninga eke — Gops. 239 diferney ad silvara glandariam perli'^ 
neotes. B. 18: 3. noL 87. 

Gisninga skogheVy ni. allonskog, sä 
stor alt ett visst antal svin der kunna 
gödas: Silva glandaria, in quu certiis 
suum numerus glandibussaginari pot- 
est- B. 18: 3, 5; 28: pr, 2. pé:en heter g. 
a ma skipa tiu sjnUj B. 15: pr. ful- 
der g,j B. 15: pr; 16: 1; 18: 5; quo- 
rum lucoruin primus nddit e\[)Hcatio* 
nera : p€sr a ma skipa fiuratighi svin. 
Prior pars h. v.» ut quoque credidit 
Ih., deducenda videtur a g^ta^ custo- 
dire (vide VGL. et ÖGL.); quod si ita 
sity denominatio gisninga skogher i- 
dein exprirait quod vtsmkaUaper sko^ 
gher{s\Ae UplL.). 

Gita (impf. gat^ B. 18: 3. pl. gatn, 
M. 26: !.)> v. a. gitta, kunna» Förmå: 
posse. g. tinnd giortj ép gangit ^ man 
viper önndit &c. Kk. 7:pr; 15: 3» 4* 
&c. hvar v. €Bn han giter, pj. 4 : pr; 
Add. 1 : 1,3. qvtem giter ei gangit y 
B. 21:3. gops gitei' ei fullat fiuror 
tigki marker j M. 25 : r . * 

Givay v. a. 1) gifva: dåre. givan- 
de X piggiandcy G. 5: pr. g. iaqves^ 
dej CodK g. manni oqv^epinsorpy M. 
34. manni gifs vitsorp v. vald j J. 6: 
3; B. 29:i.&c. g. manni l/sn, Kp. 
13 : pr. g. presti kirkiuy Kk. 4 : pr. 
lagk g. 9 a) gifva , stadga lagar: leges 
dåre, statuere* Prol. b) försäkra att 
man ej skall kränka lagarne: spondere 
se leges non esse violaturuni. Kg. 2. 
g. domy Add. 11. g. lif celler limi fi" 
ri annars j M. 13: 1. namn g., vide 
Namn. Cfr. Friper 2^ Sak; Äter-, 
Fwe-y For-, Vt giva. a) skänka : do- 
nare. ^.7. )f stielia, Kp. 10: 1, 4» )( 
gmlda ok saliaj S. 2: 3. g. före sial 
sina, Kk. 12. 3) medgifva , eftergif- 
va: Goocedere. g. mamU Hfj pj.3. 4) 
gifva lag, stadga: legem sancire, sta- 
tuere. g. i lagk (ok i rmtjg Kp. 10 : pr; 11: pr. svm kan giorde ok gaf, 
Add. 1:8. * 

GiurpeVy adj. omgjordad: cinctus. 
Vide Lösgiurper. *3 

Gladlikaj adv. gladligen , med gläd- 
je: laete. Conf. 

G/afs eper,, m. (Isl. glapp^ n. mala 
fortuna; glapna, delicere, errare; 
glop^ n. pl. inconsiderantia; gltepr, prae- 
cipitatio, &c. ; cfr. UpJL. v. ^/öpö ory&) 
en af obetänksamhet eller förhastan- 
de gängen ed; så kallas ed, som utan 
dertill gifven dom blifvit gängen : iu- 
ra mentura inconsiderate v. praecipi- 
tanter factum ; ita appellatur iuramen- 
tum non lata praevia sententia datum. 
g, hetir pesn utan dom svmrs, Add. 
3. Cfr. VGL. v. löpis eper. 

Gor, m. (vide VGL.) *2 Inde 

Gonindaj v. a. sära (fäkreatur), så 
att tarmarne skadas och gorret kom- 
mer ut genom såret: (pecus) ita vul- 
nerare, ut, biesis ilibus, faex effluat. 
B. 33:2. Cfr. SkL. v. gornidings 
Vfprk. 

GotoTy m. pl. Gotländningar : insu- 
lae Gotlandiae incolae. Kg. 2. "^3 (gu- 
tar) 

Gopevy adj. god: bonus. Kk. 4: 4; 
Kg. 3. &c. gopir mfen, Add. 1: 7. go- 
pir sanninda mmn, Add. 6. sva got 
sam, kalver öre, B. 29: 1 . kuru g. piuf- 
naper ar, pj. 4: 2. * 

GopSy n. gods, egendom (i allmän- 
het, fast eller lös, eller bäggedera): 
bona (generatim, raobilia velimmo- 
bilia, vel utraque). Kk. 10: 2; i£. 5: 
pr; 7; J. 15: pr; M. 22: 3; 25: t; pj. 
16: 3; Add. 1: 3; 8. lif ok g., M. 36: 
rubr. iorp ok fsc. annat) g.j M. 36. 
förgöra iorp ok g. tälu, ibid. pr. 
pera g. (a) til skiptia gänga, g. pe- 
ra pem af taka, g. pas dr^pin ter, 
u e« bona raobilia. Kg. 5: pr. (coll. 9: 
pr.){ Kp. 11: pr; M. 22: 3. smlia 240 Gops — Gupsfriper, fiBpertie sit ok köpa annat g.y skip* 
ta pera g. borty hmungs ^ kirkiu &c. 
ff.y i. e. bona immobilia. J. 2: a; 12: 
5; Add. 1: i,3. * 

GopviHy m. fri vilja, samtycke: li- 
berum arbitriurn, consensus. utan v. 
m^ 'Ra mansy Kk. 2 : 3 ; 4: pr; B. 33: 
3; Kp. 10: pr; Add. 1: i,3. utanptBt 
mä siaelft nuep -Ha &c. J. 12: 5. nw^ 
'lia unna v. utgöra &c. pj. 16 : 3 ; 
Add. 1 : 5. * 

Grafjt. giop: fossa;M. 19: i; t. ex. 
lill villdjurs fångande: ex. c. fovea. 
B. 19: 3 , 4- not. 67; M. 19 : pr. *3 

Granyf.l gran: abies. B. 18: 3. 

Grannij m. granne: vicinus (cfr. 
ÖGL.). J. 18:pr; B. 3, 5: 4; 18: pr, 3; 
20:5.&c. Cfr. Svania^ Fitm, Vier- 
iaj Nag7^annL * 

Gravaligkrey n. €tt till fiskeverks 
anläggande tjenligt ställe, troligen så^ 
dant, der vattnet är djupare och bott- 
nen bildaren grop: locus operibus pi- 
scatoriis idoneus, tali,s, ut videtur, 
ubi 'fundus depressior est fossaeque si- 
milis, aqua vero altior. )( vasalighrey 
B. 20:3. 

Greva dömey n. grefskap: comita- 
tus, regio comiti subiecta. x\dd. 1: 3. 

Grindj f. grind: porta clathrata. B. 
9: 2, 3. * 

GrindastapeTj m. ställe der en grind 
står: locus, ubi posita est porta cla- 
thrata. innan garp ok -apy allitt. Kg. 

5: pr. not. 34- 

Grindastolpij m. grindstolpe: ful- 
crum portae clathratae. Vide Gar- 
per 3. *3, 

GripOj v. a. 1) gripa, fänga: corn- 
prehendere, capere, g. man vip ra- 
fömiitgy B. 23 : pr. varpa takin ok 
gripin a fmrsH géserningy Kg. 6: pr. 
varpa gripin mmp fullum piufnape^ 
pj, 4: 4. varpa gripin vip v. wäjJ, 
B. 23: pr; M. 13: pr; ?5: pr; pj. 11: pi^. Cfr. Af^y Agriper; A gripa. 2) g. til 
(vide XJplL.). g. til (kmru (eller) vits- 
orpay taluy svara (cfr. UplL.), pj*7; 
pg. 4:4; 0: 1, 3. g. til AemulsmanSy 
taka ^k vitHBy J. 14:3; pg. 10:pr. 
g, til kemföpOy lepsnay förfalla &c. 
pj. 7, 8; pr; 9. 3) bevisa: probure. 
tve g, köp (ietter skipti) a eny J. 6 : 
pr, I. * 

Gripty f. grift, graf: sepulcrum. 
*3 Inde 

Griptar bakki, m. brädden af en 
graf: labrum sepulcri. a g. (cfr. UplL. 
v. grava bakki)^ M. 21:pr; 25: i. 

Grumiy n. grund, botten (af ström 
«ller sjö): fundus (iluminis vel ma- 
ris). pj. IS. 

Grupy f. frid och säkerhet: pax v. 
incolumitas (cfr. ÖGL,). möta v. föl- 
gkia kunungi nuép -pum ok gislumy 
Kg. 2. möta kunungi mrép g. ok frip, 
ibid. hmmnas a g. ok göra stBt (cfr. 
UplL. h. v., et iibrum meum pag. 219. 
ciL p. Sq-ös.), Kg. 4: i. * 

Grava (grava y B. 12: pr. not 35.>^ 
v. a. I ) gräfva : fodere. g. dikt y gror 
vary bruUy B, 12: pr; 19: s; M. 19: 1. 
Cfr. Ograwin. s) nedgräfva: defode* 
re. man i iorp g.y K k. 15: 1. 3) up- 
gräfva: elfodere. g. torfy B. 12: 1. 
*(grava) 

GuddombeTy to. guddom, det gu- 
domligaväsendet: divinitaSy natura ili- 
vina. Kk. 1: pr. 

GndfäpeVy ra. gudfader: pater spi- 
ritualis (cfr. VGL.). Kk.9:pr. *i 

GadmopeVy f. gudmoder: mäter spi- 
ritualis (cfr. VGL.). Kk. 9: pr. *i 

Gudsivilagh spitelly o. (vide UplL.) 
Kk. 15:3. *3 

GuUy n. guld: au rum. iE. 2: i; Kp. 
1: 1-3. Cfr. Finger gulL * 

Gullsmiperj m. guldsmed: aurifex. 
Kp.l:i-3. *3 

G4^sfriperj vide Friper 3. GupåHkami — Gåma. 241 Gt4^tikand, m. (vide UplL.) Kk. 1: 
i; 20: i. fölghia g.^ friper nutp g. 
(cfr. UplL.), Kk. 20: rubr., pr. *3 

GiBf prmU m. (vide ÖGL.) taha an* 
nan til 4sy Kp. 3: i. "^3 

Q/dds n. f) betalDing, ersättning: 
solutio, compensatio. sva mgkit sum 
hast i 'dej Kp. 8. (métpj fuUum -dum 
oterga^UUiy Kg. 11:3; B. 19: 3; 33: 
pr; Kp. 6 : 2. Cfr. AfrapOr, Viper gmld. 

3) skatt , pålaga : tributuni. Vide In- 
g^ld. 3) gäld, skuld: aes alienum, 
debitum. jE. 5, 7; B. 1: 1; Kp. 6 : pr; 
8, 9: pr; 12: 1 ; pg. 11: 2. Cfr. ¥te grcld. 

4) böter : mulcta. biupa g. éeptir dö- 
pm, M. 25 : 1 . lagha g., i. q. lagh- 
fmldy q. vide. Cfr. Morp*, Spor-^ 
Tarva- j Fapa gmld, * 

Gnfldtt, gmlla (part. pass. guldin j 
guBin)j v. a. 1) erlägga, betala, ersät- 
ta: pendere, solvere, rependere. g, gipt, 
P^Bmunga )( f^BSta^ J. 11: 2; pg. 6: pr. 
(iorpj giva ok g. (i. e. in solutum då- 
re) ok s4eRaj J. 2 : 3. g. af rop, J. 3. 
y. g^ldy JE. 5: pr; 7; Kp. 6: pr; 12: i. 
g, mamd f(B sit, B. 33: 2. vita (af- 
rt^J guldity J. 10:i; pg. 6: pr. ör- 
tughin -der ei utan snåpa p<enmnga 
X afgildi 4»r bape korn ok paninn^ 
goTj J. 17. 'di ut (gipt &c.Jj J. 11: 
2; B. 5: 4* Dot. 7; Kp. 9. g. annars 
g(emingar at (cfr. VGL), ^.6: i. 
Cfr. Af's Äter gmlda; OgulKn. 2) bo- 
ta: mulctam solvere. B. 9:2; 19:2. 
X fmsta, pg.9:3. g, böter ^ lagha 
botj M. 25: i; 31: 2, g.folh J. 11: pr. 
(bro) 'dis map prim markumj B. 24: pr. 
3) mista för begånget brott: ob com- 
missum crimen perdere. g. Uf (Mler 
limijj M. 14: 2; pj. 6: 2. g. hälsing B. 
5: 1, g. lim fhi lim ok äf fiH Rf, 
M. 10: 3. 4) gälla (t värde) : valere 
(certo pretio). *der p€Bt (skipj minna 
(mn pre marker), B. 22: i. mptirpg 

Corp. Jur. Sv. G. Jm. FoL IV. sum piet 'der ok gånger, allitt Kp. 
10:3. * 

Gésming, f. i) görande: factio. Vi- 
de Forgeeming. 2) (vide ÖGL. sub 
2.) Kg. 11: pr; M. 5: i; 23: 3. &c. onr 
dar -gar, M. 34. göra g. (tU annars). 
Kg. 4: pr; 8: 1; M. 18: 1. ^c. -gar ko- 
ma manna mmllum (cfr. UplL.), Kg. 
5: 2; B. 21: pr. göra til annan fulla g,^ 
i. e. drtBpa &c. Kg. 5:2. coll.pr. -gar 
h(Bnnar map hamrd (tilpings föra), i. e. 
n^ venenatas. M. 32. Cfr. Breder, Fmr- 
sker; Ovita', Valds-, Vilia geeming. 
3) bandtverksarbete: opus fabrile. stanr 
da a g. sinne, opere occupari. M. 27: 4* * 

Qmrp, f. 1) görande: factio. Vide 
Brölöpis-, Hemr, Upgmrp. 3) utskyld, 
gärd: tribotum, vectigal. Vide Gen-, 
Mat-, Skiuta-, Ut g^rp. * 

Gesrpa (part. pass. gmrper), v. a. 
gärda, bygga gärdsgård: saepire. g., 
absolute, J. 14: 4; B. 18: 6; 23: 2. cfr. 
Fiella 4. garp g., Kk. 2: 3; J. 14: 4; 
B. 23: 2; 28: pr. g. fastan garp (Xff* 
mmp stikilstör), B. 1: pr; 13: 2. g. um 
sik, B. 14: pr; 23: 2. garpa up g,, B. 
2: I ; 18: 6. Cfr. Half gmrpa, Ogesr- 
per. * 

Gterpe, n. 1) gärde i åker eller äng: 
äger v. pratum consaeptum. B. 11: 1; 
23: 2. alt g. )( deld v. sHpt en &c. 
B. 3, 4, 5: 2; 7: 2. not. 42. 2) inhägnad 
skogslott: portio silvae consaepta. B. 
18:3. * 

Gästa, v. a. gästa : bospitari. g* man 
mi&p vald, Kp. 10: pr. g. til bonda, 
M.23:2. * 

Gäster, m. gäst: hospes. Kp. 10: i-4; 
14; M. 23: 2. * 

Gmstning (geBsning), f. (vide UplL.) 
Kp. 10 : rubr; 14. g. fatökra manna, 
Kp. 14: rubr. *3 

Göma, v. a. 1) förvara: custodire. g. 
at piuve, pj. 2. 2) bevara , tag;a vara 

31 242 Göma — Hålda. på : conservare. g. tiundy land &c. Kk. 
6 , 21; Kg. 12: 2; G. 6; Add. 1: 3. g. at 
husum v. garpumy Kk. 2:pr; B. 8:4« 
3) iakttaga : observare. Kk. 2: 3. Dot. 5 1. 
gömum han (se. bygninga rast) gdr- 
lika, B. 33: 3. * 

Gömaj f. förvar: custodia. G. 3:i; 
M. 18: I . pasnninga &c. til g. in s(bU 
ia v. in til g. toka, J. 16. Cfr. Gar- 

per 3. 

Gönum, ginum (cfr. B. ind. not. 9.) , 
praep. c. acc. genom : per. Kg. 2; B. 
2: I ; 8: I . &c. spi^Bll (Bru g. (barlid) 
ganginj B. 8: pr. skapi gånger g. bya- 
varp, i. e. hostas irrurapunt per me- 
dias excubias. Kg. 12: 2. * 

Gönumlayhaper, adj. genomstungen: 
transfixus. -ghat sar mmp undum tvem^ 

M. 11. '3 

Göra (part. pass. gör, n. giort), v. 
a. i) göra: facere. g. syn, ^.22: :k. 
gör siet. Kg. 4: i. sar gör, videöar. 
etzl värper gör, afteekt var gör, valds- 
gmmingar varpa göra (part. pass.), 
B. 5: 4; 17: 6; pg. 2: 1 . not esr saman 
gör, B. 20: 2. Cfr. Gterning, Ntsmd, 
RtBtter; Fast-, For-, Kun-, Up göra; 
Hema giorper. 2)gifva, erlägga: då- 
re , pendere. g, offer ok tiund, qvik- 
tiund, vtgeerp, laghmans pfenninga, 
Kk. 1: pr; 7: pr; Kg. 10: pr; Add. 9. gö- 
re sva gilt döt sum qvikt (cfr. UplL.), 
M. 17: 2. Cfr. Fram-, Utgöra. 3) ar- 
beta (metall): facere (opus ex metal- 
lo), for ma re. g. gtdl tJ^llei' silver , Kp. 
1: r , 3. Cfr. Ogiorpei\ * 

Görlika, ad v. (vide UplL.) Conf.; 

B. 33: 3. ^i 

Götar, m. pl. (vide UplL.) Kg. 2. 
Cfr. Svear; Fes-, Osgötar. *3 

Göpsl, ? i) i. q. göpnvng (vide ÖGL.). 
B. 10: pr; 11: pr. Civ. Rena göpsl 2) 
gödsel: stercus, laetamen. Vide Göp- 
sia ron. *a 

Göpsla ran, n. rån af gödsel ; sä kal- las det, om man skär torf pä en an- 
nans åkerren, och lägger pä sin åker: 
raptio laetaminis; ita dicitur delictum 
eius, qui caespites in margine a&[ri 
alieni effodit suoque agro imponit. B. 
12: 1. Cum meliorationis nomine mar- 
go certae latitudinis addatur agro, cui 
adiacet via vel semita (B. 10: pr.), h. 
v. videtur deberi lusui verborum , cui 
locum dedit duplex v. göpsl signitica- 
tio, qua meliorationem et speciatim 
laetamen denotat. 

H. 

Haf, n. haf : mare. Kg. 11: i. ^3 
Hald, n. hållande: retentio&c. Vi- 
de Of-, Varp hald. *3 

Halda (impf. hioU, Kp. 11: 1.), v. 
a. c. dat. v. acc. r) hälla : tenere. Iiand 
sina h. a bok ok helghodomum, hel- 
ghadomar pe lian a -der, Add. 1: 3, 5. 
Cfr. Ujh, III halda. 2)qvarhälla: re- 
tinere. J. 13: pr; B. 13: pr; Kp. 11: i; 
M. 14: 1; Add. 4. h. firi andrum, J. 
15: 1; M. 16. inni h, B. 6: 2. Cfr. Up-, 
Uppi halda. 3) underhälla: sustinere, 
habere. (lagha) vmm v. laghvearn tan 
(tiund &c.) v. vip annan h., Kk. 6; B. 
l:pr; 7: pr; 14:3; 28: pr. frip h„ Kg. 
1. Cfr. Uppi halda. 4) skaffa , hålla: 
praebere , providere. kost h., Kk. 5: 1. 
Cfr. Uppi halda. 5) behandla : tracta- 
re. han fsc. sum) vmr tar -den, den 
som säger sig vara förfördelad (vid å- 
krens delning): is qui dicit se detri- 
mentum accepisse (in divisione agri). 
B. 3. Cfr. Mishalda. 6) hälla, anse: 
habere. han firi kunung h. ok hava, 
Add. 1:5. 7) hälla, förrätta: habere, 
facere. varp L, Kg. 12: 2, 3. ping k., 
pg. 1, 3: pr. syn v. synum L, B. 11: 
pr; 24:2. 8) hälla, iakttaga: servare, 
observare. h.krist bvp, frip, kunun- 
gi hfpno^ kirkiu &c. frmlse, Kk.lrpr; Hulda — Handraghin. 243 pg. ll:pr;Add.l: I, 3. €p&c. A.^Add. 
1: 3, 5. aUnm r€Bt -dmrni^ ibid. §. 5. '^ 

Raldhani (halhani)^ ra. (vide VGL.) 
)( tänder draparey M. 24: pr. )( sanr 
banij M. 26: 1 1 • '^ 

Haiffemiiy num. half femte : quatuor 
cum dimidio. Kk. 2: pr; M. 3. 

Halfgmrpay v. a. gärda till hälften: 
dimidia ex parte saepire. garp h.^ B. 
U: pr. not. 54. 

Ealfhmdarey n. ett hälft härad (hun- 
dare): dimidium territorium (hundré- 
dum). Inde 

Hdfhundaris bro^ f. bro, h vilken 
det åligger ett hälft härad att bygga 
och underhälla: pons, quem struere 
debet dimidium territorium (hundre- 
dum). B. 24: 3. 

Half mark y f. half mark: dimidia 
marca. Kk. 14; Kg. 11: pr; M. 3. &c. 
k panningaj Kk. 11: pr; Add. 7. 

HalSy m. hals: coUum. geBldiv.mi- 
sti v. havi forgiort -sin (cfr. UplL.), 
fi. 3: I ; 23: pr; M. 36: pr. h. ok gopSj 
M. ind. 36. *3 

Halva (alvajj f. hälft, sida: dimi- 
dia pars, la tus. g ange barn tilbtBtre 
'Vu ^cfr. ÖGL. v. alfj, JE. 3: a. af al- 
dra pera -vum (cfr. UplL.) , Conf. * 

Halvei^j adj. half: dimidius. A. boi^ 
byr^ hundarCj mansbot^ ntemd, öker^ 
örej örtughj vide Bot &c. hälft an- 
natj J. 17. Ä. priph K k. 5: pr. hälft ^ 
absolute, hälften: dimidium. Kk. 12: 
i; g. 3: i ; iE. 1: pr; 3: 5. &c. halvu dyr- 
ra v. höghrCj d. ä. dubbelt: duplo. 
Kg. 11: pr ; M. 6: pr, i ; 12: 3. halvu 
fimnay hälften: dimidio. B. 31:i; M. 
6: 2. ^• 

Hamarskipty f. gammal och mindre 
noggrann delning af by : vetus et mi- 
nus ordinata pagi divisio. )( solskiptj 
B. 1 1: I . Cfr. UplL. v. hamar. 

Hamblan, f. (vide UplL.) Kg« 8: 
rubr. '*3 Hamn» f* hamn : portus. Kg. 11: 3; 
M. 30. *3 

Hamna^ f. (vide ÖGL.) Add. 2, 12. 
)( alt skiplaghy Kg. 10: i . )( (ålder) 
fiarpungeTy Kg. 10: 2, 3; pg. 2: pr. Cfr. 
UplL. h. v. "3 

Hamnu maen (hamnamiBn) , m. pl. 
(vide UplL.) Kg. 10: pr. *3 

Hamnu vapn, n. pl. vissa vapen som 
hvar hamna skulle hälla, för att der- 
med utrusta den man , som frän ham- 
nan skulle utgå i leding: certa arma, 
quibus quaevis regio hamna dicta in- 
struere debuit virum , in expeditionem 
bellicam emittendum. Add. 2. 

Hamp,! hampa: cannabis. B. 10: i. 
not. 100. 

/fa^^pron. pers. han: ille. tilhans^ 
till honom: ad eum. Kk. 1: pr; B. 26: 
pr; M. 18: i., * 

HanbughU ni. (Isl. handbogi) hand- 
båge, vanlig båge (som med blotta hän- 
derna spännes och hålles spänd): arcus 
manuarius (qui solis manibus tenditur 
tensusque tenetur). Add. 2. Cfr. librum 
meum supra pag. 219. cit. p. 97. 

Hand (dat. hé&nde^ B. 33: pr. not. 
80.), f. hand: manus, m^p fastri h.^ 
vide Faster 1. pumulfinger (Br half Lj 
M. 6: pr. hand a fftej btera^ vide Bee- 
ra /. i 'dum hava^ B. 29: 1; pj. 7,8: 
pr; 12: 4* handameBllum hava, M. 22: 
3. toka i 'dum (annars) , pj. 8: pr; 
14. stBtia laghj hus &c. i hfender 
mannij vide SiBtia. takum i h/ender 
v. i taka hcender sretia, hava f^bot i 
taka 'dumj vide Taki. lepa manni a 
ha&nder v. til -da^ sik af -dum lepUy 
vide Lepa. raina ur handum manni, 
B. 6: pr. Cfr. Vreps hand, AfhtBnda. * 

Hand, ? slag: genus. Vide Aldra 
hända, *3 

HandemuBllum, vide Hand. 

Handraghin, adj. (vide UplL.) -ghit 
ron, M. 15: rubr. *3 244 Handski •— Helgkuna mesm dagher. Handski (hanzskijj m. handske: chi- 
rotheca. B. 28: a; Add. 7. *3 

Handv€Brki, handvirkij n. i) ger- 
ning, som verkställes raed händerna: 
aclio quae mani bus fit varpa -kum 
sinutHj B. IS: 2. not. Si; 19: s. spil- 
las af mans 'knm^ Kp. 7. (manna) 
h. synis (a garpe v. manni v. like) 
(cfr. UpIL. v. hända véBrk), B. 8: pr; 
M. 20: i; 22: i; 27:5. a) ett med 
händer gjordt verk: opus manu factum. 
B. 19: 3, 5; M. 19: rubr. hus mller anr 
nur h. manfutj M. 20: pr. "^a 

Harmbevy m. harm, vrede: dolor» 
ira. *3 Inde 

Harms vili^ m. vredesmod: i ra tus 
animus. B. 33: pr. 

Harva y f. harf: occa, pecten occa- 
torius. B. 2: pr. Cfr. AnhiBTve. *2 

HarveVy m. i. q. harva. Vide Åker" 
harver. Cfr. AnhtBrve. 

Haslj f« hassel: corvlus. B. 17: 3. "^3 

Hasmtiy m. rödare: remex. Kg. 11: 
pr. *3 

Hatter^ m. (mans) hatt: pileum (vi* 
rile). hyl hvarte h, éeller huvtty allitt. 
M. 5:pr. dr. lam halter. *3 

Hava (impf. pK 3. p. hafdoy pass. 
hafdoSy Conf.)» v. a i)hafv«: habere. 
havi p€Bn iorpy d. ä. behälle: teneto. 
J. 2: t. p€en lata h.y d. ä. behålla: 
tenere. J. 12: 5. not. 3o. ensak kii- 
ntmgs h.j pg. 7; cfr. Ensak, vip hafs 
bape lin ok léeker^ i. e. adhibetur. 
M. 3. not. ap. vara skyldugher v. 
skola v. a:gha (atef) h., d. ä. erhålla: 
accipere. Kk. 4:3; 5: pr; 11: i; pj. 13: 
pr; Add. 8. p€er éBr prester skyldu- 
gher firi h. half marky havi prester 
tva értugha^ i. e. accipito. Kk. 11: 
pr; 13. a) hålla: habere, celebrare. 
syn v. stiJtmn syn h.j B. 5:4; 18:7; 
22: a; Add. 6. ping k., pg. 1. 3) 
hålla, anse: habere. htm ftri^htmmg 
halda ok h.j Add. 1:5. 4) framhafva, föra: adducere, adferre. h. fabot i 
toka handumy vide Taki. 5) v. aux. 
(vide ÖGL. sub 40 ^V/ amkti givit h. 
(cfr. vill takit hava^ UplL. M. 30: pr.), 
G. 5: pr. utan pmt viH pem låtit h, 
i. e. latay J. 12:5, nisi legendum sit: 
ptBn lata hava^ ut habet not. 3o. ibid. "^ 

Hel(heUy held)y adj. i ) hel )( half &c.: 
totus. helphundare )( halfty Kg. 10: 3. 
a) hel, oskadd: integer, sartus tectus. 
B. 5: I • 3) frisk : sanus vegetus. h. ok 
helbrypay allitt. K k. 12: 1. 4) helad, läkt: 
sanatus. sar €eru äter h.y M. 4: pr. "^ 

Heia fpart. pass. keldery sup. hdt), 
v. a. hela, bota: mederi, sanare. A. 
sar, M. 4:pr. not.45; 11. *3 

Helagher, adj. helig: sanctus. pttn 
helghi and, Kk. 1: pr; 9: pr; pg. 11: a. 
pe helgha kirkiaj vide Kirkia. hel- 
ghirforfmpeTy Kk. 1: pr. * (hmlmgher) 
Helbrypa (helbrygdo , kdbrygda 
&c.), adj. helbregda, frisk: sanus, ve- 
getus. Vide Hel 3. *3 

Helda.t (vide VGL.) B. 9: pr. * 
(hmlda) 

Helgha daghabruty n. (vide ÖGL.) 
K k. 17: f . "^3 (kmlgkudagha brut) 

Helghi dagher (acc. helghan dagh. 
pl. acc. helgha dagha)j m. helgdag: 
dies festus. Kk. 7: i; 10: pr, 1; 17: 1; 
18: pr; pj. 6: 1. * 

Hélghidomber, m. (vide VGL.) sv^er- 
ia a bok ok helghodamum hand sin- 
ne haldnej Add. 1: 3, 5. cfr. Bok. bip- 
ia sik sva gup kullan .. . ok all hel- 
gh^n ok helghadoma pe han a halder^ 
ibid. *! 

Helghi porédagher, m. (vide ÖGL.) 
pg.lLpr. * 

Hdghon, n. (aflidet) helgon: bomo 
post mortem in sanctorum numerum 
relä tus. Vide Hdghidomber, Helghu^ 
na messu dagher. 

Helgkuna messu dagher^ m. (vide 
VGL.) Kk.7:i. *i HeU — HimirikL 245 HMsVBu pinne, plug[g: paxillus. Vi- 
de piuper hett. *2 (hail) 

Hella, v. a. (vide VGL.) B. 9: pr. 
"^3 (kmlda) 

Hem (TkemeJ, n. hem, boning: do- 
mus. M. 12:pr. h. ok hus, Kp. 14. * 

Hem (heym), adv. hem: domum. Kk. 
1: i; 6; Kg. 5: pr. &c. * 

Hema, v. a. hjrsa , härbärgera : domo 
recipere. Vide Hysa. *3 

Berna (heyma), adv. hemma: domi. 
Kk. 7: i; 15 : 4; Kg. 11: pr; J. 4: i. &c. 
Cfr. Byffd. * 

Berna giorper, adj. hemgjord: do- 
mi factus. gripa tU -rt, i. q. Hl hem' 
gterd. pj. 7. 

Heman, adv. hemifrån: domo. pg. 

4: pr. not. 69. "^2 

Hemeliker, adj. hemlig: occultus. 
-** hus, hemlighus, afträde: latrina. 

M. 27: pr. 

Hem friper, ni. (vide VGL.) M.12: 
rubr.; pj. 4: pr; Add. 1: 3. *3 

Hem födder, adj. hemma född eller 

underhällen: domi alitus. M. 17: rubr. 

not 89. 
HemfOlgd, f. (vide VGL. sub i et 

3.) G. 5: pr, 1,3. * 
Hemföpa, f. (vide ÖGL.) gripa til 

h.,p\.l. *3 

Hemg^erd, f. (vide UplL.) gripa til 
k., pj. 7. not. 45. *3 

Hemohus, n. hemvist, boning: do- 
miciliura. Kp. 14. not. ^4* 

Hemsokn, f. hemgäng: securitatis 
domesticae violatio. Kg. 5: pr, 2,3. gö* 
ra (mofmij h., ibid. pr, 2,4- * 

Hemul, adj. (vide ÖGL.) Vide Ohe- 
imdt. "^3 

Hemula, v. a. öfverläta en rättighet 
ät en annan (med skyldighet att för- 
svaraett sådant öfveriåtande): ius quod* 
dam in alium transferre (cum obli- 
gatione ad defeodendam talem träns* 
ktionem). B. 20: pr. * Hemuls man, m. (vide ÖGL.) J. 6: 
pr; 14: 2; pj. 8: pr, 2. *3 

Bemult, hemtd, f. hemul, försvar 
för en rättighet, genom upgif vande 
af den person, af hviiken man fått 
rättigheten åt sig öfverläten: defensio 
iuris cuiusdam, quae efficitur laudan- 
do auetorem v. eum, a quo aliquis il- 
lud ius in se transiatum accepit. p€en 
suin ei haver firi sik L, d. ä. som ej 
kan bevisa att han af behörig person 
fått ät sig öfverläten rättigheten att 
släppa svin i skogen: is qui non potest 
probare se ius (sues in silvam mitten- 
di) a iusta persona in se transiatum 
accepisse. B. 28: t. "^3 

Heta (heyta, Kk. 4:pr.^^ v.n. heta, 
kallas: appellari. Kk. 4:pr; 15:4; G. 
2: pr; Add. 1: pr. isn (ptBtJ fäU heter, 
d. ä. är: si venalis sit (fundus). J. 2: 2, 
A. hötisvarper, nödsyn, gisninga sko- 
gher, almanna lep, hupsverf, laghslit, 
duladrap, torvogofld, glafséper. Kg. 
12: 2; B. 3, 15: pr; 20:5; M. 3, 11, 
22: pr; 30; Add. 3. A. horstakka, ris^ 
hufpi, lagha läker, ovormaghi, bana- 
man, G. 4: pr; Ea. 4: pr; M. 11, 18: pr; 
24: pr. hete piuver, B. 33: 3; Kp. 1: 
3; pj. 8: pr, 4. &c. * 

Heper, m. heder: honor. h. ålder 
p€Bn aeptir dödan [mr skyldugt at vor 
ra, i. e. ultimi honores, solemnia ex- 
sequiarura. iE. 7. "^3 

HeperKker, adj. hederlig: .honestus, 
illustris. Add. 1: 8, 9. 

Hepin (heypin), adj. odöpt (om barn): 
non baptizatus (de infante). Kk.9:pr; 

M.26:i4. * 

Hépray v. a. hedra: honorare. G. 
3:2. *3 

Hialpa, vide Hialpa. 

Himin, himil^ m. himmel: coelum. 
Prol. himna kwmnger, coelorum rex. 
Kg. 12: 3. *3 

Wmiriki, vl himmelrike: coelorum 246 Himiriki — Hog, regnum. Kg. 12:3; J. 18: i; B. 33: 3; 
Kp.l4. *3 

Hin, pron. i) den andre: ille, al- 
ter. J. 7: pr; 16; B. 6:2; 12: pr. &c. 
2) den (som): is (qui). B. 6: 2; 17:6; 
Kp. 2: 2. 3) artia def. A. annaVy JE. 
3: pr; M. 6: pr. * 

JBindrOjV.a. hindra: impedire. Kk. 
3; Add. 5, 12. pera ma hvarghin 
fare andrum ftBpeme h.y ingendera 
(af bröderna eller andra sins emellan 
lika nära bördemän) mä förtaga arf- 
jorden för den andre, eller hindra 
honom frän att börda (utan de få lösa 
hvar sin del) : neuter (fratrum vel ali- 
orum cognatorum pari gradu venditori 
iunctorum) alteri praeripiat fundum 
hereditariura , vel impediat ne alter 
illum redimat (sed ambo pro rata par- 
te redimant fundum). J. 4 : pr. 

Hindradagher^ m. (vide VGL.) G. 
3: 2. * 

HioTij n. pl. i) man och hustru: 
maritps et uxor. K k. 13; G. 6; M. 16. 
2) husfolk, tjenstfolk: servil aliique 
homines ad doraum pertinentes. kir- 
kiunna h.y "familiae in bonis ecclesia- 
rura commorantes, si ve per villicos 
regantur, sive per colonos, sive per 
inquilinos, sive etiam per novalium 
excultores," ut rem explicant Litterae 
Reg. die 29 lulii 1281 datae. )( klmr" 
ker, Kk. 19. kirkiu &c. gops ok h.^ 
Add. 1: 3. Cfr. Legho kion. * 

Hiona j n. (vide ÖGL.) bondans h.j 
Kg. 5: I. *3 

Hionalagkj n. hjonalag, äktenskap: 
coniugium. Kk. 13, 15: 2. * 

Hiona vigning^ f. vigsel : benedictio 
nuptialis. Kk. 13:rubr. ^3 

Hiorp, f. (vide ÖGL.) B.2: i; 23: 
2; 29: pr. *3 

Hio7*p kunder j m. fähund, vallhund: 
canis pecuarius. B. 33: 2. "^2 Hiorplötj f. betesmark: pascuum. 6. 
23:2. *3 

Hiorpvalder^ m. i. q. hiorplöt. B. 14: 
pr; 23:2. *3 

Hirpmariy m. drabant, hofman: sa- 
telles, aulicus. Kp. 5: 1. "^'3 

Hitta^ v. a. i) hitta, finna: inve- 
nire. B. 19: pr, 3; 30: pr; Kp. 5: pr. 
&c. i husum 'tas^ de re fur ti va vel 
alio illicito modo capta, Kk. 16: 1; B. 
16: pr; 26: 3; pj. 10: 1. -tas takit 
v. avcerkat^ B. 5:i; 7:2, banaman 
h.y M. 22: pr. kittas j pass. finnas, 
vara till: inveniri. Conf.; G. 1: pr; J. 3; 
B. 14: i; 24: 3; Kp. 2: pr. til hittas, 
idem. J. 3. Cfr. Til kitta. 2) råka, 
träfta: offendere, convenire. kittas j 
dep. råkas: convenire. k. sattir, vide 
Sätter. * 3) at kittas y dep. komma i 
slagsmål, slås: pugnam conserere, pu- 
gnare. G. 2: 2; B. 32: pr. 4) besöka, 
gå till: adire, visitare. man at h., 
G. l:pr; Kp. 10: i. * 

HitBlpa, kialpaj v. a. c. da t. hjelpa : 
opem ferre. k. manni v. ftB, Kk. 3; 
B. 33: 1; M.30. k. sik til föpo sin- 
na, J. 17. Ä. sik miep kand &c. M. 
6: 2. k. gops undan elde, pj. 16: 2. 
k. land at vtBria, ,Add. 1: 3. k,j. ab- 
solute, B. 18: 3. til k., Add. 1:9. ^ 

Hirernej m. hjärna: cerebrum. Vi- 
de ' Hör. 

Hofda, v. a. börja: incipere. k. 
epen, börja eden; säges här om vitne- 
na som svuro i föreden: initium fa- 
cere iuramenti; hic dicitur de testibus 
iuramentum praevium, foreper dictum, 
facientibus. pe tve epen A.j i. q. pe 
tve i forepenum eeru^ A^dd. 3. *2 

Hogy kug, n. i) huggning: caesio. 
göra k. a skogk, Add. 5. Cfr. Jf-, 
Blok'j Of-, Timberkogk. 3) såran- 
de : vulneratio. )( bardagki, M. 24: i. 
* (kug) Hogga — Hvarte^ 247 Bog ga (hugga. Kg. 8: pr. not 60^^^ 
v. a. j) hug^a: (securi, gladio &c.) 
caedere. A. ésller bryta, B. 2: t. h. 
finger &c. af manni, M. 6, 10: 3. A. 
farkost mans u lase, B. 22 : pn h. sunr 
der, vide Sunder. Cfr. Af-, Up hog- 
ga; lanihoggin, 3) hugga ned» fälla 
(träd): caedere (arbores). h. ek, fiar- 
pung af fuäum gisninga skoghe, B. 
15: pr; 16: i. &c. h. i skoghe, B. 16: 
i; 17: pr. h. löfstak, B. 17 : 2. eddinr 
tr^ niper L, B. 30: 1. 3) såra; i 
sjmnerhet göra fullsär: vulnerare; prae- 
sertim plenum vulnus infligere. M. 5: 
pr; 12: 2; 26: pr. )( baria, M. 24: r. 
A. annan v. varpa -gin fulium sa- 
rum. Kg. 11: pr; M. 5: i; 14: 2. )( var- 
pa barper, M. 8 : pr. )( varpa slaghin 
blopl^ete, M. 12: pr. varpa -gin hulsa- 
rum, M. 10: 2, hoggas, dep. muluis 
ictibus pugnare. M. 25:2. 4) bitas (om 
galt): mordere (de verre). B. 32: pr. * 
(hugga) 

Hor,n, hor: adulterium. Kk. 15:pr9 
3; G. 4. tv(Bfalt h., Kk. 15: 3. * 

Hordomber, m. hordom: adulterium. 
Kk. 15: pr; iE. 3:3. *3 

Hormals bot, f. böter för hor : mul- 
cta adulterii. Kk. 15:3. 

Hors,n, i)sto: equa. )( h(Bster,p\, 
13: I. )( g ångare el rivnare, B. 20: 1; 
24: I. 2) häst eller sto: equus aut 
equa. )( nöt, B. 6: i. "2 

Horstakka, f.; (vide TJplL.) jG. 4: 
pr. *3 

Hovaper, adj. (ab hover, ungula so- 
lida) som har bofvar: ungulis solidis 
praeditus. klåcat (se. fae) eeller hovat, 
Kp. 1: pr; pj. 7. not. 43. 

HocvLp fdat. hofpe, hopi, höpe), n. 
hufvud: caput. M. 2, 9:2. toka vapn 
ivir A. sinu, fråntaga en annan ett 
vapen, t. ex. ett svärd , just då det 
af den andre svänges öfver ens huf- 
vud, i afsigt attdermed göra skada: abripere ab alio arma (ex. c. gladium) 
capiti suo imminentia. M. 33: f. * 

Hovupduker (kowtduker), m. huf- 
vudkläde: supparus, amictorium. G. 
6. *3 

Hovupsar, n. sår tillfogadt hufvu- 
det: vulnus capiti illatum. M. 4: pr. 

Hovupsman, m. hufvudman: prin- 
ceps; i) i brott: in reatu. Kg. 5: pr. 
)( p(Bn i flok ok farunöte var, Add. 8. 
2) i edgång: in iureiurando. Add. 3. * 

HomipsdBTe, n. i. q. havup sar. M. 4: pr. 

Hvar (n. hvart), pron. hvar: quis- 
que. h. um sik, Conf. h. mptir an- 
drum v. annan, Prol.; Kg. 1. hvart 
et, B. 31: pr. annat Ai;ar^, antingen: 
sive. M. 2. * 

Hvar (n. hvat v. hvart), pron. hvil- 
ken: quis. h. ptBt varpa kan, eho: 
quicumque. Kk. 11: 1 . hvat hfjBller var, 
pg. 10:pr. h. pera {hteller) &c. M. 
6: 3; J\ I9 12: 5. (B hvat sak v. f(e 
p(Bt vara kan, Kk. 19; B. 31: pr. (ee) 
hvat sakum, pingi, skapa v. tima ptet 
kan (héslst) vara, Kk. 19; Kp. 7. not. 
4; 14; pj. 11: pr. hvat skilnapi pera 
mtBllum var. Kg. 4: pr. Cfr. Lund, 
Jtt. "^ 

Hvar, ad v. hvar: ubi. Vide Fa 1, 
JE. * 

Hvarghin ftlat. hvarghum; n. hvart e, 
duL hvargho), pron. ingendera: neuter, 
nuUus. B. 14: pr; Kp. 9: r; M. 6: 2; pg. 
9: 2. h. pera, J. 4: pr; 6: i, 2; 10: pr; 
jB. 23: 2. &c. hvarte pera, neuter. pj. 
12:3. * 

Hvarghin, ad v. ingenstädes, aldrig: 
nusquam, numquam. M. 35. * 

Hvaria lepes, adv. på hvad sätt som 
hälst: quocumque modo. JE. 6: pr. 

Hvart, adv. hvart, hvarthän: quor- 
sum. J. 11: pr; pj. 12: pr. *2 

Hvarte, n. a pron. hvarghin, q. 
vide. 

Hvarte (hvazke, B. 20: S), conj. hvar- 248 Bvarte — Hvnder. ken : neque. h. ... ätter , Kg. 11: pn 
G. 4: pr; 5: a. &c. * 

Hvat^ eoDJ. i) antiogen: utrum. 
h. ... mUer, Kk. 4: 4; 6. doL i; Kg* 4: 
pr; J. 7: i ; 12: pr; B. 3; Kp. 2: pr. &c 
a) ehvad: sive. ^10^ å. • . • tBUer^ Kk. 
11: pir; 19; Kg* 5: pr; J. 17. &c. ((b) A. 
kmUer . . . iBlleTj Kk. 12: pr; J. 18: pr; 
Kp. 2: a. * 

Hvapan, ad v. li vadan, hvarifrån: 
unde. B. 5: a; 8: 3. '^'3 

Hvetebröd, n. h vetebröd : panis tri- 
ticeus. Kk. 5: pr. 

Hug^ Hugga, vide Hog, Hogga. 

Bugher, m. hfig, sinne: animus. 
Vide AthughL ^3 

Bughnaper (gen. -j&^r pro -par)^ m. 
hugnad: solamen, gaudium. tröst ok 
h.j gagn ok A., Prol. 

ffughsan, f. (vide VGL.) Vide Dm- 
hugksan. ^1 ^mxan) 

Hviter, adj. liyit:albus. WåeSun- 
imdagher. *Z 

ffulj n. i) hål (itröd): cavum (ar* 
boris). B. 30:i. 2) bröst- eller buk- 
faåligheten: cavitas pectoris vel abdo- 
minis. Vide HulstBre. 

Huldj n. kött: caro. i hofpe esller 
i 'de, M. 2. Cfr. UplL. h. v. * 

Hulder, adj. i) huld, nådig: pro- 
pitius. bipia sik sva gup kullan &c. 
Add. 1: 3, 5. 3) tillgifvcn: pius, fide* 
lis. kulle ok troTie pianistoman, ibid. 
§.5. *i 

HuUlnn (kvilkin, kulkin, kolkin), 
pron. i)hvilken: quis. L pera, J.6: 
pr. 2) hvilken som hälst : quicumque. 
Kk. 4: 4; 18: 1; Kg. 9: 1. &c. a k. pe^ 
ra, pg. 6: 2. * (kvilikin) 

Ihilsar, n. i. q. kulsare. M. 11. )( 
kovopsar, M.4:pr. koggin -rum, M. 
10: 2f ubi tamen pro -rum legendum 
yidetur fulsarum v. fulsarum. 

Hulsare, n. (vide UplL.) X kom^ 
sarej M. 4: pr. Cfr. Bntsar. *i Humbla garper, m. humlegård: a- 
geltus lupulo consitus. Kk. 7: pr. 

Humbli, m. humle: lupulus. Kk. 7: 
pr. *3 

Hfmdare, n. 1) härad: territorium 
(hundredum). Kk. 15:3; Kg. 4: pr; Kp. 
13: I. &c. )( skiplagk, pg. 11: 1; ofr. 
Skiplagk. kalft k. )( kelt v. alt k.. Kg. 
10: 3; pg. 2: pr. cfr. Halfkundare. fiar- 
punger -ris v. af k,, vide Fiarpunger 1. 
innan v. utan --ris, J. 7: 1 ; pj. 8: pr; 13: 
I. öre af kvarre ^ris mark, d. ä. af 
hvar mark, hvilken såsom böter eller 
på annat sätt tillfaller häradet: ex 
quaque marca, quam mulctae nomine 
vel alia ratione capit hundredum. Add. 
9y 12. a) häradets invånare: incolae 
hundredi. k. skal hanaman fhma, k. 
allu bup fa, M.22:pr, f. k. tilpmgs 
qvalia, pg. 1. sak ut sökia nuep k., 
B. 1: I ; pg. 5: 2. *3 

Hundaris bro, f. bro, hvilken det 
åligger ett härad att bygga och under- 
hålla: pons, quem struere debent to- 
tius territorii (hundredi) incolae. B. 
24: 3. 

Hundaris man, m. pl. häradets in- 
vånare: incolae territorii (hundredi). 
M.22:i. 

Hundaris namd, f. (vide VGL. v. 
karapsnamd) utan k., d. ä. utan före- 
gången syn af häradsnämnd: sine in- 
spectatione a nemda hundredi antea 
habita. B. 24: 4. k. skal vita kvot . . . 
ätter &c. Kg. 4: 1 . k. a vita kvot par 
ar sant um , Kg. 6: pr. *3 

Hundaris syn, £ (vide UplL.) Add. 
6. *3 

Hundaris ping, n. häradsting : oon- , 
ventus iudicialis hundredi. firi sokn 
ok grannum firi ^ge eno, M. 18: 1. fi- 
ri sokn ok a ^gum prim, M.21:pn 
25: 1. *3 

åbmder, m. hund: cania. B. 32: nr. Hunder — Haller. 249 a; 33: a. Cfr. Garp-^ HUnp-, Ikomor, 
Mia kunder. * 

Htmdrapa (ktmdrad, Add. 1:8,9.^^ 
Dum. hundrade (och tjugo): centum 
(et vigiDti). pry h.j Confl; Add. 1: 8, 
g. vari gilder at prinni k. markum, 
M. 30. 6öte h. marker ok tiughu v. 
Huffhu marker ok h*j M. 6: 4- not 33 
(ubi textus pro tiughu babet XL)'y 
M. 27: 5; 28: pr; 32. bötis äter mtBp 
mvrpgmldvm v. ligge i préBÖöte tiu- 
ghu markum ok h.^ M. 22: pr; 27: pr. 
bötis äter mmp s. vari gilder at h. 
markum, i. e. CXX, G. 3: 1; M. 27: pr. 
h. märka bot, i. e. CXX. M. 35. * 

BuSj D. i) hus: domus. Kk. 2: rubr.; 
J. 10: a; Kp. 4: 1. &c. lag ka k., KL 
2: pr, i; Add. 12- Cfr. Bryta 2, Hem, 
Hemeliker, Hitta 1, Sitia; Almaimin- 
gis-, F€^, Hemö-, Stekara-, Sgmn-, 
Vistahus. a) befäst slott : arx munita, 
Add. 1:3. * 

Husbonde, m. husbonde: dominus. 
drtepa &c. sin k., M. 36: i. * 

Husbrut, n. upbrytande af hus, in- 
brott: effractura. Kg. 5: pr. ^*a 

Husfolk, n. husfolk : homines ad do- 
ffium aiicuius pertinentes. pj. 12: 5. "^3 

Husfni (hustru, Kk. 4: 3. not. i ; 7: 
I. not 73^3 f. husmoder, (bondes) hu- 
stru : raaterfarailias, uxor. G. 4; &. 4: 
pr. &c. )( bonde, Kk. 7: i;ll:pr; 15: 
3. &c. bonde €eller bryti h. pera &c. 
M.36:i. * 

Huva, I (vide ÖGL.) Vide Äfl«cr. *3 

Hup, f. hud : cutis. M. 4: pr. havi 
vald um k. hans (cfr. UpIL.) , pj. 1. * 

Hupstryka (hustryka), v. a. hud- 
stryka : virgis caedere. B. 16: pr. *3 

Hupsverf, ? (Isl. sverfa, limare, de- 
scobinare; inde, ni fällor, hodiernum 
nostrum verbum svarfva) hudens af- 
skafning; så kallas mindre sär: rasu- 

Corp. Jur. Sv. G. Aat. VoL IV. ra cutis; ila appellatur levius vulnus. 
blopseere peet h. heter, M. 3. 

Hvmrva, v. n. {}jsi. kverftij försvin- 
na, komma bort: disparere, amitti. B. 
5:3. *2 

Hyggia (impf. hugTipé)^ v. a. tän- 
ka , mena : cogitare , credere. A. sit 
vara, credere rem suam esse. B. 17: 
pr. * 

HyKa, v. a. hölja, betäcka: tegere. 
M. 5: pr. * 

Hysa, v. a. hysa , härbärgera : do- 
mo recipere. Kp. 14. L ok v. aeller 
hema. Kg. 9: 3; B. 26: 3. *3 

Héefli (vel forte h^evil, si kéafla sit 
acc. pi.), m. (ab htevia, attoUere) hö- 
tjuga : furca , qua attollitur foenum. 
B. 8: 5. 

Heefp, f. 1) besittning: possessio. 
hava h, a iorp, J. 6: i . not 3. Cfr. 
Fomhaefp. 2) lagersmal: stuprum, con- 
cubitus. Kk. 15: pr, 4* ^ 

Heefpa, v. a. bruka, ny tja (jord el- 
ler fiskevatten) : colere » uti (fundo vel 
aqua piscosa). J. 13: pr; B. 20: 3. h. 
iorp, J. 6: 2. )( taka af gift, ibid. §. 
I • A. fsc. iorp) undir sik, d. ä. bru- 
ka sjelf eller genom landbo : ipse vel 
per coionum uti fundo. Ibid. pr; * 

Hmgnaper, ro. inhägnad jord: so- 
lum consaeptura. B. 9: pr. *2 

Htel (hitel), n. död : mors. sia man 
i hml, Kk. 4: 4; M. 20: 3, 4, 6; pj. 11: I. Haelgd, ktBlgh, f. 1) helg, högtid: 
festum. Vide Forkéelgd. 2) fred, sä- 
kerhet: pax, securitas. Vide Man- 
h€Blghd. * 

H(Bller, ad v. häldre: potius. A. • . . 
tBn, G. 6. hvat h. . . . (eller, vide 
Hvat. kvar v. hvat k., vide Hvar. 
kmlst, superi, hälst: potissimum. pg, 
11: pr; Add. 1: 3, 6. i Ava* sakum v. 
sk€^a pat kan helst vara, Kk. 19; Kp. 

32 250 Heeller — Hmriansun. 14. hvem pe htBlst til höra^ t^-^* 

pr. * (hmlder) 

HalsléBghin, adj. ihjälslagen: occi- 
sus. M. 26: 5. not. 5o. 

U^mdy f. i) hämnd: vindicta pri- 
vata, ort&t h.j Kg. 4:rubr. a) straff: 
poena. kununglika Ä. pola^ Conf. * 

HiBtnna (n. part. pass. htemt^ Kg. 
4: pr. not. a3.), v. a. hämnas: uicisci. 
L:, absolute , M. 23: 3; 25: i. h.a man^ 
M. 4: pr. not. 43. — Hmrmas^ v. dep. 
idem. k. a man, M. 4: pr. h a annan 
man ten a ptBn sama gmming giorpi. 
Kg. 4: pr. h. a grup ok göra stBt, 

ibid. §. I. * 

Hmnday v. a. c. acc. v. dat. hända: 
accidere. fatökt, skc^i &c. -der man, 
J. ll:pr; 17; M. 36: i. kan manni h. 
göra kor, Kk. 15: 3. mang fall kun- 
nu h., Conf. hvaria lépes pmt h kan, 
kan sva illa L, M. 6: pr, i . "^3 

Béengia, v. a. uphänga: suspendere. 
Vide UphtBngia. * 

HéBTj m. här : exercitus. Kg. 12: n; 
JE. 6: pr; M. 36: pr; pj. 16: a. *3 

HterbtBrghi, n. (vide VGL. sub a.) 
Vide Kornhmrb€Brghi. *3 

HtBr fangin, adj. tillfångatagen i 
krig: hello captus. J. 9:a. 

HéBrféerd, f. härfärd, krigståg: ex- 
peditio beliica. Add. 1: i,3, 5. "^'i 

Heeria, v. a. (vide UplL.) land -as 
{Biler In^tBnnis, Kg. 12: a. * 

Hmrianstin, m. djefvulsson (ett oqvä- 
dinsord) : filius diaboii (convicii genus). 
M. 34. Ita iam Locc. et Ver. explica- 
runt h. v., quae sine dubio originem 
debet nomini Herian, quo Odinum ap- 
pellari, non uno tantum loco docet 
Edda; christiano vero aevo Odinum 
ceteraque ethnicismi idola in malorum 
daemonum numerum esse relata, no-* 
tissimum est (cfr. £• G. Gelter, Svea 
Rikes håfder, I. p. 367.) ; quo factum 
est, ut, v. karian in diversis compo- sitionibus habeat raalam significatio- 
nem, Ita haec v. heeriansun in anti- 
quis legibus pluribus locis occurrit in- 
ter convicia (vide BjaerkR. cap. 20; 
StL. RädstB. 31; Märg. Gårdsr., apud 
Hadorph ad calcem cod. BjaerkR. p. 33; 
ius aul. Dan. apud K. Rosenvinge, Samr 
Ung af gande Danske Love, V. p. 
26.); drengium ok kerians sonum, i. 
e. iuvenibus nequissimis, legitur in 
pdttr porsteins Uxa(åts, inter Fom- 
manna Sögur, III. B. Havn. 18^7, p. 
1 3 i; vocabula IsL herians^kedl, kerians- 
kerling cognita sunt, raihi tamen, quan- 
tum raemini, obvia non fuerunt (oc- 
currit illud quidem in pdttr por- 
leifs iarlaskdlds, inserto 01. T^ryggv. 
Saga, ed. Skalh. 1689, P- 1» P* ^^^5 
at in recentiore editione, Fornmanna 
Sögur, III. B. p. 97, legitur heliar 
karl). Danico vocabulo k(Bri€enskeetk, 
kerinsketk redditur Latinum nequitia. 
Den mldste Danske Bibel-OverstBt' 
telse, udg. af Chr. Molbech, Kiöbenk. 
1828, p. 190, 191,463; logen oc ker- 
renskedt, mendacium et nequitia, oc- 
currit in Christ. II Ordin* cap. 65, 
ubi Rosenvinge credit yocem k., si- 
bi omnino incognitam, significare "/or- 
tUBrmelige Yttringer eller BagvaskeU 
se mod sin Herre"' (1. c. IV. p. io8, 
534)9 apud Danicum auctorera saeculi 
XVI, Paulum Eliae, legitur: heerinske 
oc skalkked (Molbech , 1. c. in gloss.); 
Germunicum keriensäcken , depra va- 
te, Wisby StL. II. cap. 13, ex eo- 
dem fonte esse derivatum, manife- 
stum est. — Quod v. keeriansun re- 
centiori tempore, cum iam incognita 
esset propria eius significatio, mutata 
est in korenson, id similitudini tan- 
tum soni falsaeque etymologiae esttri- 
buendum, nihil vero ad explicandam 
originem veramque significationem il- 
lius vocaboli conferL Ih. , cui id quod UmrioMun -— Hör. 251 de nomine Odioi attulerat Ver., "pe- 
nitus iDCompertum" est, quique ideo 
de manifesta re dubitat, de origine v. 
i. diversas adfert coniecturas, quibus 
nixuSy h. v. iam "filium exsulis/\ iam 
"fiiium prostibuli" signiGcare credit; 
at haec recensere superfluum est. Ab 
Ib. parum abludit Rosenvinge, L c. 
V. p. 586. Recte vero in Lexico My- 
thologico Eddae Saem. P. III, Havn. 
1838, adnexo, p. 693, h. v. vertitur: 
''HeriaDis sive Odini filius." 
Harmanj m. krigsman: miles. Kp. 5: 1. ff«r op, n. (vide UplL.) Kg. 12: 
2. *3 

Bé^rrUj m. herre: dominus; ita ap- 
pellantur i) Gud:Deus. var h.^ Conf.; 
Add. 1: 8, 9. a) konungen , riddare m. 
fl. : rex , equites &c. (cfr. YGL. sub 2.) 
Cpnf.; M. 35; pg. 1; Add. 1: 8; 12. alr 
dra högstir huBrrar i svearikiy Kg. 4: 
pr; 9: pr. h. gatpat^ pg. 2: pr. 3) läns- 
herre: minister regins (cfr. UplL, sub 
3.) X IfBnsnum, Kp. 13: pr, 1 . A. ... a 
jiiBt kdn &c., ibid. pr. 4) enskild herre 
eller husbonde: herus, dominus, vara 
i h. sysluy pj. 9. * 

Hartugh, m. härtig: dux. Conf.; 
Prol.; Add. 1: 8. ^3 

HéBsle, n. (ab hast) hasselbuskar: 
coryli, -es hug^ B. 17: 3. not. 49-. 

HiBsle skogher^ m. hasselskog: co- 
ryletura. B. 18: 3. 

(Hmstafodhir ^ n. hästfoder: pabu- 
lum equarium. Kk. 5 : pr. not. Zl^.) *2 

Hasta kontjn. hafre: avena. Kk. 5: 
pr. *2 

HiBSta köpj n. hästköp: emtio equo- 
rum. A. ok skiptij Kp. 5: rubr. "^3 

HiBSt bakj n.? hästrygg: dorsum 
equi. tteggia a h.^ B. 10: a. älta piuf 
(^ 'kij d. ä. från en stulen häst pä 
hyilken han rider: furem depellere ab 
equo surreptOy cui insidet* pj. 13:i. HasteTj ro. 1 ) . häst: equus v. equa. 
Kk.5:pr; 18: 1; G. 6; JE.2: i.&c. 3) 
häst: equus. X skiutj Kp. 7. )( horSj 
pj.l3:i. * 

Hatta, v. a. (vide UplL.) Vide Vu 
per heetta. * (hteta) 

Htépan^ adv. hädan: hinc. pg. 11: 
3. *3 

Höfdinge^m. höfding, förste: prin- 
ceps. Add. 1: 8. *a 

Högker^ adj. 1) hög: altus. Cfr. 
Elder. 3) stor (till antal &c.): ma- 
gnus (numero). höghre böter ^ M. 18: 
I. kuna vari habni höghre at hotum 
€m maper (cfr. UplL,), M. 12:3. al- 
dra högstir harrar^ Kg. 4: pr; 9: pr. 
högsto sar^ vide Sar. * 

Höghtj adv. högt, mycket: alle, ma» 
gne, multum. til lagha teller hota 
höghra qva:lia (cfr. UplL. v. qvedia 5), 
M. 21: I. not. 75. *3 

HöghHpis dagher^ m. (vide UplL.) 
Kk.7:i. *3 

Höns^ n. (vide ÖGL.) K k. 5: pr; 7: 
pr. not. 38; B. 33: 3. *3 

HöT:, m. lin: linum. flyter sammi 
h. ok hiferne^ allitt., om linet, d. ä. 
lakanet, bestänkes med (den i sin egen 
stuga dräpnes) hjärna: si linum, i. e« 
culcita, adspergatur cerebro (eius, qui in 
suo ipsius cubiculo occiditur). M. 27: 
pr. Locc. perperam vertit: "ut cerebrum 
per aurium meatus fluat" Cum cita- 
tis verbis idem casus depingatur, qui in 
praecedentibus proponitur verbis: voT' 
per man dr^pin i stovu sieclfs sinSj 
neque audiendus est Ih., qui statuit 
hör hoc loco pro hior^ gladius, esse 
scriptum , ut sensus sit: "si gladius ad 
cerebrum penetra verit" (Gloss. v. hior), 
nec Ver. , qui credit pro hör legendum 
esse har vel hös. Si quid L c. e&set 
emendandum, potius coniicere vellem 
citata verba proprie pertinere ad ca- 252 Hör — lam boghi. sum in sequente perioda positum: voT" 
per man drapin i siang sitme. "^3 

Mörttj v. a. i) höra: audire. Conf.; 
Kg. 6: pr. &c. bön k.j Conf. Cfr. Åhö- 
ra* 2) tillhöra: pertinere (ad aliquem 
v. aliquid). pfsr til hOrer^ G. 6. Cfn 
TU höra, ' 

HöSjin. hufvud, hufvudskål: caput, 
cranium. sktera tungu ur höse man- 
ni^ M. 10: I. not. 10. 

Hö stakkerj m. höstack: meta foeni. 
B. 17: 2. *3 

Höta^ v. a. hota, hota: minari. A. 
andrum masp sten &c. M. 33 : pr. höt- 
ter €Br prim stapum glider^ ibid. höt 
mr map ätlu v. €Bngu bötj Kg. 5: pr; 
7: pr. ^• 

(Hö ttundj f. hötionde: decimac ex 
jfoeno. Kk. 6. not. 2 1.) 

Uötningj f. hötande: com mina tio. 
M.33:rubr. I. /, pron. I: vos, pj. 16: 2. *2 (ir) 
Ij praep. c. dat. v. acc. r) i: in. 
skipta heestum &c. i landslaghum )( 
a torghe, Kp. 5:pr. not. 8f. coll. §. 1. 
i (bot) (Bgha, M. 26: 7. drmper kana 
han i Py, aflar barn i py^ kan piuver 
sik dr^a i py^ Kg. 6: 1; ^.4: 2; pj. 
4: 4- sarabot vari i prim örum^ M. 18: 
I. i komoj vide Koma. 2) inom (tid 
eller rum): inträ (tempus vel locum). 
i stéemnudaghumj J. 4: 1 . land i lan- 
damtere v^eria, Add. 1: 3. * 

laj 1) interj. ja: omnino, certe. ^- 
ghia ia viper v. tilj K k. 12: pr. 2) ut 
subst n. ja, bifall: adsensus. utan ia ok 
gopviäa pera fangnum, Add. 1:3. * 
laky pron. jag: ego. pg. 11: 2. * 
lamföri, n. (vide UpiL.) Imggia y. 
Hggia til -ris^ B. 13: pr; 20: 5. not. 4- 
iamföriSy adverbialiter , B. 20: 5, nisi 
til i. legend um sit. ^3 lamgilder, adj. (vide VGL.) M. 12: 
3. not 45. * 

lamkristin, m. jSmnchristen, med- 
christen: socius christianae (idei. Kp. 
3: pr. 

lamlangij m. 1) (vide VGL. sub 1.) 
at -ga mote^ Kk. ll:pr. 2) är: an- 
nus. um -gan^ B. 26:2. (um) -gon 
allan^ Kk. 10: 2. innan v. um v. i 
-ga enum^ G. 2: pr; B. 24:2; M. 29. 
t. mr utij J. 5 : 1 • nat ok i. j J. 5: pr; 
M. 4: pr; pj. 8: pr. innan nat ok i. , 
Kk. 12: pr; &. 2: i; J. 10: 2; M. 22: 3; 
23: 1; 29; pj. 15. dagher ok i.j J. 
4: I ; M. 5 : pr. * 

lamn, adj. i) lika: par, aequus. 
sighia iamt varoj B. 11: pr. variprBr 
alt iamt ek ok gran^ d. ä. lika myc- 
ket botes för bfida slagen: ratione mul- 
ctae pendendae aequales sunto. B. 18: 3. 
2) lika när: aeque propinquus. iam- 
ner byrd at köpa, J. 2 : pr. noL 36 , 
nisi iamn^BT legendum sit. * (uempnj 

lamnarva, adj. indecl. (vide VGL.) 
jE. 1: pr. * (i/empn tjerva) 

lamnaper , m. billighet: aequitas. 
Conf. * 

lamnter, adj. lika när: aeque pro- 
pinquus. J. 2: pr., nisi i. pro iamner v. 
iamnir sit scriptum. *3 (irem neerj 

lamskiala, iamskila, adj. jndecl. li- 
ka i afseende pä bevisning (om tvä ve- 
derparter, som båda lagligén gä ed): 
par ratione probationis (de duobus li- 
tigatoribus, utrinque legitimum danti- 
bus iuramentum). Kk. 16:3; J. 1. 

lam skyldeTj adj. (vide VGL.) J. 2: 
pr. *2 

laqvtBpij n. ytradt bifall: adsensus 
pronuntiatus. Conf.; J. .8: pr. "^3 

larl m. (vide ÖGL.) Kg. 11: 3. iarls 
man, M. 35. "^3 

lam boghi, m. järnbäge (hvarmed 
skällan bindes vid halsen pä en ko): lam boffki «-> Inmm. 233 circulus ferreus (qao tintionabulum col- 
lo vaccae suspenditur). B. 29: pr. 

lamhatter, m. järnhatt, hjelm: ga- 
lea. Add. 2« 

lamAoffffin^ ad}, (vide UplL.) -ffit 
ser, M. 11. *3 

IkorfUi kunder j ra. en hund, som 
brukas vid ekorrejagt: canis ad venan- 
dos sciuros adhibitus. B<33: 2. 

Ikamij ekorfdj lu. ekora, ekorre: 
sciurus. B. 19: pr. *3 fykomi) 

lider ^ adj. ond: malus. at illu gatir 
guj pg. 7. cfr. Bilder. * 

Illa villaper (illaviHper)^ adj. illvil- 
lig, illasinnad: malevotus. B. 7: pr. *2 

liiy ad v. in: intro, ganga^ sökia^ 
vita in til mans, vide Gänga 1 &c. * 

Inbinda, v. a. ästadkomma bevis- 
DiDg: probationem adferre. ep L, Kk. 
15: 4. *3 

Infödder, inföder, adj. (vide VGL.) 
iE,7:rubr.; M. 36: pr. '1 

In föra, v. a. införa: inferre, inve- 
here. G. 5: 3; pj. 12: i. *3 

Ingång Oj v. n. ingå: introire. pj. 12: 1. * Ingmldj n. ingäld, inkomst: reditus, 
vectigal. Add. 1: i,3. *i 

IngcBTpis, adv. inom hägnad , ä Jn- 
hägnade egor: inträ saepimenta. B. 12: 
I. )( utgmrpis y B. 20:3; 30: pr. i 
akrum {eller i eengium t. )( utgeerpiSy 
B. 13: pr. coll-§. 1. *2 

(Inhyses folk, n. i. q. innis folk. Kk. 
11: pr. not. 62.^ *3 

In koma, v. n. inkomma, införas: 
inferri, invehi. G. 5: 3, *3 

InlaghsffBy n. inlagsfö, deponeradt 
gods: depositum, v^s^ deposita. J. 16: 
rubr.; pg. 9:5. *3 

In lapa, v. a. i. q. lapa. B. 5:4* 

hdépning, f. hustrus kyrktagning ef- 
ter giftermål eller barnsbörd: feminae 
introductio in ecclesiam post nuptias 
v el puerperium. Kk. 8.. "^3 In Imggioj v. a. inltfgga: deponere. 
pmnmnga tU mans i., J. 16. Cfr. 
Inlag ksf€B. *Z 

lnl€Bndis, adv. inom landskapet (Sö- 
dermanland): inträ provinciam (Su- 
dermanniam). JE.4:i; J. 4: i; M. 28: 
pr; 31: i. *3 

InléendskeTj adj. inländsk> Svensk: 
indigenus, Svecus. M. 22:3; Add. 1: 

3. *2 

Inle&nninger, m. inländning, Svensk 
man: indigena, Svecus. Add. 1: 3. "^2 

Inna, v. a. vinna, emottagå: adse- 
qui, accipere. t skript sina (cfr. 
UpIL.), M.28:pr. * 

Innan, prasp. c. gen. dat. v. acc. 1 ) 
i: in. t. by, aum, köpstape, sokn, 
J. 5: pr; R 23: i; Kp. l:pr; 4: i; 14. 
L soknar, Kk. 15: 3. not. 19. 1. kun' 
dariSj pj. 8:pr; 13: i. i. rikis, Add. 
1: 3. t. garpe sinum, M. 27: pr. gar- 
par sum pe i. sitta, pg. 2 : pr. koma 
i. trmgarp, B. 10: 4- *• hyabolstap, 
B. 21: I. dräp i. sianga, vide Dräp. 
€egha lot t. (öium), B. 31: 1 . ter lyti 
i. (sari), M. 12: 2. syms (se. pter) i. 
manna kandvirki, B. 8: pr. skipta bok 
i. tiu laghabalka, Prol. par i., ProL; 
Kk, 1: pr; G. 1: pr; Kp. 1: 1; M. 19: i. 
Cfr. Komja. 2) inom: inträ. i. tompta 
ra, M. 22: pr. i. pria sunnudagha, K k. 
6 y 10: 2. i. lagka stmmnudag&a, pj. 9. 
i. fyra manapa, sex viknr, &. 5: pr; 
Kp. 11: pr. i. nat ok iamlanga, vide 
lamlangi 2. i. iamlanga enum, G. 2: 
pr. i. pripia man )( a pripia man, 
K k. 15: pr. 3) innan, före: ante (tem- 
pus). i. pien dagh. Kg. 9:3. 4) ^^' 
verbialiter 9 a) inifrån: ab interiori par- 
te, i. af lande. Kg. 12: pr. b) innan- 
till: intrinsecus. )( utan, B. 5: t. j. firi 
borpe )( titan firi bryggiosporpe, M. 
26: 10. c) in: intro. ptBt sum kan 
I. haver skipt, d. ä. tillskiftat sig: id 
quod permuta tione accepit J. 12; 3. * 254 Itman 9okna m€Bn —-' Ivir. Innan sakna m^sn, m. pl. inom sok- 
nen boende mäo: viri inträ paroeciam 
habitantes. Kk. 15: 3. not. ip. 

Inniy ad v. inne: intiis. Uk ligger j. 
at banda, Kk. 11: i. i. varUy adesse. 
iE.3:4. i. kalday B. 6: a. * 

Itmisfalky n. inhysesfolk: inquilini, 
tugurii incolae. hava i. i garpe si- 

nunij pj. 12:5. not. 4'* P^* i- i ^^' 
sum siter map andrum, Kk. 11: pr. 
Cfr. VGL. y. innismaper. 

Innitakin, adj. (vide ÖGL, sub k) 
Kk. 15: 3. *3 

InrikiSjidv. inrikes: inträ (hoc) re- 
gnum. Add. 1: 3. * 

Insightij n. insegel, sigill: sigillum. 
Conf. *3 

InstBtiaj v. a. insätta , inlägga: de- 
ponere. J. 16. *i 

Intaka, v. a. i) emottaga: accipe- 
re. Kg. 10:3; 1.16; B. 26: pr. not. 68. 
a) (vide VGL. sub i.) B. 5: 4; 6, 9: pr; 
14: pr; 15: i; 23: 2; 31: pr. 3) intaga 
jord, inhägna mark: solum saepire. 
B. 13: 2. * 

Intekiuman, m. (ab intaka 1) up- 
bördsman: vectigaliarius. Kg. 10:3. 

Intektj f. 1) ingäld, inkomst: redi- 
tus, vectigal. kunungs -terj Kg. 10: 3. 
not. 96. 2) intagande af andras fakre- 
atur på sina egor; äfven det intagna 
fäkreaturet: captura alieni pecoris quod 
aliquis in suo agro invenit; quoque pe- 
ous ita captum. t. af akrum oAler 
^ngium, B. 6: rubr. göra i., dela um 
i. , ibid. §. 2. f. kamber i garp, i. e. 
peeus captum. Ibid. pr. 

In varpa, v. a. iniemna: committe- 
re f tradere. Kp. 1: 3. 

In värper, m. vakt, som i krigstider 
utsattes pä passande ställen i det inre 
af landet: excubiae tempore belli ido- 
neis locis in partibus provinciae inte- 
rioribus positae. )( byavarper et ut* 
värper. Kg. 12: 2. Cfr. Lyzimvarper. Invitna, v. a. bevisa med vilnen: 
testibus probare. J. 16. 

larp, f. i) jord: terra. Prol.; Kk. 
6, 9: pr; 15: i; J. 18: i; B. l:pr; M. 
30* Kk til 'Pa farpa, Kk. 11: 1. 2) 
jord, mark: äger, solum. Kk. 9: 1; Kg. 
9: pr. 3) jord, fast egendom: fundus, 
bona immobilia. Kk. 12: pr; G. 3: 3. &c. 
u i by )( skagker , J. 14: pr. t. ak 
gaps, vide Gaps. iarpa balker, Prol.; 
J. rubr.; 18: i. Cfr. J flinga-, Kirkiur, 
Lös iarp. * 

Iarpa, v. a. jorda, begrafva: huma- 
re, sepelire. Kk. 11: 1; M. 6: 3* * 

Iarpa av€Brkan, f. (vide ÖGL.) Kk. 
19. *3 

Iarpa dela, f. jordatvist: lis de bo- 
nis immobilibus. Kk. 19; J. 18: rubr. "^3 

Iarpa klandan, f. klander af jord: 
vindicatio rei immobilis. J. 1: rubr. 

Iarpa köp, n. jordaköp: emtio ven- 
ditio rerum immobilium. J. 4: rubr. 
i. ak skipti, J. 12 : rubr. *3 

Iarpa skipti, n. prdaskifte: per mu- 
tatio rerum immobilium. J. 5: rubr. ^ 

larpriki, n. jordrike: regnum terra- 
rum. )( himiriki, B. 33: 3. ^3 

larpmgha, f. jordegendom : bona im- 
mobilia, quae aliquis habet tqfftir 
^gha sitmi, secundum pretium fun- 
dorum, quos quisque in paroecia ha- 
bet. Kk. 1: I. 

larpeeghande, m. jordegare: domi- 
nus fundi. Conf.; Kk. 1: i. et not. 3; 
Add. 12. )( landbae, i. 10: 2; 11: 1. 
not. 6; 14: i. * 

Is, m. is: glacies. £. 6: pr. 

Ivin axlaper, adj. (vide UplL.) pj. 
12: I. *3 

Ivir, ivi, praep. c. dat. v. acc. 1 ) öf- 
ver: super, kasta i. hus, M. 7: pr. 
föra lik i. iarp, K k. 9: 1. oka i. åker, 
B. 5: 2. fylgUa kummgi i, laghsa- 
ghu, Add. 1: 7. i. pvcert piuff, M. 34. 
byabra sum faleepi skal i. fara at. Ivir — Kirkiu friper. 255 bolstapa bro pe almafma vmgher lig^ 
g&r i. ai, B. 24: pr. t. eno koma ^^yi^ 
de En 3. a) utöfver: träns, ultra. i. 
landamiBre^ Add. 1: 3. i. st^Bmnudagh, 
m^fastUj J. 2: i; 9: pr; 10: i. gops 
stim par €Br L atj M. 7. 3) öfver, i: 
per. t. al upland, alt sveariHy Add. 
l:pr, I. 4) angående, om: de. döma 
&c. t. mah Kk. 10: a; 21. * 

Ivirkl€Bp€j n. (vide UplL.) G. 6. *3 

Imsea^ v. a. (vide UplL.) Conf. *3 

Itd, n. pl. jul: festum nati vita tis Chri- 
sti. pregttande daffker itdaj Add. 12. ^' 

hdaaptariy m. julafton: yigilia na« 
livitatis Cbristi. pg. 11: pr. * 

luladagher^ ra. juldag: dies nativi- 
tatis Christi. Kk. 7: i; pj. 6:i. not. 
4r. *3 

lulafripeTj m. (vide UplL.) pg. 11: 
pr. * 

lumfrus f. jungfru: virgo. i. sancta 
mariaj Add. 1: 3, 5. K. Kafii^ ra. kafle: cylindrus, bacillum. 
Vide Bup-^ Lot kafli. *3 

Eal,l (Isl. n.) käl: brassica. B. 10: 
3. *i 

Kalker, ra. (vide VGL.) Kk.3. * 

Kedloj v. a. i) kalla, tillkalla: vo- 
care. prester skal -las firi sin for* 
mauj Kk. 10 : i . bönder til pings k, ^ 
pg.3:pr. Ar. ping (firi sikjj pg. 3: 
pr. not. 45; 7. sj/n -las til mans j J. 13: 
pr. 'laper af kunungij Kg. 12: 3. krist 
sik til napa k., d. ä. Åkalla: invoca- 
re. Kk. 1: pr. Gfr. Ater-j Saman-j Til 
kalla; Åkallan, a) kalla: appellare. 
k. itts patranattiL Kk. 4 : pr. k, man 
agnabak &c. M. 34. * 

Kalvevj ra. kalf: vitulus. Kk. 7: pr; 
B. 31: pr. " 

Karh m. i) karl: vir. Vide Staf^ 
karl a) enskild man: privatus vir. bn^e k. (d. ä. häradet: hundredum) 
ok kununger^ hvarle k. reller hinufir 
ger. Kg. 12:2; G. 4: pr. * 

Kasnavargher , ra. mordbrännare: 
incendiarius. M. 34. not. 46. '' (ka^na 
vargherj 

Kasta, v. a. kasta: iacere, coniice- 
re &c. k. annan utbyrpis i haf. Kg. 
11: I. k. til mans. Kg. 5:3. k.atfm, 
B. 33: pr. bolöxe ma til k.j B. 17: pr. 
k. ivir hus, k. fram firi sik, M. 7: pr. 
k. grind nip v. bort ur, B. 9: a. et 
not 86. Gfr. Upkasta: * 

Kaster, ra. kast» hög, stapel: strues. 
Vide Fipkaster. *3 

Katter, ra. katt: felis. B. 33: 3. *3 

IRrkia (g. pl. kirkiu, M. 22: pr, 3.), 
f. i) kyrka: aedes sacra. Kk. 1. &c. 
i k, gänga asptir barn sit ieUer bon^ 
da, K k. 8. prester (s^imj k. haver, 
JE. 7. firi k. tsller v. ok pinge, d. ä. 
kyrko- eller tingsfolket: coram horai- 
nibus ad aedera sacrara vel iudiciura 
convenientibus. M. 34; pj. 14. 3) kyr- 
ka, fbrsaraling: ecclesia. )( krona, Kk. 
21. pe helgha k., Kk. 20: pr; pj. 6: i. 
not. 4i; Add. 1:3. ch. Friper 3. kirkiu 
balker, Prol.; Kk, rubr. Gfr. Dom- 
ber 3, Bion 2. * 

Kirkiu bol, n. (vide VGL.) Kk. 2: 
rubr. * 

Kirkiu bols garper, ra. prestgårds- 
byggnader: aedificia ad habitationera 
sacerdotis pertinentia. Kk. 2:2. 

Kirkiu bro, f. bro pä kyrkväg: pons 
in via ad aedera sacrara ducente. B. 
24: pr. 

Kirkiu bygning, f. (vide VGL.) Kk. 
1: 1; Add. 5. *3 

Kirkiu friper, ra. 1) (vide VGL.) 
Kg. 7: i; M. 12: rubr,; pj. 4:pr; Add. 
1: 3. 2) den fred och säkerhet so ra 
kyrkan sjelf njuter: securitas, qua ipsa 
fruitur aedes sacra* Kk. 14. Éandera 256 Kirkiu friper significatioDem h. v. habet UpIL. KL 
18:1. C^T. Friper 3. *3 

Slrkiugarpery m. i ) (vide YGL. sob 
i.) Kk. 18: I. 2) (vide VGL. sub 2.) 
Kk.5:i; 14, 18: 1; 20: pr; M. 27: a; 
pj. 11: pr; 16: pr. pOn dömes utan 
'Tpy d. ä. till begrafning utom kyrko- 
gärden: lata sententia sepeliuntor ex* 
tra coemeterium. G.4: i. * 

Kirkingify f. i. q. stalaffipt. Conf. 

Kirkiu Unp, f. (vide VGL.) Kk. 19. *3 

Kirkiu kläpe, n. pl. kyrkkläder, helg- 
dagsktädning: vestis festa. G. 6. "^'3 

Kirkiu lagh» n. pl. (vide UplL.) Kk. 
rubr. not. i. *3 

Kirkiu landboe, m. (vide VGL.) Kk. 
2:3. ^1 

Kirkiu lykil, m. kyrknyckel: clavis 
aedis sacrae. Kk. 4 : 2. 

Kirkiu messu dagher , m. (vide 
VGL.) Kk. 7: i; Add. 12. *3rAi>*- 
vfUBSsu dagher) 

Kirkiu nykil, m. \. q. kirkiu h/kil, 
Kk. 4: a. not. 73. *a 

Kirkiu prester, m. kyrkoherde: cu- 
ratus. K k. 4: pr. not. a3. "^'3 

Kirkiu rmtterj m. (vide ÖGL.) Kk, 
21. )( landslagk, Conf. *3 

Kirkiu skruper ^ m. L q. skruper. 
Kk. 3: rubr.; Add. 12. 

Kirkiu sokn^ f. kyrksocken: paroecia. 
fin k, (cfr. UplL.), Kk. 15: 3; J. 12: i . * 

Kirkiu vigslj f. kyrkin vigning: con- 
secratio aedis sacrae. Kk. 5. 

Kirkiu vigsla spidd, n. i. q. vixla 
spia^U (vide ÖGL.). Add. 12. 

Kirkiu v^gherj ra. (vide VGL.) Kg. 
7: pr. * 

Kirkiu vteriandey m. (vide VGL.) 
Kk.l: 1; 3,4:4; Add. 12. Scribitur Äyr- 
kiovårdy Kk.l: k not. 7; 3. not. 86. "^3 

Kirkiu piuver, m. (vide UplL.) pj. 
11: rubr. "3 

' Kiurtilj m. kjortel: palla muliebris. inferior pars vestis; muiiebris. )( sta- 
nisza, G. 6. *3 

Kipy n. kid, kidling : baedus, capella. 
Kk. 7: pr; B. 31: pr. "^ 

KlandyU. (vide UplL.) pj. 8:4 ^^ 
7a. * 

Klanda, v. a. (vide ÖGL.) . k. iorp 
&a J, 1; pj. 8 : pr; 12: 4. *. ok qvisl- 
ia iorpy allitt J. 8: 1 . iorp klutra éel- 
ler k. €Bllér åtala, J. 0: 3. k. (bark 
&c,J firi mamdy B. 16; Kp. 1: pr; 2: 2; 
Pj- 7, 8: pr, 1 -3. skipti qvmlia a^ller k,, 
allitt. J. 5: 1. k,, absolute, Kp. 1: pr; 
2: 2. 'dat lépis manni til hända, teptir 
py -dat €Br til, d. ä. den klandrade sa- 
ken: res litigiosa. pj.8:3,4. Cfr. O 
klandaper. * 

Klandan, f. (vide UplL.) B. 16: rubr. 
not. 98 ; pj. 7: rubr, Cfr. lorpa klan- 
dan *3 

Kliva (klyva), v. n.klifva: scandere. 
M.20:2. -3 

Klokka, klukka, f. klocka : campana. 
Kk.3,4:4. * 

Klokkare, m. klockare: aedituus. 
Kk. 4. * 

Klokko klmpper, na. klfipp: pistill um 
campanae. Kk. 4: 4- ^ Danis verti- 
tur : kluBbel, knebél v. knevel, not. 74. 
ibid. *3 

Klokko köp, D. köp af klocka: em- 
tio campanae. Kk. 4:4- "^3 

Kloster y n. kloster: coenobiutn. Kk. 
12: pr; M. 22: 3; Add. 1: 3. * 

Klutra (klupra), v. a. i. q. klanda, 
J.9:4. Cfr. Klanda, Oklutraper. *3 

Klyva, v. a. klyfva : findere. B. 13: 
pr. Cfr. Fiughur kluva, 

Kliepper, m. kläpp: pistillum cam- 
panae. Vide Klokko kltepper, *3 

Kl€erker, m. kJerk: clericus. Conf; 
Kk. 4: pr; iE. 7; Add. 1: 3. )( lekman, 
Kk. 4: I. not. 62; 19; M.22:3; 31: pr, 
I . prester celler annor k. (cfr. UplL), Klarker — Kristnam, 257 Kk. 18: pr; M. 31: pr. -ka arf ok pr^ 
sta, JE.7. * 

Klfrfe, n. i) kläde, tyg: pannus. 
£.2; i; Kp. 2:i. Cfr. AltaraklcRpe. 
3) pl. kläder: veslimenta. G. 4: pr; B. 
17: (i; Kp. 1: pr; pL 7, 12: t. Cfr. Ivir-, 
Kirkhi'^ Mrtssu klaspe. * 

Klövapevj adj. (a klöf, ungula bi- 
Gda) som har kiöfvar: ungulis bifidis 
praeJitus. Vide Hovaper. 

Kniverj m. knif : culter. Vide JUat-^ 
TalgAehiiver. "2 

Koma, v. n. i) komma: venire. til 
arfs komin, K k. 11: pr. at (ftcpeme 
mller möpeme) kominj G. 5: 2. vara 
til la g ha v. vitsorpa komkn^ vide Laffk, 
Vitsoip, ivir eno k.j vide En 3. vape 
kombei' i viliavfBrk v. viliavesrks bot 
(cfr. UplL.), B. 18: 1; M. 21: r. p€Br 
kamber i bäpe karl ok hmung&r, d. ä. 
taga del i böterna: parles mulctae ca- 
piunl. Kg. 12: 2. dela komber i by, 
J. 14: I . af ondum orpum koTna gear" 
ninga onda, M. 34. elder komber af 
mme, K k. 2: pr. skapi komber af bro, 
B. 24: pr. spirell k. ginum grind, B. 9: 
2. skapi komber i skip v. a land. Kg. 
12: pr, 2. spitBll komber vip smd mans, 
B. 7: pr. Cfr. Undan; Aler-, Fram-, 
In-, Saman-, Td-, Fiper-, Up koma. 
2) tillkomma» hända: accidere, fieri. 
hoifp komber i skyldskap, a pripia 
man &c. K k. 15: pr. utan ptBt kome i 
vapnaskipti. Kg. 8: pr. gärning, dräp 
&c. komber manna m^llum. Kg. 5: 2; 
7: pr; B. 21: pr. åsyn ter komin per a 
mrellum^ Kg. 6: pr. fall, lyte k, innan, 
Kk. 3; J. 11: pr; M. 12: pr; Add. 12. 
misfall v. spiéBll k. i, G. 5: 2; B. 14: 3. 
bakarf komber i> iE. 2: f. kan hor-- 
domber pmr vara i komin, Kk. 15: pr. 
Cfr. A-, Til koma. 3) v. a. c. dat. 
(vide UplL. sub 3.) Ar. vapa epe firi 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. sik, Kk. 2: pr. Aon komber ei nei firi 
sik, ^. VI: 6. Cfr. Framkoma 2. * 

Konunger, vide Kununger, 

Kom, n. säd: seges» frumentura» 
Kk. 6; iE. 2: 1; J. 17; B. 3, 5: 2; 7: pr; 
9: pr; 18:1; Kp.l0:3; Add. 12. Cfr. 
Hoistor, Mfépal kom. * 

Kornh€Brbmrghi, n. sädesbod: cella 
fruraentaria. Kk. 2: pr. '''3 

Korn ladning, f. sädens införande i 
ladan: segetis illatioin horreum. B. 5: 
riibr. not. 69. 

Korn tiund, f (vide UplL.) Kk. 6. 
not. 21. *3 

Kosta, v. a. bekosta, bestå: prae- 
bere, sumtus rei suppeditare. K k. 3. 
k. a manni, J. 17. '' 

Koster, m. 1) kost, spis, föda: ci- 
bus. Kk. 5: pr; J. 17; Kp. 10: i; Add. 
1:9. (firi) manni kost uppi kalda, 
Kk. 5: i; J. 17; Kp. 10: pr. Cfr. Fopo* 
kostei*. 2) kostnad, bekostnad: im- 
pensa. n sin eghin k,, Kk. 2: 2. « ban- 
da k., Kp. 13:pr. 3) pl. saker, ego- 
delar: res, utensilia. J. 16; Kp. 7: rubr.; 
12: I. Cfr. Ankostir, Farkoster. 4) 
sätt: mod US. lueste blop lata teller an* 
drum 'tum (^sc. hiiBlpaJ, B. 33: i . 

Kränker, vidj, ond: malus. Conf. *3 

Krapter, m. kraft: robur. lagka rtet- 
ter ok k., Conf *3 (krafter) 

Kringer,m. krets: circus. Vide J7/w 
kring, • i 

Kristin, adj. cbristen: christianus. 
Kk. 1: pr. et not. 47; 3. n. 63; Kp, 3: pr. 
Cfr. lamkristid. * 

Kristendomber, m. dop: baptismus. 
Kk. 9: pr. " 

Kristna, v. a. döpa : baptizare. Kk. 
9: pr. * 

Kristnam, n. (pro krist v. hnsts 
namn) Christi namn: nomen Christi. 
Kk. 1: pr. 

33 258 Kristning — Kanna. Kristninff, f. dop: baptismus. bor- 
na k.j Kk, 9: rubr. *3 

Ej^ak rep^ n. ett rep hvarmed hö- 
lasset orabindes, och vid hvars ända 
är fästad en krok, medelst h vilken re- 
pet fastbäller ändan af lässestången : 
funis, quo circumligatur vehes foeni, 
quique munitus est unco, qui adne- 
clitur perticae foeni comprimendi caus- 
sa vehi impositae. B. 8: 5. 

Krona, f. i ) krona : corona* hunung- 
lik *o Add. 1: i. -nu b^roj Kg. 3. til 
•nu vighias, ibid. i) kronan, den 
kungliga magten: regia auctoritas. Add, 
1: 3. )( kirkia, Kk. 21. pe agku han 
til -nu ok til kunungsd&me skilia. Kg. 
1. gamalt -nunna gopSj Add. 1: Z^.gan- 
ge iarp ok gops hans undi -nunna, 
M.36:pr. *3 (kr^ina) 

Kranay v. a. kröna: coronare. Add. 

1:6. 

KrtBvia, v. a. kräfva, fordra: exi- 
gere, appellare. k. reet v. bot (af 
manni), B. 3; M.22:pr, i; 31: i. k. 
dagsva^ke, Kk. 1: i. not, 14. k.skogh 
til skiptisj Add. 5. syn k., B. 25. han 
knever pem syna f^gen. a syn, ut Isl. 
krefia einn mdls^ l&Vi.J, ibid. Ar. (epaj 
til fastu ok fmbota^ Kk.l6: 4- «'^ *•> 
J. 6: pr; 16; Kp. 2: i . *. ut, pg. 5: 2. 
Cfr. Lagh-, Ut krmvia; Okr^der, * 

Kulder, m. 1) (vide ÖGL.) Vide 
Sam-, Sunder kulli. 2) kull (af varg- 
ungar): nidus, proles (lupae). B. 27: 1. 
* (koller) 

Kullar arf, n. (vide UplL.) ^.2: 
rubr. *3 (kollar arf) 

Kuna, f. i)qvinna: femina. Kk. 8, 
15: 3, 4; Kg. 8: i. &c. taka k. mmp vald, 
vide TcJta. Cfr. Fmsti-, Legho kuna. 
2) hustru : uxor. G. 1: pr; 3: 3. &c. Cfr. 
Apadtmm barn. * (kona) 

(Kungöra, v. a. i, q. hmnughu. 

Prol. not. 7.^ 

Kunna (praes. conj. kunni, J. 10:pr, hmdi. Kg. 12: 2.), v. a. 1) veta, för- 
stå: scire, intelligere. Vide Kunnist. 
2) kunna : posse. kurmu pe ei &c. K k. 
11: I. 3) (videVGL. sub 3,) pe kun- 
nu rutna, kan varpa, kan klokka ni- 
per falla, kunnu per viper delas, hvar 
ptBt varpa kan, tBnhan bryta kundi, 
utan fsghandin kunni til prmngia, kan 
spiisil synas &c. Kk. 2:pr, 1; 4:4; H- 
i; Kg. 12: 2; J, 10: pr; B. 9: pr. &c. * 

Kunnist , f . ? k unska p , förstå nd : 
scientia , intelligentia. Add. 1: 3, 5. *3 

Kunnugha, v. a. kungöra , tillkänna- 
gifva: notuin facere, indicare. Conf.: 
Pi^l. *3 

Kununga synit, ra. pL konungasö- 
ner: filii regura. Add. 1:3. 

Kununga val, u. konungaval: electio 
regis, Add. 1: 8. 

Kununger (konunger, Conf. &c.^, m. 
konung: rex. Kk. 19; Kg. l.&c. hint- 
na k.. Kg. 12: 3. k. svea ok göta ok 
normanna, Prol. k, svearikis ok nor- 
ghis ok skane, Conf. kunungs balker, 
Prol.; Kg. rubr.; 12: 3. Cfr. Bref 1, 
Bup 1^ Byr, Domber 2, Döma, En- 
sak, Epsöre, Garper 4, Karl 2, Leifmn- 
ger, Lmn, Lmnsmaper, Maper, Rap^ 
Ut gftrp. * 

Kfmungliker, adj. kunglig: regins. 
Conf!; Add. 1: 1,3. *3 

Kunungs döme, n. i)konungaroagt: 
regia potestas. Vide Krona 2. 2) ko- 
nungarike: regnum. Add. 1: 3. *^3 

Kunungs riki, n. konungarike: re- 
gnum. Add. 1: pr, 2. '^i (konangsrikij 

Kunungs rosetter, m. (vide UplL.) 
M. 31: pr. * ^ 

Kyn, n. slag: genus. Vide Alskuna. * 

Kyndibnessa^ f. (vide VGL.) B. 19: 
pr. kyndilmessfi dagher, dies II Fe- 
bruarii. Kk. 7: 1. * 

Kyveme, n. (vide ÖGL.) B. 33: 2. 
^3 (kövmme) 

K^wia, v. a. i) lära, undervisa: Kmma — Kåfpingafriper. 259 docere» instituere. Prol. a) tillvita, 
beskylla: obiicere, accusationem alicui 
intemlere. Ar. manni, Kk. 15: 4; B. 5: 
pr, 1, 4; 16- pr- not p; 18: 7. n. 16; M. 8: 
pr. kimu värper kant iar^ G. 4: pr. 
3) sik k.^ vilja tillegna sig, pästä nfl- 
got vara sitt: velie sibi appropriare, 
rem suam esse contendere. J. 1,15: 1. 
kam 4enga tUtafu sik nokot k. af py 
gopSj d. Så. fordra någon del deraf så- 
som belöning: partem aliquam rei 
praemii nomine sibi appropriare. pj. 
16: 3. 4) ktBnnas viper^ a) vilja till- 
egna sig: velie sibi appropriare. viper 
skogh &c. k.^ J. 14: pr; B. 19: 3; 30: 
j; M. 22:3. b) erkänna: fateri. v^ 
dräp k.y M. 22: pr; pj. 11: 1. Cfr. Vi- 
per ktBfmas. ^ 

KiJBTy adj. kär : carus. Add. 1: 3, 5. 
Cfr. Okmr. 

KiBTs n. kärr : palus. Vide Pwskter. 
*3 (kärr) 

K^Bra^ v. a. (vide VGL.) Ar. a man, 
KL 19; B. 26: 3. not. 84; pg.6:3. Ar. 
(hemsokn) til mans^ Kg. 5: pr; B. 6: 3; 
19: pr. &c. p4EtkariSj M.31: r. aptir 
(gtBldi, skapa sinum) k., iE. 3:pr; 5; 
B. 7: a; M. 30; Ådd. 4. k.^ absolute,Kk. 
15:3. not. 19; Kg. 9:i; B. 16:f;Kp. 
12: pr; M. 2, 15; pg. 4: pr. k. a dama- 
råns dom, i. q. dela a domar ans dam 
(vide Dela), Add. 11. Ch.A-^TUka^ 
ra. * 

Kora, f. kSroniäl: actio. k. tBller 
vitsarp, pg. 6: 2. k. b^.rs til mans, 
svara pe ktero, Add. 10. *3 

Korande, m. kärande: actor. ){sva^ 
rande, B. 21: pr; Kp. 14. *3 

Karleker (ktBrlek), va, kärlek : amor. 
Add. 1:3. *i 

Kwrumal, n. käromål, rättegångs- 
mål : actio v. caussa iudicialis. Add. 1: 

4. *i 

Kåp, n. köpr emtio. J. 4: pr; Kp. 1: 
pr. &c. )( gi(y pj. 7. )( skipti, J. 6: pr; 9: a; 10: 4; 12: f , 4> 5. &c.^ k. göra 
)( skipta eghnum, J. 12: pr. k. mmp 
vingan, Kp. 1: rubr. flere binda k. a 
en, J. 6: rubr. tve gripa k. a en, ibid. 
pr, r. mgha meep fvlhi köpe, ibid. pr. 
Cfr. Äter-, For-, Ha^sta', lorpar. Klok- 
ko-, Torghr, pranga köp. 

Köpa, v. a. köpa : eniere. Kk. 3; J. 
2: I ; 4: pr. &c. )( stelia, J. 2: n; 8, 9: i , 
4; Kp. 2: pr. )( skipta, J. 2: 2; 6: 2; 
8: pr; Kp. 5: 1 . k. vip arman, Kp. 4: 
pr; 5: 1 . Cfr. Byrd 5, 6; Forkåpa. ' 

Kåp fastar, m. pl. (vide UplL.) )( 
skiptis fastar, J. 12: 4. *3 

Köpmal, n. (vide ÖGL.) -la baiker, 
Prol.; Kp. rubr. "^'3 

Köpman, m. köpman: mercator. J. 
9: pr; Kp.2: i. *3 

Köpstaper, m. siad : urbs. Kp. 2: 1 ; 
10: 3; M. 22: pr. )( land, J. 9: pr; Kp. 
1: pr, 2, 3; 2: pr. *3 

Köpstaps mtj^er, m. stadsbo: urbis 
incola. Kp. 1: pr; pj. 8: 1. 

Köpvitni, n. (vide UplL.) pj. 12: 4; 
pg. 9 : 5. *3 

Köpping, n. marknad: con ventus 
raercutorius. "^3 Inde 

Köppinga friper, m. marknadsfred 
i Strängnäs, från fredags aftonen efter 
askonsdagen, till aftonen första sön- 
dagen i fastan; utati tvifvel i anled- 
ning af en på lördagen emellan dessa 
två dagar i Strängnäs bållen marknad 
(den samma som ännu kallas Samting, 
och intill närvarande tid varit hållen 
vid försle söndagen i fastan, men de 
senaste åren mot slutet af Februarii 
Uiånad): pax nundinaria , quaeStreng- 
nesiae valuit a vespera feriae sextac 
ante dominicam Invocavit (vel pri- 
mam in quadragesima) ad vesperam 
huius dominicae, idque sine dubio pro- 
pter con ventum mereatorium die Sa- 
tUrni inter illos duos dies celebratum» 
eundem qui nostro quoque teaipore 260 Köppinga fripér -^ Lagikravia. appellatur Samting j et usque ad re- 
centissimum teropus habitus fuit circa 
dominicam Invocavit, ut de suo aevo 
narrat Tuneld, Geographie öfver Sve- 
inge; in cuius operis novissima edi- 
tione (P. 1. Stockh. 1837, p. 343.) idem 
refertur, quamvis ille conveotus iani 
coepit stato tempore haberi, versus 
finem mensis Februarii. pg. 11: pr. L. Lad?iingy f. fa lapaj (sädens) infö- 
rande i ladan : illatio (segelis) in hor- 
reura. Vide Komladning. 

Lafrinza daghei* ^ in. (vide VGL.) 
Conf. *3 (laurinza dagher) 

LaghjXi, lag, sällskap: societas. Vi- 
de Äo-, Nota-j Skiplagh. 

LagK n. pJ. 1) lag: lex, ius. Conf.; 
K k. 1: pr. &c. /. supemianna^ G. 3: 3. 
gamul (sverikis) /., ny^ rmt /., Conf.; 
Add. 1: 3. rtetter ok Lj Prol; Add. 
1 : 1,3. rmivisi ok I ^ Fiol. mmp 
späkt ok laghum fara ok liva, Add. 
1: 3. /. giva, i L giva, vide Giva 1, 4. 
L sMpa, styrkia, vide Skipa, Styrkia. 
siÅTn I. sighia, K k. 2: 3; Add. 1: 3, 7. 
sum i laghum skilt ter, sum L skilia 
v. hava skilt, J. 2: pr, 1; 17; Kp. 5: 2. 
domar a agha bondum 1. skilia, pg. 1. 
bryta i L manna, J. 14: 3. m^p la^ 
ghum ut sökia^ M. 3: pr. ^ptir la- 
ghum ok lagha domum, Add. 1: 3. fri- 
per vari lykt at laghum, pg. 11: 2. 
Cfr. Kirkiu-, Lands-, Oiagh. 2) ed: 
iuramentum. /. binpa, farstå, gan^ 
ga, ftella, mf»p laghum vasria, vide 
Biupa &c. sak ar til lagha kamin, 
pg. 4: 4- '• stande firi hanum, pj. 12: 
pr. viper laghum taka, M. 5: 1 . qval- 
ia til lagha ätter til bota, M. 21: i. 
svara mtBp laghum aller lagha botnm, 
Kk. 19. fmsta /. aller sokn, pg. 5: 
pr. fa / aUer panninga, K k. 13: 3. mptir laghum aller ok tjsptir utlette 
ffdle sannind^ i. e« secunduni iura- 
menta in quavis caussa data, vel ulte- 
rius facta veritatis investigatione (cfr. 
librum meuin pag. 219. cit. p. 62, 53.). 
Add. 1: 4. ■" 

Za^Aa^ adj. indecl. laga, laglig: legi- 
timas. Vide Bot 2, Diki, Eper, Fall 2, 
Friper 4, Fmsta 2, Giptning 1, Gteld 
4, Hus 1, Lysning, Läker, Lösn, Lös- 
ning, Rtstter, Sokn, Stadge, Sta:ni^ 
nudagher, Tilbup, TUmah, Utskyld, 
Vam, Olagha. * 

Laghabalker , m. lagbalk: liber v. 
sectio codicis i uris. Prol. *3 

LaghaJius, vide Hus. * 

Laghaskilninger , lagha skUinger, 
m. laga lösen eller ersättning (fur 
svin som blifvit intaget i annans skog): 
legitima compensatio (qua redimitur 
sus in aliena silva captus). 13. 15: 1. 
*3 (laghskillinger) 

Laghgsökning, f. lagsökning, lagligt 
åtal: legitima actio v. accusatio. /. a 
piuf, pj. 4: rubr. 

Laghbiupa, v. a. lagligen erbjuda: 
legitime otterre (cfr. ÖGL. sub 2.). J. 
4: I . /. sik til byrd sinna, J. 2 : pr. * 

Laghbok, f. lagbok: codex i uris. Conf.; 
Add. 1:8. supei^mmma I, gambla -kin, 
Add. 12. ''■ 

Lagli dömder , adj. lagligen dömd 
(alt göras eller gifvas): legitime iudi- 
catus (ut fiat vel detur). -mt ping, 
-md sak, M. 26:9. *i 

Laghgipter, adj. (vide ÖGL.) kvna 
g8r -pt til pera siang, G. 4: pr. ^' 

Laghgftld, laghag(eld,n.{w\At UpIL. 
sub I .) B. 24: 1 . et not. 25; 32: pr, 1 . *3 

Lagh kr a* via, v, a. lagligen fordra: 
legitime petere. sipan lagh krapt (pro 
lagh kraft, n. part. pass.) €Br, sedan 
påslående blifvit väckt om skogens del- 
ning: instituta iam actione de silva di- 
videnda. Add. 5. "^2 Laffklika «— Lomb. 261 Loffklika^adv. lagligen: legitime. Kk. 
2: pr; 4:4; 10:3.&c. Civ. Olag hRka. * 
Laghliker^ adj. laglig: legiliraus. 
Add. 1: 4. *a 

Lagldysay v. a. (vide ÖGL.) B. 19: 
2; M.18: i; 19: pi; pj.l3: i; 14,15. * 
Laghmal, n. (vide VGL.) Conf. *3 
LaghmandeTj laghmaper^ lagliman, 
in. lagman: iudex provincialis , legi- 
fer. Kp. 13: pr; pg. l,9:pr; 11: 2; 
Add. 1: 3-5; 9-12. )( domare^ Kp.l2: 
pr; pg*3: 1; 8: i; Add. 11. supermttfh- 
na Ly Conf.; Kg. 1; Add. 1: 7. uplann 
da^ tihiBrapOs véertna, noHkiu /., Kg. 
1. ösgötaj vesgötCj vestmanna l.j Kg. 
1; Add. 1: 7. I' af upUmdum^ inrda, 
ntensker Lj Add. 1: 3, 5, 7. /. afvrBStra- 
götlandCj Conf. Cfr. Domber 2j, Dö- 
ma^ Ensak, Skila, Skilia, Skilning. * 
Lagkmans döme, n. 1) lagmansäm- 
bete: iudicis provincialis officium. Kp. 
12: pr. 3) lagmansdöme, lagsaga: pro- 
viocia legiferiy legiferatus. Add. l:pr. *i 
Laghmans penningar j m. pl. en är- 
lig utskyld till lagmannen: tributum 
annuum iudici provinciali debitum. 
Add. 9, 12. 

Laghmaiisping, n. lagmansting: in- 
dicium provinciale, a legifero liabitum. 
pg. 2: pr. not 26. 

Laghmmlay v. a. lagligen tilltala, 
anställa åtal: actionem instituere. /• 
iU mans, Kp. 5: 2. 

Laghsaghaj f. 1) (vide ÖGL. sub 
I.) höra I, pg. 11: 2. 2) (vide ÖGL. 
sub 3.) Add. 1: 2, 3, 7, 9. land ok l^ 
allitt. pj. 8: pr; Add. 1: 1,7, 9. uplaTt- 
da, neerisk I , Add. 1:7. * 

haghslit^n. i) försummelse att er- 
bjuda läkare ät en särad: negligentia 
eius» qui vulnerato non offert medi- 
cum (cfr. UplL.). hota firi -tit, M. 
1,2. 3) böter för sädan försummelse: 
mulcta ob talem negligentia m ()en- 
denda. p€bsse hot heter L , M. 11. ""3 Laghsoknj f. lagsökning, utsökning 
af böter: legitima exactio mulctae. fri- 
per i -nuoiy pg. 11: rubr. 

Laghstanain, adj. lagstånden , som 
stått i laga tid (så att den ej mera kan 
rubbas): qui, iusto tempore (retra- 
ctandi) praeterlapso, stabilis evasit. pa 
mr gipt L v. skipti -dit, J. 10: pr; 
12:2. *3 

LaghstéBmna, v. a. lagligen stäm- 
ma: legitime in ius vocare. Add. 10. ""a 

Laghsökia, v. a. (vide ÖGL.) M. 
31: 2; pj. 6: I. not. 4(« -as til sak 
sinna, pj. 4:3; 6: 1; 11: pr. -kte?' til 
ffdlan piufnap, pj. 4: pr. *3 

Lagktakin, adj. lagligen tagen: le- 
gitime captus. /. ok ei valdtaJnn, G. 
2: pr. *3 

Lagh vara, v. a, (vide ÖGL.) Kk. 

4:4. * 

Laghvinna, v. a. (vide UpIL.) var- 
per man -vunnin pter til, R. 4: 2. * 

Laghveem, f. laglig hägnad : legiti- 
mum saepimentum. /. kvar vip an- 
nan halda, B. 1: pr; 14: 3. 

Lagkping, n. pl. (vide UpIL.) tilbiu- 
pas, V€Bp up biupa, utbiupa, svara, 
vtBria sik i prim -ffiim, i. e. inträ tres 
septimanas. B. 23; Kp.8; M. 17: pr; pg. 
4: 3; 7. iorp ter laghbvpin, fram koma, 
svr&ria til vapa, fylla vitsorp v. lagh 
mller vitne, rmt göra i -gum, J. 4: 1 ; 
14: 2; M. 7: i; pg. 4:3; 9: 1; i. q. i 
prim -gum, ut raanifestum est ex pg. 
4: 3, ubi idem quod dicitur i -gum 
mox infra plenius exprimitur verbis 
i prim -gum. i (^sc. prim) -gum )( a 
(fyrsta) pingi, B. 18: 4; pg. 6:2. i 
r/fittum -gum, pg. 9: 3. fmlla L firi 
sik, pg. 9: i; cfr. F^lla 4. *3 

Laghpinga^ v. a. (vide UpIL.) i an- 
drum hundaimm &c. ^gis ok sökis, 
pg.ll:!. *3 

Lamb, lamp, n. lamm: agnus. K k. 
7: pr. *3 262 Lm^ — Las. Lan, n, i) lån: commodatum. pj. 
7. taka pr al til lansy M.20:6. a) 
den lånta saken: res conimodata. Kp. 
6:2. * 

Landj n. 1) land, jord: ter ra, so- 
lum. ){hafj siar, vatUj Kg. 11: 1; 12: 
pr; M. 26: pr. föra man a L vp, M. 30. 
dragha skip al.y M. 20: 4. A^^ ^f -de 
ok a annat y d. ä. frän den ena strån* 
den af en ström , ett sund eller en sjö 
till den andra: ab altera ripa flumi- 
nis» freti vel lacus ad alterara navigare. 
B. 22: pr. tBgha v. byggia a bapin 1. > 
d. ä. flodens bfida stränder: in ntra- 
que fluminis ripa. B. 20: 5. Cfr. Byor, 
Mark-, Ortughland. 3) land, land- 
skap: provincia. Kg. 1-3, 12: aj iB. 6: 
pr; Add. 1: 1,3,7. /. ok laghsagha, 
vide Lagksagha 2. laghmaper ok I j 
pg. 11: 2. /. ok landsmamj Add. 1: 7. 
'dum r€^a (ok) riki styra^ tU L ok 
rikiskomifij L ok rikivéBriOj Kg. 1,2; 
Add. 1: 5. angin h»rra . . • apmt I 
&c. Kp. 13: pr. not. 3, ubi tamen pro /. 
sine dubio legendum est l(Bn, Cfr. 
Ryma, Folkland j Irdtimdis, Inltgnd" 
sker, Inlarminger , Utl€sndis &c. 3) 
landet, landsbygden: rus. Kk. 7: 1. not. 
85. Cfr. Köpstaper. * 

Landam^Bre, n. 1) (vide VGL.) ivir 
I, IuBrf€Brd til -ris, d. fi. rikets gräns: 
fines regni. Add. 1: 3, 5. 2) område 
af jord inom vissa gränsor: regio, ter- 
ra inträ certos fines sita. siu biskvps- 
döme &c. meep -rum peta, hus ok land 
mmp arlikum ingeeldum pera ok -rum, 
land a L ViBria &c. Add. 1-: pr, i, 3. "^'2 

Landboe, m. landbo, arrendator: 

colonus. Kg. 5: 4; J- 10- ' 1 4; l"^- P^* 3» 
pg. 2: pr; Add. 5. )( 4Bghande, J. 3, 
10: pr, 2; 11: pr; 14: i. )( iorptsghan- 
de, vide lorpmghande. )( bonde, Kp. 
13: pr. )( bryti, pg. 2: pr. Cfr. Kir- 
kiu landboe. * 

Landslagh, n. pl. landskapets all- männa lag: oommune provinciae ius. 
)( kirkiu ruBtter, Conf. gamul L, Prol. 
bota, dömas, taka, sökia &c. €^tir 
-gkum, Kk. 14, 15: pr; Kg. 11: pr; iE. 
7; B. 5: i; pg. 11: i. sökia mmp -gium, 
pg. 9: 3. standa til -gha v. undir L 
ok lagimans skilu, i -ghum vara (cfr. 
UplL.), Kk. 19. skipta hmstum &c. 
i -ghum )( a torghe, Kp. 5: pr. noL 8 1 . 
coll. §. I. göra brut i -gkum, crimi- 
na committere quae secundum com- 
mune ius (non vero ut violationes iu- 
ramenti regii) puniuntur. M. 14: 2. * 

LandsméBn, m. pl. 1) landskapets 
inbyggare : provinciae incolae. Add. 6, 
12. )( biskopen ok klarkane, Conf. 
laghman ok I, land ok L, Add. 1: 3, 
4, 7* 2) landtmän , landtboar : rurico- 
lae. X köpstaps nuen, Kp. 1: pr. 

Landsskap, u. i. q. land 2. pj. 12: 
6. *3 

Landsvist, f. (vide VGL.) hava I, 
Kk. 15: 4- f^on häver forgiort L, Kg. 
9: pr. *3 

Landning, n. lagmansting, ting för 
bela landskapet (Södermanland): con- 
ventus iudicialis provinciae (Suderman- 
niae). Conf. "^3 

Langer, adj. läng : longus. fem fam^ 
na (gen.) 1., B. 9: 1 . /. timi, Conf. /. 
avund. Kg. 7: pr. * 

Långt, ad v. långt: longe. B. 21: i; 
Kp. 10: 3. Uengra, léenger, compar. 
B. 3, 7: 2; pj. 8: 3. et not. 64. *3 

Lansvitni, n. vitne om lån: testis 
de commodato. pg. 9: 5. *3 

LarensnuBssa, f. (vide ÖGL.) Kk. 
21. not. 26. "^2 (lafrinzs m^essa) 

Las, m. lås: sera. hogga farkost 
mans u lase, d. ä. hugga den lös från 
den lås, hvarmed den är fastad vid 
stranden: navigium afienum ictibus se- 
curis seiungere a sera qua litori ad- 
fixura est B. 22: pr. ropa lasum ok 
nyklum, pj. 12: 5. gänga undir las ok Las —~ Leta. 263 nykla ok spana bo mans, pj. 10: pr. 
cfr. l^pana. * 

LasSj Azf (gen. iassar\ n. lass: ve* 
hes, plaustrum onustuoi. B. 17: pr, 4« 
lassar v. tiu lassa iBng (cfr. VGL.), 
Kk. 2: pr; J. 13: pr. * 

Laster, va. last, fel: vitiura. Kp. 5: 
pr. *3 

Lata (impf. let, M. 8: pr; pj. 12: a,), 
v. a. i) lemnuy öfverleraoa: tradere, 
relinquere. late äter hmst, pj. 13: t . 
hrkiu mptir sik 1. sva mykit &Cn JE. 7. 
andrum minna I, J. 15: i. pem låtit 
kava, J. 12: 5. cfr. Nava 5. til syna 
Is leinna godset att synas, tillåta be- 
sigtning: bona inspicienda exhibere. 
M. 22: 3. /. sik til at &c. fcfr. UplL.), 
B. 27: i; M. 13:pr. Cfr. Til lata. a) 
släppa: dimittere. åanalösanl, M. 17: 
pr. pem (se. stjn teller dottur) frän 
sik snöp l.j G. 5: pr. L /« i kirkiu- 
garp v. öiar, Kk. 18: i; B. 31: i. hof- 
ste blop hy d. ä. SderlfiLi : sanguinem 
mittere. B. 33: i. Cfr. Forlata. 3) 
mista : perdere. Vide Blopléete. 4) ^• 
aux. a) lAta (ske)t tillåta: sinere (ut 
fiat). /. oqvislt v. qvart standa, J. 2: 
i; b. 17: 3. /. syna, ransaka, pj. 12: 
pr, I . /. havay S. 12: 5. not. 3o. Cfr. 
Byggia 5. b) låta (göra), föranstalta: 
ciirare (faciendum). /. bok skriva, kir- 
kiu byggia v. vighia &c. Conf.; Kk. 
1: pr; 5: pr. &c. sar syna I, M. 8: pr. 
hus L bryta, pj. 12: a. gud lati &c. 

Kg. 3. * 

Lapa, v. a. införa (siUl eller hö) i 
lada: horreo condere (segetes vel foe- 
num). /. kom sits B. 5: 2. I, absolu* 
te , Kk. 6. dpan af «r la^t ahrum 
teller t^ngium, B. 22: a. Cfr. Ladning, 
In lapa. *i 

Lapa, f. lada : horreum. Kk. 2: pr; 

B. 5: 1; 18: I. * • 
Lefs sufl, n. (vidcÖGL.) Vide Le- ver. *, Legha, f. 1) (vide ÖGL. sub i.) 
biupa manni 1. ok fiBStiptenning, vip 
1. taka, B. 26: a. /. a h€sst, Kp. 7: 
rubr. hava lof €dtter 1. firi sik (cfr. 
UplL.), B. 16: I ; 20: pr. gita sik vart 
map lof égller I, B. 17: 6. stande firi 
hanum hvarte loftRRer 1. (cfr. UplL.), 
B. 8: 3. utan lof tBller L, Kp. 13: a. 
gripa til lans mller I, pj. 7. a) (vi- 
de ÖGL. sub a.) B. 26: pr, 1 ; Kp, 7. 
Cfr. Aldin legha. * 

Leghia, v. a. (vide ÖGL.) /. man, 
B. 26: pr; Add. 7. /. af andrum htBSt 
&c. Kp. 7. leghi firi sik (i. q. före 
sinni kiorp, UplL. ViJ). 17: 5.) paen 
éenga fsc. hiorplöt) haver, B. 23: a. * 

Legho dreenger, m. legodräng : ser- 
.vus niercenarius. M. 36: 1. ' "^ 

Legho folk, n. i. q. legho hion. B. 
26: rubr. not. 60. *3 

Legho gänga, v. n. arbeta for lega 
hos andra : operas suas aliis locare. B. 
26: a. Cfr. VGL. v. legha 1. 

Legho hion, n. pl. (vide VGL.) B. 
26: pr. not. 67; §. 1 . *3 

Legho kuna, f. legoqvinna: ancilla 
mercenaria. M. 36: 1; Add. 7. *3 

Legho man, ro. i. q. legho drtefi- 
ger. Add. 7. * 1 

Legho rvf, n. (vide UplL.) B. 26: 
rubr. *3 

Legho stmmna, f. (vide UplL.) B. 
26: a. *3 

Leker, m. lek: lusus. Vide Ftske- 
leker. *3 

Lekman, m. (vide VGL.) K k. 10: 2. 
)( kUerker, vide Kleerker. )( prester 
esUer annar kl^erker, M. 31:pr. *3 

Lesa, vide Lresa. 

Leta, v. a. 1) leta, söka: quaerere. 
/. hemnlsman sin, pj. 8: a. /. ^eptir 
sinu, aptir piufm^, pj. 12: 1 , a. /. 
^tir ski^amanni sinum, M. 23: a. 1. 
tBptir wsrpe sinu (cfr. UplL.), Kp. 
2: a^ pj- & I* 3) undersöka: inquire* 264 Leta — lAggia. re. letins at pe el banda abyrp bm^ 
rin^ pj. 12: i . /. sannind, Kp. 10: 2. 
Cfr. Utleta. * 

Lever j ra. brödkaka y lef : placenta 
panis. /. ok lefs svfl^ Kk. 4: 3. *3 

Lepy {. 1) väg: via. almanna I 
(cfr. UpIL.), B. 20: 5. Cfr. Bata lep, 
Framlepis, 3) sätt: modiis. Vide Hvar- 
ia-y Nokralepis; Samuled, * 

LepOj v. a. leda, föra: ducere, ferre, 
/. man v. bark til sfokj Kg. 8: pr; B. 
16: pr; M. 10: pr. /. ek v. stok til stub- 
ba, B. 16: I . /. (gull /Biler silver) til 
sttBps, Kp. 1: 2.. vatnfran sik L, B. 12: 
pr. hvapan p(Bn vcegher leper, hvem 
pe vilia pfen veegh til L, B. 5: 2; 8: 
3. /. andrum vterp &c. , i. e. tradere. 
J. 4: pr. /. avisning a annan, i. q. 
gö7'a andrum avisning, B. 20: 4. not. pö. 
/. (se. rem litigiosam) til annars, pj. 
8: 4» 5* I' "mttnni til hända, i. q. til 
mans, pj. 8: *3. /. (piufnap) manni a 
hmider, Kk. 16: 1; B. 16: pr. /. til 
vinganaman, Kp. 1 : pr. /. til fånga- 
mans eeller til stums ok stubba. B, 
M: pr. /. frdn sik, pj. 9. sik af han- 
dum L, pj. 8: pr, 3,4; 12: pr. Cii\ 
Fram-, VtBghlepa; Inlepning. * 

Lepas, v. dep. irapers. Jedas: per- 
laedere. allam -pis pter viper, M. 30. 

Leper, adj. led; ledsam: molestus, 
odiosus. ferva sva let sum liuft, J. 
8: I. varpe bape liuvu ok lepo , pj. 
9. *3 

Lepsn, f. (vide ÖGL.) pj. 8: 3. gri- 
pa til ^-na, ibid. pr. pé!er sam ei mr 
fulder piufnaper i -num^ dåden klan- 
drade saken, som skall ledas till fån- 
gesman , ej utgör full tjufnad, d. ä. 
minst en half marks värde: ubi res 
litigiosa ad auctorem deducenda non 
kabet pretium pleni furti, i. e. mini- 
mum dimidiae marcae. Ibid. §. 4- * 

Lepsnafall (leznfall, pj. ind. S.)j n. 
(vide UplL. sub i.) pj.8:rubr. *3 Lepsna forfall, n. hinder mot full- 
görandet inom rätt tid af bevisningen 
om sin åtkomst af en klandrad sak: 
impedimentum, ob quod probatio iu- 
stae adquisitionis rei litigiosae inträ 
tempus iure praefinitum fieri non pot- 
est. pj. 9: rubr. 

Lepsnavitni, n. (vide UplL.) pg. 
9: 5. *3 

Lep sund, n. (vide UplL.) B. 20: 
5. *3 

Lepunger, m. (vide UplL. sub i.) 
kunungs L, Kg. 10: rubr. kunungs 
-ng ut biupa, Add. 2. kununger biv- 
per ut -ng sin, pg. 11: 1 . kununger 
biuper Rd ok -ng ut. Kg. 10: pr; M. 
26: ro. *3 

Lid (lyd, lyup), n. krigshär: exer- 
citus, copiae. Wde Lepunger, *3 (lipj 

Lid, vide Lip. 

Lida, v. n. gå, förlida: ire, pro- 
gredi. Cfr. Framlida, * flipaj 

Lidteeppa, v. a. (vide ÖGL.) B. 8: 
4. not. 58. *3 C^p téeppa) 

Lif, n. I ) kropp: corpus. l.oksieel, 
Kk. 21. not. 3o; G. 6; Add. 1: 3, 5. 3) 
lif: vila. /. nyta, K k. 15: t. unna 
manni L, B. 5: 1 . &c. /. for utan (En- 
da, M. 36: I. 1. ok gops, ibid. rubr. 
Cfr. Giva 1,3; GeeldaS, * 

Liggia (impf. conj. laghe, Kk. 9: 2.), 
v. n. 1) ligga: iacere. /. i sottasiang 
v. sarum, K k. 9: 2; pj. 9. -ger (se. hö) 
a sama teghe, se. ubi sectum est. B. 
8: 3. kirkiugarper , garper, far lid, 
grind, bro -ger nipri, Kk. 18: r; B. 
1: pr; 8: pr, 1 ; 9: 3 ; 24: pr, 3; 28: pr. 
/. ogilder, vide Ogilder. /. / tvtsböte, 
vide Tv^böte, 1. i attatigki markum, 
G. 3: I. ii gildi s^inu, vide Gildi, 
-gi (bot) i samu gildi, M. 6: pr, 1. -gi 
(skape) i vapa botum, Kk. 4: 4; B. 24: 
I. tegher skal tBptir tomt I, B. 11: t. 
fiskevatn -gin iamfåris, B. 20: 5. /. /*/ 
iamföris, B. 13: pr. not. 4 1 ; 20: 5. n, 4* Liggia — Lipugher. 265 vap -ger a sama num, B. 4. -gi (i. e. 
eslo) Aon (se. fimlder) pem firi fäder- 
ne, J. 13: I. ^gi hans vamaper a, 
B. 31: pr; Kp. 12: i . s) vara belägen: 
situni esse. /. t fialhims Kk. 2: pr. tve 
byar L saman^ d. ä. gränsa till hvar* 
annan: confines sunt. B. 23: 3. 3) vara 
bestanad, förordnad: statutum v. con- 
stitutum e^. firi torgiaköpum -ger 
(mgin frtBstmark, Kp. 5: i • st^rnnU" 
dagher v. nat ok manaper -gi firi 
(manni v. shipti)^ J. 4: i; 5: pr; 7: i; 
B. 12: pr; pj.8:pr. 4) /. tU, tillhöra: 
pertinere. skiplagh sum pe ö ^ger til, 
M. 29. by ptBr skogher -ger til, J. 14: 
pr. ströms vatn ^ger til by, B. 20: 4- 
/. til kirkiu bygning v. klokko köps, 
Kk. 1: i; 4: 2, 4- p^t ^gi til kunungs 
ensak, Add. 8. ptet -gi til toif man^ 
na, Kk. 4: 4- * 

Lighra, y. a, lägra : stuprare. i£. 3: 
I. *3 

Lighre, u. \\k^Q : situs. yiåe Gravar, 
Vasa liffkre, -3 

Likami,m. leka men , kropp: corpus. 
Vide Gupslikam. *3 

Liker, adj. i) lik: similis. lik m^^- 
he, B. 29: i . likt möte liku , J. 12: 2. 
hvem pe vilia likastan p^r til vitna, 
pg. 7. Cfr, A-, Se-, py liker. (2) lika- 
ster, superi, likast, bäst: optimus. Kk. 
4: 1. nött. 67,68.) *3 

Lik ran^ n. plundring af lik : mor- 
tui hominis spoliatio. M. 25: rubr. '^3 

LimbeTy m. lem :^ raembrum. M. 6: 
pr, 3; 10: pr, 3; 13: i; 14: 3; pj. 2. Cfr. 
Frölimber. *3 

Lin, n. 1) lin: linum. B. 10: i.not. 
100. :a) linne: Unleaxn. porf vip ba* 
pe I ok keker, allitt. M. 3. * 

Linda, f. (vide ÖGL.) B. 9: pr. *2 

Lita, v. a. i) nöjas med: conten* 
tum esse. pungt a at L, Conf. (Cfr. 
Alita.) 2) rätta sig efter, följa: ob- 

Corp. Jur. Sv. G. Jnt. Vol. IV. servare, sequi. /. til lagha, I at la- 
ghum, ibid. * 

Litilj adj. liten: parvus. ptsr €er 
höt mtsRp Ut hl böt. Kg. 5: pr. * 

Liva (irapf. li/pi, J. 17.)» v. n. lef- 
va : vivere. Kk. 9: pr; Kg. 3. &c. /. vip 
upsala öpa, Ädd. 1: 3. * 

Livande, livandis, adj. lefvande: 
vivus. Kk. 12: 1; iE. 3: 4- &c. at man- 
ni L, medan ban lefver: homine vivo. 
M. 6: 3. af pem -dum, G. 1: 1. 

Liughari, m. Ijugare: bomo men- 
dax. M. 34. 

Lins (lys), n. 1) ljus: lux. i L ok 
ei i löndnm, uppenbarligen, ocb ej i 
hemlighet : non clam sed palam. B. 8: 
5. 2) ljus (att bränna): candela. Kk. 
4: 2; 8, 13. 

Litrsa, v. a. lysa, kungöra: publi- 
care. Kk. 13. not. g3; Add. 2. /. man 
i ban, Kk. 10: 2. Cfr. Lysa. 

Liuslika,'ddv. (videVGL.) Conf. *3 

Liustra, f. (vide XJplL.) B. 20: pr. 
*3 (lystra) 

Liuta (lyta; impf. löt)j v. a. få: 
accipere. Ldöp, B. 19: 2; 24: i;32:pr, 
2; Kp. 14; M. 19, 20: pr, 4, 6, 7; 21: pr; 
25: 2; 28: pr; 33: 2. /. skapa, B. 12: 
pr; 19:2; 21: pr. not. 17; §.3; 32: pr, 
2; M.2,19: 1; 33:2: *3 

Liuver, adj. Ijuf, behaglig: dulcis, 
iucundus. sva liuft um (lege sum) pe 
vilia &c. (cfr. UplL.), Conf. Cfr. Le- 
per *Z 

Lip^ lid, n. (vide UplL.) B. 8: pr. 
hogga aeller bryta 1. a garpe, B. 2: 
I. ryva (se. lagha vmrn) ok lipum 
upkasta, B. 7: pr. /. äter t/eppa, ni- 
si potius legendum sit: äter lid taep» 
pa, ut lid tmppasil unum vocabulum, 
B. 8: 4. Cfr. Bar-, Farlip. * 

Liper, m. led : articulus. M. 6: pr. *3 

Lipugher, adj. (vide ÖGL.) Kk. 5: 
i; B. 25, 26: 2; pj. 2; pg. 2: pr; 11: i . * 

34 266 Lof — Lysa. Lof (bif), n. lof y tillåtelse : venia. 
Kk. 1: i; B. 31: i; Add. 4. mera L a 
annan binda mn han ter mghande 
aty d. ä. freda sig med bevisning der-* 
om , att man erhållit af en annan til- 
låtelse att bruka det, som den andre 
ej är egare till : probare se ab alio 
accepisse veniam utendi re, cuius do- 
minus alter non est. B. 20: pr. not. 74» 
ubi tamen textus raeliorem lectionem 
habere mihi videtur. Cfr. Legha /. *3 

Lofsvitni, n. (vide UpIL.) pg. 9: 
5. *3 

Lotevy luter, m. i ) lika del , lott : 
pars aequalis. K k. 6; M. 26ri3; Add. 
12. tver lytir )( pripitmgery K k. 11: 
f ; Kg. 12: d. not. 35; G. 3:3. et not. 
45; iE. 1: t; 2: pr. &c. lösa sik vip 
lot hvam &c. (cfr. UpIL.), pj. 3. Cfr. 
Tvalyti. 2) del (i allmänhet): pars 
(qualiscumque). B. 15: pr. 3) andel: 
portio rata, ad aliquem pertinens. Kg. 
9: pr; G. 5: i; /E. 1: i; J. 17; B. 12: pi; 
21: i; 31: i; M. 31: pr. bropaVy systur 
Ij iE. 1: 1; J. 17. Cfr. Fynda-^ Mals- 
mghanda-y Mansloter. 4) lott : sors. lot 
wphmray iE. 1: 1. Cfr. BcBva 1. 5) sak: 
res. Vide Byrpa-y Eghna loter. * 

Lot kafliy m. en kafle som , pä ett 
nu obekantsätt, brukades vid lottning: 
bacillum quo, modo nostro tempore 
incognito , in sortitione facienda usi 
sunt veteres (Cfr. UpIL. v. loter 3). 
göra skipte mtep hy M. 16. 

Lot ran.y n. vägrande att utlemna 
en sak som skall skiftas genom lolt^ 
ning: contumacia eius, qui non vult 
exhibere rem sortitione dividendam. 
M. 16: rubr. I ta quoqiie in iure Upl. 
h. v. explicanda esse videtur. *3 

Lovay v. a. 1) tillåta: permittere. 
Vide Olommdis. 2) lofva: promitte- 
re. B. 26: pr; Kp. 7; Add. 1: 3, 5. Cfr. 
Trolovan. *3 

Lundj f. sätt: modus. passwnjptitm- may €Bngumy nékrum ^dumy Kk. 4: i; 
15:3. not. 19; iE. 3:i. not. 61; psf. 6: 
2; Add. 1: 2, 3. C^) hvarium *df4my 
på hvad sätt som hälst: quibuscum- 
que modis. Kk. 5: i; B. 3; M. 18: pr. 
Cfr. Samu'y péBSsa lund. * 

Lunnary ra. pl. (vide ÖGL.) M. 20: 
4. ^3 

Lusnay v. n. losna: laxari, solvi. 
Kk.4:4. *3 (losna) 

LutCTy vide Loter. 

Lydbiskupery m. (vide UplL.) )( 
(Brkibiskupery Kg. 3. *3 

Lydnay f. lydnad : obedientia. Add. 
1: 1,5. '"2 (lupna) 

Lykily m. nyckel : clavis. Vide Kir- 
kiu lykil. *i 

Lykkiay v. a. lycka, stänga: clau- 
dere. Vide Utan lykkia. *3 

Lykty f. slut: finis. til ^ta komin, 
Kk. 4: pr. vari sva paer 1. at lagkum 
hans ffcfr. vtBri pcet las före prfBtylf- 
tum épBy UpIL. pg.ö:2.), pg. 5: pr. 
fHper vari I at laghum (cfr. UpIL.), 
pg. 11: 2. *3 

Lyktay v. a. lykta, sluta: finire. 
Kk.6; Kg. 12: 3. *3 

Lyktar vitniy n. ed derom , alt en 
annan ed blifvit lagligen gången: iii- 
ramentum, quo prpbatur aliud iura- 
mentum legitime esse factum. Kk. 16: 
4. coU. pg. 5: pr., ubi de eo, qui tali 
iuramento probavit seantea legitimum 
dedisse iura mentum , dicitur : vari sva 
pmr (v. vari p^etj lykt at lagkum 
hans (tfr. Lykt). Ih. vertit: "solutio- 
nis testes" (Gloss. v. luka). 

Lysay v. a. c. dat. v. acc. kungöra, till- 
kännagifva: publlcare, indicare. B. 6: 3; 
30: pr; 31: pr; pj.l3: i. I man i han, 
Kk. 10: 2. not. 97. /. fin byamannumy 
sokn &c. B.»0; 1; Kp. 8, 10: 2; M. 18: 
1; pj. 14. IfiHhiomtm^ i. e.futumm 
eomugium proclamare. Kk. 13. A la- 
gkum ok iagUok, d. fi. offentligeii up ZyM *— Lmsa. 267 Jäsa: io pubiico recitare. Conf. frip L 
a gisnmga skogh, B. 28: pr. Cfr. FU 
ri 8, Liusa; Lagh-^ Utfysa; Ban- 
lyster. * 

Lysning^ f. kungörande : promulga* 
tio. pj.l3: I. gripa til 1. (cfr. UpIL.), 
pj. 7. esTpri lagha l.j finnes laga lys- 
ning, d. ä. är det förut lagligen kun- 
gjordt att giller &c. är utlagdt : si ad- 
sit legitima proroulgatio, i. e. si antea 
legitime promulgatura sit pedicas &c. 
esse positas. B. 19: 3. "^'3 

Lysninga vitrd, n. (Vide UplL.) pg. 
9: 5. göra sik urpivva mmp ^num (cfr. 
UplL.), pj.l6:i. *3 

Lysta ^ v. impers. lysta, behaga: 
libere, placere. hvar pem vara -ter^ 
B. 26: pr. *3 

Lyti^ n. (vide ÖGL.) M. 1, 5: pr; 12: 
pr. )( sar^ M. 6: pr, i; 12:2. not. 4o. 
)( saröhey M. 12: 2. ^3 

Lytis hot, f. (vide ÖGL.) M. 4: i; 
5: pr; 6: pr; 9: 2. )( sarabot ^ M. 6: pr, 
I, 3. />/// /.^ M. 6: 2. '2 

Lyzmi värper 3 m. (a lyday audire, 
auscultare; unde bodiernum verbuai 
lyssna) i. q. invarper. Kg. 12: 2. 

L(Ba^ v. a. 1) låna (ut): coramo- 
dare. lan skal Ireande äter btBras, 
Kp. 6: 2. 2) /. sik til (vide UplL.). 
/. sik til vargha at drtBpa, h sik til 
al niynla &c. B. 27: i. not. 92; M. 13: 
])r. not. 49- "^ 

Lfeggia (impf. lapi, B. 6: 3. part. 
pass. laghapevy Kg. 9: 3; iE. 4: pr. lag- 
deTy ibid. in nött.), v. a. i) lägga: 
ponere, coUocare. haim i vigpa torp 
l.y k k 9: pr. /. sik a skip teller a 
skog ha j M. 13: pr. /. alaghu a land, 
Add. 1: 3. m/Blestang a (se. iorpj L, 
B. 7: 2. stangfall a /., B. 13: pr. hr?it 
a 1., B.ll: I. skipt, frip a(skogh) /., 
Add. 5. m^rke a (se. faj /.> B. 29: rubr. 
not. 17. /. mmrke a annars marke^ 
6. 29: I • dul v. vin a /.^ varpnap an- nars a l.j vide Dul &c. mrvope a 1., 
B. 20: 4* not. 97. lån at Ly vide Lån. 
bolag A I, J. 15: pr, i. bol til kirkiu l.j 
K k. 2: pr. /. forrymey B. 20: 5. /. véBgh 
ivir akerj B. 10: pr. /. til iamfåris, 
B. 13: pr. mannvm pria by a i val 1., 
J. 5: pr. Cfr. Af-y Ivr, Niper l^ggia; 
Alaghay Äter leghay Tillaghur. 2) be- 
stämma , förordna : statuere , constitu- 
ere. manni dagh Lj Kg. 9: 3. st&mnu- 
dagh a l.y Kk. 1: 1 ; 5: pr. hiltugher -as, 
vide Biltugher, Cfr. Firi ItBggia. 3) 
sticka: pungendo vulnerare. /. leller 
skiuta f(By B. 33: 2. Cfr. Gånumlaghar 
per. "' 

Lmghiy n. (vide UplL. sub 2.) skip 
^r til "is komity M. 26: 10. *3 

Ltbkery m. läkare: medicus. M. 1-3, 
11: rubr. lagka ly M. 11. " 

Laekers boty f. läkarelön: nierces 
medico data. M. 3. not. 3o, nisi pro bot 
legend um sit g(Bf. 

Leeny, n. (vide UplL.) (pimnistutnan" 
num sinum) L giva. Kg. 3; Add. 1: 4- 
p€Bn kunungs /. haver y Kp. 12: 2. not. 
1 00. hren^a ... a peet /. sum hanum 
ter givit af kunnngCy Kp. 13: pr. mi- 
sta imnity Kp. 12: pr. not. 85. ^3 

L/snUy v. a. i. q. teö 1, Kp. 6: 2, 
Cfr. Ut IfBua, '3 

Lr&ngiy adv. länge: diu. Prol.; Kg. 
3; J, 9: 2; M. 4: rubr.; 30. Imngevy 
coinpar. B. 6: 2; 13: pr. (Src. Icnngsty 
superi. Kk. 9: pr; iE. 6: pr. * 

LeensmapeTy ItBusmaUy m. 1) (vide 
UplL. sub I.) J. 7: 1; B. L* i; Kp. 12: 
pr. not. 85; M. 7: 1: 22: i;pj.2; pg. 1, 
2: pr; 3: pr; 4:2; 0:2; 6:1; 9:2. )( 
hf^rra, Kp. 13: pr, 1. kimungs Ly Kk. 
21; B. 24: 2; Kp. 11: pr; pg. 3: pr. 2) 
(vide UplL. sub 2.) bishrtps ly K k. 6. 
not. 1; 15: 3; 16: pr; 21. " 

Lmsa (impf. las)y v. a. plocka, samla: 
legere, colligere. /. axy B. 5: pr. Cfr. 
UpkBsay OltBsin. *i 268 L(BSa — Löskamc^er. LeBsa, v. a. läsa, stänga: claudere. 
kirkia oir til lykta kamin ItBst &c. 
(cfr. ÖGL.), Kk.4:pr, hitHs (lik &c.J 
i Itestum husum^ M. 22: pr; pj. 12: i. 
Cfr. Ol^Bster, Uplmsa. * 

Ltesning^ f. plockning» samlande: 
coUectus. B. 5: rubr., ubl h. v., )( plok- 
koHj denotat coUectionem spicarura ex 
agro messo. 

Leessi stang^ f. lassmed , en stäng 
som lägges oivanpä hölasset» för att 
kunna fastare ombinda det: pertica, 
quae v«hi foeni firmius circuraligan- 
dae imponitur. B. 8: 5. 

Löf stakker , m. (vide UplL.) B. 

17:3. *3 

Löker, m. ört, växt, (lök): lierba. 
kal ^ller lökar, B. 10: 3. • i (läker) 

LöHy n. pl. lön, betalning: pretium, 
compensatio. B. 26: rubr. not. 6o; Kp. 
1: 3; Add. 7. Cfr. Fynda-, TrtBpis 
l»n. * 

Löriy /. döljande: occultatio. /. at 
f^ lieggia, d. ä. dölja: occultare. B. 
6:3. * 

Lönay v. a. dölja: occultare. pj. 12: 
i; 14. *i 

Lönd, f döljande: occultatio. hava 
i liusi ok ei i -dum, allitt. B. 8: 5. *3 

LönlikOj ad v. lönligen: clam. Kk. 
17: pr. not. 17. "^3 

Lön skriptj f. hemligt kyrkstraff: 
privata poenitentia. Kk. 17:pr. * 2 (län- 
da skript) 

Löpa, v. n. i) löpa, springa: cur- 
rere. B. 13: i; 19: pr. Cfr. Uplöpa. 3) 
rinna: fluere. B. 20: 5. * 

Löpa, v. a.' afbarka: decorticare. /. 
néBver, B. 17: i. Cfr. Barklöpa; Barka-, 
Nmfra Ilning. *3 

Lös^ adj. i) lös: solutus, liber. el- 
der värper L, B. . 18: 3. /. löpa, de 
aqua, B. 20:5. lösan lata, M. 17: pr. 
lösir panningar, G. 3: 3. Cfr. Slippa. 3) (vide ÖGL. sub 3.) Vide Barn-, 
Frip-, Sak-j Varp-, prangalös. * 

Lösa, v. a. 1) befria frän träldom: 
servitute liberare. Kp. 3: pr. 3) lösa 
med penningar: pecunia redimere; a) 
lösa ett iakreatur , som af en annan 
blifvit intaget: pecus suum in alieno 
agro vel silva glandaria captum redi- 
mere. lösis ut m(Bp lagha lösnum v. löS' 
ning, B. 15: i ; 28: pr. Cfr. Återlösa 1. 
b) lösa från straff medelst böters er- 
läggande: mulcta solvenda a supplicio 
redimere. /. sik, B. 16: pr; 23: pr. /. 
sik vip lot kvarn, pj. 3. /. sik i frip 
vip kunungin. Kg. 9: pr. c) lösa jord , 
som af en slägting antingen blifvit 
skänkt till kyrka eller kloste.r, eller 
ock såld, bortskiftad eller pantsatt: 
redimere fundum , a cognato quodam 
sive templo vel coenobio donatum , si- 
ve venditione vel permutatione aliena- 
tum, sive oppigneratum. Kk. 12: pr; 
J. 4: f; 5: t; 9: pr. byrd sina I, J. 2: 
pr; 4: i . i byrd I, vide Byrd 5, Cfr. 
Återlösa 3. 3) betala , godtgöra : solve- 
re, rependere. /. mark um ar kvart 
nuep €Brvope sinu, M. 14: 3. * 

Lösgiurper, adj. (vide VGL. h. v., 
et ÖGL. Add. p. 403.) pj. 12: i. *3 

Lös iorp, f. (Isl. lans jord, t er ra 
levis, quae facile conteritur,* BH.) lös 
(eller fri) jord ; härmed synes sådan 
jord menas, som är i sjelfegande bön- 
ders besittning: terra soluta (vel Ii- 
bera); ita, ut videtur, talis appellatur 
terra, quae est in dominio hominum 
de plebe ; ut adeo verba : i byum . . . 
pem sum I ter innan explicentur mox 
sequentibus: pmt skal vara bondaby 
ok ei kunungs teller valdsmanna. J. 
5: pr. Locc. vertit. "terra, quae solu* 
ta et vacans est." 

Löskalmghi, n. lönskaläge: stuprum. 
iE. 8: pr. * 

Löskamaper, m. lösker man: vir Löshamt^er — Mattnusle. 269 vaguSy qui non habet certum donii- 
ciliuro. )( bönder ok bolfaste meen^ 
Kg. 12: 3. * f?fo*fl; 

Löstty f. lösen: redemtio; a) som af 
delegare i by gifves för urfjäli: qua 
pagi incolae rediniunt solum separa- 
tum urfitBlder dictum. J. 13: pr. b) 
for intaget fäkreatur: qua pecus in 
alieno agro captum redirnitur. B. 31: 
pr. lagha h^ B. 6: i; 15: i; 28: pr. 
noL i3. c) för egendom, som af en 
annan blifvit tagen från en tjuf : quae 
datur cum aliquis recipit rem suam 
ab alio, qui eam a fure cepit. pj. 
13: I • * 

Lösning^ f. i. q. lösn b. lagha hy 
B. 15: i; 28: pr. 

Lösöre y m. lösöre: res mobilis. )( 

iarpy K k. 12: pr; J. 9:4* )( ^ff^j G. 
3:2. * 

Löty f. betesmark: pascuum. M. 22: 
pr. Cfr. Gen-y Hiorplöt. * 

M. 

Magha (praes. conj. moghiy Prol. 
mughiy pj. 12: i. not. 23. in inf. non 
occurrit), v. n. i) kunna: posse. Kk. 
3, 4: 4; Kg. 6: pr; B. 10: pr; 13: i; 15: 
pr; 17: pr; M. 27: pr; pg. 6: 2. varin 
sva mangi sum pe moghuy B. 1 : 1 . 
varin hvat pe moghu flere (Biler fmre, 
iE. 2: pr. Cfr. Formagha. 2) niåga, 
vara berättigad (att göra): ius habere 
(aliquid faciendi). Kk. 1: 1 ; 9: pr; 10: 
2; 15: I. &c. 3) skola, böra: debere, 
oportere. p6Bn döpe ma Imngst bipOy 
Kk. 9: pr. ei ma långt m^ätum rmt- 
tara varay Kp. 10:3. 4) n^^* v. aux. 
optativae significationis. ptBt allum mO' 
gki vara gagn aty Prol. at vi matlin 
sva &c. B. 33: 3. * 

MaimanapeTy m. Maj månad: men- 
SIS Ma ius. B. 24: a. Makty f. fa magha) magt: potestas. 
Ädd. 1: 3. .(Cfr. Alsmektiger.) 

Maly n. i) tal: serrao. Vide Gip- 
tar mal 2) (vide VGL. sub 2.) Conf.; 
Kk. rubr.; 10: 1,2; B. 25; M.27:5.&c. 
Cfr. Banz-y Epa-y Epsöris-y Krnru-, 
Köp-y Lagh'j Skripter-, Synory Tvee- 
bötiS'-, Vitnis-y pingmal * 

Maly n. mått: mensura. Vide Byory 
Störmal *3 

McUiy m. lega, lön: merces. gänga 
a m. ok a mat mmp bonda^ allitt. (cfr. 
ÖGL.), B. 26: pr. * 

Målsman, m. målsman: tutor, cura- 
tor. ovormagha m.y M. 18: pr. *2 

MalstBghanda loter, m. målsegan- 
dens andel i böter: portio mulctae acto- 
ri cedens. M. 25: i. not. 3i. 

MalstBffhanda TtBtteTy m# målsegan- 
detätt: ius actoris, i. e. mulcta ei de- 
bita. Kk. 9: i; M. 25: i; 31: pr. *2 

Mals^Bghande y m. 1) målsegande: 
privatus actor. )( kununger et hundarey 
Kk. 15 : 3. &c. )( kununger et folk-* 
lands mmny Add. 6. )( biskupery Kk. 
18: pr; 20: 1. rätter m,y B. 3,22: 2; 
24: 2; 25; M. 14: pr; 31: 1; pg.6: i , 2; 7. 
pten man takt -da marky d. ä. den 
tredjedelen af böterna, som tillkommer 
målseganden: illam marcam (i. e. tri- 
entem mulctae trium marcarum) quae 
privato actori debetur. iE.5:pr. Itjms- 
maper kunungs vari m. pri broiimy 
d. ä. har ratt att anställa åtal: ius 
agendi habet B. 24: 2. Cfr. Ensak. 
2) svarande, som i ett mål kan tillta- 
las: reus, contra quem actio in caussa 
quadam institui potest. p€Br (Br hvar 
m. före siky M. 5: pr. * 

Maltmeeley n. ? tilläfventyrs målning 
af säd : forte raolitura frumenti. M. 26: 
4. Posterlor h. v. pars a malay mole- 
re, deduci posse videtur; voci vero 
malty quae polentam hodieque denotat, 
significationem frumenti molendi tri« 270 Maltnuele — Mcper. buit GuDMUNDUs Andreae in Lex. Isl. 
Ad h. v. explicandam nihil conFeiTe 
videtur v. maltgienung, quae occur- 
lit in iure urbico Hafniae a R. Erico 
Pomerano confirmato (K, Rosenvinge, 
Sand. af gamle Danske Lave, V. p. 
1 3g.), quaeque Latine exprimitiir ver- 
bis "factura brnsei/' in sta tu to eiusdem 

urbis de a. 1294 O* ^* P- >o4.)* Locc. 
vertit verba: agha mejen m. saman, *'si 
qui bynen aut polentam inter se me- 
tiantur." 

Mariy vide Maper. 

Mana, v. a. mana, upmana: admo- 
nere. Vide Til mana, *3 

Manaper, m. månad : mensis. iB. 5: 
pr; B. 1: pr; 24:2; M. 23: 1. at -pa 
mole, K k. 11: pr. not. 34. -pa gamaU 
Kk. 7: pr. dagher ok m., J. 4: 1. nat 
ok m.y J. 7: i; 10: pr; 12: 2; pj. 8: pr. 
nat ok m. sipan iamlange (bt uti, 
J. 5: I . Cfr. Bi/rgpa-j Maimanaper, * 

MandrapjU. dräp: iiomicidium. M. 
18: r. ^2 

Mangfaldelika , ad v. mångfaldigt: 
raultifariara. Conf. *3 

Mångfalder, adj. mångfaldig, myc- 
ken: multiplex, multus. Conf. '^ 

Mangi (n. manigh, forte iapsu ca- 
lami, M. 3.), pron. pl. månge: roulti. 
Conf.; Kk. 2: 1; Kg. 9: pr. &c. sva 
mang pe fsc. afrap) o gullin aeru, d. ä. 
för så många år: vectigalia omnia non- 
dum pensa. J. 11: 2. * 

Manhrelghd, manheelgh (manheld)y 
f. (vide ÖGL.) Kk. 18: pr. m. skarpas 
mtBp fuUum sarum (eller drapum, ibid. 
kan bi^ytas i m, pera, G. 2: 2. ''3 

3Ja?ihrelg/u, n. i. q. manh/elghd, -is 
balker, Prol.; M. rubr. * 

3lans bani, ra. mandråpare (om fa- 
kreatur): homicida (de pecore). M. 17: 
2. *3 

Mans boty f. mansbot, dråpsbot: mul- 
cta bomicidii. half m.y d. ä. 20 mar- kers böter: mulcta viginti marcarum. 
M. 20: a. 

Mans byrd, f. i. q. mans byrpi. B. 
17: I . not. 4 > • 

Mans byrpi, f. (vide UplL.) B. 17: 
I. ^3 

Mansloter, m. (vide UplL.) B. 27: 
pr. "^'3 

Mark, f. i) mark (vigt): marca li- 
brata. fem marker vax , Kk. 5: pr. 
2) mark penningar: marca monetaiis. 
Kk. 1: I . &c. fw. pmnninga, Add. 7. Cfr. 
Rundare 1, Hundrapa, Half mark. * 

Markland, n. (vide UplL.) bryta til 
'da (cfr. UplL.), B. 21: i. *3 

Martins maessa, f. (vide VGL.) B. 
7: pr; 26: 2; Add. 7, 9, 12. * 

Mfita, f. mat: cibus. Kg, 10: pr. -r 
Mäter, m. mat: cibus. Vide Mali. '^ 
Matgmrp, f. utskylder af matvaror 
till leding: contributio cibariorum ad 
expeditionera bellicara. lepunger rtr 
ut gangin bape meep mannum ok m., 
pg. 11: I. fölghir forn h/efp ...ok 
m., d. ä. om viss utskyld af mat- 
varor är ålagd sådan jord: si fundo 
iUi certa contributio cibariorum sit im- 
posita. J. 13: 1. 

Matkniver, ra. matknif, bordsknif: 
culter cibarius. M. 26: 3. 

Maper, man (mander, K k. 9: pr; 10: 
2; G. 3:3. not. 44; J- 9: 1. not. 66. &c.), 
ra. i) menniska: liomo. Conf.; Kk. 1: 
pr; 6, 9: pr, 2; Kp. 3: pr. &c. )( fof v. 
hrester, B. 12: pr; 20: 1; M. L före 
gudi ok mannvm, Add. 1: 5. pripi, 
fiarpi, femti m., en som är beslägtad 
i tredje &c. led: tertio &'c. cjnsangui- 
nitatis gradu coniunctus. Kk. 15: pr. 
lepsn gånger til femta mans (cfr. 
UplL.), pj. 8: 3. ständer brystarf til 
pripia mans, fyr an pripi m. haver 
(Brft, vide Brystarf, Bak arf, Cfr. 
Almtennl 2) man: vir. )( kuna, G. 1: Maper — Mimtsmmn. 271 pn 3: pr. )( qvinnaj Add. 7. 3) (gift) 
man: maritus. X ^^^^m^j G. 3: 3; 6. 4) 
tjensteniaii, tjeoare: minister, ktmunffs 
w., Kk.21; M.22:3; 35. iarlsm., M. 
;J5. hiskups m.y Kk. 21; M. 35. Cfr. 
Litnsmaper^ pitBTostu man. * 

Mena, v. a. (vide ÖGL.) M- 22: 3, *!i 

MerUy ad v. ytterligare» sedan: ulte- 
rius, postea. B. 23. '''3 

Mere, adj. större: raaior. Kg. 5: pr; 
10: 2; 11: 3; G- 5: 3; J. 12: 4; B. 1: pr; 
3. &c. Mera, mers n. absolute, mera: 
plus. Kg. 11: pr; G. 6; ^E. 1: i; 2: pr; J. 
3, 14: pr; B. 20 : pr. &c. dat mero, J. 
3. not. 43. örtugk m,, mera än örtug: 
plus quam ortuga. J. 3. * 

Mep3 vide Mtép. 

MiMals nuBssa^ f. (vide VGL.) Kk. 
5: pr; 7: pr; B. 7: pr; 12: pr; 19: pr; 
24: 2; pg. 11: pr; Adel. 9, 12- * 

Minnas» v. dep. minnas: meminisse. 
Add. 1: 3. Cfr. Åminnelse. 

Minne, adj. mindre : minor. G. 5: 3; 
J. 17; B. 1: 1; 15:pr. &c. Minna, n. 
absolute, mindre: piinus. Kk. 11, 14; 
Kg. 10: pn 11: pr; J. 3. &c. pripiungi 
wi.j iE. 2: I. kaivu jn.j vide Halver. * 

Minska, v. a. förminska: minuere. 
J. 15: pr; Add. 1: 1,3. 

Mio kunder, m. (Isl. miohundr, a 
mior, gracil !s» tener; Dan. myTtc/^) jagt- 
liund: canis venaticus. B. 33: 3. 

Misfall,xx. I ) olycklig händelse: in-* 
feli\ v. funestus casus. Kk. 15: i; G. 
5: 2; M. 17: pr. 2) olägenhet, skada: 
molestia» calamitas. Conf. "^3 

Misfara, v. a. förfara, förstöra, illa 
medfara: disperdere, male tractai*e. 

Kp. 6: 2* 

Misfyrma, v. a. c. dat. misliandla : 
violare, vim infurre. G. 3: 1. "^3 

MlsfymdUe, f. ? mishandling: lae- 
sio, violatio. fa m. a sik, G. 2: 2. 

JMiskalda, v. a. förorätta: iniiiria ad- 
£oei*e. B. 3. "^i Missamia, t missämja: dissidium, 
lites. Conf. 

Mista, v. a. mista : perdere , amit- 
tere. Kp. 12: pr; pj. 2. &c. m. halsin, 
B. 23: pr. pan sit haver mist, B. 17: 
6; pj. 11: 1; 12: 3. pmn sum sin ha- 
ver mist , den hvars slägting är drå- 
pen: is cuius cognatus occisus est. M . 22: 
2; 23: 3. arvum ptes fsc. döpa) sum 
sin hava mist, M. 17: pr. * 

Mistaka, v. a. (vide ÖGL.) B. 5: 
3. ^2 

Misv€Eper, n. elakt, för sädesbärg- 
ningen hinderligt väder: tempestas 
foeda, messi adversa. B. 7: pr. 

Ml^er, adj. (vide VGL.) til mipian 
skogk v. holavid, i mipium veegh. Kg. 
2; B. 9: i; x\dd. 1:7. m. aptan, vide 
Aptan 1. * 

Mip fasta, f. (vide VGL.) J. 10: i . ^2 

Mipfastu sunnudaghery m. (vide 
ÖGL.) pg. 11: pr. *2 

Mipia, f. midt: medium (rei). i -iu 
(cfr. UplL.), B. 4. ^'3 

Mipströmber, m. (vide ÖGL.) t -me, 
R20:5. '2 

Mipvatn, n. medlersta delen af en 
ä eller ett sund: medium flumen ve! 
fretum. B. 23: 1. ' 

Mi6Brpriy mimrdiy m. (vide ÖGL.) 
B. 20: pr. ''Z(m€BrpriJ 

MifBta (m€eta, impf. pl. matu), v. a. 
1) värdera: aestimare, taxare. m. piuf* 
nap, vmrd, skapa, spi€Bll &c. Kk. 14; 
J.9: 1; B. 6: 2; 9: pr; 22: pr; 24:3; 32: 
pr; 33: 2; Kp. 4: i; 8; pj. 2, 15. 2) (vi- 
de ÖGL. sub 2.) pa skal sak hans 
"OS, pg. 4: 3. * (mtBtaJ 
, MiMsman, m. pl. mätismän, värde- 
ringsmän: aestimatores. 9». agho ska- 
pa miata pe skuhi vara tve nmmni 
sin kvar pera^ B. 6: 2. m. skulu a 
pinge vita &c. |^. 4: 2. ^manna éper, 
vide Eper. 4»ptir pg m. före ganga^ 
B. 19: 4* i^ot. 59. mptir -manna orpum. 272 MiatMuen — M€Bla. B. 6: 2; 8: 5; 19: 4; 32: 3; M- 17: a. asp- 
tir -manna vitnum^ B. 5: 4; 7: 2; 33: 
pr. . *3 (méBtsmten) 

Mogkande, adj. (vide VGL.) m. man 
)( avormaghiy pj. 6: 2. koma til -da 
ålder, J. 12: 5. * 

Molkaj v. a, mjölka : mulgere. B. 29: 
pr. ^3 

Morghin gif, f. (vide UplL.) G. 3: 
2. *3 (morghon g^f) 

Morp^ D. mord: homicidium occul- 
tum. M. 13: pr. ^ 

Morptty v. a. mörda : occulte inter- 
ficere. M. 13: pr. Scribitur myrda^ npt. 
5o. ibid. ^(myrpa) 

Morpare, m. (vide VGL.) M. 13: 
pr. '• 

Morpg€dld, n. högre dråpsböter: gra- 
vior homicidii mulcta (cfr. UpIL.). M. 
22: pr.. ^3 

Morprapy n. råd eller andra ord 
eller gerningar, h varigenom man för- 
mår en annan att begå dråp (eller e- 
genlligen mord): consilia aliave dicta 
vel facta, quibus aliquis alium inducit 
ad caedem (proprie occultam) commit- 
lendara. M. 28:pr. Cfr. VGL. v. hdbU 
rop. 

Morpvapn, n. raordvapen, verktyg 
för mord: homicidii occulti instru- 
menta. M. 26: 3» ubi ea instrumenta 
enumerantur, quae ad hoc genus sunt 
referenda. 

Moty n. möte: occursus. kan pem 
m. a VfBghum möta, i py mate, G. 3: 
I. iamlanga v. manapa m. (cfr. XJplL.), 
Kk. 11: pr. et not. 34- Inde 1) a mO' 
te, a mot, amot, a) ut praep. c. da t. 
emot: contra. Conf.; Kg. 9: pr; Add. 10. 
b) adverbialiter, a mot, emot: contra. 
standa a m,, M. 26: 9. 2) möte, ab- 
iecta praep. a^ a) praep. emot: contra. 
J. 12: 2; M. 36: pf ; pj. 12: 2; pg. 8: a. 
b) ad v. emot: contra, nei m. sighia, 
B-l:i. * Mopefj f. moder: mäter. Kk. ll:pr; 
G. 1: I. &c. tampt ar tegks m. (cfr. 
UplL.), B. 11: I. Cfr. Fapurs^, Gud-, 
Mopor moper. * 

Mopor broper, m. morbror: avun- 
culus. iE. 1: pr. * 

Mopor faper, m. morfar: avus mä- 
ter nus. iE. 1: pr. * 

Mopor moper, f. mormor : a via mä- 
ter na. iE. 1: pr. '^ 

Mopor syster, f. moster: maler tera. 
iE. 1: pr. *3 

Mun, v. aax. defect. (vide UplL.) 
iorp m. eenginpryta, J. 18: r. "^3 

Muta, f. (vide VGL. sub 2.) Kp. 12: 
pr. *i 

Miiza, f. (l^X^mussa, "cucullus, cu- 
ciillio, Germ. mutze; hodie vulgo tho- 
rax virilis exteriör," BH.) harnesk: lo- 
rica. Add. 2, ubi adparet m. loricae 
genus a platå diversum fuisse, non ve- 
ro m. ideni fuisse quod platå v. plåt- 
brynia, ut crediderunt Reenhjet^m, in 
nött. ad Thorst. Vikingss, S., Stockli. 
1 67 1 , p. 88, et S. L. Gåhm Pehrsson, 
in tractatu om fordna Svenska strids- 
vapn, xxisevlo 11 . l\ opfdvis Kong 1. Stad- 
gar &c. angående Svea Rikes LandU 
Milice, Stock h. 1765. Cfr. lielsL. h. v. 

Mykil, adj. stor, mycken: magous. 
Conf.; Prol; G. 5: 3; B. 18: pr. &c. w. 
höfdinge, Add. 1: 8. Mykit, n. absolu- 
te, mycket: multum. svam., tantum. 
J. 17; B. 28: 3. Cfr. Mykit. * 

Mykit, ad v. mycket: multum, val- 
de. Add. 1: 3. *i 

Mylnudamber, m. qvarndamm: ag- 
ger molaris. B. 21: 2. *3 

Mylnustaper, m. (vide VGL.) B. 21: 
I. *3 

Myr da, vide Morpa. 

MyrkUka, ad v. mörkt: obscure. CoDf. 
*3 

Mala, v. a. i) föra talan, tilltala: 
agere, iure experiri. Cfr. LaghmaliL Mmla — MöffheRker. 273 2) lofva, utfästa: promittere, sponde- 
re. G. 5: pr; Kp. 7. not. 8. '^2 

Mmiay v. a. mäta: metiri. B. 7: 3. 
Cfr. Up mtela. "3 

Mmle stäng ^ f. mätstäng : pertica , 
(lecempeda. B. 7: 1, 2- *3 

M(bU, n. tal: sermo. Vide For-^ C^n-j 
Titj Fiper m^li. *3 

Mmllum (mtBlliny mmllcm), praep. c. 
gen. emellan: inter. m. rmt ok orfBt ^ 
akra&o. ProL;Kk. 6.&c. peram», Kk. 
2: 1; Kg. 4: pr; G. 2: 1. i per a m., pj. 
12: 3. manna m.y B. 6: 3. fripa m.^ vide 
Friper 3 y 4. i/W^a m., pg.ll: 2. anna 
tn.y vide An. m. hilz ok hyrgpaVy vide 
Bilder, sunnudagha m, d. ä. från den 
ena söndagen till den andrad inter duos 
dies dominicos, i. e. per totani septima- 
nam. B. 9: 3. sin i m.y sinni v. sina m,^ 
vide Sin. liandamtBlhimy vide Hand, - 

Mfen^ conj. niedan: dum. Kk. 6. not. 
86; Kg. 11: pr. iB ra., G. 5: i . Cfr. Mm- 
pan, 

MiBrke, n. märke: signum, nota, 
charactcr. B. 29: i; pj. 12: 1 . ItBggia m. 
a ayinars m. (cfr. UplL.), B. 29: 1 . Cfr. 
Bols mtBrhe. ''' 

Mmrkiay v. a. 1) märka: signare. 
B. 7: I ; 30 : 1 . cer hon fsc. notvak) 
-ht, si foramen erecto quodam signo 
indicatum sit. B. 20: i. Cfr. Utmeerk- 
ia. 3) märka, iakttaga: observare. Kk. 
2: 3. not. 5i. *2 

Miessa^ f. i)messa: missa. Kk. 9: 
2. 2) i. q. sialamfBSsa. Kk. 11: pr. 
nött. 4f>, 54. 3) högtid : festum. Vide 
KyndiUy Larens-y Martins-y Mikiais-, 
OlafS'y PfBterS'y (Thomes-J Valbar- 
ffha-y j^skils mmssa; Helghwia-y Kir- 
kiu messu dagher. * 

Mfessufalh n. (vide ÖGL.) Kk. 10: 
pr, 3. ^^3 

MfBssu klmpey n. pl. messkläder: ve- 
stimenta liturgica. Kk. 3. '^3 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IV. MfBssu repe, n. i. q. mc^ssu kUepe, 
K k. 3. not. 57. 

Mapy mep (mmpery J. 13: pr. mm- 
dery Add. 6.^)j praep. c. da t. i) med: 
cum, per (cfr. ÖGL.). varpe frtels m, 
pe saluy Kp. 3: pr. 3) jämte, tillika 
med: una cum. i skall m. andruMy 
B. 27: I . valde m. sik tolf &c. Conf. 
bipia flere m. siky M. 20: 4- kan dö- 
mis til steegl m. bondoy M. 28: pr. 
tv(Bggia rruinna m. siky B. 17: pr. m. 
allUy v\de Alde?^ 1 . 3) hos: apud. sit- 
ia i husum m, andrumy K k. 11: pr. 
kittis {Bnkte v. piufnaper m, Imnum, 
pj. 12: 1 , 3. piufnaper fBr takin m. man- 
niy pj. 6: 1. 4)1^1^^"'"''^, enligt: con- 
venienter, secundum. sökia m. lands- 
laghumy pg. 9: 3. wi. py aty derför 
att:quoniam. J. 8: i. 5) adverbialiter, 
derjämte, tillika : praeterea, simul. ok 
bote m. pre marker, B. 6: 3; 8: pr. ok 
(se, givi) ut m. ensak bondans y B. 1: 
f. ok atergildi m, pem fm sins sum 
&c. fpro: ok ni, alergildi fee sins pem 
sum &Cj^^^B. 33: 3. not. 85. ok pre 
marker m.y bot mnga m., afrap m.y 
smd m.y ens sins ep m,y simlfs sins 
fsc, ep) m, &c. J. 6: pr; 10: 1; 11: 2; 
13: pr; B. 5: 3; 7: 3. &c. ok m, utgrer- 
piry pre v. fiuratighi marker, opal- 
bruty bot &c. Kg. 10: 3; 11: 3; 12: pr, 
1; J.9:pr; B. 3. &c. * 

MrBpal komy n. säd af ordinär god- 
het, h varken af bästa eller sämsta sla- 
get: frumentum mediocre, neque opti- 
mi nec pessiini generis. Kk. ö.not. i. 

MfBpan (medhy Kk. 6. not. 86.^^ conj. 
medan: dum. Kk. 12: i; Kg. 11: pr; 
G. 3: 3. &c. m m,y Rk. 6; G. 5: i . not, 
69. Cfr. Mfen, * 

Möy f. mö: virgo. G. 1: r. '^3 

Möghelikery adj. möjlig: qui fieri 
potest. mmp -ke bön (cfr. UplL.), 
Conf. *3 

35 274 Möta — N%pers(Btia. MötOj v. a. c. dat möta: obviam 
venire. m. mannh Kg. 2; pj. 14; pg. 
4: pr; Add. 1: 7. cfr. Mot. öyaland m. 
dikunij hiorpvalder möter akrumy B. 
12: pr; 14: pr; 23: 2. Mötas, dep. (cfr. 
UplL.) mmn m., M. 12: 2; 23: pr. vtBg- 
niVy kiorpvallar, aJirar&c. m.y B. 10: 
pr; 14: pi; 23: 2. '' 

Möperne, d. i) möderne (slägt): 
maternum genus. M. 6: pr. -nes frcen- 
der, G. 1: pr; iE. 3: 4« 2) mödernearf : 
hereditas a matre relicla; a) i allmän- 
het: generatira. Vide F^éperne 2 c. 
b) i synnerhet mödernejord: specia- 
lim fundus maternus. J. 12: 5. ^ 

N. 

iVöj v. a, nå : contingere. na til (kir- 
kiugarpsj map spiutsskapte, M. 27: 
.2. * 

Nagrannij m. (vide UplL.) )( gran- 
ni, Kk. 6. not. i; 11: 1; 15:3. nött. 5, 
19; B. 6: 3; 7: 2; 26: pr; M. 10: 2. ^^3 

Nam, n. (vide VGL.) B.l: i. * 

Namn, n. namn : nomen* Kk. 1: pr; 
M. 34. i n. fapurs &c. K k. 9: pr. han 
skal py n. giva, d. ä. nämna saken : 
norainare rem. pj. 12: i, pa mr pms- 
sum mannwn n* givit, d. ä. namn af 
tjuf : nomen furis iis datum est. pg. 7. 
Cfr. Éristnam. .*3 

Nar, ad v. när : quando. Kk. 5: pr. 
•^ (msr) 

Nat, f. I ) natt: nox. Kg. 9: 3; Kp, 
14. not. 1 3. Cfr. Vinter nat. 2) dygn: 
dies civilis, dies cum nocte. Kk. 7: pr; 
9: 1 ; Kg. 10: pr; B. 6: 2; 19: pr; 24: 2; 
Kp. 11: i; 14; Add. 12. n. ok iamlan- 
ffi v. manaper, vide lamlangi. Ma- 
naper. siu nteter, pg» 3: pr; 4: pr. cfr. 
Siun/Bter. * 

Naper, f. pl. nåd: gratia» miseri- 
cordia. Conf.; Kk. 1: pr; G* 1: 1; pg* 11: Nei, interj. nej : neutiquam. ». (mo- 
ti) sighia, Kk. 20:pr; J. 9: 1; 11: 1. 
not. 7; 12: pr; B.l: 1; 25. dylia ok 
sighia n. pri (sik), vide Dylia 7. dul 
hiupa ok n., vide Dul stande n. pri 
hanum ok vitsorp, B. 18: 7. Ä<m Arowi- 
ber ei ^n. pri sik, B. 17: 6. * (ne) 

Nek, f. (v. neker, m. ?) kärf ve , prov. 
nek : merges. B. 5: i . 

Niéande, num. nittonde: undevige- 
simus. Add. 1: 8. *i 

Niu, num. nio : novem. Kk. 7: pr; 
Add. 1: pr. * 

Muta (nyta), v. a. njuta : frui. Kk. 
15: i; J. 18: r; B. 13: i. not. 43; 20: 4. 
Sed nyuta sine dubio perperam pro 
ny tia et nyta, B. ind. not. 29; cap. 15: 
pr. not. 75; pj. 13: i. n. 52. *3 

Nipa, n. ? nedan : luna decrescens. 
um ny ok n. (cfr. VGL.), B. 32: pr. *3 

Nipan, ad v. nedanför: infra. B. 21: 
2. n. til, idem. Ibid. *'3 

Niper (nid, B. 9: 2. not. 86.), adv. 
ned: deorsum. ripa i notvak n., B. 
20: 1. n. rutna, (alla, hogga &c. Kk. 
2: pr; 4:4; B- 30: i. &c. ' 

Niper f{ella,w. di. försumma, under- 
låta : negligere. n. dagsvesrke, hyrgp, 
Kk. 1: r; B. 26: I. n. vretagarp, bro, 
vargha garp, d. ä. försumma att un- 
derhålla : omittere saepem &c. struere. 
B. 13: 2; 24: 4; 27: 2. *3 

Niper laggia, v. a. nedlägga: de- 
ponere. l^gge niper (se. mortuum pe- 
cus) a fyr sta pinge, M. 17: 2. *3 

Ntpersmnkia, v. a. nedsänka: sub- 
mergere. B. 33: 2. 

Niper seetia, v. a. nedsätta: pone- 
re , deponere. ra, garpa n., B. 3, 13: 
pr; 14: 2. *3 

Nipers€Btia, f. nedsättning: deposi- 
tio. B. 20: I , ubi sermo est de fora- 
mineglaciei, ubi demergitur rete. Cfr» 
Noivak. Niper prykkia — Namd. 275 Niper prykkiay v. a. nedtrycka : de- 
priisere. allan wtet n.^ Ådd. 1: 3. 

Nipre, ad v. i) nere: in imo. n. Ug- 
gla^ vide Liggia 1. n. staddevj M. 20: 

2, 2) nedantill: subtus. )( uppe, pj. 
12: 1. *3 

Nokorj pron. någon : aliquis. Kk. 1: 
i.&c. n. pera (pron. pers.), ^. 1: pr; 
B. 5: 3. n. pera (pron. dem.) sum &c. 
Kp. 11: I. Scrihilurnoqvarj Conf. No- 
kot, n. absolute, något: aliquid. Kk. 
3, 11: pr, da t. nokrOy Kk. 9: pr. * 

Nokotj adv. något, i någon mån: 
aliquatenus. M. 6: 2. 

NokraiepiSy adv. på något sätt: a- 
liquo modo. M. 16; Ådd. 1: 3. 

NormiBriy ra. pl. Norrmän: Norvegi. 
Prol. 

Norpan, adv. i norr : a septemtrione. 
pg. 2: pr. * 

Not, t not: verriculum. B. 20: 2. )( 
TUBt, B. 22: pr, i. Cfr. Vinter not. *3 

(NotadrtBgt, f.? (vide UplL.) K k. 
7: pr. not. 70.^ *3 

Notalagh (notlagh), n. sällskap af 
personer sura draga not: societas ho- 
minum verriculum trahentium. B. 20: 
pr, 2. 

Nota styldi f. stöld af not: furtura 
verriculorura. B. 22: rubr. 

Notvak, f. vak som görs på isen då 
vinternot skall dragas: foramen glaciei, 
verriculi hiberni trahendi caussa fa- 
ctum. ripa i n. niper i updrtBt celler i 
niperstBtin , d. ä. i en af de tvanne 
större vakar, af h vilka den ena är 
gjord för notens nedläggande under 
isen, och den andra för dess updra- 
gande: una cura equo, quo aliquis ve- ' 
hitur, incidere in maius foramen gla- 
ciei, quod verriculi sive demittendi 
sive toUendi caussa factum est. B. 20: 
I. Cfr. Vinter not. Sermonem 1. c. 
Don, ut credidit Locc, esse de casu 
eo tempore facto, cuna demittitur vel tollitur verriculum , manifestum est ex 
eo, quod ibidem statuitur de forami- 
ne antea erecto quodara signo indica- 
to vel non indicato. 

Nut (^pl. nyter), f. nöt : nux. B. 28: 
pr, 2, "^3 

Ny, n. ny, nymåne: novilunium. 
Vide mpa. *3 

Nyk%l,\x\. nyckel: cla vis. Vide Las, 
Kirkiu nykil, '* 

Nyr, adj. ny: novus. Conf.; Prol.; 
B. 8: pr; 13: rubr. afnyu, Kk. 1: i; J. 
10: 2. *3 

Nyskipaper, adj. nystadgad: novo 
iure sancitus. Conf. **3 

Nyt (gen. nytta, pro nyttar)^ f. 
bruk : usus. B. 33: 3. "3 

Nyta, v. n. (vide ÖGL.) aayal tBWr 
ni nyter göra &c. B. 15: pr. *3 

Nytta, v. a. nytja:uti. B. 13: i; 29: 
rubr.; 32: pr; M. 19: 1; pj. 13: i. *3 

Nytliker, adj. nyttig: utilis. Prol.; 
Kk. 4: i; pg. 1. Scribitur nyttoger, 
Prol. not. 40. Cfr. Onytlika, 

Nrcfra bunki (ntBver bunki), m. (vi- 
de UplL.) B. 17: 3. ^'3 

NtBfra löpning, f. afflående af näf- 
ver: decorticatio betulac. B. 17: rubr. 
not. 33. 

Nnafst, f, näpst: castigatio, poena. 
Prol. not. 36. *3 

NfBma (ntBmna, J. 10: 3. not. 99; pg. 
11: 3.), v. a. 1) (vide VGL.) w. til 
saköre v. ptBnninga, B. 1: i . not. 39; 
Add.9. nödaok n.^ allitt. B. 1: i.not. 
39. sökia ok n., pg. 11: 2. 2) undan- 
taga för sin räkning (någon del af jord 
som man sålt eller utarrenderat): exi- 
roere, si bi reser vare (partem quandam 
fundi venditi vel alii locati). J. 10: 3, 
ubi verba takerundan et msemir idera 
significant; cfr. cap. 12: pr., ubi afnam- 
ning dicitur vara undan takin. * 

Namd, f. (vide VGL.) Kk. 16: 3; 
pg. 5: i; 9: 3. stmrma n., pg. 7. göra 276 Namd — Nar, n. (a mal). Kg. 9: i; B.3; pg. 5: 2; 9: 2. 
rape halvi n. kvar pera, .Kk. 16: 3; 
20: pr; Kg. 9: 1; J-4: 1; 7: 1; B. 7: pr; 
8: 2; 14: 2; 21: pr, 2; 23; Kp. 14; pg. 
3: 1; 6: pr, i; 10; Add. 6. krona ok 
kirkia rapa n,, rape halvi n, ku- 
nungs maper ok biskups ok halvi pfsn 
sakin gifsj Kk.21. sy n/nmnna halva 
n. hvar pera, B. 7: 2. in, vara^ pg. 
9: 2. n. vmr meép sinum epe v. fiel- 
Ur, Kg. 9: 1; Kp. 11: pr; Add. 8. sök- 
ta ut moip domlim ok n,, B. 1: i. coll. 
pg. 5: 2. osipugha manna -rfe?*^ nera- 
dae ad inquirendum de malefactoribus 
nominatae. pg. 7: rubr. Saepe verbis 
tolf mmn notatur nemda; vide Tolf. 
Occurrunt tamen, etsi non expresso 
nomine nfsmd, exerapla nemdue octo 
virorum, Kp. 2: pr., vel sex, Kk. 15: 3. 
not. 19; B. 1: I (coll. pg. 5: 2.); 16; 
immo numerus virorum nominando- 
rum arbitrio litigantium permittilur, 
Kk. 2: 1; sed quatuor illi viri, quo- 
rum mentio fit Kp. 1: 3, nomine nem- 
dae venire non posse videntur, etsi di- 
cuntur f^Ua v. vmria, prout fabrum 
suo testiraonio convincunt, nec ne. 
Cfr. EpsöHs-y FolklandS'j Hundaris 

namd, * 

Nr^mdaman, ra. (vide ÖGL.) Kp. 12: 

pr; pg- 5: » • Cfr. Nmmninga man. * 
ISmmna, v. a. 1) nämna, namngif- 
va: nominare. Conf.; Prol.; pg. 1; Add. 
1: 2. n. skapaman v. fangaman sin^ 
M. 10: 2; pj. 9; pg. 7. -nas fram (se. 
a pingej vitne (at) brnra^ pg.9:pr. 
Cfr. FyrncBrnder. 2) utnämna, förord- 
na: designare, eligere. toif mren (til) 
n., M.22: 1; 36:ipr; pg. 1. -m kvar 
pera sex nuBUj J. 1; B. 3. -ni kalva 
n(Bmd Itvar pera, B. 7: 2. n. af fiar- 
punge hvarium pre masn, pg. 7. man 
i syn n., B. 25. (tolf) synamiBn (til 
se. mals) n., B. 3, 21: 2; 25. syn (af 
sokn) (til) n.:, B. 3- noT. 55; 5: a; 7: 3; 8: 3; 17: pr; 23: pr; 25. n. sex mtBn^ 
de iudice vel actore, B. 1: i . -»i kvar 
pera tva bygdfasta mmn af lande ok 
tva af köpstape^ Kp. 2: pr. pmn sum 
*m7% se. dimidiam nemdac partem, pg. 
3: I. ransakifi sva mangi sum pem 
a stember par til n., K k. 2: i. -ni 
sin (i. e. unum, se. mimtsman) kvar 
pera^ B. 6: 2. man til v. i varp n. ^ 
Kg. 12: pr, 2. pe mmp kanum (se. lagkr 
mannij nremdir tsruy se. ad eligendum 
regem , Add. 1: 2. af . . . landsmanna 
til nmmda (se. rostum)^ votis popula- 
rium ad eligendum regem designato- 
rum. Ibid. §. 3. * 

Nmmnay vide Nmma. 

NoimniyW. namn: nomen (cfr. VGL.). 
pa eer pmssum manni n, gimt (ch\ 
Namn)j pg. 7. not. 24. Cfr. Onecm- 
ne. * I 

Nmmninga man^ m. i. q. nrsmda- 
man. pg. 3: 1; Add. 6, 9, 11, 12. Quae 
his locis sanciuntur, praesertim Add. 
6,9,12, ea indicare videntur hoc ti- 
tulo designari viros, e quibus consta- 
bant illae nemdae, quarum mentio Bt 
Ps-7. 

(Nrepsay v. a. näpsa: casttgare. Kk. 
ind. not. 3i.^ 

N^r j adj. när: propinquus. Vide 
lamneer. nfsrmer, fif&mir^ compar. J. 
2: pr. et not. 3r. n^steVj superi, w. 
by, M. 27: 5. et not. 77. n. byrpaman, 
K k. 12: pr; J. 5: i. meste fr^sndery J. 
9: 4- p^ westu (se. frmnder) ^rUy 
iE. 4: I . not. 96. «. at föpa (se. frtsnr 
der), J. 17. '* 

Na:r, ad v. et praep. c. dat. i) nära: 
prope. w. by, garpe &c. Kg. 6: pr; M. 
27: pr, 2. sva n. (se. akrijj B. 9: pr. 
n. varaj vara till^^täd^s: adesse. Kp. 6: 
2; 11: 2; Add. 1:3,5. nmst, superi. 
Kk. 7: i; M.4: i. n. solo (cfr. ÖGL.), 
i£. 1: I. not. 32. par m, vide p€er. N€^ — OfrmU. 277 Cfr. Nasla. 2) hos: apud- n. manr 
nuniy Kp. 14. * 

ISarisker^ adj. Nerikes: Nericius. n, 
laghmaper ^ -sk laghsagha, Add. 1: 7. 

NiBrkiu f^pro neerkiur)^ m. pl. Ne- 
rikesboar: Nericiae incolae. Kg. 2. *3 
(ntBriltiar) 

Nmr staddevy ruBrsteeder^ adj. när- 
Turande: praesens. d^r ei sieelver n.j 
neoil. då han namnes: ipse absens est, 
se. dum inspector norninatur. B. 25. 

Neesar (naser^ tubs^), f. pl. (vide 
VGL.) G. 4: pr; M. 6: i . * 

Nmsta^ praep. (å ncBr) närmast: pro- 
xime. w. solo (cfr. ÖGL. v. ruBr\ iE. 
1: r. *3 

Nmt (^daL pl. n(Btinm)y n. nät: rete. 
B. 20: pr; 27:2. Cfr. Not, VargJta 
nmt, * 3 

N(Bvery n. ? näfver : cortex belulae. 
lifa n, j B. 17: i . *3 

N{BV€r bunkiy vide Necfra bunJn. 

Nödy f. nöd, trängmäl: necessitas, 
angustiae. J. 4: 1; 8: pr; B. 31: pr. *i 

Nöda, v. a. nödga: cogere. biupa 
(sller n,j Add. 1: 3. w. ok fitcma, al- 
litt. B. 1: I. not. 39, ^i (^nöpa) 

Nödsyrij f. (Isl. naudsyn) nödvän- 
dighet: necessitas. p(Bt heter n.j, säges 
genom en ordlek om den händelse att, 
i anseende till svarandens tredska, kä- 
randen måste nämna alla ledamöterna 
i en syn: dicitur lusu verborura de 
eo casu, cum propter contumaciam rei, 
necesse est actori omnes vi ros inspe- 
ctionem (syn) habituros nominare. B. 3« 

Nöd prång y f. i. q. nöd, Kk. 9: pr. 
not. 36; Kg. 5: i . 

Nögkia sik, v. rec. (a nogh, satis) 
nöja sig: satis babere, contentam esse. 
KL 2: I- 

Nöty n. nöt, oxe ellei- ko: bos. )( hoi^ 
ster, M.2:i; B. 31: pr; 32: pr. )( kors, 
B. 6: I. * Nöta (n. part pass. 7iöt)j v. a. för- 
tära : consumere. J. 17. *' 

Nöte, D. sällskap: societas. Vide Fa- 
runöte. * 

NöpgUy v. a. nödga: cogere. B. 14: 
pr. *i (nögha) 

O. 

Oy part. insep. supinis praefixa (cfr. 
ÖGL.). Vide OguUit, Oskurit, *3 

Ownnapevy adj. ej förtjent eller för- 
värfvad: non adquisitus. afgiptpe sum 
-ap tBT rcfr. ÖGL. v. ffiftl), J. 10: 
pr. *3 

öbipin^ adj. fa bipiaj oombedd: non 
rogatus. M. 20:2. *3 

Oburin, adj. ofödd: nondum na tus. 
G. 3: I. 

Obupin, adj. (sl biupa) obuden (till 
bröUopp eller annat gästabud): uon in- 
vitatus (ad nuptta^ aliudve convivium). 
G. 2: 2; M. 26: 5. 

Odrc&piny adj. ej dråpen: non occi- 
su9. G. 4: I . 

Offer, n. (vide VGL.) Kk. 1: pr; 7: I. w Offer dagher, m. (vide VGL.) Kk. 
7: 1; Add. 12. *3 

Of ra, v. a. (vide VGL.) Kk. 7: 1. * 
Ofhald, n. (vide UplL.) J. 15: r. *3 

Ofhatultyl (ab hatal) tilläfventyrs 
ledsamhet, förtret: forte molestia; nisi 
h. v. corrupta sit, et oftaiu (cfr. UpIL.) 
legendura. pg. 4: 2. not. 76. 

OfJiogg, n. 1) (vide UplL. sub 1.) 
göra o. a skogh, J. 14:pr; Add. 5. 
2) (vide UplL. sub 2.) B. 15: rubr. ^3 

Ofriper, m. ofred, våld: hostilitas» 
violentia. )( friper, Add. 1: 3. göra 
marad -p, Kp. 11: pr. *3 

Ofrmls, adj. (vide XJplL.) )( frmls, 
R. 3: 2, 4; B. 24: i; M. 26: 8. varpe o^ 
éfigh 0., Kp,3:pr. *3 278 Ofsinnis arf — Om^ghn. Ofsirmis arfy n. (vide UplL.) ]£.. 6: 
rubr. *3j 

Ofödder^ ad], ofödd: nondum natus. 
Add. 1: 3, 5. 

Oföre (oferi), d. olägenhet, binder: 
incommodumy impedimentum. B. 11: pr. 

O glider j adj. i) ogild, ej gällande: 
irritus. J.7:i; 12:3,5; B. 22: a; pg. 
8: pr, I. noL36; Add. 11. a) oduglig: 
non rite comparatus v. iustae qualita- 
tis. B. 8: rubr. 3) ogild, (gerning eller 
skada) för bvilken böter eller ersätt- 
ning ej eger rum: impunitus, (factum 
v. damnum) quod nulla inulcta nec 
compensatione luitur. Kk. 4: 4; (^* 2: s; 
4; B. 7: pr; 12: pr; 14: 3; 20: i; 21: 3; 
M. 12: 3; 19: i; 25: a. vari fsc. elder) 
o.j Kk. 2:pr. vari •Ity neml. om fä- 
kreatur gör skada pä hans hö: si foe- 
no ,eius damnum inferant pecora. B. 
8: 2. vari -It bape at epum ok botum, 
dä eger hvarken vädaed eller böter 
rum : neque dator iuramentum de da- 
mno casu facto, nec penditor mulcta. 
B. 18: I. 4) ogild, för hvilken ej bo- 
tes (om han dräpes eller omkommer 
eller får annan skada): pro quo (si 
oceidatur vel pereat vel aliud damnum 
accipiat) nulla mulcta solvitur. vara 
ö., Kk. 4:4- liggiO' ö. (a vmrkum si- 
numjj Kk. 4: 4; Kg. 5: pr; 6: i; B. 6: a; 
M. 20:2, 6, 7; 23: 1; 31:3. dömas o.^ 
G. 4: I. '' 

Offiorperj adj. (vide UplL.) Kp. 1: 
I. '3 (ogörper) 

Ogipter^ adj. ogift: innuptus. Kk. 

15:4. * 

Ogrtevin^ adj. ogräfven: non fossus. 
'it dikij B. 12: pr. 

Ogullin^ adj. obetald : non solutus v. 
pensus. J. 11: 2. "^3 

OgulätjSup. ej betalt: non sol vi v. 
pependi. p^n sum o. haver j pro ei 
haver gullitj M. 5: pr. 

OgaerpeTj adj. ogärdad: non saepius. at garpe -pum^ non exstrucla saepe. 
B. 14: pr. 

OhemuU^ adv. (vide ÖGL.) 0. skip- 
taj S€Bha^ vingaj J. 5: i ; 6: pr, 2; Kp. 

1: pr. "^2 

O klandaperj adj. (vide VGL.) o. ok 
oqvaldery allitt. J. 9: 2. * 

Oklutraper^ adj. 1. q. oklmidaper. 
köpa (iorp) mmp -pu ok oqvalduj al- 
litt., d. ä. lemna i betalning for jor- 
den sådant, som ej genom klander frän- 
vinnes säljaren: fundum emere rebus 
in solutum datis, quae adversus vin- 
dicationem tutae sunt. J. 4: i. "^'3 

Okrtsfder^ adj. okräfd, ej fordrad: 
non postulatus. syn ständer ^fd, på- 
stående görs icke om synens verkstäl- 
lande: postulatio non fit de inspectione 
habenda (ad quam viri iam nominati 
sunt). B. 25. 

Okofrj adj. okar, ovän: non carus, 
inimicus. Add. 1: 3, 5. 

Olafs mtBSsaj f. (vide ÖGL.) Kk. 21. 
nött. 6, 26; B. 26: 3; pg. 11: pr. ^^3 

Olaghj n. pl. oriktig, ej gällande lag: 
lex ficta, vero iuri contraria. )( ViBt 
lagK Add. 1: 3. *2 

Olagha, adj. indecl. olaglig: illegi- 
timus, iuri contrarius. Kk. 16: 3; B. 
ind. 9. *2 

OlaghRka^ adv. olagligen: illegitime, 
iniuste. Kp. 6:pr. *2 

OlovandiSj adv. olofvandes: non da- 
ta venia. B. 8: 5; 10:4; 17:4; 18:6. 
&c. * 

OleBsiUj adj. ej upplockad eller sam^ 
lad: non coUectus. ax o.j B. 5:2. 

Oleesterj adj. (vide ÖGL.) M. 22: pr; 
pj. 12:pr, I. *3 

Omn (ofnjj m. (\s\. ofn^ Germ. ofen, 
Dan. ovn) ugn, spis, prov. orara: for- 
nax. ö. iBller ^rin, allitt. Kk. 2:pr; 
B. 18: pr. not. 72. 

OmfBghriy f. (vide ÖGL.) )( bolby, 
Eé.i: f . *3 (um egn) Onder — Osvorin. 279 Onder j ad], ond: malus. M. 34. "^i 

Onytlika^ adv. onyttigt j till ingen 
nytta: inutiliter» nuUi usui. Conf. *3 

Onamne j n. skymfligt namn: no- 
men contumeliosum. M. 34. noL 4^. 

Op^ n. rop: clanior. opokakaUaUj 
allitt. Kg, 6: pn Cfr. Har ap. * 

OptjVidv. ofta: saepe. J. 17. not. 99; 
M. 17: pr. n. 90. Cfr. Opta. * 

OptCj adv. ofta: saepe. Kg. 10: pr; 
J. 17; M. 17: pr; 34. optare^ optar^ 
compar. pg. 1, 3:pr. Cfr. Opt. '-i 

Oqvaldefj oqvtBlder^ adj. oklandrad: 
(le quo Don mota est lis. sttmda o.j 
J.2: 1; 5: i; 9: 2; B. 20: 4. Cfr. O klan- 
dapevy Oklutraper, Ovapiaper, *3 

Oqvrepins orpyXi. oqvädinsord: con- 
vicium. Kk. 18:pr. not. 92. giva an- 
drum o.j M. 34. vari varp pri -pe^ 
i. e. Ii ber esto ab ignooiinioso titulo 
hoTStakka. G. 4: pr. * 

Orka^ v. a. c. dat. orka, förmå: pos- 
se (facere). o. fylla^ fösa^ sökta &c. 
Kk.3,12:pr; B. 5: pr; 16: pr; M.10:3; 
14: 2; pj. 12: 6. o. vitnutn. Kg. 12: 3. * 

Orlofy orlufy n. tillåtelse: venia. K k. 
2: 2; G. 3: pr. allum ar o, ffivit, d. ä. 
tillåtelse att gå hem: venia domum 
abeundi omnibus est data. Kg. 12:k ^'3 

Orpi n. ord: verbum. Conf; M. 34. 
mnBp epum ok orpum, vide Eper, Cfr. 
Miatsm^n; Giptar-^j Oqvapins orp. * 

Or^^^ adv. orätt: iniuste. o. göra, 
pj.l6:3. *i (urat) 

Oratlika, adv. orätt, olagligen: in- 
iuste. (Conf. not. 3o.) Kk. 16: 4 ; B. 4, 
23: pr; Add. 3. * 

Örätter^ m. (vide VGL.) )( rätter^ 
Prol. )( rtetvisa, Add. 1:3. *3 

Örätter y adj. i) orätt, olaglig: in- 
iustus, illegitimus. Kk. 7: a; Kg. 4: rubr^ 
B. 9: rubr. map -tu^ dagligen: illegi- 
time. B. 22: 3. 3) orättvis: iniustus^ho- 
mo). )( ratins^ Prol. *3 OSj m. (Isl. item) ämynning, prov. 
os: ostium fluminis. Vide Aros. 

OSj vide Fi. 

Osannindy f. osanning: mendacium. 
Add. 1: 3. *3 

Osatter (osater),^å\. oense: discors, 
iniraicus. Vide Sätter. * 

OsipugAerj adj. osed ig, lastbar: pra- 
vus, sceleratus. ^ghir maUj ^ghar gar- 
mngar, pg. 7. 

Oskader,did\, oskadd: illaesus. Add. 
1:3. 

OskipteTj adj. oskifk, odelad: non 
divisus. B. 20: 3; 24: 3; Add. 5. at-ttt, 
innan skogen är skiftad: silva nondum 
divisa. Add. 5. * 

Oskorin, oskurin^ adj. i ) (vide VGL. 
sub 2.) o. åker, B. 5: 2; 8: 3. Cfr. O- 
skurit. 2) (vide VGL. sub 3.) -•rit kla^ 
pe, iE. 2: I . *3 

O skriptaper, adj. (vide UplL. sub 1 .) 
Kk. 9: pr. *3 

OshirityS\j\}. ej skurit: non messui. 
sumi hava o. , pro ei skurit, B. 5: 3. 

Oskyldery lid], oskyld: non cognatus. 
Kk. 15: 3; J. 4: pr. * 

Oskallika, adv. (vide UplL.) Conf. *3 

Oskar, adj. förfalskad: fallacia cor- 
ruptus. Kp. 1: 2. ^Z 

Osköflaper, adj. ej sköflad (såsom 
förverkad egendom): non direptus (de 
bon is damnati). Add. 8. 

Oslaghin, adj. (vide VGL.) B. 8: 3; 
9: pr. * 

Ospilte?^, adj. (vide VGL.) Kp. 7. *3 

Öster, m. ost: caseus. Kk. 5: pr. 

Ostyrliker, adj. ostyrig: efFrenatus. 
Add. 1:3. -I 

Ostamder, adj. (vide ÖGL.) at -du 
(cfr. ÖGL.), Add. 4, 10. *3 

Ojvoriw, adj. ej svuren: non iuratus. 
at "mum pratylpta epenvm, mn^n tre- 
tylftaeden blifvit gången: nondum fa-^ 
cto iuramento triginta sex virorum. X. 
L *a 280 Osökter — Panzari. Osökter^ adj. (vide VGL. siib i .) at 
'to^ M. 12: I. *i (usokter) 

Otama f(B^ n. (vide UplL.) B. 5: 4; 
28: pr. ^3 

Ovan, ad v. et praep. ofvan , ofvantiU, 
ofvanför: superne, supra. allupyhan 
a o. iorpena^ Kg. 9 : pr. o, at akri 
)( vip tsndoj Kk. 6. byggia Oo B. 21: 
3. o. tih ibid. * 

Ovan varpa^ ad v. (Isl. ofanverdr, 
Alam. vfuuertig^ Angl. upwardy su- 
pernus; Anglo-Sax. upveard^ Germ. 
aufrvärtz^ sursuni; cfr. Värper) ofvan- 
tiU: superne. )( vip esnda^ Kk. 6. 

Ovarandis, adj. indecl. ovarsam, ej 
upmärksam: non vigilans, incautus. Kg. 
12: a. 

Ovigher^ adj. ej i godt stånd: male 
comparatuSy ruinosus. garper ligger 
o.j B. 28: pr. not. 9. ''S 

Omghpevy adj. (vide ÖGL.) -ght lik 
fcfr. ÖGL. v. vighia 4), Kk. 9: f. " 

OviHj m. ovän: inimicus. Kg. 5: i, 
3; Add. 1: 3. '' 

Ovis, adj. ovetande: inscicns. fara 
viller ok o. ^ B. 3, 7: 2. * i (tivis) 

Ovita fm^ n. oskäligt fäkreatur: pe- 
cus rationis expers. B. 32: pr. 

Ovita gmmingy f. en oförnuftig va- 
relses (menniskas eller djurs) gerning: 
actio animalis (hominis vel bestiae) ra- 
tionis expertis. M. 1, 25: 3; 26: 7. 

O vitandis y9id\. indecl. ovetande: in- 
sciens. hanumo,, eo insciente. B. 31: pr. 

Ovormaghiy m. (vide ÖGL.) Kk. 12: 
pr; Kg. 8: i; J. 9: 2, 4; 12: 5; M. 18: pr; 
26: 7; 27: i . )( moghande man^ pj. 6: 
2. )( vitande man, M. 2. coU. 3. o. he- 
te7* p€en yngre ler tsn femtan ara^ 
M. 18: pr. * 

Oveepiapevy adj. (vide UplL.) ^er 
ständer o, ok oqvalder, allitt., d. ä. 
utan att deremot vädjas och klander 
anställes: de facto iuramento nulla lis. datis pignoribus» movetur. Kk. 16: pr. 
at 'pOy pg. 8: 3; Add. 6- *3 

Opalbrutj opidbruty n. böter för å- 
verkan ä annans jord eller den maa 
bort till en annan utgifva: tnulcta usur- 
pationis soli alieni vel alii tradendi 
(cfr. ÖGL.). J. 9: pr; B. 11: pr. *3 (o^ 
pulbrvt) 

Oparfliker, adj. onödig, onyttig: non 
necessarius, inutilis. Conf. 

Oparei (otarvi)^ m. (vide UplL) 
Conf. not. 26. *3 

Opinsdagher, m. onsdag: dies Mer- 
curii. Vide Askfi opinsdagher. *2 P. Pantei^^m. pant: pignus. takapant 
mans (cfr. UplL.), Kk. 1: 1; B. 27: 
2. *3 

Panzari^ m. (Isl. pantsari, lorica, 
paludaraentum militäre, interdum co- 
riaceum , lineum vel laneum , BH.) 
pansarskjorta , kyller (af skinn eller 
lärft) : lorica coriaria vel linea. )( mit- 
za et platå ^ Add. 2. H. v. non si- 
gnificasse loricam hamis aereis conser- 
tara (Isl. hr ing a-bry nia) non tantum 
ex eo adparet, quod p, et brynia baud 
raro ut diversae res nominantur (vide 
M. L. Gula^L. LandvB. 11; HiriU 
skräj ed. Dolmer, Hafn. 1666, cap. 
34; göda bryniu ok sterkan panza- 
raj Sverris S. cap. 163, inter Forn- 
manna Sögurj 8. B. p. 4o3; brynio edur 
pungann pannzara, Kongs-skugg-siéy 
Sor. 1768, p. 376.), pariter ac pofi- 
zarahufa nominatur ut res a stdlhu- 
fa diversa, Sverris S., 1. c. p. ^0^. 
noL 2; sed indicatur etiatn materia, 
ex qua veteres confecerunt liuius ge- 
neris vestem militarem, cum dicitur: 
panzarar gerfir af blautum lereptum 
ok vel svartadumj Kongs-skugg-sié 
p. 400; cum quibus conferantur ea, Panzari — QvtBdia. 281 quae de arniatura equorum leguotur, 
ibid. p. 4o3 , 4^4- 

Par^ D. par: par. Add. 7- 

Pascha daffher, m. påskdag: dies 
paschae, K k. 6. not. i; 7: i; pj. 6:i. 
not. 4 ' • * 

PaschaVy m. ? pl. påsk: feslum pa- 
schae. Kk. 7: i. * 

(Vaska tidhy m. ? påsktid: tempus 
circa festum paschae. Kk. 6. not. \.) 

Pikar ?, käpp, staf: baculum. p, ok 
skrn^ppa^ Kk. 11: i. * 

Pingizdagharj m. pl. pingst: festura 
pentecostes. B. 26: 2; Add. 7. -gha da- 
gher^ Kk. 7: 1; pj. 6: 1. not. /\\. * 

Pingizdagha iidh^ m. ? pingsttid : 
tempus circa festum pentecostes. Add. 2. 

PlatOj f. (egentligen plåt: proprie 
lamina; Isl. item) harnesk: thorax fer- 
reus. )( muzaj x\dd. 2. 

Phkkttj v. a. plocka: carpere. p. ax, 
B. 5: pr. p, skyl en, d. ä. afplocka 
axen på en skyl: spicas unius struis 
mergiturn carpere. Ibid. 

Plokkan, f. plockning: carptura. axa 
p.^ B. 5:rubr. Cfr. Lysning, 

Pors, n. ? pors: myrica ga le Linn. 
bryta p., B. 26: 3. Cfr. VGL. II. Forn. 
49; Add. 4: 5. 

Pors bnit, n. afbry tände af pors: 
carptura myricae. B. 26: rubr.; §. 3. 
not. 82. 

PoTskcer y n. kärr der pors växer: 
palus (juae inyricam fert. B. 26: 3. 

Prester, ni. 1) prest: sacerdos. Kk. 
4:[pr; 9: 2; 10: pr. Cfr. KlfBrker, Lek- 
'nmn. 3) kyrkoherde: cui^atus. Kk. 1: 
1; 2, 3, 4: pr. &c. Cfr. Kirkiuprester. * 

Piindj n. pund: pondo. Kk. 5: pr; 
Add. 2. ^'3 

Puster, m. (vide UplL.): M. 9: pr, 
I. ^3 

Ptmninger , m. 1) pl. (lös) egen- 
dom: bona (mobilia). M. 36: 1; Add. 8. 

Corp, Jur. Sv. G. AnL Vol. IV. lösir -gar, G. 3: 3. -gar vmxa man- 
ni, iE. 3:5; Kp. 3:i. 2) pl. pennin- 
gar: pecunia. Kk. 16: 3; iE. 3: pr; J. 
12: 3. &c. )( andrir kostir, J. 16. ful- 
lir -gar, Kp. 10: pr, i. kom ok -gar 
( )( snöpir -gar)^ ^E. 2: r; J. 17. cfr. 
Snöper, mark, half mark, öre, ör- 
tugh -ga, vide Mark &c. Cfr. Lagh 
2, Repo, Ffjdstipfenningei*; Domar a-, 
Laghmans- , Styremans pmnningar. 
3) (vide UplL. sub 3.) svensker pmn- 
ninger ( )( smaptsnningei'), B. 27: i ; 
Add. 9. cfr. Smapaenninger , fiurir &c. 
-gar, Kk. 1: 1; 4: 3; 7: pr, i; M. 15; 
pj. 1; Add. 9. hvar tiundi p. (cfr. 
UplL.), Kk. 12: pr; iE. 3: pr. g€eMa 
äter -ng firi -ng v. mofp -ge, d. ä. 
det rånades fulla värde: plenum rei 
raptae pretium rependere. M. 15. et 
not. 70. * 

Paelers messa , f. (vide ÖGL.) Kk. 
21. et nött. 6, 26. "^'3 (pedersmessa) 

Q. 

Qvar, vide Qvfe7\ 

Qvarstapi, m. (nisi in da t. pro -pa 
legendum sit -pn, a nomin. -pa, f.) i. 
q. qvrer städa. J. 14: 2. 

Q vig hände, n. (vide UplL.) B. 24: 
I. *3 

Qvikker,Qå\. lefvande: vivus. synis 
(sc^ barn) -kt, iE. 3: 4. )( döper, Kk. 
1: pr; 3; B. 6: 2; 32: 1, 2; *33: pr; M. 17: 
2; 19: f. döt (Biler qvikt (cfr. UplL.), 
B. 29: 1; Kp.2: 2; pj. 7, 8: pr; 16: i. • 

Qviktiund, f. qvicktionde: decimae 
pecorura. K k. 7: pr. * 

Qvinna, f. qvinna: femina. Kk. 8: 

rubr.; iE. 3: 4; utroque loco in gen. pl.; 

, in nom. sing. vero occurrit Add. 7. *3 

Qvinna friper, m. (vide VGL.) Kg. 
6: rubr.; Add. 1: 3. ^^3 

Qvtedia, f. helsning: salutatio. liel- 

36 282 Qvmdia — Ra^a. sar . . . moBp ffups q. ok sinnij Conf. 
*3 (qvepia) 

QvtsldeTj m. afton, qväll: vespera. 
pg.llrpr. ^ 

QvtBlia^ v. a. i) oroa, besvära: ve- 
xare, moiestiam alicui adferre. hun- 
dåre v. bönder til pings q. ^ pg. 1, 3: 
pr. a) (vide ÖGL. sub 3.) q. oroa ml- 
ler vfBgka, B. 24: 2. q. taka^ pg. 10: 
pr. skipti q. mller klanda^ iorp klan- 
da ok q. ^ J. 5: 1 ; 8: i . torp q. mller 
ataltty J. 2: i . q. (arfj {Biler i hyrd 
lösa, ^. l:pr; 2: i. til lagha fBller 
til bota q, (cfr. UplL.), M. 21: 1. Cfr. 
Oqvalder. * 

QviBr, qvarj adj. q var: reses, qui- 
etus. -rt kalda, qvarbälla: detinere. 
M. 16. Cfr. Sitia, Standa, * 

QvtBm, f. qvarn: molina. B. 20:4; 
21: pr, 2. Cfr. Vatn-, Vceperqvmrn. *'• 

Qvtemadamberj m. qvarndacnm: ag- 
ger molaris. B. 21: 3. 

Qv^emastaperj in. (vide ÖGL.) B. 
21: I, 2. *2 

QvtBrna strömbeTy m. (vide ÖGL.) B. 
20: 3. not. 89; Add. 6. *2 

QviBTStadCj f. (vide UplL.) dela 
siande i -du (cfr. UplL.), J. 14: 3. not 
49. *3 

QviBpaj v. a. säga: dicere. Vide /«- 
qvtBpij Oqvoipins orp. * 

R. 

Ray m. råmärke: limes. B. 3, 4, 13: 
pr; 23: pr. utan ra, i. q. utgesrpiSj 
B. 12: I. Cfr. Tamptara. *3 

Raförning, f. i. q. rahrut (vide 
UplL.). B. 23: pr. göra r. a annan, 
flytta råmärke in på annans jord: ter- 
minum in alienum solum movere. B. 
4, ubi sermo est de terminis portio- 
num agri vel prati ad vicinos in pago 
pertinentium. 

Ranj n. 1) rån: rapina» Kk. 16: i; B. 17: 6; Kp.4:i; M.13:pr; 14: pr; 15; 
pg. 9: 4; Add. 8. Cfr. Göpsla-, Lik-, 
Siangaran. 2) den rånade saken: res 
rapta. M. 15. handraghit r., ibid. rubr. 
3) (vide UplL. sub 2.) Vide Lot ran. * 

Ransaka, v. a. i) (vide VGL.) pj. 
12: pr, 1-3. 2) undersöka: inquirere. 
Kk.2:i; pg.7. Cfr. Tolf, ^ 

Ransakan, f. i) i. q. ransak (vide 
VGL.). pj. 10: j; 12: rubr., pr. not. 9. 
2) förekommer äfven om sökande i an- 
nans hus efter gods som annorlunda 
än genom stöld blifvit olofligen taget: 
b. v. quoque occurrit de rei non furto 
sed alio modo illicito captae investi- 
gatione in aliena domo. B. 26:3. * 

' RansmapeTym. rånsman: raptor. M. 
13: pr. fulder r. , Kp. 4: 1 . ^ 

Rantakin, adj. våldtagen: vi stu- 
prata. M. 4: 2. ^ 

RoTj adj. rå, fuktig: crudus, rnadi- 
dus. ra kasl (cfr. UplL.), B. 17: 3. *3 

Rap, n. 1) råd, tillstyrkande: con- 
silium, suasio. nuep biskups, fapwrs 
&c. rape, Kk. 3, 4:pr. noL43; G. 1; 
J. 9: 2. m^Bp styremans r. ok alz 
skipalags. Kg. 10: i. iTmep alt (^vo 
alz) sveankis r.. Kg. 1, ubi haec 
yerba respicere videntur recentiorem 
illam formam electionis regis, quae 
plenius describitur in Add. 1; nisi forte 
dicendum si t verba svearikis r. de- 
notare senatum regium. Cfr. librum 
raeum pag. 2 f q. cit. p. 5. seq, mn^p r. 
ok gopvilia flmstu &c. Kp. 10: pr. 
utan skyldasta frtenda r., J. 12: 5. 
gänga af fapurs r.. G, 1: 1. 2) för- 
anstalUnde: cura, procuralio. Vide 
Morprap. 3) råd, rådsförsamling: se- 
natus. kunungs r., Kp. 10: pv; M. 35, 
36: pr; Add. 1: 3. vart (se. regis) r.y 
Conf. '"' 

Ropa (iropf. rad v. rmp, pL rapu; 
part pass. rapin) , v. a. 1 ) skaffa, för- 
anstalta : parare. kost tU n> kast bi- Rapu — Rinna, 283 shipi r.j Kk. 5: pr. böter a r,j Kk. 3, 
4: 4' ^' ^ii brölöps^ G. 2: pr. r. an- 
nan til döps (cfr. r. man haXrapum^ 
VGL. II. v. sub a), M. 28: pr. pan til 
banaman var rapin^ den som» pä den 
ena makans tillskyndelse ; dräpit den 
andra : is qui , altero coniugum insti- 
gante, alterius factus est interfector. 
Ibid. r. mmp banda sinum dräp v* 
irtBpa^ JE. 6: a, 3. Cfr. Forrapa. a) 
råda öfver, disponera: praeesse , in sua 
potestate tenere. landum v. rikt sino 
(styra ok) r. , Kg. 1; Add. 1: i , 3. r. 
lasum ok nyklum^ pj. 12: 5. r. egn v. 
ioTp (sinnij, J. 7, 10: pr, r. gipt ok 
ofrap, J. 1. 3) råda , bafva rätt att 
besluta i en sak: ius rei decidendae 
habere. r. skUnabe pera^ giptu sifir 
ni, giptarorpum^ G. 1, 3: pr. r. rn^md, 
vide Ntsmd. r. prim manmim &c. Kk. 
15: 3. not. 1 9. r. firi fastu mans^ Kk. 
17: pr. tamptasteemnu r.^ d. ä. del- 
taga i öfverläggningen och besluten 
vid den sammankomsten: consiliis in 
isto conventu interesse. B. 11: pr. 4) 
aga: castigare. r. ok ei dreepa^ M. 28: 
pr. "^ 

Rapbani^ m. (vide VGL.) )( sänder 
dråpare^ M. 24: pr. )( sanbanij M. 26: 
II. * I (rapsbani) 

Reda^ Rede^ vide Repa, Repe. 

Ren, f. (vide VGL.) B. 9: pr; 10: pr. 
Cfr. Gangu ren * 

Rena göpsl, ? fyllnad eller tillökning 
i jord, som gifves ät den, hvars åker- 
ren stöter till en väg eller gångstig: 
coniplementum v. augmentum ei agro 
addendum» cuius margo confinis est 
viae vel semitae. B. 10: pr. 

Rensa, v. a. rensa : purgare. rypia 
éUer r, i akrum aller i.eengium, al- 
litt. , d. ä. på oupodlade ställen i åker 
eller ^ng bortrensa sådant som bin- 
drar deras odling: locis in agris vel 
pratis sitisy nondum exLCultis, solum purgare a rebus culturam impedienti- 
bus. B. 13: pr. 

Rep, n. rep: funis. Vide Krok rep» *3 

Resa, v. a. resa , upresa : erigere. r. 
h€Br mate kununge, M. 36: pr. -a 

Repa (reda), f. (Isl. reida^ praepa- 
ratio, promtitudo, BH.) reda, färdigt 
eller beredt skick :% conditio rei , quae 
parata v. in promtu est. til repo va- 
ra, vara tillreds, i ordning: in prom- 
tu , paratum esse. Kk. 4: pr. not. ao; 
Add. 2. 

Repe (rede), n. redskap, tillbehör: 
apparatus, instruinenta. B. 8: 5; Ådd. 2. 
Cfr. MtBSSu repe. *3 

Repo, adj.' reda, beredd: paratus. 
r. peenningar, E.. 2: i . *3 (repa) 

Repskaper, ra. 1) bjelp, bistånd: 
upis, adiumentum. Kk. 11: 1. not. 76; 
Kp. 10: a. a) (vide UplL. sub a.) man- 
ni r. göra, Kk. 9:pr; 11: 1. r. mans 
uppi halda, Kk. 6. not. i. *3 

Riddare, m. riddare: eques. Conf ; 
Add. 1: 3. -ra garpar, Kp, 10: 5. *3 

Riki, n. rike: regnum. Kg. 1,9: pr; 
Kp.lO:pr; M.36:pr; pj. 9; Add. 1: r. 
&c. land ok r,, vide Land 2. innan 
rikis, Add. 1: 3. Cfr. Himi-, lorp-, 
Kunvngs riki; Inrikis, et ind. n. pr. 
v. Sveariki. * 

Ringla (ringa), v. a. ringa: movere 
campanam. r. klokko, Kk. 4: 4- r,, ab- 
solute, ibid. §. 3. "'3 

Ring rör, ring röre, n. (a ringer, 
circulus) femstenarör, som består af 
en sten i midten, och fyra i en krets 
deromkring satte stenar: terminusquin- 
que constans lapidibus, quorum unus 
circumdatur ceteris quatuor in circulo 
positis. B. 14: 1. )( prtBStene, B. 23: 1. 
r(Bt r., ibid. Locc. vertit: "circularis 
terminus"; Ver. autem: "terminus la- 
pidibus lege definitis dircurasaeptus." 

Rinna, v. n. 1) springa, löpa : cur- 
rere. kan akra deld ut at diki r,. 284 Rinna — • Rypning. d. ä. stöta eller gränsa till: attingere 
fossani. B. 12: pr. 2) rinna: fluere. B. 
23: i. '■ 

RinnarBy ni. springare ; så kallas en 
häst med vanlig gång: cursor; ita ap- 
pellatur equus viilgari njodo pedes al- 
ternans (cfr. ÖGL. v. rinna 1). ,Vide 
Gangare. 

Riskufpij m. (vide VGL. et UplL.) 
iE. 4: pr. * 

Ripa^ v. n. et a. rida: equitare. Kg. 
5: pr; G. 2: 1 ; B. 9: pr. &c. r. eriksga- 
tu^ Kg. 2; Add. 1:7,9. * 

Roy f. ro, hvila, lugn : quies, tran- 
quillitas. hindrikis ro^ B. 33: 3. 

Roaj v. a. ro: remigare. B. 10: 2; 22: 
pr. not. 47- *3 

Rofna vc&rky n. rofland: ra pina. B. 
10: 2. 

Röva (g. pl. rofna^ B. 10: i . not. 
96.), f. rofva : rapa. B. 10: 2. toka af 
(^sc. iorp) bape imgh ok rovuvy d. ä. 
ett år råg och ett annat rofvor: uno 
anno secale, altero rapas seminare. B. 
13: pr. cfr. ÖGL. B. 28: 5; 32. -3 

Ropa rumy n. (a roper, rodd: remi- 
gatio) rum till roende: spatium renii- 
gio necessarium. B. 20: 5. 

Ropa rtBttevy ni. sjörätt: ius niari- 
tirnum (cfr. UplL.). Kg. 11: rubr. fuh 
der r.^ ibid. pr. -'3 

Rvfy n. (vide ÖGL.) Vide Legho-, 
Röra rvf, -3 

Rugbrödj n. rågbröd: panise seca- 
li. Kk. 5: pr. 

Rvghevy m. råg: secale. Vide Äo- 
va. '• 

Rum, n. rum: locus, spatium. Vide 
Ropa imm. ' ^3 

Runiy m. fargalt: verres. B. 15: 1. *2 
Riinney m. (Isl. rutinr) buske: vir- 
gultum. B. 18: 3. 

Rutna (ruthnajj v. n. rutna: pu- 
trescere. r. niper^ carie coUabi. Kk. 2: 
pr. '^2 Rupa^ f. (vide UplL.) )( aker^ B. 
13: 2. brmtiiarypsl ok r. (cfr. UplL.), 
B. 18: 3. ^3 

Rymaj i) v. a. a) (vide UplL. sub 
I a.) T. harmiy Kg. 11: 3. r. kirkiu^ 
afhålla sig från kyrkan : abcsse, se abs- 
tinere ab aede sacra. Kk. 10: 3. Cfr. 
Forryme. b) göra rymlig: spatiosum 
reddere. by r. )( prmngia^ B. 11: pr. 
c) flytta bort: removere. ryme af (sc^ 
hus), Add. 4. ryme up (se. qvuBrnJ, 
B. 21: 2. 2) v. n. a) flytta : migrare. 
r. af tomt sinnij Add. 4. b) fly : fu- 
gere. pj. 11: i. r. at garpe. Kg. 5: 3. 
r. af lande ^ Kg. 6: 2; iE. 4: pr; Kp. 11: 
pr. r. undan, Kk. 5: i; M. 25: 1. *3 

Rynia, v. n. bullra : mugire , stre- 
pere. M. 30. Cfr. UplL. v. rymla. 

Rynpiuver (rundtiuver), m. (vide 
UplL.) pj. 11: rubr. ''3 (runpiuver) 

Ryva (sup. rnvit, part. pass. ruvin), 
v. a. 1) rifva: scindere. r. sJn/l, lagha 
vc^rn, not, B. 5: 1; 7: pr; 20: 2. r. ra, 
upbryta och flytta råmärke: limitem 
effodere et movere. B. 23: pr. 2) åter- 
kalla, uphäfva: rescindere. r. skipti, 
bolag fl, köp, J. 12: 3; 15: 2; Kp. 5: pr. 
r. ep sin, Kk. 16: 2. r. (giplj före an- 
drum, J. 10: pr. r. forna hamnu (forte 
pro hamnar), rescindere antiquam dis- 
positionem, qua territoria in partes 
hamnur dietas divisa fuerunt. Kg. 10: 
I. •• 

Rypia (part. pass. rupe7*, sup. 7'wM), 
v. a. (vide ÖGL.) B. 13: 1. r. ^ller ren- 
sa i akrum mller i mngium, ibid. pr. 
fylla ruth gen rvpu, ibid. §. 1 . r. veegh, 
Kk. 2: 3; B. 24: pr. ^3 

Rypning (rudning), f. i)rödjning 
till odling (eller viiganläggning): soli 
purgatio ideo facta, ut terra excoli (vel 
via sterni) possit. B. 13: rubr. Cfr. Vm- 
gha rypning, 2) den till odling röj- 
da jorden : solum , arboribus lapidibus* Rypning — Röker. 285 que remotis 9 culturae praeparatuni. B. 
13: r. 

Kypsly ? i. q. rypning 2. Vide Rw- 
po. *3 

Riefsa, v. a. räfsa: foenum pectine 
corradere. B. 8: 3. *3 

Rmkkia, v. a. (vide UplL.) Vide TU 
rmkkia. *3 

RanOj v. a. i) råna, med våldta- 
ga: rapere, vi capere. r. af andrum^ 
G. 2: pr; B. 6: pr; 9: i; M. 14: pr;. 15. 
r, hamn af andrum (cfr. UplL.), Kg. 
1 1: 3. r, ur handum mannh B. 6: pr. 
pten (^sc. sum) reenti, ibid/ a) rölVa 
(person): spoliare. morpa ok r.^ M. 13:' 
pr. r. mauj B. 17: 6; M. 13: i; 14: pr. 
r. likj M. 25: pr. * 

Rretj ad v. i) rätt, jämnt: recte, 
recta. r.m€Bllin ringröra^ B. 14: r. 2) 
rätt, lagligen: recte, iuste. Vide Or^^. 
"^ (rmtt) 

ReBtlika^ adv. (vide VGL.) Conf.; 
Kk. 1: pr; 4: pr; G. 2: 2; B. 11: 1. not. 
20. &c. Cfr. Ortetlika. * 

R(Btning^ f. rättelse: correctio. Prol. *3 

RretsöleSy adv. (d sol) med solen , 
(1. ä. lika med solens skenbara gång, 
eller frän öster till söder och vidare 
till vester, norr och öster; prov. rätt- 
söls ()( ansöls): secundum solis cur- 
surn, i. e. ab oriente versus meridieiii, 
et deinde ad occidentem , scptemtrio- 
nern et orientem. ripa r. um laiidj 
Add. 1: 7. 

R(Btta (reeta; part. pass. ritter) v. 
a. i)uprätta, apresa: erigere. r. sten 
&c. M. 20: 4« 2) rätta : corrigere. Conf. 
3) (vide VGL.sub i.) Kp. 10: i-3,5. * 

RtBttarej m. (vide VGL.) Kp. 10: 
1-3. *3 

RfBtter (g. rtztta, pro -tar^ J. 17.), 
m. .i)rätt, lag: ius. r.oklagh, Prol.; 
Add. 1: I, 3. utUendsker r.^ Add. 1: 3. 
gamal rikis r., Add. 1: 8. fom r.j Prol. 
fomir lagha -tir^ Conf. giva i lag k ok i riBtj Kp.]l:pr. bt^e mmp rmt 
ok kunungliko valde sino^ Add. 1: 3. 
TMBp r^atj lagligen: iure, legitime. Add. 
1: 1,3. Cfr. By g ning a-^ kirkiur^ Ro- 
pa ritter. 2) (vide ÖGL. sub 2.) skeal 
m/sllum rtet ok or tet, Prol. krmvia rtBt 
af mamiiy B. 3. rtjet Uvpa v. tilhiu- 
pa, vide Bivpal^ Ttlbiupa. bondum 
rret döma, pg. 3: i . ffssta rmt firi 
brut sUu M. 12: i. görafmanni) rmt, 
Kk.l: i;. 6. not. i; 7: 1; 10: 2^; 19, 20: i. 
Kg. 10: 3; B. 3, 7: 2; 9: i; Kp. 11: pr; M. 
25: 1; pg. 4:3; 5:2. manni rrBt fa, 
B. 1: I. fa rmt (af mannij, Kk. 1: 1; 
B. l:f; pg. 8:pr. (Bptir rrct sialfra 
pera, Add. 1: 5. Cfr. Fasta-, Or (et- 
ter. 3) (vide UplL. sub 3.) kirkiu r„ 
kunungliker r,, Add. 1: 3, 5. sum kvar- 
iu per a til rretta bmr, d. ä. rätteli- 
gen: iuste. J. 17. Cfr. Malsaeghandar, 
Kunungs rmtter. 4) (vide UplL. sub 
4.) fapurliker r., Kk. 4:pr; Add. 12. 
5) (vide UplL. sub 5.) fulder lagha 
r,, Conf. 6) (vide UplL. sub 6.) to- 
ki piufs rtBt, Kp. 13: 2. taki uppiufs 
r{Bt, pj. 6:1; 11: pr; 12: i. sökiaman 
til piufs rfBt, sökia piuf til sin rcet, 
pj. 12: 6. * 

RfBtter, adj. 1) rätt, rättvis: iu- 
stus. /É. 1: pr; B. 3, 7: 2. rtRt i raum 
ok vrängt i mipiu, B. 4. (manni) ter 
r(et giort, B. 3; pg. 5: pr. Cfr. Oreet- 
ter, 2) rätt, laglig, verklig: iustus, 
ver US. r. trOy offerdagher, tBrvifigi^ 
umbud &c. Kk.l: pr; 7: i; 12: pr; 16: 
pr. &c. r^t lagh )( olagh, Add. 1: 3. 
Cfr. Bi/abrut, Byamal, Byrpamaper 
&c. ^ 

Rmtvis, adj. rättvis, rättfärdig: iu- 
stus. Prol.; Kk. 1: pr; Add. 1: 7. *3 

Rrstvisa, f. i. q. rtetvisi. Prol. et 
not. 1 4; Add. 1: 3. 

R/etvisi, f. rättvisa: iustitia. Prol. "^1 

Röker, m. (vide ÖGL.) Kk. 6. nött. 
75, 94. *3 286 Rökilse — Saman, Rökilsej 7 rökelse: tus, suffimen. 
Kp. 2: pr. *3 

Rör 3 D. ? i) rör, slenröse: acervus 
lapidum. Vide Röra. 2) råmärke: 
Ii mes. r. (Biler gairper, J. 13. tompta- 
sked ésller annur r.j B. 22: 2. Cfr. Riiiff 
rör. *3 

Röra, v. a. betäcka med stenröse: 
acervo lapidum obtegere. B. 33: 2. 

Röra rufj d. i. q. rabrut (vide 
UplL.). B. 23:rubr. 

Röst, f. röst (vid val): suffragium. 
Ådd. 1: 2, 3. 

s. 

Sa (part. pass. sain v. saper\ y. a. 
sä, beså: seminare. ^a attung, hy. 
Kg. 10: pr; B. 1: rubr. sairi torp, sa- 
per åker, J. 9: 3; B. 2: 1; 10: pr; 11: i. 
sa, absolute. Kg. 10: pr; J. 11: 2; B. 
23: 2. * 

Sak, f. .1) (videöGL. sub 1.) Kk. 
15: 3; 17: pr; 19; Kg. 11: pr; B. 1: 1; 
M. 7: j; 17: i ; pj. 4: pr. not. 24» Pg- H- 
2, giva manni s, (vm tivnd, vm v. 
fn kor &C.J, K k. 7: 2; 15: 3; 21; Kg. 
9: i; 10: 3; B. 3. &c. i sakum ok aU 
dra hända Inghmalum, Conf. kirkiu 
vig slum spilla mrep nokrum sakum, 
K k. 5: f. fiuratighi märka &c. s,, B. 
2: pr. s. sökta a man v. filmans, M. 
22: pr; 23: i; pj. 6: 1. laghsökias til 
s. sinna, vide JLaghsökia. svara s., 
pj. 8: pr. svara til s., pg. 4: 4- reer" 
ta s,, B. 2: pr. vtsria sik v. vtBrias 
firi s., K k. 7: 2; 15: 3; G. 4: pr. fmllas 
firi s., G. 4: pr. utan s., utan anställd 
rättegäng: non instituta aclione. J. 13: 
pr. Cfr. VtBnsla sak. 2) böter: mul- 
cta. K k. 9: pr, 1; B. 1: pr; 5: 2; 8: 1, 3; 
18: pr. not. 73; Kp. 9: i; pg. 4: 3. prig- 
gia öra s,, B. 1: 1 . s. hans ökis maep 
prim markum, B. 1: i; pg. 4: 3; 5: 2. 
s. (sina) ut kraevia, ut sökta, ut tOr ka, B. 1: i; M. 26: 9; pg. 3: pr; 5:2. 
laghdömda s, ut giva, M. 26: 9. Cfr. 
Ensak. 3) skäl, orsak : caussa , ratio. 
utan s., B. 26: pr; pj. 6: pr. 4) pl- ^^' 
ker, skull: caussa. firi vilda s., pg. 
4: 2. * 

Saker, adj. saker , skyldig till straff: 
poenae obnoxius. kan mander s. var^ 
pa, K k. 10: 2. s. at prim markum &c. 
Kk. 10: 1; B. 1: 1; Kp. 11: pr, 1; M. 11. 
s. (adde at) prim markum, Add. 5. s. 
til priggia märka, JE. 5: pr. * 

Saklös, adj. 1) oskyldig: insons. 
Kg. 5: pr; 9: pr; K p. 11: pr; M. 13: pr; 
pj. 6:pr; 11: 1. 2) (vide VGL. sub 2.) 
Kk. 10: 3; 15: 3; 17: pr. &c. s. fin bot 
(ok epumj, vide Firi 9. at -sum pem 
sum &c. J. 13: pr. at -su, K k. 17: 1; 
J. 3, 10: 2; 11: 2. &c. saklösu, adver- 
bialiter, B. 9: i. not. 84; 11: 1. n. 21; 
15: i;:Add.5. 3) (vide UplL. sub 3.) 
Kp. 6:pr; 9: i; 12: i. vari s. )( Hal- 
de garpa vppi, B. 14: pr; 23: 2. s. um 
vax ok htestakom, Kk. 5: pr. s. um 
vapning, vide Veepning, at -su, J. 11: 
pr. * 

SaJdöst, adv. (vide VGL.) Kk.l7: 
I. not. 47; B. 20: 2; Kp. 10: 4. not. 5o. • 

Saköre, m. saköre, böter: pecunia 
mulclatitia. B. 1: i. not. 39. "3 

SaJiöris brut, n. pl. i. q. saköre. 
Add. 1: I. *i (saköre) 

Sala, f. försäljning : venditio. Kp. 1: 
2; 3: pr. Cfr. Flmrp sala. *3 

Sali, ra. säljare: venditor. J. 6: r. *2 

Saman, ndv. sammsku: una, coniua- 
ctim. pön (^sc. maper ok kuna) reru s., 
G. 3: 3. i bg s. boa, B. 5: 3. bgar Hg- 
gia s., vide Liggia2. sökias s., B. 
16: I. fiyta s., M.27: pr. not €er j. 
gör, B. 20:2. hö s. reefsa, B. 8:3. 
b^era s., vide Bmra /. alt s., vide Ål- 
der 7. allir s., B. 5: 3. bape s., G. 4: 
I . stials &c. beeggia pera (se. gfAs) 
s., J. 16; Kp. 8. * SutHUH Sar. 287 Saman bindUj v. a. sammaDbinda : 
coUigare. kom s.j hopbinda säden i 
kärfvar: frumentum in fasces coliigare. 
B. 5: 2. 

Saman kalla, v. a. sammankalla: 
convocare. J. 3. 

Saman kamCj v. n. (vide UplL. sub 
1 .) tu gtBTpe koma saman, B. 23: 3. 
giptning mr -min, G. 3: 3. *3 

Saman skriva (part. paiss., ^vaper), v. 
a. sammanskrifva : conscribere. Conf. *3 

Saman seetia, v. a. sammansatta: 
coiuponere. Conf.; Prol. *3 

Sama stads, adv. sammastädes: ibi- 
dem. Kk. 21. not. 6. 

Samf under, m. sammankomst» folk- 
samling: conventuSy coetus. Kk. 21. s. 
manna, M. 34. "^2 

Sami, pron. samme: idem. Conf.; 
Prol; Kk. 1: i; dipr^t. &c. p€Bt sa- 
ma, likaledes: similiter. B. 6: i. * 

SamkuUis m. (vide UplL.) )( sun- 
derkuUi, JE. 2: pr. * 

Samsyzkine, samsyzkin, n. (vide 
ÖGL.) £.. 1: pr. not. i a; 2: pr. *3 

Samsat, f* enighet: concordia. Conf. 

*3 

Samvit, n. förstånd» insigl: intelli- 
gentia. €Bptir blasta s, sina y. per a, 
Add.l:3,5. *3 

Samuled, adv. på samma sätt, sam- 
maledes» likaledes: eodem modo, pa-^ 
riter, similiter. Kk. 7: pr; 9:pr, i; B. 
l:pr; 2: pr; 6: i; Kp. 12: pr; M. 18: i; 
34; Add. 7, 11. * 

Samu lund, adv. sammalunda» på 
samma sätt: eodem modo» pariter. Add. 
1:8. *3 

SamvtBra, f. sammanvaro» umgänge: 
Gommercium» conversatio. manna s. 
ym^kas, Conf. *3 

Sampykkia, v. a. vara af samma me- 
Dtng, samtycka: consentire. s, sin i 
m(ettum, Add. 1: 3. "^3 Sampykkia, f. samtycke: cooseosus. 
Add. 1: 2» 3. 

Sanbaniyxn. verklig dråpare: veru« 
interfector. )( Aaldbani et rapbam, M. 
26: II. *3 

Sander, adj. i) sann: verus. sann 
steghn, Add. 1: 3. sann förfall, Kk. 
11: t; G. l:pr. vita v. ransaka kvart 
pera sannare haver, Kk. 16: 3; J. 1. 
Cfr. Banaman, Dråpare, piuver. 2) 
öfvertygad om brott» i synnerhet ge- 
nom vitnen: criminis» praesertim te- 
stibus» convictus. varpa s., M. 32. 
féels p€Bn . . . ok värper s. at g/Br- 
ning, M. 13: pr. varpa s. at (se. sak) 
maip fullum vitnum, B. 22: pr. varpa 
s. at ok takin mmp, B. 5: 1. varpa 
s. at male teller bar ok a takin vtper^ 
Kk. 15: I. värper manni vit ok mr ei 
Sf at veeri sik &c. Kg. 11: pr. göra 
man sannan tit, Kp. 12: pr; M. 34. not. 
53. * 

Sänka, v. a. (vide ÖGL.) G. 2: pr. * 

Sanna, v. a. (vide UplL.) giter han 
ei -nat at sva giort, förmår ej öf ver- 
bevisa honom att han så gjort: non 
potest probare eum ita fecisse. M. 34» 
nisi legendum sit: sannan at py giort, 
ut legitur in not. 53. ibid. "^3 

Sannind, f. i) sanning: veritas. J. 
7: 1; Add. 1: 3, 4. Cfr. Osannind. 2) 
(vide VGL.) Prol.; Kk. 2: i. * 

Sanninda man, m. (vide VGL.) go^ 
dir -meen, Add. 6. * 

Sar, n. sår: vulnus. Kg. 5:4; M. 2, 
3, 4: pr; 7: rubr.; 12; 3; 19: pr; 25: 2; 
26: pr; 36: 1; pj. 12: 2; pg. 9: 4. )( blop^ 
viti. Kg. 7: pr. )( slagh et bardaghi, 
M. 8: pr. )( lytt, vide Lyti. full sar, 
Kk. 18: pr. hogga annan fullum sa^ 
rum, vide Hogga 3. fullum samm 
sarghaper, G. 2: 2. gönumlaghat s. 
meep undum tvem, iamhoggit s,j M. 
11. högsto sar, M. 10: rubr. göra 
manni s., M. l:rubr.; 12: i. liggia i 288 Sar — Sialfsins. sottasiang ésller i sarumy pj. 9. Cfr. 
Blop-, Hovup'^ Hulsar; fuU^ Hul- 
stSBre, * 

Sar, adj. sårad: vulneratus. varpa 
v. Rggia siuker mller s.j Kg. 12; 3; 
M. 30. göra annan saran^ M. !!• s. 
gör^ sårad: vulneratus. Kg. 5: pr, i; 
M.3, 13: i; 26:4. * 

Sarabot j f. sårabot: mulcta vulne- 
rationis. M. 12: pr, i, 3; 18: i. )( Igtis- 
botj M. 6: pr, 1,2. fuiiar -böter^ M. 
11. taka vip stBt ok s. , allitt. M. 4: 
pr. * 

Sargka^ v. a. såra: vulnerare. Kk. 
21; B. 19: 3; M. 2: rubr. )( sia til bhps. 
Kg. 5: pr; 7: pr. X ^l^> Kg. 11: pr. -aper 
)( barpér y M. 12: 3. fullum sarum 
-aper, G. 2: 2. * 

Samaper y na. sårnad, sår: vulnus. 
M. 6: 3. 

Sar ökSy m. sår: vulnus. )( lyti, 
M. 12: 2. H. v. quoque occurrit in ope- 
re Kimunga styrilse^ ed. 1634, p. 83. 
(ed. 1669, p. 2o5.) 

SatyL forsat, bakhåll: insidiae. s^t- 
ia sik i s,^ M. 21: pr. *3 

Sätter (saterj, adj. (vide VGL.) hit- 
tas v. koma saman sattir ok skilias 
osattir. Kg. 5: 2; 9: 2; M. 12: pr. Cfr. 
Osatter. *^ 

Sapuly m. sadel: ephippium. G. 6. *3 
Sea {sicB, B. 17: pr; M. 22: 3. impf. 
pl. saghu^ sup. seet)^ v. a, i) se: vi- 
dere, Conf.; Kk. 15: 3; B.22:i;M. 
6: 2. ep (sin, i. e. ab adversario suo 
dandumj s. (vide VGL.), Kk. 16:pr; 
pg. 5: pr. Cfr. A- ., Ivi sea, 2) sy- 
na, besigtiga: inspectare. B. 17: pr; M. 
22:3. * 

Segl, n. segel: velum. mr^p prim 
(mannum) f ramman s. ok prim aptan, 
tre män som hafva sin plats i farty- 
get på rodarbänkarne framom (d. ä. 
för om) seglet (eller masten), och tre 
som liafva sin plats bakom (akter om) masten: cum tribus viris in transtris 
anta velum v. malura navis (i. e. ver^ 
sus proram) et tribus pone malum (i. 
e. versus puppim) sedentibus. Kg. 11: 
pr. Cfr. S^Bgl triB, 

Selikerj adj. (forte a ster v. SéB^ si- 
bi) likadan, slik: similis. aliker ok 
s., B. 32: I. 

Sent^ ad v. sent: sero. senar, senna, 
compar. J. 6: pr. senstum, senestum, 
superi. B. 8: I. *^3 

Sex(sifBX, B. 30: 1. not. 35.&C;^j num. 
sex: sex. sökia m€&p s. manna vit- 
num ok prcetylptum epe, vide Sökia 4. 
sökia mmp s, (se. testibus) ok prim 
sinnum tolf , M. 24: pr. veeria sik 
miep vitnum s. manna ok ^e proi- 
tylptum, pj. 6: pr. V(Bria meep s. man- 
num ok prim sinnum tolf, M. 15. vtBr- 
ia sik v. vita mmp s. mannum^ Kg. 
11: pr; J. 10: 1. sökia mrép t vem vi- 
pervaru mannum ok s. manna epe, 
M. 2. vita meep tvmggia manna vit- 
num ok s. manna epe, M. 9: pr; pj. 
8: f. veeria sik mmp ty em mannum 
ok s. ieptir^ Kp. 2: 2. not. 53. vita 
mmp tvem ok s., pj. 8: 4* ^- ^^^ 
sv^eria v. vita, i. e. nerada sex viris 
constans. B. 16: pr. s. mtjen fylla m€ep 
sinum epe, m^ep s. manna vitnum, 
ibid. §. I. vita mcep s. mannum af 
köpstapi ok s. af lande, J. 9: pr. '^ 
(sma:) 

Siaj vide Sea. 

Siat (siéslj sieellj, f. själ: animus. 
Kk. 11: pr; M. 22: 3. stande pret a s. 
bondanSj i. e. vmri pmt mtzp epe ens 
sins, ut sequentibus verbis eadem res 
exprimitur. Kk. 7: 2. Cfr. Giva 2, Lif 
1. * 

Sialagipt, f. (vide UplL. sub i.) full 
s., Kk. 11, 'Z (si€Blagift) 

Sialamessa, f. (vide VGL.) Kk. 11: 
pr. "^ (siiBlamtessa) 

Sialfsins (sialsinSj sittlsins), proo. SMdfMiM — Simiw^ 289 jndecl pro $ia^s sins fVide Simlver). 
Kk. 10: pr; 15: 4* »>t- 37; M. 12: pr. 
* (simlfsins) 

Skdsviliamdes adj. (vide YGL.) Kk. 
18: 1. *3 

iStan^^ f. säog: lecta& G. 3: 1; 4,6; 
M. 27: pr. i/ra;» mna» ga^ vide jDrojv. 
Cfr. Satta siang. * (susng) 

Siangarans n. (vide UplL.) G. 4: pr. 
*3 (s%€Bnga ran) 

Sifskapevj ra. svflgei*skap: a£Hnitas. 
)( shjlskaper, Kk. 15: pr. *^3 

SifskapM spimlls n. (videUjJL.) )( 
fransimis spimll^ Kk. 15: 3. *3 

Sigkia^ seghia (pass. praes. six, impr. 
sagpiSj, Kk. 15: \ 4* P^^^ ^ saghat 
v, *a^<^ Kk. 1: 1; pj. 8: 3.), v. a. säga: 
dicere. Kk, U 2: 1, 3; 4: qj 7: a; 9: 2. 
&c. s. messuy siatamessu, Kk. 9: 3; 
11: pr. presti til tiund sinna s., till* 
säga presten ora tiondens afbäEntande: 
deDuoliare sacerdoti de decimis aspor- 
tandis. K k. 6. 9. til skiptis, B. 11: i. 
garpe bort af s., tillsäga om gärds- 
gärdens borttagande: de saepe remo- 
venda denuntiare, B. 14: 2« s. sik bort 
af delo, J. 18: pr. *a# ur iorpadelo > 
pro sighia sik^ ibid. nibr. Cfr. /«> 
iVri; Af-, Äter-, ni^, TJp sigHa. * 

Sigiing, f. segling: velificatio. Vide 
A sigling. * 3 

åälafglningj silafgUing, f. i. q. sila 
fyllt (vide UplL.). fa manni s., B. 
32: pr. 

SiR, m. sele: lora, quibus ourrui 
adnectitur iuoientura. B.2:pi'; 8:$. K 
uk. B, 32: pr. ^3 

Si/ver ^acc sUper v. silf), n. silf- 
ver: argentum. M.2: i; Kp. 1: i -3- * 

Sin, n. gång : vicU. firi kvariu sm» 
niy G. 2: pr. prim sinnum » B. 15: 1 . 
prim sinnum tolf, M. 15, 24: pr. * 

Sin, pron. pers. rec. gen. sig : sui. til 
s., ad se. Kk. 6 ; J. 10: 2\^ Kp. 13: pr; 

Corp. Jur. Sp. G. Anlt. Vol. IP. Add. 12. soaria til s., pj.8: 1; 16: 
I. s. i méSBlhtm, Kk. 15: 3. not. 1 1 ; J. 
4: I. n. 63; 12: pr. n. i5.&c. sinni v. 
sinne mmllum, Kk. 15: 3; J. 12: pr; 17. 
&c. siniB mudllum, J. 4: i . mtBllin sia^ 
JE^ 5: pr. dat sik, G. 1: pr; B. 10: 1. 
&c. * 

Sin, pron. poss. rec. sin: suus» svéer- 
ia til sins, Kp. 2: 3; pj. 8: 1 . et not* 
58; 15. not. 65; 16: !• not«74* svmria 
sik tU sins, pj. 15, nisi v. sik delen-* 
da si t. p€m sum sin haver mist, vi- 
de Mista, ens sins eper, vide Eper. 
ntemni sin (i. e. unura) kvar pera^ B. 
6: 2. sin (se. Aiorplfit) af by kvarium, 
B. 23: 2. Cfr. Sialfsins, Sialver. * 

Sior, m. sjö: mare. Kg. 12: pr.. "^3 

Sitia, v. n. 1 ) sitta : sedere. s. a kir^^ 
kiu v€eg före andrum. Kg. 7: pr. cfr. 
Forsat. 2) (vide ÖGL. sub a.) lipu- 
gker s., pg. 2: pr; 11: i. s. i forb^ 
v. banni, Kk. 10: 3. fv€sr s. ^ a) blif- 
va qvar: remanere. X "rgma, i£. 4:pr^ 
q. s. i forbupi, K k. 10: 3. siter pq 
(se. kand iBller fot) qvart vip, i. e. 
adbaeret corpori. M. 6: 3. b) försumma 
(det som skall göras): negligere (quod 
iaciendum est). Kk. 7: 1; B. 25; pg« 2: 
1; 4: I. q. s. um utg^rpir v. afi^p. 
Kg. 10: %; J. 10: i. 3) bo: ha bi tar e. 
s. i husum, Kk. 11: pr. s. a vmghi„ 
Kp. 10: 3, garpar sum pe innan s., 
pg. 2: pr. 4) v. a*, försitta, försumnata: 
negligere. kvar sum p<»t bupit siter, 
B. 27: pr. * 

Siukdomber, m.. sjukdom: morbus. 
Kk. 10: pr. *3 

Siuker, ad), sjuk : aegrotus. B. 26: f . 
Cfr. Sar. *3 

Siuntater, f. pl. sju dygn: septem 
dies. B. 26: 2. Cfr. Nat 2. *i 

Siutan, num. sjuton: septeoMlecim. 
s. ok tiugku, tretiosju: triginta et se^ 
ptem. M. rubr. not. i. "^i 

87 290 Sipan — Skiln^^ker. Sipan, ad v. i) sedan: postea. Kk. 2: 
pr; 3, 4: 4; 10: a. &c. 2) vidare , yt- 
terligare» äter: porro, vero. KL 5: pr; 
15: 3; 16: 4; Kg. 10: 2; B. 3, 10: pr; 17: 
pr, 3; 18: 3; 22: pr; M. 3, 10: 1; pg. 5: 
I. 3) conj. sedan: postquam. Conf*; 
Kk. 7: 2. &c. * 

Sipevj m. sed : mos. Conf. Cfr. OsU 
pugher. * 

* Siperj adv. mindre: minus. éBn s.^ 
multo minus. Kg. 10: 3; Add. 6. ^ 

Sipv€Bne, m. sedvane: mos. gamul 
lagh v. reetter ok s. ^ Add. 1: 3, 8. 

(SiiBlorökij f. (a rökt, cura; vide 
UplL.) omvärdnad för själen: cura a- 
nimi. Kk. ll:pr. not 60^ 

&6Blvery pron. sjelf: ipse. Kk. 1: i. 
&c. sualfs sinSj sin egen : suus ipsins. 
B. 9: pr; 17:6; 19: pr; 20: 3; 33:2; M. 
12: pr. not. 26; 27: pr. cfr. Eper, Sialf- 
sins. af sinum suBlfs ptsnningumj 
Add. 8. nu^ simlfs vilia v. valdes vi- 
de Vili, Vald. s. pripi, vide Fylla 2, 
Vita, Vieria. * 

Skaktaj verbum sine dubio corru- 
ptum, pro quo legendum est skupa^ 
Kk. 2: I. not. 16. 

Skall, n. (videÖGL.) B. 27: 1, 2. *2 

Skapare, m. skapare: creator^ Prol. 

Skaptj n. skaft: raanubrium. Vide 
Spiutsskapt. ^Z 

Skarpa, v. a. (vide ÖGL.) manhalgd 
^as, Kk. 18:pr. * (skarpa) 

Skatskyldugher, adj. skattskyldig : 
tributarius. Add. 1: 5. 

Sku^ajV.B. c. dat. v.acc. skada: da- 
mnum inferre. Kk. 4:i; B. 21: 2; M. 
6: 2; 33: i. s. Horn tU döps, B. 27: i. 
not. 94- Cfr. Oskader. *2 

Skapaliker, adj. skadlig: noci vus, da- 
mnosus. B. 21: 2. 

Skt^Ktnu^er, m. (vide UplL.) s. 
mans, M. 10: 2; 13: 1; 14: pr, 1; 22: 2; 
23:2; pj.H:i; pg.7. *3 

Skapis m» skada: damnura. Kk. 2: pr; 4: 4; 6. &c. sia til s. , B. 32: pr. 
Huta 8., vide Liuta. k^era mptir s. 
sinum, M. 30. ^ 

Skena, f. (vide VGL.) fuU s. )( blop- 
seere v. hupsverf et fuUsésre, M. 3. 
Hoc tamen laesionis genus» quod ex- 
primitur verbis sia mmp stäng aller 
stene, M.9: i, minus gra ve est quam 
id, quod nomine blokhogg insignitur, 
M. 8: I. *2 

Skena, v. n. skena : furen ter currere 
(de equis). B. 5: 2. 

Skep, f. spar re, läkte: asser. Vide 
Ärpaskep. . *2 

Skila, f. (vide ÖGL.) lagkmans s., 
Kk. 19; pg. 8: 2. et not. 38. *3 

SkUia, v. a. 1) skilja: separare. s. 
bolstapa sina nusBp garpe, B. 14: pr. 
-/i pa bolstapa i ndpvatne (rectius for- 
san : "Ii p. b. mipvatn\ B. 23: i . s. sik 
viper (granna), J. 18: pr. -Ider vip fa- 
peme, arf, iorp, b(^e vip iorp ok bot, 
G.l: i; iE. 6: 4; J- 1, 4: pr; 18: pr. skil- 
ias, dep. )( ^aman koma, M. 12: pr. )( 
kittas. Kg. 5: 2; 9: 2. -as at, G. 6; M. 
16. -fff frän manni, B. 26: pr. 2) 
impers. c. acc. tvista, vara oense: liti- 
gare, dissentire. skilpem a kirkiu vag. 
Kg. 7: pr. Cfr. AskUia. 3) stadga» for- 
ordna : statuere» ordinäre, vari sva -tt, 
sum (i laghum) -It ar, sum fyrra ar 
-It, aptir py sum 4s v. sum lagh s. v. 
hava -It &c. Kk. 1: 1; 11: 1; 15: 4; 21; 
Kg. 12: 3; J. 2: pr, i; 17. &c. samu lagh 
-as &c. B. 21: 2. -linpat tolfmanpera 
mallum, pg. 10: 1 . 4) döma (i synner- 
het om lagmannen): iudicare (praeser- 
tim de legifero). laghmander skit, Kk. 
2- 3» pg* 8* I • P^ (se. laghmanj aghu 
han til kronu &c. s.. Kg. 1. domber 
-Is gilder v. ogilder, Add. 11. döma- 
ra agha lagh s., pg. 1. * 

SkUinger, m. (vide UplL.) B. 15: 1. 
not. 95. Cfr. Laghaskitninger. *Z 

Skilnaper (skialnader), m. i ) skil* SkUnaper ~ SkipH. 291 nad» skilsmessa: separatio. Kk. 15: 3; 
G.lrpr. 3) oenighet, strid: rixa. s. 
ar v. värper nufllum manna. Kg. 4: 
pn G. 2: I • 3) gräns : terminus. Vide 
Boistapa skmbiiE^er. * 

Skitning, f. i. q. skila. laghmans s., 
pg. 8: 2. / 

Skiolderj m. sköld : scutum. Add. 2. 
Cfr, Avuffher. * 

Skip,Tk. skepp» fartyg: navis. Kg. 10: 
pr; II: pr; 12: pr, i; &. 6: pr; B. 10: a; 
22: 1. &c. * 

Skipa, v. a. i) förordnat stadga: 
statuere. Gonf. ; Prol. s. lagk, Gonf.; 
Kp. 10:pr. Cfr. Nyskipcper. a) för-- 
dela: disponere, partiri. akipt ok -patj 
allilL Prol. s. svin (sin) a skogh, d. 
ä. slappa svin pfl ållonskog: roittere 
sues in silvam glandariam (cfr. ÖGL.). 
B. 15, 28: I. -pt panna kost sum han 
vill, d. ä. använde: pro Itbitu suo has 
res (inter suos homines) dispertito v. 
iis utitor. Kk.5:pr. * 

Skipaborp, n. skeppsbord : latus na- 
vis. firi hmnvm mller -pe fcfr. UplL. 
v. borp 2), M. 20: 4, 

(Skipa brrnning, skypahrtBn , f. up- 
brännande af fartyg: incensio navis. 
B. ind. not. a a; 22:rubr. not. 43.^ 

Skipalagh, vide Skiplagh. 

Skipan, f. fördelning: dispositio, par- 
titio. B. 15: rubr.i ubi sermo est de dis- 
positione silvae glandariae (cfr. UplL. 
v. skogka skipan). Cfr. öia skipan. * 

Skiparejtn. båtsman, sjöman: nauta. 
Kg. 11: 1; M.30. )( styriman. Kg. 11: 
pr. *3 

Skiplagh (skipalaghj, n. skeppslag; 
med undantag af tvfl frän UplL. häm- 
tade ställen, der denna benämning 
skulle synas, likasom enligt UplL., ut- 
märka en mot hundars svarande in- 
delning af den närmast hafvet belägna 
delen af landet, förekommer detta ord 
bär endast i fi*ägän om utskyldérna till Konungen; det är derför sanno- 
likt att det samma som annars kallades 
hundare, i Södermanland i afseende pä 
leding och utskylder benämndes skip^ 
lagh: societas navalis; exceptis duobus 
locis, ex iure Upl. transscriptis , ubi 
haec denominatio, pariter ac in iure 
UjpL, posset videri significare divisio- 
nem eius partis provinciae quae mari 
adiaceret, divisioni in kundare parem 
(M. 29; )( hundare, pg. 11: i; cfr. UplL. 
M. 18; p. 14: i.), v. s. hic tantum oc- 
currit ubi de publicis vectigalibus agi- 
tur (Kg. 10: i-3; hälft s., ibid.§.a.); 
verisimile igitur est idem quod alias 
appellabatur hundare, in Suderman- 
nia respectu habito expeditionis nava- 
lis et tributorum publicorum nomen 
skiplagh accepisse. Perperam pro no^ 
talagh h. v. occurrit B. 20: pr. not. 
71. *3 

Skiptj {. i) delning: divisio. nst s.j 
B. 20: 4* not. gg. göra s. a torfskyrd^ 
B. 12: i. s. a Iteggia, Add. 5. Cfr. Ha- 
mar-, Solskipt. a) andel: portio (cfr. 
ÖGL.). B. 5: a, ubi skipte pro skipt 
scriptum esse videtur. Cfr. Åker skipt. * 

Skipta, v. a. i) skifta, dela: dividere. 
Prol; Kk. 9: pr, i; Kg. 11: pr; G. 3: i; 
5: 3; B. 13: i . <Src. af s.. Kg. 9: pr. t 
pry s., Kk. 6; Kg. 9: pr; M. 26: 1 3; Add. 
12. bo s.j a) om bolagsgods: de bo- 
nis sociorum communibus. J. 15: f. b) 
om förverkad (lös) egendom : de bonis 
damnati (mobilibus). Kg. 5:i,4« ^fr* 
prteskipta; Oskipter. a) skifta, byta: 
permutando alienare v. adquirere. J. 5. 
)( S€Blia, J. 8: pr; 9: a. )( köpa, vide 
Köpa. s. vip annan, J. 5: pr; 12: 5» 
s. eghnum ( )( köp göra)^ J. 12: pr, a^ 
s. htiMtnm, Kp. 5:pr. bort s., 1.12: 
5. s. til v. t btetra v. werra, J. 9: a; 
12:5. Cfr. Vmsktpta. * 

Skipti, n. 1) skifte, byte: permuta- 
tio. J. 5,6: a. &c. )( köp, vide Köp. 202 SkIpH — Skrmper. X Unpa häps hmstu kép, J. 12: rubn; 
Kp. 5: rabr» Cfr. lorpa-^ J^ä/ma^j Um*- 
skipti. 2) skifte^ delniog: poriilio^ 
divisio. G.&s; 6; M.16. rat s.^ B. 
20: 4- skogh til 4s kreevia^ Ädd. 5. 
sif/äa til -»^^ B. 11: i. til "is (äter) 
b^ra^ G» 5: t; M.16. til -is gänga ^ 
JCg. 5: pr. Cfr. Akror^ Tompta-j pra- 
skifti. — Cfr. Skipt 2. * 

Skiptis fastar, m. pL (vide UplL.) 
J. 12:4 *3 

Skipvist, L ékeppsproviant; sammaD- 
ékott af matyaror som under sjötftg «g- 
de i^utn: cibaria aautica; cofuineatus, 
ftd expeditiooes oavales paratu& Kg. 
12: 3. colL ID: pr* givi ut -stena, d. ä. 
den proviant som för resan hade blif- 
vit pä skeppet emottagen: rependito 
tÄJbaria expedittonis caussa in na vem 
oollata. Kg. 12: i. *3 

Skirsl, skénrsljl rening: pur ificatio» 
lastretio. Kk. -5: rubr.» i. Scribitur ^Ari- 
filsey skMrilses Kk. ind. not. i8; 5: i. 

Skéut 3 n. I ) «tD : equa. )( htBster, 
Kp. 7. 2) (vide VOL.) Kp. 13: a. * 

Skiuta, v«a. i) skjuta, fösa: propel- 
lern » truderiB. s. annan i eld &c. M. 
33: a. Cfr. Utskiuta. a) skjuta (med 
spjut eller båge): telo v. area iaculari. 
S. diur:, M. 21: pr. s. féB )( keggia, 
B. 33: 3. s.^ abaolute» )( kasta, M. 7: pr. 
^ tU mans )( kasta. Kg. 5: 3. s. til 
{gan^s) mmp spiuisskaptef M.27:pr. * 

Skivta ganf, f. (vide VGL.) Kp. 18: 
rubr. *3 

iS//iccva (impf. sköf^ v. a. (vide VGL.) 
s. wman i M &c. VL 33: a. et not. 

38. * 
Skogåa gin^fo, f. L 9. skogkugan^ 

ger. B.ldcrnbr. noLai. 

Skegha gmnger^ m. gång i skog (fbr 
att jaga): itiö in ^fn (Irtnaodi cacusa). 
^ W: rubr. 

Skoifha sluti, fi. i ) firrttm^ilnad «- mellan skogar: coniinium silvarura. B. 
17: pr« a) råmärke emellan skogar: la« 
pis terminalis inter silvas. Add. 6. 

Skogher, m. skog: siiva. Kg. 2; J. 14: 
pr. &c. Cfr. Aldin^ Bya-, Gtsnin^Or, 
UtBsle skogker. ^ 

Skogh €Bng, f. skogsäng, äng belägen 
i skogen : pratum silvaticum v^ io sii- 
va si tum. B. 17: 3. 

Skarj m. sko: calceus. Add. 7. *2 

Skot ^en. pl. sköte, pro sköta v. 
skota), n. pil: sagitta. prea tylnter 
sköta, Add. 2. * 

Skript, t 1) skrift: scriptura. sum 
-tin segh^T i^j de qi^ narrat scripta 
historia. Kk.l:pr. Cfr. Vthfsa. 2) kjr- 
kestraff: poena ecclcsiastica. Kk, 15: pr. 
not. 5o. unéi s. gänga, Kk. 10: a, s. 
taka (cfr. ÖGL.), M. 24:pr. ima s. 
sina utlmndis (cfr. UplL.), M. 2& pr. 
satia man i forbup firi s. (cfr. ÖGL.)^ 
Kk, 19: a. uppinbara s. mans, Kk. 17: 
pr. stande s. bondans, d. ä. den som 
uppenbarat den andres kyrkestraff, skall 
sjelf undergA detsamma: qui divulga- 
vit poena m ecclesiasticam alteri im- 
positam» ipse eam subito. Ibid. Cfr. 
Lön skript. * 

Skriota, v. a. (videöGL.sub i.) s. 
man, Kk. 9: pr, 2. Cfr. Oskriptaper. * 

Skripta faper, m^ skriflefader: sacer- 
dos (vd monachus) qui ab aiiquo accipit 
peccatorum confessionem. M. 10: 2. *3 

SkriptemmU a. mål, der kyrkostraff 
^er rum: caussa, ubi poena ecciesia- 
stica rrrogfttur. Kk. 17: rubr. 

Skriva (^pl. n. part. pass. skriv^), v. a. 
^rifva: scribere. Conf.; Pral^ KL 1: pr; 
Kg. 3; Add. 12. Cfr. Saman shwa. *3 

Skrukmtni, a. i) falskt vitne: laK 
sus testis. Kk. 15: 3. 2) (alskt vitnes- 
iörd.: falsum testimonium. pg.9:pr. 
*a (skrohMne) 

Skruper^ m, (vidt ÖGL.) Kk.3,4: 
|Mr, 1 • Cfn Eirkiu skruper. * Sktmppm -^ Skmra. 293 Skrteppm, f. (vide VGL.) Kk. 11: i . « 

Skundij m. skyndsam het: celedtas. 
Conf. *3 

SkutUy f. skuta ;. betyder här troli^ 
^0 mindre lastfartyg: celox; hic» ni 
falior, denotat navicularn onerarian. 
X snakkia, Add. 2. 

iSittft^r ?, ^ skiuva) skuffoi&g: im- 
piilsio. Vide Vajkt skuver. 

Skupa fskodajj v. a. granska, under- 
söka rexarainare, inquirere. Conf.; Kk. 
2: i; b. 17: pn *. ok Sjfna, M. 22: i . * 

Skyl, 9kyuls m. (vide UplL.) KL 
6; B. 5: pr, i , 3; Add. 12. *3 (^hfler) 

SktfU (sknii)s f. i) afgift, utskyld: 
pensio, tribuium. ufr^p vk skyllir fär 
hr, J.lLpr. Cfr. Utkyld, a) skuld, 
fdrvAllaode: ctilpa« före hans v, do- 
mara s.^ Kk. 10: 3; pg« 3: k 3) (for . . .) 
skull: (alicui,us rei) caussa, gratia. fare 
pryzskttj elliSj vmrdleks s.s Kk. 1: i ; 2: 
pr; Add. 1:6. fnrepmns., Add, 1:7. * 

Skylda, v. a. beskylla, tillvita : ac* 
cusare, insimulare. Add. 12. * 

Skylder^ adj. skyld, beslägtad: cog- 
natus. ^de nuen, J* 4: pr; M. 16, 18: 1 $ 
cfr. Frandi. -daster, G. 8: pr, 1; J. 9: 
3; 12: 5. -dasU fr tender, G. 1; iÉ. 6: 3; 
J.8:pr; 12:5. Cfr* /oiw-, Oskylder. * 

Skylduffher, adj. 1) (vide ÖGL.) 
Prol.; Kk. 1: 1; 2: 3; 4: 3; 6. &c. heper 
pen aptir döhan 4BT -dukt ut vara , 
&. 7. Cfr. Sikat-^^ Vmrpskylåugher. 
3) (vide UplL. sub 3.) s. kava fiura 
forminga v^ half markj s. kummger 
vara, Kk.4:3; 11: pr; Kg. 3. * 

Skylskaperyta. akyldskap: cogoatio* 
Vide Sifskuper. 

J^rps f. I y skärning (skörd): se* 
ctura. Vide Torfskyrd. 2) sönderskä* 
rande, söaderrifning : disseotio, laoera- 
tio. fOra s. a not, d. ä. skära sönder: 
dissecare, disciadere. B. 22: u 4g»is 
s. a kUBpum, si vestes discissae appa- 
reanL G. 4: pr. "^3 Skytj^år. snart: cito. Add. 1: 3. *i 
{^köt) 

Skml isiialy Conf.^l^ n. pl. j) sfeil- 
iMd: discrimen. s. mt^lkim net ok o* 
r€Bt, Prol. 5) gräns: terminus. B. 17: 
pr. stm långt pern s. Hggia til, 1. 1. 
confines sunt. B. 21: 1. Cfr. Bolstapa^, 
Byor, Skogha-, Tompta skuBl. 3) för- 
hållande, sätt, vilkor: oonditio, ratio. 
po iMtep •han at &c. , eu coiKiitione. 
Kp, ll:pr. 4) skäl, skiilig orsak: ra* 
tio, iusta caussa. nnep -Ittm, Prol. 5) 
skäl, bevis: ratio, documentum. sum 
pe sin s. til Aalda, quorum iiidicio sua 
documenta coroniiltiiAt. J. 17, quem lo- 
cum Locc. vertit: 'ad qnod »(sc^ testimo'- 
niiun) provocant." mofp p<BSsa bok (i. 
e. huius edieti) -btm (cfr. UplL.), Conf, 
Cfr. Bygpa s^ml, kmskiala. G) (vide 
UplL. sub 5.) 4eptir domum ok -Inmy 
M. 23: I. til 'la, lagligeQ, i laga ord- 
ning: legitime, iusto oixline. Hl 4a 
ok til vipermtcle , til -la ok ei til ran 
fcfr. Isl. til skila ok raunar v. sat^ 
ninda &c., vide Grågås^ gloss. v. skil), 
B. 17:6. v/9pia v. vap sestia til ^la, 
J. 18: pr; B. 5: 4* cfr. Skmla vtBp. * 

SkfjBla veep, n. (vide UplL.) oiupa 
v. smtia s. , B. 6: 3. Cfr. SktBl 6. *3 

ShtBHker, adj. (vide UplL.) Confl 
Cfr. Oskadlika. *3 

Skmlla, f. skälla: tintinnabulum. B. 
2fl: pr. 

Sk^Bmber, adv. (compar. ^ skämt) 
kortare: brevius; B. 9:3. *3 

(Sk^sppa, f. skäppa : raodios. Kk. 4: 
3. not. 98.^ "^3 

Skmpta^ v. a. (vvde ÖGL.) skmpt 
vapn, Kp. 1: pr; pj. 7. *3 

Sk^br (tlat» pl. -rium), n. (vide ÖGL.) 
M.29. *3 

jfflwTj adj. ren, skttr: puros. Kp. 1: 
%3. Cfr. Oskmr. "^3 

Sk^Bra,. v. a. 1) skära: aecane. if. 
åker. skwm åkern K 3.3: nr. ^. . ak. 294 Skara — Snio. solute, metere agruni, )( sla^ J.ll:!>. 
s. sik V€&gh (cfr. ÖGL.)» B. 5: a. di- 
kum pem fsc. sumj skorin €cruj i. e. 
ubi äger messus est. B. 12: pr. skorin 
kla^e (cfr. VGL.), Kp. l:pr; pj. 7. Cfr. 
UpsktBra^ O skorin. a) (vide UplL. 
sub 2.) s. nian i varpe (cfr. UplL.), 
Kg. 12: pr, a. * 

Skaraj v. a. (egentligen rena: pro- 
prie purgare) i) göra klar, utreda: 
rem ad liquidum perducere. pUBt skur 
lu tolf mten ^. j J. 18: 1 . 3) visa vara 
ren, d. ä. oskyldig eller laglig: pro- 
bare purum ^^siq^ i. e. insontem vel 
legitim um. -rt sik ptsr nunp urpiuva^ 
nisi pro sktari legendum sit göri^ Kp. 
2: 2. s. ép sin map tolf pingsvitman^ 
d. ä. bevisa att eden är lagligen gän- 
gen: probare iuramentura suum legi- 
time esse factum. pg. 5: pr. * 

Skmra porsdagher^ m. (vide VGL.) 
Kk. 21. not. 6. "^3 (skterpors dagher) 

SkiBrskuta^ v. a. (vide VGL.) s. 
mal sit, B. 16: pr; M. 27: 5. värper 
p€tt laghlika -tatj Kg. 6: pr. "^ 

Ski&rslj vide SkirsL 

Sköflttj v. a. sköfla (egendom , sfisom 
förverkad genom begånget brott): di- 
ripere (bona damnati). Vide Osköfla- 
per. 

Skote, vide Skot. 

Sia (praes. conj. 3 pers. pl. slain v. 
slaghin, J. 14:4-)» v* »• O slå: feri- 
re, percutere. s. man i hml, vide Hmh 
s. til blopSj vide Blop. slaghin blop^ 
/éS<e^]V1.12:pr. ^.j absolute^ )( sargha. 
Kg. 11: pr. slaghin )( sar går. Kg. 5: 
pr. s. man pust, M.9:pr. slaghin blok" 
hoggum, 1V1.8: 1; 10: 3. s, til (mans) 
mfep stäng &c. M. 9: 1 . niper s., B. 
9: I. heBSter siar, s. (fm) til skapa, 
B. 32: pr. Cfr. Bmlslaghin. 2) slå äng: 
pratum caedere. s. aeng, J. 14: 4* s. 
höstak, B. 17: 2. s. sik vtegh, B. 8: 3. s. j absolute, )( shmra, J. 11: 2. Cfr. 
Oslaghin. * 

Slagh, n. slag: ictus, verber. M. 8: 
I. )( sar, ibid. pr. *3 

Slember, adj. (vide VGL.) Emunde 
sleme, Add. 1:3. * i 

Sliker, adj. r) slik, sådan: talis. 
•kan tima, hvilken tid: quocumque 
tempore. Kp. 14. 'kan&c. han viUy. 
pe vilia v. hon kan fa, Kk. 4: i; M. 
3: 4; B. 15: 1; M.8:pr; 24: pr; pg. 4: 4. 
2) likadan : similis. vari s. haher by 
sum halver, d. ä. tage lika mycket: 
tantumdem habeto. B. 11: pr. Slikt, 
n. absolute , lika mycket: tantumdem. 
M. 1: pr. f milis s, af mark sum af 
mark, M. 25: i . * 

Slippa, v. a. c. dat, vel v. n. (vide 
ÖGL.) s. lös, B. 5: 2; M.18: i. s. lös 
manni, nisi pro 'per legendum sit sléep- 
per, pj. 4: 3. *3 

Slita, v. a. (vide UplL.) Vide Laghr 
slit. * 

Slmppa, v. a. c. dat. v. acc. släppa : 
dimittere, liberare. s. phtvi, pj. 4: pr. 
s. lös manni, pj. 4: 3. not 29. p€en 
sum eldin slmpte, d. ä. lät den kom- 
ma lös: is cuius negligentia fuit caus- 
sa incendii. B. 18: 3. * 

Slmt, ad v. (vide ÖGL.) Kk.21; B. 
33: 3. *3 

Smalmndingiar, m. pl. Småländnin- 
gar: Smalandiae incolae. Kg. 2; Ådd. 
1: 7. allir s. (cfr. UplL.), ibid. *3 

Smapmnninger, m. Götisk penning: 
numuius Goticus (cfr. ÖGL. v. smar). X 
svensker pmnninger, B. 27: r . 

Smiper, m. smed: faber (ferrarius 
&c.). Kp. 1: 2, 3; M. 27: 4. Cfr. Gullr 
sniiher, *3 

Smipia, f. smedja: ofiicina fabri (fer- 
rarii). M.' 27: 4. *3 

Snaitara bot, f. (vide ÖGL.) pj.L- 
rubr. *2 

Snio, m, snö : vax. B. 17: pr; 18: 7. Sni€Blder — Spiutsshapt. 295 SnuBlder, adj. klok : prudens. Prol^ 
Add. 1; 2. * 

SiUdkkia^ f. krigsskepp: na vis bel- 
lica. Add. 2. 

Sn^kiu banapers m. reparation af 
krigsskepp: reparatio navis bellicae. 

Add. 5. 
SnäpOj v. a. snöpa : castrare. M. 10: 

pr. *3 

Snöper^ ad j. fattig : pauper. G. 5: 
pr. 'pir pmnningar )( kom ok pmnr 
ninffar (cfr. UplL.), J. 17. *3 

Sokn f^pl. sokner v. söknir), f. i) 
socken: paroecia. Kk. I: i; 2: pr» r, s. 
&c. firi s. (cfr. VGL.), Kk. 4: 4; B. 8: 
4; 20: s; 31: pr; Kp. 3: i; 8, 9: i; M.8: 
pr, 9: pr; 18: i; 21: pr; 22: pr; 25: i; 
pg, 9: 1,3; 10: pr. syn af s. til kalla 
v. nmmnas vide Af 1. Cfr. Kirkiti sokUj 
Innan sokna mmn. 2) utsökning af 
böter: exactio mulctae. lagka s.y pg. 
6: pr. friper i -numj pg. ind. 11; cap. 
11: rubr. not. 80. ^ar ok -ner (cfr. 
UplL.), pg. 8: 2. fföra s. til manSj 
M. 8: pr. not. 93. fasta (laga teller) 
s. ^ t)g. 4: pr; 5: pr. Cfr. Lagk sokn. * 

ooknabandy n. svarandens öfvertjr- 
gande genom bevisning ä kärandesidan: 
probatio ab actore contra reuoi aliata. 
)( synabands pg. 5: a. 

Soknamtens ni. pl. (vide VGL.) Kk. 
2: 1 , 2. nött. 3o, 37; 3, 4: pr, 1 ; 5: pr. 

&c. * 

Sokna vitm^ n. vilnesbörd af sok- 
nemän: teslimonium incolarum paroe- 
ciae. nuep -^num^ d. ä. i söknemännens 
närvaro : praesentibus incolis paroeciae. 

J.4:i. 

Sol, f. sol: sol. ntesta solo, vide 
Nmsta. Cfr. RéBtsöles. *3 

Solasater (gen. -ters v. -tris), n. 
(vide ÖGL.) Kk. 17: i; Kp. 5: pr. Scri- 
bi tur solsåttning, Kk.l7: 1. not. 63. * 

Solskipts f. (vide UplL.) )( Aamar^ 
skipts B. 11: 1. rM s., ibid. Quaead h. v. explicandam in gloss. ad ius Upl. 
attuli, ea male intellexit K. Rosenvin- 
ge, qui narrat me s. explicasse per 
'*den oprindeäge Fordeling af Jord- 
loddeme meUem Bymeendene ved By- 
ens förste Jnléeggelse** {Samling af 
gamle Danske Love^ III. p. 5or.). At 
neque primitivarn nec aliam quam- 
cumque agrorum divisionem v. s. si- 
gnificare equidem .statui ; cum potius 
s. in regulari dispositione arearuro, non 
vero in conforniatione agrorum ad pro- 
typum arearum, ut crediderunt pri- 
ores interpretes, multo vero minus in 
dimensione agrorum genera tim (reb- 
ning), ut autumat Rosenvinge, consi- 
stere, satis perspicue a me explanatum 
esse crediderim; nec probari potest 
ius luticum alium buic v. tribuisse 
sensum. ^3 

Somarj m. sommar : aestas. B. 24: 2. 
* (surnar) 

Sot, f. sjukdom: morbus. J. 17. * 

Sotta Slangs f. (vide ÖGL.) Kk. 9: 
a; 12: i; pj. 9. *3 

Späker, adj. (vide VGL.) Add. 1: 3. * 

Spana, v. a. locka : pellicere. s. bo 
mans (cfr. ÖGL.), pj. 10: pr. *2 

Spander (span^ pl. sptssn), m. (vide 
ÖGL.) Kk. 4: 3. noL 97; 5: pr. n. 34; 
Add. 12. ^3 

Spilla (spiella, Kk. 5: i .), v. a. c. 
da t. v. acc. för der f va , förstöra : per- 
dere. Kk. 5:i; 6; B. 20: pr, 5; 21:2; 
22: i; 31: pr; Kp. 7. Cfr. Ospilter. - 

Spital, m. hospital: nosocomium. 
Add. 12. *3 

Spiuts n. spjut: hasta. B. 19: 3-4^ 
M. 19: pr; Add- 2. Cfr. Dragha. *3 

Spiutsasker s m. i. q. spiutsskapt. 
M. 27: 2. not. 74. 

Spiutsskapf, n. spjutsskaft:: manu- 
brium hastae. sva nmr garpe at skiu- 
ta ma til mmp s., sva mer kirkiu-^ 
garpe at na ma til ma^ s. , M. 27: pr» 296 Sjpåut^shååfi *^ StamdåL 3. De meosuris his locis constitiUU, 
ciV. Gr. p. 59, 6g. 

SpuBlly n. (vide ÖGL.) B. 2: 1; 5; 
a, 4; 6: 1 ; 7: pr; 3: pr; 9: pr, 2, 3; 14: 3. 
Cfr. Frmnsmis-, Gndsiviluffh^j, Kirkiu 
vigsla^y Sif skåps spmll * 

Spordaghi^ ni, (d spyria; Isl. spur^ 
dagi) spaning, kunskap (erhållen ge* 
nom efterforskning) 9 prov. spordager» 
spoldagy spyrdager: notitia (fucta in- 
vesligatione adepta). fa s, af &c, p|* 
12; pr. 

SporgtBld^ n. (vide UplL.) M. 23: 3; 
25: 4. ^3 

Sporper y lu. (vide ÖGL.) Vide Bryg^ 
giosporper. *3 

Spyria, v. a. 1) söka, efterforska: 
quaerere , vestigare. s. mptir pem manr 
num &c. pg. 7. Cfr. SpordaghL s) 
spörja 9 fråga : interrogare. s. atj Kk. 
13. *i 

Sp/Bktj (. saktmody fredlighet: man- 
suetudoy quieti niores. nuBp s, ok la^ 
ghum fara ok Kva^ Add. 1:3. *i 

Stay vide St anda. 

Stadder, adj. (vide ÖGL.) i garpe^ 
a pinge s. ^ Kg. 5: 3; pg. 9: pr. nipre 
s., M. 20: 2. vara v. varpa jSri s.^ M. 
7: pr; 21: pr* Cfr- Né^r-^ Fiperstad- 
der. * 

Stadf testa j v. a. stadfästa: confir- 

raare. Vide Stadga. *3 (stapfasta) 

, Stadga^ v. a. (vide VGL.) Conf. s. 

ok stadfästa, allitt. ibid. ''Z(stapga) 

Stadge^ m. stadga: constitutio. /cf- 
gha s.,, Conf. "^3 (stapgij 

StafkarU m. (vide VGL.) Kk. 11: 1. 
Danice scribitur Stackarlj ibid. not. 
74. - 

Stakij m. stak^: palus. Vide piu- 
per staki. *3 

Sta/eker j m. stack : strues, meta. Vi- 
de äö-, Löf stakker. *3 

StaUare, ro. (vide ÖGL.) stekareok 
s., allitt. M.35. *a Stampa:, v. a. (vi4^ Uplli») «r Aon 
-aper (cfr. UplL.), B. 16: pr. *3 

St anda (stuj J. 10: 4; Add. 12«)» v* n. 
I ) stå : stare, skogh -der a iorp^ J. 14; 
pr. skyl -der het B* 5: t. kom -der 
til angsj B, 7; pr. Aö/^a af manni bo- 
skap allan sum han ständer ^ Kp. 4: 

1. qvar s.^ B. 5: 3; 17: 3; 21:3. tBp- 
tir s. j återstå : resta i^e. M. 4: pr. not. 
43, s. i forépe, vide Fareper. s.fore 
vneep epe tolf manna j G. 4: pr. -de a 
vitsorfnim sinuvh i* e* defendito se iu- 
ramento. pj* 1^- i. s. a samu vitsor- 
puvfiy eandem probationem adferre. pg^ 
4: 4< ^- '^^p mofini, J. 6: pr. s. vndit 
kunungs v. laghmans dom, lagimans 
skilu, landslaghj K k. 19; pg. 8:2. s. 
til landslaghaj Kk. 19. anfriper &c. 
ständer, d. ä. varar: durat, permanet 
pg. 11: pr. Cfr. Äter sta, Upstanda, 
JForstanda sik, Laghstandin. 2) för- 
blifva i samma skick: in eodem statu 
permanere. gaps -der osköflat, Add. 
8. syn -der okrtBfd, B. 25. s. (ov€Bp- 
iaper ok) oqvalder, K k. 16: pr; J. 2: 1; 
5: I ; 9: 3; B. 20: 4- ^- ^ qvarsiapa, J. 
14: a. brystarf -der til pripia mans, 
vide Brystarf. eper -der qvar, Kk. 
15: 4* malsagianda risetter -de qvar, 
d. ä. erlägges icke: pars mulctae alias 
actori debita retinetor v. ne solvitor. 
M. 25: L iorp -der ivir steemnadagh, 
J. 9: pr. gipt v. skipti -der (nm) not 
ok manap v. til pripia solasmters, J. 
10: pr; 12: 3; Kp. 5: pr. 3) gälia^ vara 
beståndande: valere, ratum esse. Kk. 
ind. 16; J. 3, 4: pr; 10: 4; H- 3; 15: pr; 
Add. 6, 12. s. fast ok fult, vide Faster 

2. 4) g&Ud» ^arum: valere, adroitti. 
lagh 'de firi hanum, pj. 12: pr. nei 
-de firi hanum ok vitsorp, B. IS: 7. 
•'de firi hanum hvarte lof /eller legha, 

B. 8:3. 5) bero, ankomma pä: pen- 
dere (ab aliqua re), -de pat a vit- 
num pera &c. G. 3: a; B. 6: a. s, til tidf Standa — Strandsätter. 297 manna v. a tolf manna épe^ B. 21: 
pr; pg. 3: 1 ; 7. -de p€Bt a stal ban^ 
danSj vide SiaL 6) inberäknas: com- 
putatione referri (ad sunimam aliquaiu). 
'de p€Bt i hiteno peraj G. 5: i . 7) v. a. 
rätta sig efter , lyda : obsequi , obedire. 
s. biskups v. kunungs bvpj Kk. 10: 3; 
Ädd. 1: 1 9 5. 8) v. a. underkastas, un- 
dergå : subiiciy subire. -de skript bon- 
danSj Kk. 17: pr. 9) v. a. vara be- 
rättigad till (arf): iure (bereditariu) 
frui. s. arf (ok urf), M. 3: pr, i , 3; 4: 
pr, 3. * 

Stäng j f. stäng: pertica. B. 7: 1, a; 
M. 9c I ; 33: pr. Cfr. L€BSsir^ Mtele-^ 
Vcp stäng* *3 

Stänga j v. a. stånga: cornibus fe- 
rire. B. 32: pr. * 

Stangfallj n. mätning med stäng 
(stångfali) : mensura decempeda fact^i. 
5. a lesggia^ d. ä. mäta med stäng: 
decempeda inetiri. B. 13: pr. Ib., ve- 
ram Locc. explicationem reiiciens, per- 
peram vertit b. v. ''saepimentura tu- 
multuarium, factum a temere conne- 
xis [)€rlicis." 

Starkleffaj adv. kraftigt, firmiter. 
Conf. *3 

StavOy v. a. (videVGL.*) s. ep^ Kk. 
16: pr; B. 25. * 

Staper, ro. ställe : locus. Kk. 2: 3; J. 
8: 1; M. 33: pr; Add. 1: 3. Cfr, Bol-, 
Grinda-j Köp-j Mylnu-^ Qvtjsma-, 
pings staper; Jnnarstap^ Alla ste^i, 
Sama stads. * 

Stapfika, adv. bestämdt: definite, 
firmiter. pg. 6: 3. 

Stekara hus^ n. kök: culina. Kk. 
2: pr. ^3 

StekarCj m. kock: coquus. Vide Sted- 
lare, * 3 

Stenj p3. sten: lapis. stäng aller 
S.9 allitt M. 9: r; 33: pr. s. tBller stop^ 
allitt. M. 20: 4- dömas undi s.^ d. ä. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL IV. att stenas: ad poenam lapidationis da- 
mnari. M. 28:pr; 36: i. Cfr. Bilder^ 
prtBStene. * 

Stigh öres m. (a stigha^ scandere) 
böter tor olofligt begagnande af (eller 
egentligen instigande uti) en annans 
fartyg: mulcta illiciti usus (vel proprie 
inscensus) alienae na vis. B. 22: pr. 

Stikilstöts m. (Isl. stikillj apex cor- 
nu) en spetsig stör: palus cuspidatus, 
gmrpamrep s.j d. ä. med störar, hvil- 
kas spetsade ändar nedstötas i tjälen: 
saepire palis, qui in terra congelata 
defiguntur. B.1:pr. 

(Stiktj n. (biskops-) stift: dioecesis. 
Kk. rubr. not. f.) 

Stiupba7Vts n. (vide VGL.) JE. 6: 3. ^1 Stieela, v. a. 1) smyga: occulte a- 
gere. sti^laSj dep. (vide VGL.) Kk. 
20: i; JE. 4: pr. 2) stjäla: furari. Kk. 
7: 3; 14; Kg. 11: pr. &c. s. bortj B. 
5: 1; 22: i. * 

StOj f. ställe, plats (der något står): 
locus, statio (cfr. ÖGL. v. garp sto). 
Vide Eld-, Garpsto. 

Stokfiskevs m. stockfisk: salpa, ga- 
dus arefactus. Kk. 5: pr. 

Stokka^ v. a.' (vide VGL.) s. man 
)( filtra, M. 13: pr. * 

Stokkerj m. stoek: truncus. lepa 
af man til st ok ({eller stfepm)^ Kg. 8: 
pr; M. 10: pr. fölghia (bium) til st ok 
ok hulj B. 30: i. lepa bark til st oks j 
lepa slok til stubba, sökis alt saman 
s. ok stubbe (cfr. UplL.), B. 16. Cfr. 
Bistokker. * 

Stolpi, m. stolpe : palus. Vide Grin- 
dastolpi. * (stulpi) 

Stova, f. (vide UplL.) Kk. 2: pr; M. 
27: pr. Cfr. Bapstova, * (stuva) 

Stopj f. stöd, stolpe: fulcrum. Vi- 
de Sten. * (stup) 

Strandsätter j adj. tvungen att, i 

38 298 Strandsätter — Stmfi. brisi pä fariyg , sitto qvar pä stranden 
(dA man ville ut, t ex. för att fiska): 
defectu navigii coactus ad renaanenduni 
in ripa (cum quis, ex. c. piscandi 
caussa, vellet navi cxire; proprie in 
ripa positus). göra annan *tans nem* 
ligen derigenom att inan utan lof be** 
gagnar hans fartyg : aliena navi, venia 
non data, ulendo, domino navis im- 
pedimentura inferre. B. 22: pr. Locc. 
perperam vertit: ''si alio modo lera- 
bum ad ripam appellat" 

Strands^dtninffy f. olofligt bruk af 
en annans fartyg, hvarigenom dettas 
egareblir strandsatt: illicitus usus all- 
enae navis, quo iit ut dominus navi^ 
retineatur in ripa, i. e. impediatur a 
navigando. B. 22: rubr. not, 43. 

Stråmber, ra. ström : flunien. Vide 
M^s Qvmma strömber. *3 

Strams vatn^ n. rinnande yatlen, 

ström: flumen. B, 20:4- 

Stråninffunij ad v. (vide UplL.) Conf. 

Stutbe, m. (vide VGL, v. stumber), 
B. 16: I . hpa ek v. ttok til ^ba, ibid, 
lepa (bark) til stums ok -^a, allitt., 
ibid. pr. skupa bape stumn ok -ba^ B. 
17: pr., ubi quoqueduo yocabula stumn 
et s.y allitterationis caussa coniuncta, 
synonyma non vcro opposita sunt (cfr. 

É^ey. *3 

Stumn (gen. stums pro stumns)j m« 
i. q. stubbe^ q. vide. *3 

Stumn syny £ stuhbsyn; sä kallas 
en syn som bälles på åker eller äng 
om hösten, sedan blott stubben af säd 
eller höstar qvar: inspectio caudictim; 
5ic appellatur inspectio in agro vel prato 
auctumno habiU, postquam fromen- 
tum et foenum lan secta horreoque 
condita sunt. B. 22: 3. 

Stund, f. (vide VGL.) Conf. *a 

Stsmdum^ adv. stundom : ipterdom. 
Conf. *3 Stuvu banker j m. st ug bänk: sca« 
mnum cubiculare. i •ke, i. e. in pro- 
prio suo cubiculo sedens. M. 33: pr. 

Styldj f. stöld: furtum. B. 7: rubr. 
jxoi. 3o; pj. 6: s. Cfr. Ankosta-, Nota 
styld. * 

Styra, v. a. c. dat. styra: regere» riki 
s. (ok rapa). Kg. 1; Add. 1: 3, 4- s. ok 
rapa borghnm oklandum &c. Add. 1: 
I. Cfr. OstyrHker. *3 

StyHman, m. (vide UplL.) Kg. 11: 
pr, 2; 12: pr. £n styrman (eller till* 
äfventyrs flere) bodde inom hvarl 
skeppslag , och hade deröfver inseende 
i a£ieende pä det som angick ledio" 
gen och utskylderna till Konungen: u* 
nus gubernator navis (vel forte plures) 
habitavit in quavis regione skiplagh 
dicta, eique praefectus fuit respectu 
ex])editionis bellicae et tributorum re- 
gi pendendornm (cfr. Jut. L. III. i. 
seq.). s. ok (dt skiplagk^ Kg. 10: i. s. 
af skiplaghi, ibid. §• 3. vmria sik 
nucp «7im sinum &c., d. ä. den styr- 
man som hade inseende öfver skepps- 
laget eller den del deraf, der den Ull- 
talade bodde: cum eo gubernatore, 
qui praeerat illi skiplagh, vel illi i^r- 
ti tali$ regionis, ubi hubitabat is, eui 
actio inlenderetur. Ibid. "^3 

Styremaus pmnningar , m. pl. en 
ärlig utskyld till den inom skeppslaget 
boende styrmannen: tribulum annnum 
gubernatori navis, ab incolis eius regio- 
nis skiplagh iiixci^e ubi hubitiibat, pett* 
denduro. Add. 9, 12. 

Styrkia, v. a. styrka: firmare, cor- 
roborare. s. lag A, pe kelgku kirMu 
net &c. Kg. 1; Add. 1: 3, 5. ^3 

Styrsl, f. styrelse: rectio. Prél. 
Scribitur styrsla, styrelse, ibid. Dott 
19, a€. *3 

Styva, v. a. (Isl styfa) afskära: abs' 
cidere, ampotare. G. 4: pr. ""' 1 

Sttegl, n. stegel, b^ul: rota. dömas Stmgl — Svarande. 299 n v. Hl s. (cfr. XJplL.), M. 13: prj 28: 
pr; 36: i. *3 

Stamma, v. a, (vide UplL.) s. qvéem,^ 
B. 21: 3. * 

Stamna, v. a. i)(videÖGL.) enn/Bt 
pmg 'fds mannij Add. 10. s. nmrnd, 
indicere convocationem nemdae. pg. 7. 
Cfr. pinffst€Bmna. 3) (vide UplL. sub 
3.) bUkuper hafpi hanum -mt, K k. 9: 
2. s. andrum Hl fing, pg. ind. 4. s. 
man, pg. 4: 3. Cfr. Laghstetmnay O- 
stamaer. * 

Sticmna, f. i)samnlankomst: con* 
Tentus. Vide 7bm/ito staemna. 3) be- 
stämd tid: constitutura tempus. Vide 
Bolafis-, Legho stmmna. 3) stämning: 
citatio , vocatio ia iu& Vide ping stasM'- 
m. * 

Strnmning, f. i. q. stantma 1. påla 
-gar, S. 13: pr; Add. 4. *3 

Stamniidaghcr , m. (vide VGL.) 
%Aa #., J. 4: 1 ; pj. 9. -^A a l€Bggia v, 
)&*} Imggia^ vide Lmggia 2, Firi létg^ 
gia. s. liggi firi (matmi v. skipH), J. 
4:i; 5: pr; 7: 1; B- 12: pr. firi -gh, J. 
15: a; B. 26: pr. Hl -gs, J, 11: 3. 1 v. 
9t 'ffhum^ J. 4: 1; 5: r; 9: pr. ivir 
-gK J. 2: I ; 9: pr. s. «r ut gangin, 
Kp. 8. mmUum hvars -gs, B. 26: 3. * 

Stmmnu mmuy m. pl. (vide ÖGL.) 
G. 5: pr. 9 ubi sermo est de iis qui 
adfuerunty cum oelebrarentur sponsa** 
lia. Sed stiBmnu manna perperam 
pro soknamanna, B. 7: pr. not 33. "^3 

Stmniza, f. (vide UplL.) G. 6. Cuin 
^. et kiurtil L c. eadem videantur esse 
tu Umugsklape, quae commemorantur 
ÖGL. G. 15y coniici potest s. esse tu-- 
nicacn v. indumentum superioris par« 
tis corporis. ^3 

StmrJAa, v. a. (vide VGL.) Conf. *3 

St€^, n. stad: incus. Kp. 1: 3. 

Stapia, f. i. q. sti^. M. 10: pr. *3 

Stmpia (impf. stadde, part pass. d. 
^M)» v. a. f) bestflmma: definire»de-* ter mina re. s. ok sampykkiasininuBlr 
lum, Add. 1: 3. pe (tala) kan sik stad" 
de uppa, d. ä. bestämde sig till, for- 
klarade sig skola utföra: quam sibt 
propositam esse v. se allaturum csse 
pronuntiabat pg. 6: 3. 3) stadga/ för* 
ordna : sancire , constituere. Ck>nf. not. 
80; iE. 7; Kp. 12: pr; Add. 12. * 

SttTj m. stör: palus. Vide ÄrfArtV- 
stör. «3 

Stormats n. mellanrum emellan två 
störpar på en gärdsgärd : "interstitium 
inter paria perticarum quae saepem 
sustinent/' ut recte, bi fällor» h.v. ex- 
plicat Ik. B. 2; u Locc. vertit: "sodes 
saepis, quae faciunt tntervalla in (lege 
inter) duas perticas." 

Stöta, v. a. stöta: ferire/percutere. 
Vide Upstöta. 

Sva,ndy. 1) så: sic^ita. Conf.; Kk. 
1: 1 ; 2: I • &c. s^vatj pro #. at, Kk. 18: 
pr. not 83. s. före annat ärc.» sic quo- 
que, pa riter. Kk. 1: 1. &c. s. mopor 
swm fapur, iE.l:pr. s. sum, sicut 
Kk. 1: pr; 2: pr. &c. cfr. Svasum* ok 
s. a) och likaså: et pariter. Kk.7:pr; 
9: pr. &c. b) och äfven : el quoqoe. 
Kk. 1: 1; 7: f; Kg. 9: pr, r. &c. s. ok, 
Kk. 7: pr. 3) sedan, vidare: postea, 
porro. tieHa #. tU Huj Kk. 6. fölghia 
s. Hl &c. Kg. 2% fgrst • . . pmr nmst 
.., ok s.j J.4: t. 3) så: tam. s. Uus^ 
ttka, enbender, mangi &c« Conf.; Kk. 
1: 1; 2: r; 4:4- &c. 4) buru: quam. 
s. mangi sum pe mm, ehuru mflnge : 
quanticunque. Kg. 9: pr. * 

Svar, n. (vide VGL.) gripa Hl -^ra, 
pg. 4: 4* kofna til ^ra, J. 18: pr. * 

Svara, v. a. c. dat. (vide VGL.) s. 
sak v. kiero, pj. 8: pr; Add. 10. s. til 
sak, pg. 4: 4- s., absolute, J. 1; pg. 
4: 3; 5: pr. s. ok sOkia, J. 9: 4; 14: u 
#. mtep lagkum adler lagka kotum, 
Kk-19- * 

Svarande, m. (vide VGL.) J.« 14; 2. 300 Svarande — Svarta, )( kfBrande, vide K^Brande. )( pten tU 
k^rery pg. 6: 2. *3 

Svaräkerj adj. svarlig, som kan för- 
svaras: qui defendi v. cuius ratio red- 
di potest. 'kt bape före gudi ok man- 
nuTTij, Add. 1: 5. 

Svasunij con\. såsom: sicut. Prol.; 
Kk. 2: 1; B. 3. 

Svearj m. pl. (vide VGL.) kunungei] 
svea ok göta^ Prol. Cfr. Upsvear, *3 

Sven.y in. tjenare: minister. K k. 12: 
f; Kp. 11: 1- )( riddare^ Kp. 10: 5; 
Add. 1: 3, haarra s.j M. 35. '3 

Svenskerj adj. (vide VGL.) Vide 
PdBnninger 3. * (s-viensker) 

Syflj n. sofvel: obsonium. Vide Lefs 
sufi. *2 

Svik, n. svek, bedrägeri : fraus. Kp. 
l:i. 

SvinaveddeTj m. svina vall: pascuum 
suarium. Add. 4. *3 

Sulcn, adj. (vide ÖGL.) s. dagher 
)( helghi dagher, p\. 6: 1 . *(syknj 

Suknudag/ier , m. söckendag: dies 
profestus. )( helghi dagher, Kk.l8:pr. 

Sum, part. relät, som: qui, ubi &c. 
CodF.; Kk. 1: pr. &c. pfcn s. (ctii) egn 
sat var, J. 7: pr. han s. valdsgmr- 
ning vitis , Kp. 11: pr. sipan s. af 
mr lapit &c. B. 22: a. Haec particula 
saepe omittitur, ex. c. han . . . vier a:r 
halden, B. 3. gånger tBngin viper tar 
Mt haver, B. 5: 3. Cfr. péen. * 

Sum, conj. som, såsom: ut. gtBlde 
äter s. mimtit värper, B. 33: q. s. han 
ständer, Kp. 4: 1 . sva hvarium s. (se. 
han) i hy aghir, Add. 5. Cfr. Viper 
komaj Svasum. * 

Sumer, pron. (vide VGL.) n. sompt, 
Gonf. pl. sund, B. 5: a; 20: 2. * 

Sun, m. son: filius. Conf.; Prol.; 
Kk. l:pr. &c. Cfi;. HéBriansun, Ku- 
mmgasynir. * (son) 

Sftnd, ii.sunå: fretum. B. 23: 1. Cfr. 
Jjép sund. *3 Sander, adv. (vide VGL.) s. hogga, 
B. 2: pr; 7: 1 ; 9: 2. * 

Sundir delis, ad v. särskild t, för sig: 
separatim , singulatim. Add. 8. 

Sunderknlli, m. (vide UplL.) Vide 
SamkullL * 

£unnan,Bd\. från söder: a meridie. 
pg.2:pr. * 

Sunnudagher, m. söndag : dies solis. 
Kk. 3, 4: 4; 6, 10: 2. &c.; sed -gh per- 
peram pro siunda dagh, Kk. n:pr. 
not. 3f; pg. 1. not. 1 1. -gha nuBllum, 
vide Mmllum. hviti s,, förste sönda- 
gen i fastan: dominica quadragesimae 
v. Invocavit; non vero dominica Quasi 
modo geniti (v. proxima post pasclia) 
quae etiam appellata fuit dominica In 
aibis; nec festum pentecostes, quod Isl. 
appellatur hvitasunna v. hvita-dagar, 
Angl. whitsunday, whitsuntide; hviti 
s. enim fuisse diem quendam inter 
diem cinei um (asku opinsdagher) et 
dominicam Laetare (mipfastu sunmi" 
dagher) mani festum est; certum quo- 
que est weisse suntag in scriptis Ger- 
manicis medii aevi denotare domini- 
cam Invocavit (vide Haltaus, Jahr- 
zeitbuch der Deutschen des Mittel- 
alters, p. 2 1 3, 21 4.) et Vestrogoti no- 
stri eodem sensu servant nomen hvit 
söndag (cfr. 111. Dial. Lex. et Hof, 
Dial. Veslrogot). pg. ll:pr; Add. 2. 
Cfr. Mipfastu sunnudagher. * 

SupermeBn, m. pl. (vide UplL.) Prol.; 
Kg. 2. -manna lagh, G. 3: 3. -manm 
laghbok^ Add. 12. -mamia lagkinan, 
Conf.; Kg. 1; Add. 1: 7. *3 

Svar, m. svärfader: socer. iE. 6:3. 

*S?;<»rö> f. sväripoder: socrus. iE.6:3. 

Svmria, v. a. svärja: iurare. s. A, 
K k. 16; a; Kg. 2. &c. s. frip. Kg. 2. 
s. man til piufs, pj. 1, 2. s. /"skapa) 
tilvapa,M.l. s. bark til ek, B. 16: pr. 
s. (sak) til mans, B. 5: pr; pj. 6: r; 
pg. 2: 1. s. in til mans, pg. 2: \. i.tU Softria — Scsghn. 301 sin v. sins^ vide pron. pers. et poss. 
SiiL ivern pe viHa likastan pter til 
vitna tetter frän s., i. q. fmUa tBller 
vffTia, pg. 7- biltugher svorin ok döm- 
der. Kg. 0: 3. s. ramp épe ens sinSj 
B. 33: pr; pj. 8: r . s. mtép sik ok gran- 
na sinum^ B. 7: 2. s. granna ep^ 1). 5: 
3. s. m(Bp tvem manwim^ pj. 1. s. tnap 
sik ok andrum tvenij B. 3: pr. sex 
numi s. j B. 16: pr. tolf mesn s.^ vide 
Tolf, s. 'mtBp tolf manna epe^ K k. 16: 
2. s, mmp tvem ok tolf^ pg. 2: 1 . Cfr. 
Sökioy Osvorin. * 

Svmrma^ v. n. sviirma : exa mina re 
(de apibus). B. 30: 1. 

SvarmberjW. svärm: examen (apum). 
Vide Bi sveermber. 

Sveerp (sverd)^ n. svärd: gladius. 
Add. 2. döma man vndi s. (cfr. UplL.), 
Kk. 10:2; Kg, 6: pr; M, 13: pr. gange 
undi s. , M. 36: pr. * 

iStJ/PTfl^j v. a. hålla (qvarn eller vat- 
ten) sväiVande eller stillastående: l>uc 
et illuc fluctuantem tenere (molinam vel 
aquam), motum v. Cursum eius irapedi- 
re. B. 21: 2. not 27. Cfr. ÖGL. h. v. *2 

SymnkuSj n. (vide UplL.) Kk. 2: 
pr. *3 

Syn^f. i)syn:visus. Vide Asynl. 
3)(videÖGL."sub 2,) B. 22: 2. (Bghan- 
da s. ok tolf nieen metp pem^ Add. 6. 
ruemna s. v. man i s., \\i\^ Nasmnn 2. 
s, kallas til manSj J. 13: pr. cfr. Til 
kalla, til syna lata^ M. 22: 3. ^ara til 
syna, B. 22: 2. s. kr^via^ han kr^ever 
pem synuj B. 23. cfr. KriBvia. s. hava, 
B. 3: 4; 18: 7; Add. 6. s. v. synumhedda, 
B. 11: pr; 'lA: 2. gåra s,, B. 22: 2. s. 
komber (a v. til)j Kk. 18: t; B. 3, 7: 2; 
18: 7. s. vitnar, B. 28: pr. not. 1 p. Cfr. 
A syn 2; Hundaris^, Nöd-, Stumn^, 
piala syn. *Z 

Syna, v. a. 1) bese, åskåda: con- 
tueri. synas, a) synas» visa sig: videri, 
apparere. Kg. 6: pr; 11: pr; G. 4: pr; iE. 3: 4* &c- ^) synas j tyckas: videri, 
aestimari. svasnm synts allum rrst 
varay B. 3. synis ei synamannum sva, 
B. 11: pr. c) synas godt, behaga: li- 
bere , placere. pa hanum synis, J. 7. 
2) syna, besigtiga : inspectare. B. 23; 
M. 8: pr; 23: 1 ; pj. 12: pr. sknpa ok s., 
M. 22: I . * 

Synaband, n. bevisning genom an- 
ställd syn: probatio per inspeclionem. 
Vide Soknaband. 

Synumal, n. nifd, hvari syn eger 
rum: caussa, in qua inspectio est ha- 
benda. B. 23: rubr.; pg. 5: i. 

Synam(&t (synl mten, B. Il:pr.^^ m. 
pl. (vide ÖGL.) B. 3, 11: pr; 13: pr; 
22: 2; 23; pg. 5: 1. s. til kalla, J. 1. 
(tolf) s, (til) nmnna, B. 3, 21: 2. s. 
svffsria, B. 8: pr. s. vitna^ vide Vitna, 
vit in p€Bt s., B. 18: 7. vari pest a tolf 
-manna vitnum, B. 24: 3. not. 43. s. 
falla, B. 24: pr. Cfr. Asyna maen. -3 

Synd, f. synd: peccatum. Kk. 13: r; 
pj. 16: 2. ^ 

Syaia (impf. sunde) ^ v. a. vägra: 
negare, denegare. Kk. 5: pr; 8, 20: 1; 
G. 2: pr; Kp. 10: 2; pj.6: i. * 

£ysa (^aut systa ? n. part. pass. syst), 
v. a. (vide VGL.) Conf. ^3 

Sysla, f. (vide ÖGL.) vara i heerra 
'In, pj. 9. *3 

Syslungi, commun. svsling: matrue- 
lis. yi:. 1: pr. ^3 

Syster, f. syster: soror. JE.l. Cfr. 
Fåpurs^, Mopor syster. * 

Syzki?ie,n. syskon: fräter vel soror. 
iE. 1: 1; 6: i; J. 5: rubr.; 17. Cl\. Sam- 
syzkine. '^' 

Sted, f. 1) såning: sementis, satio. 
Vide Byria. 2) utsäde, säd som .sås 
eller är sådd, eller växer: seroentis, 
semen, seges. Kk. 6; J. 9:3; 13: pr; B. 
2: I ; 7: pr. * (sapj 

StBghn, f. sägen, berättelse: narratio. 
af sanne s. vita, Add. 1: 3. B02 Smgl trm — Sökta. SiBffl trmj n. mast: inalus. M. 20: 2. *3 SéBlia (pvB^ sml^ sup. et n. part. pass. 
salt)y v. a. sälja: vendere. )( köpa^ i. 
2: 1, 3; 4: i; 6: pr; 8; Kp. 1: 2. &c. )( 
skiptOj J. 2: 2; 8: pr; 9: a. )( giva^ J. 

2:3; Kp. 10: i,4- * 

Smma fsup. satnpt)^ 1) v. a. (vide 
VGL. sub 1.) hava sik et sampt tttter 
ivir eno kondtj Conf. 2) v. impers. c. dat 
äsämja: convenire (intar homines). SiBm- 
ber ei pem, Add. 6. sum pem a smnir 
ber, Kk.2: 1; 4: pr; B. 13; i; 15: 1; 20: 
5. — Cfr. MissMnia. * 

Sé^nduj v. a. sända: mittere. ProL; 
Kp.l3:i. *3 

StBndeTs ad v. pä en gäng: simul. £• 
6: pr; M,13: i. * 

Séenkias v. a. sänka: demergere. B. 
2: pr. Cfr. Nipersmnkia. *^ 

Sarlika, ad v. i) särdeles» i synner- 
het: speciatim , praecipue. s. a landar 
mmre &c. » s. at mngin &c. Add. 1; 1 , 
3y 5. 2) särskildt, för sig : singulatim. 
lande ok lagksaghu hvarre s., ibid. 
§. 7. *i 

Seerlikers adj. synnerlig: specialis, 
insignis. Conf. "^3 

Smt, f. förlikning: litis compositio. 
ffåra s.j s. var gör^ Kg. 4: 1; M. 7: 1. 
Cfr. Gmpj Sarabot, SamsnBt. * 

SéBtij n. säte, stol: sella» sedile. Vi- 
de Brupa s€eti. 

SiBtia (^art. pass. S€Btter v. sätter), 
v. a. i) sätta: ponere. s. bakna ^bI" 
ler flatUj B. 19: pr. s. nek undi sin 
(skyl), B. 5:i. €Bptir raum sattum, 
B. 3. s. sik i satj M. 21: pr. forsat 
stets fri numnij Kg. 7: i. Si annan i 
varp firi sik. Kg. 12: 2. manni gisla 
s.. Kg. 2. i bon stetter, Kk. 10: 3. s. 
borghan firi sik, M. 10: 3. s. lagh, 
hus &c. i hmnder manni, ProL; Kk. 
2: pr; 4: pr. &c. cfr. DomberS, Takt. 
s. (bot) i toka hmnder, vide Taki. i sattu pinge, in ipso conventu iudi- 
ciali. M. 27: 3; 33: pr. Cfr. /«-, Niper-, 
Saman-, (Vidher-\) Ut s^tia; Barn-, 
Strandsätter. 2) förordna, stadga : con- 
stituere, sanciré. Conf.; Prol. Clr. Fot" 
man. 3) pantsätta: oppignerare. pien 
sum egn sat var, J. 7: pr. s. (manni) 
vaép v. skmla vmp, vide Vaip, Skela 
vmp. Cfr. Ut-, Vapsmtta. * 

Smtta, smta, v. a. förlika: compo- 
nere. s, mal. Kg. 11: pr. sattas, dep. 
(vide VGL.) M.7: 1. * 

Smtugarper, m. sätesgärd , gärd der 
nägon bor: praedium ubi aliquis ha- 
bitat biskups s., Kk. 6. not. 1; Add. 
12. pera --par sum mt^p års pUBna, 
pg. 2: pr. 

SiBpe, n. utsäde: sementis. pgnia v. 
fem pyma s.^ en äker, h varpa en 
tunna eller fem tunnor säd kunna sis: 
äger in quo una orca (tonna) v. quin- 
que orcae frumenti seminari possunt 
Kk. 2: pr; J. 13: pr. *a 

Sökia (sökm, M. 22: pr.^^ v. a. i ) söka: 
quaerere. ^as saman, passa tillhopa: 
congr uere. B. ] 6: 1 . s) gä till , besö- 
ka: adire. s. kirkiu, garp mans,ping, 
Kk.l:pr; Kg.5:i; pg. l,2:pr. Cfr. 
Hemsokn. 3) lagsöka, tilltala: conve- 
nire, appellare. s. man, Kk. 1: i; pj. 
4: 4; 12: 2; pg. 8: pr; 9: 4- ^- ^^m til 
piufs rmt, pj. 12: 6. s, man mmpi: ens 
sins epe, B. 5: pr. s. man mäip sik 
ok granna sinum, ibid. s. man til 
piufs mé^ tvésggia manna vitnum ok 
toljf manna €pe, pj. 2, 3. s, man nuep 
tvem ...ok tolf €eptir, M. 13: i. s. 
man nuBp tvem ok tolf, M. 24:pr. s. 
man masp prim ok atertan, ibid. s. 
man til piufs miep prmtylptmn épe, 
pj. 12: I . s. man map sex ok prim 
sinnum tolf, M. 24: pr. Cfr. Laghr 
sökia, Osökter. 4) anställa ätal, ätala, 
utsöka: agere, exigere. s., absolutei, 
KL 11: 1;^ B. 1: 1. &c« svara ak s,^ Sökia — Tak. 303 S.9:4f 1^' ^v ^* A )9Mmj B. 5: pr; Rf. 
10: a; 24: fir. s. in til mun^, M. 15, 
IS: pr. s. sak a man w, til mans ^ vide 
Sak 1. . s. sar sin (fil moMjs M. 2, 
5: 1. #. flere sar mn et (cFr. UplL.), 
M. 12:3. s. bloph^e, fulséBre, raUj 
M. 12: pr; 15. s. en akerj B. 5: pr. 
s. étptir vmrpe sinu v. utgarpum, Kp. 
5: 2; pg. 11: 3. s. böter af numni, M. 
25: I. s. ut nusp damum ok namd, 
B. l:i. s. sik^ utföra sin sak: caus- 
sam suäm agere. B. 5: pr; 23: pr. nött. 
' 71,74; M. 14: 1. nian sökt (iorle ad- 
deuduin edler) svorit se firi hanam^ 
pg. 3:pr,, qui iocus mendosus videtur; 
a Locc. vertitur: "nisi lis contestata 
coram ipso iurala sit." s. nuep tvem 
ti^ert>aru mannrnn ok ses manna ^e, 
M. 2. s. mmp tveeggia manna vitnum 
ok tolf manna epe^ B. 5: pr; M. 8: pr; 
15. s. nuBp tvem ok tolfj M. 12: pr. 
s. mmp priggia manna vitnum ok ar 
terian manna epe^ M. 8: pr; 10: a; 15, 
18: pr. s. mmp prim vitnum ok a* 
tertan manna epe» B. 5: pr* s. mmp 
prim ok atertan^ M. 12: pr. s. nuBp 
sex manna vitnum ok prastylptum épe, 
B. 23: pr; M. 15, 23: 1 . 5) (vide UplL. 
sub 5.) pg. 8: 3; 11: pr. laghpinga ok 
i:, t)g. 11: I. s. mptir v.m/ep Umds' 
lagkum, B. 5: 1; pg. 9: 3; 11: t. bo 
nums sökis mptir domnm ok skmlum^ 
M. 25: I . Gfr. Ut sökia. * 

Söknings, f. lagsökning, fttal (och be- 
visDiDg): actio (et probalio). göra s. 
til mansj såhi all pem (9c. sar) map 
e»M ^. ^ M. 8: pr. Cf V. LagAasökning* T. Taky n. (vide ÖGL.) va^ia ok t. til 
taka (cfr. UplL.), pj. 12: i. not. i& 
«* i t vita (cfr. UplL.), pg. 10: pr. '^ 

T^a, v* a. 1) taga: capere. t prn^ 
mr sinUj Kp, 10; 4. t. vapn ivir kåf^ pe sinuj vide Havup^ t. pant mans, 
Kk. 1: I. t gupslikamaj Kk. 20: 1. 
t. kif af biskupij Kk. 1: i. kittt» tar 
kitj i. e. si seges fur tö sublata in ve- 
niatur. B. 5: I . t. firi andrum^ B. 13: 
I ; Add. 8. t kunu mmp vald, a) med, 
vAld bortföra : vi deportare. Kg. 6: 3. 
b) våldtaga: vi stuprare. Kg. 6: pr, i; 
pg. 2: I. tak v. toka til t, vide Tak, 
Taki. Cfr. Jf-, Äter-, For-, In., Mis-, 
Vald; Undan-, Up-, Ut taka; Lagh-, 
Rantakin; JBata tmkt. 3) emottaga : 
accipere. M. 7; Kp. 1: 3; 3: 1 ; 7, 8. &c. 
kafjer tält varit ok äldre takit, baee 
mulctii in iure commeinorata, num- 
quam vero accepia fuit. M. 30. t. til 
lans, vide Lanl. Cfr. Domber 2, Fa- 
star, Rmtter6j SkriptS, Fip, Fiper 
taka. 3) antaga, bestämma: accipere, 
constituere. t. prest, klokkara &c. Kk. 
4: pr, 1; Kg. 1; pg. 1, 3: 1; Add. 1; 5. 
t. tolf mmn, Add. 1: 3. takas v. varpa 
takin til kumengs, ibid. §. 3, 7, 8. tor 
kos i kunungs rap, ibid. §. 3. t. varp 
firi brygiu. Kg. 12: pr. 4) gripa, 
fasttagu: capere, prebendere. M.l4:pr; 
p{. 4: pr; 11: 1; 13: pr. ttikin (ok grir 
pin) a fmrski gmrning. Kg. 6: pr; Kp. 
11: pr. 5) träffa, råka på: deprehen- 
dere, invenire. G. 4; B. 17: 6; 19: pK 
takin viper (se. gmrning), G. 4: pr; 
B. 2: 1; 7: 1; 9: pr, s; 10: i, 3. &c, fa- 
kin mmp, B. 2: pr; 5: pr, \; 9: pr, 3; 10: 
I- 4- &c- ^* i handum (annars), pj. 
8: pi; 14. pivfnaper mr takin mmp 
manni, pj.^: 1. Cfr. Bar; A-, Inni 
takin. C>) träffa, råka (om slag): fe-^ 
rire (de ictu). kan vmnra t. mn htm 
vilde, B. 33: pn M. 28: pr. -^ 

Taki, m. (vide UplL.) pg. 8: pr; 10. 
taka (Hl) taka, pj. 12: 1; {^. 5: pr; 8: 
I, 3; 10: pr. smtia vmrp, pmnninga 
&c. takum i hmnder, 1. 7, 13: pr; Kp. 
10:4; M.21:pr; 23; 1; pj.8:3; Add. 8. 
sm^ (hot) i taka hmnder, B. 18ci, 3$ 304 Taki — TilMupa. M. 17: pr. hava f^bot i taka handum^ 

B. 18: 4- '«^« ^^^^ Pg- 3- pr- '• ^i^' 
v^eria v. fiélla^ d. ä. svärja eller icke 
svärja alt partens ed är lagligen gän- 
gen: vult v. non vult suo iuracnento 
adserere iurarnentum personae princi- 
palis legitime esse Factum. Ibid. CtV. 
Epa-^ Fea-j VéBpia taki 

Tal, n/tal, antal: numerus. bonda 
t., K k. 1: I. CtV. Viku tal '' 

Tala, v. a. fora talan (vid domstol): 
iure agere. t. a afling &c. Kk. 12: i; 
J. 9: 2; M. 31: i . peen sura pte^r til ta- 
Uir^ JE. 5 : pr. t. til manSj pg. 8: pr. 
Cf r. A-, Til tala. • 

Talaj f. talan inför domstol (såsom 
kärande eller svarande): ratio agendi 
v. respondendi in iudi.cio. pg« 6: 1,2. 
Cfr. Til-, Tv(Btala. '3 

Talariy f. i. q. tala, pg. 6: 2. Cfr, 
Tiltalan. 

Talgh^ f. talg: sebum. Kp. 2:pr. "^3 

Tamer^ adj. tam: mansuetus, cicur. 
Vide Otama f IB. *3 

Tan^ f. tand : dens. M. 9: 2. *3 

Tappa^ v. a. (vide UplL.) pj. 14, 16: 
I . )( vinna (se. delo)^ J. 18: pr. tap- 
pas^ dep. omkomma : perire. £.. 6: pr; 
li.20:,i. * 

' Tar^ ra. ? tår : lacrj^ma. mtep t. ok 
tvmghay allitt. /E. 2: i. 

Teghei^ m. (videVGL.) B. 8: 3; 11: 
1; 20:3. *3 

Testament, n. (vide UplL.) »Conf.; 
Kk. 12: rubr.; iE. 7.' *3 

Tidh^ m. ? tid : terapus. Vide Par 
scha-i Pingizdagha tidh. *i 

Tilj praep. c. gen., acc. v. dat. 1) 
till: ad.' fara t. syna^ B. 22:2. sia 
t. fsc. mans), M. 9: • . sva långt pera 
skael liggia t., se. ad flumen. B. 21: 
I . bepas til fiBStikunu sinni, G. 2: 
pr. laghsökias t. sak sinna, p]. 11: 
pr. bakvmj ovoHj nipan t., vide Bor kum &c. Cfr. Gänga 1, Ktsra, Liggia 
4, SvtBria, Sökiaéj Vita. 2) ända 
till : usque ad. t. priggia märka, örts, 
p.ura ptBuninga &c. Kk. 11; Kp. 4: pr; 
M. 15. tilpms, donec. B. 9: 1. poit U, 
vide pter. 3) emot: contra, göra 
gcBrning v. valdsgiBrning til mans. 
Kg. 5: 2; Kp. 11: pr; M. 18: i; pg. 2: 1; 
Add. 8. Cfr. Bryta 4. 4) l^^s: apud. 
gtBsta t. bonda, M. 23: 2. 5) adver- 
bialiter a) beteknar til att något fin- 
nes eller är tillstädes: notat rem ali- 
quam adesse v. exsistere. t. vara, ex- 
sistere, adesse. Kk. 15: 3; Kg. 11: i;G. 
1: pr; iE. 1: pr. &c. t. hittas, idem. J. 
3. hava vitni v. avisning t., G. 5: 
3; B. 13: 1 . m kvot pön aghu mnna 
CBller mera t., hvat pe aghu ptenmn- 
ga t. teller ei, J. 17. b) utmärker det 
ett visst förhållande: indicat cerlam 
proportionera. (Bptir py (sum) galdit 
&c. (BT t., Kp. 9; pj. 5, 8: 4; 11: pr; pg. 
4: 3; Add. 1: 3, 9. hvar sva sum (han) 
byrpaper v. asghande ar t., G. 5: 1; 
B. 21: I. sva kvart sum (pat) gamall 
v. aldrugt mr U, -E. l:i; J. 17. 6) 
conj. till dess: donec. KL 6. not. i. * 

Tilaghur, vide Ullaghvr, 

Til bepaSy v. dep. begära, göra an- 
språk : petere, postulare. B. 20: 4. not. 
96. Cfr. UplL. v. a bepas, 

nibiupa, v. a. tillbjuda: offerre. full, 
kost&c. t., J. 9:pr. not. 49; 13: pr; 17; 
M. 21:pr. nst t, B. 6: 2. et not. 25; 
31: pr. t,, absolute, J. 2:i; M. 17:pr; 
25: I. til biupas (impf. böz til^ sup. 
til bupiz), dep. tillbjuda sig: se offer- 
re. J. 5: I ; pg. 9: 2. pa skuhi syna- 
TMBn t., nemligen att afgifva sitt ed- 
liga ytrande; ej att bälla synen, ty det 
skulle bafva skett förut: inspectores 
offerunto se ad iuratam sententiam 
edicendam, non vero ad inspectiooem 
habendara , hoc enim antea factum es- 
se oportuit. B. 25. colL 22: 2. *3 lU bundin — lin. 303 . 71/ bundin^ adj. förbunden : obliga- 
tu& Kk. 1: i; 2: 3. not 4o. 

Tilbupy n. tillbad» erbjudande: ob- 
Jatio. liBkers t., M. 11: rubr. t. firi 
dräp (cfr. UplL.), M. 25: rubr. fdlghia 
(laghaj-pi (cfr. UplL.), R 18: i,4; M. 
21: pr. fölffkia epe ok -pi (i. q. föl- 
ghia épabupi, Kp. 14; cfn UplL. v. 
asker), Kk. 2: pr. *3 

Jtl6€Braj v. a, c. dat, tillhöra: per- 
tinere (ad aliquem). Ådd.4. "^"3 

Jtlfa, v. a. skaffa : adferre. Kk. 3. 
not. g I . 

Ill falfUj v. a. c. da t. (vide UplL.) 
nr f kan marnii tj iE. 4: i,3. *3 

Tilflyaj v. a. skaffa : adferre. Kk. 3. 
not. q I . 

TU fulla, v. a. i. q. til fylla. Kk. 
9: pr. no tu 5o, 5f, 

7!/ fylla, v- a. (vide UplL.) Prol; 
KL 9: pr; Kp. 8. *3 

Hl födas , v. pass. (vide UplL.) 
Conf. *3 

TU gänga, f. (vide UplL.) Kk. 15: 
3. *3 

TU halda, v. a. öfverlemna, anför- 
tro: committere. Ita h. v. explicari 
posse vide tur in locutione obscura : sum 
pe sin sktBl t., J. 17. Cfr. Sktel 5. 

Til kitta, v. a. (vide UplL.) ny lagh 
ty G)nf. ''3 

7?/ köra, v. a. tillhöra: pertinere 
(ad aliquem). Kk. 3, 17: i; B. 1: i. noL 
39; 23: 3; M. 25: 1; pg. 2: pr; Add. 7, 
9. *3 

I\l kalla, v. a. tillkalla: advocare. 
synam^Bn, syn &c. L, J. 1; B. 3, 18: 3; 
19:3; pg.2: 1. 

Til koma, v. n. vel v. a. c. dat. 1) 
tillkomma: advenire. J. 3; B. 7:3; 13: 
pr; 17: pr; 18: 7; 21: pr; M. 26: pr, 9; 
30; pj. 12: 3. lagk asru -min, Conf. 
3) hända, ske: aocidere, fieri. Conf.; 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IV. Kk. 5: i; 15: i; Kg. 11: i; J. 4: i; 17; 
B. 33: i; M. 17:pr. *3 

Iilk€Rra, v. a. i. q. ktBra (til mans). 
pg. 6: 3. *3 

Tilkömd, f. tillkomst: ad ventus, ac- 
cessus, i sinni t, se. ad regnum. Add. 
1: 8. *3 (tilkvmmd) 

Tillagkur (tilagkur, til aghur), f. 
pl. (videUplL.) )( tlund^ Kk. 3, 10: 3. *3 

75/ lata, v. a. (vide UplL.) dags- 
vcBrke t., Kk. 1: i. *3 

Til mana, v. a. upmana: admonére. 
Kk. 10: 3. 

Til mali, n. tilltal: adloquium. tUan 
dom ok lagka t,, B. 21: pr. polaping- 
sta:mnur v. stesmningar ok (fvll) t., 
M. 14: i; Add. 4. ktBnmas a lagha t. 
(cfr. UplL.), Kg. 4: i. * 

Itl rrekkia, v. a. räcka till: suppe- 
ditare, satis esse. Kk. 7: pr. not. 43* 

TU sigkia, v. a. c. dat. (vide ÖGL.) 
Kk.3,4:4; 11: 1; J, 3. &c. * 

TU tala, v. a. i. q. kaera. M. 14: 1 . "^3 

Tiltala, f. talan, lagligt anspråk: 
actio, ius agendi. pj. 16: 3. 

Tiltalan, f. i. q. tiltala. pj. 16: 3. 

not. 7g. 

Timber, IX. (vide VGL.) B. 17: pr. 
* (tymber) 

Timber kogk, n. huggning af tim- 
mer i annans skog: caesio lignorum 
aedibus contignnndis aptorum in alle- 
na silva. B. 17: rubr. 

Timi, m. tid: tempus. Conf.; Kk. 
17: I . not. 35; M. 22: 3; pj. 8:pr; 11: 
pr; pg* 11: pr. en, annan, pripia ti- 
ma, G. 2: pr; B. 1: 1 ; 24: 3. t. dags, 
(cfr. UplL.), Kp. 14. a ruemdom dagk 
ok tima, Add. 1: 3. Cfr. An-, Brud- 
löpis-, Byrgpa timi. * 

Tinni, ra. (vide ÖGL.) B. 2: pr. *% 
(tindi) 

Tiu, num. tio: decem. Prol.; Kk. 6. ^' 

39 306 Tiuphu — Torf skyrd. liuffhu, Dum. tjugo : viginti. Conf.; 
iE. 6: 4. not. 33. &c. Cfr. Siutan. * 

Hund (titmde jin. Kk. ind. nött. 2 r, 
23; l:pr. n. 65. &c.Jj f. tionde: deci- 
mae. Kk, 1: pr; 3, 6, 7: pr, 2; 10: 2; Add, 
12. Cfr. Äö-, Kom-, Qmk Hund. * 

Tiunda, v. a. gifva tionde: decimas 
dåre. Kk. 6, 7: pr. " 

Tiundi, num. tionde: deciraus. Kk. 
7: pr; 12: pr; &. 3: pr. * 

Tipir, f. pl. (vide VGL.) Kk. 4: 3. * 

To, n. lin och hampa, prov. to: li- 
num et cannabis. B. 10: i. not. 96. colL 

not. 100. 

Tol, n. redskap : instramentum. Vi- 
de Fisketol. *3 

Tolf, num. tolf: duodecim, bepas 
. . . mtBp t. manna vitnum, pj. 12: pr. 
t. manna eper, Kk. 15: 3; B. 18: 2, 3; 
Kp. 4: I ; M. 22: 3; Add. 3. standa fö- 
re mnBp épe t. manna, G. 4: pr. tvfBg- 
ffia manna vitni ok t. manna éper, 
Kk. 15: 4; J. 11: i; M. 8: pr. svésria, 
vita, söida, dylia, vaeria m(Bp (tveeg- 
gia manna vitnum ok) L manna epe, 
vide Svteria &a tve ok t. svteria, 
Add. 3. svmH ptBi framder Keennar 
t„ iE. 3: 4. ^*''ä v- veeria maep t. man- 
num, vide Vita, Féeria. binduy sveer- 
ia, vita, sökia, vcBria mtep tvem ok 
t. ((Bptir), vide Binda &c. sökia v. 
vtBria mmp sex ok prim sinnum t., 
vide Sökia 3, Veeria. Ofta utmärkes 
med orden tolf meBn en nämnd: sae- 
pe verba tolf m^m denotant nemdam. 
t. maan v. ncBmninga mmn, Add. 6. 
/. mten ntemna, vide Ntsmna 2. t. 
synamiBn til wBmna, B. 21: 2. pa^t 
Rggi v. st ande til t. manna, K k. 4: 
4; B. 21: pr; pg. 3: i. péBt skal a t 
manna epe standa', pg. 7. vari p^t 
a t, manna epe, M. 28: pr; pg. 6: pr. 
vari p/et a t. soknamanna epe, B. 7: 
pr. p/Bt vari a t. manna vitnum (rape 
halm n^md kvar pera). Kg. 4: pr; J. 4: i; 15: i; 17; B. 20: 5; 24 3; 25; Kp. 
14; M. 22: 1; pg*7. not. 25; 10: pr. 
t, meen skulu pasr sannind um leta, 
Kp. 10: 2. t. man skulu skupa ok 
syna, M. 22: i. skilin ptet t, nuen, 
pg. 10: I. piet skulu t. m/en skisra, 
J. 18: I. t mom agku ransaka, J. 1. 
t. metn skulu vita ok ransaka, M. 18: 
pr. vitin ptet t. masn mmp épe sinian, 
M. 6: 4- vitin pmt t. mauj t. man sku- 
lu ptst vita (rapehahn nmrndkvarpe- 
ra), Kk. 16: 3; 20: pr; J. 5: 1; 6: pr; 7: 1; 
15: pr; Kp. 9: i; 10: 2; M. 15; pg. 4: 4; 
6: 1» 2; 10: t. t. man vitna. Kg. 6: pr» 
1; J. 4: 1; 7: i; 15: i; B. 8: pr; 21:2; 
pg. 7. t. man svaria, J. 9: pr; B. 21: 
2. t. man agku varia éeller falla, 
G. 4: i; M.10:pr; 13: pr; 2a- pr; 32,36; 
pg. 9: 2. t. man varia, Kp. 14; M. 
28: pr; pj. 6: pr; 11: 1; pg. 7. t. man 
falla, Kp. 14; M. 28: pr; pj. 6: pr; 11: 
I ; pg. 4: 3; 6: I ; 7. vari sik map t. 
mannum, Kk. 21. not. 19. varia sik 
map styremanni sinum ok tvem vi- 
pervaro mannum ok t, manna vitnum. 
Kg. 10: 3. varpa laglivunnin map t. 
mannum, iE. 4: 2. coll: Kg. 6: pr. ska- 
ra ep sin map t pingsmtnum, pg. 5: 
pr. *3 

Tompt, f. tomt: area. B. 11; Add. 
4. * 

Tompta ra, m. (vide UplL.) M. 22: 
pr. *3 

Tompta skipti,n. delning af by tom- 
terna: divisio arearum pagi. B. 11: riibr. 

Tompta skal, n. råmärke emellan 
bytomter: lapis terminalis inter areas 
in pago. B. 22: 2; Add. 6. 

Tompta stamna, f. sammankomst till 
öfverläggning om bytomternas delning: 
conventus, in quo deliberatur de di- 
visione arearum pagi. B. 11: pr. 

Torf, n. ? torf: caespes. B. 12: 1. ^3 

Torf skyrd, f. (vide UplL.) B. 12: 
I. *3 TorffA -*- Talgkekniver. 307 Torgky n. tor^: forum. Kp. 2:pr, a; 
4: pr; 5: i; M. 9: pr; pj. 8: i. "^3 

Targh kåp^ targna kOp^ o. (vide 
VGL.) Kp. 2: rubr.; 4: pr; 5: i. *3 

Torva, f. torfva: caespes. värper 
np koggin t. ak piuperstaki v. piu- 
perheij allitt., si excisi sin t caespes et 
paxillus (in liumo defixus). B. 9: pr. * 

Torvo gield, n. torfbot; så kallas 
den bot, som skulle erläggas for en 
meuniska, som hade blifvit lefvande 
begrafven: mulcta caespiticia; ita ap- 
peilatur mulcta pro homine pendenda, 
qui vivus erat sepultus (vel, ut rem 
exprimit ius Upl.» depositus inter la- 
pidem et caespitem, mmllum stens ok 
torvo, M. 12: 7.). M. 30. 

(Trave, m. trafve, skyl: strues mer- 
gitum frumenti. Kk. 6. not ']S.) 

Tro, f. tro: fides. kava r^atta t 
til gud, K k. 1: pr. t. lova, a trygga 
t lova, Add. 1: 3, 5. * i 

Troa, v. a. (vide VGL.) Kk. 1: pr. *3 

Troin ^pl. tronej, adj. trogen: fide- 
lis. Conf. trygger ok t., allitt. Add. 
1:3. kulder ok t., ibid. §. 5. "^3 

Trolovan, f. trohetslöfte: promissio 
fidei. Add. 1: 5. 

Trygd, f. få trygger) trofasthet: fi- 
des. Inde 

Trygdar eper, m. trohetsed: iura- 
oientum de servanda fide. Add. 1: 3» 
ubi h. v. occurrit de iureiurando a 
Qovo rege dando. 

Trygger, adj. trofast: fidelis. Vide 
Tro, Troin. *3 

TrygHka,adv. (videUplL.) Conf. ^3 

Tr^^ n. 1) träd: arbor. B. 30: i; M. 
20:1,6,7; 33: a. Cfr. Jldin-, Bmru 
tres. 3) mast: malus na vis. M. 20:a. 
Cfr. S^egl trm. "" 

Irmgarper (threagarper)^ ro. träd- 
gård: hortus. B. 10: 3. not. 4; §* 4- *^ 

Ireegki, m. (Isl. tregi) sorg: moe- 
ror. Vide Tar. Tnepa, v. a. (vide UplL.) J. 10:pr; 
11: a. * 

Trape, n. 1 ) plöjd (men ej besådd) 
äker: äger arartus (non vero consitus). )( 
so^er åker. B. 11: 1. a) trade: cessatio 
agri. ka:va (gmrpe) i t. )( sa, B. 23: a. * 

Trecpis lön, n. pl. (vide UplL.) J. 
10: pr. *3 

Tröst, f. trygghet: securitas. Prol. *f 

Trösta, v. a. (vide UplL.) Conf. ^3 

Tvalyti (tvaloti, tvéBloti), m. pl. tvä 
tredjedelar: bes. )( pripiunger. Kg. 12: 
a; G. 3: 3; JE. 2: pr. not. 34; pj. 15; 
Add. 2. * (tv€slöti) 

Tve, num. tvä: duo. Conf.; J. 6:pr. 
&c. Cfr. Annat-, Bäpitiggia, * 

Tunga, L tunga: lingua. M. 10: r. "^'3 

Tveeböte, n. tveböte: duplex mul- 
cta. M. 26: i3. liggia i t.y G. 3: i; M. 
10: a; 26: pr, 1 -6. &c. vara i t,, G. 
2: I , a; M, 26: pr; pj. 12: a. *3 

Tvtebötis dräp, n. (vide UplL.) M. 
26: rubr. *3 

Tv^bötis mal, n. mftl, der dubbla 
böter erläggas: caussa , in qua duplex 
mulcta penditur. M. 10: a. 

7 v fBf ålder, ad\. tvefald: duplex. Vi- 
de Hor. *3 

TvfBtala, f. tvetalan; sä kallas det, 
om antingen käranden eller svaranden 
under rättegängen ändrar sin talan : 
serrao duplex v. discrepans; ita appella- 
tur mutatio rationis ageodi vel respon- 
dendi pendente lite ab alterutra parte 
facta. pg. 6: 1, a. *3 

Tylpt, f. I ) (vide VGL. sub 1 .) prea 
'te, tretiosex: triginta et sex. Add. 2. 
3) (vide VGL. sub a.) Vide prtB- 
tylpter. * 

Teskkia, f. (^a taka, conducere; vi- 
de UplL. v. taku skeel) iega (af jord): 
conductio (fundi). Vide Bolateekkia. 

TtBlgkekniver, m. (a t^lghia, tälja: 
cultro asciare) täljknif: culter fabrilis. 
M. 26: 3. 308 TWia — Vara. TtBäa^y. a. i) räkna: numerare. Kk. 
&c. rubr.; Kk. 6. Cfr. Af-, Uptn^lia. 
2) förtälja, upläsa, säga: recitare, di- 
cere. nu mr tält um giptarmal, kter 
ar talder iorpa balker &c. G. 6; J. 18: 
j; B. 33: 3; pj. 16: 2; pg. 11: 2. Cfr. 
Toka 2, * 

TiBppa, v. a. (vide ÖGL.) B- 20: 5. 
t. (^. vatn) up a åker mller 6Bng, 
stämma vattnet » sä att det öfversväm- 
mar åker eller äng: aquam obstrue- 
re, ut inundet agrum vel pratum. B. 
21: 2. Cfr. Ater-j Lid-, pvrnrtieppa; 
Vatn ttJBppa. *3 

Tåmber, m. töm : habena. B. 2: pr; 
8: 5. 

u. v. 

Uj vide Ur. 

VaghCy v. a. väga: audere. v, sik 
vip &c. B. 27: i. not. 94. (Cfr. Vidher- 
våga.) 

V^agn (vang; pl. veegnir)^ m. vagn: 
currus. B. 8: 5; 10: pr. * 

Vaky f. vak: foramen glaciei. Vide 

Vaka, f. (vide UplL.) Vide Var- 
per. *3 

Val, n. val : electio. Add. t: 8. prea 
presti &c. i v. hava v. kaggia, Kk. 
4: pr, I ; J. 5: pr. Cfr. Kunvnga val *2 

Vaiborgha messa, f. Yalborgsmes- 
sa: festum Valpmgis, d. I Maii. Kk. 
5: pr; B. 17: pr. 

Vald (val, Add. 1: S.J, n. i ) magt: po- 
testas. kumings v. styrkia, Add. 1 : 5. 
af v. m€ep hmunghko -de, Conf.; Add. 
1 : 3. pten kunungs v. pmr til haver, 
pg. 1. ni€^ siteifs -de, af egen vilja: sua 
sponte. M. 20: 2. not. 48. 2) vald : vis, 
violentia. mmp v. gästa man, Kp. 10: 
pr. Cfr. Taka 1. 3) rättighet (att göra 
något) : ius (aliquid faciendi). kava v. 
aghav., Kk. 4:pr, 1; 5: pr; 10:2; 12: pr. &c. cfr. Hup. hava fult v., Add. 
9. v. ok vitsorp, vide Vitsorp. * 

Valda (valla; iuipf. wUi v. vltij^ 
v. a. c. dat. v. acc. (vide ÖGL.) v. skil- 
napi v. skilda, Kk. 15: 2; B. 12: pr. v. 
p^t at &c. Kk. 6; pg. 5: pr. prester 
'der, Kk. 9: 2. garper, otama ftj^ &a 
'der, B. 5: 4; 7: pr; 8: 2; 28: pr; pj. 
9. * 

Valder,m. vall, mark: campus. Vi- 
de Hiorp-, Svina-, Vighvalder. 

Valder, part. pass. a veelia, q. vide. 

Vald föra, v. a. (vide VGL. sub 1.) 
binda man ok v., pj. 6: pr. *3 

Valdsgmming, f. väldsgerning : vio- 
lenta actio. Kg. 6: 2; Kp. 10: pr; 11: 
pr, 2; pg. 2; Add. 8. *3 

Valdsmaper, m. öfverhetsperson , ko- 
nungens ämbetsman: magistratus, mi- 
nister regins. J. 5: pr; Kp. 11: 1. 

Valdsvterk, n. i. q. valdsgéBrnin^^ 
B. 21: pr; Kp. 11: pr. *3 

Valdtaka (valltalca, valtakaj, v. a. 
(vide UplL. sub i.) )( stitBla, J. 16; 
Kp.8. *3 

Valdugher, adj. väldig, mägtig: po- 
tens. Vide Als-, Envaldugher. *3 

Vana, vocabulum, ut videtur, cor- 
ruptum ; pro uanu forte iegendum est 
bann. Add. 12. 

Vänder, adj. ond , prov. van , vono: 
ma lus. M. 34. nött. 44' 4^- "^3 

Vanför, adj. (vide VGL.) Kp. 14. *3 

Vapus n. vapen: arma. Kg. 5: 2; Kp. 
l:pr; M.26: i; 33: i; pj. 7. Cfr. Ba- 
na-, Folk-, Hamnu-, Morpvapn. * 

Väpna skipti, n. (vide VGL.) Kg. 
8: pr. * 

Var, f. vår: ver. Kk. 17: i. * 

Var, adj. varse, upmärksam: atteo- 
tus. varpa v. viper (cfr. UplL.), Kp. 
2: I. *3 

Var, pron. poss. vår : noster. Conf^ 
Prol.; Kk. 1: pr. &c. *3 

Vara (vara, Prol. notSo.^^ v. d. Vata — Varp maper. 300 vara: esse. praes. conj. sej pl. seen, 
Coof.; Kk. 20: pr. &c. €drin, Kk. 15: 3. 
DoL 1 4- ^ij Kp. 4:pr; 12: i; M. 18: i. 
vtuij pi. varius Kk. 15: 3; Kg. 11: pr. 
&c. impf. conj. varij pl. varinj Kk. 
20; pr; Kg. 11: pr; M. 1: pr. not. 1 2; J. 
2: pr. vari pmt a soknamanna &c. 
vUnum, a tolf soknamanna epe, a tOr, 
ka epe, a pingsvitnum &c. Kk. 3, 6. 
not. I ; G. 5: 3; B. 7: pr; pg. 5: pr; 6: pr. 
&c. cfr. Tolf, Vttni. firij nasr^ til, vip 
v., vide Fin 12 j Nier &c. Cfr. Fr a-, 
FyrviBrande; Samviera. * 

Vara, v. a. (abadj. var) i)se, blif- 
va varse: videre, animadvertere. Vi- 
de Ovarandis. 2) (vide ÖGL.) Kk. 3. 
v, man viper, Kk. 3; Add. 12. Cfr. At-j 
Laghr, Viper vara. * 

Vare frua dagker, m. (vide VGL.) 
v. pan fyr re (cfr. VGL. et UplL.)> 
Kk. 7: fy ubi recc. quidam codd. pro 
fyrre habent dyre, nött. 80, 8 1 , ''S 

Varfang, n. pl. redskap till vårar- 
bete, åkerredskap: "utensilia agricolae, 
verno tempore usurpanda/'. ut recte 
vertit Ih. B. 2: pr. 

Var friper j ra. (vide ÖGL.) pg. 11: 

pr. *3 
Vargha garper, rn. (vide VGL.) Kk. 

2: 3; B. 27: pr, 2. *3 
Vargha ntBt, n. (vide VGL.) B. 27: 

pr. *2 

Vargher^ m. 1) (vide VGL. sub 1.) 
Vide Kasnavargher. 2) varg: lupns. 

B. 27: pr, 1. * 
Varnay v. a. i. q. vara 2. Kk. 3. not. 

14. 3 

Vamaper, vide Varpnaper. 

Varpa, v. a. c. da t. v. acc. 1) vårda, 
sköta: custodire, curare. v.tiund sin- 
ni, Kk. 7: pr. v. farlipumj grind, B. 
8: 1; tf: 2, 3. v. fastgarpe )( niperfail-^ 
la, B. 13: 2. v. garpsto sinni, B. 14: 
a. 2) ansvara for: praestare (pericu- 
lum rei, daranum &c.). v. varkum. brutumj handvmrkum sinumj G. 2: 1 ; J. 
14: 3; B. 18: 2; 19: 2. v. sarum, M. 4: 
pr. v. firi brut numSy Kg. 12: 2. v. 
firi piufm^e, pj. 12: 5. v. firi fie sit 
&c. M. 1, 17: I. v. firi klokkara, Kk. 
4: r . v. bape liuvu ok lépOy pj. 9. v. 
aldin um sex vikur, B. 28: 3. 3) of- 
verlemna, gifva: dåre, tradere. v. bo- 
tum firi (dräp), M. 29. v. brud hem 
til banda sins, G. 3: 1 . äter v., red- 
dere. Kp. 7. Cfr. An-j In-, Ut varpa, 
4) angå, röra: attinere, spectare. hvat 
pitt\ -par klfBrka aller lekmiBn, Kk. 
19. ' Cfr. Um varpa. * 

Varpa (irapf. vard^ conj. vurdey 
Add. 1: 3, 8.), v. n. 1) varda, blifva: 
esse, (ieri. v. siuker aller sar^ M. 30. 
hvar p<et v. kan, qiiicumque fuerit. 
Kk. 11: I. fin v., vide Firi 1. 2) 
ske , inträffa : fieri , accidere. messur 
fall, skibiaper &c. kan v., Kk. 10: 
3; 15:2; G. 2: 1; B. 21: pr. not. 19; M. 
17: I. kan (sva illa) v. at &c. Kk. 
2: I ; 4: 2, 4; ^. 6: pr. * 

Värper, m. vård, vakt: custodia, ex- 
cubiae. uta?i varp ok vaku (cfr. ÖGL.), 
Kg. 11: pr; M. 29. innan varp ok va- 
ku, i. e. t pem öium andra (se. öiarj 
liggia utan firi, M. 29. varp toka, ut 
Sffitia &c. Kg. 12: pr, 2, 3. Cfr. Bya-^ 
Bötis-, In-, Lyznu-, Ut värper. *3 

Värper jdiåy (Isl. t^^rfr, Alam. warty 
wert, Anglo-Sax. veard; cfr. Graff 
Althochdeutscher Sprachschatz, Th. I. 
p. 998-1011.) vänd (åt ett visst håll; 
deraf: någt}n vart, vestvart, invärtes, 
utvärtes, vedervärdig): versus (aliquor- 
suni). Vide Ovan varpa. 

Varp hald, n. vakthållning: excuba- 
tio. Kg. 12: rubr. *3 

Varplös, vardalös, adj. utan vård: 
si ne cura. -su, adverbialiter, nisi -sa 
legendum sit, B. 8: 4* 

Varpmaper, m. vaktkarl, post; ex- 
cubitor. Kg. 12: pr. ''3 310 Vårfnu^mr — Vap stäng. Varpnaper, varnaper, nu i) (vide 
UplL. sub 1 .) före husum --ap uppi hal- 
da, Kk. 2: pr. vari pmt i fHubs ^pe, Kp. 
6: pr. I%g9% hans v. a> B. 31: pr; Kp. 
12: I . 'dp mans a Ueggia (cfr. ÖGL.), 
B. 6:'2. 2) (vide XJplL. sub 2.) hava 
döpan -ap firi durum^ vide Dyr. * 

Vasalighrej n. ett tilL fiske verks an- 
läggande tjenligt ställe, troligen så- 
dant, der vattnet är grundt och va- 
sar (gran- eHer löfruskor) kunna ned- 
sä^as: locus pperibus piscatoriis ido- 
neas, talis, ut videtur, ubi flumen 
vel mare vadosum est ramulique abi- 
egni vel frondei piscium alliciendorum 
caussa demitti possunt (cfr. ÖGL. v. 
vasi\ Vide Gravalighre. Opus pisca* 
torium nostro tempore verke dictum, 
quoque appellatur n^årdelågerj inter- 
dum vero vase; vide von Wright, 
Skandinaviens fiskar, Bihang p. 8. 

VatUf n. j) vatten: aqua. Kk.9: pr; 
B. 12: pr. 2) sjö eller ström: lucus v. 
flumen. iE. 6: pr; B. 20: pr, 2, 5. &c. )( 
land, M. 26: pr. stiala lin (Biler kamp 
.. . ur ^nij nemligen der det är ned- 
lagdt för att rötas, såsom ännu med 
linet brukas på vissa orter : furtim au- 
ferre linum vel cannabum quod, ut ma- 
ceretur, in aqua demersum est (quae 
ratio lini macerandi adhuc quibusdam 
locis in usu est). B. 10: 1. not. 100. Cfr. 
Fr mist; Fiske-, Mip-, Ströms vatn. * 

Vatn fynd, f. (vide UplL.) pj. 15: 
rubr. *3 

Vatnqvtem, vatnqvarn, f. vatten- 
qvarn : mula aquaria. B. 21: pr, 3. "^'3 

Vatn ttBppa, f. vattenupdämning: 
obstructio aquae. B. 20: 5. not. 100. "^3 

Vap, n. upgående af gränsen emel- 
lan ängslotter, med tillhjelpaf upställ- 
da stänger: finium inter prata deter- 
minatio, ope pcrticarum in termino 
positarum facta (cfr. Vapa, Vap stäng, 
.et ÖGL. v. vape). vapa v. i angium )( aria faror i akrum, B. 4. v. lig- 
ger a man, grttnsen är, genom liniens 
krökning, orätt upgången in på gran- 
nens jord : linea terminalis curvata est 
in detrimentum vicinL Ibid. stäng 
ständer i vapi, B. 7: 1 . 

Vapa, v. a. (egentligen gå: proprie 
vadere) upgå gräns (emellan ängslot- 
ter) i rät linie emellan de vid råmär- 
kena upställda stänger: lineam termi- 
nalem (inter prata) ducere , recta pro- 
grediendo inter perticas in terminis 
positas. v. vap, B. 4. v., absolute, B. 
7: 2. 

Vapa bot, f. (vide VGL.) Kk. 2: 
pr; 4: 2; B. 18: i-3; Kp. 14; M. 18, 19, 
20: 1, 3-7. äggia i -tum, Kk. 4: 4; B. 
24: 1 . biupav., B. 1^3; M.21: 1; 33:2. 
bota v., B. 18: 5; M. 7: pr. viliavtBrks 
bot ok ei vapa (se. bot), M. 7: i. ^ 

Vapa dräp, n. vådadråp: homici- 
diura casu factum. f • af Aandvirkum, 
M. 19: rubr. 

Vapa elder, m. vådeld: incendium 
fortuitum. B. 18: rubr. *3 

Vapa eper, m. (vide VGL.) Kk. 2: 
pr; B. 18: 4; M. 7: i; 21: i. biupa v., 
B. 18: 4; M. 33: 2. fmsta v., M. 21: 1. 
f€BSta v. fylla v. atertan manna, M. 
20: I ; 21: pr. atertan manna eper ar 
v., Kk. 4: 2. * 

Vapa g/pJd, n. i. q. vapa bot. B. 
24: I. not. 14. ^'3 

Vapa skuver 7 , skuffning med vå- 
da : impulsio involuntaria. M. 33: rubr. 

Vape, m. 1 ) våda , fara : pericu- 
lum. Kk. 21. not. 3o. 2) (vide ÖGL.) 
)( vili, vide Vili. vari pa vape i vil- 
iavtJBrke, K k. 2: pr. cfr. Komat, vita 
v. svteria (skapa) til v,, M. 7. utan 
(ptBr) v. fölghe, vide FölghiaS. Cfr. 
Brända vape. * 

Vap stäng, f. stång som nedsättes 
i jorden till rättelse vid upgående af 
rågång (emellan ängslotter): pertica qoae Vi^ stäng — VtUa. 311 ponitur io coofinio (pratoruin), ut, ad 
eius dnctum progrediendo, deteriuioen* 
tar 6nes (cfr. Vaps Väpd). B. 7: i . 

Fesgätar^ na. pL (vide VGL.) Kg. 
2; Add. 1: 7. -to lagkman. Kg. 1; Ådd. 
1: 7. *3 (vmstgötarj 

testnuBUj m. pl. (vide UplL.) Kg. 
2; Add. 1: 7. 'm€tnna lagkman^ Kg. 
1; Add. 1: 7. *3 (v^stmmfi) 

Ugn (éghn), m. i. q. omn. u, fBller 
(trmy allitt. Kk. 2: pr. not. 94; B. 18: pr. 

(Ungsmunnej m. (Isl. ofns-mttnrd) 
ugnsmun: os fornacis. Kk.2:pr. not.94.) 

Vi, pron. vi : nos. Ginf.; Kk. 6, 7: 
pr. &e. gen. var^ Conf. daL et acc. 
03, Conf!; Kk. 21; Kg. 12: 3. &c. * (vir) 

Vider, adj. vid : araplus, latus. Vida 
VU, Utvida. 

Vigh, n. strid : pngna. standa a mot 
map v. ok Vfcriu, aliitt. M. 26: p. méBp 
v. ok vrepäh^fide v. vam, allitt. B. 
27: 3. et not. 3. *3 

Vigher, adj. i godt stånd: bene com- 
paratus. garper stod v, ok Vfsl boin, 
allitt. B. 8: pr. Cfr. Ovigher. *3 

Vighia, v. a. 1) (vide ÖGL. sub 1.) 
t^. kirkiUj Kk. 5: pr. vigp iorp, Kk. 
9: pr. 3) kröna (konung): sacro ri* 
tu coronare (regem). tU kronu ^as. 
Kg. 3. -as ok krmms, Add. 1: 6. 3) 
(vide ÖGL. sab 4«) ^* ^-^ Kk. 9: pr, 
I. Cfr. Ovigkper. * 

Fighvalder, ra. (vide VGL.) M. 24: 
pr. noL ip. * 

Vigning, f. 1) invigning: consecra- 
tio. Hrkiu v., Kk. ind. not. 16; 5: pr. 
n. 100. a) vigsel: benedictio nuptia- 
lis. Kk, 13. Ctr. Hiona vigning. *3 

Vigsl (vigitse, Kk. ind. not. 1 6; 5: 
pr. n. 100; §. I. n. 45.)f f- i) invigning: 
ooDsecratio. Vide Kirkiu vigsl, n) krö- 
ning: coronaiio (regis), v. kunungs, 
Kg.3:rubr. *2 (via:l) 

Vigsla spield, n. (vide ÖGL.) Vide 
Kirkiu vigslaspieid. * % (vixh S]^€tll) Vika (gen. pl. vikna v. viku, Kp. 
11: pr. et not. 64*)» f« vecka: septima- 
nu. J. 7: 1; B. 1: pr; 24: pr; 28: 3; Kp. 
11: pr. * 

Viku tal, n. antal af veckor: nu- 
merus septimanaruni. B. 28: 3. 

Vild, f. i) veld: favör alterutrius 
partis, firi -da (gen.) saker, pg. 4: 2. 
3) pl. 'dir v. vilRr, vängäfva i pen- 
ningar vid jordaskifle: donum pecuni- 
ariuin in perniutatione fundorum da* 
tum. v. giva, taka, äter giva, J. 12: 
3. Ih. vertit: "epimetra, honoraria qaae 
sponte dantur." "^3 

Vilder, viller, adj. (vide ÖGL.) fara 
v. (ok ovis), B. 3, 7: 2; 17: pr. v. gon* 
ga, B. 3. * 

ViU, m. vil je : voluntas. B. 33: pr. 
)( vape. Kg. 11: 1; B. 18: 5; M. 2. &c. 
mmp hans v. sinum vilia, B. 33: i ; Add. 
1 : t . me^p sialfs sins v. , B. 33 : 2. 
mfBp si/Bl/s v., a) upsätiigen:* con- 
sulto. M. 17: 2; pg. 5: pr. b) frivil- 
ligt, af egen vilja: sua sponte. )( éep' 
tir bön ailer bup annars, M. 20: 2. 
mptir vilia ok falliim sintun, Add. 1: 
6,7. éBptir kunungs v., Add. 1: 5. 
Cfr. Gop-, Harms vili; Illa vUiaper. * 

Vilia, v. n. vilja: velie. \mip\\vildi, 
Kk. 4: 4- &c. pl. r. p. vUdom, Conf. 
praes. conj. vili, Kk. 11: pr; B. 23: 2. 
pms -andis. Kg. 5: pr. Cfr. Sialsvil" 
iande. * 

Vilia gärning, f. upsätlig gerning: 
actio consulto patrata. mrsp v,, JE.6: 1 . 

Viliav(Brk, n. i. q. vilia gärning. 
M. 7: pr; 28: pr; 33: 2. v. i sarum, M. 
3: rubr. pa vari v. komber vape i v., 
Kk. 2:pr; M.2l:i. *3 

ViliaviBrks bot, f. böter för upsåt- 
1ig gerning: mulcta actioois consulte 
patratae. M. 7: 1; 18: 1. puBr komber 
vape i v., B. 18: i . 

Villa, v. a. villa: turbare. v. kiorp 312 Villa — Virdar. alluy B. 29: pr. v. hupkafla (cfr. UpIL,), 
pg.2. Cfr. VitvUlinger. *3 

Villi diur,n{ls\.iHlludyr) villdjur: 

fera. M. 17: i. 

Fin^ m. vän: amicus. Vide Ovin. * 

ViUj vinnj f. (vide UplL.) m^ du 
ghri v, , ProL v. a ItBggia (cfr. UplL.), 
Conf. *3 

Vindöghay n. (vide ÖGL.) pj. 12: 
I. *3 

Vingcj v. a. (vide VGL.) ohemuh v., 

Kp. 1: pr. *a 

Vinganj f. inäklares närvaro och 
biträde vid köp af lösören: praesentia 
et ofiicium proxenetae in emtione ven- 
ditione rei mobilis(cfr. VGL.). köpm€Bp 
v.j Kp. l:rubr. *i 

Vinganaman, m. mäklare vid köp 
af lösören: proxeneta, qui in emtione 
venditione rei raobilis aderat^cfr. VGL. 
v. vin 2). Kp. 1: pr; pj. 8: pr; 9. 

Vinna (part. pass. vunnin v. vrmin^ 
sup. vunnit v. vnnit), v. a. i) vinna, 
segra : vincere. v. torp (cfr. ÖGL.), J. 
9: 3. v.j absolute, ( ){tappaj se. delo), 
J. 18: pr; pg. 5: i; Add. 11. sik gita 
pter til vnnit^ JE. 3: pr. v. sin vi- 
perdelo man (cfr. UplL.), pg. 6: i. a) 
öfverbevisa: con vincere. laghHka til 
våldsgärning v. p€er til v. til piufs 
Tmnnin, Kg. 6: 3; B. 16: pr; pj. 4: pr. 
Cfr. Forvunninj Laghvinha. 3) ww- 
nas^ pass. Bnnas, vara till: exsistere, 
adesse. K k. 6. ^ 

Vinter dagher^ m. vinterdag: dies 
hieraalis tU -gha^ till vin! rens bör- 
jan: ad initium liiemis (forte idem re* 
sj3icitur tempus, quod nomine vinter^- 
nat insignitur). B. 12: pr. 

Vinter nai, f. vinternatt; sä kalla* 
des natten till den i4:de October, då 
vintren ansågs taga sin början: nox 
Hiemalis (prima); ita appellabatur nox 
diem XIV Octobris antecedens, qua 
liiems incipere censebatur. (jcptir v. til v., B. 22: a; 25. Etiamnunc apud Nor- 
vegos dicttis dies appeilatur vettemet, 
pariter ac dies XIV Aprilis somamet; 
cfr. Finn Magnusen, Specimen Calend. 
gent. Eddae Saemund. Vol. III inser- 
tum, pag. 10 1 5; Fougner Lund, ad J3^r- 
gens Gamle Bylov^ pag. 109. In pri- 
vilegiis a R. Valdemaro IV anno i36i 
urbi Lundae datis (K. Rosenvinge, Sam* 
Ung af gamle Danske Lcve^ V. p. 
640 occurrit vinthermodz ughe, i. e. 
ea septimana, in quam incidit dies 
XIV Octobris; minirae vero legenduin 
est vinthermaaneds uge, ut perperam 
liabet alius codex, quem tamen hoc 
loco raeliorem praebere lectionem cre- 
dit Rosenvinge (1. c. p. 594.). 

Vinter not, f. not, som om vintren 
dragés under isen, på det sätt, att 
två större vakar göras, den ena for 
notens nedläggande och den andra för 
dess updragande ; och emellan dessa , 
i två rader, smärre vakar, emellan 
hvilka noten framskjutes under isen 
med tillhjelp af stänger: verriculum, 
quod hieme sub glacie trahitur, id- 
que ea ratione, ut, duobus roaioribus 
foraminibus factis, per alterum sub 
glaciem demittatur, per alterura tol- 
latur verriculum; inter ista vero fo- 
ramina duae sint series minorum fo- 
raminum, inter quae verriculum sub 
glacie protruditur ope perticaruoi. B. 
20: pr. 'Cfr. Den Svenska Fiskaren y 
Slockh. 1836, p. 89-91. ^^^ Wright, 
Skandinaviens fiskar ^ Bikang p. 1 1. 

VirdaVy ra. pl. Värendsboar: Ve- 
rendiae incolae. v, ok allir smal/tn^ 
ningoTj Add. 1: 7. -rfa laghmaper^ d. ä. 
Värends och de till Tiohärad äfven 
hörande Finveds och Njudungs lagman: 
legifer Verendiae et regionum F^neip 
ac Ntvpung ad legiferatum decem ter- 
ritoriorum quoffue pertinentiuro. Ibid. 
Cfr. VGL. v. Vaereendj ÖGL. v. Smo' 


Ftrdar — FUer. 313 Umdj et librum meum om Sveriges 
äldsta indehiinff i landskap &c., p. 
19 - 33. Firi^ar est vocabuliim viros 
sigDificans, in poesi Islandica occur- 
rens; in indice ad Kormaks Saga^ 
Hafn. 1 833, ita explicatur: "Fir&ar 
ex vir&j, quod ideoi est ac virtsing , 
denotat itaque hofuines magnificos, lio- 
Doratos." 

Virdninga vtBvder^ adj. (vide UplL.) 
Conf. *3 

VirkCj n. verk : opus. Vide Fast vir- 
ke^ Hand^ierki. 

FirpOj v. a. värdera: aestiinare. B. 
20: I . *3 

FiSj adj. vis: sapiens. Conf. Cfr. Ovis. 

Fisa, v. a. visa: tnonstrare. Conf.; 
ProL not. 3 1 ; Kp. 10: i. Cfr, Avisning. * 

Fistj f. vistande: mansio, coinino- 
ratio. Videt Landsvist. * 

Fisty f, mat: cibus. Vide Skipmst. *3 

Fistahus (vistktisj, n. (vide UplL.) 
Kk.2:pr. '3 

FUj n. vett, förstånd: ratio, mens. 
Vide Samvit^ Afvita. * 

Fity adv; (a viderj aniplus) vidt, 
vida : longe lateque. B. 3. compar. vi' 
pare^ vidavy vida, Eider. ^Z{vipari) 

Fita (praes. vetj veth, veitj vtet; 
impf. viste^ vissi, vise, pl. vistu), v. 
a. 1) veta: scire. Kk. 13; iE. 6: pr; 
Kp. 1: 1; 2: i; 11:3; pg. 10: pr; Add. 
1: 3. v. sannan banamany M. 22: 3. 
vitande man )( ovormaghi, M. 3. coll. 
2. Cfr. Ovitandis. 3) vetta : vergere. 
til lands v. hafs v.. Kg. 11: 1. ' 

Vita (n. part. pass. vit v. vith. Kg. 
11: pr.), v. a. 1) bevisa (med ed): 
probare (iuramento). v, afrap utgivit , 
J. 10: I. v. (äter) guility J. 10: 1; B. 
5: 4; pg. 6: pr. v. sik til fapurSj i. q. 
v. fapur (vide UplL.), Kk. 15: 4- ^* 
sik i tak, pg. 10: pr. v. mmp vitnum, 
' Kg. 12: 3. v. mcRp ens sins epe, J. 10: 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. IF. I. ,v, (for fall) nuep tvem mamvum, 
pj. 9; pg. 3: \ . v. mmp tvaeggia pre- 
sta epe ok sialfsins pripia, Kk. 10: pr. 
v. mmp tvem (maiinum) ok sicelver 
pripi, J, 10: i; Kp. 6: 3; pj. 8: 4; pg. 
10: pr. v. mtsjlf sex mannum, J. 10: 1 . 
v. miBp tva*ggia manna vitnum ok 
sex 'inanna epe, M. 9: pr; pj. 8: i. v. 
maep tvem ok sex, pj. 8: 4« '^- '^^P 
sex mannum af köpstapi ok sex af 
lande, J. 9: pr. v. mrpp tolf ^mannnm, 
Kk. 9: 3. v. (in til mans) mrsp tvmg- 
gia manna vitnum ok tolf manna epe, 
G. 5: 3; J. 16; M. 7: pr. v. (in til mans) 
m(Bp tvem (bygdfastum manmim) ok 
tolf (f^ptir), J. 10: 1; B. 5: 4; M- 14: pr; 
pj. 8: I ; pg. 6: pr. v. sik frmlsan meep 
atertan manna epe, Kp. 3: 1. 3) in* 
tyga, utlåta sig öiVer: adfirmare, edi- 
cere. sty7\eman skal v.. Kg. 10: 3. vU 
lin p(Bl fastar (ok forshialamrBn), G. 
3: 3; J. 12: pr. syn skalv., B. 5: 3. vi- 
tin pfBt synamnen v. mieatsmcen, B. 
18: 7; pj. 4: 3. sex meenv,, B. 16: pr. 
v. hvat flferp cer såld asller ei, de 
nemda octo virorura, Kp. 2: pr. Imn' 
da ris neemd skal v., tolf mesn skulu 
v., vide Hundaris n/Bmd, Tolf. 3) 
svärja: iurare. vitin pön tu &c. J. 9: 
I, nisi pro vitin legendum sit vitni. 
Cfr. Epviti. 4) tillvita, beskylla: ac- 
cusare. v, manni mal, btjeni eld, valds- 
gferning &c. Kk. 10: 1; B. 18: 7; Kp. 
lic pr, 3. &c. kan peet manni vitas, 
B. 2: pr. värper manni vit. Kg. 11: pr. 
vitis manni at &c. B. 16: pr; 18: 7. 
&c. pcsn sum (so. sak) vitis, pj. 5. ' 

Fita, f. vetskap: scientia, notitia. 
utan vitu mans, Kp. 4: pr; pj. 12: 4. 
*i 

Fitery adj. (vide VGL.) v.oksnial- 
der, Add. 1: 3. superi, vitraster v. 
^vitarster, Conf.; Kp.lO:pr. Cd. Ovita 
fm, -géBrning. ^3 

40 814 Vit§rHker — Fitsérp. ViterHker^ adj. vetcrlig : noius. Conf. 

Vm, D. (vide UplL.) Vide A viH. *3 
Vitnaj v. a« i) bevissr med vitneD: 
testibus probare. Vide Fn vitna. a) 
vitna : testari , testimoniiiTn dicere. tve 
nu&n v. maip mamdy pp[. 4: 2. fMn 
hamnnmmn v. byamr^n til v.j Kg. 10: 
pn pg« 3: pr. 3) intyga (om nämnd): 
adfirmare, pronuntiare (de nemda). tolf 
man v,^ vide Tolf. tolf m€Bn v. man 
til (gtBmtngJ (cfr. UplL.), Kg. 6: pr; 
pg. 7. spåman v., B. 13: r; 19: 3; 
20: 5; 23: pr; 28: pr. * 

Vitnij n. t) bevis: probalio. bivpa 
lagh asller v.j pg. 9: 1 . sökia mmp 
-moh a moHy B. 5: pr. fölghia hemum 
fnll v. at &c. J. 1. variptBt a samu 
^num okvitsorpum &c., allitt. M. 9: i. 
^PTM ei passé v. tilj ibid. pr. Cfr. Gip- 
tar^j ^Lyktor vitni. 2) vil nesbörd , be- 
visning gedom vitnen: testimonium» 
probatio per testes. mt^ tveeggia v. 
priggia manna 'mum, doobus v. tri- 
bus vi ris praesenlibus. B. 6: 2; 16: pr; 
17:6; 29: pr; pj. 13:i. maip -nvm 
tvaggia manna af käpsti^e ok tvag- 
gia af lande j Kp. 1: 3. map (tvaggia) 
granna -num, J. 4: i ; B. 26: pr. map 
skipar a -nttm sex ok stgrimans^ Kg. 1 1: 
pr. v. bieraj pg. 9: pr. é&ru til tvmggia 
manna v.^ si testimonium ferant duo 
viri. Kg. II: i. pat skal vara atvteg^ 
gia granna -num reller nagranna, K k. 
6. not. I . man viper binda mmp tvag^ 
gia manna -nums B. 17: 6. nuep tvrng- 
gia manna "mim ok si€elver han pri- 
pij ibid. pr. ivaggia manna v. ok 
sex manna epeTj vide Vital, tvaggia 
manna v. ok tolf manna éper^ vide 
Tolf. priggia manna v, ok alertan 
manna eper, vide Sökia 4. sex man- 
na v. ok pratylpter éper, vide Sex. 
fulla ep ok v., Kp. 4: r . vari pret a 
para (manna) -num ston &c. G. 5: 3; J. 10: 3; B. 22: r; Kp. 1: 3; 4: r. Hatt- 
de p€et a -num pera &c. G. 3: 2; B. 6: 

2. aptir pera ^numj J. 12: pr* iBptir 
bolags fasta -Tiumj J.15:2. mptir 
mitetsmanna -man^ vide Miéetsman. 
vari p€Bt i lakems -numj M. 3. Cfr. 
F(Qr&-3 Sokna vitni. 3) nämnds jtran- 
de: senlentia a nemda pronuntiata. 
pat vari a tolf manna -num, vide To^. 
vari piBt a (se tolf) soknamanna "mtm 
(rape kalH namd kvar pera)y Kk. 3. 
(coll. 4: 4-); B- 8: 2; 14: 2. vari (pmt) a 
pera -numy B. 5: 2; 8: 3. V€eri sik mmp 
styremanni sinum ok tvem vipervaro 
mannum ok tolf manna --mims Kg. 10: 

3. 4) vitne: testis, dy Ha nuep tvem 
^ntim ok tolf manna epe, M. 5: 1. 
sökia man mmp -num^ p^. 9: 4- sökia 
mtép prim ^num ok atertan manna 
épe, B. 5: pr. vila mmp -namy Kg. 12: 
2. fmUaM at-num, yideFésttaS. map 
-num ok vipervaru mannum^ allitt, 
praesentibus testibus. Kp. 9: pr. nuep 
*num ok ftJlum fastum, J. 9: pr. coll. 
12: I . vafpa sänder al v. gripin vip v. 
fangin map fullwn -num^ B. 22: pr; 23: 
pr; pj. 4: 3. Cfr. Aftakta^y Forfédls; 
Köp-y Lans-^y Lepsnory Lofs-, Lys-- 
ninga^y Skruk-y pings vitni. * 

Vitnis maly n. (vide UplL.) pg. 9: 
rubr. *3 

Vitnis mapeTy m. vitne: testis. Kp. 
1: pr. * 

Vitsorpy n. t ) (vide ÖGL. sub 1 .) ha- 
vi v,y /E. 5: 1; M. 2. &c. kava v. €»gka 
v. (viper) binday vitay sökiay svmria, 
B.17:(^ Kp.l:2; 6:2; M.2; pj.8:4; 
pg. 2: I . havi v. aghe v. vtsria sik 
v. firi sity Kk.l5:3. not. 5; B. 3: 1,3; 
16: pr; 17: 6; 29: 1; M. 9: pr. &c. p^a- 
ta mru v. pera vita &c. Kg. 12: 3. 
manni gifs v. vita &c. ps- 1 0: pr. ia- 
vi v. m€Bp tvmggia manna vitnmn &e. 
J. 11: I. vaU ok v. ^ller v.y J. 1, 12: 
4; M. 8: pr^ 10: 2; Add. 10. Aava v. FitsBip — V^er dela maper. 315 gripa Hl heinföpo &o. pj. 7. stande 

nei firi hanum ok v.» B. 18: 7. stunde 

a "pum sinum (i. e. dyli)^ pj. 12: 1 . til 

*fia kondnj pj. 4: 3; 5. hava pmg firi 

rik til -pUy pg. 4: 3. vari t», kans^ B. 

16: 1 . pmr gifs skiptis fastum v.j J. 12: 

4* aghi ptBH pera 7. givande v^ i. e. 

ei creditur. G. 5: pr. a) bevisoings-» 

kraft: vis probandu gaarper^ afttekt 

&a agU v., B. 14: i; 17: pr; 23: 1; 29: 

I. 3) bevisning: probatio. iidaokv.j 

kar^ mller v.^ pg*6: ^2- g^P^ til 

-pa, pj. 7; pg. 4: 4; 6: i, a. sak tw 

komin til lagha mlier -pa, p^. 4:4* 

standa a samu -pnm, ibid. vari pat 

a smnu vitnum ok ^fnan &c., allitt. M. 

9: 1. viBria s-ik mmp pylikfan v. sanm 

(talu ok) 'pum, pj. & 3; pg. 6: 1 . dylia 

VMp ^pmn peta stim viper varu &c. 

Kp. 1: 1 . fylla V.J pg. 4: 3; 10: pr. f^l- 

^^ ^o pg. 10: pr. féBllas ut -pum, 

vide FtBlla 6. fallin at -pum^ pg. 8: 

:>; 10: pr. 4) (vide ÖGL. sub a.) io- 

ft pmt v. v. gifs pem v, rymd vill, 

solskipt vill hava, skipta t. byggia 

tiU, B. 11, 12: 1; 20: a; Add. ft. 5) 

(vide ÖGL. sub 3.) havi mngin v. 

ffip skogh at kannas^ J. 14: pr. aghi 

V. skipt a ItBggiOj Add. 6. havi vald 

ok v, lepa &c B. 16: 1 . aghi v. ten- 

gin til ptBt arf, JE. 3: 4- p^* ^^^^ 

kun v.s pg- 8: a. Aavi pmn v. sum 

fyrra kåpti v. sum fastar fOlghia, 

gifs pem v. sum skipti giorpe, d. i. 

räUigbet att behilla jorden: ius ha- 

bebo retinendi rundum. J.6:pr, a;0: 

I . aghe p€tn v. sum fyrra lyste, d. ii. 

rätt att behålla bina: lus habeto apes 

sibi babendi. B. 30:i. havi han v. 

kalfl gofrper, d. tt. rfittighet att vara 

fri ter tilltal eller ytterligare pAståefl*^ 

de: immunis eslo ab ulteriore posta** 

latione ; )( halde iotum uppi, B. 14; 

fr. forne vmghar ok gamåla broar 

aghav.hava, d. «• UUsoui rttltigbet att underhållas: id qoasi ius kabent, ut 
sarti tecti susiineantur. B. 24: 4* ha* 
marskipt havi sengin v., B. 11: i. * 

Fitvillinger, m. (vide UplL.) Kk. 
12: pr. noU 46; J. 9: 4; 12: 5. *3 

Fip, viper, prsep. c aoc. t. dat. 
1) vid: iuxta, ad, in. v. mnda, Kk. 
6. komber spimU v. (sted hans), B. 
7: pr; 14: 3. cfr. Viper koma. v. gif 
v. köp €Bller skipti vara, G. 5: pr; J. 
12: pr. v. vara, Kk. 11: 1; 12: pr; 21; 
Kg. 9: i; G. 5: pr». 3; J. 7: pr. &c. te- 
käi v. (se gtBfining), vide Toka 5. gri- 
pa man v. raföming, varpa gripin v. 
(gmming), B. 23: pr; M. 1 3: pr; 25: pr. 
kannas v., vide Kienna 4. sighia ia 
v., Kk. 12: pr. varpa var v., vide Far. 
v. fas, vide Fa t. Cfr. BindM 3, pryz- 
skas. a) med : cuoi. göra kåp v. kö* 
pa v. annan, Kp. 1: pn 4: pr; &^ ' • ^^^ 
la v. annan, v. delas, ride Dela. hal» 
da ep sin v. akmogha, Add. 1: 3. byg- 
gia v. rot ok lagh, ProL garpa hal- 
van garp v. annan, B. 23: a. laghvmm 
s^ lagha vam hvar v. annan halda, 
B. 1: pr; 7: pr; 14: 3. minna an han sik 
hulpit giter v., i. 17. liva v. upsala 
öpa, Add. 1: 3. Cfr. SfUlia t, Skipta 2. 

3) emot: contra, viper laghwn, kir* 
kiu Igklum &c. taka, Conf.; K k. 4: a; 
Kg. 2; G.3:i. &c. Cfr. Fiper taka. 

4) (vide ÖGL. siib 4.) Vide Lösa 2 
b. * 

Fipare, vide Fit. 

Fiper, m. 1) (vide ÖGL. sub i.) 
Vide Döfviper. a) skog: silva. K k. 2: 
pr. * 

Fiper binda, vip binda, v. a. öfver- 
bevisa: convincere. man (map vitnum) 
v,, B. 8: 1; Kp. 12: pr; 13: a; M.24:pr; 
pj. 8: 4- ^f^^^ ^- ^f^p tvreggla numna 
vitnum (ok tolf manna epe), Kk. IS: 
4; B. 17:6. *3 

Fiper deio mt^ftr, aft. (vide ÖGL.) 
pg. 6: %. *a 316 Viper gänga — Vm. Viper g ang a y vip gänga, v. a. c. 
dat. (vide VGL.) B. 5: 3; M. Ig: i; 22: 
pr; pj. 3, 10: i . man gånger vip aku 
v. gärning, B. 8: 3; M. 28: pr. * 

Vipergmldy n. vedergällning, er- 
sättning: compensatiOy pretium. B. 11: 
pr. kvar pera a andrum värd fBller 
v.lepa, allitty d. ä. den etie brödren 
skall åt den andre, som köpt jorden, 
och måste afstä en del deraf , gifva 
betalning för denna del: alter fräter 
alteri, qui parti fundi emti cedere 
cogitur, solvito pretium illius partis 
fundi quam accipit. Locc. ivertit: "ibi 
debent singuli aliis pretium vel red- 
emtionem pro rebus soli emtis praesta- 
re." J. 4: pr. *2 

Viper hmtta, vip hmta, v. a. c. dat. 
(vide UplL.) piBn mngu haver v,, Kk. 
5: I. hiBta vip lagha botum, d.ä. bo- 
ta : mulctari. B. 21: 3. "^3 

Viper koma, vip koma, v. n. i) 
komma åt, hända: accidere, fieri. spitell 
koma viper, B. 14: 3. 2) förmå, kun- 
na göra : facere posse. stim kan -mher 
(cfr. UplL.), B. 23: 2; Kp. 10: 3; pj. 3. 
*3 

Viper keennas, v. dep. i) (vide 
UplL. sub I.) Kp. 3: i; pj. 15. 2) er- 
känna: fateri. Kp.9:pr; 12:2; M. 23: 
3; pg. 9: 3. *3 (vip ktennas) 

Viper mislij n. vedermäle, tecken, 
bevis : signum , indicium, til skeda ok 
til v., B. 17:6. 

Vipcrstadder, adj. närvarande: prae- 
sens. Kk. 12: pr. nött. 4'» 47* 

(Vidhersmtia, v. a. i. q, viper hoftta. 
Kk. 5: I . not. 67.^ 

Viper taka, vip taka, v. a. emot- 
taga: accipere. J. 17; B. 6: 2; 26: 2; 
Kp. 6: pr; 12: 1; M. 17: pr; Add. 1: 3. 
Cfr, Vip3. * 

Vipertaku piufiui^er, m. i. q. vi- 
pertaku pypti (vide UplL.). pj. 10: i • Vipertaku piuver, ra. (vide VGL.) 
pj. 10: rubr. *3 

Viper vara, v. a. tillsäga: coramo- 
nere, nuntiare. Kk. 3, 4: 4; J.9:pr. **3 
(vip vara) 

Viper vara, v. n. vide Vip /. *3 

Vipervaru man^ m. (vide UplL.) 
tolf fastar ok tve -mten, i. e. testes. 
J. 12: I . mtBp vitnum ok -mannum, 
allitt., vide Vitni 4. vreria sik v. sök- 
ia mfsp tvem -mannum &c. K^. 10: 3; 
M.2. *3 

(Vider väga, v. a. i. q. viper hmt- 
ta, Kk. 5: 1. not. 67.^ 

Viper porva, 7)ip porva, v. a. (vi- 
de UplL.) Kk. 2: pr. not. 82; 3; Kg. 1; 
B. 20: 5; M. 3; p- 11: 2; Add. 12. sum 
-rf, som det behöfves: ut opus est. 
Conf. *3 

Vipkaster, vipa kaster, m. (vide 
UplL.) M. 20: 3. *3 

Vk, n. ok : iugum. B. 32: pr. 

Um, pra?p. c. acc. i) omkring: cir- 
cum. um akra, B. 12: pr; 14: 3. gtBr- 
pa um sik, B. 14: pr; 23: 2. hvars pe- 
ra hiorp ma um andra gänga, B. 23: 2. 
2) omkring, öfver: per. vm by allan, 
Kk. 2: pr. um alt geerpe, B. 3. um alt 
rikit. Kg. 9: pr. 3) genom, öfver (stal- 
le): per (locum). by a bro sum f^léSBpi 
skal um fara, B. 24: pr. not. 6. 4) om, 
angående: de. vitis hanum um half 
mark, pj. 5. keenna (manni) um flere 
(akra), um tu (sar), B. 5: pr; M. 8: pr. 
pe' brut han var fangin firi ok sak 
(se. var hanum) um givin, pj. 4: 3. 
ptcr um, Conf. dela mrm (so. pmr) 
um, Kp. 9: I . um t/en flere v. man &c. 
J. 6: rubr.; pj. 13: rubr. gilder um ör- 
tugh, B. 24: 1 . v^epiia um pre marker, 
pj. 12: I. 5) i afseende pä: ratione 
(rei). r(Bt göra um dagsveerke v. of- 
fer, rmt fa um ViBpfm sit, Kk.l; t; 
7- '; pg.8:pr. saklös um vax, l^- 
gher umbot v. lepung, Kk.5; pg, 11: Vm — Unna. 31T f. siiia qv€BT um utgtBrpir v. afrap. 
Kg. 10: 3; J. 10: r. kirkiu skapa um 
skrud kiBnuttj Kk. 4: 1. bot um tvm- 
falt hoTy K k. 15: 3. vari i samu giU 
de um bot ena j B. 15: pr. lansmaper 
kaver tenkti vald um . . . qvtBlia^ B. 
24: 3. um ar (etj^ annat^ pripia^ pro 
uno anno &c. J, 10: i; 11: 3; B. 8: 4; 
11: pr; 24: pr. ptBr tan, vide p{Br. 
6) om, på, i (tid): in (tempore), per 
(tempus). um somarinj B. 24: 3. . um 
sunnudaffkj pre sunnudagka^ Kk. 3, 
4: 4; 6. &c. um iamlanga erij um arit, 
quovis anno. B. 24: 3; Add. 9. > um nat 
ena, pre nmter^ iamlanga allan^ alt 
ar^ nat ok manap &c. K k. 9: 1; 10: 3; 
18: 1; Kg. 9: 3; J. 5: i. &c. 7) um sik, 
för sig: separatira. allir almeennelika 
ok kvar um sikj Conf. kvar fiarptm- 
ger imt sik, B. 27: pr. kvart um sik, 
M. 12: 3. not. 39. * 

Umy conj. om: si. Kk. 12: pr; M. 36; 
Kk. 9: pr. notL 67, 69; §. 3. n. 5, 1 3, 1 7. 
&c. * 

Umb^id, n. ombud: mandatarius. bi- 
skups u., Kk.4:pr. nött. 5o, 53; Add. 
12. r^Bt u., K k. 16: pr. fult u.. Kg. 11: 
pr. *3 

Umhugksan, f. betänkande: delibe- 
ratio. Prol. 

Um kring, praep. c. acc. omkring: 
circum. J. 13: i. noL 37; B. 17: 5. *i 

Um side, ad v. omsider: tandera. 
Conf. *3 

Umskipta, v. a. (vide UplL.) Conf. *3 

Umskipti, n. (vide UplL.) Conf. *3 

UmstBmia, v. innpers. c. da t. (vide 
UplL.) Kk.2: i. not. i3. *3 

Um varpa, v. a. i. q. varpa 3, pem 
pi»r "pape. (cfw UplL.), Conf. "^3 

Umvtela, v. a. (vide UplL.) Conf. *3 

tim vanda, v. a. omvända , ändra : 
coDvertere , mutare. pg. 6: 3. 

Und, f. (vide UplL.) gänumlagkat sar map 'dum tvem (cfr. UplK) M. 
11. *3 

Unda, v. a. sära: vulnerare. Vide 
Mrraper, Gorunda. *3 

Undan, i) praep. c. da t. undan: a, 
scorsum a. hiaipa gops u. elde, pj. 
16:3. stitela kiul u. vagni, B. 8: 5. 
stimla nek u. skyli annars, B. 5: r. 
w. pak ok preeggiay vide pak. gipta 
torp u, andrum, vide Gipta 3. skipta 
f€Bperne v. iorp u. systur (Biler bro* 
pur v. byrpamanm , J. 5. egn var 
burt gangin u. byrpamannum, J. 9: 
pr. iorp ma ei u. byrd gänga, J. 5: v . 
3) adv. undan, bort: e medio, abbinc. 
koma 71., G. 4: 1; B. 17: s; Kp. 11: pr. 
Cfr. Forpa, Ryma2. * 

Undan toka, v. a. undantagna : ejici* 
pere, eximere. Conf.; J. 10: 3; 12: pr. 
Cfr. Nanna 2. *3 

Undibundiny adj. (vide VGL.) Kk. 
2:3. *i 

Undigipt, f. (vide ÖGL. v. undi gaf) 
J. 11: 3. *3 

Undir, undi, prasp. c. da t v. acc. 
under: sub. beera kem u, pak ok prag' 
gia , B. 5: 1 . ny tia ftB u. uk idler 
sila, B. 32: pr. S€Btia nek 1/. sin skyl, 
B. 5: I . €Bgka örtugk i by u. landboa, 
J. 14: pr. standa u. kunungs dom &c., 
vide Standa /. vapia u, laghman &c. 
pg. 8: 1,3; Add. 6. dom äter bryta 
(at ov€Bpiapo v. utan v(ep) u. lagh- 
man v. kiinung, d. ä. genom målets 
dragande under lagmannens eller do- 
marens pröfning: latam sententiam Im- 
pugnare, litem sub legiferum vel regem 
trahendo. pg. 8: 3. * 

Unger,ady ung: iuvenis. Add. 1:3, 5. 
u. vargher, B. 27: 1. yngri, compar. 
Kk. 11: pr; B. 24: i. &c. yngster, su- 
peri. iE. 1: I. * 

Unna, v. a. 1) älska: amare. Vide 
Avund. 3) (vide UplL. sub 3.) pj.l6: 3. 
i«. mamd lif, B. 5: 1; M.28:pr; 32. An ', 318 Unmrn «— Vffu. huc pertineat locus obficiii*us et forte 
corruptus: vill han hanum äter iCj 
Kk. 12: I» ubi quidam codices pro te. 
habent vinnja, incertum milii vide-* 

tur, *3 

Up, ad v. up: sursum. a land up^ 
M.30. garpa up garpa, vide C«r- 
pa. ryme up, vide Rgmu /. up u y. 
uppa (coDtracte pås Kk. 17: u not 34; 
18: pr. n. 92.), i. q. a. oka up u skogh, 
t€Bppa up a åker, J. 14: pr; B. .21: a. 
t^a helghan dagh, Kk. 17: 1. not. 34» 
fulla (ep) uppa iva (örtughar)^ J. 18: 1 . 
pe (tala) han Hk stadde uppa, pg. 
6: 2. dela uppa laghmans skiluj pg. 

8:3. * 

UpbiupajW^n. npbjuda» erbjuda: of* 
fcrre. J. 5:i; 9: pr; 18: i; Kp.a *3 

Upbrinna^ v. n. upbrinna: comburi. 
Kk. 4: 3; B. 18: pr, i -3, 6. *3 

Up hr ämna, i) v. .a. upbrSntia: coo- 
ereraare. Kk. 4: 2. not. 76; B. 18: 2» 3. 
u) v. n. upbrioaa: comburi. KL 4: a. 
not. 75. *3 

UpbyggiOy v. a. upbygga: exstruere. 
Kk. 2: pr. *3 

Vpbyrghia, v. a. inbärga (till slut): 
fruges coliigerei messem peragere» B« 
7: pr. 

Upbeera, v. a. upbära^emottaga: ac- 
eipere. Kk. 2: pr; iÉ. 3: pr. not. 56; Add. 
11. Cfr. Lotet 4. *i 

SJpdrtBt, f.? (vide UplL.) B. 20: i, 
ubi sermo est de foramtne glaciei per 
quod toUitur rete. Cfr. Notvak. *3 

UpgoTp, f. (ab up göra) odling: cul- 
tura terrae. nya -per, B. 13: rubr. *3 

Up göra, v. a. göra nyodling : no* 
rale excolere. iorp u.j B. 13: u *3 

Uphalda, v. a. i) bålla up, uplyfta: 
attollere, le vare. nuBp -dnehand, Add. 
1:3,5. a) förfaålla, undanhålla: reti* 
nere. pUBnist fare manni u., Kk. 7: 
I. *3 Uphogga, v. a. upbugga: excidere. 
B. 9: pr. *3 

Uphmngiaj v. a. uphänga : saspen- 
dere. pj. 3, 4: i; 6: t. not. 41. * 

Upkasta, v. a. (vide UplL.) ra u., 
B. 23: pr, bygning n. (cfr. UplL.), B. 
21: pr, 2. ryva (se lagka V€Bm) ok 
lipum U.J factis aperturis. saepem di- 
ruere. B. 7: pr. *3 

Up koma, v. n. upkomma , tillkom- 
ma , härleda sig: exoriri. Kk. 2: pr; B. 
18: pr. *3 

UplandingiaTf m. pL (vide UplL.) 
Kg. 2. ^^3 

Up léBsa, v. o. plocka up : colligere. 
ax u., B. 6: 2. 

UpUtsa, v/a. c. -acc. t. dat upläsa, 
öpna: reserare. te husum v. hus, pj. 
12: pr, I. u.j absolute, ibid. §. a. ^3 

Uplöpa, f. en inrättning till vill- 
djurs fångande, troligen af samma slag 
som nu kallas sprättsnara eller vipp- 
snara, bestående i en stör, hvars ena 
ända är nedsatt i jorden , och vid den 
andra, som nedböjes till jorden,, fä- 
stes en snara som gillras med en pin- 
ne, så att n(ir djuret trampar på pin-^ 
nen , löper ändan af. stången up^ då 
djuret blir hängande i snaran: deci- 
pula ferarum capiendarum caussa ex- 
posita; talis, ni fällor, qualis etiamnunc 
in usu est, constans pertica in terra 
defixa, ac ita curvata, ut alteri eius 
extremitati adnectatur laqueus humo 
positus, in quem incurrente fera, eri- 
gatur pertica, feramque suspensam in 
sublime toUat. Ih. vertit: "insidiae 
feris struclae, quaeque calcatae sponte 
resiliuDt." B. 19: 2. 

Upmer, ad v. högre up, ofvantill: 
superne. B. 20: 5. 

Up mala, v. a. upmäta : meiin^ ad- 
metiri. Kp. 2: i. *3 

Uppa^ vide Up. Qv* — VréBktt. 319 Vppe^ adT. afvftDtill: soperne. pj. 
12: I. *3 

Qipt kaldoj v. a. c. dat v. aixr. i ) u 
q. Åa/dft 3. ^arpm v. ^orj&a tr.^ B. 
14: pr» 3; 23: a. vargkagarjki u.^ Kk. 
2: 3. not. 47. jtei «.^ Kk* 2: pr. not 
Sa; Add. 12. 60/0 u., J. Il: pr. man 
u.y J. 17. a) t. q. hatda 4. manni kost 
U.J Kk. 5: r; Kp.lO: pr» kast före men^ 
m u., J. 17. afrapum, utffmrpum, ut^ 
skyldum u.j J. 11: p^; 14: 4; B. 8: 4* 
varpnap före husum u^ Kk. 2: pr. bo- 
tum ¥• böter tu^ B. 14: pr; M. 14: r; 
22: pr, i; 23:3; 27:5; 29. 3) uppe- 
hålla, qvarbftUa: retinet*e. tnamri u. 
(frän ffuds borp)j Kk. 6. not. 1; B. 9: 1. 
4) i. q. uphalda 2. afrapum u., J. 3« 
gups&kama före manni u.j Kk. 1: i. 
repskap muns u.j Kk. 6« noL 1 . * 

Uppin, nd], öppen: apertus,. paténs. 
-it bref, Kp. 13: a. * (opinj 
^Vppinbttras v. a. (vide VGL.) K k. 
17: pr. *a (yppinbara) 

Vppinbarlika ^ ad v. uppenbarligen: 
palann Kk. 15: 3. ''a (yppinbarHka) 

Vp sighiQj v. a. c. dat. v. acc. upsaga, 
afsaga sig, tillsäga om en saks uphö- 
rande eller upbäfvande: i*enuntrare, 
se abdicare, indicare rem cessatiiram 
T. tollendam. boleu., otn landbo: de 
colono. J,ll:pr. skipfi u., Kp. 5: pr. 
garp u,, tillsäga om dess borttagande: 
indicare saepem essc aufereodaoo. B. 
14: 2. *3 

Vpskmrtty v. a. 1) skär» (sUd): se- 
care, inetere (segetes). Kk. 6. a) (vide 
UplL.) Vide Bupkafle. * 

Vpstanda, v. n. upstä: surgere. pg. 
1. *3 

VpstOta, v. a. slå up: pei*cutiendo 
aperire. dyr u.j pj. 12: a. 

Vps^ear, ra. pl. (vide UplL.) ti. ok 
snpermmt. Kg. 2, ubi pro upsveum 
scriptum est upseum. *3 

Vptaka, v. a. 1) upbära^ emottaga: capere, accipere» wrf u.^ JILl: pi*; 3: 
pr; 6: a; M. 22: 3. bot u., Kk. 21; M. 
25: r. vmpfm u.^ pj. 12: 1. Cfr. Asf- 
ter 6. a) inrätta, anlägga: instituere, 
oondere. nya bro u. ^ B. 24: 4- * 

UptaRa, v. a. (vide UplL.) Kg. 9: 
pr; Add. 1: 3, 5. * 

Ur, Uj prasp. ur: ex, J. 18: rubr.; B. 
l:pr; 16: i. notai; 19: i,4- &c. kar 
sta grind bort ur, K 9: a. * 

Vränger, adj. 1) vrång, krokig, 
sned: pravus, obliquus. B. 4. a) elak: 
malignus. Prol. ; Add. 1: 3. * 

Vrängt, ad v. orätt: iniuste. v. gåra^ 
pj. 16: a. not 8a. * 

Vrangvisa, f. vrängvisa, orättvisa: 
iniustitia. )( rmtvisa, Add. 1: 3. 

Vreta garper, m. gärdsgärd emellan 
en vret och öppen skog eller mark: 
saepes inter agellum recens excultum 
et silvam vel pascuum non consaeptum. 
)( fastgarper, B. 13: a. 

Vreter, m. vret, intaga, nyodling: 
novale , agellus recens excultus. B. 10: 
3. not. I ; 13: 3; illo loco rofna v. idem 
denotat, quod in textu appellatur ro^ 
va vaerk (oovalibus enim seminare 
soluerunt rapas, cfr. pr. eiusdera cap.); 
hoc vero voces v. et rupa synonymae 
sunt. 

VrepsTiand, f. (vide ÖGL.) mtBp vi- 
ghe ok -hémde, alliu. B. 27: a. ^a 

Urf, orf, n. ? (vide UplL.) standa 
v. toka arf ok u., allitt. M.3:i; 4. *3 
(orf) 

Urfimlder, m. (vide UplL.) J. 13. *3 
Vrpivoa, adj. indecl. (vide VGL.) 
gtra sik u. mtep fysninga vitnum,. 
pj. 16: I. skegra sik u., Kp. 2: a. t;a- 
ri p4Br maip u., pj. 8: 1; 12:4. * (or- 
piyva) 

Vr(SBkay vraka, v. a. i) drifva : agt^ 
re. B. 27: a; Kp. 14. bort v., J. 17j 
B. 9: 1; 26: pr. a) bortdrifva: pellere, 
propellerc. J. 17. 3) v. n. vräka: ia- 320 Vneka — Vtganga. ctari. -ker pem nöd til, J. 8: pr.; cfr. 
YGL. h. v. sub 69 ubi simills citatur 
locutio: utan heBnni -ki Af/nger til &c,f 
in quu pron. hanni in dal. positum 
teslari videtur v. v, non babere signi- 
ficationem verbi activi. Attamen quo- 
que conferantur verba: han dref nöd 
pcer in, B. 31: pr. * 

Uskahamy n. (Isl. oska^bam, filius 
adoptivus, ab aska, optare) önske- 
barn j barn som man anses iiafva ön- 
skat sig (men ej kunnat få , der för att 
man blifvit snöpt , eller ens brud drå- 
pen): liberi optati; liberi, quos ali- 
quis sibi optasse credilur (non vero 
progignere potuit, eam ob caussam , 
quod vir castratus fuerit, vel nova 
nupla occisa). u. iu stat ok dotter, 
G. 3: I . pry u. tve synir ok en dot" 
ter, M. 10: pr. 

Uskabarna hot, f. böter derför att 
en man (som blifvit snöpt eller hvars 
brud blifvit dräpen) förlorat hoppet 
om önskebarn: roulcta ob spem libe- 
rorum optatorum ademtam viro (qui 
castratus est, vel cuius sponsa est oc- 
cisa). G« 3: I . coU. M. 10: pr. 

Ut, ad v. ut: foras, ut a ang, B. 7: i. 
ut at diki, B. 12: pr. ok f^c. givi) ut 
mmp ensak, B. 1: i . * 

Utan, prfiep. c. gen. .v. acc. 1) utan- 
för, utom: extra, u, 'åMtp ok vaku, 
ra, gisninga skogh, hus. Kg. 11: pr; 
B. 12: i; 18: 3; M. 22: pr; 29. u, hvn- 
daris, J. 7: 1; pj. 8: pr; 13: 1. u. öga- 
mal, B. 12: pr. u. firi, M. 29. 2) för- 
utan: praeter. 1/. hulsmre, hterragar- 
pa, léBnsman, domara, M. 4: pr; p>g. 
2: pr. 3) utan: sine. u, genmeele, 
Conf. for u., M. 36: 1. 4) adverbia- 
liter, a) utifrån: a b exteriori parte. u. 
af sio. Kg. 12: pr. b) utantill: extra. 
II. firi bryggiosporpe, M. 26: 1 o. skyl 
ständer hel u.^ B. 5: 1. ** 

Utan, conj. 1) om ej, utan: nisi. u. pe hmnu, han byggi v. varpe, 
kvart pera givin, mcdsieghande vari 
firi, han drtBpi, ei ymnungis abno- 
ghe &c. Kk. 2: pr, a; 15: 3; Kg. 12: 2; 
B. 24: 2; 27: 1 ; Add. 1: 3. &c. 2) utom, 
undantagande: excepto, praeter. u,pe 
skogh attu, B. 19: pr. u. enonga bot, 
Kk. 18: pr. v. til péBSsa, firi pmssin 
mal, m€Bp styremans rape, i hmungs 
utgarpum, firi fulla p^enninga, af 
Sfsgl tr^B, i drapum, t kirkiu frip, 
Conf.; Kk. 10: 2; Kg. 10: i; B. 1: i; Kp. 
10: pr; M. 20: a; 35; pj. 4: pr. u. pre- 
ster taki, utom det att presten . tager : 
excepto quod sacerdos &c. Kk. 9: 1 . "^ 

Utan, conj. utan, men: sed. u. ... 
pmt ntvi^äa, Prol. u. bot ul kntvia, 
M. 4: pr. * 

Utan lykkia, v.^a. (vide UplL.) Prol. 
*3 

Ut biupa, v. a. i) (a biupa t) bjuda 
ut, erbjuda (till utlemnande): ofiei^e 
(rem tradendam). M. 17: pr, 2. 2) (vi- 
de UplL.) u. gengtsbrper, (äd ok) le- 
pung. Kg. 3, 10: pr; M. 26: i o; pg. 11: 
1; Add. 2. *3 

Utbyrpis, ad v. (vide UplL.) kasta 
man u.. Kg. 11: i . *3 

Ut döma, v. a. (vide VGL.) saköre 
u., B. 1: I. not. 39. ''2 

Ut fa, v. a. i. q. ut giva. J. 16; Kp. 
1:3. *3 

Utféerpa dagher, ra. begrafningsdag: 
dies exsequiarum. Kk. ll:pr. "i 

Ut fasta, v. a. utfästa (till utgifvan- 
de): (dandum v. solvendum) promit- 
tere. 11. ptenninga, pg. 6: pr. '^ 2 

Utganga, v. n. i) utgå: exire. sMp 
ter -git, lepunger mr -gin, M. 26: 10; 
pg. 11: I. urfialder ar -gin af by, 
d. lä. odlad af någon jordegare i byn: 
agellus excultus est ab incola quodam 
illius pagi. J. 13: pr. 2) gä till ända, 
slutas: exire, (iniri. stamnudagher ar 
-gin, Kp.8. *3 Ut giva — Vmgh». 321 Ut givas v. a. (vide ÖGL.) tu skipr 
mstj kemfölgd &c. Kg. 12: i ; G. 5: i, 3; 
iE. 3: pr. &c. *3 

Utgarp^ f. utskyld: tributura. B. S: 
4. 'pura uppi haldoy J. 14: 4* kunungs 
"pir^ Kg. 10: pr, 3^3; B. l:i; pg. 11: 2. "3 Utgmrpis, ad v. utom hägnad: extra 
saepimenta* )( i akrum mller i angium 
ingéBrpiSy B. 13: 1. coll. pr. )( ingé^r- 
fns, B. 20: 3; 30: pr. 

Utgöra, v. a. (vide VGL.) Add. 1: 
5; 9. * 

Utiy ad V. 1) ute: foris. u. vara, se. 
cum expeditione navali» Kg. 11: pr. a 
akre v. torghe u,, B. 5: 3; pj. 8: 1 . not. 
59. 3) ute, rörlideo: finitus. iamlan- 
ge, bolat€Bkkla &c. (sr u., J. 5: 1; 11; 
3; 15: I ; Kp. 5: pr; M. 4: pr. * 

Ut kr€evia, v. a. (vide UplL.) Kk. 
1: i; J. 16. sak v. bot ti.j B. 1: 1; M. 
4: pr; 23: 1; 26:9. *3 

Utleta, v. a. utforska: exquirere. €Bp- 
Hr -tte fulle sannind, vide Lagh2. '^3 

Utlysa, v. a. genom kungjord lag 
stadga» påbjuda: publicata lege statu* 
ere. mrfip skript ^ster, Add. 1: 8. 

Ut låna, v. a. utlåna: commodare. 
Kp. 6: 3. ^3 (ut låna) 

UtlfBndis, adv. utom landskapet (Sö* 
dermanland): extra provinciam (Snder- 
manniam). Idem tamen hic est obser- 
vandum » quod in gloss. ad ius TJpl. 
de significatione h. v* dictum est. Kk. 
12: pr; iE. 4: pr, i ; J. 4: 1 ; 9: 3; pj. 9. 
dömas u,, in exilium damnari. Kk. 
15: 4. Cfr. SkHpt 2. *3 

UtliBndsker,ad\. utländsk, från an- 
nat rike: exoticus, ex alio regno. M. 
22: 3. u. man, rmtter, *\dd. 1: 3. . * 

Vtlmnninger, m. utländning: alieni- 
gena, bomo extra regnum (Sueciae) na- 
tus. Add. 1: 3. *2 

Utmer, adv. längre ned, nedantill: 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL IV. inferius, infra. )( upmer, B. 20: 5. Cfr. 
Ytermer. 

Ut nuerkia, v. a. utmärka : designa- 
re. balka map flokhim u., Prol. 

Utskiuta, v. a. utskjuta : propellen- 
do educere. M. 20: 4- 

Utskyld (utskuld), f. i) hyad man 
är skyldig att utgifva: id, quod pen- 
dendum est. -dum uppi halda firi 
garpum mller utga^rpum, B. 8: 4- 2) 
i. q. utgterp. lagha arhka -dir, Add. 
1: 3, 5. ^^3 

Ut smtia, v. a. i) utsätta: exponere. 
varp u.. Kg. 12: a. 3) utsätta, utlåna: 
mutuo dåre. gmld €Br mttp vitnum 
ut sat, iE. 5: 1. 3) pantsätta: pignpri 
ponerc. egn v. vmp u. , J. 7: pr. et not. 
18; 9: pr; Kp.8. *3 

Ut sökta, \. di. i) utsöka med rätte-^ 
gång: instituta actione petere. m€Bp 
laghum v. ofptir landslaghum u,, M. 
3: pr; Add. 5. 3) utsöka efter gifven 
dom : rem iudicatam exigere. B. 2: pr; 
8: 5; pg. 2: 1 ; 6: pr. map hundare (sak) 
u.y B. 1: i; pg. 5: 3. * 

Uttaka^ v. a. 1) uttaga, återtaga: 
recipere. pj. 12: 1. u. (^sc. gops) mtép 
ransakan, pj. lO:.!. 3) (vide VGL.) 
M. 25: I ; pg. 3: pr. * 

Ut varpa, v. a. utlemna, utgifva :^ 
tradere , expendere. J. 16. 

Ut värper, m. i. q. bötis värper, 
u. pfKn bötis värper heter. Kg. 12: 3. 

t/tvida, v. a. utvidga : dilatare. Add. 
1:3. 

Ut veelia, v. a. utvälja: eligere. Proi. 

Fulti, vide Valda. 

Uxe, m. oxe: taurus (castratus). B. 
24: i; Kp. 7. ^(oxe) 

Vmgha fynd, f. (vide UplL.) pj. 14: 
rubr. '^3 

V(Bgharypmng,{. vägrödjning: via* 
rum munitio v. reparalio. B. 24: 3. 

Vagher, m. 1) väg: via. Kg. 6: pr; 

41 322 FeBfker — Vmtia. G. 3: i; B. 5: vt. &c. almmma v., B. 
24: pr; Kp. 10: 3. Cfr. %;&ia; Far-, 
Kirkhi^i pings v^gher. 3) sida : la- 
tus, pars* kvarn vmgh til (cfr. UplL.), 
B. 10: pr. Cfr. Vrngkna. * 

V<Bghf ärande^ adj. resande : iter fa* 
ciebs. v. man^ Kk. 11: 1; B. 9: 1, a; 20: 
5; Kp. 5: 1; 10: pr, 1, 3; pj. 14. * 

Faghlepa, Y.a. vägleda: viam mon- 
str^re. v* siky viam invenire. giter 
sik . . . méBp ögka 4eth, M. 6: 2. 

FnBghnOj pL def. et indecl. (vide 
VGL. sub 2.) a kunungs v,, pg. 1. *3 

ViBla» v. a. (vide UplL.) Vide C7m- 
viBla. *Z 

Fal boin fvel ööinjj ad j. väl inrättad, 
i godt stånd: bene instructus v. compa- 
ratus. hus ... v. ok upbj/gkdj K k. 2: 
pr. kirkia (Bt l^est ok v. j Kk, 4: pr. 
garper stod vigher ok v.^ allitt B. 8: 
pr. *3 

Vmldugher^ adj. väldig, mägtig : po- 
lens. Prol. not. I i; Kk. 1: pr. not. 53; 
Kg. 12: 3. ' 3 (valdugker) 

Fi0/ta(innpf. valde, part. pass. valder), 
v. a. välja: eligere. Conf.; Kg. 1: rubr.; 
Add. 1: 2, 4> 7- pf^est &c. v. ok taka^ 
Kk. ind. 4; pg. 1. valder ok til ku- 
nungs takifij Add. 1: 8. m^s^n til doms 
V,j pg. 1. kununger aar -ande, i. e. 
eligendus. Add. 1: 2. Cfr. Ut vtBlia. *3 

Vmna, v. a. r) tro, mena: putare. 
B. 3: 3; pj. 12: pr. noL 8. 2) (vide ÖGL.) 
v. (piufnap v. sak) til annars ^ pj. 5: 
rubr.; 12: pr; pg. 7. *3 

ViBudOy v. a. vända: vertere. Kp. 
5: I ; pg. 6: 2. not 20. Cfr. Dm vtrni- 
da* ^3 

. Vansla botj f. böter för brolt, frin 
hvilket den^ anklagade fått, men ej 
kannat fria sig med ed (förekommer 
bär om böter för stöld): roulcta cri- 
mini», a cuius suspicipne reu» non po- 
luit se iuramento liberare, .quamvis hop ei lieuit (bic occurrii de mulcta 
furti). pj. 6. coll. pg. 7. 

F«n^/aMÄ^f.(videUplL.)pg.7. *3 

yisnta, v. a. tro, mena: putare. pj. 
12: pr. *3 

ViSVj vide Fnerra. 

VtBrittj v. a. i) försvara: defendere. 
v. kus sin, hndj pj. 12: 2; Add. 1: r, 3. 
v. man mtBp vapnumj M. 26: 1 . 2) i 
synnerhet, försvara inför rätta: speci- 
atim, in iudicio defendere. v.^ absolute, 
J. 14: 2; B. 18: 7. v. sik (firi sak), 
Kk. 7: 2; Ss. 6: 2, 4; B. 16: pr; M. 34; 
pj. 4: 3. &c. -as (firi sak), i. q. VéBr- 
ia sikj Kk. 13: 3; M. 8: 1. v. ovorma- 
gka v. pr6^j M. 2; pf. 8: 5. aghe pa 
-ande vitsorp (cfr. UplL.), M. 10:2. 
v. egn v. ioip (mmp fastum) , J. 9: pr; 
14: I . v. sakj B. 2: pr. tve mitn v. et 
mah Kk. 16: 3. dräp vars firi manr 
ni, M.31: 1/ v. firi sit, B. 29: 1. v. 
firi sit fapeme, v. sik firi fapeme 
map byrpamannum sinum, J. 1. v. 
m€Bp faspernes epe, J. 18: i. v. sik 
mr&p laghumy Kk. IS: 3. not. 5; pg. 4: 
3; Add. 12. v. sik mmp epum, Kp. 9: 
pr. v. sik mtBp hf mller legko, B. 
17: 6. v. sik nu^ köpvitnum, pj. 12: 
4. taki vill v., vide Taki. tolf mmn 
v.y vide Tolf. v. )( falla, vide Fal- 
la 6y Namd, Tolf. v. (sik) map epe 
ens sinsy Kk. 7: 2; B.3, 10:i; 33: 1. 
v. map epe sialfs sins, K k. 7: 2. not. 
1 3. v. map sik ok granna sinmnj 
B. 3. v. sik map tvaggia manna epe, 
Kk. 11: 1; B. 20: pr. v, sik map tvem 
(bygdfastumj mannum, B. 17:6; Kp. 
2: 2. v. Hk map tvaggia presta \. 
manna epe ok sialver pripi, K k. 9: 2. 
not. 23; B. 19: pr; 22: pr. v. sik map 
epe sinum ok tvaggia manna map 
sikj B. 1 7: pr. v. (sik) map tvem (pre- 
stum v. mannum) ok sialver jMpij 
Kk.9:2; B. 2: pr; 5:4; 31: pr; pj. 5; 
pg..4: 1; 9: ^ v. map sik ok tvem ymriM — Féofer. 323 ffrmmmm siman ^ B. 3. v. nmp tvem 
grannum tBller najfrannum sitium ek 
wdver priph B. 6: 3. v. ^ik nuBp epe 
priggia manna j Kk. 18: i; B. 9: pr; 
10: I. v. sik map styrenumni sinum 
ok tvem tnpervaro mannnm ok tolf 
manna (se. nemdae) vUnum, Kg. 10: 3« 
v. sik m/Bp sex mannum^ Kg. 1 1: pr. 
v. sik mmp tvem mannum ok sex ap- 
Or, Kp. 2: 2. not. 53. v. (sik) mtep 
tolf manna ^e. Kg. 5: pr; G. 4: i; iE. 
3:4; B. 2: 1; 4,5: 1; 7: 1; 9: pr, a; 10: 
I. et not 100; §• :2-4> l^* PH 17: pr, a; 
19:5; 20: pr; 22: pr; 33: pr; Kp.l:i; 7, 
11: pr; M. 8: 1; 17: a; 24, 33: pr; pj. 5. 
,10: 1; 11: 1 ; pg. 3: pr; 5: pr. v. (sik) nuBp 
tolf mannnm j B. 2: pr; 17: pr. not 4^$ 
Kp. 11: a; pj. 10: pr; pg. 7, 9: a* v. 
(sik) meep tvteggia (bygdfasta) manna 
vitttum ok tolf manna epe^ B. 8: pr, 3; 
M. 17: a; pj. 7. v. (sik) map tvem ok 
tolf, S. 16; B. 5: a; 6: pn Kp. 2: 1; M. 
9: pr; 15. v. (sik) nuBp atertan man- 
na epe, J. 3; B. 5: pr, 1 ; 16: pr; 18: 5; 
M. 24: pr; 26: pr. v. mtep prim ok a* 
tertanj M. 15. v. (sik) mtep prtBtylp- 
tmn é^6^ Kg. 5: pr. doL 32; 9: 3; M. 6: 
a, 3; J. 3; B. 2: pr; 5: 1; 23: pr; 30: a; 
Kp. 11: I ; M. 10: a; 14: pr; 24, 25: pr; 
26: pr, 3; 31: a; pj. 5, 10: pr. v. sik 
nuBp sex manna vitnum ok epe prte- 
tylptumj pj. 6: pr. v. mtep sex man- 
num ok prim sinnum tolf