Skip to main content

Full text of "Diplomatarium Norvegicum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pari of a projcct 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct and hclping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can bc used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organizc the world's Information and to make it univcrsally accessible and uscful. Google Book Search hclps rcadcrs 
discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. You can search through the füll icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har v^rt oppbevart i bibliotekshyller f0r den omhyggelig ble skannet av Google 

som del av et prosjekt for ä gj0re Verdens boker tilgjengelige pä nettet. 

Den har levd sä lenge at opphavretten er utl0pt, og boken kan legges ut pä offentlig domene. En offentiig domene-bok er en bok som 

aldri har v^rt underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utl0pt. Det kan variere fra land til laiid om en bok 

finnes pa det offentlige domenet. Offentlig domene-b0ker er var port til fortiden, med et vell av historie, kultur og kunnskap som ofte 

er vanskelig ä finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises ogsä i denne filen - en päminnelse om 

bokens lange ferd fra utgiver til bibiliotek, og til den ender hos deg, 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over ä kunne digitalisere offentlig domene- materiale sammen med biblioteker, og gj0re det bredt tilgjengelig, Offentlig 
domene-b0ker tilh0rer offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, sä for ä kunne 
opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for ä hindre misbruk av kommersielle akt0rer, inkludert innfpring av 
tekniske restriksjoner pä automatiske S0k. 
Vi ber deg ogsä om folgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommorsioUo formal 

Google Book Search er designet for bruk av enkelt personer, og vi ber deg om ä bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formal, 

• Ikke bruk automatiske S0k 

Ikke send automatiske s0k av noe slag til Googles System. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre omräder der tilgang til störe mengder tekst kan vsere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formal, og kan vffire til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google-" vannmerkct" som du finucr i hvcr fil, er viktig for ä infornioro bnikoro om dotto prosjektct og iijolpc iloiii mcil k finno 
Ogsä annet materiale via Google Book Scardi. Vcnnligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at vär vurdering av en bok som tiLh0rende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken ogsä er offenthg tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en besternt bok, er tiUatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp pä Google Book Search kan brukes pä hvilken som helst mäte, hvor som helst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd pä 
opphavsrettigheter kan bli ganske stört. 

Oni Google Book Search 

Googles mal er ä orgaiiiscre inform asjoucu i Verden Og g,]0K den univcrsclt tilgjengelig Og utnyttbar. Google Book Seareli hjelpcr leserne 
med ä oppdage Verdens b0ker samtidig som vi hjelper forfa ttere og utgivere med ä nä frem til nytt publikum. Du kan s0ke gjennom 
hele teksten i denne boken pä jhttp : //books . google . com/| DIPLOMATARIÜM NORVEGICÜM. OLDBREYE 

T[L KUKDSKAB OH H(HIGES IRDRE OG YDRE PORHOLD, SPROG, 

SLAGTEB, SiEOER, LOVGIVNING OG RETTERGANG 

I HIDDELALDEREN. 

»AHLEDR 06 UDGIVNE CJIr. C tä.. Jüange oa Carl JB. Vnger* FORSTE SAHLinG. 

Andet Hefte. CHRISTIAMA. 

P. T. HALLINGS FORLAGSHAIfDEL. 
184». * ■ 

t DIPLOBIAT^ 

Ol 

TIL EDRDSKAB OH H Ol 
SLAGTEB. BJBm Chr. O. •#. JE HJ^LPEHIDLER 

til 

Beregningen af de i norske Oldbreve forekommende 

TIDSBESTEMMELSER 

af 

Christian Lange. 1 Henhold lil hvad ovenfor S. X er ylrel, leveres her de chronologiske 
Oplysninger^ som til Diplomatariels Brug og Bedömmelse ansees fornödne. Med- 
delelsen af de övrige Bemsrkninger maa af Mangel paa Rum i dette Bind udsettes 
til de folgende Samlinger. Yed denne Undersögelse ere foruden vor Litteraturs 
bekjendle historiske Kildeskrifter hovedsagelig folgende Yerker henyttede : 

VArt de verifier les dates des faits historiques etc. etc. par des Religieux 
Benedictins. 2 Parties. Paris 1750. 4to. 

A, Pilgram, Calendarium chronologicum medii potissimum svi monumen- 
tis accomodatum. Vienns 1781. 4to. 

J. Helwig^ Zeitrechnung zu Erörterung der Daten in Urkunden für Deutsch- 
land. Wien 1787. fol. 

H. Nicolas^ the Chronology of History. London 1833. 8, af hvilket 
Skrift E. Brinckmeiers Prachtisches Handbuch der historischen Chronologie, 
Leipzig 1843. 8, for en stör Del kun er en tydsk Bearbeidelse. 

Missale pro usu totius regni Norvegie, sec. ritum s. metropolilanas Nidro* 
siensis ecclesi». (Besorget af Erkebiskop Erik Valkendorf.) Hafni» 1519. fol. 

Norges gamle Love indiil 1387^ udg. af Keyser og Munch. 1 — 3die 

Bind. Christiania 1846 — 1849. 4to. 

\. b 


XIV 

Desuden ere de hidlil ud^voe udealandske Diplom« tarier, Regesler o^ 
lignende Kildeskrifter raadspargte, samt den norsk-blaiubke Sag^-Litteratur og 
den hele tilgsngelige Sämling af norske Diplomer i Norge, Danmark og 
Nordtydskland forelöbig gjennemgaaet for Dalenngemes Vedkommende. Pro- 
fessorerue Keyser og Munch i Chrisliania aamt Dr. Paludan-Müller i Odense 
have i forskjellige Henseender veiledet mig ved disse chronologiske Forskninger, 
ligesom den Förstnevnte som flereaarig Beslyrer af UniversiteteU Diplom- 
Sämling, der nu er indlemmet i Rigsarkivet, egentlig bar lagt Grundvolden for 
en selvsliendig, til Kildeme stöüet norsk Clironologi, der vistnok endnu har 
sine mörke Punkter, men dog maa antages at va^re bragt saavidt paa det Reoe, 
som de flesle norske Breves paalidelige Datering udkriever. Da Hensigten med 
disse Blade kun er for Norges Vedkommende at supplere og berigtige de al- 
mindelige kalendariske Skrifter, ere alle Oplysninger og Beviser vedkommende 
det almiudelige cbrislne Kaleudervesen^ Paaskeregningen m. v. udeladte og 
alene de til Dateringen foruödne praktiske Tabeller meddelle for det Tidsrum, 
Diplomalariet omfalter. I. AARETS BEREGNING. 

Man finder Aaret belegnet paa forskjellige Maader. Af disse var Bereg- 
ningen efler Christi Aar almindeligst i 13de, Slutningen af I5de samt 16de 
Aarhundrede, men efler Kongens Aar i hele 14de og Begyndelsen af I5de. 
Stundom benyltedes begge, ja endog flere, Dateringsmaader i Forening. Desu- 
den daterede Paverne saagodtsom sledse fra deres Regjeringsaar, enkelte Biskop- 
per fra deres Viel.sesaar o. s. v. 

BEREGNING AF CHRISTI AAR. 

Hvad denne angaar, da havde man gjennem hele Middclalderen ingen fast 
almiudelig Regel for Dageti, hvormed Aaret skulde begynde. Fra Numa 
Pompilius ligetil langt hen i den christne Tid regiiedes Aarets Begyndelse paa 
romersk Vis fra Iste Januar, men paa den Tid, da Chrislendommen naaede 
Norge, var det allerede blevet almindeligt at begynde Aaret 7 Dage for, nemlig 
fra Jesu antagne Födselsdag 25 December, hvorlil Kong Haakon Adelstensfostre 
henlagde den hedeuske Julehelg. Kjendskab til romersk Tidsregning havde Nord- 
masndene för Christendommen ikke, og de kunne derfor ei heller som Christne fra 
först af have regnet Aaret fra 1 Januar, men snarere paa deres christne Lereres XV 

Au^elsaxernes Vis fra 25 December^. Imidlertid udfandt den schoIasUske Spids- 
Gndighed, at Chrbti Aar ikke passende künde regnes fra hans virkelige Födsel 
(naüvilas, Oldn. burdr), men maatte regnes fra Undfaugelseus Dag, da bans 
Kjödsannammelse OocBruatio, Oldn. holdgan) begyndle, eftersom Kirken ellers 
kom til at fesUig-holde bans Födsel (2 5 de Decbr.) för hans Undfangelse (25de 
Marts). Som Folge heraf blev det paa flere Steder Brug afc begynde Aaret 
med den foregcuiende 25 Marls, 9 Maaneder og 7 Dage för vort Aar Ccal- 
culus Pisanus)y medens Andre vel ogsaa begyndte Aarel med 25 Marts, men 
i det folgende Aar, allsaa omtrent 3 Maaneder senere end vi (calculus Flo- 
rentinus)^. Begge disse Regnemaader, der altsaa variere netop et fuldt Aar, 
benievnes i Almindelighed annus incarnationis. 

Denne Aarsregning bar sikkert ikke vaeret almindelig i Norge. I de flere 
tusinde med Hensyn til dette Spörgsmaal gjennemgaaede originale Breve fra 
13de, 14de og en Del af 15de Aarbundrede benytles saagodtsom udelukkende 
enten Udtrykket anno domini eller är eptir gu&s lmr&, fra burä, fräbur&ar^ 
U& eller IfW&artima vdrs herra, medens derimod saavel Udtrykkene anno a 
nativitate eller nalititatis, som anno ab incamatione eller incarnationis kun 
yderst sjelden' forekomme, issr de sidstnsvnte, ligesom jeg kun i et enesle 
Diplom bar fuudet fra hold g an vdrs herra Jesu\ Heraf synes man berettiget 
til at slutte, at Beregningen fra Jesu Födsel eller Byrd bar vteret saa alminde- 
lig, at man ei bar anseet det nödvendigt at antyde Aarets Begyndelse ander- 
ledes end ved det ubestemte anno domini, idet man efter Angelsaxernes Brug 
ved Incamationsaar ei bar forslaaet andet end Jesu Födsels Aar^. 

Men derfor kan Incarnations- Aaret fra 25de Marts nok undtagelsesvis viere 

*) Trcttcnde-Dagens (fest EpipbaniEe, 6tc Jan.) Navn forklarcs i et sldgammelt 
aiigelsaxisk Dig^t deraf, at den er den 13de Dag i Aaret. Menologium .or thc 
poetical Calendar of ihe AnglosaxonSj ed. Fox. London 1830. 8. Notes p. 60. 

') Atter andre begyndte Aaret med Paaskedagy uden Hensyn til naar denne ind- 
faldt; Venetianernes Aar regnedes fra Ule Marls o. s. v. Jfr. herom Heimgs 
Zeitrechnung, S. 61 ff. 

'j'Incarnationsaaret neevnes kun i de to Breve No. 7 og No. 745 i den her 
trykte Sämling af mere end 1100 Breve, og No. 745 er dcsudcn tillige dateret 
fra Jesu Födsel („anno a nalivilate") i Brevets Begyndelse. I Thorkelins Dipl. 
II. benyttes det S. 60. 66 og 259, samt i Analecta p. 134. 

*) Codex dipl. monast. St. Michaelis (Munkelivs-Bogett) ed. P. A, Mtmck. p. 58. 
^) C. Paludtm- Müllers kirkeligo Kalendcrvfesen, (Odense 1847. 8.) S. 44. XVI 

bnigt, da det tydeligl sees, at man i Norden bar kjendt eii saadao Bere^ng 

af Aarei^; men da det börer til de sjeldne Undtageber, bvis rette Bmg endnu 

er dunkel, ansees videre Undersögelse om Beregningsmaaden deraf her ufornödeo. 

At Aaret af Nordmendene i den forste chrislne Tid er blevet regnet fra 

Juledag (25 Decbr.), og at delle lenge bar vedvaret, synes derfor meget 

rimeligt^, men naar man bar ophört hermed, og regnet fra / Januar^ lader 

sig for Tiden ikke bestemme. Der er som en Folge af Julefreden udstedt 

faa Breve mellem Jul og Nylaar, hvilket vanskeliggjör Afgjörelsen, men tillige 

formindsker Spörgsmaalets prakliske Betydning. Men fra 2den Halvdel af I5de 

Aarhundrede kan man med Bestem (hed regne Aaret fra Isfe Januar, Dipl. 

Norv. I. No. 822 sammenlignet med No. 823 (begge skrevne med samme Haand) 

og No. 995 viser delte; det sidste, dateret 4de Juledag 1498, kau ikke hen- 

föres til vort Aar 1497, da det netop var i Advent og Julen 1498, alErke- 

biskop Gaule opholdt sig i Konghelle. Her er saaledes Beregningen fra Iste 

Januar vis. Forövrigt vedbleve Bentevuelserne 8de Dag Jul om Nylaar, 13de 

Dag om Epiphania og 20de Dag om 13 Januar ligefuldt, og bave vedligeholdt 

sig tu Yore Tider, saa mau ei fra dem kan slutle til Yarigheden af Aarels 

Beregning fra Juledag. 

«) Ännal vetustissimi (i Script, Rer, Dan, II. 178) be^ynde udtrykkelig fra den 
Dag, da Engelen Gabriel aabenbarcdc si^ for Maria, d. e. Mariie Bebudelscs- 
Dag, 25dc Marls. Flatöbogen bestemmer Kong Haakon HaakonssOns Bcgravel- 
sesdag saaledes: Häkon konungr var jardadr 3 nattum fyri Mariumessu (d. e. 
22 Marls). Var |)Ä lidit fra burd ok holdgan värs ücrra Jesu Christi ))üsund. 
cc. Ix ok iii är ok prim nältum minnr. (Forum, Sog, X, 151), Medcns dctto 
Udtryk klarligt nok viser, at man med Slutningen af 14de Aarb. bar kjendt en 
Aarsberegning fra 25de Marls, kan man dog ikke negte, at selvc den usfed- 
vanlige -Nöiagtighcd, hvorined dens Bcnyttclse her er tilkjendegivct, besternt 
talci* mod dens Almindelighcd, ügcsoni Udtrykkel fra burd ok holdgan jo net- 
op ophfever Distinclionen mellcm begge Aarsberegninger. 

"*) Mod at antage Juledag som Aarets Bcgyndelsc kan man maaske anföre Beret- 
ningen i Harald Haardraades Saga cap. 43 {Fomm, Sß^ur VI. 243), „at da 8dc 
Dag Jul kom, fik Kongens Ma;nd sin Lön/^ hvilket antyder Nytaarsdagcn 
som Aarets Vendcpunkt, da Lönningcrne udbctaltes. 

(Fortscelles Side XXV.) XVII /. Tabel over de norske Kongers Regjeringsaar fra 1263^-1481 

tiUigemed Söndag Sepiuagesima, Paaskedag, Pindsedag 

og SöndagsbogsiOD for denne Aarrcekke. Chruli 
Aar. 


Kongens 
Rigsaar, 


Söndag 
Sepluagesima. 


Paaskedag. 


Pindsedag, 


SöndagS" 
bogstav. 1 


Kong Magnus Haakonssöns Regjering, 16 Decbr. 


1263 ^ 9 Mai 1280. 
i6 Decbr. 


1263. 


— 1. 


28 Jan. 


1 April. 


20 Mai. 


G. 


1264. 


1—2. 


17 Febr. 


20 - 


8 Juni. 


FE. 


1265. 


2— 3. 


1 - 


5 — 


24 Mai. 


D. 


1266. 


3- 4. 


24 Jan. 


28 Marts. 


16 — 


C. 


1267. 


4- 5. 


13 Febr. 


17 April. 


5 Juni. 


B. 


1268. 


5— 6. 


5 — 


8 — 


27 Mai. 


AG. 


1269. 


6- 7. 


20 Jan. 


24 Marts. 


12 — 


F. 


1270. 


7- 8. 

8— 9. 


9 Febr. 
1 - 


13 Apnl. 
5 — 


1 Juni. 
24 Mai. 


E. 
D. 


1271. 


1272. 


9-10. 


21 — 


24 — 


12 Juni. 


CB. 


1273. 


10-11. 


5 — 


9 — 


28 Mai. 


A. 


1274. 


11—12. 


28 Jan. 


1 — 


20 — 


G. 


1275. 


12-13. 
13-14. 


10 Febr. 
2 — 


14 — 
5 — 


2 Juni. 
24 Mai. 


F. 
ED. 


127a 


1277. 


14—15. 


24 Jan. 


28 Marts. 


16 — 


C. 


127a 


15-16. 


13 Febr. 


17 AprU. 


5 Juni. 


B. 


1279. 


16—17. 


29 Jan. 


2 — 


21 Mai. 


A. 


1280. 

Kong 


17. 
' Erik Magnus 


18 Febr. 


21 — 


9 Juni 
9-13 Juni 1 


GF. 
299. 


s9ns Regjering 


. 10 Mai 12ai 
10 Mai. 


1280. 


— 1. 


18 Febr. 


21 April. 


9 Juni. 


GF. 


1281. 


1- 2. 


9 — 


13 


1 — 


E. 


1282. 


2— 3. 


25 Jan. 


29 Marts. 


17 Mai. 


D. 


1283. 


3- 4. 


14 Febr. 


18 April. 


6 Juni. 


C. 


1284. 


4- 5. 


6 — 


9 — 


28 Mai. 


BA. 


1285. 


5- 6. 

6— 7. 


21 Jan. 
10 Febr. 


25 Marts. 
14 April. 


13 — 
2 Juni. 


G. 

F. 


1286. 


1287. 


7— 8. 


2 — 


6 — 


25 Mai. 


E. 


1288. 


8— 9. 


25 Jan. 


28 Martä. 


16 — 


DC. 


1289. 


9—10. 


6 Febr. 


10 April. 


29 — 


B. 


1290. 


10-11. 


29 Jan. 


2 ~ 


21 - 


A. xvm Christi 
Aar. 


Kongens 
Rigsaar. 


Söndag 
Septuagesima. 


Paaskedag. 


Pindsedag. 


Sindags" 
hogstav. 
10 Mai. 


1291. 


11-12. 


18 Febr. 


22 April. 


10 Jani. 


G. 


1-292. 


12—13. 


3 — 


6 — 


25 Mai. 


FE. 

n 


1293. 


13-14. 


25 Jan. 


29 MarU. 


17 — 


D. 


1294. 


14-15. 


14 Febr. 


18 April. 


6 Jani. 


C. 


1295. 


15-16. 
16-17. 


30 Jan. 
22 — 


3 — 
25 Marto. 


22 Mai. 
13 — 


AG. 


1296. 


1297. 


17—18. 


10 Febr. 


14 April. 


2 Jani. 


F. 


1298. 


18-19. 


2 — 


6 — 


25 Mat 


E. 


1299. 
Kong h 


19—20. 
^aakon V. Ma% 


15 


19 — 


7 Jani. 1 B. 1 
1299 — 8 Mai 1319. 


inussöns Regjering, 10 Aug, 


1299. 


10 August. 
— 1. 


15 Febr. 


19 April. 


7 Juni. 


0. 


1300. 


1- 2. 


7 — 


10 — 


29 Mai. 


CB. 


1301. 


2— 3. 


29 Jan. 


2 — 


21 — 


A. 


130i. 


3— 4. 


18 Febr. 


22 — 


10 Jani. 


G. 


1303. 


4— 5. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. 


1304. 


5— 6. 


26 Jan. 


29 Marls. 


17 — 


ED. 


1305. 


6— 7. 

7— 8. 


14 Febr. 
30 Jan. 


18 April. 
3 — 


6 Juni. 
22 Mai. 


C. 
B. 


1306. 


1307. 


8— 9. 


22 — 


26 Marls. 


14 — 


A. 


1308. 


9—10. 


10 Febr. 


14 April. 


2 Jani. 


GF. 


1309. 


10-11. 


26 Jan. 


30 Marls. 


18 Mai. 


£. 


1310. 


11-12. 
12—13. 


15 Febr. 
7 — 


19 April. 
11 — 


7 Jani. 
30 Mai. 


D. 

C. 


1311. 


1312. 


13-14. 


23 Jan. 


26 Marls. 


14 


BA. 


1313. 


14—15. 


11 Febr. 


15 April. 


3 Jani. 


G. 


1314. 


15-16. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. 


1315. 


16-17. 
17—18. 


19 Jan. 
8 Febr. 


23 MarU. 
11 April. 


11 — 
30 — 


E. 
DC. 


1316. 


1317. 


18-19. 


30 Jan. 


3 — 


22 — 


B. 


1818. 


19-20. 


19 Febr. 


23 — 


11 Juni. 


A. 


1319. 

Kong 
1319. 


20. 

Magnus Erikst 
24 August. 
— 1. 


4 — 


8 — 


27 Mai. 
) — 1 Dechr. 
27 Mai. 


G. 

1374. 

G. 


\öns Regjering. 
4 Febr. 


24 Aug. 13n 
8 April. 


1320. 


1—2. 


27 Jaa. 


30 MarU. 


18 — 


FE. XIX CkrisH 

Aar, Kongens 
Rigsaar. SepIZiesLa} ^''"'"'''V- Pindsedag. Söndagt^ 
BogsiiW. 1321. 
1322. 
1323. 
1824. 
1325. 1326. 
1327. 
1328. 
1329. 
1830. 1331. 

1332. 

1388. 

^ 1334. 

; 1335. 1336. 
1337. 
1338. 
1339. 
13^. 1341. 
1342. 
1343. 
1344. 
1345. 1346. 
1347. 
1348. 
1349. 
1350. 1351. 
1352. 
1353. 
1354. 24 August. 


2- 3. 


15 Febr. 


19 Apnl. 


7 Juni. 


D. 


3— 4. 


7 — 


11 — 


30 Mai. 


C. 


4- 5. 


23 Jan. 


27 Marls. 


15 — 


B. 


5— 6. 


12 Febr. 


15 AprU. 


3 Juni. 


AG. 


6- 7. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. 


7— 8. 


19 Jan. 


23 MarU. 


11 — 


E. 


8- 9. 


8 Febr. 


12 April. 


31 — 


D. 


9—10. 


31 Jan. 


3 — 


22 — 


CB. 


10—11. 


19 Febr. 


23 — 


11 Juni. 


A. 


11—12. 


4 — 


8 - 


27 Mai. 


G. 


12-13. 


27 Jan. 


31 Marls. 


19 


F. 


13-14. 


16 Febr. 


19 April. 


7 Juni. 


ED. 


14-15. 


31 Jan. 


4 — 


23 Mai. 


C. 


15—16. 


23 — 


27 MarU. 


15 — 


B. 


16-17. 


12 Febr. 


16 April. 


4 Juni. 


A. 


17—18. 


28 Jan. 


31 Marls. 


19 Mai. 


GF. 


18—19. 


16 Febr. 


20 April. 


8 Juni. 


F^ 


19—20. 

• 


8 — 


12 — 


31 Mai. 


D. 


20-21. 


24 Jan. 


28 Marls. 


16 — 


C. 


21—22. 


13 Febr. 


16 April. 


4 Juni. 


BA. 


22-23. 


4 — 


8 — 


27 Mai. 


G. 


23-24. 


27 Jan. 


31 Marls. 


19 — 


F. 


24—25. 


9 Febr. 


13 April. 


1 Juni. 


E. 


25-26. 


1 - 


4 — 


23 Mai. 


DC. . 


26—27. 


23 — 


27 MarU. 


15 — 


B. 


27-28. 


12 — 


16 April. 


4 Juni. 


A. 


28-29. 


28 Jan. 


1 — 


20 Mai. 


G. 


29-30. 


17 Febr. 


20 - 


8 Juni. 


FE. 


30—31. 


8 — 


12 — 


31 Mai. 


D. 


31-32. 


24 Jan. 


28 Marls. 


16 — 


C. 


32—33. 


13 Febr. 


17 April. 


5 Juni. 


B. 


33-34. 


5 — 


8 — 


27 Mai. 


AG. 


34—35. 


20 Jan. 


24 Marls. 


12 — 


F. 


35—36. 


9 Febr. 


13 April. 


1 Juni. 


E. De sidato 20 af Kon^ Magnus's Regjeringsaar rare i Fa^llesskab med 
Sonnen Haakon VI, og findes derfor oplagnc paa folgende Side i 
2den Rubrik. XX Chriiti 
Aar, 


Kongens 
Rigsaar, 


Söndag 
Sepiuagesima, 


Paatkedag, 


Pindsedag, 


Sömdmg$- 1 
Bogslao. | 


Kong Uaakon VL Magnussöns Regjering. 9/24 Aug. 1355 — Juli? i380, | 
24 


9/24 
Aug. 


Aug, 


13&5. 


36-37. 


- 1. 


1 Febr. 


5 April. 


24 Mai. 


D. 


1356. 


37-38. 


1- 2. 


21 — 


24 — 


12 Juni. 


CB. 


13W. 


38-39. 


2- 3. 


5 — 


9 — 


28 Mai. 


A. 


1358. 


39-40. 


3- 4. 


28 Jan. 


1 — 


20 — 


G. 


1359. 


40-41. 


4- 5. 


17 Febr. 


21 — 


9 Juni. 


F. 


1360. 


41-42. 


5- 6. 


2 — 


5 — 


24 Mai. 


ED. 
C. 


1361. 


42-43. 


6- 7. 


24 Jan. 


28 Marls. 


16 — 


1362. 


43-44. 


7- 8. 


13 Febr. 


17 April. 


5 Jani. 


B. 


1363. 


44-45. 


8- 9. 


29 Jan. 


2 — 


21 Mai. 


A. 


1861. 


45-46. 


9-10. 


21 — 


24 MarU. 


12 -^ 


GF. 


1365. 


46-47. 
47-48. 
48-49. 


10-11. 
11-12. 
12-13. 


9 Febr. 
1 — 
14 — 


13 April. 
5 — 

18 — 


1 Juni. 
24 Mai. 
6 Juni. 


£. 
C. /; 


1366. 
1867. 


1368. 


49-50. 


13-14. 


6 - 


9 — 


28 Mai. 


Bi^.-* 


1369. 


50-51. 


14-15. 


28 Jan. 


1 — 


20 — 


G. 


1370. 


51-62. 


15-16. 


10 Febr. 


14 - 


2 Juni. 


F. 


1371. 


52-53. 


16-17. 


2 — 


6 — 


25 Mai. 


E. 


1372. 


53-54. 


17-18. 


25 Jan. 


28 MarU. 


16 — 


DC. 


1373. 


54-55. 


18-19. 


13 Febr. 


17 April. 


5 Juni. 


B. 


1374. 


55-56. 


19-20. 


29 Jan. 


2 — 


21 Mai. 


A. 


1875. 
20-21. 
21-22. 


18 Febr. 
10 — 


22 — 
13 


10 Juni. 
1 — 


G. 
FE. 


1376. 


1377. 
22-23. 


25 Jan. 


29 Marts. 


17 Mai. 


D. 


1378. 
23-24. 


14 Febr. 


18 April. 


6 Juni. 


C. 


1379. 
24-25. 


6 — 


10 — 


29 Mai. 


B. 


1380. 
Kong 
25-26. 


22 Jan. 


25 Marl«. 


13 — 
/ — 3 August 


AG. 

1387, 


Olaf Haakons 


söni Regjerin^ 


r. 29 Juli 138 
29 Juli, 


1381. 


— 1. 


10 Febr. 


14 April. 


2 Juni. 


F. 


1382. 


1 2. 


2 — 


6 — 


25 Mai. 


E. 


1383. 


2— 3. 


18 Jan. 


22 Marts. 


10 


D. 


1384. 


3— 4. 


7 Febr. 


10 April. 


29 


CB. 


1385. 


4— 5. 


29 Jan. 


2 — 


21 


A. 


1386. 


5— 6. 


18 Febr. 


22 — 


10 Juni. 


G. 


1387. 


6— 7. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. XXI Christi 

Aar, 


Kongent 
Rigsaar, 


Söndag 
Sepluagesima. 


Paaskedag. 


Pindsedag. 


Söndags" 
Bogstat, 


Dronning Margaretat Regjering, 2 Februar 1388 — September 1389. 
2 Februar. 


1388. 


— 1. 


26 Jan. 


29 MarU. 


17 Mai. 


ED. 


1389. 


1— 2. 


14 Febr. 


18 April. 


6 Juni. C. 
. 1389 — 1442, 


Kang Erik af Pomems Regjering. 14 Septbr. 
14? Septbr, 


1389. 


— 1. 


14 Febr. 


18 April. 


6 Juni. 


C. 


1390. 


1— 2. 


30 Jan. 


3 - 


22 Mai. 


B. 


1391. 


2- 3. 


22 — 


26 Marto. 


14 — 


A. 


1392. 


3— 4. 


11 Febr. 


14 April. 


2 Juni. 


GF. 


1393. 


4—5. 


2 — 


6 — 


25 Mai. 


E. 


1394. 


5— 6. 


15 — 


19 — 


7 Juni. 


D. 


1395. 


6— 7. 

7- 8. 


7 — 
30 Jan. 


11 — 
2 — 


30 Mai. 
21 — 


C. 
BA. 


1896. 


1897. 


8- 9. 


18 Febr. 


22 — 


10 Juni. 


G. 


1396. 


9—10. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. 


1399. 


10—11. 


26 Jan. 


30 Marts. 


18 — 


E. 


1400. 


11-12. 


15 Febr. 


18 April. 


6 Juni. 


DC. 


1401. 


12-13. 


30 Jan. 


3 — 


22 Mai. 


B. 


1402. 


13-14. 


22 — 


26 MarU. 


14 — 


A. 


1403. 


14-15. 


11 Febr. 


15 April. 


3 Juni. 


G. 


1404. 


15—16. 


27 Jan. 


30 Marto. 


18 Mai. 


FE. 


1405. 


16-17. 


15 Febr. 


19 April. 


7 Juni. 


D. 


1406. 


17-18. 


7 — 


11 — 


30 Mai. 


C. 


1407. 


18-19. 


23 Jan. 


27 Marts. 


15 — 


B. 


1408. 


19-20. 


12 Febr. 


15 April. 


3 Juni. 


AG. 


1409. 


20-21. 


3 — 


7 — 


26 Mai. 


F. 


1410. 


21—22. 
22-23. 


19 Jan. 
8 Febr. 


23 Marts. 
12 April. 


11 — 
31 - 


E. 
D. 


1411. 


1412. 


23—24. 


31 Jan. 


3 — 


22 — 


CB. 


1413. 


24-25. 


19 Febr. 


23 — 


11 Juni. 


A. 


1414. 


25—26. 


4 — 


8 — 


27 Mai. 


G. 


1415. 


26-27. 
27-28. 


27 Jan. 
16 Febr. 


31 Marts. 
19 April. 


19 — 
7 Juni. 


F. 
ED. 


1416. 


1417. 


28—29. 


7 — 


11 — 


30 Mai. 


C. 


1418. 


29—30. 


23 Jan. 


27 Marts. 


15 — 


B. 


1419. 


30-31. 


12 Febr. 


16 April. 


4 Juni. 


A. 


1420. 


31 -32. 


4 — 


7 — 


26 Mai. 


GF. xxn C/brtfff» 
Amr, Kongemt 
Rigsanr, Söndag 
Septuage*i\ Paaskedag» Pmdsedmg, SSmdags 
Bogtttn. 1421. 
1422. 
1428. 
1424. 
1425. 1420. 
1427. 
1428. 
1429. 
1490. 1431. 
1482. 
1483. 
1434. 
1435. 1436. 
1437. 
1488. 
1489. 
H4a 
T441. 
1442. 14? Stpthr. 
32-33. 
33—34. 
34-35. 
35—36. 
36-37. 
37—38. 
38-39. 
39—40. 
40—41, 
41-42. 
42-4a 
43—44. 
44-45. 
45—46. 
46—47. 
47—48. 
48-49. 
49-50. 
50—51. 
51-52. 
52-53. 
53—54. 19 Jan. 
8 Febr. 

31 Jao. 

20 Febr. 

4 — 

27 Jan. 

16 Febr. 
1 — 

23 Jan. 

12 Febr. 

28 Jan. 

17 Febr. 

8 — 

24 Jan. 

13 Febr. 

5 — 

27 Jan. 

9 Febr. 
1 — 

24 Jan. 
12 Febr. 

28 Jan. 23 MarU. 
12 April 

4 - 
23 — 

8 — 
31 MarU. 
20 April. 

4 — 

27 Marls. 

16 AprU. 
1 — 

20 — 

12 — 

28 Harte. 

17 AprU. 
8 — 

31 MarU. 

13 April. 

5 — 
27 MarU. 
16 April. 

1 — 11 Mai. 
31 — 
23 — 
11 Jnni. 
27 Mal 

19 — 
8 Jnni. 

23 Mal 

15 — 

4 Jnni. 

20 Mai. 
8 Jnni. 

31 Mal 

16 — 

5 Juni 
27 Mai. 

19 — 

1 Juni 

24 Mal 
15 — 

4 Juni 

20 Mal E. 

D. 

C. 
BA. 

G. 

F. 

£. 
DC. 

B. 

A. 

G. 
FE. 

D. 

C. 

B. 
AG. 

F. 

£. 

D. 
CB. 

A. 

G. 1442. 
1443. 
1444. 
1445. 1446. 
1447. 
1448. 
1449. Kong Ckrittofferi Regjering. i Juni i442 — 6 Januar iH8. 

i Juni, 

— 1. 28 Jan. 

1—2. 17 Febr. 

2—3. 9 — 

3— 4. 24 Jan. 

4—5. 13 Febr. 

5—6. 5 — 

6. 21 Jan. 
9 Febr. 1 April. 
21 — 

12 — 
28 MarU. 
17 April 

9 — 
24 MarU. 

13 April. 20 Mal 
9 Juni 
31 Mal 
16 — 
5 Juni 
28 Mal 
12 — 
1 Juni. G. 

F. 
ED. 

G. 

B. 

A. 
GF. 

E. xxm Chri$U 
Aar, Kongeni 
Rigsaar» Söndag Ptuiskedag, Pindiedag. S6ndags' 
BogsUn, Kong Christum L 

29 Juli, 

1450. — 1. 

1451. 1— 2. 

1452. 2— 3. 

1453. 3— 4. 

1454. 4— 5. 

1455. 5— 6. 

1456. 6— 7. 

1457. 7— 8. 

1458. 8— 9. 

1459. 9—10. 

1460. 10—11. 

1461. 11—12. 

1462. 12—13. 

1463. 13—14. 

1464. 14—15. 

1465. 15—16. 

1466. 16—17. 

1467. 17-18. 

1468. 18—19. 

1469. 19—20. 

1470. 20-21. 
"1471."^ 21-22. 

1472. 22 -23. 

1478. 23—24. 

1474. 24—25. 

1475. 25—26. 

1476. 26—27. 

1477. 27—28. 

1478. 28—29. 

1479. 29-30. 

1480. 30—31. 

1481. 31. Regjering, 29 JuU 1450 — 21 Mai 1481, 1 Febr. 
21 — 

6 — 

28 Jan. 

17 Febr. 

2 — 
25 Jan. 

13 Febr. 

29 Jan. 

21 — 
10 Febr. 

1 — 

14 — 
6 — 

29 Jan. 
10 Febr. 

2 — 

25 Jan. 
14 Febr. 

29 Jf^n. 

18 Febr. 

10 — 

26 Jan. 
14 Febr. 

6 — 

22 Jan. 

11 Febr. 
2 — 

18 Jan. 

7 Febr. 

30 Jan. 
18 Febr. 5 April. 
25 — 

9 — 

1 — 

21 — 

6 — 

28 Martfl. 

17 April. 

2 — 

25 Marls. 

13 April. 

5 — 

18 — 
10 — 

1 — 

14 — 

6 — 

29 Marls. 

17 April. 

2 — 

22 — 
14 — 
29 Marls. 

18 April. 

10 — 

26 MarU. 
14 April. 

6 — 
22 Marls. 

11 April. 
2 — 

22 — 24 Mai. 
13 Juni. 

28 Mai. 

20 — 
9 Juni. 

25 Mai. 

16 — 

5 Juni. 

21 Mai. 

13 — 

1 Juni. 

24 Mai. 

6 Juni. 

29 Mai. 

20 — 

2 Juni. 

25 Mai. 

17 — 

5 Juni. 

21 Mai. 
10 Juni 

2 — 
17 Mai. 

6 Juni. 

29 Mai. 

14 — 
2 Juni. 

25 Mai. 
10 — 

30 — 
21 — 
10 Juni. D. 
C. 

DA. 
G. 
F. 
E. 

Da 

B. 

A. 

G. 
FE. 

D. 

C. 

B. 
AG. 

F. 

E. 

D. 
CB. 

A. 

G. 

F. 
ED. 

C. 

B. 

A. 
GF. 

E. 

D. 

C. 
BA. 

G. d±] XXIV //. Tabel wer Paasken samt Söndagtbogtta» for i482—156t 


1 ^«r. 1 


Paaske. 


Sömd» B. 


Aar, 


PaoMke, 


1 Sönd. B. I 


1482. 


7 April. 


F. 


1522. 


20 April. 


E. 


1483. 


30 Marls. 


£. 


1523. 


5 - 


D. 


1481. 


18 April. 


nc. 


1524. 


27 MarU. 


CB. 


1485. 


3 — 


B. 


15*25. 


16 April. 


A. 


1486. 


26 Marts. 


A. 


152a 


1 — 


G. 


1487. 


15 April. 


G. 


1527. 


21 — 


F. 


1488. 


6 — 


FE. 


1528. 


12 — 


EP. 


1489. 


19 — 


D. 


1529. 


28 MarU. 


C. 


1490. 


11 — 


C. 


1530. 


17 April. 


B. 


1491. 


3 — 


B. 


1531. 


9 — 


A. 


1492. 


22 — 


AG. 


1532. 


31 MarU. 


GF. 


1493. 


7 - 


F. 


1533. 


13 April. 


E. 


1494. 


30 MarU. 


E. 


1534. 


5 — 


D. 


1495. 


19 April. 


D. 


1535. 


28 MarU. 


C. 


1498. 


3 — 


CB. 


1536. 


16 AprU. 


BA. 


1497. 


26 MarU. 


A. 


1537. 


1 — 


G. 


1498. 


15 April. 


G. 


1538. 


21 — 


F. 


1499. 


31 Marls. 


F. 


1539. 


6 — 


E. 


1500. 


19 April. 


ED. 


1540. 


28 M^rU. 


DC. 


1501. 


11 — 


C. 


1541. 


17 April. 


B. 


1502. 


27 Marls. 


B. 


1542. 


9 — 


A. 


1503. 


16 April. 


A. 


1543. 


25 MarU. 


G. 


1504. 


7 — 


GF. 


1544. 


13 April. 


FE. 


1505. 


23 Marls. 


E. 


1545. 


5 — 


D. 


1506. 


12 April. 


D. 


1546. 


25 — 


C. 


1507. 


4 — 


C. 


1547. 


10 — 


B. 


1508. 


23 - 


BA. 


1548. 


1 — 


AG. 


1509. 


8 - 


G. 


1549. 


21 — 


F. 


1510. 


31 Marls. 


F. 


1550. 


6 — 


E. 


1511. 


20 April. 


E, 


1551. 


29 MarU. 


D. 


1512. 


11 — 


DC. 


1552. 


17 April. 


CB. 


1513. 


27 Marls. 


B. 


1553. 


2 — 


A. 


1514. 


16 April. 


A. 


1554. 


25 MarU. 


G. 


1515. 


8 — 


G. 


1555. 


14 April. 


F. 


1516. 


23 MarU. 


FE. 


1556. 


5 — 


ED. 


1517. 


12 April. 


D. 


1557. 


18 — 


C. 


1518. 


4 — 


C. 


1558. 


10 — 


B. 


1519. 


24 — 


B. 


1559. 


26 MarU. 


A. 


1520. 


8 — 


AG. 


1560. 


14 April. 


GF. 


1521. 


31 MarU. 


F. 


1561. 


6 — 


E. XXV 

BEREGNING AF KONGERNES AAB. 

De »Idste norske Breve mangle fordetmeste Angivelse af Tid og Sied; 
fra Midien af 13de Aarbundrede, da Dateriug mere og mere blev almindelig, 
regnedes siiart fra Guds Aar, snart fra Kongens Regjerings-Tiltradelse (anno 
regniy d äre rHkis), Skjönt Norge fra denne Tid af var et Arverige med en 
fast og anerkjendt Arvegangslov, regnede dog Eftermanden i Almindeiighed 
ikke sin Regjering fra Formandens Dödsdag, men fra den Dag^ da kan höiti- 
delig blev tagen Hl Konge af Folket^. Der maatle altid hengaa nogen Tid, 
indeu Thing künde samles, og derfor finden man et kortere eller Itengere 
Tidsnim mellem Formandens Död og Eflermandens Rigsaars Begyudelse. Var 
nu blot Hyldingsdagen optegnet, vilde Aarets Bestemmelse vere saare let, men 
derom mangler man nssten ved enhver Leiligbed Oplysning. Man maa derfor 
ved Hjslp af de Data, selve Diplomerne indeholde, s6^q at komme deuue Dag 
saa nsr som muligl. Ved Valget mellem forskjellige Dage, naar mau kuu 
tilnsrmelsesvis kan bestemroe den rette, er den Bestemmelse i Hirdskraaen^, at 
hint Hyldingsthing skulde holdes paa en Söndag eller en Höitidsdag, ofte 
afgjörende. 

Efler det ovenfor oplysle om Vanskeligheden ved det cbristne Aars rig* 
tige Bestemmelse, er det nödvendigt ved denne Undersögelse at gaa ud fra et 
ubetinget sikkert Tidspunkt. Dette maa den Solformörkelse i det uordlige 
Europa 5te August 1263 ansees for, som Kong Ilaakon Haakonssön var 
Vidne til under sit Opbold paa Orkenöerne, og som i bans Saga omtales umid- 
delbart för Lafransmesse (10 Aug.)*'^. Ifölge samme Sagas Berelning dödeban 
under dette Opliold paa Gerne i Kirkevaag Natten til Söndag efler Luciemesse, 
altsaa Nat til den ißde Decbr. 1263. 

Sonnen Magnus Haakonssön^ kaldet Lagaböter, bavde i Faderens levende 

^) nirdskraacnsSte Kapitel (Norges gatnle Lote 11.395 — 396) ,,um konungs tekju*' 
viser dette. För denno Anerkjcndelse fra Folkets Side af bans Arveret havde 
fundet Sted, künde Kongen ingen Regjcringsmyndighcd öve, og kaldtcs derfor 
indtil da kun konungs-efni, Kongsfcmne, vordcnde Konge, ligesom Biskopperne 
mellem dcres Valg og Viclse kaldtes biskups-efni (electus), og först regnede 
deres Virksomlied fra Vielsesdagen (anno consecrationis, ä äri biskupsdcemis). 

•) Anf. Slevg. S. 395. 

»«) L'art de verificr les dates. I. 53. Hak". Hak. S. cap. 319.330. (Fornm. Sögur.X. 
125. 148). Sagaen siger udtrykkeligt, at Luciemessen (13 Decbr.) i det Aar, 
Kongen dödc, indtraf paa en Thorsdag, hviiket passer paa Aar 1263. XXVI 

Live faael Kon^ntm Of rar bleven krönet; for kam bortfaldl altoaa den Ted* 
tafue HyMin^. Han regnede derfor sin Reffjerings TiltrtBdelse fra Faderetu 
D6dsda§. Da han styrede Riget under Faderens Tog, og försi od i Faiteo 
1264 fik Kundskab om Dödsfaldet, bar man villel regne bans Aar fra denne 
Tid, Of nennest fra BegraveUesdagen 22 Marts^^; nen to ntvivUomme Date<- 
ringer vise, at ban bar regnet det fra et eldre Datum. I Hirdskraaen Kap. 
36 ftndes Dateringen: Paalsmesse om Vinteren (25 Jannar) efler Christi Byrd 
1273 i Kong Magnns's lOde Regjeringsaar, og bans Bylov for Bergen er 
ndstedt: Vincentü Dag (22 Januar) 1276 efler Christi Byrd, i bans ISde Aar ^^ 
Disse Dateringer, der ftndes saaledes i alle gamle Lovcodices, godtgjöre, at 
ban bar regnet sit Aar fra en Dag för 25 og 22 Januar 1264, og to Breve 
fhi Septbr. 1277 vise^*, at det regnedes efler 22 Septbr. 1263. Meilern disse 
Yderpnnkter maa Dagen falde, og da Faderen allerede ved Midsommer 1263 
var afreist til OrkenÖeme, kan Magnus ei have regnet sit Aar fra den Dag, 
bau paa Faderens Vegne overtog Rigsstyrelsen i dennes Fraver. Vi maa da 
holde OS til Dödsdagen 16 Beehr* som den eneste rimelige Dag, bvorfira ban 
regnede sin Regjering, og finde Bestyrkelse berfor i bans Eflermands Rigsaars 
Beregoing. Efler Samtidens enstemmige Vidnesbyrd d&de Kong Magnus i 
Bergen den 9 Mai 1280 i bans Regjerings 17de Aar. 

Sonnen Erik Magnussön var ligeledes i Faderens Live tagen til Konge, 
ligesom den yngre Sön Uaahon var given Hertugsnavn, og bin regnede sin 
Regjerings Tiltroidelse fra den lüde Mai 1260^ Dagen efler Fadereos Död, 
og fra samme Dag regnede Broderen Haakon sit Hertugdömmes Aar, Kong 
Eriks Kroning i Bergen 2 Juli (Svitunsmesse) bar bermed intet at gjöre. 1 
Brev, dat. 16 Kai. Juni (17 Mai) anno regni pHmo^ meldte Kong Erik Edvard 
L af England sin Faders nys indtrufne Död'^; altsaa er Brevet fra 1280, og 
Erik bar regnet sin Regjerings Begyndelse för denne Dag, d. e. för sin Kro- 

>^) Samlinger til norske Folks og Sprogs Bist. II. 129-130. 

1 >) fiorgti gamU Lor>e. II. 288. 428. Naar derfor i Dipl. Norv. No. 64 a. Christi 
Aar 1273 1 Aug. (S. 54) er henfört (S. 57) til Kongens Ute Aar, isledetfor 
bans lOde, maa dette viere en Skrivfeil, da Dateringen, som den staar, ikke 
vcd nogen kjendt Beregning kan forklares. Feilen finde« forresten og hos 
Torfieus (Bist. Norveg. IV. 336), der sces at have benyttet et andet Exemplar 
af Diplomet. 

1 >) TkorkeUn Diplomat, II. 78. 80. 

1 *) TkwheUM Analecta p. 164. XXVII 

mag. At bcgge Brödre re^oede deres FeUesstyrelsM Atr ens, indlyser tf 
flere Breve, 09 aaar da Dipl, Norv. I. No. 80, udstedt af Haakon, er daterei 
Aar efter Guds Byrd 1292, Maadag för Halvardsmesse Cd. e. 12 MaQ i vor! 
Hertagdömmes 13de Aar, saa viser dette, at Brödrenes Regjering allerede var 
begyndt fär denne Dag. Det maa da vere skeet umiddelbart efter Fadereas 
Död. Köng Erik döde i Bergm iSde Juli 1299^^. 

Broderen Haakon V Magnussön (dea iEldre) kaldes i Diplomeme 
hyppig den Kronede China kördna&t)y og skjelnes derved fra Kong Haakon 
den Yngre^^ Han er uden Tvivl tagen til Konge og bar regnel sit Aar fra 
Laurent ii Dag (lüde AugusiJ i2d0. Et Brev fra bam tU Kong Edvard II i 
England er nemlig dateret: Bergen, V Idus Augusti (9de August) anno decimo 
seplimo^^, og angaar norske og engelske Kjöbmends gjensidige KJager, hvorom 
Kong Edvard öftere havde skrevet til Haakon i sin Regjerings lOde Aar. 
Edvards Aar begynder med 8de Juli 1307, fölgelig börer denne Brevvexling 
tu Cbristi Aar 1316, og det ovennievnte Brev fra Kong Haakons 17de Aar 
er alUaa fra 1316, d. e. bans Aar falder efter 9 August. £n Retterbod^* er 
udstedt af bam i Bergen 2 Netter efter Lafrantsvaka (d. e. 12 August) i 
bans I5de Aar; da man nu af Dipl. Narv, I. No. 143 seer, at Kongen Site 
August 1314 besternt var i Oslo, bar ban neppe to Uger forud v»ret i Bergen. 
Retterboden maa da henf5res til 12 August 1313, og Kongens Aar falder för 
12 August Meilern 9 og 12 bar man kun den störe Festdag Laurentii-Messe 
lOde August, bvorfra 'bans Regjering kan regnes. Kong Haakon döde i Oslo 
8 Mai i3i9. 

Magnus Eriksson fulgte Morfadereu paa Norges Tbrone og blev til- 
lige Sveriges Konge. At bans Regjering i Norge er regnet fra Slutningen 
af August, niermest St Bartholomai-Messedag 24 August 1319^ fremgaar af 
folgende Data. Et Drabsprov {JHpL Norv, I. No. 341) er udstedt Bartbolomvi 
Aften (23 Aug.) i Magnus's 35te Aar angaaende et Drab, begaaet Tirsdag 

^*) Mit Bevis herfor findes i Nonk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur. II. 421 

— i22. 
'*) Et andet Skjelnemicrke mellem begge disscKongcr af samme Navn er, Graden 

Sproget og Skrifien, at den jEldre almindeligst kaldes „med guds mMAim,^* 

den Yngre „med guds näd Noregs konungr^*' samt at den sidste senere titaleres 

j,Noregs ok Sviarikis konungr.*' 
1'') Rtfmer Foedcra etc. vol. II. p. I. (London 1818.) p. 294. 
»•) Norges gftmle Lote, III. 106—108. xxvni 

efter MikjtlsmeMe • dei samme Kongos Aar. Da Drabet nddreiidig naa 
wre begaael för Provet derom, hörer 23de Angast til d^ fölfeode Aar efler 
Christas; altsaa begyuder Magnus's Aar efter den 23 August. Et af Koog 
Magnus i hans eget Overver i Tdn$berg odstedt Brev^^ er dateret Söndag efler 
Bartholomvi i hans 17de Rigsaar. DeUe maa vere af Aar 1335, i hvilkef 
Aars Aagast og September Kongen var i Tönsberg, medens han paa sanune 
Tid i 1336 opholdt sig i Sverige^. Fölgeiig falder Kongens Regjerings- 
Tiitnedelse for 27 August^ og mellem 23 og 27 Angnst er Bartholooicos- 
messen 24 August den eneste anseede Festdag. Uagtet Magnus i de sidste 
20 Aar af sit Liv maa betragtes som afsat, og Sonnen Haakon styrede Riget, 
udförte han dog enkelte Regjeringshandlinger lige til sin Död, ligescmi man 
vedblev at regne efter hans Aar. Han druknede paa Bömkelfjorden den iste 
December 1374. 

Med Hensyn til Sönnens Haakon VI Magnussöns (den Yngres) Re- 
gjerings Tiltrsdelse er ikke alene Dagen, men ogsaa Aaret usikkert Den 15 
August 1343 gaves den unge Haakon Kongenavn paa Varberg Slot*^, og 
17 Juli 1344 samtykkede Norges Almue heri (Dtp/. Norv: I. Ho. 290). I 
1350 skal efler Torfei Vidneshyrd Regjeringen i Sverige viere overdraget til 
Erik og i Norge til Haakon, hvilket dog tiltrsnger Bestyrkelse. Desuagtet 
regnes hans Aar ikke fra nogen af disse Begivenheder. Man finder derimod 
hans Aar beregnet fra 1345 i to Breve, det ene udstedt 8de Dag Jul i Kong 
Magnus's 35te og Kong Haakons 8de Regjeringsaar (d. e. 1 Januar 1354?); 
det andet Söudag 'för Pindse i Maguus's 27de og Haakons Iste Aar (d. e. 
28 Mai 1346)^^. Ligesaa har Suhm {Danm. Hist. XIII. 842. 845) to Retter- 
böder, udstedte i Stockholm af begge Konger i Fasten, i Magnus 43de og 
Haakons 6te Aar (d. e. 1362). Herefler skulde dennes Aar regnes fra 1356; 
men dette er vist en Feilskrifl af 6te for 7de Aar, og slige Feil ere i Af- 

»») Dipl Am. Magn, fasc. 52. No. 1 b. 

'®) 12tcAug. 1336 i Stockholm (^Sarlorius Urspr. d. deutsch. Hanse, v. Lappenberg. 

II. 347), 18de Aug. i Upsala (\h.), 8de Sept. i Stockholm. ^DipL Norv, I. No. 

241.) 
>ij Samt, til Norske Folks og Sp. Hist. V. 575 ff. 
»') Diplom i Sandehcrred, og Saml til Norg. Hist. IV. 590. Man finder Dateiinger 

fra Kong Haakons 26de Aar (f. Ex. Dipl, Norv, I. No. 466), hvilket maaske 

bör forklares af de her ntevnte afvigonde Rigsaars-Beregninger; thi han op- 

levede ikke sit 26de Rigsaar efler almindelig Rcgning. XXIX 

skrifkerne af Reiterböderne saare hyppige. De flesteog bedste Diplomer vise 
derimod, at Haakon den Yngres Regjering er regnet fra Aaret 1355 omlreni 
ted Midien af August Maaned, Hans eget Brev om Stilstanden med de tydske 
Sösteder er ndstedt i Bjorlanda Kirke ved Bahus „anno 1369 feria quarta 
ante nalivitatem Mari«, anno regni Norvegi» decimo quinto (5 Sept 1369)^^ 
og et andet Brev er dateret Söndag efler Barthoiomei anno domini 1376, 
„var ^at a eino are ok tuttugtu rikis Hakonar Noregs konongs^ (26 Aug. 
1376)^^. Disse Breve vise, at Haakons Aar er regnet fra 1355 for 26 Au- 
gust, £n Retterbod af Kong Haakon er dateret: Bergen Söndag för Laorentii 
i bans 17de Aar^^ Dette kan da v»re 1371 eller 1372 nogle Dage fÖr 10 
Aug. Men i Begyndelsen af August 1371 laa han i Leir for Stockholm^^, og 
15 Aug. eller deromkripg ^«i, A. befriede han sin Fader aT bans, lange Fangen* 
skab^^. Fölgelig maa hin Retterbod fra Bergen vn^re udstedt Aaret efter, i 
hvUket Kong Haakon virkelig var i Norge (Febr. i Oslo, Mai paa Nordmöre, 
Deobr. i Bbrgen), eller den 8 August 1372, og efter 8 August regnes altsaa 
bans Aar. Mellem 8de og 26 August har man 3 mterkelige Festdage: Latf- 
rentii, assumptionis MarioD og Barthplomei Dag, og mellem disse er intet Valg 
muligt, saa at bans Aar for Tfden ei nermere kan bestemmes end til en Fest- 
dag mellem 8de og 26de August. — Kong Haakon Vis Dödsdag kan ligeledes 
endni|>kun tilmermelsesvis bestemmes. At han döde i Oslo i Aaret 1380 er 
vist, men Dagen kjeudes ikke. Huitfeld angiver 1 Mai, men endnu 10 Juni 
d. A. lod han i sin personlige Nerverelse et Landsvislbrev udstede paa Töns- 
berghus^^, hvorfra hau altsaa senere har hegivet sig til Oslo. Ved Mikkels- 
dagstider var derimod bans Död allerede bekjendt i den afsides Grcndsebygd 
Odemark, hvorfra et Brev (i Rigsarkivet) er udstedt Ugen efter Mikkelsmesse 

»*) Sartorius Urspr. d. Hansa. IL 672. 673. 

^*) #ly>/. Am, Magn. fasc. 55. No. 7 a. 

••) Nargei gamle Lote, HI. 191. 

*<) Hardorf Anhang til Rimchrön. II. 35. Lagerbring Svea Rikes Historie III. 536. 
Diplom blandt Peringsköldiana. 

*i) Lagerbring anf. St. 541. 

SB) Diplom hos Sognepr. S. 0. Wolff. Jfr. Munthe i Samt, til Noig. Hist. III. 613 
—614. Naar iövrigt Muntho sammcsteds (S. 614 Lin. 13) har liest et Frag- 
ment angaaonde Kong Haakons DAd> som om der stod Pingtt, og derfor har 
troet, at bans Död maa have ligget Pindsen nogenlunde nier, da er dette feil- 
agtigt I Fragmentct staar ncmlig finU, d. c. lindes, og Udtrykkct opiysei* 
altsaa intet om Dödsdagen. 

I. c XXX 

„a fyrsiu ar€ frafalU Makonar sonar Magvttsar konmigs, d. e. ISSO, efler hvad 
aedenfor oplyses om Sonnen Olafs Regjerings BegynMae, Haakons Dddsttd 
vUde nöiagdgere könne beslemmes, livis man tnrde beiiföre et paa Fidje 
(Söndhordland) 10 Aug. „areno efUr frafall Hakonar N. ok S. k.**^^ til dette 
Aar; thi da maatle han vere död nim Tid för 10 Aug. Men Aaret efler 
hans Frafald hentyder raarere paa 1381; thi at Sdnneii da alierede 13 Dage 
forud var i Throndhjem tagen til Konge, var iiden Tvivl endda ubekjeodt paa 
Söndhordland. Man ved altsaa kun, at Haakon dode vd paa Sommeren 1380. 
Olaf Haakonssöny Haakons og Margaretes eneste Sön, var ved Fade* 
rens Död umyndig, og siden 1375 Konge i Danmark. Hans Regjeringsaar er 
hidtil paa Suhms vakleude Ord {ßanm, Hist, XIV. 94. 129) almiadeMg regnet 
fra 1380; men dette er ikke rigtigt Kong Olafs Privilegier for Jcmleme ere 
udstedte „i Trondeyme . . . . a Olafs voku dag then forra (29 Juli) er ver 
wdom til konungs teknir a fyrsta are rikb vars Noregs*'^^. Fölgelig er haa 
bleven tagen til Hange % ThroiuUtjem den 29de Juli, At delte akulde vsret i 
Aaret 1380, lader sig efter det nys anförte om Haakons sildigere Död ikke 
antage, iser da Olaf dengang var i Danmark, og saaledes ei saa snart derefter 
knnde viere kommen til Throndhjem. Derimod haves flere Yidnesbyrd for, at 
hans Aar er regnet fra Sommeren i36L Saaledes Dipl, Norv. I. No. 493, 
udstedt i Tönsberg „Tirsdag i Fastens Begyndelse 1385 i Kong Olafs 4de Aar", 
og iser Dipl. Am, Magn, fasc. 37. No. 9. Dette er en Lagmandsdom fra Ry- 
fylke, udstedt Fredag för Barnabas (11 Juni) i Kong Olafs 7de Rigsaar ^ok a 
fyrstu are rikis minnar fru drotning Margarete rikisstjomar i Norege**. Da bu 
Margaretes Iste Aar umuligt kan begynde för efler Olafs Död (3 Aug. 1387), 
maa Juni i hendes Iste Aar blive 1388, der atter som Olafs 7de Aar, regnet 
fra 29 Juli, henviser til 1381 som Udgangsaar. Mod Aulagelsen af 1381 
som det rette Aar kan man anföre Dipl, Norv. I. No. 479, daleret craslino 
Laureudi (11 Aug.) 1383, i Kong Olafs 2det Aar (istedetfor 3die), og en 
Retterbod for Island, som skal veere udsliedl i Töosberg Onsdag efler Bartho- 
lomaei (24 Aug.) 1384 i hans 3die Aar''. Efter disse skulde hans Aar enten 

>*) Munhelitsbogen p. 59. 

«•) Samt. t. Norg. Hist. I. 37—39. 

>') QrönUmdi kiitor, Mindesm, IH. 124, 127, SuAm, Dann. Hist. XIV. 533-535, 
begge efter en ntfere Kapibog i tydske Cancelli i Kbhvn. Aaret 1384 er rigtigt, 
thi i August 1385 var Kong Olaf ikke i Tönsberg, men paa Hjortholm i Sjel- 
land {Seripl, her. Dm, VI. 174), altsaa ligger Feilen i Rigsaaret. Maa kan XXXI 

vere re^et fira 1382, eller fra en Dag efter Slatningen af August 1381; men 
de OTeuanfdrte Vidnesbyrd for, al bans Regjerings-Tiltredelse regnes fra 29 
Juli iSSiy maa viere afgjörende. Kong Olaf döde plodselig paa Falslerbod 
Slot i Skaane 3 August 1387. 

Hans Moder Margarela (Valdemarsdatter) falgte sin bamlöse Sön i 
Regjeringen. De faa Breve, som regne fra hendes Regjerings Tiltnedelse, (de 
fleste Breve mellem 1387 og 1389 ere daterede fra Christi Byrd), viekke 
ingensomhelst Tvivl om, at hendes Aar efler gammel Vedtiegt er regnet fra 
hendes Hylding i Oslo 2 Februar 1388*^, Hon döde i Flensborgs Havn 28 
Oktbr. 1412, men hendes norske Rigsaar regnes kon til Septbr. 1389, da 

Erik af Pommern^ hendes Söslerdattersön, UHraadte Regjeringen i 
Norge» At bans Regjeringsaar i Norge regnedes fra 1389, er ved »Idre Un- 
dersögelser bragt paa det Rene'^, og Dagen lader sig med temmelig Vished 
henföre tU Midien af September, Dipl. Norv. I. No. 698 er udstedt senere 
Mari®messe-Aflen (7 Sept.) i Eriks 35le Aar, anno domini 1424; fölgelig 
regnes bans Aar efter 7 September. Dipl. Norv. I. No. 684 og 685 angaa 
de betalte Böder for et og samme Drab; det forste er udstedt Löverdag för 
Mikkelsmesse (25 Sept.) i Eriks 34te Aar, det andet Thorsdag (ör Yinternat 
(13 Oktbr.) 1422. Vil man ei antage det mod Landsvistbrevenes almindelige 
Indhold stridende, at der ligger et helt Aar mellem disse to Kvitteringer, saa 
maa Eriks Aarsregning begynde för 25 Septbr.^ bvilket yderligere stadfsstes af et 
af Munthe (Saml. IV. 589) anfört Brev, udstedt Mandag för Mikkelsmesse 1391 
i Eriks 3die Aar, d. e. 25 Septbr. Mellem 7 og 25 Septbr. indfalde 3 Fest- 
dage: Mariemessen (8 Septbr.), Korsmessen (14 Septbr.) og Matheusmessen 
(21 Septbr.), af hvilke den forste var mest og den sidste mindst anseet Paa 
Grund beraf er Eriks Aar hidtil antaget at begynde med 8 Septbr.'^, meu det 

maaske forklare do her paaviste Afvigelser i Dateringen deraf, at man i Norge 
var fra 1319 af vant til at regne Kongernes Aar fra sidste Haivdel af August 
Maaned, og saaledes stundom bar forglemt, at Olafs Aar begyndte 29de Juli. 
Dateringen i Retterboden kan desudcn vere en ren Lese- eller Afskriverfeil 
(iii for iiii). 

») Sukm, Daum. Bist. XIV. 199. 200. 

**) Werlauff i Nye Danske Magazin VI. 244, Munthe i Saml. t. Norges Uist. IV. 
588 (f.. Lange i Norsk Tidsskrift^ I. 256. Forövrigt gives rokelte Daleringer, 
f. Ex. Dipl Am. Magn. fasc. 70. No. 25, som antyde 1390 som Udgangiaarel, 
men Munthe bar tilfolde godtgjort, at 1389 dog er det ene rigtige. 

»♦) Dipl. Norv. I. S. 376. Norsk Tidsskrift I. 256. XXXII 

i Aarttallet delbcte Diplom No. 546, der nylig er indkommel i Rigtarkivet, gjör 
det höist rimeligt, «I Eriks Aar er regnel efter den 8de (se Ann. iil dette Na 
i Dipl. Nonr. L pag. 397), og da bliver den vigUge Merkedag' Komneaae om 
Hösteu 14 Sepibr. efter al Rimeligbed den reite Dag, medens det for Tiden 
kon er vist, at den falder mellem 11 og 25 Sepibr, — Man vedblev i Norge 
ai datere Breve efker Koiig Eriks Aar, lige til Eftermanden var tagen til Konge, 
nagtet han flere Aar forud liden eller ingen Del tog i Rigsstyrelaen. Uan döde 
paa Rffgen om Vaaren 1459 efter 20 Aars Fravnr fra sine Riger. 

Kong Christoffer af Bayern valgtes Ul Norges Konge i Jmm i442'^ 
og det er rimeligt, at bans norske Regjering netop er regnet fra denne Dag; 
thi bans Viemebrev for Stavangers Kapittel, ndsledt 8 Juli 1442 i bans norske 
Riges Iste Aar, viser med flere andre, f. Ex. Dipl, Nort. L No. 790, at Aarei 
regnes fra 1442, og at det er fra en Dag för 8 JmUy $ets af en i Oslo 21 
Oktbr. 1446 ndstedt Vidisse af et Drabsforhör, optaget i Kinservik Onsdag 
efter bvitasnnoa (Pindse) i Christoflers 5te Aar, samt af Landsvistbrevet i samme 
Sag, dat. Oslo Lördag f&r Vintemat, ligeledes i Cbristofl'ers 5le Aar'^ Dette 
gaar fra Sommeren 1446 til Sommeren 1447; Vidisseus Datering viser, at 8 
Juni i samme 5te Aar maa bore til 1446; f&lgelig begynder det fdr denne 
Dag, og der er saaledes al Rimeligbed for, at det er begyndt fra selve Valg- 
dagen. Cbristofler döde pludselig i Helsingborg Natten til 6 Januar 1448. 

Noget Brev dateret fra Kong Karl Knuissöns Rigsaar er ikke fore- 
fündel, men da bans Herredom i Norge kon varede fra November 1449 til 3 
Jnni 1450, da ban frasagde sig Norges Kroue, kan der i intet Tilfelde opstaa 
TvivI om dets Beregning. 

Kong ChriSiiet-n den Forste regnede uden Tvivl sit norske Regje- 
ringsaar fra sin Kroning i Nidaros 29 Juli 1450^ idetmindste kan det ei regnes 
bverken fra bans f5rste Valg 3 Juni 1449 eller fra bans norske Haandfs^tning 
af 3 Juli s. A; tbi Dipl. Narv. l No. 812, dateret 9 Septbr. 1450, anno 
regni nostri Norvegie prtmo, viser med Bestemtbed, at det regnedes fra 1450 
för 9 Septbr., og mellem denne Dag og 3 Juli maa altsaa Udgangspunktet 
ligge. Forövrigt er det kun onder Kongens f&rste Opbold i Norge, at ban bar 
benyttet denne Dateringsmaade; siden forekommer den kuns i enkelte Drabsfor- 
hör og Landsvistbreve, og den vedbliver, men udelakkende for disse Aktstykker, 

**) Jahn^ Danmarks polit Hist. ander Unionskongerne. S. 522. 
") Orig. i danske Geheimearkiv. XXXIII 

endog Ul over Midien af det 16de Aarhuodrede. Det er natarligt, at den 
sjeldne Brag maatte gjöre Dateringen vakleude, hvilket ogsaa viser ng i Kong 
Hans'^s Regjeringsiid. Deunes Begyndelse kan ei Tiere regnet i Norge för 
bans Haandfeestning af 2 Februar 1483, og vel ei beller senere end bans Kro- 
ning i Tbrondbjem 20 Juli s. A., nermest er den vel i Lighed med Faderens 
regnet fra sidstnievnte Dag. Hermed siemmer Dipl, Narv, I. No. 999, 1000 
og 1010, bvorefler bans Aar maa begynde efler 14 Juni 1483. Men der gives 
andre Drabsbreve, som foruds»(te en Regning fra Vinleren 1484—1485'^ 
Da saaledes intet med Vished kan afgjdres om Rigsaarenes Beregning i Kong 
Hans's Tid, og Sagen efter det Anförte er af liden praktisk Betydning, opbörer 
den ber leverede Tabel over Regjeringsaarene med Cbristiem den Istes Död, 
og der er for den folgende Aarreekke 1482—1561 kun leveret en Paaske- 
og Söndagsbogstav-Liste. CTabel //). Kong Chrisiiem I döde i Kjöbenbavn 
21 Mai i48i, og Kong Htms döde i Aalborg 20 Februar i5i3. 

U. DAGENS BEREGNING. 

I norske Breve fra Middelalderen betegnes Udstedelses-Dagen i det Hele 
paa samme Maade som i det övrige Europa, i kirkelige Dokumenter nemlig for 
det Meste efter den romerske Kalender, og i verdslige efter en nierliggende 
Fest- eller Helgendag. Forskjellen er alene den, at det af Nordmtendene be- 
nyttede Helgeu-Kalendarium synes at bave vteret langt mere indskrsnket end 
Andres, f. Ex. Svenskemes og de Danskes'". Ved at gjennemgaa de i ner- 
verende Sämling trykte Breve eldre end 1400, d. e. inden udenlaudsk Indflydelse 
fik Magt over Sprog og Siedvaner, vil man see, at yderst faa Breve ere ben- 
fdrte til de mindre anseelige Helgeners Dage, men nesten alle, tildels ved be- 
sverlig Beregning, til Julen og Paaskefesten med de deraf beugende rörlige 
Fester, til Apostel-Dagene, Evangelisternes, enkelte Märtyrers og de indenlandske 
Helgeners Festdage, eller til enkelte, Aarsskifleme vedkommende, Merkedage, 
det er omtrent til de Festdage, som ifSlge den geistlige og verdslige Lovgivning 
i forslgellig Grad skulde boldes bellige. I denne Henseende indebolde saavel 
Landsloven som Christenretleme forskjeüige Bestemmelser, af hvilke vi ber i 
Oversietteise viiie meddele det 26de Kapittei af Erkebiskap Jons Christenret 

*'') Et Landsvistbrev er ndstedt 18 Oktbr. 1505 i Kong Hans's 22de Rigsaar, og 
det dertil hörende Drabsprov er af 5 Marts 1506 ligeledes i det 22de Aar. (Lös 
Afskrift af Deichmann, og Dipl. i norske Vidensk. Selsk. Sämling). 

»•) Dipl. Norv, I. No. 407 og 408. XXXIY 

(fra Slutniugen af 13de Aarh.)) fordi de msrkeligsle faale Fealdafe Aarei 
randt den opregnes med Angtvelse af Afstaoden mellen dem. Ueri vü umBÜg 
Gründen flndes til, at enkelte Helgendage i den nedenfor aftrykte Liste ere 
henförte til en anden Dag, end i andre nordiske Kalendarier^^ De tilsvarende 
Haanedsdage ere for Oversigtens Skyld tilföiede i Parentfaea, ligesom nogle af 
de vesenüigste Varianter ere indtagna som Anmsrkninger. 

,,Fra trettende Dag i Julen (6 Jan.)^ er 19 N»tter til Paalsmesse (25 
Jan.). Derfra er 8 Netter til KyndeUmeiue (2 Febr.). Derfra^^ 22 Netter til 
Mathismesse (24 Febr.), derfra 16 Netter til Gregorsmease (12 Marts)» men 
17 naar det er Skudaar; da er 13 Netter til lianemesse (25 Marta) og 22 
tu Magnusmesse (16 Apr.) og 9 Netter til- Gangdagen (25 Apr.). Saa er 
6^'^ Netter til de to AposÜes Philips og Jakobs Dag (1 Hai) og 2 til Kors- 
messe (3 Mai); derfra er 12 Netter til Halvardsmesse (15 Mai), og saa er 
der 33 Netter til Botolfsmesse (17 Jani). Da er 7 Netter til Jonsmesse (24 
Juni), 5 Netter til Petersmesse (29 Juni) og 3 til Sviptonsmesse (2 Juli). Da 
er der 6 Netter til Seljemendenes Messe (8 Juli); derfra 12 Netter til Mar- 
gretamesse (20 Juli), 2 til Marie Magdalene Messe (22 Juli); saa er 3 Nsrtter 
til Jakobsmesse (25 Juli), saa 4^' til forste Olafsmesse (29 Juli); derfra er 
5 Netter til den senere Olafsmesse (3 Aug.); saa 7 Netter til Lafraatsmesse 
(10 Aug.), saa 5 Netter til Mariemesse (15 Aug.); saa 9 Netter til Bartbolo- 
metmesse (24 Aug.); da er 15 Netter til den senere Mariemesse (8 Septbr.), 
da er 6 Netter til Korsmesse (14 Septbr.) og 7 Netter til Matheimesse (21 
Septbr.). Saa er det 8 Netter til Mikkelsmesse (29 Septbr.) og 29 Netter til 
de to Apostles Simonis et Jude Messe (28 Oktbr.). Da er der 4 Netter til 
Allebelgensmesse (1 Novbr.), saa er 10 Netter til Marteiusmesse (11 Novbr.); 
saa 12 Netter til Klemetsmesse (23 Novbr.). Saa er der 7 NeUer til Andreas- 
messe (30 Novbr.), 6 Netler til Nikulasmesse (6 Decbr.), 15 Netter til Tho- 
masmesse (21 Decbr.) og derfra 4 Netter til Juledagen (25 Decbr.V 

'•) Norges gamle Lote. II. 359—360. Denne samme Opregning med nogle for 

Island sereg^e Festdage findet i Arnes islandske Christenret cap. 25. {Thor- 

helint Udg. p. 156—162.) 
*•) To yngre Codd. have: „er 5 Netter til Brcttivemesse (11 Jan.), 6 Netter til 

Antonsmesse (17 Jan.) og derfra 8 Netter til Paalsmesse.*^ 
*') De samme have: „er enNat til Blasiimesse (3Feb.) og tre lil Agatem. (5Feb.), 

derfra 19 Netter til Mathias, men 20 i Skudaar.'« 
♦») Nogle Codd. have urigtigt her: 7. — ^») Nogle Codd. have urigtigt her: 3. XXXV 

Med denne Festrekke fhi den eldste Tid, hvorfra vi have norske Breve, 
Stemmer det i Missale Nidrosiense (trykt 1519) indförte norske Kalendariam, 
og beraf er man formentlig bereuiget til at slutte, at Fesiregningen i Norge 
ingen vesentlig Forandring har gjenuemgaael i det Tidsrum, Diplomatariet om- 
(atter. De AfVigelser fra det i Kirken Almindelige, som enkeUe Indieendinger 
eller Udliendinger knune have tilladt sig, rokke ikke Regelen, ligesc^m de vist 
ei heller lade sig bringe ander nogen saadan. Man maa, naar Tilfsldet öien- 
syniigt indtrsflTer, slolte sig til det rette Forhold, saavidt det er gjörligt, og 
i6vrigt holde sig til det Sandsyniige i, at den norske Kirke har fulgt almindelig 
nordiflk og engelsk Bnig med Hensyn til alle de mindre flnseede Helgendage. 
En seregen, i de fleste Tilfolde uafbjslpelig Vanskelighed frembyde Diplomer, 
daterede efter Helgen- eller Merkedage, hvoraf der kjendtes flere af samme 
Navn, nden at Diplomet angiver, hvilken der menes, f. Ex. Korsmesse (Vaar 
eller Host?), Qvatemper (for hvilket Fjerdingaar?), Magni, Germani, Thome 
Dag 0. fl. Vi have i Regelen valgt den Festdag, som efter Lovene stts at 
vere den mest anseede, fordi denne snarest künde anföres nden nsrmere Be- 
tegneise; men dette udelukker langtfra ikke Feiltagelser. Den nedenstaaende 
Fortegnelse over de rörlige og vr&rlige Festdage iudeholder iövrigt kun en 
liden Del af den ntallige Msengde Helgendage, som virkelig gives, mdn der 
mangler neppe mange i norske Breve forekommende, og paa den anden Side 
ere i denne flere for Norge eiendommelige Fest- og Merkedag^-Navne optagne, 
som ikke (indes i fremmede Lister eller kalendariske Skrifter. Om disse er 
det derfor nödveiidigt at meddele nogle nermere Oplysninger, nagtet det maa 
forbeholdes Fremtiden at bestemme enkelte af dem (f. Ex. afgipio-tyrsdag, 
pok(Httfrsdag)y om hvUke endnu intet vides. 

/. Brictiva eller Brettiva virgo synes at have vaeret dyrket mere i 
Norge eud i noget andet Land, og mangfoldige norske Breve have Datering 
derefler. Hendes Festdag ii Januar forekommer oveufor i Christenreiten blandt 
Messedagene; der nevnes og ved denne Dag en Brictia virgo hos Helwig, 
men andensteds har jeg ei fandet hende omtalt I danske Breve eller Kaiendarier 
forekommer hun ikke, men er bleven forvexlet med Brigida virgo (1 Febniar). 

S, Gangdagar {dies rogationum) kaldtes Mandag, Tirsdag og Onsdag 
fdr Christi Himmel fartsdag^, da man i Frocession gik omkring med Christi 
Kors. Efter disse Dage kaldes Himmelfarts-Ugeu gangdaga-^ka^ og Sktkken 

♦*) Norges gamle Lwe. L 422 o. fl. St. XXXVI 

var almindelig over hele ChristenhedeiL Men foraden difte Gangdage fore- 
kommer öftere gangdagr fyrri^ lüH eller emi, eller gangdagretn vdea oofol 
Tllleg^^ Der kan neppe vere Tvivl om, at der med disae BeocYnelser menea, 
nafhengigt af Paaskecykleo, Markiudag 25 April^ som det udtrykkelig aiges 
om gangdagr (uden Tilleg)^^, akjönt man og finder gangdagr liiU henförl td 
1 Mai^^. Hint stemmer nemlig med almindelig katholtk Bmg. Tydfkeme bare 
eu Kruaegang der mereste paa 25 April, og en Kruaegang der mmnesU 
paa Dagene för Himmelfart^', hvilke Benevnelser maa forklarea af hvad vi i 
norske Kilder finde, al den forste Gangdag var helUgere ead de 3 aenere 
Gaugdage^^. Der er opstillei en Modsvtning mellem to Fester: den ene eller 
den forste Gangdag, og de 3 senere Gangdage; nogen tredie mellemliggende 
kan saaledes ikke tenkes; paa 1 Mai vilde den desnden stondom falde sammeo 
med, ja i enkelte Aar endog falde efter de 3 Gangdage. Skulde der desuagtei 
virkelig viere Forskjel mellem gangdagr fyrri og /tl/i, saa maa den sidste 
vaere en af de 3 Dage i Himmelfartsngen, nennest Mandagen, ingeo meUeai- 
liggende fast Festdag. 

J. Gauksmessa, 1 Mal Paa Primstaven er denne Dag antydet ved 
en GjÖg i et Tne, og BenaBvnelsen er endnu bmgelig i Norge, ligesom den nn 
og da forekommer i Diplomer^^ 

4. Geisladagr (Straaledag), 13 Januar, og ö. Heitdagr (Löftedag) 
20 Marts, forekomme i islandske Kalendere; derimod ere de ikke bidtil fore- 
fnndne i norske Diplomer, saa at det er uvist, om Nordmendene have kjendt 
og bnigt dtsse Beosvnelser. 

6. Helgi pöradagr, Hellig Tborsdag, forekommer öftere i Diplomeme. 
Man kan tenke sig 3 Festdage med detie Navn: Skjertborsdag (skiri-^örsdagr), 
Christi Himmelfartsdag (uppstigningar-dagr) og Christi Legems Fest (fest cor- 

^*) Norgei gamULove, I. 141. II. 359. var. 2,Ama hpi. KrisUnrettr. p. 158. Thor- 

heiin Dipl. II. 265. Dipl Nort. I. No. 461. 569. 
^•) Sammest. II. 359. cap. 26 i Texten. Jfr. Wille Sillejords Bcskr. p. 245. 
♦') Thorhelin Dipl. II. 262. 265. 

*•) Helmg Zeitrechnang. p. 35. ' 

*•) fiwget gamle Lote. I. 141. 422. 25 April skulde holdes lAtania mt^or {Mist, 

KidroM,), i Gangdagene denmod Liiama minor (Dipl. Svecao. II. p. XXIV), af 

hvilken Ritus den tydske Betegning ligcfrem syncs tagen. 
••) Norget gamle Low. III. 193. Dipl. Norv. I. No. 490. Wüle Sillejords Beskr. 

S. 246. XXXVII 

porb), 2den Thorsdag efter Pindse. SanmeDli^ing af de mange Opregninger 
«f Heliigdagene, som findes i Lovene, viser imidlertid, at det er HimmelfartS" 
dageny som hermed menes. I eldre Frost. Lov. II. c 26 opregnes: paskadagr * 
inveoUo cmcis (3 Mai) - helgi^örsdagr - hvitasunnudagr, og i Jons ChristenreC 
cap. 22 ssttes ligeledes helgit>ör8dagr (Var. bar nppstigningar-dagr) mellem 
Paaske og Pindse^'. I leldre Frost. L. iNorg, gl. Lote, I. 141) cap. 31 med 
Overskrift ,,um gangdaga alla'^ refererer ^^flrir helgal)örsdag'^ i sidsie Liiye sig 
tydelig \k\ ^Jbm fiorÖi albeilagr'^ ovenfor, eller Tborsdag i Gangdageogen. Det 
maa derTor erkjendes for en Feil, naar helgi-^örsdagr i et Par Diplomer i 
nsrvferende Sämlings 1 Hefle er antaget for Hellig-Legems-Dagen. 

7. HvÜaaunnay hvitaaunnudagr^ kcitdrottinsdagr (engl, wbitson, 
whitsunday, i norske Bygdelag endnu: Kvitsunbelg) er Pindse, Pindsedag. J. 
Randklev bar allerede forliengst tilfulde bevist^^, at det bverken er Iste Söndag 
i Fasten eller Isle Söndag efter Paaske (dorn, in Albis), men alene Pindsedag, 
som med dette Udtryk menes, og til de af bam anförte Beviser kan man föie 
samllige Lovsteder, bvori bvitasanna forekommer, samt Islands Almanak. UvUa^ 
sutmvrfnkoy Pindseugen, er Ugen efter Pindsedag. 

8. Igang'Sunnudagr forekommer i et Diplom af 1400 i RigsarkiveL 
Dateringen er rettet bertil fra ^^sunnudagen i fyr$tu tiku ßstu\ som er bleven 
udslettety formodentlig fordi det ansaaes tvetydigt Da Söndagen i f6rste Fa- 
steuge i Modsetning til igangs-sunnudagr maa vere Iste Sdndag i Fasten 
(Invocavit), og da ^Jgongr föstu" er en almindelig Beneevnelse paa Fastens Be- 
gyndelse (med Askeonsdag), er igang^sunnudagr antaget at vere et neppe 
sedvanligt Navn paa Fastelacns Sdndag, 

9. JfCerslu-j ogsaa kceru- og kerlingar-aunna^ - sunnudagr fore- 
kommer öftere, og er 5te S&ndag i Fasten, Det er uden Tvivl dennes latinske 
Navn Judicay som ber er givet i norsk Overseettelse. Af Haakon Haakons- 
söns Saga cap. 188 sees tydeligt, at dermed menes en Sdndag kort Tid f5r 
Paaske, som neppe kan vere Palmesöndag. 

10. Kjöt^sunnudagr^ Kjöd-Sdndag^ kaldtes Fastelams S(Mag^ fordi 
det var den sidste Söndag för Fastens Begyndelse. Under Fasten vare nemlig 
Kjödspiser förbudne. 

*') Jfr. dcsuden Norges gttmle Lote, I. 348. 370. 422, som vise det samme. Be- 
nevoelsen Htllig-Thor»dag om Himmolf.-Dag kjeodes og bmges endnu i flere 
norske Bygder, ja endog blandt Lapperne i östfinmarken. 

•>) Saml ta Norske F. og Spr. Bist. V. 182—185. xxxvra 

ii, Niu vikna fagia, Ni-Ügers FaHm^ er et stondon forAommtmiß 
Pafterefning fr« Sondag SepKoagesima, d. e. fra den forste af PaatkeregniiigM 
afhengige Söndag^'. 

iS, Pdska-vika^ Paaskettfea, er deo med Paaskedag begyndeade Uge**, 
ligeso« Amtaswmm-vika er Ugeo nsenem Piinbedag of Trefoldigfaeds-SÖMiag: 

iS Seljumanna^mesMay Setjemendeiiea Hesse, 8 Juli, er den mofikm 
alnuAdelige Benevnebe paa Pestdageo Sufififra wMd Fdi§e, Han var eftar 
Legenden^ en irsk Kongedatter, soba var flygtet fra Irlaod, og ankoa iMd 
sine Ledsagere UI Öeo Selje i NordQord, hvor de alle fandt Martyrdöden, og 
hvor siden Mirakler foregik, der gare Aolediikig UI SeQe Klosters AuhBg. Disse 
Märtyrers Ben flyttedes senere tfl Bergen og fonraredes paa Domkirkens Höi- 
aller (St Snanives Skria.) 

14, At 9umar8dagr er dea förste Soaimerdag 14 April, ligesoa 
vetmdU er forste Vnterdag 14 Oktober, anföres blol her som eo afJKiorl 
Kjendsgjeming, fordi nogle «Idre Forfeittere bave fonrezlet Sommerdagea aMd 
Midsommerdagen 24 Juni 

iS. Vaka^ Vaagen, er ligefrem en Overssttelse af tigiHoj hvomed 
Aftenen lÖr eu större Festdag almindelig betegnes. Han bar derfor og almtn- 
delig antaget, at vaka kau udlrykte Helligafienen, at altsaa Olafsvaka Tar 38 
Juli, d. s. 8. vigilia Olavi, Jonsvaka vigilia Johannis, 23 Jörn o. s. t. Hen da 
messa og vaka bruges ifleng (f. Ex. overaH i Lovene), da det i modsat FaM 
tautologbke Jtmstoknaptan og lignende öftere forekonimer, og da Ordet endna 
(indes i det norske Almuesprog i Formen 9ok (o: ok for tok med s^et over- 
trukket fra foregaaende Ord, saasom: Jonsok, Syftesok, Olsok, Barsokslöyfe 
0: Ted Bartholonmi-Tider, jfr. suku for voku allerede Aar 1292 i Dipl. Narv. 
L No. 81 samt No. 456), og stedse belegner selve Festdageu med den fbre- 
gaaende Helligaflen, saa maa det antages, at vaka betegner den större Fest 

*') Dette sees af Dipl, Am, Magn, fasc. 84. No. 4, dateret: „fynta midvikudagen i 
tx yikna fastu aa xix aare Eriks kgs. et anno domini 1408 crastino Valentini 
martyris.** Yalentioi Dag 14 Febr. er i 1408 ganike rigtig en Tirsdag, ogDa- 
gen efter er Onsdag efier Sepiuagesima. 

*^) Dipl, Arn, Magn, fasc 69. No. 2 er odstedt: Thorsdag i Paaskengen in feste 
Marci evang. KongHaakons 4de Aar. (1359.) Paaskedag er 21 April, og Thors- 
dag derefter er Marci Dag 25 April. 

**) Script. Rer, Dan. IV. 1—22. XXXIX 

med den Hl samtne hörende Vigilie, Dipl. Norv. I. No. 197 er ved dette 
Spörgsmaai afgjörende^^ 

d6. pridja vaka er en i Diplomerue tit forekommende Festdag, sota 
i Diplomatariet er aiitaget for annuntiatio Maricß, 25 Marls, af folgende Grunde. 
I Hertag Haakons Retlerbod af 9 Febr. 1291 om Arbeidstaxter for Opiandene^^ 
bestemmes, at Aanfreden skal staa en haiv Maaned efter Halvardsmesse, og 
saameget liengere skal ingeu Retssag foretages C^skal standa soknen) eptir 
I>ridja Yoku'\ Ved Aanfred (anfriÖr) forstaaes de Tider af Aaret, da det paa 
Grund af Aannen (Markarbeidel) var forbudet at sagsöge Nogen. Dette var 
efter Landsloven to Gange aarlig, nemlig for Fiovaannen fra Maritcmesse i 
Pasten (25 Marls) Ul Halvardsmesse (15 Mai), og for Höaannen fra Seljuman- 
namesse (8 Juli) lil Korsmesse om Hosten (14 Septbr.)^^. Denne Aanfred bar 
imidlerlid ei passet for Böndernes Leilighed paa alle Kanter af Landet, og dette 
bar foranlediget den ber nasvnte Retterbod, hvorved Aanfreden for Oplandene, 
bvor Vaaren kommer senere end längs Kysten, er forlenget 14 Dage (fra 15 
Mai til 1 Juni); men som Folge deraf maatte atler dens Begyndelse, efter 
Landsloven: Marismesse i Fasten, udsetles saameget Isngere. Reiterbodens 
pridja eaha synes derfor netop at v»re Lovens Mariemesse, da Sagsögniugen 
i Regelen skulde opböre^'. 

**) Det er ndstedl Dagen efter Jakobs vaka, Var nu vaka Vigilien, vilde selve 
Fcstdagcn vferet betegaet ved Dagen efter den foregaaende Uelligaften, hvil- 
kct er urimcligt. 

«^) Norges gamle Lwe, l\V 18—19. 94. Thorkelin Dipl. H. 119. 

**) Sammestedt, H. 20. Thingf. B. c. 10. Ved Mariiemessen er tÜfSiet, at hvis 
den falder ner Paaske^ maa man ei stcvne senere end en halv Maaned fAr 
Paaske. 

**) Imidlertid tale enkelte Diplomer herimod. Saalcdes Dipl, Norv, \. No. 213, 
dat. Lövcrdag efter ^r'iÖin voku, som ber falder sammen med Paaskea/ten, 
bvilket er usandsyniigt. Tvivl vckker og Dipl. Am, Magn. fasc. 66. No. 2. 
sammenl. med No. 3. og 21. XL ///. Fortegnelie (wer de % Norge almmdelig benffttede 

beomgeUge og übecagelige 
Helgendage, Feetdage og öfDtige Mcerkedage. Abdon et Sennen m. 30 Juli. 
Adorale. 3die Sdnd. eft hei. 3 Konger. 
Adorntio magoram. 6 Januar. 
Adrianuf ep. et conf. 8 Septbr. 
Ad te leravi. Iste Advent-SAndag. 
Afgipio^lffTiditgr, nris Dag. 
Agapetnt m. 18 Augoat. 
Agatha rirg. m. 5 Februar. 
Agnea virg. m. 21 Januar. 

— secunda. (natalis Agnetit) 28 Jan. 
Albanut m. 21 Juni.' 
Albinut ep. 1 Marta. 
Aldegnndis. 30 Januar. 
Alexander papa. 3 Mai. 

— et Felix. 26 Febrnar. 

's 

Alexins conf. 17 Juli. 
AUe-Helgens-Eiag (Allrakeilagrameaa), 

1 Novbr. 
Alle-Sjelea Dag. 2 November. 
Amandus et Vedattus. 6 Febr. 
Ambrotius ep. conf. 4 April. 
Anastasia v. 25 December. 
Anastasius pap. 27 April. 
Andreas ap. (Andret-messa)» 30 Novbr. 
Anna mater Mann. 26 Juli. 9 Decbr.* 
Annnnciatio Manie. 25 Marta. 
Antonius ab. conf. 17 Januar. 
Apollinaria virg. 5 Januar. 
Apollinarius ep. 23 Juli. 
Apollonia virg. 9 Februar. 
Apostolorum diviaio. 15 Juli. 
Apuleius (et Marcellus). 7 Oktbr. 
Amolphua ep. 18 Juli. (Transl.) 
Ascensio domini, 2den Torsd. fAr Pindse. 1) I Miis, Nidr. staar den (u. Tv. ved 

Trykfcil) ved 22 Juni. 
*) MtMM, Nidr, Ifl. Dior. Vadtttn, (ed. Atke^Omsdag, Onsd. efter Faatdavn. 
Atpiciens a longo. Iste S6nd. i Advent. 
Asfunitio Marie virg. 15 August. 

— Johannis. 27 Decbr. 
Audoenus ep. et conf. 24 August 
Audomarus ep. 9 September. 
Augustinus ep. Hipp, et conf. 28 Aug. 

— ep. et conf. Anglor. 26 Mau 

Babylas ep. et n. 24 Januar. 
Barbara virg. 4 December. 
Bamabas ap. 11 Juni. 
Bamadagr, 28 Decbr. 
Bartholomäus ap. 24 August. 
Basilides et socii. 12 Juni. 
Basilius ep. 14 Jnni. 
Bebudelse, Mari». 25 Marts. 
Benedicta. Trefoldigheds-Sdndag. 
Beda presb. 27 Mai. 
Benedictus abbas. 21 Marts. 

— um sumarii, (Translatio Bene- 
dicti.) 11 Juli. 

Bembardus abb. 20 August 
Bertinus abb. 5 September. 
Birgida (Brigida) virg. non mart 1 Febr. 
Birgitta vidua. 7 Oktober. 

— Transl. 28 Mal 
Blasins ep. et m. 3 Februar. 
Bonifacius ep. et m. 5 Juni. 
Botolphus abb. (Botolf$me9»a), 17 Juni. 
Briccius ep. et conf. 13 November. 
Brictiva, Brettiva (Brtilum-meMMa). WHn, 
Bruno inst ord. Carth. 12 Oktbr. 
Börnedag. 28 December. Benzel. p. 79. 85) flvttedes St. An- 
nas Fest i Aaret 1436 til denne Dag 
fra den 26 Juli, XLl Calixtus papa. 14 Oktober. 

Candelarnm fest. (KyndiUmesM), 2 Febr. 

Cantate, 4 Sönd. efter Paaske. 

Canutus se Kanutas. 

Caput jejuDÜ, Aske-Onsdag^. 

Carnis privium, Fasten. 

Catharina virg. m. 25 Norember. 

— Blia Birgittie. 22 Martt.^ 
Cathedra Petri ap. 22 Februar. 
Cecilia virgo. 22 November. 
Chriati Födsel, 25 December. 

— Himmelfart) 2 Thorsd. (6t Pindse. 

— Legems-Dag, 2 Thorsd. eft. Pindse. ' 
Christina virgo. 24 Juli. 
Christophorus et Cucuphatus. 25 Juli. 
Chrysogonus. 24 November. 

Cinerum dies, Aske-Onsdag. 
Circumcisio domini. A Januar. 
Clemens papa (Klemels-meMsa). 23 Nov. 
Circumdederunt me, Sdnd. Septuagesima. 
Commemoratio aniroarum. 2 November. 

— omnium sanctorum. 1 Novbr. 

— Pauli ap. 30 Juni. 

— Damasi pap». 11 December. 
Compassio Mariie, Fred, fdr PalmesAnd. 
Conceptio Marie virg. 8 Decbr. 
Convcrsio Pauli ap. (Pdltmettai) 25 Jan. 
Cornelius et Cyprianus m. 14 Septbr. 
Corona spinea domini. 4 Mai. 

Corona ti, quatuor mm. 8 November. 
Corpus Christi (k, likama-dagr) 2den 

Thorsdag efter Pindse. 
Cosmus et Damianus mm. 27 Septbr. 
Crispinus et Crispinianus mm. 25 Oktbr. 
Crucis exaltatio (krossmena «im kamsi). 

14 September. 

— inventio (hroam, um vdr), 3 Mai. 
Cucuphatus m. 25 Juli. <) VüU aqvilon. p. 129. 

') Paabudcn af Pavc Urban IV ved 

Bulle af 8 Septbr. 1264. HitL eccL 

hl II. 62. Cutbertns ep. et cont,(heUdagr), 20 Marts. 

— Translatio. 4 September. 
Cyprianus ep. 14 September. 
Cyriacus et socii. 8 August. 

Damasus papa. 11 Decbr. 
Damianus (et Cosmus}. 27 September. 
Decem millia martyres. 22 Juni. 
Decollatio Johannis (höfuSdagr).29Ang, 
Dedicationis dies (kir\jvmesttt-dagr) en 

Kirkes Indvielses-Dag. 
Demetrius m. 8 Oktober. 
Depositio Cutberti. 20 Marts. 

— Svithuni. 2 Juli. 
Dimbildagar, Dimmelugcn, Dagene fdr 

Paaske. 
Dionysius ep. et socii. 9 Oktbr. 

— abbas.* 

Divisio (dimissio) apostolorum. 15 Juli. 
Dominica passionis, 5te Sönd. i Faste. 
Dominicus conf. fund. ord. 4 (5) Aug. 

— Translatio 24 Mai. 
Donatus ep. et mart. 7 August. 
Dormientes, septem. 27 Juli. 
Dorothea virg. et m. 6 Februar. 
Droliimdagr, Söndag. 
Dunstanus ep. et conf. 19 Mai. 
Dyrc vor Frue Dag. 15 August 

Edeldrida virgo. 23 Juni. 
Edmundus ep. et conf. 16 November. 

— rex et mart. 20 Novbr. 
Edvardus rex, ejus reliqui». 13 Oktbr. 
Egidius abbas. 1 September. 
Elevatio crucis. 14 September. 
Elisabet vidua. 19 November. 
Elleve tusinde Jomfruer. 21 Oktbr. 
Epiphania domini. 6 Januar. •) Forekommer i Dipl. Norv. I. No. 900 
og er ligesom D. marlyr (ib. No. 
891) antaget for 9 Oktbr. De lindes 
ikke i Kalendaricrne. um Ep«)» Petri. tt F«bnuir. 
Enuinivi tp, ei narl. 3 ioiii. 
Ericus rex el mart. 18 Mai.^ 
Rfkillus ep. et mart. 12 JqdL 

— comroemoratio (Tranalatio). 
6 Oktober. 

Efto niki, Fastelaras Söodag (Qtid- 

qTafetlma). 
Eafemia virfo. 16 September. 
EosebiBs ep. et conf. 14 Angoft. 
Eustachiuf et aocü. 2 Norember. 
Exaltatio crucis. 14 September. 
Exaadi. 6te SAad. efter Paaake. 
Eunrge. S6nd. Sezagetima. 

Fabianut et Sebastianiis. 20 Janaar. 
Fastelavns SAndag, Qvinqvagesima. 
Fasten, Tiden Tra Aske-Onsdag til Paaske. 

"Ni Ügers Fasten" regnes fra Sep- 

taagesima. 
Felieianus et Primas m. 9 Jani. 
Felicitas virgo et m. 23 November. 

— et Perpetua virg. 7 Mart». 
Felix et Adaactas m. 30 Aagast 

— in Pincis mart presb. 14 Jan. 
Feria, Ugedag; sccanda, Mandag; tertia, 

Tirsdag; qvarta, Onsdag; qvinta, 

Thorsdag; sexta, Fredag. 
Fides virgo. 6 Oktober. 
FmgrguHi^meitudagr, uvis Dag, da Her- 

re ns Blöd kom til Throndhjem ; hei- 

ligholdtes kan inden Byens Grendse. 

(Norg. gl. L. II. 358. 359.) 
Firminus ep. 25 September. 
Forklarelse, ChristL 6 Aagast 
Franciscas conf. et levita. 4 Oktober. 
Fratres septem m. 10 Jali. 
Foscianns m. 11 Deccmber. 
Fyrgetyve Riddere, mart 9 Marts. ») Jfr. Dipl. Norveg. I. No. 277. 

*) Naar nogle Kalendar. henföre den I Gabinlas (Gabinas) presb. 19 Febnur. 
Gaias ptpa. 22 April. 
Gallas abb. 16 Oktober. 
GoH^dagar, rogationnm dies. Dagene 

för Himmelfarts-Dag. 
Gangdagr eini eil. ffftri, 25 April. 

— UiU, 25 April. (1 Mai? Mas. 
dag i Himmelfartsugea ?) 

OattktwuiMa, 1 Mai. 

GeisUidagr, 20de Dag Jal, 13 Janaar. 

Genovera virgo. 3 Janaar. 

Georgias mart 23 April.' 

Gereon et soeii. 10 Oktober. 

— et Victor. 10 Oktober. 
Gerhardas ep. et mart 24 September. 
Germanas ep. Antisiodor. et coaf. 31 Jali. 

— Translatio. 1 Oktober. 

— ep. Paris, et conf. 28 Mai. 

— ep. Capa» conf. 30 Oktbr. 

— et Germinianas. 31 Jali. 

— Remigias et Vedastas. 1 Oktbr. 
Gerthrudis virg. 17 Marts. 

Gervasias et Protasias m. 19 Juni. 
Gildardas et Medardas. 8 Jani. 
Gordianas et Epimachus. 10 Mai. 
Gorgooias m. 9 September. 

— et Firmas m. 11 Marts. 
Gregorias papa {Grt$w$m€9$a). 12 Maria. 

— ep. conf. 24 April. 
Gala Augusti (Petras in). 1 Aagast 

Halvardos m. (Hahardtinesui.) 15 Mai. 
Hedvig. 17 Oktober. 
Heüdagr. 20 Marts. 
Heleoa rirgo. 22 Mai. 

— regina. 7 (8) Febniar. 
Helga^ndiL 25 December. 
Helgonam€9sa, 1 Novbr. 
Hellig 3 Bönders Dag. 12 Mai« til 24 April, er det vel en Forvex- 
ling af Uregorius ep, e4mf. Lxm Hellig 3 KoH$4r$ Dttg. 6 Januar. 
~ Kbr<-Dage. 3 Mai og i^ Septbr. 

— Legems-Dag, 2den Torsdag efter 
Pindse. 

— Thorsdag (helgi pörsdagr), 2den 
Thorsdag f6r Pindse. 

Henricua ep. et m. ap. Finnor. 19 Jan. 
Hermes mart 27^ (28) August. 
Hieron ymus presb. 30 September. 

— Translat. ejus. 9 Mai. 
Hilarius ep. Pictav. 13 Januar. 

— et Remus epp. 13 Januar. 
Himmelfarts - Dag (uppstigningar - dagr), 

2den Thorsdag för Pindse. 
HippoIituB m. et socii. 13 August. 
Hubertus ep. 3 November. 
Hmde-Tirsdag, Tirsdag efter Fastelavn. 
Hvitasunna, ( - sunnudagr, HvitdrollinM- 
dagr') Pindsedag. 

— mka, (küitadagarY'XPindseU' 
gen, Ugen efter Pindsedag. 

Hyacinthus et Protus. 11 September. 
Höfuddagr, decollatio Job. 29 August. 

Jacobus major ap. (Jakobsmena) 25 Juli. 

— (Philippus et). 1 Mai. 
Jejunii eapat (igtmgr föstu), Aske«-Onsd. 
Jejunium, Fasten. 

igang-summudagr, Fastelavns-Söndag. 
Ignatius cp. Antioch. 1 Februar. 

— Translatio. 17 December. 
Imbrudagar se Qvatuor tempora. 

In ezcelso throne, Iste S6nd. eft. H. 3K. 
Innocentes pueri mart. 28 Decbr. 
Innocentius papa. 28 Juli. 
Inventio crueis. 3 Mai. 

— s. 01a vi reg. (OlafsnuMsa mfri 
eil. sidari) 3 August. >) Miss. Nidros. 

') Arna bps. Kristinnrettr ed. Thorke- 

lin. p. 156. 
*) Miss. Nidros. Inventio capiti« Johannis bapt. 24 Febr. 

— Stephani protomart. 3 Aug. 

— — . regis. 1 1 Oktober. 
Invocavit, Iste Sdndag i Faste. 
Johannes ante portam latinam. 6 Mai. 

— bapt. nativ. (JönsmeMsa) 24 Juni. 

— — decolL 29 August. 

— — conceptio. 24 September. 

— — cap. inveuL 24 Februar. 

— Beveriacen. ep. 7 Mau* 

— Eboracens. ep. 7 Mai. 

— apostolus. 27 December. 

— ep. Helens. Translat. 3Marts. 

— et Paulus mar. 26 Juni. 

— Chrysostomus. 27 Januar. 

— cpiscopus. 23 April.^ 
Jomfruer, IIUOO. 21 Oktober. 
Josephus spons. Maria». 19 Marts. 
Isidorus mart. 15 Mai. 

Jubila te, 3die Söndag efter Paaske. 

Jucunditatis vocem, 5 Sönd. eft. Paaske. 

Judas ap. 28 Oktober.* 

Judica, 5te Söndag i (Faste. 

Judocus conf. 9 Januar. 

Jnlinna virg. 16 Februar. 

Julianus ep. Cenomanens. 27 Januar. 

— Basilissa et alii. 9 Januar. 
Julius mart. 27 Mai. 

Justina virg. 7 Oktober. 
Justinus presb. 4 August. 
Justus mart 18 Oktober. 
Jörgen se Georgius. 

Kalixtus, Klemens etc. se Calixtns,Gemens. 
Kanutus duz m. 7 Januar. 

— — TrausL 25 Juli. 

— rex mart. Otton. 10 Jult 
Kenelmus mark 17 Juli. *) I Codex Munkal. ed. Munch p. 121 
forekommer denne Dag saalcdes hen- 
fort. Jeg kan ei finde den i noget 
Kalendar. XLIV Sdadag i FmIm. 
Ketillas conf. (Kjeld Sriebyf) 11 Juli. 
Hfdi-tmmudogr, FastclaYDS SAndaf. 
KrMMMfMi MM värit. 3 MaL 

— HOT ktnuHi, 14 SeplenWr. 
KyndiUmsua, 2 Febraar. 

Lvtare. Midfaite SAnd. 4d0 Sdnd. i Fat te. 
Larobertus ep. et m. 17 September. 
Lampar$tne$$a. 24 Febniar, (i Skiidaar 

25de). 
Laorentiof (Lafrwuau$aa), 10 Augoft 
Leo pap. II. conf. 28 Juni. 
Leodegariof ep. et conf. 2 Oktober. 
Leofredns abb. 21 Jnni. 
Leonardoi abb. 6 November. 
Likamadogr, f. corporis Chrifti, 2den 

Thorsd. efker Findfe. 
Linuf papa. m. 26 November. 

— papa et Tbecla. 23 Septbr. 
Litania major. 25 April. 

— minor, Gangdagene. 
Longinus m. 25 Marti. 
Lucas evang. 18 Oktober. 

Lucia virg. (Lucimmessa,) 13 Decbr. 
Lncianuft prctb. 7 (8) Junuar. 
Lacioj papa. 4 Martt. 

— Transl. 25 Aogtut. 

— et Geminuj mart 16 Septbr. 
Ludgerus ep. Bionast. 26 Marta. 
Lndovicus rez Call. 25 August. 

Machabei fratres m. 1 August. 
Magnus com. Orcad. m. (^Magnuswussa.) 
16 April. 

— — Transl. (Jfa^iitfffii. firirjöl), 

13 December. 

— coofcss. 6 September. 

— mart. 19 August. 

>) IndsUltet 1423. Stundom 18 Marts, Maioloj abb. Qui. 11 Mm. 
Marcellinns et Petras b. 2 Jnnu 
Marcellus pap. et mart. 16 Jannar. 

— el Apnleins. 7 Oktober. 
Marcus evang. 25 April, (gtmgda^r ffrri). 

— P*P«- 7 Oktober. 

— et Marcellianus. 18 Juni 

— MarceUinos et Petrus. 2 Jnni. 
Margareta v. 20 Juli. 

Maria i£gyptiaca. 2 Aprit 

— Annnndatio (Marium. % lomguß- 
slu, fri^a rdUi ?) 25 Marts. 

— virg. Assnmtio (Marimmessa fffrri)^ 
Vor Frue Dag dyre.) 15 August 

— Compassio, Fred, för Palmesönd.' 

— Conceptio. 8 Dccbr. 

— Nativitas. (^Mari m m en a ndari eü. 
tsfri.) 8 September. 

— Präsentatio (Ofring). 21 Nov. 

— Purificatio. 2 Februar. 

— Yisitatio (Blar. BesAgelse). 2 Juli. 
Maria Magdalena. 22 Juli. 

— — Conversio. 1 ApriL 
Marina et Martha, m. 19 Januar. 
Martha virg. 17 Oktbr. 
Martinianus et Processus. 2 (3) Juli. 
Martinns ep. Turon. (MaritmMwusMO.) 11 

Novbr. 

— Transl. et ordin. 4 Juli. 

— papa. 10 Novbr. 
Martyres, decem millia. 22 Juni. 

— XL milites. 9 Marts. 

— DCCC. 4 Marts. 

Matlueus evang. et ap. (MalheuswusM 

um hauti.) 2 t September. 
Mathias apost. 24 Febr. (i Skudaar25). 
Mauritius cum leg. Thebana. 22 Septbr. 
Maurus abb. 15 Januar. 
Maximianus et Lucianus m. 8 Januar. 
Maximinns ep. Trevir. 29 Mai. 

uden Hensyn til Paaskecyklen. XLV Medardoi et GiMardus. 8 Jani. 

Mellitus ep. 24 April. 

Michael archang. (Mikjaltme$ta,) 29 Sept. 

— Apparitio (revelatio). 8 Mai. 
Midfaste (Salas popuIi),Thorf dag fl^r Sönd. 

L«tare, hvorred Fasten delet i to 

lige Dele. 
Midfaste Sdodag (Li^Ure) 4 Sönd. i Faste. 
Mildrida virg. 13 Juli. 
Miserere mei. 15do Sönd. efler Trefold. 
Misericordia doroini, 2 Sönd. eftPaaske. 
Modestus, Vitns et. 15 Juni. 

IfatiTitas Christi (ndtlin helga), 25 Dec. 

— Johannis (Jdnsmenaj.'Zihml 

— Mari» (Marium. sidari), 8 Sep. 
Ifereas, Achillens et Fancratius. (hell. 3 

Bönders Dag) 12 Mai. 
Nicasius ep. et socii. 14 December. 
Nicola US ep. (NikulasmeMsa,) 6 Decbr. 

— Translatio Barium. 9 Mai. 
Nicomcdes m. 15 September. 

Octava, 8de Dag efter en Festdag, dennc 

med regnet. 
Octingenti martyres. 4 Marts.' 
Ocali, 3die Söndag i Faste. 
Olaus rex et m. (Olafsmena fyrri), 29 Juli. 

— Inventio (Olaftm, $idari tW. mfri,) 
3 August. 

Olirarum dies, Palmesdndag, 

Olympia. 15 April. 

Omnes aniniie. 2 NoTembcr. 

— sancti (Allrakeilagra^mesMa), 
i November. 

Omnis ten*a. 2 SOnd. eft. h. 3 Konger. 
Omskjferelse, Christi. 1 Janufir. 
Sapicntia. 17 December. 
Osvaldns rex m. 5 August. 1) Eller 25 Marts, uden Ileus, til Paa- 
skccyklen. Ifl. Augustin skal Chri- Otbmarus abb. conf. 16 November. 
Ottende Dag Jnl (octava natalis domini.) 
1 Januar. 

Pal^namm domin. Palme-SAndag, fPo/mo- 
iwma, PalmdroilinS'dagr) Söndag 
f5r Paaske. 

Fancratius. 12 Mai. 

Panthaleon m. 28 Juli. 

Parasceves dies, Langfrcdag. 

Passio domini, Langfredag.' 

Passionis dominica, 5te Sönd. i Fasten. 

Patricius ep. Hibem. (St. Patrick.) 17 
(16) Marts. 

Pauli commemoratio. 30 Juni. 

— conversio (PdUmusd). 25 Jan, 
Paulus ap. et Petrus. 29 Juni. 

— et Johannes fratr. 26 Juni. 

— diaconus. 20 Juli. 

— protoeremita. 10 Januar. 
Pentccoste, fest. s. spiritus, Pindsedag. 
Perpetua et Felicitas. 7 Marts. 
Petronilla virg. 31 Mai. 

Petrus et Paulus (Petrtmeaa, Petrs^ 
messa ok Pols.) 29 Joni. 

— Cathedra Petri (Petrstnesm mm 
varit.) Pedcrs Stol. 22 Februar. 

— Vincula Petri, Pedcrs D. om Ho- 
sten, P. in gola Augusti. 1 Aug. 

— (Veronensis) martyr, ord. Prsed. 
29 April. 

— et Marcellinus. 2 Juli. 
Philippus et Jacobus app. (Tveggiapösi^ 

ola messa um 9dr). 1 Mai. 
Polycarpus ep. Smym. 26 Januar. 

— presb. Rom. 23 Februar. 
Potcntiana (Podentiana) v. 19 Mai. 
Priesentatio Mari». 21 November. 
Praxedes v. 21 Juli. sins nemlig havo lidt Duden sammo 
Mnanedsdag, han hiev nndTangen. 

d XLVI PriBM et FeKcianf. 9 Jod. 
Friflct Tirf. td Jaamr. 
Processof ei MarUoiaoof. 2 Juli. 
Projectofl mait. 25 Jtnatr. 
Prothasiaf ei Gemtiof. 19 Jasi. 
Protof et UyaciBtof m. 11 September. 
Padentiana Yirgo. 19 Mai. 
Paeri ionooeatea. 28 December. 
Pariflcatio Mari«. 2 Febrnar. 

Qradragetima, Faftea; iMmr laie Sdnd. 

i Faste. 
OradraginU »ilitet marl. 9 Maria. 
QTasiroodogeniti, Iste SAnd. eft. Paaske. 
Qyataor coronaü m. 8 Noveoiber. 
— tennpeniBii, Qvateoiper, Tamperdag. 

i Fasten : Onsd. eft Iste Sönd. i F. 

i Pindsen: Onsdag efter Pindse. 

om Hdsten: Onsd. eft. Korsmesse.' 

f5r Jal : Oosd. eft 3dje Advents S. 
QTinqragesima, Este mibi, FastelarnsS. 
Qvintinns m. 31 Oktober. 
QTirinns m. 30 Maris. 

Reginvaldas comes. 21 Angnsi. 
Reliquie Edvardi regia. 13 Okiober. 
Remaclos ep. 3 September. 
Remigins ep. 1 Oktober. 

— et Germanns. 1 Oktober. 

— (Translat. Remigii). 1 Oktober. 

— Gerroanns, Yedastns. 13 Jan. 
Reminiscere, 2den Sdndag i Fasten. 
Resnrrecüo domini, Paaskedag.' 
Resnrrexi, Paaskedag. 

Revelatio Michaelis. 8 Mai. 
Rlddere, 40. 9 Maris. 

— 10,000. 22 Jnni. 
Rochus conf. 16 Angusi. ') Falder Korsmessen paa en Omdaa^ 
flyttes Qraiemperdagen til den föl- 

ßnde, Maithcosmessedag. 
er 27 Maris nden Hensyn til Paa- Rogaio (BftBB»-Sta^), 6la 8. «ft. PaMk«. 
Rogaiionam dies, Gangdagene. 

— dominica. Sie SOnd. eltPaaske. 
Rogatos m. 28 MarU. 

Rofks mart 27 Aognal. 

RnsUcns et Eleuiherma. 9 Oktober. 

Sabbatnai, (Ltm$rdm§r, fvmitdm^) L6- 
Yerdag. 

— saactnm, Paaskeaften. 
Sabina rirg. 29 Aagnsi. 

Sabin US ep. ei socü. 7 Deceaiber. 
Sancti in Selio marijres. (Se^jmmmma 

mu9$a), 8 Juli. 
Sangvinis domini suscepüo. 12 Septbr. 
Satorninus mart. 29 Norember. 

— (p: Satoms). 22 Januar. 
Saiurus abb. 12 Januar. 
Scholastica virg. 10 Februar. 
Scbastianus, Fabianus et 20 Januar* 
Se{/iiaiaiiiMMiess« (Sunniva cum aoctia, 

sancti in Selio). 8 Juli. 
Sennes, Abdoo ei. 30 Juli. 
Septem dormientes, Syrsorere. 27 JnlL 

— Traires marL 10 Juli. 

— Maccbabvi mart. 1 August 

— virgines. 9 (10) April. 
Septimana in Albis, Paaskengen. 
Sepinagesima, 2den SAnd. fAr Fasielavu. 

(9de SAnd. fAr Paaske.) 
Serraiins ep. Tungr. 13 Mai. 
Severinus ep. et conf. 23 Okiober. 

— abb. Noricor. apost 8 Januar. 
Seyerus ep. et conf. 22 Okiober. 
Sexagesima, SAndag fAr Fastelavn. 
Sigfridtts ep. ei conf. 15 Februar. 
Silvester papa. 31 December. 

Simon episc. 18 Februar. skecyklen, og da i Henhold til Tra- 
ditionen, ai Freiseren korsfesiedes 
25 Maris. (Deite brugies neppe no- 
gensinde i Rorge.) xLvn SüBon in coIobd« (Slylitea). 5 Jamar. 

— et Jndaa ITvegpa poiiola WM$»a 
um kmiti). 28 Oktober. 

Sixtnf papa 6 (5) April. 

— II papa et mart. 6 Aogiiit. 
ßjmUdag, 2 IfoTeoiber. 
Skiripdrsdagr, Skjmrthondng. 
Sawumerm, fSrsipaa, Dagene eft. 14 April. 

— sidsl paa, Dagene f Ar 1 40ktbr. 
Spinea corora. 4 Mai. 9 November. 
Spiritus domini, Trefoldighedt Söndag. 
Stephanof ep. Lagdan. 13 Febraar. 

— papa. 2 Anlast. 

— protom. 26 Decbr. 
inventio ejof. 3 Aogiiat. 

Suwuurtdagr, 14 April. 
Snnniva cam fociis. (^8efjumamuime$$d). 
8 Joli. 

— Translatio. 31 Augost. 
Susceptio aangainis. 12 September. 
Svitunof ep. Winton. (Sviptanus, Sve- 

lonluBj Smpimuvaka). Depoaitio 
Svitani. 2 Juli. 

— Translatio {Snpiuntvaka nÖari 
eil. afrl) 15 Jtdu^ 

Sylvester papa. 31 December. 
Symphorianas et Thimotheus m. 22 Aog. 
Syv Sovere. 27 Juli, se Septem. 

Tamperdage se Qvatuor tempora. 
Theodora virg. 1 April. 
Theodorus miles. 9 November. 
Theophania (Epiphania). 6 Januar. 
Thomas apost. (^Thomasmessa. Thomas m. 

/irtr j6l), 21 December. 
— - — Translatio. 3 Joli.. 

— ab Aquino. 7 Marts. 

— ep. Cantuar. {Tkomaime$Ma i 
jölom,) 29 December. 

— ep. Translat. 7 Joli. 

') Sviluiutr messamm tututtii (Manke- Thorküliif. 12 November. 
Thorlakns ep. et conf. 23 December. 
Tiburtius (et Susanna). 11 August. 

— et Valerianns. 14 April. 
Timothena, Hippolitns et Sympborianns 

mart. 22 Augiist. 
Titusinde Riddere. 22 Joli. 
Transfigoratio domini. 6 August 
Treitende Dag Jul. 6 Janaar. 
Trinitatis Söndag, Sdndag efter Pindse. 
Tveggia postola met$a um vor. 1 Mai. 

— — m» hau9t. 28 Oktober. 
pöko-iirsdagr (Tage Tirsdag], nvis Dag. 
pri^avaka. 25 Marts? 

Undecim millia virgines. 21 Oktober. 
Urbanos papa. 25 Mai. 
Ursula et sodie m. 21 Oktober. 
Uskyldige Borns Dag. 28 December. 

Vaka, den stArre Festdag, Toran hvilken 
vigilia (taka) boldtes, d. s. s. mu9$a. 
Yalbnrgis, Yalborg, Voldersmesse. 1 Mai. 
Valentinus mart 14 Febraar. 
Valerios ep. et conf. 29 Janaar. 
Vandregisilus abb. 22 Juli. 
Yedastus et Amandas. 6 Febraar. 

— Translat prima. 1 Oktober. 
Veimdtl (Veiraw^ssu-dagr). 14 Oktbr. 
Victor mart Mediol. 8 Marts. 

— et Victorinas. 6 Marts. 
Victorianus m. 23 Marts. 
Victorinas m. 25 Febraar. 

— episc. Amitcrn. 5 September. 
Victorias mart 20 April. 

Vigilia, Afteoen fOr en Festdag. 

— vigilin, lille Juleaften. 
Vilfridus conf. 13 April. 

— episc. 12 Oktbr. 
Vilhelmas abb. et conf. 16 Juni. 

livs Brevbog p. 84) kjendes ikke. xLvm ViDebadof ep. et conf. 7 (8) Ifovbr. 
Vineenüas diac m. 22Janoar. 
Vincala Petri. 1 Aajriitt 
Vmterem, fdrsi paa, Dagene eft 14 Oktbr. 

— siäsi paa, Daf^eo fdr 14 April. 
Yirginei, feptem. 9 (10) April. 

^ 11000. 21 Oktober. 
Yirgo Castrem». 11 Februar. VirMia» diet« Skjsrtbofiiiaf. 

Vifitatio Mari«. 2 Jali. 

VitalU roart 28 April. 

Vitas et Modettos. 15 JanL 

Vocem jacunditatis, 5te Sdad. efl.Paaake. 

Zeno ep. 8 December. 
^ Kilianiu et tocH. 8 Jali. 
•4« 


•TS u: 


i 1 
2 
8 
4 
6 6 


r 


B 


B 


E 


G 


C 


E 


7 


G 


C 


i: 


F 


A 


D 


F 


8 


A 


D 


D 


G 


B 


E 


G 


9 


B 


E 


E 


A 


C 


F 


A 


10 


C 


F 


F 


B 


D 


G 


B 1-2 
13 
14 
15 16 B 
17, C 

18 1 D 

19 I E 

20 F •26 
•27 
•28 
•29 
90 A 

B 
C 
D 
E D 
E 
F 
G 
A 31 C F D B IE ! A 


D 


D G 


B 


E 


G C 


F 


A 


D 


B 


E 


E 


A 


C 


F 


A D 


G 


B 


E 


C 


F 


F 


B 


D 


G 


B !e 


A 


C 


F 


D 


G 


G 


C 


E 


A 


C [F 


B 


D 


G 


E 


A 


A 


D 


F 


B 


D G 


C 


E 


^ F 
G 
A 
B 
C F 


B 


G 


C 


A 


D 


B 


E 


C 


F !» 


G 


G 


C 


E 


A 


C 


F 


B 


D 


G 


E A 


A 


D 


F 


B 


D 


G 


C 


E 


A 


F B 


B 


E 


G C 


E 


A 


D 


F 


B 


G C 


C 


FAD 


F 


B 


E 


G 


C 


A D 


D 


G B |E 


G 


C 


F 


A 


D D 
E 
F 
G 
A 

B 
C 
D 
E 
F E 


E 


\ 


C 


F 


A 


D 


G 


B 


E 


F 


F 


B 


D G 


B 


E 


A 


C 


F 


G 


G 


C 


E A 


C 


F 


B 


n 


G 


A 


A 


D 


F 


B 


D 


G 


C 


E 


A 


B 


B 


E 


G 


C 


E 


A 


1| 


F 


B G 

A 
B 
C 
D 21 


G 


C 


C 


F 


A 


D 


F 


B 


E 


G 


C 


12 


A 


D 


D 


G 


B 


E 


G 


C 


F 


A 


D 


•23 


B 


E 


E 


A 


C 


F 


A 


D 


G 


B 


E 


•24 


C 


F 


F 


B 


n 


G 


B 


E 


A 


C 


F 


•25 


D 


G 


G 


C 


E 


A 


C 


F 


B 


D 


G E 
F 
G 
A 
B E 


AG 


A 


D 


F 


B 


D 


G 


C 


E 


A 


F BA 


B 


E 


G C 


E 


A 


n 


F B 1 


G ICB 


C 


F 


A D 


F 


B 


E 


G 


C 


A 


C 


D 


G 


B 


E 


G 


C 


F 


A 


D 


ß 
E 


A 


C 


F 


A 


D 


^ 


B 


E c 
n 

E 
F 
G ^ 

^ 

« 


I 

O 

I 

•TS 

I 

CO 1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 GF 

E 

D 

C 
BA 

G 

F 

E 
DC 

B 

A 

G 
FE 

D 

C 

B 
AG 

F 

E 

D 
CB 

A 

G 

F 
ED 

C j XLIX. m. TABELLERNE OG DERfiS BRUG. 

Ved IQelp af Tabel L reduceres Kongos. Regjeringsaar til Christi Aar 
faml flndes Paaskedagen og Söndagsbogstavet for Tidsruinmet 1263—1481. 
Da Rammet tillod det, ere Söndag Septoageidma og Ptndsedag tiliige anförte, 
hvorved Beregningen for de mellemüggende rörlige Fester lettes. Fra 1482 til 
1561 er i Tabel II. knn Paasken og Söndags-Bogstavet anfört, da Regningen 
efter Kongens Aar i denne Tid er ussdvanlig. I Tabel III. flndes de brugeligste 
rörlige og orörlige Helgen- og Festdage, og Tabel IV. er en almindelig Kalender 
for julianske Aar, hvori samtlige Sdndage i Aaret ere augivne. Endelig er 
fom Tabel V. tilföiet en Söndagsbogstav-Cyklos, for det Tilfslde, at man önsker 
at benytte Tabel IV. for et juliansk Aar^ ndeufor Tidsmmmet i Tab. I. og IL 
For at finde et jnliansk Aars Söndagsbogstav legges 9 til Aaret og divideres 
Summen med 28. Den ndkomne Resi viser Söndags-Bogstavet i Tab. V. 
Skudaarene have to Söndagsbogstaver, hvoraf det forste gjaslder til Sknddagea 
24 Febr. excl., det andet efler samme (24 Febr.— 31 Decbr.). Bliver der 
ingen Rest, er Divisor selv (28) det sögte Tal. Naar Aarets Söndagsbogstav 
er fandet, viser det samme Bogstav i Tabel IV. det givne Aars samtlige Sön- 
dage, hvorefier Ugedagen let Andes. 

TU Veiledning ved Tabellemes Bmg i forsigellige forekommende Tilfielde 
meddeles her nogle Exempler. 

1. Snorre bereiter i Harald Haardraades Saga cap. 90, at Slaget ved 
Staudford-Brygge, hvori Kong Harald faldt, holdtes Mandag efler MatkcBus- 
messe i066. 1066 + 9 er 1075, som divideret med 28 giver 11 til Rest 
Efler Tab. V. giver 11 Söndagsbogstav A. I Tab. HI. flndes Hathasusmesse at 
vere 21 Septbr., og 1 Tab. IV, at 24 Septbr. har Bogstav A, fölgelig er 
den Söndag efler Matbens. Kongen faldt om Mandagen, altsaa den 25 Septbr, 

2. Dipl, Norv. I. No. 908 er dateret: anno 1474 feria qvarla proxima 
ante festum Philippi et JacoU. I Tab. HI. flndes, at feria qvarta betegner 
Onsdag, og at Philippi et Jacobi Dag er 1 Mai. Man söger derpaa Söndags- 
bogstavet for Aaret 1474 1 Tab. I. sidste Rubrik eller odregner det efter den 
givne Anvisning, og flnder at det er B. Af Tab. IV. sets da, at 1 Mai selv er 
en Söndag, og Ousdag nestför altsaa 27 April, som det 1 Overskriflen er angivet 

3. Dipl. No. 744 er dateret Langfredag i Kong Eriks (af Pomem) 
45 Aar. I Isle Tab. 2den Rubrik flndes Eriks 45 Aar at gaa fra Septbr. 1433 
tu Septbr. 1434; fölgelig börer Paasken tU 1434; denne flndes da for dette Aar MMmasteds i 4il6 Rubrik at vere 28 Martf ; Brerel er altsaa nditedt 26 
Maris 1434 som anfört 

4. Dipl. No. 1 79 er udstedl Tirsdag för Magnusmeste i Ktmff Magmu\ 
Norges og Sveriges Ktmgesj die Aar. 1 Hetgenlisteo ere 4 Magnos-Dage anf&rte, 
af hvilke dof kui den fdrstocmte (16 April) nsynes i Lovene og Christett- 
reUerne, kmi deone og Trmulaiio Magm (13 Decbr.) i Missale Nidrosiense. 
Man bar derfor boldt ai^ m 16 Aprfl for Hafnosmessey naar infen yderligere 
Oplysnio^ ffavea. Aprfl i Magnus 6te Aar ayarer efter Tab. L tU Aaret 1325, 
bvis Söndagabogstav er F; altoaa er efter Tab. lY. 14 og 21 April Söndage; 
den i6de er aaaledes aelv en Tirsdag og Diploniet origtig dateret 15de (son 
bliver Mandag f5r Magnusmesse) istedetfor 9 Aprii, Men 9 April er 3die 
Paaskedag, som man nqipe vilde bave regnet fra en 8 Dage derpaa folgende 
Magnosmesse, og man bör derfor nden Tvivl vslge en anden Magnnsfest, altsaa 
enten Magnus cont 6 Septbr., som paa Grund af den i Brevet omtalte forud- 
gaaende Lafhintsmesse synes rimeligt, eller Magnusmesse f5r Jul 13 Decbr., som 
eUers benyttedes i Norge. I forste TilfMde bliver Breyet af 4 Sepibr. 1324, 
i andet af ii Dechr. 1324. 

5. Dipl. No. 813 er udstedt: atmo 1450 feria qearta mfra octawu 
natwitaiis Marim virginis, d. e. Onsdag f5r Marie Födsels Octave. Nativitas 
Marie er efler Tab. in. 8 Septbr., Octaven efter samme Tab. 8de Dagen d^^fter 
eller 15de Septbr. Söndagsbogstav i 1450 er D, og efter Tab. lY. er den 6 
og 13 Septbr. Söndage. Onsdagen derimellem er saaledes 9 Sepibr,, som det 
i Diplomatariet er angiveL 

6. Dipl. No. 868 er dateret: Tirsdag efter Hellig-Tharsdag 1464. AI 
HelUg^Tborsdag er 2den Tborsdag f5r Findse, $ees af Helgen-Listen. Findsedag 
i 1464 er efter Tab. I. 5te Rubrik 20 Mal Tirsdag efler 2den Torsdag f5r 
Findse bliver den samme som Tirsdag för Findse, d. e. i5 Mai som anfört 

Med disse Exempler haaber jeg at have oplyst Tabellemes Bnig tilstrek- 
keligt og antydet Maaden, hyorpaa de i Diplomemes Overskrifl givne nu bru- 
gelige Dateringer ere fremkomne af Diplomemes. Maatte Lieseren erkjende, at 
Reductionen er forbunden med mangeartede Vidlöftigheder, som lettelig kunne 
foranledige Misforstaaelse eller Feilregning, tör jeg suarere baabe Tilgivelse for 
de naglet al anvendt Flid indlöbne Feil i Dateringen, hyilke man yfl finde anf5rte 
blandt Reltelseme. 1390. 58Ö 

Dronniag Mar§areia Torlsner, saalsngb hcndes Naade tilsiger, sin Tjoncr 
Andres Guldklepp med hvad hun eier i Gaarden Thyvekil i Lykke Sogn 
(ved Konghelle), som han alt under Kong Haakon havdc havt. 
Efter Orig. p. Papir i danske GehcimearkiV; Seglet mangler. 

528. IT Novbr. 1390. Elfsborg. 

Margarete med gudz naadh Noriges ok Swerikis drotning ok 
retler serruinge ok ferstinnae rikisins i Danmark sender ollum monnum 
^mim siem ^etta bref sia seder heyrk q. g. ok sinas. kunnikt gerande 
at we hafnum wnt ok lent warom {)ienaraB Andrese gulklaep swa mykkia 
jordh swm wer eighum j ^yuwakil j Lykkio sokn ok war kere herre 
godhre aminninger konung Hakon honom fyr hafdhe tent swa lengi 
ssem warer nadher tel seghite Ailkomligha firirbiodhande hweriom manne 
han her i at hindra nema hwser ssem ^et gerer wili säet® warse sänne 
wreidhe. Datum iEluesborgh anno domini mccc^ nonagesimo feria 
quinta infra octavas beati Martini episcöpi et confessoris nostro sub 
secreto. 

Kong Erik giver Thorleif Anundssön Landsttist Tor Drabet paa OlafAnunds" 

»Sn, og byder den Dödcs Arvinger at modtage ßöder erter de Msnds 

Dom, som Sysselmanden opna^vner. 

Efler Orig. p. Perg. t Deichmanns Biblioth. i Christianiai Seglet mangler tUIigemcd 

det paaberaabte Provsbrcv. 

529. 26 Februar 1391. Oslo. 

Lriker mced gudz naadh Noregs konungr ok Swerikis rettar 
»rfningse ssndir ollum monnum {)seim saem {)etta bref sca sßder heyra 
q. g. ok sina. Veer vilium at {)eer vitir at veer hafuum j hseider vider 
gudh ok sakar godra manna benastadhar ok seftir {)y profue sasm hser 
fylghir gefuet {lollseifue Anundasyni siem Olafue Anundasyni vard at 
skada vfirirsyniu landzuist msd {>sim haettae at han botae vider gudh 
ok a^rfuingia hins daudha ok luke oss halfuan j^asgn ok halft fridkaup 
ok hafue loket jnnan tolf manadha fra f>sessom daeghi asllegliar haefuir 
han aenga landzuist. Byodom ver aerfuingium hins daudha at taka saettir 
ok boter af honom aeftir {)eirra ba^tzstra manna laghadome saem sys- 
lumadren tilna^mfnir a hwarras twaeggia halfuunne. En fulkoCm^ligha 
firirbyodom veer hworium manne vandraeÖa) at auka aeder auka lata 
vider han hedhan af vm {>etta maal. Nema hwor saem {>et gerer vili 
hafua firirgort fee ok fridj ok vasrde aldre botamader sidhan. Var 
^etta bref gort j Oslo a sunnodaghen nest seflir laupaars maesso dagh 
a adru are rikis vaars Noregs. Profasten at Marj kirkiu j Oslo herne 
Arne Sighurdzson canceler vaar jncighlade. 

I. 25 586 *39t- 

Tkord Spemtmgtsömy Prcsl paa Ve«iby, og 5 andre Mend vidne, at Gwmar 
SigurdMMÖH S^joU afslod i Bisp Eystetn» Ovcrvier 2 Öresbol i Modru- 
thi>eH Ul Eidflbcrgs Kirke, samt lovede at betale Prcsien, Kirkeo og Bispen 
forskjelligt Kvieg in. v. i Bödcr, fordi han i 3 Aar havde tiltaget sig Bru- 
gen af Kirkens Lod i samme Gaard. (jfr. No. 382.) 
Eflcr Orig. p. Pcrg. i norskc Rigsarkiv. 1 og 3 Scgl mangle. 

530. 18 Marts 1301. Haaböl. 

Ollum monnuin ^©im som I)etla bref sea «der heyra ssenda 
^order Sweinungason presler a Veslby. Eriker Olafsson. "^order 
Jonsson, Jorstein Haraldzson Rolfuer Lodensson ok l)orer J^ordason 
Q. ffudes ok sina. kunnikl gerandc. at aa palm sunnu eflan. a adru arc 
rikis vars vyrduligs herra herra Eiriks med gudz naad Noregs konungs. 
varom meer a Hobole j Mossardale. saghom ok hoyrdum aa. er Gun- 
ner Sighurdarson er kallalz skiole. hell i hond vars vyrduligs herra 
herra 0ysleins med gudz naad byscops j Oslo, ok feste vtl. lauk ok 
afhende Eidzbergs kirkiu til ceuerdalighu aeighu ok altz afraedes. tweggia 
aura bool j Modru f ueil j sydragardenom. j iEidzbargs sokn. Trsalst 
ok haeimoll med ollum lutum ok lunnyndom. firir ()el at han hefuer med 
yfuirveldi tekil af fyrnößmfdre kirkiu. merker bool j fyrnaemfdre jord. 
ok seer nyyl vm |)riu aar. swa at annat oyris boolet liggi til prest- 
bordet. ok annat til kirkiunar vpbyggingar som J)et merker boolet ok 
ligger fyr. ok f er med skal han gefua prestenom ku ok pund maltz 
ok kirkiunne jamnmykit, en herra byscopi sex naut. ok luke alt at 
hauslinu nu nesl komer. Ok til sannynda her vm settom meer voor 
jncigU firir f etta bref er gort var deghi ok are som fyr seghir. 

Bagpaa samiidigi: vm twffiggiaß aur® booUj Modrufuffiit s»m ligger 
j iGidzb^rs sokn. 

To Lagrettesmiend paa Iladeland vidne, at Knut Jontsön so\gie 1 Öresbol i 
Ncdrc Hvalaby i Horgin Sogn (i Aal) til Thorstein Andressun, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segicne mangle, 

531. IS April 1391. Lander. 

jPet se ollum monnum kunigt at mit J^orgrimer Oghmundas- 
son ok Arne Oghmundaeson logrelto men a Hadalande uarom a Lun- 
dum j Aal a tyrsdaghen nest® eftir Tiburli et Ualeriani a adru are 
rikis okkars vyrdulegs iungh herr® -fiiriks med guds naad Noregs 
konongs. saghum ok hosyrdum a. at Hnutaer Jonsson kendizst med band- 
erbande at han hafde sselt ^orstaeini Andressyni oeyris boU j nedr© 
Hualaby j Horgin» sokn j fyrnaemfdo Aal frialst ok haeimmolt ok med 1391. 387 

ollum lunnyndum sem {)er til ligger ok firir tckit Tyrstas peuingh ok 
(Bfstdß ok allte {)er j millium cfter ^i scm j kaup okkart kom firir fyr- 
na^mfdaß iord ok til sannyndsß settum mit okkor inzsigli firir |)ettaß bref 
er gort uar a sama are sein fyr segir. Vinald, Erkebisp af Nidaros og pavclig Legat, givcr sin Vert i Tunsberg 
Peter Siint og Kone Gesa Wedichetdatter paa Livstid en Tomt der, 
Baldsgaard m. m., som für störe Manddöden tilhörto vor Fruc Kirkc sam- 
mcslcds, mod aarlig Afgift. 
Eftcr Orig. p. Pcrg. i Dcichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet mangler. 

532. 24 Juli 1391? Tunsberg. 

Vinalder meder gudz misskun erkcbiskup i Nidros oc pafwe- 
ligs ssBtis legatus, heilsom alla |)a |)e sem {)etta bref sea ellar hoyra 
meder gudz quediu oc wäre andeb'ghri blazzan. kunnykt gerande at 
wer hafuum vnt oc laent warom hollom oc godhom wert Pethe slint 
oc Gesa Wediches dottcr eeghen kona hans tupt {>en sein kallaz Baldz- 
gard med bronne oc {)em |)ueim hwsum sem kallaz stegherhuus oc 
hedaskaal sem ligger mellom Bratten nordre oc steynkiallaren j Sappen 
sua lange fran weggen sem brennen Stander vp lil. oc til weyden sem 
gengher mellom Sappen oc Baldzgard oc tili hordhe war frua kirkiu j 
Tunsbergh Tore siorm mandaudhen. oc skulu firnemde hion hafue vpnemd 
bron tumpt oc hws wm sina daglia |)0 med skilordom sua at |)au gora 
Marie kirkiu siolf ligha a huarrium xii manadom meder legha ellar 
annare godhuilgha. Gera {)au ey thet mathan f)au lifua batha ellar 
cit thcra efter annat ^a skal Marie kirkia fra^Isaligha asyghia oc fylgce 
sua mikla tumpt oc hws j nordre Bratten sem f)er nest liggiar efter 
{)ui sem firnemde hion oss louit oc meder ja oc handerbande sakt hafua. 
Men ey skulu {)au opnemd bron tumpt ellar hws gifua) gialda ellar 
noggrum manne sa^lghe moghe ne pantsetta. en ef eyt ()eira ()etta 
gorar {)a se {)anna war gcrdh oc golhuilgha at cnga. oc falla |)egar 
samstundes fria oc frslsa vnder Marie kirkiu sem {>et til horda meder 
^eim firordom sem firi sigher sua at kirkian fongher ligha firi leghen 
fran firsta oc til sidarsta. Till sannynda hxr wm oc bettra kirkiunnc 
forwaringh settom wer wart secretum firi J)elta bref sem giort war j 
Tunsbergh j stora stofunsß i Bratten anno domini m^^ccc^lxxx primo * 
jn vigilia beati Jacobi apostoli. 

(») ürigligt, og uden Tvivl et X glcmt, da Vinald först i 1387 bicv Er- 
kcbiskop. Forövrigt gjör Brcvcts Sprog og hcle Ydrc det misticnkeligt. 

25« 388 1391. 

To Lagrettenimid i Odal vidne, at Paai Jöar$$im betalte Jowr OulipnMsim 
en Best, ea Ko og hvad han eiede i Umukmtu i Bergt Sogn i Sol6er fem 
Joars Fedrene- og Hödrcnc-Arv, tarnt dctudcn 1^ Mark Guld, tom han 
tkyldte Joart Fader. 

Efler Orig. p. Perg. i nortke Rigtarkiv. Seglene mangle. 

533. 2 Novbr. 1391. Straom. 

OUom monnom ^seim ss&m j^ett® bref sesD sdher heyra^ send® 
^oUeifwer Geilaughsson oc EUingher Ysachsson logretto msen quedia 
guds oc sin® kunnikt gierande ath mit warom a Straume j Odhal 
^osdaghen nest® aspter helghoncmesso a iij are rikis okkars wyrduUgs 
hems herrs Eriks msdli gods nadh Norigx konongs saghom oc heyr- 
dorn a ath j^eir heldo hondom saman af ein® hairuo Paal Jogharsson 
®n af annare halfuo Joghar GuUormsson medh j^ui skilordhe ath fyr- 
neinbdr Paal lauk adhernembdom Joghare ein best oc ein® ka oc swa 
mykit som han athe j Hankase s®m ligger j B®rgha sokn j Soloyom 
j fadhur arf oc modhor arf Joghars s®m han hafde l®ingie jnne haft 
fri®l8t oc ak®r®Iausth firir hworium manne m®dh öUam lutum oc Imi- 
nindum, oc s®rdelis half adhr® moric guls s®m han hafde vpborit j 
gioldh ®pter fadhur Joghars oc ther m®dh waro their sather oc aalsa- 
ther ym al {)eir® fearskipti. Til sannind® s®ttom mit okkar jncigle firir 
I^ett® bref ®r giort war a deghi oc are s®m fyr s®ghir. Brand Gwmarsiön, Lagmand i Tansberg, kandgjör, at erlig Mand Otmie 
EirikssöH forte for ham forskjellige Vidner med Orm Haatardnöm angaa- 
ende Arven efler EUtht Amaldsdaiter, Det opiystet, at Elsebe havde 
artet sin Sön Amald og denne Hime Fort, og den hele Arv efterdenne 
tildömtes GaOte Eiriktsön, ligetom og hvad Gjwrd Leidulfgsön og Borpii 
Kolbiömidalter havde inde af Elsebet Arvemidier, (jfr. ntette No.) 
£fter Orig. p. Perg. i nortke Rigtarkiv. Seglet mangler. 

534t 5 Decbr. 1391. Tonsberg. 

Ollum monnum {)®im s®m ^etta bref s®a ®dder hosra s®nder 
Brandher Gunnarssun loghmader j Tundsberghi q. g. ok syne ydder 
gherer ek kunicht at a Nicolos messo eitan a {>ridiiu are rikis mins 
wirdulexzs herra herra Erixzs medder guds nadd Norexzs konungs 
komo firir mek j sestofuone (V) Smoxzsghardhe Ci) Tundzsberghi a 
allmenilegha stemfno ok morghum ghodum monnum hiauerandum af j 
halw erlighe man Gauti Erixzssun en annare halw Ormer Hauordzssun. 
spurdi t)a Gauti Erixzsun Ormf Hauordzsun en han wildi kennas fa 
taksettningh er ek hafde taksett {)ich hiebt firir Brand loghman vm {)a}n 1391. 389 

arf sem ek eighar eftir Elzsebe Arnals dottor. ney sagdhe Ormer. 
leyddi f)a Ghauti Erixzsun tweghia manna vittni {)eira er swa heyia Jon 
Amnndesun ^orbion ^ordesun ok a hoch sworo medder fullum eidstaf 
at aadememfder dagher war {)eira retter ok loghleghe taksettningher 
dagher vm fyrsaghden arf. jtem leyddi ok Ghauti Erixzsun twau skil- 
righ vittni firir mik {»eira er swa heyta Ghudnm Lodhens dotter ok 
Asa |>olleifzs dotter ok a boch sworo medder fullum eidstaf at Bomi 
ok Helgha Colbiorns dotter varo badhar samfedar ok samfmoedar syzs- 
ter ok skilghetnum vi komnar ok swa vidder kendis ok Ormer Ha- 
wordzsun at Elzsebe Amals dotter war frillu dotter Helgho moder 
sinna. eflir J^SDSSO male fram fomo at hughdo. ^a war j^at minn ok 
laghar orskurdher at fyr skuldi taka Borni modor systeren skilgheten 
arf eftir Elzsebe Arnalzs dottor en toeke Helgha moder Elzsebe arf 
eflir Elzsebe frillu dottor sina ok af ^ij doemde ek medder lagha 
orskurdi Gauti Erixzsyni alt {)et ghods laust ok fast er Bomi Colbioms- 
dotter ok Ghiurder Lidufsun erfdi eftir Elzsebe Arnals dottor ok Elzsebe 
erfdi loghlegha eftir Arnald sun sinn skilgheten ok Amalder erfdi logh- 
lega eftir Hinzsa forzs at reikhnade erfdene til Hinsa fors erfd ^a war 
|)at myn domer ok laghar orskurder at Gauti Erixzsun schal nn haua 
ok eigha allt |)at ghodzs er Hinsa fors atte ok eftir han war bade laust 
ok fast j rainna lucht ok meira ok Orfme Hauordsyni vt at leghia med- 
der eidhi sinum ok ij skilrikir men sänne eidh hans. ok til sannunde 
setti ek mipht insighli firir {»etta bref er ghori war a deighi ok are 
sem fyr seghir. Brand Gwmatt$9n, Lagmand i Tönsberg, og tDO Andre kundgjöre, at Gjwrd 
LeidulfsiöH og hans Hostru Borgmi Kolij6m$datler afstode til lerligMand 
Oaule EirUusöH al sin loTlige Anr efter Ehebe Amaldtdaiier^ som liua 
havde arvet efier sin Sön Arnold. Qfr, foreg. Jfo.) 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste Seg! mangler. 

$35. 5 Decbr. 1391. Tunsberg. 

Ulium monnum ^teim ssm {)etta bref ssea ®dder hoera s®nda. 
Brandhe Ghunnarssun Amunde Ghautesun Ruallder Jonssnn ok ^orghii- 
ullzs ^orgheirssun. q. g. ok sina. ydder gherom mer kunicht. ataKicolos 
messe eftan. a ^ridiu are rikis wardzs wirdutexzs herra. herra Erixzs 
medder gudzs nadd Norexzs konungs. warom mer j s'ezsstofuone CO 
Smoxzsghardhe j Tundzsberghi. saghom ok hoerdum a. at |)auu heldho 
handum saman. af i halw Gauti Erixzsun. en af annare Ghiurdder Lidulfzs- 
sun ok Bomi Colbiomzs dotter eghin kona hans. medder j^seima skilordom. 300 1391. 

at fyrnemfd hion. ghauo ok afhendo. erlighoin manne Gauta ErixsyiiL 
medder fullu ja ok handarbande. allen pten arf badhe laust ok fast er 
fyrnemdnm Ghiurdi ok Bomi konb hans. bar j erfd loghleghe eftir 
Elzsebe Arnalzs doUcn ok iEIzsebe bardbe erfdt loghleghe j erfd efUr 
Arnaldh snn sinn, ok iil sannunda her vm settom mer wor insigfali 
firir {)etta bref er ghort war a dhcighi ok are sem fyr segfair. Broder Atlak, Barfodbrödrcncs Gustos i Nor^e, Brand Gtmnarisän, Lafimmd, 
pg 3 Raadmicnd i Tönsberg vidne, at Orm Hamardssön afstod Iil Gtmie 
Eirikssm 3 Markebol i Bö i Sande Sogn, 2 Markebol i midtre Fr^far 
i Sterns Sogn, og 1 Markebol i Kerafiskei l Styrvolds Sogn i Lagerdal, 
tUIigcmcd alle Hinse For^s ndestaaende Fordringer og hrad harn med 
Urette var rrakommet. Dcsnden skulde Orm levere Gaute et Sölvba&ger 
og denne hin en Töqde La^. (jfr, No, 535. 541.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3de og 4de Segl tilovers. 

536. 14 Decbr. 1391. TiiDsberg. 

Ollum monnnm {)pim ssem f>etta bref sasa asdder hoera sssnda 
brodher Asiaker costos juir grabrodra claastra j Noreghe Brander Gon- 
narssun loghmader j Tundzsberghi Birghir Helghasun Rnallder Jonssun 
ok Neyridhe Biomzssun radhes men j samastadh q. g. ok sina. ydder 
gfaerom mer kunit at a t)odzsdaghen nesta eftir Lnciie messo a f>ridiiu 
are rikis warzs wirdulexzs herra herra Erixzs medder gudzs nadh 
Norexzs konungs warom mer j ncddra Pelerzs ghardhe j Tundzsberghi 
j malstofuone Hermans lanpare saghom ok hosrdum aa at f)8eir heldo 
handam saman af j halw Ghauti Erixzsnn en af annare Ormer Ha- 
wordzsson medder pxmH skilordom ok [sat]mala at Ormer Hawordzs- 
snn fek ok afhendi Ghauta Erixzsyni medder fuliu ja ok handarbande 
frighgia marka bool jardder j Bobob sem ligher j Sonndina sonnkt twe- 
ghia marka bol jardder j mydgardenum i Fresi[um] sem bgher j Semfzs- 
sonnkt ok merka bol jardder j Kerafiskinum j Laghardale (j) Slyri- 
tia[lla] sonnkt ok aller {)£r skuldir er Hinzssa forzs atte at taka ok alt 
{)at ghodzs er med[der] vrett war teikit af honum ok swa sakfelli med- 
der huerra |)at funnis medder laghum . . . . a skulCd)ir f »r er Ormer 
Hawordzssun hafde vp boret til {)SDnna dagh ok allt annat [godz]s er 
Hinzssa forzs atte bade j lauzsuokj fastu. okj samu handarbande kendis 
[Ghau](i Erixzssun ok Ormer Hawordzssun wera satter vbridelegha 
vm Hinzsa forzs ghodzs [bad]e j lausu ok j fastu vttan ^at eyna at 
Ormer Hawordzsun schal fa Gauta Erixzsyni .... sylfuer bikar ok 
Ghauti Erixzssun schal fa Orme Hawordzssyni eyna tunnu laxz at 1391. 301 

[haus]tinum nu nest er kommer. ok hwer sem {»senna satmala ryfi schal 
hawa rofuil logh[mans] orskurd ok tolfmanna dorn, ok til sannunda her 
vm settom mer wor insighli flrir J)etla bref er ghort war a deighi ok 
are sem fyr seghir. Haiikon Sigurdsson opregncr de Gavcr, han til Forskjcllige Tider har skjien- 

ket sin Hustru Sigrid ErUndsdatierj og hvad hun havdc givet bani. 

Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. i Kbhvn. fasc. 24. No. 16. 

Seglet mangicr. 

537. uden Dag 1391-1392. Bergen. 

Lk Hakon Siugurdarsson kiaennizst med f)esso mino brefue at 
fa er lidil var fra burd vars herra lesu Christi *melisimo ccc^ ocloge- 
simo oetauo. a attanda dag jola j Sogne a Slindhum, {)a gaf ek oc af 
hende inorgom godum monnom hiauerandom mijnne eigne hustru hustru 
Sigridhe Erllens dotlor., ein guU krannz, ok annal huert slykkel med 
storom perlom, oc veger giiUet fiora nobola. Annat aret eftir gaf ek 
henna eina gull brazu som veger halfuan annan oyre. Item a {)ridhia 
aret manadagen nest eftir Magnus messo {)a hon laa, a barns sengh 
med minne dottor Ingeborge, sem hennar fyrsta barn, t>a gafekhenne 
annan kranzs med gi|l sem veger fim aura ok fim huita pcninga; ein 
saltara gull lagdan sem moder min alte, oc beitlosten med fiorum 
spenzslom. Item a fiorda are {)a vi satom j Losno med fadur hennar. 
a attanda dag jola, f)a gaf ck kenne ein spenslz forgylt som veger 
^rettan aura^ skal hon {>essa peninga eiga frialsa, oc lijduga hedan j 
fra, firir mik oc minom eniingiom, tih euerligare eygnar. Ilem hefuer 
min hustru Sigrid firnemd gefuil mik eina stora sylfuer skal som fader 
hennar gaf henne, oc ein sylfuer bikar, ok til meire sannenda her vm 
selte ek mit jncigle. firir J)etta bref er skrifuat var j Bergvin a fiorda 
are sidarc en fyr seger. 

Bagpaa med nycrp Haand : petta brcf vardar vm ^BdT gyafwffir som 
Hakon Sigurda&son gaf hustru Sigride Erlandz dotier. To Abend vidne, at vclb. Mand Jofi Marteinssön (Römer) kjöbtc 12 Örcsbol 
i Hvalheim i Ullenshof Sogn paa Raamarike af Bj6m Alftsön og Ingerid 
Ormsdatler, 
EHcr Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

53S. 28 Februar 1392. Oslo. 

Ullum monnum j^eeim scem ()getta bref sea ©der hora sa^ndsß 
Tididkt iEilifson ok Peter lonsou q. g. ok sina kuimikt gerandce at 382 i892. 

mit varom j Digraskytninggenmn j Oslo a miduiksedaghin j fyrsUß Yikn 
fastu a ^ridhia are rikis vars vyrduligs herra herra JEinks msd gudes 
naad Nories konungs saghom ok heyrdum a at ^ir hseldo hoDdam 
saman »rlig man ok vsiboren Jon Martasinsson af a^nnj halfuu en af 
amisre halfuu Biorn Alfsson msd ja ok sam{)ykth Ingiridbiu Orms- 
doiter 8^in kona hans m»d skilorde at Biorn sselde Jone fyrmraidiim 
tolf aur» booU jardser j Huateimi j Vllinssors sokn a Raumariki ki»n* 
dis fm Biorn at ban hafdi vppboret af Jone fyrsUe psnning ok oGste 
ok all» f)Sßr j msllum ®fter f^ui swm j kaup ^mvü kom firi fyrnsmt 
tolf aune booll ok til sannind» settum mit okor insigli firi f^a^ftie bref 
er gort var a de^hi ok are s®m fyr segfair. 

Bagpaa med samtidig^ men fra [ med langt nyere Haand : Hwaleim j VII- 

en8sof[sogen a Romerige som her Joen Morttenssen keptte. Konf Erik ftadfester Dronning Margmreia$ Brev (ovenf. No. 511), hvorred 
hno forlfener Telbaaren Mand Benediki Nikukusdn med Eü^ar, Moäkeim 
og TvtrdaUne. 

Efter Orig. p. Perg. i dansko Geheimearkiv, sammenheftet Ted Kongens 

beakadigede Segl med No. 511. 

539. 16 April 1392. Oslo. 

Lrikr med gud^ naadh Noregs konongr oc Swerikis retter 
serfuing» siendir oUum monnum f)8eim ssem |letta bref sea ledcr heyra 
q. g. oc sina. Teer oc raadh yaart saom oc jnwyrdoligfaer ifuirlasom 
opet bref Tarra keer» frw oc modhor drothnengh Margharete vndir 
henns^ oc hseiderlighra manna rikessens raadz bseilum oc vskaddum 
jncighlum hwilkit hon hsfuir Tnt Tselbornom manne sinom ok Tarom 

• • ■ 

hoUom {)8Dnare Benedikt Niklessyni oc vattar vm iEikiar ^wsrdala oc 
HodhaDim. Nu af {>y at Teer Tilium j^sss® henne gs^d oc skipan 
gisma stadhugha halda {)y med yaars rikis raadz sam^ykt, stadfsstom 
Teer bona j ollum sinom grseinum oc articulis sfler py saem sislft 
brefuet Tm sik giort vattar hworiu haenne brefue {)etta vaart bref er 
med fest, fulkomlighse firirbyodandae hworium manne fymsefdan Bene- 
dikt Niklesson at hindra sder Tnadha a mote fyrnaemfdre Tarse k®r» 
frw oc modhor drothnengh Margarete brefue asder ptdsso Taro stad- 
fsesto brefue. Nema hwar ssem ptei gerer vili {>yliko firir swara sddm 
pKXi er ryfuer konongs stadfsesto oc ofuan a sseta Tarra sänne Tbiidhe. 
Var {)etta bref giort j Oslo a {»ridhia dagh paska a ^ridbiu are rikis 
vaars Noregs. 1392. 585 

Amumd Tk€r$ard$»dn og Eivmd hartidn vidne, at det er dem bekjendt, at 
Aslak Fadde og Ronnog vave Haaskolds paa GrAnen »gte B(>ni, at Asiaks 
86n var Guttonn Fadde^ ogRonnogs Sön Eirik, der döde paa Romerf»rd 
for 2 Aar siden^og med Sigrid Jonsdatter havde Sonnen Jon. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene itu. 

540. 13 Juni 1392. uden Sted. 

Ollum monnum j^sim sem {)etta bref sea eder hoeyra. senda 
Amunder ^orgardzson ok Eifuinder Ifuersson q. g. ok sina. yder gerom 
mit kunnikt, ok {)es berom mit vitni vm med {>esso okkro brefue, at 
mit vitom firir sannyndom, at Aslaker fadde, ok Ronnogh varo bom 
HaskoUs a Groeinini bade sammeS ok samfseS skiUgeten. af Aslake 
kom Gudftormer fadde. sem {»etta okart bref hsfuer, ok af Ronnogho 
kom son sem jEiriker heet, fader Joons varo oU skilgeten sem Sigrido 
Ions dotter atte er andadez j RomafsrS. firir twsDimer arom. Ok tili 
sanz vitnisburdar her vm settom mitt okor jnsigli firir |)etta bref er 
gort var, a hasUga likam dagh. a {)ridia are rikis okars wyrdulix herra. 
Eiriks. med guSs naad Noreghs kononghs. 

(') Maaske er Meningen, at Sigrid Jonsdatter döde paa Romerfierd. Orai Haavardtslimy Raadmand i Tönsberg, kvitterer »rlig Mand Oaute Ejir^u^ 
tim for en TAnde Lax, hvorved deres Mellemv«rei|de Tar ppgjpft. (jfr. 
No. 536.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3die og 4de Segl tiloTerSf 

541. 1 Marts 1393. Tunsberg. 

Ullum monnum j^sßim ssm f)elta bref sea edr hoyra sender 
Ormer Hafwardzson radhmader j Tunsbsergi q. g. ok sina kunnigt gerande 
att ek ksennizst medr ^esso niino opno brefue att »rlighin man Gauti 
Eirikxson hefwec loket mer leina tunno lax ssem han mer skyldnger 
vrar^ ok t)®r medr erom mit Gauti fymsemder ok ek satter ok allsat- 
ter vm fymsmda tunno lax. ok tili sannynda her vm sa&ttu Hallader 
Skioldulfsson Roalder Jonsson ok Asgauter Nikulosson radhmsn Effets 
sama stadar sin jncigli medr mino firir ^etta bref er gort war j Tuns- 
bsrgi freadagen nesta firir Gregors messe aa fiorda are rikis mins 
wyrdulsDgs herra herra iEirikx medr gudes nadh Noregs konungs. 394 1393. 

Brand GtumarssSm, Lagmand i Tönsberg, og 5 Andre ndslede Skirtebrev 

mcllem Alf Audtmssön med Hnstru Jngeborg Tkordsdailer og Arne Thor- 

Ifiömtsön, hvilke to Parter hver fik 10 Öresbol i beggc Gaarde Fratm og 

i Stange i Sandcherrcd, soin Arr efler (Arnes Hastru) Ingerid Alfsdaiter. 

Efler Orig. p. Perg. i nortke Rigsarkiv. Alle 6 Segl mangle. 

542. 21 AprU 1303. Fraun. 

OUum monnum |»ffiim smm f^etta bref ssDt ledder hcnra senda 
Brander Ganarsson loghinadder j Tundsberghi Vlfwer ^ostcinssoa Ghard- 
der Gardsson Jon Peterson ^ostein Gautsson ok Swein ^ordeson q. g. 
ok sina ydder Cg^rom) mer kunicht at a manadaghen nesta eftir Tib- 
orthi et Valeriani ok a fiorda are rikis wars wirdulexs herra herra 
Erixs medder guds nadh Norexs kononxs waro mer jhia j *a oedstre 
ghardenum j Fraun ok saghoin ok hoerdum aa at Hakon Amundeson j 
fullu ok loghleghe vmbode Airs Auduneson ok Ingibiorgh ^ordcdolter 
ok Arne |>orbiomneson at j^au skiptu ok sundderbuthtu godsse {>ij er 
f)na atte bade saman hiun Arne ^orbiomeson ok Ingiridh Allfs dotter 
ok hon hafde leyft eftir sin dopde. laut {)a Hakon ok Ingibiorgh fyr- 
nemfd j sieht skipti x aura bell jardder j {)eim jarddum er swa heytti 
j Fraunum ghardum badum ok j Stanghu ^mr j hia sem lighia j Sande 
senkt ok annat x aura bell jardder laucht Arne ^orbiorneson j sin lucht 
j fyrnefdum jorddum ok sua kendis och fyrnemfd folk firir os at.{)aa 
hafdu bycht allu laussa ghodse sem millum {»seira for abwar halfw ok 
band sik t)a Arne ^orbiorneson til eidhar ok ij skilrikir men er wildi 
sanna ok sweria medder honum at allt godzsset war f)a til skiptis laght 
ok sacht ghafuo {)a vp Hakon ok Inghibiorgh ofnemdh eidhen vidder 
Ama ofnemfdan. kendis ok Hakon ok Inghibiorgh Tyrsaghd medder ja 
ok bandsale at ^au waro sat ok allsattht vm fymemft skipti ok arf 
ok j samu ja ok handarbande borghade Hakon Amundeson ok Inghi- 
biorgh ^ordadotter Ama |>orbiomeson kuittan ok frialssan firir huerium 
manne vm fyrnefdan arf ok skipti. ok til sannynda her vm settom 
mer wor insighli firir |)etta bref er ghort war a deio ok are sem fyr 
seghir. 

Thorgrim Ogmund$$m afstaar til Diskop Sigurd af Hammer den Örcsbol i 
Frodegaarden i Lunder i Horgin Sogn paa Hadcland, som han fik af 
HaakoH Short, 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Kun Spor af et Segl, som Tcdhsnger. 

543. 21 Deck. 1393. Stufstad. h ^at se ollum monnum kunnikt att ek ^orgrima^r Ogmundaerson 
kiennetz [)ers ok fuUo vider gongho vcilliir med t>orsso mino brefue 1394. 305 

aU ck hcrucr gcruet .ok afha^nt med handerbandi minom vyrdulighom 
hcrrse ok andaBlighom feder hcrr® Sigurde med gndes miskun biskupe 
j Hamre oeyris booU icerder j Frodgc gardenom j Lundum er liggcr j 
Horgine kirkio sokn a Hadalandi ssm ek fek af Hakone skart frialst 
ok hcimmolt firir huorium manne med oUum lunnyndum ok tillaegium. 
tili senerdsDrlighrsD eigho ok altz afrsedis hiaaerandam j^erssers minnsß 
giserdh |>oorde iGinaDrssyni ok Sigurde Aslaakssyni Aste ^orsteinssyni 
ok Gud{)orme ^rondsrsyni logrettomonnum smm siin inzciglle sa^Uo 
med mino inzciglle firir ^eiUd bref er gort var a Stufstodum Tomes 
mosso dagh. a fimtas aare rikis mins vyrduligs heme. herrse Eiriks med 
godes naad Noregs konongs. 

Bagpaa nasscen samtidigt: oyris bol j Lunnom j Horgensß sokn a 
Hadalande. Ulf Äsleifssön, Korsbroder i Oslo og Prest paa Eidsvold, Erling Haraldsson, 
Prcst paa Ullenshof, Harald Kolbjömstön, Lagmand i Oslo, og Björn 
Helleifssön knnd^öre cn Ovcrcnskomst mellem Biskop Eyslein afOsIoog 
Harald Jonssön, hvorefcer dennc skal eie Kvcrncn Laakefors, som liggor 
inidt i Kraakefossm i Fors Sogn i Nordlnin paa Raumarikc. 

Efter Orig. p. Perg. i norskc Rigsarkiv. Segicne mangle. 

544. 28 Jaouar 1394. Oslo. 

UHum monnnm peim sem {>etta) bref sia »der liosyne send® 
Ulfuer Asleifsson korsbroder j Oslo ok prester a Eidzuelli Erlinger 
Haraldzson prester aa Vllinshofue Haralder Kolbiomsson logmader j Oslo 
ok Biorn Helleifssön q. g. ok sinse, kunnikt gerande at mer varom j 
malstofuonne j biskups garde j Oslo, odhensdaghen nesUd eftir Pals- 
messo. aa vta are rikis vars vyrdhulegs herr» Eiriks meder godz nad 
Noregs konungs. saom ok hoeyrdom aa at {)eir heldo hondom soman. 
var vyrduligin herrie herrs (Eystein biskuper meder gudz nad bisku- 
per j Oslo ok andasligh» fader, af einni halfu, en af annare halfu 
Haralder Jonsson sem stemnder var til logmanz firir fors j^en sem 
Kraku fors eitir meder {»eimce skilmalse at Haralder fyrnemder ok bans 
erfuingier, skulu frialsligha fylgia ok eigte kuern stände f>8Dt sem mit 
er j fossenum ok Laku fors kallaz ok frialsen veghen tili kuennsDr- 
enne. af ^ssaeters lande sem ligger j Fors sokn j Nordlaßm aa Rau- 
mariki. En landbolaeraner |)eir sem byggiöB aa iEssaelrom fymemdom. 
skulu frialsligha byggia ser kuern hus eit a&der tuau j {>eim forsenom 
sem nest renner Esseters lande en {»eim {»arfuaz. ]fo sua at huarghin 586 1394 

Teiti yatn af odram Ul nokorn skadha; til sannyndie her vm sellom 
mer vor jnzsigU firir pett» bref er giort var a deghi ok are sem fyr 
seghir. BUkop Effsiem af Oslo kand|g#r, at han paa ain VUitaU paa Vmger log 4 
gamlß Mfends Vidnesbyrd, aC der i deres Ungdom stod et stört Kor$ ved 
EidsskogM Kirke til St, Olafi iCre, da han havde hvilel der. Biipen 
befaler derfor, at Konet skal vedligeholdes og et lidet Bötmehms for Pi~ 
legrime bygges derved, hvilket Kirken skal holde iredlige mod at tage 
det der faldende Offer. 

Efter samtidig Protokollering i Evsteins Jordebog (den r6de Bog) 

fol. 83. b - 84 a. 

545. 18 Februar 1394. Vinger. 

Memorandum at annp domini m^. ccc^. nonagesimo quarto 
odens daghen nesi efUr dominicamlxx^ fia veer 0yst»in medher gudhs 
iiaadi) bisHup j Oslo yarop a Vingri visiterande toHoiq veer fiugfaur manna 
yitni ssem flsst all varo vppa seautighio ledher aUatighio aara. er ]^t 
suoro at |)a ^au vngh varo. stoodh sein kross stoor vsestan at iEidzskoogh 
kirkiu a aeuangenom. ok var offrat til. at han skoldi vppi haldazst ok leto 
pelegrimar msssor seghia j^er. ok suoro |)eir at j^sirCa) foreldre ]fmm 
sagde. at ^en kross var {>er fyrsto sstter j sancti Olafs hieider |)ui at 
han {»er huiltizst f^ui letoip veer nu at {»en kross vppi haldezst. ok at 
{»er gerez litit bona huus j sancti Olafs ha&ider medher altara ok durum 
vttan laas. sua at j^et stände iamfnan opet. at pelegrimom sc per rsBidt 
m»sso hafua j varo lofue. {>a ^mr koma m in j kirkiuna. ok offer 
8fßm sokna ma^n jatta. e^dher gefua {)iit seighi alt kirkian siolf. til byggin- 
ger; sidhan pei bona huus er vp bygt; en alt offer. scem fsUer j stokka 
a krossenom. a&dher i bona husino vasndezst halft kirkiunne til bygg- 
inger. en halft krossenom ok bona husino til vphaldezst. To Prcster i Nordfjord og Arne Jornnim vidne, at /«oft hartiSm den 15 

Angust gav sin HuBtrn Ingehorg, hvis hun overlevede ham, 10 Maaneds- 

matsbol i Gaarden Hjalle i Opstrjons Skibrede i NordQord, ogbunisamme 

Tilfelde ham sin Modgilt, Bfcnkegave CbMjargjöf) og andre Gaver. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scglenc mangle og en Del af 

Brovet er bortedt. 

546. 12 Septbr. [1394].» HjaUe. 

Ullvm godvm monnvm sem petta bref sea edr heyra senda 
Uavkr prestr .... Karsson prestr j Nordfiordvm ok Ami Jonsson q. 1394. 307 

g. ok sina kvnnight ge[rande] ad {»ar vorvm vid j hia ok heyrdvm aa 

Mariv messo dagh enn fyra aa s are rikis virdvlighs herra 

jvnkera Eireks Noregs konongs a Kirkiveide s[em liggrl j Nidstrionv 
skipreidv j Nordfiordvm ad Jsakr Jvarsson ok Jiigibiorgh eigen k[ona] 
bans tokv hondvm saman enn I)at skildiz vnder handabande I)eiiTa ad 
aadr nemdr Jsakr gaf aadr ncmdre Jngibiorgv tiv mamata bol jardar j 
Hialla sem liggr j Vppstrionv skipreidv i Nordfiordvm ef bon lifde 

han tu aldrs ok evenleghrar eignar benniok hennar erfingivui 

medr tvnvm ok to[ptvm ok] ollvm {»eim bivnendvm sem ^eive javrdv 

fylgia ok sericgba af oskiptv 1 vna ok klsefann vnder einv 

{»ake bvortveggia ok sidan j hvsvm ep . . • . tolv ber j mote gaf 
Jngibiorg {»ratt nemdvm Jsake ef ban life ba . . . . medgiof sina 
obseckiar* giof sina ok allar fyr sagdar giafer frialsar [ok] beimlar 
fyrir bverivm manni til evenlegrar eignar bonvm ok bans erfingivm 
ok til mere stadfestvm ber vm sette ek Jsakr mit jnsigli medr {leirra 
jnsiglum fyrir {letta bref skrifad a Hialla lavgardagbinn nesta eptir 
Mariv messo sidarre a aree' sem fyr seger. . 

(0 Eller 11 Septbr. 1395. Da Kong Erik her kaldes Junker, maa Bre- 

Tet rmrt »Idre end hans Kroning (1397) og myndige Aar, og da el S 
er tilovers af Aaret, maa det viere det ^eite eller tytends, — (>) 

liet: ok bffiCkiar. — (*) Da Lördag öfter Mariemesse seaere (8 Septbr.) 
her heofSres Ul $amme Aar som Mariemesse fyrre (15 Aug.)» maa efter 
dette Brev Eriks Rigsaar rognes fra en Dag efttr 8 Seplbr. Brand Gunnarssön (Lagroand i Tönsberg) meider RoUaug Lensmand, at 
Opmund Sahessäns Drab paa Hannes Tidihssön ikke bevislig ellcr efter 
Loven var bcgaaet paa fredhelligt Sted (i gridastödum), 
Efter Orig. p. Perg. i norsko Rigsarkiv. Seglet vcdhenger. 

547. 8 Oktbr. 1394. [Tunsberg.] 

^k Brander Gunnarsson segbir ^ik firir sannyda Rollaugber 
lensmanne at {let vigb sem Oppmunder Salluason van a Hanes Tbid- 
igbsson var alldre suoret at ^et vigb var vunnit j griflastaflum ok sein- 
gbin logbbok skyri {)et at |^et vigb var vunnit j griÖastaÖe ok ^ui mattu 
firir sannynda Rollauger jnsigbia Oppmuns profs bref eflir ^ui sem 
prouet gek firir segb: firir I)ui at ^et var alldre suoret at Oppmunder 
va j griÖastadum ^et vigb. Ok tili sannynÖa ber vm sette ek mit 
jnsigbli firir ^etta bref er gort var a I)osdagben nesta firir Calixti pape 
ok a setta are rikis mins vyrÖulexzs berra berra iEirixzs med guÖz 
naÖb Norexzs konungs. see 1395. 

LmUtfniihrev, udftedt i Koog Eriks Navn af Provsteo vcd Mario Kirke i 
Oslo og KoDgens KaaUler Hr, Arne Sigwrdssön, for Dtfre Tkorgetrstön, 
8om var tiUtedc, da Tkorgeir BJömssm ihjelslog Paal NiklasiöH. 
EAer Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Cliristiania. Seglet bortkb'ppet. 

548. 11 Juni 1395. Oslo. 

Eiriker med gudz naadh Noregs kununger ok Suerikes retter 
serfuinge ssnder ollom monnom ssem ^etta bref sea «Dder heyra q. g. 
ok sina. Weer viliom at {leer viter at veer hafuom j heder vider gudh 
ok sakar godra manna benastadha gefuit Dyra f>orgeirsson ssm at 
uisiasak et [geruin] om afltak Pals Niciassonar sem ^orgeir Biornsson 
▼ard at skadha grid ok fridh fi[rir os ok] oilom varom monnom til Ma- 
riomssso sidarmer nu komber [i h]aust med j^seim hastt^ß at [han b]0te 
vider gudh ok aerfuingia hins daudha. Byodom vcr syslomanne varom 
ok ^»im sffim alsighumaal vart hafuer at profua maal hans oll vphof 
vidheratto gridhaestade viiglysning ok huosso langt lidhet er Tra ^y er 
j^etta viigh [var] wnnit hiauarandom «der logliga firirstsemdom ffirfuin- 
giom hins daudha ok hwat visso han gerer oss firir ^»gn ok botum ef 
han profuatz at botamanne ok ritta ^etta prof after til vaar at ^y 
sannatzstsß srnm fa^tz a ^esso male. En ,fulkomligsß forbiodhom ver 
huorium manne \^ndTxCi)hx at auka »der auka lata vider han jnnan 
j^cesso varum gridhum nema hwar saem ^et gerer vili hafua firirgort 
fe ok fridhi. Var ^etta bref gort i Oslo a friadaghen na^st a^fter 
helga licamadagh a siaetta arc rikis vars Noregs. profasten (at) Mariekirkiu 
i Oslo herra A£me Si]gurdsson canceleer vaar incigladhe. Tkorbjöm OleifssÖn og Björn Jonssön vidnc, at Haahon Gunnarssön og hans 
Moder Ragndid tilgave dcres Söster og Datier Sigrid, hvad hun havde 
forbrudt mod dem, og gave hende til Gifting hclc Gaarden sOndro 
Haftik (\ Ringsaker.) 

EAer en Vidisse af 15 April 1426 i norskc Rigsarkiv. 

549. 12 Juni 1395. Fjxlestad. 

Ollum monnum ^cim sem ^etta bref sea a^der htByra sender 
^(Brbioem' Oleifson ok Bicsrn lonson q. g. ok sina kunnikt gerande at 
mit warom a FjaBlastadhum a Rind j Ringisaker sokn laughardaghin 
nest firir Botolfs woku a vi are rikis wars wirdhelikx herra herra 
Erikx meder gudz nad Norigis konungx |)i i hia saghom ok hoerdhom 
a at Haquon Gunnarson ok Randiid modher hans, forla&to Sighridhe 
Gunnarsdotter syster sinne ok dotier henna. huat hon hafdhe f)eim a 
mot brutit mindra lut aeder meira, ok gaf henne til giftinga alt sydra 1395. 30» 

Hafwika mcder ollum lutum ok lunnindoin sem ^er til liger ok leghat 
hafuer fra forno ok nyo vlan gardz ok innan, vordhe nokot j f esse 
iord af henne aelle henna vmbodz manne af deilt meder loghum, ^a 
skuldo I)aa fa henne sua margha paDninga eftir ^y ^^^ godhe maen 
woerdha fet er henne vardher doemt j Jeire jord meder loghnm. Til 
sanninda her vm sattom wi war insighle firir ^etta bref er gort war 
a deghi ok are sem fyr siger. Harald Uaakonssön, Lagmand i Skicn, og tre Andre kundgjöre, a( Olaf 
Öherssön solgte 1 Markcbol i Gaarden Htegseier i Gerpeiu Sogn paa 
Hofund til bsderlig Mand Gaule Eirikssön for 2 Maerkcr Guld, som hao 
var ham skyldig. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norsko Rigsarkiv. Seglene mangle. 

550. 19 Decbr. 1395. GimsO. 

Ullum monnum ^mm sem I)etta bref sea aeder hoyra sa^nda 
Haraldar Hakonsson loghmadhar j Skidho Gardhar Gunnaldson ^orer 
Bendickdzson ok Holmar Sighurdhason q. g. ok sina kunnickt gerande 
at a sunnodaghin nesta firir Thomas messo a vijda are rikis wars 
wyrdhuligs herra herra Erikx medar gudz nadh Norigis konungz ok 
Suerikis rastta sBrfuinggia warom meer j austargardzstofuonne j Gyms- 
eynne saghom ok hoyrdhom a aer f)aeir haeldo handom saman af aeinne 
holfuo hedharlighin man Gaute Erikxson en af annarre halfuo Olafuar 
Olfuirsson medar ^y skilordhe at fyrnemdar Olafuar lauk ok afhende 
adharnemdom Gauta maerka booll jardhar j Haeghsastre sem liggar j 
Gerpina sokn a Hofuund ürir twa^r markar guldz sem han var skyldugh- 
ar Gauta medar ollum lutum ok lunnyndom sem ^er til liggar aedar 
leghiet hafua fra forno ok nyghie vttan gardz ok jnnan frialst haeim- 
holt ok akiaeralaust firir huorium manne fra sik ok sinom aerfuinggiom 
Gauta til sefuardhaligha aßigho honom ok hans a^rfuinggiom, kiendidz 
ok optnemdar Olafuar vp boret hafua af fymemdom Gauta fyrsto pening 
ok ofsta ok alla |)er j mellom epter f)y sem j kaup I)eira kom firir fyr- 
saghdha jordh Haeghsaetar. Ok til sannynda her vm ^a settom meer 
vaar jnciggli firir |)etta bref ©r giort var deghi ok are sem fyr scghir. 
Bagpaa med nyere Haand: bref vm mark bool i Giajrpcn sokn. ■* * ** 

• *•*** • •• 400 1396. 

T« M«iid kniidgjöre, al Arme Drengtsön bctalle CmOmi Thotd^daHer KjMie- 
fummen for 2 öreibol i Gaardea SmMrtkke i Sande Sog^ paa Vestfold, 
fom hun solgte ham med Löfte, at han i Tilfelde af nyt Salg fönt tkulde 
byde hende Gaardeo tilkjöbs. (jfr. No. 554.) 
Efier Orig. p. Perg. i norake Rigsarkiv. Seglene vedhvnge. 

551. 15 Juli 1396. Bergene. 

Ollum monnom \mfa s»in |»etta bref sea »der hoeira senda 
Oswalder Ogmunda son ok j^order Gunwaldzson q. g. ok sinakannikt 
gsrande at uiit warom a Bergunum ss&m liggir j Sanda sokn a Vest- 
fbldinne a laugardaghin nseista firir Margretto messo a vii are rikis 
okars wyrduiex herra herra Eiriks meder gudes naad Noregs konongs 
saora ok bceirdum a at {lau heldo handom samman af einne balfw Arne 
Drsengsson en af annare halfw Cicelia j^orda dotter meder ^y skilorde 
at hon hefde s»It fymemfdum Arna ii aura bool iardar j Smoerbnekku 
sem liggar j fymemfdi Sanda sokn meder luttum ok lunnindom ssem 
til liggia sßder legget hafva fra fomo ok nyio vttan gardzs ok innan 
frifl^lst ok beimbolt firir bwariom manne ok vpboret fysta peningh ok 
0fsta ok alla ^mr j millom eptir ^m ssem j kaup I)eira kom ok war 
fraßt j skilorde I)a&ira at vm Arna worde fallt adernemfl ii anra bol j 
Smoßrbrsßkku j^a skuldi byoda Cicelio ader nokrom odrom ok til san- 
ninda her vm sattum mit okor insigli firir f^etta bref er gort war a 
dffighi ok j are s«m fyr ssegir. Harald Haakonsgöm, Lagmand i Skien, kandgjör, at Ewind Sieinansöm for 
bam og Gaule EirikssÖns Ombadsmand i Tinn Olaf Tkarkelhsm med 
12 Mends Ed fralagde sig Sigtelsen for, at ban bavde vseret delagtig i 
Olaf Jonssömt Drab. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. LeToing af 2det Segl tilovert. 

552. 20 Septbr. 1396. Skien. 

Ollum monnnm {»eim sssm ]feiUB bref si» asder hoyrs sendir 
Haraldaer Hakon son logmadaer ij Skidu syslu quediu gudes ok sins 
yder gerer ek kunnikt at a Matheus messo eflien vm hausten a atsende 
are rikis mins wirduleghs herra herra Eirikx meder gudes nadh Norex 
konungsar ok Swiarikis retser erfwinge komo a stepno firir mik ij Skidu 
af eine halfw Olafuasr f>orkiaßls son vmboz mader Gautas Eiriks sonars 
a Tinni ok sagde sik hafua stempt Eiuinde Steinasrs syni I)it til laga 
firir f)a sakar gifl ssem hanom waro gefna^r ^et han skuldi hafua woret 
ij radom meder ^eim monnum saem Olafue Jonssyni wrdu at skadha 
at han skuldi ^ser gangae sin dull firir laghom ok af [li at ^a war bans •• •• • • 

•!.• •• • • • • 

• . • • • • • • 139& 401 

retor duladagh ok anners ^ers at ^a war ok firir stemdter loglighsr 
erfwinds ^ ^ers daudhsD ^i gek ademeinder Eiuind®r tylftsD suere ^r 
firir laughom ^ei han war huarske rad«ende «der waldaende Olafs daudzse 
ij sin« daghse. Uli sanyndo setti ader nemder Olafusr swm ^esssd dal 
lok Sil jnsigli meder mino jnsigli firir ^ett« bref «r giort war a deighi 
ok are scem fyr seighin 

(*) o: crfwing«, 

Hulbjöm BJornssoHy Cliorsbrodcr i Oslo og Provsl paa Vestfold, Presterne 

paa Stokke og NJoterö samt Thord Andorsion bevidne en Overenskomst 

mellem Eirik Kolbjömssön, Presl i Sande, ög Fru Margrela EilifsdaUerM 

Ombudsmand Thorbjörn ThoressOn angaaende Jordstykket Merdstöd. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. ßeglene 2; 4. 6 Tedhsoge, tüdelt 

i Stykker. 

553. 7 Oktbr. 1396. Sandeherred. 

Ullum monnum ]fmm s«m j^etta bref sea «der heyra senda 
Halbiom Biornson koorsbroder j Oslo ok profaster a Vestfoldh Hal- 
uarder Biarnason presler a Slokkom Hakon Gud^ormssön presler j Nio- 
lero ok f>order Andorsson q. g. ok sina kunnikl gerande at meer 
varom vider Merdhstode sem ligger millum prestgardssens a Sondom ok 
Pukastada sagom ok hoyrdom a at f)«ir heldo hondom saman. af «inne 
holfuo sira Eiriker Kolbiornason prester a Sandom en af ahnare holfuo 
f>orbiorn Joreson vmbodsz mader fru Margareto Eilifdottor. med f ui 
skilorde at ^mr gerdo sin a millum at half fimta kuartel skal v«ra fra 
jordenne Damskidher j fyrnsmdo Herdhstede med sam{)ykt granna man- 
nanna b«de firir ofuan ok vttan med ,vare tillogu ok sam^ykt sua al 
I)et skal frialsliga slanda h«dan j fra «efter fyrnsemdo skilordhe. Til san- 
ynda her vm saetlo ()esser godet men sira Eireker Kolbiornason ok 
f>orbiorn ^oreson fyrn«mdir sin jnsigli med varom firir I)etta bref er 
giort var a laugurdagen nesta firir Dionisi anno domini m^. ccc^. nona- 
gesimo sexto. 

Bagpaa med samtidig Ilaand: Bref vm Merdlistode knillum Sanda ok 
Pukastada a. 

To Miend kundgjöre, at üwknar Pelersson og bans Hnslra Ingtrid Aslaki- 
datler solgte 2 öresbol i Smörbrekke ved Loftrud i Sande Sogn paa 
Vcstfold ti) Arne Drmgssön Qtr, No. 551). 

Kftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2de Segl mangle. 

554. 5 Novbr. 1396. Bö i Sandehcrred. 

UUom monnom ^«im s«m ^elta bref sea cder hcsyra senda 

Wlfuer |>orstieinson Cok) f>orbiorn f>oresson q. g. ok sina, kunnikt 
1. 26 


40a 1396. 

gsrande at myt warom aa Boa j Sanda sokn a Vestfold, aa snnnodag- 
hin niesta firir Martoins messo a viij are rikis okkars wyrdulex herra 
herra Eiriks med guds naadh Noregs konongs, soom ok hosirdom aa 
at f)augh heldo handom samman, af einne halfiv Arne Dnengson, en 
af annare halfw Gunnar Pa^terson ok Ingiriid Aslaks doter eighin kona 
hans, ksndust f^augh ^a at ^augh hafdu sa^It adernemfdom Ama iiaura 
boll jardar j Sm(Brbr8&kku saem liggir vid Loft rudh j fyrnemfde Sanda 
sokn, med luttum ok lumiindum ssem tili liggia eder leget hafua fra 
forno ok nyio vtlan gards ok innan, frisist ok heimholt firir hwariom 
manne, ok vp boret fysta psning [ok (Pjfsta ok alla ^8Dr j millom »flir 
^ui Stern j kanp {»seira kom, ok til sannynda her vm settom mit okkor 
insigli firir {»etta bref er giort war a dsigi ok are ssem fyr saeigir. To LagreUemfcnd paa Vos kandgjdre, at Kongens Ombadsmand Alfiim 
Bryniulfsiön paa Aasa Uaatard$dalter$ (jfr. No. 514. 516.) Forlangende 
afhörte 2 Vidner om, at Haldor Endridssön paa sin Sottescng havdelagt 
en Ager i Ulvaldesleul (jfr. No. 186. 507.) undcr Aasas Lod i Gaardcn, 
samt at 6 Msnd before Aastedet^ mcn ci vildc dömme i Sagen, förend 
Lagmanden havde afgjort, om Haldors sidste Udsagn skulde tagos til 
Folge eller ikkc. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segicne vcdhcnge. 

555. 12 Decbr. 1396« Vossevangen. 

Ollum monnum ^mm scm {)elta bref sia tedher heyra sender 
Gudbrandher ^orfinsson ok j^orgautber Ketilsson logretto meu aaWos 
q. g. ok sine kunikt gerande at mer varom j prestogonne a Vanghe 
tysdaghen neste firir Magnus messo firir jol ^a er lidhner varo fra burd 
vars herra m^ ccc^ xc^ sexlo sagum ok hordhom aa at Asa Hafuardhe 
dotter ok Hollolfver Sigurdheson komo a stemfno firir Alfin Bryniulfsson 
konungs vmbodz man a Vos med logdom deghi swa at f)au badhe 
ksndestz vm ^et malemfne sem ^au hofdho sin j millom. hafdhe ok 
^a fyrnemfdh Asa Haruardhe dotter twau vitne ^au er swa hetto Gun- 
nildher Salmundhe dotter ok Gyrydh Jons dotter frealser konor ok 
fultidher. ok hafdho ^essor vitne bok j hendhe sworo ok swa sagdho 
at faer varom milh ner a fyrnemfdhom Vangh a Clemez messo deghi 
saghom ok hordhom a at Haldor ^ndridheson sem lagh j sinne bana 
sooth ad hseilo sino samwithi f)0 at han var krankker til sin likamse. 
vitnadhe med fullom seide ok handherbandhe optnemfdhe Aso Hafuardhe 
dottor 8ßin aker fcera vnder arinzluthan j Vualdastadhom ok vndhen 
Hollolfs Sigurdesons akre sem han hafdhe fyylkt ok hugdez a^igha. ok •• •• * • 

•t.* •• • • ' • 

• • • • • • • • 

•• •• •• 139t. 403 

firir fieim mde {)a vilde han swara badhe j heime ok heelio huar sem 
han swore septer hans dagha at han vlssc senkte annadh sannare firir 
gudi vm fyrnemfdhan akerfsera at han hafde leget til fyrnemfdhan arinz- 
lulha fra forno cepler f wi sem marksteiner til sxgite, ok »pter fyrnemf- 
dom Haiders vitinzburd f)a sworo adhememfdh vitne med fuUom boker 
sidhe a^pter hans ordhom. Ok ad framferdhom {)essom vitnizburdh 
^a nemfde Alftnner Bryniuirsson konongs vmbods man a Vos sex log- 
retto men til at skoda ok dema ^a;ire j milloni ok {)8Dir gengho ok 
skodade aker ok marksteine ok syntes |)eim swa at optnemfdher aker- 
fmre hafde leget til arinzluthan septer f)wi sem marksteiner til sagdho 
at forno fare. ok vildo f o ®i doma fyr ©n faeir hafdo hoyrt log- 
mans orskurd vm opt nemfdhan Haiders vitinzburd hwar han matte 
haldaz firir fwlth selliges seighe sem han vitnadhe j sinne bana sooth 
at hasilo sino samwithe. Ok til mere sannindhe ok stadfesto |>a setthe 
ek Alfinner Bryniulfsson konongs vmbods man a Vos mith jnsigle med 
[)essere godhra mann» jnsiglom firir fettse bref er gort var a Vange- 
nom a Vos are ok deghi sem fyr seghir. Kelil Eilifssön, Prest i Öjer, og Berdor tvarssoH kundgjöre, at GuHnar Si~ 
gurdssön solgte 2 Markcbol i Skygeberg i Musedal i Staf Thinglag i Öjer 
i Gudbrandsdalen til Helga Assorsdalters Vserfader Orm Erlendssön, 

Eftcr Orjg. p. Pcrg^ i norske Rigsarkiv. 2det Segl manglcr. 

556. 20 Marls 1397. lIofviD. 

Ullum monnum {)8ßim seem ^eited bref sea sedhasr hoeyrae ssend- 
hier Ketil iEilifson prester j (Eya) ok Berdor Jwerson quediu gudaes 
ok sinsß mit wilium yda)r kunnikt gera att mit warum a Hofwine ser 
liggaer j AU j Faghabergx senkt j Gudbranzdalum a tysdaghin j {)ridiu- 
viku fastu a attundhsD are rikis wyrdulix herrae herra? Eirix medasr 
gudz nad Norex konongx saghom ok hoeyrdom a ord ok handaerband 
^aeirae Gunnaer Sigursson ok Ha^Igho Assor dottor kacndiz ok |)a Gun- 
naer fymefmdaer att han hafde saeld Orme iErlaenzsyny verfaeder fyr- 
ntßmdsdT Haelgo tueghiae marka? boU jaerdaer j Skygheberghe saem lig- 
gha^r j Musa?dale j Staf])ingha medaer lutum ok lunnyndum fra forno 
ok nyiu vtaen gars ok jnnen frialzt ok ha^imolt firi honum ok hans 
aervinghium eftir komandum. kaendiz ok firatnaemdsBr Gunna^r att han 
hafde vpboret fyrst« peningh ok oefslae ok all» faer j millium seem j 
kaupt t)aBira) kom sacar sannyndhse skuld sa^tlum mit okkar jnzciglle 
firi J)ett8B bref aer gord var a dsDighi ok are saem fyr sajyghir. 

26«^ ^ Ml 404 1397. 

To Lagretiemiend kandgjöre, at Hafihor Finkelsiim gav 6 Oresbol i Sl^old- 
tmgeberg i Hofvin Sogo paa Furaes (Hedemarken) til hfl^dcrlig Mand Jörn 
MtwiemssüH, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste Segi vcdhenger. 

557. 23 Marls 1397. Am Kirke. t ^et se ollom godom n^onnom.kunigt att mit Biorn Ifutersson 
ok iEiuindser Hakonsson. logrett» men varom j kirkiu a Am ssem lig- 
ger j Swadabu freadaghen ncstse firir Marie messo j langsefosto a viij 
aare rikis okkars vyrdoligs herrsß herrse iEiriks medser guds naad Noregs 
konongs {>ui j hia saom ok heyrdom a. alt Haflhoor Finkslsson hell j 
hond hsidserlighom manne Joone Martseinssyjni ok gaf honom sex aurs- 
boll jssrdser j Skioldungseberge sem ligger J Hofwinse kirkiu sokn a 
Fumese medser ollom lunnindom ok tiltegiom fornom ok nyiom vtt«en- 
gardz ok innaen. tili aeuaerdieligre eigo ok altz aFreedes medser ollom 
^«eim rette saem han kan f)er af fa. tili sannyndse ha^r vm settom mit 
okkor inzsigle firir feit® bref er gort var a faeim timae s©m fyr segir. 
Bagpaa med nyere Haand: brcflf wm SkeldungaDberge a Hedmarken. Biskop Ey stein i Oslo ss^lger Tkorald Benediktssön 5 Löbsland i Elgesiad 
i Stokko Sogn paa Ycstfold for 12 Mark Penge. 

Efler Orig. p. Perg. paa Gaarden From i Sandeherred. Seglet mangler 
lilligemcd aet ved Remmen tilheftede Iljemmclsbrcv. 

55S. 16 Mai 1397. Teigar. 

Ullum monnum ^mm sem I)etta bref sea asder hoyra säender 
(Eysta^in med guds naad biskuper j Oslo q. g. ok sina kunnikt gerande 
at wer hafuum saßlt {»oralde Baendiktzsyni fim laupa land j iElgba stadj 
j Stokka sokn aa Yaßstfold firir xij maerker peningha ok vppboract f)a^r 
xij maerker. |^ui gefuir wer han f aar vm allungis kuittan. ok anduardj 
honom brefuit huesso sira Styr os {»a jord lauk. ok festom f)etta vart 
bref faer jn j. Var f elta bref gort j Thseigum daghen nesl efler Hai- 
uardz vaku dagh anno domini m^ ccc^ nonagesimo septimo« vndir vaaro 
secreto. 

Bagpaa samtidigt: bref vm iGlghistadha. *• •• • ' 1397. 408 

Jon Karlssön, Lagmand i Tönsberg, (Hdömmer Eirik Kolbjömssön, Pre^t paa 
SaDde, 40 Mark af Asgeir Peierssön, i Anledning af Vcien ovcr KetiU- 
htrg \ Sandeherred. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Levning af Seglet vedhsnger. 

559. 13 Oktbr. 1397. Tunsberg. 

Ollom monnom ^mm ssem I)etta bref sea seder heyra sendir 
Jon Karlssön logman j Tunsbergi q. gudes ok sina kunikt gerande at 
a laugurdagen nesta firir vsßter neter a niunda are rikis mins vyrduligs 
herra herra Eriks nieder guds nadh Noreks konongs. komo firir mik 
a almenneliga stemno j sezstouonne j nerdra lutanom j Jonsgarde j 
Tunsbergi ok morgom godom monnom hiausrandom af sinni holfuo 
hssiderligin mader sira Eirikar Kolbiomason prester a Sondern en af 
annare holfuo *Asgsirs Peters son. Tede {la sira iEirikar fyrnsmder 
fram bref vnder godra manna insiglom saa vattanda at fymsmder da- 
ger var ^en sidarste stemnodager iefter ^m ssm vaar vyrduUger herra 
ok andaligin fader herra 0st»in meder gudz nadh biskuper j Oslo 
hafde ^leim sst. til profaslans ok min vndir mn ^ndiligan dom. huar- 
ium meder sino profue ok skilrike. vm vsegh ifuir Kistiulsberg ok vm 
vj manna dom ssem honom var domt vm rettafar af Veruikom. Fansz 
mer ok fleirom godom monnom. sei sannare j ^ui male, vttan at fyr- 
nemder Asgsßir a at Inka ^en dem, en vm vsegen ifuir Kaeitiulbergh 
sagde Asgaeir sei vilia suieria firir hundrada raerker, en sira Eirikar 
bsßidiz af honom feritigi merker ok vsera |^er meder kuitter vm alla 
ifuir fserdh en Asgsir sagde ^ vih'a sei fe festa ®der sßidh vinna. |^otte 
mer f)a at han sannade {»a skuldh a hendr ser. fanz meer ^a m san- 
nare j meder {)£eira godra manna samf)ykt ssm hia mer varo, en ader- 
na;mder Asgseir a at luka fymasmdom sira Eirike ^mr fioretigio merker 
s®m fymiemder sira ifiirikar basiddiz. ok lil sanynda her vm scetti ek 
mit insigli firir ^etta bref er giort var d^eigi ok are ssem fyr saeigir. 

Bagpaa med nyere Haand: breff om Ksßtelsbergh. 

(^) Hcrefter staar i Diplomet understrOget: Sßi vilia fe frSDSta. Magnut Asturtsm, Ur, Thoraids Ombudsmand i Hardanger, kundgjör et ede- 
ligt Vidnesbyrd om, at Rallaug Asmundssön solgte Steinar Nikulassön 
cn Del af Gaarden Tholliottvik i Jondals Kirkesogn. 

Efter Orig. p. Perg. i Bergens Museum. Seglene mangle. 

560. 19 Novbr. 1397. Vik. 

Ullom monnom ^eim sem {»etta bref se aeder heyra säender 
Magnus Aszorason konongs ok l>oraldz wmbodzman j Hardangre q. g. 40«; 1398. 

ok sina kunnakt gerande at ck tok twspg^'a manna vilne sem sworo 
fullan bokar cid at I)eir varo at ^ar j hia sagho ok ho^yrdo aCt) Ral- 
louger Osmundason sa?Idc Stenare NicDlasson msed ja ok handarbaiide 
Gyloughu f>orkeIs dottor halfs spans boll fat j ^riggi mamata boll j 
f>ollioz vik j Jonadals kirkia sokn j Hardhangre ma^d ollom {)eiin lulom 
ok lunendom sem til Ijgger a^er legat hefwer fra forno ok nygfu vttan 
gardz ok jnnan frialst ok aks&roloust firir hnarium manne kaendes ^a 
ok adder ntemder RaHouger at hann hafde fysta pasnigh ok asfstan ok 
alla ^ar j millom seflir |)y sem j koup [)eira kom ok til sanninda saette 
Vikenger Ereksson sit jnsigli maed mino jnsigli ürir ^etla bref acr gort 
var (j) Vik a manodaghen naDst firir Clannedz mcsso anno domini m^ 
ccc® nonogesimo viio. To Miond kandgjöre, a( ThorgiU Gunleihss&n paa 9in Fadcrs Gtmleiks\egnt 
kvitteredc Arne Thorbjömssön for det Skifte, han havde gjort med Alf 
Audunsiön cfter sin Ilustru ingerid Alfsdatler, 

Efter Orig, p. Pcrg. paa Gaarden From i Sandchcrred, sammenholdt med cn 
Yidiwe af 1411 paa Gaarden 0rer6d sammesteds. Segleno vedhienge. 

Yarianterne erc af Yidissen, 

561. 2 Marts 1398. Fraun. 

ilnum monnam ^aeim ssem J)etia bref sea s^er hceira^ saenda 
Helghe ^orgrimsson^ ok {»orkael j^orka^Isson' q. g. ok sina kannikt 
ga&rande at mit warom j sectstofuoni a noerdste gardhinom^ a Fro^nom^ 
saem liggar j Sanda sokn a Vestfold aa ymbre laugerdaghin j fostune* 
a ix are rikis okkars werdulex^ herra lierra Eiriks mcder gudz naad 
Norex konongs. soom ok hoBirdum a at {)a3ir hasldo handom saman af 
eine halfw Arne j^orbiomason en af annare halfw ^orgyls Ganleiks- 
son j fullu ok logligho vmbodhe Gunleiks fadurs sins. ka>nditzs^ {)a ader 
nefdr* j^orgyls Gunleiksson at fymemfder Arne ^orbiornason skal waera 
quitter ok lidughar vm ^ei skifti sasm han hafdhe rid Alf Aodansson 
vm alt I)et gozs saem han alte meder Jngirido Alfs dottor husspre^^ 
sinne baedhe j lauso ok j fast.*' ok hwar s®m j)etta ryfwcr ©der rofs 
men tili fapr hafwe rofwet xii manne '^ dorn ok trigdar eidh ok suari 
|>y firir saem logbok vatlar. [Ok tili sannynda her vm seltom C^it)'' 
okkor incigli firir felta bref er gort war a daeghi ok are saem fyr 
saßgir. ' * 

(«) hoyra. — («) Ha^lgi I>orgautzson. — (») ^orkial |>orkialsson. 

— (*) noerdra gardenom. — (*) Fraunom. — («) fasto. — (') 
wyrduliks. — (») kendis. — (») adernemder. — (»•) busproy. 

— (>i) ok fasto. — (13) manna. — (i») mit. — (i*) Bckiief- 1398. 'iOT 

leisen fra [ er i Ori^nalbrevet skrcvet paa en scrskill Pergamcnt- 
striminc], som ved Seglene er heftet til Brevet. 
Bagpaa VidUsen med samtidig Haand: Bref vm salmala millum AlTia 

ok I>orgiulssar vm arf ©fter Jngerido Alfs dollor. 

Arnold Make og Hans Malbak, tydske Kjöbtnsnd i Bergen, udstede med 

Byfogden Jens Beinktssön Forklaring om Magnus Haakonssöns Strid med 

Svein Amessön paa Marie-Kirkcgaard, og et Slagsmaal mcllem dem paa 

Skrieddergaden udenfor Samson-Gaard i Bergen. 

Efter en Vidisso af 26 Novbr. 1402 i norske Rigsarkiv, nedenfor No. 584. 

Midten af Brevet forta^ret. 

562. 24 Marts 1398. Bergen. 

AUum monnum ^seim sem I)etta bref se edher heyra senda 
Arnaldh maki ok Hanis me&lbsDk |ysker keoßpmen i Bergwin q. g. ok 
sina kunikt gerandi at varom f)ar i hia hecerdom f)ar vppaa j vara froo 
kirkiugardhi j fyrnempdom stadh anno doinini m^. ccc<^. xc<*. viij^. Marie 
messo aftan i fosto, a ordh ^eira Magnus Hakonsonar [ok Sweins A]r- 
nasonar, fyrst at Magnus Hakonson beoßdh Sweinse Arnasyni wt af 

kirkiu gardhenom okker j mellum . . tokk sith swerdh i 

sina band, en Swein swar vm sam® vm han 

vare ho .. ... ^ ..*,... . Swein i . . . . froo kirkiu ok 

Sweins, {>o sa)ito bodh at 

skuldi til mellum . ^ . . . yder 

swo at ^a swor ... ^ ...... 

tenisse han ok vi forlikom oss v«d11 

edher vandrsdhi auka edher auka lata stemfno 

a tyrsdageq ^ar nsest eflir komandse firir logmannen radhm 

siin imellum so mykit ssem lagh vatta ok cflir dandimanna domi ok 
Sflsghn boed []^a] en Swein framleidhis logh ok dom firir ssgh ok sina 
sweina, eflir {»essi fyrsaghd ordh som her nsest firir '"'ato sighir gsek 
tenis wt af kirkiu gardinum ok vildi ganga heim ok Swein gsBkk ^eghar 
efter tenissi ok ssem {)6eir komo in ypp a skraddara gatona [firir] 
Samssona gardh ^a kom Magnus eflir f)8&im heypande med sinum 
3weinum med draeghin swerd j^a komo |)8Bira pillar ok sagdo varin yder 
han komer Magnus eflir yder laepandsa med draghin swerdh, hioggh 
Magnus gaenstan vpp a Swein en Swein vardb® sa^gh ok medhan slogho 
bans sweinar Magnus bans swein j hsU ok tili msire visso her Cvm) 
|)a setti tenis Bsaintzson fogwitte fyrnsßmfdar stadar saker stadfesto 
sinar nserveero ok vitnisburdhar sit insiglsß med okkom insiglum firir 
^etta bref er giort war j stadh deghi ok are som fyr sseghir. 408 1398. 

To Lagrcttemend vidne, at de rare paa HoUr paa Strand, da Herborg 
Guitormsdatter med sin Husbondes Eirik Einargsdns Samtykke gav sin 
Frenke Hastru Amsa Uaavardsdatter ( jfr. No. 555) ^ Löbsbol i Flagaa paa 
Voss, som denne og Arvinger skulde beholde, hvis bun overievede Her- 
borg; eUers skulde det ved Aasas Ddd atter tilfalde Herborg, somafAasa 
fik en Ko og to Koleicr. 
Efter Orig. p. Perg. i norske RIgsarkiv. Segleno afklippede. 

563. 16 April 1398. Lydvar [Voss]. 

UUum monnum {»eim sem ^etta bref sea edr heyra sender 
Jostein Olafs son ok ^orkell Odz son suomer logrettu men q* g. ok 
sina kunnikt gerandi at f)cr voram mid j hia a Holum a Strond sam 
ok heyrdum aa er Herborg GvU{)onns dotier gaf heil ok vsiwk hastru 
Aso Hafuardar dottur frendkonn sinne medr samf^yckt ok jayrdi Eirikx 
Einars sonar eigin bondi Herborgar halfleypo boll j Flagaa *aa medr 
^i skillordi en Herborg fyr nemfd iifuer efler hastru Asu ok hennar 
syne ^aa skall Herborg eiga aftur frialsliga |^ett halfleypo bol j Plag aa 
en ^aa en hustru Asa Iifuer efter Herborgu {»aa skall hastru Asa eiga 
frialtsliga ^ett halfleypo boll ok hennar synir efter hana ok |^eira erf- 
ningiar tili eaerduligrar eignar gaf hustru Asa Herborgu eina ku en 
hon atti j hia Herborgu ok {»er medr tuer kyrieigur. Ok til sannenda 
her vm seltu mid fyr nemfdir men ockur inzsigle firir j^ctta bref er 
skrifuat var aa Lyduum a tyrsdagin j fyrstu viku sumars a ix are rikis 
ockars virduligx herra herra Eirikx medr gads nad Noregx Suerikis 
ok Danmarkx konungs. Olaf PetfrssoH, Sysselmand paa Sunnm6rc, Vif Lafrangson og Audun JöOrS'' 
sön, Raadmend i Oslo, kundgjdre, at Lagmand Harald Kolbjvmtsön i 
Erkebisp Vmalds PaabOr afhdrte to Vidner angaacnde nogetaadenMand 
tilhörende Ffe, som Raadsmandcn i Ilamar Sira Retdulf Audulfsson bavde 
fört til Cfrefskeim (paa Hcdemarfcen) og der indsat. 

Efter Orig. p. Fcrg. i norske Rigsarkrv. Scgienc mangle« 

564. 11 Mai 1398. Oslo. 

Uilum monnum ^a^im saem ^eiias bref sea ledher hceyra stendn 
Olafoer Pstersson sysloman a Sunmeyrom Wlfuer Lafransson ok Audon 
Joersson raadmen j Oslo q. g. ok sina kunnikt gerande at meer varom 
j swarte brcBdhre claiistre j Oslo a logurdagen nest firir Haluardz voka 
a ix are rikis vaars vyrdaligs herra herra Eriks meder gudz naadh 
Ii^oregs konongs. saam ok hosyrdom a at Harallder Kolbiomsson logh- 
man j Oslo tok twau skilriik vitne varom vyrdeligom herra ok ande- 1398. 409 

lighöm fadher herra Vinalde meder gudz naadh erchebiskuper j Nedhr- 
oos nerverandom, fau vitne er swa eite ok swa sworo a book meder 
fullum eidzstafue, Erlinger Sigwatzson ok Biorn Androderson. En 
^ei hafde Erlinger j eide sinom at sira Reidhulfuer Audulsson ssbri {^a 
var raadzman i Hamre kom heim til hans ok harde bufe meder sik ok 
badh han al han skulde lene honam hws en Ellinger swarade swa til 
ok sagde ek lener |>ik ey hws ok ey syn ek fik fei. En nokrom swa 
daghom ^er efter aat ^a kom Andres a Hillestadum gangende heim til 
Biorns fymemflz ok sagdes eighe fymemfl fe. En Biorn hafde ^et j 
eidhe sinom at swa var at Andres adememfder kom gangande heim tÜ 
honum ok badh han gange meder sik til Grefsseims ssem feet var jnne 
ok mit gengom f)iit badher ok sa ek ^er f)a bufe jnne stände. En 
Andres sagdes eighe [fymempt fe meder] Erike a Hillestadum. Hafdo 
ok |)8eir |)et badher Ellinger ok Biorn ofnemfde j eidhe sinom at ^seir 
hoeyrdo ok vistaD ^et at einghen anner kserde efter oflnemft fee vtten 
Andres ok Eriker fymemfdhs^. Till sanynde her vm ssDttom meer voor 
jncigle firir I)ettes bref er gort var j Oslo a deghi ok are s^m fyr 
ssDighir. ThorgtMU Eilifssön optager paa Forlangende ar Simon Prest paa Ifaaböl 
Prov paa Kirkcns Vegnc om, at Prestcn för den störe Manddöd havde 
bortbygslet Skidestad og Skidestads Skov hvcr for sig, og tog hver 4dc 
Tylfit Bordved, som Tirkedes, i Landskyld. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levning af Iste Segl. 

565. 27 Oktbr. 1398. Haaböl. 

OUum monnum I)aBim ssem ^esiUe bref sea asdaer heyrss sendir 
^orgiuls Elifson q. g. ok sinse konikt gerande at ek war a Hobole 
sunsedaghen nest oftyr hselghunae mossonsa a x are rikis mins vyrds- 
ligis hsrrsß Eriks mcedsr ghudz naad Noriks konungasr krafde mik 
{»a sirsa Simon prestser a Hobolo at taka viQ^nis burd sin a kirkiun» 
vfl^gnsß. Iseidhi seins manz vilni er swa »itir Gud{)ormer H . . . son 
ok swa sor a book at prestsen a Hobele bygdhi firir ^san storse man- 
dhaudean serdelis Skidcestadhsa ok serdelis Skidhsstade skhog. tok ^a 
presten fiord® huara) tylflbordvidhujlseighunsssem j war vunit skhogen 
ok ^et visti han at fader hans tok talet af fymsmd® vidu a prestens 
vegns a;igin byghdi f)a skoghen vttasn prestsn f)8et han viste, lysty 
Gudlaugser Selisason at han herdi aldras fadur sin annet at smghisd ok 
sei ek h^elder at Uobeles kirki» ate Skidaastadhe skhog ok aldre at 410 1398. 

nokor kiserde in j han fyr »n nv. kcindiz ok j^ostsin a |>ynnynidi at 
han var ^er firir sUemdser al lyde hans vitnom. TU sanindi s»iii Gud- 
laugssr Seil» son sit incigli eflyr hcrming sini firir {letUe bref er gorl 
war dseghi ok are S8em fyr ssghir. 

Bagpaa tamtidigt: Item vm Skidhestada skogh. Efgiein, Biskop i Oslo, stadfiester et Mageskifte mcllem Eirik Prest paa 
Sande og Kaupmand Ormssön, hvorved Gaarden Bffiestad (Hesestad) 
bliver Sande Prfestebols for hvad dct eiede i söndre Firiksiad, 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. De 3 Segl mangle. 

566. 19 Decbr. 1398. Sxm. 

Ollom roonnom ^ceim saem {letta bref sea «eder heyra aendir 
0ystsin med gudz nadh biskuper j Oslo q. g. ok sina kunnikt gerande 
at vaf kisre sun sira iEiriker prester a Sondom ok Kaupmader Orms- 
8un gerdo j varo neniero {)etta jarda skipU sin j mellom ssem sex men 
hofdo ^»irra mellom fyr lakt ok jamnat lefter varo bode ok samj^ykt 
saem bref ^er vm giort vater sua at sira iEirikar f»k Kaupmanne xiiij 
aura boll j Firikstodom j sydra gardenom en Kaupmader f»k sira 
Eirikj ^er j mote .v. aura boll j Hysistodom er liggia j Sanda sokn. 
Ok hsfuir Kaupmader til lakt sira iGirike xx msrker peninga j godom 
peningom firir ^ct yj aura boll j Firikstodom. Ok fymiemder xx msr- 
ker hsfuir sira iEiriker vt gewet Ssesms kirkiu. firir halfra merka boll 
j ademsemdom Hysistodom |>et saem Sasaems kirkia ^er j atte. sua at 
Sanda kirkia til prestbordsens aa nu frialsliga niu aura boll j Haesisto- 
dom after firir fymaemt xiiij aura boll i Firikstodom. Jattade huar 
adrom {»essa jarder frialssar ok baeimhollar med Intum ok lunnyndom 
vttan gardz ok jnnan. Kan ok sua vaerda at fyrna&mt fim aura boll j 
Ha^sistodom vaerder vfrialst Sanda kirkiu til prestbordssens. ^a Tssd- 
sastte fymaemder Kaupmader kirkiunne .v. aura boll j na^drae garde- 
nom aa Firikstodom saem han siter aa. Var ^etta kaup ok skipti gorl 
ner uaerande ok samj^ykkiande ^olteifue OgmundzsynL Ok til sanyn- 
da saetto vare kiaere synir sira Halbiom profaster at Lafranskirkiu j 
Tunsbergi ok sira Hakon prester i Nioteroy sin insigli med secreto 
varo firir f)etta bref er gort var aa Saeme ^orCs)dagen nest firir Tomas- 
messo anno domini M<^. ccc^. xc^. octauo. 

Bagpaa med samtidig Haand: bref vm ix aura bool j Hysistadom 
er kirkian faak firir xiiij aura boU j Firikstadom. 1399. 411 

Thormod BJ6mssön, Korsbroder i Hammer, og Ire Lagretlerotfnd kundgjdre, 
Rt Valthiof Gyrdtsön og Aibjöm Tokessön havde solgt bele aOndre Kaare- 
Ihorp i Dcigelheims Sogn paa Hedemarken til Ogmund Godenssdn, 
Efter Orjg. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene skadede. 

567. 26 Marls 1399. Freyuberg. 

UUum monnam ^mm ssem I)ettaß bref sea sder heyra sende 
^ormoder Biornsson koorsbroder j Hamre Ormffir f>orl6eifsson Saxe Ha- 
wardsson ok Clemettser Amesson logretto mten q. g. ok sine kanigt 
gerande at mer warum a FrisDiaberghi odensdaghen neste efter Marie 
messo j langefostu a x are rikis waars vyrdulegs herrs heme Eriks 
nieder guds naadh Noregs Swia ok Skans konangs saam ok heyrdum 
a at ^mv hsldo hondum saman af »innse halfw Waldiug^er Gyrdsson 
ok Asbiom Tokessön en af annsre halfw Ogmonder Godsnsson meder 
|>yi skilorde at Waldiugsr ok Asbiom ademsempder vseitto ^i vidergongu 
at ^mr hofda sflBlth fymiemfdom Ogmunde alth sydre Kare f)orp er 
liggsßr j Dseigulseims sokn a Fuma&se a Heidmarksenne frialst ok hieimolt 
firir hworium manne fomt ok vaukit meder oUum tiltegum ssem til f)ffiire 
jerder ®ige liggis «sder Icegit hafua fra fomo ok nyn wttasn gardz ok 
jnnsn ok firir tekit fyrstu peningh ok ofste ok all» ^kt j millam saem 
j kaupp I)8Bire kom wm fymsmpth Karef)orph. Till sannynde her wm 
ssetti mer waar inzsigli firir ^ett® bref er gort war a dssghi ok are 
sffim fyr ssßgir. Gaule Eriksson, Ridder ög Foged i Skicns Syssel, kviUerer paa Kong Eriks 
og Dronningens Vegne Thord Olafssm og 7% . . . Olafssön for Tbegn og 
Fredkjöb. 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns ßiblioth. i Christiania. Seglet og det ved- 
bfengte Domsbrev mangle. De sidste 4-6 Bogstaver til hOire 

af Brcvct ere bortskaarne. 

508. 5 AprU 1399. Cims«. t. ^et se oUom godhom monnom kunnickt at ek Gaute Erikx- 
son riddferre ok foghotte j Skidho[sysIo] kiennidz ^es med f)esso mino 
opno brefue at ek hefuer giefuet }>ordh Olafssön ok f> . . . . Olafs 
syni quitta ok allongges lidhugha firir ^ceghn ok fridhkaup epter ^y 
sem ^seira [opet] bref ludhar sem haer Obt^ vidhar fcest ^etta mit bref a 
minz herra konongssens ok minne fru [drot]nunggine veghne. Ok til 
sannynda hser vm {)a seltj ek mit incigli firir ^etta bref aer [gort] var 
ij Gyms oynne a laghurdaghin nesta firir quasi modo geniti a ix<la are 
rikis [vars] vyrdhuligs herra konongs Erikx. 412 1399. 

Tharsiein Skjoldulfssön, Kongens OmbudsmaDd paa Thoien, aHiÖrer pa« 
Ogmund Paalssöns Foriangende to Vidncr, som havdo vieret tUstede for 
9 Aar sidcn, da Paal Thordssön gav sin Sön Ogmund en Del af Gaarden 
Jerpstad paa Lein i Hofs Sogn paa Thoten. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene vedhiengo nogel skadede. 

569. 24 AprU 1399. Hofsvang p. Thoten. 

pet se ollum monnum kunigt ai ek ^orslein Skioldulfsson 
konungs vmbodz man a ^otne var a Hofs vangenum j kliikksr® stof- 
uonns a ^otne a {»orsdaghen nest firi litll» gangdaghen a x are rikis 
mins vyrdeligs herra herra Eiriks med gudz nad Noregs kooungs, tok 
ek |>er tueggiae manos vitni er Ogmunder Paalson leet ganga som sua 
eitffi ^orgiuls Einerson ok ^oralder Gudbrandzson ok sua suoro a bok 
med fullum eidstaf at t>eir waro t>er j hia j sydr® gardenum a Kisae 
er liggher j Alueestad» sokn a^^otne freadaghen nest firi kyndyls 
messo nu firi niu arum at kyndils messo nu nest var, sao ok heyrdu 
a at Paal ^ordaeson gaf ok afhende Ogmunde syni sinum med band- 
erbande til eigho ok altz afrsedis hairt t)ridise hsfssldsebooll j medal- 
gardenum a lerpstodum er liggher a Lein j Hofs sokn a ^otne, med 
ollum lutum ok lunnyndum sem f»eire jordu hefuer leget fra forno ok 
nyo, vttan gardz ok innan, sua hofdu I)cir ok ^ei j eide sinum fyr- 
nemfd vitni at Ogmunder fyrnemfder hafde fylgde ok saade adememf- 
dse jord Jerpstader vm iü aar samfloyt, ^er nest efter siden hans giof 
war a komen fyr en han for norder j landet neruerandum Olafue Ei- 
nersynl ssm byr a oflnemfdo lerpstodum medan t>etta prof gek ok 
vndirstemfdum efter t>y sem han sialfuer {>& kendiz at lydae ^esso sama 
profue, ok sakar sannynds her vm setto {)esser goder men sire Gunner 
Bryniulfsson koorsbroder j Hamre ok prester a Hofue a ^otne ^orkisl 
^ordsDSon ok Paall Erlendzson som hia waro medan ek tok f»etta prof 
sin incigli ok ek mit incigli firi I)etta bref er giort war a deghi ok 
are saem fyr segir. 

Fru Kristin Nikulasdaiter pantsetter Gaardene Nesheim i Grenvins (Gravens) 
Sogn samt Eik og Yang \ Kvindherred til Uerman van Minden, Kjöbmand 
i Bergen, for 90 Mark 5 öre svensk, som hun skyldtc Gertoen van Alen^ 
og inden Paaske nteste Aar skal bctale. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

570. 27 Februar 1400. Bergen. 

pes kiaennist ek Kristiin Nikulas dotter sem fordom var herra 
Jenis Hlarna husfrv med ^esso mino brefue at ek er skyldugh erlegvm 
manne Hierman fan Minden kaupmanne j Bergen niutighi swsßnska mar- 1400. 413 

ker ok fim aura j ^a skuld sem ek var skyldugh Gemcn Tan Alen« 
Skal ck honom ]^essa skuld lokit hafua at paskom nestan efler |>essar 
paskar nu er kombmer. Hsr firir heruer ek honom seil til pant minar 
jardar er so eita fyst Nessheim xxx manadamata booll sem af ganga 
fim laupar ok ligger j Grenvinar kirkiu sokn j Hardangre. jtem Eik 
iiij manadamata booll ok xx sem af [ganga] fim laupar. jtem Yang x 
laupa bool. ok han skal henne byggia efter |)y bedzsta sem han kan 
ok liggia j Biorku kirkiu sokn j Kwinherade. Skal ok fyrnempder Her- 
man eder hans vmbodz man af sla j sina skuld so myket sem han vp 
bter af minom jordom ef skulden verder loken att fyrsagdom deghi ok 
tima sem fyr sjegir. Verder ok ey skulden loken j ademempdan dag 
})a skal Herman eder hans erfuingiar eder vmbodz man folgia fyrsag- 
dom jordom meder ollum ^eim lutom sem af t>eim kan af falla sem 
mek til bor frieCl)slegha ok akerolaus firir huariom manne ok ekki afsla 
firir sin fiar[f»a]rnat til fess dagh. ek loser feim eder miner erfuin- 
giar eder min vmbodz man firir so margha pasningha ek er honom 
skyldugh [j skal] Herman eder hans vmbodz man eder erfuingiar so 
godar jarder minar ok hws after faa sem han nu meder teker. Ok 
til meira sannenda her vm sestto |)esse gode masn er so eita Arnulfiier 
Gunnarsson Gulat)ings ok Berguinar loghman. Ketil Jonsson Einar 
Endridasson ok Asbiorn Halwardsson radmen j sama stad. siin incigle 
meder mino incigle firir |)etta bref er gort var j Bergen a fredagen 
nestan firir fasto lauent anno domini m^. cd^. To Msnd kundgjörc, al Jon Eiriktsm solgte 5 MaanedsmaUbol i Gaarden 
övre Siraum i Stafnes Sogn i Yosse-Fylke til Ivar Ivarssön, (jfr. No. 
573. 582.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scgienc vedhsnge. 

571. 28 Marts 1400. Bergen. 

Ullum monnum fseim saem ^eiUß bref sea ©dher hoeyra ssnd- 
her Bardher Ifuarsson ok Anfinner Amundeson q. g. ok sinsD kunniki 
gerandhe at mith varum j biskups hwsum j Bergvin a midfasto sun- 
nuda;ghi |)a »r lidith var fra burd vars herra t>usundh ar ok fiogur 
hundredh ar, sagum ok hoeyrdhom aa at Jon ^Giriksson sselde Ifuare 
Ifuarssyni med ja ok handher bandhe ij^uridho Haisteins dottor sinne 
eighin kono, fim manadarmatabol jserdher j ofre tune j Straume »r lig- 
ger j Stafnes kirkio sokn j Vosse fyiki frealstz ok akeero laust firir sik 
*a sinom aerfwingiom ok huerium manne med allom ^mm luthum ok 
lunna)ndhom seem til {)(eira; jserdher hafua legith vtthen garz ok jnnen 414 1400. 

flra forno ok nyo. Item tendisi ok [la adher nsmfd hion Jon Eiriks- 
son ok f>uridh Haisteins dotier at |>au hafdo vpboret af adher nsmfdom 
Ifuare Ifuarssyne fyrste pasningh ok efsth» ok alte fxer j millom som 
j ^seire kaap hafde kometh, ok til meire sanninde ok stadfassto [la 
sstthi fym»mfder Jon Eiriksson sit jnsigle med varum josiglom firir 
^ett« bref er giort var j Berguin are ok da^ghi stem fyr s®ghir. Ämliidm SwHulfssöH, Provst ved Apostelkirken i Bergen, sielgcr til erlig 
Kvinde, Hustru Aata Htuvoardsdaiter paa Finnen den Del afGaarden ^\t% 
Ulvaldetlad (jfr. No, 507.)> som kan havde taget i Sagöre af Ivar 
Knfer, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet helt 

572. 30 Marls 1400* Bolstad p. Voss. 

pffit skal allum godum mannum viterliget vffirse at jaek An- 
biorn Sunulfsson profaster aih apostole kirkis j Bergene ksennizt ^ddvs 
masder ^s^sso mino opno brefue at ek hafucr sasit serlige kuinno. hus- 
trv Aso Hafworder dotter a Finnene. tusegi» manedemate bole jserder 
j ofste tuni j Vlualdestodum som Ifuer kufuer mik lauk fore sin abrot. 
frilse ok ha^imole fore huarium manne ma^der ollum ^teirn lutum ok 
lunnendum som til fymaemfde jord liggiae ok leget hafna fra forno ok 
nyo Ytten gardz ok innen, haftier hun ok mik loket fyrste paeningh. 
ok (efste. ok alle ^aer j maßUem fore fyrnaßmfde jordh. aefter {>y som j 
kaup okart kom. ok fore sanninde skuld setti ek mit jnsigli fore ^eiUß 
bref er giort var a Bolstadum a Vos tysdagen nest fore dominicam 
passionis domini anno domini m^. cccc^. ivar hartton sielger 3 Löbsbol i Boltlad i vEvanger Sogn til Jon Eirikt- 
töm mod 3 Kyrlng for hvert Löb«bol. Qtr, No. 517. 571. 582.) 
Efter Orig. p. Perg, i norske Rigsarkiv. Seglet niangler. 

573. 11 Juli 1400. StraumeD. 

pat kennest ek Juar Juarsson med {)esso mine breue ad ek 
seldi Jon Erix i ^rigia laupa bol i Bolstadum frialst ok akaerolaust firl 
kaerium manne honom ok bans eflir komanda firi ^riu kyriog kuart 
laups bol kunna pw nokora akaeror til ^essarar jardar ad koma pSL skal 
ek edor miner erfuingir luka honom edor bans eftir komand fulla aura 
ok alla aftor so marga sem her j stand fyrre nemder t>riu kyriog firi 
kuart laupsbol kennest ek ok fies ad ek heuir vpboret kuarn peneng 1400. 415 

sem j kaup okart kom firir fyrnemda iord Bolstader ok til saonenda 
her um ssdior ek fyrnemdor Juar Juarsson mit jnsigli firi |)etta mit 
opet bref en gort var a Straumini sunnudagen nesian eftir Knutz vok 
a xi are rikis vars en virddulega herra herra Erix med gvs nad Norex 
Suüa ok Dana Gota Vende konog ok hertoge ^oCxver Pomoren. Audun HalvardsMön sslger Erlmg Gudbrandss&n 4 Öresbol i söndre Kraake- 

böl i Jadradal i GausdaU Sogn (Gudbrandsdalen). 
Efker Orig. p. Perg. paa Gaarden Kraakbö) i Gausda). Seglene mangle. 

574. uden Dag 1400. [Gausdal.] 

Ullom t>flsim godhom monnom som t>ettaß breffsee eller hoeyra 
kwngoerer jek Audun Halwardson ath jek harwer selth Ellinger Gwd- 
bransson iüi eyras booi jserdhcr i synstaD KraksebcBle som ligger i 
Jadradalin i Gawsdal sokn, som min kona^ attse, frielsth ok homolth 
firi huarium mannom med allum lutum ok lunindum som j^ser til lig- 
ger eller legeth hafuer fra forno ok nyo vttan gardz ok innren fra mik 
ok mina erflfwingia ok wnder Ellingger firnempdh ok bans erfwingia 
til swerdeliigffi egee ok alz afradis ok firi tekith firsts peninggh ok 
siidersts ok alla |>er i millom epter t>y som i kaup okkorth kom. Ok 
til mera saningh {)a ssttia t>esser goder mcn sin incigle med mino 
incigle fore \ei\xß breff som swa heitsß Anund Ormsson ok Finner Arne- 
son scrifweth war i sama sokn anno domini mcd.^ 

(') Skriften hentyder paa en sildigero Tid. Gaute Eirikitön, Ridder, erkiferer alle de »Idro Brevo magteslöse, som han 
havde af Kongerne Magnus og Uaakon, lydende paa Lo^n, Penge, Sysler, 
Gjaeld eUer deslige, og kvUterer Kong Erik og Dronning Margareta der- 
for, saa ak kun de to nylig af de sidstnaevntc erholdte Breve paa liord- 
möre skulle staa ved Magt. 
Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. Iste Segl mangler. 

575. 16 Marts 1401. Oslo. 

Jsßch Gaute Ericsson ridderse kiaßnnses thet medh thtetto) mit 
opnse breff vm alte the breff e hwat helder thc luda wp« laeaen pen- 
ningfß eller sysleer eller giaeld ellr scyld eller hur® wpa the holst lud® 
som jeek her til hafur haft eller hafur af mine herr® konung Magnus 
oc konung Hakon hwes sisl® gwdh hafu® e hwors the holst lüde 
the breff medh all® ther® artikl® oc e hur® ellr hwor wpa the holst 
lud® m®l®r j®k dodh® oc gantze maktlos® e hwor® the ®r® eller finn®s 
swa at the her ®ft®r engin macht hafu® oc engin til scadh® komm® 416 1401. 

scute oc lalcr js&k foH« minffi heme konung Magnus oc konung Hakon 
oc min herr® konung Erik oc min fnua drotning Hargareta oc thenes 
foHe raine herres oc min frues arwinge oc «ftserkommerse quitts oc 
orsagh® fir all breflT giseld oc scyid oc for all styks thy at mich aer 
for alt swo fult giori oc scheet at mic fullelic® oc wssl atnegfaer. 
Men the tw breflT som j®k nw fik aflf forde min herr® konung Eric oc 
min fruffi drotning Margareta oc the breflT som the hafu® aflT mich j 
ghen som ludsß wpa Northmor the scute blifus widh ther® füll® 
macht, wpa bodb» sidher mtUßv thy som the lud® elligis alt annit scal 
wsre qwiit, wpa minse oc min® arwingas wcgn» som for» ter sacht. 
Oc til mer® beuaring all® thiss® forscriflTn® stykk®s tha hafur j®ch 
mit jncigl® m®dh wilgh® oc witscap latit heng®s for thett® breflT oc 
lil witnisbyrdh her J®cop Fasteisens oc her Giorts jncigl®. Datum 
Oslo anno domini millesimo quadringentesimo primo profesto beate 
Ghertrudis virginis et martiris. Björn TkorgeirisöH, Cecilia HaUgrimtdaiter og Aslmmg Sunre$dalier steige 

Gaarden Brekke i Hyllcstad Sogn i Stetersdalen til Thorgilt Roarttön. 
ETter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. Iste Segl vedkfenger. 

576. 26 August 1401. Röyrgar i ÖQeld. 

Ullum monnum {>eim s®m |>etta bref sea ®dher hoyra senda 
Juar Ormsson ok j^iodoluer ^ordhason quedio gudz ok sina kunnikt 
gerande, at mit hoyrdhom vidhergango Bioms f>orgeirssonar ok Sciselio 
Halgrims dottor ok Asiaughe Sunris dottor egin kono Bioms, at fiaugh 
hofdhu seit j^orgylsse Ruarssyni jordh sina s®m Brekka heitir fiughra 
marka bool sfRm ligger j S®tesdal j Hylistadhasokn flrir fiora m®r- 
ker gulz ein laup ok sex ni®rker j huari nnork gulz, m®dher ollum 
{)eim lutum ok lunn®ndom s®m tiil fyrn®mda jardha ligger ®dher leget 
h®uer fra fonno ok nyio vttan gardz ok jnnan frialssa heimhollo ok 
ak®rolausa firi ser ok hCu)ariom manne tiil ®u®rdhaleghra eighnar fyr- 
n®mdom ^orgylsse ok hans eftirkomandom. Widhcrk®nnomst meer 
fyrn®md Biom Ciselia ok Aslaugh vpboret haua fyrsta saal ok ofsta 
ok oll {>®r j m®llom sua at os w®l at noghdhe. Ok tiil sann®nda her 
vm settom mit okor jnsighli firi {)etta bref s®m giort war aa Royrg- 
hom j Byiafials sokn aa ^ilskunne freiadagen nesta eflir sancti Bartho- 
lomei dagh anno domini m^*. quadringentesimo primo. 1401. 417 

Eysfein, Biskop i Oslo, befaler Almuen i Sande Sogn (Sand eherred) paa 
Vestfold at bidrage med Sogncpreslen til Veiens Vcdligehold mellem Kir- 
ken og Prestegaardcn, fjfr. No. 593. 595.) samt til Opbyggelse af et 
Stentaarn ellcr Klokkchus ved Kirkcn. 

Eficr Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglet manglen 

577. 7 Decbr. 1401. Stokke. 

Weer 0ystem meder gudz naadh biskup j Osloh»ilsoni ollum 
monnum j Sanda sokn meder gudz kuediu ok vare. funnom vcr nu 
nesl er ver hia ydcr varom at miss^ßmia var millium sokna prest ydars 
ok ydar vm ^en spaerro vaeg sem ligger millium prestgardzens ok kir- 
kiunne. endadom ver fett sua. at vm J)eer vilir Jen vaeaeg hafua. J)a 
skulu J)eer han foran gera meder prestenom meder paala. bar stein 
ok gamait liim. huaro feer vilir fett aei gera allir. Ja vilium ver 
asingalaeidis at fer verder aeikin spaerra aeder skatuidha. fui at fett 
ma koma kirkiunnc ok prestgardenom til nider faldz sem giidh firir 
biudhe. framleidis vitir at ver bafuum talat vider kirkiunne vmbodz 
men her, at faeir skullu vp byggia steinstopnlin aellighi mi kluknohuuss 
meder storom slolpom. kunno faeir feit aei fram koma vttan meder 
almughans hiaelp, f ui bidium ver yder radhom ok biodhom. at f eer styr- 
kir f eim f er tii meder foringh a treuidunna ok rydhir steinen wt af 
stopplinom ok leggir fen sigh sem til mwrgerninger er, en annen 
stein ok limaelh forer wt j vasghin sem iordhen er fallen framlaeidis 
firir f ui at blyyt skiaeghs. f a er Uukkunna ringiasz f er sem nu hangha 
f aßaar. budhum ver vmbodz monnum nider at scthia klukkunna til f ess 
f aeir geter f asim hasnkt f er sem kirkiunne er skadhalaust. Vere gud 
meder yder allum, gerer vm f etta ok alt annet sem ydar kirkiu maa. 
at gaghnae vaera. sua at gud hafue f er aero af, ok f eer sialfuer saala 
hiaelp ok vaeraldzhaeider. a^llighi mughu feer raedadzst raßfst af gudi. 
ok sua peningha laat j f a^im sakar oyre sem oss baer af yder at sokia 
f er firir. f etta bref var gort a Stokkom daghen nest efler Nikuloss- 
messo anno domini m*^. quatringenlesimo primo vndir varo secreto. 
Ok af f ui at fanytsamligha gefss retten wt. vm fen er aei sem honom 
fram fyigyr biodom ver f ik vaar kiajre son sire iEirike preste a Sond- 
ini, at f u less f etta bref firir f inom sokna monnum sua ofta sem 
vider f aerf. 

Bagpaa med scncre Haand: En om sperrewcgen offuer preste- 
garden oc kirke gerdh. I. 27 418 1401. 

BUkop EysteiD meldcr AImnen i JT^ödlmg, al han er bleren saa forligt med 
de fleste af dem, al det af Billedmesteren istandsalte vor Frues Billede 
i deres Kirke skal loses med 1 öre Pcn^^e af hver Bonde, som bar de]- 
taget i Kirkegaardens Bygning, og med 2 Örer Penge af de övrige, samt 
at Kirkegaarden skal viere fterdig inden Botolfsdag, alt under 6 Örers 
Bod til Bispeil af hver forsömmelig. TUIige paalcgges Almaen at tOrge 
for Ansettelse af en Klokker ved Kirken. 

Efter Orig. p. Papür i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

57S. 7 Decbr. 1401* Stokke. 

Weer 0ystein meder gudz naaÖ biskap j Oslo, helsom ollum 
monnam j j^iodhlinghs sokn meder gudz kuediu ok varc. sakar f»ess 
at vare fru biteth j ydrar sokna kirkiu er nider lakt neer bilaethames- 
tarenom sem [lett skal bastra ok skal han hafua |>er firir xxij Cmerker?;) 
geter |>ett kirkian seingalaeidis loyst meder sino jngia^Ide. |)ui wordhom 
ver sua ifwir aeino meder sumligham af yder. at f»eer skulur hislpa t>ui 
bilste til lausner meder aein oyre peninga huar bonde. {)8eir sem gort 
hafua kirkiu gardhen, en {)ieir sem vgort hafua meder ij aura peninga 
ok hafua loket at midhfastu ok afhasnt ^orsteine a Valdby ok Amaa a 
Hoslu meder vithorde soknaprestens. ok hafua allir gort ok fulkomat 
kirkiugarÖ ydam at Botolfs uoku nu nest er komer. sem ydar asin- 
skorader staemfnodagher skal vsDra til kirkiugardzsens bygginger. En 
huar sem ei gefuer til biliatens laustner. sem fyr seghir. aeder m 
gerer kirkiugardhen. skal giaslda oss sa^x aura saekt. sem j kristnom- 
rette viderligger kirkiugardz niderfall. en t)asir sem bilateno hiselpa 
skulu Vera kuittir vm vam sakareyre at {>etta sinne, ok gerer f»o kirkiu- 
gardhen sem fyr seghir. vaenre gud meder yder allom saman ok skipir 
sua at ver {)urfuum huarket sekia yder vm I)ett aßder nokot annett. Fram- 
la&idis radhom ver yder ok biodhom at {)eer skipir sua at klukkare 
vere j kirkiunne sem vatn ok aeld ma b8n*a prestenom. |)ui at {)et geter 
han m sialfuer gort Gerer vm fx^tta ok alt anneth sem ydra kirkiu 
ma at gagne vaera. sua at gud hafue ^er asro af. ok ^eer sialfuer 
saalahiaelp ok vaeraldz haeider, aellighi mughu {>eer raßdazst raffst af 
gudi ok sua penningha laat j t>®iin sakar oyre sem oss ber af yder 
at sokia |)er firir. |)elta bref war gort a Slokkom. daghen nest eflir 
Nikuloss messo anno domini m^. quatringentesimo primo vndir varo 
secreto. Ok af {)ui at fanythsamligha gefs retten wt. vm |>en er m 
sem honom fram fylghir. biodhom veer J)lk vaar klare son sira Ski- 
aeldulfue preste a ^iodlinghe at {>u less {)etta bref firir I)inom sokna 
monnum swa ofla sem vidcr faerf. 

Bagpaa fra lidt scnero Tid : bref vm vgordau kirkiugard. 1402. il9 

Skeldulf Thorßnnssäny Prest paa Thjödling, og Thord Gmmaldisän knndgjöre, 
at Signe Thorsleinsdalter skjtenkede til Prcsicn i Sandeherred EirA Koh- 
hjömssön 2 Öresbol i Unneherg for sin og sin llusbondes Helge (Thorgauts^ 
söns) Sjscl, samt solgte ham andre 2 Öresbol i sammc Gäard for Vox 
og Offer ved hendes Död, hvorimod han gav hende cn ny Kifedes ^or- 
Kel og lovcde en "brothvUiur (Borddug?) (jfr. No. 492. 583. 586. 587. 596.) 
Efier Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv; Seglene mangle. 

57d. 13 Februar 1402« Kaupanger« 

illlum monnum f)a&iin s^m {)elta bref sea sedher heyra saenda 
Skeldulfuer ^orßnzson prester aa j^iodlingi ok ^order Gunnalsson quse- 
diu guds ok sina kunnikt gcrande at mit varom a Kaupangre j fyr- 
naemrdre sokn a manadaghen liest Grir Valcntini martiris a xiii aare 
rikis okkars vyrdaligs herrsD Herr® Eriks meder gudz naad Noregs 
konongs saghom ok heyrdum aa at Signi ^orstseins dotier helt j hond 
sira Eriks Kolbiomasonar presto a Sandom ok afhende ^er firir okker 
tua^ggia aura boll j Ynnaba^rghi firir Htelgha husbonda siins saal ok 
sina j lieirae sama jord sseiti kirkian atte fyr j Sander, ok annen tus^ggia 
aura bol sseldi hon sira Eriki fyrnaßmfdom en j sama jord j swa mata 
at sira Eriker {»ratna^mPder skall halda Signi fyrnsDmfdre vax ok ofler 
j henna ytarsta tima ok [)er meder lank han henna sein nyghian klsedes 
kiurtill ok ^er meder iofuade han henna sein brothnitiull, er {>etta fyr- 
naemft halft merka bol j {)ui Vnnabsrghi er Hselghi ok Signi fymsBmd 
budi vppa, lysti ok ^ratnssmd Signi at |)aa hon kom tili Vnnaba^rgs varo 
vlokner ix^ kyyr j isDrdauerdet a YnnabsBrghi. ok tili sannynda ssetto 
mit okor jncigli firir {)etta bref er gort var aa aare ok dseghi ssem 
fyrsffighir. 

(>) Maaske b6r dct Iieses: ij* 9: 1^. Erlmg Johmsöh, Sogncprest i Hjalmeland^ kundgjör, ak Jonmd Amesiön gav 
Brödrenc Haavard og Odd Botolfssönner deres rette Odelsgaard Rogn i 
Yangs Sogn paa Voss. (jfr. No. 251.) 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet vedlieenger. 

580. 25 Marts 1402. [Voss?] 

Ped kennez ek sera Ellingur Jonsson soknar prestor a Hial- 
malande medh f>esso mino opno brefue ad {>ar var ek hia ok hoyrdhi 
a en Jorundur Arnason gaf f>eim brodrunum Hafuardhi Botolfsyni ok 
Oddc Botolfsyni {)a jord sem seitir Rogn, sem ligur i Yanx kirkiu sokn 
a Vos til seuenlegra seignar sagdhe han ad {)ad var {)a;ira odals jord 

27* 420 1402. 

var f»a Jonindur Arnason heil at ollu sino samvittc |>odh han va^rc 
siukur at likamenum ok til sannendha her vm setti ek mit insigli firir 
{)etta bref en giort var a Mari messo dag j langga fostu a xiii are rikis 
ini(n)s vyrdul(e)x hsrra hserre Erikx medh guds nad Norekx Suia 
Dana konunx. 

To Mend kondgjöre, at Thorttem Gumtasön, Lensmand i Sandin (Sande) 
Sogn paa Vestrold, hörte 2 Mtends Prov om, hvor Delei var roelicm 
(laardene Foss, midtre og nordre Leirheim, samt hvad Ret Foss havdc i 
Lcirheüns Skov og Ilavn for at holde Foss-Broen istand. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangicr. 

581. 8 Mai 1402. Foss Bro. 

Ollum monnum {)eiin sem {>etta bref sea seder heyra. siender 
Gunleker GudulFsson ok ^orstein Finsson q. g. ok sina kunikt gerande 
at mit varoin vidher Foos broo vider oistra a^ndan som ligger i Sand- 
inne sokn {)a er sire Hinze prester a Sandinne ok Gierer ^orgilsson 
Itetho ganga dselis ganga mellom Foos ok midgarzs va^ldhe Leeyreem. 
gengo |>a thwer skilrikir men er sua heita Rolfuer Sigmundasson ok 
Haiuarder Biomsson or fymemdom braar aenda ok ofra asenom ok swa 
op mseder vsßgenom ok swa auster ifuer hsedena efter {)ui sem ds&lis 
stenana liggia ok swa auster j wadzs rosena sem skil nordsta Leyrems 
weide ok fymempdt Fooss, ok ein steen ligger j nordsta Leyrems 
veldhe, ok sworo {)cr at boker eidh ma^der fuUum eidstafwm at {)et 
wiste {)eir firi gudhi saat at vara at {)et er ra^t dele mellom Foss ok 
midhgars weide Leyrem ok enktc a nerdsta garden Leyrem j |)eirc 
kuisslene som vth renner or mseghin aanne huarke fiske aeder kuser- 
nastodhe ©der nakor annor wecl. vlan |)el ligger alt til fymempdt 
midgarzs Leyrem ok aa Fooss vppe halda da^lis garden orvpnempdom 
braar aenda ok j fyrnempdom slcn sem ligger vider wadz rosena ok 
sua vp efter wadzs rosene j eino or som er hoggen j en kros. cn 
nordsta Leirem aa at gerdha or fyrnempder or och swa j grindaledith 
som vsegrin er mellom Leirems ok Fooss ok sua or grindaledhino ok 
vp til vseghin som er mellom vp nempt Leyrem ok Eikebergs. Hern 
hafdho fyrnempdh vitne fei j eidhe sinom nt opnempt Foss aa firi 
brar gerdene hugh ok hamdn j Leyrems mark ok halfs manada 
beyte j Leyrems heemhagha. Thorsten Gunnasson lensmanin tok fyr- 
nempdan vitnis burdh. ok vara |)a llere landzs »ghandhe at Fosse lok- 
lica firi kompne. Til sannind« her vm settom mit okor jncigli firi 
thetla bref er gort var a manadagin njest efter krossmesso vm varin 
anno domini m^ cccc^ sccundo. 

Bagpaa med nyere Haand: breff mellom Ffoos bru oc med Lereim. 1402. 421 

To MicncI bckrfcrtc, at Jon Eirikssön og Thurid HaUUintdalUr Iiavde solgt 
Aasa Haavardsdatter 3 Löbsbol i Bolstad tnod 3 Kyriag for hvert BqI. 
(jfr. No. 573.) 
Eflcr Orig. p. Pcrg. i norskc Rigsarkiv. Seglenc vcdhsnge. 

5S2. 24 Oktbr. 1402. Finnen. 

Ollom monnom {)eim sem {)etta bref sia cddor hora sendcr 
Alfinnor BryniolFsson Cok) ^orger Hauarddason q. g. ok sina mid 
vilium ydor kunnit gera ad {)ar varo mid j hia sam ok berdom a fult 
hatida band ok viddor gonggo ok so flytiande ad Jon Erix son ok 
^urid Haisteins dotcr kendost ad {>au haufdu seit Aso Hauarda dolor 
iii laupa bol j Bolstodom firi iii kyriag kunrt laufs bol frialst ok aksßro 
laust firir kuerium manne en kome f»ar nokor akera a |>a skilde fyr- 
nemd husiru Asa Hauardar doter ok hennar ^erfuingair ganga inaflor 
j Straum j {)at fim sem fyr nemdor Jon Erixson ok ^urid Haisteins 
dotcr kona bans ate ok Juar fek af oft nemdon Jone firi fyrnemda 
jord j Bolstaudum kendest ok oft nemd hion Jon ok ^urid ad {)au 
haufdu kuan^ peneg heilan ok haluan sem j kaup {)eira kom ok til 
sanenda her vm settu mid okor jnsigli fyri {)etta bref en gort var a 
Finnini a tys dagen nest firi ii postola messo vm hausten anno domini 
*a m^ quadringentesimo secundo. 
(«) d. c. hvern. 

To M®nd kundgjöre, at Prestcn i Sandhcrred Sira Eirik Kolbjcmssön for 
dem forte 2 Vidnei* om, at Helge paa Unneberg i sin yderste Time havde 
vcdgaaet llalvaingsrclag med sin Hustru Signe Thorsteinsdaller, som han 
anbefalcde til sine Sönner. (jfr. No. 579. 586. 587.) 
Efter Orig. p. Papir i norsko Rigsarkiv. Seglene vedhengc. 

583. 11 Novbr. 1402. Sande. 

Ollum monnum ^xm saem |)etla bref sea »der hoyra sssnda 
Hakon Amundason ok Arne Draengsson q. g. ok sina kunnikt gerandse 
at mit varom j ssezstouonne a Sondum a MartsDins messo dagh anno 
domini m^, cccc*^. ij". sagom ok hoyrdom a at hasidrligin man sira 
iEirikar Kolbiornason prester a Sondum Iteidi tuau sksßUigh vitni er 
sua seita Haluardar i£iuindzson ok Susein vimper, ok a bok soro meder 
fulum sidzstaf. at t)asir varo j hia f>a er sira JSirikar esmbasttade Hslga 
a Yndiberge ok han la j sin ytarsta tidh |>a spurde sira iGirikar han 
en ha^Ifnings fs^lagh war millum hans ok Signi j^ostsins dottor seigin 
kono hans, en Hselgi suarade ok sagde ja ok badh syni sina at f)aßir 
skuldo gera vöb®! vider bona ok til sanynda her vm saettoni mit okor 
jnsigli firir |)etta bref er giort war d©igi ok are s©m fyr sseigir. 428 1402. 

Einar EndridssöHy Giilat|iing8 og Bcrgens Lagmand, Thorstem Helgessöm og 

Olaf 1%ore$sÖH, Raadmarad i Bergen, udatcdo Transskript afBrevetoven- 

for No. 562. 

Efter den tildcls forterede Original p. Perg. i oorske Rigsarkiv. 

3die Segl tilovers. 

5S4. 26 Novbr. 1402. Bergen. 

Unum monirain |>seiin sssm {>etta bref se edcr heyra senda 
Einar Eindridhason Gula{>ings ok Bergwina logman ^orstein Helghason 
ok Olafuer ^oresson radhmcn j sama stadh. q. guds ok sina knnikt 
gerandi at mier sagom ok inuirduligha ifueriasom vpit bref med heiium 
ok oskaddom insigiDm so latande ord efler ordh» scm her sigfair. 
INu folger Breo No. 562.] Ok lill sannenda her vm sctlo man* vaar 
insigte firir t>etta transcriptum er gort var j Berg>vin inanadaghcn nesta 
eflir Katrinamesso anno domini m^. cd^. secundo. To Lagrettcmvnd i Seteredalen vidne, at Eivind Roarnön aolgte Tkorteif 

Nikulftssön to Yand, Drougan og Stohwand, 

Efter Orig. p. Perg. i Detchmanns Biblioth. i Christiania. 

Seglene bortskaarne. 

5S5. nden Dag 1402. Hviteseid. 

Ullnm monnum them som thella breff sia eder hora beken- 
nes midz Byornd Tioslolff son qc Blenne Tolleff son swomer lagretis 
men i Robogiieloghom meder tesso woro opne brefde thet midh sogom 
ja oc handar band at 0wend Roar son selde ToIlelT Nikolas son ij 
wanthz som Drougan oc Sloks walhz hetther meder fiske oc gomol 
lunnendom som ther til liger oc leghet hauer at flbmo oc nyaio oc i 
fra fomemde Owend Roar son oc alla hans erwingia oo aller wnder 
Tolleff Nikolos son oc hans erwingia til ewerdoliko egho oc alth afredes 
oc weder kedist 0wind i ty sama handar band haua vp borelh fysla 
peningha oc owersta som i kop okcrth kom som fomemde Owend wel 
ad noger oc skil var til yter mera sannighen ta hengiwm wij wor in 
sigle nedan for thella bref som giorlh war a Quites eidz anno domini 
med ii. Halbjom BJomsion, Korsbrodcr i Oslo o^ Provst ved Lafranskirkcn i Töns- 
berg, og Lagmand Jon KarUsm tildömmc Erik Kolbjörnssön, Prcst paa 
Sande, fra Amfinn og Borgar Uelgessörmer ^ Markebol i Unncberg, hvoraf 
2 Öreabol vare givne Sande Kirke i Testament og de 2 andre kjöbte. 
(jfr. No. 579. 583. 596. 617.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Sigillatorisk forenet med neste No. 1403. 425 

586. 10 Marts 1403. Tönsberg. 

Ullom monnom ^mm ssm {)etta bref sea seder hera ssenda 
Halbiorn Biornsson koorsbroder j Oslo ok profaster at Lafranz kirkiu 
j Tunsberge ok Jon Karlsson lo(g)inan j sama stadh q. g. ok sina kunnikt 
gerande at a laugurdagen nesta firir Gregorius messe anno domini m^ 
cccc^ iij^ komo a almenneliga stemno firir oker j nerdra lutanom j 
Jonsgarde j Tunsberge margom godom monnom hia va^random af sDinni 
hairuo hsßiderligin man sira iGirikr Kolbiomason prester a Sondern en 
af annare halfuo Anfinner ok Borgar Heelga synir ok ksenduz |>a at 
|)a var t>s^ira rctter stemnodager vm halft merkr bool j Vnno bergi 
er ligger j Sanda sokn ok fadr {)aeira bioggi a, tede I)a sira ^Giriker 
bref undir godra manna jnsigli sua vatanda at ^uisDggia aura bool var 
gefuet j testamentum til Sanda kirkiu prestenom til vidrlifuis en annat 
ij aura bool koypti sira iGiriker firir sina peninga. af {)ui at fymssmdir 
broder hafdo seingin logligin mote suar |)a domdom meer fymaDmpt 
kaup vaera gilt 2d til f)es er annat finz sannare a f>esso male. Ok til 
sanynda her vui sssttom mit okor jnsigli firir {)etta bref er giort war 
daeigi ok are srom fyr steigir. 

Bagpaa med anden samtidig Haand: Dooms bref wm Vnnaberg pro- 

fastens sira Halbions ok logmanz Joon Kaarif. De Sammc knnd^öre et af dem mfcgiet Forlig mellem de Samme angaaende 
Sira Eirikt Fordring paa 5 Aars Landskyld af 2 Öresbol i Unneberg^ 
8om Brödrene Amfinn og Borgar lovede at belale med 10 Örer i Land- 
skyläs-Ore for hine 5 Aar og desuden 10 Hundreder (p: 1200) Sperrer. 
(jfr. No. 587. 596. 597. 617.) 

Eftcr Orig. p. Perg. sammesteds, sigillat. forenet med foreg. No. m. fl. 

587. 10 Marts 1403. TöDsberg. 

üllom monnom J)aeim s©m |)elta bref sea ©der heyra seenda 
Halbiorn Biornsson koorsbroder j Oslo ok profaster at Lafranz kirkiu 
j Tunsbergi ok Jon Karlsson logman j Tunsbergi q. g. ok sina kunikt 
geranda at a laugurdagen nesta firir Gregorius messe anno domini 
m^ cccc^ iijo komo a almenneliga ^stsnno firir oker j nordra lutanom 
j Jonsgarde i Tunsbergi, margom godom monnom hia vserandom af 
ssinni halfuo hesidrligin man sira Linker Kolbiornsson prester a Son- 
dom en af annare halfuo Anfinner ok Borgar Hselgasynir ok kenduz 
pü at {)a war |)seira retter stemnudager, vm tussiggia aura boU j Vn- 
naberg! siem fader })8ßira biogge a ok sira iEiriker a ka^rde a San- 424 i403. 

dakirkia vsegna ok ^mr hafdo hindrat ok sei landskyldh af loket j fiin 
aar. af {)ui at fyrneindir breder hafdo a^igi logligh skilriki seder mote- 
kasi vm [let ij aura bool. ^n gerdo ^m\r teina samsiet meder okro rade 
ok flffiire *®dra goda manna stein a stemnune varo, j ^en mala at |>sir 
leto vp meder ja ok handrbande firir sik ok sinom seruingiuin fyr- 
nsemt ij aura bool frialst ok hseimhoH, ok {>er meder at luka .x. aura 
j landskyldar eyri f){eim ssem sira iEiriker flrir sseigir firir {)au .v. ar. 
ok X. c. sperra sira iGirike ok iokner at Botolfsuako ok f)er meder 
skula |>SBir vara satter vm fyrnemt maal ok haar {»et ryfuer hafue rofuet 
siem iogmanz oskurdh ok godra manna dom. Ok til sanynda ber vm 
ssttom mit okor jnsigli firir f)etta bref er giort var daeigi ok are S6em 
fyr seaigir. 

Bagpaa med andcn samlidig Ilaand: En wm Unnaberg domcr profas- 

tens ok iogmanzsens. 

Biskop Eystein af Oslo overdragcr hfcderlig og velbaaren Frue Adalis, Hr. 
Tkorald Sigurdssöns £nke, HJalmsenge under Viksf^aardcn i Thjödling, 
aom Hr. Thorald i nogle Aar havdo bragt, tnod at hun til Hosten cller 
nieste Vinter for Provstcn beviser sin ßet til dissc Enge cller attcr af- 
staar dem til Tl^jödlings Kirhe. 
Efter Orig. p. Papir i norskc Rigsarkiv. Seglet mangler. 

5S8. 15 JuDi 1403. Teigar. 

Wer 0y stein meder gudz naad biskuper j Oslo kennoms meder 
^es80 vaaro opno brefue at wer hafuum heiderlighe (tu ok vselborne 
kuinno fru Adaliz sesm herre ]^oralder Sigurdzson atte fordom. gud bans 
saall hafui. laatet nu arla^ngis a^ngiar ^a^ser ssem Hialms asngiar kaliatz 
swa marghar sasm herra ^oralder fylgdi j nokor aar ok liggia tili Vi- 
kagardha j j^iodalyngs sokn a Vaestfold ok ^iodhalyngs kirkia aa nu 
swa at hon seder hssnner landbolar saem hon {)eini skipat hefucr fylghi 
ok nyti sik |)©®r asngiar friaislsegha nw arlaengis saem fyr sseghir. en 
j haust aeder j vaeler nu nest kemcr J)a te fyrna?md fru Adaliz firir 
profaste vaarom huat reet hon hefuer tili |){eira a;ngia seder huesso 
fisesr fra ^iodalyngs kirkiu komo. Ok ef {)et finz {)a at ^wxr sengiar 
hafua logligha fra kirkiunne komet Jia fylgi herra f oraldz arfuar f eini 
saingiom sßussligha her vt af. en ef enkti prof finz at ^seaer a'ingiar 
hafua logligha komet fra kirkiunne {)a hafue kirkian sinar aengiar 
frialsligha afler vttan nokot hinder »der mote majle fru Adalidz »der 
herra f oraldz arfua. fetta bref var gort j Teighum jn crastino corporis 
Christi anno domini m^. cccc^. tercio nostro sub secreto presentibus 
apposito in pendenti. 1403. 425 

Tre Macnd kundgjörc, al Magnus Erlingtsön intet havde at indvende mod 
dct Domsbrev, hvorved Uusaviks Gods (paa Sandö blandt Fteröerne) bicv 
ham fradöint, samt erkla^rcdc, at Thrond Dagfinnssön intet bavdo for- 
sömt som bans Ombudsmand. (jfr. No. 590 — 592. 605.) 
Efter en Vidissc nedenfor No. 611. 

22 August 1403. Thorshavn [Faerö], 

Ollum inonnum ^citn sem {)etta brcf se »dr hcyra senda Ket- 
ill Kristiansson Andres Sumarlida son Ari Albriktson q. g. ok sina kun- 
nigt giorandi at {)ar woru mer j hia ok hsyrdum a at {)a er domr var 
wpp sagdr vm Hasa viks gods ok {)at war aP dsemt Magnusi Erlings- 
syni eflir f)ui ssein doms bref {)ar vm giordt wattar {>& spurdi ^rondr 
Dagfinsson adr nefndan Magnus en han hafdi nokuat masira prof edr 
wisti von a en adur nefndr Magnus sagdist ekki meira prof til hafua 
ok ei vita en fyr nefndr ]^rondr spurdi opt nefndan Magnus en han 
sa nokuasria sina forseman j {)i vinbodi sem han hafdi af Erlend Phi- 
lipussyni ok Magnus Erlingssyni en nefndr Magnus huast hana einga 
wita ok gaf oppt nefndum ^rond allunghis huitan ok *lidugugan vm fyr 
sakt wmbod bodi af sinum wegnat ok Erlends helldr gaf han oppt 
nefndum ]^rond alla |)a iiltolu ok akeru sem a fyr sagdu Husauiks 
godsi kunne werda hanum ok hans erfuingium fyr sina at msdi ok 
goduili er han |)ottist af hanum finna ollu til tiknu en eingu wnda 
skilldu ok til sannenda her vm settu mer fyr nefndir men war insigli 
med Magnus jnsigli fyr |)etta bref er giordt var j ^orshafn myduiku 
daghin nesta fyr ^Bartoltola meij anno domini m^ cd<^ tersio. Sigurd Birger sson og Dag firm Nikulcusön kundgjöre Ingcrid Eitindsdaiters 
Prov om Arnbjörn GudleikssÖns llastrues Gudrun Sigurdsdattert Gods, 
hvoriblandt belc Fingaarden, der bestod af 15 Hase og 68 Stuer, en Dcl 
af Bratten (beggc i Bergen), 3 Gaardo paa Rossalandsstrand (Ladufall, 
.Myrc og Leite), 10 Löber i Ryfylkc, og 46 Skillings aarlig Landskyld 
af HjaUland, forudcn nicget opregnct Lösöre. (jfr. No. 589. 591. 592.) 

Efter Vidisse nedenfor No. 611. 

590. 7 Septbr. 1403. Vidareid. 

Allum monnum {)eim sem f)etta bref ssea edur heyra senda 
Siughurdr Birgisson Dagfinnr Nikulasson q. g. ok sina kunnigt gerandi 
at ^ar vorum mett j hia ok heyrdum a at Ingihrid Eyuindardottir 
herfmde fyrst ok suor sidan fullann bokar eid ad hon visti ad Gudrun 
Siuhgurdar dotier j Fingardinum kona Anbiornar Gudleiksson j Ilusa vik 
atti {)essa pcningha j gard adr nefnds Arnbiarnar. war f>at fyrst allur 426 1403. 

Fingardurin ok wora })ar j fimtan hus ok segstighi ok atta stofar j 
gardinum ok *toa lati j Brattinum ok f)at vissi hon ei (linorsa) morg 
hus |>ar vorn j ok t>ria garda a Hrossa lands strond ok het einLandu 
fall annar a Hyri en |)ridi heil Leiti ok tiu laupa hol j Ryghia fyiki en 
80 mykit j Hiatlande ad segs skiilingar ok xl hrentadi leigan a hner- 
ium iolf manadum ok segs seingur med dunhegendum ok godr teflingr 
vm ok basdina |)ar til med gasa fidri ok god typpings vser vm alla ok 
eit diagsn metid fyr tr»ttan aura ok taina band med siifur ok t>riu 
fingrgull ok skiailda bunnadr ok tuau siifur ker ok eitt stetta kermed 
siifur {>rier motlar med skinum ok kyrilaner {)ar til ok syrkot ok tueir 
husbnnadir annar til stofunar en anar til siofuar loptsens med venum 
reflnm ok glitadum vndir tioUdum ok sotdryptum sprangadum ketil er 
tok sffigs tunnr ok {)ar til oll ol gogn sidan fyrir vttan kannur ok diska 
ok potta ok onnur elld gogn er hon rointist ei huorsu morg vom ok 
stora siifur sylgiu ok t>a er hon hafdi svorit her at fullan bokar eid 

|)a sagdist hon vitha at fymefnd Gudrun t sparlak med 

silki rautt ok gnent ok ad hon heyrdi sakt ad opp nefnd Gudrun aUii 
X laupa hol j Sogni en ey sagdist nefnd Ingirid tora {)at sueria ad hon 
vissi {)at ok til sanenda her vm settum vit okkur insigli fyr |>etta bref 
er gortt var a Vidareide Ma[riu messu] aflan en sidara anno domini m^ 
cd® tersio. 

Jim Emarssön Prest og Jon Nikulassön knndgjöre Amora Amhjäm$daiier$ 
edelige Vidnesbyrd om Gudrun Sigurdsdatters Gods, hvoriblandt hele 
Fingaarden, haive Braiien (paa Bryggen i Bergen) og forskjeliige kost- 
bare KIfedningsstykker og Sölv, samt Landskyld af Ujaltland, (jfr. No. 
589 ff.) 

Eftcr Vidisse ncdenfor No. 611. 

59i. 7 Oktbr. 1403. Husum [Fxrö]. 

UUum monnum {)eim sem {>etta bref sea ledr heyra senda Ion 
Einarsson prestr Jon Nikulassön q. g. ok sina kunntgt gerandi at {)ar 
vorum vit j hia ok heyrdum a at Arnora Anbiarnar dottir hermdi fyrst 
ok suor sidan at fullan bokar eid at Gudrun Siughurdar dottir sem 
Ambiom Gudleiksson atti til ektar konu atti allan Fingardin ok halfuan 
Bratin ok diagns metid fyr f>rettan aura sda Gurtan ok skiailda bunadr 
so mykill ad kyrtillin war allur buin ofuan til linda stad frame fyrir ok 
tuert vm kyrtilin nidri vm lendaenar ok stora silfursylgiu ok talna band med 
siifur ok kurel ok vndir litil sylgia med siifur forgylldt eda gull ok 
eitt Gngur gull oc ij sylfur skalir ok var hon ei vis j anare huort 
hon ati eu ei h(e)yrdi hon anat ok *toa motla ok kyrtlana {»ar til med 1404. 427 

spenfilum ok voru annur stokka spensl ok sparlak med sflki rautt ok 
grientt ok glisingha suo margha at hon bar eingin skaut annur vttan 
friadagha slrik skaut en ei malhi hon muna Chuorsu) marghir waro medan 
hon var med henne ok fim bedi acda segx ok hsegendin |)ar til med lyp- 
pings wer ok ta^flings ok eina orkk werinsada sidan munlaugar ok 
vaskalar tuifot ok adra diska kannur ok potta ok katla olc olgogn so 
ad hon vissi ei huorsu martt er var vllan hon var birgh at |)essu ollu 
ok toa husbnnadffi med reflum ok undir tiolldum glitadum ok sotdryf- 
tum^ sprangadum ok at hon bar upp land skuUd af Hiatlandi ok hon 
athi hana en ei mintist hon Chuorsu) morg pund ennsk f)at var er henni 
hrentadi a hueriu ari j fyr nefnda lanndskulld ok tii sanenda her vm 
settvm Vit okkur insigli fyr |)etta bref er gortt var at Husum sunnu 
daghin nestan fyr Dionisius messu anno domini m^* cd^ iii^ ok at f)essa 
alia fyr saghda peningha atti oppt nefnd Gudrun j gard adr nefnds 
Anbiarnar bonda sin& 

(0 EUer: setdryftum. Bryr^lf ThorbergssSn, Prest i Sandd (blandt FiDrdcrnc), Jon Olaf$sdn og 
Stein Magnutsön, Lagrettemaend sammcstcds, vidne, at Amhjöm Gud^ 
leikisön eiede Husavik og undeHiggende Gaardc i Dal, ShaktDtky Skar~ 
fanes og Sande, samt at hans legtc Sön Sigurd arvede Godset efter ham, 
hvilket ved Sigurds Ddd tilfaldt dennes Sdster, og efter hende Moderen, 
Sigurd UjaUt Datter Gudrun, (jfr. No. 589 ff.) 

Efter Vidisse nedenfor No. 611. 

592. 22 Marts 1404. Vidarcid. 

Ullum monnum |)eim sem |)etta bref sea edur heyra senda 
Bryniollfur f>orbergsson priestur j Sandey Jon Olafsson Suein Magnus- 
son logrettu mann j fymefndri Sandey q. g. ok sina kunnigt gerandi at 
|)at er os witurUgt ad Ambiorn Gudleiksson sem athi Gudrunu dottur 
Siurda hialtt j Fingardinum tii eghtar konu han athae Husa wik ok Dal 
so mykit stem tii Husa vik ia ok j Skala wik ok j Skarfua nesi ok 
Sannde so mykit sem vndir Husa vik hefuir legid ok ad adur nefndr 
Annbiom atti skilgitin son ok dottur med fyr nefndri Gudrunu ok het 
Siughurdr ok han erfdi fyr nefndan Ambiorn fedr sinn ok |)a erfdi 
systir skilgettin adur nefndan Siurd brodur sin ok ^a bleif hon deydh 
ok |)a var oppt nefnd Gudrun nest arfui eflir skilgetna dottur sina ok 
ei vitum vaer anad sanare fyr gudi her vm ok til sanenda her vm settum 
ver var insigli fyr J)elta bref er giort var a Vidareide laugar dagin 
nestan eftir Benediktus messu dagh anno domini m^ cccc^ quatuor. 428 1404 

Eystem Biskop i Oslo tilskriver Almum i Sande Sogn (Sandherrcd, Vesirotd), 
at Trietteo mellem So^epresten Sira Eirik og Alniucn er harn nteget 
imod, og at han ved neste Visitats vil faa deo endl. Imidlcrtid skal 
Ingen 6ve Vold mod Prestcgaardens Gjerder eller Grinder, saals^nge 
Preßten holder Yeien aaben Tor Almuen til Kirken og Stranden, (jfr. 
No. 577. 595.) 

Eficr Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Bispens Scgl er frarevet; roen paa 
Bagsiden er Lovning af Skeldulf rresls paatrykte Segl. 

593. 20 Juni 1404. Tcigar. 

\ cer CEystein medcr gudz naad biskuper j Oslo, hteilsoiti ydcr 
sokna mannoin allom j Sanda sokn medcr gudz kuaediu ok vaare btezaiu 
fire oss er komet at missasmia er millom sokna prest ydharn sira 
Eriks ok yder vpuaxen huat oss laeit er af hiarta ok maattoin weer 
|)a)r got raad aa teggia |)a vildum weer |)et gema gera. ok vilium 
weer at ydhar sokna presler göre yder singin vnet. m moghum weer 
ok |)ola. at |)eer gorer honom nokon vra^t seder vliika. {)ui biodhum 
weer at all stykki a prestgardzens vaeghna. stände swa stem nw ero 
{)au standande tili {)es er gud gefuer at weer komum ^xr visiterande 
Sßder f)es sersendes. at a^nda {)etta maal. ok |)ui firebiodum weer nokrom 
manne a |>ui prestbolo vphogga gardha leder grinder moot prestens 
Villa aeder ifuer hans »ngiar aeder akra fara msdhan han bydher sik 
tili v»ghn yppi halda swa at allom se fort at fara tili kirkiu seder 
strandar. seder adra sina faerder swa vidha stem honom ber meder 
loghum |>et gera ok fornum siduana. En huar sa^m nokot vlogligha 
gorer vp a prestbolet |)a ma han vaenta sik fire ban ok gudz vraeidhi. 
swa framligha saem kirkiu raetten viisar. En af |)ui at fanytzsam- 
ligha gefs reetten vt ef |)en er m saem honom framfolgher biodum 
weer |)ik vaar kaere son sira Skaeldulfuer prester a {>iodling at laesa 
|)etta vaart bref j Sanda kirkiu a Jons voku dagh er nest komer. ok 
tili sanninder at swa er gort skrifua |)et a ryg brefsens ok säet medcr 
vaaro secreto {)it insigli fire |)etta bref er gort var j Teighum a 
fredaghen nest efler Bololfs voku dagh anno domini m^. cccc. quarto. 
Bagpaa : Las ck Skcldulfucr {>orfinzson prester aa {>iodIingc |)etta 
mins herra biscupsens bref j Sanda kirkiu a Jons woku dagh ok tili 
sanynda at ek swa gerde scrifuade ck f)e^ a rygh brefsens ok setti 
ek mit jncigli fire. 1404. 42» 

To Mtend knnd^öre, at Rolf og Amund Greipssönner skiftedo deres Fsdre- 
negods imellem sig, saa at Amund fik övre Skerfheim, Hmtgan, Flaatten, 
Rofa, Nordby, Glatme, Veseterud, Hjargunet og nogle Fossefald vcd 
Skerfheim, og Rolf: söndrc Skerfheim, Karlfrud, söndro Haavardsthveil 
og nogle Fossefald, alt i Lagerdal og Sandsverv. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Af de 2 Segl er Iste itu. 

594. 28 Juni 1404. Skerfheim. 

Ullom monnom f>aeim sxm |)etta bref sea seder hceira saenda 
]>orbiorn Olwcersson ok f)orleifuer f>orgeirsson q. g. ok sina kunnikt 
gierend® at mit warom a Skaerfwasim a oefsta gardenom j Hems sokn 
j Laghardal a Vestfold a almenneligre bygdha stemfno a Paeters waku 
aftan a xv are rikis okkors wyrdulegs herra herra Eiriks meder guds 
nadh Noregs konongs ok marghom godhom monnom hiavierandom sam 
ok hcßirdom a at f)8eir heldo handom samman Rolfwflßr ok Amunder 
Grsipssynir meder {)ui skilorde at {){eir skifto jordom siin j millum. lout ^a 
adernefder Amunder Grasipsson j sin lut |)sssar jardir er sua seita j Hems 
sokn Skserfa^im oefsta gardhin ok Houghana sua mykit ssem fadirf)a&ira 
ate fim aura boll j Flatttinne jtcm j Rofvo sua mykit sa^m fadir ^mm 
alte jtem ij Nordby synstu ii garda jtem alt Gleeinnu i Tuftha ssokn j 
Sandzwerr jtem half marka boll j Vsessettorudhe jtem hulf marka boll 
j Hiserghunaesse j iEnaloDithe sokn jtem sua mangha forsa sa^m fadir 
|)aßira atte j Skserfseima aa firir ofvan {)ioduegs wadhit som liggar nest 
firir vttan^ Kais rudh skal ok oflnemfder Amunder miolno bygia ok hws at 
ssettia a hwart land honom {)ikkir bffitter falla daemmo dam friselsan at 
bygia a baedhe land ok va^ghin frelsan ok heimhollan baDdhe tili ok fra. 
Skyl aendamserkin f)ffiira j millum fyrnemfda brodra or Skitna ho^il ok 
vp jeftir baskkinom j Flattar gardhin fra Flatar eighonne ok oustar meder 
Ska^rfseima gattom j ficUit. jtem laut oflnemfder Rolfwer *] Gra^ipson 
{>8essar jarder er sua »ita j Ha^ms sokn ii Skaorfa^ima garda syndsto 
jtem halft Kalsrudh ok Hawardzs{)uaeit j syndra gardenom sua mykit saem 
{>aeira fader atte jtem sua manga forssa saem Rolfuer lout aeftir fadir 
|)aDira atte Grir vttan Kalsrudhs wadh j fyrnemfde aa. jtem asiga bader 
jamfult hogh ok hamn tili markar oka^nduzt^ oflnefder broßder Rolfwer 
Graeipson ok Amunder Graeipson meder ja ok handarbande at sua war 
|)aßira skipti tili aswaerdeligha eigho. ok tili sannynda her vm saDttum 
mit okkor inscigli firir |)ella bref er gort war a daßghc saem fyr saegir. 

(*) Syncs reitet fra: uidan. — (') o: ok kaßnduzt. 430 i404. 

Biskop Eiftlem tf Otlo afgji^r tom valgt Dommer den lange Tratte menem 
Proflten Erik KcUjörnssUm paa Sande og en Del af Almuen angaaende 
Veim yeat fra Kirken og til Verviks-- eller Bugaards-Broen saaledes, at 
Yeien skal vere aaben Sommer og Vinter, dog ei for Tömmerkjörsel, 
som skal foregaa ad den dybe Yei Test om Kirken til Stranden. Presten 
skal holde Veien med Grinder, men Böndeme i Verviks-Gnenden og andre, 
8om befare Veien, hj»Ipe til at holde den i Stand, (jfr. No. 577. 593.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir. Seglene mangle. 

595. 21 August 1404. Sande. 

Ollom monnom f>eim ssdoi ^etta bref sea ssder heyra ssDndir 
0ystein meder gudz naad biskuper j Oslo q. g. ok sina. kunnikt ger- 
ande at a {lorsdaghen nest eflir Hart messo Tyrre. anno domini m^. 
cd*^. quarto ok a xvda. aare rikis vars vyrdelighs herra herra Eriks meder 
gudz naad Noreghs konongs vaarom wer a Sandom prestgardenom j 
Skaun a Vsstfold ok haeldum almenneligha stsefnu vm miss»miu ^ 
ssem a var komen millum sokna prestens ^er |)a, vars ksra sonar sira 
Eriks Kolbiomssonar ok imisa bonda af Vaeraika grsen, |)er ncr prest- 
boleno vm sin vsgh vsster fra kirkiunne tili Vsruika saem Bugardhen 
kallaz nw. Vaeghenom skodhadom ordhum vithnaenna hoyrdhum saem 
I»ottoz af vita huesso firir storan mandaudhan ok efter var vm f>en 
vaegh. j tima sira Olafs, sira Borghars. sira Aslaks. sira f>oraldz ok sira 
f>rondz. fordhum presta a adernaemfdum Sandum. lagdu f)eir aller, 
vndir oss. baedhe sira Eiriker a sinna kirkiu vaeghna. ok bonder a 
sina vaeghna. namlegha meder handerbande. Hakon Ogmundason. Arne 
Drsngsson. Borghar Ulfsson ok Aswalder Oghmundason. fleirom bond- 
um a siandum ok sam^ykkianda. at alt ^et wer gerdum |)eira j millum 
nw her vm. skuldu |)eir allir halda ok hafua vm alder ok aeuae hasdhan 
af. Gordhum wer ^a swa meder godra manna raadhe saem j hia oss 
vaaro ok sidharmaeir naemfnaz j brefueno, fyrst at alt |)et saem {»eira 
millum hafde faret ordz aeder vaerks til |)aessa dags. swa mykit saem 
rerde fyrnaemfda missaemiu vm adernaemfdan vaegh ok {)au ord saem 
|)er vt af komo skal vera saat ok niderlagt saem |)et aldri hafde verit 
talat Sidhan sagdum wer at |)8en vaegher fra Yeruika bru. saem nw 
kallaz Bugardz brun. ok auster tili kirkiunna skal haedhan af vera frialz 
at fara af Veruika graen meder likum ridha. ganga ok . . . . ^ swa vael 
vm somar saem vm vaeter. swa |)o at feir fari fet saem vaeghren er 
vpkastadher af aldre. ok syniz en opinbarligha. en aengulaeidiz vt j aeng 
prestens ok aei nider af {)aeim vaegh tili strandar. nema huer saem f)et 
gerer vili swara lagum firir ok J)et sem logbook vtuisar. Ok logfes- 
tom wer nw prests aeghn alla kring vm garden ofualigha [fra s . . . . 1404. 431 

cngn^ ok nidaligha [i stranden^ ok serligha kring vm {»cn vaagh, firir- 
biodande huerium manne anners fara ifuer prestens a^ighn en nw er 
saght. Presten a Sandum huer efler annan haldi ^er vppi grindum 
swa marghum saem honom {»arfuaz a ^aeiin vsDgh. en bonder ar |)eire 
grsen hialpi prestenom f)a han |)SBim bider vinligha. rydia f)en \tegh 
ok feran gera, ok ^et sama {)eire fleiri saßm f)an vaegh fara vilia. En 
sperror seder skatnidha ifuer |)en vssgh fora firirbiodum wer alloiigis 
huerium manne. Framleidiz raadum wer ok tillaßggium a gudz vsghna 
ok kirkiunna at aller bonder vttan sokner ok innan sxm fara aßder 
fara lata meder sperrum ok skatuidu |)en diupa vaeghen vsstan at 
kirkiunne nider tii strandar, hialpe til. ^a prester a Sandum {»seim til- 
segher meder kserleika ok goduilia at |)eir hogge f)ser j riis ok käste 
jord ifuer ssem vittrasta monnum synez. skynsamlighasta ok raadeUg^ 
hasta vera a^Iliger er vaade at kirkian taeker storan skadha f)er af i 
bradhan tima bsedhe j sinum mur ok swa kirkiu gardzsens murenom. 
Ok tili saninda at swa var laght ok [fra]mfaret S8ßtto meder vaaro 
secreto sin incigli vaar vin Guttormer Rolfsson. vaare ksero synir sira 
[Halbiorn] Biornsson profaster at Laurens kirkiu j Tunsbergi Nicholas 
f>orbiornsson korsbroder vaarer j Oslo raadman j Tuns- 
bergi sira Hakon prester j Nioteroy ok sira Skaeldulfuer f>orfinsson 
prester a j^iodalyngi firir ^tta bref er gort var a dseghi ok aare saem 
fyr segher. 

Bagpat med samme Haand: bref vm vaßghen vsDster ifuir gserdhit 

fra Sanda kirkiu ok tili Bugardz brunna; samt med enandennogetsildigere: 

ok then vseg sem bondherne a ouan aat rodhene som haua lact nidher 
juir vestra Braka oc swa nidher juir kirkio gsrdhe med masth ok sperre 
oc ridha then vsegh for biudhum meir jdher at fara lokfestum ver 
vndher logbokkena. 

(') aabent Rum i Brevet. — (') Tilskrevet med meget yngre Haand. Halhjom Bjömssön, Korsbroder i Oslo og Provst ved Lafranskirken i Töns- 
berg, samt 6 Msnd kundgjörc et Forlig mcllem Erik Kolbjömssön, Prest 
i Sandherred, og Ämfiim Helgessön paa egne og sin Broders Borgttrs 
Yegne, hvorefter Erik skulde have 2 Öresbol i Urmeberg mod 2 Kjör 
eller 2 Kjörs V«rd. (jfr. No. 579.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Bi^sarkiv, sigillatorisk forcnet med No. 586. 

587. 597 og 617. Seglene i Behold. 

596. 15 Novbr. 1404. Sande. 

Ullom monnom ^seim ssem |)etta bref sea aedher hoyra senda 
Halbiorn Biornsson koorsbrodcr j Oslo ok profaster at Lafranz kirkiu 458 1405. 

j TunsbsBrghi Hakon Amundason Arne Draengsson Borghar Wlfsson 
Arne f>orbiornason f>order Gunnalzson ok Rapider Ifucrsson q. g. ok 
sina kunnikt gerande at meer vaarom a Sandom a laurdaghen naest 
sefler Martoins messe a xvi aare rikis vaars vyrdaligs heme herrsD 
Eriks nieder gudz naadh Noregs konongs varom meer {)aa saman kal- 
lader at gera ssst ok ssmiu wm {>a&t saem farel hafde mellom sira 
Eriks Kolbiomasonar af s^inni halFu en af annera halfu Anfinner Hselg- 
hason a sina vsegna ok Borghare broder siins vaegna. kisrde {>aa sira 
Eriker fyma&mfder vppa Anfin ok a Borghar brodor Hans at ^mr hafdo 
a^i haldet ^xn oorskurd sa^m profasten ok logmannen harde gort ok 
aa laghCt) wm jordena Vnnabaergh. a?fter |)ui saem bref J)a?r vm gord vat- 
ta ok f)seir hafdo sa^tit fim aar a jordena ok vloket landskyldena ok 
Anfinner kaendizst ^xr firir oss at sua var sefter f)a&t sa;m oorskurdin 
war ifuir gengin. En brefuonom skodadom ok ifuirlsesnom a bade 
halfum giordom meer |)aa sein satmala {)a&ira mellom meder basggiazst 
|)8eira sam{)ykt. swa at sira Eriker skuldi aeigha {)aet ij aura bol sa^m 
fymsDmfder broder hafdo aat j Vnnabserghi ok sira Eiriker skuldi ia^g- 
gia Anfinni ok Borghare ii kyyr asdher korvyrdi afler j moote. Ok 
softer |)8Dt {)aa afhendi Anfinner sira Erike |)au jord^ bref sa^m han 
hafde firir jordena Vnnaba^rghi ok mintuzst huar vidcr anners mun ok 
^XT meder varo ^xiv satter ok aalsatter vm alt {)aBt ^xiva mellom hafde 
faret tili f)essa dags. En huar saem {)etta ryfuer aedher rofsmen tili 
faeaßr hafue rofuet saem xii manna doom ok logmanz oorskurd. Ok 
tili sannynda settom meer wor jncigli firir |)etta bref er gort var a are 
ok da^ghi siem fyrssDgir. 

Bagpaa med anden samtidig Haand: bref wm saBmiu mellom sira 

Erikz ok Anfinz ok Borgar vm Vnnaberg. Tre Ma^nd kundgjöre, at Borgar Helgessön samtykkcde det Forlig, som hans 

Broder Amfitm havde indgaaet med Erik Kolbjömssön Frost paa Sande« 

samt eftergav dcnne den ene Koes Vaird (kyrvyröi), som han var hain 

skyldig. 

Ertcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, sigillat. forbnndet med No. 586. 587. 

596 og 617. 3die Scgl manglcr. 

597. 2 Februar 1405. Sande. 

Ullum monnum faeim saem J)ella bref sea aedher hoyra saenda 
Ilakon Amundason Arne Draengsson ok Borghar Wlfsson quaediu gudz 
ok sina kunnikt gerande at a kynduls messe dagh a xvi aare rikis vaars 
vyrdaligs herras. herrse Eriks meder gudz naadh Noregs konongs saom 1405. 13 oo ok heyrdum aa at Borghar Hselghaßson samf^ykti meder ja ok hander- 
bände f)aa sa^miu ssem Anfinner broder hans hafde gort meder sira 
Eriki, »fler |)ui saem J)etla bref valier saem J)etta vart bref er j fest, 
ok j saina handerbande gaf Borghar fymaemder sira *Erika kuittan ok 
lidughan wm J)el kervyrdi saem han var honom skyldugher aefler 
saemiuna? j i©rdau8erdet. Ok tili sannynda sello meer wor jncigli firir 
|)etla bref er gort var aa are ok daeghi sajm fyr saegir j Sanda kirkiu. 
Bagpaa : bref vm sama samj)y kt. (jfr. foreg. No.) HalbjSrn BJörnssön, Kannik i Oslo og Provst \cd Läurentü Kirke i Tons- 

berg, og Jon KarUsön Lagmand der, tildömme Erik Kolbjömssön, Prest 

i Sande, 2 Markebol i söndre Strand, som Uahard Thorgeirstön havde 

solgt ham, men givet til Olafshhslrei i Tönsberg, hvis Abbed Olaf Sal^ 

tnundssön derfor gjorde Paastand paa Gaarden. (jfr. No. 599 ff.) 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv, sammcnbeftet med No. 599 og 601. 

Bi'udstykker af Lagmandens Scgl tiloverä. 

598. 8 April 1405. Tönsberg. 

Ullum monnuin {)8eim saem ^etta bref sea aeder hoyra. saenda 
Halbiorn Biornsson korsbroder j Oslo ok profaster at Lafrenskirkiu i 
Tunsberghi ok Jon Karlsson Idghman j Ttiilsbeirghi q. g. ok sina kun- 
nikt gerande at a odensdaghen nest firir palmsunno dagh anno domini 
m®* cd^. quinto ok a xvj. aare rikis okars vyrdhelighs herra herra 
Eriks med gudz nadh. Noregs. Swia ok Dana konongs komo a staemf- 
nu firir oker j Tunsberghi af aeinni halfuu heiderlighen man herra 
Olafer Salmundason med gudz nadh. abbote j Olafs klaustri j Tuns- 
berghi. en af annare halfuu sira Eriker Kolbiomason prester a Sqndom. 
Leidde j)a sira Eriker fyrncmder ij mapna vilni er swa aeila Peter Ha- 
neson ok Gudlciker Gudleiksson er a bok sworo at sira Eriker fyr- 
nemder hafde slaernft Haluarde f)orgeirssyni vm fet jardher kaup. er 
|)eir hafdo vidcrkoyptz. sira Eriker ok Haluarder fyrnemdir saem er vm 
twieggia marka booll j sydra Strond er ligger j Sanda sokn a Vaezst- 
fold. En herra abhole Olafer fyrnemdir sagdez {)er vera a Haluardz 
fyrnaemdz vaeghna ok sagde at adernaemder Haluarder hafde gefuet 
adernaemda jord vnder Olafs klausler adernaemfl. Teedho f eir oker J)a 
bref af b©ggia halfuonnc. Ok baeggiaz j)aDira brefuum jfuerlaesnom ok 
efler {)ui saem vaar herra biskupen hafde ^mm dagh I)iit säet a fyr- 
ncemdan dagh. J)a. *fannomss mit firir logh ok reet at sira Eriker fyr- 
nemder aa at fylghia sino kaupi adernsemfdo lwa?ggia marka booli 
I. 28 434 i405. 

efler pm stem haiu» bref hidhir ok tili ^annuider her vm ssettom mit 
okor incigli firir {»etla bref er gort var a dseghi ok aare 8f0tn fyr 

segfaer. 

Bagpaa famtidift: Ym pen dagli saBm biskopen setti herra abote- 
nom Olafoe ok sira Eriki firir profasten ok logmannen. 

Bref vm Strondh sydra j Sanda hsrade ij marka bool. 

HalbJ$m BjämssSHy Provst, og Jon Karlssön Lag^and, erkliere, tt Abbed 

Olaf Salmundssön ikke paa det almindelij^e Stievoe i Tönsbcrg künde 

f5re flere Vidoer mod Presten Erik Kolbjörnssön angaaendo Gaardea 

Strand, men kan oplyste^ at denne skyldtc 2 llalvstykker Klcde paa 

Uandcicn. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rifjrsarkiv. Seglene mangle. Brevet er «ammenheftet 
med og skrevet med samme Haand som No. 598 og 601. 

599* 10 Juni 1405. Tönsbcrg. 

UUom monnom f>8eim swm |)Ctta bref sea seder heyra ssenda 
Halbiom Biomsson korsbroder j Oslo ok profaster j Tunsberge ok Jon 
Karlssön logman j sama stadh q. g. ok sina kunnikt gerande a at Bo- 
iolfuako 8Dftan a xvj are rikis okars wyrduliks herra herra Eriks med 
gudz nadh Noreks Dana ok Guta konongs. komo a almenneliga stem- 
no firir okar. herra Endrid Erlendzson ok margom adrom godom man- 
nom hia vsDrandom j nordra lutanom j Jons garde j Tunsbergi af sinni 
halfuo herra Olauer Salmundason med gudz nadh aboter j Olafs klaustre 
en af annare halfuo sira Eirikar Kolbiornason prester a Sondom. wtier 
{>»ire stenno saem f){eim war badom smi after firir logen vm {)et prof 
ssam herra abote ventade sik vm ij marka bool j Strond. Tede herra 
abote f er sinti prof frammare en fyr hafde han tet firir lagom. vttan 
ij halfstykki klaedez s®m sira Eriker var skylduger j jardaruerd firir 
fymeml ij marka bool j Strondh. tok herra abote til sin f)er {)a a stemn- 
onne. Ok til sanynda her vm ssltom mit okor jnsigli firir {)etta bref er 
giort war desigi ok are ssem fyr saegir. 
Bagpaa: bref vm {»et sama. Olaf (Salmundssön), Abbcd i Olafskiostret i Tönsberg, stadfa&ster Hahard 
Thorgeirssöns Salg til Erik Kolbjörnssön, Prcsl i Sande, af 2 Markebol i 
Strand, som tilhörte Klostret, da Halvard og bans Konc bavdc givel sig 
med alt deres Gods ind i sammc. (jfr. No. 601.) 
Efler Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 ScgI mangle. 

600. . 16 Juni 1405. Tönsberg. 

üllum monnum {)«im saem |)ella bref sea ©der hoyra saendir 
Olauer med gudz nadh abote j Olafsklaustre j Tunsbergi q. g. ok sina i405. 43S 

kunnikt gerande at ek hsefuir samjiykt med {»esso mino opno brefoe a 
Olafsklausters va^gna |)et jardarkaup seeni sira iGirikar Kolbiornason 
prester a Sondum hafde koeypt af Haluarde f>orgsirssyni ij marka bool 
j sydra Strandh er ligger j Sanda sokn a Vsstfoldh elfter |)ui ssem jngifla 
bref vattar at Haluarder ok hans kona gafuo sik jn j sancte Olafsklau- 
ster med allu f)ui sem ^au alto bffide j lauso ok fasto. serdsilis kenniz 
ek ok at ek hafuer vpboret af fyrnaemdom sira iEirike ij half stykki 
klaedcs ssDm sefler stodo af jardar verdino ok ofuan a |)et gaf han mik 
ok afhende a klaustrens vsegna .j. half stykki j ifuir giof firir fyr- 
nsemda jordh. Ok til sanynda her vm ssetto {>esser goder men er sua 
Sita ok ner waro fyrnemdo giasrdh ok sam{)ykt sira Halbiorn Bioms- 
son profaster j Tunsbergi. sira Hakon Gud{)ormssbn prester j Nioteroy 
sin insigli med mino firir {)elta bref er giort war j Raudenom j Tuns- 
bergi a Botolf vaku eeftan anno domini m^ cccc^ v^ ok a xyj are 
rikis wars wyrduliks herra herra Eriks med gudz nadh Noreks Dana 
ok Guta konongs. Abbed Olaf Salmundstön anerkj ender Halvard ThorgeirasAns Salg af Gaar- 
den Strand til Prcsten Erik Kolbjömstön i Sande, og erholder de tilba- 
gestaaende 2 llalvstykker Klede samt endnn et Haivstykke i Tilgift 
for Gaarden. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. Brevet er fammen- 

heftet med No. 598 og 599. 

601. 16 JuDi 1405. TODsberg. 

Ollom monnom f)8Dim saem f)etta bref sea 8sder hoyra saenda 
Halbiorn Biornsson koorsbroder j Oslo ok profaster j Tunsbergj ok 
Hakon Gud{)orinusson prester j Nioteroy q. g. ok sina kunnikt gerande 
at mit varom j Raudenom j Tunsbergi a Botolfs vaku ©flau anno 
domini m^ cccc^ v<> ok a xvj are rikis okars wyrduliks herra herra 
Eriks med gudz nadh Noreks Dana ok Guta konongs sagom ok heyr- 
dom a at f)®ir heldo hondom saman af a^inni halfuo hsiderligin man 
herra Olauer med gudz nadh aboler j Olafs klaust(r)i j Tunsbergi, en 
af annare halfuo asrligin man sira Erikar prester a Sandom. med |)ui 
skilorde at herra abote sam|)ykte med ja ok handarbande |)et jardar- 
kaup sffim Haluarder fjorgaeirsson hafde giort med sira Erike Kolbior- 
nasyni vm jordena alla sydra Strandh er ligger j Sanda Sokn aa Vest- 
foldh ©fler ^ui ssem bref fer vm giort *varter, at Haluarder ok hans 

kona hafdo sik jn ffefuet j sancte Olafs klaustcr med allu fui s®m 

J » J 28*^ 436 1405. 

|aa ato bade j Ia(ii)so ok fastu. lefter |)et lauk sira iEiriker herra abot- 
anom ij half stykki kisdes ssm »fler stodo af iardaruerdeno stem fyr- 
nsemder Haluarder hafde sikki vp botet fyr han jn gafs j klausiret ok 
ofaan af |)et gaf sira Eiriker oftnemder {)ratneindom herra Olaue a- 
bota til sancie Olafs klausters .j. half stykki khedcz j ifuir giof firir fyr- 
nemda jordh. ok til sanynda her vm ssttom mit okor jnsigli firir f)et(a 
bref er giort war dsigi ok are ssem fyr ssigir. 

Bagpaa samtidigt: Hiauerandom profastenom srra Haibirne ok sira 
Hakone. vm ij. half stykki ok »it half stykki j ifuirgiof . . . kaupi 
j Strond sain{)ykkiande herrse abotenom. Fem Msnd kundgjöre, at Ingebarg Sigurdsdatter i Provstegaarden i Bergen 
solgte til Hr. OUe Römer -de Hase, bun ciedc i Gaardcn Galgen {jtr, No. 
518.) med Tomter og Brygger i Marie Sogn i Bergen. 
Rfter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

602. 26 Juni 1405. Bergen. 

Ullom monnom thseim ssem thetla bref sdß sßdr hoyra sendr 
Sandr sassse Godichi Godichsson Agmundr Oysteinsson Kallse Jonsson 
ok Simon Kalsson q. g. ok sina kunnict giorandae thet mer varom Iher 
ner j profasta gardenom en Ingibiorgh Siwgurda dotier widr kendis 
med handrbandsß firir os ok margoni fleirom godom monnom thet er- 
lighin man herra Ott® Romer ridere hafds lokaet hennae ok giort swa 
Stern hennsß vel a negd® firir swa morgh hws sasm hon ate j Galga- 
nom ok hon erfl hafde efter sin fadhr ok modhr adr nefdom herra 
Otta til »uerdeligha eigho ok hans erfingiom ok eflerkomandom med 
tuftum ok brygiom ok ollom lunsendom saem til hefir legit fra fomo 
ok nyiu til adr nefndz gardz ok hws sem liger j Bergin j Mario 
kirkiu sokn. til sannynda setlora mer war jnzigli firir thetta bref ler 
giort fredaghin nestan efter Jons woku anno domini m^. c(d). quinto. Erkebiskop Etkil äf Nidaros redgaar, al ban og hafns Kirke bar faact \elb. 
Mands Haakon Sigurdssöns Jordegods i Seiyen og Tromso Sogn til Pant 
for 14 Liester Skieid, som Erkcbispen skal inden 3 Aar betale til Tideke 
Sam, mod at bebolde Godsct saaltcnge, til ban deraf bar faaet fuld Er- 
statning for den forstraktc Fisk med Omkostninger. (jfr. naeste No.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangicr. 

603. 23 August 1405. Bergen. 

Veer Eskill meder gudes naad crchibiskuper j Nidaros kun- 
gerom allom mannom faeira sem J)etta bref sea eda hoyra at |)el var 1405. 45» 

skilordh j kaupmaala vaarom ok velborens manz Hac[onar Sigurdz] 
sonar vm a^ighner |)a3r sein han hefuer os ok vaare kirkiu pansaet j 
Sennione ok j Trumpsar kirkiu sokn [firir] fiortaan tester skreeidar til 
gilldz huoriar ver hafuum os ok vaara epterkomanda vnderbundit meder 
vaaro opno brerue at luca Titeke sseinm eda hans erfuingiom. jnnan 
|)riu aar her epter a Haconar Sigurdzsonar vaeghna. at sidan ver ok 
vaar kirkia eda efterkomanda hafuum med fulnade. jam marghar laus- 
ter fisk til gildz oc kostnadh vam mteder apter vpboret af hans Ha- 
conar seignoni fyrnemdom. j)a scula |)aer sama seighner allar. vera firir 
os oc vaare kirkiu. eda varom efterkomandom. quittar oc lydughar ok 
allungis aakia^ralausar. en Hacone eder hans erfuingiom. frealsar oc 
heimhollar. til alz afrcedes. sosom bref hans vaattar ssm ver hafuum 
vm fyrsagdan kaupmaala. Til mcire vissu her vm. s»ttom ver vaart 
secretum firir {)etta bref s&r gort war j Berguin vigilia beati Bartho- 
lomei apostoli. anno domini millesimo. quadringentesimo quinto. 
Bagpat med nyere IHmni: bref wm Senyone i Nordlanden. Ilaakon Sigurdssön pantsfetter med sine Venners Raad til Erkebiskop Eskil 
og Nidaros Kirke alt sit Gods i Senjen og Tromsö Soga for 14 Leater 
Skreid i god og gild balcygsk Fisk, som Erkebispen skal udrede til 
Tideke Sam mod at hfeve Indtiegternc af Godset saaltenge, til hm har 
sit Udifeg med Omkostninger godtgjprt. (jfr. foreg. No.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levning af Iste og 2det Segl. 

604. 24 August 1405. Bergen. 

Allum j(nannum pxim siem {)etta bref sea eder heyra. seuder 
Hacon Sigurdarson quediu gudes oc sina kunnikt gerande. at ek eer 
giseldhskyldugher andalighom faeder oc vyrduligom herra. herra Eskille 
meder guds miskun erchibiscupi j Nidarose ok hans kirkiu fiortaan 
Isester skrasidar. j godom oc gildom haloyskom fisk, ok her firir he- 
fuer ek medh godhre forhuxsan oc medh minna vina raade oc til- 
teidhingh pansaet hanom oc hans kirkiu. alt |)et ser ek sigher freals- 
ligha a minna vteghnaj Senione ok j Trumpsar kirkiu sokn j minre 
hit ok ma)ira. til {)es dags ser fyrsagd sculd er medher fulnade vploken. 
frealst ok hasimholt firir hueriom manne, sua at herra serchibiscuper 
fyrnemder. ok hans epterkomanda fylghi frealsliga. fyrnemdom minom 
eignom sosom eighanda man. medh 'allum reltastadhum. ok bere vp 
frealsliga firir mik ok minom SDrfuingiom. huat {)arkan affalla ahuerio 
aare. vndi retta reikningh. alt til f)es dags. asr han hefuer sin sculd. 
aamselalaust veel apter lokna. firir {)a?r fiortan lauster fisk til gilldz. sem 438 1405. 

herre erchibiscnper fyrnemder herer sik ok sina eptcrkomanda vnder- 
bundit at laca Titeke semma. eder bans erfuingiom firir mik ok mina 
erfuingia. Skall skynsamlighen kostnadher af reeiknas. firir (»a msn 
sem saman taka {»sssor jngiolld aa buerio aare. medhan {»esse kaup- 
maale scal standa« En sidan fyrnemdar fiortaaa Icster skneidar medh 
sinom kostnade ero apter loknar. berra srchibiscupi oc bans kirkia 
medh fulnadhe. hafoe ek eder miner erfuingiar after fyrnasmdar allar 
pansflßttar «ighner frealsar ok aaki(eralausar. Uli alls afnedhes. firir 
berra »rchibiscupi ok bans eflerkomandom. Kan ok nokot ar fymem- 
dorn ®ighnom vserda her efter ofrealst ok medh laghum fra mik d^&ilt 
I»a fylghi berra aerchibiskuper ok bans eilerkomanda liika vsll {)ui sem 
epter kan vaera. |)ai laenger til |)es dags. at han ok hans kirkia baToa 
sina scald ok kostnadh medh fulnadhe sem fyr seghir {)0 efter rette 
reikningh. Till ms&ire vissu her vm. s®tto Erlender Philippnsson ok 
Einar Eindridzson Gula{)ings ok Berguinar laghman. sin jncigfali medh 
mino. firir f>etta bref er gort var i Berghuin aa Bartholomej messo dagh, 
fra burdh vaars berra Icsu Christi, aa |)ushundradho. ßorda hundrado 
ok finita aare. en aa sextanda aare rikis mins vyrduligs berra berra 
Eiriks medh guds naadh Noreghs konongs. 

Bagpaa med Udt nyere Hiiand : Bref Hakons Sigurdarssonar wm Senio 
goodzit, 

Jon NikulassÖH og Dufnald Haraldssön, kundgjöfe, at Ragnkild Hetmards- 
daiier paa Seter paa lljaltland gav ain Sdn Magnus sit Ombud angaaeodo 
Arven efter Hustru Gudrun Sigurdsdatter i Husavik (paa Fa;rÖ), samt 
at hon nu for Thrond DagfinsBon erklteredc sig tilfreds med det Forlig, 
Magnus paa hendes Vcgne havde indgaaet med harn om sammc Arv og 
Gods. (jfr. No. 589 og folg. 60ß.) 
Efler Vidiftse nedenfor No. 611. Trykt i Saml. t Norges Historie VI. 516. 

605. 13 Oktbr. 1405. Vindaas. 

Ullum monnum |)eim sem |)elta bref sea a;dor beyra senda Jon 
Nikulasson Dufnalldur Haralldsson q. g. ok sina kunnigt gcrandi ad {)ar 
vom met j hia a Setri j Hiatlandi ok heyrdum a at Ragnilld Hauards 
dotier kendist at hon hafdi fingid Magnus syni sinum sitt füllt ok lag- 
ligt wmbod wm allt J)at gods ok peningha sem var eflir Gudrunu 
Siughrdar dotlur j Husawik far med heyrdum met at *|>orndur Dagfins- 
son lysti fyr henne at Magnus son hennar hafdi lakt vpp med scg ok 
sina erfuinghia til efuendligrar eignar alla j)a akeru ok til tolu sem 
han malti vina vm allt J)at gods sem var j Ferajyum eftir Gudrunu 
Siurdar dottur j Uusavik {)cim badum hia vcrandum adur nefn- 1405. 438 

dum Magnus! syni hennar sem vmbodit hafdi ok adur haft hafdi ^r 
med kendist ok oppt nefnde Magnus at han hafdi suo gort sem fyr- 
nefndur |>rondur hermdi fyr f)eim badum hia verandum spurdi {»a oppt 
nefndr ^rondr |)raU nefnda- Ragnilldi en hon vildi hallda stediga f)esa 
sins sonar gerd en nefnd RagCn^illd hellt j honnd adr nefnds f>roiidar 
ok segist {)at giarna vilia hallda ok huarki riufa ^nerna rofs mann til 
fa eflir ollu ^i skiali ok profui sem {»rat nefnde f>rondur hafdi at Mag- 
nus hafdi hanum wt seit war |)esi |)eira gerd oppt nefndum Magnosi 
ner vserande ok til sannenda her vm settum wit fyr nefndir men okkr 
jnsigli fyr {)etta bref er gort war a Vindasi tysdaghin efstan a svmri 
anno domini m^ cd^ quinto. Gudbrand Magnussön^ Soffneprcst i Jala paaHjaltland, Soewi JüforJktuf du, Lag- 
mand sammesteds og Jon Uttraldssön Lagrettemand vidne, at Ragnhild 
Haavardsdatter selv var sit Gods raadig, da Thrond Detgfimudm kom til 
Vindaas. (jfr. No. 589. 605.) 
Eftcr Vidissc ncdenfor No. 611. Trykt i Samt. t. Norges Historie VL 516. 

606. 9 Novbr. 1405. PapiUa [Ojaltland]. 

UUum monnum {)eim sem |)etta bref se sedur heyra senda 
Gudbrandur Magnusson soknar prestr j lala j Hlatlandi Suein Markusson 
logmann j sama landi Jon Haraldsson loghrsettu manu j Hiatlandi q. g. 
ok sina kunnigt gcrandi at |)at er os viturligt a Hragnilld Hauards 
dotlir var ei flet gingin ok sialf hred hon sinum peningum |)a f>rondr 
Dagfinsson kom til Vindas ok sat {)ar til hus ok til sanenda her vm 
settum yddv var insigli fyr |>etta bref er gort war j Papiliu mana dagin 
fyr Marteins messu anno domini m^ cd^ quinto. Andres GJurdssön stadfestcr sin Moders Jordeskifte med Hr, Germund 7%or- 
gerssön, som fik 13 Öresbol i nordre og 12 i midtre Skardeberg i Thjöd- 
ling Sogn. Qh. No. 669.) 
Efter Orig. p. Pcrg. i noi'ske Rigsarkiv, sigillatorLsk forbundet med No. 669. 

607. 10 Januar 1406. Aulin. 

Ihet see allem godom mannom kunnict at ek Andres Giurds- 
son kennes thet medh tessaj mynae obn® brefue ath ek stadfester thet 
jordse skiptse thet som moder myn giordss vedh her Germund Torgeirs- 
son om ein» jord som j oystse Skiardeberg heter i Tiodelings sokn a 
Vestfolden xiii orsbol j norst» gardenom oc xii oresbol i meedstouen 
j fornemdsß Skardteberge medh luttom oc lundinnom som til ligger oc 440 1406. 

iegiat baffuir fra forne oc nye vtUen gardz oc jnn»n freist oc akiere- 
lest fore hueriom manne hannoiu oc hans arfuingom. Verder ocjordea 
aefter fal for penningse tha skal Andreste ferst til kops standse hannom 
oc hans arfuingie om Iherae kaupae om their vili©. Vilte their »y 
kaupse tha selise hwoin han wil. Til sanninds oc mevx stadfests tha 
seither tesssD godae ms&n Jon Nielsson oc Andiers Eleefsson suome 
logrettes (jn^vi) oe setto therae Cinsigli) fore thetta^ brefT som giort var 
j Owlin sunedagen nest eftir trettcndas dag jwie anno domini m C<^3 
d vj«. To LagrettemfDnd i Thelemarken vidne, at Ujarrand OlafttönmoAXog Drabs^ 

böder af Thor§eir Haltardssön, aom havde tagei Herleik Olafssön atDtigey 

«amt af Folke Thorleifssön og to Andre, der havde Del deri. 

Efter Orig. p. Perg. tilhörende Sogneprest S. 0. Wolff i Saude. 

De 3 Segi mangle. 

608. 6 JuDi 1406. GrafabO. 

Ullum monnum f)aßim sem |)etta bref sea eder hosyra. sasnda 
Berghulfuer Lasidulfsson Biorn Olfuirson ok ]>orbion f>orbiornesson 
loghrette men aa j^aslamark. kuaßdiu guds ok sina kunnikt gerande at 
a trinitalis messo dagh varo meer a Grafua boo er ligger j Nissedale 
sokn a ^aelamark aa xvü are rikis vars verduligx hcrra herra Erikx 
med gudzs naadh Noregx konongx^ saghom ok ho^yrdom a. at Hiar- 
rander Olafsson kendis med iaa ok handerbande. at han hafde vpboret 
af f>orgeire Haluardssyni. sem at skada vard Helleike Olafsyni vfor- 
synio ok af Fokke |>oIleLfssyni sem atvistae madher var med fyrnemr 
dorn f>orgeire af at taka fyrnemdan Helleik al giold fyrsta pasninga ok 
Oßfsta ok alla fier j mellom sua at honom vsel at noBghde. gaf |)a 
fyrnemder Hiarrander adhernemfda j^orgasir ok Fookka. kuitta ok 
sua f>olIeifui Lidhuordsson ok ^olleifue Helgasson sem med varo j 
atlaiipine allungis lidhugha firir seer ok sinom erfuingiom. |)aeim ok 
alla ^eira erfuingia. Ok ownd ok ilsko sem han hafde til {)eire haft 
vm |)raatnemt aftak Helleiks Olafssonar gudh hans saal hafue. Til san^ 
nynda her vm settom meer vaar incigli firir J)eita bref er gort var 
daegi ok aare sem fyr sasgir. 1406. Ui 

To Lagreltemaend vidne, at de foi* vel 6 Aar siden varo paa Birid Prestc- 
gaard, da Sira Eirik Leikssön gs^y Sunniva Olefsdatter hele övre og 7 
Örcsbol i nedre Saheim i Birid for hendes Tjcneste. 
Efter Orig. p. Perg. paa Gaarden Sfßm i Birid. Seglene mangle. 

609. 13 Juni 1406. [Birid]. 

Pet se^ ollom godom monnom kunigt at mit Eiuinder Paals- 
sun okOmmunderj^ordersun suarner logrete mcnn warom j prestgardenom 
a Birride wm wellernat» leitet viist firir sex arrom sagom ok hoerdom 
a ordh ok handerband {)eire sire Eirigs Leikssunar ok Swnnifue Olcfs-^ 
dotor er fyrn«inder sir Eiriker gaf ok hafhende tiil friallser eigo ok 
als afrcedes fyrnaDindre Swnnifue allen oefre garden ok siaurebool^ j 
nedre gardennom j Seeeime er liger a Birride firir sinne J)enest. tiil 
sanindh hsr wm sa^tium mit okkor insigle firir f)ette bref er gort waar 
a sunnedagh neest efter hselge likamme dagh a xvij are rikis okkars 
wyrdholiges herre Eirigs meder gudz nadh Noriges konongs. 
C) for: siau aurebool. Haakon Amundssön og Arne Drengssön kundgjörc, at de have solgt Eilifo^ 
Alf Olafssönntr 1 Markebol i Lundeby i Sande Sogn i Ssehcim Bygd, för 
tilhörcnde Sande Kirke. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scglenc mangle. 

610. 3 Februar 1407. Berge. 

Ullom monnom {)eim saem {)elta bref sea sedher heyra saenda 
Hakon Amundason ok Arne Drsengsson quaediu gudz ok sina kunnikt 
gerande at mit hafuum sselt iEIifui ok Alfue Olafssonom ma^rka bool j 
Lundaby saem ligger j Sanda sokn j Saeaems bygd saem Sanda kirkiae 
atte tili ypbygninga ma^dli ollom lutum ok lunnyndom saem tili liggia 
aedher leghet Chafua) fra fomo ok nyghiu jnnan gardz ok vUan frialst 
ok haeimholt ok akiseralaust firir huariom manne, kaennomzst mit at 
mit hafuum vpboret af fyrnaemfdom brodrom fyrsla pening ok ofsla ok 
alla j)er j mellom aefler |)ui saem j kaup vart kom sua at okker va?l 
atnogde. Ok tili sannynda settom mit okor incigli firir {)etta bref er 
gort var a Berghom j Sanda sokn a Blasius messo dagh a xviii aare 
okkars vyrdaligs herrae herrae Eriks maedh guds naadh Noregs konongs. 
Bagpua med samtidig Haand : vm masrka bol j Lundaby j Sanda sokn 
ok skuldi Vera til stadfesta bref biskups. 440 1400. 

(egiat haffair fra Forne oc nye vllsn gardz oc jnnen freist oc aksere- 
lest fore hueriom manne hannom oc hans arruingom. Yerder oc jorden 
»der fal for penningae tha skal Andres» ferst til kops stand» hannom 
oc hans arfuingie om ther® kaup» om their vili». Vilte their »y 
kaup» tha selis hwem han wiL Til sannind» oc mer» stadfeste tha 
setther tess» god» men Jon Nielsson oc Anders Eleefsson suome 
logrettes C<ncn]) oe settp ther» Onsigli) fore thetts breff som giort var 
j Owlin sunedagen nest eftir trettends dag jwle anno domini m (c) 
d vj». To LagrettemsDod i Thelemarken vidne, at Hjarrand Olaf$$ön modiog Drabs- 

böder af Tkorgeir Halvardssdn, som havde taget HerleikOlafssUnatDuge, 

«amt af Folke Thorleifssön og to Andre, der havde Del deri. 

Efter Orig. p. Perg. tilhdrende Sogneprest S. 0. Wolff i Saude. 

De 3 Segl mangle. 

608. 6 JuDi 1406. Grafabfi. 

Ullum monnum f)»lm sem {letta bref sea eder hoeyra. ssnda 
Berghulfucr Lsidulfsson Biorn Olfuirson ok ^orbion ^orbiornesson 
loghrette men aa |>aelamark. kusdiu guds ok sina kunnikt gerande at 
a trinitaiis messo dagh varo meer a Grafua boo er ligger j Nissedale 
sokn a j^selamark aa xvü are rikis vars verduligx herra herra Erikx 
med gudzs naadh Noregx konongXf saghom ok hoeyrdom a. at Hiar- 
rander Olafsson kendis med iaa ok handerbande. at han hafde vpboret 
af |>orgeire Haluardssyni. sem at skada vard Helleike Olafsyni vfor- 
synio ok af Fokke f)olleifssyni sem atvisl® madher var med fymemr 
dorn |>orgeire af at taka fyrnemdan Helleik al giold fyrsta psninga ok 
OBfsta ok alla [)er j mellom sua at honom v»l at noeghde. gaf {)a 
fyrnemder Hiarrander adhememfda ^orgaeir ok Fookka. kuitta ok 
sua |>olIeifui Lidhuordsson ok ^olleifue Helgasson sem med varo j 
atlaupine allungis lidhugha firir seer ok sinom erfuingiom. f>8eim ok 
alla {)eira erfaingia. Ok ownd ok ilsko sem han hafde til f)eire haft 
vm f>raatnemt aftak Helleiks Olafssonar gudh hans saal hafue. Til san^ 
nynda her vm seltom meer vaar incigli firir j)elta bref er gort var 
daegi ok aare sem fyr ssgir. 1406. Ul 

To Lagrettetnsend vidne, at de for vei 6 Aar siden varo paa Birid Preste- 
gaiird, da Sira Eirik Leikssön gav Sunnica Olefsdalter hele övre o^ 7 
Örcsbol i nedre Seeheim i Birid for hendes Tjcneste. 
Eftcr Orig. p. Perg. paa Gaarden Stern i Birid. Seglene mangle. 

609. 13 Juni 1406. [Birid]. 

Pet se^ ollom godom monnom kunigt at mit Eiuinder Paals- 
sun okOmmunderj^ordersun suarner logrete mcnn warom j prestgardenom 
a Birride wm wetternatae leitet viist firir sex arrom sagom ok hcerdom 
a ordh ok handerband {)eire sire Eings Leikssiinar ok Swnnifue Olefs-^ 
dotor er fyrmemder sir Eiriker gaf ok hafhende tiil friallser eigo ok 
als afraedes fyrnaßmdre Swnnifue allen oefre garden ok siaurebooH j 
nedre gardennom j Seeeime er liger a Birride firir sinne genest, tiil 
sanindh haer wm ssDtium mit okkor insigle firir |)etle bref er gort waar 
a sunnedagh neest efter heelge likamme dagh a xvij are rikis okkars 
wyrdholiges herre Eirigs meder gudz nadh Noriges konongs. 
(») for: siau aurebool. Haakon Atnundssön og Arne Drengssön kundgjdrc, at de have solgt Eilifog 
Alf Olafssönner 1 Markeboi i Lvndeby i Sande Sogn i Steheim Bygd, för 
tilhörcnde Sande Kirke. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scgieno mangle. 

610. 3 Februar 1407. Berge. 

üllom monnom feim saem |)elta bref sea aedher hoyra saßnda 
Hakon Amundason ok Arne Drasngsson quaediu gudz ok sina kunnikt 
gerande at mit hafuum sselt ^Elifui ok Alfue Olafssonom maerka bool j 
Lundaby sasm ligger j Sanda sokn j Sseaems bygd sasm Sanda kirkia^ 
atte tili vpbygninga maedh ollom lutum ok lunnyndom saem tili liggia 
sedher leghet Chafua) fra fomo ok nyghiu jnnan gardz ok vttan frialst 
ok haeimholt ok akiseralaust firir huariom manne, kaennomzst mit at 
mit hafuum vpboret af fyrnaemfdom brodrom fyrsta pening ok efsta ok 
alla {)er j mellom aefter f)ui saem j kaup vart kom sua at okker vael 
atnegde. Ok tili sannynda settom mit okor incigli firir ^etta bref er 
gort var a Berghom j Sanda sokn a Blasius messo dagh a xviii aare 
okkars vyrdaligs herras herraD Eriks maedh guds naadh Noregs konongs. 
Bagpaa med samtidig Haand: vm masrka bol j Lundaby j Sanda sokn 
ok skuldi Vera til stadfesta bref biskups. 448 1407. 

Halfdan Eirikssön^ Prest, Tkormod AndresiöH, Syffelmand i SyderA (bland! 
Feröcrne), Albriki 8m<msMöm og Simum AlMkttsm udstede Transskript 
af 6 Breve angaaende Gudrun Siyurdsdaiters cfterladte Formue og Arve- 
tvisten derom. 
Efter Ong. p. Pbrg. i Dipl. Arn. Magn. fasc 100. No. la. Scgiene vcdhienge. 

611. 3 Juli 1407. ThorshavD [FxrO]. 

Ullum monnum {leim sem {)etta bref se sdur heyra senda 
Hairdan prcstur iGiriksson ^ormodr Anndra^sson sy(8)la mann j Sudrsy 
Albrikt Simunar son Simun Albriksson q. g. ok sina kunnigi gierandi 
al wsr saghum ok jnuirduligha yfuir lasum segs opin brer med heilnm 
ok oskodum hanganda jnsiglum so liodande ord fyr ordd saem her segir 
f JVtt folge Brecene No. 589. 590. 59L 592. 605 og 606.] Ok Üi 
sanenda hsr vm settum ver fyr nefndir nien var insigli fyr {)etta {)ran* 
skrifla bref er gort var j ^ors hafn sunnu daghin nest eftir Svituns voku 
dag anno domini m^ cd^ sepUmo. Tre Mffind vidne, at ilalvard paa Scnncstad solgte 12 Öresbol i Meilern 
Uhm i Velong i SkapaaU Fjerding i Ringsaker til Ingileif Eiriksdatier. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det Segl manglcr. 

612. ved 14 Oktbr. 1407. Ulveo. 

Ullum monnum fteim sem |)eltaB bref sea SBdher hoyrce sender 
Bryniulfwer |>orrodzson Gudthormasr Hawbrdzson ok Erikcer Eriksson 
q. gudz ok sin», meer wilium yder kunnikt gera at meer warom a 
Aulfwene «r ligger j Skapaals fiordongonom j Ringesakers sokn wm 
hausthet firir wsethenelhen» a xix are rikis waars wyrdeliks herr® 
herrsß Eriks med gudz nadh Norigx konugx. saam ok hoyrdhum a at 
f)au heldho hondhom saman af sinnsD halfwo Ingeteif Eriksdotter, en 
af annssre ha(l)fwo Halwordser a SsBnnsBstodhum med {iwi skylyrdh® at 
Haluordser kendezt ok fullo wideergongo wa)ithae at han hafdhe selth 
fyrnemdre Ingeteifwe xii auraß bool jaerdher j maßdhalgardenom j Aulf- 
wsens ser liggasr a Welongias ok j Ringesakers sokn frialst ok h»i- 
molth iiri hwarium manne med allum lunnendhum ok firi tekith alte 
waerdaurae »pler f)wi som j kaup ^aeiraß kom. Til sannindha her wm 
setlhum meer woor jnsigte firi ^ettae bref aer giorlh war a deghi ok 
are som fyr seghir. 1407. 445 

Hahard Gudleifssön, Erkcprest i Oslo, givor sin tro Tjener Ogmund £t- 
vindssön 5 Öresbol i nordersic Valsthveil^ kaidet Röysegjorde, i Spyde- 
bergfl Sogn paa Vime i Üvre-BorgesysscI. 
Eftcr Orig. p. Perg. hos Hr. Rcgistrator Knudsen i Kbhvn. Seglet vedhfcnger. 

613. 21 Oktbr. 1407, Sjalfvirke [Thr5 gstad]. 

UUum monnum {)8siin ss&m ^etta bref sea, seder hoeyra, sendir 
Haluarder Gudlsirsson aerkiprester j Oslo, q. g. ok sina kunnikt gerande, 
at saker hollre, ok tnire f>ionist, er Oghmunder Euindason, hefuir mik 
gort, *(Bk teingi {)ionat, f)a hefuir ek gefuet honom, ok gefuir nu ar 
ny ok afhendir fim aura booU j nerdzsta gardenom, j Watz{>u8eit, ssem 
R(Bysi gorde eiter stieint, ok rsint vm sik, ssDin ligger i Spiotaberghs 
sokn, a Vymom, j ofTra luta Borgha syslo, honom ok hans seruingiom 
lil 8&aeligha eighu, med allum lunnum ok lonnyndom, ssem {)8ßr tili 
liggia, jnnan gardz ok vttan, SBder leghet hafua fra forno ok nyo, frialst 
ok haeimolt, firi huorium manne, ok tili sanninda her vm satte ek mit 
jhsigle, firi f)etta bref, er gort var a Sialfuirki prestegardenom, aa 
|>rikstadum a freadaghen nest ssflir Luce euangeliste, anno domini m^* 
cccc^ septimo, ok a atianda are rikis virduligs herra, heri^ Eriks med 
gudz nadh Noreghs kononghs. 

Bagpaa samiidigt, tildels udslettei: var byt med biskups raade 0yre 
bool oor Amahrudi vti stora Loeykene, oc thet meire j Arnährud som 
j registro stendr, sßghr nw prestbolet alt stora Leykene . . . ttz . . . 
teker Wale kirkian. Eirik Gunnarsson, Lagmand i Ryfylke, kundgjör, at Card Thoretsön paa sin 
Hustru Ramborg Knutsdatters Vegnc anmcldtc Fru Katarina Knuttdatters 
(jfr. No. 493) Död, hvorpaa Eirik erkla^redc Ramborgs Born, Fru Kata- 
rinas fcgtcfödte Söstersönncr, for dennes rette Arvingcr, indtil mermere 
Sitegt meldte sig. (jfr. No. 619. 640.) 

Eftcr Orig. p. Perg. i danske Geh'cimearkiv. Iste og 8de Segl mangle; 

de övrigc ere tildels itu. 

614. 20 JaDuar 1408. Stavangcr. 

Ollum monnum |)eim sem {)etta bref sea sedher hoyra sendr 
Eirikar Gunnarsson loghman j Ryafylki. q. g. ok sina kunnikt gerande 
at a friadaghen nestan fore Paais mosso dagh a xviij are rikis mins 
virdhuligs herra herra Eiriks medher gudz nadh Noregs konongs kom 
fore mik j litlastofwo j biscopsgardhe j Stafwangre Gardher |>oresson 
j fullu ok loghligha vmbodhe Ramborgho Knutz dottor kono sinnar ok 
barna sinna ok sagdhe fore mik at fru Katrin K(n)utz dotier var doodh 441 1408. 

gudh hennar S8&[aD]l hafe ok krafde mik lagha oskurdar hnar som 
hennar logligher sruinge skal vaera sBftir rettom landzens loghöm, demde 
ek {)a mcdher radhc ok samf)ykt vyrduligs herra herra Hakonar, medher 
gudz nadh biscops j Stafwangre ok hans capituli ok morghum fleirom 
godhom monnom neervo^random medher fullum lagha oskurdhi eflir p\ 
som staar j almannaligho srfdhatale {)re systursyni skylgetna frw Ka- 
Irina Knutz dotier af samfaedrom systrum komner, barn Ramborghar 
Knutz dottor loghligha asrwinghia badhe j lausu ok fostu gozze eflir 
oplnemda fru Katrins Knulzs dottor se til ^es en annal prouazt san- 
nare, ok til meire stadfesto ok sannind» her vm selto {)esser godher 
men siin jnsigli medher mino jnsigli sem so eitha Suein ^orgylsson 
Asalwar ^orkelsson Anundar llserleiksson Hakon Joonsson koorsbrodher 
j Stafwangre, Jaesse Krabbe foghute vyrdhuligs herra herra Jacobs med- 
her gudz nadh biscops j Osloo. Halwardhar Olafsson ok Bryniulfuar 
Olafsson fore ^etta bref er giort var deghi ok are sem fyr seghir anno 
domini m^. cd*^. viij^. Helge Thordsson, Hr. Diderik Vislenakert Lensmand, tager 3 Bfiends Vidoe 
om Thof Gunnasönt Forlij^ paa Kongens Vegne med Gunnvlf paa Lunde 
paa Thaulaug Bergulfsdatters Vegne, ifölge hvilket Helge kvitterer Lende 
og Arvinger for ai Kongens Tiltale.. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglenc mangle. 

615. 20 Februar 140$. Nissedal. 

UHum monnum {)eim sem {)etta bref sea eder hoyra sender 
Helgi |>ordeson iensman herra Tideriks Vyslaks kuaediu guds ok sinss 
kunnikt gerande at ek kennizs meder {)esso mino oftno brefue at ek 
took {)riggia manna vitni. er sua asilta Rolleifucr Anbionneson. Fokke 
|>olleifsson ok Geirmunder Olafsson ok a book suoro meder fullom 
asidzstaf at j^ofuer Gunneson samde vider Gunnulfue a Lunde a vegna 
|>aulaugo Berghulfs dottor j i suartan hest ok tuseggia marka spiot firir 
alla f)a tillalo. sem han hafde til henni aa mins hcrras konongsens vegna. 
f>ui gefuer ek bona ok ^hcmni erfuingia kuitta ok aUungis lidugha a 
mins herra konongsens (vegna) vm fyrnemda tiltalo. Til sannynda her 
vm ok meire sannynde setti |>orgeir j^orbionneson loghretto mader sit 
incigli meder mino firir ^ella bref er gort var j Nissedal manedaghen 
nest firir laupars messo a xix are rikis okars virdulegx herra herra 
Eirikx meder gudsz naadh Noregx konongx. 1408. 44S 

Fire Msnd optage 2 Mtends Prov om en crter Paastevning af Thord Thor- 
leifssön, Hr, Sigurd Bolis Ombudsmand i Marker, foretagen Delesgang 
mellem Gaardene Nordgaard og Sydgaard, Vestgaard og Nordgaard, 
samt Hahardsrud og Nordgaard, alle i Öyemark Sogn (i Borgesyssel), 
hvorefter 12 Mfcnd stfevne Brödrene Simon, Thomas og Kelil Eitindssdn- 
ner Tor Oslo Lagmand i Anlcdning af ulovlig Magst i Naboskovene og 
GjsBrdemes Flytning. 

Efter Orig. p. Perg. i noi'ske Rigsarkiv. Seglenc mangle« 

616. 2 Mai 1408. Nordgaard. 

Ullum monnum f>aeim som f)etta bref seia edher heyra seada 
Smida^r jiorgeirsson Ingimundaer {)oresson Simon f orgeirsson ok Sig- 
gurdser Halsteinsson q. guds oc sinae kunnught görandae at meer varom 
j Nordagardsß som liggar j 0yamarka sokn a kros messo eftan vm 
varet a xix are rikis vaars vyrdulegs herre Eiriks meddaer guds nad 
Noregs konongs varom a retta stenfno er Siggurdsr {>ostensson leidaß 
ii skilrik vitni er sua eila Bardaer Swenungsson oc Jorundar Neridzs- 
son oc a boc sworo meddaer fullum eidstar at |)eir waro opa a mid- 
fasto |)ingi er nu war er j^ordar jiolleifsson vmbodzs man herre Sig- 
gurdzs Bolt a Morkom stenfdas Oylyrae |)OSlensyni Simone Tomassae oc 
Ketli Eiuiüdzsynir til reet endamerki oc retta deilis gongo miliom 
Nordagardzs oc Sudagardzs, oc swa miliom Vestagardzs oc Nordagardzs 
oc swa miliom Halfwardzsrud oc Nordagardzs, liggia {)essaß jardier alla 
saman j 0ygiamorka sokn oc ^a vaar {)eira rettar stenfno dagar. leidas 
{)a fir nemdar Siggurdser iii skilrik vitni er swa eita Stillaugar Half- 
uardzsson 0ylir |>ostensson oc Rognogh Gunnars dotier oc a boc suoro 
meddaer fullum eidstaf at swa er reet endamerki oc deili, oor vatnenom 
0ygia oc vp eftir bckkenom nordan at Oollvik oc swa vestar j fiallet 
oc |)0 sunnarstae j fialIa;no som [lig]gar j mellom Vestagardzs oc Nor- 

dagards oc nordar eftir fialleno oc swa vp i roysyna oc oc 

swa nordar medder bergino vestan firir oc swa vp j vfsina, oc Norda 
garder eigar gau[t]u legae fram meddaer vpsinae, oor vfsinna oc swa 
nordar som anae komo saman oc swa vestan medder ana) westdan firir 
som nest oc swa vestar j eit bergh som eit kwerna stedse er som lig- 
gar tu vppi gardzs, oc swa nordar oc austar j ein dioupan dal firir 
nordan kwerna siedet som liggar til Nordagards oc swa nordar eftir 
cndalongom dalenom, oc nordar j berget som vardar standa oc swa 
nordar vm vega skillet som saman koma iii endamerki, nemdae f)a fir 
nemdar ^ordar til tolf men at skoda hwat skada {)eir brodar hafdae 
giort jn j Norda gards skogh, en fir nemdar Keilil hafdae lioggel lim- 
ber oc gardafongh jn j Nordagardzs skogh en Simon fordae bort 446 1408. 

gaatu garden sin oc lagcte alla gautnna til sin oc sik nytts som Norda 
garder oc Suda garder aitas vegalege vestar j fiallet j Vesta gardzs 
gautulegsB, en Tomas sellx ii {)wergardaß ifuir fir nemda gautu. Yaar 
j^ei {)a tolf manna dorn at j[)eir brodar Simon Tomas oc Keitil, oc Sig- 
gurdsDr firnemdar skulu vera j Oslo iirir logmannenom {)a iii sykna 
dagsß nest eflir Jons woku nu kombar vndir hans dorn, til sanninds 
setto mer war jnsigli firi {»etta bref som giort war deigi oc are som 
fir seigir. 

Haakon Baard$t6n, Hasfoged paa Tönsbergboi, og Ire Andre kundgjöre, at 

Eirik KoltjömssöHy Prest paa Sande, gav Amfitm Helgessöm en Ko i 

Yenskab for dct öresbol i Utmeberg, som han havde faaek af ham. (jfr. 

No. 586. 587. 596. 597.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, sigillatorisk forenck med ovennsvnte 

No. 2det og 4de Segl tilovera. 

617. 30 August 1408. Sande. 

Ullum monnum {)eim ssem {)etta bref sea sdher heyra ssenda 
Hakon Bardzsson huusfoauth a Tunsbergs husi Arne Drengsson Borg- 
har Ylfsson ok Bsidar Olafsson qusediu guds ok sina kunniktgerande 
al meer vaarom aa Sandom {)orsdaghen nest asfler Bartholomei apostoli 
a xix aare rikis vaars vyrdaligs herrse herraß Eriks mcder gudz naad 
Noregs konongs saom ok hoyrdum aa at ^eir heldo handum saman af 
sßinni faalfuu sira Eriker Kolbiomason prester aa Sandum en af annera 
Anfinner Hselghason meder {)ui skilorde at sira Eriker fyrnsemfder gaf 
Anfini ademaemfdom aeina ku j vinskap Iirir ^ast oyris bol j Ynnaberghi 
s»m han hafde fyr fengit af honom ok her wtvisar j [issima brefuom 
Stern {)etta vart bref er vider fsst meder ollum lutum ok lunnyndum 
ssBm tili liggia ok leghit hafua fra forno ok nyu vttan gars ok jnnan 
tili suerdalegra SBighu ok alz afrasdiz fra sik ok sinom s^nerkomande 
ok vndir sira Erika fymsmfdan. En huar f)8eima satmala ryfuer hafue 
rofuitt sseom logmanzsens oorskurd. xii. manna doom ok vere sanner 
nidgridinger ok risi aldra oftare a pesso male. Ok tili sannynda set- 
tom meer woor incigli firir {)etta bref er gort vaar a are ok da^ghi 
sa^m fyr saßghir. Olaf Thorgardssön kundgjör, at han solgte til Itar Jonssön en Öresicic 
i Grislid i Thydal i Ssibo Sogn. 

Eftcr Orig. p. Perg. i det norske Vidensk. Selskabs Sämling i Throndhjem. 

Seglene mangle. 1409. 447 

618. 19 Januar 1409. u. St. [Sxlbo]. 

Thet kssnnis *isel Olaff Thorgardsson med thesse mino opna 
breffue at isk hafTuer solt beskedheligom manne Iwar loonsson eina 
(Biris leigha i Griisliidh liggandhe i Thidal i Ss&lbo sokn friith oc freist 
fore hwariom manne fraa mask oc minom {erwinghom oc vndher Iwar 
oc hans serwingha til ©werdheligha *ffiiigh haffwer oc rorscriffuin Iwar 
bethalat maek minstha pseningh oc mssta som i waar kaup kom. Tbil 
ither meira beuisnigh oc witnisburdh heingha thesse septher scriffna 
godha masn sin incigle med mino fore thetta brefT sr swa eitha 
Amundh (Esteinsson Eingilbrich loonsson som scrifTwat war aarom 
septher gudz byrdh thussndhe fyre hundra[dh] vppa thet nyendhe laug- 
urdaghin naesest fyre Paalsmcesso sBptbr iolom. Gardar Thoretsön paa Gauta-Tolga kundg^ör som Ombudsmand for Fi*a Äafa 
rina Knutsdatters Arvinger, at han godvillig til Kong Eirik, Dronning 
Margarcla og Kongedömmet % ?iorge har arstaaet^eW6dGaard ogal anden 
Arv, som var falden efter Fru Katarina Knulsdalter, Hr. Ogmund Finns- 
sAns Enke, da Kongedömmet havde Fordring dcrpaa. (jfr. No. 614. 640.) 
Efter en samtidig Vidisse i dansko Geheimcarkiv. Nedenfor No. 620. 

619. 14 Mai 1409. Bahas Slot. 

Jek Gardhr Thoresson som boor j Gauto Tolgho j Sia^rne 
skiprethe j Ryefylke j Norghe laulegh vmbutzman alle arfingis frue 
Kathcrine Knutsdotters som her Amund Finsson forthom ate theres 
sisDle gudh haue kaennes meth thette mit opne breff at aen the at 
heyghboren ferste oc forstynne myn nadhughe herre oc frue konung 
Erik oc drotning Margrele oc konungedomet j Norghe wa?! til foren 
raet hafthe til Htestby j Ryefylke liggende meth all thes tillaghe som 
fornempde frue Katherine bebreuit war oc til Ihen arffaefter fornempde 
her Amund Finsson oc fornempde frue Katherine. Tha hauer thoch 
fornempde myn nadhughe frue drotning Margrete äff haennes synder- 
leghe nadh vpa fornempde myn herres konungens oc haennes eynae oc 
konungdomens weyne giort mik vpa alle fornempde frue Katherines 
arfuingis oc minae weynae fore alt thettaß forscrefne oc fore all then 
arff oc raelicheet aefter fornempde frw Katherine e hwat haslder thet 
er j lose aeller faste swa fult oc alt swa at mik vpa minas oc vpa alle 
fornempde frue Katherines arfuinges weynaD fulleleghe oc wael at noier. 
Oc thy vplader jek oc anlwordcr meth thettae mit opne breff for- 
nempde myn nadhughe herre oc frue oc konungedomct j Norghe alt 448 1409. 

theitae forscrefne oc aU then arff oc r®ticheet meth all breff oc itBti- 
cheet som fornempde fnie Katherines arruinge til fallen er seller til falle 
kan sefler haennes dolh oc kaennes jek mik »Her fornempde frue Ka- 
therines arfuinge sengen raet aelier ra?tichecl at haue 'a?Iler her aefter 
haue scule til then fornempde Haestby agiler thes tillaghe seller til nog- 
hen arff seller raeticheet aentich j lese aeller faste aefler fornempde frw 
Katherines doth oc tilbiuder jek mik oc fornempde frw Katherines 
arfuinge at fange oc antworde fornempde myn nadhuge frue drotning 
Margrete aeller biscop Jacop äff Asio vpa hasnnes oc konungedemens 
weynsß for jnnaen sancti Mikels dagh nu ntesi komer all the breff som 
vpa alt thettae forscrefne oc fornempde arff oc ra^ticheet lüde aeller rere 
som mik aeller arfuingenae kunnae til gothe komme e hwat haelder thet 
er konungx breff seller her Amund Finssons breff agiler laghmans dom«- 
breff aeller hwat breff thet haelst er oc e hwo them haelst wtgifuet hauer 
som vpa thettae forscrefne asller noghit ther äff lüde aeller rare oc e 
hwat breff som her aefter fynnes som lüde aßUer rore vpa thettae for- 
screfne alt aeller noghit ther äff them matter jek dethe oc machtlese 
meth thettas mit opne breff swa at the scule komme fornempde myn 
nadhughe herre oc frue konung Erik oc drotning Hargrete oc kon- 
ungedomet til gagn oc gothe j alle made vm thettas forscrefne oc aengen 
stadh til hinder aeller skadhe j noghrae made e huro the hallst lüde. Oc 
tilbiuder jek mik oc mine arfuinge at frij oc hembte oc ordhgrant at 
göre fornempde myn nadhughe herre oc frue konung Erik oc drotning 
Margrete oc konungedemet j Norghe alt thcttae forscrefne oc^ breff 
arff oc rjeticheet fore alle frue Katherines arfuinge. Oc til mere be- 
waring vm alle thisse forscrefne stycke at alle thisse forscrefne stycke 
oc artikle oc hwor with sik scule stadhughe faste oc wbredeleghe blifue 
oc haldes j alle made aefter Ihy som forescrefuit slar tha hauer jek for- 
nempde Gardher Thoresson ladet mit jncigle vpa minae oc alte frw 
Katherines arfuingis weynae meth wilghe oc witskap haengis fore thetta» 
breff oc til witnesbyrdh tha beiher jek aerleghe maen swasom er syre 
Wulff canek oc oflicialis j Aslo. syre Thore praest oc prouest j Thorn 
Saemund Thyrgilsson laghman j Wighen Olaff Andersson Ficke Gru- 
pendall Anders Ericsson Niels Hermansby Juer smorhat oc Anwnd lang 
ladhe theres jncigle ha&ngis fore thettae breff. Datum in Castro Bahws 
anno domini millesimo quadringentesimo nono tercia feria infra octauas 
ascensionis domini. 
(») d. e. om. 14D9. 440 

Jakoh, Biflko^ i Oslo, Haas Kröpelm, ÄHund Lang og Jes JakobsMön kund- 
gjöre, at Droriniag Margareia paa Baholm gav Gardar Thoreisöm af Gaata 
Tolga i Ryfylke Valg melicm Rettergang og vcnligt Forlig angaaende 
Arven efter Hr. Ogmund Finnt$öns Enke Frü Katarina KmU$datter, og 
at han valgte dct sidstc, hvorefter de ndstedc Vidisse af hans derom 
udstedte Brov. (jfr. Nö. 6U. 619.) 

Eiter Orig. p. Pcrg. i danske Geheimearkiv. 3 Segl tilovcrs, hvoriblandt Biskop 

Jakobs, som fOrer Familien Jtmshjags Vaaben. 

620. 21 Mai 1409. Bahus. 

Wij Jacop meth gadz nadhe biscop j Aslo Hans Kreppeliin 
Anwnd lang oc Jes Jecopsson g0re witerlicht melh thcttael wort opne 
breff at wij asfler war herres fethclsses aar thusende fira^hundrethe vpa 
thet nisnde aar then tiisdagh nsBst fore pingzdaghe vpa Baholm wten 
fore Bahws herthe oc saghe oc ther nser oc ower wäre at hoygh- 
boren forstynne war nadüghe frue drotning Margretas loot köret til en 
som heder Gardher Thoresson boande j Gauto Tolgho j Ryefylke oc 
frue Katherines arfuinge her Amund Finssons seflerleues huat haslder 
han oc the wilde dele oc wt sta landzlagh meth fomempde war nadh- 
ughe fme oc konungedomet »Her vm han oc the wilde haue thet »ndt 
oc tndtrast meth een wenlich deythirigen oc mynne msfllom forscrerne 
war nadhughe frue oc konungedomet vpa then enas sidhe oc fornempde 
Gardher oc frue Katherines her Amund Finssons safterleues arfuinge 
vpa then annen sidhe, vm all arlT oc ndtticheet^ som sefler forscrefne 
frue Katherine fallen »r ieller falle kunne oc tha wtwaldse then for- 
nempde Gardher Thoresson oc wither togh meth gothwilghe at blifue 
helder with een wenlich deythingen som fore er sacht ma^thenhan oc 
the haflhe köret vm thenne forscrefne arff oc all stycke sefter thy 
som hans breff ther vm wtwis^r oc ther meth vm thettsß forscrefne 
gaf han wnoder oc wthr«ngder meth ja oc gothwilghe forscrefne war 
nadhughe frue drotning Margretof eet opet jnciglet breff vnder sit oc 
andre flere gothe msens incigle ordh fran ordh ludende som her softer 
felghr. [Nu folget Breo No. 6i9.^ Thell® forscrefne som wy herthe 
oc saghe oc nter oc om er wai*e at swa skethe oc giorthes j alle made 
som forscreuit star thet witnse wy fore alle oc göre witerlicht meth 
thett«ß wort opn© breff. oc til mere wissen her vm haue wy ladet wor» 
jncigle hsenges fore thett® breff. Datum Bahws anno die et loco 
supradictisx i. 29 4W 1409. 

Binar Endriässön^ Gulathiogs og Bergen« Lagmand, paadömmer en Arvesag 
mellem Hr. Alf Haraldtsön og Hnslru Sigrid Erlendsdalter om Arven 
eftcr hendes afdöde Mand Haakon Sigurdssön, som tildömmes Hr. Alf 
soni Ombudsmand for Hr. Jon Martenssöns Born Fru Katharina, Jomfru 
Ingeborg og Sigurd Jons$6n, (jfr. No. 671. 677. 683.) 
Eiter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. Seglet mangler. 

621. 19 Augast 1409. Bergen. 

OUum monnum theim sem thetta bref sea eder heyra sendir 
Einar Endridasson Gulathings oc Berg\vinar logman q. g. oc sina kanigt 
gerande at aa manadagen nestan efler vare fru messo fyrri anno 
domini m^ cd^ nono kom firir retten firir hoidirlcga inen herra Jacob 
med gudz naad sem biscup var j Bergwin herra Anbiorn Sunnolfs- 
8on prouast (at) apostola kirkiu herra Otte Remar Peter Olafsson 
fohyrder oc sysloman j adirsogdum stad SwaH Remar Gan[na]r Kana 
firir niik radmen oc floire addra godha men erlegin man oc welboren 
herra Alf Haraldzson riddare af einne halfao en af annare erlegin 
kwinna hustru Sigrid Erlendz dotter k[en]dozst thau bade saman loglega 
Vera firir komen a badssr sidor. kerde tha fyrnemfnder herra Alfuer vp 
a hustru Sigridu efter theim arf oc gödze sem efter Hakon Siugurdz- 
son er fallet husbonda hennar var sorlega efler thi godze jordom oc 
landzskyldom sem fru Katrin jumfru Jngibiorgh oc Siugurder Jonsson 
oc oll sydzskin erfdo efler fador sin oc modor. ßpyrdi tha herra Alfuer 
hustru Sigrido ef hon visse nokor sDrfingia annan en fyrnemfnd sydz- 
skin en hon sagde nei firir. krafde herra Alfuer mik doms her vm. 
domde ek adernemfndan herra Alf Haraldzson fuUan de loglegan vmbodz 
man fymemda sydzskina Siugurd Jonsson rottan erfingia efler Hakon 
Siugurdzson vm alt that godz sem efter Hakon her fallet haffuer vm 
fram that godz sydzskin eigo at skipta fyrnemfnd efter fador sin oc 
modor herra Jon Marteinsson öc fru Agneise ^fler thi som firir mik 
kom til thers er annat finzst sannare. Til sannynda her vm setti ek 
mit jncigle firir thelta bref er gort var j stad a degi oc are sem fyr 
segir. To &I»nd vidnc, at Thjostolf Olaftiön Og Hans Hu^tni Gunhild ThorkifM^ 
datier paa Hmrland i Svarvstad Sogn i Lagerdal lovede Gunnar Tho^ 
ressön fri Vei ovenHa Brönden og ned til hans Kvsrn, saa og en anden 
Vei til Gaarden Skodin, samt Ret til at huggc hvad han til Kvferncn 
behövcde omkring i Bakkcrne. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Bibliothek. Stümper af Seglene tilovers. 1409. JltU 

622. 1 Septbr. 1409. Hxrland. 

Ollum monnum ^esm sem ^etta bref sca edar hera sender 
|>osstein Helghason oc Gleder Olarsson q. g. oc sina müh vüium ydar 
kunnith gera at mith varom a Hieralaade j midgardenom oc inne j 
setstonne j Suaruastada sonk j Lagardale a UesfoUenne a '*^suenadagen 
nesstoin firir Marie inesso sidare saghom mith oö herdom a handar- 
bandh Gunaars j^oressonar medar pi skilorde at {)augh heldo handom 
samman |>iostoluar Olafssoa oc Gunildar j^oüeifs dotier egin kona hans 
oc Gunnar j sua matha at ^augh lofuade Gunnare frialssän uegh oc 
heiuiollan firir huariom manne til euerdetega eigw hanom oc hans epter 
komande. ofuan fra brunne sem liggar firir fyr nemdom garde oc nidar 
til kuemenne Gunnars sem ligar j samma eighu oc sua oc annan uegen 
til Skadyna j samma matha. iuir sina eigu. skal oe Gunnar opth ncm- 
dar haugga allan til Tanga til kuemenne vm krin j bakkunum huat han 
uidar {)arf oc hans epter kömande. uar {)etta bref gior(t) a fymemdom 
garde a xx are rikis okars virdulex herra herra Eriks medar guds 
nad Noreges konungs. Oc til sannynda her ym settom mith okor jnsigli 
firir {»etta bref er giort var deghi oc are sem segin To Maend vidae, at Thorgiuh Vighikssönf Kongens Ombudsmand i Heggen, 
optog flere Prov om, at Treginborg Kirkes Lod i Gaardcn ThUiaslior(?) 
i Heggen fordum bavde strakt sig lengere end nu. 
Efter Oi'ig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Levning af 3die Segl. 

623. 19 Septbr. 1409.' Thiliastior. 

Ullum monnum {laeim sem {)etta bref sea »dher hoeyra senda 
Smidher ^orgiulsson ok |>orgiuIs Smidsson q. g. ok sina kunnikt ger- 
ande at mit varom a ^iliastiore a {)Osdagin nesta firir Matheos ''^messos 
sem liger i Hegini a eino are ok xx^a okkars vyrdulix herra Eriks 
med gudz nadh Noregs kononger. tok f>a ^orgiuls Vigleiksson konongs 
vmbods man i Hegini tuegia manna vitne er sua a^ita Igcmunder Stein- 
nulfsson ok Joron egin kona hans ok a bok suoro at f>au visto at 
f)et {)rigia aura bol jarder sem Treginborg kirkia aa alte x aina nidher 
j engena Icngre en noo er gert ok fylde frialsliga no firir j)remmer 
arom minne en xxx ok halua tolfta msBla stongh breit, tok en |>orgiuls 
Yigleiksson eins maus vitne er sua eiter Ragnilla Porsa dotter ok a 
bok suor at hon tiste at fyrnemht {)rigi8ß aura hol fyldc frialsliga sua 
langh sem Igemunder ok Joron suoro no firir tueim arom minne en 
xxx. kendesz ok Sebiom ^osteinsson firir os ok morgom odrum god- 

29* 48S 1409. 

hom nonnom at han hafde gert ^1 vi af |iy |irigia aura bole ok tl 
han var ^a logliga firir stemfder at lyda {»y proue. ok til sannynda her 
vm Seite ^rgiuls Vigleikason sit josigli med okkron firir (etta bref 
er gort var degi ok are sem fyr segir. 

Bftgpaa med saamie Hatnd: bref vm ^iliastior. 

(') Regnes Koog Erik« Aar fra en Dag efter 19 Septbr., blirer detle Brer 
at datere 18 Septbr. 1410. Uemmmg Gfrdstdm, Victriaa paa Hof ^* TlMten, Olaf Ukohttim, Hr. Of- 
mund BqU$ Ombadsmantf, eg Sigmrd OilusöH vidne, ak KikmUu PHers- 
sön paa llofvin paa IlcIgO og Iluslra Sigrid solgic til Gutlorm, Kannik i 
Hammer og Sogneprest paa Ilof, cn Del af Gaardene Hjalpetten og nedre 
Fylkeskaug i Fjelds Sogn paa Thotcn Tor en graa Hest. 
Efker Orig. p. Perg. i nerske Rigtarbiv^ D« 3 Segl affaldae. 

624. 15 Novbr. 1409. Ilofvio p. Ilelgd. 

OUam inonnum \mm sem {)ettie bref sea eder hoyne send» 
HeimmiDger Gyrdzsson vicaritt a Hofwe a ji^otne Oiafwer hcobsson 
vmbodz man herrs Ogmandz Boo4z ok Stghmrder Ottsson logretto man 
a ^ootne q. g. ok s. kunniki gerande. at meer vamm a Hofwine j 
eynne helgho j zestafwmNe neer Mikirios Pelerssyni a freadaghen ncst 
efler Hartaeins messo a mna aras ok xx^e rikis wars virdnlegs herre 
herr® Erikx med gudz naadb Noregs konongns {»ui j hia. soom ok 
hoyrdum a at Mikulos Petersson ok Sigrid vaermoder hans heldoj hond 
sir® Gud{>orms koorsbrodersr j Hamre ok preste a Hofwe a ^ootne ok 
kendudz at {)au hofdu seit %vne Gadlborme a Hofwe halft {)rtdhi» h»f- 
zeld» bool isDrder j Hialpeer stieine o4c vodAet smOTs bool j nedree gar- 
denum j Fyikyshaugbe er liggiae j Fisistz sokn a ^otne med ollmn 
lannyndum fomum ok nyghium wtten gardz ok innen fralst ok hsiroolt 
firir hworium manne firir ein graarn best sem sine Gudthormer fyr- 
nemfder hafde fengit |)eim ]ok tokeet j f>et sama ierder verd. Ti! 
sannynde her vm settom wer wor insigli firir |)ette bref er gort j 
stad a deghi ok are sem fyr seghir. 

Bagpaa omtrent samtidigt: bref vm Hialpestein. Vidnesbyrd om, at Ulßedin Petersson, Prest paa Fagaberg, og Amdres Ei-- 

vindssön enodes om at lade derea Tvist om Redegift (jfr. No. 287) af 

Gaarden öyre, om Tofelid og andet afgjOres ved 4 Mendi Dom, to 

valgtc af hver Part. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segicne mangle, og en Del af 

BreTet er afrevet. 1410. 493 

625. ved 1410? Fagaberg. 

[Oilom] monnum f>eim sscm ^ettae brer se seder here s . . . . 

^order Asteson ok Halaarder valibrander 

q. g. ok j prestgardhenom a Faghabergie 

in dominica sex[age5ima rikis vars virdolix herras heme 

Eiriks meder gudzs n[aad Noregs konongs sag]om ok herdom a at 
{»eir heldo hondom saman afeine halfao Viruedhen Petersson ena[fa]dr8e 
Andres Eiuinderson meder f>eip skilmate at vm {la {)reUho er ^e\r 
hofdo si'na millom vm reidiegifth af 0yre ok so vm Toftialidh ok oU 
onnor f>eirfls fiarskipthe er sirse Vlfuedhen {»otthezs vera mishalden af 
fyrnemfdom Andrese: ^a logdo ^eir vnder twa men huar ^eirs {)ess® 
alnemfdse sirae 6ud|)orm Ogmundsson ok siras {lorkisl Gunnersson 
^orstein Gunnersson ok Eirik Amundaei^on bryier ein af {»essom ^a 
sogdozs |ieir skula taka man j mans stadh. ok skaldhe t)0 grippae cend- 
aelighen ok vbrigdaslighen doom vm *siltimen per nesth efter vider 
Fagfaabergs kirkiu aeder odrom stadb er ^eim badom at neger. Sog- 
dozs t)eir f>er {>& skula koraa buar meder sino profue vtthen oll forfal 
so framth vm {)eir vasre lifs ok f>en doom at haldae huar a sinaa vegne 
er f^sser goder men vilias doomth hafua. Til sanzs vitnesburder her 
vm settom roer wor inzsigle firi {)ettaß bref er giorth var a deighi ok 
timae saem fyr seighir. 

Bagpat med nogct sencreHaand: af Eyre ok vm Tofuelid. JiAoh, Biskop i Oslo, mageskifter med Erkeprestens HdUard GudUUuMmu 
og Officialens Ulf AsleifiMöiu Raad og Saoitykke en Del af Uglodal 
fra Ridsbergs Kirke til Sira Eysiein, Prest der, mod Dele af Austlnf og 
Medalgaard, som Kirken fik. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Riggarkiv. Lidt ar 3die Segl tilbage. 

626. 2 Februar 1410. Eidsberg. 

Ollum monnum ^mm sem ^etta bref sea eder hoyra sender 
Jacob med gudz nad biskuper j Oslo q. g. oc sina kunnikt gerande at 
wer hafuum med rade oc sam^ykt waara ka^ra suna sira Haluardz 
Gudileikssunar ercheprestins oc sira Vlfs Asleifssunar officialis sem f)a 
naer oss waro jerda skipte giort med ^arom kaera syni sira ßysimne 
preste a Eidzberghe j sua mato at wer fa&ngom honom jerder kirki- 
unne at Eidzberge eres bol oc xv penings bol j Austby oc eres bol j 
HsDdalgarde j Haerelanda sokn en han fek kirkiunne after j mote half 
annars ores bol j Vglodali til aeuerdelighs a^igho oc allz afraedis med 4ä4 1410. 

ollum lutam oc lunnindom ssBm til ligg^a eder Imgel hafua fra fomo oc 
nyo vtan gardz oc jnnan. sculu oc jsrderna huer adra frealsa. Til 
mera wisso her vm sttUe fyrneinfder sir» Haluarder oc sine Vlfuer 
siin jficigle med mino secreto firir |)etla bref er gort var a Eidzberghe 
a kyndils messo dagh anno doroini mcdx^. Halvard Rolfss&n, Ombudsmand i Skaun i Borgcsyasel, optager Vidoesbyrd 
om, at Reidar Ketihsön havde af sin Bnsim ^Rotmog Ljoisdatier faaet 
hvad hap eiedc i Gaarden Rud i Rakkestad Sogn, mod al sorge for 
hend« saalenge bun levede, bvorefter 6 af Halvard opnmrnie Mend til- 
dömie Reidar dette Gods, men paalagde haiii «t skifte bendec lOae Goda 
ligc med bendes Arving Erik HoakotutöH. 
Cfter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2 og 3 Segl tilbage. 

627. 18 AprU 1410. Rod. 

Ollom monnom ^eim som {letta bref seia edher hoyra sendir 
Hairuarder RoIFsson vinbodzs mader j Skaun skipreido q. gudsocsinte 
kunnught geranda^ at ek waar j Rudi j Bakastada sokn a fredagen fyrsto 
a sumbre a eino are oc xxt« rikis inins wirdulegs herre Eiriks meder 
guds nad Noregs konongs a retto stenfno miliom Reidars Ketinlssonar 
oc Eiriks Hakonsonar vm arf oc fiarrekningh eftir Rognogo Liozsdotter 
eigin kona Reidars var gud henne saal hafue. kendos {la badr at ^a 
var rettar oc logliga stenfnodagar leide {)a Reidar twegia mannas witni 
skilrika er swa eita Seli Ifuersson oc Tryggar Andresson oc a boc 
sworo meder fallum eidstaf at Rognogh Liozsdotter gaf Reidare hus- 
bonda sinom at swa reiknazs penings boll oc oyris boll jarder j Rudi 
til efverliga eigo j swa mate at han skuld» halda bona veell medan 
bennsD lif var». oc hon var j heimilse Reidars nigio aar sio(n)laus oc 
Rsidars fek bona bad® til kros oc kiorkio heima oc borto som ein 
doands man. nemdse {)a Halfvardser sex men j dom er swa eita Salmun- 
der Gunnarsson Birgir oc f orgeir Trygssynyr Helgi Amundzsson Jor- 
der Salmundasson oc Gyrder j^oresson. gengom meer saman oc jnvyr- 
dulega at hugdom oc vaar ^ei vaar domar at Reidar Keitulsson skal 
hafua oc eigo fymemda jordh til euerligo eigo en alt lausa godzs skal 
Reidar framleigia til helmnings medder eidsD sinom oc tweir men sannst 
bans C^id) at t>esso lokno })a ero {)eir satter oc alsatter vm fimemdh arf. 
hafde ^a Reidar framboret heilan peningh oc halfuan oc wan eidan eftir 
dome oc ^esse gode men sannadae bans eid er swa eita Gunnar hos- 
tigar oc Reidar Endridzsson. waar oc domrof vidr lakt. Oc til sanninde 
settom meer waar jnsigli som j domeno(m) varo firir {)etta bref er 
giort vaar deigi oc are som fyr seigir. 1411. iSS 

HaakoH Guiiormssöny Kannik i Oslo og Prest paa Sande, Aslak Audunssmy 
Arne DrengssÖn og Borgar Ulfssön udstede Vidisse af Brev ovenfor 
Wo. 561. 

Efter Orig. p. Perg. paa Gaardcn Oreröd i Sandherred. Seglene mangle. 

028. 19 April 1411. Sande Kirke. 

Ullutn monnutn ^mm smm {)etta bref sea seder hoyra ssnda 
Hakon Gud[)ormusson koorsbroder j Oslo ok presler a Sandom Asla- 
kar Audunsson Arne Drengsson ok Borgar Virsson q. g. ok sina kun- 
nikt gerande at meer warom j Sanda kirkiugarde a sunnodagen nesta 
»ftir sumameter a adro are ok xx rikis wars wyrduliks herra herra 
Eriks meder gudz nadh Noreks konongs sagom ok ifuirlasom bref 
godra manna vndir hseilom {laogandom ok vskaddom jnsiglom sua vat- 
lande ordh fra orde saem her seflir fylgir [iVn fölger Brev No. 561.} 
Ok lil sanynda her vm sasttom meer wor jnsigli firir f elta transscrip- 
tum er giorl war dagi ok are s®m fyr seegir. 

Bagpaa med aarotidig Haand : Bref vm satmala millum Arna ok f>or- 
giulssar vm arf ©flir Jngerido Alfs dollor. Gaule Eirikssön Ridder skjsnker sin Svend Ntkolas Peiertslhi 3 Markebo! i 
Gaarden Bö i Sanden Sogn paa Vcstfold. 

Efier en samtidig Vidisse (nedenfor No. 636.) i norske Rigsarkiv. 

629. 29 Juli 1411. Skien. 

Ihet see allom godhom monnom kvnnikt at jek Gavte Eriks- 
son redere kennes Ihes med thesse mine opne breffve at jek haver givet 
NiklaBsse Paedersson minom sven fore sine thyseniste Ion jordh mine 
thrigge marke boll j Bonom som liger j Sandene sokn a Vseslfoldene 
fryaelst oc hemholt firir hvoriom manne med aUom Ivtvm oc Ivnnen- 
dvm sem tili ligger aeder leget hever fra forno oc nyse vtan gardz 
oc jnnen til everdelighe egbya oc alls aflraedes hanvm oc bans aßrving- 
bom som firir sta^nder oc til visse oc sanninde saette jekb mitb jnsigle 
fore thette brefi* aer giort var j Scidhe a Olafisvoke dach a adre are 
oc XX rikis mins virdvlighs herra herra Eriks med gvdes nadh Nor(e)x 
konvngs. 

Bagpaa samlidigt: bref vm B(B. i411. 

8 RaadmvDd i Borgen kund|EJÖre, at reÜMiarea Mand SvaU Römer i Diskop 

Asiak«, AbbedenB af Maokelif og Acres Paahör lod oplieie 2 Breve, livori 

Kpn^crnp Magnus pg llaakon 8kj}ei|kedc Hr. Otte Römer dcl Gods, Hr. 

Audun Hestakom liavdc cict, og forböd Snubbe Peterssön, der mOdte 

for Peter OlafsMön paa Kongedömmcts Vegnc, al hieve Landskylden 

deraf« da Svale var rede til at hevde sig dine Eiendomme mod enkTcr. 

Eiter Orig. p. Perg. i daoske Gefaeimearkiv. Af de 8 Segl ere No. 1. 

2 og 8 tilovers. 

630. 30 Novbr. 1411. Bergen. 

Unum nionnum ^eim sem {^etta bref sea eder h(Byra s»nda 
Balthazar fan Damme Olafur j^orcsson Aruidr Jngieldsson Jon ^rdas- 
son Sigurder Vnasson Alfiier ^ofsteinsson Haidan Magnosson Elleiider 
Jonsson raadmaen j Berguen. q^ g. ok sina. kunnikt gcBrande. att wer 
uarnm. j maalstofwnne j biskups gardenom j Berguen a manadagen 
nesta firir Nichoians dag. anno domini m^. qd". xj^* nsr usDrandum 
heiderligum herra ok andeb'gum fadr herra Aslakmcd giidz naad biskup 
i Berguen. herra aboie at Munklifue. ofc koorsbroedrnm ^es sama stadar 
logmannenum ok fleirum adrnm godum monnuro hia iierandum Snubba 
Peterssyni })ar firir komnum ok Jnssa Olafssyni fymempder Snubbe j 
fuUo vmbode Peter(s) Oiafsson a kung doomsens veegna, ok boByrdum 
ok saom a. er erb'gen man ok vaslboren Swale Reimar. Ite^t rp tesa. 
twaeggia konunga bref. ok stadfesto. konung Magnus ok konung Ha- 
kons, vara vyrduliga herra godar aminningar med f)eira heilum han- 
gandum ok ^uskuddnm rikisens rade jnciglum. sem valtade ym ^lesr 
jordar ok goodz. sem Oudon hestakom [atte ok] fymempdr vyrdniige 
herra konungane hafdo vnt ok gifuet erligvm manne herra Otta Reimar. 
efler {)y sem ^au bref uatta frar vm gord med ollum sinum greinum ok 
articulis. Sporde Swala {)a Snubba Petersson j huat matia han hafde 
vpboret landskylder af {)cim iordum. sagde han at han viste eyg mykit 
af. huar pü landskyld vp bar. vUan hafuer Peter Olafsson ^at gort eder 
bans bod. f)a swarar han {)ar vs^I tili, krafde Swale fymempder Snub 
Petersson a Peters Olafsson ua&gna. ef han hafde bietre biuisning en 
Suala firir sik hafde. suarade Snubbe ^ar til ok sporde Swala. en han 
hafde. vaars nadugs herra konung Eirik(s) stadfesto ok drotning Mar* 
greta. vppa {)at fyrnempda goodz swarade Swale at bans biuisning laa 
j Oslo. {)ar vm va^l gombd baud Swale sik til log ok rcet vm fymempd 
goodz ok firirbaud huarium manne {)ar af landskylder taka eder taka 
lata, hindra eder hindra lata, ok loguarde han f>at goodz vnder sik ok 
lagde vider raan [ok i]fuer uaslle huar f)at goodz. af honom take eder 
hindrade vttan doms ok lagha ok ^an sanaa raßt ok log baud fyrnemp- 1412. 4S7 

der Swala Reimar vppa almsennings stsfno. en sidan margum monnum 
hia merandum sem fyr saßger. ok til sanninda her vm scettom meervaar 
jncigle firir pella bref er gort var j slad degi ok are sem fyr ssger. 

Bagpaa: Bref vm gOSS Auduns hesla komn, og med nycre Uaand: 

Breff omm goess och jord som Audwnn hestekomn othe konung Mag- 
nus och kong Hogenn gaffuo her OUhe Remmerss. Alßnn Bryt^olfssöm vidner, al han mange Aar f6r Jönmd Ämestöm döde 
hörte ham give Odd Boiolfssdm hele Rogn Gaard i Yangs Sogn paa Voss 
efter sin Död, og Hustm Aasa Hoavardidatier takke ham derfor. (jfr. 
Wo. 385. 555.) 
Elter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet vedhienger. 

631. 8 Februar 1412. [Voss.] 

Ulluin monnum {)eim sem {)etla bref seia a^her hieyra send- 
her Alfiner BrynyuIfCsson) suoren lagretto man a Vos q. g. ok sina 
ek vil jdher kunikt g0ra ad ek var a Haugum a Vos morgum arum 
fyr en Jorundber Amason dodhe hieyrdhi a ad fyr nemdher Jorund- 
her Amason gaf Odhe Botolfssyni alt Rogn leflir sina daga sem lig- 
gor i Vanx kirkio sokn a Vos frialst ok hseimolt fir bus&rium manne 
ok hustru Asa Hafuarda doter tok ^a j hond Jomnd Arnason ok ^ak- 
kadhe bonom fir ok ttl sanendba her vm setti ek mit jnsigl fir ^atta 
bref er giort var a manadagen i^e^ a&ftir kyndiulsmesso dag a iii are 
ok XX rikis mins vyrdulegx *harra ^irik med gudz nad Norekx konung. To Lagrettenend vidoe, at de med fire Andre have vvrdsat Aaboden pg 
Grtesnamet, som Tkorgrim ThorsieUusöm efter Lagmands Dom skuldo 
svare af Kongsgaarden FroMlad i Vardal, til 1 Mark hver, samt hörte 
Vidner om, at Thorgrim paa Vaabenthinget i Fasten var stievnct til 
Eidsvolds Lagthing for at slaa til Rette for Kongsgaarden, ligesom at 
Kongens Ombudsmand Ogmund forgjevcs a^skede Ed a f Thorgrim, angaa- 
ende hvad han fra Frastad havde bortflyttet. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste Segl mangler. 

632. 21 Mai 1412. Frastad. 

Pet se oUum godhum monnum kunuckt at mit Androder 
Grimsson ok Andres |>orgrimsson logretomen warom a Frastadhoin 
konungsgarddenom j VTardale a buitaDsunno »fthan tili doms krafdir 
ok iiii logretomen meder okker wm abudsfal ok grasnain eftir iog- 
mans dorne, matom meer mork j abudefal en adree j grasnamz wp a 4^ 1412. 

j^orgrim ]^orsbeinsson, gcingo {^er ok twau skilrik witne meder boker 
sidi at Olseifuer hafde stemft fyrnemfdhom f>orgriiiie a wapne^inge 
nu j fastonne tili log[)ingis tili iGidzwallflB wm Botolf woku nu komande 
firir logmannen ok logretonae {)er at gera log ok ret wm fyrsagdhan 
konunghs gard j Frastadhom. krafde ok Ogmunder konungs wmbotz- 
mader ok Oteifuer adernemfdban f>orgrim afterlogn meder sidi ^et er 
han hafde brot flut af fyrnemfdhom konunghs gard efler ^y sem log- 
mannen hafde dornt, wilde f>orgrimer f)a eingsen s&id sweris. tili sa- 
nynde her wm setto mit okkor incigle firir ^ettse bref er gor(t) war a 
^ridisD are ok xx^^. rikis okkars wyrdulex herrs herras Eriks meder 
guds nad Noregs konungh. 

Bagpaa samUdigt: bref wm Frastadh. Jon AfHessän kvHterer paa Tkorer Erlingaont Boras Ve^e Tkolf KetilssöH 
for 2 Kyrlag, som han forudcn 2 Markebol i Gaardcn övre Uofäe i Tudal 
havde erlagt i ßöder for Tborers Drab. 
Eftor Orig. p. Perg. i Dcichmanns Biblioth. i ChrisUania. Seglet afrevet. 

633. 23 Juni 1412. Oslo. 

Pet se ollum godum monnum konnikt at ek Jon Arnasun 
wmbodhz man bama |>oreirs Ellingsunar ok moder brodeir {)eira keaßn- 
nis meder {»esesso mino oppno brefue at ek hefuer wppboret af f>oIfue 
Eettiulssyni tuuo kyrlog^ sum efter stod^ wmframf>et tuea&ggia marka- 
boU sum f>olfuer fyrnemder hafde loket f>orere j Hofda j ofra garde- 
num j Tubdalle frialst ok heimolt firir hioirium manne firir ^a atwissta 
sokh^ sum f>olfue tidnemdum war gefuein wm afthak^ Jons As- 
geirssunar. pesBr firir geaefuer ek tidnemdan ]^olf ^ Kettiulssun quittan 
ok allungis lidugan firir adernemd^ ij kyrlagh^ ok jordh^ sum j er 
skilt. til saninda heaer wm sete ek mit jnsigli firir ^etta bref er giort 
war j Biornagarde j Oslo a Jons wokku ea^ftannein a iij are ok xx 
rikis mins wirdilix herra herra Eirikx meder gudz nadh^ NorikxSueri- 
kis Wesnda ok Dannmarkhzs Weaenda ok Gotta kununger ok heaertoge 
ifuer Pommecr. 

(>) Ordet ender med et 3 9 ^^^ neppe i dette Brev er andet end en kal« 
ligrafisk Sving. 1412. 489 

Karl ÜlfssSn, Vebner, Gimnar Tkarleifssön, Prest paa Thocnes, og BjÜm 

Sigurdstän Tidne, at de hörte Hahard Sigurdssön og Borghild ThoreS" 

dailer i dercs Bryllup paa Hon enes om Formaesfiellesskab (lielmings- 

felag) i Löst og Fast. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv, sammcnheft. sigillat. med No. 731 og 734. 

634. n Juli 1412. HiiD. 

Ullam monnum f)seim som ^etta bref seia edher heyra senda 
Karl yirson vefnare Gunnar |>oIleifson prestar j f>osnese oc Biorn 
Siggurdeson q. g. oc sine kkunnught gorande at mer varom j Hun a 
sunnodagen nesta firir Margreto messo a iii are oc xx rikis wars wyr- 
dulegs herre Eiriks med guds nad Noregs kongs sagom oc herdom at 
lyst war kaupa felagh ^eira Halfüarder Siggurdeson oc Borgildo f>or- 
esdotter j brydlaupe {)eira at heimnings felagh ^eira j mellom bade j 
lauso oc fasto vin |)au wordo bamom saman bundin oc alt {»et som 
|)eim kunno til fiar at falle oc jatade fader henne Borgildo som Thorer 
j Hun eitir henne sannar arfue oc til sannind® settom mer war jnsigli 
firir fella bref er giort var deigi oc are som fir seigir. Henrik HermanssSn, Prest i Moland i Thelcmark, vidner, n% Siein ThorgrimS'' 
sön for ham og Flere vedgik, at hvad han havde gjort sin VrtBndeAslak 
i Lauf dal, var gjort paa Eriks Vegne paa Lande, og lovede at svare 
derfor baade for Konge og Karl. 
Efier Orig. p. Perg. i Deiclimanns Biblioth. i Christiania. Alle 3 Segl mangle. 

635. 29 Septbr. 1412. Moland. 

Ullum monnum {)eim sem pelta bref sea eder hoyra sender 
Hinrik Hermansson prester a Molandum a |>eIamork. kuadiu g. ok sina. 
kunnikt gerande at vm Mikials messo ok a xxiiii are rikis mins vird- 
ulegx herra herra Eirikx med gudz naadh Noregx konongx. var ek 
j Molande kirkiu garde saa ek ok heyrde aa at Stein {»orgrimsson 
viderkendis firi mik ok morghum adhnim godhom monnum at alian 
{)en vlut ok forlmkka sem han gerde Aslake af Laufdale frende sinom 
f)et gerde han a vegna Eirikx a Lande, ok han iattade ok suara {)y 
bade firi kononge ok karle. elliga skuld® han verda Ygiflin. Tillsan- 
nynda her vm ok meire sannynde setti {)esser godher men Biorn 01- 
fuirsson ok Rolleifuer Anbiornsson loghrette men sin incigli med mino 
firi ^etta bref er gort var a degi ok aare sem fyr ssDgir. 400 1412. 

To UgretlMMDad i Hadimgedal kwikAfdön^ at Thor^jim Ikmfer (elL 
Umtp$idn) solfte sin Bloderf og Broders Eiendom i Smmim i Aal lil 
Gudhramd Sigurdssön, og at Borghild ErUmdsidMiter kvilterede for Kjdbe- 
summen. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Ri|[fsarkiy. Begge Se^ Tedh»ii{^. 

636. 19 Decbr. 1412. Stave i Aal. 

Ullum monnum ^mm sem {)etta bref se »dher heyra sender 
Haloarder Olafsson Tostein Helghason logrelto men j Hafdindale q. g. 
ok sina kunnikt gerande at {)er varnin meer neer a *MiciIiioIs measo 
dagh ok a iiij are ok xx riÜs waars Tirdolix herra herra Eirik(s) med- 
her gudhz naadh Norix konongs en ^orbiorn hnuper^ selde Gud- 
brandhe Siugurdarsyni so mykit sem modher fyrnemps f>orbiarnar alte 
j Sunrine firir iiij kyriog ok xx ok so mykit sem Bergsu(e)in brodher 
optnemps ^orbiarnar alte j medher honuin j Sunrine j Aals sokn j Haf- 
dindale frialz ok heimolt fore seer ok ollom minon* epterkomande 
medher latom ok lunnendum sem til ligger ok leghet hefuer fra fomo 
ok nyo vtten garz ok innan var ok Borggild Ellenss dotter j ^y sama 
handabandhe sem ]^orbiorn Houpsson seldhe Gudbrandhe Siugurdarsyni 
fyrsagdba jord ok reettar vplykter, ksndiz ok fymempdh Borgild at 
hun hafdhe vp borit fyrsta pening ok efsta ok alla ^er j mellium sem 
j kaup ]^ira kom ok vndhan fyrsagdhar Borgilda ok hennar epterko- 
mandhe ok vnder optnempdhan Gudbrand ok hans srfuingia til «uer- 
duligha eighu« Oc til sannenda her rm sette meer okkur jnscigle fore 
^etta bref en giort var a Stafuinne manodaghen nestan fore iolaptan a 
deghi oc are sem fyr seigher. 

(1) hnup. Senere kaldes han Hnupsson. -.(9)9; minom. To LagrcUemiend i Gudaktrt Tkinglag i ylre Hedemarken kundgjöre, «I 
de have hört forsikrc, at Nikulas Ulp^inuim skal have pantsat 15 
Örcsbol i Homborslad i Lauten Sogn paa Fauskar til Thwrer Thor steint'' 
soft i Bödcr for bans Faders Drab. 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det o^ 3die Segl itu. 

637. 13 Marts 1413. [lledemarken.] 

Ollum monnum ^8ßm ssm ^etta bref sea adder heyra sender 
Eleefuer Biomsson ok Torsten Jonsson logrettomen j Gudhakirs tinga 
j ydra lutin a Hedhmarkinne q. g. ok sina. Meer vilium jdher kunigt 
gera at vi hafwm |)«t hert at ssghia ok Sri gudhi sat vsra at Nicu- 
las Vluedhinsson sette ]^orce Tostenssyni xv aur» bool jordher j Hom- 
borstodhom siem ligger j Lautene sokn a Fauskom j betir eftir fadhur 1413. 4«l 

sin Torsten ^ s®m fyrnemder Niclis hafde vordhith at skadha 

ofiri senia festo ok BotiHer Grimsdotter Torstene Skeldulfssyni vitnis- 
bordh medh ja ok handerbande tessom godhum monnum hia varandum 
ToIIeiuer Pastarsson logrettoman j sama stadh tili mere sanninda settom 
mith var jnssigle firi {)etta er gort vart inanadaghin j adhre viku fasto 
a iiijde aure ok xxt» rikis vars yyrdeliks herra Eriks medh gadhz 
nadh Noriks konungs. 

(0 Aabent Ram i Orif. tU Mandeiu FadenoaTii. Jim Ketüssm, Preil og Frorst paa Gerpen, og 3 Andre ndstede Vidiise af 
Hr. Gttute EriksMöns Gavebrev. (ovenror No. 629.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2 og 4 Segl tilovers. 

638. 29 Juni 1413. Gerpen. 

Allum mannum them sem thette brefT sya sder heyre sender 
Jon Kyaedelsson prester oc profaster aa Gerpene Olaff Olaffsson Jesse 
Jacopsson oc iGsbyem Jensson q. g. ok sin® kvnnikt gerende at mer 
Tarvm aa Gerpene aa kerkmesse dagen^ a fyorde are oc xx rikis 
rars Tirdvliks herra her Eriks med gvdes nadh Norex kononger sag- 
hom oc hordom o(c) jnvirdviighe jver tesith breff vnder ens godz 
mans jnsigle sva Ivdende ordh ffra ordbe som her epter seger. iNu 
fölger Breo No. 629,'] Oc til saninde saßtte mer var jnsigle Tore thette 
transcriple breff sr giort var a daghie oc are sem fir segher. 

(1) d. e. Peiri et Pauli Dag, ifölge Rode Bog fol. 35. a. Htilga Abbedisse i Gimsi og hendes Konventtöstre kvittere Frn Ingeborg 
Erlingsdaiier for liendea Ombud med Klostrets Jordegods i Nordlandene, 
hvorfor hun havde gjort tilbörligt Regnskab. 
Efter Orig. p. Perg. i danskc Geheimearkiv. Begge Segl vedhenge, slidte. 

639. 6 Decbr. 1413. Gimsö. 

Mer Helga abbadiis j Gymsey oc conuenta syster alla ^ess 
samasta[dar] kennomst med |)esso waro brefue at meer hafuom gifuit 
erlege fru Jngeborgho Ellings dottor quitta oc allungis lidugha firi oss 
ok warom [erjterkomandum firi alt pat vmbod er hon hafuer her til 
haft a wara wegna ok klansterens wm wara jardher j Nordlandum, 
hefur ok hon gort ooss TuIIa regningh ok alla efter ^ui sem oss atneg- 
her. ^ar firi gifaom wer henne ok hennars erfningia quitta ok allnn- 
gis lidugha firi oss ok warom efterkomandnm. Til sanninde her wm 
seettom wer wart jncigli med conuentona incigli firi {)etta bref er gort 
war j Gymsey ipso die beati Nicolai episcopi et confessoris anno domini 
m^. ccc^. terciodecimo. Am 1414 

Müpm$ B em k ltt Sm^ Prett og DronniDgens Kapellan, ridner, at medeiiB Imd 
Y«r Fru Kaiarinas Kapellan paa Hestby, hörte ban hende ofte beknefke, 
at Drosten Hr. Ogmund Fituusön havde erkläret Jon og Sigurd Haf- 
Ikorssönner for sine cneste Arvinger, og at Tkor Kögur selv havde red- 
gaaet, at han, fordi bans Fader var niegte, ingen Arveret havde efier 
sin Frcnde Hr. Ogmund. fjfr. No. 614. 619.) 

Efter en samtidig Vidisse (nedenfor No. 641.) i den amamagn. Samt. 

640. 17 Januar 1414. Helsingborg« 

Uilum monnum f>eim sem f)etta bref se *ellas hera sendir 
ek Magnus Bseintzson prcster ok minne frw droninghenne cappellan 
qvedio gudz ok sina kunnigth gierande at |)a sem ek var fru Katrinar 
cappellan j Hest by sem herra Ogmundz Finndzsons hustrv var gudh 
Chans) sal have sem drotzete var i Noreghe {)a herde ek kenne sighia 
ofla ok tydhom at hon spvrde ok herde af herra Aghmundar Finndz- 
sonar mvnn heilom ok vsivkivm ath han sagdhe sigh einga andra erf- 
vingia hava fore gudhe vtan herra Jon Haflhoresson ok bans brodr herra 
Sygurdh Hafthoresson ok sagdh(e) hon ofla ok tijdhom at hon spurde 
herra Agmvnd Finnzsson j sin ydazta tima hvo sem hans erfoinggia 
vaaro tha svarade bann kenne ok sagde so at bann viste sigh einga 
andra erfvingia hafva vtan herra Jon Haflorsson oc hans brodar herra 
Sygurdh Haftoresson. Svarade tha Thor kavgr ok sagde sigh vara 
hans freinda. svarade honom frw Katrina swa. ^etta bafer ek af minom 
herra vel bort hvaro sem ^en frsendzseme er af komin at ^in fadher 
var ei skilgetin. svarade tha Thor kogr oc sagde so at hafde min fader 
varit skilgetin tha hafde ek varilh drotzelans arfue. vil ek pessa for 
scrifuada articula sanna oc sveria nssr sem ^et kan vidhr {)vrfa. oc 
lil saninda her vm beingir ek mitth jnsighli fore {)etta bref C^r) giort 
var j Helsingiaborgh anno domini m^. cccc^. xiiij^. odinsdaghin nssta 
fore Fabiani ok Sebastian! dagh. Biskop Arne af Skalholt og Abbed Stein af Munkelif i Bergen udstede Trans- 
skript af foregaaende Brev. 
Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. i Kbhvn., fasc. 39. No. 16. Seglene mangle. 

641. 30 Januar 1414. Helsingborg. 

Ullum monnum |)eim sem {)etta bref see edr heyra senda 
Arne med gudhz naadh biskup j Skaalaholte ok Stein med samre naadh 
abote j Munklife j Berguen quedio gudz ok sina kvnnigth gierande ath 
vij saghom ok ofer laasom opid bref sira Maghnus med hans heilo ok 1414. 463 

vskaddo heinganda jncighli so ladhanda ordh efter ordh sem her segir. 
INu fölger foreg, No. 640.] Oc lil meire visso ok sanninda her vm 
setom vij vor jncighli firir {)essa transcriptum sem giorth var j Helsingia- 
borgh aa tyrsdaghin naest firir kyndils messo anno domlni m^. cd^. 

Xlllj**. Tre La^rettemtend i Strengereids Skibrede kundgjdre, at Thorgerd Endrids- 
datier med sin egen og sine Borns Ombudsmands Samtykke stadffestcde 
sin afdöde Mands Asbjßms Bergulfssönt Salg af Gaarden Sandeim i 
Tbruma Sogn til Sira Gynte Jonssön Prcst paa üiestad. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. 2 og 3 Segl tilovers. 

042. 27 Mai 1414. öiestad. 

üllom monnom })aBim ssm |)etta bref sea seder heyra senda 
Sigurder Eiwindsson Olafwer Arnason Willialmer Olarsson logretomen 
j Stra^ngiarei(d)s skipreido q. g. ok sina kungerom mer, at mer varom j 
hia a 0iastadoni a hwilasunnodagh a v are ok xxtt rikis vars werdu- 
Iflßgs herra herra Eirik(s) mseder guds nad Noregs *konagns sagom ok 
hoirdom a at |>orgerder Endridadotter vider kaendis firi os ok morgom 
adrom godom monnom at hon hafde {)a hasimt ok vpboret fyrsta sal 
ok cefsta ok oll {)aer j millom firi jordena j Sandeime half vii mamata 
leigo saem ligger j f)rwmo sokn j fyrnaemdre skiprieidh, af sira Gynti 
Jonssyni presti a 0iastadom saem f)au hafdo baede sasit Asbiom Bserg- 
ulfsson haennar asigin bonde gud hans sal hafuae fyma^mda jordh hia- 
uerandom ok sam{)ykkiande loglaegom vmbos manni optnaemdra |>or- 
ga^rdo sasm Olafuer Osmundsson aßiter aen a barnanna vaegna Finnaer 
Endridarsson sxm ^a var |)a3ira loglaeger vmbos man, afhaende hon {)a 
fyrnaemdom sira Gynti ader naamda jord naedra Sandaeim, honom ok 
hans arwingiom til aevasrdulaega eignar mieder lutum ok lunnasndom 
sasm til liggia ok leget hafua fra forno ok nyo vttan gardz ok jnnan 
engo vndan skildo, frialsa ok akaerolausa firi ollom loglasgom agongom 
masder ja ok handarbande baeggias {)aeira vmbosmannanna Olafs ok Finz 
fymaemdra. TU sannaenda her vm sasttom maer var jnsigle firi {)etta 
braef aer giort var a 0iastadom degi ok are sem fyr segir. 
Bagpaa samtidigi: vm Sandoim i {>rumo. 464 1415. 

Stmle RSmtr, Emmr Emdrids$im Lagmand, Tk^§€mi 8mtm m d$ wdm Under- 
föfed og 5 Raadmsad i Ber^n d6rome, at nofei Vroggod$, som Kon- 
gtüB Lensmand i Sdndhordeland Baliasar van der Dam harde beslag- 
lagt paa Kongedömmete Vegne, og de iydske I^öbmaad i Bergen for- 
langte ndleveret, skulde, da rette Eiermand ei kjendtes, blive nnderBe- 
varing, indtil Parterne ni6dtei for Kongens Dom. (jfr. No. 646. 647.) 

Efler Orig. p. Perg. i dantke Geheimearkiv. Af de 8 Segl mangle 2. 7. S. 

643a 2 Februar 1415. Bergen« 

Anwm monnum ^tm sem ^etta breff sse» «der hieyra senda 
Swale Rsmare Einar Endridason laghman j Basrghwin Thorgauter Sc- 
mundzson vndirfwtte j samastadh Olaf Thorisson Aslak Wlfsson Olaf 
Tbosteinsson. Petur Janisson Jon EUingsson raadmenn j samastadh 
quediu gudsz ok woora. kwnnigth gserande ath koomu ^forris oos ij 
profastagardin i BserghuiQ biskeidine tysker kaupmen ok keerda vpp 
aa Baltazar fander Dämmen wmm thet wrek ok godzs. sem {)ar var ath 
komith j hans Ion» aa Swnhordalande. sem bann hawer af wors berra 
konnunghsins naadb. wildu {)a fyrnemdir kaupmenn bafua godszit j 
gxedii af fymemdum Baltazar ok vilde bann {)at eingha leidis ower 
gifwa aa wors berra konvnghsins vegna Ttan med retha. koomw {)ei 
|)»r {la aa badar sydur foor ein reth. ok geingum wi {)aa til saman 
eftir ^eirre aakerw sem f)a fore oss koom. eftir {g besta samwitke sem 
gudh hafdi oss teenth. ok skododum invirduligb» badi {leirra pneui- 
legia ok langhbokina. ok kwnnu vij ^a eintidb sannarra fiinna. eftir 
^j ath ^r einghin bref teder beuisingh »da Ijfuandis vitne koomu. sem 
tbat wilda sweria. hwem {lat godz til b»yrde j stadinna. Fwndnm yj 
that {»a foore ein reth tbat godszith skal blifna j eina godha biuaringh 
vndir mijns berra konnngxsins nadh. frij oc wmbiuarath swa lejngfa® 
ath opth nemfndir kauphmen af Baßrgbuin ok Baltazar koma foorir 
banum. ok I)ar med oforsssmath vors berra kongsins reth ok {)eirra 
prinilegia. {lar bafum wi ointbid ofwer tackith. Ok til meire sannjndse 
her wmm settum wj wor jnsighle fore f etta bref Csem) gorth war j 
Bergbuin die purificacionis sancte Marie virginis anno domini milles- 
simo cccc<>. XV®. 

Bagpaa med nogct yngre Haand: Item eet nomst breff vm noket som 
tbyzske kopman . . . oc Baltazar vamme Dame j millom war. 1415. 4tt5 

Presten Lafrants KolhJömsMÖH kandgjör, at han for vel 45 Aar siden har 
givet Sira Gmmar Jonssön 2 Öresbol i Kise i Steirolfs (Steioarhofs) Sogn 
paa Nes paa Hedemarken. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet vedhiengcr. 

644t 14 Februar 1415« Kömestadt 

Pet se ollum monnum ^kungnit al ek Lafrandz Kolbiornesson 
prester var a Kemestadum kienedz meder |)esso minu ofno brefve at 
ek gaf ok afhende sira Gunnere Jonssyne tvegi® aurse booll jierdcr j 
ncste Kiisse sem ligger j Steirolf kirkiu sokn a Neese a Heidmarkenne 
viist firir v arum ok xl ^a er sira Gunner fyrnemder sogn^ sine fyrste 
messo frialsl ok heimolt firir hvanum manne tili sanynde her vm setti 
ek mit jnsigle ßrir f)ett« bref er skrifVet var a {)orsdagen j fystu viku 
fasto a vi are Co\C) xx rikis mins virduligs herne herrse Eiriks meder 
gttdz naad Noregs '*^konugns. 

Bagpaa med Haand fra 16de Aarh.: breff om ij awre boll i neste 

Kysa som er gifiiien her Anders lonsson. 
(1) o : song. 

Baatard ThoniemMMön, Prest paa Kömesttid (i Stange paa Hedemarken), og 
2 LagrettemflBnd kundgjöre, al Orm Thortlemssm solgte tU Gudlaug Laf" 
ransdaiter hole Gaardeo Guldhoimerud i Ottestad Sogn. 
Efter Orig. p. Perg. norske Rigsarkiv. Segleae mangle. 

645. 9 Septbr. 1415. GulkoDoerud. 

,UlIum monnum {)asm siem ^etta bref s® sder hera sendir 
Hawarder |>orsteinsson prester aa Komestadum Gunnar Holta^sson ok 
Ormsr Swenszsson lokrette men q. g. ok sino kunninklgerande al mer 
varum i GulGonnaerudi eer ligger i Hotthestada sokn aa Heidmarkonn® 
roanadaghin nest epter sidoro Maria messo aa xxvi are rikis wars vir- 
dulighs herra herra Erik meder guds naadh Noregs Swerikes ok Dana 
konongs i hia ok saam ok herdum aa at {)au heldo haandum saman af 
enno halwo Ormer {»orsteins sson en af annore Gudlaug Lafrinsz dotter 
keendis ^a Ormer fomemder at han hafde ssit Estenaß Halwarz syni 
(er) hwsbonde hennerse waar alt Gulconnaerudh frialst ok heimalt firi 
hwariom manne til euerdebgho mgo ok altz afraedis honum ok hans 
erwingiom meder alium lunnyndum nera ok fiarre liggendum. jtem 
kendis {)a Ormer ^raatnempder at han harde vpbyrith fyrsta peninga ok 
epsta ok allo f)aßr i mellum eeptir ^wi som i kaup ^aßrre kom. Til 
sannynd® haer vm settom wer wor inzigli firi {letta bref er goort var 
stad deghi ok are saem fyrsasghir. 

I. 30 466 1415. 

Biskop HMakom af SUiTanf er, Hr. Diäerik V^simaktr^ S»aU R&mtt, BtOUt^ 
ÜBT MM dtr Dam, SoaU Jonssöm, TIot^mhiI 5<miiii^M&i og Bergens Raad- 
ronnd knndgjöre, at 24 navngivne lybekske Kjöbnsnd i Bergen inde- 
stode Fogden paa Bahus Hmu KröpeUm for, at ok Qods i Bergen, tom 
tilhärie LffbMtrme, og alle derei der odettaaendeFordringerskuIdeblive 
beroende i de nevnte Borgere« Haand, hTorefler Brereta Udaiedere er- 
kläre, at hvad Hans KrApelin i denne Sag bar gjort, er akeet med derea 
Raad og YUje. (jtr. No. 643. 647.) 

Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. De 6 Segl Tedhsnge. 

646. 23 Oktbr. 1415. Bergen. 

Wij Hakon medher gudhz nadh biskuper j Stawangre, Tiidh- 
ike Wystakker riddare, Swale Remare. Baltazar wander Daem, Swale 
Joonssen, Thorgaat Siemundrsson oc aller raadhmen i Berghwen sem 
tha heim» j stadhen vaaro, kennomz medher thesso vaaro opno bref- 
fne, at wy voorom a konongs gardhen j Berghwen, die sancli Seue- 
rini anno domini m^. cd^. xv^. saagfaom oc heyrdhora aa, at thenn® 
brefferare, lerligh, oc vaslbyrdhigh man Hannes Krepeliin^ fowyte a 
Bahws hende loff oc borghan. aa vaars nadbigh» herra konongsens 
yeghnie, äff alle the kepmen, sem äff Lybich vaaro oc tha j Berghwen 
waaro, oc fore alt thet goodz sem j Berhwen var, oc them äff Lybich 
tiUheyrdhe, oc fore alt annat goodz oc sculder, thet sem Lybich Üll 
hoyrer, oc sem tili Berghwen hender kom» kan^ bliiffue alt standande 
i sam» borgharsß band, oc thesse men haflfü® lofftaath her fore, sem 
her effler skriffuadhe standce, oc so heit® Berent hypper, Herman 01- 
denderp, Hannes Rytzenbergh, Herman lange, Tidek» Willebtek, Johan 
Traghe, Gerhert to der Molen, Kort Hylseman, Ghert Byseke, Hinrich 
Rutenberg, Johan van Stade, Jacob Hurlenbergh, Hannes Westhoff, 
Johan smidh Tewes Hoppe, Herman wan Soest, Wemerus wan Arsten, 
Hartwich Lambersheneth, Tideke junge, Swsder van Beuten Claws 
Wytte, Herman Wytte Hinrik Papendorp, oc Hinrich Swikker, oc wy 
alle sem foreskriffuade stand® haflfü» anaamsdh thetta loff medher 
Hannes Krepeliin, a vaars nadhigh® herra konongsens vegncB, item 
kennes wy thet oc alle forskriffuade, at huat daghthingsn oc lend®, 
sem ferskriiffuadh Hannes Krepeliin haffuer giort a vaars nadhogh» 
herra konongsens veghns a thett® aerende, thet haffuer hau giert effler 
vaart radh oc vilia. Till sannynda her vm settom vy medher vili® oc 
vitscap vaar jnscigle fore thett® breff som giort var deghi oc aare 
sem fer sigher. 1415. 467 

HtmtettademeB OldemuBnd og Liggere t Bergen indestaa velb. Mand Hans 
Kröpelin paa Kon^ Eriks Vegne, i Anledning af at Staden Lybek er kom- 
men i Keiserens Overaki, for samtlige i Bergen nu vfercnde Lybekkero 
og deres der beroende Gods t9 Belob 6828 lybske Mark, og love paa 
Forlangende at odlevere til Kongen baade M»nd og Gods, ligesom og 
Y»re denne Borgen for alt Gods og Tilgodehavende, som fremdeles til 
Bergen kan komme, nden Argelist eller Udflngter. (jfr. No. 643. 646.) 

Efter Orig. p. Perg. i dan3ke Geheimearkiv. Bergens Kontors ssdyanlige 

Segl vedhcDnger. 

647. 24 Oktbr. 1415. Bergen. 

Thel kcBnnomps wi oldermsBn oc liggiara som nw äff the 
menegh» Hensse stadh» wiegna cera j Bergwen oppenbara j thetta wort 
breff at wi hawom forstandit äff hedbrlicom oc velbornom man Hanes 
Krappelyn äff war nadhogha herra konungsens waegn® at the äff Ly- 
heksd «ra kompna j keysarens owerakL Thy ksDnnomps wi os hawa 
lofwat oc sakt hedherlicom oc velbornom man Hanes Kreppelyn til 
wars nadhoga herra konungsens nadh konung Erich oc rikesens äff 
Norghe for alla the som äff then stadhen Lybekas hser j Bergwen vaaro 
oc snnw sera paa then tyma tha som wi waar nadhogha herra konung- 
sens »rende oc wilia forstodhom äff Hanes Kroppelyn. Jtem lofwom 
wi oc for alt Ihet godz som hmr septer scrifwit oc tha hsr j Bergwen 
war swa som summan tßv ther äff vim. lybisksa mark oc viijc. lybiskss 
mark oc xxviij lybisk® mark som thom äff Lybelue til horer thet loffwa 
wi at the skola andwordha worom nadhoga herra konungenom badhe 
mten oc godz som for scrifwit staar alla them som han therom til 
s®ter a sina wegna thet vp at bsra ^j^r j Bergwen widh waara godha 
tro oc sanind oc widh thera swoma edh som thet godzet handtera. 
SB ntdT som han thet äff them hawa wil oc han thet krsßwer »IIa krsewa 
later. Jtem Iowom wi oc for alt thet godz oc sculder » hwadhan thet 
kombar som mn til Bergwen komma kan tha skola the standa j the 
samma wisso oc foruaring som thet andra godz oc summan som for 
scrifwit staar. Thetta forscriffna lofwa wi oldermsenoc liggiara j Berg- 
wen vtan alt argt oc all hiselpersedhe the som them äff Lybeks oc os 
til hitelpa kan komma oc waar nadhoga herra konungsens raet kraen- 
kia slla hindra maa j nokra handa mata. with waara godha tro oc 
saninda. ok vtan alla arghee list ok j alla handa mata wor nadhogha 
herra konungsens rset w forsymedh. Oc til meere stadhfaestilse at thetta 
swa skecr oc bliffwer j alla handa mata som nw for scrifwit staar tha 
hasngiom wi waart meneghaD kopmaens jncigle äff Hsensen meth wilia 
oc witscap for thetta breff som giort var i Bergwen thorsdaghen fore 
sanctorum Symonis et Jude dagh apostola anno domini m^. cd^. quin- 
lodecimo. 30« 468 1416. 

June OktfssöH, Syssdmand i Solöer, og to LagrcMem»nd «ammesleds kttnd' 
gjArc, «t Olaf BorgarsMöit kvitterede Emar Bargarssdn for sin Arr efler 
Fader of^ Moder, samt at ban tilbagegav Binar i\ SUng Eng onder 
Gaarden Berg i Yaaler Sogn i Solöer. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene Tedhmge. 

648. 1 Februar 1416. Vaaler. 

Ollnm monnum f)8eim sfem {)etta bref sia sedher hoyraß saendie 
Jusse Olafsson sysluman j Soleyiom Helge ]^oraIderson ok Olafuer 
Eirikxsson logretes mien j Soleyiom q. g. ok sine kunnikt gerande ad 
mer varom aa Walum som ligaer j Vala sokn j Soleyiom a retto wakna 
f)ingi a fredagin nest eftir kynduls messo dagh a vij are ok xxta rikis 
wars vyrdulix herra herra Eirikx med gudz nadh Norikx kunghs sagum 
ok heyrdum ypaa ad ^sir heldo hondum saman af eince hoifuo Einar 
Borgarsson en af annare holfao Olafuer Borgarsson kendizs {)aa fyr- 
nemdser Olafuer ad han hafde vp boret af fymemdom iGinare alla {)a 
pcenings^ som honum bürde j arf eftir fadhor ok modhor. wrdu j^sir 
ok |)aa saatir ok aalsatir vm all {)8ßira kaup ok skipte som ^sir hofdo 
sin j meOom haft badhe laust ok fast jtem fek Olafuer fyrnemdher ^Gi* 
nare fyrnemdum atter halfua adra stongh asing som ligger j eynne 
vidser Bergs eigana j Vala sokn som fyrnemdser Olafuer hafde haft af 
fymemdom iEinare wleyuis ok til sanninda her vm setto mit okoor 
jnsigle firir {»etta bref som giort var deigi ok are som fyr segir. Haatard Lodinudn og Birger AilesMön, Lagrettcmend i Haddingedal, beridne, 
at Sigurd Eirihssön og Margareta Vel^ömsdatter solgte til Halvard £y- 
iteinsMön hvad de eiede i Ringnes \ Olbergs Sogn i Krödsherred. 
Efter Orig. p. Perg. i norskc Rigsarkiv. Seglene mangle. 

649. 19 Februar 1416. Gord. 

Ullom monnom psaim sem 'f)ella bref se edhar hera sender 
Hauardar Loddinsson Birgir Asiason logrettomen j Hadingadale q. g. 
ok sina kunnikt gerande at mit varom j logmans gardenom j Gord a 
miduikudagen nesta fore laupars mdsse a vii are ok xx rikis vaa(r)s vir- 
duleghs herra herra Eriks med guds naad Noreghs kunghs en ^mv 
heldo hondom saman Sigurdar Eriksson ok Margareta Vebiarnar dotter 
af i holuo en af annare holuo Haluardar Eisstinsson med ti skilorde at 
fyr nempddar Sigurdar ok Marghareta kendest at f)au hofdu seit ader 
nempdom Haiuarde so mikit sem ^au atto j Ringanese sem ligar j 01- 
bergs kirkiu sokn j Kredesherade ok fulla ^peneninga fore tekit med i4i6. 4«9 

lutum ok lunnyndom sem til liggar ok leghit heuir fra fonno ok nyio 
ok til sannynda settom mid okkor insigle fore |)etta bref en gort vaar 
de(g)i ok are sem fyr segir. Lagrettemiendene Eirik Thorkeisson og Ashjom ThorkeUsön kundgjöre, «t 
Thoralf AskeUsön og hans Hustni Thora Jontdalter solgte til Jent Olafs- 
sön 9 Öresbol i Kolslad og 1 öresbol i Klomesten i Aas Sogn paa Folio. 
EHer Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

650. 12 April 1416. Haavardstad. 

Ullom monnom [»»im ssem f)etta bref sea sedher hoayra ssender 
Erikker ^orkilsson ok Asbiom ]^orkilsson loghrettes masn j Ass sokn a 
Folio q. g. ok sina, meer wiliom idber kunnikt gera at meer varom a 
Hafuardhstadom er b'gger j Aas sokn a palmsynnodagh aa vii are ok xx 
rikis wors wyrduleix herra herra Eriks medh gudz nadh Norix Swerix 
Dana kononger, saghom ok hoerdhom at |)»ir hseldo handom saman 
loenis Olafsson af einne halfuo snafannarehaIfuo|>ora(l)fuer Askilsson 
ok fiora JonsdoUer feighin kono hans, medh f)ui skilordhe, pei ^e wed- 
herkendos fore oos at |)e hafdo seeM loenisse Olafssyny fornsemdom, 
ix ceres bool j Kolstadhom ok oBres bool j Clomnostain j oestragarde- 
nom er ligger j As sokn a Folio medh allom lutum ok lunnindom ssm 
til liggia aßdher leghot hafua fra forno ok nyo wthan gars ok jnnan, 
ksndos ok ^a fornsemdh hion fore os at ^e hafdo opborith af fornsm- 
dom loenisse foßrsta psening ok oefsta ok alia j^sBr j maellom sßfler {)ui 
sem j koup ^»iria kom. TU {)8ßs mero wisso ok witnisbyrdh f^a ssetto 
meer wkor insigle fore {)etta bref ser gort Qwüt) a dseghi ok are sssm 
for ssßghir. 

Thorgeir Tholfssön og Thord Thorsteinssön kandg]6re, at Thor stein Askels- 
<dfi solgte til Reidur GutlormssöH ^ Markebol i nordre Valskj^tr i Borre 
Sogn paa Vestfold. (jfr. No. 725.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

651. 10 Novbr. 1416. Myklegaard. 

Ullom monnom peim som petta bref se sedar hteyra sender 
t^orgaeir fiolfsson ok f>ordar f>orstaDinsson quediu g. ok sina kunnikt 
gsrandflD at mit varum a sydra Myklagardenom som liggar j Nykirklu 
sokn a Vestfol om sancte Martins moesso sftan a xxviii (are) rikis vars 
vaerdelix herra herra Erix med gudz nad Norix kungx sagom ok hseyr- 
dom a at ^asr hseldo hondom saman af sein» halfuo Rasidar Gutorms- 
son af annare halfuo |>orst«ein Askiaßisson kisendis ok {)a fymcemfder 470 1417. 

jiorstaein at han hafde [ssit] fyrnsemfdom Rseidare Gutormssyni halT 
marka bool j Vaszkiserrsno nsrdra liggar j Borra sokn a VestroDcenna 
med lutum ok lunnyndom wthan [gardz] ok innan som liggar ttäar ligil 
hafuer fraa fomo ok nygio frialst ok ha&imbolt firir hvariam manne fra 
sik ok sinom »rvingom ok vndr fyrnafdum [Reidare] ok bans ervinga 
til ffiverdalika »igo vidrkiaendis ok ^n fymcefdar ^orsUein at han bafde 
j vpbora^th af fym»mpdom Re^idare fyrsto pening [ok efsto i Va]sz- 
kier j nserdra gardenom *akurr(Blaust firir buarimn manne tbil sannynda 
ssetto mit vor insig^e firir {>etta bref er giort var [a degi ok] are som 
fyr sigar. To La^n^Ctemmid koodoöre, at ßfdm HmharduSn tolffte sin Broder Amim$ 
1 öresbol i yeslr« Fim^etiad i Hernet Bjgd i EJveranif Sogii i ötler- 
dalen. 
Efter Orig. p. Perg. i det nonke Rigsarkiy. Seglene affaldne. 

052. 3 Mai 1417. Fionestad. 

Olhim monnwn |>arim s^em ^eite bref sia »der heyre sende 
Narfae Skatason ok Kupse Eirigsson logretlomen q. gndes ok sine, 
kunigtgerande at mit Tarom a Finnestodhum er h'gger a Hsmeso j AI- 
wereims kirkiu sokn j Aostedalnmfl&y krosmossodag vm varet a viij 
aare ok xx rikis okkars rirdeligs beme herre Eirigs roeder gndes naadh 
Norigs Swia ok Skane konongs, f»ui j bia sagfaum ok boyrdum a han- 
derband {>eire brodhrenne Biorns Halwtt*dz sonar af einno balfuo en 
af annere balfuo Andbun Halwardzson, meder ^ui skylorde at Biom 
ademsmpder kiaendez (tes at han bafde sselt Andhone breder sinom 
fymsempdom eyresbool j»rder j vsestre gardenom j fyrnaempdo Fin- 
nestodum til aeusrdeligfare eigo ok alz afrcdbes, kisndez ok Biom j 
sama banderbande at han bafde ^ vpboret af Audbune fyrsagdum fyrste 
pe^ning ok ofste ok alle {>er j millum firir fyma^mpdt oyres bool j Fin- 
nestodhum softer (ui som j kaup peiras kom, pette kaup sampykte ok 
^orsß ^orgs^irsdotter eghin kona Biorns ademsmpz meder sama ban- 
derbande, jtem sagde ok Biom Haluardz son optnaempder j sama ban- 
derbande at Audhun titnaempder skal bafua allan Tsstregarden a Fin- 
nestodum fnalsan ok ollungis akia&rslelausan firir sik ok sinom erfiiin- 
giom til swerdeh'gre eigho, til sanninde her vm ss^ttom mit okkor 
jnzigle firir {>ette bref er giort var a deghi are stadh ok tim» siem 
fyr segbir. 1417. 471 

To Lagrettemtend (paa Voss) kundgjöre, at Sigurd Haldaruön overdrog 
UawDord Botolfstön (paa Finnen) 2^ Lob i nedre Kytvin og 6 Lob i Bö 
samt det Fe, han arvede efter Gudrid Thorsteinsdalter, mod atHaavard 
skulde holde ham med Mad og Kleder bans Livsdage og bekoste bans 
Jordefsrd. 

Eiter Orig. p. Perg. i norske RigsarkW. Seglene mangle. Sesiremmene ere op- 

klippede af et Prlvatbrev fra Begynd. af 14de Aarh., og deraf kan endna 

Isses: . . ^ik at \tn sendir mer riupur nokrar. 

653. 9 August 1417. [Voss.] 

Ollom monnom ^eim sem ^etta bref sia edher heyra sender 
Anbiorn Odzson ok jiorgeir Ellingxson logreto men q. g. ok sina mit 
vilinm jdher kunnigt gera at {»ar varo mit j hia a sancte Lafrans aftan 
a ^i are er lidit var fra vars hißra byrd Jesv Christi ^vsund aar iiii 
handrat ar ok vp seytianda aar sagom ok heyrdom at Singurdnr Hal- 
dorsson vider gek med fullu handa bände at han hafde sielt ok afhent 
Hauardde Botolfssyni frialst ok aksrolaust firi huarjum manne iij' laups- 
bol j nedra Kytin ok sex laupa bool j Be ok so morg ^ing ok kor 
sem fyr nemdor Siugurdur erfdi eflir Gndridi ^orsteins dottor frend 
kono sina bade laust ok fast med {>i skil ordde at Hauard Bottolfsson 
skal halda of nemdom Siugurdi mat ok klaede so lenge sem Siugurdur 
liuir ok gera i hans vt f®rd slikt sem gudh skytor Hauarde j hug, til 
sannenda her vm setto mit fyr neroder logreto men okor insigli firi 
^etta bref er gort var a are ok degi sem fyr segir. Sigurd, Biskop af Hammer, tilskriver Almnen paa Hadeland, at han har givet 
Harald Chmneurssön Aarmenning og Ombud over Hadelands Provstedömme 
angaaende Hovedtienden , geistlige Retssager og Bispegodsets Bort- 
bygsling. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet affaldeU 

654. 1 Septbr. 1417« Gardlaus. 

Wer Sigurder meder gudes miskun biskuper j Hamre heilsom 
ollom monnom aa Hadalande meder g. q. ok wäre wer villum atpeer 
vither at wer hofum fengit Haralde Gunners syni aarmenningh ok 
vmbod ifuir profastaedomet her meder yder skal han stsedi» vm hofwd- 
tiunder ssetth® sidda ok niderssti® ol (»au malsmfn® ssm han ma 
meder loghum ifuir taka. hofum wer bodit hanum at tala til huars manz 
logh ok rettynda^ en huorgin fraammsara^ {>ui bidhium wer yder ok 
biodhum. ollum is^mflsaman ok huarium vm sik at (»eer verer hanum 
gra^idir ok goduiliugir ok suarer hanum vsel til allr» rett» mate stem i 472 1417. 

han befuer til ydar at tala sua ssm ^eer vilir hafua anbun af gndkL 
{mk ok afwss af os. han skal ok bygpi» jerder warer f>»r siem laus- 
ter Y»rd® aal baustenum. Ritat aa Gardlaosum. Egidii messo dagk 
anno domini m^ cd^ xvii^ vndi&r waro secreto. Magnus Asturttöft og Bergulf Hallestön kandgöre, at Hahatd EirUUsdm 9g 
Ragnn Siemm-fdalter solgto til Holgeir Kvikssdn 3^ Maanedmatibol i Hau- 
gen og Vik i Samlen llerrcd i Jondab Sogn i Hardanger, 
Eiter Ong, p. Perg. i Bergeiw Mvaeam. Segicae mimgle. 

655. 15 Novbr. 1417. Utoe. 

Ollom monnora (em sem f>etta bref se edher heyra sender 
Magnus Atzorsson Berghuluer Hallason q. g. oc sine kunnukt gsrande 
at mer varom a Wtne j Kinzara vika sokn a manodaghen ntest sflir 
Marteins messo anno domini m^ cd^ xvij^ sam oc h^yrdom a at Hal- 
uarder Ereks(son) oc Ragna Stenars dotier sffildo Holgere Quikssyne halfs 
iiii mamata bol j Hoghenom oc j Vik j Samla bs^rade j Jonadals kir- 
kiu sokn j Hardangre oc balua grasgardana msd otlom hitom oc lun- 
nendom soin til ligger asdber teghet befuer (fra) fomo oc nygiu vttan 
gardz oc jnnan sengo vndan skyldho freist oc akieroloust firir boarium 
manne bonom oc bans erfuingium til teoenlegbra 8^bo med s^gno oc 
odble firir saextan kyrlagh feto |)ar loket y ix kyrlagh til sanninda sei- 
tom mer okkor insigli firir {>etta bref er gort var slad deghe oc «re 
sem fyr ss^hir. Halvard Uaavardston og Thorer Eiriksiön kiradgjdre, at GudBraud Baardsiön 
solgto til Sira Olaf JokeUsön H Öresbol i GudMhveU \ Haaböl Sog» i 
Borgesysscl. 
Efter Orig. p. Porg. i norske Rigsarkfv. Forste Segl Tcdh«nger. 

656. 13 Januar 1418. Berg i Mossedal. 

Ullom monnom \mm saem t)etta bref sea seder bosyra stendss 
Haluarder Hafuardzson oc ^orer Eirikson q. g. oc sime kunniktgerande 
at mit varom a Bergbi j Hossaedale |>orsdaghen nest sefter Bretti messo 
a ix are oc xxS^ rikis okars wyrduligs herra berra Eir(i)gs med gudz 
nad Noregs konongs sagom oc boeyrdom a at |>8ßir heldo bondum 
saman af einni bolfw Gudbrander Bardbeeson en af annsere beiderlig- 
bin man sira Olafuer Jocbiaelson prester a Hoboele med (ui skilorde 
at fyrnsemfder Gudbrander kiendizst bafua seit adernsmfdom sira 01a- 
fue balft annet oyris boll jasrdbser j Gudz{»u®itum ssm liggasr j Ho- 1418. 475 

bcelessokn j fyrnsemft Mossaedal frialst ok heimolt firir huarium manne 
med lutum oc lunindum seem til liggaer af forno oc nyu vttan gardz 
oc jnnten samt)ykti ^etta oc lakuseddse j samu handerbande Ronnog 
Reidhnlfsdotter moder adernasmfdz Gudbrandz, kia^ndizst oc tidnsemfder 
Gudbrander j hamu handerbande at han hafde af fyrnsemfdum sir® 
Olafue alt jserdar vaerder firir fymsemft halft annet ceres bol »fter pui 
ssem j kaup {isBirse kom til sannindse settom mit okor jnzsigli firir f>etta 
bref er gort uar deghi oc are ssem fyr seghir. Sex BIsnd kondgjöre flere Vidnesbyrd om, hvorledes fra »Idrc Tider Veiog 
Fiegade gik til Skoven fra Gaardene Viken^ Krosgaarden, Skraftrud og 
Broten i Haags Sogn paa Eker. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

657. - 12 Mai 1418. Viken p. Elier. 

Ullom monnom ^sim saem f>etta bref saeia a^dder hoyra sasndha 
Olafuter Asteson {»orgsir Amundasson Roolfuser ^ordsson Kaetil Ormds- 
son Arne ^Giuindsson ok Sigurdasr Asbiornaeson q. (g.) ok sinae kun- 
nikt gerandhae at mer warom a staßfno j nerdrae gardenom j Yikinnae 
s»m liggaer j Hawks sookt a iEikkiom a {)osdaghen naestae firir Hai- 
uardz maesso a ix are ok xx rikis herra herraiGiriks med guds naadh 
Noriks kononghs sagom ok heyrdom a at {)aßir kasndis ^a alter iGl- 
lingcer t><^stoIfsson t>orbiom Gestaeinsson ok {>orer Haelgae son at ^asir 
varo staefder t)iit til fyrnaefdae Yikkinnae at baera sannan witnis burd ok 
raettan bot sasm f)aeir ^asr af visto vm markaß gongo vm vego ok fen- 
adhaß gongo til markara^nnae af Vikinnas Krosgardenom Skrafsrudi ok 
af Brala. kwadde f a Sebiom J)oresson fram f aessae fyrnaefd vitne fyst 
iEllingaer ^ostolfsson asn swa swor han a book maed fullom aeidstafue 
at masyras aen firir fimtiiu arom {)a var han baeyroe a Brata naer iEiuindae 
Stack faedaß sinom viste han {)a f)aßt at {)aBsser fyrnaefdaßr gardar Vikin 
KrosgardaDn Skraafsrud ok Brata hafdo allaer fenadhaß gongo til mar- 
karaennie vp vm Tians kteyfuinae ok vp om Rakkse kteyfuinnas masllöm 
Pools assasn ok Lodens assaan ok hygge alter af ^aeim gordono(m) 
fymaefda badhe timbser ok trood vppe j Skatuidu dokkinnaß j morkinnae 
swa saem samaeygo msen jnga^n kasrde {)a a annan. ^asr aefter swor 
{»orbiorn Gestasinsson a book at maeyrae aen firir fioraßtiiu arom sidan 
han var haeymae j Vikinnte nacr fsed® sinom ok f)aßt viste han {>a at 
Vikin ok fyrnaßfder gardar ok ^aet sagde bans fader honom firir honom 
at ^aeir hafdo alter fegongo til markarennae ok hygge alter ^aet {)aßir 
hoggas vilde j morkinnas jngaen h0y(r)de han kaDra ^a a annan vm {»a 474 14ia 

morkiiue. cn mtler ^wi swor en ]M)rer Hnlgieson a book ma^ fuUom 
«idstafue at swa heyrde han Hselghs fadur sin at segia at fyrsagder 
gardar aUo aller bugongo til markarreim® ok hyg|g[io alter bot sein 
{»eir hogg» vilde j morkinne til tilfang» ok ingan beyrde ek sagde 
jj^orer sdd»r min fadder f>8er af at s»gia at nokkpor amagade (»a oft- 
rnefdo mork tßd fegongo fyr «n na bafde ok fymttfdffir iEllingsr jj^or- 
biom ok jj^orer senteylis j eidi sinom at veggsr ^fen er ligger vp 
mellom Pools asssn ok Lodens asssn ok vp ynhfymsBfdeTianskley- 
fnins^ ok Rakkse klseyfuine han skulde at oppen vasra ok aldre sago 
f>®ir gard (sr a gsrdan fyrr» am nu. tok ^msste vitne Sigbiom tens 
man a iGikkiom ok (eim ner^vasrandbae er j {>aßimmae oftnaefdom gor- 
donom mgm ok til sannyndas baervm {»a sasttom mer woor jnsigli firir 
^etta bref asr giort var a degi ok are er fyr segir. Tkorgüs SwndMSöH ndstoder VidiMsbyrd om, hvorledes Delet gaar iiiellem 
Gaardene Sufioruä, Kesrud og Brandulfsrud. 

Kfler Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

65S. 14 Mai 1418. nden Sted. 

Ouom monnom t)eim som thetta bref sea aader hera sendaer 
Thorgyls Smidhson q. g. ok sina kunnikt gerande at ek veith at enda- 
merket er mith j ane miilum Suflorud ok Kaesrudh ok j millum Brand- 
uls mdh ok KaBsrudh borde ek min fader seiga fore mek at then 
bekken som ligger millum Suflorudh ok Branduls rudb ok gasnger Brand- 
ulsrudh eiga nider med bekkenom sunnan fore ok soo nider j risit a 
fossenom damstokken ok karmana vttan ei stoype throna ok buset ok 
er thetta a vasstre landeno ok til sanninde sette ek mith jnsigle fore 
thetta bref er giort var Haluards messo eftan Siiigorde hiauerande j 
fymemdo endamerke ok a ix are ok xxta rikis mins vyrdelix herra 
Eriks med guds *mad Norex kungs. 

Bagpaa med samtidig Haand: breff vm deile millom Suflarud ok 
Keesrudh ok Brandulsrud. Prest Smid Einaruön og 3 Lagrettemsnd kundgjdre, at Orm NikoUusön og 
hans Hitstru Joron Amundsdailer solgtc til Sira Hiuikon Gutiormssän, 
Korsbroder i Oslo og Prest paa Sande, en Markebol i Fit og en Löbs 
Land i Sladenes i Sandeherred. 
Eiter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 4 Segl Tedhenge No. 1 og 4. 1418. 478 

659. 29 Mai 1418. SaDde. 

Ollom monnom ^tem saam |>eUa bref sea »der heyra ssnda 
Sinider iEinarsson prester Finner j^orgiolsson j^orbiorn Biornsson ok 
Frode Grundason logretto men q. g. ok sina kunnikt gerande a(t) meer 
warom j prestgardenom a Sandom er ligger a Vestfoldh a sunnodagen 
nesta sfter hs^Iga likama dagh a niunda are ok xx^a rikis wars wyr- 
duliks herra herra Eiriks masder gudz nadh Noreks konongs sagom ok 
heyrdom a at |>au heldo handom saman af einnj haifwo heiderligin 
man sira Hakon Gudfiormusson koorsbroder j Oslo ok prester a San- 
dom, en af annare haifwo Ormer Nicolosson ok Joron Amunda dotier 
SBigin kona bans msder fȟi skilorde at ^au vidrkenduz at ^au hafdo 
sselt fymemdom sira Hakone merkar bool jardar j Fitenne ok laups landb 
j Stedanese er liggia j fymemdre Sanda sokn msder ollom lutnm ok 
lunnyndom ssm ^er til liggia sader leget hafwa fra fomo ok nyo vttan 
gardz ok innan frialst ok haeimholt firir husrium manne. Viderkenduz 
ok fymemdb hion j sama handarbande at^au hafdo vp boret af fyr- 
nemdo(m) sira Hakone fyrsta paeningh ok efsta ok alla f>er j millom efter 
I)ui sxm j kaup {»sira kom firir fymemdar jarder j godom verdamrom 
xviij kyrlogh ok ij marka kyr. Ok til sanynda her vm ss^ttom meer wor 
jnsigli firir {»etta bref er giort war dseigi ok are sasm fyr sseigir. 

Bagpaa med samtidig Haand: Bref vm marka boll j Fitenne ok laups 
landh j Slasdanese er ligger j Stedanes bygdh j Sanda sokn a Vest- 
foldh; samt: bref vm Fitena j Sanda sokn. To Lagrettemfend vidne, at Ulf Peierssön, Prest paa Fagaberg, og ErUng 
EirihssSn enedes om at underkaste derea Trette angaaende en Lod i 
Karvarpeit Fiskeri, aom Erlings Fader havde givet til Fagabergs Kirfce, 
Hammers Biskopa endelige Dom. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

660. 26 Septbr. 1418. [Fagaberg.] 

Ollom monnom {»»im sem (»etta brsf se« eder heyrs sender 
Bryniulfer Gunnsrson ok Alfer Biornson lagrettomsn q. g. ok sinse 
kunniktgserande at mit varom j Ka^rvarpen® a manadagen nest firir 
Mykialsmessa a xxx arse rikis okkors vyrdnlix herrse herrse Eirix med 
gudz nad Norex kungx sagom ok herdom a at |)eir heldo hondom sam- 
an Vifer Peterson prester a Fagabergs ok Ellinger Eirixson med {>eim 
skylmalce at {>eir laugdo tili Hamars ii sykns daga nest efter vs^ter- 476 1419. 

nstte vnder endelikin doom okkors vyrdulix herree biscopbsens eder 
bans ofBcialem vm ^s^n manzslnt er fader bans bafde gefuit j fyr- 
nemfdo varp» tili Fagabergx kirkiu. {lill sanindas her vm settom ver 
okkor incigle firir ^eiUe bref er giori var a ds^ ok arm sem fyr seger. Tkorald Käme panlstetler til velb. Maad Markoard Bwk hele Gaarden Guirim 
i Skiringssal (Tlgödliog) for 20 engcbke Nobler samt AatUngen i Uov~ 
landside i Heidarheims Sogn. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scgiene mangle. 

661. 27 Mai 1419. Brynla. 

Ouom monnoin ^seiin sfem ^etta bref sas aeder bera sendir 
{»oralder Kans q. g. oc sina kunnikt giorande at ek hafuar säet wel- 
bornom manne Markuard Buk alt Gudrima siem ligger j Skirikx saal 
fore XX eingilska nobila oc attongen j Hoflanz idu s»m ligger j Hei- 
dareimssokn frialst oc beimholt oc akaerolaust fore buarium manne oc 
einktit af at sla fyr en ban hafuar sina peninga after oc til sanynda 
her wm stetto ^esse gode men sin jncigli med minu er sua heita sira 
Helgi Sueinsson prester a Toneime oc Skak Pe^ersson fore ^etta bref 
er giort war a Brynla sabbato post ascensionem domini anno domini 
m^ cd<* decimo nono. 

Bagpaa med omtrent samtidig Haand: Bref wm Gudrima. Nihulaa Magnustön, Prest paa Sadreim, og 5 andre M«nd kundgjOrey at 
Gultorm Skruk paa Sigurd Jonssönt Vegno og Jon paa BJarke paa Gut- 
torm Bmgissöns Vogne fremförte Vidner om, at Thorgeir SkefhtLvdohsLYi 
Lörm-Teig \ mange Aar til Leie af Hr. Jon Marteinssön (Römer). 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Levning af nogle af de 8 Segl. 

662. 26 Juli 1419. Loren. 

OUom monnom ^xm sfem f>etta bref sea aeder beyra sender 
Nicholis Magnussen prester a Sudhrime Gunnar lacobsson Symon a 
Fosseme Bryniolfer a Vilnom Lodhen a Immissogh ok Saxe a Liidh 
q. g. ok sina, kunnykt gerande at meer warom a Lerine j rsettom 
stemfnoby a midhvikudaghin nssst sefler sancte Jacobs dagh, saghum ok 
herdhum vppa, at per komo a stemfno for oss, af einne balwo Gudh- 
thormer skruk j vmbodhe Sighwrdhar Jonssonar en af andre haluo Jon 
a Biorko vmbodzman Gudthorms Beng(t)ssonar, ksendos j^a badhir^ at 
f>a var ^eira logliker stemfnodager |)ighat tili profs vm Lerineteegh, 
ledde {>a Gudthormer femeemfder fram tu skillrek witne, asr swa heta, 1419. 477 

^orkell- ^orkelsson ok Hanes skomaker aar swa sworo a book msßd 
fullum *edzstef at |)e waro j hia sagho ok berdhu vppa, at esrliken man 
herra Jon Martensson taladhe tili j^orgeir skeef, vm Lerine teegh, som 
han hafdhe haft vm mang aar, ok saghde at han vilde f>et eyg swa 
laenger hafua sn ^orgeir beddis ^et tili Isens af herra Jone framdelis, 
ok sagdhe at han vilde gierna gera hanum per lika fore, tili sannynda 
ssßttom vfi wor jnsighle fore |)etta bref tev gort war a dsghi sasm for 
sseghir anno domini m^ cd^ xix^, jtem sette Stopul sit jnsigle masd 
warom jnsiglom som vithnen took a stemfnonne tili sanninda. Stefan Thomtistön og Klemet AlftsdH bevidne, at Ohf Älftdalter solgte til 
Botolf Thoressöm balve Reieberg i Aas Sogn paa Thoten. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

663. 6 Septbr? 1419. Hof p. ThoteD. 

Pet se ollom godhom monnom kunnikt at mit Stepan Tho- 
masson ok Klemetter Aalfsson warum i Hofs kirkiu a ^otne Magnus 
messo dagb a xxxt» are rikis okors wirdelix herra herra Erix med 
*guzd naad Norix kungs |)ui i hia sagom ok hoyrdum at {)aa heldo 
hondum saman met {)eim skilmate at Olof Alfsdotter hafde seit Botolue 
jj^orersyni hairdh Raeicebergh sem ligger i As» a ^otne frialst ok haei- 
molt firir huarium manne ok fyrir tegit fyrsta peningh ok efst® ok alla 
^er i millum sem i kaup ^sirsß kom til sannindae her vm setta mit 
okor incigle fyrir {)etta bref er gort war a degi ok are sem fyr seigir. Erik Olafstän og Erih Andresiön bevidne, at Jngerid Erihsdailer solgte til 
Peter Thorgardssön alt hvad hun eiede i Skeide i Hofs Sogn i Land. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

664. 11 Oktbr. 1419. Hofsvaal. 

Ollom monnom ^aeim sem ^eiiBß bref sea asdr heyrae sendir 
Eiriker Olafsson ok Eiriker Andresson logretomen q. g. ok sinae kun- 
nick gerande at mith warom a Hafswale j Hofs sokn j Lande a mid- 
wikudagen nesta^ firir wetternetter a xit«^ are ok xxt» rikis okkars 
wyrdulex herras herne Eiriks meed guds nadh Noreg^s konongh saghom 
ok heyrdhom a ordh ok a handerbandh f>aßir83 at Ingeridh Eiriks dotter 
kendest at hon hafde seit Petre {»orgardssyni swa mykte iord sem hon 
atte j Skaside er ligger j fymefdre Hofs sokn j Lande frialsae ok hasi- 47» 1419. 

mobe firir hwarimn mane med ollom ^mm latam ok lanendhuia sem liO 
t^seine ierdr liggr ledr leget hefuer kendest ok ^a fyrnemfd Ingeridh 
at hon hafde wp boret af fyrnemfdhom Petre hwarn peningh sem j kaop 
j^flrir» kom tili sanyode setto mitb okkor iocigle firir ^ettse brefergori 
war a degi ok are sem fyr segir. Smmej Borger i Lybek, giver Hr. Erlaui E$^dr%dst9m Fnldmagl til 

paa sine og sin Hustm Margmretas, Hemik Sparkmt Enket, Vegne at ind- 

fordre sidstnsvntes Tilgodehavende hos OrkenÖeme$ Kapiitel og Bitpe^ 

Biol, i Folge de afdöde Biskoppert Henriks og Jans Gjeldsbreve. 

Efter Orig. p. Perg. i Diplom. Am. Magn. faic. 100 No. 10. Levniiiger af Seglene. 

665. 25 Oktbr. 1419. Bergen. 

Yniaersis et singulis tarn presentibus quam futuris presens 
scriptum cernentibus ego Tidericus Semme conciuis Lubicensis tenore 
presencium recognosco publice protestando quod ego de bona volun- 
tate et matura deliberacione vnacum vxore mea legittima Margarete 
relicte Hlnrici Sparken pie memorie nostrisque heredibus facimus con- 
stituimus et ordinamus per presentes omnibus modis via et jure quibus 
decet et oportet in verum nostrum et legittimum procuratorem famo- 
sum 00 strenuum militem Endridum Eriendri. ammonendi postulandi acci- 
piendi jure prosequendi coram quibuscunque judicibus nostra insta 
debita et vera hereditaria a honesto ac circumspecto capitulo et dyo- 
cesi Orchadensi de qua omnia et singula infra scripta debita et bona 
tarn leuata quam erogata venerabiles in Christo patres ac domini quo- 
rum corpora in Christi pace requiescant Hinricus et Johannes dei et 
apostolice sedis gracia episcopi dicte Orchadensis dyocesis a dicto Hin- 
rico Sparken bene et sufficienter ad eorum nutum receperunt et le- 
uauerunt prout in ipsorum sanis litteris super hoc confectis plenius con- 
tinetur mediantibus quibus sumus communiti. quarum vna oblicatur in 
quindecim lagenas et dimidia butiri in festo sancti Johannis baptiste 
persoluendis, altera vero tenetur in quinque lastis et duabus lagenis 
butiri et in tribus lastis lane in festo beati Michaelis in Bergis regni 
Norvegie persoluendis. tempore autem quo ad bona sepedicti Hinrici 
prouenerunt certum contractum in datiuo mercimoniali ac suflicienti pon- 
dere in antedictis festis sine protraccione longiori et absque vUo im- 
pedimento soluere promiserunt quod minime factum est. Qua propter 
racione premissorum dantes specialiter et expresse domino Endrido 
militi plenam et omnimodam potestatem agendi faciendi et dimittendi in 
omnibus causis motis et moucndis contra dictam dyocesim de veritate 1419. 479 

dicenda per ipsum uel per alium säum procuratorem substitutum et 
omnia alia faciendi quod nos si präsentes essemus debemns facere uel 
possemus. ratum et gratum habi[tari] quicquid per dictum nostrum pro- 
curatorem aut substitutum ab eo circa premissa acta fuerint et procurant. 
In quorum omnium et singulorum testimonium omnia predicta esse vera 
bona fide absque fraude presentes interfuerunt prouidi ac circum- 
specti viri Hinricus Kracht Bemhardus Sluter Johannes Eynentwintich 
Engelbertus Hilger de communi insuper consensu eorum sigiUa simul 
cum sigillo meo antedicti Tiderici presentes litteras fecimus com- 
muniri. Datum Bergis anno domini m^ cccc^' xix^ ipso die Crispini et 
Crispiniani martirum. Tre LagreUemsnd i Gudbrandsdalen bevidne, at Qudhrand Birgertsön solgte 
til Arne AmundsMön 12 öresbol i Gaarden nordre Fareslad paa Vin i 
Ringebo Sogn. 

Erter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene Tedhsnge. 

666. 10 Decbr. 1419. HoldebO. 

Ollom monnom {»eim sem ^ett® bref sea sd» hoyrse ssnds 
^orstein Palsson Audhon ^ormozsson ^orstein ^yostolfsson logrstto 
men q. g. ok sinae kunigt gerande ad mer warom j stsmnostwnne 
j Holdabo er liggir j Hiordale a Wagha a manadaghin nestsD sefter 
Nichulas messo a ellufbe are ok xxta rikis wars wyrduligs herr» herr® 
Eirikx msad gudes nadh Noregs kunungs saghom ok hordom a ad Gud-^ 
brander Birghirsson kiendist ok fulla widirgango weitte firi oos ok 
marghom adrom godom monnom ad han hafde sselt Am® Amundflßsyni 
xii aura bool j®rder j nerdr® gardenom j Farastadum er üggir a Win 
j Ringabu soken friclst ok heimult firi hwariom manne m®d ollom |)eim 
lutum ok lunnandom sem til firnaemth xii aura bool jsrder hsefwir 
legh(et) ad fomo ok nyghio wttan gardz ok innsen til ewerdelighar egho 
ok allz afrsedes, kiendis ok firnasiTder Gudbrander samstundes ad han 
hafde opborit af fimaemdom Am® fysta peningh ok sidhasts ok alla 
{»er j millom sem j kaup (eir® kom firi adhernasmth xii aura bool 
jasrder j Farastadum ok til sannyndse ssettom meer war incigle firi 
f>etta bref er gort war dseghi ok are sem fir seghir. 480 1420. 

Sim^n Jomssön, Prest paa Kriakitad, og Jon L0deHssön bevidoe, at Ingil^^rg 
Bjömsdatter gav Olaf Jokelssöm Prest paa Haab6l 1 Öregbol i Dordre Jfe^ 
dalby i Haabdl Sogn for sin Husbondo Thrydikg Jordefaerd ogBönnebold. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene vedh»nge. 

667. 27 Januar 1420. Kraakstad. 

Ollom monnom ^eim ssem (»etta bref sea seder hosyra sasudsD 
Simon Jonson prester aa Krakaestadom ok Jon Lodhenson q. g. ok sina 
kuniktgerande at a Krakaestadom vm logurdagen nesi sfter Pauli anno 
domini mcdxx sagom ok hosyrdom a at Jngiborg Biornsdotter kicn- 
dez msßd handerbande at hon hafde vnt sira Olafue Jochis^lsyni preste 
a Hoboele halft osyris bool jserdher j nordgardenom jMa^dhalbyj Hoboel 
sokn j vtfffird softer ^ryrik bondad sin honom sira Olafue til alte egu 
ma)d ollom lutum ok lunnindom ssem {)er til ligger ok annet halft 
oeyris holet gaf hon til boenahalz firi fyrnemfdsn bondee sin prestonom 
til bordheldis a Hoboele hwan asfter annen til sannind» settom mit 
okor jnzsigli firi {letta bref er gort var degi ok are saem fyr segir. 

Bagpaa med samtidig Haand: bref um oyris bol j Masdalby. Peler Gudvlfstön, Prest paa Ätrod paa Tion i Thelcmarken, og Lagrette- 
mand Guimar StBtntmdssön kundgjdre, at Halgrim Thomassön mageskif- 
tede Miland \ Miels Sogn til Kol Sumarlidttön for Ingulfsland i Dals 
Sogn og en Mark Guld. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

668. 9 Februar 1420. Göysdal. 

UUum monnum ^asim ssem {lettsß bref sea sedhasr hoeyne kun- 
nit gsßrandh» at a vi are ogh xx rikis okkars vyrdhulix herrss herrse 
Eirikx maedaer gudz nadh Norekx konungx varo mit Peter Gudulfson 
prester a Atrodhom a Tinne a t>elamarkkennas ok Gunner Samundhs- 
son logretaß man a Tinne a osfrae Goßysdali j Atrodhae sookn a Tinne 
saghom ok hoeyrdhom a eer ^aeir heldo hondhom samaan af einnaerrae 
haluo Halgrimaer Tomaasson een af annaerae haluo Kaal Sumarlizson 
saghde {)a fymaDmdhaar Kaal at f>eir hofdhu koeypt jordhum. frialsa^dhae 
f>a Halgrimer Tomasson Kalle Sumarlidsyni I)nggiaß markk® bool ok 
ha(l)flaeypis land j Milande er liggaer j Ma^lsonk en Kai Halgrimi iii 
markkaß bool j Inggulflande er liggaer j Dalsonk ok mork gulz millium 
iaerdennie frialsaedhas huar odrum fyrnsemder laerdir maeder lisski ok 
fygli lutum ok lunnindum vtten garz ok innen sasm til ligger ok leghel 
heuer fra fonnu ok nyghiu til aeuaerdselighae eighu kendiz ok fyma^m- 
der Halgrimer Tomasson at han bafdhe vp boredh fystas penigh ok 1420. 

lefslte ok all« f)er j millium af {»eire moric gulz stein j kaap |)eir 
til sannindie setlum mit okkor incigle flrir ftetUe bref er giort 
friadaghen nest eitir kyndismesso a samu are stem fyr eeghir. Andrei Gjurditött tilbagekaldcr sin Geve er J.ille Skardehvrg i Th 
Sogn til Abbed Olaf t Olafiklotlrel i Töniberg, og sladfEsler sin 
og «il eget rlitre Saig af iHmmc Gaard. (jTr. No. 007.) 
Efter Orig. p. Per^. i Deichmanns Bibliolh. i Chriatiania, sammenlignelmeden 
Origiiui af aamnie pna Perg, i norske Kigiarkiv. l)et paabcraabte Br 
(orenror No. 607) mant^ler >cd Deiclimanti» Eieniplnr, men 
er Ted latcogSdio Scf{l vedheßetiUgsarkiveU. 

6«9. 2 Mai 1420. AnduDa 

Pct se ollum godhum monnum kunnikth xr |ietta bre 
tedhar heyra at ek Andres GinrdzssuQ kennes medhar {lella iniUi 
bref at ek war j Oudonastodh widhar inhusa j Krakergy.> j Tuna 
reidho j Borgasyslo aa krostnssso afton vm warilh a xj are ( 
rikes mins wirdulex herra herra Erex medhar gudz nadh Norex k< 
gar kom |iar |>ürgeir ok |>eostoIfwar Gennundz syni' ok spordo 
an ek hafdhe gefwith brodhar Olafwe abotha at OUrs klostre j ' 
berghe jordb [ta sr litla Skardhabsrgh eiter* sr liggar j ^iod 
sokn aa Westroldenc ok Tordum dags atte fsdcr min ok inodor 
mek ok modhor miin hafdhe jordhar skipthe giorth ok seelth swa 
fietta bref siteifl |)8er vm watlar ler ()etla bref ser widher fffist i 
hafdhe fer stalftest' medhar mith jnsigle an nti medhar ja ok g 
wilia. nu af [ly a( mek dro pet ei til minnes vm sn ek hafdhe 
fteslo lagt firir (let jardaskipthe ok kdnp siem fer segir j hofwdh 
weno {la ek* gaf brodor Olafwe [la jordh {la kallar ek na pt 
aftar ter ek honum gaf vberadhen ok skal {>el standa er fei 
taladh ok giorth a modfaar minna vegna ok minna vm [la jordh o 
ek fsim^ brodronum {>orgere og {>iostoIfwe Germundz sunu 
fteira arfwm ok after komandnin adamffimUi litla Skardabergh m 
allo odale alth ^ct ^ser til liggar ok legit hafwer fra forno ok 
vitan gardz ok jnnan ok firir vtan alth fetter msle ella alalan rn 
vbrigdelcghe stadfssto. Till sunnindha her vm fia [stelle Skak Pte 
San ok Mekkell diekn Hekonssun {leira jnsigle medhar mino ji 
firir fietta bref er giorth war aa di^hi ok are sem fer segir in C 
valele feliciter.^ 

- De folgende Variaaler ere tagne »{ RiKsarkivcIa Exemplar. {■) Kl 

— (>j sonner. — (■) heter. - (*) eftir. - (') sladfe 1 488 1420. 

(«) jck. — O »n. — (•) tflin. — (•) Fm [ seiUer Gwimer 
Symonsson Owild Tollefsson oc Roer ^Tbelgesson ther» jncigte 
fore theiUß breff som giori var aare oc degi sonn fyr siger. 

For övrigt bemerket, at^Rigsarkivetf Exemplar oveniU bnigcr th eller i 
for (• bMyggeme af Helgeland o$ Fmmarken beklaf e sig for Koog Erik OTer den 
Overlast, de ere udsatte for af Rüster og Hednmger, samt OTer to m- 
5el#&0 Skibes ulotlige Htmdel Nord paa Helgeland. (jfr. No. 756.) 
Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimcarkir. Af de 12 Segl mangler No. 9. 

670« 5 Septbr. 1420« Bergeiu 

A arom vyrdulikom ok hoegbornom ffersta herra Ereke med 
gudz nadh Noregs Swerikis Danina(r)ks Vendes ok Gotha konungr ok 
hsriogh j Pomeren. heisa alle the som bygghia ok boo a Halogha landhe 
ok Ffinmark kaerlika med gudh ok var edmiokre skyldugre thiamist ok 
thengskyldo jdher nadh ok herradom kunnukthgerande ym than vadha 
som Ffinmark ok Halogha landh j standher fTor Rydza ok hedinghia 
skuld. thar tenge haffua growan skadha giort. ok en goera vilia fifram- 
ledes. hwar wi thet tey fTormaghom Isengher at veria Obre fateghdom 
skiddh vttan gudz hielp ok ider nadh ffor thy at wi uardom ther liggia. 
j (Brlighe badhe hinter ok somar, ok «ngha hielp haffua vtan ffiatekan 
almugha ok somlika vmbodzmen. jtem halla Ihe ok asnghan dagh h»r 
med oss, en jthan godha dagh ok ffridh som the hafi*dhe med jdhr nadh 
bundhet. tha slogho the nidher idhart ffblk ok ffanghado ok borth fi^ordho 
kuinnor oc giordho storan skadha. ok hopoms wi til gudz at jdher 
ffateke almoghe a jdhra usghna * vsel hsmpz hafi*uer ffor than skadha 
som the tha giordho. jtem fframledes kungerom vi jdher vserdugheth 
vm than vadha oc skadha. er jdher hsdhan affskee kanj thelandzsnd- 
hana ok jdhrum ffateka' almugha. ffor thy thar komo twer engilsk skip 
stoor nordhast a Halogalandh ok thera meningh ok vili var thar at 
kepslagha som aldrsegh fforra skedbe. at engilske komo thiit at kep- 
slagha, ok ser thet stoor vadhe at jdhart landh edhesth ok jdharjngasldh 
minka ffore thy at the sagdho thet oppenbara. at the vildo ater koma 
at somar nu nest komandhe. swa starke ok med sua margh skip ok 
vilia kepshigha her j landet. Thy bidher jdher ffatek almughe jdhra 
nadh ok herradhom ffor gudz skuldh, at vm thessa fforskrifna articulos 
som hser sta fforskrifne thet idher nadh hser raadh sua til t&nms med 
ydhro viso radhe, at j ok jdhar almughe taker »kke «ffwerdhelikan 
skadha thcer äff, haffuer ok almughen vtstent *th(enna fwa godha mtßn. 1420. 483 

som stta helha Marthen Hakonsson ok Biom Andresson, idher nadh 
benettha ytermere landzins betegligheit ok nytto en ^i konnom idher 
nadh nu tili skriflTua. Til sannindha her vm hasngdo thessa goAhe in®n 
som sua hetha Aruid Jng«eldsson. Aslak Wlfsson. Endridh Haldansson. 
Thorleff iEllingsson. Olaff Thorstensson. Jon Pcedharsson. Blinkt Adams- 
flon. Sigwrdher Hognasson. Steen Jonsson. Bryniolff Natolffson ok Jon 
Olarsson siin jncigle Sbre thetta breff som giortvarjBerghnenathors- 
dagben nest (Tore vare Btw messo dagh sidhare anno domini m^. 
cd**. XX. 

Bagpaa med samtidig Haand: Theres breff aT Halgheland oc Fin^ 
marken, ther Ihe ka^re for myn hcrre konung E[rik] euer schade them 
schedder äff Rutzer oo hedhinge, oc ouer vdlendsche niiens vlaghe 
kopslaghen. 

Fro Mmrgareta Filiftdatter ikjenker sine Frender vclb. Jens Hjeme o^ 
Fra Katarina Joiudaiter Fjerdiags- og Tiende-Gave i Land og LösAre 
tarnt Mattvik Gaard og all sil Gods paa Vesifold. Godset skal, under 
Forbchold af Sigurd Joiusöns Sarokykke, tilfalde deres Bdrn, hvis de faa 
nogen, mcn i modsiit Fald beholde de kon Monvik for deres Livsiid, of( 
•iden tilfalder det Sigurd Jonssön. (jfr. No. 677. 683.) 

Efter en Vidisse af 1460 paa Papir i danske Geheimearkiv, sammenheflet 

med No. 677. 

671. . 9 Septbr. 1420. Uisingby. 

Ollom monnom th®m sa^m thetta bref see a&dher hero) säender 
Margareta Eilifsdotter q. g. ok sina kunnikt gerande ath fyri Triend- 
sa^imiie ok maghskap hafuer jak geuit velboren Jenes Hisrna ok bans 
velboren husstni minne frenko fru Chaterina Jons dotter fiordu(n)x gauo 
ok tiunda gauo j allo thet jak a^gher sßdher aeighande vardher j lande 
asdher lansom oyre efter thy sasm the Christen logbokene vatar. Item 
hafuer jak Tnt ok geuit fymemdom Jens ok adrenemda fru Cathcrina 
Manuik ok swa niyket goz stem jak aegher a Vestfollene ma^dh allom 
lutum ok lunnindom sa^m ther til ligar ok laaiget hafuer fra forno 
ok nyo vttan gardz ok jnnan vndan mik ok minom aruingom ok vnder 
fyrnemdom Jens ok fru Catherina ok theres barn til aDuarda(Ii)ka eigo. 
Item vare thet swa ath the barn aeignas tha sakl^ thetta fymemda 
godz vara thaeires fasdeme ok moderne vm Sigurdr JonsCson) min 
eminge vil til staa tesse mina gauo ok stadfaesta. Item vare thet swa 
ath gudh fyrbyde ath fyrnemdher Jens ok aedhernemdh fru Catherina 
ey barn aBga tha skulae the bisitia fymemdh Manuik j theres lifdaga 
hnar efter anner ok sidan falle after vndher mina aruinga. Til sanninde 

31» 484 1420. 

her Tm hcnger jak müh jnsigle Tyri thetia brcf Csom) goii var j Hij* 
sighaby j Odhensenne anno dominj m^ ccc€<^ xx^ manadhagen nestt 
fyr helgha korsdagh vin haustten. 

(i) o: skal. 

Fire M«nd vidne, ai Andres i Spitalen fort« 3 Vidoer om Gaarden SpiUt- 
Uns Grmnäies1{f€l mod Makiilderud i Raadc Sogn paa Onaöen. 

Efter Orig. p. ?erg, i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

672. 25 Oktbr. 1420. Maktilderud. 

Ollom monnom f>8&im som ^etta bref sa&a »dher heyra säender 
^orgiwlz Erikxsson Olaf Biornsson Swein Andresson Andres Onondhs- 
son q. g. oc syna mer vilium *{)ydr kunnikth gera at mer varom j 
skoghenom firir sunnan Maktildanidh som ligger j ^ughnarudom j yttra 
lutanom j Borghasy(s)Io a ffsdaghen ncesta firir hcighonamesso a tolflo 
are oc tettogtha rikis wars werdulix herra Erikx maed gudz nadh No- 
reghiis konogx saghoin oc heyrdom aaath Andressj Spitalenom leiddhe 
iii vilhne er swa eytha Roluser Jnguirsson Arne Jnguirsson Arne As- 
laksson oc a book sworo msed fullom eidhsstaf saeghn fodur sins af 
gassa steinenom och swa austan oor bergheno och nidher j steynen som 
ligger widher Udheth oc swa j b»kken och han skil ath nidher j syoon, 
och eyggher Spitalen firir swnnan ()essa anemdh enddamerke oc Mak* 
tildarudh firir nordhan jtem hofdo fomemdh vilhne |)et j eidhe synom 
at fader |)eira hoyrde ^er enghen opaa kiaere, tok f essa vilhne Hai- 
uarder Darre oflir sex manna dorne Herman Molleke neerua^renda. Oc 
ül sanindha her om setlum mer wor jnsighle firir J)ette bref er giorth 
war degi oc are som fer segir. AsU Thorsteinsiön, Prest paa Ueggen, Alf Ormssön og Thor er Andreseöm 
vidne, at ilahard Throndssön kvittcrede sin Broder Rolf og sin Moder 
Groa for sin Faedrenearv. 
Eftcr Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Iste og 2det Segl vedhaengc. 

673. 28 Januar 1421. Sponen. 

Ollum monnum ^seim swm ^etla bref sea »der hoyra senda 
Asle ^orsleinson presler a Heggine Alfwer Ormsson |)or»r Andres- 
son q. g. ok sina mit villium yder kunnikl gera at mit varom a Spo- 
nenae a Modeimi tyrsdaghcn nesl epplir Pals messe a xii are ok xx 
rikis okkars virdulex hcrr© Eirikx ma)d guds nadh Noregs konongs 
saghom ok hoyrdum a at faeir heldo hondom saman Haluarder ok 1421. 485 

Rolfwer {>rond»syni mted [)ui skilord® at fymemder Haluarder kendizs 
{>a firi okksr ok morghom oddnim godum monnum at han'hafwer vp 
boret af Groa modor sine ok af Rolfwa) broder sinom alten sin fadur 
arf mins^re lut ok meira^ ok huoriu sasm huart var ok vm all f)£im 
fiarskippt^ stem {»eine millium hafdsß voret til f)ers daghs f)er varo f)aa 
kuit ok lidugh fire badte firi ser ok sinom arfwom skal ok fymemder 
Haluarder lukie all» f)er skulder ssm msed loghom vorder til hans giort 
Ok til sannynd» her vm setti mit okkor jncigle firi f)etta bref er giort 
var deghi ok are sem fyr seghir. Biskop Am^jöm i Hammer knndgjör, at Ceeiliq Thorleiftdatter og hende« 
Sönoer Björne og Jon forligede sig med Odd Thofuön, paa dennes Hu- 
. stru Ingerids Vcgne, om Arven efter Ogmund paa Rojid. 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af Seglene er en Stump af No. 5 tilbage. 

674. 1 Marts 1421. Sigerstad. 

Alle the godsD men som thett® brefi* hoyre ceder se helsom w| 
Anbiom meder gndz nadh biscup j Hamre kierlig® meder gudh kunnikt 
gersends at wj warom a Sigrstadhom laugerdagen nest» fibre midhfTasto 
sunnedagh thy i hia sagom oc heyrdom vppa at thau heldo handom 
saman afi* seinne halfiiio Cecilite ThorlsDifs dotter Bierne oc Jon synir 
henne en äff annere Odder Thouesson j fuUae vmbode Ingerid® kono 
sinne meder them skylmale at hwat som femempd Cecilie oc henner 
synir hoffdo äff them arff som feil epter Ogmundh aa Roolidom thct 
skuld» hon fylge ffritelsligs oc henner synir til »uerd^ligo ffiigo ba)daß 
j lauso oc fasto. Oc hwat som ademempder Odder oc Ing^Dridh kona 
hans hoffdo äff them arffuc som fsel epter ader sagdsen Ogmund aa 
Roolidom thct skuldas Odder oc Ingsridh fememdh hion fylgie frisDis- 
ligfls ffore hwariom manne bsda? j lausae och ffasto hvart thet wasre 
litit a)der mykit til s^ucrdasligo xigo oc alz affrasdis. Oc loffuade hvart 
adro Cecili® oc Odder at hwort skulda) annet styricie j allo godo. jtem 
8a(g)de oc Odder vilia hielpa til meder henne at lukas thassr retgorrer 
skulder som fei epter optnemdan Ogmund aa Roolidom. Oc til sanninda^ 
her vm setta^ thesser goder men som neer waro thesso sa^mias oc sat^ 
male som so haeiths Haralder Arneson oc Audun Pasdaersson koors- 
bredcr j Hamre^ Halbiorn Rasidulffsson prester oc Eiriker* Olaffsson 
logrctto man siin insigle meder waro incigle ffore thettae breff er giort 
war anno dominj m*^ cd^ xxi^. 480 1431. Sex Mvnd IteiTit« es Trvtte meOeM Tkorer Tkor9tU»$im o^ Frtd^M (-ßfifn 
sin) om ea Jordtaig paa Gaarden Visu i Yaldoct lil Lafmandona A%jO* 
relfc. üfr. No. 679. 681.) 

Eher Orig. p. Perg. i Deichmaans Bibliolh. i ChrisMaoia. Det vedbeftcde Brev 

mangler tUligemed Seglene. 

675. 14 Mai 1421. Viste. 

Oliom monnom ^im sam fielta bref seil teder heyra sender 
Ketil iGirikson Siger Wlfrekflon Barder Ankvison |>orleif iEystiriiison 
Narue Knuzson ok Halkel Sigfauatson (q). g. ok sine meer wiKnm yder 
kimiiicht gsra at meer warom j WisUe a manadagen nesi eftir kross- 
messo dagh til nsmder at skodha wm tsBigh |>en som her segir j {>eita 
bref som her mr mseder , fast j mellom j^ores fM>rwalson ok Fridrik ok 
^orz broder ok hafdhe ^e brooder f)e swar for sigh at ^e wentez m«ira 
prof sen fm hafdho {>» ok sagdhez iß\ wilia sieppa {>eim teighbm her 
seghir som {)8&ira fader fylgde ok {)eira styfader msedhan {){e waro j 
wmekd fyr »n loghman saghe han f>eim j fra ok war |>a ftet war foUer 
domer ok ^sam|>yht at fieir skulde iil loghmanzens hwar meder sine proue 
ok sklMke ok til metra sanind her wm settom meer war insigli firir 
{)etla bref im giort war Haluarz messo eftan anno domini m^ cd^xx^ 
primo* 

Treuen Lagrettennend afholde, elter Opfordring af Bi9m Gudhnmd$tdm paa 

Mykleby i SvarUheim i .söndre Gudbrandsdal, cn Syosforretoiog evei; bana 

Elgsgrave, bvorover Sigurd^ Prcst i Gausdal, havde klaget, men Syns- 

miendone fandt riglige, 

Eftcr Orig. p. Perg. i norskc Rigsarkiv. Af Seglene vedhienge 1, 2, 4, 5, 9oglO. 

676. 8 Juli 1421. Svartsiieiin. 

[ret skal] ollom godom monnom knnnikt vera at meer Hakon 
Signrdffirson Jon Biomsson {>orer Jonsson Hafwarder Jonsson Arne 
fiorersson Gyrder . . . ns Ommunder {»orgeirsson {»orstein Gnnniers- 
son Rsndcr Finbogasson ^orleifuer Gudieikxsson Fraliker ^orleifsson 
Sigurder Amesson ok {»orleifuer Gudbrandzsson swamer logretto mea 
q. g. ok sin« warom a nidre Swarzeime sydra luttonom (i) Godbranzdo-^ 
lum vm sanote Sunnifue eptan ok swa vm sancte Sanniftie dagh firir 
messon anno domini m^ cd^ xx^ primo at Biorn Gudbranzsson som 
byger i Mykl» by i fymemfda Swarzeime han os loglegie Ü\ krafde 
ok qwadde at meer skuldora skoda ok sta {mm' elghie grafuer som sire 
Sigurder prester i Gawsdale vp a lalar. jlem krafde fymempder Biorn 
fyrnempden sir» Sigurdh at han skilde fara med f)erssom *fyrdrom 
logretto mannom ok inuerdeUge ifaer sia f)erser fymempdar elghie gra- 1422. 487 

fiicr ok aempna I>8m i af {^ersom logrekko monnom opaemdom han 
vilde hafwa. jtem swarade opnempder sir© Sigurder fcr nempner ek 
ingh« til firir fui at [»eer grafuer hafua godir men fyrre skodat jtem 
spwrde tidnempder Biom tidnempden sir» Sigurde vra her«viare nokor 
J)«n af ^ersom logretto monnom som han vilde ey i hafwa. jtem op- 
nemder logretto mea opte til krafder i f)en fyrnemdan time. forom aller 
vp til Biergheima garde veatan vider aane ok inuerdeliga byriadhom 
meer vider nedzta grofuone ok vp vm I>aa epsta syntes os eig annid 
sannere at ^eer tidnempder grafuer liggieo * i retto almerke ok eig 
synizt os at »ngh hefuer veret vltan rettar marksteinar ok fynder prof 
anners Gnnest wtruliget ^ykker os ]^et wera §rir sanninde skuld set- 
ton meer vor. insigle firir f»etta bref som skrifuat war a degi ok are 
som fyr segir. 

Sigurd J<ms$ön stadfaester de Gaver, som bans Fr«ndkone Margareta EtUfs- 
datier har skjenkct hans Maag velb. Jens Hjeme og bans Söster Fru 
Katharina Jonsdqtter. (jfr. No. 621. 671.) 
Efler Orig. p. Papir i danske Gebeimearklv, ved to Segl sammcnhcftet 

med No. 671. 

677. 8 Januar 1422. Hisiogby. 

Jhet see allom godom monnom kunniktt ath jak Sigurdher 
Jons son kenis masdhr thesse mino oOeno brefe thet jak stadfsaster ths 
stBmn gaua ssem min frsnkona Margareta Elifs dotter hafuer geuit vel- 
bomom manne Jenes Hisema min maagh ok mine syster fru Katerina 
Jons dotter. skal jak alt thet halda stem hon hafuer geuit thasimj allom 
sinom grenum ok arthiculis som henner bref vtuisar ok til sanninde 
her vm tha s»itia thesse velborner men s»m swa aeitha .... Karls 
aon ok Henrik Skaat^ sin jnsigle rosedher mino jasigle fyr thetta bref 
smm gort var a Hysingha(by) j Odhensoo a thorsdagen nesta fyry 
Bretti[ve]mce8so dagh a xiij ar ok xx^« kung Erikx. 

(1) Fomodenüig: Skakt. Koiig Erik givcr Lamdmnst Ui Arne Tholf$$ön, der i Folge med Olaf Stß" 
mimdsön voldelig havde taget Srgurd Kolbeins^öns Penge ud af bans Hos. 

Eftcr Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

678. 23 Februar 1422. Helsingborg. 

Linker med gudz nadh Noregs Danmarkr Suerikes Venda ok 
Gota konongr ok hertuger ifir Pomem sender ollom monnom ^eim sa^m 4811 1422. 

^tta bref sea eder heyra q. g. ok sina. Wer viünm al ^er viter at 
wer hafuom j heider vider gudh ok sakar godra manna benestadar 
gefuit Arna ^olfssyni er sek kennizsl hafua veril j fylge med Olafue 
Siemnadarssyni at taka med veldi peninga Sigurdar Kolbeinssonar or 
heimeli fyrnemfdz Sigurdar. landzuisl med frai bette al ban bäte vider 
sakar abera. efter godra manha* lagadome. ok luke oss {>ar firir slika 
fear scekt s»m logh wtaisa. ok afbende vmbodzmanne varom a Sunhur- 
dalande frar sssm han f>etta gorde jnnan tolfmanada fra f)essom da^ 
ef han vil j lande vera ssem logh vatta. En fulkomliga firirbiodhom 
wer hueriom manne at vnadha han hedan af frammare vm {>etla mri 
neroa hner siem {>el gerer vili ssetta af oss reidhe ok refsingwm ok 
hordom af^erkostvm. var ^etta bref gorl j Helsingborgh a sancti Mathie 
afton a xxxiii aare rikis vars Noregs. herra Jenes biskup j Oslo can- 
celer vaar jnciglade. Velyöm Einarssm, Lcnsmand i VRlders, kandgjör Ca Mcnds Pro¥ for ham 
om, at Thortr Thorvaissön bavdc 20do Februar givel Frederik Bjömssön 
en IMaaneds Sta^vning UI Mode for Lagmanden i Oslo angaaende cn 
omtvistct Ager paa Gaarden Viste. (jfr. No. 675. 681.) 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns l](ibIioth. i Chriftiania. Seglene mangle. 

679. 28 Februar 1422. Slidre. 

Ullum monnum [)»im stem [)etta bref sie? »dher heyra send- 
h^r Vebiorn Einars son iensmader a Valdresss^ q. g. ok sina. ek vil 
ydher kunnikt gsra at a laugardagen fyrsta j fasto barost {isssor vitne 
firir mik a Slidrom ok svoro fullan bokar a^idh [)a3ir »r sva heita Eirika 
EUendhs son ok Ornulfua Eiriks son at fta^ir varo j hia j Viiste a 
friadagen nest iirir cathedra Petri ok hoyrhho a en ^orer {»orvaihs son 
stemdae Fridik» Bioms syni or heimili sino manada stemno firir log- 
mannen j Oslo a friadagen laugardagen ok manadagen nest firir vara 
fru messo j fasto med ollo ^y profuse ok skilrik» som han hafuar til 
firir aker ^xn som {>£eir ftrssta vm j Viiste, kenndest ok fymemder 
Fridika at han var firir stemder at lydha ^sessom vitnom. Till san- 
ynda her vm {>a;ssa?r godher men ssettia sin insigUii med mino insigl- 
lum firir {>etta bref ^ed'iv xr sva heita, Halkel Siguats son ok ^orleif- 
uar 0ysieins son som j hia varo ok giorl var anno domini m^ cd^ 
x\*^ secundo. 1422. 489 

CMkrtmd Siemssön og Audmt Thorleif$$6H vidne, at AHfum HahardttSn 
kjöbte af Thorbjöm Gunnantön hole Gaarden Spitalen i Raade Sogn. (jfr. 
No. 672.J 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

6S0. 6 Marts 1422. lleby. 

Ullom monnom teim Sem tetta bref se^ »der herse sender 
Gudbrander Steinson ok Audun Tolfson q. g. ok sine kunit gerande at 
meer varom a Ilsby j Rodo sokn a frsdagen nesta firir Gregor messo 
anno domini mcdxxii sagom ok hordom a at teir heldo handom saman 
af eino halfuo Anfinner Haluarson »n af anare haluo T[orb]iom Gun- 
narson msder teim skilordum at fyr nsa[nider] Anfiner haua ok eiga 
alian Spitallea frslsan ok [heiin]hollan firir *bauroin manne eftir ty sem 
hans kopa bref [herum] Ydtar ok ter m»der varo teir sater ok al sater 
han ok hans efUrkomande firir alla tha tiltalo sem han hafde til fir- 
nemdan Spitallen ok til saninde ta settom mit okor jnsiggle firir tetta 
bref er giort var delgi ok are sem fir segir. To IMiend kundgjöre, at Audny Thorlei fsdati er gav Thordr Thortaissän sil 
Oiiibud i Atiledning af hcndcs Proces med Fredrik Bjömtsöß om en Agcr 
i Vi$te I Valdcr«. (jfr. No. 675. 679.) 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Bibliothek i Christiania. Seglene mangle. 

681. 13 Marts 1422. [Slidre]. 

Ollom monnom {)ffiim s®m f)®tta bref sia a&dhr hera sendha 
Jogrime Audun son Halkel Siguatsson q.^ g. ok sina mit viliom ydher 
kunnikt gera at mit varom- j hia ok hosyrdom aa en Audny {»oUeifs 
dotter fek {>orere {»orvats syni maghe sinom sit fult ok logleth vmbodh vm 
alt {)et goz hon eighsar j lauso oc fösto sva fek hon honom fult vmbodh 
vm aker ^edn som liggar j Viistee oc {)au f)rsUa vm Fridika Biöms son 
oc hon, {){eim til lagha at scekia som ologliga haua vidher hennar vnith 
skal hon ^et alU haldha oc haua som han ger logliga j hennar vmbode. 
kasndest hon adernemdh Audny hafua fenget honom sit vmbot firi ii 
arom til sannynda her vm setti mit okkor insigllii firi {){etta bref »r 
giort var a ^firistra friadagen j andra viko fasto anno domini m^ cd^, 
xx<^ secundo. 480 14». 

SkiMmif TUrfimtsöm, Konht^tr i Od« of Prest pM T^ddÜBg, 0§wmHd 
HMorMsöm, Hr. Endrid Erlmd$$im$ paa TOnsber^us Foged, of to andre 
Ma»Dd bevidne et Forlig mollem Sira Haakon Gultormssön, Korsbroder i 
Oslo og PresI paa Sande, og hani Sogneb&mder om Skibsteien fra Spa»r- 
rebakken og ötter til Odden. (jfr. No. 595.) 

Eficr Orif . p. Perg. 1 norake BlgaarklT. Af 4 Segl Tedhmge 3 og 4. 

082. 8 August 1423. Sande. 

Ollom monnom |>«im smn |)elt« bref lea «der hayni smidft 
Skiddiiliim' ^orfinMon koorsbroder j Oslo ok prester a ^odalysge Og- 
minder Haldorsson fogute herra Endridz Ertendzsonar aa Tunsbergs 
hiifie Ekiinder Braadzflon ok Nicolos Pelersson q. g« ok sina kunnikt 
gerande at meer warom a strandenae a Sandom a laugurdageii neala 
firir Laurencij anno domini m^ cd<> xid}^ sagom ok heyrdom a at f»«tr 
gerdo sseimio ok saUnala sin imillom hflßidrligin man sira Hakon Gud- 
{>ormasson koorsbroder j Oslo ok prester aa fymemdom Sandom, ok 
sokna bender hans, win skipt v«gh fra sperro bakkanom v»stan a[f 
b»]kkenom ok auster til oddans, war f^l {>a {>8eira ssimia al b^nder 
fyrncmdir skulu gerda »in gardh vsstan fra fymemdom sperro bak- 
kanom nider j strandenne ok auster j berget En {)sim garde gerdom 
skal prester sidan vppi halda en han wil. En bonder fyrnemdir skulu 
hafwa frialssan vaegh vttan at fymemdom gar'de, til skipa at fara rida 
ganga ok aka msd {»sim warnenge s®m ^mr |>er kaupa en tei msed 
sperrom borduido «der skatuido ok singa alaugo at hafwa »der bceit 
a fyraemdre Strand ok se her wt j vforsomader aller kirkiune ok prest- 
mis retter. Giordo sira Hakon ok fymemdir bonder {)essa ssmiu m»d 
wäre ok fl^ire adra godra manna tillaugo sasm ner oss waro j soa 
HUtta at angmun^ ok iluilj skal {»usrra enk®rbeike okvinskaper aukaz. 
Ok til sanynda her vm ssattom meer woor jnsigli firir |>etta bref er 
giort war d»igi ok are ssem fyr sc^r. 

(0 £Her: augmon, angunin, augnoin oller deslige. Fru Margareta Eilifsdatter kundgjOr, at hcndes Moder Gyrid og SigurdJons- 
sdHM Mormoder Fm Ingehorg Erlinggdattor vare Faldiftatre, medoDs Hr. 
har Niklisson og hun vare SötkendebArn, sammödre men ei aamfedre, 
og erktcrer for Bisp Atlak af Bergen, Abbed Söhe EirikssöH af Halsnö m. Fl., 
at Sigurd Janssön er hendes ntermeste levende Arving. (jfr. No. 621. 671.) 
Efler en Vidisso af 6 Novbr. 1439 i danske Geheimearkiv. Nedenfor No. 771. 

683. 14 August 1422. Bergen. 

Ollum monnum f)eim sem {»etta bref se eder hoyra kungor 
jak Mfirgreta Elifs dotier at mith swo nsr saman hoyrom j fra^ndsem- 14». >i»l 

iw jak oc Sigwrder Jonsson f>et hans modermoder frw Ingiburg Er* 
lingx dotier oc min moder Gyridh Erlingx dotter waro sambomse 
systre til fadher oc moder badha «kilgetner. En herra Jvar Niclisson 
riddare oc jak varom sydzskinebam f)Og sammedh en eigi samfedh oc 
{>y lysir jak |>el fore sriigom monnom som ferst er min wyrdeliger 
herre oc andeliger fader herra Aslak med gudz nadh biskupe j Berg- 
nen herra Soloa Erikxsyne abbeta j Holsno, Aruidh Ingaeldzsson ok 
Aslak Wlfeson radhmen i Bergnen at jak weit fore godi enge min 
arfba nn lifnuidis vppa jordhriki vara annen en Sigwrdh Jonsson for- 
nemde. Ok tili meire wisso oc saninde her vm ^a seter jak mit 
jncigle med fomempdf godha manna jndglom fore f)etta bref er giort 
war i Bergnen wore frw messo aftan assnmcionis anno domini m^. 
od®. XX®. secundo. Olaf AtgdrMMÖm, Lenfmuid i TholesuirketM Tcstre Lcn, kTitfterer Gfjoigmd 
EhmdMtöm og Arvinger paa Kongens og egne Vegne for alle Fordringer 
i Anledning af hans Ferd med Thorbjöm paa Gerdestad i donnes Bane- 
80t. (jfr. nieste No.) 
Eftcr Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

684. 25 Septbr. 1422. Moland. 

Ullom monnom ^eim sem fwtte bref sea eder hoyra sender 
Olaftier Asgeirsson lensman j veste leneuo a ^elamark kuediu guds ok 
sina kunnikt gerande at ek kennes meder f)esso mino ofno brefne at 
ek geftier Griotgarder Bifnindzsson ok alla hans erfuingia knitta ok 
allungis lidiga a mins herra konongsens vegna ok mina. ok allem efler^ 
komandom firir alt |^t kalzs kenninga. ok sarsanka. sem honom var kent 
at han skulde hafua giort ok mlsj[)yrmt ^orbiome a Gerdistada i hans 
bana soot. Ok til sannynda her vm ok meire stadfeste sette erliger 
man sira NikuTos Helgeson prester j Fyrisdale sit incigli meder mino 
firir f)etta bref er gort var j prestgardenom a Molandom j Fyrisdale 
laurdagen nest firir Mikials messo a xiiii are ok xx rikis okars vyr- 
dolegx herra herra Eirikx meder gudzs naadh Noregx konongx. Ehind Hahard$$ÖH, Lensmand i Thelemarkens vestre Leo, og fire andre 
Mend kundgjöre, at Björn og ÄHstem TkorlQöm$$mmer forligtes med 
Grjolgard Eimndssön i Anledning af hans Anfald paa Anstein i dennes 
Iljem og paa deres sengeliggende Fader Thorbjöm, mod at han gav dem 
3 l!«rker Guld i Vennegave for sig p^ sine Sönner. (jfr. forcg. No.) 
EAer Orig. p. Perg. i Deiehmanns Bibiiotb. I Christiania. Seglene mangle. 498 1432. 

685. 13 Oktbr. 1422. Ndand. 

Ollom monnom {leim ssm ^tUe bref sea »dher heyra sendha 
Eiwindher Haluardzson iensman j veste tene a {»elamark ^rbion Rof- 
son Grunde Haluardzson Fokkse fiolleifson ok Nicbolos OlafsoR q. g. 
ok sin® kunnikt gerande at mer varom a Molandz kirkiu garde «eoi 
ligher j Fyrissdal» saghom mer ok herdhom aa al Biom ok Anstein 
^orbinn»syni gafoo Grodgardh Eiuindson quittan ok allungis lidughan 
firir ser ok ollom sinoni efterkomandom firir {^et atlaupp aiem fymemf- 
der Grodgarder giorde Ansteine fymemfdhom j heimfride ok a annan- 
dagh pask» sa ok firir f)er radasaker siem f)eir brodranne gafuo Grod- 
garde {)ra(t)nemfdhom vm f)et at fader f)eire fek eine skeino a folhen 
sa ssem en han la j senghense j ^y atlanpsn® ok ^orbion fymemfder 
fader |>eir» la ^ j sinn» banasolth ok visse ^ei inghen hwasse skei- 
nan kom til vthan f)eir gafuo G(r)odgard® meir likinde en andrum en 
Grodgarder baud ^eim logh ok reti ok dul firir sek at han giorde 
fffider ^eine inghan skada. efler ^esse bode f)a wrdhu f)eir satter ok 
hondom sanian heldo at {)eir brodante skulde allre {)er aa kera meire 
j sinoß lifsdaghfiß sedher nokkor ^elrse efterkomande. gaf ok Grodgar- 
der f)eira bredronom badhom iij merker gulz j vingiof ok firir ^ei at 
han byriad® atlauppet. var ok ^et j satmala ^eire at synir hans Gro- 
garder s»m meder honom varo f)a skulde ok vera quitter sddm han. var 
ok f>et j t>eira satmala ok handarbandh® at hwsr s®m fettes ryfuer 
»dher rofs men til fer hafu® rofuet trygghia xij manna dom ok log- 
manz orskurdh. Ok til sannynde sette mer var insigle firir {)etta bref 
er gorth var a Molandhom fymemfdhom sscm fyr seigir a posdaghin 
firir veter neter anno domini m^ cd^ xxii®. Eirik Thord$öH saslgcr til Thorsiein S^foldulfnön 9 Örcsbol i Austby i Hofs 
Sogn paa Thotcn. 

Eficr Orig. p. Pcrg. i norskc Rigsarkiv. De 3 Scgl vcdlifcnge. 

686. 27 Januar 1423. [Thotcn.] 

Ped skal ollum godum monnum vilerlikt vtera ad ek Eirik 
^ordson kennest {)8&d medh {)esso mino brefue ad ek hefuer seit ^os- 
tene Skioldulfsyni niu aurn bool j Austby sem ligger j Hofs sokn a 
^otne medh mine huslru samt)ykkiandhe iMargretto Orms dotier frialst 
ok akfl^rolaust firir hua^rium manne medh allum |)eeim lutum ok lun- 
nendnm sem til {)a)ira jardhar liggia ok legudh hafua fra forno ok nyo 1423. 403 

vtta grardz ok jnnan ok Vp teked fyrsta pening ok cefsta ok alla {>ar 
j millim astir ^y sem j kaup okkart kom ok til meire sannendha her 
vm setto f)esser godher men fiostein Saxsason ok Sixstein Ptedherson 
logreUo men a ^oUne siin jnsigle medh mino jnsigle firir f)etta bref 
er giort var a midhaikodagen nest seftir sancte Pals dag a xiiii ok xx 
rikis vars vyrdulegx hserra herra Eirikx medh gudz nad Norekx konong. Bjäm Sigwdssön og Tkorgeir Helgessön kundgjöre, at Reidar Gwmargsön 
og bans lliutru Aasa KeiiUdatter solgte til Ämßnn Pei€r$sön 2 Markebol 
i Nokkeim i Svarvslad Sogn i Lagerdal paa Vestfold. 
Eftcr Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglerte vedhienge. 

687. 26 Marts 1423. Nedre TunheimI 

Ollom monnom f)em sem f)etta bref sea edar hoara sender 
Bion Sigurdason oc fiorg^ir Helgason q. g. oc sina mith vilium yd^ 
konnith gera at mith Yorom j Nidaltonne j Suamastada sonk j Lagar- 
dale a Vesfollenne deghe epter Marie messe dagen j langafastu a xiiii 
are oc xx^ rikis okars virdulex herra herra Eriks maedar guds nadh 
Noreges konongs sagom mith oc hcsrdom a at f)augh heldo handom 
saman af einne halw Reidar Gunnarsson oc Assaa Ketilsdotter en af 
annare halw AnGnnar Pastarsson medar f)i skilorde at fyr nemdh hiun 
Reidar ok Assaa eigin kona hans kendis firir okar bade medar iaa oc 
handarbande at f)augh hafde selth Anfinne tiiegia marka booll iardar j 
Nockeimme sem ligar j samma sonk j Lagardale msdar lutum oc luii- 
nendum sem til Ugia edar leget hafua fraa forno oc nyw vttan gars 
oc innan frialst oc heimelt firir huarium manne, jtem kendes fyr nemdh 
hiun Reidar oc Assa j sama handarbande at {)augh hafde vpboret af 
Anfinne fyrsta peningh oc oepsta öc alla {»er j mellom epter |)i sem j 
kaup {)eira kom firir fymemt ii marka booll iardar j Nokeimmum. Qc 
til sannynda her vm settom mith okor insigli firir {)etta bref er giorth 
var dege oc are sem fyr segir. Helge, Prest paa Tuneim, og 2 Lagrctlemiend kundgjöre, tti Eudrid Erlingt- 
$ön og hans Unstru Liv Tkorttem$daiter solgle til Markvard Buk clÖrcs^ 
bol i överstc llolgeim i Bergs Sogn paa Veslfold. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segicne mangle. 

6S8. 23 Mai 1423. Brynla. 

Ullum monnum {)eim sem {»etta bref sse »der hora sender Helgi. 
Sueinsson prester a Tuneime {»oUeifiier Soluason oc [E]ndr[idcr E]Uingx- 494 1423. 

80n logretlo men q. g. oc sina kunnikih giorande ai mer warom aa 
Bry[nla] huita sunnudagen saghom oc heyrdum aa al f^aogh hcldo 
Chondom) saman af einne halfao Markuard Buk en af annare balAio 
Endrid Ellingxsson oc Lifua ^osteinsdoter eigin kona Endriz med {>ui 
skilorde at ^augh seldo Markuarde eyris bool jarder j ofsta oc luirdsta 
Holgeime sem ligger j Bergx sokn a Vestfold friabt oc heimhoU oc 
akcralaasi firir hnarhim manne med ollum lulnm oc lunindum sem tH 
ligger seder leget h^fuar fra fomo oc nygio vtlan gardz oc jnnan fni 
^eim oc f^eira erwingium oc til Markuardz oc han(s) erwingia Hl aswer- 
deliga eiga oc alz aA*8sdis kendiz oc Endrid oc Lifna j sama hander- 
bände at f^augh hafdo wpp boret af Markuarde fyrsta pening oc efsta 
oc aUa f)er j millum eftir ^ui sem j kaup fteira kom oc war fymemt 
eyris bol frialst Lifuo eign. Oc til sannynda her wm setti Endrider sit 
jncigli Cvned;) warum firir |>etta bref er giort war a Brynlla anno domini 
m« cd<» xxiiio. 

Bagpsa med samtidig Haand : bref wm ofsta Holgeim j Bcrgx sokn. il^ Erkebiakop i Nidaroa, kandgjör, at ßiöm OudleÜistSm opgavame For- 
dringer paa Jon Gudleikssän for det Mandslag, som gik for $ig i Her- 
jedalen med Hodalsbrödrene. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

689. 25 JuDi 1423. Throndhjem. 

Wer Eskil maed gudz nad erkebiskuper i Nidharoos [helsom 
ok^ kungorom allom gudz vinom ok varom ssm thetta breffseasdher 
hoyra at ther varom wer i hia saghom ok hordhom aa i waro semn- 
herberghe i Trondeime handerband theira Byem Gudhbrandsons ok 
Jon Gudhieiksons hiawterande mangom dandomannom at Byern Gud- 
foranzson gaff Jon Gudhieikson qvittan ok allungis tedhoghan fyre alla 
tha tiltalo sa^m adernempder Byern kunne nakon net til hawa hafft til 
tratnempdan Jon Gudhieikson vm thet manzslagh ss^m til kom i Herio- 
daale m»d Hodals brodher ok for thy at wer giordhom frialsan Byern 
badhe vm thegn ok boter swa at tha tet Gunbyom i Hodale ok hans 
brodher adhemempdan Byem ok Ion Gudleikson qvitta ok allungis led- 
hoglia fyre sek ok sina «rwingia. Til sanninda her vm ssttom wer vart 
secretum fyre thetta' breff ler gort war i Trondeim anno domini m^ cd<* 
xmi^ crastina die sancti Johannis baptiste« 

(0 Diue to Ord tynea at v»re udatrögne. 1423. 40» 

Hiwrramd Thorald$$lim, Prest paa Sande, og tvende Andre Tidoe, al EiHf 
Slemodisön afhiendede sin Sön Stein den Arv, aom tilfaldt harn efter 
Gunnulf Eirilusön paa Bjerknes. 

Efter Orig. p. Perg^. i norske Rigsarkiv. Scgiene mangle. 

690« 9 Septbr. 1423. Folkestad. 

Oiloin monnom f>eim sffim fietta bref sea s^er hceyra scnda 
Hiarrander ^oraldzson presteer a Saudbom £llinger Sweinsson okSam- 
under {»orgeirsson q. g. ok sin» kannikt gerande at meer varom a Folk- 
asladhoifi er ligger j Biarhsradhe a Grcenlandam a deghi neal mpXvr 
Mariu msesso oefre a xiiii« aare ok xxta rikis yaars vyrdaligs herra 
herra Eiriks msd gudz nadh Noregs konongs saghom ok bcayrdom a 
at f)eir heldo bondom saman af einne halfuo Stein Eilifsson en af an- 
nare balfuo Eilifuer Steinotsson ms^d {>esso skilorde at ^fTn^mpder 
Eilifuer gaf ok afbasnde {)er firir oss fyrnsmpdom Steine syni sinom 
mied folkomligho jaa ok banderbande arf ^en ssem bonom fffiU ne^ 
legba ceptir Gunnulf Eiriksson a Biarknese balAia deild arfsens badbe j 
lauso ok j fosto ok bans r»tter arfuingiar hwar eptir annan retbligba 
ok obrigdaligha eigha ok fylghia vttan altz afnedhies. Till sanynda her 
vm settom mee(r) vaar jnsigle firir f)etta bref er giort var a deghi ok 
aare S8ßm fyr seghir. Magnut Magnussön af Giske udsteder GJceldtbm til Kong Erik for 300 
lödige Mark gode og gjieve Penge, 45 Skilling lybsk regnede paa Mar- 
ken, som ban var bleven skyldig Kongen t Afgifl tit dctLenved Thrond- 
hjem, han i flere Aar havde bavl i Vferge, og lover at betale Gjffilden 
med 100 Mark aarlig i 3 Aar. 

Efter Orig. p. Perg. i danske Gcheimearkiv. Aarhus Biskops Segl er afrevet; 

de övrige hele. 

691. 11 Septbr. 1423. Kjöbeohavn. 

Jek Magnuss Magnussön a wapn äff Geische ger witerlicbt 
meth thette mit opne breff at jek äff rs^t witerlicb skyld gsidskyldich 
er boyboren oc mechtugb berre oc forste myn natoghc berre konung 
Erik meth gudz nadhe Norges Da(n)marks Sweriges Wendes oc Godes 
konung oc hertugb j Pommeren, thry bundretbe lothighe marck gothe 
peningbe oc geffue fsem oc fflretij Schilling lubische rechnethe fore 
hwer lotbicb march for jnnen thry samfelde nsst eflerfelgbende aar 
8W0 som er bwert aar bwndretbe lotbicb marcb tber äff at betale, oc 
vntnette vm sancti Michels dagb j bans fatebwr j Kopendbaffn, thoch 
sancti Michels dagb som nw nest kommer effter thenne dagb ey at 496 1424. 

rechne for nogfaer äff Ibisse fome gmlds daghe, men the andre thre^ 
nsst effler felghende sancti Michels daghe at holde haue oc rechne 
fore the thre gselds daghe effter thy sota Torscriuet staar huilken for- 
screffne peninge swni loffuer jek with myn gothe tro oc sannende for- 
neffnde myn nathoghe herre swo at betale som forscrenet staar, wten 
nogher hande hinder eller lenger teffring fore thet som jek vpbar äff 
the \mn swo som er äff then dell äff Thronde laghen som jek äff hans 
nathe j flere aar j waere haffthe ho^s Throndheem, oc hwat som jek 
äff thet samme laen fomeffnde myn nathoghe herre ydermeer skyldug- 
her bliffuer ®n som thenne fomeffnde swma til rscker tber vm wil jek 
haffuet j hans nadhe oc mynne tha thenne fomefnde peninge swm vpa 
forscreffne tüdh betaletber worther effter thy som forscreuet staar. 
Oc til mere bewaring oc wissen vm alt thette forscreffne hauer jek 
ladet mit jncighle meth wilghe oc witschap henges fore thette breff 
oc hauer jek bethit hetherlighe fieether meth gudh oc wslborne men 
swosom er biscop Bo äff Arhws biscop Jens äff Oslo her Anders Ja- 
cobsson oc her Endrith Erlendsson riddere lade theres incigle til wit- 
nesbyrdh henges fore thette breff. Datum Kependhaffn anno domini 
m^ cd^ xx^tercio sabbalo infra octauas natiuitatis beate Marie virginis. Vigulf OrmssöH, Lensmand i Hjerdal, iadsender til Kong Erik af Pomem 
et paa Undersyssclmand Uerlaug Pelers$<ms Vegnc optaget Drabsforhör 
over Nerid Bjorgulfsgön, som ombragte Tl^odgeir Jonssön, 

Ertcr Orig. p. Perg. i det kongl. Antiqv. Arkiv i Stockholm. Seglet mangler. 

692. 12 Januar 1424. Holms Kirkegaard. 

Vyrdeligora hcrra herra Erik med gudz nadh Norex Danmarkx 
Swerix Wenda ok Gota konungr ok htertoger ofuer Pomeren helsar ek 
Wigufuer Ormsson tensman Hsrlogx Psdhcrsson wndesyzslamans Tymma 
Jonsson aewerdeliga med gudh. kungerer ek yder at a;flir ydart budh 
ok brefue war ek j Holms kirkiogarde j Hisßrdale j fullo wmbode ok 
logligo firsagda Herlogx mydwikudagen nest »ftir Braetlogha messo 
a XXXV are ydars rikis tok ek prof Nsridz Bisßrgufssonar ok Hai* 
uordz Kstilssonar. som atwistaman kallader wart med fimemfdom Ns- 
ride Bisrgufssyni sasm at skada wart ^iodgsin Jonssyni wfirsinio. 
logliga firstemfdom srfuingiom hins dauda. fiwgurmanna witns {)au ®r 
swa haeita Nerider Asmundsson. Roalder Amundsson. Jon ^ordeson ok 
Gunlaugh ^ollaeifsdottcr. oc swa sworo a book med fullom teidstaf. at 
t»etta war wphaf at wideralto {)eira at Ka^til Haluordsson sporde Hai- 1424. 497 

uordh Ktetilsson. kallar {)u mik ey skekiason, swarade f)a Halaorder 
firsagder. f)u hefuer mik kallat swa; sen fimemfder Kaetil SMarade Hal- 
uorde pu est ok swa. sen Haluorder adernemfder swarade Katite. fta 
sst {)U |>iofuabam feftir ^t lop Ktetil opnemfdcr at kirkiogardz lydhina feftir 
sinaswsrde ok in aUeratkiiiiio wa^ggenom. ok hofwp handcnaokhette 
honom med swerdeno, »ptir ^et togo {»iodga^ir fimcmpder ok Helge 
Kietilsson j stak ok skiorto Haluordz ^dnemfdom rifwo sander nider 
til baeltistad ok wildo draghit han wr kirkiogarddenom. ropade [)a Hal- 
uorder tradnemfder. ^et see alle dande mssn at mik ma ey kirkio- 
gardden halda. asflir |>et kom profasten ok rykte Haluordh wr handom 
f)eirra ok bodh kirkionne logh ok fridh fir han sidan lopo {)eir wtw(r) 
kirkiogardenom ^iodga^ir ok Helge firskrifne, ok huggo after iny kirkio 
lydit at Haluorde. wart fa Haluorder rykter *wn kool innan firi kirkio 
lydina, syntis {>a N«eride firsagdom at Haluorder wsprkbroder bans wa^re 
fothuggen. ok y f)ui kastade Narider tidnemfder spiotena wt wr kirkio- 
gardenom a {»iodgsßir Jonsson Grnemfdan ok f)er af doo han. tok ek 
ok wiglysinga wittne. f)au swa haeita {»orga^ir Biornsson ok Ingebiaergh 
Gunnulfsdotter. ok swa sworo a book. at Ncrider kom til f)eirra sam- 
dyghirs ok liwste wige a sik. at f)er war fingen wallande aeder radande 
wtan han. wart {)etta wigh wnnit a Botolfs waku afton *sam nu nest 
war. wtan alla gride Stada wm fram kirkiogardz friden. biuder han kon- 
ungenom {^sßgn ok ^frendomon boter ok lofuadzmen firi ssDth. fok ck 
ey sannare prof a ^esso mate stender nu til gudz nadh ok yder wm 
bans landzwist til sanninde her wm saettc ek mit insigle firi {)etta bref 
er gort war dage ok are sa^m for sighir. Paal Thor$tenstm og Hahard SjtirdssoH vidne, Rl Magnus Endridssön gnv 
Steinar Oistenssön o^ Amund Estensson en Del af nedre Broheim (i Lom). 

Efter Orig. p. Pcrg. i norskc Rigsarkiv. Bcj^f^e Segl vedhicnf(e. 

«93. 15 Januar 14242 Bö i Lom. 

Uilom monnom ^eim sem |)etta bref see sder ho^ra sender 
Pal Tostenson oc Halvardar Sivrdzson q. g. oc sina kvnnvtggerande 
at mit varom i(h)ia i BosG^m er liggcr a Hofst(r)ond oc hordvm a ad 
Magnvs Endridarson gaf Steinar (Eistenson oc Amvnde Estenson iü 
kvaleigo iardar i nedra Broeime freist oc heimalt firir hvarium manne 
vttan gars oc innan oc {)il sanninda settom mer ocort insigle firir ^etta 
bref er giort var lavrdagen nest eftir Brettivo messo dag a [xv] oc xx 
rikis vars vyrdeligs herre herre Erics med gvdz nadh Norex kononx. 

I. 32 48e 1424. 

l«ftfreUein»ndene AtU Alfßiim of Nwrve Tknmdisöm vidne, at Onmlf 

ioHMtön og hanfl Hastru Inga Tkorgrimsdatler soigie til Th&rgrim Ivarssöm 
6 öresbol i nordre Sl^olduiufm i Flubergs So{^ i Land. - 
Efter Orig. p. Perg. i nonke Rigsarkiv. Seglene vedhienge. 

694. 23 April 1424. Fluberg Kirke. 

Ollom monnom ^lem sem feilte bref sea a^r heyne sendher 
Asle AlGsson ok Narfue ^rondersson logretomen q. g. ok sin» kun- 
nickt gerande at mith warom j Fluguberghs kirkiu a pasksdagfaen mil- 
lum messen a xv^» are ok xxt» rikis okkars wyrduleghs kerne heir® 
Eiriks maed guds nad Noregs konongh saghom ok hoyrdbom a ordh 
ok a handrband |>aßir« at Omulfuer Simiansson ok Ingas {>orgrims 
dotter kona hans kendostz at {)au hafdo seit {»orgrime Ifuerssyni vi 
aune boU ierder j nordraegardenom j Skioldungum er liger i Fluguberghs 
sokn j Lande friast ok haeimolt firir hwarium mane maed oUuln {>sim 
Innnendhum sem ^er tili liger aedr leget hefner kendist ok fyrnemfdh 
hiun Omulfuer ok Ingae at ^u hafdo wp boret af fyrnemfdhum ^r- 
grime hwam peningh sem j kaup ^mrtB kom firir fymemfl vi aur» 
boU tili sannynde setto mit okkor incigle firir {»ettae bref er gort war 
a degi ok are sem fyr segir. GoiskM KönikssöH, Prest i Lardal, Keiil StetHorstön og Thorleif Olafstdm 
kundgjöre, at Gunvor HaUt einsdatier solgto til Hahard Amessön 7 Löber 
Land i Neslarud for 2 Mark Guld, og at hun fik en Hiette af ^ Kyrlags 
Vsrdi paa Kjöbct. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Segicne mangle. 

695. 24 April 1424. Eidsborg. 

Ullom monnom ^em saem {)etta bref saeia asder hoeyra säender 
Gotskakt Koenikason prester j Lardall ok KetiU Stenarson ^ollefuer 
Olafson q. g. ok sina kunnikt gaerande, at mer saom ok hoeyrdom a at 
^au heldo hondom saman af einne holfuo Gunuor Halstensdotter, en af 
annara holfuo Haluarder Arnason medh {)era skilmala at fymemd Gun- 
uor selde adememdom Haluarde, vii laupalandh j Nesta rudi fin ii 
merker gulz, ba^he korngilt ok bugilt fnalst ok ha&imholt firi huariom 
manne medh ollom f)em lutom ok lunnendhom sasm tili ligger ok leget 
hafuer fra fomo ok nyo vttan gardz ok innan; vndan saer ok sinom 
aeruinghom, ok vnder Haluardh ok hans asruingha tili asuerdeligha aeigha 
ok alz afraedes. kaendes |>a fyrnemd Gunuor at hon hafdhe vpborett 
haeilan paenigh okhalfuan, after{)y8aBmjkaup fteira kom ok yfuer gefuet 
en hcetta sua goth saem halft kyrlagh; tili sannyndha her vmsettom mer 1424. 400 

var insiglc for f)etta bref er gort var j iGidzborgh annan dagh paska 
a XV are ok xxte rikis vars virdelex henra herra Eriks raedh gudhs 
nadh Noreghs konogs. Tötuiarg Len» Almut melder Kong Erik og Dronniog Pkilippa^ it den ikke 
lengere kan udbolde det Heslelöb, den godvillig bavde overtaget, mcn 
Fogden nu fordrer soni fast Skat, og at den heller vilde forlade Gods og 
Hjem og drage af Lenet, end tiere modtage Hestene. Ligesaa klages over 
det Vaabenvide, Kongen havde skrevet om og Fogden affordrer Almuen, 
nden at spörge efter dens Vaaben. Naar dcrimod Kongm eller Dron- 
ningen komme Hl Norge^ vil AImnen gjerno gjöre dem al kongelig Ret 
efter sin fattige Magt. (jfr. nnste No.) 
Eiter Orig. p. Pcrg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Alle 12 Segl vedha>nge. 

696. 12 August 1424. Tönsberg. 

Heisom meer yder naduger herre oc nadugh frw, alier almu- 
ger ssem bygger oc boor j Tansbsrgx leene ksrliga mseder gudhi oc 
vaare audmiukre {»ienesto kungierande ydre nadh vm ^et hiesta lop 8«m 
vpa oss kom mseder benarordhe, oc na firir mughom meerr {>en god- 
uilia leighe tenger at gera oc sige viliom, finr {»ui at meer fatiker 
almuger hafua ^ser storan skadha af. oc j nadughe herre oc ydart land 
einger baAa. Nw hafuer vaar foguter sua tenge f)asr mseder farit at 
han vill {>et nu hafua firir vissan skath, en foorre bifallum meer ydre 
nadh bsdhe harf oc ploogh oc gifua jfuir baßdhas fadhierne oc meder«- 
ne oc fly |)et leen, Ter een meer takura vider ^mm hsestum ma&ira, oc 
sua tenge hafua ^mr laupit naer oss at oss lifuir huarkit hmm frjder 
seder jola frider. Jtem kungiorom meer ydre nadh vm ^et vaapna viilhe 
siem ydor nadh oss tili skreef, {)aa {»ikkir oss sua vsra at meer fatiker 
almuger hafuer j^asr storan skadha af, firir |)ui at meer niotom ei var 
vapn, ^ui at meer vaerdom krafder viite aar fra aare en ekki eftir 
vaarom vaapnom spurder, vttan xiiii daga eflir f)et mr rikins radh hafde 
vsnt vart maall vndir ydra nadh. Nw skiotom meer vart maal vndir 
ydra nadh oc Norigis logbok oc retta boter stein bslgser konongar 
Magnus kononger oc Hakon kononger hafua oss vnt. Jtem fyrsta gudh 
vil at vaar naduliger kononger »Ilse vaar nadalig drotningh koma tili 
Norigis f)a vilia meer gema giora f){eim ailan konongiigen reet eftir 
{>ui saem Norigis logbok vtuisar oc retta boter oc eftir vaare fatik« 
makt. Oc tili saninde her vm settom meer var jncigle, Nicolas ^iostolfs- 
8on Jon Klemetzsson Biom Nicolassen Audgrimer Ormsson {»iostolfuer 
Asulfsson Sigurder Reidarsson Tomas Anundzsson Garda ^rgeirsson 
Gudleik Gunnarsson Nicolas Ormsson ^olfuer f^ordasson oc Nerider 

32* 800 1424. 

Petarsson logrelo inen, firir [)etta bref er gioii var j Tunsberge lognr- 
dagen nesla firir vaaro fni messo forre anno domini [m^. c]d**. xxiiji<*. Tolv Msnd af Lider 9 Almue melde Provttcn ved MariekiriLen i Oslo Anders 
Mut, Fo^en paa Agenihus Tydeke Rust o^ Raadsmanden i Biskops^ar- 
den Peder Nikulasidm, i Aoledoin|^ af et Almuen tilstillet Brcv fra Dron- 
nmg PkUippa, at de gjerne efler Evoe og Borges Lov ville yde Kongen 
UöstUdmg eller Vaarleding cller anden Hjielp, og at mgen Uret er dem 
skeet af Wogen, (jfr. foreg. Wo.) 

Efier Orig. p. Papir i danske Geheimcarkiv. 6 Bomerker i ßehold. 

697. 12 August 1424. Lider, 

Ileiderlikoin mannom och vsibirdogom herre Andrese Mws 
profaste j Mario kirkio j Oslo Tydeke Ruslh foghitte a Akershws oc 
Pedher Niklissyni raadzmanne i biskupsgarde j Oslo helso medher gudh 
kunnik gerande at meer varom a almannaelighs {)inggi i Lidhom logh- 
urdaghen nestse tefler Lafranz messo saghom oc hordom ifaer liesith 
transscrifl® bref f)8st j oss sendin. oc vaar wirdaeligen frw drotningh 
Filippa hardhe wt gifwit, swaradhe {»ter almughin swa til, at f)e {)akk8D 
varom herr® konungenom oc drotningginnj nadh. oc gerna vilia gera 
huat {>eira nadh liuft ter. seftir t)eire fatek« makt, sr {)8ßt vm hestteid- 
angh 8ßdr warlsidangh. oc annor stikke som {)eim bor gora synom 
rettom herrsB oc hofdinghe cefter {)ui som fins j konungsins loghbook 
j Norghe. faer skiutom meer oss vndir. oc hafuom meer engin k»re- 
maal vppa nakan man. oc engin vretter er oss skedder f)er {)akkom 
meer gerna gudhi firir. oc varom herrsD konunggenom. oc hans nadh. 
Til sanninde her vm settom meer waar jnsigli som saa heita. Reider 
Hakonsson. Ormer Eilifsson Ozher Halfuardsson Gunner Roifsson. Bro- 
der Jonsson Anstein Alfsson. Kolbiorn Gunnersson. Alfuer Raaldzsson 
Gunner Gunnersson. Beintter Jonsson j^orkiel Klawusson oc Jon Her- 
mansson. anno domini m« cd** xxiiij. Kong Erik giver ved Kantsleren Biskop Jens af Oslo Svein. Ölverssön, som 
rar tilstede ved Aslak AslakssSns Drab, Landstist til nestkommende Kyn- 
delsmesse, under de siedvanlige Betingelser. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

698. 7 Septbr. 1424. Gorgehus.' 

Lriker meder gudz nadh Noregs Danmarks Sweriges Yenda 
oq Gota konunger oc hertugher j Pomeren sender ollum monnum theim 1424. aoi 

sein thctta bref sea asdor heyra q. g. oc sina. wer wilium at thser witer 
at wer hafuom j heidher widher gudh oc saker godhra manna bene- 
stadher gefuit Swein Oiuerssyni sem atwistaeman wardh at drape As- 
laks Aslakssonar vforsyniu gridh oc fridh firir oss oc oUam warom 
monnum til kyndelsmesso nw nest er kommer medher theim hselte at 
han bete widher gudh oc erfuingia hins daudha. Biodhom wer sys- 
lomanne warom oc theim sem alleighumall war hafuer at profua mall 
hans oll vphar widheratto gridhcstadher wighlysing oc hworso langt 
lidhet er fra thui at thetta wigh war wnnet hiawasrandom oc laghligha 
firirstempdom erfuingiom hins daudha oc hwat wisso han gerer oss 
firir botom ef han prouazst at bota manne, oc rita thetta prof after til 
war at thui sanneste sem faezst at thesso maate. En fulkomligha firir* 
biodhom wer hworiom manne wandradhe at auka «dher auka lats 
widher han jnnan thessom warom gridhom. nema hwor sem thet 
gerer wili hafua firirgort fe oc fridhe. war thetta bref gort vpa Gor- 
ghehws aa war» frw messe eftan sidhare a xxxvt« aare rikis wars 
Noregs herre Jenes biskuper j Oslo canceler war jncighladhe. 
Anno domini etc. xxiiij. 

(*) Maaskc: Gurre Slot i Sjieland. Eskil, Erkebiskop i Nidaros, afhörer i flere anseede Mtends Paaliör de Vid- 
ner, som velbaarcD Mand Sigurd Jontim Torte mod vdb. Mand Magnus 
Magnustön angaacnde Gitke Gaard og Qods^ som Haahon Sigurdstön 
skuldc have tcstameiiteret til Hustru Sigrid Erlendsdalter, o^ stsevner 
Partcrne at möde na^stfölgende Botolfsdag paa Lagthinget i Bergen Tor 
at blende Dom i Sagen, (jfr. No. 700. 705. 713.) 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv, sigillatorisk forenet med No. 705. 

Af de 6 Segl mangicr No. 5. 

699. 3 Novbr. 1424. Nldaros. 

Wer Eskil med gudz nad crchibiskuper i Nidharoos. helsora 
allom gudz vinom ok varoni swm thella bref sea eller heyra med q. 
g. ok varre blezzan. kunnuktgerande at areno eptir gudz byrd m^ cd^ 
xxiin^ vppa freadaghin nw nest eptir helghona messe dagh. i waro 
sempnherberghe i Nidharoos i rettom stefno thima komme fyre eos 
velberne men Sigurd lonsson aa einne helfe swa ssem tiltalande. en aa 
annare helfe Magnus Magnussen swa ssem swarande. hiawasrandom vel- 
bernem mannem herra Jacob Fastolfssen riddare. Narfua ok Matthis 
lacobssynom. ok varem koorsbredhrom i Trendeim. sire Arna Sorlas- 
sen. sire Olaf lonsson. sire Berswen Niclissen. sire Ifuar Gunarssen. »08 1424. 

sire Vinold Steinfinzsson ok sire Gudmund Pedersson. velboren man 
Olaf Niclisson konung^x loghman i Trondeime ok Trondahghom. Odde 
lonsson. Niclis Knwtzsson ok loon Thordasson radhmen ther samma 
stadz. Taladhe tha Sigurd lonsson ademempder til Magnus HagnassoD. 
kennis thu Magnus Magnussen, at thu hafuer lagt med mik hiit til 
Trondeims fyre min herra erchibisknpen ok the andre godba men s«m 
han vil ther til kalla med sek vm Gizsko ok alt Gizsko gooz testamen- 
tum ok giofber vnder ein lendelighan dooin. Swaradhe tha Magnus 
Magnnsson adernempder jaa. ek kennis at ek hafuer lagt med thik vm 
Haquon Sigurdssons testamenti bref ok thet andre bref. La^t tha fram 
komroa adernempder velboren man [Sigurd] lonsson thwan skilrik 
vithne mr swa eita Herlogh Gozstafsson ok Nisse lonfsson baro ok 
sworo fullan bokar eidh at the varo ther i hia [saa ok] hordbe aa 
i Gizsko vppa sancii Hathissa dagfa nw i haust at the heldo handom 
samman Sigurd lonsson tratnempder ok fimempder Magnus Hag[nus- 
son ok var t]ha thet i handerbande theira at the lagde badhe norder 
til Trondeims fyre erchibisknpen ok the andre fleire godha men smm 
han TÜ ther [til taka] med sek vnder ein aendelighan doom vm Gizsko 
ok alt Gizsko gooz. testamenlum ok giofuer Haqnon Sigurdssonar ssra 
han hafde gifuet hustru Sig[rid] Erlendz dotier, kastadhe tha oflnemp- 
der velboren man Sigurd lonsson mote testamenti brefaeno Haquon 
Sigurdssonar. mik tykker hans testamenti bref ekke skielikt vsera ok 
ekke vil iak halda thet vttan tagten visa mik thet. thy at thet »r grun- 
samlikt Sagde ok Magnus tha at han hafde ekke al sin bref her med 
sek vm fomempt maalempne. Ok i bland margha handa ordha vexkl 
theira melliom scem the hafde i thesso maale sssm meire dra til sund* 
atykkio en til ssemio melliom theira. krafde tha oftnempder velboren 
man Sigurd lonsson oos til at gera sek logh ok ra^ her vm fornempda 
Gizsko ok Gizsko gooz testament ok giofuer. Gs&ngom wer tha til 
raadz med thessa godha men svcm her fire standa skrifner ok syntis 
oos ok theim swa. at wer saettom theim dagh Sigurd lonssyni oflnempdom 
ok Magnus Magnussyni sammo leidh sudher til Bergwenar fyre rike* 
sins raadh.^ loghman ok radhmen ok loghrettesmen ailar bear ok hserlidz 
til loghtingis nw vm Botolfssako nest kommande ther samma staadz 
hworiom theira med sinom brefuom profue ok ollo skilrike ssm theim 
tykker bsetra hafua en mista vnder ein asndelighan doom. vm alt thetta 
adernempda maalempne. fore thy Gizska ok Gizsko gooz ligger mesta 
parten i Bergwenar loghsogn. ok annars thes at Haquon Sigurdsson 
gud hans saal hafue bodhe ther i loghsongninne. ok ther gafuos giof- 
uinar til giftarmalenna mellom adcmempdan Haquon Sigurdsson ok vel- 1424. «03 

borna qvinno hustru Sigridhe. ok ther giorde han ader sith fornempda 
testamentum ok ther temdis arwen. TU sanninda her vm ihessa vara 
gierd settom wer vart incigle ok vart capitulum sith incigle forethetta 
bref ok tbe godhe inen sin incigle med varom ssm her eptir neropnas 
Olaf Niclisson loghman i Trondeiine. Odder lonsson. Niclis Knwtzson 
ok Jon Thordbason radhmen ther samma staadz. smn giort vaar a are 
dsegi ok stadh ssem for saeghir. 

Bagpa« sildigere: Tesse breff ly^fhc om Geidske gotzs. Olaf Nikolassön, Lagmand i Trondhjem, Odd Jonaön og Jute Knutssön, 
Raadmsnd sammested«, kundgjAre, at velbaaren Mand Sigurd Jonssön 
forbdd Magnut Magnut sön al Brug og Landskyld af Gitke Gods, förend 
Dom var falden dem imellcm, og at Magnus erklerede ei at viUe befatte 
sig med Sigurds Mödrenearv, Tredicdelen af Giske Gods. Gfr. No. 699.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 3 Segl mangler det 2deL 

700. 3 Novbr. 1424. Nidaros. 

Ullom monnom {)»im ssem j^etta breiT sea »dher hoeyra ssenda 
Olafuer Niciisson loghman j ^rondeime Odder Jonsson och Jute Knutz- 
6on raadhmen f^sr samastadz qaediu gudz ok sina kunnikt gerande 
at a fredaghen nest .eftir alle helgona messo dagh anno domini m^ 
cd^ xxiiii warom meer j erkebiskupsgardenom j Nidharos saghom och 
hoyrdom a at wielboren man Siugurder Jonsson loghfeste Gitzska och 
Gitzska goodz laust och fast och forboedh och aflauadhe Magnuse Mag- 
nnssyni sigh ath nytta sedher landzskylder thcer vp äff ath b«ra fyr en 
thsr «ro raeth logh ofwer gangen theirra j milliom. sagde och Magnus 
fyrnemfder ath han wilde sigh m basuara m«d Siugurdz fyrnemfdz 
modbor arf sasm mr thridhiungen af allo Gitzska godhze ok bans fadher 
och modher fylgdo msdan thau lifdho. Och war thetta giort fire herra 
erkibiskupenom och bans capitulo rikinssens raadbe och raadhmannom 
och fleire odbrom godhom monnom ssm tha hia wara. Ok til sannynde 
her om settom meer vor jncigli fire thetta breff er giort (var) j stadh 
a deighi och are sem fyr seigbir. 

Bagpaa med famtidig Uaaod: at Sigurder loghfesti Gizsko etc. fire 
erkebiskupenom, ok at Magnus sagde sik ey vilia beuara med modor 
arf Sigurdz j Gizsko etc. »04 1425. 

Joan Balvnrdtsii^ Korsbroder i Oslo og Provst i Övre BorgesyMcl, opUi|Ccr 
Prov om, at Gumhild, Tliorstein TharaldgsAns Fast«r, havdc givet til 
Edibergs Kirke \ Mark i slore Lohen i Herland Sogn. 

Eflcr Orig. p. Papir i norskc Rigsarkiv. Stumpcr af Seglene vedbenge. 

701. 31 Januar 1425. Trykstad. 

Ollom monnotn them som thetta brefTsee ledher hcsra sender 
Joan Halaardson koorsbrodher j Ooslo oc profaster j (Bffra lutanom j 
Borghasyslo q. g. oc sina kunnoght gcerande at ek war a Tryxstadhom 
wisiterande, kom tha fore mik ssire 0sten Tordason prester a Edz- 
berghe a eno halflTuo oc afT andre halffuo Steflan a Sa^thnatweiU teedde 
tha ssire 0dzsten at Steflan war loghlica firikomen. Tok ek tha twsDg- 
gia manna witne mv sua eyta Tolflber Salmundason oc Aasta eyghin- 
kona hans. Soor Aasta ma^ fullom edzstaff at hon war nsr tha »r 
Gunilda fadher syster Torstens Tharalss sonar gaff til Edzbergx kirkio 
til bocna haldz halff marke bool j stoora Lo&keno som Hgger j Her- 
landa sokn oc sagdes thct koept haffua fore xyj ko^osr, oc fik Smydhe 
Torgylsson fult ombudh til at teta thet scriffna jn j registret oc for- 
nemde Smidh sagde ther jaa til. oc thet sama witnar jac Tolfuer Sal- 
mundason ma^ jnsighle mino at ek hoerde huart ord som kona myn 
swor. Oc gaff fomemda Gnnilda thessa jord Tor saal bonda sins oc 
barna sinna oc sislfs sins. Til mere sanind ssetir Tolffuer Salmmidason 
sith jnsighle meed mino fore thetta sama breff mt giort war a mydh* 
uikodaghen na^st fore purificationem anno domini m^ cd^ xxv^. 

Bagpaa med samtidig Haand: jtcm breff vm ostre Leykene balff marke 
bool som gaff Gunilde. To Lagretteroiend kandgjdre, at Olaf Grjolgardtsön solgte til Anund (Hafs- 
sön 2 Markebol i söndre Mo i Epiebötliveit i Brunkebcrgs Sogn (The- 
lemarkcn). 
Efler Orig. p. Perg. i Dcicbinanns Biblioth. i Chmtiania. Seglene mangle. 

702. 3 Februar 1425. Brekke. 

Ollom monnom t)eim sem t)etta bref sea eder heyra senda 
j^orgcir ]^orbiomeson ok Nerider Reidarson loglirette men kuaediu g. 
ok sine, kunnikt gerande at aa Blases messo dagh vaarom mit j Brek- 
ko i Bruggabergs sookn a sette aare ok xxx rikis okkars virdolex herra 
herra Eirikx med gudsz naadh Noregx konongs. saghom ok heyrdom 
aa at Olafuer Griodgardsson viderkendis med jaa ok handerbande. at 
han hafde seit Anunde Olafssyni ii marka bool iarda j sudhra Moonom 
er ligger j Eplebefiueit j fyrnemde Bruggabergs sookn. Verder f)etta 1425. «02$ 

ekki frialst. t)a skal han eiga ii marka booH iarda j Fialastadha sein 
han sitter. frialst ok heimholt firir huarium mannum med ollom lutom 
ok lunnyndom sem til liggia ok leget hefuer fra forno ok nyio vttan 
gards ok innan. Sua kendis han ok at han hafde heimt alt iarda verdet 
fyrsta pening ok ofste ok alla {)er j mellom efter j[)ui sem j kaup {)eira 
kom. skal {)ui fymemdir Anunder ok hans erfuingia t)a fyrnemda iord 
frialsa ok heirohoUa eiga firir ademenifdom Olafue ok hans erfuingiom 
til euerddelega eigo. Ok til sannynda her vm settom mit okor Eineiige 
firir f)etta bref er gort var a degi ok aare sem Tyr segir. Björn Sigurdssön kundgjör et edeligk Vidnesbyrd om en Overcnskomst mel- 
lern Gunnar paa Skodin og Thoron Olafsdalter, hvorved Gunnars Arvin- 
ger erhold t vestre Stuen i Skodin. 
£fter Orig. p. Perg. i Deicbmanns Biblioth. i Christiania. Seglene vedhenge. 

703. 24 Marts 1425. Tönsberg. 

Ollom monnom t)eim som f)etta bref sia sedder hora ssuder 
Bion Sigurdarsson q. g. oc sina kunnuc gerandhe at ek var j Smogs- 
garde j Thun(s)berghe a almannalek stemno a tridiauaku aftan a xvj are 
oc xx*a rikis uars virdeles herre herre Eirik mseder gudz nadh Noregs 
kononger sa ok horde a at Haluarder Biornsson sparde j^orann» Olafs- 
dottor at, ksennass thu f)et ek hafuer stempt f)aek hiit i dagh vm kaup- 
msell Gunnar oc {)8ßk j^oron, ]^a swaradhe ^oron ek ksennss at tu haf- 
uer mask hiit stempth vm Uen kaupmal leide {)a Haluarder Biornsson ij 
skikriken vinnas asn sua heita Olafuer Borgarson oc j^orgeir Helges- 
son ssn swa sworo a bok maeder fuliom eidstafue at {)eir voro a Styd- 
iamo som liger i SwarfusDstadh j Lagardale a Viesfollense oc horda 
a kaupmal som skildser var a feestingostemno msllom Gunnar a Skod- 
in« oc ^oran Olafsdottor fadser oc frendom naer vteraende jtem var oc 
t)et Gunnars skilorde at hans aruingse skulde fylgia vasstra stofuonaB j 
Skodinas maeder lutum oc lunninda som tili ligia oc leget heiuer fra fonno 
oc nyo oc ein fyndaer knif som leget hafuer tili stouonona oc halfua 
masrka boU j Kierenas oc ein kuaernafos som ligaer j Haeralans eigho 
jtem alla andrae paening ladhe han haenna? tili haelnings kaup badhe j 
lauso oc j fasto tili meine sana^nde saethe j^orgeir sith incigle mied 
Bioms incigle after eidh sinom som giort var a da^ghi oc are som 
fir saeghir. 006 1425. 

OUf ThßrkeUiöm og Tkord Peieri$öH kandgjöre Rndulf Olaf$»ötu ErUvriiig, 
at Olaf Ulfiiön skuldc eie Skorar og Fossar efler sin Fader, m. t. 

Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene Tcdhenge. 

704. 11 April 1425. Kolberg. 

Ullum mannum iheim ssm thetta bref se sender Olaf Thor- 
kelsson ok Thorder P»derson q. g. ok sina kunnikt gherandhe at vi 
varum a Kolbergskirkiugardhe j Odinsee a fiordha dagli paska ok a 
xvj are ok xx rikis vars virdulix herra herra Erikx med gadz nad 
Norekx konnokx sagum ok herdum at Reidulaer Olafsson hanseldhe ok 
jattadhe Olaf Vlfsson ssua ludande vitnisburd siem her eftir fylgir. tfia- 
ladhe (yrnemder Reidulner til husstru Ingherid Thomas dotter ok sagdhe 
at fyrnemder Olaf thaladhe til mik vm lansskylden ok sagde at baa 
athe Skorar. suaradh tha hasstru Ingherid verder Olaf adememder ai 
manne tha egir han ok Skorar ok Fossar frilst eftir sin fader ok heim- 
holt fore huar man ok vil ader nemder Reidaluer thetta bada svffiria ok 
biera firir lagum vm vid taruas jtem sagdhe ok ofptnemder Reiduluer at 
han herdhe hustru Ingherid ofptnemdha thala til Ragnildho Thomas 
dotter syster sinne sua. thu skulde ekke vara ther inne saem jak er 
inne. haar fore sagde Ragnild. fore thet thu brendhe vp breuen hans 
^Alafs fnenda mins sißm han var arfleider med ok vil han thetta svaena 
ok bera med thy andra ok til sanninde her vm seetium vi var insigle 
fore thetta bref er giort var a degi ok are s»m fyr segir. Peter Boasön, Provst ved Aposielkirken i Bergen, og 20 Geisilige ogVerds- 

lige kuDdgjAre, at velb. Mand Sigurd Jonssön eftcr Erkcbispens Sttevning 

(ovenfor No. 699.) mödte for dem tilligemed velb. Hustru Sigrid Erlends- 

dalter og Gutlorm Jonssön, som lod \tese et Brev fra Magnus Magnus- 

sön, der ikke mödte eller lod möde ved loviig Ombudsmand. Paa Grund 

heraf tildömtes Sigurd Jonssön 108 Löber, som skulde udredos en Maa- 

oed efterat (Magnus) var kommen hjem. (jfr. No. 699. 700. 706. 713.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, forbundet med No. 699. Af de 21 Segl 

mangle 1, 3, 12, 16, 17, 19 og 21. 

705. 23 JuDl 1425. Bergen. 

Ullom monnom ^eim sem f)elta bref ssea eder heyra senda 
herra Pethr Boa son profast ath Postola kirkiu j Berguin sira ^randr 
Ketilsson sira Olaf Pethrsson sira Finnr Sigmundzsson sira Pethr Son- 
arsson koorsbredr ath Kristkirkiu j Berguin Suole Jonssön rikessins 
mann Einar Endridhasson logmann j Berguin Olaf j^oresson Jon Juars- 
son Aslac Vlfsson. Pethr Ketilsson Petr Jonssön Endridhe Halfdansson 1425. 507 

Jon Eyuindzson ok fiorlacr Vigfusson. raadmenn ^ess sama stad Bardr 
Siagurdzson Olar Nicholasson Askell Asiacsson Ogmundr EUingsson 
Pethr j^randasson ok Halldor Jonsson logretto menn q. g. ok sina kun- 
nigth gorandi alh koom fyri oss {)re virka daga j stempno stofuna aa 
Breida aalmenninginum j Berguin. erliginn mann ok velborinn Siugurd 
Jonsson af einne halfao enn af annari erligin kuinna ok velborin hustru 
Sigrid Erlendz dotter ok Gudf^onn Jonsson ok leeth lesa bref sitt sem 
Magnus Magnusson hafdi senth honom ok han var ath spnrdr haort 
han villdi hafua f^et vmbod ®da eigi ok han sagdi nei til ath han villdi 
eckt fiet hafua ok han sagdi ath han hafdi einki ymbod af honom tekith 
huarki med ja eeda handa bandi vm j^etta maal. Nu med t)ii ath heid- 
arligin herra ok andaligin fadir herra Eskel med gudis naad erchibiskup j 
Nidaroos ok raadmenn {)ar sama stad hofdo fyrnempndom Sygurd Jonsson 
hegad fore ooss dag sett ok Magnuss Magnusson af j>randheim ok hegad 
fore oss badom {>eim med beggia j^eira prof ok skihrike aa baadar siidur 
eptir {>y sem {)etta doms bref uottar med ollom sinum greinom ok articulis 
sem her er med fest stood ok eingin j doms brefino med nafn utan 
Sygurd Jonsson krafdi opt nempndr ok vel borin mann Sygurd Jonsson 
Magnus Magnusson sedr hans logligin vmbods mann opt ok tidum ok 
huorgin {»eira kom. j^otti oss ollom sem hustru Sigrid var eingin fullr 
vmbods mann Magnus Magnusson ok ei 6ud{)orm Jonsson. krafdi Sygurd 
Jonsson oss doms her vm demdo honom velbomer menn sem fyrr 
segir raadmenn ok logrettomenn. ok allrar logrettonnar samj[)yckt j ein- 
falldan rett sinn fira laupa ok femtige serliga krafdi Sygurd Jonsson 
migh doms her vm. demdi ek honom aa logbokarinnar vegna halfuo 
aukith til summa atta laupa ok tiutige. vpp ath luka jnnan manadar 
fysta han komr Heim ok han hafr heyrt {)etta bref. Ok til sanninda 
her vm settum wl vor jncigli fore j^ella bref er gorth var j Berguin 
laugar dagin nesta fore sancte Johanniss dag. anno domini m^ cd^ 
xx^ quinto. 

Fem Mend kundgjöre, at Sigurd Jonsson forgjcvcs ventede vclbaarne Hu- 
stru Sigrid Erlendsdatter eller hendes Ombudsmand, sotn Sigurd havde 
stfevnt til Giske augaaende den Arv, hvormed hun sad inde paa sin 
Morbroders Vegne, og at han dcrfor nu annammede Giske Gaard og 
Gods undcr sig, mod at svare Magnus Magnusson for Konge, Rigsraad, 
Lagmand og Lagrette, om han havde bedrc Ret dertil. (jfr. No. 705). 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Af de 6 Segl er No. 1 tilovers. 

706. 20 Juli 1425. Giske. 

Ollom monnom {)ffiim sa^m fiettas bref sem aeder heyrie siendir 
Ste^nner Steynerson Arne Paalson Finner Olafson Arne Bardeson oc so» 1425. 

iErlend Vtamson q. g. oc sinas kunnikt gerande at iner varoin aGiske 
firedagen nest fore Maria Magdalena anno domini m*' cd^ xxv herdom 
aa 8ßr velboren man Sigurder Jonson quadde oc krafde velborne quin- 
no hustru Sigride £rlens dotier eile henne lagligen vmbods man oc 
kom ther huarkit. teydde tha Sigurder fram ii ski]rik vitne ser swa 
syta Harald Olafson oc Jusse Knuson oc swa sworo a bok m»d ful- 
lum seyde at thet var then fredagh som Sigurder hafde stemt hustru 
Sigride iii vikn» ha^im stemno af Berguine til Giske at antuarde sek 
arf then som hon inne hafde a sins moder broder vaegns. nu medan 
han fan seyngin then ther oc asn firi langum ther honom swara vilde 
vm fyrsagth a^rfde tha anamade han sik gardin Giske oc Giske gosz 
vnder a^yn reth at hafuer Magnus Magnussen bettre reth en han tha 
vil han reydo vara koma fore min herre kongen fore aerchiebiskupen 
fore rikisens rad logman oc radmen at haente reth oc giora reth thet 
ytterste honom ber med lagum at gera. til meirre visso sette Sigurder 
Martinson sit jncigle med varo som tok [thessjae fyrscrefnae vitne som 
gort var d»gi oc are sem fyr saeygir. Fire Miend kuDdgjöre, at Tharbjörn Audunssön og hans Husira Margareta 

Simonsdaller solgte til Jörund SimonsMön 10 Öresbol i Kirhefjald t Kla- 

Ycdals Sogn paa Tjorn (Bahus-Lien). 

Eftcr Orig. p. Pcrg. hos Rigsantiqvar Hildebrand i Stockholm. Af de 4 Segl 

mangle No. 1 og 2. 

707. 2 Novbr. 1435. Steokirke. 

Ullom monnom them som thetta bref sea aedhaer hoyra saendha 
Halwardar Guttormsson Amvndh grein Helge Bergulfsson oc Dagfinnar 
Nielsson q. g. oc sina kunnvkt gerande at meer varom a Steinkyrkiv 
kyrkivgarde a fredagen nest eftir alla haslgona dagh anno domini med. 
xxv sagom mcr oc heyrdom a at thaugh haeldo handom saman affcinne 
halfvo Jeerundasr Simonsson aen äff annare halffvo Thorbiorn Audunas- 

M 

son oc Margaret Simonadotter husstrv Tho(r)biema kendez thaug tha 
baede hion Thorbiorn oc Margaret at thaug haffde saelt Jaarunde fyr- 
nemdom thiiv aura bool jord j Kyrkivfiaslle som liger (j) Klavadals 
sokn j Thiom friaelst oc heimholt oc akasrolaust fore huariom manne 
maedh aUom lutom oc lunnendom som til ligar aedaer legit haffvar ffra 
forno oc nyo vtan gardz oc innan maed alle affraede vndan Torbieme 
oc Margaretto oc theira arfvom oc vndir Jaerundh oc hans arffva til 
aavasrdulcga eigu oc alz affracdes oc kendoz thaug oc hafva vpboret 
äff optnemdom Ja^runde fyrste pa^ning oc siddarsta oc alla thes j mel- 1435. 809 

lom eflir thy som j kaup theira kom fore fornemt thiiv aura bol jord 
oc vare thet Sm al ein fBordadeildsDr äff jordenne j Kyrkivfliaelle fun- 
nidz meira en thiiv aura bool tha skulde hon vaera ssBid oc eigh vsssld 
oc Jserundar sedser hans arffvar skulde bittala ij markar gildar fore 
huart oriss bol ^vman jorden funnidz meirj oc til sannenda hsr vm 
tha setto mer var incigle fore thetta breiT som giort var a deigj oc 
are som fyr seigir. 

Ragnhild Herleiksdalter kundgjör, at hun giver sin Frenke Hasira Sigrid Kiku- 
loidatter sin Jord Sigerstad i Ueidarheims Sogn paa Vestfold, HJalme- 
engen i Vikarö samt Fiskcriet i Hofiands-Jde i sammeSogn. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Af de 3 Segl vedhenger No. 2. 

708. 6 Novbr. 1425. Brynia. 

Pet S8B ollom godom monnom kunnikth at ec Ragnilda Her- 
leikx doter kenniz f)es med ^esso mino opno brefue at ec hafwar 
gefuet, med ja oc handarbande Niculos j>ormoz sunar mins relta erw* 
ingia minne frendkono hustru Sigrido Niculos dotor jord mina Sigar- 
Stada sem liggar j Heidareims sokn a Westfollenne Hialmsenger i 
Wikar oynne oc swa mykit saem ec eigar j fiskino j Hoflanz idujsama 
sokn frialst oc heimholt oc akerolaust firi huarium manne fra mik oc 
minum arfwingium oc wnder hustru Sigrido oc hennar erwingia til 
aswerdeliga eigo oc alz afrsedes med ollom lutum oc lunindnm sem til 
[ligghar] ©dar leghet hafwar fra forno oc nygio wttan garz oc jnnan. 
Oc til sanynda her wm se[tto {)]esse godemen siin jncigli firi j^etta 
bref er swa heita Psiculos j^ormozsson Guttormar Endrizsson oc |)orlsBi- 
fwar Solfua son logretto men er giort war a Brynia aa tysdagen nesta 
firi Marteins messo anno domini m^ cd<> xx^ quinto. 

Bagpaa med samnic Haand : bref wm Sigarstada Wikaroyna oc 
Hoflanz jdu. 

Sigurd Amundssön knndgjör, at han solgte til Bergulf BalUson 6 Maaneds- 
matebol i Ulamsaker i Kinscrvik Sogn i Ilardanger. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglenc mangle. 

709. 6 Decbr. 1425. Kinservik. 

Ullum monnum feim sem |)etta bref se a^dder hoyra sa&nder 
Sigurder Amundason q. g. oc sina kunnikt gerande at ek hefuer sselt 
Berulfue Halzsyni sex manadamata bol j Ytams akre sem ligger j Kyn- 
zara vik sokn j Hardangre frelsa oc akaerolousa firir huarium manne 
honom oc hans erfuingium oc eflirkomandom til asuenlegre segu med MO 1426. 

iolom oc hmendom sem iil ligger sdher löget hefuer fra fomo oc 
nygiu sngo vndan skyldho ksnnes ek at ek hefuer huan pssningh heian 
oc halfan firir fornaeinda jord aeflir {)y sem j koup okart kom iil san- 
ninda setto Ormer ]^oresson oc Anne Borgharsson sin insigli med mino 
insigli firir [>etta bref er gort var j Kinzara vik a sancte Niculaos dagh 
anno domini m^ cd^ xx^ v<>. Mathoard Buk kundipdr, at Hnstrn Ragnhild Herleiksdaiter gtiV sin Fread- 
kooe, Markrards Hustni Sigrid Nikulasdatter, Gaarden KUtasiad i Tbjöd- 
ling Sogn, hvis han fra Herlaug Pelerssön, Viebner, m. Fl. fik inddrevet 
hendes Arv eftcr Sonnen Eicind Brandstdm, 

Efter Orig. p. Perg. norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

710. 24 Februar 1426. Brynla. 

Ollom monnom ^eim som f»ett® breiT sia «dher hayne send^ 
Marquard Buk q. g. ok sin» kunniktgorande at a sanct® Hathies dagh 
anno domini m9 cd xxvi waro {)esser goder men a Brenlo m»der mik 
aheyrende ok ofuerwerande ^a ek lofuade srligha dande quinno hustni 
Ragnilde Herleikdotter at sekie kenne til handa oc hennae erwingis 
arff {)en bade laust ok fast som temdes ok hennse bürde erffu» eptir 
sin son Eywindh Brandzson gud hans siell hafue, ok swa fia pening» 
som hon hafde besyndelige standende ner honom ferst Herlaug Peth- 
ersson wepnsre Guttorm Endridzsson ok ^orlef Solueson, war j^et 
wart handerband j {)ess8ß dand« mann» ahoyro at kunne ek femeropden 
ariT oc peninga jgen soki« maeder reltae hennae ok hennae erfuingiae 
til hande {la gaff femempdse hustru Ragnilde synne frendkonae Sigrid 
Nyklis dotter mynne hustru eynae jord j j^iodling» sokn som nempnes 
KlastadsB {)riggiaß marka boU til aeuerdelighas eigho firir kostna&d ok 
vmak vnden hennae oc hennaer erwingiae ok vnder myk ok myn hustru 
ok warse erwingiae til aßuerdoligae eigho oc alz afnedes, ok til meyrae 
sanninde ok witnisburd vm wart ja oc handerbandh a bade haluo j[)a 
bad fornempd hustru Ragnilde ademempde dande men at setie syn 
jnsigle maeder myno firir {)ettae breff aer giort war a Brenlo dagh oc 
aar som fer seghir. 

Bagpaa med samiidige Hronder: breff vm hustru Ragnild HaerlagS- 

dotter, og: bref vm Klastadhae. 142& SU 

Jem, Biflkop i Oslo, kundgjAr sin Dom meliem Olaf JokdiMön, Prest paa 
HobAl, og Skjoldulf Thordar$ön, Prest paa Vestby, om Fordet iDgen af 
Indtfegierne af Gaarder Kirke paa Folio. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

711. 15 AprU 1426. Oslo. 

Ollom monnom theim ssem thetta bref sea ledher heyra sender 
Jenes med gudz naadh biskuper j Oslo q. g. ok sina kunnikt gerande 
at daghen nest eftir Tiburtij ok Valeriani anno domini mcdxx sexto komo 
ÜH oss j gardhe varom j Oslo, vare ksre syni sire Olafuer Jokielsson 
prester a Hobele, af einn® hairuo, en af annare sire Skiselulfuer Thor- 
d»sson prester aa Waestby ok lagdho their tha firi oss tili retta vm 
thet sem therre j millom war, vm Gardha kirkio prestlighs rentor, en 
bißggiaßs therra profue ok skilrike skodhadho ok athughdho sagdhom 
weer theim eftir godha manna raadhe af capitulo waro j Oslo sem tha 
hia oss waro, at jtempnan hsdhan j fra skall prestenn j Westby hafua 
ok fylghsß tiundar jnnar gangor vtfsrdher sem falla j fymempda Gar- 
dha kirkiosokn, ok offer thet sem faller ther vm kirkmesso daghen, ok 
sancti Laurencij dagh, tha han siegher ther messo eftir skyldu sinne. 
En prestenn a Hobele hafue firi starf sitt ok ttuonesto sem han ther 
gerer tidhakaup landskyld ok offer alt saem ther faeller tha han ther 
messo ssBgher vttan fymempda ij dagha. Til sanmdse her vm setti wi 
wart jncigli firi thetta bref er gort war d®ghi aare ok stadh scem fyr 
ssighir. 

Bagpaa med samiidig Uaand: dooms bref wm ok jnnar 

gangor som falla [i Garda] kirkiu sokn. Dag KaaaretsöHy Preat paa Stcnberg (i Ringsaker), og Thorsiem €hmmar$$öH 
udstede Transskripi af foregaaende Brev No. 549. 

Efter Orig. p. Perg. i oorske Rigsarkiv. Seglenc mangle. 

712. 15 April? 1426. Samsal. 

PflDt See ollum godhum monnum kunnikt at ek Dagh Careson 
prester a Stenbiergh ok forsten Gunnarson warom a Somsalom man- 
odaghen nest firir Magnus mssso a vii are ok xxx rikis wars wirdh- 
elikx herra herra Erikx meder guz nad Norigis konungx saghom ok 
yfuirlasom bref meder helom hangandom insighlom sua vattande ordh 
fra ordhe som haer aefter foelghir [Am fölger Brev No. 549.] Ok til 
sanninda sattom ok wi war insighle firir j^etta transcriptum er gort 
war a deghi ok are sem fyr sighir. »12 1426. 

Sexten Mipnd, der skulde paad6mme Arretvislen rocllem Sigurd Jonssön og 
Magnus Magnussöti angaaende Giske Gaard og Gods samt An-en cfter 
HaiikoH Sigurdssöfif udsstte efter at Forlig forgjeves var prövct med at 
afsige cndelig Dom i Sagen, indtil Erkebispen havde afgivet den til ham 
henviske Kjendelse, angaaende bvorledes Haakon Sigurdssöns Testamente 
ikal forstaaes. (j^r. No. 699. 700. 705.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske RigsarkiT. Af de 16 Segl mangle No. 2. 10. 15. 16. 

713. 6 Juli 1426. Bergen. 

üllom monnom ^eim sem {>eUa bref sea sBdder lieirsD ssenda 
Haruikt Hcnriksson Guttormer Beinktzsson ok Narfue Jascopsson vasp- 
nara Hauardher Bottoirsson Hermannus langhe Thorbiorn Herbiorsson 
laghman j Bergwin Thorleif Ellinghsson Olafuer Thoresson Jon Jfuars- 
son Aslac Vlfsson Paeder Jonsson Paedber Kaedelsson Thorer Jons- 
sön Endridh Haldansson Jon Ewindsson oc Thorgils Matthisson q. g. 
ok sina kunnikt gerande at a laugurdaghen nest firir sanctorum jn 
Selio dagh aa xxxvij aare rikis vars yyrdelighs herra, herrae Erikx maed 
gudhz nadh Noregs Swyrikis Danmarker konungher ok herthogh yfuir 
Pomren varum vi j biskupsgardenom j Bergwen. komo {)er t)a firir oss 
til retta eftir t)ui sem {)eir hafdho sam{)ykt. velbome men Sigurdher 
Jonsson af einni halfuo oc Magnus Magnusson af annare halfuu vm {)a 
deilu oc missaemiu sem {leira j millum er vm Gizsko ok Gizsko gotz 
ok arf eftir Hakon Sigurdzsson at ver skuldum sa^gia ein retth f^eira 
j mellom {ler vm. En afh t)ui at oss f)otte {)et mal stört vera ok vild- 
samt vm at doma swa akafligha helzst maedhan ey var vtskyrt maßd 
kirkiunnar dom vm ^ei testamentum ok giofuer sem fymempder Hakon 
Sigurdasson godra aminningar seghiz giort hafua eftir |>ui sem bref 
j^er vm vattha ok {)eir verdelige faedher herra biskupa sem her nu varo. 
hafdho vpskotet til herra erkibiskups j ]^rondeim j[)er vm at dema aeder 
ef han sva ville hiit at stefna ok befala nakrum j^et at gera aa sina 
vegna ok {)aen tiidh t)eir swa til bans vmdeme ^ei vpskoto, sagdhe 
Magnus fyrnempder at han vildhe siasifuer til erkibiskupenn koma f)er 
vm. ok en {)Oth ^er vaere vm domt {»otte oss firir margha saker {)er 
vilsamt oc vant vm at dema. t)y badhom wer ok raedhom fymempdom 
Sigurde ok Magnusse at {)eir skulde laeghia t)etta mall til einna vinligha 
saemiu vndher \j men aa huars j[)eira halfuu. En sidhan {)eir ey swa 
gera vildho ok malet t)urfli stora vm hughssan ok goth beraadh, sagh- 
dom vir j[)eim ath oll stikki skulde standa {)eira j mellum eftir {)ui sem 
nw ero {)au baedhe vm feligheeth ok Gisko ok Gisko godz arf ok oll 
stykki t)eira j maellum j feleghan dagh aeae {»er til at bodh aeder bref 
after komer fra herra erkibiskupenom huersso vm fymemt testamenti 1426. 515 

bref asndaz skal ok hwor fer vm doma skal ok f)er eflir ganghe retten 
ok dornen vm fyrnemt mnlemrne ok stände {»a daghen ok feligheten 
J)eira j millum eflir {)ui sein nusater, ok halfmanadh j)er vtaffra fjeim 
dagh er {)eir hafua til rcttha veret ok retthen hört vm t)elta mall. Ok 
til sannindc her vm settom vir voor jncigle fir |)etta bref er giort var 
j Berghwin a dsßghi ok aare sem Ter ssghir. Thorgeir Olafssön og Olaf Olafssön, Lagrettemiend i Roby^r^elagcn, kuDd- 
gjöre, at Anund Eysteinsson solj^to til Ualtard Ulfssan H Kyrland i 
Lofthus i Fardal og en Del af midtre Lid i Molands Sogn. 
Efter Orig. p. Perg. i Deicbmanns Biblioth. i Christiania. Scglcno mangle. 

714. 142*. Bakke. 

Ollom monnom f)eim sem fetta bref s©ia ©der hoyra ssender 
^orgeir Olafssön ok Olafar Olafsson svorner logrettomen j Robyggia- 
logom q. g. ok sin© kunnigt gerand© at midh varom j hia sagom ok 
heyrdom a ©n Anondar Oysteinsson s©lde jordenna m©d rad© ]^orgeirs 
Olafssonar halft annat kyllandh j Lopthu^onom j Fardale ok hudalandh 
ok kyrlandh j midhbonom j Liidh ok liggia fessar jarder j Molanz 
kirkiu sokn firi iiii merkar gulz fongildar n1©d ollom fieim lutom dk 
lunnendom sem t)er til liggar ok l©git hevir j fVa fomo ok nyio vttan 
garz ok jnnan iiii horstava j mellom fr©lst ok ak©rolaust firi hvariom manne 
firi mik ok minom efter komando(m) ok ollom logligom agongom, Hal- 
vorde Vlfssyni honom ok hans ervingiom til ©wyrd©ligo ©igo, ok serd©ilis 
ii kyr firi hurvo Uih sem Anondar atte {)er j. sva kenniss ok fyrnem- 
dar Anondar at han hafde heimpt ok vp boret hvam pening heilan ok 
halfvan fyrsta saall ok efsta ok oll t)er j mellom ©fter {»y sem j kaup 
^©ira kom. til sanninda her vm {)a s©ttom mit okkor jnscigli firi f)etta 
bref er giort var a Bokkom vidar Ardalls kirkiu laugordagin nestan 
efter h©lgalikams[dag]. jn anno domini m^ cd^ xx^ o.^ 

(^) Slutningen af Aarstallet er gansko ulasselig. Tkorald HalhtemssöHy Prest i Öjer, Nikulas Paalssön og Eirik ErlmgssÖn 
Lagrettemsend kundgjöre, at Orm Erlendssön og hans Hustru Aata Hern- 
mingsdatter gave sine Ddtre Anbjorg og Jngerd i Mcdgift 6 öresbol i 
Skygeberg i Muscdal, samt solgte til sin Maag Thorer Erlingssön hrad 
mere de eiede i Skygeberg for 4 Kyrlag. Qh, No. 556.) 
Efier Orig. p. Papir i nortke Rigsarkiv. Af de 3 Segl er No. 3 tiloven. 
I. 33 SI4 1427. 

115. 5 Februar 1427. Skygeberg. 

Ullom monnom f^cim sem ^elia brof sea seder hoyra sendooi 
mit Thoralder Halzsteinssun prester j 0ie Nikules Palssun oc Eyriker 
Ellingssun swarner logrello men q. g. oc sine konikt gerande at meer 
varom a Skyieberghc j Muscdale sydro syslonne j Gudbranzdoluin vm 
Agathe messo dagh a xxx viij«'© arc rikis vars vyrdcligs herra herr© 
Eyriks in»d gudz nadh Norigs konungs. sagum oc hoyrdom a al Ormer 
Ellendzsun oc Asa Hemmings dotier a>gtiin kona hans veilte {)uj vider- 
gangho firir okker at I)au hafde giruit Anbiorgho oc langerdhe cgne 
dettrom J)eire hwaria |>eire vj aura bool jerdcr j heymanfylgdh sine 
jn j fymempda Skyiebergh ma^d allom ficim luthum oc lunnindom som 
til |)eire fyrnempda jerder I®git hafucr fra forno oc nyio vllan gardz 
oc innan vndir |)8Dim oc feire jerfuingie til ajucrdeligho ajygho. jteqi 
kiendist oc |)au fyrnempd hion Ormer oc Assa ma^d ja oc hander- 
bande at {lau hafde seit f>orere Ellingssyni maghe {>eire pei I>aw atto 
meyra jn j ademempd Skyiebergh firir iiii kyriog al |)oim loknom 
skildo |)au anduardc fymempde ^orcre oll gamull bref firir opnempda 
Skyiebergh til »uerdelighe eygho eplir fyrre skilorde. firir sannindc 
skul settom meer vor insigle firir {letta bref er skrifat war a da)ghi 
oc are sem fyr segir. Tre Lagrettcmend knnd^Ore, at Ilallad ThorheUsson solgte Haavard Bo^ 
tolfssön 3 Löbsbol i Dal i Brunviks Sogn paa Nordhordcland Tor 6 
Kyriag. 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3die Scgi mangler. 

716. 11 Mai 1427. Vangen p. Voss. 

Ullom monnom |)eim sem ^ella bref sia edher hoyra sender 
Anbiorn Odzson j^orgcir Ellinxson Askel {)orsleinsson logreto men 
qvediv gudz ok sina mer vilham ydher kunnigt gera at {)ar varom mer 
j hia a Vanggenom a Vos sunvdaggen nesstan firi Ilaluardz messo dag 
anno domini m*^ cd<^ xx^ seflimo, sagom ok hordom handa band 
j^eira Hauardar Botolfsson o(k) Hallada {>orkelsson skildist [)at vndir 
handa band ^eira at fyr nemdor Hallader hafde seit llauafde J)riggia 
laupa bool j Dale med fiskki ok allum [)eim lunncndom sem iil jarda 
liggor ok leget heuir fra forno ok nyio frialssa ok aka^rolavssa firi 
kuerium manne, firi sex kyriag kendest ok |)a oft nemdor Halladdor 
]^orkelsson at han hafde vp boret af Hauarde fyrssla peneng ok efssla 
ok alla ^ar j millim cftir {)ui sem j kaup ^eira kom firi fyr nemt {)rig- 1427. «IS 

gia laupa boo! j Dale sem ligor j Brunuikka sokn a Nordhordolande. 
ok lil sannenda her vm sello mer fyr nemder logreto men var insig- 
li Sri fetla bref er gort var are ok degi sem fyr segir. To Mflcnd vidne, at de vare i Haistein Neridssöns Ligfa^rd (sjaund), og hörte 
lians Enkc Bolilde give Sira Eystein ^g Edsbergs Kirke ^ Markebol i 
söndre Bjemastad i Herlands Sogn til Bönnchold. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

717. mell. Septbr. 1420 og Septbr. 1427. Musethorp. 

üllum monnum faeim sem felta bref se aeder hoyra senda 
Hughi ]^oresson ok (J)oon Rolfsson q. g. ok sina mer vilium yder 
kunnukt gera at mer varom a Museforpe j syonde eflir Haistein Ne- 
ridhsson ok herdum at Botilda egin kona Haisteins afhende sira 0steine 
ok iEidzbergs kyrkio halfua mark bool iardar j sydre Bycemestadh tii 
benahals ok prestene til vidliuis som liger j Herrelandh sokn ok Hai- 
stein bonde henna hafde fyr gefuet ok bref |)er vm luder at han atte 
ok ti! sannindh seltum mit okor insigle firir [)etta bref er giort war a 
fymemdan stadh xviii are ok xx rikis wars virdeliks herre herre Eriks 
med gudz nadh Norikx konungh.. Gotshalk Könihssön, Prest i Lardal, Arne Helgesson og Nerid Björgulfssön 
vidne, at Sira Ketil harssön, Prest i Hjerdal, crlagde til Olaf Auduns- 
8ön og hans Sönnesönner fuld Betaling Tor 8 Markebol i söndre Flaleland 
i Hjerdal og flere andre Ting. 
Efter Oiig. p. Perg. i det kongl. Antiqv. Arkiv i Stockholm. Seglene mangle. 

718. 8 Septbr. 1427. Flateland. 

üllom monnom feim ssem |)etta bref sea ©der heire sende 

Gotskalk Konekason prester j Lagardate Am» Hclgeson oc Nserider 

Biasrgwlfsson iogrettamaen a Ta^lamarkennaß q. guds ok sin® kunikt 

gorande. at meer warom a Flatulande j Hiserdalse wppa efra Mariu 

msesso dagh. anno domini m® cd*^ xx^ vii® fy j hia oc hordom a. at 

Roalder Audonarsson ksendis ^xs med ja oc handarbande. at sire Ka^til 

Jfuersson* prester j Hjasredalse hafde luket Jjeim Olafusß Audonarssyni 

oc hans sonar sonom fult jorda wajrde oc alt for viij markse bol jorder 

j sudra gardenom a Flatulande j Hiserdala; oc sein ksetil seina mollogh 

oc aeit brodisem j yfuirgiof. jtem aen a sama daega^ ok are gafuo |)eir 

bade broder Haluorder oc Niclis Kaetilssynir honom Roalde aderncmf- 

33» SI6 1428. 

dorn sin pundz kstil nyian oc orymdaiL xa j yfuirgfiof oc {)8er med {»a 
borgadsB han Roalder tidnefder feiiii Jen fornefda jordh frselsa oc 
bseioiolla for sik oc alloin sinom asftirkomandoin. Til sanninde her wm 
ssttom meer war jnsigle for J)elta bref er gort war a dagh stadh oc 
are som forsiger. 

(>) ulyddigt, 

Erik Thorfinstön sflßlger et Löbsbol i Brekke \ Strindar-AattiDg paa Yos til 
Uaavard Botolfssön for 2 Kyriag. Qtr, nieste No.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste og 3die Segl tilbage. 

719. 24 Marts 1428. Finnen. 

rat kennest ek Eirik j^orGnsson med {^sso mino opno brefue 
at ek hefuir seit Hauarde Botolfssyni eit iaupsbol j Brekkom sem lig- 
gor j Strindar atong i Yangx kirkiv sokn a Yos frialst ok akserolausl 
flri huerium manne firi tav kyriag vndan mik ok minom eruinggium ok 
vndir Havar(d) ok hans erfuingia tii »uenleggo eigo kennest ek ok fyr- 
nemdor {>at ek hauor vp boret af Hauarde firi fyrsagt laups bool fyrssta 
peneng ok efsta sem j kavp okart ko(m), ok til sannenda her vm sellia 
{)ese goder men er so eita Anbiöm Odzson ok Anbiom Eirixson sin 
insigli med mino insigli firi {)etta bref er gort var a Finin a var frv 
aftan j fassto anno domini m^ cäfi xxviij<>. Dett Samme mageskiftcr 2 Löbsbol i Brekke til Brödrcne Haafoard og Odd 
Botolfssönner mod 2 Löbsbol i Lakhutme i Leiddal i Borgstrands-Aatting 
paa Vo8. (jfr. foreg. No.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet vedh»ngcr. 

720. 24 Marts 1428. Finnen. 

Pat kennest ek Eirik f^orfinsson med {>esso mino brefue at ek 
heuir skift jorddum med Hauard Bottolfsson ok Od Botolfsson fek ek 
{)eim brodronom tueggia laupa bool j Brekkom j Strinddar attong, en 
|)eir brodener fengo mer aftor tueggia laupa bool j Lakhusum j Leid- 
daj) j Borkstrenda atong, skal f>etta skifti standa vbrigdilega frilst ok 
aakserolaust firi kuarium manne til teuenlego eigo ok til sannenda her 
vm seile ek fyr nemdor Eirik j^orfinsson mit insigli firi |)etta bref er 
gort var a Finnin a v(a)r frv aftan j langa fostu anno domini m^ 
cd<* XX viij. 1428. «17 

Tt> Lagi*eUeins&nd vidne, at Söstrenc Ragndid og Aasa Eiriksdöiire skiftede 
fsdrene o^ mödrene Arv saaledcs, at Ragndid fik Best og Sadel samt 
halve Saterud i llofvin Sogn paa Farnes (Hedcmarkcn). 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl mangle. 

721. 28 Juui 1428. Myrkvid. 

IhsBt see oUom godhum mannum knnnikt at mit Ion BotolfTs 
son ok Ion Euindz son loghretto insen warom a Myrkuidbe som ligger 
a Furnesi a inanssdaghen neest septer sancti Johannes dagh a xix ok 
XX are rikis wars wyrdeligx herne herrae Erikx med gudz naad Noregx 
konungx ther ihia saghom ok hoyrdum aa at Rangdiidh Erikx dotier 
ok Aas® syster hsenner ssßtozst vm fadhur arff ok modor arfT sün a 
millom. war iha swb thera saatmaal ok sasa^t a giordh med iaa ok hand- 
erbande at fornaempd Aas« gaff Rangdide systor synne hsst ok sadhei 
j satmaal vm for saghden arff ok Rangdiidh skulde fylghi® ok asighs? 
halfft Ssetamdh er ligger j Hofwinsß sokn a Fwrnesi med lutum ok 
iunindam som theine lordh tili ligger tili freslighae aeigho tili sanninde 
haer vm settom mcer okor incigle fore thettae breff er giort war daeghe 
ek aare saem fyr saDgher. Hafer SlyrkarssoH og Omund Eysleinsadn, Lagreltemsend i Sogn, kundgjAre 
et cdeligt Vidnesbyrd om den Mishandling, som Asbjöm OUifssön harde 
övet imod Sigrid Eilifsdaiter, 

Efter Orig. p. Perg. i Borgens Masenm. Seglene mangle. 

722. 8 Decbr. 1428. Dale i Sogn. 

Ullom monnom ^eim som fella bref sc eder hcprae scndse 
Hafuer Styrkaarsson Omunder (Esleinsson suomer logrettomen j Sogne 
q. g. oc sina. kunnikt gorande at |)ar varom midh j hia. saghom oc 
hosrdom a at thwau skilrik vilne er so hcita J)orgyIss Yuarsson oc Asa 
Amulfsdotter logdo so hender a bok oc sworo fullan bokar eidh. at 
^ar varo tbe j hia j Awrlande a jola dagen eptir messona oc sagho a. 
at Asbiorn Olafsson reid eptir Sigridhe Elifs doltor oc felde hena med 
beste sinom so at annor hennar hond gek or lide oc meidde hennar 
hoegre hond storo sare oc reid so fra henne oc {»edhasn var hon boren 
thar tili nesta gardz. Oc tili sanninde her vm settom midh okor jncigle 
for fetta bref er giort var a Dale j Sogne jn festo concepcionis vir- 
ginis gloriose anno domini m^ cd<> xxviij<>. 518 1429. 

Fire Mend vidne, at Einar BJönusön paa egne og Döiires Gyrids og 7%o- 
rans Vegne enedes med sin Sönnekono Gunhild Thordsdatttr og bcodes 
Born 001 dorcs Arv efter hendes Mand Erik, 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i ChrUUania. Levning af 

Iste Segl Ulovcrs. 

723. 27 Januar 1429. Haathveit. 

Ullum mpnnam {»om sem [>etta breef sia a^der hceira ssendher 
Lodhen Olfuersun^ j^orbiorn Asbiornasun Fyngardher j^orsteinson oc 
l^ostein fNOstolfsun sworne lau^hrettes men q. gudis oc sina kunnokt 
gerandhe at mil warum a Hal)uetum j Vais sokn fM)rsdagben niesl 
leptir Pais messo oc a xl« aare werdeiegx herra berra Erikx meder 
gudz nadh Noregx konungx saghom oc h(Brdhoni a at Eynar Bioni-- 
sun {>aladbe |)il Gulnilde j^ordadottir sunar kona sinne ym {>ct fiarskipte 
sota war a tuptom »ptir Erike swn bans, kailade {»a fymsemder Eynar 
Biornsun sex men {>U meder bsggias f)eira samfiykt Guniida ^ordadot- 
ter, se oc skodha vm modhor arf dottra sinna som ey waro aen {)a 
heyman gefna j lausa fee, vm ^eer fengo swa mykit j {)eira lulb swa 
som fymsemder Eynar Biornsun hafde fengit Erike syni sinom, gyngo 
|)eir sex |)a saman sagho och at hugbdo f)otte {)om ey nser jemmykit 
wera a {>eira systrenna luth Gyrida ocb {»oranna forsagdhen modbor 
arf {>ere swa som ^ei Eriker brodber {)erse vp baar, badbe {>a {)esse 
gode maen Tyrnsemda Eynar at ban skulde weel goera oc latae benne 
bebalda {>essa lausa peninga som bon bafde vp borit ok ey apter Ia?g- 
gia, oc at ban sculdbe ssetia dosttrum sinum swa mykit fasta godz j 
mote ok goera |)eira lutb oc modor arf jepngodan som |)en Eriker 
brodber fer® bafde vp borit medhan ey rak laus® peninga til. En 
Eynar Biornsun {)idn8emder swaradhe f)ykker ider gode men oc sunar 
kono mynne {)et wara vsel giort f)a wil ek firir jdbr® skuld ok benna 
f)et gema gosra. beldo {>au {)a bandom saman tiidnempder Einar ok 
sunar kona bans Gunilde ^orda dotier opn^mpd meder f)eim skylord- 
um at bon skulde bebalda frelsliga alt {)et som bon bafde vp borit 
freist oc bemolt firir buorium manne, a?n Einar oc doetter bans fyr- 
nempde skuldo bebalda frelsliga alt {)et sem atter var a arftuptenne, 
ok {>er meder waro {)au saat ok alsat vm fornempdan modbor arf oc 
lause peninga swo at bworget skulde a annat k®ra ber septir vm for- 
nempda lausa peninga. Til saninda ber vm scetia mit ockar jncigle 
firir {>etta breef er giort var degi oc aare som fyr segber et anno 
domini m cd xxx.^ 

(*) Aarct Stemmer ci med Datcnngcn ovenfor, og er vel cn Skrivfeil for 1429, 
da Thorsdag efter Paalsmesse i 1430 bliver selvc Kyndclsmcsse 2 Febr. 1429. 519 

Fem Mend kund^öre, at Seemund Kolbeinssön solgte til Jon Baardsaön en Del 

af Gaarden Sydnes i Marie Kirkesogn paa Vigerö paa SöndmÖrc. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Yidensk. Selsk. Saml. i Throndhjein. Af Seglene 

vedhienge 1, 2, 3, 5, 6. 

724. 7 Februar 1429. BorguDd. 

Ollom monnom sem felha bref se ellr heyra sendha Olaf 
Pedbrs son Oniundhr Bardha son Pedhr j^orsteins son ok Pal Clemenzson 
ok Pinr Olafs son q. g. ok sina kvnnikth gerandhe ath wi warom j hia 
sagom ok hcyrdhom {)eira handfaa bandh Jons Bardha sonar ok S®- 
mwndhar Kolbeins sonar. skildezth I)ath wndber {)eira handha bandh ath 
fyrnerndhr Ssemwndhr sellde adrnefndhom Jone half .vi. mamata leigho 
jardhar j Synese som lighr j Mariw kirkiu sokn i Wighr j nyrdhra 
hlwtanom a Sunmsre for .xvii. merkr bwgilldhar. wndhan ser ok sinom 
erGnghiom ok ollom efler komendhom ok wndher fyrnefndhan Jon ok 
hans erGnghia ok efter komendhr til sewirdholeghrar eeignar ok alldha 
odhals frialsa ok hciinola fore hweriom manne, kendezth ok fyrnefndhr 
Sa^mwndhr ath han hafdhe wppboredh fyrsta peningh ok sidharsta ok 
alla |)ar j mille sem j kawp okarth kom for fyrnefndha jordh. ok |)ar 
wm ero mith sater ok alsaler wm fyrsagdha jardhar awra. til meire 
wiso ok sanendba her wm setthe fyrnefndhr Ssemwndhr sith jncighle 
med worom jncighlom for |)etha bref giorth j Aslaks gardhe j Borghwndh 
mana dagh fyrsta j fosto. anno dominj m^. cd^. xx^. ix^. Firc Mfcnd kundgjöre, at Arne Thorgeirsson og hans Hastra Äasla Tl^oslolfs' 
datler solgte 3 Markebol i Vatshjerre (jfr. No. 651) i Borrc Sogn paa 
Vestfold til vclbaarne Mand Markvard Buk, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

725. 8 Mai 1429. Tönsberg. 

Ullum monnum pceim ssem f>etta bref sas sder hera sendir 
^oralder oc Niculos Gunnars synir Helgi Sweinsson prester aToneime 
a Nesino oc Skogar ^orbiornasson q. g. oc sina kunnikth giorande at 
meer warum j Keikenum j Tunsbergi a sunnudaghen nest firi Haluardz 
messe dagh anno domini m^ cd^ xx^ nono saghom oc heyrdum aa. 
at |>eir heldo hondum saman af einne halfwo welboren man Markuard 
Buk en af annare halfwo Arne j^orgeirsson oc Asta j^iostolfs doter 
eigin kona Arna med fui skilorde at Arne fymemder selde ader nemdum 
Markuarde iii. mserka bol jarder j Waz kerre j nordre gardenum sem 
ligger j Borro sokn a WestfoUcnne frialsa oc hcimholla oc akaralausa 
Gri huarium manne med oUum lutum oc lunyndom sem til ligger leder tfSO 1429. 

leghet hafwar fra fonno oc nygio wttan gardz oc jnnan fra {>8eiin ocr 
{)eira erwingium oc til Markuardz oc hans erwingia tii »werdeliga 
eigu oc alz afredis. kendiz oc fyrnemd hiun Arne oc Asta at {)augh 
hafdo wpp boret af Harkuarde fyrstu peningh oc efsta oc alla {)er j 
miilum efler {)y sem j kaup f>eira kom firi fyrnemda jord. Oc til san- 
ynda her win setto meer wor jncigii firi {>etta bref er giort war degi 
oc are sem fyr sssgliir. 

Bagpaa med samme Haand: Bref wm iij marka bol ] Waz kerre 
a Borro sokn sem Markquard Buk kiepte. To Mfend vrdne, at Orm Griotgardssön solgte til iViftofax Thorgeirssm 4 Ld- 
ber Land i Gaarden »Andre HjondaL 

Efter Orig. paa Perg. i Dcicbmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mf^ngle. 

726. uden Dag 1429. uden Sted. 

UUom monnom theim som thettas bref sea ^edher hora sendher 
Thordher Thorbionnason ok Rawar Thordasson q. g. ok sinee kunnicki 
gerande at meer warom i hia ok herdhom a ja ok handberbandh Orms 
Griotgarssonar ok Nicolas Thorgeirssonar. kendis Iha fyrneindher Ormer 
at han hafdhe seilt fyrnemdhom Nicoiase iiii laupalandh j syndhre 
gardhenom Hioendalom fralst ok heimholt firir hvvarium manne alt afredis 
som til ligher ok legit hawuer fra fonno oc nygio vtangardz ok innans 
jtem kendis ok tha aternemdher Ormer at han hafuer vppboret fysta 
penning ok ofsta ok alla ther i mellom som i kauph theirsD kom swa 
at theim badhom vel at negdho til meira wissen ok belire sanendse setti 
mith war inciglle fire thet» bref som giort war are oc deigi som fyr 
seigir. anno domini mcd^ xxix. To Preslcr og fire Andre vidne, at Aslak (Thord?) Thordstön gjorde Tc- 
fltament cfter Gro Thorgeirsdatter^ og gav forskjclligt Gods og Lösöre til 
Presten i Eidsberg, Deigntes Kirke, Olafskloslret og Oraabrödrene i Oslo, 
alt til Bönnehold. 
Efter Orig. paa Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglenc mangle. 

727. 8 Januar 1430. Nakheim. 

Ullum monnum ^seim som {)fletta bref seia edher heyra sendar 
0sten ^ordason prestar a Eizsbergi, Tidikka Klausson prester a Rak- 
astadom Gyrder |>oresson j^orgeir Bergxson Grimmer Halfuarson oc 
Geileifuer j^orkelson q. g. oc sine kunnught gerande at mer warom a 
Nakkemom a sunnodagen nesta eftir {)rettanda dagh jola a eino are oc 1430. S2I 

xl rikis wars wyrdulegs herra Eriks meder guds nad Noregs kongs 
sagom oc hordom a at [AslakThor]d8BSon^ giorde testamenta eflir Gro 
j^orgeirsdoUer jtem j)ri . presta . oc eina mosso hafde hwar |)eira j 
Digranes kiorkio ku oc per meder offar oc lysyngh en serdeilis gaf 
j^order fymemdom syre 0yste(ine) eina ku til bonahaldh eina ku til 
Diggranes kiorkio til bonahaldh jtem eina ku til Olafs klauster j Oslo 
til benahaldh jtem eina ku tii grabrodra j Oslo til bonahaldh oc |)eer 
medder heelt j^ordar kosnadh medder morgöm godoni monnom oc 
kuinnom oc til sanninde settom meer var jnsigli firir |)etta bref er 
giort var deigi oc are som for seigir. 

(') Dette neppe rigtige Navn er i nyere Tid fremkommct ved A. Mörchs 
Forsög paa at opfriske den udslettede Skrift. Dcrvcd er tilligo enkelte 
Ord blevne ula^selige. Pave Martin F stadfiester den hidtilvierende Bukops i Bergen Aslaks (BoU) 

Valg til Erkcbitkop i Nidaros. 

Efter en Afskrift i den arnama^n. Sämling. Additam. No. 113. 4to. — Trykt i 

F. Johanne! llistor. cccic?. Island. II. 344 — 346. 

728. 27 Januar 1430. Rom. 

Martinus episcopus, servus servorum dei, venerabilibus fralri- 
bus universis sufTraganeis ecciesiaß Nidrosiensis salutem et apostolicam 
benediclionem. Romani pontificis, qvem pastor ille celestis et episcopus 
animarum, potestatis sibi plenitudine tradita, ecciesiis pr^etulit univer- 
sis, plena vigilii sollicitudo reqvirit, ut circa cujuslibet statum ecclcsisß 
sie vigilanler excogitel, sicqve prospiciat diligenler, qvod per ejus pro- 
videntiam circumspectam nunc per simplicis provisionis officium, qvan* 
doqve vero per ministerium translationis accommode, prout persona- 
rum temporum et locorum qvalitas exigit ecclesiarumqve utilitas per- 
svadet, ecciesiis singulis pastor accedat idoneus et rector providus de- 
putctur, qvi populum sibi commissum per suam circumspectionem pro- 
vidam et providentiam circumspectam salubriter dirigat et informet, ac 
bona ecclesi(e sibi commissae non solum gubemet utiliter sed etiam 
multimodis efferat incrementis. Dudum siqvidem bonse memoria) Eschillo 
archiepiscopo Nidrosiensi regimini Nidrosiensis ecclesiae praesidente, 
nos cupientes eidem ecciesia?, cum vacaret per apostolicae sedis pro- 
videntiam utilem et idoneam praesidere personam, provisionem ipsius 
ecclesiae ordinationi et dispositioni nostrae duximus ea vice specialiter 
reservandam: decementes extunc irritum et inane si secus super iis per 
qvoscunqve, qvavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingerel 
attemptari. Postmodum vero prcedicta ecclesia per ipsius Eschilii archi- «SS 1430. 

episcopi obitem, qri extra Roroanam curiain diem clausU suprciDum, 
vacante, nos vacatione hujusmodi Gde digftiis relatibus intellecta, ad 
proTisionem ipsius ecclesi® celerem et felicem, de qva nuUos praeter 
nos ea vice se intromittere potuerat sive poterat, reservatione et decreto 
resistentibns supradictis, ne ecclesia ipsa longse vacatiools exponeretur 
incommodis, paternis et sollicitis stadiis intendentes, posl deliberatio- 
nem, qvam de praeficiendo eidem ecclesiae personam utilem et etiam 
fnictuosam, cum fratribus nostris habuimus deiigentem, demum ad ve- 
nerabilem fratrem nostrum Aslacum episcopum olim Bergensem, in ar- 
chiepiscopum Nidrosicnsem electam, consideratis grandium virtutum 
meritis, qvibus personam suam illarum largitor dominus insignivit, et 
qvod ipse, qvi regimini Bergensis ecclesia^ eatonus laudabiliter praefuit, 
praßfatam Nidrosiensem ecclesiam seiet et poterit auctore domino salu- 
briter regere et feliciter gubernare, direximus oculos nostrae mentis. 
Intendentes igitur tam Nidrosiensi ecclesiae praedictae qvam ejus gregi 
dominico utiliter providere, eum a vinculo, qvo ipsi Bergensi eccle- 
siaa, cui tunc praeerat, tenebatur, de ipsorum fratrum consiiio et apo- 
stolicas potestatis plenitudine absolventes ipsum ad eandem ecclesiam 
Nidrosicnsem auctoritate apostolica transtulimus, jpsumqvc illi pras- 
fecimus in archiepiscopum et pastorem, curam et administrationem ipsi- 
us Nidrosiensis ecciesias eidem electo in spiritualibus et teniporalibus 
pienarie committendo, liberamqve sibi tribuendo licentiam ad eandem 
Nidrosicnsem ecclesiam transeundi, firma spe fiduciaqve conceptis, qvod 
dirigente domino actus suos praefata Nidrosiensis ecclesia per ipsius 
electi circumspeclionis industriam et Studium fructuosum regetur utiliter 
et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus 
suscipiet incremenla. Qvocirca universitatem vestram rogamus, mone- 
mus et hortamur attente, per apostolica scripta vobis mandantes, qvatinus 
eidem electo tamqvam membra capiti obseqventes exhibeatis eidem obe- 
dientiam et reverentiam debitam et devotam, ita qvod mutua inter vos 
et ipsum gratia gratos sortiantur effectus et nos devotionem vestram 
possimus ob hoc in domino merito commendare. Datum Roma) apud 
sanctos aposlolos, .vi. kalendas Februarii, pontificatus nostri anno 
tertio decimo. 

Pave Martin V overdrager Stavangers Biskop (Audun) at aflOse Kanniken i 
Nidaros Bergsvein Nikulassön af det Band, hvori han var falden som 
Ombiidsmand vcd RomcrhoflTet for Erkcbisp Eilif af Nidaros og Kanniken 
Sigvald Jonssön i disscs Proces med Pavens KIcrk Johannes angaacnde 
Throndenofs Kirkes Prtebendc (\ Senjen). 

Efter Vidisse i norske Rigsarkiv af 25 Juni 1431. Ncdeafor No. 733. 1430. »83 

729. 9 Marts 1430. Rom. 

Martinus episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri epi- 
scopo Stawangrensi salutem et apostolicam benediccionem. Exhibita 
nobis pro parte Bersweni Nicholai canonici ecciesie Nidrosiensis peticio 
continebat quod cum olim inter bone memorie Eschillum archiepisco- 
pum Nidrosiensem et quendam Sigwaldum Johannis canonicum dicte 
ecciesie ex vna necnon quendam Johannem Borssow scriptorem et 
familiärem nostnim super quibusdam canonicatu et prebenda ipsius 
ecciesie ac parochiali ecclesia jn Throndanes Nidrosiensis diocesis et 
eonim occasione partibus ex altera coram diuersis causarum palatij 
auditoribus orta fuisset materia questionis et in causis huiusmodi eciam 
Tsque ad diffinitiuam sentenciam inclusiue dicitur fuisse processum. 
Tandem prefatus Berswenus procurator eorundem archiepiscopi et 
Sigwaldi super fructibus per ipsos archiepiscopum et Sigwaldum ex 
dictis canonicatu et prebenda ac parochiali ecclesia perceptis necnon 
expensis damnis et Interesse pro parte dicti Johannis in huiusmodi 
causis factis passis et initis pro quadam pecunie summa tunc expressa 
amicabilem fecit composicionem obligans se procuratorio nomine eorun- 
dem archiepiscopi et Sigwaldi et eciam tanquam priuata persona sub 
excommunicationis sentencia et aliis penis et censuris ecciesiasticis 
jnfra certum terminum tunc expressum eidem Johann! de huiusmodi 
pecunie summa satisfieri procurare vel satisfacere cum effectu, consti- 
tuensque eciam procuratores ad conßtendum debitum ac submiltens se 
jurisdictioni generali auditoris curie camere apostolice sub modo et 
forma prout in talibus in Romana curia hactenus fieri consueuit. Et 
licet dictus Berswenus premissa pro fndempnitate et pace earundem 
partium fecisset et eosdem archiepiscopum et Sigwaldum loco et tem- 
pore congruis requisiuisset vt ipsi Johanni de predicta pecuniarum 
summa satisfacerent tamen ipsi archiepiscopus et Sigwaldus infra eun- 
dem terminum seu eciam postea diclo Johanni satisfacere neglexerunt 
seu non curarunt, et ipse eciam Berswenus legitimo impedimento de- 
tentus solucionem dicte summe pecunie infra prefatum terminum fecerc 
nequiuit, propter quod dictus Johannes obtinuit prefatum Berswenum 
per dictum auditorem excommunicacionis sentenciam et alias penas et 
censuras huiusmodi declarari incidisse et vt excommunicatum publice 
denunciari in ipsius Bersweni findictum dampnum et grauamcn. Cum 
autem sicut eadem peticio subiungebat archiepiscopus et Sigwaldus et 
Johannes memorati quorum res agebatur et pro quorum pace et quiete 
dictus Berswenus premissa fecerat viam sint uniuerse carnis ingressi, ffik« 1430. 

ac dictus Berswenas pro bono earundem parcium jnnocenter in hoios- 
modi facto interuenit, cupit ad gremium sancte matris ecclesie cam 
humilitate redire pro parte dicti Bersweni nobis fuil hnmiliter suppli- 
catum vt ipsam ab excominunicationis sentcncia et aliis penis et cen- 
suris huiusmodi absolui mandare et alias sibi et saluti anime sue in 
premissis oportune prouidere de benignilate apostolica dignaremur. 
Nos itaque huiusmodi supplicacionibus indinati fratemitali tue per 
apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis qui fuerint enocandi 
dictum Berswenum si hoc humiliter petierit ab excommunicacionis sen- 
tencia aliisque penis et censuris huiusmodi absoluas auctoritate nostra 
hac vice duntaxat, in formula ecclesie consueta, jniunctis sibi pro 
modo culpe penitencia salutari et aliis que de jure fuerint iniungenda. 
Non obstante felicis recordacionis Bonifacii pape viij predecessoris 
nostri qua cauetur ne quis extra suam ciuitatem vel diocesin nisi in 
certis exceptis casibus et nuUus vItra vnam dietam a fme sue dio- 
cesis ad Judicium euocetur. seu ne judices a sede apostolica deputati 
aliquos vltra vnam dietam a fine diocesis eorundem trahere presumant, 
et de duabus dietis in concilio generali, ac aliis constitucionibus apo- 
stolicis contrariis quibuscunque, aut si aliquibus comuniter vel diuisim 
a sede predicta indultum existat quod interdici suspendi vel excommu- 
nlcari non possunt, aut vltra vel extra certa loca ad Judicium euocari 
non possunt per literas apostolicas. non facientes plenam et expressam 
ac de verbo ad verbum de indulto {luiusmodi mencionem. Datum 
Rome apud sanctos apostolos vij ydus Martij pontificatus nostri anno 
terciodecimo. Helge Hoskoldssim vidner, at den afdöde Hr. Aslak Pedcrssön havde solgt 
Sira Thord paa Hoböl Öresbol i Slumner i Mosscdal, mod at Thord 
skulde paa Hr. Asiaks Vcgne bctale Biskoppen Hotedtienden, samt at Prc- 
sten lovcde dette og scnere erkirorcde Löftet opfyldt. 
Efter Orig. p. Paptr i norske Rigsarkiv med 2 ha^ngende Scgl. 

730. 14 August 1430. Ilaaböl. 

Ihet See ollom monnom kunnikt at ek Helge Hoskolsson 
witnsr [)et meth minna jnsigli j pesso opno brefue at herra Aslak 
Pedhersson riddare gud hans saal haue sagede firi mik at han hafde 
sselt sire j^orde som fordom song aa Hobolom .vi. aura bol j Stumner 
som liger vidt Skelfos j Hobelsokn (i) Mosse dalle j saa mataß at sire 
]^ordher fyrnemder skulde luka biskupenom howdtiundh aa herra Aslakx 
*"»orna oc sagde fyrnemder herre Aslaker sua msedhan ek atlhe her 1431. was 

enktit meira jordegodz oc hau war bystandands f^r efter al kepe 
})et |)y sielde ek honom ^et oc han aer min goder wen, heyrde ek oc 
{)et sire |>ord fyrnemden at seighia at han hafde k0ypt af heme Asiake 
adernepdom .vi. anra booll j fynienipde jordh j saa matie at han 
scuide luke biskupenom hwdtiundh firir adernepdan heme Asiak oc 
sagde sire ^ordher at han hafde lokit {la howdtiandh. ^U sanninds her 
vm sette maer wor jnsigle firir petUe bref Helge fomemder oc j^orer 
Taralsson firir fietta bref som giort war aa HoboU aa fnedaghen nest 
efter Lairanz wokn dag aa efaio are oc firitinde rikes herra Erickx 
meih gudz nadhe Norekx konongz. BjSm Sigurdstön og Sigmrd Rolfssöm Tidne, st Halvard SigwrdMsöm paa Han 
forte 2 Vidner om, at bans afdöde Hoslrn Borgild havdc givet harn 
Gaarden Gamalsrud i Skaoo, som han arvede efter Peder Bjfng, og Ual- 
vard hende derimod Xordgaarden i Ingredal. 
Efter Orig. paa Papir i norske Rigsarkiv, sammcnheft. med No. 634 og 734. 

731. 6 April 1431. IIud paa Thorsoes. 

Ollom monnom |>«iin saem |)ella bref sia aedher hoyrae sender 
Biom Syurgderrsson ok Syurgder Rolfsson q. g. ok syna kunnikt ge- 
randhae at mer warum a Hwndh som ligher j j^ossnessae j Amordh 
skipreidhc fredaghen j pascha wikunnae a ij are ok xl rikis akars wer- 
daligx herra herra Erikx med gudz (nad) Noregx konongs saghom ok 
hßrdhom a ath Haluarder Syurgdersson leidhae ij skilrik wilnae aer sua 
haeilha Jngeberg Hafuers dotlher ok Sigrid Asiaks dotlher a bok suoro 
med fullom aeidslaf at Borgildha a fyrnemdha Hwndh gaf syn ektha- 
bondha Haluardher fymemda ars giof nest epther fyrrabama dodhen 
Gamals rudh som ligher j Skawn skipreidh® som jek erfdh® efter Pe- 
der byngh medh minoin barnom ok Haluarder thidnemder gaf j motha 
giof huslru syna Nordhgardhen som ligher j Jngradal skipreidha j sua 
malha at lifuer Borgildha fyrnemdh efter Haluards lifuaß |)a skal hon 
fylgia^ Nordhgardhen til efuerdaligha eigho ok Haluarder l)ilnemder 
Gamals rudh med samom skilordhae. Til saninda hervm sellom mer 
akor jncigle firer ^etta bref aer giort war a deghi ok are sem fyr 
seghir. Gunnar Thoraldssön, Prcst i Valle i Sfctersdalen, og to Lagrellcm»nd i 
Robyggelag kundgjöre, at Thord Ormssön solgle 4^^ Koland i Kaldeberg 
\ Valle Sogn til Rolf Arnessön, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 886 1431. 

732. 6 April 1431. Valle. 

UUom monnom ^im sem ^tta bref saBia sder heyra säender 
Gunntr j^aralzson prester at Yallar kirkiu a Sartre, j^orgeir Olafsson 
Oiafvar Olafsson svorner logretomen j Robyggialogum q. g. oc sina 
kunnigt gerande, at meer varom j hia sagom oc heyrdom a, en I)esser 
heldo hondom saman, en sva hsita, af einne halFvo ^ordar Ormsson, 
«n af annare haifvo Roifvar Amason ok var fiet vndir {)eira handar 
bandh skilt, at j^ordar fyrnemdar ks^ndiss ^ess at han hafde sslt jordh 
sina halft vta kyyllandh j Ksldobsrgi scm liggar j Yallar kirkiv sokn, 
Rolfve Arnassyni frselst oc aka^rolaust firir hvariom manne sig oc sinom 
srvingiom oc ollom logligom a gongom medar oUom {>8Diiu lutom oc 
lunnendom sem {)er til liggar oc legit heuir fra fomo oc nyio vttan garz 
oc jnnan iiii honstafva j mellom, sva kaendiss oc j^ordar fyrnemdar at 
han hafde heimpt oc ,vp boret hvarn pening heilan oc halfvan fyrsta 
saall oc oEsta oc oll {)er j mellom efler {)ui sem j kaup {)eira kom, til 
sannynda her vm |)a settom meer vaar jnscigli firir |>etta bref er giort 
var at Yallar kirkiu fredagin nestan efter pasker jn anno domini m** 
cd<^ xxx^ primo. Ämäun, Biskop af Stavanger, meider samtlige geistlige Forstandere i Nidaros, 
Lunds, Upsalas og Bremens Stifter, at han efter Pave Martin V> Befalin^ 
har undersögt Nidaros-Kanniken Bergsvein Nihulassöns Sag med Pavens 
Kicrk Johanne» Borssow (ovcnfor No. 729), og efter given Bcmyndigcise 
löst ham fra det Band og andre kirkeligo Straffe, hvori han paa Grund 
deraf var falden, samt paaltegger Samtlige paa Bergsveins Forlangende 
lydeligen at opliese denne hans Aflösning i deres Kirker. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Bispens Segl vedhnnger hell, off Notariea 
Magnus af Vermeland har forsynet Slutiiings-Paategningen med sin Signatur, 

et Kors med Underskrift: Magnus Nicholqj, 

733. 25 Juui 1431. Stavauger. 

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Audoenus mi- 
seracione diuina sancte Stawangrensis ecclesie episcopus jn causa et 
causis infrascriptis a beatissimo in Christo patre et domino nostro 
domino Martine diuina prouidencia papa quinto judex et commissarius 
specialiter deputatus. vniuersis et singulis dominis abbatibus prioribus 
prepositis et decanis archidyaconis cantoribus succentoribus scolasticis 
canonicis custodibus tam cathedralium quam collegiatarum parochia- 
liumqve ecclesiarum rectoribus seu locatenencium eorundem vicariis 
perpetuis capellanis curatis et non curatis ceterisque presbiteris clericis 1431. 887 

notariis et tabellionibus publicis quibuscunqne per prouincias Nidrosien- 
sem Lundensem Vpsalensem et Bremensem ac alias vbilibet constitutis 
et eorum cuilibet in solidum ac illi vel illis ad quem vel ad quospre- 
sentes nostre litere peruenerint salutem in domino et mandatis nostris 
ymo verius apostolicis firmiter obedire. Nouerint quod nuper sanc* 
tissimus in Christo pater ac dominus noster dominus Hartinus diuina 
prouidencia papa quintus quandam commissionis bullam in cordula ca- 
napi per certum nuncium nobis presentari fecit quam cum ea qua 
decuit reuerencia recepimus huiusmodi sub tenore. [Nu fölger No. 
729 ovenfor}. Cum enim in causa huiusmodi que vertitur inter domi- 
num Berswenum Nicholai canonicum ecciesie Nidrosiensis actorem ex 
vna nee non legilimos heredes vel eorundem procuratores domini Jo- 
hannis Borssow quondam scriptorem literarum apostolicarum et fami- 
liärem dicti domini nostri domini Martini pape quinti partibus ex altera 
de et supra quadam pecunie summa vt superius in commissione ex- 
pressum est, coram nobis dictus Bcrsuenus constitutus et heredes dicti 
Johannis Borssow per nostras citatorias literas ad instanciam sui vigore 
dicte commissionis ad nos vocari Statute eis ad hoc certo termino 
obtinuit et citari, citacionis huiusmodi termino adueniente comparnit 
coram nobis idem dominus Bersvvenus niane hora [causarum] in aula 
nostra episcopali pro tribunali sedenti ad jura reddendum, et quosdam 
citatorios processus ab auditorio nostro contra supradictos heredes Jo- 
hannis Borssow vel eorum procuratores emanatos, ac eciam eiusdem 
citatorii processus executionem sub publica manu dicto processui retro- 
scriptam prout melius fieri potuit debite factam, facto realiter et in 
scriptis exhibuit atque presentauit citatorumque in eadem contento- 
rum non comparencium nee quidquam verbo vel in scriptis contra com- 
missionem nobis factam et presentatam ncque contra citacionem ad 
partes eorum per nos decretara vel eins execucionem de ipsis parti- 
bus reportatam et judicialiter coram nobis productam in huiusmodi 
causa dicere siue excipere curancium contumaciam accusauit, jpsosque 
conlumaces reputari et in eorum contumaciam eosdem citatos citari 
mandari ad dandum et recipiendum dariquc recipi videndum libellum 
siue peticionem summariam in audiencia nostra ad aliquem certum per- 
emptorium terminum competentem, et sibi et parti sue eundem ter- 
minum ad actum consimilem statui et assignari per nos similiter et in 
Omnibus terminis subsequentibus in causa huiusmodi obseruatis debita 
cum instancia postulauit. Nos itaque in hac causa a sede apostohca 
parcium suprascriptarum judex et commissarius specialiter deputati, 
taliter et sepissime a dicto domino Bersweno requisiti. dictos citatos »28 1431. 

non comparentes neque huiusmodi diei termino vel aliornm dierum 
subsequencium terminis in aiiquo. licet sufficienter et vsque ad horam 
dcbitam exspectatos satisfacere curantes neque libello huiusmodi per se 
vel suos subslitutos aliquid respondentes nee aliis actibus et terminis 
coram nobis per dominum Bersuenum judicialiter obseruatis super ar- 
ticulis libelli satisfacientes reputauimus quod ad actus et terminos hu- 
iusmodi merito prout erant exigente iusticia contumaces et in eorum 
contumaciam dictum dominum Berswenum inuenimus ex actis huius- 
modi cause omnes terminos sibi assignatos pro jure suo solicita dili- 
gencia obseruasse, et contenta in eins libello nobis realiter et in scrip- 
tis oblato quantum sufBciebat pleniter docuisse, quando jdem dominus 
Johannes Borssow dictum Berswenum in Romana curia vinculo excom- 
municacionis aliisque penis et censuris ecciesiasticis vt serius in com- 
missione obtinuit innodari sibi in non modicum periculum anime damp-« 
num et grauamen, et occasione eorum ad magnam inopiam verosimi- 
liter est deductus. Nunc autem ipse dominus Berswenus actor in hac 
causa principaliter representans se sepius coram nobis in iudicio humi- 
liter et deuote, flexis genubus debita cum instancia peciit se ab huius- 
modi sentencia excommunicacionis penis et censuris absolui, oiTerens 
se judicio sisti seu de parendo juri caucionem quantumque sibi possibile 
fuerit dixit se paratum fore partibus exaduerso congrue satisraciendo 
respondere in dicta obligacionis causa si et quum ipsos contingat sibi 
super hoc moucre legitime questionem, vnde citatis ad hoc dictis here- 
dibus domini Johannis Borssow vel eorum substitutis licet contuma- 
citer absentibus recepta ab ipso excommunicato prius juratoria caucione 
secundum Formam juris de judicio sisti et parendo juris congrua satisfac- 
cione facienda in huiusmodi obligacionis causa eundem dominum Berswe- 
num ab huiusmodi excommunicacionis vinculo aliisque penis et censuris 
auctorilale apostolica nobis in hac parte tradita hac vice in forma eccle- 
sie consueta absoluimus ipsumque communioni fidelium ac participa- 
cioni ecciesiasticorum sacrorum rcstituimus iniuncta sibi pro modo 
culpe penitencia salutari. Quo omnia et singula predicta vobis Omni- 
bus et singulis supradictis et vestrum cuiHbet in solidum insinuamus 
intimamus et ad vestram et cuilibet vestrum noticiam dcducimus et 
deduci volumus per presentes, vobis nihilominus et vestrum cuilibet 
in solidum auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte in vir- 
tute sancte obediencie, et sub excommunacionis pena quam in vos et 
vestrum quemlibet canonica monicione premissa ferimus in hiis scrip- 
tis nisi fecerint que mandamus districte precipiendo mandantcs, qua- 
tenus prefatum dominum Berswenum Nicholai principaliter per nos 1431. 8S9 

vt premitlitur absoiutum in vestris ecciesiis. monasteriis et capellis sin- 
gulis diebus dominicis et festiuis dum ibidem populi maltiiudo ad diui- 

na audiendum solennia aut alia congregata fuerit, et alibi 

vbi quum et quociens expediens fuerit et pro parte dicti Bersweni prin- 
cipaliter fueritis requisiti seu aiius vestnim Tuerit reqnisitus jta tarnen 
et in hüs exequendis vnus vestrum aUum non exspectet nee alter pro 
alio se excuset publice alta et intelligibili voce nuncietis et faciatis 
ab aliis quatenus in vobis fuit publice nuntiari, quem nos eciam pre- 
sentis tenore sie absoiutum nunciamus contrarium vero facientes in 
nostris sentencijs prout in scriptis late sunt nostro facto volumus sub- 
iacere, absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras 
excommunicacionis sentcncias incurrerint quoquomodo nobis vel . . 
. . . ori nostro tantummodo reseruamus. Jn qüorum omnium et sin- 
gulorum fidem et testimonium premissoruin presentes nostras absolu- 
cionis literas seu presens publicum instrumentum huiusmodi nostram 
absolucionem in se continentes seu continens exinde fieri, et per Mag- 
num de Wermeland notarium nostrum publicum et cause huiusmodi 
coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandamus 
nostrique sigilli appensione jussimus et Tecimus communiri. Datum et 
actum Stawangrie in curia nostra episcopali sub anno a natiuitate do- 
mini millesimo quadringentesimo tricesimo primo. jndiccione nona die 
vero lune xxv. mensis Junii hora terciaiHim vel quasi pontificatus 
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Martini diuina 
prouidencia pape quinti anno quartodecinio nobis pro tribunali seden- 
tibus ad jura reddendum presentibus ibidem honorabilibus viris et 
dominis Berone Thorcri Gunnaro Erici Olauo Erici canonicis dict43 
Stawangrensis ecclesie Haquino Swenonis presbytero et Berone dekn 
testibus aliisque plunbus ad prcmissa vocatis specialiter et rogatis. 
Ego Magnus de Wermalandh clericus Scarensis diocesis publicus 
auctoritate imperiali notarius dictique reuerendi in Christo patris 
ac domini domini Audoeni niiseracione diuina episcopi Stawan- 
grensis judicis et commissarij huius cause coram eo scriba. Quia 
premissis omnibus et singulis dum sie vt premittitur agerentur et 
fierent vnacum prenominatis testibus piis interfui eaque sie fieri 
vidi et audiui at jn notam recepi de qua hoc presens publicum 
instrumentum absolucionis et publicacionis manu aliena me alijs 
occupato negocijs scriptum et in hanc publicam formam redegi 
fiicque de ipsius domini episcopi et commissarii mandato me sub- 
scripsi et signo meo solito et cons^eto vnacum sigilli eiusdem 
domini episcopi judicis et commissarij appensione signaui jn Odern 

I. 34 «3» 1431. 

et testimonium omniam ei singulonmi premissorum requisitus pa- 
riter et rogatos. 

Sigurd SJofttrsiin Borgar thingslagmand tfldömner HaUard Sigurd$9i»y i Ao- 

ledning af Otmülf Gwmarssötu Fordring, Fjerdiogs- og Tiendegave efler 

hans Hustru Borghild, og sUdffester det mellem MgiefwWerne i sio Tid op- 

rettcde Formuesfiellesskab. 

Efter Orig. p. Perg. i noi-ske Rigsarkiv, sigillatorisk forbundet med No. 634 og73]. 

734. 3 JuU 1431. Sarpsborg. 

Ollom monnom f>8Dim som {»ette brer see eller heyra sendar 
Sigurder Siofarssau Borgaf)ing8 loghman q. g. oc syne ek vill *f)ydd*- 
her kungera at kom firir inik oc alla loghrctona i Sarsborgh a ahna- 
neleghe logh{>inghi a tysdaghen neesta oftir Pedhersmesso oc a odro 
are oc xl^« rykes mynss werdulix herra Eirik medder gudz naadh Nor- 
eghiis kononghs af einne holfw Haluarder Sigurdzsson oc af annare 
holfw Onnulfwer Gunnarsson. kieffirde ^a Onnulfwer Gunnarsson, til 
adhememfs Halfiiardz vm arf ofUr Borgilldo ^oress dottor, teedhe {»a 
famffimder Haluarder bref vndcr goodhra inanna jnsighle som her eer 
vidherfesth och f>8eir som waro j brythlaupe fernemfss Haluardz och 
adhnemfde Borghildo och heyrdho {)£iir pmr lyysth kaufmala ^seira mel- 
lom swa at {>et war helfnigx felagh bsßdhe j lausso oc fosto oc alth 
{»et som {)seim kynde til fiar at falla. jtem swoor eith skilriikth vithne 
er swa either Herman nyman oc a book swor medder fullom eidzstaf 
alh swa vaar fememdra hyona kauppmale Haluardz oc Borgilldo som 
farnsmdh bref f>er vm vaathar. jtem ks&aerdhe l)a ^Ofnulfwer tili Hal- 
uardz om f>eer giafuer som ofneemder Haluarder oc Borgliilda hofdo 
gefuet hwarth ^seira odhro, oc thedhe ^aa tiidna^mder Halfuarder ^er 
bref vnder godhra manna in sighlee som her er vidher feesth om ad- 
hernemfder giafuer. jlem en tiidhnemder Onnulfuer vill eyghe halda 
{>ffi8er giafuer som tiidhnemfda Borghillda hafdee gefueth ofnemdom 
Haifuarde bonda synom, ^a war {let myn domer oc laghar *osk- 
ruder, at ofnsemder Haluarder skall {)a hafua fiordonghs giof och 
tiunda giof som logbok waattar ofUr Borgilldo hussproy syna. jtem 
war augh f>et myn domer at standa skall {)et helfnix fslagh som waath- 
ar fer j brefueno om tiidnsefda hyyon. Oc til mere visso f>a setto 
{besser godher rasen sin insighle firir t>etta bref medher myno som ^a 
neer waro xr swa eitha Biorn Siggurdzsson veknare oc Sigurder Bi- 
omsson koorssbroder j Osslo er gorth war deghi oc are som for 
ssgbir. 1431. SSI 

BorgarthiDgft-LafiuMd Sigurd ^ofarssSm og 4 andre M«nd udstede Vidne«- 
byrd om, hror den rette Markegaard m. v. mellem Gaardene Krosnes 
og Stuvarud gik, ifölge den SOaarige Jon Roaldssöns edelige Fror. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

735« 7 Juli 1431. Krossnes. 

Ouom monnom ^mm som {)etta bref sea sedher heyra (senda) 
Sigurder Siofarsson Borghafiings loghman Olauer Vlfsson ^order Paedh- 
ersson Eriker ^or[ge]irsson ^orgeir Psdersson q. g. oc syna ^mellinz 
|»ydher kungera at mer warom a Krosnese a laugurdaghen neesta firir 
sanctorum jn Cello oc a odhro are oc xl^« rykes waarss werdulix herra 
Eiriks meder gudhz nadh Noreghiis konongs oc varom mer {»a vidher 
merkes gard stasnder mellom Crosnese oc Stuuarudz auster j ana oc 
T6BSter j bergteth saghom oc heyrdom a at Joon Roaldasson hanselde 
j^oordhe Gunsteinssyni swa hiaandhe vithnissbord at fornonifder garder 
war reetther merkes garder millom adhememfs Crosness oc Stufiia- 
rudz oc eigher oc ekkl {»en a Stuwarudi sither nordan at merkes gard- 
henom vthan vsßghen vester j gemnom ^wa^r gardhen oc {)0 skall 
w8Dra a skythlla lidh {)eUc vill han b<edhe sweria oc b«ra neer 
^eer ^esse vidher f)arf oc einghen man eigher fiardriflh *eigher ves- 
tan edher sunan tili Krosness oc sagdes fornemdh vithne vera atia- 
tighiw ara gamallth oc ^er vpfoeth j grsnnene oc til sannynde set- 
tom roeer woor jnsigh(Ii) firir ^etta bref. 

Bagpaa med Haand fra 17de Aarh: Om Crossnnes paa OnnS0ntL Fire Lagrettcmend knndgjöre, at Oudrid Jorndatfer paa Haraldstad i Kvik« 
ner i Nordre Gudbrandsdal for Kolbeim Presi paa Fron udtrykkelig er» 
klsrede, at hun aldrig Iiavdc selv oller ved Andre givct Klostre eller 
Kirker nogen Lod cller Del i Haraldstad ellcr andet Gods, hun ejcde 
paa Kvikner. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

736. 10 Mails 1432. Haraldstad. 

Ullom monnom theim som thette brefl* see <edher heyre sende 
Eriker ThorsUeinsson Arne Paalsson Otter lOaersson och AmeBiorns- 
son swome loogretes nuen q. g. ok syne kunnikt gerande ath meer 
warom a Haraldstadom som ligger a Kuiknom j Holdlidene j nordre 
fylzlene Gudbranzdala manedaghen nesst ffbre Gregorius messo a iü 
are ok xl. rikis waars virdeligx herrc herre Erikx medher gudes naad 
Noreges konungs i hia saghöm ok heyrdom a atli Gudriid Jonss dotter 
helt j hond sira Kolbeins preste a Frone oc vidherksndes ath hon 

34* SSS 1432. 

haffde hwarske seit goldet leder geflftied nogoth vette jn j Haraldsiade 
fyrnempt hoaske til klauster ledher kirkio swa badh hon sigh gud til 
hielpe eingen oc anner medcr hsnne jayrde ffidher vitthorde; singen 
och anner jord som hon eiger a Kaiknom. Til sannynde her vm siette 
roeer woor jnsigle Sbr thette breff som giort war a deghi oc are som 
fyr seghir. To Micnd kundgjöre, at Ktkolas Harald»9&n o^ hanf (Instni solgte ^ Öres- 
bol og 15 Penningsbol i Fjeld i Löken Sogn i Höland til Asgrim Bjiim»- 

Efier Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Cbristiania. Seglcne mangle. 

731. 6 April 1432. Uenoes. 

Ullom monnom them som thetta bref hosra fedher se sender 
Jon Storson ok Jon Haraldzson quedio gods ok sina konnit gerande 
ad mer varom j Hemnes kirkio garde dominica passionis anno domini 
m^cd^ XXX secundo saghum ok hoprdum ad the huldo handom saman 
af cino halFuo Asgrim Biornson en af adro halFuo Niciis Haraldzson ok 
Rangnil Narfua dotier eghen kona hans med thy skilorde ad the ken- 
des fomemd badhen hion ad the hafdo seelt fornemdom Asgrime halft 
sianda eres boll jordar xv penningha boll j Fielle som ligher j Loski- 
OBne sokn a Hoelandom freist ok hemolt fore hvariom manne med lutum 
ok lunindom som ligher ok ligad hafuer fra fomo ok nio vtan gars ok 
innan fra them ok tera arfua ok vnder Asgrim ok hans arfua til euer- 
deleka egho kendos ok badhen hion j samma hafn)da bände ad the 
hafdo op burid foersta penning ok osfsta ok alla ther j millom epter 
thy som j kaup tera kom til saninda her vm setiom ver var incigle 
fore thetta bref giort var deghi ok are som fore segher. Berltmg PelerMsön, Fogcd i Skicns-Syssel, indmelder til Kong Erik paa Hr. 
Svarte Jens's Vegne de ncrmerc Omstiendigheder ved Vigletk Ölfer»- 
«dfu Drab paa Kikulas KetiUsön, som forefaldt i Julen paa Medfal i Sol- 
heima Sogn. Han oplyser, at Vigleik samdögrcs havde lyst Orabet og 
stillet Borgen for Böderne til Kronen. 

Efter Orig. p. Perg. i Deicbmanns Biblioth. i Christiania. Seglet Tedhenger. 

738. 21 Juni 1432. Skien. 

Sinom wyrdelighom herra herra Eirik med gudhs nadh Noriks 
Danmarks Sweiriks Wsndha oc Gautha konungher oc hertogher ifuer 
Pommeren h«ilsar ek Haerlaugh Pssdhersson foghuth i Skidhassysslo a 1432. SSS 

• 

iTvcBlborns mans wiegna herra Swartha tenisse kffirligba med gudh oc 
mina skyldugha edhmiuka ibisenislhse kunnikt gorande ydhrffi nadbo 
at efter ydhro bodhe oc brefue war ek a almanligha stsfno i Skidho 
a laughurdaghen nest firi Ions woku a xUii aare rikis ydhars nadhe oc 
took ek proof Wigteik Oifuersson er at skada wardh Niculos Keiti- 
ulsson wforsynio hiawarandhom oc loglighom firisUempdom aerfwinggi- 
om bins dhaudha, war thetta vpphaf theira at their waro a Msdhraile 
i Soleims sokn a viij dagh iwl» at kwcDldi nv ncsth er war, oc waro 
tho badher bodhner hsiman til fra siin, tba er Iseidh vppa kwsldha^n 
gegh tba Vigiseik oc lagde sig vtbi »ina sseingh oc tho thuert ofuer, 
sagde tba Thordber Torbiornsson boondhsen i gardenom til Niculos 
gagh oc Isesegh tbik i hla Wigteike oc sva giordbe ban oc gegh tba 
Thordber oc lagdhe eitb hordselagb vndher baeggias theira howudb, 
som the bardo teighidh s^ina stund sagde tha Niculos sigh ekki getidh 
teighidh i skithne luktbinne theire som ther war stoodh Wiglsiker vpp 
oc gegh fram a golfuet oc risthe stakkan sin oc sagde sigh m wara 
skithnare »n han war oc gegh swa vtbi gardhen oc Thordber Tor- 
biornsson ffifther honoin oc gegh swa Niculos vth sfter thaeim sn Vig- 
teiker leeth sighae sigh afther i mothe Niculose oc stak swa optnaemp- 
dsDn Niculos i briosthet oc ther ar doo ban. Thetta vpphaf swor oft- 
nempdher Thordber a book med fullum sidhstaf sn Thor» Staeiners 
dotther oc a book swor swm thessa ordh oc tho ekki all tbi hon laa 
vtbi kafuanom widher stoFwnnas teidde mn ofth nsempdber Wighteiker 
ij skiirik vithne er swa sitha Arne Niculosson oc Olof Tostasins dott- 
her oc a book sworo med fuIIum sidhstaf at Wigiseik kom til theira 
samdoghres bwadh skadha Niculos bafuer a fseingidh ther er a^inghin 
radhandc sedber walddande vttan ek, bafde thet oc fyrnempdher Ar- 
ne i sinom asidbstaf at oflnempdher Niculos Keitiulsson war slaghen 
sakklauss swa lysthe tratnempdher Wiglieiker Oifuersson sislfuer firi 
honom, bafuser oc oflhnempdber Viglseiker sa^th wissaen firi thaegn oc 
frtdhkaupp vm ban profuas at botha manne kunne ek asi sannarae prof 
faa at thesso maale standher nw til gudhs nadh® oc ydbrae vm bans 
landbswisth til sanindha3 ba&r vm saetti ek mith insigle firi thetta bref 
er giort war a dasighi oc aare sxm fyr sasighir. »43 1432. 

Alf Gmdkrand$$im vidner, ai Sira S^ioidmif Presi paa Vealby kvilteretfe 

Stp' SteimsÖH for alt hvad han havde pantsai ham i BrmmdMiad i Soner 
Sogn paa Folio. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv med 3 bnng. ScgI. 

T39. Septbr. 1431 - Septbr. 1432. Brandstad. 

UUiim monnum {)eiro sem f)eUie bref sea leder heyr» sender 
Air?er Gvdbrandsson q. g. ok sin kunnikt gerande at ek var a BraiH- 
atadam i San» sokn a FoUo : a firidia are ok xU« rikis vyrdelix herre 
herr» Eirikx med gud nadh Norex konnngx : saa ek ok hceyrde a 
at ^aBir hteldo handum saman af eins halfv heeiderligin man sire SkioM« 
▼Ifvcr prester a Veeslby a Folio; en af annare half? Styr Sveinsson 
med {»y skUorde at fymssmfder sire Skioldvifer gaf ader nsmfdan Styr 
Sra^insson kvittmn ok allungis lidugan firir alt fiat sem han hafde set- 
tet a fym»mfdum Branstadum btede firir hus ok jord ok lanskyld. jtem 
hcByrdum mith {lorgha^ir Alfsson ok Biom Gunne^rsson loghrettis mmk 
at fymemfder sira Skioldvifer kendist firir oker at han hafde geyith 
adernemfdan Styr Sveinsson kuitta^n sem fyr segir i brefveno. til san-» 
nynde settum mer vor jnsighle firir ^ett» bref er giort var a deghi oc 
aare sem fyr segfair. Stmdulf Thordssön, Fogdenf i Skicns-^Syssel Herlautf Peierssöns Lensinand, 
indmelder til Kong Erik OmsteDdighedcrne ved Bergulf Olafssdns Drab 
paa Tof JantsSn, (jfr. No. 744.) 

Efler Orig. p. Perg. tilhör. Sognepr. S. 0. Wolff. Renimcr efter to Segl, 

ocr mangle. 

740. . 26 Seplbr. 1432, Mo [Thele-^]. 

iSinom wyrdelighum herra herra Erike med gudz nadh Noreges 
Danmar(k)es Sweriges Wenda oc Gota konnnge oc hertughe ifuer Po- 
mern säender Saudulfuer ^ordhasson Isnsman Herlaagh Pssdherssons 
foghet» j Skidhasyslo. sina skyldugha edhmyiika {Henost oc helsso med 
waarom herra, ydre nadh oc herradom knnniktgerande, at ek var a 
rsttom stemfnostadh j fyrnemde Skydhasyslo anno domini m^' cd xxx® 
secundo,fredaghen nest firi sanctse Michisels dagh j fnllo vnibodhe fymemda 
Herlaugx, oc efler ydro brefue oc budhe. lok ek prof wm aftak Iowa 
Jonssonar, er Berghulfuer OlafTsson vardh at skadha vfirisyniu, hia- 
wserandom oc logligha firistemfdom erfuingium hins dauda. Tok ek 
tha ij skilrik witne wm vphafT ok widheraatto ^eira. sem swa eita Jo- 
ron Gunnulfs dotter oc Gunnilda Roaldss dotier oc a book sworo med 
fuUom eidhslaf, at Towe Jonsson heg BerghulfT fyrnemdan owan firi 1433. »3» 

kns»i saklansan j fyrsto deelo ^eira oc waaro ther wm ey en ollun- 
gis satir, wn f>o var swt a komen oc Bierghulfuer bar vp af Towa 
aderncmdom xiij merker gilda firi sin skadha sn en ketel stodh sn {»a 
vbetaladber swo godber sem iij merker gilda. oc thenna satmala sworo 
ij skilriik vitne sem swa eita ^iostolfuer Gunleiksson ok Kstill OyulflTs- 
son, «n per efiter at, gek Berghulfuer fymemder heim til ademem- 
dan Towa, oc krafde sina peninga. oc badh at han sculde icke lenger 
gora daare äff honom firi meidhing sina, en Towe fymemder swa- 
radhe, bual bauer iek loruet thic, thet iek hauer ey haldet, efter ^ui 
sem eigbin kona hans sem fssU sannadhse, swaradhe {)a ^rattnemder 
Berghulfuer, ja wiltu swa med ()y fara, at thu dyll firi. ^a mon I>et 
ey wiel vera, oc heg swo genistan fymemdan Towa iij hug sem han 
dedbe äff. Item tok ek ij skilriik wiglysinger witne sem swa eita Ne- 
ridher Reidarsson oc Asiaugh Helghadotter oc a book sworo, at Bergh- 
ulfuer adememfder kom til Moon samdegres oc lyste {lesso wighe 
logligba firi ()eim. sem wunnet var fredaghen j pascha wiku j heimili 
bins dauda, wten adhra gridhastadhe, hefuer han oc sst visso firi {»egn 
oc botom ef han profuazst at botamanne. Oc stsender nw til gudz 
nadh oc ydra min herre wm bans landzuist, kunne ek oc ey ytermeire 
prof faa at f)esso maale. Oc tili sannenda her wm sette ek mit jn- 
cigle firi {»etta bref, er gort war a daegbi oc aare sem fyrseghir. ThorMlein Bjthmtsön, Prest i Hvideseid, og Gudulf Krisliamssöm, Foged i 
Skienssyssel, kundgjöre, at Gunleif Audutusön frikjendte har (Roar) 
Germundssön og Hustru Tor al Del i Gunnar Aslakssöns Drab paa Gun- 
leifs Broder Haltard, 
Efler Orig. p. Pcrg. i Deichmanns Bihlioth. i Christiania. Segicne mangle. 

741. 31 Marls 1433? Thveit. 

Ullom monnom them sa^m thetta? bref sea tedher hoyra ssndhse 
sire Thorstein Biomson prester a Hwiteseidh Gudulfuer Kristiamson 
fogute j Skids syslo ok Bergulfuer Va[Uiu]fsson logrettes man q. g. 
ok sinaß kunikt gorandhe at mer varom a Thweith i Thridiungenom 
[er] ligger i Thslamarkinne a tisdaghen nest eflcr kisDrlasunna anno 
domini mcdxxx^' [iii^ saghom] ok hordhom a at Gunisifuer Auduns- 

son gaf med ja ok handerbandhe luar^ Germundson ok 

Ewindzdotter egin kona hans kwitt« ok allungis lidhugbse for segh ok 
ollom loglighoni agonghom for tha radhesak sem fyrnemfdom hionom 
var gefuen vm allak Haluardz Audunssonar broder fomemfdz Gunleifs 
sem Gunnar Aslaksson vardh at skadha oforsynio. Ok til sanyndo ^^36 1433. 

sm\Ue roer var jncigic for Ihettie brer Qsem^ gort var dagh ok ar aeoi 
fyrseghir. 

(') Dttcringen er balv udtlettet, og den retle L«Miii|ir gjorl ofikker reit 
feaere Tibkrift. MMtke flatr der vi euer vii. ~ («) Kao b^ hetei: 

Ruar. 

Amt KlemefUiiön, valgt Biskop i Bergen, ndftedcr Gjcldsbrev tU Meng firift 
for 100 sviere engelskc Nobcler i Giild, som han lover ai beule indes 
DiPste Paaske. 

Eiter Orig. p. Perg. i danske (ichcimearkir. Seglene Tedhfenge. Bispens bar 

Omikriften: ;$. Amoldi Clementit» 

742. 1 August 1433. KjöbenhavD. 

Alte m»n thetle brelT see eller here hidser jech Arend Cle- 
mentssen electos ok confirmatus til Berghens kirke ewynnelighe meth 
guth. lech kungor all» m«n, som nw «ere ok komme skule, mech 
skaldugh at wa^re boghboren herre och ferste myn nadighe herre 
koning Erik koning i Danmark Swerighe oc Norwe ok hertugh i Po- 
mffim hundsrthe swane engelske nobsle. hwilke fornefnde myn nad- 
ighe herre mech lanth haOuer i rethae guli ok eng« andre wäre, beti- 
meUghe ynnen pask» nw nsestkomende betale skulendis. Thy bynder 
jech mech til meth myne arwinghe ok elTlerkomere the samme for- 
nefnde hunda^rthe nobsele ynnen fornefnde thiid wthen alt hinder at 
betale som fore »r saght. Til hwes tbyngs widinde ok mere stad- 
fsstelse tha haffuer jech fornefnde Arend Clementsson hengd myn in- 
cigel fore thette breiT meth andre gothe mo^ntz, swa som a^r biscopp 
lens biscop i Syffiland ok her Claws Lybbertsson cantor ynnen Ko- 
bendehaffn. Datum HaOnis anno domini millesimo quadringentesimo 
tricesimo tertio sabbato videlicet in die sancte Petri ad vincula. Sigttrd SJofttrMsön, Lagmand i Tönsberg, Eirik Olafssön og Thormod Ki- 
vindsMon vidne, at de paa Ellin (Ellinggaardj modlog af derea Fader 
Olaf ThorsteinssöH Arven efter deres Moder Hustru Aasa Ulfsdaiter, i 
Guld, Sölv, Boskab og 40 Mark Penge, hvorcfter Olaf skal bcbolde alt 
övrigt. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. 2, 3 og 5 Segl tÜdels i Bchold. 

743. 4 August 1433. Eiliu. 

Ollam monnum {iteim s»m f)etta bref sea teder heyra sender 
Sigurder Siofarsson lagman j Tunsberge Eriker Olafsson ok ^ormoder 
Eiuinsson q. g. ok sina kunnikt gerande at wi warum a iElline ssem 1434. 557 

liger j Odins ey skipredo a fiysdag^n nest eflir Olafs messo a iiijda 
are xl. rikis wars wyrdulikx herra herra Erikx mseder gudz nad Nor- 
ekx kononkx, giordum wi ^a ^er eina winliga ssmmiu mseder warum 
fader Olafue ^orsteins syni efler dandamanna rade ok waro beradno 
modhe wm allan f>en arf sxm ^emdis efter wara moder hustru Asso 
Wlfs doter gud hennis ssel nade j sua mata at wi wp barum af honum 
fore fyr nemdan arf iij sylftier skale eit gul neste j sylfuer brasza j 
halft stete kar j sylfuer slagit hom j sylfuer kors msder kseto j raf 
bandh j bryge kstil wm ix mark yj keyr sfßm stodo a lego iij ktede 
kistor ok xl marker ssm stodo til Ga&st a Bargastadum ok f>er mssder 
warum wi sater ok iuir taUat wm fyr nemdan arf i sua mata at fyr 
nemder Olafuer ^orsteinsson skal fylgia allo andro wtan gars ok innan 
[sua lenge hans lif warar. ^ Til saninde bedoms wi hederslix mans sira 
Alfs {lorgars sons insigle ok Andres Anunda sons ok Anunda Andres- 
sons insigle msder waro fore thetta bref er giord war a dsegi ok are 
sem fyr s«gir. 

(*) Fra [ er med samme Blaek atter udströgct. Kong £rt^ adsteder ved Ri^^ets KanUler Biskop Jent af Oslo Lmtdftitlhrtip 
for Bergulf Olafuön^ som havde taget Tof Jonssöm af Dage. (jfr. No. 
740.) 

Efter Orig. p. Perg. tilhörende Sognepr. S. 0. WoIIT. Seglet mangler. 

744. 26 Marts 1434. Oslo. 

Eriker med gudz nadh Noreges Danmarks Sweriges Wenda 
oc Gota konunger oc hertugher ifuer Pomoren sender ollom monnom 
|)eim sem |)ella bref sea »der heyra q. g. oc sin». Weer wilium at 
f>eer witer at wer hafuum i heidher wider gudh oc saker godhra manna 
bonastadher oc efter {lui profue som her fylger gefuit Berghulfue Olafs- 
syni er Towa Jonssyni wardh at skadha vforsyniu landzuist med f)eim 
haltte at han bete wider gudh oc erfuingia hins dauda oc luka oss {»rea 
fulla f)sgnsr oc {>rea füll fridkaup oc hafua luket jnnan fiolf manada 
fra {)essom deghi slligher hafuer han »inga landzuist, biodhom wer 
erfuingiom hins dauda at taka ssstter oc boter af honom efter f>eira 
bxzsiü manna laghadome som syslomannen tilnemfner af hwarie twsg- 
gia halfuonne. En fulkomligha firibiodhom wer hwariom manne wand- 
rsdhe at auka seder auka lata wider hanhedhan afvm f>etta maal nema 
hwar sem {)et gerer wili hafua firigort fe oc fridhe oc wordhe aldri 
botamader. War {)etta bref gort j Oslo longa freadagh a xlv are rikis 
wars Noreges herra Jones biskuper j Oslo canceler war incigladhe. 

Anno domini mcdxxxquarto. 588 1434 

Notaruü-Uftrnmeit on, at Olt^ JomMön, Kannik i Bergen, tiUtjendef^Y Ur. 
Olaf paa Gran hans Valg til Biskop i Bergen, hvilket denne niodtog, og 
om at Erkcbiskop Ä$lak af Nidaros lod paa St. Andre« Kirkedör i Vor- 
dingborg (paa Sjelland) opslaa et 9 Dages Varsel for EnhTer, som mod 
dctte Valg havde noget at indrende. (jrr. No. 746. 747.) 

Efter Afskr. i Barth. IV (E) 678-681 efter eti tabt Codex. 

745. 4 Juli 1434. Vordingborg. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo 
qvadringentestmo tricesimo qvarto, indictione daodeciroa, pontificaUis 
sanclissimi in Christo patris et domini nostri domini Eirgenii divina Pro- 
videntia pap« qvarti, anno ejus qvarto, mensis Julii die iiijta hora 
nonarum vel qvasi, in ecclesia sancti Andres castri V^erdinginborch, 
Roskildensis diocesis, coram reverendis in Christo patribus etdominis, 
dominis Siggone Scharensis, Thoma Strengensis, Audoeno Stawangren- 
sis, et Petro Hamarensis ecclesiarum episcopis, in mei notarii publici 
testtumqve infrascriptorum prssentia personaliter constttutis reverendo 
patre, domino Olauo de Gran, elccto ecclesm Bergensis ex una, et 
Olauo Johannis, canonico Bergensi parUbus ex altera, qvibus sie con- 
stitutis, prsfatus dominus Olauus Johannis dicto domino electo verba 
snbseqvencia dixit, videlicet: Venerande domine Olaae, vigore compro- 
missi inter reverendissimum patrem et dominum meum dominum Asla- 
cum archiepiscopum Nidrosiensem et me facti, vos elegimus in patrem 
et pastorem ecclesie Bergensis, pastoris solatio destitut^e'. Rogo et re« 
qviro cum instantia debita, vice et nomine utriusqve nostrum, qvatenus 
electioni hujusmodi de reverentia vestra factae consensum paternum 
velitis adhibere. Ad qvod prasfatus dominus Olauus electus respondit 
dicens: Licet ad tam arduum negotium indignum et inutilem me cen- 
seo, tamen propter obedientiam et utilitatem ecclesisD, si qvam exhibere 
valeo, noiens volo et consentio in nomine patris et filii et spiritus 
sancti amen. Mox eadem hora, in mei notani publici et tcstium in- 
frascriptorum prssentia, dictus dominus Olauus Johannis certum infra- 
scripti tenoris mandatum, a dicto reverendissimo patre domino archie- 
piscopo Nidrosiensi emissum, suo sigillo majori impressum, atqve mei 
Johannis notarii publici infrascripti propria manu subscriptum et sigil- 
latum, ad valvas dicte ecclesi® sancti Andrese aßixit, et ibidemqve 
unicuiqve legi fecit, et ipsum mandatum ad unam integram horam sie 
affixum Stare permisit, et postea ammovit, atqve michi, notario publice 
infrascripto, ad exemplandum et in pubiicam formam redigendum tradi 
fecit Tenor vero dicti mandali de verbo ad verbum seqvitur, et est 
talis: 1434. SSB 

Aslacvs niiseratione divina arcbfepiscopus Nidrosiensis, univer-» 
sis et singnlis, qvos infrascriptum tangit negotium salutem. Ex decre- 
to sacrosancti Basiliensis generalis concilii, ad confirmandum electio- 
nem de venerando viro, domino Olauo de Gran, canonico ecciesise 
Hamarensis, ad ecclesiam Bergensem nostr® provinci® factam, servata 
prout possnmus forma juris, procedere cupientes, attendentes senten« 
tiam apostoli ac juris canonici dispositionem, qvod nemo indiscnsso 
tam arduo negotio per repentinam confirmationem electo cito manus 
imponat, omnibus et singulis, quorum interest vel sna putaverint qyO'^ 
modolibet Interesse, tenore prsesentinm prsefigfmus peremptorium ter- 
minum novem dienim hunc diem immediate seqventium, ad opponen- 
dnm interim, si qvid habeant opponere in personas elecU vel eligen- 
tium, aut etiam* in electionis formam. Datum in opido Werdingin- 
borch, Roskildensis diocesis, anno ab incamacione domini m". cccc. 
xxxiilj. qvarta die mensis Julii nostro sub secreto. etc. Johannes Moch 
de mandato dicti domini archiepiscopi notarius etc. 

Acta sunt hsec anno domini, indictione, pontificatu, mense, die, 
horis, locis, et aliis, qvibus supra, prssentibus ibidem tam in primo 
qvam in secundo [actis^] honorabilibus et circumspectis viris, dominis 
videlicet Petro capellano domini nostri regis et plebano in Schelblo, 
Siggone archidiacono Strengensi, Nicoiao Qvitgyn dominse ducissse ca- 
pellano Magnipolensi, Johanne Magni, Andrea Beronis, et loachim Wit- 
tenberch, et qvam plurimis aliis tam presbiteris clericis qvam laicis 
fidedignis, Roskildensis, Lundensis, Nidrosiensis, Strengensis et Bran- 
deburgcnsis diocesium testibus ad prsemissa vocatis specialiter et ro^ 
gatis. 

Et ego Johannes Moch, clericus Brandebnrgensis diocesis, pub- 
licus Sacra imperiali auctoritate notarius mcmoratus, qvia prsediclis re- 
qvisicioni, responsioni, consensioni, afTixioni, exemplationi omnibusqve 
aliis et singulis. . . ' 

(») I den Afskrift, som er indlagct i nreslcNo., «taar e COnversO istedetfor 
etiam. — («) I Afskririen slaar: ac te. — (») Resten mnngler. Notarial- Instrument om, at Olaf Jonst^, Kaimik i Bergen, i St. MariaBKirk« 
i Vordingborg, for Erkebiskop Aalak og Biskopperne Johannes af Oslo og 
Audun af Stavanger, oplicste en Erkliering om, at Ingen i den givne 
Frist (foreg. No.) var fremkommen med Indvending mod Olafs paa Gran 
Valg til Biskop i Bergen, hvorpaa Erkcbispen i Henhold fil Basel-Con- 
ciliets Forskrift stadrfestede dette Valg som kanonisk. 
Eftcr Afskr. i Barth. IV (E) 681-664 efter en tabt Codex. Adam nisenb'«« t^ mlkftmim IMi^ik m^ 
sis el singniii, qroj absaiftm bifi ki«* MMk Ei t^ 
lo sacrosancli BajiGntii gnoiif encfi. li b^emi^ am- 
nem de Ttsemdo fin, Jmm Oka ^ Cm. m^ <■■■ 
Hiniimisii, id tedena ll g |uK » mtm pa^ Inte. *^ 
prtnt fumam (mn jarii. pncdoe i^^ifc «hMb ^to- 
tirä ^tbA K JBü ca 
m-tliw nefoti« pr nyo^ e 
iil|»>i^ dnO» ri M^ fna Hkial frf 1» ^Maa «^ 
"^^"ef afenst; tadre ^rsoNb ^^jmi fo^^ ». 
MI 

coRcilii BasiU- 

canonice rnctam 

et filii et spiri- 

lum V08 domioe 

lern dominus ar- 

ulum pacis, dictJs 

'Uper omnibns et 

>laui]s electus et 

lUm publicnm re- 

n, qvBienus ipsis 

5, unum vel plara, 

nstnimenla. Acta 

e, die, hora, loco 

.>ii9 et circnmspec- S42 HU. 

peUano el fomiliari meo domeslico pnedilecio, viro iiiqvam viriutäng 
el genere nobili ac moribuü, vila, i^tafte, scientia beiie composito el 
plurimum drcumspeclo, obnixa porrigo precum libamina, suppUcans Im* 
militer el exorans, quaUnus propter denm et virUitum meriiorunMioe, 
qnibus poUet, respeclum precumque roearum tarn devotum intailmii, 
eidem de memorala Bergensi ecdesia ex benignitate consveta, deo 
ad honorem, ecclesie ad utilitatem michique ad consolationeaii et voli 
desideratam gratiam dignetur ipsa sanctitas misericorditer proTideri. 
Oram etc, 

Tkm'er E^vmdiMtn kundgjör, ai han folgte tH Leidnlf Jomssöm iin Gaard 
Freffraker i Aardals Sogn (i Setersdalen). 

Efier Orig, p. Perg. i Arendals Miueum. Stoinper af de to forste Segl vedh«nge. 

74S. 8 Septbr. 1434. Bygland. 

Ullom monnom f>eim som ^tta bref sea eder heyra sendir 
j^ore Buindasson q. g. ok sina kunnit gerande at ek hafwr seit Leid- 
olre Jonssyni iord mina Freyrak som lighur i Ardalsoknt, meddur lutum 
ok lunnendum som til liggur ok legit hafwr fra fomo ok nyo oMaii 
gards ok innan ok ingo vndan skildo ok i fra mer ok minum arwm 
ok vndir han ok hans ania til eowerdoligha eigna. Jtem kennist ek 
fer nemdur ^ore at ek hafwr wp borit af fer nemdum Leidolue fyrsta 
sal ok efsta ok oll f)ar i mellium ettir kaupe waro swa at mek vel at 
negir til mere visso sette ^esse ghodir men sin incigle medur mino 
jncigle er swa heita Eirikur ^olleifsson ok fiorgeir Olafsson firi ^etta 
bref er giort var a Byglande a war fm messo dagh sidare anno domini 
m^'cdxxxiiii®. Erkebiskop Ä$lak vidner, at medens han var ßiskop i Bergen, kaldtes han 
til reib. Mands Svale Reimar$söns Dödsleie at höre hans Testament, og 
da han paa SOster Ceciliaf BOn vilde bortgive MyklehoUtad i Öie Skib- 
rede i NordQord, modsatte hans Söster Fru Ehebe sig dette, da Gaar- 
den ifölge Kong Magnus's Brev var Slfegtens Arvegods, og han ved 
Pantsiettclsen af Fresje og Frcsje Gods havde sikret hende saameget 1 
andet Gods, som Tredingen dcraf var verd. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

749. 1 Septbr. 1435. Bergen. 

Wy Aslak med gadz myskun erkibiskuper i Kidaros heilsom 
allam gudz winum ok warom theim som thetta bref se eller hora ker* 
lighe med wäre andelighe blstsan kunnokt gerande med thess» wäre i435. MS 

brefiie at iha wi bisknp warom i Berghwin wordom wi til kalladhe at 
iMra ok ifoer wara Telborens manz Swale Remarssonar testamenl ok 
bans ytterste skipan som han giorde i sinne sötte seing i bland andre 
smne skipan tha gaf han Myklebolstad som ligger i Nordfiordum i 
0yoß skipredh» epter iby som syster Cecilia honiim (her vm storlighe 
badh. Tha swaradhe samstundes velboren quinna fru Elssbe forscrefne 
Swale syster ok sagde, ksere brodher thet moghen i ekki gera ok ek 
idher engeledes til staar for thy at thet er mit rette fa^dhieme swa 
vell som idhert epter thy som konungs Magnus bref vt uisar at han 
minum fadhcr ok niodher gaf i swa mathe at thet skal fylghia barn 
epter bame. Vit» i ok thet kcere brodher at i Fnesis ok Frssie gotz 
vt set hafuen min herra biskupen som her nu siter tha lofuadhe i mik 
epter thy som bref ther vm giord vt uisa at ek skulde fylghia swa 
mykle gotze ther mik behagadhe som swarar einum tridhiung af for- 
screfnffi Fresiie gotze. Till sanninde her \m som forcrefuet staar set- 
tiom wi wart secretnm fore thetta bref er giort war i Bergwin anno 
domini m^cdxxxv®. die beati EgidJ abbatis. 

Biigpaa med nyere Haand: Eyth brefT rerendes paa Meclebustedh 
och Fressze och Fressze gotz och [meningh] paa her S walle Rei- 
merssons testamenth. Thorttem NikulasMän, Kannik i Nidaros, Nikulat Presi paa Alstahaag, Stein 
(Haftsän, Jon Thordsson Ben^asiok og Arne Paalssön kundgjöre et For- 
lig mellem Erkebiskop Aslak og Hahard Hahardssön angaaende Arven 
efter Heming Henningssön, Aslak« Farbroder og Halvards Moders Mand 
(Stiffader), hvorefter Halvard afstod halve Manger og halve Berg som 
Ei'kebispens Arvcdel, og desudea solgte ham den anden halve Del af 
Manger med Dal i Herla Sogn (Nordhordeland). 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, sigillatorisk forbundct med fol- 
gende No. Scglene mangle. 

750. 7 Septbr. 1435. Bergen. 

Ullom monnom {)eim sem ^etta bref sea »der heyra S8snda 
fiorstein Nikulasson kannuker j Nidross Nikulas kirkio prester j Alist* 
ahogh. Stein Olafsson Jon ^ordasson Benkiaslok ok Arne Paalsson 
loghrsBto man j Berguen q. g. ok sina kunnikt gerande meder ^esso 
varo vpno brefue at f)8ßr warom wer j bia j erkiebiscups gardenom j 
Bergen a Maria messo aftan sidhare anno domini m^. cA9, xxx^quinto 
saom ok hordhum a at wyrdelik herra ok andeiik fader herra Aslak 
meder gudz naad arkiebiscup i Nidroos a enna halfiio ok Halnarder 
Halnardasson a adhre halfno, meder (taldo ia ok handarbande wrdho ^^36 1433. 

sstt» incr var jnci^e for Ihettie bref (sem^ gort var dagh ok ar sem 
fyrsaghir. 

(') Dtteringeo er balv udslettet, og den rette L^saing gjort luikker red 
fenere Tibkrift. Meatke ftatr der VI euer vii. ~ (•) Kao of hetet : 

Ruar. 

Ami KlemefUsMÖH, valgt Biskop i Bergen, ndsteder Gjeldsbrev tU Kong Erik 
for 100 sviere engelske Nobeler i Guld, som hau lover at betale »den 
nieste Paaske. 

Eiter Orig. p. Perg. i danske (icheimearkiv. Seglene vedhfenge. Bispens har 

Omskriften: 5. Amoldi Clemenlis, 

742. 1 August 1433. Kjöbenhaviu 

Alte men thetle breff see elter here hielser jech Arend Qe- 
mentssen electas ok confirmatus Ul Bergbens kirke ewynneligbe meth 
guth. lech kunger alte msn, sora nw «sre ok komme skule, mech 
skaldugh at w®re hoghboren herre och forste myn nadighe herre 
koning Erik koning i Danmark Swerighe oc Norwe ok hertugh i Po- 
msm hundterthe swane engelske nobieie. bwilke fornefnde myn nad- 
ighe herre mech lanth haOuer i reth» guli ok eng« andre wäre, beti- 
melighe ynnen pask» nw nssstkomende betale skulendis. Thy bynder 
jech mech til meth myne arwinghe ok effterkomere the samme for- 
nefnde hunda^rthe nobseie ynnen rornefnde thiid wthen alt hinder at 
betale som fore »r saght. Til hwes thyngs widinde ok mere stad* 
fsstelse tha haffuer jech rornefnde Arend Clementsson hengd myn in- 
cigel fore thette breiT meth andre gothe mtentz, swa som a^r biscopp 
lens biscop i Syssland ok her Claws Lybbertsson cantor ynnen Ko- 
bcndehaffn. Datum HaffViis anno domini millesimo quadringentesinio 
tricesimo tertio sabbato videlicet in die sancte Petri ad vincula. Sigurd SJofartson, Laginand i Tönsberg, Eirik Olaftton og Tkormod Ei- 
vindssüH vidne, at de paa Ellin (Elliaggaardj modtog af deres Fader 
Olaf Thorsteinssön Arven elter deres Moder Hustru Aasa Ulfsdaiter, i 
Guld, Sölv, Boskab og 40 Mark Penge, hvorcrter Olaf skal bebolde alt 
övrigt. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. 2, 3 og 5 Segl tildels i Behold. 

743. 4 August 1433. EUiu. 

Ollum monnum {)(eim ssem f>etta bref sea sder heyra scnder 
Sigurder Siofarsson lagman j Tunsberge Eriker Olafsson ok ^ormoder 
Eiuinsson q. g. ok sina kunnikt gerande at wi warum a iElline ssem 1434. 337 

liger j Odins 0y skipredo a {>ysdagin nest eftir Olafs messo a iiijda 
are xl. rikis wars wyrdulikx herra herra Erikx mseder gudz nad Nor- 
ekx kononkx, giordum wi ^a ^er eina winliga ssemmiu mteder warum 
fader Olafae f>orsteins syni efter dandamanna rade ok waro beradno 
modhe wm allan {>en arf sxm |)0mdis efter wara moder hustru Asso 
Wlfs doter gud hennis ssel nade j sua mala at wi wp barum af honum 
fore fyr nemdan arf iij syllber skale eit gul neste j sylfuer brasza j 
halft stete kar j sylfuer slagit hörn j sylfuer kors mseder kaeto j raf 
bandh j bryge kstil wm ix mark vj keyr smm stodo a lego iij klsde 
kistor ok xl marker ssem stodo til Ga&st a Bargastadum ok |>er mseder 
warum wi sater ok iuir taUat wm fyr nemdan arf i sua mata at fyr 
nemder Olafuer f>orsteinsson skal fylgia allo andro wtan gars ok innan 
[sua lenge bans lif warar. ^ Til saninde bedoms wi hederslix mans sira 
Alfs f>orgars sons insigle ok Andres Anunda sons ok Anun da Andres- 
sons insigle m^der waro fore thetta bref er giord war a dsegi ok are 
sfl&m fyr ssegir. 

(') Fra [ er med samme BIek atter udströgct. Kong Erik uds teder ved Rigets KanUlcr Biskop Jens af Oslo Landstitlh-ep 
for Bergulf OU$fssöHy som havde tagel Tof Jontiön af Dage. (jfr. No. 
740.) 

Efter Orig. p. Perg. tilhörendc Sognepr. S. 0. WolfT. Seglet mangler. 

744. 26 Marts 1434. Oslo. 

Lriker med gudz nadh Noreges Danmarks Sweriges Wenda 
oc Gota konunger oc hertugher ifuer Pomoren sender ollom monnom 
^eim sem |)etta bref sea »der hoyra q. g. oc sinte. Weer wilium at 
j[)eer witer at wer hafuum i heidher wider gudh oc saker godhra manna 
bonastadher oc efler |)ui profue som her fylger gefuit Berghulfue Olafs- 
syni er Towa Jonssyni wardh at skadha vforsyniu landzuist med ^eim 
hsette at hau bete wider gudh oc erfuingia hins dauda oc Inka oss ^rea 
fuUa ^legns^r oc |)rea füll fridkaup oc hafua luket jnnan |>olf manada 
fra ^essom deghi slligher hafuer han singa landzuist, biodhom wer 
crfuingiom hins dauda at taka ssßtter oc beter af honom efter |)eira 
btezsta manna laghadome som syslomannen tilnemfner af hwarie twsg- 
gia halfuonne. En fulkomligha firibiodhom wer hwariom manne wand- 
rsßdhe at auka ceder auka lata wider hanhaedhan afvm |)etta maal nema 
hwar sem ^et gerer wili hafua firigort fe oc fridhe oc wordhe aldri 
botamader. War |)etta bref gort j Oslo longa freadagh a xlv are rikis 
wars Noreges herra Jones biskuper j Oslo canceler war incigladhe. 

Anno domini mcdxxxquarto. 888 1434. 

Ifotarial-Iastroiiieil on, al Olaf Jons$m, Kaonik i Bergen, tiUtjendegiv Hr. 
Olaf paa Gran hans Valg til Biskop i Bergen, hvilket denne modtog, og 
om at Erkebiskop Aslak af Nidaros lod paa St. Andrcie Kirkedör i Vor- 
dingborg (paa Sjelland) opslaa et 9 Dages Varsel for Enhver, som mod 
dctte Valg havde noget at indvende. (jfr. No. 746. 747.) 

Efter Afflkr. i Barth. IV (E) 678-681 efter en tabt Codex. 

745. 4 Juli 1434. Vordingborg. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo 
qvadringentesimo tricesimo qvarto, indictione duodecimay pontificatus 
sanctissüni in Christo patris et domini nostri domini Evgenii divina Pro- 
videntia papffi qvarti, anno ejus qvarto, mensis Jolii die iiijta hora 
nonarum vel qvasi, in ecclesia sancti Andreas castri Werdinginborch, 
Roskildensis diocesis, coram reverendis in Christo patribus et domiuis, 
dominis Siggone Scharensis, Thoma Strengensis, Audoeno Stawangren- 
sis, et Petro Hamarensis ecciesiarum episcopis, in mei notarii publici 
testiumqve infrascriptorum prassentia personaliter constitutis reverendo 
patre, domino Olauo de Gran, electo ecclesise Bergensis ex una, et 
Olauo Johannis, canonico Bergensi partibas ex altera, qvibus sie con- 
stitutis, pra^ratus dominus Olauus Johannis dicto domino electo verba 
subseqvencia dixil, videlicet: Venerande domine Olaoe, vigore compro- 
missi inter reverendissimum patrem et dominum meum dominum Asla- 
cum archiepiscopum Nidrosiensem et me facti, vos elegimus in patrem 
et pastorem ecclesia? Bergensis, pastoris solatio destitutae! Rogo et re« 
qviro cum instantia debita, vice et nomine utriusqve nostrum, qvatenus 
electioni hujusmodi de reverenlia vestra factae consensum paternum 
velitis adhibere. Ad qvod prasfatus dominus Olauus elcctus respondit 
dicens: Licet ad tam arduum negotium indignum et inutilem me cen- 
seo, tarnen propter obedientiam et utilitatem ecclesiae, si qvam exhibere 
valeo, noiens volo et consentio in nomine patris et filii et spiritus 
sancti amen. Mox eadem hora, in mei notarii publici et tcstium in- 
frascriptorum praesentia, dictus dominus Olauus Johannis certum infra- 
scripti tenoris mandatum, a dicto reverendissimo patre domino archie- 
piscopo Nidrosiensi emissum, suo sigillo majori impressum, atqve mei 
Johannis notarii publici infrascripti propria manu subscriptum et sigil- 
latum, ad valvas dictae ecclesiae sancti Andreae afOxit, et ibidemqve 
onicuiqve legi fecit, et ipsum mandatum ad unam integram horam sie 
affixum Stare permisit, et postea ammovit, atqve michi, notario publice 
infrascripto, ad exemplandum et in publicam formam redigendum tradi 
fecit Tenor vero dicti mandati de verbo ad verbum seqvitur, et est 
talis: 1434. SiO 

AslacQfl tniseratione divina archlepiscopus Nidrosiensis, uniyer-* 
sis et singulis, qvos infrascriptum tangit negotium salutem. Ex decre- 
to sacrosancti Basiliensis generalis concilii, ad confirmandum electio- 
nem de venerando viro, domino Olauo de Gran, canonico ecclesi» 
Hamarensis, ad ecclesiam Bergensem nostr» provinci® factam, servata 
prout possnmus forma juris, procedere cupientes, attendentes senten- 
tiam apostoli ac juris canonici dispositionem, qvod nemo indiscusso 
tarn arduo negotio per repentinam confirmationem electo cito manus 
imponat, omnibus et singulis, quonim interest vel saa pntaverint qvo- 
modolibet interesse, tenore prsesentinm prsefigimus peremptorium ter- 
minum novem dienim hunc diem immediate seqventium, ad opponen- 
dum interim, si qvid habeant opponere in personas electi vel eligen-* 
tium, aut etiam* in electionis formam. Datum in opido Werdingin-^ 
borch, Roskildensis diocesis, anno ab incamacione domini m^. cccc« 
xxxiiij. qvarta die mensis Julii nostro sub secreto. etc. Johannes Moch 
de mandato dicti domini arcbiepiscopi notarius etc. 

Acta sunt htec anno domini, indictione, pontificatu, mense, die, 
horis, locis, et aliis, qvibus supra, prssentibns ibidem tarn in primo 
qvam in secundo [actis^] honorabilibus et circumspectis Tins, dominis 
videlicet Petro capellano domini nostri regis et plebano in Schelblo, 
Siggone archidiacono Strengensi, Nicoiao Qvitgyn domins duciss© ca- 
pellano Magnipolensi, Johanne Magni, Andrea Beronis, et loachim Wit- 
tenberch, et qvam plurimis aliis lam presbiteris clericis qvam laici» 
fidedignis, Roskildensis, Lundensis, Nidrosiensis, Strengensis et Bran- 
deburgensis diocesium testibus ad preemissa vocatis specialiter et ro- 

gatis. 

Et ego Johannes Moch, clericus Brandeburgensis diocesis, pub- 
licus Sacra imperial! auctoritate notarius mcmoratus, qvia prsedictis re- 
qvisicioni, responsioni, consensioni, affixioni, exemplationi omnibusqve 
aliis et singulis. . . ' 

(») 1 den Afskrifl, som er indtagcl i nieste No., «laar e COnvcrsO istedetfor 
etiam. — (») 1 Afskriften slaar: ac te. — (») Resten mangler. Notarial- Instrument om, at Olaf JönsgOn, Kannik i Bergen, i St. MariaBKirk« 
i Vordingborg, for Erkebiskop Aälak og Biskopperne Johannes af Oslo og 
AuduH af Stavanger, opla»ste en Erkliering om, at Ingen i den givne 
Frist (foreg. No.) var fremkommcn med Indvending mod Olafs paa Gran 
Valg til Biskop i Bergen, hvorpaa Erkebispen i Henhold fil Basel-Con- 
ciliets Forskrift stadfiestede dette Valg som kanonisk. 
Eftcr Afskr. i Barth. IV (E) 681-664 efter en tabt Codex. »W 1434. 

746. 13 JdH 1434. Vordingborg. 

Decretum electionis et electi confirmatio. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesi- 
mo qvadringentesimo tricesimo qvarto, indictione duodecima, ponlifi- 
calus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Evgenii 
divina Providentia pap« qvarti, anno ejus qvarto, mensis lulii die tre- 
decima, hora sextarum vel qvasi, in ecclesia beatse Marie virgtnis opidi 
Werdinginborg, Roskildensis diocesis, in mei, notarii publici, et tes- 
tium infrascriptorum [presentia] locato ante summuro altare ejusdem 
ecciesi» in sede solempni reverendissimo in Christo patre, domino As- 
laco dei gracia archiepiscopo Nidrosiensi, et duobus suis suffraganeis 
videlicet domino Johanne Osloensis et Audoeno Stawangrensis eadem 
gracia ecclesiarum episcopis, hinc inde assedentibus, circumstantibus 
etiam aiiis qvam pluribus episcopis, praelatis, clericis et laycis, proces- 
serunt in medium honorabiles viri, dominus Toriauus prsepositus Ber- 
gensis et Olauus lohannis canonicus ibidem, devote et humiliter in 
medio eorum ducentes per manos venerabilem patrem dominum Olauum 
de Gran electum Bergensem, et ipsis ante gradus ejusdem altaris ad 
genua provolutis, dictus dominus Olavus Johannis canonicus de qva- 
dam cedula papirea legit ista verba: 

Reverendissimo pater, qvia venerandus dominus Olauus de Gran 
electus noster, hie pnesentialiter constitutus, alias consensum prsestitit 
electioni ad ecclesiam Bergensem de se factae, vosqve pater reveren- 
dissimo secundum Tormam juris post consensum praestituoi et reqvisi- 
tionem vobis factam de eadem eiectione conCrmanda, proclamacionem 
afßgi fecistis valvis ecciesise sancti Andrere castri hujus prssentis 
opidi, cujus prociamationis terminus heri expiravit, nee comparuit ali- 
qvis opponens in formam electionis vel personas eligentium aut electi, 
ideo cum instantia et humilitate debita petimus, qvatcnus ulterius velitis 
in negotio procedere, videlicet ad confirmationem electionis vestrse et 
confirmationem electi, et caetera qvaß negotium tarn salubre ac utilitas 
diu viduatffi et qvasi desolat» ecclesise Bergensis postulat facienda. 

Qvibus aUa voce lectis dictus dominus archiepiscopus intulit: 
Et nos decernimus proclamationem eandem adhuc exsuperhabundanti 
valvis hujus ecclesi« afligi debere; qvod et statim factum est, hujus- 
modi sub tenore: 

Aslacus miseracione divina [o. s. v. som det i foreg. No.eraftrykt]. 

Postmodum aliqvantulum pausato, dictus dominus archiepiscopus 
Nidrosiensis: auctoritate omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli 1434. tf4l 

apostolorum ejus, necnon decreii sacrosancti generalis concilii Bamli* 
ensis, attendentes electionem vestram fore ritam et canonice factam 
nee ab aliqvo impugnatam, ipsamqve in nomine patns et filii et Spiri- 
tus sancti confirmamns et ulterius munas impendendum vos domine 
electe decemimus procedendum. Qvo facto reeepit idem dominus ar- 
chiepiscopus prsefatum electum et confirmatum ad osculnm pacis, dictis 
dominis suffraganeis idem facientibns in continenti. Super omnibus el 
singulis praemissis pnefati dominus archiepiscopus, Olauus electus et 
confirmatus, et Olauus canonicus Bergensis me notarium publicum re- 
qvisiverunt, et qvilibet eorum reqvisivit infrascriptum, qvatenus ipsis 
et eorum cuilibet super prsemissis omnibus et singulis, unum vel plura, 
publicum seu publica conficerem instrumentnm seu instrumenta. Acta 
sunt hsec anno domini, indictione, pontiGcatu, mense, die, hora, loco 
et aliis qvibus supra; prssentibus ibidem honorabilibus et circumspeo* 
tis viris, dominis videlicet her Swarte Jons milite, Johanne Laxman, 
decano ecclesise Lundensis, Twone Petri capellano domini Petri archie- 
piscopi Lundensis, Johanne Haraldi, Sigwardo Beronis, presbiteris el 
capellanis domini nostri regis Erici, et Bardero capellano domini ar- 
chiepiscopi Lundensis, Laurentio Tukonis, ac qvam pluribus aliis fide* 
dignis, tam presbiteris clericis qvam laycis, dictarum Lundensis, Otto- 
niensis, Roskildensis, Slewicensis et *Roschildensis diocesium, testibus 
ad prsmissa vocatis specialiter et rogatis. 
Et ego Johannes Moch etc. Kong Erik anbefaler til Pave Eagenias IV. sin Kapellan Olaf NiUsöm, Kan- 
nik i Hammer og Sogneprest paa Gran, til Biskop i Bergem efler Arnold 
Klemeittön. (jfr. No. 745. 746.) 
Efler Afskr. i Barth. IV (E) 624-625 efter en tabt Codex. 

747. [Juli] 1434. [Vordingborg.] 

SuppUctttio Serenissimi et invictissimi principis Erici Dada 
SwecicB NortoegicB regis etc, pro venerabiU tiro domino Olauo Nico^ 
lai cftnonico Hamarensi et plebano in Gran super impetratione eccle- 
sicB Bergensis. Datum anno domini nuUesimo cccc.^ xxx.^ iUj,^ 

Cum debita filialis obediencise reverentia humillimam cervicis 
mese inclinationem ad devota pedum oscula beatorum. Beatissime pa- 
ter, viduata jam pridem ecclesia Bergensi in regno Norvegi» per obi- 
tum venerabilis olim patris Arnoldi Clementis episcopi ecclesi» eius- 

dem pastoris et prelati s[anctitati] v[estr8ß] pro venera- 

bili viro Olauo Nicolai, canonico Hamarensi et plebano de Gran ca- S4a 1434. 

peUaao et funiliari meo domeslico pnedilecto, viro inqvam viiiulibiis 
el genere Bobiii «c moribus, vita, »täte, scienti« bene composito «t 
plarimuin drcumspecto, obnixa porrigo precara libamina, supplicans hu* 
militer et exoranfl, quatinus propter deum et virtutum meritoniBiqiiey 
quibus poUet, respeeluni precumque roearum tarn devotum intuitum, 
eidem de memorata Bergeasi ecclesia ex benignitate consveUiy deo 
ad honorem, ecclesie ad utiiitatem michique ad consolationem et voll 
desideralam gratiam dignetur ipsa saactitas miaericorditer provideri. 
QYam elc 

Tk^rer E^virndMin kundgjör, m% hin solgte tU Leidulf JornsMöm lin Gaard 
Frepraker i Aardals Sogn (i Setersdalen). 

Efker Otig, p. Perg. i Arendali Miueum. Stümper af de to forste Stgl vedhenge. 

748. 8 Septbr. 1434. Bygland. 

Ullom monnom {>eiin som |^tta bref sea eder heyra sendir 
^ore 0iuDdasson q. g. ok sina kunnii gerande at ek hafvnr seit Leid- 
oWe Jonssyni iord mina Froyrak som lighur i Ardalsoknt, meddur lutum 
ok lumiendum som til liggur ok iegit hafwr Ära forno ok nyo ottan 
gards ok innan ok ingo vndan skildo ok i fra mer ok minum arwm 
ok vndir han ok bans arua til oowerdoligha eigna. Jtem kennist ek 
for nemdur fiore at ek hafwr wp borit af fer nemdum Leidolue fyrsla 
sal ok efsta ok oll {)ar i mellium ettir kaupe waro swa at mek vel at 
negir iil mere visso sette {»esse ghodir men sin incigie medar mino 
jncigle er swa heita Eirikur f>olleifsson ok fiorgeir Olafsson firi ^etta 
bref er giort var a Byglande a war fru messo dagh sidare anno domini 
m^^cdxxxiiii®. Erkebiflkop A$lak vidner, at medens han var Biskop i Bergen, kaldtes han 
til reib. Mands SvaU Reimarssöns DCdsleie at höre hans Testament, og 
da han paa SAster Cecilia» Eon vilde bortgive MykUbohtad i Öie Skib- 
rede i Nordfjord, modsattc hans Söster Fru Elsebe aig dctte, da Gaar- 
den ifölge Kong Magnus's Brev var Sliegtens Arvegods, og han yed 
Pantsiettelsen af Fresje og Fresje Gods havde sikret hende aaamegct i 
andet Gods, som Tredingen dcraf var verd. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

749. 1 Septbr. 1435. Bergen. 

Wy Aslak med gudz myskun erkibiskuper i Nidaros heilsom 
allom gudz winum ok warom theim som thetta bref se eller hora ker- 
Ughe med wäre andelighe blaßtzan kminokt gerande med thesss wäre 1435. &IS 

brefue at Iha wi bisknp warom i Berghwin wordom wi til kalladhe at 
hera ok ifaer wara Telborens manz Swale Remarssonar testament ok 
hans ytterste skipan som han giorde i sinne sötte seing i bland andre 
sinne skipan tha gaf han Myklebolstad som ligger i Nordfiordum i 
BjtB skipredh« epter thy som syster Ceciiia honiim ther vm storlighe 
badh. Tha swaradhe samstundes velboren quinna firu Eissbe forscrefne 
Swale syster ok sagde, ksere brodher thet moghen i ekki gera ok ek 
idher engetedes til staar for thy at thet er mit rette ffißdhcme swa 
vell som idhert epter thy som konungs Magnus bref vt oisar al han 
minam fadhcr ok uiodher gaf i swa mathe at thet skal fylghia bam 
epter bame. Vit® i ok thet k»re brodher at i frmsm ok Fresie gotz 
vt set hafuen min herra biskupen som her na siter tha lofuadhe i mik 
epter thy som bref ther vm giord vt uisa at ek skulde fylghia swa 
mykle gotze ther mik behagadhe som swarar einum tridhiung af for- 
screfne FresisB gotze. Till sanninde her vm som forcrefuet staar set- 
tiom wi wart secretum fore thetta bref er giort war i Bergwin anno 
domini m^^cdxxxv^. die beati Egidj abbatis. 

Bagpaa med nyere Hnand: Eyth breff rerendes paa Meclebustedh 
och Fressze och Fressze gotz och [meningb] paa her Swalle Rei- 
merssons testamenth. ThoTitem Ntkulatsön, Kannik i Nidaros, Nikulat Prest paa Alstahaag, Siein 
Olaf$$ön, Jon Thord$$ön Bfnkja$ioh og Anu Paal$$ön kuodgjöre et For- 
lig mellem Erkebiskop Atlak og Uakcard Uahurdsiön angaaende Aryen 
efter Ueming Henning$$ön, Aslaks Farbroder og Halvards Moders Mand 
(Stiffader), hvorcftcr Halvard afstod halve Manger og halve Berg som 
Erkebispens Arvcdcl, og desuden solgte harn 6fn anden halve Del af 
Manger med Dal i Herla Sogn (Nordhordeland). 

E(Wr Orig. p. Perg. i nortke Rigsarkir, sigillatorisk forbundet med fol- 
gende No. Seglene mangle. 

750. 7 Septbr. 1435. Bergen. 

Ollom monnom |)eim sem f)etta bref sea sder heyra ssnda 
^orstein Nikulasson kannuker j Nidross Mikulas kirkio prester j Alist- 
ahogh. Stein Olafsson Jon f>ordasson Benkiastok ok Arne Paalsson 
loghrseto man j Berguen q. g. ok sina kunnikt gerande meder {»esso 
varo vpno brefue at |)8er warom wer j hia j erkiebiscaps gardenom j 
Bergen a Maria messo aftan sidhare anno domini m^. cd<^. xxx^quinto 
saom ok hordhum a at wyrdelik herra ok andelik fader herra Asiak 
meder gudz naad arkiebiscup i Nidroos a enna halfao ok Haluarder 
Halaardesson a adhre halfao, meder fhldo ia ok bandarbande wrdho 544 1435. 

sva ofuer eino, Tm f>8Ni arf som ryrnemfder wyrdeligh herra hafde 
hemta after erligh man faderbroder sin Hsmingh Hieningsson, som 
war ekla man Margfreta Balnardz dotier^ moder bans Halaarda, ok i 
brellepe bsggias theira var lakt helmings felagh {>eira j mellom bade j 
leyso ok fasto, som logh vatta ok Marghit moder Haluarda, hafde sitid 
j oUom psningom lausom ok fasiom fra frafalle, Hsmings Henings- 
sonar som forsasger vm alla sina Ufdagha ok son henna Haluarder ok 
roagher henna ^ore raudh lefter henna frafalde ok til ^essan dagx, 
lefler {)y beuist war meder skilriko profae skildis thet vnder handar« 
bände |)eira at Haluarder vidcriagde lauk ok afhende oplnemfdom wyr- 
deligum herra, a sina eigna vsegna halfua Mangher ok halfua Bergh, 
som ologligha ssld var fer en arfuen var af skipter, til ceuinneliga ®gn 
ok freals forrsdes fra sik ok sinom erfoingiom vtan alt aterkall eder 
ytermeir til talu, en for annan helmingen i adememfdom jordhom skal 
han hafua j gein jord ^a er Daal either ok ligger j Herlo sokn ok 
prestbordhit i Manger til horde, ok gaf ^a wyrdeligh herra tiitnemfder, 
sin helming j Manger ok Berghe, gudhi til heider ok sero sancta Ka- 
terine ok sik til sala hislpar kirkionne j Manger meder {)y skilorde at 
^essfß jord skal vara prestens abele j Manger jampnan hflsdhan j fraa, 
Ok til sanninda her wm tha ssttom weir fymemfder var jncigle firir 
^etta bref er gort var j Bergaen a deghi ok are sem firir s»gher. Erkebiskop Aslak skjenker det halve Nedre Manger og Berg, som hatefter 
foreg. Brev arvede efler sin Farbroder, og hvortil Thorer Raud ei havde 
"" Ret, til Mangeri Kirke (paa Nordhordeland). 

EAer Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, ved Erkebispcns Segl forbundet med 

foregaaende No. 

751. 7 Septbr. 1435. Bergen. 

Wer Aslak meder gudz nadh arkiebiscup j Nidros oc aposto- 
Hce sedis legatus kungerom meder thesso varo brefue at i heider vider 
gudh oc hina helga Katrina, tha hafuom gifuit oc vnt^ suindelica oss 
til salahiselper kirkionne i Manger, halfua nidra Manger oc halfua Baergh 
som oos bor at hafua j holmingskiptc, sfter war fader broder^ Heming 
Heningsson, oc firirbiodom wer them som oppa thessom jordhom sitia 
nakrom suara, eder landsculd luka vtan {>em som |>etta wart bref hef- 
uer, hafuom wer oc bort at Thore raudh sselde Halstene smidh, alla 
Bergh, tha magho alle godhe maen vitha, at han hafde engen rieth til 
at sselia warn halfdeell. som ooss laglika tilfallen war, efler faderbro- 
der waar, fymempda, firir thy at han oc Margit Halwardzdotter hafdo 1436. am 

lagt hselmings felag bade j lauso oc fasto, engo vndan skyldo, oc wer 
engen arf vpbarom af henne efter war faderbroder, mten hon lifde, oc 
thy hafde Halwarde oc Thore raud tilborit, at skipt ooss vt ar, waarn 
arf Ter sdu tbe nokot skipte giort hafde sina j millom oc {)y n)aedha(n) 
wer hafuom gifuit waar halfdeeil i Berge, sancte Katrine tha teggiom 
wer baan vider ^eim Csem) thessa wara giof firirhindra riofua seder 
firirhalda, oc til sanninda her vm tha hcengdom wer vvaart insigle firir 
theita bref datum Bergis anno domini mcdxxxv in profesto nativitatii 
virginis gloriose. Gaute Erikisön Byfoged og Audun Björnsson Raadmand i Tdnsberg vidne, 
at Broder Thormod Erlingssön paa St, Olafs Klosters Vegne sammesteds 
solgte hiilve Gaardcn Kalladaberg, halve Ödegaarden Bondastad og 7 
Öresbol i Mo i Svarvstad Sogn i Lagardal til FÜ/i/ Rotfsson for 60 Mark 
i Klsdc, Guld og Kobber. 
Efter Orig. p. Perg. 1 Deichmanns Bibltoth. i Christiania« Levning af 2 og 3 Segl. 

752. 13 Februar 1436. Töusbcrg. 

Ollom monnom f)6ßm ssm {>etta bref sea sdher hora ssDnder 
Gaute Erikxson byfoghute j Tunsberghe ok Audun Biornsson radhinan 
{>8ßr samastadz q. g. ok sina kunnikt gorande at a manadaghen nssla 
firi Valentin!, septer gudz byrdh {)ushundradh vsettra fioghur hundrar 
vsttra ok vp a ssxtande ok {)vttugha warom meer j Sappanoin j fir- 
nsmpdom stadh. ok herdhom a at brodher ^ormodh iEIIingxson. ka^n- 
dis ])8ßr ^a firi os. at han hafde sselt Wiuil Rolfson vp a bans hustru 
vseghna AdhaHs Gunnarsdotter ok haenna brodher Anfin Gunnarsson 
halft Kalladhabergh som ^erra rsti odhal ser, ok halfuan odhegarden 
Bondastadha, ok siau aura bool j Moon med ollom lutum ok lunnindum 
Sflsm til hafua leghet {»süsser jerdhar fra forno ok nygho vtan gards ok 
jnnan. aksero laust a klaustrins va?ghna som ^8er bref vm watar ok 
hwariom manne, ok liggia {»sssar jardher j SWarfuastadhasoknjLagh- 
ardale. Framdelis widherksndis fymsempder brodher f>ormodh firi os. 
vp hafua boret af firnsmpdom Wiuil fysta wsrdhaura ok sidhasta ok 
alla I»sr j millom sextigh mark j klsedhe j gul ok j kopar spter {)y 
scem j kaup {)a)rra kom firi fymsempder jasrdhar. Ok til sanz witnis- 
burdar ssetti han sit jnsigle med warom firi j[)etta bref ser giort var j 
sancti Olafs klcestre a firna^ropdum degbi ok are ssem fir sa^ghir. 1. 35 »M 14S6. 

abdbi ßfirmtith Kmnmk i Bergen, og to LagreUeineocl knodgiAre, «t Br6* 
drene /ixtr, Salaman og Brynjulf Vikingtsöimer skiftcde sit Fcdrcne- 
gods paa Voss og Hardanger mellcm sig, hvorved Ivar fik Skjelde paa 
Voss og 3 mindre Gaarde i Ullensvang og Viköer, Salomon halveAas«- 
det Mogar i Ullensvang og indre fijeipne samt Brynjalf ligesaa hatve 
Mogar og yttre KjeipHe i Hardanger. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

753. 9 April 1436. Mogar. 

Ollum inonnum |>ffiim sa&m |)e(t8ß bref sea sdher hoayra ssada 

Swein Biornsson kannuker j Berguin f>ronder Paalsson ok 

iGndrideson swornir logrettumen q. g. ok sina kunnikt gerande at mcr 
yarom j Moghum manadaghen nsest sefter pascadagh anno domini m^ 
cd^ xxxvi saghum a handarband ok hoeyrdhum a skilord ^sira. at J)»ir 
skipto jordhom sinom j millom til swerduligre mgo sik ok sinom arf- 
uingiom fyrst Ifuar Salmon ok Bryniulfuer Vikingssyner, lutnadezst ^a 
fyrst iruar Vikingsson j sin luth atta [m m] bol jardher j Skieide a 
Vos j Vangnskirkio sokn ok Linduikh j Vllinsuangssokn nieder sinom 
lunnendhum ok halfs fiorda j Rogdhum j Vllinsuangssokn ok halfs {»ri- 
dia j Skeidi i Vikoßyiasokn ok ein vpsalo tseigh j Furunesi i Odda«*- 
sokn. Jlem Salmon Vikingsson j sin luth fyrst halft tunit ^mi siem Vi- 
kinger fader [»aeira atthc j Moghum oc inra Kieipna j Oddasokn. Jtem 
Bryniulfuer Vikingsson j sin luth fyrst addra haslflina jsmfna meder 
Salmon broder sin ssm fader {>8ßira Vikinger atthe j Moghum ok half- 
ua ytra Kieipna j Vllinsuangssokn, ok Aas j Odda sokn. ok til mere 
suninde ok stadfssto ^a ssttom mit fyrnsemfder Ifuar ok Salmon Vi- 
kingssynir vor jnsigle meder |>£esra godramanna jnsiglum firir |)ett8e 
bref er gort var j Moghum j Vllinsuangssokn are ok dsgi sa^m fyr* 
ssgir. 

Olaf Eriksson, Kannik og Korsbroder i Stavanger, kvittercr Leidulf Jon*- 
sön for 3 Aars Regnskab over Aardals Kirkes Gods (i Selersdal). 

Efter Orig. p. Perg. i norske Videnskabs Selsk. Sa ml. i Throndhjcm. Seglet mangler. 

754. ^ 21 Mai 1436. Bygland. 

Lk Olafuer Eriksson kannuker oc koorsbrodhr j Stafwangre 
gerer f)et allum monnum vitterligit sem f)etta bref sea »der hoßyra at 
nw saker ^ess at skellighen man Leidulfuer loonsson hefuer nw giort 
mik fuUa grein ok rekningh firir ^et vmbodhe sem han hefuer haft 
yfuer vpheldis godze kirkiunar a Aurdale vm iij aar framlidhen swa at 
mik wsl oc fulkomeligha at ncBgher a heilagra kirkiu vegnae f>uj lather 1436. «47 

ek ok gefuer ek fyrnempdan Leidulf oc hans erfwingia qnittan Iidh(ii)-»- 
ghan ok allungis aksrelausan firir hwarium manne a heilagre kirkia oc 
inias herra biscopens vegnse firir fyrsakt vmbodh. til meire visso oc 
sannindh her vm {^a seile ek mit incigle firir {^eUa bref er giorl war a 
Byglandhe feria ij« infira octauas ascensionis anno domini m^ cdxxx 
sexto etc. 

Bagpaa samtidigt: Mlchials mesSO. HatHmer$ Biskops Ofßeial lildAmmer Ullentytu Kirke i Vaage i Gudbrands- 
dal en Del Jordegods i nordre Sutidbu, Sande og Radastad, som Uustru 
Gerlhrud PaaUdatter i Sundbu havdo tcsUincnterct til denne Kirkc for 
sin og sine Foncldres Sjxle. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

755. 28 Juni 1436. Hammer. 

UUum monnum f)8ßim som {>ett8ß bref sea eder hoyra sondern 
wer officialis herr© bisknps j Hamre ♦meder gudz quediu ok warep. 
kunniki gorand» at weer warom j doomkirkionne a prestaemoteno j 
fyrnsfdom stadh a Peters vokw eilen anno domini mcdxxxsexto kom 
^er a stefno firir oss sir« Halbiom Reidulfsson sambroder waar j follo 
vmbode sir» RoUandz Gotskalskssons prests a Waga j Gudbrandzda- 
lum. Sigurder Halfuardzson ok Erlender Endritzson kirkionne vmbotz 
men i Vllenssoyn {>er sama stadz af einna) halfwo en af annere halfuo 
Gudmunder ok Ifwer Tiostolfssynir. war ^a |)eir© reller stefno dager 
efter brefwe wars wyrd»ligx herr© ok andsligx fadurs heme Peters 
meder gudz nadh biskups j Hamre vm testament jordaß goodz |>et som 
hustrw Giertnvdh Paals dotier j Sundbw hafd» gefuedh kirkionne VI- 
lenssoyn til vpheldes ok prestenum til bordheldes. Dagsn firir Peters 
wokw eften heldo {>eir hondom saman sir© Halbiom ok |>eir breder 
fymaemfder al |)eir skuld© [>el bald« ok hafwa som retten wtuissr 
vm ^et maall. Ther efler tedd® sire Halbiom fram bref vnder godr» 
mann® jnzigle swa ludaende at hustrw Gertrwdh fymsmfdh gudh hen- 
ner saall nade hafde gefuedh ii gardsn® j nerdr® Sundbw. ein garden 
j Sandom ok j {)eim gardenum j Radastodum som kirkien aattae fyr j 
^cssie ansmfd® jcerder halfusr kirkionne Vllcnssoyn til vpheldes ok 
adr» hieirtiena j sama jordom prestenum til bordheldes preste huerium 
efler annen til suerde^liga eigo ok aldz afr^des firir saall sins ok for- 
eldr» sinne. Ther efter krafd® oss sire Halbiorn dooms wm ^ett® 
maall ok fymsmfder kirkiu vmbotz men meder honum. Nw sakar {»es 
at fymcmfder broder hafdo jngen logligen motsßkast ^er {»a thy efter 

35» 548 i436. 

rade ok samlykl wars wyrdffiligx herr» fyrnsmfdz ok sambredrs war» 
som f)a neer oss waaro domdom wer efter ty profwe som {>a firir kom 
at fyrnsmft testamentum skal obrigdasligse haldass. Ok iil sanninde her 
vm bengioin wer wart officialatus jnzigle firir feilte bref er giort war 
a degi ok are som fyr seigir a vij are ok xl rikis wars wyrdsligx 
herr» Herr» Eirikx meder gudz nadh Noregx konongs. Henrik VI, Konge «r England og Frnnkrige m. v., beklager Tor Borges Rigs- 
raad den Uret^ han af de ved RaadeU Sendcbud modtngne Klager og 
Beviscr errarer, at hans Undcrsaatter havo tilföiet Almuen paa Ualoga-^ 
limd, (jfr. No. 670.) Kongen har onderaögt Sagen, afstraffek deSkyldige 
med Böder og Fiengsel, hvori de skulle sidde, iodtil de erttatte den 
gjorte Uret og stille Borgen for Fremtiden. Forövrigt anbefaler han sine 
rette KjObmfcnd til Raadets Vclvilje ister i Handelen paa Bergen, oglover 
Reciprocitet. 

Efter en af 3 norske Biskoppcr udstedt norsk Overstettelse. (No. 757). 

756. 11 Juli 1436. Vestminster. 

iienrik medh gudz nadh Englandz oc Ffrankariikes konungr 
oc herrsß ofluer Jrland ssnder erlighoin oc wslbornom monnom hegh- 
borens fforstes Eriks medh sama nadh Danmarks Swerges Norghes. 
Wendflß oc Gotes konongs. brodhers waars oc allakssreste swaghrs, oc 
raadhgifluarom j Halghatande warom besynnerlighom godhom winom 
heilse oc idheligh wexilse sambundens kerleiks. Erlighe oc wtelborn® 
men wäre besynnerlighe winer oss sr fTorekometh oc beuiist medh 
storom ksremalom beskedhelighse oc snields manna OlaflTs Andresso-> 
nar cannuks j Nidheros oc Laurenz Jonssonar herraß Aslaks medh gudz 
nadh erkibiscops j Nidheros cancelers ahnughens oc alz menighetens 
j Halghatande procuraiornm oc vmbodzmanna, äff hulkom ksrsemalom 
wy vnderstodhom oc mistyckeiighas heyrdhom at jdhars landzffolk oc 
jnbyggar» haffua ffengith skadha thyngslor oc vrelt äff warom mon- 
nom oc vnderdanom, moot hulkse vdadhas men wy letom medh thet 
fferst® gora idhelighet ransak th(e)im upalffinnse j hulko ransake wy 
ffunnom somlighse som j thessom styckiom brotlighss waro, thom dom- 
dom wy at plaghes stundom medh myrkaestoffuo oc stundom medh p^e- 
ning® late, hwilker vdadhsmen oc ilwirker en j sama ffengilse liggis 
oc skula ther bliffua tili thes er their haffua giort boot oc bsßtring 
theim som thee haffua vrett oc skadha giort, oc thei medh at thce skula 
ey her effter tuilk» luti dyrfues at gera ther ffore skula their ssetia 
wisse oc borghesmen, oc aldre steppte ffor en their haffua thett® giort 
oc ffulkQmmeth^ huru her vm ser tha kunno jdhr» fforskriffne vmbodz- 1436. 540 

men oc procuratores. hulke sigh erligh® beuiiste j ffernempdom sren- 
dom yttermeir oc liwslighs medh munnen bersßtt®. Ffer thy bidhia 
wy idher erlighs oc iTorstandendemen atj medh idhar kerligheit oc 
snilde wilde vntfanga oc hanter» wara vnderdana oc reit® kepmen 
medh all gunst oc winskap. besynnerligh» iheim sem plagha sighl» tili 
Berghina, at thee medh idhrae hielp oc godh fTorsion mugha kepslagha 
sslia oc therres gotz at brwks utten alt hinder, oc skulin j wita san- 
ncligh» fTor utten jaflT oc twifTuel at wy wiliom thet sama medh idher 
oc idhrffi kopmen oc HorscrefTne heghborens fforstes konungs Eriks 
waars brodhrs oc swaghers alte vnderdana theim som iil oss ok waart 
riike konima kunn» gora oc hanters medh all liufDigheet oc winskap, 
oc ffinz her noghor afT wane vndersata som theim nogher vlagh »dhr 
vrett gora wilia tha skula wy thom hardhelighse [ra&]fs8e oc rsett« effter 
thy som laghen oc rtetten vtwiisae, oc bidhiom wy gudh alzwaldighe at 
han medh sinne nadh wardhughes idhars hegheligheit oc erh'ghet be- 
nara oc heilbrigd» at halds wsel oc tenge j all salighet. War thette 
breff giort vnder waart jncighle n«r waart palacium widh Westmyn- 
ster aa xj dagh j JwU manadhe oc füortande aare riikes waars. Erkebisp A$lak af Nidaros samt Biskopperne Audum og Olaf af Stavanger 
og Bergen udstedc bekneftet Overaettelse af det foregaaende Brev. 

Efter Orig. p. Perg. i danske Gcheimearkiv. Aaduas Segl mangler. 

757. 22 August 1436. Bergen. 

Aslac medh gudz miskun erkibiscopr j Nidheros Audhon medh 
gudz nadh biscopr j Stawanger oc OlafT medh sama nadh biscopr j 
Berghinse sasndse allom theim ssem thettas transcripta brefT sea asdher 
heyras winlighae heilso medh gudh oc andeligh» bletzen, kunnicht ger- 
ande at wy anno domini mcdxxx sexto feria quarta ante festum bea- 
ti Bartolomei apostoli saghom skodhadhom ocjnwyrdhelighasiniirlasom. 
latina brefT heghborens heme oc wyrdhelighs, heme Henriks medh gudz 
nadh Englandz oc FAranksnikes konungs etc. sem wy letom siidher- 
meir wendae j noreno meth heilo oc atrychte jncighle vskadhadh oc 
vffalseth i allo matto swa Iwdhende j allom sinom gre.'nom oc arlicu« 
lis som her eflfter ffylgher. [Nu fölger Brev No. 756.} In cuins di- 
ligentis examinacionis euidenciam presentibus duximus apponenda, jn 
ciuitate Bergensi anno et die supradictis nostra secreta. mO 1437. 

Biip Peier af Hammer stadreBier i alle Dele sin Formands Bisp SigvrdM 

Gavebrev om Kapellet i Ändvordy som hau lod före til SktdiJitr i Nord- 

herred paa Lom. (jfr. meste Ifo.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglel vedh«nger, racD del paa- 

beraabte eldre Brey er ikke n« Tedbeftei. 

758. 25 Januar 1437. Mo [Lom]. 

Vy PiDder medh [gndz] nadh biskoper j Hamre. kangerom 
ollam {>eini 6om ^elUe bref sea eder heyne al wy hafwm fulkamliga 
atadfest . . . [g]iof Tm kapeli» kirkionne j Anduorde soan war wyr- 
delig» heiT8& ok forfadcr biscup Sigurdh j Hamre god[rar a]ininDing- 
har gaf ok leeth fera tili Skidakers som ligger j Nordheradh a Loom 
j ollum sinom greinum ok articulis som fymsmdz biskops Signrds bref 
sialfl wtais»r er ^ett» wart eer vider fest ok til sanaind» her vm 
hengdom wy wart secreeth firir {>ett® wart stadtest» bref som giort 
war a Honum vppa sancti Paals dagh anno domini mcdxxx septimo. 

6afn>aa med Haand fra det 17de Aarh.: Om Andoordz capelle thiU 

Skeager fielt 

Halhj&m Reidulf$$Sn, Korsbroder i Hammer, og 4 Lagreltemiend vidne, at 
de for \i8t 18 Aar.siden vare paa Mo (Lom) Prcstegaard, da GisbrdU 
Gullot^mssön i Andvord tog Biskop Anbjöm i Hammer i Haand paa, at 
Kapelkirken, som efler Bisp Sigurds Bud var ßyttet trst Andvord U\ Sked- 
aker, skuldc blive upaatalt af Gisbrekt oghans Arvingcr. (jTr. foreg.No.) 
Efter Orig. p. Perg. i norake Rigsarkiv. Alle 5 Segl hele. 

759. 25 Jannar 1437. Mo [Lom]. 

Jhet sc ollom godom monnom kunniktat mithHalbiom Reid- 
uIFsson koorsbroder j Hamre. Sigurder Petersson. Bia^rne Olafsson Taral« 
der Berdorsson ok Haluard Sigurdtesson suorner logrettsß Cn^n) warom 
j prestgardenum a Monom viist firir atian aarom thy j hia sagom ok 
heyrdom a ath Gisbrikt Guttarmsson j Anduordo. hell j hondh wars 
wyrdceligx kerne ok anda^Iigx faders herrsB Anbiorns medh gudz nadh 
biskups j Hamre gudh hans saall nade medh sinom godom vilia ok 
^laruade at kapell» kirkien som fort war af Anduordw til Skidakers j 
Nordheradh a Loom efler bisknps Sigurds bode ok brefwe godom 
aminninge skall seuerdslig» atalalaus wera firir fyma^mfdom Gisbrikte 
ok hans erfuingiom. til sannindss her vm hengdo wy waar jnsigle firir 
|>ettiß bref som giort war i prestgardenum a Monom a sancti Paals 
dagh anno domini mcdxxx septimo. 

Bagpaa med nsDsten aamtidig Haand: breff vm Capellin Andwordhe. 1437. MI 

To LagreUeinsnd i Gudbrandsdalen vidne, at Holte JoniMün tilböd Ammüt 
NtklisMön at bygsle Gaardcn TolfieüadJ VaagelSogn, som Holte havde 
i BestyreUe for sin Viermoder Fru Adali$ Erlingsdaiter, 

Rfter Orig. p. Papir i norskc Rigsarkiv, med Levning af 1 Segl. 

Noget af Brevct er afreret. 

760. 31 Marls 1437. Tolftestad. 

Ollom monnom theiin som thetUi bref see «Uer heyra sender 
Erik Biornson oc Griim Siugurdson sworne logfrettesmen q. g. oc 
sina knnnikt gerandhe ath vi varom hia oc heyrdom aa oc fleirom 
adrom godom monnom nerwarandom a Tolflastadom som ligger i Gud- 
branzdalom j Vagha sokn a Ladalom vm pacha daghen then tidh som 
Holta Jonson reista ferst sin boolskap j fyrnempdo Tolflastadbom arom 
efter gudz byrd anno domini mcdxxxvij. Tha spurdhe fyrnempder 
Holta Jonson Amundh Niciisson vilthu verda bondhe vppa thenna gar- 
den tha swarade adernempder Amund Niciisson huni kan ek siüa her 
f[yre] er ek er ein fatik suein ok husen sern aal vtthrolhen a fyrnempdo 
Tolftastadom, oc vare thet sva athi af ghenghin som gnd forbiude oc 
fru Adaliiz Ellinx dotter seiger gardhen huru sathe ek tba a henne 
YSgna. Swaradhe tha adernempder Holta Joonson f[nv] Adaliiz min 
vermoder hauer vnth mik swa mykith godz som Dij??^""] > Vplandhen 
thet som henne hoyrde til af sina vaegno. [Tala]de oc tilhnempder 
Holta Jonson til Amund Kiciisson sith som j dan[dem]an jek vil 
Isna tek han ok tinne hustru Anbiorghe Tor .... dotter seghin kona 
tinne swa lenghe som beggias idart [lif] warar oc wol vm hwat tu geth. 
Til sanindhe saettiom [mit]h okar jnsiggic fyre thetta bref er giorth 
Cvar) dseghi oc are som fyr sasgher. To Lagrcttcmiend i Vinje (Thclemarken) kundgjöre, at Gunulf SvenkeMMäm 
solgte til Arne RoaldaöH 4 Ldbsland i Borge i Uglialandshö i Viuje.for 
ti Kyriag. 
Efter Orig. p. Pcrg. i Deichmaons Biblioth. i Christiania. Scglcne mangle. 

761. 10 Oktbr. 1437. [ViDJe]. 

Ollom monnom ^leim ssem {)etta bref sieia »der hoeyra sender 
Olafuer Torgersson ok Olafuer Aslakxson, lagrettomen j Viniasoknt q. 
g. (o}si) sina kunnikt gsrande at Ganafuer Swenkason sslde Ama Ro- 
alzsyni iord sina, iüi laupaland j Borgene ssm ligger j Hylialandzboe j 
Viniasonkt fyre x kyriagh frialst ok heimholt fire huariom manne med 
ollom {)ffiim hitom ok lunnendom ssem til ligger ok leget hafuer fra 
fomo ok nyio, vndan sser ok sinom sruingom ok vnder adcr nemdan fiSt 1437. 

Arna ok bans lerainga tili e&usrdalika a^gho. kendes [>a fyrniBinder 
Gunairuer at hau hafde apboret lieilaD psningfa ok halfaan ok alla fmr 
j millom lepter f>y saem j kaup f>«ini kom, tili sannynda her vm settom 
mith okkor insigle for thetta bref ler gort var ^orsdagen nest fyre 
veteneter anno doniini m^ cd^ xxx vij. Hjarrand T%oralds$Sn, Provst i GerpcD, og Audun Pres! pai Moland knnd- 
(pöre, at Grjotgard Einndssön kvittcredc Brödrene Stemulf og Thorleif 
Thorbjömstönner for de Saarboder, som gode Blipod havde tilddiiit ham 
for et Hug i Halsen af deres Fader. 
Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Bfiblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

762. 13 Oktbr. 1437. FjxUestad. 

Ullom monnom thsBim sem thetta bref see ledher hone ssendher 
Hieirrandher Tharaldsson korsbrodher j Oslo ok profaster a Gsrpine 
ok sire Audhun prester a Molande q. g. ok sine kunnikit gerandhe ath 
meer varom a Fieellastadhom er ligher j Nisssedale a Thselamark sun- 
nadhagin nesta firir vaDternieter anno domini mcdxxxvij saghom ok hor- 
dhom a ath their haeldho handom saman af einnaß haluo Gredgardher 
iGiuindha son en afannare haluo StaBinuiruer^Thorb[i]rana sonkaendhis 
tha fymemdher Grodgardher hij sama handerbandhe ath han gaf Tyrnem- 
dhan Sta^inulf ok Tohorteif brodhor bans kuuitta ok allungas lidugha 
firir thet hogh saem fadur thaeira^ hafde hoggit fymemdan Grodgard a 
halsen ok allan annen bardhagha smm tbasirae millium hafde vierit. kaen- 
dhis ok fyrnemdher Grodgardher ath han hafde vp borit af fymemdhora 
brodrum fyrsto paenigh ok ofsta ok alla ther j millium efter thy s«m 
godher men haoom domth hafde til sannindhe her vm sastum meer var 
insigle firir thetta bref er gort var daeigi ok are saem fyr saeigir. Tre Msnd opiyse, hvorledes fertig Mand Haanard Bololfgsön paa siq Sot- 
teseng, ifölge sin Broders Oddt Testamente, udlagde forskjelligt Jordcgoda 
til Kirl(en og Prestcn paa Vangen paa Vos. 
Efter Orig. p. Perg. i norslic Rigsarliiv. 2dct ScgI mangler. 

763. 3 Marts 1438. Finnen. 

Ullom monnom them som thetta bref se leder hora sender 
Juar Vikingsson oc Eskel Thorstinsson Erik Torgylsson suamer log- 
rettes men q. g. oc sina kunnykth gerande at wi warom tha&r jhia aa 
^Fimen uianedagin j annare viku fosto hordum a ath erligin man Haf- 
uord Botolfsson j ten tiid er han laa j sinne sothar seingh hei at ollom 1438. 

sinom vitsmonom tho han wäre krankr til sins likama lyste han tha 
fore oos at vm tasr jardar som Oodder Botolfsson broder min gaf kyr- 
kione a Wange a Wos som hustrv Botilde hans eigin hustrv mik sagde 
gefueth war som gud hans seel hafue ok skulde jak iher jardar vth 
faa som mik thothe rad a vera oc fek ek fyrst kyrkiuno ii laupa bol 
j Saude a Borstrondonne ok laupsbol j Leykuen som eiter ^kemma 
manada mata bol j Gulfiordongnom, en prest bordene Tek ek iij mana- 
da mata bol j neidra Kytin tessar fyrnempde jarder fek ek af minom 
jordom j fymempth testamentum som min broder gefueth hafde fore sina 
seel. Item hafde jak tessar jardar j mothe spans bol minna en fira laupa 
bol j Birkiom oc laups bol j Giukasteiu ok laups bol j Brekkuro j Gul- 
fiordongonom. Til saninde settom wi war insigle fore thetta bref er 
giorth war a Finnen anno domini m^ cd^ xxxviij. To Mfend knnd^öre, Rt Bemkt HartvikssSn pii sin Festeinö Jomfni Jfo^- 
nild Oddsdatters Vcgne modtog af Hustru Jerirud Jakobtdatler paa 
Finnen 12 Löbsbol i Germen i Yangs Sogn paa Yos og en SAivskaal paa 
1 lödig Mark, hvormed han vedgik at have modtagct Magnilda fulde 
Arv ertcr Odd Botolfsson, 
EfterOrig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3die Segl mangler. 

764. 13 August 143$. FinoeD. 

Ollom monnom tbem som thetta bref sia asder hora sender 
Anbiom Odzsson ok Askell Torsteinsson logrettemen wppa Wos q. g. 
ok sinaß kunnuth gerande ath mith warom a Finnen» miduiku dagin 
nest efter Lafranz messo anno domini niillesimo qnadringentesimo tri- 
cesimo octauo sagom ok hordom a ath thaw heldo handom saman af 
enna^ halfuo Beinkt Haruiktsson i fullo ok lagliga wmbode jonfrv Mag<- 
nildsß Odz dotter fester mo fymempdz Beinktz, en af andra hustrv 
lertrudh lacobs dotter med them skilordom ath ademempdh hustrv ler- 
trudh fiik ok afhende Beinkte xij laupte boll iarder j Germense som 
liggher a Wos j Wangs sokn ok en« sylfwer skall som wogh i lodig 
mark frialst ok heimolt firir siik ok sinom serfuingiom ok huariom mann« 
wnder Beinkt ok Magnild« ok their«s «rfuingi« tili asuerdelig« eign 
ok alz afredis. kunn« ok nokot ofrialst warda i their« iordh «der med 

lagoni af honom sokt ader theires «rfuingiom tha sku 

tbaw wika in tili andra henn« iarder wp bygda ok iamgoda « hwru 
heltz th« kunn« wpp« spyrias. En tratnempder Beinkt gaf hustrv 
lertrudh« ok hennis «rfuingia kuttta ok allungis ak«relaus« ürir alla 
tho landskyldh som Hauordh Botolphsson hafde wpborit ok intakit af SM 1438. 

them lordom som Odder Botolphsson attie efler frarall hans ok Hag- 
nildsB Ods dotier efler fader sin Odd a^rfde fymempden ok sagdis thaw 
Uta b®de Benkt ok hustrv lertrudh wara saat ok aalsat wm all then 
widerskipUe som millom thom hafde warit tili thes dagx i mindra luth 
ok meiras. Ok tili meir» wias» ok sanz witnesburdh her wm heinger 
Benkter Tymempder siit insigl» med okrom firir thetta bref som giort 
war deghi ok aare som fyr seigir. Bifkop Olaf ut Berg«» mageskifter til PhiUitpms Eiuiridttdm (pai Lofoe) 10 
MRanedniatsbol i Hengtstig i Dale Sogo i Sogo mod 8^ MaanedsmaUbol 
i Lafvin i Ryggiar Sogn i Aurland (i Sogn}. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3 og 4 Segl mangle. Istedetfor Bispens 
egct Segl er Munkelivs Birgittincr-Konvents vedhaengt, uden Tvivl ved 

en Feil fra sildigere Tid. 

765. 9 Oktbr. 1438. Dale [Lyster]. 

Wy OlafT med gudz nadh biscup j Bergwin kungorom med 
tesso waro opno breflTue at wy hafuom giort jarda skipte med Philpns 
Endridhsson j swa matto som her septer siger at wer fenghom honom 
biscupstolsens jardh ok wäre x mamatabol j Henghestigh som ligger 
Dals kirkio sokn i Sogne husalesa ok odhe med allom luthom ok 
*imdendom som til henne ligger ok teighet hafuer fra fomo ok nyo 
mgho wndhan skyldo til sewerdcligher spghner honom ok hans bamom 
ok ferfuinghiom, her amoth fik han oss ok afhende med hander bandhe 
godom monnom nsrwarendom jardh sina bygdha ok boldha med husom 
Lafwin j Stenklappe jardh half ix mamatabol som ligger j Rigger kir- 
kio sokn j Wdhlandhe^ med allom them luthom ok lundendom som 
nw ther til ligger heller Isighet hafuer jngho wndan skyldo domkir- 
kionne j Bergwin ok henne formanne til »werdeliger «Bghnar. Ok til 
santz witnesbordh her om henghiom wy wart jncigle firir thetta breff 
som giort war j Dale kirkio sokn wppa sancti Dionisii dagh ok thseir 
godo msen som ther nseruarendhe wäre som ter sire Fin Sygmundasson 
ok sire Paeder Jonisson korssbrodra at kristkirkio j Berg\iin Jfuar Gun- 
narsson ok Jfuar Odhsson lagrette msen sin jncigle med wäre jncigle 
som giort war anno domini m^ cd^ xxx octauo. 
(>) o: Aurlande. 1438. ttfitf 

To Miend knndgjöre, at Laflranit RtmiMU og Th4fr$iem THorett Ai bivd« 

inödt for dem i Aoledning af Kongens Ombudsmand i Söodre Gudbraods- 
dal, Aior Olaftsön^ og et utugtigt Rygte^ som Thorstein havde tillagt La- 
frants. Men paa vclbaarne Benkl Hartvigssßns og flere Kannikers og Lieg- 
msnds Anmodning frafaldt Thorstein sin Klage, mod at Lafrants aldrig 
merc skulde nrettelig bagtale bam eller Azor. 

Efter Orig. p. Perg. i danske Gebeimearkiv. Seglene hieiige under. 

766. 14 Oktbr. 1438. Smedstad. 

T het skall alla godha mffin witerlighit wera herande »Uer 
lesande thetta brefT at iak Godhen Otrsekxson och Skslduiruer Odzson 
warom a Smasdha stadhum j Aal monadaghin nassta for Calixti pape 
anno domini m^ cd<^ xxxriij^ komo ther tili orda Lafrenz Ranzoo 
och Thorsten Thorsson wm Azor Olaffsson konongs wmbodzman j 
sydra lutanom Gudbrandzdala : och wm otuktalighit rokte som Thorsten 
sagde at softer forsagdom Lafrenze gek. hwar fore the satte badhe 
borghan fore sik tili swars och rettis komaskulandis wppa aniempdan 
tima. huilka borghan wielboren man Beinkt Haruictxson anamadhe. JEn 
morghonen ther nsest eepter komo the tili widhrtalan Lafrenz och Tor- 
sten fore erlighin man Beinkt fomsmpdan. oc fore manga andra »rliga 
msßn och hedhrliga kannuka presta och leekmsn. bedh tha Thorsten 
Thoresson fore sik skaBHighin witne wm fomensempt rekte. JEn Beinkt 
Haruictxson. herra Haralder a Hofue. herra Halbiom a Stangom: Nie- 
tes Mws foghite a Totne. oc Paal Haluordzson oc manga flera kan- 
nuka presta oc leekmsen. badho ther wti at Thorsten foresagder skulde 
thet sletliga ofuergefua fore theres bon skuld. huilket han giorde i 
so dana matto. at Lafrens Ranzoo skulde aldreg ther aepter thala 
wppa Torsten Thoresson aeller Azor OlalTson och them fore engin riik 
»Uer fatik berekta oretliga. Oc fore mera wisso her wm hengdom wi 
waar incigle fore thetta brelT som scrifuat war j fornasmpdom stadh 
oc are som for seghir. B&rgkild Amundsdalier kvitterer paa Kongedömmets og sin Husbondes Uer^ 
man Mollikes Vegne AsUtk Thordstän for 2 fulde Fredkjdb og to fulde 
Thegn i Drabsböder for Thorer Sleffanssön» 
Efter Orig. p. Perg. i norsko Rigsarkiv. Seglet (Bolternes Vaaben) vedhaenger. 

767. 19 Oktbr. 143S. Akaberg. 

1 het se ollom ghodom monnom kwnnikt tasim som thetta brelT 
se sedar hoyra at jsek Borgilda Ammvnds doter ksennes taes med tassso 
mino opno brelTwe at ja^k haffwer vp boret alT Aslak Thords son twasn- sae 1439. 

na ffWn ffKdkaup oc twenna ffWlla Uegn VI neges ffbre thet at han 
ward at skada Torerre SUeffans syne w for syni oc tsr ffbre gsffwer 
j»k honom quitan oc allwges lidugan fferst a konogdomsaens wsagna oc 
awa a Hiemnan Holtikis wsgna mins hwsbonda, oc skal han oc wera 
quiter ffbre alt thet som han haffWer broteth mot min herre konogfen 
til taenn® dag j swa mata at han skal aldre wera a mooth Hterman 
Moltike wtan til retes. Oc til meira wisso ta sette ja&k mit jnsigle 
ffbre thetta breff som giort war j Akabsrge som liger j Rodosokn a 
sanodagen nest efflir wintemeter anno domini m^ cd^ xxx viiL Alf Eimmdssdn og E$il Solmundtsdm «nbefile Eirnnd Ihfrcasöm som en i Byg- 
den kederlig kjcndt Hand pa« hant Pütgriimsfmrd iil Tkromdi^em, 

Efter Orig. p. Perg. i Deichminns Bibliolh. i Christianit. Iste Segl mangler. 

768. 1 Mai 1439. Bjellaad. 

Ullum monnum {»eim sem {»etta bref sia edher hceyra sssndher 
Alwur Euinnzsson ok Eghil Solmundasson q. g. ok sina kunnikth ga^r- 
andhe ath madher {»esse sem Eainder Dyrasson heither vil fara sina pil- 
agrims fserdh til ^rondems han hewer verith beer j varum bygdhnm 
sem ein ghodher man ok ath ghodhum lutum ktendher basde msedher 
meen oc hwinnor ok lakith sina skuldhir bsdhe fathcBkom ok rikoro 
kirkium oc vmboszmonnnm. j[)y bidhium meer alla ghodha meen hwara 
helszsth sem han kan fram at komä ath j {)ialpin^ ok styrkith han 
fram a siin vsegh ^et sama vilium meer gsera msedher ydhra ma^sn »r 
|>et swa ath {»eir {)unia vaar masdher vere gudh masdher ydher oc 
hans signath modher Maria, scriuath a Biallandhe die sanctonim apos- 
tolorum Filippi et lacobi anno domini m^. cd^. xxx^. ix<^. 
(>) for: hialpin. To Raadmend i Tdnsberg ridne, at velbaaren Mand Rolf Kirne sollte 13 
öresbol i sAndro Skardeberg i Istre Fjerding i Thjödling Sogn iB Andres 
Gudmundssön, og derfor fik Tuld Betaling. (jfr. No. 669.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste Segl vedha^nger. 

769. 6 Mai 1439. Tönsberg. 

Ullum monnum {)8sim som {»ettie bref sia eder heyra sender 
Hakon Eskilsson oc Thord Thorbiorneson radmen j Tunsberge q. g. 
oc sin® kunnicht gorande at midh warom j Eskielenom j Tunsberge a 
sancti Johannis dagh ewangeliste ante portam latinam anno domini m^ cd^ 1439. tfS7 

xxxix<*. sagom oc boyrdhum at f^ir beldho handom saman af dnne 
hairuo welboren man Rolf Kane en af annare halfuo Andres Gndmundz- 
son med py skilorde at femempder Rolf Kane sselde med ja oc han- 
derbande Andres! ademempdom xij aura bool jerder som Skardebergb 
heiter synste garden som ligger j Istre fierd(u)ngh j ^lodelingh sokn 
frialst oc heimbolt firi bwarium manne med allom lutum oc lunnyndun 
vttan gardz ok jnnan fra Rolf Kane oc bans lerfuingiom oc vnder And- 
res fernempdan oc bans arfuingbi» tili »uerdeligre eigo oc aldz *of- 
riedis. kendiz^t oc fomempd Rolf Kane at ban badbe vpboret fyrste 
peninge oc efzste af Andres femempdom epter {»y som i kaup ^eire 
kom vm fomempt kaup, oc tili sannynda ber vm setle *ek mit okor 
jncigle firir {>ette brefer giortvar adegisom forseigbir a femtigbionde 
are rikis okors wyrduligbs berre berre Eriks med gudz nadb Noregs 
konongs ok tili sanynde sette jek Rolf Kane mit jncigle med tbeire 
(in)sigle firir fornempt kaup. hat Ormsi9n, i Lagmands Sted, kundgjOr, at Jörund Anundtsön og Tkor^ 
geir Thorlahttön havde mödt for haiti og hcle Lagretten 18 Juni ncstför 
angaaende Arven efter Ingeborg Gunnarsdatter, og ladet hver sineBreve 
laese, men at Thorgeir ci vilde modtage dct tilbndne Forlig, men skjOd 
sig hjem til AUhingel, 
Efler Orig. p. Perg. i norsko Rigsarkiv. Seglet mangler. 

770. 23 JuDi 1439. StavaDger. 

Ullum monnum {)eim sem {»etta bref sese sedher beyrs sendba 
Iftvar Ormsson i logbmans stadb q. g. oc sinae kunniktgorandbe at kom 
firir migb oc alla loghreltonse a monadaghen nestan firir Jonsuoko Jor- 
under Anundzson en af annare balfwo j^orgeir j^ollaksson sem {»a ivaro 
baadber logbligb» firir komner wm arf eftir JngeborgbQ Gunnarsdot- 
tor. Leeto {)eir |)er |)a baadber Ises® siin bref oc skasll, venlbis oc {»a 
fymemder j^orgeir ey meine prof sedber skibriks ytaremeir en ))a 
bafdbe ban {»er firir logbretone, oc vildbe ey bafwa {)aa semio sem 
bonom war sagbd vttan skoot sigb beim aa a]lj[)ingbitb. Till sanendbsß 
sette ek mit jnsigle firir {»etta bref er giort war j Stafwangre jn vigi- 
Ha sancti Jobannis baptiste anno domini mcdxxxix. la» 1439. 

Bü AkUd i 0OTe4«f Tu*« ifdUoifAi Erkeprett, to Kanniker red HalTMtb* 
kirkeiif SlMiofi BjärmMin, Haakan IfodbiMftAi Lagmand, lo Bor^emeatere 
og to Raadmend i Oslo adstede Vidisse af Fru Margreias Erkleriog om 
hendes Arvingcr. (ovenfor No. 683.) 

Efter Orig. p. Pcrg. i daaske Geheimearkiv. AIlo 10 Segl vedhenge. 

m. 6 Novbr. 1439. Oslo. 

Ollam monnum {>em sem {»etta bref sea edher heyra senda 
Boo med gudz {»olenmedbe abole j Hofadhey^ Toke Niklisson erki- 
prester, Rolland ^orsteinsson Gwnnar ^iostulfsson. canika at sancti Hai- 
nardz kirkiu Symon Biomsson Hakon Hoskuldzson loghman, Aske 
^orgersson Henrik Wittenhagen borgemeistare lens Laffranlzsson oc 
Olaf Jonsson radhmen i Oslo q. g. ok sina kunnigt gerande at vm 
freadaghen niesta eftir allehelghona messodagh anno domini m^. cd^. 
xYx". nono wäre wy j domkyrkiie gardenom i Oslo saghom ok heyr- 
dhom oc granligs skodbadom oc ifuerlasom eit bref med heilom oc 
welferdugom hengende inciglom ufalsat oc uskrapat swo ludhande ord 
fra ordhe sem her seghir. [iVii fölger Brev No. 683J] Oc tili san- 
ninde her vm settom wy wäre jncigle fore j[>elta transcriptum bref er 
giort war i Oslo a deghi oc are sem for segir. Effvind Rolfisöm og Borgar Alfssön, LagreUemend, kDndgjöre, at Sigmund 
Rolfttön folgte sin Broder Vifil Rolf höh Gaardene Seland i Andebo Sogn 
paa Yestfold for det hal?e Kere-Fiske i Styrvolds Sogn paa Vestfold 
m. V. (jfr. No. 536.) 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. 3dio Segl mangler. 

772. 10 Marts 1440. Kiste i Sleradal. 

Ollom monnom theim som thetta bref sia sedher heyrs send» 
Eyuihder Rolfsson ok Borghar Alfsson loghretto men q. g. ok sinae 
kunnigt gerande at a thorsdaghen firir Gregors messe anno domini 
m^ cd**, xl®. warom myt j mydstofvnsB j sydr» gardenom j Kysto j 
Seeliesokn j Slemdale saghom ok heyrdhom a at Sigmunder Rolfsson 
kiendis hafua selth Wyuil Rolfsyni breder synom swa mykit som han 
atte j badhom gardhomen Selandsß som liggiaß j Andaebo sokn a West- 
foldhena firir halfua tha deildenaß j Kisr» fyskeno som ligger j Styrse- 
wallsDsokn firir Helgalandz eigho som fader theiriD atte som ler tweg- 
gice laupslandh ok fernemd Wyuil Rolfsson att«er loyste af Groo El- 
lingsdotter ok Groo Torgeirsdolter, gaf ok Wyuil broder synum myllom 
jardaeskipteno ok halfuen luthen j fememd fiskekiereno half iiii kor- 
lagh swa at adernemder Sigmunder leth sigh wel at negite, swa at 1440. tu» 

halft fyskith skal halft huor their» falgi®, item frdMdhe huor their» 
fernemden lathbnrdh j jordhom ok j fiske som j huors theirse byte kom 
heymholden at wara med ollom lutum ok lunnindom som til ligger ok 
leghit hafaer fra Torno ok nyio vUen gardz ok jnnen, vnden Wyuil 
Rolfsson halft fiskit som Tor seghir ok hans erfuingi® ok vndir Sig« 
munder Rolfsson ok hans erfuingi« til ffioerdelighe eigho, j samma 
math® femerode garda Sdandae j Andseboo sokn vnden Sigmund» 
Rolfsson ok hans erfuingi» ok vndir fememden Wyuil Rolfsson ok 
hans erfuingi» til «nerdeligh» eygho ok alz afraedhis jtem war thetta 
skifte giort med beggies theirse hustrwer jaqwsdhe ok handerbande 
Gunberghse Haluardzdotter ok Adhseliz® Gunnersdotter. Ok til meyne 
wisso ok sannindse her vm tha sether Sighmund»r Rolfsson syth jncigle 
med warom jnciglom firir thetta bref som giort war deghi ok are som 
fyr seghir. 

Ptims de Monte, apostolisk ProtonoUirius, General -Collector og piveltg Ifnn- 
tius i England og flere Lande, knndgjör, at Pave Eu$emu$ IV har til- 
staaet dem, som ved Gaver nnderstötte hans Omsorg for Grakemes Om- 
vendelse til den romerske Kirke og andre gadelige Gjerninger, Ret til at 
vtelge sig en sarskili Skriftefader, som kan absolvere i alle de Tilfelde, 
hvori ellers det apostoliske Sede maatte eöges, og tilstaar en Johanne* 
en saadan Ret. Formularen for Absolutionen er vedföiet. 

Efler Afskr. i Barth. lY (E) 353-355 efter en tabt Codex. 

773. 4 April 1440. London. 

Universis et singniis presentes literas inspecturis Petrus de 
Monte, prothonotarius aposlolicus, utriusqve juris artiumqve doctor, in 
regno Anglie etc. collector generalis et apostolice sedis nuncius, salu-* 
tem in auctore salutis. Cum pro felici conversione Gnecorum ad obe- 
dienciam sacrosancte Romane ecciesie, arcendisqve infidelibus procul 
a finibus christianitatis, aliisqve nonnuUis piis ac sanctis operibus, 
divina cooperante gracia, prospere consummandis, sanctissimus in Christo 
pater ac dominus noster, dominus Evgenius divina providencia papa 
4u3 Omnibus et singulis Christi fidelibus, qvi ad tarn laudabilium operum 
prosecucionem ac incrementum de suis facultatibus contribuerint, juxta 
tenorem literarum apostolicarum desuper confectarum^ elegendi ydo- 
neum confessorem, secularem sev regulärem, qvi ipsis vere penitenli- 
bns et confessis semel in vita et in omnibus casibus, in qvibus sedes 
apostolica esset merito consulenda, absolucionem, et semel in mortis 
articulo plenariam remissionem valeat impertiri, injuncta eis, pro modo 
culpe, penitencia salutari, plenam et liberam concesserit facultatem, eo 560 1440. 

adkibiio moderamine, ut si qvi Yoaerini peregrinacionem aliqTHm, eliam 
si ad limina apostolonun vel ad terram sanctam, vel qvi ex usuris vd 
tarpi lucro, de qvibas incertum est qvibos fieri debeat restitucio, non 
aliter hoc beoeficio gandeant, nisi expensas itineris et torpia lucra 
hujnsmodi ad hoc subsidium contuleriot, qvemadmodiini ex ipsisliteris 
apostolicis, snper inde confectis, evidenter apparet. Nos, qvi ad talium 
pianim Christi fidelium largicionum oblacionumqve coUectionem per 
Uteras apostolicas sumas specialiter depatati, universitati vestre notuai 
facimus per presentes, N. Johannem etc. de suis facultatibus iuxta con- 
tinenciam predictarum literanim apostolicanim contulisse. Idcirco 
eundeiDy auctoritate premissa, eligendl confessorem semei in vita et 
semel in mortis articulo, ut sapra, qvi ei plenam remissionem oinnium 
peccatorum valeat impertiri, plenam et liberam potestatem habere de- 
cernimus per presentes. In cujus rei testimonium has literas nostri 
sigilli, ad hoc deputati, fecimus appensione muniri. Datum Londini anno 
domini m^. cccc<^. xl^'. die 4^ Aprilis pontificatus prefati domini nostri 
pape anno decimo. 

Forma absulucionis. 
Dominus noster Jesus Christus, qvi dedit discipulis suis pote- 
statem ligandi atqve solvendi, ipse te absolvat Et ego auctoritate apo- 
stolorum Petri et Pauli, et totius matris ecciesiae atqve virtute hujus 
bull» et papalis indulgencis, te absolvo ab omnibus peccatis tuis, mihi 
confessis et contritis, et de qvibus velles confiteri si tu® occurrerent 
memori®, et concedo tibi plenam remissionem omnium peccatorum 
tuorum, et absolucionem, in qvantum claves ecclesiie se extendunt ia 
hac parte; ita ut sis absolutus ante tribunal domini nostri Jesu Christi, 
habeasqve vitam stemam, et vivas in secuta seculorum amen. Et si 
in hac infirmitate te non contigit decedere, presentem absolucionem 
usqve in articulo mortis tu» tibi reservo. In nomine patris et filii et 
Spiritus sancti amen. 

Thorer AmwuUsin, Ooihndsmand ihohyggelugputi ErUnd EHdridis(hu\tgney 
yidner, at AiMi Tkorbjömssdn med 12 Hvnd edcligen beviste, at ban 
var uskyldig i Björn Tkorgrimstöns Drab, for bvilket Tborer derfor paa 
Kongena Vegne frikj ender ham. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segf mangle. 

774. uvis Dag 1440. Aamlid. 

Pess kenniss ek ^orer Ammonsson vmbodz C>uader) j Ro- 
byggialoghum a Erienss Endridhzssonar wegna at ek war j Amliidh 
manadagin nest eflir kyrmesso^ daghin anno domini mcdxl^. took iak r 144a »61 

dull ot vndhan Terslo Asiax ^orbiarnasonar firi aftak Biama ^or^'ms« 
sonar firi |)jB»r radhasaker sem fyrnemdom Asiake war gefuit^ g^ngo 
pa fram xü skaslighe men en Aslakar adarnemdar soor fullan bokar 
eidh oc peir xij men sannadhe eidh hans at han war hwarke vitandhe 
waldande ne gerande Vm aftak fyrnemz Biama. {>wi gerner ek ban kuiU 
lan oc lidhogan firi mek oc niina eflir komanda a minss herra konungx- 
sins wegna fin fyrnemdar radhasakir tiil sanninda setti Onnnundar 
Olafsson sit insigli med mino firi {»etta bref er giort war j Aamlüdh 
jn anno sem fyrsegbir. 

(■) For kyrkiomesso. Aamlids Kirkes Indvielsesdag kjcndes ikke. — (*) 
(Inder Breret er med samme Haand tilföiet et Udeglemmelsestegn, som 

formodcntiig bör henfßres hid, o^ dererter staar: domdho {la XH 

men Tymemdan Aslak til dula. Biskop Olaf af Bergen anbefalcr Eremiter-Augustineren Broder Johannes 
Wybyrton, som med sin cn^elske Pro vinci als Tilladelse i nogcn Tid he- 
derligen har opholdt sig i Bergen, isfcr til Eremiterordenens Fsedrc og 
Brödre paa hans forehavcnde Valfart til Blodet i Vihnah (i Bran- 
denburg.) 

Efter Afskr. i Barth. IV (E) ^26-627 af en tabt bergensk Copibog, mcllem 

Brev af 1434 og 1446. 

775. udal. [ved 1440.] [Bergeo.] 

Universis ^tc. presertim venerabilibus patribus et fratribns ordi- 
nis heremitanim beati Augustini präsentes literas etc. Olavus dei gracia 
episcopus Bergensis salutem in auctore salutis lesli Christo. Dignum 
est et otnni ratione consentaneum, ut Uli qui jugo domini ac religionis 
sanctsB servitio spontanea voluntate mancipantur, ampliori dilectione 
et laudabili veritatis testimonio pr© ceteris honorentur. Idcirco vniver- 
sitati vestr© notificamus per präsentes, quod fraler lohannes Wybyr- 
ton ordinii^ heremitanim beati Augustini in habitu suo regulari ac aliis 
SU© regul© observanciis nobiscum sub benivola et gratha licencia sui 
provincialis provinci© Angli© per aliquot tempüs moram traxerat, standi 
bonis intcntus operibus et honesta conversatione probatus, quem abs- 
que omni querimonia et infami© nota vit© laudabilis meritum pr©de- 
(Jorat, pensatis igitur ipsius honestate et morum gravitate, quibus erga 
nos commendatur, caritati omnium vestrum ipsum recommendamus intime 
supplicantes, quatinus ipsum ad vos vel vestrum quemlibet divertentem 
causa peregrinacionis versus preciosum cruorem domini in Vilsnak in 
exitu pariter et reditu amore divin© retribucionis et precum nostranim 

I. 36 MM i441. 

ob respedam caritative recipere, benig^iter recolligere et bumaniter per- 
Iractare dignemini graciosis beneficiis, consiliis et auxiliis atque oporlunis 
favoribus ipsam promoventes, nullam sibi in persona et in rebus inju- 
riam molestiam vel oOensam nee ab aliis, quantum in vobis Tuerit, 
inferri faciatis, sed pocius ipsum ab omni injuria et molestia defenden- 
tes quod contra suos promolores gratuita vicissitudine promereri 
cupirous requisiti. In quorum *rei teslinionium et evidenciaro omniuni 
et singulorum prsemissorura has nostras literas sigilli nostri affixione 
duxinias comumniri. Datum etc. PtuU HaUmd$$^ og hins SAn Guitorm give Halgeir Kvihssön ¥Mm9gi at bort- 
bygsle dercs Jordegods i Uardanger og hieve Lnndskyld deraf m. v. 

Efler Orig. p. Perg. i Bergens Museum. Seglet mangler. 

776. 25 April 1441. iidcD Sted. 

Thet skall allom godhom mannom kunnogt waßra som thetta 
breff tesa cedher hora at jak Paall Haluardzson och Guttorm min son 
haruom Tengit beskedaligom manne Halgeir Quigson wart fult och lag- 
lighit wmbodh ofuer alla wara iordir och iorda parta j Hardangre 
huarre haelzst the liggia ther : theim at byggia och landbola tili at faa 
abwd och landeskyld j at skylia som han geter baetzst : landzskylder 
warer wtknefuia och wp at bsera : oss wnder grein och rettan rek- 
ningskap : och theim tili rette sekia som olagliga hafua ofuer wara 
jordir farit : och hwat han lagligha gorir j thesso waro wmbodhe thet 
wiliom wi halda och hafna likaruiis som wi ther sisirue ner wäre : 
Och tiU saoninda her wm hengde iak Fall mit jncigle Tor thetta breOT 
som scrifuadh war a sancti Marci ewangeliste dagh anno domini m^ 
cd^ xl<> primo. 

To MflDod optage et af Skeldulf Prest paa Vestby fort edeligt Prov om^For- 
mandens Sira Thords' sidsie Yilje og hvcm bans Arvinger vare. 

Efier Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. 2det Segl vedhcnger i Skindrem. 

777. 10 Jiroi 1441. Narveböl. 

[Ullum monnum] ^mm ssm j[>ett® bref sea [a^er heyra senda 
Giurdher] Bicerthzson prester aa Hobole ok Alfuer Kolsson logrettoman 
q. g. ok sin® kuuniktgerande at mit warom aa Narfuebole »r ligger j 
Habalcs sokn aa imbru loghurdag. j huita^sunno vikunne. anno domini 
mcdxlprimo. Saghom ok hoyrdum aa at sira Skeldulfuer prester aa 1441. ms 

Veslby leidde eit skilrikt vitne ter sua eitber. Jngeridh som laulaghfl^ 
{)ientc sira ^orde som song aa Vestby gud bans saall baue som sua 
snor aa book med fullom eidzstaf. at bon beyrde sira ^prdb Tymemdai^ 
sua ofla) seigbia sua wa^l firir odro folke. som fiiir sino mgna folke. 
{)et godz ek her eiger fier med sculu minir eruingiaB enktet med baua 
oc vil {»et gud ek komer orde oc skilmate firir mik. ^a ®r {»et min 
wili at {)en hsiga kirkiss som ek befuer {»et af, oc min matmodher er 
skal {»et aßigba efler mime dagba. en {»et godz som ek eiger j Vikenne. 
oc mit faedbrene oc modbrene ®r. {»et skulu minir arfuinge baua. Jtem 
bafde oc fyrnsBmd Jngridb {»et j eidbi sino(m) at j^orbiorg fodbur syster 
bans oc j^orkiasl vm ban vilde sua fligbi» sig. ero minir reUm a^ruingis 
sagde sira ^ordber ader nempder, vare oc f>orger oc Hangbarder flrir 
stempder at lydbas {»9ßssa vitnj. til sannynde ber vm. settom mit okor 
insigli firir {»ett«e bref mr giort var aa degbi oc are ssem fyr seighir. Gottkalk, Biskop paa Holar og Yicarins for Biskop Jens i Oslo, ma^eskirier 
tUidandal i f yredal til TyredaU Kirke for Haathteii I Nisscdal, samt 
til Thveit Kirke 5 Löbsland i Grimtlkveit for 4 Löbsland i samme Gaard 
Haatkveii. (Thelcmarken.) 
Efter en Vidisse p. Papir i Deiclimanns Biblioth. Nedenfor No. 803. 

77$. 26 Oktbr. 1441. Thveit Kirke. 

T bet see ollom godom monnom kunnukt at wer Gotskalk med 
gudz nodb biscopper j Hollom oc uicarius wors virdub'gx brodhers 
med' gudb biscop Jens j Oslo at tb[a er] wer uisteredom vtj Tyre 
dalle tborsdagen nest fore omnium sanctorum dagb anno domini med 
xl primo gyordom wer tba tbette jorde scipte millom sire Tborgyls 
Tbollefsson prester tber samestades oc Svenvng Tborbiomsson j svo 
motte at sire Tborgyls oc preste bwor »pter annen som syvnge vtj 
Tyredalle scal fylge oc frasisb'ge eigbe bsden i fra marke boll jorder 
vtj ncerdre gorden utj Reiders dalle en Svenvng scal fylge j same motte 
marke boll j nasdre gordenom Hathvet j Nissedalle som Asiougb Her- 
bioms dotter bafde gifvet til prsst bolsens j Tyredalle oc abo^tte Sven- 
vng fomemder iiij verb kyr miilen jorderne. jtem giordom wer en jorde 
scipte miilen fornemde Svenvng oc Tbveite kirke j svo motte at Sven- 
vng scal fylge oc fraslslige everdelige eige oc alle bans serfvinge liij 
loepe land vtj fornemde Hatbvet j Nisse dalle sasm gifvet bafde Roalder 
j KiUenom ok Asiovgb fornemd Tbveite kirke j Nisse dalle en Tbveite 
kirke fik tber ater j mote v Icspe land vtj Grims tbveit freist oc bemolt 
til everdelige eigbe oc als afrodes med fiske oc fyglom sfadlom oc 

36* SM 1442. 

aUoin vthagom enge vnden seilt oc seal haor thesse jorder fvllelige 
borge hvor andre frelsse oc hemholle forc hvoriom manne epler scil- 
inolle ssm foer siger. sagdest oc tha bonder alle sxm nere oss vore 
tha thelte jorde scipte gort varh at Thveite kirke j Nisse dall oc prsst 
holet j Tyrre dall hafde bxire Ivten j tbesse jorde scipte. jtem vider 
kifendes oc tha Aslovgh Tornemd med ja oc handerband oss nervaren- 
dorn oc marge androm godom monnom biede terde oc lekom ther . . 

at hon harde gefvet Tomemde Svenung systerson sinom 

oc hans vii. .marke boU j same Hatvet fnelsl 

oc hemh oc alt afra^de oc alt annet thet som hon . . 

verder j lovsse oc faste enge vnden scilde oc til saninde oc 

meire visse tha saette thesse «rlige msen sire Reide prsDster . . . . me 
oc sire Thorgyls prsster vtj Drang dalle sin jnsigli med [wäre] secrete 
fore thette brelT som giort var a stad orh oc dach som for [siger]. TkargilM Thorleifsiön, Prcst paa Herescid, og 2 andre Micnd vidne, at Stern 
NavartsSn bekr»ftcde sin Faders Salg af 2 Markcbol i Suhdul i Tyridal 
(Thelcmarken) til Nerid Germundssön, 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det Segl vedhsngcr. 

779. 25 Mails 1442. BO. 

Ollum monnum them som thetta bref sea asdher hora sendher 
Torgiuls Torleifson presther a Hsßrsßsseidhe Grundhe Halaardson Hal- 
uardher Torgiulson q. g. ok sina kunnikth gcerandhe at mit varom a 
B« j Tyridale palmsunnadagh anno domini mcdxlii<* sagom ok herdhum 
a at their heldho handom saman af eine haluo Neiridher Germundzson 
fen af annare haluo Stein Nauarson msDd thy skilordbe at Qrnempdher 
Neiridher ksendis msed ia ok handherbandhe ath fadher hans hafdhe 
selth ii markabol j Subdale som ligher j Thyridale a Thalamorkinne ok 
lauar iak firnempdher Neiridher thet ii markabol frialst ok akasralaust 
firi mik ok minum sistrum ok sistre barnum fra mik ok minum asr- 
uingium ok vndher firnempdan Sten ok hans SDruingia til suerdhelegho 
eigo ok alsz afredhis. item kasndhis ok Signei Gunnarsdother meed sama 
ia ok handerbandhe ath hon lauadhe ^tridnempdhum Stene iiii marka- 
bol j Subdale i fimempdre iord Trslsa ok akorslausa firi ollum log- 
legom agongum lefther thy som Suen min eigin bonde byth hafdhe fra 
mik ok minum «niingium ok vndher firnempdan Sten ok hans «Br- 
uingia til SDuerdelego eigo ok alsz afradis. til mera visso ok sannindbe 
hengio vi vor jnsigle firi thetta bref som giorth var degi ok are som 
fir sieghir. 1442. SßS 

Tolv Mend afvise en Sag raellem Sheldulf Thord»$ön, Prest paa Vestby, og 
Alf paa Vidanes, for hvetn Sonnen Thorgeir mödte, angaacndo Eik Skoo 
(i Soner Sogn paa Folio), fordi dcl Domsbrcv, hvorcfter Sagen varhen- 
vist til deres Dom, kun var beseglet af den ene Pari, fordi der ei var 
mere end en Prest bland t dem, og fordi Thorgeir ei havde Fuldmagt fra 
ain Fader. Parterne stwnedes derfor at möde for Oslo Official og Lag- 
mand fftrslkommende Petersmcssc. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Segleno mangle, tilligcmed det 

paaberaabte Brcv. 

780. 14 Mal 1442, Eik. 

UiloiD monnom {»»im siem |)»tta bref sea sder heyrse sendae 

Giarder Bieertzson prester aa Hobele Jon Eiornsson j^orkieel ^ 

radhmen j Oslo Andress Einarsson Jon Sleinarsson Jon Einarsson Karl 
iGinarsson Jon ^oraldzson Neskononger VIfsson. ^orer Jonsson. Amun- 
der Jonsson oc j^orcr Asbiornteson logrettomen q. gudz oc sinse kun- 
nikt gerande at meer warom aa Eik j Sanse sokn aa sancti Haluardz 
eftan. anno domini mcdxlij^. war |)9er {)a sira Skeldulfuer j^ordseson 
presler aa Wesby oc quadde oc krafde Alf aa Vidhanaßse. en han kom 
))8sr {)a ekki en j^orgeir bans eighin son sette sigh. j fodhur sins vm- 
bodh. sua at han wilde badha gefua oc taka oc lata sig at neghse huat 
som godher men künde at finnaß firir reth. oc domie j[>eira j mellom 
vra Eik skog. tedde {»a sira Skeldulfuer fyrnempder bref firir os. at {»eir 
sira Skeldulfuer oc Alfuer adernempder varo ))a {)iit domder huer med 
sino profue vm fymcmpdan skog vndir xij men halft kterks oc halft 
leikmen sua j matae at (»eir skulde {»et maal ra[nz]aka oc {»er ifuer 
demae eftir basggiaes {>eiras profue eftir {»y som brefuet sialft wm sig 
watter. oc {»ettaß bref aer widher faest. Warom meer {)a nempdir j {)en 
doom aa badha^ halfuo. oc gaf sira Skeldulfuer sig {)a {)ar j retten vndir 
leikmannae dom. med {)et ytarstae sem han matte med loghum gera oc 
meer mattom med rettaa ifuir demae oc han wilde {»et haldae oc haua 
huat meer kundom per wm at domae eftir basggiaßs profue, oc pro- 
fueno ranzakadho aa baeggia^s halfuo kundom meer aengan aendaelighin 
doom wm fyrnempdan skog. at sithias asder domae fyrst firir {»en sculdh. 
at doffisbrefuet war ekki insiglat aa adro halfuo. oc wistom meer ekki 
huat {»at hafde at ^ydhae sua oc fore {»y at {»ar war ekki vtan ein 
prester. hafde oc fyrnempder j^orgeir huarkit vmbodzbr^f. aeder skiaa- 
lighin witne af fadur sinom at han war {»a fuller oc loglighin j hans 
wmbodhe. {»y demdom meer {»et maall jn til Oslo firir officialem oc 
logmannen til iij syknaD dagha som nester ero firir Paedhers uoku nu 
nest komande {»er {»a at gerie oc lithaD huat som {»eir seighia {»eim MO 1442. 

firir reih, wm adernempdan skogli. til sannynd» her vm settom meer 
wor jnsigli firir |)ett» bref ler giort Tar aa deghi oc are scm fyr 
seghir. 

(^) aabent Rum i Diplomet. 

Stein BassesMÜH, Lensmand paa Marker, og T^ostolf ÄmettfnL^greitemtind, 
vidne, at Halvard Thoressön forböd T%orer Pederam at lade sig give 
Brev om de Vidner, hao for Dannemeod havde fort 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. De 2 Segl vedh»nge. 

7S1. 28 Juni 1442. Eng. 

Ollom monnom ths^im som ihetta breff see »Her hera sasndher 
Swein Bassason Ifensman aa Morkom ok Tiostolffwer Arnason logret- 
titzman ther sama stadh q. gudz ok sina mith wiliom idher kwnnokt 
gera at müh woroin j ^Gng som ligger j 0iainark sokn a Markom a 
Pedarsmesso apihan anno domini m^ cd^. xlii^ saghom ok hordhom a 
at Halwardber Toresson forbaudh Torere Pedarssyni at latha scriflwa 
seek breff wm thaw wiine som Tymenidher Torer Tyr teith haffdhe 
fore dandhamannom ok aall saman skelrik waro ok forbaudh herra 
Pedare noghoth at scriffwa ther wm ok waro taghen aspther seex manna 
dorne til saninde her wm tha saetthom wi war jnsigle fore thetta breff 
som giorth war deghi ok are som fyr saeghir. Kong ChrUtoffer stadficster de leldre Privilegier for Skomageme iMiklagard 
i Oslo, og tillader dem frit at kjöbe i Byen lludcr, Bark og andre for 
deres Nfeiingsvci fornödne Ting. 
Efter Orig. p. Perg. i Bostocks Arkiv. Kongens ScgI vedlitenger. 

782. 10 Juli 1442« Oslo. 

Ver Cristoffer med guds nadh Danmarks Suaßries Norghes 
Wendbe oc Gotha konwngh paladzgrefue vppa Run ok hertogh j Bey- 
arn® gar witherlikt alla mcn med thetta warth opna bref ath wy hafua 
seet oc grangiOighae skodeth priuilegia bref som gefuin aero sutharonom 
j Myklagardhe j Oslo. |)y stadfestae wy theim ok thagha fomemda suth- 
arse theira hion oc theira godz j wara kungliga^ waem hegn oc be- 
skyrroilse til allra retta malaa vnnandes theim frialsligha kaupa j bonum 
huder bark oc adra luthi swa mykit som theim tharfuadz til sinar smidhi 
oc forbiodum weer folkomligha hwarium manne theim hindra vforret- 
im modha qwalae adher theim nokron ofuerkost a^er aloghu weithae 
vttan tbasr som at forno hafua waerit nema hwar that gerir, wili saethaß 
warre sandre oblide oc ther ofuan aa. viij ortogu oc xiij mark oss j 1442. «»7 brefue broth tH Marie kirkhi capello waro oc theim fidretes oc half- 
aukad sakar thessa wars warnada brefs. Datum Asioie anno doinini 
mcdxlsecundo thysdagin nest eftir octavam visitacionis beate Marie 
virginis nostro sub secreto. Biikop Olaf af Bergen og Benki Harltikssöm Ridder skifte Jordegodtek efter 
sine Forieldre Harivik Henrihstön og Hustrn Jonmd Sunolfidatter, hfor- 
ved Olaf bcholdt forskjetligt Gods i Gudbrandsdalen, Hedemarken og 
Romcrike, Hartvik ligesaa i Gudbrandsdal, Hedemarken og Thoten, og 
desuden beholdt Olaf en Gaard i Korskirke Sogn i Bergen, mod ak Hart- 
vik fik Olafs Lod i har FUtmingt Pantegods. Som Vidner medforsegle 
Bispeme Oolskalk af Holar og Gumtar af Hammer samt Kannikeme i 
Hammer ErUitg Etihtsön og Einbogt Nikulasidn, 

Efier Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Brevet er oventil afskiarot som tit 
Indentura, og i Randen sees den nedre Halvdel af CIROGRAPUVS. 

5te og 6te Segl tilovers. 

783. 10 Juli 1442. Oslo. 

UHom monnom j[)eim som thetta breff sea leder hera sender 
Olafuer medh gudz nadh biskuper j Bergwin ok Benkt Haruiktsson^ 
riddare q. g. ok sina kwnnokt gerande at mer hafuom giorl thetta 
jarder skipthe medh ja ok handerbande e^pter theim helningxdel som 
giorder war mellom fader okker ok moder Hamikt Henriksson ok hustni 
Joninde Swnolfs dotter hustru hans godrar aaminningher medh begges 
waro sampthikt lutnadom wer biskup Olaff thesser jarder som ferst sr 
Bergh Gardiasar Olstader ok Onempshuser ser liggia a Frone jtem 
Spekhuser j Fodwanghe jtem Laqghagardh Blikkar Glemene Holen ok 
na^dre Tandhar ser liggia a Trottene jtem Laghertwn j Mwsdale jtem austr 
Enghiar j Gausdale jtem Ileggene j Fawn Alm Lyder aer liggia j Fol- 
labw jtem allan Liosgardhen Biemastader nordra Bergh Gethestader 
Sasther Arnamdh Raufnarwdh Rwdh ok kwernastodit medh kwjemom 
j Mesnar widh litsla Hammar. liggia alla tesser ademempder jarder j 
Gulbransdalom. jtem msdal Skerdene ok westrae Skerdene j Skwngh 
jtem Yrikstader i Roniedale. liggia tesser jarder j sudralutenom a Hed- 
niark. jtem j Frosengh a Broteme jtem Twnesagher aer ligger j Durale 
a Romarike jtem helfdena j allem them warpom som Hamikt ok hustro 
Jorundh fymempdh atto j Laghenom medh hafstedhom ok allem adrom 
tu IsBghiom. >En jek Benkt lutnade tesser jarder farst bade gardana j 
Ellestadom j Ringeboo sokn bade gardana j Linwikom aet ede gerde 
ther UI som Hammar hether jtem Borghen Smydhiwsangh ok Kolstader 
a^ liggia j Fodwanke jtem Maedhaieün a Trettenne jtem Hol! j Mws- 968 1443. 

dale jtem Hoff ok Naedremoo j 0ya jkein Fossar j Gmisdalar jlem Swr* 
naflek a Swarsheme jtem Holmer Kawsagardh Paalsgardh ok Wargha^ 
stader j Aall jtem Jakwlstader j Faubergs sokn jtem Byrker j Wingreme. 
liggia alla tessa jarder j sudrelutenom j Gulbransdalenom. jtem Faxa- 
stader ok Bredhes^ther som och liggia j Aal j Faabergs sokn jtem 
Stokker som ligger j Redal« jtem Hafswaler j RidhebwjtemSpanghena 
okj Berghe a Fauskom jtem Skoddbine j Aal j Rwmedale leggiatesser 
jarder a Hedmarkenne. jtem Grimestadcr a Totne jtem half werpe i 
Laghenom medh forre skilmalo. Jtem lutnades weer och biskup Olaff 
swa niikin lut j Brothusa tomptene som berra Benkt ther j bürde som 
ligger j Kroskirkio sokn j Bergwin. en jek Benkt lutnades ther a moot 
swa mikit som l)iskap Olafue bürde j pantha godze Jfuar Ftemingx. 
Til sanninde her om sstia wyrdelighe herra ok andelighe f»der herra 
Gotskalk ok herra Gwnnar medh gudz nadh biskupe j Hola ok Hamre 
sire Ellinger Eriksson ok sire Finbogh Niclsson korsbroder j Hamre 
som naer waro tessa waro handerbande ok samptikkelighe gerdh sin 
jncigle medh warom jnciglom fore thenna cirografphum som giorder war 
j Oslo tisdaghen nest sDpter Selio manna wakw anno domini m^ cd^ 
xl^ secundo. 

Paa en ved Seglremmerne lilheftet Strimmcl : Jtem finness ok nokra 

adra jarder eller kwnne wpp at sporiass ther som ekke nw nempnes 
for j brefuene Hamikt ok hustru Jonindh atte eller ret til hafde tha 
sculu thaeser skipthes framdelis okker j mellom til jempnader eller warom 
serwinghiom. 

Bagpaa sanitidigt: Skiptcs bref mellom biscup Olaf oc her Benkt 
Haruiktsson. 

(0 Der staar maaske knarcrc overiiU: Harnikt Herlaug Maliketsön, Lagmand i Oslo, tildömmcr Pool Beintusön 10 Öresbol i Me- 
dalby i Kraakstad Sogn paa Folio, som Kolbein Baardtsön paastod, at 
Harald Lagmand havdc tildömt hans Vaerfader Eilif Olafssön. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler tüligcmcd det för 

vedheftede ßrev. 

184. 22 Marts 1443. Oslo. 

Ullom monnom them som thetta bref sea sder hoyra sasndir 
Herlaugha Matlesson loghman j Oslo q. g. ok sina kunnikt gerande at 
ek var i raadhstofuone j fymemdom stadh frsdaghen nest fyre thridhia 
vaku anno domini m<l cd« xltercio komo ther a staefno fyre mcgh oc 
fleire godhamsn Paal Beintson af einne halfo aen af annare halfonne 1443. Sß9 

Kolbein Baardhason var iha theire retta sidstno dager kserde tha fyHa 
Paal at fyrda Kolbein amagha Tore honom x anra bool jasrder j Mffidbalby 
ser ligger j Krakastadha sokn a Folio sen fyrneempda Kolbein suarade oc 
saghde at Haralder loghman j Oslo hafde doompt Eilifue Olafsyni Ysr- 
f»der bans Tyrnffimpt x aura bool j Msßdhalby. thede tha Tyrna^mpda Beint 
rosDgh bref vndir Haraldh Kolbiomson loghmanz i Oslo inzighle oc 
thet profsbref som thy fylghir oc thetta mit bref sr vidher fsest oc 
krafde maegh dooms vm thet maaL breAionom skoddom oc inuyrde- 
legha ifnirlosnum a badhar halfonnar doomde ek medher laghar orskurdh 
fymempt x aura bool j Msedhalby til eigho oc alz afrsedhis » ther til 
annat proof finz sannare fymaanipdoin Paal til eigfao oc alz afrsedhis til 
saninda ssetti ek mit inzighle fyre thetta bref som giort var deigi oc 
are som fyre sei^r. Tre LB^cttemaend i Thelemarken knndgjöre, at Halvard Reidarstön kvitte- 
rede Brödrene Grjotgard og Björn Eriksson samt Asbjöm Germundssön 
for 19 Mferker Guld og 1 Mark Gnld i OTergave som Saarböder fra defea 
Fader Erik Bjömssön, 

Eiter Orig. p. Perg. tilbörende Sogneprest S. 0. Wolff i Saude. Scglene affaldne. 

785. 28 Juli 1443. uden Sted. 

OllQm monnom f>eim sem f>etta bref sssia sder ho&yra säender 
Swenungcr Biughsson Hsergyls Drensson ok Haluarder Amason log- 
rettomen a f>8elamarken q. g. ok sina kunnikt garande at jner varom 
j hia saom ok hoeyrdom a {)eir heldho hondom saman af enne holfuo 
Haluarder Redarson en af annara holfuo 'Griotgarder Erikson ok Bion 
Erikson ok Asbion Germuzson, med ^eira skylmala at fymemder Hal- 
uarder, gaf adernemda broeder quitta ok Asbiom lidugha fyre sara 
boeter ssem Eriker Biornsson fader f)eira broedra hafde giort Redare 
Siurdasyni, for ser ok sinom aeruingom ok oUom sinom sfter koman- 
dom, kendis fyrnemder Haluarder Redarsson at loknar varo xix merker 
gulz ok yfuer gefuet j mork gulz j yfuer giof, {)y gsefuer ek ofnem- 
der Haluarder f>eim quitta ok lidugha, ok for byder ek ^ar nokorm a 
gangha vm ^etta mall, tili sannynda her vm settom mer var insigle for 
^etta bref er gorth var Olafs vako aftan anno domini m^ cd^ xl iii. 570 1443. 

Biskop Olaf af btrgen paalvgger samllige Byens og StifleU Sognepraater 
nnder Band« Straf ak paalngge PrmdHubrödrtne i Bergm^ aom paa aia 
Kirkegaard hacde jordei en dornt Forbryder, at opgravo og bortbiinge 
denne, samt üvis Munkene ei adlyde Befalinf^en, at excommunicere dem 
og alle andre Vedkommende, og beliegge Kirkcgaarden med Interdikt. 
Efter Afskrifi i Barth. IV (E). 9-11 efter en tabt Codex. 

786. 4 Novbr. 1443. Bergen. 

Interdiclam. 

Olaas dei gratia episcopus Bergensis universis et singulis 
divinonim rectoribos per civitatem et diocesin Bergensem ubilibetcon- 
stitutis, prsßsentibus reqvisitis, salutem in domino. Qvia qvidam fratres 
conventuales conventus Bergensis, ordinis Prasdicatorum, zelo qvidem 
perversitatis ducti, propria temeritate, in vilipendium claviom sanct® 
matris ecclesise prsesulatusqve nostri ac ecciesias Bergensis despectum 
non modicum, qvendam sceleruin suorum intuitu dijudicatum ac morii 
condempnatum ad cimiterium et ad loca consecrata inhuuiando et se- 
peliendo sacris canonibus contravenire non verebantar, prout hodie, 
licet salnbriter moniti, iidem contravenire non verentur. Ne ergo eomm 
perversitatibus et rebellione alios bonos in hujusmodi criminis fragran- 
tia attrahant sibi consodales et participes, mandamiis vobis et cuilibet 
vestram, in virtute sancts obedientiee et snb excommunicationis p»na, 
qvam in vos et qvemlibet vestrum, trium tarnen diemm canonica mo- 
nitione prsemissa, dei nomine ferimos in hiis scriptis, si ea qv» man- 
damus contumaciter neglexeritis adimplere, qvatinus canonice moneatis 
eosdem fratres conventuales ordinis prsdicatorum conventus Bergensis, 
qvibuscunqve nominibus censeantur, omnesqve alios et singulos, sna 
communiter vel divisim in hujusmodi forefactionis negotio interesse 
putanles, ut infra trium dierum spatium a notificacione prcesentium, 
qvavis semota rebellione, eundem sie inhumatum et sepelitum de locis 
hujusmodi sacratis exhument et deportent, ac exhumari et deportari 
procur^nt, domino deo nobisqve condigne de eorum temeritate satis- 
faciant realiter cum effectu; alioqvin, lapso termino antedicto, si secus 
fecerint, eosdem fratres conventuales supradictos et eorum qvemlibet 
singillatim, qvorum nomina prsesentibus haberi volumus pro insertis, 
omnesqve alios et singulos, sua communiter vel divisim interesse pu- 
tantes, dei nomine in hiis scriptis excommunicamus; qvos et vos pu- 
blice, ecciesiarum vestrarum de ambonibus, ac^^aliis locis debitis et 
consvetis, sie excommunicatos nuncietis, interdicentes nihilominus ci- 
miterium ac loca sacrata, ad qv» hujusmodi dampnatus inhumatus et 
sepultus existit; qv® et nos, prssentium tenore, exnunc ecciesiastico 1443. S71 

SQpponimüs interdicto, qvod a dictis fratribus et unoqvoqve Christi 
fidelium inviolabiliter volumus observari; non cessantes ab hiis, donec 
aliud a nobis habueritis in mandatis, modum executionum vcstrarum, 
et qvicqvid in pneiiiissis merito feceritis, nobis liqvide rescribenles. 
Datum anno domini m^. cccc^. xl^. iij^. feria secunda post omnium 
sanctonim, nostro sub sigillo prs&sentibus appenso. Jan Erihstikty Prest i UöidaUmo, og Stein Ändutssöm vidoe, at Thorkel 
Eitindssön solgte 4 Markebol i t^os i Molgadal i Brunkebergs Sogn til 
Sleinulf Steinarstön for 4 Mark Guld. 

Eftcr Orig. p. Perg. tilliör. Sogneprest S. 0. WoIflT. Scgicne afrevne. 

787. uden Dag 1443. Ilöidalsmo. 

Pet se ollam monnum kunikt at ek Joon Erikxsson prester j 
Heydalsmoo ok Swein Andothsson kennwmz |)et med ^esse okkro 
brefwe at ^orkeli 0windzsson harwer seit Steinwifwe Steinarssyni iiij 
marka booU j Kioss sem ligger j Molga dalle j Brwggabergha sokn 
finr iiij marker gullz, frealssa ok akersla lanssa firir hwariwm manne 
med ollum {)eim luttwm ok Iwnnindum som tili ligger ok leghet hafwer 
fra fomo ok nyghio wtan gardz ok jnnan med alz aafrsedes wndan 
seer ^k sinom erfwingiwm ok wnder fymempdan Steinwlf ok bans 
erfwingia tili »fwerdeligho eigho, kendes ^a fymempder |>orkelI at han 
hafde wpboret af fymempdwm Steinwifwe ok Steinare fadher bans fyrsta 
sali ok ofsta ok all {)er j milliwm efter sem j kaup {)eira kom. Ok 
tili sanindha her wm settom meer okkor jnsigle firir ^etta brefergiort 
war j Hoydallssmo anno domini m*^ cd^ xl^ iij«. Fem Mend kandgjöre, at velbyi-dig Mand Rolf Thoraldssön Kane solgte 4 
Markebol i Guärin i ThjOdling til Hr. üarltfik Krumedike og bans Frue 
Katarina Markvardsdatier for de Penge, Rolfs Fader Thorald Kane bavde 
laant af Markvard Buh. (jfr. No. 661.) 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. En Del er fortcret. 3die Segl tilovers. 

788. 232 Marls 1444. Brynla. 

[Gliom monnom f>eim sem f)]etta bref sea «der hera senda 

f>orgeir Holbiomson prester a ^naeim [prester a] ^iod- 

linge Clauus Berensson borgamestare i Thunsbergi f>olleif Soluasson oc 

[Iogre]ttes men quediu g. oc sina kunnicth gorande at 

mith varom i Brolla ma[nadagh eftir mijdfastasunodagh anno domini 
mcdxliii}^' sagfaom jaa oc handerband j^ere af [einne halfuo erligh oc iS72 1444 

velboren] man herre Harioik Krumedyk riddare^ oc velboren qainna 
bastru Sigrid [Niciisdotter oc fru Kather]in hennes doUer oc fyr- 
nempder herre Hariuiks husfhi, en af andro halfuo vel[boreo man Rol- 
fuer ^ora]ldsson med {)ui skilorde at fyrnempder Roiruer selde fyr- 
nempde herre Hartuike hnstm [Sigride ok fm Katherine iiij] marke bool 
jardar er Gudrine hether er ligger i f>iodIings sokn a Vesifolpene firir 
XX] gambla Eduards nobele oc firir xiiij mark peninge oc vij pund 
malt, som Mar[kvard Buk barde borgat] f>oraIde Kana fader fymempds 

Rolfs, oc som I>oraIds bref vt vatter {)8ar med j^raldz 

Kana eigit hangande jncigle, oc firir ^ui afhender iach 

fyrnempda jord Gudrine iiij mark bool jardar oc j^il eignar iach fyr- 
nemp[dom herra Hartuike hustru Sigride] oc fru Katherine fyrsagdom 

J^eim oc {)eire erfuingiom til eueligho eig[o] 

bade med lutom oc lunindom vttan gardz oc jnnan med altz afrsdes 

iiij mark bool hafuer leghit eder ligger fra fomo oc 

nyo engha vn[danskllde frialse oc aksre]lausse firir huariom manne, oc 
^il meiro saninda thess» bref tba setter iach [Rolfuer |>oraldzson mit] 
incigle med there inciglom thcssom dandamonnom fyrnempdom firir 
thetta bref er [gort var a d«gi oc are] som fyr segher. 

Bagp«» med senere Haand: bref om Gudrine som welbiwrdiug mandt 
RoiTwald Toraldzonn solde her Harthwiig Krommedickge. To Kagrettemend kundgjöre^ at Eytlein Thorgrimsson i Decbr. 1443 aolgte 
8 Maancders Leie i Birkeland i Fede Sogn paa Vcst-Agdcr til Hr. Hari- 
vik Krumedike ved dennes Ombud^mand Lasse Jenssön. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet manglcr. 

189. 28 Oktbr. 1444. • Vansyo. 

Ullom monnom {)eim som {)ett® bref sea asdher heyrs sender 

Leidhulfuer f>osteinsson ok sworner logrettes men q. 

g. oc sinaa kunniktgerande at mit warpm a Raudhaberg[he Iaug]hur- 
daghen nestaß firir Niculos messe anno domini mcdxltercio saaghom ok 
hoyrdom aa ha[nderbandj {»eir» ser swa heitie Oystein |>orgrimsson af 
elnne halfuo en af annare halfuo Lasse Jsnsson [herra Har]tiks Kro- 
medilke vmbodzman. war {)et f)a vndir {)eir® handerbande at 0ystein 
fymemfder kendls at han hafde s»lt fymemfdom herre Hartik Krome- 
diiche viij maniata leighor j Blrkilande er ligger j Fieta kirkiu sokn a 
vester Agdom med ollom lutom oc lunnyndom som f>er til ligger oc 
leghet* hafuer fra fomo oc nyo vttan gardz oc jnnan frialse heimholle 1444. »73 

oc ollungis aksrelausae firir seer oc sinom erfuingiom oc ollom log- 
lighom agongom. Swa kendis oc j[)raatncinrder Oystein j sama hander- 
bande at han hafde vpboret af opnemdoin herre Hartike fyrst» pening 
oc etsifß oc alle f)er j mellom efler j[)ui som j kaup j^eire kom firir 
fymemd» jord swa at honom vaell oc fulteligbsß aat negher. Til meire 
sannynde settom mit okkor jnsigle firir ^eiUß bref er giort war a Wan- 
syne vppa sanctonim Symonis et Jude dag anno domini mcdxlquarto. 
Bagpaa med sencre Haand : breff om Birkeland a vester Agdom som 
0sthenn Torgrimsson solde ber Harthwig. Kong Chrisioffer roelder Almaen i Threndkjems, Bergms og Siacmtger» 
Stifter, at han har valgt Hr. Olaf Niklistdn, Hr. Biskop Audun, Provat 
Guimar Holk, £)vem Erkcdegn, Narve Jitkobstön^ Gutlorm Eivindstön, Hans 
Krukov og Lagmand Jens Bengissön til paa sine Vegne at sidde Ret^ 
lerting, aflijaelpe de mangehaande Mislighedcr, hvorover Almuen havde 
klaget, og sOrge for Rigets hcnsigtsmcssige Vcrn. 

Efter Afskr. i Barth. IV (E) 98-100 efter en tabt Codex. 

790. 10 Decbr. 1444. Kjöbenfaavn. 

Wy Cristoffer med gudz elc. helse ydher vyrdelighe fadher 
med gud oss «Iskelige erkibiskup biskupa abothe preiate riddere ^c 
svena kopstade men bondher ok almenige almuge i Trondeims erche- 
biskops dorne Bergwina oc StafTwangers biskopsdomom kiserliga medh 
gudh ok vare nadhe vitherligtt gierande ath vy fulkomplige nnther- 
stondit hafiVom oiTthe sidhan vy vorom til kongs j Noreghi kosner oc 
bisynnerliga afT the gode men som nu i Kopmannahaffn naer oss vara 
at i then lutha landhsens er sva margfallige olaglige sidveniseup kom- 
in saker tbess ath retlhen bafFver i marg aar ey sva fulfyldher varit 
som til baflTde burth uthen hvar som mera hafitle formaath han hafitle 
betzsta retthen haOt, afT hwiko kronan then helga kirkia oc almenighe 
almughen skadha afi^ fangit hafiVer, ok er stoor sundhertykke upriisen 
oc er til fara ath framdelis maa meyra owilis oc twedrekt vardhe en 
som nu er wordhen, vthan her bother uppa raadhas. Nw saker thess 
ath wy withom oss firi gudi skyldogan wara thet i wäre rike at ret« 
leydha som olagligt oc osidh vara kan tha maghom vy ey adher i 
nokro matto wyliom at thet her eifther sva leinge skall til att gange, 
thy haffvom vy thessa skipan a giorth medh betzstra manna radhe som 
nar oss nu voro om sin at thessa afi^ varth raadh som er ferst, her 
OlafT Nichleson riddere som vy hafiVom befalet i van stadh ath sithia 
oc vyrdhelighen fadher medh gudh biscop Audon alT Staflwangher, K74 1445. 

herr Gannar Holk profast ath Mario kirido i Oslo, herr Svein erke 
dcekin i Trondheim herr Narffve Jacobsson riddere Guttorm Ewindzson 
Hanes Knikog äff vapn. Jenis Benctsson lagman i Staffanghre. skula 
retthertitig at segia a vara vegn» i femempdom biscopsdemom, hvariom 
manne leykom ok lerdom swa fatikom som rikom som thess kan vidher 
ath terifVa'lagh oc retb ath skipa oc sva repsa latha efflher laghum 
hwarih malempne meyra eller minne som fire them kierth werdhe kan 
i alle waro fullemakt liker wiss som vy siffilffve ther offver vara, 
undher then mdh the oss swarith haffva som ther wilia flrir gudi ant- 
swara ok fore oss bekendhe werdhe oc hwariom dandemanne. Thy 
bydiom wy fulkomliga hvariom manne i hvat steth sedher tign som hvar 
vera kan ath the theim her uthi horeghe lydoge ok eptherlatoge vare 
oc fulkompliga styrkiandhe a wäre wegna i hvario matto the kunna 
ydher medh ath turffva i thesso starffve at thet i eingho matto hind- 
reth sedher forsomith wardhe som Jbrscrifvit stendher, wndher fuUa 
landradhe sak oc wara kongliga hemdh oc wredhe, undher sama plikt 
fotbiüdom vy hvariom manne leerdhe ok lechthe thesse forscripnse äff 
worth raadh nokora mothe stadhu ath weitha medh offkappse »Her 
ofrike lenligha asdher openbara at the magha ey sva fuUeliga reth ath 
skipa a wäre wegna som til bor ok haffvom vy them och bifalet the 
skipan a at gora om langskip oc adra landsens vern som oss ochvo- 
rom efftherkomandom och rikense uthan fordsrff oc almugenom möge- 
ligit ser Vppe at haldhae. wiliom wy fulkompliga haldha oc til staa alt 
hvath the lagliga giora i forscripnom »rendhom. War thetta breff 
giorth i Kopinhaffn arom eflUier gudz byrd tusande liijc xl iiij a tors- 
dagen nest fore sancte Lucio dagh under worth secret a .üj. are rikis 
wars Noreghs. 

GmU» Erikis^, Lagmand i Skiensyssel, og Thorleif Anunäuöm kundgjöre, 
at Thrond Eyvindss&H solgte til Thorleif, Grim og Vifil Sieinartsönner 
Gaarden Boserud i Gerpen Sogn. 
Efier Orig, p. Verg, i Deicbmanns Biblioth. i Christiania. Segicne mangle. 

791» 14 Marts 1445. [Skien.] 

Ollom monnom theim som thetta breff se aedher heyrs sender 
Gowte Erikson loghman j Skidesyslo ok Thorleiff Anundzson logrettes 
man q. g. ok sin» kunnicht gerande at myth warom hiawerende ok 
ahoyrenda at Throuder Eyuindzson selde Thorleifuss Gryme ok Wiwile 
Steynerssunum alt Bossrudh tolf aur» boU frslst ok heymholt fore 
huorium manne med oUom theim lutum ok lunnindom som ther tU 
ligger ok leghit hafuer fra fomo ok nyio vtten gardz ok jnaen, vnden 1445. S7S 

fornemdom Thronte oc hans syster Heigh» ok theira »rfuingiom, 
ok vndir fernempdas bredber Thorleif Grym ok Wiuill ok their» erf- 
uingisß til sDuerdeligbffi eigho ok altz afrsßdhis. jtem af hendo ok adber- 
nempder broder Torleif Grym ok WiuU optnempdom Throndse Eyuind- 
syni tha samstundis swa mykit som bonum wa^l at nogde fore att® 
nisrkse fomgildte swasom theirsß kaupp war vm fomempd Bosaerudh som 
ligger i Gerpin»sokn, ok war tha lokit fersta sali ok etsUe oc oU ther 
j millom. oc til withnisburdh oc ytermeire sannind» her vm ssBtiom 
myt okor jncigle fore thetta hreff som giort war a kierstesunnodagh 
anno dominl m^. cd^ xl quinto. Olaf Erihstönj Abbed i HalsDÖ, og Gwmar Eriksson, Kannik i StaYanger, 
ßtülge Tomten Mid-Kriken, aom Gunhild PresUdster havde givet dem, 
til Henning Albreklssön for 1 Mark (luld. 
Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 42. No. 11. i Kbkvn. Seglene mangle. 

792. 31 Marls 1445. Stavanger. 

Gliom monnom j[)eim sem {)etta breff se» teöher (heyra^) sen* 
dbffi Olafuer Erixsson medh gudz tolomodbe abothe j Halsno oc 
Gunar Erixsson koorsbroder j Stawangrc q. g. oc sina kunniktgo* 
rande at mit hafuom seit Heninghe Albrikxsson twft waara sem Midh- 
krikin heither xiiij aina langha; oc xiij aina breidhas sem Gunilder prest- 
syster oss gaf firir eina mark guls j godhom gildhom peninghom fra 
oss oc warom erfuinghiom oc vnder fymemdan Hening oc hans erf- 
uinghia til suerdelighrar eighnar kennes wy ok bafua wp boret fyrsta 
sali oc ofsta oc oll ^er j mtellom efler {)y sem j kaup waart koom. 
TilUsannendh» settom mit okkar jnsigle firir {)etta bref er giorth war 
j Stawangre. quarta die pasce anno domini mcdxlquinto. 

Bagpaa med lidt nyero Haand: bref fore tompt Hcninghs skomakers. To Lagrettemend kundgjdre, at Gunleif Gudbrandssöny Lensmand i Skaun, 
tiltalte Salnmnd Gudhrandssön paa Aamund Vinaldssöns Vegne for ulov- 
lig Klövvei og Skovbugst i Gaardene Vestbys og Uofdesimds Skove 
(i Rakkestad), og derom fOrte 3 Vidner! 

Efter Orig. p. Papir i oorske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

793. 16 JuDi 1445. Austby. 

Wlom monnom ihmm som thetta breff see sller hera saandher 
Haraldher Jonsson ok Bardher Tosteinsson sworner logrettizma&n q. g. 
ok sina. mith wiliom jdher kwnnoktgora at mith warom j Ausby j »7« 1445. 

Oos fi»rdo(n)ghe j Skaun skipreidhe, a retthom stempnostadh in vigilta 
BotoIfQ anno doinini m^ cdxl quinto saghom ok herdhom aathGwnd« 
leifTwer Gudbrandzson tensman j Skaun quaddhe ok krafTdbe Salmundh 
Gudbrandzson han sller hans loglighen wmbodzman ath swara Amnndhe 
Winaldzsyni reth for thet klaufftrodh som han kerer til honom oOwer 
Wssby ok HoflTdhastadha ok fyrnenidher Salmandher byksndher war 
ok wm skogar hoogh som han hegghe j Wesby skoghe. leidhe tha 
fyrnsemdher Amundher ii skilriik witne a bok sworo med fuUom aßid- 
staflr ok swa seitha Swein Niclis(son) ok Arwidher Sweinsson ok haffdhe 
swa j eidhe sinom ath the sagho Salmundh Uidnsmdhaa ok hans kono 
alh ihau kordhe ofTwer Vesby ok HoflTdhastadha qusl ok morghon eith 
aar wm kringh. jtem leidhe Amundher tidnsmdher eith skelriikth witne 
a bok swoor med TuIIom seidstaflT ok swa seither NicUs Tosteinsson ok 
haflPdhe swa j eidhe sinom ok geck til stwCuflfwana ok] sagdhe swah»r 
hegghe han sp«e[rr]o tha jak til hans kom ok konan hans drogh fra 
honom spasrrono, sagdhe tha Niclis swa til Salmundz, heller mathe thu 
luka mek minae tyylflPth bordh en thu hoggher j annars maus skoghe, 
en Salmundher swaradhe ok warth wrsedher hwath kradhen dywyyl 
haflPwer thu ther med, staar ok til Tymaemdher Swein Niciisson *til med 
eidhe sinom ordh sppther ordhe som tiidnemdher Niclis swor. jtem 
staar OlaflTwer Helghason til med jnsigle sino ath han saa Salmundh 
opnsmdhan hoggha spserro ther j theim sama skoghenom ok thedhe 
stwuflTwana, ok herdho thessa fyrntemdh witne aldre Bunath geeteth 
med sannindhom wtthan thet haflfwer wereth Wesby m\ga aflT aldher ok 
ingen aa ksera. jtem war ok tidnsemdher Salmundher lagligha for stemp- 
dher badhe bygdha proflP stempno ok lagha stempno tha som thetta 
proflT leeith war. jtem tok fyrsagdher GundleiflPwer Gudbrandzson laens- 
man j Skaun skipreidhe thetta proflT ok til sanindhe her wm tha sa^t« 
thom wi war jnsigle for thetta breflT som giorth war a deghi ok are som 
fyr sseighir. 

Thorer Olafssön og Halwtrd Amessßn, Lngrettetnend i Solöcr, kundgjöre, at 
Ingulf Jonssön og hans Hustru Elett Eytteinsdaiter sollte til Thorgeir 
Eysletnstön hvad Elen eiedc i Ljoisgaarden og Ulfgaarden. 
Eftter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Scglene vedha^nge. 

794. 25 JuU 1445. Sjölid. 

Ullom monnom theim som thett« breflT see sedher hora sendha 
Thorer OlaflTson ok Haluardher Arneson logrettismen j Soohiyiom q. 
g. ok sina kunnukt gerandhe at mith warom j Siogerliidh som ligger 
j Asnes sokn j Soleyiom Jacobs messo daghen anno domini mcdxl quinto 1445. 577 

saghom ok heyrdhom aa at taugh heldo handhom saman äff eino halfTuo 
Torgeir 0ydsteinsson aan aflT andro halfTuo Yngwlfiuer Jonsson ok Elyn 
Oysteinsdotter eigen kona hans, widherkendis tha fibrd. hion j sama 
handherbande at taug haiTde seit fToHb. Torgeir swa mykyn lutburdh 
jerdher som adher^h. Elyn Oysteinsdotter atte j Liodzgardenom ok j 
Wlflgardenom jtem herdom meer ok saghom a wm Mike(l)smesso dagen 
j Asneskirkiogarde a sama aare som fTyr seghir at their^ heldo handom 
saman Torgeir ok *Torsleins 0ysteinssynir widherkendis tha ffordh. Tor- 
stein at han hafTde seit Torgeir brodhur sinom swa myken luthburdh 
jardher som han atte j ffor^om. jordhom jtem widherkendis ok ffordh. 
syskene Torstein ok Elyn j sama handerbande at taug hafTde seit Tor- 
geir swa mykyn lutburdh jardher som taug atte j ffordom, jordom fTri- 
alssa ok heimholla med oliom lutum ok lunnindhom som til ligge sdher 
legith hafTua ffra (Tomo ok tiyo wttan gardz ok innan widrkendis ok 
taug thel at taug haffdo wpboret ffysta peningh oc ofT(s)t» som Qi) kaup 
theira kom. Ok til sanmde her wm setiom mit okor jncigle fore 
thett® breflr som gort war degi ok aare som fTyr seghir. To Lagrettemend vidno, at Thoralä HJarroHdstön tilstod, at Hjarranä hans 
Fader havde solgt til Sigvald UelgessöH Gaarden Thorgeirsrud i Mo Soga 
i SandaukedaL 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

795. 4 Oktbr. 1445. Bamble. 

Ollom monnom theim ssm thettas brefT se edher faoyra sender 
AsulflT Liodolfsson oc Thordh Aslaksson logrettesmen q. g. oc sina 
kunukt gorandhe at mit warom a Skeidis kirkio gardh j Bamblom a 
Jcorkmesso dagh^ anno domini m^ cd^ xl quinto saghom öc hoyrdom 
a at their holdho hondom saman afT enne halTuo Thorsteih Sigwaldz- 
son sn äff annare Thoralder Hierrandzson oc Sserquidh Gunleikson med 
theim skilordom at fyrnemder Thoralder kendis med ja oc handerban- 
dhe at Hierender hans fadher haffde ssbU Sigwaldhe Helgesyni fsder 
fymemfdz Thorstens alt Thorgeirs rudh ssm ligger j Moossokn j 
Sandawksdal oc fullae peninghsD fore thekit badhe heilan oc halfusen 
s®m j kaup theira kom, oc thet sama kawp til stodh oc stadugt bald® 
wildhaß fyrnemder Thoralder oc Ssrquider mager hans fra them oc 
theirsß sruingi» oc vnder fymemdan Thorsten Sigualdzson oc hans 
eminghi® til suerdelig» eigho oc alz afrcedis med allem lutom oc 
lonnyndom stem til fememdz Thorgeirsrudh ligger oc legit heuer fra 
fonio oc nyo vttan gardz oc jnnan friels« oc hemholte fore huariom. 

I. 37 »78 1446. 

kendis oc Tyrnemder men Tboralder oc Swerqaider j samw hmder- 
bände hafua vp boreth af Thorsteine fornemdom en hsst med sadnl 
j jfuergiofT fore Tyrnernft Thorgeirsrudh. Ui meirse visso her vm sette 
m\i okor jncigle fore thetCie breff er giort var dagh oc aar sem fyr 
seghir. 

(^) St. Olafs Kirke paa Sked i Bamble var indviet4 Oktbr., ifl. denrfldeBo^ 
fol. 80. a. Oamie Gauiesiön og A*or GudhrandssöH vidne, at Margreta Owmarsdaiier 
oplod til Skirto Gaardene siore og lille Alm samt lillt Solbjerg i 
Brjothcini, og Haakonaraat paa Velong, alle i Ringsaker Sogn, snmiStaf 
i Sv^dcbo og Engjar i Vingcrheim i Faaberg Sogn, iiicllem sine Born 
Haahon og Gunnar Thorbjömtsönner, og Thorleif Erlingssön og bans Hu- 
stru Gunhild Thorbjömtdalter, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Istc Segl vedbsnger. 

796. 26 Marls 1446. Alm. 

Ihet see allom godhom mannom kunigt. som thctta breff 
tesa see sedher hera. at jak Gaute Gautason ok Azor Gudbrandzson 
suornir logretto masn. warom a MsDdhalleime rettom stempnoby a Briot- 
heime. tisdagen nesta spter palmssunnodagh. nw wppa tolfta aar. sag- 
bom ok herdom a. at Margreta Gunnarsdotter gafT j fra sik allan sin 
lut j jordom ok jorda partom sinom bamom tili eet rett ok lagligit 
skipte. ther »pter heldo thau aall handom sainan syskinen. Hakon ok 
Gunnar Torbiornssynir. ok Torleifuer Elh'ngsson ok Gunilda Torbioms 
dotter eghin kono hans. ok giordo tha jorda skipte sin j millom. ma^h 
radhe ok tillagu Nicles Asiasons lagmansz j Wplandoni sira Audhons 
Psßdherssons soknaprest a Ringissakre. gudh theira sallnadhe. okmeßdh 
mangra adra godra manne radhe som äff theira eignom wiste. ffik 
tha Hakon Torbiomsson j sin luth hairuan na^dra garden j stora Alme. 
ok hsBtrdena äff soo myklo j litlo Alme som jn war gaert mcedh stora 
Alme septer gamblom gardz stadh. ok alt litla Alm soo mykidh wtan 
then gambia gardzstaden h'gger. ok alt litla Soolbiergar som liggia a 
Briotheime. ok allan Hakonar äsen, som ligger a Welong. ok aller j 
Ringisakers sokn. huaria jordena. ok jorda partana msedh allom sinom 
lutum ok lunnendom fornom ok nyiom wtan gardz ok jnnan. eingo wn- 
dan skyldo forenaempdom Hakone tili »uerdeliga eigho ok alz afraed- 
bis ok odhals. ok hans eruingiom. Jtem fik Gunnar Torbiomsson j sin 
lut halfuan nedra garden j stora Alme ok haelfdena äff soo myklo j 
litlo Alme som jn war giert ma^h stora Alme aepter gamblom gardz- 
stad. ok halft Staff triggia hafzeldo boU j wes^ gardenom. som ligger 1446. 879 

j Suadhabo. ^n Gnnilda Torsbiornsdotter syster theira fik i sin iuth half* 
uan westra garden j forensmpdo Stafne. ok x auraboll j Engiom. som 
ligger j Wingreime j Fagabergs sokn. skall huar harua sin jserda deel 
miedh allom sinom latum ok Innnendom fornom ok nyiom wtan gardz 
ok jnnan. eingo wndan skyldo. huart theira sin lut tili sauerdeliga eigho 
ok alz afrsßdes ok odhals. ok theira eruingia. jtem kungorer jak Am- 
under Arnason j thesso sama brefue wnder mit jncigle. at jak war a 
stora Alme a forescriruadom tisdagh. ok horde jak a widherkenning 
allers theira jforensempda syskina. at thau hafdo giort jerda skipte siin 
j millom. msedh allom hinom fyrra skylordom som brefuedh segir. Ok 
tili ytermera sannind her wm hengdom wi waar jncigle fore thetta 
breir som scrifuad war a Alme. midfasto laugherdagh anno domini m^ 
cd<» xl® sexto. 

Herlaug Peterstön Viebner, Andres HeruiiHgttSn, Provst paa Gerpen og 4 
andre Mend afgjöre i Mindeliglied en Arvelratie, hvorved Nerid Asgein^ 
$ön fik af Osmund Haatnrdstön og Tkorgaut Oermundssön sin Hnstrus 
Moderarv saml 3 Markebol i söndre Heredal, 
Efler Orig. p. Perg. i det norske Rigsarkiv. Stümper af Seglene vediitengc. 

797. 15 Juni 1446. Skien. 

Ollom monnom theim som thetta breflT se »dher hoyras sender 
Herlegh Petherson a wapn, Andres Henikeson prowest a Gerpine, Rei- 
dher Hafthorson prester a Soleim, Jonis Petherson, Thiostolf Gunncr- 
son ok Swein Jonson logrettesmen q. g. ok sin» kunnikt gorande at 
kom her a stemfno j Skido mydwikodaghen nest fore Botulfswoku an- 
no domini m^cd^xl sexto aiT eynne halfuo Neridher Asgeirson quadde 
ok krafde Osmunder Hafuordson ok Thorgowter Germundzson at gera 
sik mynne eller reth fore ariT som their sytisß vti oc han thekkis eigha 
a kono synn® wegna. Nw saker thes at bettre sr oftse winleghen 
semie »n langt wandredhe, sn fore skyldona skuldh tha lagde their 
thetta mal j win^waldh vnder oss fernffimds sex^ at then seth ok skii- 
mal som weer bundom a their® wegna syzsken» thet lofuadhe their 
bönder, Neridher, Osmunder ok Asgauter vbrigdolighe standaa skulae 
hedhen aif, funnom weer tha thetta fore eyn mydhgardh theim j mil- 
lom at Neridher fememder skal ferst frelslighe atter hafua synne kono 
modhor arfT til fahisBdhe oc swa thriggie marka^boll som henne burdhe 
baft j Herodale sydrae gardhen som Olafuer Haukson bar fullas peningee 
vp fore henner husbonde. sidhen sr han skiMis widher bona, eller ok 
ennet thriggie marke boU jempgot ther j moth, sidhen skulu than twan 
syzskene Eldridh oc Gmnildhee skifl» äff syn modhor arff oc han 

37» 580 1446. 

frelslighe eighnes, ten then arff som nw temdis epter Olafoer Haukx- 
son fadhor their® systrse then skula ihau oll skifte til iempnasdh» 
sin a millom badhe laust ok fast, oc tha som thettae skilinal war yplyst, 
tha bundo fernsemder men sseth sin a millom med handerbande at for- 
nsemd skilmal skal Tastlighe haldes epter thcnne dagli ok lofuadhe at 
huor theiraß som then skilmal rofue skulde hafua rowet xii mannas 
doom oc logmandz orskjurdh. oc til sanninde her vm setie wer war 
jnsigle fore thettse breff som giort war j Skide deghi ok are som fer 
seghir. 

Fem Lagrettemcnd kundfcjöre, nt Thor er BJömssön, Abbedittau Ombads- 
mand i Oslo, og Andres Amundstön f6rte Vidoer om, at ingen Teig laa 
til Rjotnar uden Strandveien ned om Olafsboder og söndcn for SpilaU- 
gnarden (paa Onsöen i Borgesyssel). 
Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 5 ScgI vedha^nger No. 5. 

798. 3 Oktbr. 1446. Rjotnar. 

Ollom monnom |>seim sem f)etta bref sea »dher Cheyra) sender 
Eiriker Olafsson Sigurder Haluardson Amonder |>oresson Assar Amon- 
son Amonder Olafson logretismen quedio g. oc sina kunnikt gerande 
at mer varom aa Riotnom som liger j Odensey skipreido a manada- 
gen nesta eftir Michials^ messo anno domini m^ cdxl vj samf)ytte f)eir 
{)a bader {)orer Biornson j fullo vmbode abadisone j Oslo oc Andres 
Amonson vilnen jtem suor Steinar Bergulfson a bok med fullom seidstaf 
oc var han vp foder vestan fioro oc var tem sinne xx aar gamal man 
oc heyrde han aldre getet sin fader fore sig oc jntit veit iak ther af 
at nokor teiger la jn til Riotna vttan strandvegen nider vm Olafs buder 
oc svnan at Spitals gardenom. suor oc Jngebiorg Gunnars dotter a bok 
at hon hafde slat ol ßri xv aronn vpa sancta Margreta eftan |>a talade 
[manga] men til Hauorder ^oresson hvi han suor {)en teigin jn til 
Riotna nei vite güd oc Maria iak svor |^et aldre oc min moder helder 
oc ske han vliko f)et suor vttan stranduegen. suor oc Jngebiorgh Hai- 
uards dotter a bok at hon giflis til Saltnes firi v arom oc xl hoyrde 
hon aldre getet nokon teigin la til Riotna vttan strandvegin. suor oc 
Gro |)order doler a bok oc var vp fod vestan fioro oc moder firi henne 
heyrde aldre getet at Riotna atte teigh nokon vester j Saltnes vttan 
strandvegen til Olafs buder sunan at Spitals gardenom. suor oc Lifua 
Helga dotter a bok at hon heyrde aldre getet vttan strandvegen fyr 
en Ksßtil a Riotno gat vider bona vm |)en tegin. jtem vitnar iak Olafuer 
Biornson med mit jnsigle at iak star til bref ^et som Andres Amon- 
son hafuer efter {)y som {)et vattar en {)en kalfnen som star j abadis- 1446. S»l 

sone bref han star iak ei til. tok {)essa vitne Amonder Assarson efter 
beghia ^sßira handerbande f>orer Biornson Andres Amonsson oc til 
sanyndo ssßUo mer var jnsigle iiri ])etta bref som giort var dagh oc 
are som fyr seiger. Smid Einarssön Prest paa Hedrum, Gcrmund Asmundssön Presk paa Thjöd- 
Vmg og to Lagrettemfend optage forskjcllige Prov oin den gamle Griendse 
mellem Sande Prestegaard og Puhetlad. Sira Jon Prest paa Sande for- 
langte Vidnerne edftestede af Hr. Erik ScNnundtsöns Lensmand Omund 
Amundstön, men Gunnar Egihsön forböd delte. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. 4 Segl i Skindremme mangle. 

799. 8 Oktbr. 1446. Sande. 

Uilom monnom {)aBim ssm {)ette bref sea teder hoera seiida 
Smider Einarssön prester a Heidreime Germunder Asmundssön prester 
a |>iodlinge |>ronder Kaupmansson oc Haluarder Aslaksson logrettes- 
men quediu guds oc sina kunnicl goerande at a lagurdaghen nestom 
efter kirkiomesso dagh a Sandom^ anno domini mcdxlsexto varom 
meer vid |>en gard som Sigurder a Pukastadom hafde henkt austan 
firir bekkenom ^en som renner mellom Sanda prestgarden oc Puka- 
stadom sagom oc hcerdom a at hederligen man sire Ion a Sandom quadde 
oc krafde Sigurde a Pukastadom efter ^ui som han var tiid stempder 
til fymempdan dagh oc stad at lyda vitnom om |)en gard oc iordmun 
som fymempder Sigurder hafuer fra henkt prest eignana, spurde ]^a 
fymempder sire Jon Sigurd fyrnempdan hui han gard om varpade kirkie 
iordmun en Sigurder swarade oc sweria leet at fru Katerin lonsdotter 
bad han swa goera. efter ^ct quadde oc krafde sire Ion syn vitne som 
han hafde ^eim tiid stempd til rettan vidnisburd oc sannan om fyr- 
nempdan iordmundy gek ^aa fram Borgar Sigurdsson hermde oc sworit 
vilde at firir .1. arom hafde oc fylde prestar a Sandom {>cn iordmun 
som Sigurder hefuer nw in henkt austan at bekkenom omagalaust oc 
sag aldre gard f)er standa fyr som Sigurder hefuer nw vp reist. Jtem 
hermde "pote Yalsson oc sworit vilde at firir Lex arom hoerde han aldre 
annet vttan prestar a Sandom fylde omagalaust fyrnempdan iordmun 
oc var i Bugardeuom oc hocrde huarket herre Tidike eller fru Har- 
retta amaga ^en iordmun. Jtem hermde Lifua i^osteinsdotter oc sworit 
vilde at hon satt a Pukastadom firir xl arom i syau aar oc hoerde ey 
annet vttan prestar a Sandom fylde amagalaust ba^de humblastoede oc 
fyske i bekkenom oc saag ey gard firir {)er standa som Sigurder hefuer 
vp reist nylige. Jtem hermde G(u)nilda Ormsdotter oc sworit vilde at üUa 1447. 

firir V. arom oc xL tentte hon sire Erike a Sandom oc fylde han pa 
fyrnempdan iordman amagalaost, oc sagh {»er ey fyr gard standa com 
nw Blender firir aastan bekenom. Jtem hermde Eriker Olafsson oc 
sworet vilde at firir Ixx arom fylde sire Eriker prester a Sandom oc 
busbonde bans omag^Iaust Tyrnempdan iordmun oc 'sagb ey gard firir 
t>er standa som nu stender. Jtem bermde Peder Andresson oc Lifua 
Pedersdotter {»enne vitnisburd oc sworit vilde at {)aug boerde ey aldre 
annet firir Ixxx arom vttan bekken som renner mellom Pukastad oc 
prestgarden a Sandom er reib oc sant endemerke oc skil at presi 
eignana oc Pukastad oc fylde prestar omagalaust tiidnempdan iordmun 
oc boerde ey annet a fadurssins ordom vttan bekken skil som fyr seg- 
her, quadde en oc krafde ademempder sire Ion Amund Amundsson 
lensman berre Eriks Ssmundssonar riddare at {»aka {»enne vitnisburd a 
retzens vegna, en Gunnar (Egyulsson forbaud f>eim at sweria oc lens- 
mannenom vitne {»aka om tijdnempdan iordmun. efter ])etta gengo fram 
fymempd vitne bwar om sigb oc bandzeldo sire lone fyrscrifuaden vit- 
nisburd med iaa oc banderband at f)aug villa f)et sweria som nw er 
hermd naar ^aug varda krafd. f>il saninde ber om settom meer okar 
incigle firir t>ette bref er gort var a dagb oc are som fyr segber. 
Bagpaa samtidi^t: brclT mellom Sande oc Pukestad. 

(») o: 6 Oktbr. jfr. No. 446. Gaute Eriksson, Lagmand i Skieo, og 4 Lagrettcma^nd vidne, at Ketil Ver- 
mundsslhi pantsatto for Gja^ld til Herlaug Peierssön 1 Markebol i Gaarden 
Lunde i Luodeherred. (jfr. No. 805.) 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmann» Biblioth. i Chrittiania. Seglet vedha^nger. 

800. 16 JuDi 1447. Skien. 

Ollom monnom {)eim som f)etta bref sia asder bosyras sender 
Goute Eriksson logman j Skidaesyslo, Niklis Tbormodzson Swein Jonson 
Helghe Omundzson oc Gunnulfar Neridzson logreltismen q. g. ok sine 
kunnicbtgerande at meer warom j Herrens gardh j S(k)idbe fredagben 
nesta) firi Botulfswoku anno domini m^ cd^ xl septimo sagbom oc 
hoeyrdum a at Ketil Vermundzson kiendis wara gieldscbyllogher srlig- 
bom manne Herlogb Petherson fasmtan merker sylfuers oc wedbsette 
tba samstundis femempdum Herlogb Paetherson mcrka boU j Lunde som 
ligger j Lund® bsradbe swa j matte at fornempder Ketil skal bafua loeyst 
ferncempt merka boll j Lunde aO" adbemempdom Herlaugb Petersen 
jnnen iweggie arte frest fra Botulfswoku nw nest komende vtten alt 1447. ata 

hinder edher motomele. Ok til sanninde her vm *s®Uiiem mer war 
jncigle Tore thelta breff som giort war j Skido deghi oc are som fyr seghir. Bbkop Olaf af Bergen bandsaller, \ Anledning af indkommen Klage fra Con- 
fessor generalis og BrOdrene i JUunhelw Kloster, nogle tydshe Voldtmand, 
som med vfebnet Haand havde brudt ind i Klostret og derfra med Magt 
ndtaget og myrdet en samt ynkelig mishandlet en anden af Lensherrens 
Hr. Olaf Nilsslhn Tjenere. 
Efter Afskr. i Barth. IV (E) 559-561 efter en tabt Codex. 

801. 21 Augast 1447. Bergen. 

In nomine domini amen. Universis et singulis, presentes liU 
ieras inspecturis, nos Olauus dei gratia episcopus Bergensis, judex 
Ordinarius ad infra scripta, salutem in domino et presentibus fidem in- 
dubiam adhibere. Universität! vestre notum facimus per presentes, qvod 
anno domini m. cd. xl. vii. die vero iunte, xx prima mensis Augusti, 
comparuerunt coram nobis in saccristia ecciesie nostre Bergensis con* 
fessor generalis et fratres qvidam monasterii Munkaliflf, ordinis sancte 
Birgitte, sancti salvatoris nuncupati, conqverentes coram nobis, qvod 
qvidam malefactores venerunt ad prefatum monasterium, manu armata, 
ausu sacrilego ecclesiam ibidem intrantes, et manus violentas in duos 
juvenes familiäres domini Olavi N^icolai, militis ac capitanei curie rega- 
lis Bergis, inicientes, qvosqve per vim et violenciam magnam non sine 
roagnis percussionibus ab ecclesia crudeliter extraxenmt, et tandem 
alterum eorum miserabiliter morti tradiderunt, reiiqvum vero semi- 
vivum relinqventes. Nos igitur Olauus episcopus predictus considerantes, 
qvod qvorundam ceca pestis ignorancie, qvosdam ambitiöse cupiditatis 
insaciabilitas, qvosdam vero obstinata cordis malicia adeo ebetavit, ut 
obmisso bono incommutabili commutabilibus et transitoriis inherentes, 
iliicita tanqvam licita perpetrare non verentur, et sie ab ovili dominico 
aberrantes, qvod non sine cordis amaritudine dicere cogimur, se penis 
eternalibus spontanei exponendo. Preterea ad instanciam et reqvisi- 
cionem predictorum fratrum, de peritorum consilio, considerantes hujus 
modi malefactores et homicidas fore et esse excommunicatos ipso facto, 
eosdem et eorum qvemlibet, omnesqve et singulos ipsis dantes consi- 
lium, auxiiium et favorem, Christi nomine invocato, excommunicatos 
fore denunciamus in hiis scriptis.^ In qvorum omnium et singulorum 
fidem et testimonium premissorum, has iiteras denunciationis excom- 
municationis fieri fecimus, et nostri pontificaüs sigilli appensione fecimus 
communiri. Datum Bergis anno die et loco qvibus supra. 

0) I tn anden Aftkrifl (Barth. IV. 403*405) af denne Excommanication, som ä84 1447. 

iövHgt kun i ariMenriige Udtryk afviger fra denne, lyder dette Ktsmt 
•aaledes : 

Preterea ad instanciam et reqnisitionem predictonim rratrom 
supradictos malefactores et ecclesiasticse immunitatis violatores 
per nos publice monuimus nee non moneri fecimus, qua mo- 
nicione sie ut premittitur canonice premissa eisdem violatoribus 
nee non homicidis et eorum complicibus nobis et ecclesisB in- 
juriam passe satisfacere minime curantibus, ipsos et eorum 
quemlibet couimuniter et divisim Christi nomine invocato de 
peritorum consiiio ipso facto fore excommunicatos majori 
excommunicatione publice denunciamus in hiis scriptis, ingres- 
sum ecclesiss et communionem fidelium ipsis sub pena ces- 
sationis a divinis, nisi satisfecerint, penitus prohibentes. Jon Nilssiki Shak sielger til Hr. ErUmd Endridssön Ridder den hele Arv i 
Löst og Fast, 8om yar falden efter Elin EriksdaUer paa Faröeme, samt 
nogle Fordringer paa Sigurd Jonssön og Landskylden af Suderraag, 

EAer Ong. p. Perg. i Diplom. Arn. Magn. i Kjöbenhavn, fasc. 100 No. 1. b. 

Seglet mangler. 

802. 16 Oktbr. 1447. TöDsberg. 

Ollom monnom them som thette bref se eller here heiser iek 
Jon Nielsen som kaltes Skak kerlighe med gudh kungor jek thet med 
thette mith opne bref ath jek hafuer sa^lt welboren man herre Erland 
Endridson riddsere all then arf med reittefar som thomdes eftir hustru 
iElins Eriks dotier hwes siel gudh nadhe laust oc fast oc vp kan sper- 
ges i Fereyr och serdeles ath soghe the saudlier som Sigurder Jonsson 
wildae hafu® kopt af mik tha han ha;r sidert war och ther med riet- 
t» far af swa mangle landskilder som vlognasr serae af Sudder wagh oc 
ther med reltaefar fore then h»st som myn wermoder hustru Vluillae 
honom lenle til Oslo oc hwn af fornemd Sigurder Jonsson aldre atter 
fek och hafdhe fornemd Sigurder Jenson lukt vpnemd hsst i landskild 
af then ardsemaal som til fforen war. Til sannyndae ha&r vmhengherjek 
mith jncigle ITore thette brelT som giort war j Tunsbergh feria secunda 
ante diem sancti Luce ewangeliste anno domini mcdxlvij^. 
Bagpaa: Vm Jon Skak oc Siguord lonsson. Herlaug Peterssön og tre Lagrettemiend odstede Vidisse af Brcv No. 776. 
Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Segicne mangle. 1447. tsas 

803. 26 NoYbr. 1447. Skieo. 

Oilom monnom Ihem s©in thette breff see cder heyr© ssender 
Herlogh Psdersson Thyostolf Gvnnersson Haluord Ketelsson oc Aslak 
Grinkelson lograete maen q. g. oc sine kvnnvkt gerende at mer vorom 
j Seide sendagen nest fore Andres messe anno domini mcdxivij sogom 
oc herdom opet breff hederligh faders med gvd biscop Gotscalkx äff 
Hollom a Jslande med heile oc hangende YScad[do] jnsigle suo Ivdende 
ord epter orde s©m her epter seiger. [Nu folget Brev No. 776.'] Oc 
tu saninde her vm ssette mer vorh jnsigle fore thette transcripte breff 
S8ßm giort var a deighe oc are sasm for siger. Tkorgils Thorleif$$ön, Prest i Hereseid, og 7 andre kundgjöre et Arvetkifte 
efter Astrid Borgarsdatier, hvonred Helge Amundstön fik Gaarden östre 
Nos (i Drangedal), Vermund Steinhessön samt Erlmg og Borgar Svemt- 
söimer vestre iVoi. 
Efter Orig. p. Perg. paa Gaarden Roaldstad. Af 11 Segl ere 3, 6 og 7 tilbage. 

804. 7 April 1448. Nos. 

Ollum monnnm them som thetta bref sea sedher hera sendher 
Thorgiais Torleifson presther a Hasrsesseidhe Arne Stenarsson Torleiver 
Torgiulson Grundhe Haluardson Torleiuer Olafson Haiuardher Bionson 
Gunvardher Rolieifson oc Haivordher Raedharson q. g. ok sina kunnikth 
gerandhe ath mith vonim a Nos sunnadagen nesth firir sumarsdagh anno 
domini mcdxlviii j arfskipthe seflher Astridho Borgarsdother a Neos 
gud heniie saal hafue soghom oc herdhom a ath their heidho handhom 
saman af seine haluo Helghe Amundhson sen af annare halfo Yermun- 
dher Suenkason Eiiingher oc Borghar Suensson med thy skilordhe ath 
Heighe Amundhson iauth j sith skipthe allan austaegardhen a Nos som 
ligher i Dranghadale j Skidhosyslo med lu(um ok lunnindum som til 
ligher ok ieghet hauer fra forno ok nyo vttan gardh ocjnnan frathem 
oc theira arfa vndher han oc hans arf(a) til SDüardelegho leigho ok als 
afreedhis ten their j sith skipte Yermundher Eiiingher oc Borghar allan 
vestegarden med lutum oc lunnindum oc gaf Helghe Amundson ther 
fir ii marka bool j Ssethre vndher vestegarden fir then atalan som their 
atalade vestegarden vm kaupmalen ok ^henninghs skipthe j ollum adrum 
iordum oc landskildh vp bara huar aefther ludburdh Helghe halua their 
adra halua ok gengho deilis ghongho gardhom jmellum innangiordis 
or gatugardh gronenne oc nidher j aana oc settho deilda sten oc wt 


MS 1448. 

med aane oc vp j veghen fir anstan akren oc wt sfther vegfaenora oc 
sua j bekken ok ther letho their sigh alier vel at negia. item ba^ 
tMade firaempdh Helghe them iii marka gute j mothe giof j siluer eina 
silaer skal eith siluerbelthe oc eith bandh ther med Toro their sather 
oc a(l)sather vre alth skipthe j lauso oc fosto 8Mi huath som aflher var 
Yfikipth thet baudh firaempdher Helghe them ath skiptha eller kiosa med 
ghodha manne radhe. en huar som thenne sathuial ryaer edher rofsmen tQ 
feer haue rofueth vj manna doom oc aaare sliko firir som logbookh vathar. 
lil raera visso oc sannindhe hengher Eliingher Suensson Yenmindher 
Suenkason oc Neridher Germvndbson sin jasigle med vanmi fir thetta 
bref som giorth var degi oc are sem fir sigher. Reidar Haftkorssön^ Prcsk i Solheim, og 3 LagreUemend kandgjöre, at 
Gurmar Ketihsm ovciiod Herlaug Pelentön ^ Markebol i Lunde i Lande- 
hcrred. (jfr. No. 800.) 
Efter Orig. paa Perg. i Deichmanns Bibliotb. i Christiania. Segicne mangle. 

805. Juli 144S. Skien. 

Allom monnom theim sem thetta bref se sedher heyrae sender 
Reidher Haflhorson prester a Soleym Anunder Stofson Ogmunder Tho- 
resson ok Osmunder Asgeirsson logrcttemen q. g. ok sins kunnikt 
geranda at meer warum j Skidho fredagen nest^ Boiulfs woku anno 
domini m^ cd xl octauo saghoni ok hoyrdum a at Gunner son Ketiuls 
a Lunde sette ok afhende Herlogh Pctherson half mark boll j Lunde 
som ligger j Lunds hseradhe som fadher hans vnte honom fore then 
skuldaestadh som han loyste fadher syn Ketil fra Symon Biornson som 
her war foghute j Skide syslo skal fornemd Herlogh Petherson thetta 
fornemd half mark boll frelslikae felgie fore then skuld som Gunnar 
fornemd war honom skyllugher med ollom theim lutum ok lunnindom 
som ther til ligger ok leghit hafuer ßra fonno ok nyio vtten gardz ok 
jnnen vnden fornemd Gunner Ketilsson oc hans erfuingiom ok vnder 
fornemd Herlogh Pethersson ok hans erfuingie til aßuerdelighe eigho 
ok alz afrsdhis, oc til sanninde her vm saetie meer war incigle fore 
thetta bref som giort war j Skido deghi ok are sem for saBghir. 

(!) Hermanglen firir eller eptir. Gunnar Holk, Provst til Mariekirken i Oslo og Norges Riges Kantsler, girer 
paa Rigsforstandercns Hr. Sigurd Jonssöns og liele RigsraadeU Vegne, 
Land8f>i$i til Orm BJdmssön, som havde ihjelslaget Arne BJömtsSn, 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 1448. m7 

806. 26 JnDi 1448. Oslo. 

Ouom inonnom them som thetta breff se sller her» sendher 
Gwnner Holk prowest ath Marie kirkifej Oslookrikens Noriges cance- 
1er q. g. oc sina. saker thes at wssiboren man her Sigurd Jonsson rid- 
dare rikens forstandare ac alt rikens raad j Norighe haffaer fengit mik 
fulla makt at svara oc gier» vppa krononnse T»gnie vm oll wandr»dis 
maaU thwi haffuer ek i heder vidher gud oc cffler thy proßSve som her 
fylgir giifwid Orme Biomssynl er Arne Biornssyni vart at skadhie ivfor- 
synio landzviist med them heett» at han beth» vidher gud oc »rwingi» 
hins daudh» oc luke Ormer konungx domenom thriar füll» thegner oc 
thriug füll fridkaup oc haffiie lokedh jnn»n toUT manadha ITra taessom 
deghi ellighe heffuir han ingha landzviisth brodher ok »rwingiom hins 
daudhe taka sstther oc bether äff fornsmffdom Orme effther theira 
b»stemanne laghardome som syslumannen til nsempnir a hwario tweggio 
halffwonn». her medher demer ek med fom»mfdho mins »mbetes valdhe 
oc einher thesso prowe Biorn Somarlidzson vara qwitt»n lidughsn oc 
ollungis frelsaen vm tha sakar giift som honom til var lagd vm theti» 
vserk. Thy forbiudher ek vidher lagar oc krononn» hardh» reifster 
hvariom manne vandr»dhe ath auk» »Her auka latha vidher forn»mpd» 
m»n Orm oc Biorn h»dhen aif vm thetta maall. nema hwar som tbet 
gerer vili haffua forgiort fee ok fridhi oc v»rdh» aldre both»madher 
sidhen. varth thetta breff giort j Oslo vm midwikudaghen n»st effler 
Jonswoku dagh anno domini mcdxlviiL oc til ythermeir forwaringh her 
vm h»ngdh» th»ssa ghodh» men rikens raad som nar voro tha ek thetta 
breff wtgaif oc sva hetha her Olaff Hakonson oc her Hartwik Krume* 
dik ridd»r» sin incigle medher mino for thetta breff. Tre La^rettemfend kundgjöre, at Endrid Anund$sön og hans Hnskru Ra^na 
Hakardsdalter solgte til Fifiit Thorbjörfusön 7 Öresbol i GulleUd i Taft 
Sogn i Sandsverv. 
Efter Orig. p. Pcrg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

807. 25 Marls 1449. Nordby. 

Gliom monnom them som thetta bref sia »dher heyr» s»ndher 
Oudun Rolfson ok Ormer Gardhson Anunder Halwardhson logrete m»n 
q. g. kunnugt gsrande ath meer varom a Nordby j nordsta gardenom 
som lygher j H»ms skonn^ j Laugardal a Maria messe dagin j langa 
fasto anno domini mcdxlnono sagom ok herdom a ath thog h»Ido han- 
dom saman af eyno balfuo Fynner Torbyemson af andro halfuo iGn- "'' '* > , ^ »88 1449. 

dridh Airandzson ok Ragna Halwardz doter med thy skylorde ath fyr- 
nemdh hyon ksndis fyre os ath ihog hafdo saeldht Fynae Thorbyerns- 
syni vii eres boU jordar j Gullalyd ok i efre gardenom som lygher 
(j) Tufta skon^ j Sanzuerfue med luUim ok lunindom som thil lygher 
ok lyghit htefaer fra fonno ok nyo vtan gardh ok inan frislst ok hem- 
holt fore hwariom manne aksrelest vndan fornemdhom hyonom ok 
theras aruegom ok vndher fernemdan Fyn ok hans arfuega thil s^wer- 
delika aygo (pk) alsz afredes. En ksndes ok fyrnemdh hyon j samma 
handarbande ath thog hafdo vp bareth ü( Fyne iiii kyr gangande ok ii 
kyrlag j kornne ok i baedh vm vi msrker ok »na ktedis kapo Tore vi 
mserker ok ena kysto i vingauo thil mer® vinskap ok kssrlikheth ok 
kandis thog ok thet at tha var lukin (yrsidd penig ok opste j kop thera 
kom fore fornemda iordh. ok thil sani(n)de her(vm) ssBttiom meer akkar 
ineigle fore thetta bref som giorth sr are ok deye som for sigher. 
(») d. e. sokn. 

Rolf Olafssön og Olaf Guiiprmstön kondgjöre et Yidnesbyrd om, at Orm 
Ormssön eiede et Gjorde i Aasmundsrud i Heggen Sogn paa Modheim. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segleoe vedhienge. 

808. 24 JuDi 1449. Hxreo. 

Ihet skall oliom monnom weterlekit wara sem thetta bref sia 
ffidr heira at mit Roolf Olafson ok Olaf Guttormsson witom thet fore gudi 
sant wara at mit warom a Hsrenas sem liger a Modheme j Heggena) 
sokn hoirdom a at Weglek Amasson lysle thy for oos at Orm Orms- 
sön som a Fislle wrar at han athe eth gerde sydder ok wester fra 
husomon j Asmunda rudi som liger a Modheme i forda sokn Heggen» 
stenth ok renth wt fra andrem gerdom ok thetta hoirde han sina mo- 
der lysa fore sek, thill sanande her om settom mer okor insigle fore 
thetta bref ser giort war a Heggen» ipso die sancti Johannis baptiste 
anno domini m^ cd^ xl nono. 

Bagpaa med samtidig Haand: bref fore eth gi»rde j Asmundarudi. Aasulf Reidarssön pantsoßtter iil Hr. Hartvik Krutnmedike, Hövedsmand paa 
Akershua, 10 Öresbol i Apildnes i Borre Sogn for 20 Mark rede Penge. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

809. 1 Septbr. 1449. Oslo. 

Ullom monnom ^eim som ^ettha breff see sedher hera sendhcr 
Assullf Reddarsson q. g. ok sin» kunith gerandhe ath jek kennos t>et 


1450. 589 

msdh mith opne breff at ek er skyldugh velboren man her Hartvik 
Knimedike riddare ok hevessman a Akars hvs xx mark redhe peninghe 
hvilke fornemdhe xx mark ther jek haflfuer j panth seth fforscreffne 
her Hartvyk x eresbooU jordher j Appeüenes som ligher j Borre sokn 
a VeslflToldhen ok skall fforscreffne her Hartvik vare bnigandhe the x 
eres booll jordher msadh landskild opp. at bserse ok allerethe Terdhe ok 
engthit äff sla j lanskylden swa lenghe at Assulf ffomemffdh haffuer 
lost athrir ffomemdhe Appiliines fore the xx mark j ene summo ok 
tiill sanindhe ok ythermere fforvaringh bedes jek tesse godhe men 
ther swa hedhe Yrion Lsessaa Jess Jepsson a vapn Henrik Hwithen- 
hagh Borgemester j Oslo henghe sin jncigUe fore thette breff .thy jek 
haffde mith jke nser mik som giort var j Oslo anno domini m^ cd9 xl<> 
nono jn die Egidij abadis deghi ok aar som for sigher. 

Bagpaa med samtidig Haand: breff om Appillenes j BomB SOko, 

hvortil en nyere Haand harföiet: som Aswlff Andersson pandsette her Hart- 
wiig Kromedicke paa Westffullenn. Sivard TkorsteinssSn giver Svein GudbrandssSn lovlig Fuldmagt imod Erik 
Bronbelg med Hensyn til 12 Tönder Tjiere, som han var hans Fader 
skyldig og selv havde lovet i Jordafgift af Gaarden nordre Berg, 
Efter Orig. p. Pcrg. paa Gaarden Hegge i Birid. Seglet mangler. 

810. 25 Januar 1450. uden Sted. 

' Allum mannnm thetta bref sea sedder Choyra) sender Siivordh 
Thorsteensson q. g. oc sina kannukt goarande at 8Bk haaer fangit be- 
skedhelekom manne Sveen Gulbrandsson fult vmbodh oc laglekt oppa 
Eric bronbelgh^ om xii tunno tioro som han minom fadher skallogher 
var oc sielaer vt louadhe j jordharet fore jordharet oc lenge aa saath 
a noerdhra Berghe j Fallaaboo. vil oc ey foernemder Eric gcera sona 
00 satmala nieder foememdom Sveen tha skal mk thet halla oc haua 
som adhememder j thesso vmbodhe laglegha gosrer oc tel mere visso 
herom seter Andres min frende sit insigle firi thetta bref som scriuat 
var arom eftir gudz byrdh m^. cd<^. qoinquagesimo ipso die ^comuers- 
sione sancti Pauli. 

C) Eller: broubelgh. tSBO 1450. 

LafreUesMad Oiaf RoUeifitdn kuadgjör, at Ntrid Oermmndttön og Tttrgüs 
Th&r^fämMöm solgte tH Olaf ThorgÜMsön 7 Markebol i öatre Kaper i Mo- 
lands Sogn og 4 Löber Land i Ryden i Thveii Sogn i Nisscdal. (Tbelemarkeo.) 
Efter Orig. p. Perg. tilhör. Sogncpr. S. 0. Wolff i Saude. Seglene mangle. 

811. 24 Februar 1450. Fjooer. 

Uliom monnom them som thette bref si» ®der bene ssender 
Olaf RoUiefson lagrettes man q. g. ok sina kannit gerende at jak ybt 
a Fienom iopaars messo dagh sub anno domini m<^ cd 1 saa jak oc 
herdo a at thav beide handom samol Neridh Germundseson oc Tor- 
gilzs Torbidrnson af eno baifuo sen af adre balfase Olaf Torgihssson 
med the skilordom at Neridh oc Torgilzs femsmdse kcendes i samce 
hander bandh at the hafdse seit Olaf Torgihssson vlj mark« bool jarder 
j Nabse j oster garden som liger j Molanzs sogn oc iiij lepsß landh i 
Rydenis som ligger j ThvedsB sogn 1 Niss» dal tesso jarder friaelso oc 
homelt fore hvariom mannom fra s®r oc sinom »rfum oc vnder Olaf 
oc bans sruingb» til everdelighss ego oc alzs afrsdes oc tesse jarder 
med allein them luttum oc lunnundom som til liggsr oc ligget hafuer 
fra ^fornor oc nyo vlen garzs oc jnnen fisk» oc figte oc all» vedsB- 
st®der. jtem ksendes Neridh oc Torgilzs j samaß hander bandh at the hafd» 
op boret af Olaf Torgilzsson firstse peninghse oc osts oc allom ther j 
mellom som j koup theres kom til sanindse her om sether Nerid Ger- 
mundbteson sit jnsiglo med mino fore thette bref er giort var degi oc 
ar som fyr siger. Kong ChrisUem I tager sin Oaard Vaagshotnen i Bergen og de den beende 
(tydske) Skomägere i kongeligt V»m og Hegn, og tillader dem at handle 
med alle SlagsVarer i Byen efter Lovene som andre Bymend. Derimod 
skulle de svare for Kongens Ombudsroand paa Kongsgaarden i alle Mis- 
gjerningfl-Sager, og paa Kongens Bud vtere rede til Udbud og anden 
Lydighed. 

Efter Orig. p. Perg. i Lybeks Arkiv. Rongens mindrc Segl vedhienger. 

(2 LOver ere Skjoldholdere.) 

812. 9 Septbr. 1450. Bergen. 

Wij Cristiern meth gudz nadh Noriges Danmdrks Venda oc 
Gota konung grewe j Ollenborgh oc Dalmenhorsth kungerom thet ollom 
monnom at wy alT serdelis nade oc godhuilia hawa taghit oc anamedh 
oc anama gardh warn Waags botnen oc sntara wara alla som ther sitia 
vti j wara serdelis wserio wsern beskerm oc konungslika heghn oc traust 
til alla retta mala swa at te skala frielslika kaapa oc selia aldzskons 1450. tfOl 

kanpere swa oc warninge sinna her j Berwen cpt(er) lagfaom swa son 
andre bymen. kvnno the oc nokot brothlike wardha tha skulo tbe kom- 
ma firir vmbudz man warn vt j gardhe warom oc ther skulo te lag- 
hom swara. Swa skulo the oc oss redho wara j wthbodhom oc i 
androm lidhskyldom then tima wij lata them sielfue til sasyia edcr j 
Ihem noudhsynlikom erendom som wäre vmbudzmen vti garde warom 
kvnna a wara noadhsynlika weyna meth at {»arffaa som andre bymen 
jnnan landz. Oc biodhom wij vmbadzmanne vorom vti gardc warom 
them al forswara oc fordeghtinga til alla retta mala a wara weyna. Swa 
stadhfestom vy Tornemdom sutarom alla theira forna oc retta priuilegia 
friheth oc Trieise meth thesso wäre breifue som wäre foreldra kon- 
Ungar j Norige them adhnr giweth hawa oc vnt huilka som the skalo 
frieislika fylia magha j allom sinom greinom oc articulis som the wth- 
uisa. Ty forbiodhom wij ollom monnom hueriar stet edr tighund som 
huarr er thessa fomemda sutara wara j forskrefne Waagsbotne eder 
theira godz hindra talma eder j nokra handa mato oforrctta vnder war 
konungslika hefTnd oc wrede. Datum Bergis crastino nativitatis beate 
Marie virginis anno domini mcdl^ anno vero regni nostri Noruegie primo 
nostro sub secreto. Thorlaf, Biskop i Viborg og PostnlatiM til Bergen, Fimboge Erkedegn og 
hele Bergent Kapitel forpligte sig og Efterkommere at holde en daglig 
Meste om Sl. Olaf med Collecler om Trecotgheden, vor Frue og St 
Anna med Voxiys og Ringning, samt med ForbOoncr for Kong Chrittiem, 
Dronning Dorothea, deres Forieldre, Eftcrmtend, Rigsraadct i Norge og 
alle Christne. Herfor have de af Kongen faaet Hardangtr Lttn med al 
kongelig Ret, som de skulle fortabe, naar Messeroe ikke holdes efter 
Forpligtelsen. 

Efter Orig. p. Perg. i danske Gcheimearkiv. Kapitlets Segl er frarevet. 

S13. 9 Septbr. 1450. Bergen. 

Wij Thorlaflf meth gods nathe biscopp j Wiborgh oc postulatus 
j Berghen oc wij Findboghe srchedyegn oc gantze capitel sammestads 
göre witherlicht meth thctte wort opne breff at wy haOue nw vp laghit 
oc begynnet en daghlighe messe sywnghe ladhe äff sanctse Oteff for 
thet altar® som staar nordhen wiidh kores dorren meth thesse collec- 
ter de sancta trinitate wor frw» oc sanct» Anns oc effler messen 
skule wij ladhe sywnghe jomfrw Maria loff som sr aue regina celo- 
rum mater regis angelorum cum coUectis de eadem sancta Anna pro 
rege et pro pace. Oc sidhen hwar affthen skulss alle kanike vicarij m» 1450. 

koorprester oc dyegn® sywngfae heg^delighe for wor frwe altar® gaude 
Maria meth prosis jnuiolata oc collectis äff wor frwe sanct® Anns oc 
dereliqniis ok skule wij oc wore eülerkoinere hwar dagh oc affthen 
ladhe ringhe meth en stoor klokke som ther tili quemmeligh ®r tili 
then forne. messe oc jomfrw Maria loff oc iij godhe wox lyuss skute 
alle tijdh pa altaret brande medhen messen sywnges. Oc skule wij 
oc wore effter komere biscopp oc capitel j rornefnde Berghene kirite 
tili ewich tijdh jnneligfae oc gudhelighe bethi» j alle wore gudelige 
boner for wor k»re nathige herre koningh Cristiern oc wor ksre 
frwe oc forstynn» drotnigh Dorothea oc begges therre forseldhre oc 
for fsdhre oc efiterkommere koningh oc drotningh oc righens radh j 
Norge oc alle cristn» sitete oc skal fomefnde wor nathige herrss oc 
wor ksre nathige frwe drotnigh wäre meth guds hielpe lodtagnse äff 
alle the godhe geminghe som wij eller wore effterkommere göre kanne 
tili ewich tijdh. Oc en her vdh euer haue wij vp taghit oc tili ewighe 
tijdh holdes skule oc sywnge wele aue regina celorum effter hwar 
tqdh j hege koor meth collectis äff wor frwe oc sanct® Annas coniunc- 
tim gudh tili loff oc hsether oc jomfrw Maria oc wor nathige herne 
koningh Cristiern oc alle hans vener leuendes oc dodhe tili en hether- 
lich bestandelsse oc ewich gtedss badhe liiff oc siell. oc vetherkennes 
wij meth thette wort opne breff at wij haue fonghit oc annamet äff 
fomefnde wor nathige herr® koningh Cristiern Hardangher meth all 
thes tili liggelsse oc koninglich rsttighet tili fomefnde guds oc jomfirw 
Marias thieneste vppss meth at holde, oc thy binde wij oss oc alle 
wore effter kommere alle thenne fomefnde guds thieneste gudelighe 
oc trolighe vppas holde vdhen alt archt oc arghelist eller hielpe rasde. 
Men wäre thet swa at wij icke holde thenne fomefnde guds thieneste 
swa skelighe vppa som thet sich bürde oc wij thet lawet haue tha 
skal fomefnde wor nathige herr® koningh Cristiem haue füll machtat 
taghe syn land oc teen j gen. In cuius rei testimonium sigilla nostra 
presentibns sunt appensa. datum Bergis anno domini mcdl^ feria quarta 
infra octauas natiuitatis beate Marie virginis. Pave Ntkolaus V advielger efter det i na afdöde Erkebiskop Aslaks Tid 
gjorte Forbehold Dominicanerordenens Professor, magister theologite 
Henrik (KaUeism), til ErkebUhop % Nidaros. (jfr. No. 728.) 

Efler Marinis Afskr. af Regesten i Yatikanets Arkiv. 
(Nie. V. ann. V. tom. 35. p. 289.) 1451. ma 

814. 27 Februar 1451. Rom. 

Nicolaus episcopus etc. 
Dilecto fiUo Henrico elecio Nidrosiensi salutem etc. 

Apostolatus ofBcium quanquam insufficientibüs meritis nobis ex 
alto commissum, quo ecclesiarum omnium reginiini presidemus, utiliter 
exequi quo adjuvante domino cupientes solliciti corde reddimur et 
solertes, ut cum de ipsarum regiminibus agitur committendis, tales eis 
in pastores preficere studeamus, qui populum sue eure creditum sciant 
non solum doctrina verbi sed etiam exemplo boni operis informare, 
commissasque sibi ecciesias in statu pacifico et tranqullio velint et 
valeant, duce domino, salubriter regere et feliciter gubernare. Dudum 
siquidem bone memorie Aslacho arcbiepiscopo Nidrosiensi regimini 
Nidrosiensis ecclesie presidente, nos cupientes eidem ecclesie cum 
vacaret per apostolice sedis providentiam utilem et ydoneam presidere 
personam, provisionem ipsius ecclesie ordinationi et dispositioni nostre 
duximus ea vice speciaiiter reservandam, decementes extunc irritumet 
inane, si secus super hiis per quoscumque quavis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attemptari. Postmodum vero prefata ecclesia 
per obitum dicti Aslachi archiepiscopi, qui extra Romanam curiam 
debitum nature persolvit, pastoris sOlatio destituta, nos vacatione hu- 
iusmodi fidedignis relatibns intellecta, ad provisionem ipsius ecclesie 
celerem et felicem, de qua nullus preter nos hac vice se intromittere 
potuit sive potest, reservatione et de<^reto obsistentibus supradictis, ne 
etiam ipsa prolixe vacationis exponeretur incomodis, patemis et sol- 
licitis studiis intendentes, post deliberationem quam de preficiendo eidem 
ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus nostris 
habuimus diiigentem, demum ad te ordinis fratrum Predicatorum pro- 
fessorem et in theologia nee non scolarum palatii apostolici magistrum 
in sacerdotio constitutum, de religionis zelo, iiterarum scientia, vite ac 
^mundicitie honestate, mofum spiritualium Providentia et temporalium cir- 
cumspectione, aliisque multiplicium virtutum donis apud nos fidedigna 
testimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis. Quibus Om- 
nibus debita meditatione pensatis, de persona tua nobis eteisdem fra- 
tribus nostris ob dictorum tuorum exigentiam meritorum accepta, eidem 
ecclesie de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica providimus, 
teque illi preficimus in archiepiscopum et pastorem, curam et admini- 
strationem ipsius ecclesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie 
commiltendo, in illo qui dat gratias et largitur premia confidentes, quod 
ipsa ecclesia per tue circumspectionis industriam et providentiam circum- 

I. 38 SM 1451. 

speoUan sub tuo felici regimine, dextera domini tibi assistente propilia^ 
salubriter dirigetar et grata in eisdem spirituaübus et temporalibus 
suscipiet incrementa. Jugum igitar domini tuis impositam humeris 
prompta devotione soscipiens, curam et administrationem predictam sie 
gerere et exercere studeas sollicite fideliter et prudenter, quod ipsa 
ecclesia guberaari provido et fnictuoso administratori gaudeat se com- 
missam, tiique preter eterne retributionis premium, nostram et dicte 
sedis benedictionetn et gratiam cxinde uberius conseqni meream. Datum 
Rome apud saactum Petrum anno etc. millesimo quadringentesirao quin- 
quagesimo primo, tertio Ealendas Martii, pontificatus nostri anno quinto. Pave Nikolaus V mclder a) Nidaros Bycs og Stifts Almue, b) Nidaros Kir- 
kes LandbOnder, c) Nidaros KapiUel, d) Nidaros Kirkes Lydbiskopper, 
e) Stiflcts Geisüighed, — ak baa bar valgt Mafi;. Henrik tu Erkekisk0p i 
Nidaros. 

Efler MariDis Afskrift af Regesten i Yatikanets Arkiv. 
(Nicol. V. ann. V. tora. 35. p. 290.) 

815. 27 Februar 1451. Rom. 

Nicolaus episcopus etc. 

a. Düectis filiis populo cwüatis et diocesis Nidrosiensis salutem. 

Hodie ecciesie Nidrosiensis pastoris regimine destitute de per- 
sona dilecti filii Henrici electi Nidrosiensis nobis et fratribus nostris ob 
suorum exigentiam meritorum accepta, de fratrum eorumdem consilio 
auctoritate apostolica duximus providenduin, preficiendo eum illi in 
archiepiscopuin et pastorem, prout in nostris inde confectis literis ple- 
nius continetur. Quocirca universitatem vestram rogamus monenus et 
hortamur attente, per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus eun- 
dem electum tanquam patrem et pastorem animarum vestramm devote 
suscipientes ac debita honorificentia prosequentes, eius monitis et man- 
datis salubribus humiliter intendatis, ita quod ipse in vobis devotionis 
filios et vos in eo per conseqvens patrem invenisse benevolum gau- 
deatis. Datum Rome apud sanctum Petrom anno etc. m^. cccc<*. li^. 
tercio Kai. Martii pontificatus nostri anno quinto. 

b. DüecHs filiis universis eassaUs ecciesie Nidrosiensis salutem. 
Hodie etc. Quocirca universitati vestre per apostolica scripta man- 

damus, quatinus eundem electum suscipientes devote et debita hoaori*- 
ficentia prosequentes et fidelitatem soiitam nee non consueta servitia et 
jura sibi a vobis debita exhibere integre studeatis. Alioquin sententiam 1451. am 

sive penam, qnam idem electas rite Uderit seu stataeril in rebelies, 
ratam habebimus et faciemus auctore domino, usque ad satisfactioBem 
condignam inviolabiliter observari. Datum ut supra. 

c. Düectis filiis capüulo ecclesie Nidronensis salutem. 

Hodie etc. Quocirca discretioni vestre per apostoh'ca scripta man- 
damus, quatinus eidem electo tamquam patri et pastori animanim ye- 
strarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedientiam et reve- 
rentiam debitam et devotam, eins salubria monita et mandata suscipiatis 
devote et efQcaciter adimplere curetis« Alioquin sententiam, quam ipse 
eiectus etc. ut 9upra. 

d. Venerabüibus frairihus unwersis suffraganeis ecclesie Ni^ 
droriensis. 

Hodie etc. Quocirca universitatem vestram rogamtts monemas et 
hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus eidem 
electo tamquam membra capiti obsequentes, exhibeatis eidem obedien- 
tiam et reverentiam debitas et devotas, ita quod mutua inter vos et 
ipsum gratia gratos sortiatur effectus, et nos devotionem vestram pos- 
simus propter hoc in domino commendare. Datum etc. ut supra. 

e. Düectis filiis clero civitatis et diocesis Nidrosiensis sabäem. 

Hodie etc. Ordlydende med litr. c. Pave Nikolaus V meider Kong Ckrisliem /, at han hlir udvnIgtMag. Bewrik 
til Erkebiskol) i Nidaros efler Aslak BoU. 

Efter Marinis Afskrift af Regesten i Yatikanets Arkiv. 
(Nicol. V. anbo V. tom. 35. p. 290.) 

816. 27 Februar 1451. Rom. 

Nicolaus episcopus etc. 
Carissimo in Christo fiUo nostro Christiemo Dacie et Norwegie 
regi illustri salutem* 

uratie divine premium et humane iaudis preconinm acqniritur, 
si per seculares principes presertim ecciesiarum metropolitanarum regi- 
mini presidentibus oportnni favoris presidium et honor debitus impen- 
datur. Hodie ecclesie Nidrosiensis C^tc. ut in epistola precedenti). 
Cum itaque, fili carissime, sit virtute dei opus ministros benigne favore 
proseqni, ac eos verbis et operibus pro regis etemi gloria venerari, 
serenitatem regiam rogamus et hortamur attente, quatinus eundem 
electum et prefatam ecclesiam Nidrosiensem sue eure commissam habens 
pro nostra et apostoiice sedis reverentia propensius commendatos, 
ipsos benign! favoris auxiKo prosequaris, ita quod idem eiectus tue 

38» S86 1451. 

cdsitadinis foUns presidio in commisso sibi eure pastoralis oflicio 
possit, deo propiiio, prosperari, et tibi exinde a deo perennis vite 
premiom et a nobis condigna proveniat actio gratiarum. Datum Rome 
apud sanctum Petrum anno etc. m^. cccc^. li'^. tertio Kalend. Martii, 
anno quinto. 

Biskoppm$ Official % Statanger kandgjör en Dom af 6 Prestcr og 6 Lieg- 
mend, hvorved Thorgils Aslaksiön tildömmes en Del af Gaarden Upsal 
i Valle Sogn (Setersdalen), som Presien der Gurmar havde tilegnet sig. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet frafaldet. 

817. 17 Juni 1451. Stavanger. 

Ver officialis herne byskops j Stawanger williom {»et ollom 
monnom viterlighaet war» som f>etta breff see silier horae ath in anno 
domini m" cd** 1^ prlmo |)orsdaghin nsDsten eefter sancte Barnabe apo- 
stoli som iij prestamodz dager war j Stawanger kom aa stempno firer 
OS oc flsre adr® gode msn j kommunasth j Stawanger byskeydelighen 
man ^orgyls Aslaksson kerdhae oc kladradhse wppa sirx Gunnar sok- 
ner presther a Wells ath han haflTdhas wndcn hegnaeth ^rigi» mamatba 
leygho j Wpsalffi som ligger j firsagdhas Walla) sokn ^et som tili 
Wägen medh rsDtthae tili horer krafdhse os |)aa firsadher ^orgyls lagh- 
aar orskordar nempdom wsDr thaa wt sex prestas oc sex lekmen aath 
giorae f)ar reto wm hwilka^ wth gengo oc domdhae firsadha; ^rigaß ma- 
matha leygo gudhaß oc [ . . ^orgylse] til retthas eignae som fyr hawer 
war[et] skal oc firsadher ^orgyls baehaldhae haalDTt saadhseth firer pet 
wrasth som hanom skaedhae af sire Gunnare oc annen halff deildhen 
skal han haue [gar]denom til nytthae oc wpp heldezs. |)il meyre wisse 
oc sannendhae setthom waer war embetes incigle firer |)ettaß breff aer 
giorth war j Stawanger daegi oc aare som firer seighcr. 
Arne Tholfsön afstaar ttl Thorbjöm og Jon Björnssotmer Gaardene Kupoik, 
SUutttedal og Rönebrekhe i Setersdalen som Erstatning (reitarrar?) Tor 
deres Moder (ho Gunnulfsdatter. 

Efter Örig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Ar 3 Segl findes 

Statnper äf No. 2 og 3. 

S18. 20 Jali 1451. Hole i Seter. 

Pet kennez ek Arne j^olfsson med f)esso mino brefwe at ek 
hefwer fenghit ok af hent f>orbiome ok Joone Biannassonom f>essar 
eflirscrefna iardher er swa heilha Nwzwiik ok Slatadaal ok Ronabrekko 
j rettherferi firir Groo Gunnwls dotter moder fyrnempda brodhra, med 1452. »07 

alloni ^cim lulom ok lunindom som {)ili fyrnempdher iardar liggfaer ok 
Icgit hafwer fra forno ok nyio wttan gardz ok innan, fra seer ok sinom 
erfwingiom ok wndher fyrnempda broder {)orbiorn ok loon ok feira 
erfwingia tii sefwerdeligho eigho med allz afredis ingho wndan skildho, 
oc til sanindha her wm seUho ^essir ghodher inen sin insigie med 
mino insigie er swa heita (J)oon Leifsson ok ^order j^orgiwisson firir 
{)etta bref som giorth war aa Hoolom a Seethre a Margretha messo 
dag anno domini m^ cd^ Ij^. Tro LagreUemiend knndgjöre, at Haltard Audunsfön og hana Hustru Rotmog 
J<m$datter solgte til Björn Aslakssdn, Prest i Eidsberg, ^ Öresbol i C7ei- 
lestad i Askeim Sogn, Fröylands Skibrede i Borgesyssel. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af 3 Segl er No. 1 i Behold. 

819. 26 Marls 1452. Eidsberg Kirke. 

OUom monnom theim som thettae bref se sßder heine sender 
Annund Andresson Bergwlf Omundzson ok ]^orir Haluardzson swome 
iogreltes men q. g. ok sina kunikt gorande at wi varom j Eidzbergx 
kirkiu dominicam passionis anno domini m^ cd<> quinquagesimo seeundo 
sagom ok hordom a at ^aw heldo handom saman, af eino balfuo sire 
Biorn Aslakson prester j fyrnemt Eidzberg en aflT annare halfTuone Hai- 
uardh Audonson oc Ronog Jonsdotter eigin husproy Haluardz med 
theim skilordom at fymemdh hion Haluard ok Ronog viderkiendis i 
sama handarbande at f)au hafdo seit fyrnemdom sire Biome haUTs eres 
boll jerder j oslesle Geilestadh ok j sydre lutanom som ^au fengo j 
sith skipte j arfT epter Jon fader fyrnemdo Ronog ok Joron moder 
hene ^d f)ere seel hafTue som liger j Askeim sokn j eflre lutanom j 
Borgesyslo oc j Froyland skipreido fra Haluarde ok Ronoge ok ^eire 
arfTua ok vnder sire Biorn tidnemden ok bans arfTua ITrielst heimholt 
ok akerelaust ffiri hwariom manne med ollom {)cim lotom ok lunindom 
som til liger ok leghet hafTuer flVa forno ok nyo vtten gardz ok innen 
til ewerdeligro eigo ok aldz aflredes ok vp boret afT tidnemdom sire 
Biorn (Tyrste pcning ok ofTste ok alle ^er j mellom som j kaup f)eire 
kom som eer Ihre marker. til mere sanindh ok vitnisburd ^a hengom 
vi vor incigli firi feile brclT er giort var degi ok are som fyr segir. 

Bagpaa med scncrc Haand : Gilesstadha brefluedh. 3fNI 1452. 

Qmmitr, Biikop af Uannner, giver 40 Da^es Afiad fdr de Bodferdige, soin 

paa visfe Udgeodafe besdge St. Olaffl Kirke Edsbery, St. Marie Ktrke 

FolkMorg, Peters og Paub Kirke Tkenol, St, Laurentü Kirke Trömborg 

og St. Margreta« Kirke Herland, alle i (Edsbergs Prestegjeld) Oslo Stift. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

820. 19 Juni 1452. Eidsberg. 

[llniversig] Christi [fidelibus presentes] literas inspecturis [Gun- 
naras] dei gracia episcopus Hamarensis salutem in domino sempiter- 
nam. Quotiiam vota Christi fidelium ad diuini cuitus [ainpIiaci]onein 
et animarum reined[ium sunt] piis exhortacionibus ac indulgencia- 
rum fauoribus excitanda. nos igitur de omnipotentis dei misericordia 
et beatonim Petri et Pauli apostoiorum eius sancti Haluardi martiris 
meritis et precibus. omnibns vere penitentibus et confessis qui eccle- 
siam beati Olaui regis et martiris de Edzbergh Asloensis diocesis ec- 
ciesiam beate Marie virginis Folkinborg ecclesiam beati Pctri et Pauli 
apostoiorum Thenol ecclesiam beati Laurencii Tromborg et ecclesiam 
beate Margarete virginis et martiris Herrsslandh in festis videlicet nati- 
uitatis domini cum tribus sequentibus diebus circumcisionis et epy- 
phanie resurrectionis cum tribus sequentibus diebus asccnsionis pen- 
tecostes cum tribus sequentibus diebus trinitatis corporis Christi, jn 
singulis festiuitatibus beate Marie virginis in vtroque feste sancte crucis 
in vtroque feste sancti Johannis baptiste in vtroque feste sancti Mi- 
chaelis archangeli in vtroque feste sancti Olaui regis et martiris in 
feste omnium sanctorum in die animarum in singulis festiuitatibus om- 
nium apostoiorum et ewangelistarum in solempnitatibus sanctorum mar- 
tirum Haluardi Laurencii Magni Blasii Eirici et Clementis sanctorum 
confessorum Gregorii Ambrosii Botolphi Augustini Jeronimi Martini et 
Nicolai sanctarum virginum Margarete Sunniue Katerine Cecilie et Ger- 
trudis in solennitate sanctarum Anne et Marie Magdalene in dedica- 
cionibus earundem ecciesiarum et in singulis dominicis diebus per anni 
circulum causa deuocionis aut peregrinacionis visitauerint seu qui mis- 
sis predicacionibus aut aliis diuinis officiis ibidem interfuerint et qui 
eisdem ecclesiis manus porrexerint adiutrices aut qui cimiterium ipsa- 
nim orando pro defunctis ibidem quiescentibus circuerint et qui cor- 
pus Christi vel sacrum oleum dum infirmis portantur aut reportantur 
sequti fuerint aut qui flexis genibus dum dicitur salue regina tema vice 
angelicam salutacionem aue Maria pro regis statu felici et pace tran- 
quilla deuote dixerint et qui se humiliter jncirnauerint cum datur bene- 
diccio cum pixide. quociens premissa vel aliquid premissorum deuote 
compleuerint tociens .xl. dies indulgenciarum de jniunctis sibi peniten- 1452. »8» 

ciis in domino misericorditer relaxamus. Datom apad predictam ec- 
clesiam Edzbergh anno domini m^. cd^. quinquagesimo secundo in die 
Geruasii et Prothasi martirum nostro sub secreto presentibus appenso. Sex Lagrellemviid og sex „skilrike'* M»nd fasUstte som valgke Dommere 
Thof Ormssöns Böder for Chomar Svemkessöns Drab til 24 Mark Guld, 
hvorefter Thof strax pantsatte 12 Markebol i Lid i Sillegjord, af hvilke 
de 6 vare i hans cgen Fiedrenearv Raudaberg og de 6 i Ojuve, som 
hans Söster Margret e og Maag NikuUu Torstrakte harn. Sex skjönsomme 
Miend skulle nermere fastsiette dei pantsatte Jordegods's Vfltrdi i For- 
hold tu de idömte DrabsbOder. 

Efter Ong, p. Ferg* i Deichmanns Biblioth. i ChrisUaiiia, Alle 6 Segl mangle. 

821. 28 Septbr. 1452. [SUlegjord.] 

OUum monnum {)eiin som ^etta bref sia edher hoeyra sendher 
|>orstein Egilsson ^iostoirwer Gunleiksson ^iostolfwer Neridzsson Swein 
loonsson Haiuarder Ketiisson Ormer Geirmundzsson oc ^orkell Petars- 
son logretemen oc Niculos Amunzsson Niculo/s Ketilsson Folkuarder 
Aifsson Rolleifwer j^orsteinsson oc Efwinder Dyrasson skilrika men 
q. g. oc sina kunikt gerande at meer warom j doom nempder wm 
aftak efler Gunnar Sweinkasson som ^oofwer Ormsson wart atskadha 
ofirirsyniu, war thel waar fuller domer oc samtykt, at j^oofwer fyr- 
nempder skulle iuka j giold efter fymempdan Gunnar xxiiij marka gulds. 
oc samstundes sette han wth xij marka bool iardher j Liidh som ligger 
j Seiiogiordsa [sokn] ^y at yj marka booi waaro j Raudabergbe som 
j^oofs fadorleifd war en annor vj marka bool j Giufwe som syster fyr- 
nemps ^oofs [Margete]* oc [Nyklis]* magher hans forgreidhe bonom 
til lausnar, frealsade t)aug oll fyrnempd xij marka bool firir hwarium 
manne ok allum loglig agangum, fra {»eim ok ^eira cerfwingium, ok 
wnder Gunnars erfwingia ok ^eira efterkomandum til efwerdeligo eigo 
med alz afredes ingo wndan skilde. oc loeysa ^a fymempdar iarder 
£wa mykit j gioldomen som yj skynsamer men metta ^eim, oc war ^enna 
domer wm Michials messo aflan anno domini m^ cd^ lij^. Oc til 
sanindh her wm settom meer fyrnempder logrete men okkor insigle 
Grir {»etta bref som giort war deghi oc are som fyr siger. 

(*) Tilskrcvct scnere over Linien. (MW 1453. 

Tre LagrettenMMd kmidgjAre, at Ommar Heigessöm og hans Hastni Jor^n 
Amhetdaiier solgte tU Hr. Hartvik Krvmmedikc 3 Markebol i Berg og S 
öresbol i Oaia i Sandeo Sogn paa Yestfold. 

Efter Orig. p. Ferg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

822. 29 Deebr. 1452. Akershos. 

Ollom monnom ^im som {)etta bref sea sder heyne senda 
Hafaord Askasson a wapn Magnus f^oresson oc Haluard ^EUingsson 
sworne logreUesmen q. gudz oc sina kunnikt gerandis at mit warom a 
Akershos faemta dag juU anno domini mcdlsecundo saghom oc herdom 
aa at {»aag held® handom saman af eina halfuu welbyrdug man herre 
Hartik Kromedig riddere en af annare halfuu Gunner Heighesson oc 
loron Ambedotter sigen kona hans med |>eim skilordom at fyrnemfd 
hion wederkendis firi oss at ^aug hafdo stdi fynemfdom her Hartik 
{>u®ggia markabol iarder j Beergse som Ugger j Sondina sokn a West- 
folden oc j Beergs fiordong ok fem aune boll j nordre gardenom i oy- 
degardz Gatu er iigger i sama sokn med ollom lutum oc iunindom som 
tu Iigger »der lighet hafuer fra forno oc nyo wttan gardz oc jnnan 
fra ^eim oc {»eire arfuingom och wnder herre Hartik och hans arf- 
uinga tu aeuerdelig eigho oc altz afreedis kendis oc titnempd hion j 
sama handerband at |>augh hafdo wpboraet af aadernemfdom her Har- 
tik forste pening oc efsta oc alle ^er i meHom efter ^y som i kaup 
{)eire kom firi fyrnemfda lorda oc huar ^eire om sigh. Til meire 
wisso oc saninda f)a hengdom iek Gunner ofnemfder mit jncigle med 
^eire firi |>etta bref er gort war deghi och aar som fyr sighir. 

Bagpaa med senere Haand : bref om ij marke hol iorder j BffirgaD 
oc Gatu j Sondena. Tre Mend kundgjöre, at Sigurd Amundssön og hans Sösier Gudrun Amunds- 
datter solgtc til Hr. Harttik Krummedike, Hövedsmand paa Akerahus, 2 
Markebol i Gunnarsrud i Sanden Sogn i Skogebygd paa Yestfold. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Segicne mangle. 

823. 2 Januar 1453. Akershus. 

Ollom monnom f)eim saem ^etta bref sea eeder heyra senda 
Hafuord Askasson a wapn Jngemar lenesson oc Haluard EUingsson 
logrettesman q. gudz oc sinsB kunnikt gerande at wy warom a Akers- 
hus nionda dagh juli anno domini mcditercio saghom oc hoyrdom aa 
at |>augh heido handom saman af eina halfuu welboren man herre 
Hartik Kromedike riddere houitzman wpa Akershus, en af adro halfuu 
Sigurd Amundssön oc Gudrun Amundzdotter syster fymemdz Sigurdz 1453. 001 

med ^eim skiiordom at fyrnemd setzskene widerkendis firi oss at ^augh 
hafde saeit fyrnemdom herre Hartik f)usßgge marka boli oc ertogha 
boli iarder j Gunnarudh er ligger i Sandena sokn i Skoghebygd a 
Westfoiden med ollom iutum oc lunindom som tilligger »der lighet 
hafer fra forno oc nyghio wttan gardz oc jnnan fra {)eim oc {)eire 
arfuingiom oc vnder herre Hartik oc hans arfuinga til «uerdeiigh ei- 
ghio oc altz afrssdis, kendis oc titnemfd sozskene i sama handerband at 
{)aagh hafde wpboret af aademefdom herre Hartik ferste penig oc 
afste oc alle |>er i mellom efter {)ui som i kaup ^eira kom firi fyr- 
nemda jord. Oc til meira wisso oc sanind her om ^a henge wy wor 
jncigle firi ^etta bref som gort war stadh daeghi och aar som fyr 
sighir. 

Bagpaa med samme Haand: Bref om ij marke boll j 6un[a]nidh, 
derpaa med nyere Haand: som ligger j Sandene sogenn j Skogbygdenn 
paa Westfollenn som Siiwrdt Amundsson solde her Hartwiig Kromedighe. Fire Mtend kundgjörc, at Samund Olafssön gjenkaldte de Ord, han i hastig! 
Mod og Drukkenskab havde talt om Sigurd Thorleifssön, som dcrmed 
var tilfreds. 
Efter Orig. p. Perg. i Bergens Museum. Do 4 Segl mangle. 

824. 8 April 1453. Borgund. 

Alle the godhe men som thetta bref see tedher hoeyra sendher 
Niclas Asbiornsson ok Fridheke Styrkarsson Eilifwer Jonsson ok Einar 
Thorgylsson q. g. ok sina kunnikt gioßrande at wi varom nser a sancte 
Psedhers kirkiugardh i Borghand annan dagh paaska ok fleirom godhom 
mannom nser varandhom saghom ok hoßyrdhom a at their heldho hon- 
dom saman Siwrder Thorleifssön ok Seemunder Olafssön ok vordho 
their satther ok alsather fore then thalan som Saemunder hafdhe thalad 
til Siwrdh Thorleifssön i hastigh mod ok drykinskap ok i so matha 
vordho their sather at fomemfder Ssßmunder swor thet vidh thet helgha 
gudz likama som han thok j silh syndugha lif at han viste ey vaerr 
medh adhernemfdom Siwrd en han visse medh sin eigin fadher. Til 
sannenda her vm sethiom wi vaar jnsighle fore thetta bref ser giort 
var j Borgund attha dagha eflir paasker anno domini m^. cd^. liij^. 14S3. 

GmU€ Bir&tMBim, Lai^mand i Skiess Syssel» kiuid(g6r, at Arne Tkolfäsm pant- 
fatte Ol Halvard Stemulfssön 14 Markebol Jord i Kleifm^ lüle Bondal, 
Landnerk, Rud og Greflesrud. (Tbelemarken.) 
Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Bibtioth. i Cbristiania. Seglene mangele. 

825. 20 Juni 1453. SUen. 

Ullum monimm dieim som thetta bref se »dher heyrs sender 
Gawte Erikson lagman j Skidesyslo q. g. ok syne kunnichtgerande 
kommo fore mik oc logrettone j Skido mydvik»dagen nest »pter Bo- 
taUswoku anno domini m<^cdl^ 3^. Haluard StenulTson oc Arne Tholf- 
son oc kiendis tha wara laghlighe vm domfee thet som Arne war a 
h»nder dornt at luka. lyyste tha romenider Arne Tholfson Tore all» 
logrettone som a lagthingstempno waro mik oc Haluard byfoghote j 
Oslo som her tha sath j foghnt« stadh a hoyrandse at han sette xiiii 
markflß boU jard® fomemdom Halnardh j w»dh v. mark bell j Kleif- 
wenn®. v mark bol j lytle Bondal ij marke bell j Landzwerke marc 
bol j Rudi oc marksa j Greftisrudi swa j matse at huot som sex nemp- 
der msBn skynsamlighe wyrdhs fomemdom Haluardh® Stenulfson fore 
thet som honom ser domt oc domsbrefuit ludher vt af thesse xiiii mark® 
bol jordher septer their» mann» reikningh som formeirsB j skifteno 
waro huot han laut j syn lut af theim arfT som temdes j Swatestufvnse 
ther will han stadfestelig® wider blifua oc vbrigdelighe haldse hsBdhan 
af, oc skal thenn» malstemphnse oc reikningh wara a Mykiels messen 
Qßften heym» a Kleifuenn» oc stadugt haldes huot helder fomemder 
Arne Tholfson kommer sielfuer til tha malstemfno «dher ok eighi, oc til 
sanninde her vm sether han sielfuer syt jncigle oc bad mik oc Jones 
Petherson oc Andres Pethersson oc Biorn Hannesson at setie war jncigle 
roeder han(s) jncigle fore thetta bref som giort war degi oc are som 
for segir. 

Fave Nihoktus V tager 0»lo Biskop, Kapitel, Kanniker og övrige Tjcnerc i 
det apostoliske Svdes Varetegt (jfr. No. 827.) 

Efter Marinis Afskrift af Regest, i Vatikanets Arkiv. 
(Nie. V. anno VII. tom. 42, p. 142.) 

826. 11 Juli 1453. Rom. 

Nicolaus episcopus etc. 
Venerabili frcUri [Gunnaro] episcopo et dilectis filiis capüulOj 
canomcis et personis ecclesie Äsloensis salutem, 

Huotiens a nobis petitur quod honestati et rationi convenire 
dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et justis petentium desi- 1453. «05 

(leriis congnium suGfragium impertiri. Eapropter, dilecU in domino filii, 
vestris postulationibus annuentes, vos vel ecciesiam vestram Asloensem, 
in qua divinis mancipati estis obsequiis, cum omnibus bonis, que im- 
presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum justis modis, pre- 
stante domino, poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra proteciione 
suscipimus. Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus 
nostris Romanis pontificibus sive per privilegia vel alias indulgentias 
vobis et ecciesie antedicte concessas, nee non libertates et exemptiones 
secularium exaetionum a regibus, principibus aut aliis Christi fidelibus 
rationabiliter Yobis et ecciesie prefate indultas, sicut ea juste et paci- 
fice obtinetis, vobis et eidem ecciesie auctoritate apostolica con- 
firmamus et presentis scripti patrocinio communimus. NuUi ergo etc, 
nostre susceptionis confirmationis et communitionis infringere etc, Siquis 
etc. Datum Rome apud sanctum Petrum anno millesimo quadringente« 
simo quinquagesimo tertio, quinto Idus Julii, pontificatus nostri anno 
septimo. 

Pave NikolauM V paaliegger Erkebi^p Tuee Nüssön af Lund, BUkop Bmgi 

af Skara og Abbed Bo af Hovedöen at beskytte Otlo Stifis og de öv- 

rige norske Stifters Geistlighed mod forskjelligc Hövdingers, Adeliges, 

Ridderes og Loegtnctnds ulovlige Ädfctrd, Gj festen og Udpresninger, ^eg- 

telse af Fiske- og Silde-Tiende, Foragt for Kirkens Jarisdiction og Im- 

munitet, samt at bandsiette de Skyldige, saarremt de ikke paa Opfor- 

dring erstatte Skaden og ophöre med Urettco. 

Efler Marinis Afskrift af Regesten i Vatikanets Arkiv. 
(Nie. Y. anno VII. tom. 42. pag. 141.) 

827. 15 Juli 1453. Rom. 

Nicolaus episcopus etc. 
Venerabilibus frcUribus [Tuvoni] archiepiscopo Lundensi et 
[Benedicto] episcopo Scarensi ac düecto filio [Boecio] abbati monasterü 
Hoffwdo Asloensis diocesis salutem. 

Hoc nos deus pretulit super familiam domus sue, ut oportuna 
singulis provisionis auxilia pro tempore dispensantes, eorum presertim 
necessitatibus intendamus et occurramus dispendiis, eosque ab oppres- 
sionibus relevemus, qui in sortem domini et partem sollicitudinis pa- 
storalis assumpti potioris dignitatis titulo insigniti esse noscuntur. Sane 
pro parte venerabilium fratrum nostronim Asloensis et aliorum pro- 
vincie Midrosiensis episcoporum, nee non dilectorum filiorum univer- 
sorum capitulorum et cleri provincie memorate conqucstionc didicimus, 
quod nonnulli barones, nobiles, milites et laici illarum partium sue 
salutis immemores bona ecclesiarum, episcoporum, et ecclesiasticarum 004 1453. 

personamm sine cessatione diripinnt et occupant, ac detinent ogcu- 
pata, episcopos insuper et alias venerabiles ecclesiarum personas ex- 
pellunt, et, ipsis expulsis, stant in residentiis eorum, dein de bonis 
quoqne taliter expulsanim personarum mobilibus et immobilibns pro 
sue iibito voluntatis disponunt, clericos ad iudicia secularis Fori trahont 
calumpniantur et iniaste iudicant, rebus eorum ablatis et personis male 
tractatis, quosdam etiam clericorum talliant, quosdam etiam bonis eorum 
sicut in terra hostiii totaliter spoiiant, aliosque per continuam et inhu- 
manam hospitalitatem sine aliqua refusione in extremam redigunt pau- 
pertatem, quosdam captivant, et custodie mancipant carcerali, nee eos 
inde dimittunt, donec ultimum quod solvere valeant extorserint ab eis- 
dem. Plerique autem talium tirampnorum super emenda lesis facienda 
moniti satisfacere minime curant, census et tributa de prediis clerico- 
rum que ad proprium usum excolunt, expetunt et extorquent, familiam 
quoque clericorum, que in illis partibus difficulter baberi potest, ab 
ipsis ad se alliciunt, et in ipsorum clericorum non modicum preiudi- 
cium detinent et defendunt, decimas et oblationes suis curatis debitas 
quidam ipsorum laicorum solvere renunciant, et specialiter alecium et 
aliorum piscium hactenus solvi consuetas ecclesiis, in suis locis solvere 
denegant contra sanctiones canonicas, statuta et concordias desuper 
initas et servatas. Quidam etiam perversi et seculares tiramni demo- 
nasteriis monialium et aliis piis locis, ordinariis locorum inauditis et 
contemptis, ad suum libitum ordinant et disponunt, ac de causis ad 
forum ecclesiasticum spectantibus, testamentorum, adulteriorum, et si- 
milibus se ingerere et intromittere, immnnitatem quoque ecclesiarum 
violare, et deposita inde auferre, fores effringere non verentur, satel- 
lites suos in eis eorumque cimiteriis aliquos usque ad sanguinis efTu- 
sionem percutere, et in quosdam ad mortem desevire permittunt, nee 
huiusmodi malefacto res requisiti corrigunt aut clericos a divinis ces- 
sare sinunt, quin ymmo in ipsorum malitia persistentes, tam agentes 
quam consentientes licitum sibi arbitrantur existere quicquid contra 
iura et bonos mores impune commiserint in gravem divine maiestatis 
oflensam, animarum suarum periculum, episcoporum, capitulorum et 
cleri predictorum iniuriam ac non modicum detrimentum. Nos igitur, 
qui in iustitia unicuique debitores existimus, quibusque percipere ex 
debito pastoraiis incumbit ofGcii, reproborum conatibus obviare, ac 
aliis viam precludere similia committendi volentes, quantum in nobis 
est, episcopis, capitulis et clero prediclis de oportuno remedio provi- 
dere, discrctioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos, 
vel duo aut unus vestrum per yos vel alium seu alios, omncs et sin- 
1453. (tos 

gulos barones, nobiies, et laicos predictos eorumque complices et se- 
quaces cuiuscumque Status, preeminentie aut conditionis existant, qui 
in premissis quomodolibet culpabiles existerint, aut illos, qui causam 
dederint vel occasionem, sub excommunicationis pena, nee non priva- 
tionis et ammissionis feudorum, bonorum et ofBciorum, que obtinent, 
ac aliis formidabilibus penis, de quibus vobis videbitur, et quas con- 
trafacientes incurrere volumus ipso facto strictius moneatis et requi- 
ratis, quod infra certum peremptorium terminum ad hoc eis prefigen- 
dum, raptores, occupatores, detentores, invasores et alios predictos ab 
hniusmodi occupationibus, detentionibus ac aliis dampnis et iniuriis, 
impedimentis, molestationibus predictis penitus desistant, lesis et iniu- 
riatis satisfaciant, ac res et bona per eos, ut premittitur, occupata 
atque detenta eisdem episcopis, capitulis ef clero seu singuiaribus per- 
sonis eorumdem libere et expedite dimittant, eosque eorumque eccie- 
Sias in statu pristino restituant et reponant, ac sinant suorum bonorum 
nee non fructuum, reddituum et proventuum ecclesiarum huiusmodi 
pacifica possessione et quieta perceptione gaudere. Ah'oquin infra alium 
competentcm terminum eis assignandum coram vobis seu aliquo ves- 
trum compareant ad iudicium, se penas et sententias predictas incur-* 
risse declarari. Quod si forsan occupatores, detentores, invasores et 
alii predicti, aut ipsorum aliqui presentium vigore monendi requirendl 
post factam eis monitionem et requisitionem huiusmodi, seu notitiam 
presentium iuxta terminos predictos monitionibus et requisitionibus, ac 
nostris in hac parte mandatis efGcaciter parere contempserint, et sen- 
tentias ac penas huiusmodi animo, quod absit, sustinuerint indurato, non 
curantes redire ad ecciesie unitatem, aut alias id ipsorum malitia vel 
pertinacia exegerit, legitimis super hiis habendis servatis processibus, 
eos quoticns cxpedierit, auctoritate nostra aggravare curetis, invocato 
etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, nee non etiam 
omnes et singulos contemptores huiusmodi, et quoslibet alios in pre^ 
missis quoquomodo culpabiles atque rebelles, et qüi eos Vel aliquem ip- 
sorum post requisitionem, monitionem et mandata huiusmodi scienter 
receptaverint, aut alias eis in premissis auxilium, consilium dederint 
vel favorem, easdem sententias et penas incurrisse declaretis, et ubi 
quando et quotiens expedierit, incidisse nuncietis, et ab Omnibus arc- 
tius evitari facialis, donec a premissis destiterint, ac monitionibus^ 
requisitionibus et mandatis huiusmodi cum efTectu paruerint, nee non 
a sententiis et penis huiusmodi meruerint absolutionis beneficium ob^ 
tinere. Insuper quecumque loca, ad que prefati occupatores, deten- 
tores, culpabiles et rebelles, ac aliis supradictis, eorumque eomplicibus «08 1453. 

m premissis aQxHiiim, coiwilium vel faTorem qoomodolibet daniesy aat 
aiiquis eonim pro tempore declinaverint, vel decUnaverit, ecclesiastico 
supponatur interdicto, iiludque quamdiu ibidem moram traxerint, ac 
eüam per aliquod tempud, de quo vobis videbiUir, vel alicui vestram 
po6tquam aliter ipsis recesserint auctoritate predicta strictius obsenrari 
fineiaiis. Contradictores per censuram ecclesiasticam etc. Non obstante 
tarn felicis recordationis Bonifacii pape viii predecessoris nostri illig 
presertim, qaibus cavetur ne qois extra suam ciTitatem vel diocesim, 
Risi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a &ie sne 
diocem, ad indieium evocetur, ac de duabus dietis in conciiio gene- 
rali, quam aliis consiitutionibus et litteris apostolicis, per quas executio 
presentium posset aliqualiter impediri. Aut si oceupatoribus, detentori- 
bus, inyasoribus et molestatoribus prefatis vei quibosvis aliis ab eadem 
Sit sede indultnm, quod ad iudicium etiam ultra vel extra certa loca 
trahi aut snspendi vel excommunicari, ac predicta et huiusmodi ad que 
dicti occupatores, detentores, invasores et molestatores, ut prefertur, 
forsan declinaverint, et alia quevis loca interdici non possint per lit- 
teras apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad 
verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privile- 
giis, exemptionibus et litteris apostolicis specialibus vel generalibus 
quorumcnmque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel 
totaliter non inserta elTectus huiusmodi nostre impediri possit, etiamsi 
de eis eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda ess^ 
in nostris litteris mentio specialis« Datum Rome apud sanctum Petrum 
anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio. idibus lulii, 
pontificatus nostri anno septimo. Trende M»nd kundgjdre, tt hat Ivarsäin aolgte tU Halkel ThorgiUsön 10 

Löberbol i Braiterud i Bagns Sogn i Valders. 

Efter Orig. p. Perg. i Deichraanns Biblioth. i Christiania. Af de 3 Segl 

mangle No. 1 og 2. 

828. 1 April 1454. ülnes. 

Ollum mannum |>®im sem {>etta bref ssea saendaer Magnus M- 
cbolasson Sighurdhaer Aslasson ok Olausr Haluardsson q. g. "^ok sine 
kunnicht gserande at kseresundagh anno domini m^ cd<> liiii warum 
meer a Wlnessse saghum a handabandh ok hordhum a skilordh }>8&ira 
af seina halfo Juar Juarsson sn af annare halfuo Halk^l {>orgylsson 
msedhaer ^y skilordh» at fyrnemder Juar vriderksndist at han hafdhe 
sfBlX Halka^le x laupa booU jaerdhaer j Brattarudhi eer ligaer j Baagns 1454. (107 

kirkiu sokn a sydr» lotanom a Waldresse firir xiii kyriogh fnelsa ok 
haeimola firir svdr ok sinum fleruinghium ok huariuin manne wnder Hal- 
ksel ok hans aeruinghia til eeueerdhaligh» »igho msBdhffir allum ^mm 
latum ok lunnindum som til f)SBira jordh ligge&r wdmr le^get hsfussr at 
fomo ok nighio wtan garz ok innan til rsttra senda merkia. jtem wi- 
dhsr ksndist ok Juar j samo handabande at han hafdhe wp boridh af 
Haikaste fyrsta psningh ok »Hsta ok alla |>er j miUum aefter ^y ^^^ j 
kaup {»sBira kom fore fyr neinda jord saa at honoro fulkomUgha wel 
at negdhes ok til sanindh her wm ^a sattom meer *waor insigli fyri 
{»etta bref sttm giort war a fyr sagdhse ar» ok tima som fyr seghir«. Vidnesbyrd om, at velb. Hr. (Hemrtk Jont$9ms) Fang^e Ju$$e Pedertsin be- 
kjendte, at han, medens der rar Dag (Vaabenstilstandj mellem Kongeme 
Christiem og Karlj havde fanget har Jmstöns Svende, rövet forskjelligl 
Goda i Skroten Fiskevier, ilijelslaget Ur. Olafs (Nilssöns) Foged m. v., 
alt ved Mikkelsdagstider (1453). 

Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. De 5 Segl mangle og en Del 

af BreTet er forta>ret. 

829. 16 April 1454. Throndlgem. 

[Allum mannnm them som thetta bref se eller] her heilsom wi 

Ewind Gulbrandzsson Paal Jonsson 

Sigurdrsson radhmen j Trondeim kerlighe medh gudh afue 

m«dh thesse wäre opne breffue at wi heyrdom at lusse 

Pfledbersson som wcelbor[en] raans [her Hinrik Ions]son riddare fange 
er war bekendes for her Hinrik ok oss alle the article som her epter 
felghe. ferst at han herde seghia at thet stodh j dagh millen wan na- 
dhigh herre kong Cristiam ok kong Karll af Swerige. Annat war thet at 
han greip iiij swene afF Iwar JsBnissyni thok af them theres veno ok 
tnighadhe them tili thenest, lope the fra honum ok til theres husbonde 
igeen. thet tridhia at forscrefihe Iwsse Paedhersson foor j eit fiskia wer 
som heiter Skrofwen ok took ther v pakka wadhmall som war hoos 
iiijc. alne eller meir äff islsanst wadhmall, ij yxn ▼ tvnne bredh j tunne 
myssko j tvnne tizt eil. Thet fiorde at forscreflhe Iwsse Psdhersson ok 
hans m»dh feliare slo^e j hell ein herr Olafls fowte som heet Thorkell 
skruflT ok nokre mteAh honum ok finge ther v panzare skiolde jam- 
hatte armberst ok annat som ther tilherde ok skedde thetta msste allt 
vm sancti Michels tidh sidhan han hafde hert vm forscreffhe dagh. Til 
santnde her vm settom wi forscreflne men war insighlc fore thetta breff 
er gtort war a Trandeme anno domini mcdliiij^ die beati Magni martiris. (MNt 1454. 

Jm HaraldMöm, Prest paa Rödenes, Jöh Saxe$s5n, Prcst paa Aur, Jon Ne- 
riässöHj Prest paa Fit, kundgjöre, at Kol Jonssän hörte paa LOken (H6- 
land) Prestcgaard de Prov, som Prestcn der Atgaut Olafssön förte for 
4 Öresbol i Veslcreng, som Rotmog Amulftdatter havde givct til LOken 
PresteboL (jfr. No. 837-841.) 

Efter en aamtidig Vidiase i norake Rigsarkir; nedenfor No. 844. 

830. 18 Juni 1454. Löken. 

OUom monnom f)eiin som thette breff se sder here sendsr 
Jon Haralsson prester a Redaenese Jon Saxesson prester C») Aare Jon 
Neridaeson prester a Fiit q. g. oc sine kunukt gerand» at mit varom 
j prestۧgardenom a Lokene som liger a Raumerike sagom oc herdom 
aa at Koi Jonsson viderkendis fore oss at han war logligse forestemp- 
der at lydsß thui profue som heiderligin man sire Asganther Oiaffsson 
prester a Lokene haruer fore iiii aure bole jorder j oster gardenom j 
Vestereingh som ligger j fornempde sokn som Ronnogh Arnulfsdotter 
gaff tii Lokene kirkio prestbole til euerdaslig» egho oc alz afredis iii 
sykne dagha nest eiler Jonsuaku til Oslo j cumunet fore ofBcialem oc 
logmanen med thui profue som han ther hafdae, oc Kol var opta^ at 
spurder vm han ventets sek nokot meire proff en Kol suarad® oc 
sagd83 sek inlhet meire proff hafuae. Efter thet leid® sire Asgaut üi 
skilrik vitne oc Kol kunne theim inthet strafue som sua eitae Ragnild® 
Haisteinsdotter Gunildhse Yigleiksdotter oc Gunild® Olafsdotter oc a bok 
suoro med fullom eidstaf at theer varo a Nese som liger j fornempd® 
sokn miduiku dagen nest fore kersi^sunnedag tha som sire Asgaut 
giord® Ronnog® sine redho, gaff tha Ronnogh fornempd til Lekene 
kirkio prestbordz iiii aure bol jarder j Vestereingh j ostre gardenom 
som liger j fyrnempd® sokn som Kol hafuer äff henne til vrettis^ sua- 
radsß tha sire Asgaut kiere moder gefuen thet ekkiae vm j hafuen thet 
nokrom adrom gefuet suaradaß hon tha ek gaff thet inghom manne fyr 
sua helpe mek gud, Kol kom j wan verdskap med suik hwat han hafuer 
droget äff mek inthet hafuer han lakt til mek, en Steiner kom j wan 
verdskap som ein dandaeman oc hwat han hafuer halpet oss, inthit 
hafuer han kreinkt oss, kendis hon oc at then giof skal stand® hwat 
hon helder lifuer ®der door var hon oc heil j vitzmwnom sinom en 
tho hon var krank til sin likame. jtem leid® en sire Asgaut eit vitne 
som sua eiter Vorder Endrisson oc a bok suor med fullum eidstaf at 
han hord® Ronnogho lus® vm tess® samma gioff som fyr er suoredh, 
en thet var frammare j eidhe hans at han kom til Yestereing tha som 
thei skipte theo pening® ther vare Birgher Kol oc Steiner oc hord® 
han tha oc sa at Ronnogh sagd®, skipter hwat j skipten tho vil ck J 1454 eoo 

radflß inino sua lein^ som ek lifüer bacte lauso oC fasto, efler thet 
sa han honas grat® oc ille late oc sagdas at hon mat» jnthet rad® 
sine peninghse, tok sire Jon a Rodssnese thette proff oc thau vare log- 
iigsß fore stempd oc tii sanindse her vm seti« iessed gods men som 
sua eit» ]^ore Torkelssoa Gudleiker Einersson oc Botolf Skexsson 
suorner logretesmen sin jnsigle med vare fore thette breff som giort 
var a Lekene prestsegardeenom tisdagen nest efter Botolfsuaku anno 
domini mcdlquarto^ Herlaug Pederssim kritterer Svekke SteiHtsöH för de ham ilagte BOder for 
Overfald paa Jeppt Falster og HerUtugs Gaiird i Hardanger. 

Effter Orig< p* Papir i norske Rigsarkiv.: Seglet mangler. 

831. Septbr. 1454. Merdeo. 

UUom monnom them saem thette breff see eder höre ssnder 
Herivgh P^derson q. g. oc sinae kvnnvk gerende at ek geffer Svenke 
Svenson kvitten vm tha sovld som han vott mik scyldvger a vegno 
Gvnner Bystenson fore thet roiT som han mik roffede vtj Hardanger 
min sven Jeppe Falster oc min gord oc hafler han Irget svo myget 
som vppa hans andel kom oc til saninde her vm seette jek mit jnsigle 
fore thette breff ®r giort varh a Merdene a monedagen nest fore kros- ' 
messe vm hovsten anno domini mcdiiiii^ Helge Thordssön, Hr. Hartvigs (Kruraedikcs) L^nsinftnd, oi^tager Vidner om, 
at Möllefotten i Sekersaaeo kilhOrte Tiimehtal i Uiterdal (Tbelemarken.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigaarkiv. Seglene mangle. 

832. 3 Oktbr. 1455. Tinnehval. 

Thet se oUom godom maniiom kannigt ek Helge Thordssön 
her Hartvigs tensman war a Thynnohualenom j Heythradall a fredagin 
nest aefther Hikseis messe anno domini m cd qainqilagesimo v^ vm deles 
gangu ok moUna fossen som lygher j Saetther ane vthan fore vadeno 
som nordher gsenger thii Saetthers ok thok ek tha eth vitne margom 
godom mannom a horande som swa hether Byorn Summarlidhzson a 
bok suor med fullom eydstaf ath han sagdis thena fore saexthio aar a 
Thynu ok horde han aldridh annan sagth ath fomemdher meine foss 
laa thil Thynnohuals. jtem thok ek anath vitneth «er swa heyther Thosten 
Throndhzson r bok swor med follom eydstaf ordh modhor systhor fadur 

I. 39 J «10 1455. 

syns ath hon sagdis vera vpfedh i Thynnu grendh fyre stora dedba 
ok sagdhe hon thet ath fyrnemdher mollno foss laa thill Thynnohnalen 
ok Tthgarden stodh nordher ifuer ane sua langth ath seeih gath ather 
i radeth ok sna fram med vegenom mellom Thynohualen ok Heydobe 
thil Ihes ath mether Thynno eygen som kallas Thnngan sunan fore 
krosvegenoro ok thil mera visso ok saninde her vm tha s»ttber thes— 
ser godher msn syn incigie fore thetta bref med mino incigle som sna 
beyter Haluarder Alfsson ok Gnnleker Orrosson som giordh var are ok 
deye som for sigher. Jon EinarssSny Jon Anäressön og Tkrond BorgarMs&n kund^öre Atkel Hal^ 
vardssihii Udsagn, at hans Fader gav paa sit Yderste til Vestby Kirke 
1 Öresbol i Rudstad i Hofeimdal og 1^ Öresbol i Gylfringrud i VesOiy 
Sogn paa Folio. 
Eiter Orig. p. Perg. i norskc Rigsarkiv. Staraper af Seglene. 

833. 6 Novbr. 1455. Gaarder. 

Ollom monnom |>eim smm ^ett® bref sea seder heyra send® Ion 
Einersson Ion Andresson oc f>ronder Borgharsson logrettomen q. gudz ok 
sin» kunniktgerande at meer varom aaGardumjHofueimadalaa Foilo aa 
kyrkimesso dag^ {>er samastadz anno domini mcdi quinto saghom ok 
heyrdom aa at Askiffil Haluardzson sagde at fader hans atte oyris boil 
j Rndzstadh som ligger j Hofueimadale ok gaf |>et j sinni ytharste^ tiidh 
til Vestby kyrkio seer til bonaehaldz oc presteno(m) til viderlifuis oc 
halft annet oyris boll j Gylfringaerudhi som ligger j Vestby sokn gaf 
oc fyrnempder Haluarder til Vestby kyrkio j sama mat« som fyr seighir 
ok viste ademempder Askieel at fader hans bar fer landskyldh af ama- 
ghalaust ok fyrnempder Askiiel iakuaedde ok sam{)ykte f)ffissaß gafuo 
swa fa som fyr til sannynde hcer vm settom meer vor insigli firir 
fett» bref som giort war aa deighi ok are s®m fyr seighir. 

Bagpaa med aamtidig Haand: bref vm eyris boll j Rudzstadh ok 
halft annet oyris boll j Gyflingarudhi. 

C) Eftcr EysteiiiB Register (Rode Bog) var Gaarder Kirke viet 6 Novbr. Gaute Eriksson, Lagraand i Skiens Syssel, og to Lagrettemend kuDdgjöre» 
at Ingerid Eivindsdatter solgte til Margreta Thoresdatter \^ Markebol 
Folseraas og H Löberland i Lid i Grandaasherred (Thelemarken). 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 14S6. eil 

834. 2 Februar 1456. Saoder. 

OUum tnonnüm ^eim sotn |>eUa bref sia tedher heyre senda 
Gowte EriksOD logman j Skydesyslo Oddte Asgeirsson ok Bioni ^or- 
desson logrettesmen q. g* ok syme kunniktgerande at meer warom a 
synzsl® Sawdhom j Ryghinflßsokn a kyndilmesso dagen anno domini 
ro^^cdlsexto sagom handerbandb oc hoyrdum widerkienning Jngeridhe 
Eyuindedotter at hon kiendis SBdlt hafua Margbet® ^oresdotter forst 
balf marksß boll j Fulzeraas soui hon laut j arff eptir syn bonde oc 
ther msßd j merkaeboll j samrsD jordh som henne war loket for han- 
der bogh oc swa laups landh j Lydh som ok henn® loket war j han- 
der hogh. oc |>er msed j lopis landh j Lydh som hon forre atte, liggie 
|>esss jarder j Grandaas h»rat, frelssdhe hon ^essiß jarder fomempde 
Margeta frelser ok heimbolla fore httorinm manne msd Intum ok lon- 
nindum som ^er til liggie oc leghit harua fra forno oc nyio vtten- 
gardz ok jnnen vnden femempde Jngeridh Eyuindedotter oc henne 
erfuingie ok vnder adhernempd Margot® j^oresdotter oc henn® erf- 
uingi» til eigho oc alz afra&dhis. jtem kiendis oc fomempd Jngeridh at 
Margot® harde loket henne huor psBning som j kaup ^eir® kom, ok 
til sanninde ssetiom meer war jncigle fore {)etta bref som giort war 
degi oc are som for seghin Sone Erikisdnj Korsbroder ved Kristkirken i Berg^en, og 4 Lagreltemend pat 
Voss kandgjöre, at Bry^julf Bessessön erkjendto, at Thorleif Guimars$ön 
og Orm KafU eiede hver sio Lod i Gaarden Gerde paa Voss. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Af 5 Segl vedkienge 1, 2, 4 og 5. 

835« 14 Februar 1456. Vossevangen« 

Ollom monnom theim som thetta breflf sea edher bora sendher 
Sone Eriksson corsbroder at Cristkirkio j Bergwin Sigurd Guttormsson 
Alff Thorgersson Odder Alfson Siluester Bergulfson suomer logretto 
men a Vorss q. g. oc sina kunnokth gorande at mer varom j presto 
stugune a Yangon synnedbagin j forsta viku fasta saghom oc bordum 
at Brynolffuer Besseson ^var bekender oc sagde at han stodh til Thor- 
leffiii Gunnarsyni frendha sinum vm the jordh som Botilla Bessadotter 
haffde seldh fornemfdom *ThorfOeue oc fomemfde Botilla atte j Gerdhe 
stod oc til Orm KafQe som odals man vaar i Gerdhe oc ElifTuer And- 
uidsson som atte balfTth Gerdhe a Ingridhe kona sina vegna at And- 
finner Isaksson skulle radha fomemfd kop som Andfinnlr haffde kopt 
äff Endridhe Sigurdssyni som Ingegerdh Halstensdotter haffde *erdff 

39» 6ia 1456. 

efter foinemfdan Thorteflftae son sin. baodh oc AndGnnir Tsaksson fer- 
nemfda BotiU» Besse dotier aora swa margha som effUier stodho aa 
Endridhe yegna fore fernemfda iordh j Gerds oc all the skyl som fer- 
nemfda Botilla bordhe at hafda oe Andfinds breff Ytuiser oc tU meira 
Tiaso at thet swa eer som fer scrifftiid star tha hengiom rer var jncigle 
fore thetta breff som giorth var aa Vangen ipso die Scolastice vtrginis 
anno domini m cd I y]^. 

Bagpa« ned ftencre Haand: breff Om Gierde. Hml9i$ Krummedike, Ridder og Hövedtmand paa Akershiu, seiger til Hal^ 
vard AmuHdiidn den Del af Skumsmd paa Birid paa HedemarkeD, tom han 
havde faaet af Haldor Bjämssön i Thegn og Fredig Ab. 
EAer Orig. paa Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

836. 5 April 1456. Akershns. 

Kennes jec Hartvich Kmmmedig ridder oc Iieuitzman vpa Akers- 
hws, med thette mit opno breff at jek haflfüer sseslt beskedelig man 
Hainord Amundson och affhssent swa manga eres bool oc latbordsom 
jec fik äff Haldoor Bi0r(n)son j Skwmsrudb som ügger vpa Beryt vpa 
Hedhmarken som han gaff mic j tegn oc fridkep som han war mig 
skyldig vpa konung dooms wegne ftte\st ec heimholt fore huariom 
manne fra mig oc myna »raingom oc vnder hanum oc bans sruingom 
til ewerdseligo egho oc alz affrcedis. oc kennes jech haffiia vpboret äff 
fomeffnde Haluord Amnndson forste pening oc sidberste oc alte ther 
j mellom eflter thy som j koup wort kom. til yttermere forwaring bedes 
jec velboren mantz incigle Bo Flsmingx at hsengia for thette breff med 
mit jncigle som gtort wart vpa Akershws anno domini med 1 sexto 
sabato proximo post festum resurrexcionis domini. Oc beskedelig man 
Ingimar Jenson laghman vpa Hedmarken sit incigle med woro som 
giort var eta Preal Jörn HanUd$i9n i Rftdeoea og Boiolf SkeggssSm vidne, al Sira A»$amt 
ftern^de Kol Joiusön til at möde for Officialm i Oslo og hsnde Dom 
angaaende 4 Öresbol i Vestereng. (jfr. folg. No.) 

Efter Orig. p. Papir i nor«ke Rigsarkiv, sammeoholdt med Vidissen nedenfor 
Ifo. 844. 2det Segl vedhsenger. Varianterne ere af Vidissen. 

837. 15 August 1456. Ldkeo. 

VUom monnom {»eim som ^eiUe bref sm seder heyrie siendse 
Jon Haraldersson prester j Rodaens&s ok Botolfwer Skaegsxsson q. g. 1456. 613 

ok sinsB kunnict gerandhe at meer worom j Leykin» kirida wm asninp- 
cionis beate Marie virginis soghom ok herdhom at sire Asgauier sUemdhe 
Kon Jonsson tili Afilo j comrnunet fire officialem herre biskups j Oslo 
iii sykns [nest j «fter> Mikselis nw nest komand» fire sin» fand- 
skin^ af Wsstrsengh j ostr» gardenom fire Ui> aar® boll som Rog- 
nokn^ gaf tili Leykin» kirkiu prestbordh^ tili bonehals. war {»ett® bref 
giort a fyrnsemdh dag anno domini mcdlyj tili meir® sencedh* Sddii» 
ineer war jncigle fire bref ^e\X9d som giort war dsgh ok are som 
fyr siegir. 

(>) nest efter. — (>) lanskyldh. — (>) iiü. — («) Ronnogh. 
— («) preslbordz^ — (•) sanindh^ Fem M»nd tidne, at AigmU Prest pa« LAken 9p\m§le BiAop Gm m är w 
Domsbrev om 3 öretbol i Vestereng^ og tHbOi «g at sUta Jon Kol$$dm 
til Rette ipr 6 eller 12 BMend« Dom. (jfr. Cölg. No.^ 

Eller Orig. p,. Papir i nörske Rigsarkiv. Af d|ß 5 Segl mangler No. 2. 

838. 13 Septbr. 1456. Vestereng. 

Ouom monnom {^eim som ^tt® bref sm ieder hoyne ssndse 
Tore Torkielsson Gudleiker Einarsson Trondaer iEskaelsson Olaf Wig- 
leigson ok Steinar Toraldersson q. g. ok sin® kannict gerandhe at 
roeer worom j Wastrsngh j estra gardenom som ligsr j Leykin® soka 
a Hoylandh krosmesso »flansn Tm haustenom anne domii^ m cd Ivi 
soghom ok hordhom at sire Asgauter sokn® prester war baudh scek tili 
atlssae domsbref biskups Gunnarsvm^iij aur® boll j fyrjisemdhWsstrsngh, 
«n Kol) Jonsson swarad® j twnise ei iBdSfß $re msk t>et domsbref fire 
ihy at ek weit ^ei wsll hwore I>et bbt lydandsss sagdhe Koll Jonsson 
€Bn {>er »fl»r j sama stundh lass sire Asgaater fyr nsßmdh domsbref 
biskups Gunner wm fyr nsmth iij aurse boll j W®str®ngh j estra gar- 
denom war ok Koll Jonsson tith steemdsr at hoyrs fyr nsemth doms- 
bref, tili S8m»nde sieti® meer war incigle fire f^ett® bref som giort 
war d®ghi ok are som fyr siegir. 

Paa envedSegleremmenetHheftetSeddds«aar: jtem baudh Ok sire As- 

goter lagh ok doom fire s®gh ok syn hiun ok siith hoy ok wnd® yj 
®der xii m®n tili reth®, 

Bagpaa saintidigt: bref vm dom®n war . . . ®n wm iii aur® bool j 
W®8tr®ng. ei4 1456. 

OßeimUi i Otl« pnAlffgger Atgaml OtafudH og K0I JmtsUn tt skaffe ny« 
Pr«v og derpaa tt mftdc for Bbpens Domstol ansäende de omtviatede 4 
Öretbol i Vestereng. Qh. No. 830. 837-841. 856.) 
Efter VidiiM p. Perg. i norske Rigsarkiv. Nedearor No. 844. 

839. [OktbrS] 1456. Oslo. 

Wer officialis betrat biskups j Oslo hekom ollom nionnom som 
ttietle bref see eder bore keriigac med gud kunniki gerands at kom a 
atempno fore oss j cnmunet korsbredre ther samastadz heideriigin man 
sire Asgauter Olafsson af eine halfue oc Kol Jonsson af andre halfao 
oc iedbe oss bref vm iiii aure bool jarder j Vestereingh som Ronnogh 
sknidffi hafua gefuet til prestbolet a Lekene oc fymempder Kol sagd® 
at thet var fyr gefuet bans hustru oc sket sek heim til profs j byg- 
dsDne, demdom wer tha tbeim bad89 saman heim til profs dagen nest 
efter sanctae Marteins dag nw nest komandce skal oc sire Jon j Rodae- 
nese takie tbet proff, skule oc fyrnempdse men koma fore van herrss 
biskupen ner hans nader vistera a Lokene med allo sine profue en 
kan sua forfal til koma at han kan ey vistere ther, tha domdom wer 
theim en aller fore van heme biskupen cDder oss iii sykncedag» nest 
efter Paals mosso nw nest komandce med allo sino profue til en en- 
dflDh'gen doom til sanindse her vm setiom wer vart embetes jnsigle 
fore thette bref som giort var j Oslo anno domini mcdlsexto. Fire LagreUcmiend kundgjöre, al Atgaut Olafsson Tdrte fem Vidner paa, at 
det Gods, som Koll Jonssön havde inde, tilhörte Ronnog Amulfsdatier, 
(jfr. foreg. No.) 

Efter Orig. paa Papir i norske Bigsarkiv, sammcnholdt med en Vidisse, No. 844. 
Varianterne cre af Vidissen. Af ß Segl manglcr No. 4. 

840. 12 Novbr. 1456. LOken. 

Ollom monnom feim som pett« bref siae «der hoyrae saB[nda>] 
Tore Torkaelsson Gudleiker Einarsson Jon Torkselsson ok Botolfwa^r 
Sksßgxsson logrettesms&n q. g. ok sinss kunnict gorandhe at meer worom 
3 Loykinaß prestgardhe fredagaen nest aefler Martini anno domini m cd 
lyj soghom ok herdhom at sire Asgauter Olafsson leidhe firi ooss fasm 
skilrik winnas^ ok a book sworaß masder fuUum eidstafwsB som swa 
heitae Botoifwaer Amesson Gudrun Ormsdolter Borgill Birgisdotter Fonnse 
Toresson, ok Asbiorn Ormsson, ok hafdhe lh(a)w thet j sinom wintes- 
burd® Botolfwaer ok Gudrun at thaw woro j Hardanba^k' wm mor- 
gunaen fyr aen likit foor tili kirkiu herdhom ok soghom at Steinar 
Jowarsson kwadhe ok krafdae thc pcenigha; som Rognok^ athe som 1457. 615 

Kool Jonsson hafdhe innie um stek ok baudh honom laughw^ wndsr 
yj mffin «n KoU sadhe ney, cen Borgill hafd»{>etj sinom winnsesburdh* 
at Rognok^ sadhe the harwce nw skipt, tho aero^ mins^pcenigarbaadhe 
laust ok fast amsedsen''' ek lifwir, xn Fonnse hafdhe {»et j sin winnees- 
budh^ at Rognokn^ lysim firi honom j Nssses at niinse aero psningh-* 
®n badhe laust ok fast som KoU hafwsr a min® we&gnsD, ok hafdhe 
{»et Fonnoß j eidhe sinae^ at tha lifdhe Gunnor dotier haennae tha hon lysta^ 
{»ettaa firi honom, aen Asbion hafdhe {»et j sinom winnaesburd^ at, ek 
war j Nsessaß sa oc hordhe at Rognokn^ fsek Steinare Jouarssyni fult 
ok logleth wmbodh at krsefwise sinaß pa^ningaß af KoU Jonssyni ok erae 
the minse paeningae bwat han hasldaer [bydyr asder kwytyr,^ thet sama 
winnar ek Steinar Toraldaersson^^ maed minae incigle aefter thy som 
Asbiom Ormsson swor. worae ok firnasmdh winnae^ l&gl6gh firi staemdh 
wppaß fyr naemdh dagh, ok tok ek sire Jon Haraldersson fyma^mdh 
winnae, tiU sanaende saBtaer ek mith incigle msed {»eiris incigle firi ^ettae 
bref som giort war da^ghi ok are som fyr saegir. 

(I) vitne. — (») vitnesburd. — (») Hardangasbek* — (*) Ronnogh. 

— (•) laghu. — (•) thet lUföiet — (')ee medan. — (•) sinom. 

— (•) byther asder kyther theim. — (io) j^aralsson. Gunnar, Biskop i Oslo, tildömroer Lakens Prestehol 4 Öresbol i Vestermg, 
•om Koll Jonssön forholdt Prcslen Asgaut sammestcds, (jfr. forcg. No.) 

Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, sigillatorisk forbundet med No. 844. 

841. 1 Februar 1457. Löken. 

Wy Gunnar med gudz nadh biskup j Oslo kungorom med j^esso 
varo breiTue at tha wer varom a Lekene a Heland jn profesto purifi- 
cacionis Marie anno domini mcdl septimo, komo fore oss sire Asgau- 
ter Olafsson prester ther sammastadz oc Kol Jonsson, efler thui som 
war officiaUs oc capitulum j Oslo hafdae them dornt fibre oss at koma 
vm Uli aure bool jarder j Vestereingh. tedh« sire Asgaut oss brefT oc 
skilrik som giord vare vm thet maal oc her ere viderfest, war Kol Jons- 
son nerstader oc hafdas inthet motaekast oc inkit profT hafdte han at 
leidae vm {»etaß maal, kom tha fore oss skeUig beuising j hwilkae matse 
Kol Jonsson hafdae falsliga^ oc suikligas vtan faders oc moders vitordh 
oc frendaß raad lokkat oc kreinkt Gunnoro Gunnedotter oc hafdae honae 
j londom suikligas vpa iii aar fyr en fader aeder moder afuistae, jngen 
breff aßder vitne komo fore oss at mistykkit var tilgefuet helder syn- 
tetz awnden standas til danerdax, oc medan suik oc fals ber inghom werd9 til gangs oc inthet prof kom h«r mole vtan g^nwerd fymqydff 
Kols Rw som fyr. Thui sagdom wer efler tesso (Nrofiie oc skilrike 
adernepd iiii aare bool jarder j Yesiereiog vnder prestbolet a Lekene 
lil hefd oc eigner hedan äff, j sua maUe at efT ademepder Kol hafiier 
nokol ytermeire prof leder beoising vm thette maal, tha skal ban thet 
leid» fore oss ißder war ofGciali innan xii manadie fra tessom deghi 
eiliger eighe aldre vpreising vm thette maal sidermeir. datum anno et 
die qiiibvs supm nostro sub secreto etc. Sigurdy BUkop i Staranger, kvUtercr Tkorgrm KikoUu$m for 3 Atrf Regn- 
skab som SkrautkfPoli Kirkes Ombudsmand (i Ytlden). 

Efler Orig. pt|i Perg, i Deichmtnnf Biblioth. i Christiaiiia. Seglet maagler. 

842. 30 Juli 1457. Aurdal. 

f eer Signrder med gudz nad biskuper j Stawanger viliom thet 
Gliom monnom vitherligith wara ath sakcr f>es at beska^heligen man 
j^orgrimer Nicholosson hafuer giort oss fulte grein ok raekning^ ffer 
th» kirkio vmbodhtß som han hafuer hafl aa kirkionne vs&gna Skraut- 
wal j.iii aar swa ath oss vsll at negher aa haeilagra kirkio vsegna ok 
wara thy gifwom vsr firnemfdan f>orgrim quittan lidughan ok alla bans 
CDrwingia akserelausa for oss ok ollom varom apther komandum vm 
ademempt vmbodh. Till sannind her vm lasthom weer hsingia warth 
secretum fore {)etta bref som giort war j Aurdal ipso die Abdon et 
Sennen anno domini m cd Ivij^. Svein Jonssön, llr.Hartvik (Knimedikes) Lcnsmand over Midlenet (pat Agder), 
giver i Kongens Navn Keiil Drengssön tri Tor den Sag, som var tillagi 
bans Broder angaaende en Pige. 
Efier Orig. p. Perg. i norske Vfdenskabs Selsk. Saml. i Throndhjcm. Seglene mangle. 

843. uden Dag 1457. [Agder]. 

Thet see ollom ghodom monnom kunnikith ath iak Syen Joon- 
son herr» Harthuiks lensman ofwer Midtenidh ksnnis thes mecf thesso 
mino opno brefe ath iak hauer geueth Ksthiul Dnenghson kuitthan oc 
allunges aksrelausan a mins herra konongsens vegna vm thet mal* 
emne som, bans broder var til lakth vm eeino picho ther «r han qui- 
ther oc alunges akterelaus firir mik oc ollom asflherkomandom a mins 
herra kononghsens vegna til mera visso oc sannindhe hengia thesse goder 
men som sua haitha Kai Torkaelson oc Haluorder Torgheirson Vethe- 1457. 617 

lidher Bionson sinn jnsigle med mino fire thetta bref som giorth var 
anno dommi m cd Ivü. Oudleif JoHSsöH, Korabrodcr i Oslo og Provst i Solöer, Jon NeridssSn, Preal 
paa Hof, Erik ÄBijOrnssön paa SOrom og Ire Lagrettemiend udstede VI- 
disse af for«lg«llige Breve om Gaarden Vesteremg i HA]and. 

Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir, figillatomk forbnndet med No. 841. 

844. ndat. [1457.] [ud. Sted.] 

Ollom monnom ^em som thetta breff see tßier her® sender 
Gndleifuer Jonsson korsbroder j Oslo oc profaster j Soleiom Jon Ne- 
ridflBsson prester a Hofae Erikker Asbiomsson prester a Sudreim Birger 
Torgiulsson Botolfner Skegxsson oc Gudleiker Einersson snomer log- 
retesmen q. g. oc sine kunukt gerandse at wer saghom, hordom oc 
ifaerlasom breff sire Asgautz preste a Holandom sua ladand® ord fra 
ordiie som her efler feiger. [Nu folge Brevene No, 830, 837. 839 
og 840.] » 

(*) Bekreflelsen mangler. HergjuU Drengssön og Hdhard Reidarssön knndgjöre, at Hahard Amessdn 
overlod Bergulf Bjürnis&n sin Arv og Odel efter fin Fader, 4 Ldhsland 
i Sessagjord i Bö paa Grenland. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. LeTning af Iftc Segl, 

S45« 6 Februar 1458. Aaselandt 

UUom monnom them som thetta breff sia sdher her» ssndher 
Hergiwls Drsengxson oc Halwardh Redarsson lagretto msen q. g. ok syns^ 
kunught gerandhe at midh warom a Assalandhstingh manadaghen n»sl 
epther kyndilmesso anno domini mcdiviii saom ok herdom aa ath the 
heldo handom saman äff enne halwo Halwardh Annasson en äff adro 
halwo Bergwiff Bionsson at Halwardh forde, vnthe Berghviffve sith rsBt- 
tha arff oc odall epther syn fadher iiii loapa landh i Sessagiordhe h'g- 
gir i B0O sokn a Greelandhe froelsligha filgia som monnom bor sin89 
odale filgia oc adrhe godhe mien a horande oc hiawerande tha Halwar- 
der ford. affhende tessa forscriffna iordh Berghulffve fomsempdom til 
sanninde her vm tha hengiom midh okon insigle firi thetta breff som 
giorth war dwgh\ oc are som fir seghir. «itt 145a ^ Trt LagreUeai»!!^ knndgjftre, at (Hof Gumtarstm og haos Sdn Cfufmar OlafM^ 
$9n mageskifiede til Thorleif Björnssön H Markebol i söadre Reine i 
Kopmansnes Sogn i Sandsverv mod 12 öresbol i söndre og yesireKeUJ^ 
aas i Sanden Sogn (paa Yestfold). 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigtarkir. Af de 3 Segl vedbmge 1 og 2. 

846. 3 Mai 1458. Gravdal. 

Oilom monnoBi them som thetta bref 8ia »dher heyra ssender 
Alf Thormodz(son) ok Gimleker Gunualzson Raualder Niculassason log- 
retemsn q. g. ok sina kunnigt gerande ath meer warom a Grafdale i 
Tirafta 8okn i Sanzuerfue a krosaiesso dagen vm varetb anno domini 
m cd Iviii^ sagom ok berdom a ath tbeer baeldo bandom saman af eno 
baKuo Olafuer Gunnarson ok Gunnar Olafsson son bans afandrobalfuo 
Tbollefuer Byornson med tby' skyiorde atb tbe gyorde iorda skyfthe 
^yn i millom i swa matho ath Olafuer fyrnemder fyk ThoIIefue Byorn- 
syne m»rka boil i Renoin i syndre gardenom som lygher i Kopmans 
ness soka i Sanzuerfae ok i samma bandarbande fa^ Gunnar Olafssoo 
Tbollefue fyrnemdom half mserka boll i sama jordh i Reoom i syndre 
gardenom med alloni them lutom ok iunidom som tbil lygher ok lygetb 
hafuer fra fonno ok nyo vtan gardz ok inan ^fyriselt ok bemholt fore 
hwariom mane vndan fyrnemdom fsedgom ok theras arfuegom ok vn- 
dber Thollef Byemson ok bans arfuega thill seuerdeUka seygo (ok) alts 
afredes. jtem fsek tha Tbollefuer Byornson fyrnemdom fsedgom i mothe 
xii eres boll iardar i Kselassom i sydre gardenom ok vestre som lygher 
i Sandene sokn med oUom them lutom som thil fymemdo io(r)dh lygher 
ok lyghet hafuer med oUo frysalso bvar io(r)den vm syk. ok thll 
seainde her vm tha sstliom meer ackar incigle fore thetta bref Mm 
gyord war deye ok are som fyr sigher. 

Bagpaa med samme Uaand: bref fore xii oresboll i Renom i syndre 
gardenom etc. 

To Lagretiemfcnd kundgjöre, at Stemulf Leidulfssön, Liv Eriksdatter og 
Qunbjörg Leidulfsdatier solgte til Salve Eivindssön og Thora Eitindtdatter 
6 Öresbol i Haneholm i Sande paa Ycsifold. Qfr. IVo. 397. 446. 478.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

847. 16 AprU 1459. Sande. 

Ullom monnom them som tbette bref see eller horaD sender 
Haluord Aslacsson oc Nicles Niclesson lagretes men q. g. ocsinekun- 
nokt gerende ath mith warom a Sande som ligger a Westfallen anno 
domini m^ cd^ P ix^ a Magnus messe dagben sagbom oc berdom a ban- 
derbande tbere j mellom af eno haluo Stennlf Ledwlfson oc Line Eriks- 1459. «19 

datier eighin kona hans oc Gunbiorgh Ledwlfsdatter sesler Slenuirs 
fymemds en af adro haluo Salue Ewindsson oc Tore Ewindzsdatter 
eighin koDa hans. kendis tha fimemder Stenulf Line oc Gunbiorgh fire 
OS ath thau hafde solth firnemdom Salae oc Tore yj aura bol jardar 
j Haneholm som ligger j Sande sokn medh allem them lutom oc lan- 
nindom som til ligger eller lighit hauer fra forna oc nyghe wthen garzs 
oc jnnen fra them oc iheres serwinggom oc wnder fymemdom Saloe 
oc Tore oc theres serwinggom til ewerdelighe egho oc al afredhis. 
kendis oc tha fimemder StenalfiGBr Line oc Gunbiorgh j samma hander- 
bände ath thau hafde wpbareth af firnemdom Salue ferste penigh oc 
ofste oc alle ther j mellom efter thy som j kaup there kom fire firnemt 
yj aura bol oc til sanninde her om tha hengom vi war jncigle fire 
thctte bref som giort war deghi oc are som fire sigher. Jms PederssöH, Foged i Skiens Syssel, stadfester sin tfdftde Broders Heritmg Pe^ 
derssöns Salg tf nedre Taraidslid i Moltnds Sogn til Egil NeridtsSm. 

Eftcr Orig. p. Perg. i Deichmtnns Biblioth. i Christianit. Seglene mangle. 

848. 8 Jiini 1459. Merden. 

Ollom monnom theim som thetta brefT sea seder hoyr® sender 
Jenss Psdersson fogwtae j Skydte syslo q. g. ok sina kwnnekt gerande 
med tesso myno opno breffusB, at jek stadfester ok fulkomligse tilstan- 
der, thet kawp som myn broder Herlogh Pcedersson hwess sm\ gudh 
nade keple med Egyll Nerydzsson swo at fornemder Herlogh Paeders- 
son selde fomemdom Egyl Neridsyni trigge markabol jardar j nedne 
gardenom j Tharaldalydh liggiande j Molandzsokn med ollom lutom ok 
lunnendom som ther til b'gger ok leghet hafwer fraa forno ok nyo 
vttan gardz ok jnnan freist ok heimolt fore hwarium manne oc alz 
afraedes til ewerdeligar eignar, wndan sek ok sinom srfwingiom ok 
wnder fornemdan Egyl Neridzsson ok hanss erfwingia ok aefterkomanda 
kendess ok fornemder Herlogh Paedersson at han hafdae forstae pseningh 
oc syderstae vpboreth ok alla ther j mellom a&fther thy som j kawp 
theira kom äff optnemdum Egyl Neridzsyni. Til sannindaD her vm oc 
ytermere vitnesburd tha beder jek thessaß dandemen Anund Stofsson 
oc Pasdher Olafsson swome logreltemen j Skydesyslo at henggia sin 
jnsigle fore thetta bref med myno jnsigle aer giort war a nerdre Mer- 
denflß fredagen nest fore sancti Bamabe dagh anno domini mcdlnono. i4S9. 

JmB F§d^t999mp Vvbaer, ilgöder til Uomg ChriHiem det Panftegods i Ski 
Sywel, foin han havde trvet efter sin Broder Herlaug Pederstdn og dcone 
htTt i Pant af Thorald Kane, for 1200 lette Gylden, og kundgjör, at 
han öfter Kongcos Bad bar taget samme Gods i Verge paa aarligf 
Regnskab. 
Efler Orlg. p. Perg. I danske Gcheimearkiv. Seglet yedhenger. 

849. 27 Septbr. 1459. KjdbenhiivD. 

Alle inea thette breff see eller here leses heiser iegh Jens 
Pedhersson a waben ewinnelige meih wor herre oc kungor meth theUs 
myt obae brefT at i®k meth frii oc godh wilghe oc beradh hwgh haf- 
fiier vpladit affhend oc skott fran migh oc myne arwinghe til hoch- 
boren forsten koning Cristiern myn nadighe herre oc hans arwinge alt 
Ihet panthegotz Uggendis i Skydesyssel i Norghe meth alle sin tilligelse 
oc rechtuchedh som iek fick effter Herlagh Psderssons myn brodhers 
deth hwilket gotz Thoreid Kane haflTdhe i pant sett forscreffhe myn 
brodher j swo madhe, at om forscreflhe gotz finnes at wasre myndhre 
wsrt en toIfT hwndrethe tethegylden, nar gudh wil at hans nathe jn 
j Norghe kommer tha skal iek eller myne arwinge hans nathe s(t)rax 
wedherlegghe oc vpfylle hwes han migh eller myne arwinnge thervdi 
m\ fordrage will oc tilbiuder iek migh oc myne arwinnge, at antworde 
oc felghe lade forscreffne myn nadighe herre alle the panthebreff som 
leg oc myne arwinnge haffue vpa forn«. panthegotz oc kennes iegmik 
oc myna arwinnge enghen rethuchedh eller deel at haffue i forscreffne 
pantegotz oc pantebreffae her eptir i nogher madhe. Jtera haffaer for- 
screffne myn nathighe herre vnt oc befalet migh forscreffne gotz i wsre 
at haffue i swo mathe at ieg. skal göre hanom ther äff gothe rethe oc 
regkenschapp hwart ar, swo lenge hans nathe tilsigher. Jn cuius rei 
iestimoniam sigiUnm meum est appensum. Datum Haffnis feria quinta 
ante festum beati Michaelis archangeli anno domini millesimo quadrin-*- 
gesimo quinquagesimo nono. 
Jen$ Pederaön, Foged i Skieiu Syssol, kvitterer Tkormod Thormodum, bodi 
havde ombragt Olaf Folkessön^ for Drabshödeme til Kronen. 

£fter Orig. p. Pcrg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Segiet manglcr. 

850. 23 Marts' 1460. Merden. 

Jek Jenss Psdersson ffogwthce j Skidosysslo kennes ffore alls 
the ssom thett® breff ssee »Her hoyra at thennte breffuisere Tormod 
Tormodzsson haffuer bliffuet j myt mynne vpa myn nadug» herre kon- 1460. 

angenss wegnse flRore tegn oc ffridkep sota han skyldngli war ffore 
OlafT Ffolkasson ssom han at skadha wart oforsynio. Thii gifiber jek 
fibrnemde Tormod Tormodzsson oc hanss srffuingiae quittse oc ak®ro- 
lawssa vpa myn nadugha herra konungenss wegnse iTore allo ytennere 
liltalan her aeffler vm fforscreffnsB ssak j eyn® matha oc andre. Till 
ssaninde her vm henger jek myt jnsigle ffore thetUe breff som scrif- 
fuat 2BT a Merden anno domini mcdldecimo sswnnadagben nest ffore 
thridia woku meo snb siggillo. 

(0 pri4jo vaka anläget for 25 MarU, ADonnciatio Mari». Erkebiskop Otaf i Nidaros oTerdrager til Eysiem Th0re$$öm Gaarden Uarmld^ 
stad paa KvUuie i nordre Syssel i Gndbrandsdalen, hvilken Gaard i Er- 
kebiskop Afllak Bolto Tid uden Hjemmel havde ligget under St, Olaft 
Domkirke i Nidaros. 

Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

851. 1 April 1460. uden Sted. 

Wij Olaf med gudz nadh erkebiscop j Nidbaros och paweligx 
ssetes legatos helsom allom theim som thetta breff see eller bera ker- 
lica med gudb och sancte Olaff kunnicht gerandis at vij haffuom vntb 
0stein Toreson frielst oc frith fore hnariom manne jordb tha som 
Haraldstade heiteer ligiandis a Hwiknom-j nordre sydslonej Gudbrandz- 
dalom som waar forfader erkebiscop Aslac nokra stand fylgde fere 
oss sakar thes at vij hafftaom ransakat och forstandet badhe j waar 
register sa och med forscrifna Ostein Thoresons breff och skell som 
han ther om haffaer at forscrifna jordb Haraldstada war med engen 
euer oc med lithen reth komen vnder sancte Olafs domkirkio och ey 
äff rethom arffhom som hon retheliga til borde wtbgifRien. Hvar fore 
haffaom vij vnth forscrifna jordb aademempdom 0stein Toreson tili 
ewerdeliga eigho fraa oss och allom epterkomande eiitebiscopom och 
vnder tidhnempdan 0stein Toreson och bans arfRia tili ewerdeliga eigho 
med lutom och Innnendom busom och allo ty ther til ligat haffuer 
fra fomo. och skal han forscriffna jordb niwtba broka och behalda 
frija och frielsa fore hwariom manne til ewerdeliga eigho. Till yter- 
meir sannindb bengiom vij wart secreth fore thetta breff som scnf- 
fuat war anno domini mcdix feria 3» ante palmarum. 1460. 

To LftfretteiMnid i Dorgesytsel udskede Transskript af Brevet ovenfor 
No. 671. 

Efter Orig. p. Papir i danske Geheimearkiv, sammenbeftci med No. 677. 

852. 27 JuDi 1460. Sundby. 

Ollum mannom thsim s®m theUa bref see edher hene siendher 
Haluardher Bengxson ok Steinar iEndrizson svorner logretes men q. g. 
ok sina kunniktt gerande ath meer varom a Sundby sr ligher j ytra- 
latanom j Borgasyslo j Borga sonk a fraedagen nesta efter Jons vakn 
anno domini mcdlx sagom ok herdom juirlseist bref msdher beilom ok 
hanghande ok vskaddum jnsiglom swa ludande ordh fra orde scem her 
efter fylger. [JVt* fölger Brev No. 671.^ 

(') Bckrsftelsen mangler. 
Bo Fleming, Ridder og Rigsraad, of^ 10 Lagrettemend tildömme Hr. üarttfig 
Krumedike 11 Öresbol i Gaarden Böntnet paa Ringerike, som Erling 
Amvndssön havde pantsat harn for sin Bröde. 

Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

853. 24 Januar 1461. Norderhof. 

Allom mannom them som theU® breff se sldher horae ssendher 
Bo Flemingh riddher och righsen radh j Norighe, Amwiidh Jonsson, Mat- 
lis Pedherson a vapen, Gutorm Haraldson, Kedel Torgardsson, Tolleff 
Wlfson, Harald Thorgerson, Eleff Thordson, Bent Bentson, Dyrr© Sy- 
gurdson, Dyrrae Gsestson soren lograßUesmaen po Ringherighe q. gudes 
och syn» kunnikt gercndse at vy varom j prestgardhen po Nordheroff 
sante Pouels afthen anno domini m^ cd Ixi^ war» vy tha til kraffdher 
äff erligh ok welbyrdughe man her Hartwigh Krumedik riddher äff ense 
halwae «n äff andhre halu» Ellingh Amwndson och som the bodhe 
kendis fore oss at theres re^Use laghe dagh war them j mellom. talet tha 
fornemd her Hartuigh til Ellingh om xi eres bol jordher j Benessnes 
som Ellingh honum sei hadhse och her Hartwigh oss breff po thedhe 
po forde, jordh vndher gode mann» incigel och stodh Ellingh ^sel- 
leff til at han hadhe set her Hartwigh then forde, jordh med syne frij och 
gode willie vbasstet och vbwnd[et] for syne bredh», gow» the them tha 
bode samstondis j rsettse for oss vndher i sendeligh dom ginghe vy tha 
samsn seffther breffwet tesae och Ellingh ther inghen modh» käst hade 
tha war thet war sendeligh dom at her Hartwigh och hans serwinghe 
skal felghe the fomemde xi eres bol jordher i Benessnes po Ringe- 
righe med allom them lutom och lundom som ther til ligger »Idher 1461. «93 

leyet haner ^fro fomse ok nye vthen gwds och indhen j Todhom och j 
terrom och altz afraedis och skal thet stände til gud och her Hartwigh 
hwadh nodhte som han wil gier» med EUingh for han foor til Skane 
och kierdh» hanum for war nadighe herr» konunghen och rigsens radh 
äff Danmark och Swerighe och Norighe med vraett® och modh syt 
eghel breffs ludels» och til mer» wiss® tha hengbe vy vare incigel 
nedhen for thett® breff som giorth war aar och dagh som for syer. 

Bagpaa med stmtidig Haand : breff vm EUing pO Ringerie OC vm 

Benesnes som EUing Amundsson solde her Hartwiigt. Bisp Gwmar og KapiUet i Oslo forbyde Böndeme i Sande Sogn paa TesC- 
fold at tage sig til Rette mod deres Prest eller Kirke, da Biskoppen 
selv ved sin Yisitats skal afgjAre 8agen. (jfr. No. 593.) 
Efier Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

854. 11 August 1461. Oslo. 

Vy Gunner med gudz naadh biscop i Oslo oc capitulum koors- 
bredre ther samastadhis kungero yder warom godhom rinom bondora 
allom som byggia oc boo i Sanda sokn a Vestfolldennse at sire Jacob 
lensson soknapreslher ydar haffuer bert firir ooss at nokre leikmen 
skulu halllia teket seer tha offdyrffd moothe gudz laghom oc heilagre 
kirkio frelse at thei haffua stadgat nokot ym eignor kirkione sder 
prestens a Sandom vttan wart leyfue seder hiawarw. Oc meden swa 
vattar ssthisgerdh oc Noriges logbok at wmdome heilagre kirkio clerka 
maal seder theira eigner bor biscop oc heilagre kirkio domare ifiier- 
demse oc inghen annen. Thy skiothom weer thet maal vm tha tretta 
mellan yder oc prestens kan vera vm fymempda eigner oc vegh, vp 
til gudh wil at weer gethom sialffuer ther affnervaret oc oss her nesth 
ber visthere ther hia yder tha viliom weer lagha swa ferdh wara al 
weer viliom med gndz hielp koma theghat thil yder antike wm swroaren 
seder oc swa bithide vm hosthen at weer gethom klarligha seet oc 
skyniat ydert maal oc viliom tha gora ther ein fullan retwisan oc fasth- 
an enda vppa vm thet maal swa at yder skal ey geradhz naulsyn 
sidermeire ther vm tretta. En heghselighe forbiodhom weer yder a 
gudz lydne oc vnder heilagre kirkio harda reffsther at inghen dyrff- 
wes gard vp sethia a kirkiones seder prestens eignor andrewis en nw 
sthender seder agangh veithsD prestanom a bans eingh seder adra bans 
eignor her fore jnnan gud an oss thegat koma en hwar thet gerer han 
ma rsBdhis heghelighse fore banz pino oc ffulla raanz sak oc inghen 
then thet gerer aedcr ther veither lidh thil skal fa heilaght embette «i4 1461. 

liSWandis »der daader f yr en han haffber eflTUier beilagre kirkio lagfa- 
om bei brot sin. Thy Takte sek i godz nampn hwar man her fore 
atj fare ey 8wa fraro bradelighe med oflTkappe at afler ganghe yder 
tu skade oc inghen froma. Datum Aslo[gis] anno domini mcdlx primo 
jn crastino sancti Laurencii martiris nostro sab secreto. 

Bagpa« med famtidig Htud: jtem breff biscops Gonnerss om ste^ui« 
deweg fid golh nota« Broder Jakoi Beike, Prior i Vame JohtDoiUer-Uospital, opUifer VHerlid 
Aasolfuöi^ og Gumkild Angrimsdaiter i Ordenenf Broderfkab. 

Efter Orig. p. Perg. tilhör« Sognepr. S. 0. Wolff i Saude. Seglet mangler. 

855. nden Dag 1461. Varnet 

Vniuersis christifidelibos ad quos presenies liiere peruenerini 
firater Jacobus ^eske* prior sacre domus hospitalis ordinis sancti Jo« 
hannis lerosolimitani in Warne totusqUe conuentns ibidem dilectio- 
nem jn domino cum salute. Nouerint vniuersi nos exigentibus suis 
meritis et beneficiis nobis et ordini nostro pie impensis et in posterom 
per dei graciam impendendis [Vstilit Ossalsson Gunl Ongrim dotor^ 
jn sanctam fratemitatem ordinis nostri beniuole recepisse statuentes 
et facientes ipsos participes omnium benefactorum nostrorum spiritua- 
lium videlicet roatutinarum missarum horarum psalterioruro vigiliamm 
vesperarum et alioruro diuinorum ofBciorum factorum et faciendorum 
jn predicti ordinis nostri domibus ecclesiis capellis et oratoriis a prima 
fundacione ordinis et sie ad finem eiusdem per ambitum tocius mundi 
vniuersum gracia diuina largiente hanc s[ibi] graciam addentes specia- 
lem quod ubicunque interdictum fuerit generale siue speciale clausis 
januis missas audire valeant et diuinis interesse jpsis autem mortui« 
ecclesiastica sepultura eis non negetur nisi quod deus auertat publice 
sint excommunicati vel nominatim interdicti. Jtem Johannes papa xxijus. 
triginta annos et totidem karenas eis in domino relaxat. jtem Gregorius 
magnus remissionem omnium peccatorum obiitorum jtem Bonifacius 
papa IXUS, jn extremis remissionem omnium pro quibus ore confessi 
et corde contriti sint eis confert peccatorum. Scriptum Warne anno 
domini m^. cd^. \xi^. nostro sub sigillo. 

(') Disse Navoe ere senere med en hAist elendig Uaand tilskrevne i et 
dertil levnet aabent Rum i denne Afladsblanket. Brevet er kommet fra 
Yinje i övre Thelemarken. 1462. «95 

To Mvnd kund^öre et edeligi Yidnesbyrd otn, at Üoimog Artmtfsdalter ^r 
Asgaut Prest sin Fjerdedel af flö og Korn i Gaarden Veslermg for Vox og 
Offer. (jfr. No. 839.) 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. De 2 Segl vedhenge. 

856. 7 Januar 1462» LOken. 

Olldm monriom {Heim som ^ett® bref sitß »der heyra ssndsß 
Botolfwer Skagxsson oc Olauer Wigicikersson q. g. oc sinsß kannuc 
gerandhe at meer worom j Leykins prestgardhe dag8&n nest softer xiii 
dagsn iute anno domini mcdlxij soghom ok hordhom at Steinar lowars- 
son ok Botilte Gunns^ dotier at thaw handsseld® sire Asgaute winnses- 
burdh swa lydandsess at meer hordhom pei Ronnok Arnulfsdotter gaf 
sire Asgaut f)8ßn fiordongsen som hannse bürdhe j hoy ok kom slith 
soni t)et war tili foda^rss j Waestra^ngb j swadanamothsß at han skull» 
halla haenns badhce wax ok oOaer ok swa giordhe sire Asgäuter, sn 
f)aen fiordongh msek burdae honom soldhe ek sire Asgaut fire eina hudh, 
ok wilium meer haer softer gonghas med eidhe wäre nar meer wordhom 
logieghe fire staDmdh tili sanaendhe saetiae meer war incigle fire {^ettae 
bref sem giort war dagh ok ar sem fyr saegir. Thorgrim Helgessön og Egil Neridsson, Lagrettcniiend i Thelemarken, knnd- 
gjöre et Jordcskifte mellem Nahard S(ei$wlfssön og Atmund Amessön, 
hvorved den forste fik ßlidthveit for Kleiven, saaledes at Ödcgaardene 
Landsverk og Grettesrudy der forhen hörte til Kleiven, na skulde folge 
Midthveit. 
Efter Orig. p. Papir i Deiclinianns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

857. 23 Januar 1462. Moland. 

Ollom monnom theim som thetta bref sce eller hoyrae sendher 
Thorgrim Helgasson Egil Nacridzsson logrettes men a Tilamarkin q. g. 
ok synae kunnikt gerandhe ath midh varom j prest gardenom a Molandh 
som liggcr j Fyrisdall aare eftir gudz byrdh m® cd^ lx<* ij« saghum ok 
hordhom a jai ok handherbandh theire j niellom af einae halwo Hal- 
wardh Steinwlfson en af andre halfuo Asmundh Arnesson their heldho 
hondhum saman ath Halwardh Stcinvlfson skat cighm Mydiathweith fore 
Cleifwenna) ok ij oydhegardhe vndhan skyldo [fr]a Cleifuennae ok vnder 
Mydiathveit til aswerdelighe (eigho) som swa heithae Landzswerk ok Gret- 
tesnidh en Mydiuthweit fra meer Asmundh Arnesson ok mynom syskinum 
ok aDrvingium ok vnder fornempdhan Halwardh Steinvlfson ok bans 
aßrwingia; med allem theim luthum ok lunnindhum som til ligger ok 
leget hafwer fra forno ok nyo vtthan gardz ok innan til a;uerdaeligho 
I. 40 eatt 1483. 

eiflio. TU stBindhe her vn <ha hengium wi okorjncigierorethettabref 
0r giorth Tar j Molandh langurdaghen nest fore Paals messo dagh 
deighi ok are som for sigir. Stm JemsiöH og Thicsidf Peter$$öH knadg}6Te tt de fik fnld Betaling «f 
Th^rgwr AmesMüm for 7 Ldberbd i HglUmd i Yiiye Sogu i Thelemarken, 
Bom de kavde folgt efker Hr. Htrtvik Krumroedikes Befaliog. 
Efler Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene vedheoge. 

S58. 27 Mai 1462. Aasheim. 

Kwngiorom mith med okrom jnciglom Swen Jonsson oc Thio-> 
atolfaer Petarsson at mith haiTwom vpboret af Thorgeir Arnsson fyrste 
peningh oc etsUe oc alla tha ther j mellom »ptir ihy som j kaup kom 
firir siaw laupalandh j Hylilande^ j Winea sok a Thelamarkinne som 
herre Hartwik Krwmedik feil j sakar ore oc han oss befeite al sffilia 
skal adernemder Thorgeir fyrnemde jordh fylghi® til sewerdeligha egho 
oc altz afrsdhis frelsa oc heimola firir hwariom manne oc (tiO saninde 
setto mith okor jncigle firir thetta breff som giort war a Asemom j 
Silagiorde sokn fredaghen nest aefUr helghs thorsdagh anno domini 
mcdlx secundo. 

(0 Over Brevet er Arevet og körer hid: j gardziordiline. Okif Jemsöm, Lensmand paa Yestre Folio, optager fortkjellige Fror on De- 
legjerdet mellem 5&a^a-Gaardeno i Yestby, hTorom der varTrette mel- 
lern Eituir Thore$$9n og Presten Skeldulf. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglet vedhenger i Skindrcm. 

S59. 15 Juni 1462. Sltage. 

OUaro monnom theim som thette bref see »dher heyre send^ 
Olaf lensson lensman a westre lutanom a Folio q. g. oc sina kun* 
nichtgerande at iek war a Skaghe som ligger i Westby sokn tysdagen 
nest firi Botolphs woku anno domini mcdlx secundo. Widherkendes 
Iha Eynar Toresson at tha war hans retter laghu dagher som lagder 
war mellom heidherligh man sire Skeldalfner ok honomtil prof mellom 
Skags gardana om deiles gard oc endemerke. Thok iek tha strax 
loglige tilkrafder f^rsi eith skikikt witne, som swa heyter Torsteia 
Biomsson oc aa book swor med fallom eidstaf^ at han sagh garden 
Stande aasten fra gotwnne oc fram mit ofaer brwnnen, oc ofuer helle- 
spurden oc swa fram neden at grinden, swa at ein eyk kunne stonde 
mellom garden oc grinden, oc er nu brunnen myket starre oc sunnere 1462. «17 

meir en han tha war. Oc hafde thet i ceydhe sinom at iian saa ingen 
gard viten then eyne, oc war tha retter sladwsBghen oor gotwnne sun- 
nen at brunnen oc fram i twneth oc war thette firi Ix aarom. Jtem took 
iek en thvaug skilrik witne som swa heits Gunbiorgh Helgesdotter oc 
Ragnilda Reidhersdotter som swa sworo ord fra orde med fullom 
eidstaf som fomemder Torstein swoor, vtten thet annor theire mintes 
afler firi 1 aar oc annor xl aar. Jtem vppa then sama dag handzelde 
mek Aase Siwgurdz dotier then sama herming som for segher oc 
swaerie wil om thet gors behof, oc mynnes thet firi Ix aarom oc sin 
meir, oc horde tesse fornemde witnen aldre nokon amaghe seller ak»re 
at thet war ey retter deiles gard, oc til sanninde her om henger iek 
mit incigle firi thette bref som giort war dag oc aar som forseghir. Tre Lagretteinend oplys« pfta Foreipörgael af Andres BerdorMMön^ Kongcn« 
Ombudsmand paa Hartvig Krummedikes Vegoe, at Uahard GardarMsöm 
havde til Röken Prcstebol i Myrehvarf givet ^ Pond Salt med Bygsel i 
Gaarden vcstre Skeid. 
Efter Orig. p. Perg. i det norske Rigsarkiv. Stamper af 3 Segl vedh»Dge. 

800. 10 JuDi 1462. Huseby. 

OUom monnom {^ctt® bref sea seder hoyr® Sender Ktemeter 
Siugurderson, Reifer ]^orderson, ok Siugurder ]^orderson lograetto men q. 
g. ok sine, kvnnokt gerande ath mith warom a Hvssaby stemnaby i Royki- 
nasokn i Hyrohvarfv» vm Botolfs sflan anno domini mcdlxij med morgom 
adrom godom monnom ihiaverandom. {>a warom mith af Andres Bsr- 
dorson konvngs vmbodzman her i fimemdre sokn ath spvrdir a vaßl- 
bornom man vegna. Hartik Krvmdik hoywiz (man) a Akerhws hwrw mykit 
lanskyld Halvarder Garderson gaf ath Reykine prestaboleno a vsBstra 
Skflßidi her i firnemdre sokn. {^a suarade mith, ok flerom godom mon- 
nom, ath ^et er oss allom i fvUa gudz sanningene witarlikt, at fimem- 
der Haluarder gaf eith halft pund saitz i fimemdom Skeidi vdi hver- 
iom aarenom, ok ^er tili alla bygslone af firnemdre v®stra Skeydom. 
vtan alla atale af j^orkelle Garderson brodor fimemder Haluardz : ssm 
er eygarman a anstra Skeydom. ok ^r aa sither. ok {»etta fimemder 
skulle alla prester eftir prest vpbera af fimemdom vsstra Skeydi sva 
Isnghi ssm werolden stender a. firi sAll fimemder Haluardz tili bena- 
holdz hi»lpar. Ok firi sanninda skull her vm, ^ hengiom mith waro jn- 
siglom firir {^etta bref, er giorth war a ar® ok deighi s«m firi seighir. 40« «20 1462. 

Gertrud Jakohsäaiier (RSmer) pantsetter hde Finnen paa Voss og hvad hoil 
eiede i Uorvid (?) Ul Hr. Alf Knutssön for 3 Ilalvstykker cngehk Klede 
og 40 Arnalds Gyldcn. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, knllct. 1 Segl vedhienger. 

861. 22 Septbr. 1462. Bergen. 

Ouom moiinom theim som tbetta bref sea edcr hera sender 
Gertru[d Je]psdotter q. gndis ok sina kunoght gerandis med tesso myno 
opno brefae at iek haftier panth sett velbornom manne her Alf Knwtz- 
son riddare alt Finnena liggiandis vp a Yos med edegardha ok allom 
lannendom som ther Ul ligger eller lighat haAier ok [Hor]wiid med 
fiske swa mykit som myn part ther vti er, fore iii half stocke cngilst 
kl»[de] ok XX amaldi» gyWena i guld. Skal ford«^. her Alf tessa iorder 
ok fiske frelsligha fylghiä ok bruka til tess at han sina peningha i ghen 
hafuer fanghit, i swa dan [be]talingh som for scrifuat Stander aen enkthe 
af at slaa i howed swmmen for en [han sin]a peningha ighen hafuer, 
werder ok swa at iek forda. iorder ok Gske selie wil fore myn tra[ng 
sku]ld eller andra iorder oder partha. tha skal ick thet enghen an- 
nan selie vten her Alf [eUer] bans hustru fru Magnilde Odzdotter ok 
theirra bam, epter thy at thet er theirra rettha odal. jtem nar som iek 
ok kan tessa iorder ighen losa. tha skal iek fomempdha her Alf we- 
derleggia allen then kostnad som han legger vp a hus ok iord, epter 
godha manna mathe ok wordingh. Til mera visso ok' sanninde her 
om tha bedis iek tessa godha manna insigle med myno fore thetta bref 
som er Gaute Kane Nielsson ridder Pcder Akason a vapn Mattis Boo- 
son canik i Bergwen ok Arne Anundson radman ther sama stads. 
Scrifuat i Bergwen sancti Mauricij martiris dag anno domini m cd Ix 
secundo. 

Erik Eriksson, Fogcd i Skicns Sysscl, indmclder til Kong Ckristicrn Om- 
sta^ndighederne vcd Thorgeir Stmdulfssöns Drab paa Björn Arnessön un- 
der et Provstegilde paa Hofland i Thclemarken. 

Efler Orig. p. Perg. tilhörende Sogneprest S. 0. WolfT i Saude. Seglet og 

lidt af Brevet er afrevek 

862. 18 MaNs 1463. Skicn. 

Idher min wflDrdelike herra, herra Kristhia^m, met gudz nadh 
Norgis Swergis Danmarks, Waendis ok Gota koningh herligh j Sles- 
vik, greve j Holzsten, Stormarcn Oldenborgh ok Delmenthhorsth, helsar 
jak Erik Eriksson, fogothas ok a^mbithsman j Skidesyslo ka^rlika mei 
gudh, ok minne odhmivkiiko tro tia^nisth. Jdhrom herradom gor jak 
kynnokth, ath jak var j enom gardh j Skide som Danzen nsemnis, frea- 1463. «29 

daghen nassth Ter inidhfastho anno domini mcdlxiij, ok «epther jdhro 
nades bodhe ok breflVe tok jak profT Torgcrs Sandhvlfsons som Biern 
Arnesson varlh ath skadlm oforsynio, hiauarandom ok laghlika forestem- 
dom aerwinghia hins dovdha. War thet ophoff them j nnellom SBpter 
Uiy som ij skilrik vitne aa book sworo, met fvllom edhstaflT som sva 
heta Holm Na^ridhsson ok Gwnlek Torkelsson, ath the sato, ok drwkko, 
j enne profasthaveslo, Torgcr som profiisthenom folde, ok skadan giorde, 
ok swa Biern, som fei, var ok tith bodhen, til profastavcslona. Saghde 
tha *f0rm8Bmdh Biorn til Torger, NsDridh vaerffadher tin, aer mik skyl- 
logher twa korleghor. Sath tha fornsemdh Torger ok etradhe thet ok 
sagde twa resor s&sb Naeridh vserfadher min. Svarade tha fomsemdh 
Holm ok Gwnlek han helher Amwndh Torgers vaerfadher, svarade tha 
fornasmdh Torger ok saghde »r Nasridh m'n vaerfadher tw lokth, j fen- 
dansnam. Svaradhe tha forna^mdh Biorn, ok saghde kallar tw mik liu- 
gara, gudh skal banna tik, ok tok til knißVen, ok stak til Torgere ok 
rakadhe han j axlcn, sprangh tha Torgcr op, ok tok Bierns swerdh 
oppa bordith, ok stak swa Biern j liifveth, ok ther bleff han deodh afl. 
tok jak ok ij skilrik vitne, tßv swa heta Aslak Gunnarsson ok Aslogh 
Draenghsdoltor aer aa book sworo, met fvllom edhstaflT ath Torger lyste 
vigeno samdogris, haflTver han ok saeth fvUa vissan fer taengh ok beter. 
[Yar] thetta vigh wnnith a Hoflandhe, oppa Tellamarken, legordagen 
vm qvellen, fer Mekels [messe] var ok thetta prof taketh, j raettom 
koninghs da^ghi. Standher nw til gudh ok jdher nadhe [vm hans] lanz- 
visth. Ok til sanninde, her vm, tha bedher jak beskedelik man OlaflT 
Karlsson [logman] j Skidhesyslo ath ssethiae sith jnsegle fer thetta breflT, 
mik siaeliT, ey jnsegle hafvandes, [som giort] var dagh stadh ok aar 
som fer sigher. 

Tvendo Msnd vidne, at Th^rlah BjörgulfssBn solgte til Alf Nthulastön 3 
Markcbol i Herbrandsgaard i Tyresdal. 

Eftcr Orig. p. Perg. i Dciclimanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

863. 22 Juli 1463. Thvcit. 

Ullum pionnum J)em som thetta bref se" eller hera helssom 
wer Nereydh Germundsson ok j^orbyern OlofssonTlaghreltes maen a T. 
etc.* q. g. 00 sina bekempnoms wer med lesso nerwarande opnobrefue 
ath arom eftir gudz byrdh m^ cd<^ Lxiii are a sancta Mariu]Magdalene 
dagh warom wer a ^weit i Nydzsle daal saghom ok herdom a han- 
dar bandh j^orlak Byergwlfson ok Alwe Niciissjn i swa matte at for- 
nemde j^orlak salde Alfue triggia marka bool liggiande i Herbra(n)dz «50 1463. 

garde j ^yredalssokn fore ]ifviij k0r i godhom gyldom peningom iher 
med kendes adernempder Toriak Byerwlfson hafaa Tpbarid fersta pening 
ok alla 8wa at honom wiel at negde ok (hy fornempdej^oriakafhende 
aigh ok ainom arfuom fornepd iordh ok AIfwe Niclisone honom ok 
kans arfuom tfl ewerlica egno med allo iordena til lagfaom med lotom 
ok landom i wato ok lerro inan gardz ok vthan med allo thy som 
iordena til ligger ok lighad hafuer a fomo ok nyo. ^il mero visso ok 
aannende brefsins hengiom mer oker incigle fore thetla bref som fore 
Star screvat ar ok daghe. 
(>) d. e. Thelamarken. Boiolf Enirid$$in s»1ger til Hr. Alf Knutssdn Gaarden Tolflesiad i Vaage 
8ogn i Gndbrandsdalen. (jfr. No. 760.) 

Efter en samtidig Vidisso i norike Rigsarkiv; neste No. B65. 

864. 29 Septbr. 1463. Bergen. 

Thet kennis jek BotoIfT Endridsson med tesso myno opno 
breffue at iek hawer wnt ok salt welbomom manne her AlflTKnwtzsyni 
riddere iord myna som ToliFlhestada heiter liggiandis i Wagha sokn i 
Gudbrandzdalom ok iek erffde epter mynne •frcnkoo frw Kirstine To- 
raldzsdotter gud kenne sol nade, med qwemaberghit ner h'ggiandis ok allom 
lutum ok lunnindom som til ligger ok lighat haffuer fra fomo ok nyio 
innan gardz ok vtan frselssa ok hemola fore mik ok fore hwariom manne 
vndhan mik ok mynom erffwinghiom ok vnder ford. her AliT Knwtzson 
ok hans hustru frw Magnild Odzsdotter ok therres erffwinghia til ewer- 
deligha egho. Ok kennis iek forder. BotollTuer vp boritt haiTua minstha 
pening ok mestha äff ford. her AliT som i wart kop kom. Til ythermera 
visso tha bider iek wyrdeleghen herra her AlfT Torgardsson profast i 
Berghen ok electus j Staffangre her Torstein Torkilsson ok Otthc Mattis- 
son . . . . at hengia sin insigle med myno fore thetta breff som giort 
war i Berghen for^. a[nno] domini m cd lxiij<^ sancti Michaelis dag. Tre LagreUemsnd paa Nes paa Hedemarkcn udstede Vidisse af foreg. Brev. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkir. De 3 Scgl vedhnnge. 

865. 9 Novbr. 1463. Grepsheim. 

Ullom monnom theim som thetta breff se eder hora sender 
Gudbrand Olafsson Laurens Pauelson ok Saxe Wigleikxson logrettismen 1463. «3i 

aa Nesi a Heidmarkenne q. g. ok sina knnughl g^randis med iesao 
waro opno breffue at welboren qwinna frw Magnild Odzsdotter tede 
fyri oker breflT a perment scriffuat med helom ok oskaddom insiglom 
swa lydandis ord Tra orde som her epter scriffuat Stander. [Nu fölger 
Breo No. 864.] Ok til sama witnisbord hengiom mit okor insigle fore 
ihetta breff scriptum Grepsheim v® jdus nouembris anno ^quibus supnu in^emar Jenstön, Lagmaod paa Opiandene, og to andre Meod knndgjdre, at 
Chmnar AmundsMön solgte kA sin Broder har Riy»em Gaard i Hvamm. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. De 4 Segl vedhenge. 

866. 28 Novbr. 1463. Tossen. 

Ihet kennes ek Ingemar Jenson lagman a Wplandum Hen- 
ingh Guttormsom ok Thore Amason langh at mith warum a Tofsene som 
ligher a Sudhtorppe j nordre lutenum j Gudbranzdallum a senadagben 
nest fore Andresmessa anno domini m^ cd Ixiii saghum ok herdhum a 
at Gunnar Amundzson samtykte thet jordhakepp som han bafdhe ader 
giorth med sinum brodor Jwar Amundzson med thy skylmale at Jwar 
skulle giua Gunnare brodor siniun ein fferdhogh kuema jerinj godul- 
lia som ein fliraspanna kucm wäre ferdhogh med en Jwar Amundzson 
fomemder skulle tha frelselika egha Reysem som ligher j Huamme 
som han hafdhe ader keypCt) ffraa Gunnare ok hans eruingium ok vnder 
Jwar ok hans eruinga til euerdelika egha ok alz afredhis med allum 
theim lunnindum som til fomemda jordh ligher hellir lighet hafuer ffra 
iToma ok nya ok til thes mere vissa her hengher Gunnar Amundzson sith 
jncigle med warum jnciglum fore thetta breff som giorth war a mana- 
daghen nest fore Andress messa ok a samma are som ffore sigher. Outmar, Biskop i Hammer, kvitterer Alf Gwinarssön for Kirkeombndet for 
Fagebergs Kirke. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

867. 17 Februar 1464. Fageberg« 

Veer Gunnar meder gudz miskun biskuper i Hambre kennoms 
meder {^esso waro opne brefue at Alf Gunnarsson hafuer giort oss 
fuUsB grein ok reikning fy(r)ir Faghaberghie kirkione vmbod som han 
hafuer her til haft eflher ty oss wel aat neygher j[>y gefuom veer 
honom {»er fy(r)ir ok hans erwinge kuitte liduge ok allnngis akiiera- 632 1464 

loose fy(r)ir oss ok varom eflher komandom. Datum Faghabergfie anno 
domini mcdlx quarto s«xta feria proxima ante dominicam jnuocaoil 
nostro «üb secreto. 

Fire M»nd knndgjöre, at Thorevil Olafssön mqdto^ nf Thormod Gwmarsdit 
Böder for det Hug, han havde tilföiet Svdn Rolfttdn. (Thelemarken.) 

Efker Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

868. 15 Mai 1464. Halleland. 

Ollom mannom som thetta breff see eller hera scendher Hd- 
wardh Redharson Olaff oc TiostholiT P^therson Haiward Torgeerson q. 
g. oc sina kunnukgorande ath vy varom aa Hallalandhe i Swalastwone 
aa Rodhalandhstrandh m cdlxüii tiisdaghen nsesth »pte hselgha toors- 
dagh saghom oc herdhom aa ath Thorewil Olaffson ok Tormodh Gun- 
narson hiollo handhom saman om thet hugh som Sucnnngh Sighwrdh- 
son han slo Swen Roolfsson ksndis tha ford. Thorewil ath han haflTdhe 
vpburith forsta pseningh oc ytirsta oc alla ther i mellom thy giffwer 
jak ford. Thormodh oc hans brodher Halwardh quittha oc lidhogfaa 
vppa mina kono veegna oc Groo Sighwrdhadotther fer allom erwingiom 
oc allom apthekomandom gaff tha ferd. Thormodh Gunnarson vi koer- 
lagh til owergaffwa iiii marka hsesth oc pund kastiL Til sannindhe her 
om haengiom vy vaar jnsigle fore thetta breff som giorth vaar da^ghi 
ok aare som fore sigher. Tre Lagrettemsnd kundgjöre, at Reidar Amessön gav Leidulf Ketilssön Tri 
for Drohet paa hans Broder Arne Gutmarssön. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af 3 ScgI vedhienge 1 og 3. 

S69. 31 Oktbr. 1464. Rygen. 

Uilom monnom theim som thetta breff sea a^der hoyra helsser 
Thoffwe Ketilssön oc Asiac Asiacsson ok Hakon Ketilssön loghrettes- 
men quediu guds ok sina kunnicht gorende at wy warom aa Fosse 
krosmesso wm hausten anno domini mcdlxiiii saghom ok hordhom aa 
at Reidar Amesson gaf quittan lydoghan ok ollunges aksprselausan Leid- 
uir Ketilssön som skadha wart Arne Gunnarsson vforsynio gudh hans 
saall hafue fore sik ok sinom erfuingiom ok engen skall fornempdan 
Leidulf KetUsson hindre cedher hindre latha haedhan af fore thetta maalL 
Till sannende ok mere wisso hcngom wy waro jncigle fyri thetta bref 
som giort war j Ryghene helghona messo aflan aar som fyr seghir. 


1465. (133 

Ingemar Jmtsm, Lagmand paa Opiandcnc, tilddmmer i Rif^raaderne Hr. 
Grtute Nilssön Kanes og Hr. Ravald Nihsötu Overvier Uaeward Söhe$- 
Mön (?) 8001 Odelsmand Gaarden Halvardsrud i ßalke Sogn paa Thoten, 
medens Germund Eirikssön, der havde Gavebrcv paa den halve Gaard, 
kun skal have ^ deraf, som Haavard kan indlöse efter 6 iMsnds Taxi. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglcne mangle. 

870. 22-24 Marts 1465. Hammer, 

Ullum monnum |)eim som {»etta bref sia eder heyra sender 
Jngemar Jenson lag^an aa Uplandom q. g. ok sina kunught gorandes 
at jek war 1 Hambre the iij sokna dagha nest fore Marie messo j lang- 
hafasto, kom ther a stempno Tore mik myn nadigha herras rad ner* 
warendes, af eina halfuo Hanorder Saliason en af andre faalfuonne 
Germunder Erikxson, tede |)a Hauorder ademempde fram bref wnder 
godra manna jnsigle at han war odals boren til Haluordzrud j Balka 
sokn a ^otne, en Germunder fomempde tede Tram gafwo bref at honom 
war gifuit halft Haluordzrud. Nw sakar |)ess at logbooken seger j 
mothe at f»en giof war egh loghgha gifuen, {)wj sagde jek Hauarde 
oplnempdom afler jordena med godra manna samtycke som ner waro 
til egnar, nema thiondha parthen j fornempdom jordhom skal Germun- 
der fre(l)sligha folghia epter |)wj som bans bref |)er om watta til tess 
at tijtnempde Hauorder eller hans erfwinghia |)an part af honom 
loyssa epter sex manna mathe. en {)a som han |)et loyst hafuer epter 
f)y som scrifuat Stander skal han ^esse jord frelsligha folghia. Til san- 
ninde her om hengia |)esse myn nadighe herras rad sin insigle med 
rayno fore thelta bref som er Gaule Kane Nielsson [ok] Raualdh Niel- 
son riddere som scrifuat war stwnd stad dag ok are epter burd wars 
herra lesu Christi med Ix quinto. To Lagrcttemfend kandgjure, at Halvard Neridstön niagcskiftede til Qunnulf 
fiikulassön \ Markcbol i nordre Hvilestein i Botne Sogn, Vaale Skibrede, 
imod i Markebol i vestre Eikeberg i Bergs Fjcrding i Sande Sogn paa 
Vcstfold. 
Efler Orig. p. Perg. i Deiebmanns Biblioth. i Christiania. De to ScgI vedhwngc. 

871. 30 JuDi 1465. Hof. 

llllum monnum theim som thelta bref sea aedher hora senda 
Amba Halvvardsson oc Halwarder Andrisson logrellesmen q. g. oc sina 
kunnikt gorande at sunnedaghen neslh ajpther Piedersmesso tha woro 
meer a Hofs kirkio gardh j Rordall a Westfoldena anno domini mcdbc 
quinto saghom oc hordom a handcbande theirae af eina halfua Haiwar- 634 1465. dhet Nerifsoa ei tf adra halfoa Gannolfuer Niclisson med theim skyl- 
ordom at their sagdes hafua giorth jorde skipte sin a millum j swa 
matthe at Halwarder Neridhsson fik vnte oc afhende TyrnemTdom Gun- 
iraUiie NicUsaon half mark bool jardba j Hwithestein j aerdre gardene 
aom ligger j Botne sokn oc j Wale skiprsidhe frialsa oc hdmhoUa for 
hwario manne m»d allam theim luUium oc lunnindom som til ligger 
miher legith hafaer fra fonno oc nyo Yttan gmrdz oc innan frelslh oc 
heimholth for hwario manne j fra sik oc sinom erfwinghiom oc vnder 
Gminulfae Niclisson oc hans erfuinghia tQ ewerdeligha eigha oc all 
afhedea. en tidnempder Gunnulfuer Niclisson fik vnte oc afhende ader- 
nempdom Halwardh Neridsson her j mothe half mark bool jardha j 
*Eikegheberghe j westegarden som ligger j Sandene sokn j Bergss 
fiordongh frialse oc heimholla for hwario manne masd allum theim 
lutam oc lunnindum *oc til ligger oc tegith hafuer fra fomo oc nyo 
vttan gardz oc jnnan j fra sik oc sinom erfwinghiom oc vnder Hal- 
warder Neridhsson oc hans erfwinghia til ewerdeUgha eigha oc aUz 
afredes oc hwar jordh skal andra frialse. oc til sannindha her wm seU 
Ihom mith oker jncigle for thetta bref er giorth war deghi oc are som 
fyr seighir. 

Tre Lagrettemcnd i Aamot i öitordalen kundgjöre, at A€ua Alftdailer op* 
lyste, at hendes Fader Alf Hahard$$9H havde pantsat hde MelUm-Dei'- 
geseier i Rendalen til Hr. Ulf JonstSny af hvem Björn Tkrondtsön og 
hans Sön Sighnai havde den i Bygsol. 
Erter Ong. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 1 og 2 Segl vedhienge. 

872. 11 August 1465. Glaamstad. 

Thet kennoms mit Biom Torleifson Ewindr Asmundson ok 
Biom Biomson sworne loghrettesmen j Amoot j Ostradalom at mit 
warom a Glamastadum j ford. Amoot anno domini mcdlxv sendaghen 
nest epter sancti Laurencij martiris dagh herdom aa at Asa Alfsdotter 
sagde fore oss at fader henna Alf Haluardson hafde satt velbomom 
manne her Wlf Jonsyni allen medel garden j Deighasethre som ligger 
j Reyndal j ford. Ostradalom ok satt tha Biom Trondson j theim ostra- 
gardenom Deighseseter, ok leigde han medelgarden af her Wlf. jtem 
noghrora arom eptcr at Biom war doder tha kom ford. her Wlf Jon* 
son til Deigheseter ok satt tha Sigwatter son Bioras j ostra gardenom 
ford. Talade tha her Wlf til Sigwattz ok sagde, hwat wil thw gora mik 
ther forc at thin fader ok thw hafuen rett nidher myn gard ok laght 
honom ode, wil thu halda til lagha med mik ther om. ^En Sigwatter 
sagde sig thet wa[ra] fore twnght at gangha til lagha med honom ok 1465. 63» 

sagde at han wilde byggia vp medd garden swa godhan som estra- 
garden ok sidhan skulde her Wlf radha at wika til hwilken garden 
som han wilde, ok ther med lagde the handom saman ok worde we- 
ner ok welsatter. Thetta sagde hon welia sweria om tess behof g0rs, 
Til sanninde her om hengiom mit war jnsigle fore thetta bref som 
scrifnat war stad deghi ok are som fer segher. 

Bagpaa: BrefT paa Deysetter som war solt her Wlff lonsson. (Haf Karlssdm, Lagmand i Skiens Syssel, og Jens PederM$in Vebner kund- 
gjöre» at Bolie Reidarttöm med sin Hostru Ragnhild JoH$daUer$ Sam- 
tykke solgte 12 Öresbol i midtre Lunde i Lundeherred paa Grenlaod til 
Joan KeiiUsSn. (jfr. No. 800. 805.) 
Efker Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Segicne mangle. 

873. 4 Oktbr. 1465. Gerpen. 

Ollom mannom thom som thetta breff see »11er hera sendher Olaff 
Karlsson laghman j Skidesyslo, ok Jens Paßdhersson aa vapen q. g. ok 
sina, knnnokt gerande, ath midh vaarum aa syndhre Gerpene j Gerpene 
soken aa Hoghunde, sancle Franciscus apton anno domini mcdlx qointo, 
saghom ok herdom jaa ok handherbandh, aflf enne halfuo Holte Red- 
hersson, ten äff andhre halfuo Joan Kstilsson, med thy skilorde, ath 
fernasmder Holte selde ffemsemdhom Joane med jaagasue eghne qvinno 
minne hustru Ragnhii Jensdottor xii eres bool jordher j midhgardenom 
j Lunde j Lwndha heradh aa Grslande, frselssa ok bemholla ffer hua- 
riom manne, med allom them luthom ok lunnindhom som til ligher ok 
leghath haffver fra forno ok nyio vtan gardzs ok jnnan, ee hwar thet 
hsBlsth 8Br, ffran mik ok minom »rwinghiom, ok til femflDmdh Joan ok 
hans srwinghia thil aßuerdelika asgho ok alz ^olrsedes, kendes ok fomem- 
der Holte j sama handherbandhe, op hafua boreth äff fememdhom Joane 
ffersta psenigh ok ofsta, ok alla ther j mellom epther thy som j kaup 
okarth kom vm ferntemth xii eeris bool jordher j ffemsmdho Lunde. 
Ok til sanninde her vm, tha sasthia midh okar jnsegle ffor thetta breff, 
med femcemdh Holtes jnsegle, som scriruath var dsghi ok aare, som 
ffer siger. Kolhjdm Herleikssön sielger til Hr. Alf Knuissön og Fru Magmld Oddsdaiier 

Gaarden Drang i Otternes Sogn i Ve Skibrede paa Agder. 

EflerOrlg. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 1 og 2 Seirl vedhenge; 3die Segl mangler 
tilligemed cn Del af Brovet AarsUlIet er udfyldt efter Arne Magnus- 

Bbns Paategning bag paa Brevet. 630 1466. 

874. 16 Mai [1466.] Gretsheim. 

Ollom monnom t>eiin som {)elta bref sea eder hera sender 
Kolbiom Herleiksson q. [g. ok sina kunnigt gerande] at jek hafer seil 
Telbornoin manne her Alf Knwtzsyni riddere med samlykt sonar my[ns 
jord niyna som] Drangh beitir liggiandes a Agdom j Otternessokn j 

Wssskjpreidho med allo re fore hwariom manne med 

allem f)eim lutom ok lunnindom som til jfornemde jord li[ggia ederlegit 
hafa fra forno] ok nyio jnnan gardz ok vtan engho vndan skildo, Tran 
mik ok mynom [erfwingbiom vnder ber Alf] ok frw Magnild ok f)eira 
erfwingbia til ewerdeUgba egbo (ok) alz afrsedis [jtem kennes jek bafa up]- 
borit forsta pening ok efsta ok alla f)er j meilum epter ^w} som j 
kaup [okkarr kom swa at mer vel] at negdes, Til ythermera visso ok 
forwaringb tha bider jek t>essa dande men [setia sin insigli fore {)etta 
bref med] myno som swa beita Jngemar Jenson logman a Ypbindom 

Gudeleik Jenson men som scrifuat war j Grepsheim 

daghen nest epter sancti Haluordz dag [anno domini m cd Ixvi]. Ingemar Jenssony Lagmand paa Oplandene, og kre Lagrettemaend kundgjöre, 
at Gunne ThorgrimsMön solgtc til Olaf Nikulassön, Kannik i Haminer og 
Presfc paa Ullenshof (Ncs), 8 Hefseldcbol i Sleinrof, hvor Kirken staar 
paa Nosset paa Iledcmarken. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsaiiiiv. Stümper ß( 3 Segl. 

875. 8 Juni 1466. Ullenshof. 

Uliom monnom tfaeim som tbette bref see eller bore sender 
Ingemar Jensson lagman j Wplandom Erik Esbiomsson Gautbe Amunds* 
son 00 Paal Halstbensson sworne logrettes men q. g. oc sine kunnikt 
gorandbe at meer warom j presthegardenom a Wllensbofue a Nesse 
wppa Hedmarkenne sunnedagen nestbe eftber belgbe likams dagb anno 
domini m^ cdlxvi sagbom ocb bordom a at tbier beldo bandom saman 
af einno balfue bederlig man sire Olaf Niclesson kaneker j Hambre oc 
prestber a Wllensbofue en af andre balfue Gwnne Torgrirasson kien- 
dis tba Gunne at ban bafde sselttb sire Olafue fornemdom atlbe 
befseldbe bool j Slensrof som kyrken stbender wppa som liggber a 
Nesse a Hedmarkenne fraa segb ocb sinom eruingbiom sire Olafue 
oc bans eruingbiom lil aeuerdeligbe egho oc alz afredes med ollom 
lutbom oc lunnennom som ther til ligghe oc leghilt hafua fraa fTorno 
oc nyghe wlthan gardes ocb jnnan. jtem kiendis ocb Gunne fforc os 
i sama banderbande at ban bafde wp boridb af adernemdom sire 1466. 637 

Olafue fyrsthe peningh oc efsthe oc alle ther j mellom eflher thy 
som i kaup theres kom som honom wel atth negdhc. jtem waar oc 
Thorgriiner Hauardsson broderson hans Gunne ther neer tha thetta kaup 
ghiortt waar och beltth j handh sire Olafs adernemds oc jatthadhe thy 
kaupe oc Tullelighe iil stodh foore thy at thet waar hans moderne oc 
gamaltt odaal med thy skilorde at ban skulde frelsselighe eghe saa 
mykit som Gunne atlhe j Heriwlstade som liggerjWard[al.] jtem kiennes 
jak oc Inghemar Jensson at jak spwrde Gwnne trattd. thessom godom 
monnom ncrwarandhom oc a herandom som foor nemness i brefuene 
oc adr» fllersa ghodhe fTolk nerwarandom och a herandom wm ban 
hafdhe nokrom manne seltth ghifit eller gholditth eHer til kops lawadb 
ford. jordh Sthenrof hwilket Gunne fwllelighe ney sagdhe at ban bafde 
thet nokkrom jatthet i sinsD dagbae j nokkre bandhe matthe wtthsn sire 
Olaf som thet nw kopt oc betthaladh bafer megh til ghode nogbise. Til 
mere sannindh her wm bengbiom wy waar jnsigle fore thette breff 
texT ghiortt waar degbi och aare som foor scghir. Gunnar, Biskop i Oslo, OYcrlader Hahard Thorgilssm Gaarden Grav, soiA 
tilliArte Bö Kirke i Tbyrisdal, mod at betale til Kirken 4 Kjör, cller, hvis 
Sognemiendene vilde, en Tjerckjedel til Kirkens Bnig og en Ko til dens 
Vedligchold. 
Efter Orig. p. Perg. i ArendaU Museum. Seglet manglef. 

876. 3 Oktbr. 1466. HoIIcd. 

Wij Gunar med gudz nad biskup j Oslo kungier® med tesso 
waro opno brefue at wij hafua vnth Haluard Torgylssone lausn a jor- 
dena Grafuo som laa vnder Byaar kyrkio j Tbyrysdal, skal Haluarder 
luka kirkione iiij gangande kyr for jordeno Grafuo wilia oc sokme- 
bondemae hafua braadekittyl til kyrkiona? tha skulo ther leggiatz til 
iij kyr en then fiordse kwn liggia jamnan her efter vnder kyrkionse hen- 
ner til vpheldes oc nar Haluarder ademepder bafwer loket kyrkionas 
the iiij kyr tha eignast ban frialslegs jordencD Grafuo med allem lutom 
oc lunendom som ther til liggia engho vndan takit, til seuerdeligo eigho 
oc altz afraßdes. Til saninde her om latbe wij bengisß wart secretum 
fore tetta breiT som giort war a Hollenas jn profesto sancti Francisc 
confessoris anno domini mcdlx sexto. 638 1467. 

Sex LtfretteMttttd i Rjfffflk^ «iH-egne Hnatra GMärids og Hiutrn Bmgmma 
hig e m u m d»d ö i tre$ Jordegods i Ryfylke, og erkläre uiidcr Ed« Tilbod 
Utifltra Margareia Vigfusdttiier paa Island for rette Arving dertil, da deft, 
saavidt de vidste, hverken var bortgivet ellcr solgt. (jfr. No. 894.) 
Efter en Vidisse af 14 Oktbr. 1494 i norske Rigsarkir. 

877. 10 Aprü 1467. Home. 

Thet genun wer Stenar Thorge» so. Jngemu.d.r Thorgers 
8on Jndride Ereks son Juar Suens fion Audun Thorgers son ok Har- 
aHdor Saurckues son suarne iogreUa men godum inonnannYiturligiined 
tiiessu vfOTü opou breflfe ad wsr hoffum weret herjRyiaffyllckelengzt 
worrar siTe ok thet wistum ver Tallulega ad hustni Gudrid Ingeioan- 
dar dotter ok hostru Ragna Ingemundar dotier atta helldo ok hoffdu 
ok landzskyllder wpp baru äff ollum thessam jorduin er so heta. Wik. 
Biarger. Dale. Hörn, er liggia j Rennesey in j Ryia ffylcke j Haudskeds 
kirkiu sokn. ok so mikit j yzta By j Taiga ad gengar äff pund kom. 
ok Haraik er liggar j Hialsu kirkia sokn ok ffiogar mamota bolj Hel- 
lalande er liggar j Strandar kirkia sokn. ok halfft mamotaboi j Holldam 
j Saada sokn ledangar ok tiunder afilackta fyr saagdum jordam so 
sem äff sinam odnim rettffengnum penlngam ok hellda til doda dags. 
Wissnm wsr ok alldre noeckam mann aa kaera edur til kall weta vpp 
aa adurgrenda peninga ok onguan annad segia enn thetta wsre therra 
systra fyrgrendra reit erffda goz ok eigi gaffu ther ne selldu so y«r 
wissam. Witam wier eige annad sannara firi gade en hnstru Margret 
Wigfas dotter j Jsland ege thessar soma opt neffndar jarder. thni ad 
vier vitom thar engen lag til ad thesser peningar hafe vndan henne 
matt ganga. ok aangan witom Y®r retlan erffingia tittnefndrar Raagnn 
Jngemandar dottar enn ffyrsagda Margretu Wigffas dottar. Her epter 
viliam ver saeria eff tharffa thiker. *0g til sannenda her Cum) settam 
vsr ffymefnder men wor jnnsigle firi thetta breff. skriffat aa Home j 
Rennes eynne ffredaginn mestan firi sancte Magnus dag. anno domim 
m. cccc. Ix. vii. HmrUik KoüffünuiÜn stflger til Hr. Alf KnutMsöm Gaarden Aktröm med 
Simdöeny Kahöm og övrige Tilliggelfer i H6yvaagSegn, «Sands Skürede 
paa Agder. 

Efter Ortg. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

878. 25 Aprü 1467. [Grefsheim.] 

Thet kiflDnnes jak Hertek Kolbiomsson med .thesse mino opne 
breffüe at ek haaer med mins faders rad ok samthykt ssalth vaelbomom 1467. 6S9 

manne her Alff Knntssyni iord mina 00m Akeren heiher ligghiaßndes j 
Heynaghe sokn i Sandz skiprseydhse a Agdhom med Sanderen KalfTen 
Siaßlnsyde ok allom androm lunindom som thil ligger ok leghit bauer 
fra forne ok ny® vthen gardz ok innen eyngho vndhen thakno fra mek 
ok min® ADruingghe ok vnder fornsemden her Alffh Knutsson ok bans 
aßniingghe thil euerdelighe »yghe ok als aflV^des ok klaennes ek mek 
hane yp boreth fystbe peningb ok effsibe ok alle ther i mellom sff- 
ther thy som i kaup vartfa kom. Thil saninde her vm bedhes ek vd-» 
borens manz her Rauels Nilsson insigl» ok mins faders Kolbiems Her-* 
liekxson Pals Ellingxson Gndbranz Olsson Saxe Vigteykxson Pals 
Halstbensson hengbiiB sin insigte for theUa breflT som giort var sancU 
Marci ewangeliste dag arom »ffler gudz byrd mcdlxvii. 

Bagpaa : Breff paa Akeren som her Alff Knudsson kaffle. To LagreUemiend knn^dre, at Orm Thorleifs$öm solgte Ul Eivmd Roarsson 
5 Markebol i vestre Haug^aa i Thveit Sogo i Thredungen (Thelemarken) 
samt hole Gaardcn Öy i Aamlid Sogn. 
Efker Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i ChrUtiania. Seglene mangle. 

S78. 13 Mai 1467. Moland. 

Ullum monnum theim sem thetta breffwe smx asdber bera sen- 
dher Herbiom Paalson ok Torbiom Torlefson laggredis men q. g. ok 
sina gwnnictbe gherandhe meer saghom ok berdhom a bandberbandber 
tbsirra i millom Ormer ToUefson ok Ewindber Raarson med thy skil- 
ordben atb fomempdber Ormer bafwer seltb bonom addbemempdom 
Ewindber v merkba bool jarddber j vestra garddhen j Hogsiaom som 
liggber j Twetthe sokn j Trittbiongbi frialsth ok heim holth fere bwo- 
rivm manne badb» med IwUhrm ok Iwnnindbrra som lil bafwer leggbe 
fraa fomo oc nygio vtthan gharssen ok jnnan ok somaleitb j 0etn j 
Amiij senk swa myghy som thet war med IwUbvm ok Iwnnindhom som 
(ere sseghir j brefwe fraa bonom fomempdbom Ormer ok bans erf- 
wingbiom ok vnlher addhemempdhom Ewindber ok bans erfwingbiom 
til swarttbeliggh srigho ok altb afredis kendis tha fomempdbom Ormer 
ban befwer vppore aftb bonom Evindber fyrstha penninghe ok estha 
ok alter ther j millvm eflber twi som j kovp tbsira kom. til mera 
visso ok skiel seathiom meer varth jnsicle fere thettha bref som scriwa 
vardb j Molandba firia qvarta jnfra octava assencione domini m^ 040 1467. 

O<lo-Kaniiikenie Olaf BJÖrmsim, Hom Bmissön, Jon Atkettm og LmtraUs 
JontsöH oplyse efter Folio ProYsledÖinmes Kirkcregnskaber Belobet af 
Veslity og Soner Kirkers Itwmtarium Aar 1410. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Skindremme til Seglene vedhenge. 

880. 8 JoU 1467. Oslo. 

OUom monnom theim sota thetta bref sia »der hoyra, kungiora 
Olafuer Biernsson Hans Hansson Jon Askasson oc Laurenz Jonssoa 
kannuka j Oslo at wi saghom oc ifuerlaasom registrum som j Stander 
skrifuader kirkio r^kinskap afwer Folio profastffidome, stender sa j 
registro vm jnuentarium til Vesbyar ok Saan» kirkior ordh fra orde 
som her efter fylgher, vm inuentarium til Yesby jtem hefuer Skieldul- 
faer jnni til prestbordzsens her vii kyr, eit bord ein v marka rsefolul 
som 2dT j alen ok xx ok sine Torder vnthe til sffitstofvnne, oc setthe 
ffiruingiar sir® Tordz prestbordeno eris bool jardar j nerdra gardenom 
j Tcemth for ij kyr, en biskopen wil thet samtykkia, aer tha ey meir til 
prestbordzsens after en v kyr. jtem til Sana kirkio, haAier SkelduUusr 
til prestbordzsens her iiii kyr, ther wr j reknadhe theiri ku som gefuen 
var fore saal sira Tordz var tetta anno domini mcdx^ som registrvm 
sialfl seghir, til sanind® her vm hengia wi waar jnsigle fore thetta 
bref som giort var j Oslo die sanctorum jn Selio anno domini mcdlxvii. To Lagrcttemaend kuodgjöre, afc Aimund Artustön stadfsstede for Shjoldulf 
Roaldsön sin Fadors Arnes Salg til Skjoldulfs Fader Roald Tholfttön af 
4 Markebol i Kile i Molands Sogn (Thelemarken). 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

881. 14 Septbr. 1467. Moland. 

UUum monnum tseim som thetta brefwe see asllcer hora sendher 
^gildher Nerithson oc Torbiom Olafson laggredes men q. g. oc sina 
kvnnlcthe gherandhe mit vorom a Molandhe j presthe gharthdhen om 
kermesso dhaghen om hosthen anno domini m^ cd<^ Ix^ vii saghom oc 
hordhom a handher bandhe af eino halfvo Asmondher en af ondro 
halfuo Skioldwfwer Raalson med skylordher at han sthatfesthe thet 
kop som Arne fadher hans haflhe seit honom Raaldher Tolfson iiii 
merka bool j Kylom som j fornempdher ligghej Molandhe soknfrealsth 
oc haemhott fore hworiom manne vtthan garsen oc jnnan badhen med 
Iwdthwm oc lunnindhom som til bafwer tegghe fra fomo oc nygio 
oc alt afrffides oc fra sek oc sinon ervinggiom oc vndcr Raaldher oc 
hans ervinggiom til {evordhelighe til sanninther her om settiom mith 
ocka jnsicle fore thetta brefwe som giorth vaar dheghi are som fere segghe. 1467. 641 

har Vikingsiony Kannik og Prest ved Mariekirken i Oslo, seiger Chährand 
BJomsMÖH paa Kraakeböl sin Gaard Kaarerud i Jsderdalen i Gausda], som 
han havde faaet i Sagefald af Ragna Olafidailer, 
Eftcr 0hg, p. Perg. p. Gaarden Nedre Kraakböl i Gausdal. Segleoe mangle. 

882. 13 Decbr. 1467. Fageberg. 

Ullom monnom {»eim som |)etta bref see sller horir sender 
Jwar Wikingson kanik oc preesth at Maria kirkia j Oxlo gvis q. oc 
sina kunnikth gorande at iak hawer seelth biskedeligom manne Gud- 
brand Biornson a [Krakabel j0r] ^ som either Karenidh med allem latom 
oc Innnindom som t>il t>eim joordh ligger oc ligit hawer Ttan gaarz oc 
jnnan liggiandis j Jsederdalin j *Gaupdal soogn j swderiutinom j God- 
bransdalum fik iak tee joordh j sakfelio firir jserdan averk af Ragna 
Olafsdotter med hennis frendom raadh oc samtykth. Jtem hawer iak 
vpboret af fomepdom Gudbrandh fryste^ peningh ok minstan ok alle 
f)e som j okkor kaup kom firir fomemdh joordh hwar firir skal opte- 
nemder Gudbrand oc hans erwingi frelzliga cDga fomemdh Karenidh 
ewerdelige vndan mik oc mina erwingia vnder tiithnemdh Gudbrandh 
oc hans eruingia. Til ytermera visso hengia t>esser dande men siin 
jncigle med mino jncigle firir t>etta bref som swa eita Stepfan Gut- 
torm son oc Eirik Haagneson. scriuat a Fagabergh at aarom eftir 
burdher tiidh warsz herra lesu Christi mcdlx^^ septimo ipso die sancte 
Lncie virginis et martiris« 

(^) TiUkrevefc istedetfor noget udradereL — (*) d. e. fyrste. Kong Christiem I tager Erling HaltardsMon med Siegt og Gods i kongeligt 
V«ni og Forsvar. 

Efter Orig. p. Perg* i norske Rigsarkiy. Seglot mangler. 

883. 6 Jaoaar 1468. Hclsiogborg. 

Wii Cristiem mcth gudz nade Danmarks Sweriges Norges 
Vendes och Gothes koningh grefine i Holsten Stormaren Oldenborgh oc 
Delmenhorst göre alle widerlicht at wii aiT wor sinderligh gunst oc 
nade hafiue taghit oc vntfangit oc meth thette wort ohne breffue taghe 
och vntfanghe thenne brefiuiser Ellingh Haldwordsson hans hustrw 
bam hion oc thienere oc alt theres gotz lost oc fiast ehwor the thet 
helst hafltie vdi wor koningxligh heghn friid wem oc beskermigh be- 
senderlighe at forsware oc fordeytinghe til rette thii forbiwde wii alle 
ehwo the helst tere eller wäre kwnne andelighe oc werdziighe oc 
wore foghete oc embitzmen forne. Ellingh hans hustru bara hion oc 

T. 41 (MS 1468. 

tUenere paa peiwne eUer gots al hindre eller hindre bde iii#dlie eDer 
i nogre made vffoiretle mder wor koningxligh heffnd oc wrede. Da- 
tum in Castro nostro Helsingborgh die epiphanie domini anno einsdem 
miUesimo quadringentesimo sexagesimo octauo nostro sub regali secreto. 
Sab pKca: dominus rex proprio. To Lagrettemiend kandgjöre, at Emar Amestön i sin Tid lagde 1 Spands 
Leie i Vik i Halmö Sogn i Ifanmedaleo noder Bjwö tiods. 

Efter Orig. p. Perg; i norske Rigsarkiv. Seglene yedhenge. 

884. 23 Mai 1408. Glasö. 

Alla mcn som thetta bref see euer hora sendher Kolbeyn Elef- 
son ok Torbergh Skeggzson logrettesmen q. gudz ok sina. kungerom 
vi med tesso vara opna brefue at vi mynnes thct at beskedeicken man 
Eynar Ameson gaf vth eyna spans legho vthy eyna jordh som hether 
Vyk liggiandis j Nomadall j ythre haluo j Halm 00 sokn j abodha fall 
firi Glass 00 vndhan sik ok syna efter komande ok vndher Bywr 00 goz 
foliare .til sewynnelegha eghn ok hafuer thet ligat meir en sextigfai ar 
vndher Bywr 00 omaghalows firi huariom manne til sannindh ok yther* 
meyra visso her om henggiom vi okkor jnsigle firi thetta bref som 
giorth 8ßr anno domini mcdlxviii in die rogacionum j Glass 00 giortL To Lagrettemsnd paa Vom knndgjAre, at Hr. Alf KnutaSn Kjöbte af Hr. 
Matiu Hmmmmgtiin, Sognepreat paa Voss, 4^ Maanedmatsbol i nedre 
Kfftvin i Vangs Sogo. 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det Segl vedhaenger. 

885. 26 Septbr. 1468. FiuDeo. 

Allom mannom them som thetta brefT sfB aeller höre sender 
Orm Jwarson Gudmnnder Aska&Ison suorne laghrettho men a Woss q. 
g. (ok) ssine kvnnnkth gorandhe ath mer worum a Finnene manadagh- 
en nest fore Michelsmosso dagh anno domini m^ cd<^ Ix viii soghom 
ok h0rdom aa ath velborin man her Alff Knwthson kopthe iiiif mama* 
thabol jardher hü nethra Kythen hü Vt^angs kirkio soknn a Wos ooff 
her Matthis Hemmingson sokna prest a Vos medh allum them luthom 
ok lunnendhom som til then iord ligger 00 ligheth haver fro fomo 
ok nygho wtthan gards ok jnnan w(n)dtti fomemdhom her Mattis ok 
hans »rvingher ok wndher her Alff oc frw Magm'lda ok theyres er*- 
vinghia til »werdelighe ®gha ok kennest fomempdher her Matthis ath 
han haffdi wpborith forstha penigfa ok sydersta ok alla ther i miUotn 1468. 613 

seither lliy som hii koop therra kottip swfl a(h honom tel ath negbdi 
lil sannindhe her om sstther her Mattis sith insigle meth vrhare inMgle 
for thetts^ breff som giorth var aar ok dag som for seger. Ti La^ettemiencl paa \oss kundgjöre, at Hr. Alf Kimi$$ön hjöble af Guä- 
hrrnid HaUjömsiSn 6 MaanedmaUbol i GtsUn og 2^ i Aas i Evanger 
Sogn paa Voss. 
£fter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. De 10 Segl vedhfenge. 

886. 26 Septbr. 1468. Finnen. 

Allem mannom them som thetta bref see aller hora sendher 
Orm Juarsson Gudmvndh Askelsson Binnigher Kalleson Asiaker Peders- 
son Jon Pedersson Olaff Raedhersson Thormod Helgason K^til Bryn- 
yulsson Gudleker Jonsson Gardhe Rikolfsson suomer loghretho men a 
Wos q. g. ok sine kunnvkth gerandhe adh mer varum a Finnine mana* 
daghen nesth fare sancte Mikels dagh anno domini m^ cd^ Ixviii sa* 
ghom ok hordom a adh vselbaren man hsr Alff Knutsson kopthe vi 
mamatha bool jardhr j Geslene ok halft tridia j Äse j iEuanghr kirke 
soknn a Vos af Gundbrandhe Hatbiarnasson medh allnm them lutom ok 
lunnendhom som til therre jordh liggher ok legheth hauer fra fomo ok 
nygho wtthan gard ok jnnan vndhan fornemdhom Gundbrand ok bans 
srvingher ok vndber hsr AlfT ok fru Magnllda ok therres sruinghia 
til ffiuerdelighe sgha. kendher ok fomemdher Gudbrander ad han hafde 
vpbaret fyrstha psningh ok sydersta ok alla ther j meliom etter dhy 
som j kop therra kom sua ath honom uel ath noghdhe lil sannendhe 
her um dha hengiom vi var jnsigle fare detta bref som giort iiar ar 
ok dag som for seger. Tre LagreUemsnd i Thelemarken kandgjöre, «t Stemulf Oimmdssin solgie 
til Thorgeir Atisulfssön 3 Markcbol i Gaarden Svale$iue i Vinje Sogn. 

Efter Orig. p. Perg. i Deicbmaons Biblioth« i Chrialiania. De 3 Segl vedlnenge. 

887. 25 Marts 1469. VinJe. 

Ulhim mannum them som tl^ett» breffh seer C^Her) hene sen- 
dher Gredhgordh Bamsson Welhleffh Bernsson och Hoogh Ledhworsson 
laghrettesmen i Tell»marken q. g. och synas ktinniktb f «randb» ath 
mere wormn i hia o worum frw messe dagh i fasto anno domini m^ 
cd Ix ixo saghum mer och herdhum oo hande&bandh Ihenun ath Stenw 
Omundesson seldh» Torger Oswlda&sson iii mark bool i Swalaestwu® 

41* 644 1469. 

8om liger j Wini« sokwn frielsse och heimholte firi hwarium manns 
Ytan gordz och innan med allum luthum och lunnindum som til hauer 
legith fra forno och nigiu kendis och fornepdum Stenw ath wp haws 
borath iiii mark guls, en» selis swo godh som ix keer ene okledhie 
SCO godhsD som iiii koer vii pund kallun j skenbley j boloxs och j 
brodhjem j thi sam» iiii mark gwls jtem kendis thoo han wph(e)mtmi 
hawse fersth» peningh och orsia oeh all ler j mellum eptir koupe teira 
och Iwk han vii loop ther awer j gbdhum luthum. Til samandhe siU 
ihum mer worth jnsigliee for tittha bref som gorth oor for siger. Kong Christiem I stadfcstel* de Kjöbstaden Otto af fremfiirne Norges Kooger 
fonind te PrivUegier. (j fr. N^. 906.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

888. 3 jQDi 1469. KjöbenhavD. 

Wii Cristierirr meth gndz nathe Danmarcks Suerigis Norgis 
Wendes oc Gottes koningh hertugh j Sleszwiigh greffbe i Holsten Stör- 
maren Oldenborg oc Delmenhorst göre alle witherlicht at wij äff wor 
sonnerlige gwnst oc nathe swo oc vpaa thet at wor kebstad Osloo 
maa thes ydermere bygges oc forbaethres oc bliffue wedh bestand tha 
haffue wij stadfest oc fulbwrdh oc meth thette wort ohne breff stadh- 
feste oc fulburdhe alle the priuilegia frihether oc nather som wore for- 
fsethre framfame koninge i Norge vnt oc giffuit stadfest oc fulburdhet 
haffue forscreffne wore borgere oc menighet i Osloo i alle made oc 
effther thi som the breff the them ther om oc vpaa giffuit haffue meth 
alle theris articie swo at gest ey maa kebe meth gsBst eller gesterij 
vppeholde som the gamble priuilegisß jnneholde oc vtwise. Oc wele at 
the skule wed ful macht bliffue oc forscreffne priuilegite nydhe oc 
brwge effther forscreffne theres breffs vdhwiselse. Thi forbywde wij 
alle ehwo the helst ere eller wäre kwnne aandelige oc wereldzlige oc 
serdelis wore fogethe oc embitzmen forscreffne wore borgere oc me- 
nighedh i Osloo emodh thenne forneffade wor stadfestelse oc emodh 
forscreiihe wore forfsethres priuilegi» oc friiheedh som them vnt oc 
gifibit oc stadfestet haffue athindre eller hindre ladhe modhe vmage 
platze eller vdi nogre made vforrette vndher wor koningxlige heffad oc 
wrethe. Datum in Castro nostro Haffnensi sabbato infra octavam cor- 
poris Christi anno eiusdem mcdix nono nostro sub secreto. 
Sub pHca: dominus rex per se. 1469. 645 

Raoald NiUtön, Ridder og Liignuind pa« Opiandene, kondgjAr et Fortig 
mellem Paal Nikulassdn Klaoe og Ingeborg handatier ved Tkorleif 
Haraldstän og Thorer Amctsön Lang, hvorved hver fik ait af de to 
Temestöder udeofor Steinbrofossen i Faabergs Sogn i Gudbrandsdalen. 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. De 3 Segl vedhenge. 

889. 20 Decbr. 1469. Hammer, 

Ollom monnom theim som thetto bref see »Uer her® sender 
Raguald Nielsson riddere och logfman a Uplandom q. gudz och syne 
kunnikt gerandis at arom efter gudz byrd mcdixix sancti Thomas 
affthan kome firi mek a stempno j Hambre Paal Niclisson Klaufae af 
ein» halfuo, en af andras halfuo Torleif Haralzson och Thorer Arne son 
Langh j füll® wmbode Jngeborgx Yfuars dotter vm ij teynesiede som 
ligg»© j Loghen vllan firi Steinbrw fossen i Fagsebergx sokn j Gud- 
branz dalomen som fomempdse Paal iha faafde omakeüi, werde tha for- 
nempd® Torleif och Paal med jaa och hander bände med samtykkio 
fornempdz j^orers Arneson i ademempdz Jngeborgx vmbode winer och 
wsel saather swa at ademempde Paal och faans erwingi® skate fri®l- 
selig® fylgi® then yttr® teynsstodith och »uerdelig® ®igsß och for- 
nempde Torleif och Jngeborgh och {)eyres erwingi® skulo fylgi® thet 
jndre widh landet er med danna manna tillagu. TU sannende her vm 
heingi® velbyrdigh man her Alf Knutsson riddere och Ewind Giwrds- 
son siin jncigl® med mino firi thetta bref som scrifuet er stadh degi 
och are som for seygir. 

Bagpaa med scnere Haand: breff oin *tiene läget j Foberg soghn 
er igenn wenden. Sex LagreUemiead i Tverdalene dömme, i Anledning af Tvist mellem Gudulf 
Cuntmlfssön og Rolf Anderssön om Eicndommen Leisteberg i Krödsherred, 
Oudulf til at bctale Rolf 6 Kjöiiag i Yennegave og beholde Godset ; men 
hermed var Rolf ci tilfreds. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

890. 28 Septbr. 1470. Olberg. 

Ullom monnom f)heim som ^hett® breff see eller heyra sender 
Olaff Sighurdsson Swen Anbiornsson Gunbiom Gudbrandsson Torgeir 
Aslaksson Ewindh Dyresson och Asbiom Alfsson swome logrettis(men) 
a Twerdalenom q. gudis och syne kunnikt gerande at wy waarom a 
Olbergh® som ligger j Krodhesheradhe a Hichielsmesso afl®n anno 
domini mcdlxx saaghom och heyrdom a af eyno halfuona Gudulf Gun* 
nulfson en äff annare halfuona Rolf Anderson vm goodz thet som L®y- 640 1470. 

stebergh eytlier son hgger j Kredhesherade som Gmiinilf fernempC 
kept haffdie af Torstein StiBoawghsson som syster hans RoVs farnenipd 
atte som j kawpp Iheyris kom fframdeilis lagde the vnder vi men som 
fo[rnem]pne staa efter theiris breff och skell som the ther tba baadhe 
haffde at the wilde baadhe holde och hafwse som the giordho theires 
jmeUom. (Rinn« wy tha sa for eis reCh och lagde theim sadane wfikor 
fore ai Gnduir fornempd schulte gifiwe Rolf Andersson ^ keriogh j 
winsiemd at alhalelausth schulde wara fer thet fornempt gootz wilde 
fiie icki iheiUe wilkor hafwe tha skowthe wy theim framdeiiis jn far 
laghen the üi sykne ne^ eftir Brettemesso nw nest komande, wilde tha 
Rolf opnemd fer laghen en Gadulf opnemd baadhe bawdh och breydte 
j samre dsgy the fernempde vj kerlagh en Rolf wilde icki aname. TU 
sanninde her vm heyngie wy wor inscigle for nedten thetta breff som 
giort war a degi och aare som for sigher. Biskop Gu$mar af Hammer kvitterer Olaf Onnssm for rigtigl Regnskab som 
Ombudamand for Hofvin Kirke (i Thelemarken). 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmamu Biblioih. i ChristiaBia. Seglet mangler. 

891. 9 Oktbr. 1470. Atrod [Timi]. 

Weer Gunnaer meder gudz miskun bisknper j Hambre wiliom 
at aller men witi at Olafuer Ormsson hefuer giort oss füll» grein ok 
reikning firir Hofwine kirkio vmbod ok fearhald. swa at oss wsl at 
neyar. Thi gefuom weer honom ok hans erwingse alltingis quittse ok 
akserelans® firir oss ok waarom efterkomandom biskupom j Hambre. 
Datum Atrodhe anno etc. Ixxmo. nostro sab secreto die sancti Dyonisii 
martiris. 

To Lagrettemtend paa Thoten vidne, at de hörte Gtmnar ThonieUusm paa 
sin Sotteseng give sin SAn Erling 5 Hefseldebol i mellcm Jerstad paa 
Thoten, med Tilleg at hans anden Sön Thorsiein ingen Lod skulde have 
deri, da han fonid havde faaet Udlieg derfor. 
Efter Orig. p. Papir i norskc BigsarkiT. Levning af 2det Segl. 

892. 11 Decbr. 1470. Jerstad. 

1 het See allom godhom mannom kwnnykth ath meer Sywordh 
Guttormsson ok Haghon Torstinsson lagrsttha masn a Thonnsß worom 
a Jcrstadhom tysdaghin ncesth for sancta Lucia dagh aarom epter gudz 
byrdh m cd Ixx hordhom ok saaghom ath Gwnnar Torsthinsson kran- 
ker war ath legama synom ok hell at samwedhaa syna. tha gaff han ok 14m «47 

wntha Elingfae son synom v hssfsaldhaa boU i medil gardhin i Jsr- 
sthada faeiz ok kemolth fore hwariom manne med allem theim lodom 
Cok) kinindhom som ther lil hawer ligiath fra forna ok nysese wdan 
gaars ok innan. Ok an jak thet inghom wtan fomemdom Ellingh son 
mynom, ffbr thy ath jak bawer wth ^layth for Terstbin myn son, xx 
mark ok swo iiii mark gulz ok iiii mark pseningh®. ok baffdbs ban 
Iwseghe soldha sedhse, ok j keerlagx tbinkans wtan myth myne. Nser- 
wara(n)des ok aa herandes sere Psdher kappelaan appa Hoff som bans 
redbflß giordb« i bans ydberstb» tiidb. til sannendb® her om bsy(n)gia 
miib war ingssegte for tbetta breff som giortb war dsge ok are som 
fore sigber. 

Kong ChrUitem I adsteder ved Vicokantsleren Hr. GudbroHd Rolfttm Lands- 
vist for Brynjulf Folhvardtsön, som havde ihjelslaget Audun ThorkeUtön, 
og for Sohe Folkvardssön og Atijöm OUtfisöHy som havde veret tilslede 
ved Drabet. 

Efler Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet mangler, 
men et andet, tnaaske tflbörende det na manglende Prorsbrev, yedhvnger. 

893. 30 Januar 1471. Oslo. 

Crisliern medb gudhs nadh Noriges Danmarks Sweries Wen- 
des ok Gothes konung hertugb j SIeswik grefue j Holsten Stormeren 
Oldenborgb oc Delmenborst sender ollum monnam tbeim s®m tbette 
bref sia eder hoeyra quedio g. oc sin». Wer wilium at Iber witer at 
wer bafua j beidher wider gudh saker godba manna benestade gefoeth 
Bryniulf Foquardhsson som Audon Torkelsson wart at skade vforsynio 
Soluer Foquardbsson oc Asbiom Olafsson som atwistemen werde at 
tby drape, efter thy profue som her fylger widerfsst, landzwist medb 
tbeim bete at their bete wider gud oc erffuinge hins daude, oc dra- 
peren luke oss iij delene äff eyne fülle teghn oc iij delen® af eyt fult 
fridhkaup en atwistemen oc iij delene af fult fridbkaup haar theire fior- 
dongen falle af medb huarium theirse saker tilnede thes daude, oc 
bafua loket jnnan xij manadhe elleger bafua their engen landzwist. Bio- 
dhom wer oc erffuinge hins dande at taka setter oc beter af theim 
efter betstamanna lagardome ssm syslomannen til nefner a huariotweg- 
ge halfuene asn fulkomlige forbiodhom wer huarium manne wandrede 
at auka «ßdber auka lata wider theim hedban af vm tbetta mall nema 
huar sem thet gerer wily bafua forgort fe oc fridy oc werda alldre 
botamader sidhan. War tbetta bref gort j Oslo mydhwiku daghen 
nest fore kyndelsmesso a xx are rikis wars Noriges. berre Gudbrand 
RolGsson cannuk at Marie kirkio vicecancellarius war jncigblade. 64» 1471. 

Tre M»iid i 8ogm opregoe Ragnm Ingem um d t dm i iars Jordegocls i Sogo, 

heodes Hutboode Jon Hoher i lang Tid uden Modsigelse havde brogt, og 
erkliere nnder Eds Tilbud, at de ei kjende aodcn Arving til dette Gods 
end Ragnas Sösterdatter Haalni Margareta Vigfusdatter paa bland, (jfr. 
Wo. 877.) 

Efter CD Vidisse af 14 Oktbr. 1494 i norske Rigsarkir. 

894. 29 Novbr. 1471. Tanaal i SogD. 

Thet gemm ver Asbiorn Jons son Biom Jons son ok Mar- 
tenn Jnndrida son godum monnum viturligt med thessu wora opna 
breffe ad vo^r vissum ad Ragna Jngemundar dotier alte so roikit j thes- 
sum jordum er liggia j Sogne j Vikar skipred. j Tunal so mikit ad 
gengur aaff ij lopar j landzskylld. j Skerfum so mikit at gar äff ix raste 
körn, j Vange gar äff vi miele kom. j Saeby gar af halfflop. äff Yangs- 
nes halff lop. ok Jon uiokur bonde ffyrgrendrar Rogna bygde thessar 
jarder ok bar landskyllder vp aa langan tima ok engen kserde aa so 
vser wissum. ok alldre heyrdum wser tuimaele aei leka ad thetta vcere 
eige rettfengit erffda goz adurnefndrar Rognu Jngemundar dottur. ok 
eck vitum w»r annad sannara fyrer gude en hustni Maret Vigffus dot- 
ier j Jsland systurdotter optnefndrar Raugnu se hennar rettur erfBnge 
ad ollum them gozum er hun alte, ^og her epter vilium wer sueria eff 
thurffa thiker. Ok til sannenda her vm sellum ver ffymefnder men 
vor jnnsigte fyrer thella breff er skriffat var j Sogne aa Tunale j Vi- 
kar skipred ffredaginn nsesta ffor Anndres messo vm vetrinn. anno 
domini m**. cd^. bcx**. j*^. To Lagrcttemicnd paa Thoten kundgjöre, at ^\c8ier Eilif (Jonssön) stfevnede 
Latte Mus til Hammer for Gaarden Texnet (i Yanlcr Sogn i Borgesyssel), 
samt for Hovedliende og Kotihold, som denne i Almuens Paahör erkle- 
rede sig rede at betale, naar han fik sine rede Penge igjen, hvilket 
Eilif ikke vilde. 

Efier Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

895. 1 Decbr. 1471. Balke. 

Thet see allom mannom kwnikth ath iak Issnindh Olaffson ok 
Andress Narffwasson ath wi worom i Balka kirke swnnedagen nesth 
eflher sanct Andress dagh anno domini m. cd. Ixx primo ok hordum 
ath mesther Eliff stemdhe Lasse Mwss til Hammarss fore i gardh som 
heither Texness, ok hwgudh tysendh, ok kos(tjhal, swaradhe tha Lasse 
Mwss samstundes ffaa mik mina peninga i gen, som ser i silff skeedh 
om vi lodh ok iii mark reide peningha iak wil giera idher her strax 1471. 619 

reth ok faa mik bo(r)gene, ok stooth han til han haffde saa manga pe* 
ninga wpboret ok ey ville han faa hanoni syna peninga igen^ ok ssagde 
han war igen siellTwer syn raetther, ok skwtthe ther til witness fore 
allom kirke mwganom thct saa war, en hwore laglyga han war stem* 
dher thet wettom wi ey, til ssanindh her wm hengiom wi war inssigle 
fore thette CbreiT) ssom gierth war dagy ok are som fore sasgher. Btrgitiinemes Convent i Hovedöcn optager Herbrand Aasulfsiim og Aasa 
Sveinungsdatter i sit Broder- og Söstcrlag, og gjöre dem delagtige i alle 
gode Gjerainger, som i Kloslret öves Nat og Dag, samt i al den Aflad, 
aom er Ordenen fonindt. (jfr. No. 898.) 

Efter Orig. paa Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet, paatrykt 

under Brevet i grönt Yox^ er affaldek 

896. aden Dag 1471. [Hovedö.] 

tludhi kaerlighom ok waarom godhom winom [Herbrand Osolf* 
son oc Asa Suenungsdother^ heilsar abdissa ok confessor i sancte 
Birgitte kloster HolTwdhoy i Oslo biscup dorne kaerlika med gudh ok 
hans milde modher Marie knnnikt gorande ath wy hafuom vppa gudz 
vsBgna takit fornsmda srlighit hionalagh j fulkomplikin brodhralagh ok 
systralagh med oss i waar orden i swa matho ath the skulo wardha 
luttakande afTallo thy godho som gores i waarom heilagha stadh nath 
ok dagh thet ter fyrst i ottosanghom aptansanghom nathsanghom ok allom 
dagtidhom i psaltarom sselatidhom ok messom i almosogerdhom wakom 
fastom ok allo thy godho aflate som heilagher pawar kardinalar ok biscupar 
hafua gefuit til waar orden ok allo andro godho som beer geres ok 
swa widha som waar orden ler CO cristen domcn. Gudh for sinawer- 
dugha nadh lathe them luttakande wardha thetta sambandh tha the bezst 
behofua badhe thesse heims ok annars. Til saninde hsr wm thrykkom 
wy waart incigle vppa thetta breff som giort war aarom »pter gudz 
byrdh mcdlxxi. 

(') Disse Navne ere senere indskrevne med anden Haand og Bliek. Thora Qwmartdaiier vidner, at hendes afdöde Mand har Thovesön gav 
Kolbjöm Mariemssön, Prest paa Faaberg, og enhvcr Prest efler ham 
Brandliden i Follebo Sogn for Sjslemesser. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det Segl vedhenger. 

897. 21 Mai 1472. ud. Sted. 

Thet kennis ek Thora Gunnarsdotther firi allom da (n) des mannom 
som ^etta bref se eller herir thet veit ek firi gudi saath vara at [Juare WfO 1472. 

Thouefion^ oim dgin bonde gudh hans saal naade alh kan gotf j sidr- 
sie dagom sinom sire Kolbiorne Marteins syni prester a Fagaberge oc 
preslom qTariom epiher androm *tik boordbeldis firi saal sina ok sina 
foreldris sala Bransliden som liggerjFvl[lebooe]i soognh til yther mere 
Tisse ok aanindh hengher {>ene dande man sith jncigle Sri {»eUa bref 
som swa either Gudbrandh Olafaon. Scriptum feria quinta proxima 
aate festum Uinitatis anno domini m^ cd Ixx secondo. 

(1) Senere tilskrerel med anden Umind. Broder KUm$ red St. Birgittes Alter i Vttdttmm Kloster ÖslergötlMKl) 
vidoer, at EiUf Olafisön bar rigtig odfdrt sin Füegrimsfard med Skrifte 
og Offer Tor Herbrand Aasulfssön paa Romenes i Skiens Sysscl, saa at 
den skal viere ligesaa gild og kraftig, som om Manden selv havde ad- 
f^rt den. (jfr. No. 896.) 
Efter Orig. p, Papir i Deichmanns Biblioth. i Giriitiania. Seglet mangler. 

898. 16 Juni 1472. Vadstena« 

Alle the gode men thetta brefT hora ssUer see helsar jak bro- 
dher Clauus vidh sanpta Birgitto altare i Watzstena clostre kasriigha 
meth gudhi. ger jak vetherlighit med thetta neerwarande opit breiT at 
thenne breffuisare Eliff Olaffson haffuer her i Watzstena warit sina reso 
oc pelagrims gango. oc sith oiTer offrat som han loffwedhe oc sagde 
ath wilia gaa oc haUa fore Herbrand ^ AswlSson i Rwmbanses i Skidha* 
sislo. the pelagrims reso oc gango haffuer han meth sith offer god- 
wilicligha oc trollgha gangit oc hallit her i wart closter Watzstena som 
en godher man ther om staar jak honom til fulkomplica, oc til mere 
visso lather jak mit jncygle a ryggen for thetta breff scriffüit i Watz- 
stena closter vppa sancti Botolffs apton anno domini mcdlxxij. Ok 
offrit thet war xij hwita peninga gudi til hedhers ionffru Marie oc 
waare kere raodher sancte Birgitto etc. 

Ok er thenna pelagrims ganga meth gudz hielp swa gilt oc ful- 
kompnat som then gode mannin haffde her sielffuer warit, nar en man 
gaar troligha hallir scrifft tesning, oc hwat honom wardher sath til 
halla oc gora for then han resona giordhe, oc thetta skulo alle tro, oc 
engin wanhopis tili gudz nadh oc miskundh, at han en godan man 
lather gaa pelagrims reso for sik. 

(0 Der staar arigtig: her brand (Hr. Brand) jfr. No. 696. 1473. «tfl 

To Lagrettemend koBdgÖre, «t Tker§iir OUfa^ön so%te til Atumd Avalds^ 
$Sn 4 Markebol Jord i Igulslkveit i HAidalsmo Sogn i Haminers Bispe- 
dömme (Thelemarken), og derfor fik fuld Bctaling. 
Efier Orig. p. Papir tilhör. Sogneprest S. 0. Wolff i Saude. Seglcne mangle. 

899. 28 Septbr. 1472. Skridethvet. 

üllum monnum thsem som Üietta bref see eller hera sendher 
Olafuer Hergiwlsson oc Griotgardhor Biornsson logrettomen q. g. oc 
sina kunnokt gerande at vy vorom a Skriduthweit som liggher i Mosokn 
a Telamarken anno domini mcdlxx secnndo Michialsmesso aefthan sog- 
hom oc herdom a at Torgeir Olafsson selde Anwnde Awaldssyni fiwr 
marka booU jardar i Igwistweit som liggher i Hoydalsmo sokn i Ha- 
marsbiskupsdome fra seg oc sinom arfuingom oc vndber femeindan 
Anwndh oc bans arfua til ewerdeligha egho oc altz afredbis innan gardz 
oc vttban som til liggber eller tegbet bafwer fra fonno oc nygbo. Item 
kendes ok fernemder Torgeir tha samstundis vp bafua boret af fer- 
nemdom Anwnde forstbaß pening oc efst» for fememda jord Igwis- 
tweit eftber thy som i kaup tbera kom til sanende ber vm bengia vy 
var insigle for tbetta bref som giort var are oc degbi som for sigber. PhiUppa, Grev Han$*$ (af Eberstein) Datier, skjenker sio Gaard Dreggen 
(i Bergen) til Hr. Alf Knuittlm. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. De 4 Segl vedhenge. 

900. 9 Oktbr. 1472. Bergen. 

Jegb Pbilippe grewe Hansses dotter gor viterliget alle ath 
iegb hawer wnt oc giwetb welbyrdogb man ber AllT Knwtson riddere 
min gard Dreggen med bws oc tompt oc alt tbet til garden ligger oc liget 
bawer fra fome oc nye fra migb oc mine erffwinge oc wnder fomemdb 
ber AllT Knwtson oc bans erfßnge til ewerdelig eige, oc vnner iegb for- 
screfine ber AllT forscreffne gardb frelsen oc akerelausen fore bwerium 
manne til mere sanningh oc forwaringb beder iegb we(l)byrdogss mans 
ber Ion Smorss incigle, oc Mattiss Palnesons oc lacob lensons med 
mine fore tbette brefT. Ex Bergis die beati Dyonisi abbatis anno 
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo. 

Bagpaa med senero Haand : Frv Filleppe grewe Hansses dattbers breff 
at bwn baffer opladit ber AUf Knwtson Dregind i Bergen. ttSa 1472. 

A$V9m ThruUsin giver paa Kon$ftmB Vegne Omutein Syvard$$m fri for 
Sag, hao hayde med ham. 

Efter Orig. p. Perg. i norake Rigsarkiv. Seglel vedbtenger. 

901. 12 Decbr. 1472. Bratsberg. 

Thes kasnnes jek Esbyern Throelsson med thetta meth vpne 
breff at jek gyuar Ormsten Syvarzson quitthan oc akereleus fore mek 
oc alle myne eftherkomande vppa myns herre koningsens veyne hanom 
oc alle hans aniynghe fare all then saak jek hafde med hanom vppa 
myns herres veyne thel sannandhe hser om sstther jek met jnseyle 
fare Ihetta breff er giort a Brazbsergh anno domini m^ cd Ixxij sancta 
Lucia afthen. To Lagrettemi^nd i Faabergs Sogn kiindg)öre, ai Gunnar og Jtm Tkards- 
sihmer laa om Thard Tkordstän* Gaard 2 Jevndögn og vUde slaa ham 
ihjel, fordi han lovrestede sin Odelsgaard östre Stemrof paa Nes paa 
Hedemarken. Vedhefiet: en Liste over hvad Hahard Ernndtsön havde 
oppebaarel af Thord, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2del Segl i Behold. 

902. 3 Marts 1473. Fageberg. 

Thes kennopms mith Aslse Tordsson och Sigorder Gudeleikx 
son sworner logrettis meu j Fagabergx sokn ath mith vithom ihet firi 
gudi satt wara at Gunner oc Jon Tordez synir laag» -wm Tord Tordz- 
ssons gaard j twau jemdeger oc wildse slaa honom j heell fore thet ath 
han logfestffi sith egith odall ostra garden j Steenroff som ligger a 
Nese aa Heidmork. oc war thet j. Lasse Jenssons ssfuom. |>ill sannind 
her vm settom mith okkor jncigte fjri thettse breff eer giort war aa 
Fagaberge asks odensdagh anno domini mcdlxxiij^. 

Paa en Brevet vedheftet Lap staar folgende med samme Haand: Thet 

haffde Haluarder Ewindsson wtaff Tord Tordsson som her effler staar 
screffueth prinio ij marker booll jsrder j Nordbu j Ringsebu sokn ein 
boned wm iiij kerlagh, jtem xxx sald kom, x sald rugh, ein hesth 
wm xii mark som han kept® äff Tordz werffader Steen Amundsson, oc 
fek huarket best eller werdh, thetta alt haffde Gunner oc Jon Tordsynir. Hustru Gyrid Aslaksdatter giver sin Fronde Sleffan QuHormsibn hvad han 
eier i Kveldtrud (i Jievnaker Sogn) paa Hadeland. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 1473. 6S3 

903, 24 MaHs 1473. Oslo. 

Ullum monnum theim som thette brefT see eller herer kennes 
iak hustru Gyrydh^ Aslaksdotter med tessse mine opne breffue adh iak 
hauer gasuedh minum frendhsD Staffan Guttormsson swa mykyt som iak 
aagher vti Kuellesnidh med lutum ok med lunnendum som ligger ok 
leghedh hauer fraa fomo ok nye vttan gaars ok innen fraa mik ok 
minum eruingium vnder hanum ok hans eruingium tiil euerdheleghen 
eign ok al aiTredhse ok tiil meir visssB ok sanindhen tha heingium vi 
vaar insigle for thette breflT Gunner Oleiflson ok Guttarm Kaareson 
logrettes men vppa Hadhelandh som giorth ok skriuat var j Oslo i 
Kuendalen var ffru messse afltan i fasths anno domini m cd Ixxiii. Thorer Erlingttön kundgjör, at han solgte lil Hr. Alf Knuisson og Fni 
Magnhild (Oddsdaltcr) 16 öresbol i Skygeberg i Musedal i öyer Sogn 
(Gudbrandfldal. jfr. No. 556. 715.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir. Segleoe mangle. 

904. 12 Decbr. 1473. Ile. 

Ihet skal allem godhom mannom kunnigt vara som thetta 
bref see sedher horse at iak Tore iGlingson \\'iderkenes at ek haver 
sselt her Alff Knwtsson riddere ok ffru Magnildh xvi eres booll ierder 
i Skybergie som ligger i Musdal i 0yia sokn freist ok heimalt firi hua- 
rium manne med lutum ok lunendum at fome ok nyia wttan gars ok 
innan, ok eitt quem hus stede som ek hawer ny kept som ligger i 
Mwsse ffra mek ok minom srvingom ok wnder her Alf Kiiutson ok 
fru Magnildh teires leruinge til sewerdelegha asighe ok allz afrsedis 
och odhals ok til meire sanind och vitnesburd her wm sette thesser 
goder men Sw(e)in Lafwranzson och loon Ameson sin incigle med mino 
firi thetta bref som giort var sunnedagen nest aspter Nicles messe a 
Illle anno domini m^ cd<^ IxxüL HoredÖ Klosters Abbedisse Birgitta Olrehsdeater, Conressoreo Ketil Benkis- 
$lin og begge Konrenter kvittere Hr. Alf Knuitsön for Klostrets Indtssgter 
af Andenes og Sunßords Len for de Aar, han havdc liavl dem i For- 
lening af Kongen. 
Efter Orig. p. Perg. i danskc Geheimearkiv. Seglene hele. 

905. 1 Februar 1474. [Hovedö.] 

lor alla the dandemsen som thetta n8ß(r)warendis opna breff, 
see ssller hora kungera syster Birgitta 01rekxdotter abbatissa brodher K«- 654 1474. 

tu Beinteson confessor generalis ok iBt syater ok bredher j Hofwdtf 
kloster ath wy hafwa vpboreth äff »rlighom wfelbyrdaghom man herra 
Alff Knwtzson riddare alla the peninga som han war oss skyldagher 
äff wor naadigha herra konungens l®en Andaiiesa ok Sondfiord, swa 
ath 0S8 w®I ath negher. Ok »pter thy han haiwer osa anfigha ok 
ksrligha bethaladh som een fedhle herra, tba gifwa wy han qnittan ok 
fnj ok alzstingx akserolesan for oss ok wofa leptrkomande, for al the 
aar som han hafwer fornemda leen i wsrio haffl wppa wora wsßghna 
ok thakka wy hanom myghit ksrlica for godha betalingh. Tfl yther- 
meer wissan ok forwaringh hsengia wy waar jncigle for thetta breff 
som scrifwat war kyndilsmsesso aptan anno domini mcdlxxiiij^. 

Bagpaa samtidigt med anden Haand: kwetensse äff Hodoe klaster. Btms, udralgt Konge m. t^ stadfiMter med Nargts Rign lUtmd de 0^ 
Borgern af fremfaroe Konger givne Prinlegier, og erkl«rer alle BreTe, 
0om ere eUer kanne blive givne derimod, ugyldige. Cjfr. No. 888.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir. Seglet manffler tilligemed det Uk 

vcdheftede Brev, nden Tvivl No. 888. 

906. 3 Februar 1474. Oslo. 

Wij Hans meth gndz nade hoghboren forstis konningh Cri^ 
stierns son karad knng til Danmarck retter arffWinge Xü Noriges rige 
hartygh j SIeszwig greffue j Holsten Stormaren Oldemborg oc DeImen-> 
hörst kuDgore meth thetta wart opne breff at wij oc menike rikes radh 
her swnnan fiels som nw saman woro j Oslo om kyndelzmesso tiid anno 
domini mcdixx qnarto haffua lathet offwerisset oc ranzakad the breff 
OG priailegia wars kasre nadige herres oc fadhers herres kong CrisÜ-« 
ems oc wäre borgare j Oslo haffue oc lenge nothet oc brukat haffbe 
oc flere edle kunga i Norige haffua wnt giflnet oc stadfest Oslo bor- 
gare oc serdeles haffue offuerweget war k®re nadige herres oc fadh- 
ers kung Cristiems opne breff hans nade nw nyligste haffuer giffuei 
Oslo borgare oc her er widerfest thetta breff oc alla andra theres breff 
oc priuilegia fulborde wij oc stadfesta meth thetta wart opne breff 
swa at the skula bliffue widher fuUa makt oc obrytelige holdes ha^^ 
äff Oslo by oc wäre borgare til ypreisning oc bestond ewerddige fran 
thenne dag swa at ingen skal haffua makt the priuilegia hindra »der 
bryta j noHer mothe antike meth the breff nw kunne wara.til foren wi- 
giffuen »der her j mot moga wtgiffiaes the skula ingen hinder giera 
Oslo »der Oslo borgare h»den äff. Datum Asloie jn oi^stino purifica- 
cionls Marie de consensu et coneilio manimi regni consffiari^Mum pro^ 1474. «as 

nunc ibidem congregatonim nostrique seereti monimine roboraium in 
perpetnam huins rd firmitatem. 

Bagpaa: Lydeligeii liest och pablicerit paa Christianie Raadstne, wdj Bor- 
gemester och RaadS) sambt menige Borgerschabets deria santlige paahOer, tom da 
Bemerende waare foraamblede den 2 Jung 1635. Jmu PederssÜH, Foged paa Tönsberg paa Hr. Egg^i (FrilUs?) Vegne, kriV 
terer Board paa Hridesten for 15 Mark, som han betalte Hr. figgerl, fordi 
hans Moder harde bnigt nere I Uvidestm (i Botne), end hun eiede. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet vedhenger. 

907. 16 April 1474. Skien. 

Thes kasnnes jek Jens Psdherson med thelta meth vpne breff 
som Iha var fauad vppa Thonsbergh pa herre Mgwrs veyne atb Bardh 
a Vydesten j Batne sagn betaledhe herre iEkgserd xv mark j sa vorne 
pseninghe ferst en gil axe oc sydhen j salt oc j sparre som herre iEg- 
gterd vel at neydhes fare then sak ath Bards modher fvidhe mer j Vy- 
desten en hon atthe oc med fhe farscrefue xv mark ther lesdhe han 
Hvidesten med sva manghe eris boU som ther kunne thel riDgnes 
thel sanandhe beer om oc ytermeyre vessen ssetther jek met jnseyle 
fare thetta breff er giort var j Skydhe anno domini m^ cd Ixx iüj sancte 
Mangnasse dagh. Mü^Hm Pedersidi^ V»bner knndgjör, at han med sin Hnstm Margartia Jo^ 
hansdaiiers Samtykke solgte til Hr. Hartpig Krummedike 6 Markebol I 
Store og 1 Markebol i nordre Jmdren i Raumes Sogn paa Vestfold, som 
afdöde Hr. Gauie Kane havdo pantsat til Hr. Hartvig. 
Efter Orig. p. Perg. i det norske Rigsarkiv. Af de 4 Segl vedfisnge 1, 2 og 4. 

»08. 27 April 1474. Brunla. 

For alle the godhemen thettss breff See «der bare kangim* 
iek Mattis Pedersson a wapn at iek haffvrer med wiHa oc beradh motb 
oc med radhe oc samtycke mynne ksre hnstm Marghareta Johansdot^ 
ter vnt affhendt oc alztinges vptethet welbomom manne h^ Hartich 
Krwmmedike ridder, al eighendom vpa en gardh som hether ston& 
Jedher midgardhen oc aer vi marka bool forngild oc j markaboljnord- 
st» gardenom Jedher hnilke gardhe som her Gawte Kane gudh hans 
siel nade, haffdhe adememffdoia her Hartich til foren j paiyt sseth fore 
j swm psening®. skal nw forne. her Hartich Krummedike oc hans »rff* 
winge oc effterkomende ffrelslige felgbe oc eignatz forne. sex marke 
bol j mydgardhen i ladbem oc marka hol j nsrdbre gardben Jachem 638 1475. oc ligge j Raflfhes sokn a Westffollenne fra mek oc mynne hnstras 
forne. Marghareta Johansdatter oc wäre arOwinge oc efiTterkomande 
oc vnder forne. her Hartich oc hans arfiwinge lil ewerdelige eigfae oc 
dz affnedes med ollom them lutom oc lunnendom som ther lil ligger 
oc leghet haffwer fra fomo oc nyo vtan gardz oc jnnan engo vndaH 
akildo freist heimolt oc alztinges aksrelest fore hwariam manne. TS 
mere wisse witnisburd fasthet oc hoghre forwaring her Vm tha bidher 
iek thesse dandemen som swa eithse her Dominions Hichelsson sokne 
prest vpa Nseset Jon Skak a wapn oc Psdher Henricsson logretteman 
at henge siin jncigle med myno jncigle fore thetta breff som giort 
®r j Brwnlagh anno domini mcdixx quarto feria quarta proxima ante 
festum appostolorum Philippi et lacobi. 

Bagpaa med samme Haand: Breffvm Jedhers gardha j RaflFhes sokn. Fafer Gudlmks$9n, Provat og Prest paa Gerpen, og Stmn Thordst^H kand- 
gjöre, at Chmnulf Helgestöm (oHigedes med Jörn ThrondsiöH og Aanmd 
SökesiSn om Arven i löst og fast efter Gudrun Thorkelsdatter. 
EAer Orig. p. Perg. i Deichmaons Biblioth. i Christiania. Reromer for 3 Segl. 

909. 20 Janaar 1475. Gerpen. 

Ollom monnom theim som thetta bref see sUer hora sendher 
Pedher Gudleikxsson prosther a Gerppene oc presther ther samastatz 
oc Swen Tordsson logrettoman q. g. oc sin® kunnokt gerande at vy 
vorom i setzstwne a Gerppene prestegardhe anno domini mcdixx quinto 
sanctorum martinim Fabiani et Sebastiani dagh soghom oc herdom a 
ath af enne halfuo Gunnwif Helgesson en af annare halfuonne Jon 
Tronsson oc Amondh Selfnesson voro skiptes satther vm arf then er 
themdes eflher Gudrwne Torkelssdotter badhe i lauso oc fastho oc 
oUom theim fiarluthom som thera mellom var kommen eflher fememd 
Gudrwne hwess saal gndh nadhe oc ther med voro their saatther oc 
alsatther vm then arf til ythermere sannan vitnisbwrd her vm hengher 
Haluardh Lidwordsson sit incigle med varom for thetta bref som giort 
var are oc dseghi som for sigher. To Lagrettemnnd kandgjöre, at Thorlakf L^dulf og S^emmg ThorHömssöH- 
ner, deres Moder Gro og flere af deres Sltegt og Venncr gave Anund 
ThorgeirssöH kvit og fri for Konge og Karle i Anledning af de Ord, han 
havde brngt mod Tborlak og dennes ibjelslagne Broder. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Bibliotb. i Christiania. Begge Segl mangle. 1475. «57 

910. Februar 1475. Kallaker. 

OUum mannum j[)hom som f>heUa bref syia eller hora ksnnes 
iak Vattelef Bienson ok HwalffWardh Redharson swrne lagrettes msn 
q. g. ok synae kwnnugh gerandhe thet maedher thesso vare narwaran- 
de vpno brerue ath mer warum j [Manasse] j fersto viku faste a Kall- 
aker anno domini m^ cd*^ Ixx^ quinto sagom ok hordhom a ath ther 
hwllu handhom samman af eno hwalffuo ToIIaker Terbiornson okLed- 
wlf Torbiornson ok Swsningh Torbiomson ok Gro modher ther» ok 
flere ^herte vener ok frandher en a andhro hwalffwone Aniindher Tor- 
gerson. varth thet tha j thersa handherbandh ath Tollaker fomempdhe 
ok flere thers gaff atbernempdhom Anwndhe quittan ok allinges aka- 
relesan badhe for kwngh ok kallom ok allem synom nouingum ok 
effther komandom Tor thom ordbom ok srendbe som Anvndher ather- 
nempdhe alte vedher fcirnempdhe Tollaker ok brodher bans som äff war 
taken som Swsnungher het ok flere ther Temempdfae. Tel ythermere 
vissan ok sanningh tha hssngom wi okker insigle fore thetta bref som 
giorth warth dagi ok are som foresigher. To Lagreitems^nd p«a Thoten kandgjöre, «t Hr. Alf Knuisiini Tjener Olaf 
Jmtsön stevnede paa Hr. Alfs Vegne Mesier Eilif (Sogneprest paa Hof) 
til Hjalpesten. (jfr. No. 912. 931.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scgiene vedhienge. 

911. 31 Mai 1475. Hofstav. 

Thet See allom godom monnom kunnocth thet jek Amnnd 
Am(un)dhsson ok Willem Siwrdhsson swame laurettes men a Toten at 
wi worom j Hofstauen a Totne miduike daghen nest epter helie lekame 
daagh anno domini m cd Ixxv hordom apa ath her Alf Knutsson(s) 
teuere Olof lensson talede tiil niester Eleiff apa her Alfss wegne ok 
sagde saa min herre her Alf Knutsson loot bidie eder at i skulde kom- 
me til Hielpe stene tust daghen nw nest kommer ok bore her Alfss 
witne ther vm hwad han hafde ther at late gange vm Hielpe steen til 
mere visse her vm henge wii wart jnsiggle fare thette bref som giort 
war dagh ok aar som fore seighir. 

Bagpaa med senere Haand: Breff paa Helpesten. I. 42 638 1^5. 

SipKri GutUffwutdH, Lensnand paa Thotea, opiager eder Hr. Alf KnminimM 
Opfordring flere Prov om Landskylden af Gaarden Hjmlpetim i Ho& 
Sogn paa Thoten. (jfr. No. 911. 931.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, megel slidt. Segtene mangle. 

912. 6 Juni 1475. mxlpesten. 

Alle men som thetta brer see heller here g[0r iek Yiter]Itcl 
Siwrdh Guttomnsson leensman a Totne at lek war a Hielpesteoe med 
flere datide men laglige til krabder a velbaren man her Alf Kmitssoa 
take proff ok ritnes bwrd vm Hielpestene Ust dagben nest epter Bo* 
nefacii anno domini mcdlxxv tok iek tha j vitnesbwrd som saa eher 
Gnrid Nils dotier ok a book swor med fullum eidzstauf tha hennis 
loggipte bonde Olaf Clemitsson ok hoon säte a Hielpestein tha leOde] 
hnstm Botildh them Hielpe stein j sex aar for thy hon hafde leget i 
ede j talf aar ok siden hon kom til fülle leighie tha gafiie wi ther vtaf 
henne ok her Bent Hartuiksson ok fru Magnildh iii span smer a hwart 
aar her Harald apa Hof j ere gilden ok Hofs kyrken j ere gilden. jtera 
tok iek ok ii vitnesbwrdh som saa eite ok [a] book suore med füllen 
eidzstaf Jnge Gunners dotter ok Torbergh Haldoorsson tha hennis bei- 
de Haider Siwrdsson ok hon säte a Hielpestein tha gafue Ihe her 
Bent Hartuiksson ok fru Magnild iii span smer a huarie are ok bygde 
op ii ny hwss, kyrken gaf the j ere gilde ok presten apa Hof gafue 
the j hndh for thet han atte j Hielpestene ok for j giorde som presten 

atte j sydre Fylke j sak ok säte Hielpest 

forde med füllen eidzstaf at the vis 

kyrken skipten vUen the sam- 

leigde j ere gilde . . . . ok annen kyrken. Til mere vis» 

beer vm henge tesse gode men sin insigle med mino som neer wore 
for thette bref som sa eita Amundh Amwndsson Siwrdh G[utlorm]5son 
Vilielm Siwrdhsson Hakan Torstensson som giort war daagh ok aar som 
fare seighir. 

Olaf Moltike Ridder kundgjör, at han golgte til Hostra KrUHne Kristiem»^ 
datter 1 Markebol i Noreim i Thesal i Raade Skibrede i Borgeayssel. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 5 Segl vedheage. 

913. uden Dag 1475, Varne, 

UUom monnom theim som thettce breff sea sdher heir» sender 
Olaff Meltike riddare q. gudz oc sine kunnieth gerendess ath dt heffuer 
selth beskedeleke quinne hustru Kristine Cristiemsdotter markebool jar- 
dar j Noreim som ligger j Thesale sogen j Rwdhe skipredhe j ytre- 1476. 658 

luthenom i Borghesysle nieder Inthom oc lunnindom som til ligger oc 
leghath haflber Traa fomo oc nyo vthan gardz oc jnnan for vthan altz 
affhedess Traa mik oc mino serwinghe oc vnder forneropdh hustru Kri- 
stine oc henness serwinghe, oc hafiuer ek vpboreth forste penningh oc 
ofste oc alle the som mellom » spther som j kop wore kom til ytre« 
meire wisso oc sannindhe ath swa sr bedher ek beskedeleken men 
her OlaflT Clauesson prior j Warne Symon Biornsson prester j Ryg* 
gioff Thore Bi0r(n)sson oc Olaff Eriksson sworne lagrettes men ath 
sette sine jncigio meder mine jncigle fore thette breff som scrifuet war 
j Warne closter anno domini m^ cdlxxv^. Aslak RolfssSn, Prest paa Stcnbcrg, og to Lagreltemcnd paa Hedemarken 
kundgjöre, at HerUik KoHj&mssön stadfiestede «in Faders Salg af Gaar- 
den Drang paa Agder til Hr. Alf Knuissön, som derfor gav ham 4 Lod 
Sölv. (jfr. No. 874. 878.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 3die Seglet mangler. 

914. 25 April 1476. Ringsaker. 

Alle men som thette breff seer eller h^re kongore vi Aslak 
Rolsson presther a Stenbergh Torstin Olafson Hoken Olafson Pedher 
[Euinsjson laugreltes men a Hedmarken med thesse vare opna brefue 
ath vi varum i preste gärdin a Ringessakre sanete Marcus dagb anno 
domini m c d Ixx vito. sogum och hordum ath her Herligh Kolbyrns- 
son med ja och handherbande och godh villie samtokthe och tiil stod 
thet kop som hans fadher Kolbyrn Herligsson hafdhe gword med vel- 
byrdugh man her Alff Knutsson riddher om en gard som hedher Drangfa 
Icginnis oppo Agdher effter thi som keppe breff vduiser och ther oppo 
gaff her Alff Knntsson fornemd Herligh i skedom iiii lod selue. Til 
mere sanindde her om henghe vi wore jnsigl» fore thette breff som 
gword var or och dagh som fore segher. Olaf LaurmssSn og hans Hustrn Margareta Jonsdaiter steige tu Hr. Alf 
Knuissön 12 Öresbol i Moskerud i Tunetms Sogn paa Brnnlanes. 

Efter Orig. paa Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

915. 13 Juli 1476. Manvik. 

Thet kendes jak Olaff Lavrensson och min hwstru Magrette 
Jonsdotter ath vi haffwe solth velboren man her Alff Knwtsson rid- 
dher jordh vare xii eres bol som hedher Moskerwdh leginnis i Ton- 

42« i et» . 1476. 

niins kirke soken leginnte a Nesse med aUe Iwttom och Ivnnen 
ther tili liggher och legidh hafwer fro fvnne och nye fro megh odk 
mine erwingh wndhcr her Alff Knutsson och bans erwingge soo ken* 
des vi och hafve op borid ferste peningh och sisthe odi alle ther i 
melle som i kep warth kom. Til yther mer bevissingh her om bedes 

jek gode manne jnsigle med mine som soo bette Jon > Tore 

Torgelsson lagrettes men a Nesse for thette breff som skrivid var a 
Manvik lofwer daggin neslh efther sancte Swonive dagh anno domini 
m cd Ixx sexto. 

« 

(^) Aabent Rum for Ftdersnavnei. Oulslein Neridssön seiger til sin Farbroder Tkof HaltardksSn sin Jordlod i 
Kraakebö (i Thelemarken) for 5 Kyriag og kviUerer for Belobet. 

Efler Orig. p. Fapir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Bcgge Segl mangle. 

916. 22 Novbr. 1476. Höidalsmo. 

Ollum monnum tbeim som thelta bref see sller hora kennis 
j»k Gvlstein Neritson. at jeak haver s»elt. Thoof Halvarsson fader bro- 
der min swa mykin Iwth som sek otthe j Krakabe forer v korhig freist 
ok bomholt forer qvarivm manne fra mik ok minam ervingivm ok 
vnder fornemder Thof Halvarsson ok bans ervingiia. Jtem kennis lek 
thet at eek haver vp borit helan penig ok halvan epter thy som vort 
kop var. Jtem til saninde her vm sieitiia ii lagrettes men Sven Hai- 
grimson ok Halvarder Torgerson sin ingsigle forer thetta bref som 
giorth var a Hodalsmo in die sancte Cecilie uirginis anno domini 
med Ixx vi. Fire Lagrettemaend paa FinnA vidne, at Ra§na Selfjönudaiter fik FinnA 
ThingmsBnds Vidnesbyrd om, at hon var odelsbaaren til Bö paa Fogn^lcn 
i Siebö Skibrede (Ryfylke. jfr. No. 918.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scgiene mangle. 

917. 4 Februar 1477. Hestby. 

Allem them som thette breff see eller bore sender Thore 
Endritsson Torckeld Alffson Gamel Gonolsson Bardh Torgnmsson sworne 
lagrettes mean y Fynon konnokt gerende alh welbaren man Jon Bi- 
ernsson tingad vear tinghet a Fynen sancta Aggate affthan. kom ta pa 
tinghet j Hestby stufwo Ragne Seffbiernedotther och sporde paa tin- 
ghet om en jordh som heither Be ok ligher i Ffogn ok j Seffbe skep- 1477. 661 

rede om nakkor som war vppa tinghet (h)affde anneth hertti vtan B00 
war Ragne retthe odell ok eller bescope eller theres wmbotzmsii haflTde 
noker landzskyld vpboreth äff Tomemde jordh tha swarade alle vppa 
et seth tiingh ath tbe haffde ey annath berth vtan thet war Ragne 
retthe odell ok haffde inghen borth ath nokkor bescopper eller theres 
wmbotzmsn bar landzskyldh äff ffornemde jordh B00 abregh och ey 
hoffwom wii fomemde meen helder berth swa williom wü antsware fore 
gudi til sande her wm henghom wii wor insygle for thet breff som 
giorth war a Hestby stadh dagh aar som for sigher anno domini m 
cd Ixxvij^. 

Tre Lagrettemsnd kundgjöre et edeligt Vidnesbyrd om, ai Sigrid Gun- 
narsdalier, da hun var i Stavanger, havdc givet Biskop Audun Gaarden Bö 
iFogn i Sfebö Skibrede, men at hun ved sin Hjemkomst paa gine Venners 
og sin Söster Gunhild» Fofestillinger isteden dcrfor bortgav Böhmes i 
Gand, saa at Bö skulde udsleties af Bispens Register, (jfr. No. 917). 
Efter Orig. paa Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

»18. 28 April 1477. BO. 

Allom mannom them som thette breff ser eller bore sendher 
Hierwnde Stensson Torsten Redhersson och Swen Torbiomesson swome 
logrettesmen konnokt gerende at wii worom a B00 som ligger y Fognn 
och i Sef b00 skiprede manedagen nesth efflher sancte Markus dagh anno 
domini m cd Ixx septimo sagom wü ok berdom adh Gwnsten Stensson 
swor follan bokkier eidh alh han herdhe gamble men ok qwinnor sighe 
at Sygreth Gwnnars dotther war y Staffwangher for bescop Oden ok 
geffuet honom en jordh som B00 hetther ok ligher i Fogn oc y Seff- 
b00 skeprede ok Iha hon kom hiem y gen fraan bescop Oden tha sagde 
henne wenner til henne at hon haffde geffwet thet som hon ekke atthe 
thet war omage ere tha swarade Sygreth ta skal jegh geffwe in Hai- 
ande som ligher y iEriiordh tha swarede hennes systher Gwnnelle hon 
weide ey til stände at geffwe hennes odall borth tha swarade Sygreth 
med B00 er omage ere ta skall jegh geffwe vt Hane som liger j Gandh 
ta swarade Gwnnelle ekke wel jegh til stände at geffwe hanen beider 
sn bynen tha haffde Gwnnell oc Sygreth fomemde ganget til radz at 
tbe ward soo offner enss at the gaffwe ta wth Bookkeness som ligher 
y Gandh y swa danne matthe ath fomemda B00 skwlde vt skriffvies äff 
reggesteren efflher ty at han war omaghe ore ok hon matte «y vt 
geffwez til sandene her wm heingom wii *for ynsygle for thette breff 
som giort war dag (och) aar som for skreffwet stoor. «09 1477. 

Amtmd nM^fM-MlM, Prefi paa Sktä (i Baaüile), Gmmtur K^a$$&m Vi 

og Hmu UerwumsMöH kuQdgjöre, at Og m u n ä Sohestöm ma^skifled« 9 
öresbol i Asdal i Sked SogD i Bamble iU Jon Throndssön og Hastru naod 
10 Öresbol i Duksmd i Gerpen Sogn paa Höfand. 
Efter Orig. p. Perg. i Deicbmanns Bibliotb. i Chrtstiania. Seglene mangle. 

919. 15 Juni 1477. Linderyg. 

Olloin moimom them som thetUe bref se edher beyra sender 
Asmundb Torgerson prester a Skedi oc kannuk j Oslo Gunnar Ka^- 
aon a wapn oc Hannes Hermansson logrettesman q. g. oc sinie kunolkl 
gerandbe at mcer warom a Lindsrygh sunncdaghen nestie firir Bot- 
tolfs vakw anno domini mcdixxvij saghom oc herdom handerbandh 
their» j mellom af enne halfuo Gmünds Solueson s^n af annare Jon 
Throndson oc Asbiorgb Tords doUer eigfain kona bans, med tbem skil- 
ordhom at TyrnemPder men giordhs jorde byte sin j mellom med tbem 
hstte at Jon Tbrondson oc Asbiorgb fyrnemfd skulo eigb« oc fylgi» 
ix auriD bol jordbie j nieddrs Asdalom som liggber j Skeidesokn j 
Bamblom sn Omunder fyrnemrder skal eigb® oc fylgiie tber j mote 
j sH byte .x. aur» bol j Duxnidhe som ligger j Gerpine sokn a Raf- 
wndb, lofnadbe tba fyrnemfder men Omundber oc Jon bwar androm 
tbesse fyrnemfder jordher Asdalie oc Duxnidb frielsar oc bemholfair 
firir bwariom manne med allom lutom oc lunyndom som til fymefdie 
jordber ligger oc legit bafuer fra fomo oc nyo vttan gardz oc jnnan, 
bwariom tbem til suerd»Iigbo eigbo oc abs afnedis. til sanynd«» ber 
Tm sette fyrnemfder Omunder sit jncigle med warom firir tbetta^ bref 
er giort var a degbi oc are som fyrsegbir. To Lagreltemend i Idde Sogn vidoe, al Odä Ammdssön og bans Sön Tkmr^ 
geir solgte sin Eiendom i Tharp i Idde Sogn ül Hakard Erlendssön, 

Efler Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Levning af Seglene. 

920. 1 Januar 1478. IdKirke. 

Ollum monnum tbeim som theita breff see eller bora sender 
Tordb Anundsson ocb Biorn lonson lauretles men i Idbe sokn q. g. 
ocb syna kunniktb gorande atb vy varom i Idbe kirkio atande dagb 
ivla anno domini mcdixx octauo bordom ocb sagom atb Odder Anund- 
son ocb bans son Torger stodo til atb iTornemder Odder baffde selth 
Halv(a)rder Erlendbson saa megil eigbe deel som ban attbe i Turp som 
legber i Idbe sokn vndban sigb ocb syna arvinge ocb vnder fomemder 
Halvardb ocb bans arvingbe til euerdeliga eigo med tbe skilorde atb 1478. 663 

naar Haluarder hauer bethaleth j koo tha Yar foinender Odder be- 
kender ath han haffde opborith forsthe peningh och oversthe och alle 
the Iher j mellom som i^kop Ihere kom, var och W. Odder och hana 
son Torger (bekender) ath saa mekil eighe del som hans systherson her 
Trogher atthe i Torp var och val bethaleder til noges. Til saninde 
btengiom vy vaar insigh(I)e for thetta breff som giorth (var) die och 
are som fore seger. 

Tre Lagrettcmend kandgjöre et Forlig mellem Hr. Jakob Jömsön, Prest paa 
Sande, og Herbrand Aa$ulf»9dn om Gaarden Ketilbergs Griendser. 

Eiter Orig. p. Perg. i norsko Rigsarkiv. Seglene vedhvnge. 

921. 26 Mai 1478. Ketilberg. 

UUom monnom *thiem som thette bref se eller here sender 
Toir Pedhersson Gunnar Niciesson oc Torer Reidhcrsson lagretes meH 
q. g. oc sine kunnocht gerende ath mith warom a Ketilbergh ocfleire 
godhe men medh oss anno domini m cdlxxviij tisdaghen nesth efler 
belgelikams dagh herdom ath the giorde en winligh satmal thiere j 
mellom af eno haluo hiedherligh man herre Jacop Jenson presler a 
Sandom en af adre haluo Anund Haluordsson lensman j Sande heradh 
oc Olaf Olafson som sitter a Fitiom j fülle oc laglighe ombodhe Her- 
brandh AssMifsson j swa mathe al fimemder Olaf skal seti® en gardh 
nedhan or bekken oc swa sneith op j then gardh som ofiien kommer 
af berghom oc skal sidhen Ketilbergh eghe norden ath garden oc Fit- 
tier sonnan ath garden frelselighe oc amakalaust pa badhe sidher oc 
halde gardom wppe efter thy som the gamle bref wathe om ser oc til 
sanninde her om tha hengom wi war jncigle fore thette bref som giorth 
war a deghi oc are som fire sigher. Biskop Gunnar i Oslo bygsler Gaarden Ugledal (i Eidsberg) til Helge Björns- 
tbn paa hans samt Borns og Börncbörns Levetid, mod at betale 2^ Lis- 
pund til EidsbergM Prestebol og 1 öre til Klohkeren % Oslo. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

922. uvis Dag 1478. Spydeberg. 

Wy Gunnar med gudz nad biscop i Oslo kungerom at Helge 
Biemson skal nw anname oc fylgia Wgledal sina liifs daga han hanss 
barn oc barnebam rydia byggia oc forbetra jordena oc luka til prest- 
bordit a Eidzberga üf linspund oc een ere klokkaren i Oslo hwartaar 
en Helge hanss barnom oc bamabamom afBidnom faller Wgledal ather 0B4 1478. 

vnder reiten eigande lil ewerdeUga flreiza eign. Til sanninde her 
hengiom wer wart aecretum fore thette breff datom apat Spioteberg^ 
noatram ecclesiam feria 4^ quataor teroporum anno domini mcdfaac 
octauo. 

Biikop Ommar i Otio tUIader RasniU Tkortsdmittr at indga« nyt^fteduib, 
da hendes Mand Thorleif SkMulfssöm var röml af Landet tom Tyv iidea 
at lade höre fra sig. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglet er trykt bagpaa. 

923. uden Dag 1478. Kakkestad. 

Vy Gunnar med gndz nad biscop j Oslo kungorom at wer 
haflfbom ffbr gndz sager oc gode manna boen eflFther thj proffbe godhe 
men prester oc godelighe gode leigmen haSba feert ffbr oss wm Toi- 
leif Sheldulfson som fauste Ragnilde Toresdotter med falsk oc swik 
sidhan han bade forstort tiwffrid giort oc en sidan sameledes giorde oc 
ban rymder af lande ssa at engen weit hwat han er lifuandes eller 
dod. Tbwi tolom ixer aa gudz vegne oc heilagre kirkiie at Ragnild 
som for wng ter ma anama annan swen edher man som med gndz 
laghom benme astnndar tili bionalagz oc bUffwa ohindrat fore hwarom 
manne om tha sagh hedhan af. Datum apnd Rakkastad anno domini 
mcdlxx octauo. 

To Raadmfeiid i Töatberg kundgjöre, at Folktarä OUftsIht aolgte til Jon 
Haakon$ön, paa Henrik Krummedikt» Vegne, 1 Blarkebol i nordre Basikcal 
i Vaale Sogn paa Veatfold. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

924. 26 Januar 1479. TOusberg. 

Ullom monnom theim som tbette bref siic edlier hoyra sendher 
Knwd Erikson oc Trwd Pedherson radmen j Tunsbergh q. gndz oc 
syne kwnnocth giorandes at mü warom j Haralden liggendes i sancti 
Peders sokn i fornemde stad Tunsbergb aar effler gudz burd m cd 
Ixxix tyssdagen nest effter sancti Pauli dag conuersionis sagom oc 
hordom paa handerband theyre äff eyno halfuo beskedelighen man Jon 
Hakonson fogd aa Brunlagh pa Henrik Krommediges wegne en äff 
andre halfuo Foquardher Olafson med thui skilorde at fornemde Fo- 
quard solde fornemde Jon Hakonson et markeboll iordher er eyther 
norderste Bastwale liggendes j Wale sokn paa Westfollen med luthcr 
oc lunindom som til ligge edher legcd hafuo fran forno oc nye jnden 
gardz oc vthen freist heymolt oc akia^relaust for hnceriom manne ffran 
fornemde Foquard oc bans «mingie oc wndher ffomemde welbnrdigs j 1479. 06» 

swend Henrik Krommedikess oc bans eruingi» tili ewerdeligfa» eyge 
oc altz afredes. kysndes oo tha fornemde Foquard i same handerbaad 
al han hafde wpbored for fornemdbe jord i god weraure fyrste pen- 
ningbe och ofste oc oUom ther ymeUom efither thui som j kaup theyre 
kern. Och tili sanningbe her om bengiae wii wors jncigel fore thette 
breff er giort war j fomempd stad Tnnsbergh deghi oc aar sem fyri 
sigher etc. 

Bagpaa:bref vm Bastwall a Vestfollen, og med scnere RaaDd: SOm 

Foqwardher Olufizonn solde her Hendrichs Krommedichges fogeth j 
marka boll. 

To MflDnd kondgjAre, at Bans Henrikstön paa sii Tderste skjenkede tSudr^ 
Rindal i Vingereim til Faabergs Kirke og Prestebol. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene maogle. 

925. 24 Juni 1479. Rindal. 

Ollom monnom |)e][n som f>etta brer see eller herir helsom vij 
Torir Ameson langh oc Halwardh Erikson kerlige med gudi kannikth 
gerande ath vi varom j Rindale sydre gardin som ligger j Wingrem j 
Fagabergh sooghn visth firir xiiij arom vppa f>en sama daagh som herre 
Kolbiom Harteins son prester a Fagaberge giorde Hans Henriksyni alla 
sina reede gud bans saal nade tooth han var siaker ath likam sinom f>a 
var han heil ath allo sino samnite herdom a oord bans oc gerlige |)0- 
kom |)il wara ath han gaar fimempdh gaard sydre halaan j[)il Fagabergh 
kirkia oc haluan {>il prestebolet j[)er samastadh med lutom oc lunnin- 
dorn vtan gaarz oc innan som j[)il ti joord ligger fra fomo oc nyio med 
f>essom skylordom ath Eldriidh Berswens dotier eigin kona hans oc beg- 
ges |)era baam skolde fylia fimemp jordh swa lenge f>aw lifde lege- 
laust epther f>eris doodh til fomempd kiriuo oc prestebolet. j[)il yter- 
mere visso hengiom vi vaar jncigle fire ])etta bref. ex Fagabergh die 
Johannis baptiste anno domini m cd Ixx nono. To Lagrottemftiid kondgjöre, at Sigurd paa Björknes eflcr Opfordring af 
Thorgils Erlandtsön paa Sten vidnede, at Gaardcne Tramall og Midbö i 
(Flaa Sogn) Uaddingdal vare freiste baade for Konge og Karle. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

926. 6 Februar 1480. Norderhof. 

Ullom monnom thom som thetta breff ssee eller bore kennes 
iak Gwdiek OlaSsson och Helge Gwdleksson swome lagrettes raen, ath eoe 1480. mer vorom i Nordrafftz Idrko synedagben nesth effUier kyttderanegso 
anno domini mcdixxx, kom tber tha besskedeliken man Torgels Mr^ 
huidhsson oppa SCena quaddh« och kranffdhe besskedeliken mane Syw 
wrdh oppa Bierknes ath han skulle yndher vissa honora ok dandemea 
fBera om Thromaller och Hedhben j dandemenne hyauarellsse om htm 
Tisste millam gwdh och asek ath thet war frdslk eller ey. Swaradhe 
tha femempdhe [Sywr]dh om the fomempdhe iordbar ThromaUer och 
Methben som ligga [i Ha]ddinghadallen jak war tber feddh^ j dden 
och war iak tber j f[emti]ge eller sexstighe ar och er thel ingkea 
grannars kwnnagh e[n m]ek swa mek gudh hysllppe ath iak hyardhe 
alldhre (her kalldz elier agangbar aa om fernempdbar iordbar, ytber^ 
mera tber iak thet swiari® oppa bellgbar bok ath fernempdhe jordbar 
Thromaller och Methben arw frellsswa badbe fere kwngb och karlloon. 
Tel ytbermera vissan och saningh tha bysnggnm wi var jnsyglle fere 
Ihetta breff som gyorth C^ar) dysge och are som fore sygber etc. And&rs SigmnUsön LagretUmMid paa Vaafe kondgiör, at haa med iio Bro- 
der AmeM og sin Söster In^korgM Samlykke bar overladt til Hr. Alf 
Knutssön og Fru Magnild Gaarden Bu ved Breiden i llolleiden i Gud- 
brandsdal, fordi bans Fader Sigurd List liavde veret med, da Hr. Beinki 
Hartvikssän blcv ibjelslagcn. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Isle Segl vedbienger. 

927. 17 Oktbr. 1480. [Vaage.] 

Allom mannom theam som thette breff see ok bare beilsier 
Anders Signrdson logretes man a Wagha, ok gor witerlikt meder thette 
breflT, at meder samtykt Arne broder mins ok Ingeborgbe syster minne, 
hafuer ek sseeth gefued ok afhent welbyrdoghom man her Alff Knudh- 
son ok fru Maghnildbe bans hustru til euerdeiige eighe swa mykit 
som Siugurder liisth, fadber min aatte i Bw som liggie widb Brei- 
dhene i Holleidhene i Gudbransdalom ok ludber i thy gamle brefuene 
sum tber om giortb er, i swa matthe ok for ordh, at ek ok min syskin 
ok wäre erfwingie ere qwitte fri, ok frelse, fore her Alf, fru Hagnilde 
ok thsere erfwingie fore tben sagh som fadber min Sigburd liisth war 
i komen oforsyniom at han war medb i tben tijdb her Beinkt Har-« 
uikt son war slaghen thil ytermer fastbeit pk sanindh her om tha 
beidhes ek beskedbelige manne jnsigle for thette breff medb mine som 
swa heithe her Haluordh Estbein son kanik i Hamar ok Sigurd DafBn- 
8on som skrifued war thysdagben nest eftber wintemeter anno domini 
m cd Ixxx. 1481. «67 

Tre LagrettenMBml kaiidgj<»re, at Smtid O gmy m ä ssdm, og han» Uoalr« Jbf«- 
borg sollte 1 öresbol i Knnll i Eidsberg Sogn i Övre Borgesyssel tU 
Björn Aslakssön, Prest i Eidsberg. 
EAer Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Skriften tildels bortslidt Seglene mangle. 

928. 18 Marts 1481. Thromborg. 

Ollum monnnm |»eiin som I)eU» bref se ed[er heyra] sendir 
*Eliir Ramundzson Andres Haluardzson ok Psder Rolfson logrettes men 
q. g. oc sin® kunnikt gerande at [vi] warom j f^roinborgx kirkiu dagea 
epter hennes kirkhiinesso dag sancte Giertrud dag som var vpa sun- 
ned[agen an]no domini m^ cd^ Ixxx^ primo sagom oc herdom a han- 
derband f>eire äff eine haluo sire Biorn Aslakx son prester i Eidzberg 

en af annare hahione Smider Omandzson oc Jngeberg ^ 

eig[in] husprey ban[s. Yi]derkiendis adernemd hion j sama handerbande 
at {)aw haffdo seit adernemdom sire Biorne j eris boll j Knolle som 
liggfcr j HflBoes fiordong j Eidzbergx sokn oc j effre lutanum j Borge« 
syslo som Jngeberg harde erf[pd] epter Tader oc moder sinie flra 
Smids oc Ingeborg tidnemdom hionum oc fra {)ere erfwingiom oc 
vnder ])idnemden sire Biorn oc vnder bans erfwingie [frieejlst heimholt 
oc akierelaust firir hwarium manne med allnm ])eim lutum oc l[unni]n-> 
dom som til Hgger f>et a[dernemt] eris bol j Knolle eder oc leghet 
haffwer fra forno oc nyo vtten gardz oc [innen] til ewerdeligas eigho 
[oc als] affrsedis oc vp boret ffyrste peninge oc effpste oc alle j[)er j 
mellom epter ])y j kaup t>eire kom S[mide oc In]geb0rge vel til neges. 
Til meire visso oc saninde [her vm] hsngiom vi vor insigle ilBrir ^elt® 
breff [som giort v]ar degi oc are som ffyrre segir. 

(') Aabent Rum i Brevet tU Fadersnavnel. To Lagrettemsnd optage Vidnesbyrd om, at Andstein ThoUefssÖH havde 
solgt sin Broder Rolf 2 Öresbol i östre Ormen (i Onsö). (jfr. No. 933.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. De 3 Segl vedkaeoge. 

929. 3 Mai 1481. Kolberg Kirke. 

(Illom monnom them som Ihette bref se eller höre sender Sy- 
mon Amwndsson Gwttorm Eriksson sworn® lagrethes menn q. g. ok 
sine vellom mer etther kwnnikth göre thet mer vorom i Kolberghs 
kirk» belli kors dak om voren anno domini mcdlxxxi^ sogom mer ok 
hordom a ath BorgiUe Arnesdotther tok handsels vitnesbwrdh af Gwt- 
brand Asbi0r(n)sson ok af Pether Eriksson ath ther vor» i 0riumne i 
08tre garden ok i estersUe 0rro»n» sogom the ther a ath the bandom «68 1481. 

samnes af enm halfo» RoUaer ToUefsson en af andre halfue Andstaa 
ToUefsson brodher fornemds Rolf gwth theros sali nadhe vor Iha fofw 
nemd Andslen vederkiendes ath han hadhe solUi Rolf brodher synom 
ij eres boU jard i fomemd Omifleii» i estei^rden freist ok hiemhoilh 
for hweri» maiins vtten gards ok ynnen med all» IwUom ok Iwod— 
nynde som thell ligher ok ligheth hafuer fra fom» ok ny« fra sek ok 
syne arwinghie ok vndher fomemd Rolf ok bans arwingh» thell ewer- 
delik eygis ok als afredhes. jtem sogom mer thel ath famemd Rolf 
afhende brodher syn xvj mark i opnefdher penninghe i en bloranaeth 
dynee sa goth som viij mark ok ij aklett^e om iiij mark ok en koppe 
om iij mark ok en gamell kiettell ok en thenkunn® ok en» tynn» komn 
i ofuergiof. jtem witner jak Jon Tollefsson med meth yndsegl» ath jak 
var nerwerendes tha (hesse fomemd bredr» vore ofuer eyns om for- 
nemd kaup ok sa jak ath thesse peninghe vare afhendhe som fore sixr 
skrefaeth i brefuen» som Andsten brodher Rolfs athnegde. Thel yter- 
mere sanindhe kenghe wi vore yndsegl» fore tthette bref ther giorft 
rar degi ok are som fore sigher. Abbedist€R EUebei Egeritdatier og CoDfefSor Keiil Bekkisson i MmnkeUfs 
Kloster byj^sle ea Tomt \ Ärvidsgaardm paa Slraiiden i Bergen til Gui- 
torm Amundssön og Hustru Margareia Thortieinsdatter for deres og Borns 
Levetid mod 2 Gylden aarlig Leie. 
Efter Orig. p. Perg. i danske Gcheimearkiv. Seglene mangle. 

930. 16 Juni 1481. [Bergen.] 

Jn nomine domini amen. Wy syster Elsebe Egerdzdotter ab- 
badissa j MunkaliifTs closter ok brodhr Ketil Beinsson confessor gene- 
ralis ther samastadz viderkiennes oss med thetta waart neruarendes 
breff ath wj hafTuom nv med beggies waare conuentes samtykt ok jaa- 
queedhe bykt biskedelighom manne Guttorm Amundz syne ok Marga- 
rethe Torstens dotter eighin hustra hans eena thupt j Arffuidzgaarden 
XX alna langen liggendes a Stranden nsdhan for» almennings gathen 
med thy skilorde ath fomepd hioon Gutiorm ok Margrette skulo vpp 
hwsa sama thupt ok sidhan niwthe ok brake bygningh theire baadhe 
til dedher daghe ok theere neste barn sspther theim ok skulo geeffua 
clostreno Munkaliiffue ii gyllenne a hwario aare j thupleige ok luke 
theim at krosmesso vm hosten. En nsr gudh will ath fomempd hioon 
Guttorm ok Margrette »ro baadhe framlidhne äff thessom heyme ok 
theres neste bam »pther theim tha skule baadhe hws ok thupt fnels- 
lighe falbe til Munkaliiffs closter jgeen akiereiause fore hwariom manne. 1481. 66» 

en wm swa «er ath theres aerffuinghe ther »pther thekkes alh haSiia 
gaard then tha skule the ther nest Tylghe fornempd thupt ok hws fore 
folle leighe. Thil meere visse ok biffuisningh hcinggie beggie con- 
uentens jnsigle fore thette breeff soin scrifuet var a sancte Botolffs ap- 
than anno domini m cd Ixxx primo. Fire Mtend knndgjöre, at Gudrid Thorgardtdaiter gav Fru Magnilde Oddt^ 
datter Vidnesbyrd om bvad bun betalte i Landskyld til Presten paa Hof 
med Flcre, da bun sad paa HJalpesiein. (jTr. No. 911. 912.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af Scg]ene vedbenge 1, 3 og 4. 

931. 10 Oktbr. 14S1. Jerstad. 

Alle men som Ihette breff see eller hene göre vy vidherlich 
meth tesse vorse offne breff ath vy vone paa Jerstadhe aar efflher gndz 
byrdh mcdlxxx primo odhensdaghen nesth Tor Kalixti som saa bedhe 
Thordh Erichson Gadbrandh EUinghson Viliom Sivordhson Hoghen 
Torstensson saghe ok hordhe ath Gudryd Torgarsdotther han selde fni 
Hagnildh Otzdotther vidhennes bordh saa ladhennes ath hvn sadh i xi 
aar paa Hielpesten tha gaff hvn presthen i Hoff i lanskildh ther vdh 
äff en er® gildha^ ok i or» gildhe kirkenness ommvssmen äff Hoff, 
ok hvstrv Bodil gaff hvn iiii span smor äff hvery ar» ok aldhri hordhe 
hvn presthen taghe ther merse lanskildh vdh äff, thet vil hvn sverge 
paa bogh om thet idhermere behoff gors. Til mere sandhen her om tha 
benghe vy vorae ingsegle nsethen for thette breff. //«u Biskop i Bergen, Erik Bjömssön, Gauie Ktme, Btmd Galle, Emar 
Fluge, Riddere, Jon B)im$sön Vsbner, Erik EriksMön og Nil* Olafssöm, 
Lagmend i Oslo og Tönsberg, skifte Mancik Gaard og Gods, Bugaarden 
m. y. cfter Fra Katarina Jonsdailer mellem Hr. Alf Knutssön med So- 
skende samt Otte Malssön (Römer) og Nils Posse, (jfr. No. 671.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 8 Segl Tedbengo 3, 4, 5, 6 og 7. 

932. 6 Februar 1482. Oslo. 

Wii Hans med gndz nade biscob i Bergen Erick Biomsson 
Gauthe Kane Swen Galle Ener FlughsB riddere Jon Biornsson affvapen 
Erick Ericksson lagman i Oslo ock Niels Olefson lagman i Tensberg 
sende alle aUom mannom som thette breff sse eller here q. g. oc 
sina kwngorende at kam fore oss ock menig rigens radh pa commwnet 
at domkirckin i Oslo sancte Dorothee dagh anno domini mcdlxxxii^ 
welbeme men her Alff Knwtsson ock bans syskene alle med hanom en wo 1482. 

Otte Mateson ock Nielss Poose pa then andre aydh» om arffwegols 
al skiffHie eSMier Trw Karine Ions dotter som ler Hanwick ock Man* 
Wicke gotz. kom tha begges theres breff ther i rette fore oss ock gaf» 
ftie sig i rette pa bathe sidher tili rett ranizsaken ock dorn. Nwbrefiieii 
owerissen ock rettelige rantzsakede demde wii samstundes swa at 
forne. her Alff skal ferst haflTue äff oskiffthe thiendc gioff äff alt thet 
gotz som fornemde frw Katerina otte en fome. thiende gioff äff skifflii 
tha skal alt forne. frw Karine gotz gonge tili skiffthe allom forne. tiH 
rett liicke deeles. thoc swa at forne. her Alff all eyne skal beholde 
gorden Manwich allen vppa sith skifflhe i swa made at hwar for seg 
äff Ihe andre som forne. stände schole hwor efflher sin made haffiie 
igen iapmpn meghn iord mwn sam godh mothe Hanwick effther sex 
dande menne mathe ock wymingfa. Jtem war ock i wor dorn thet med 
at forne. her Alff skal fylge ock haffue Bogard ock Bogardz gotz tili 
fhes han haffoer sinsD penige igen som han thet igen loste fore äff her 
Hartwigh Krwmedighe som sr tw hwndrethe lette gyldene at forne. her 
Alff fonger them af thesse forne. swa meghet pa theres deel kan kom- 
me swa at forne. her Alff wel at nogher effther thy som hans breff 
ther om giort vtwisaer. Jtem skal ock Otte forne. betale her Alff the 
hwntrede lette gyldene som han hanom skyldigh er pa her Erick Bioms- 
son wegne. her om tili saninden henge wii wäre indscygle for thette 
breff som giort sr i forne. stad dagh ock aar som f#r scriffuit star. Fire LngreUemend knnd^ör«, at Thorkel Tryrekisön og hm» Hostni Ingm 
ThorUifsäailer pantoatte Gaarden östre örmen til Barghild Ämesdaiter og 
hendes Born, for del Stöd, Thorkel havde bibragt hcndcs Maad Rolf 
TkorleifMsÖHy og hvilket var Aarsag til bans Död. (jrr. No. 929.) 
Efter Orig. p. Perg. i oorske Rigsarkiv. Af 4 Segl vedbsngc 1, 3 og 4. 

933. 11 Marts 14S2. Rygge, 

Ollom monnom them som tthette bref se eller höre sendher 
Eiern Andresson Symon Amwndsson Asulf Ewindsson Erik Karlsson 
swnrns lagretesmen q. g. ok sin» vellom mer ether kwnnikt gere thet 
mer vorom i Ryghia i vteriathom i Borghesyshe i prest« stwfaen sancti 
Gregorii afthen anno domini mcdixxxii soghom mer ok herdom paath 
tank held® handom saiimien af eyns halfu« Borgyll® Amesdottber i 
fwllffi ombat» pa synse bam« vegnie en af andre halfusß Torkiell Try*- 
reksson ok Yngh» Torlefsdotther eyien kons hans. Var thor ta hether- 
lik man her Ifuar Vighyngsson provester ath Marie kirkc i Osloo 
ofnerweerendes. Giordae mer them eyn» vedikie semmie i mellom 1483. «71 

for äien lysingh som Rolf Toriefsson lysdc paa Torkiell Tryreksson 
fornemdom mogh synom ath han trefs ynthet sythen han hade stath hon- 
nwm for brysteth ok pa sydhen ok thet lysdie han Rolf ath thet drogh 
bonnwin mekistb thell dod®. SeiUe tha fornemd Torkiell ok Yngh® 
eyien kons hans sa meghen andell som tauk att» Rolfs barnom i estr» 
garden i Omaenee freist ok hiemholt for hweria^ mann® vthen gards 
ok ynnen med allom luttom ok lynnynd» som tel ligher ok ligheth 
hafaer fra fomee ok nyse fra sek ok syn® arfwinghee ok vndber for^ 
nemd Rolfs barnom ok theres arfwingh» thel ewerdelik eyiae ok althj 
aflredes. Teil ytermere sannidh» hengh« vy vore yndsekl» for ttbette 
bref ther giort var degi ok are som fore sigher. HerwMH Kaonik, Erik Eriksson Lagmand og Nils Ptderuön Lagrettemaad i 
Oslo kandgjöre, at Thorstein Einarssön solgte til Amuml Hclk Gaardene 
Lysethveit og Amethveii i Skibtbveil Sogn i övre Borgesysscl, som Cecilia 
Haakonsdatter bavde arret efter Alf Jonssön, 

Efler Ong. p. Perg. i norike Rigsarkir. Segtene mangle. 

934. 27 Juni 1482. Oslo. 

OUom monnom tom sobi ihetta bref see aedhcr harie scndher 
kerre Herman *oc kannich at sancte Halwordsz ktrke oc Erik Erikson 
lachman i Osloo oc Nielz Psedherson lachnetes man ther samsstaz q. 
g. oc sine kvnnict gerandhe at wii varom j Pavsien som ligher i fo- 
reniemdh stadh Osloo torzdachen nsst eflher sancte Joanses dach 
mcdlxxxij saom oc hordom at Torsiein Eynarson saldha^ AmvndhHolk 
Liosastveith oc Arnastvsith som ligar i Skiptevith skonn i efra Ivthn i 
Borrssy(s)lffi som Sithsilaa Hakondother erdhse efther Alver Jonzson 
fra sek oc siinom «rvighsB oc vndher Amvndhz Holkz [oc ha(n)s^ 
aervighas til svaedcelik» etgse oc alz afrsdes med aDom Ivtom oc Ivni- 
dorn som ther til ligher oc Iseighith hauer fra forno oc nyie vthan 
gardhz oc jnan oc med jakviedhs Hiiegfae Asmudhson som aghser Tor- 
stein systaer. oc framdeles kasndbes tee fornsmdh Torstein Eynserson 
oc HiDBgh» Asmvdhson med sama banderbamia at the haue vpborith 
fyrstas psnigh oc efstae oc alla than* j milom som j kavp theine kom. 
lU sannidhae beer vm heigom milli okor jnsigh(l)® fore Ihetta bref som 
giorth var dach oc ar som fore ssigher. 

O Tibkrevet tfver Liaieo. 1483. 

A0 f^kedm', 9om htni Fader Kong Ckrisiiem harde 
giT^Tidmd^ • C^ «^ ''^'"y" ^ üdfare^Leding m. v. 
Kiter Orig. p. Perg. i norfke Rigsarkiv. Seglet mangler. 

931 23 Juli 1483. Nidaros. 

Wij Haoji meth gudz nade Norges Danmarcks Vendes oc Golhes 
koning udwald koning tili Sweriges rige hertug i Sleszoigh oc hertng 
Holsten Stormaren oc Ditmarschen greffue i Oldenborgh oc Delmen- 
horst gare alle witherligt at wij afT wor synderlige gwnst oc nalhe 
awo oc fore then kostnadh sota wore bonder oc almwe i Vpdall haffne 
bodhe tili DofTreGeld oc fra, sin skiot giort, oc wegha atbothe oc stör 
gestningh, hafTue wij effther wort elskelige raadz raad i Norghe fiil- 
bnrd oc stadfest oc meth thette wort ohne brefT wnne oc stadfeste them 
thet brefT som wor nathige herrc father koning Cristiern hwes siell gnd 
nade them nadelige wnt och gifftiet hafTue swo at the skulle göre halff 
tridhia hamls i arlighom leydangher oc skulle ther medh quitte wsre 
fore allum nebndom eller nakon vthfara leydangh vth atgere, oc swo- 
lenge som wor nade tilsigher. Thii forbywte wij alle ehwo the helst 
«re eller w©re kwnne oc serdeles wore fogete oc embitzmen forn«. 
wor almoghe her emodh eller vdi athindre eller hindre lathe mede yma- 
gfae qwelie eller i nager made modh thenne wor gwnst oc nade vfor- 
rette wnder wor koninxlige hefTnd oc wrethe. Datum in ciuitate nostra 
Nidrosiensi crastino die sancte Marie Magdalene anno domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo tercio nostro sab secreto presentibus 
appenso. 

Sah plica: Ad relacionem domini Alueri Kanuti militis. I 

r 
.i Trende LagreUemfend kundgjöre, at Haltard Eimnässin ved sin Römerreise 
gay Thord Thordssön denoes Odelsgaard Ostre Stmrof paa Ües i Ullens- 
hof paa Hedemarken, hvis ban ikke kom tilbage. 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Et Stykke af Brevet afrevet, hvorved 

Beg. af hver Liiye mangler. To Segl vedhenge. 

936. uden Dag 1483. Ringebo. 

[UUom monnom theim sem] thetta breT see »Her heira sender 

Torer Arneson longh Siwrd DagCsson] oc Tore . . esh 

men quedse gudz oc syne knnnickt gerandhe ath thee 

syno incigle ad Haiwardher Ewinsson i then tims han Toor 

rese til Room tha wntthe han Tordh Tordsson ighen estrs 

[SteinrofTi som] ligger aa Ness i Vllenshof prestbegeldh a Hiedhmark ! — 1484. «73 

medh han ekke koine heim af then rese af Room 

medh oUom lutom oc nyom vttan gardh oc innan, 

och sagde Haiwardher furnempder ordz aademepde 

odals jordh och thy wyldhe han honom ihen . . . ; ak 

Tordder hafdhe fyrmsira vnth Halwardhe fomempdo 

crem i Riugghebw anno domini m cd Ixxxiij feria yj« posk 

(^) Udfyldt efter en nycre Paategiiing bag paa Brevet Gudleik Andressön, Lagmand i Skien, tjldömmer öumilf Lensmand Kosthold 

samt Köngcn Stavnefald hos Odd og fhorgeir Thorleifssörmer samt Grjot- 

gard Olafssön og Aslah Svenungsaön for deres Udeblivelse fra en til- 

stsvnet StLgi 

Efter Orig. p. Papir i Deicbmanns Biblioth. i Christiania^ Spor af 1 paatrykt Segl. 

937. 27 Marts 1484. Skien. 

Ullom monnom theim som iheettaa bref se asdhr hoyraß ssender 
Gudlek Andressön logman i Skyde syste q. g. oc syne kvnnoc gorande 
at a logordagen nsesth fore mydrasto sonnsedag kom a almennselyg 
stempn® stogse fore myk i Hrsens^ gaard i Skydo af ennaßhaifvo Gvn- 
nof Isnsman anno domini med IxxJciiii kvädiä oc krafdse vppa thess» 
sflhsr skrofnsB msBn som han stempth hafd» oc vildh» theer vm a 
bogh svsraß med follom sedstaff ferst Oddsß Thollef son oc Torger 
ThoUef son Grodgardher Ölafson oc Aslak Svenongson aen no »fthasr 
thy at sengen kom af thsss® forskrefns monnom krafde tha Gvnnof 
myk kosthald. sagde jak honoüi samstondes i ^nfalth kosthald af As- 
lak® vii hvder »n haslnyngz avkaa a logbogksn» veegnse aen af Odd» 
oc Torger oc Gredgard ix hvder af hvarym theyrse i »nfalth kosthald 
ten h£lny(n)gz avkse af logbogksns vsgn® af hvarym teyrse myk log- 
lyg thyl krafdffir oc mark koninginum i stempnSß faald af hvarym teyr» 
oc hafv» loketh manath fra thy at thsett» bref t^r tessth seiter herth 
sUer beths som logh vattae. Tyl sanynde her vm thrykker jek myth 
insygl» fore thsttse bref eer giort var dtag] oc aar som for stegx. 

(^) Uden Tvivl Tor herrsens, som ellcrs forekommer. ' Fire Mend kundgjörc, al Anfinn Aasulfssdn solgte iü Fru Magnild Odds- 
daiter 1 Maanedmatsbol i Sem i Graven Sogn i Uardanger. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rlgsarkiv. De 4 Segl vedbaeoge. 

938. 24 August 1484. Birke. 

T het See alle men konoth som thette breff see eller höre ath 

vi vare a Birk» som liger opps Voos sancti Barthqlomei dagh anno 
I. 43 674 1484. 

4omhii mcdlxxx qoarto, Odh Bnersson Snen Halstenssön Ketill Bryn- 
iobson Erik Kalsson sog» oc herdtß oppa ordh oc hander bandh Uiere 
en afT en» halu» velboren quinns fTrw Magnil Odz dotther en äff 
andhre halue Anfin Asulfsson, sold® tha fomemde Anfin fTrw Magnil 
eith mamatthsboU j Sem som ligger j Grannen« sogn j Qardan^er fra 
segh oc sin» erning® oc vndher frw Magnill Odz dotther oc hennes 
eruings til euordeligh eyg®. Oc kendes tha fomemde Anfin samston- 
des for oss ath han hafds oppceborcth forsts penningh oc senesth oc 
alle ther j mellom som j kepp theres kom. Till ythermer» \es8td oc 
saningsen her om heng» vi var» insegl» for thette breff som giorth 
var aar oc dagfa oc stedh som for siger. 

Bagpaa med forskjellige Hnndcr: breff wm Seem y Hardhangher [som 
frae Magnild kiefRe tiill ey»ndom.] Abbediste, Confeisor generalis, BrOdre o^ Sösire i MunkeUv Kloster optage 
Hr. Peier Laurentsiön paa Lom i Ordenens Broderskab. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Beggo KoiiTeiiters Segl maDgle. 

939. uden Dag 1484. Bergen. 

Patri misericordiarum deo eiusque vnigenito filio lesu Christo 
stncere deuoto domino Petro Laurencij in Lom nobis intime ac preci- 
pne dilecto abbatissa confessor generalis sorores et fratres conuentua- 
les vniuersi monasterij sanctamm Marie virginis et beate Birgitte 
ordinis sancti saluatoris in MwnkliiffBergensis dyoccsis fratemam dilec- 
cionem et celestis glorie augmentum continuum cum salute. Exigente 
tue sinceritatis et deuocionis affectu quo deum et carissimam patronam 
et matrem nostram beatam Birgittam precipua veneracione nosque ac 
monasterium ordinemque nostrum speciali fauore in domino succense 
diligis, te tanquam amicum et benefactorem nostrum precipuum intra 
gremium fraternitatis nostre fauorabiliter suscipimus et recolligimus per 
presentes [cupi]entes et volentcs quantum nobis per dominicam graciam 
ex alto conceditur te municipem et [particip]em fieri omnium bonorum 
spiritualium videlicet missarum horarum vigiliarum ieiuniorum eleemo- 
synarum p[recum] celerorumque piorum operum quo in nostro mo- 
nastcrio üeri donauerit ineffabilis clemencia saluatoris. [Volum]us eci- 
am ut cum domino placuerit te de huius seculi incolatu vocare et nobis 
obitus tuus [sit intima]tus idem officium in celebracione diuinorum 
quod pro singularibus amicis et benefactoribus nostris d[ecedenti]bus 
facere coosueuimus de gracia speciali. In cuius testimonium sigilhini 1485. «7& nostrum presentibus est appensum. Dttom in monasterio ttositro anno 

Hntnini mcirllYYYiiii. domini mcdlxxxiiii. Biikop Karl og Domka/nihi i Hammer mageskifte Gaarden Borgtlid med en 
Kvcernefofl til Saxe Hahardssön for Gaardea EUttad, (Ringebo Segn i 
Gudbrandsdal?) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene hele. 

940. 2 Januar 1485. Hammer. 

Wii Karll med gudz naad biscop i Hammar oc capiteli ther 
samestedz. gere allom mannotn kunnickt med tesso wore opne (refTue 
at wii hafTue giort iardhe skipte med thenne brefTuisere Saxe Hal- 
uardsson, i swa maathe at wii oc wore epterkommende biscoper tili 
Hammars domkirki® skullse her effter fylgis swa meget sota Saxe 
agher i westre garden aa ElsUed med aHom lutom oc lunnendom som 
äier tili iigghe eeller leiget haffüe Wtthens gardz oc innen, fra fomo 
oc nyo, engho wndsen skildo tiU euerdelige eigho, skail oc Saxe her 
eemoot haffue all BorgelHd med allom theim lutom oc lunnendom som 
tili fomeffnde Borgeliid Iigghe oc leighet haOue fraa fomo oc nyo 
wtthens gardz oc innen j wotho oc terr» oc med yüre queme fofssen 
som liggher aa sodre landet j Namneffle han oc hans srffwinge tili 
euerdelige eigho, skulle oc gardene baade, Elst«ed oc Borgeliid hu»r 
annen frelse, tili yttermere wisso oc sanning her om henge wii wort 
secretum med wart capiluli jncegle (ot^ thette breff som giort war i 
Hammar dagen nest effler nyaarss dagh anno domini mcdlxxx quinto. To Lagreltemcnd knDdgjörc, at Thorlei f Giumerssön og 8i^ Tkormod»^ 
datier afstode til Adalis Gunnarsdatter dco Ostre Stae i östre Skodi» i 
Svarvestad Sogn paa Vestfold i Aäbodfald/ 
Efter Orig. p. Perg. i Deicbmanns Biblioth. i Christiänia. Seglene mangle. 

941. 31 Januar 1485. Hole. 

OUom monnom theim som thetta breif see eller hoyne sender 
Sigurdh Vigleikson oc Olaff Reidarson suom® logrettes men q. g. oc 
synse kunnikt gyorande ath milh worom aa Holom manedagen nersth 
fore kynnesmess® anno domini m cd Ixxx quinto saaghom oc hoyr- 
dom aa jaa oc handerbandh ath TolleiflT Gunneson oc Signiidh Tormodz 
dotier eigin kons ToUefs vnthe Adalitz Gunnarsdotter halflws aust^e- 
stoffwonse j oystre gardeme Skodinaa som liggcr j SuarOweslad» sokn 
aa Vestfoldennie med luthom oc lunnindhom som tili ligger oc leygith 

43* «7« 1485. kaifWer tnm forno oc nyo wttbiin gardz oc jonan fraa segli oc synoai 
trflfWingom oc vndir Adalitz oc hennaßss arffwing« fore then sak atfa 
Tormodh Eiliffson fader Signiid» haffde nider felth eyn gaUigardh oc 
jngen aabwdh gyorth tili vestegarden som han fernempd« Adalüz 
lofnadh oc skildäi haffde. Till sanind« biesr wm hengis miUi wcmt 
jnsigla fore thetta breff som gyorth war dagh oc aar som for seygir. 
Biifpaa med samtidig Hatnd : Skaadyne breff. To Ltfrettemvod kundgjdre, at Rapuiid i Aamot yedgik paa Opfordring wl 
Jan Rolfttön, Sogneprest i Höland, at hun og hendes Mand OUif haTde 
giret hvad de eiede i Gaarden Aamoi m. v. til Ldftow KtV&e efler begges 
D6d, rcUe Odclsmand til Gjenlöflning. 
Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglene Tedhmge. 

942. 24 April 1485. Lökeo. 

OUom monnom theim ssom thetta bref see eller h^yra sendher 
Gudleik Eynarsson ok Veetherlider Botholfsson logrettes men q. g. ok 
gyna kwnnoch gorandes at veer varom j Leken kyrkio vm iij swnna- 
daghen nest efther paskanns anno domini mcdlxxxv saghom ok her- 
dhom a at her Joon Rolfsson vaar soknapresther spwrde Randis j 
Amoth aat vm hwn vilde standa thil then giof som hwn ok Olafuer 
hennss bonde gofwo med iaa ok handerbandhe til Lekenna kyrkio saa 
mychit som tawgh atthe j Amothe lisla Amothe ok Takwnnse hwart 
theira syna helft med allum luthum oc Iwnnynnom som ther til liggia 
som bref ther vm vatther, ssom liggher a Helande oppa Seiskoog, 
swarad® Randit ik staar thet fwUegha til at veer heldom handhora saman 
Olafuer myn bonde ok ik, ok gofwo hwart andro astether oppa Amothe 
hwilkit som annat leingher lifuer, ok os badhom fraa fallom goofwom 
veer begis vara deild til Lekenna kyrkio vaan deild allan j Amothe 
lisla Amothe (ok) Takwnns med luthum ok Iwnnynnom vtthan gars 
ok innan theim til lawsnar som retther odaalz man sr til Amothe. Thil 
meyra visso ok sanynde heinghium veer okor insigle farer thetta bref 
som giort var aar ok daagh som fyr sigher. Hans Lauritttön Presl i Sillcgjord og 3 Lagrettemend kundgjöre, at Thard 
GregardssSn og Kolf Tkofsün tilgave hioanden de Fornicrmelser, de i Ord 
eller Gjerning gjensidigen harde tilf6iet hinanden. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Bibltoth. i Christiania. Seglene mangle. 1485. «77 

943. 22 Mai 1485. Bjoland. 

Ouom Ihe dande men och swcna soin ftella breff see ell^ 
hendher ath hora sender Hans Laurisson sokne preslher i Silipord 
Havardh Halvordhson Aslak Sollesson och Trondher Olaffson logreltes 
men q. g. oc sina kunnukt gerande ath myth vorom i Morgadal som 
ligher i Brunggaber sokn a Byoland om hwythe swnndag anno domini 
m cd IxxX v« sagom oc hordom a ath Tordher Gregarsson gaff Kolff 
Toffsson alla te saker til som han haffde m©dh Girmund Toffsson pa 
Gunnil Glodardotter vegne hwsth thet haelslh kwnde vara, ta swarade 
forder Torder kaere Kolff bedhcr iak tik fore Ihen horda deth som gud 
tolde for alla verlene al tu giff mik til fore beggestera saala vegne 
som ®r forder. Girmund oc Gunnil huath iak haffuer gorth eller talath 
tik i mote msBdh gerni(n)gga eller ordom eller vpburith psening eller 
peninxs mon lonlegga eller vppenbarande ta kennes iak forder. Torder 
at iak haffuer tik illa imote gyo(r)th lonlega eller vppenbarende Kolff, ta 
swaradde forder. Kolff teslikes beder oc iak tik forder. Torder om iak 
haffuer tik i mothe gort lenlega eller mine fforaelre, swarade ta forder. 
Tord huat te haffu» gorth eller j ta giffuer iak tik thet gema til hual 
thet h»lslh kan uarith teslikes swarade forder. Kolff. Til mera sanide 
her vm hengom vi var insigle fore thetta breff som giorth var degi oc 
are som fore sigir. Jtem *swanade en ta forder. Tord iak giffuer tik quit- 
tan oc altinges atalalos for mik oc alle mine rette arffuinge oc cffler 
kumande ho te hselsth kwnno vara min gode Kolff. Thorvard Olafttön og Omund Thordssön knndgjöre et Fror om et Slagsmaal 
mellcm Omund Nikulatsön og Omvnd Thorkehsön. 

Eiter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

944. 18 JiiDi 1485. Rakkestad. 

Ollom monnom theim som fett® bref se oder hoyra sender 
^orwarder Olafson oc Omunder ]^ordzson logrettesmen q. g. oc sine 
kunnikt gerande at mit varom j Rakkastadse j Skawn a stempno oc a 
rettom stempnostadh laugurdagen neste epfter Botulsvoku anno domini 
m cd Ixxx quinto sagom oc herdom a at Omvnd ^orkiels son leide ij 
skilrik vitne som sa heitse Engilbrikt oc Niclis Ramvndz syni oc a bok 
sworo med fullom eidzstaf at fe varo j Vesby j Oosbygd j festerele 
mansdagen neste firir Halwardz messo nw nest var, sago oc horde 
videratto |)eire Omundz Niclissons oc Omundz ^orkielssons Omnnder CT« 1485. 

Niclis son var j stofwone oc satti j hegxsetheno satho tha EngibrikI 
oc Niclis adcmempnde a bordomen. kom f)a Jon j Grof in j stofwone 
med eith draget swerdh oc sagde til Omnnd Niclis son tha hafuerkal- 
let meg clepping eg skal kloppe tek saa at |)a skalt faa eit faüeii 
defwel sagde Jon oc heg Jon samstundis til Omund Niciisson ii hog 
med swerdet en Omunder sat en tha j hegxsethene oc bethe fore seg 
oc slod f»a Omunder samstundis vp or hegxseten» oc hygge j gen til 
Jone oc Jon gek til baka til brikene. kom tha Omunder fiorkielsson in 
gangondhe j stofwone oc sagdhe til Omund Niclis(son) beter matte thw 
betala Jone sinie f)ienestel0n fyr thu hegger vp a honomen f)uj fallen 
defwel sagde Omund Niclis son til Omund ^orkiel son oc Omund 
Niclis son hog samstundis eit hog til Omund ^orkielson oc rakade j 
handfangen j sw(e)rdene var oc f)a Omunder ^orkiels son halden oc 
rwed seg bort orr handomen moder sinne som honom helt oc hyggie 
tha samstundis Omunder j^orkielsson honom Omunde Niclis son oc 
Omund Niclis son gek gensten at domenaß oc sagde til Omund ^or- 
kielsson haf lak fore Omund sagde Omund Niciisson siden han var 
hoggen Omund ^orkielson swarade honom ther hauer thu f>et far fen- 
denom j vald. tok Tolfuer lendsman j Skawn f)esse vitne efpter sex 
manne dorne til saninde her vm tha hengiom mit okor incigle firir ^ttc 
bref er giort var degi oc are som fore segir. Erkebiskop Gttute, Eon» (Teitte), Biskop i Bergen, og Alf KmUssm, Hö- 
redsmand paa Kongsgaarden i Bergen, forlige efter Koog Hans's Befa- 
ling Fru Botild Svalesdatler og Frn Ingegerd ErUndsdatter aogaaende 
Arveskiftet cfler Fra Ingegerds Hasbonde, Hr. Olaf Gultarmssön. 
Efter Orig. p. Perg. i del norskc Rigsarkiv. Af Seglene vedhienge Wo. 1 og 2. 

945. 12 Septbr. 1485. Bergen. 

Allom mannom theim som thetta brefT see sdher hoyra helss- 
om wii Gauto medh gudz nade erchebiscop i Niderooss ock paffhelige 
ssthes legatus Hans medh same nadhebiscop iBerghen ock AliTKnwtz- 
sson riddere ock heßwitzman uppa konungsgaarden i Berghen kerlige 
medh gudi ock sancte OlaflT konung, kwnnicht gorende, at aarom efflher 
gudz burd mcdlxxx quinto manedaghen infra octavas natiuitatis Marie, 
einher wor nadughe herres l^onnng Hansses befelUngge brefT, wore wii 
skickade ath sithie ein rett i millom velburduge qwinnor ffrw ^Boltide 
Swales dolther ock fru Jnggegaerde Erlendzdollher om skiOthe gaafTuer 
ock skulder som theim 1 millom foor effthcr velboren man her Olaff 
Guttormsson riddere etc. gud hans ssel nade som war [forn]empde frw 1485. «7» 

Botildes systersson ock frw Ingerdes husbonde. Ransakede wii tha ock 
forherde then sak ther® i millom ock profftuade s]ksU uppa baade 
sidher, tili tacknom medh oss welbardughen man her Niels Henricks- 
son riddere ock heiderligom ock be[skedIig]oin mannom meister Asgowt 
ock her Olaff Henricksson canika i Trondheim ock Erick AmwndssoD 
Iowgman ther [samma stad] ock Sebiern Guttormsson lagman i Bergen, 
ock tha herdom tilltalom ock genswarom giorde wii medh begges 
[thera sam]tyckt thesse eCTlher scrifTne wenlige semmie ock saatmaall 
thera i millom ath fomempde frw ^Boltide vnte frw Ingerde aader- 
nempde, tili kerleick welsemdh ock aaminnelsse efTlher sin systersson 
thesse efftherscriffne gaarde i frw Inggegerde liiffs tiidh ath beholda 
liggende uppa Liistha som xt Hanangher, Grimsby, Lund twegaardet 
Stocke, Fridestade, Eitzlandh ock osthre Atla hulke gaarde ock gotz 
straxs effther frw Inggegerde fraafall falla atther vndher frw Botilde 
eller hennes retthe arffuingge vthan all rettgongh trstte sder mothe- 
mcele som rette arffwingge sere tili gotzet effther her Olaff swa ath 
hoffwdh gotzet Hananger see wel ock lagelige vppeholdet. ock skal 
gaarden Hananger tha upp antwardes frw Botilde »der hennes arfuingge 
medh thesso inuentario äff frw Inggegerdz boskap, ferst sextan gan- 
gande keer, fire kerlag i smale, ock ther tili tiwghe kerlag i sldgog(n)om, 
senggiom ock adrom boskapstingom, ock alle the andre gaarde leige- 
fere. ock skall frw Botilde thser medh betala i her Olaffs skuld hundrede 
marck en alte andra skulder som her Olaff ock frw Inggerdh bundet 
hafTue skall fnv Inggerde sielff betate, ock ther medh bliffue offuer- 
talat theire i millom om alle gaafTuer ock alt annat som theim foor i 
millom effther her OlaflT Guttormsson. War thetta theire wenlige semmie 
medh samtyckt ock handerbande och skall holdes swa som fuUer doo- 
mer ock läge orskwrdh. Ock tili mem wisso ock stadfestelsse her om 
late fomempde welburduge qwinnor frw Botilde ock Inggegserde hengge 
theire insigle ock aademempde gode men som medh oss offwer wore 
i thesso ssemmie henggie theire insigle medh waare fore thetta breff 
scriffuet i Bergen degi ock are som fore seger. Amund Sigurduön, i Lagmands Sied i Skicn, avarer paa Olaf Haraldssöns 
Opfordring, at efter Lovens 4de Arv skal Farbroderen arve «in Broder« 
datter förend Sösterdatteren. (jfr. Norges gamle Love. II. 81-82.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiy. Seglet vedhcnger. 

946. ved 17 Juni 1486. Skieo. 

Ollom monnom them som thette breif see eller her® sendher 
Amundh Sigurdson sitiandcs i lagmanstad i Skyden q. gudz och sinae «80 1486. 

kwnnikt gtfruule ath kom a idmennvligek logting ym Botolfs voko aimo 
domini incdlxxx sexto kom fore mek OlafT Haraldson i fuHo ymbode 
Swenkes Sweinsson och at spurd» mek vpps lagbokenn» vegne hwat 
hener skidl« fader broder arfliie broder doUer sin« kommen äff sam— 
feddom brodrane eller och syster doUaren. Nw epter thy som lag— 
boken vaUar i fiordie aerfTd ath take skal fader broder arfTuen fraic 
fore syster dottem sa til komen som fyr segir. Och til sanyod her 
vm henger jek myt inctgl» fore thette breff som giort var dag och 
aar som fyr sigir. ThuTB MaiiiöH, Hr. Uewrik Kntmmedikeß Underfoged i Skiens Syisel, ii 
0cnder til Kong Hans et Drabsprot om Thorgeir Gwmarssön, der harde 
pmbragt Nerid Thorgeirsiön. 
Eiter Orig. p. Perg. i Deichinanns Biblioth. i Christiania. Segleno mangle. 

947. 6 Marts 14S6. Skien. 

Ldher mynom virdaligom herra och hegbome fyrst« konung 
Hans med gndz nadh Noregs Danmarks Vendes och Gates konnnger 
vtoalder til Sweriges hertug i Slesuig och hertug i Holsen Stormaren 
och Detmersken greiTue i Oldenborg och Delmenhorst, helsar jek Thwre 
Mattson her Henriks Krouimadigs vnd» fowt i Skydssysls edmiwka- 
ligsD med gudi och mynnae verdzskulduge tienist ydrom herradom kwn* 
gorandes at epther edars nades brefTue och bode var jek i Herrans garde 
i Skydo mansedagen nest epter mytfasts swnnedag a tridi» aare rikis 
edars, tok jek profT Torgeirs Gwnnarssons som Nerid» Torgeirson varth 
ath skadas vforsynio tok jek forst ij skilrik vitne som sa heilhse Tosten 
Torgiulson och Thor» Holuardz dottcr a bok sworo med fullum eid- 
staff ath Torgeir Gwnnarson kom til theim samdogres ooh lyst® fore 
theim, hwat som Nerids Torgeirson haiTuer äff fenget thet haffuer jek 
giort och ingen annan. Ther nest tok jek vphaffs vitnae som sa heith® 
Haluardh Torgeirson och Helgse Tormodz dotter ath Nerid® Torgeir- 
son som feil kom heim til Haluardh Hergiulson som atuist® saken er 
geffuen och kraffd® leigho fore sinas dotter som han haffdss seet Hal- 
uarde til tionestas spurdse tha Nerid® som feil, Haluard® hwat vilttha 
heldher bital® mek ketiulen eller kwn® som. thu loffuad® meer fore 
dotter myn® i leigho feet s\Varad® Haluard thu skal annet hwert fa, 
sagd® en Haluard mek tykker v®re for mykit, fore thy hon er ey sa 
snwdig som thu sagd® mer henn®, tak bona heim igen jek vil gor® 
tek lik® fore thet hon haiTuer varet. swarad® Nerid thet skal blUFu® 
som myt taladom. sagd® tha Torgeir som skadengiord®tygirtigir jek vil 1486. mi 

ekke her» edar tretto. swaradSB Haluard thu tarff her {nthet til leggie 
thet kommer inthet tek til. sagd» en Nerid som feil til Haluard then 
baathen som jek haffd® i flord norder a vidden then haffuer jek i iar. 
swarade Haluard ekke fer thu han jek y\l halHia han sielffuer. swaradae 
Nerid Tosten loffuasd» mek sin delt swarad» Haluard hwat Tosten 
haffuer lofl\iat inthet far thu myn deld. swarads Nerid haffuer sialfner 
edar baat i fennens nampn. swaradas Haluard ekke vil jek sa haffua 
han, sagd» Haluard til Nerid gak thin veg, jek vil ekke deils vid tek, 
vilt thu ekke gangh® tha vorder jek. swaradie Nerid ekke genger ek 
fore theer. stod sa Haluard vp och vildse gangs at dornen och tok vp 
ensß litte ex och sa innar i stogono tha sprang Torgeir vp som skaden 
giord®. sagda tha Haluard sith thu, hwert til fennens vilt thu, thu 
haffuer inthet med thetta. kastadse tha Haluard exen nidher a goluet oc 
vilde hafluaß tekit Torgeir och fek honum ekke. sagdas tha Torgeir 
slikt er ikk» ein syn Neridas och stak honum i brystet j styng oc ther 
doo han äff samstundis. En Helge broder ath fomempdom Torgeir 
som skaden giord» och atuists saken er geffuen fore Ncridz dod tok 
jek i skilrikt vitne som sa heither Awald Iffuarson. kom Torgeir som 
skadan giort haffdse och Helge broder hans med honum i then garden 
som Torgeir lyst© vigenom och var Torgeir Neridson ther med son 
at mannen som feil skuld» myt tha gangas in i stogonae och Helge 
hettae at oss oxaenae genger ikke at mek. swaradae Awal myth vlliaD ganga 
in ] stogonae. gengho sa Torgeir oc Helge bort i annen garden sagdae 
Torgeir Neridson til Awald vilt thu fylgi» meer och see hwat fadher 
myn ha^ffber äff fenget. och sa gengo their tha badher och sogho their 
tha Torgeir oc Helge broder hans haffdaß Torgeir i handbogae i hends 
sinnae taladae tha Awal til Torgeir thu hafl\ier illae giort, ekke mwnt 
thu skiotae mek sagds en Awald skiot i maran ban skaut tha Torgeir 
och kom mellum sonen at mannen som feil och Awald och ingen skads 
vart ther äff. Var thetta vig vonnet a Setberge vare fru apthan assump* 
cionis heim til Haluardz Hergiulson vttan alla gridasstadae var och 
lagliga fore stempd srwingiae hins dauda. haffuer the och seeth edhar 
nad borgan fore teng och fridkaup och frendenom fore bother kwn- 
nadae jek ey sannaras proff fa ath tessas proff\ie. var thetta proff tekit 
i retto konungs degj staar til guds och ydher nadae vm theiras landz- 
uist. Och til sanynd her vm henger jek myth incigia fore thetta breff 
som giort var degi och are som fyr sigir. 

Bagpaa med sammc Haand: viget var vonet var frvaptan assump- 
Cionis. 1486. 

Sim&m OmiMlfi «tadfmlar lin Fader Orm StmMMtömM Salg af 1 Markebol i 
Lmmde i Luode-Herred piia Grenland til Jon Keiüsiöm, (jfr. No. 805.) 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Chrialiania. De 2 Segl vedh«iige. 

948. 2 April 1486. Fen. 

Keanes jek Syroon Ormson med tbetto myth opnie breff ath 
jek sladfesler och tilstar Uiei kaup som Ormer Swenson fadher myn 
gjorl hafffte med Jon Ketiulson a Lunde ath han haffde seit for.doai 
Jon j roarkie boll i Lunde j vestragardeniun fra sek oc sinom arwin- 
giom och Tndher foH«a. Jon och hans arwingi® tii euerdaligs eigho 
ned allum theim latum oc iwnninom som til ligger oc leget haffuer fra 
forno och nyo vttan gardz och innan kennes jek och ath vp er boret 
fore ford». markie boU j Lwndae forste pening och opst» och alle ther 
i mellum epter thy som j kaup theire kom. Och til Csanninds) her 
ym setter Amund Sigurdson lagman och Germund Kolbeinson Ormer 
Kolbeinson sin incigl« fore thett» breff som giort var a Feen swn-- 
nflßdagen nest epter pasca anno domini m cd Ixxx sexio. jtem ligger 
Ihenns jord j Lundae harads a Grelande. Margrets og Elin HmadWre give Fra Magnild Oddidailer Fuidmagt at bygsle 
og bestyre deres Eicndomme Daten i Ringsakcr samt Bjerke og Ske- 
nem i Nanaestad, som de arvede elter sin Moster Ragnhild Mattkis- 
daitcTy og erkläre, ;at de have lovet Fru Magnild at steige hende og 
ingen Anden dette Gods. 

Rfler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene itu. 

949. 10 Juli 1486. Bergen. 

Ihette kennes vi Margreth Hansdotter oc hennes syster Elin 
medh thette vorc opne breff ath vi hafvom befelth velbome quinne 
ffrw Magnildh Odz dotier vore fwith oc laglicth ^onibotz offver vorth 
gotz som vy finghe sffther vor modersyster Ragnildh Matisdotter som 
er Delym som ligher pa Hedmarken j Ringesager songh oc Bierkiem 
oc Skenem som ligher a Romerighe j Nannestade songh at byghe oc 
bole oc alle landskyl oc rettoghedh opatbere opa vore vegne oc xi 
arss landskyldh som nw igien star. oc skwle vy thet alth halle oc hafve 
som hwn j vore omboth gier, bedhe vy the dandhe men som opa for- 
nemde gotz sidhe at j laden frw Magnildh fa then landskwl som j oss 
medh rettogh skwldigh ock plictogh er som j sielff vedhe at her Raf- 
waldh Nielsson hafvde omboth ther opa vdaff Voss oc giorde oss redhe 
vdaff lanskwUen so bedhe vy oss gwd til hielper at vy alder gafve 1466. «83 

eller solde thet gotz noghen man antigh jag eUer myn sytter j vore 
lefvegh daghe eller noger äff vore slecth hafver thet soldh ythen frw 
Magnildh hafvom vy iorveth thet nw tilkopz nar gud vil at Yy finne 
henne igien tha skwlle vy giere en sndhe opaeth. TU mere saningen 
her om bedes vi velbome man her Niels Henricson ridder at henghe 
slth ^ngcile fore thette breff medh logmanens j Trondero Erick A[n- 
ui]dsson oc Endridh Rostwngh radman i Bergen som giordh var pa 
konings garden i Bergen sancti Knwdss konings dagh anno domini 
mcdlxxx sexto. 

Bagpaa med noget nyere Haand: breff at Margrete Hansdather oc 
hennes syster Eltne att the gaffue fru Mangnille Otteadather fuIU wm* 
bodt offner theres godtz paa Hedmarken. Erkebitkop Gaute af Nidaros opiader med sU Kapilels Raad Kon^ Harn Ju$ 
patronatM til Tromsö Kirke, som Konf^en med frcmlagte Pavebreve havde 
bevist Bin Ret til, rood at hau til samme presenterer cn bekvem og 
indlandsk Klerk, der skal vere Erkcbispcn lydig^. (jfr. No. 113. 114). 

Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. Levning af Gautes Segh 

950. IS Juli 1486. Bergen. 

VVij Ganto medh gudz nadh erchiebiscop i Nldross och pawe- 
iigs s»tis legatns kungera medh thesse wore opn» breffv^e ath effther 
theim pawe breffwom som hogboren fforstha och wor wyrdeligh herre 
herre Hans medh gudz nadh Norges och Danmark kunungh etc. loth 
nw ffore komma her i Berghena i hulkom theth bewisas ath bans nadhe 
bor hafTwa jus patronatus tili Trwms kirkiae hafTwa wij medh wors 
elskaligha capittuli radhe hans nadhe wplatith fTorscrefTne jus patrona- 
tus tili Trwms kirkia och hans elTlherkommandhe kununghe i Norghe 
medh all renthe och rettugheith som ther bor Uli ath liggi» medh tby 
skilordhe ath tili adhemempdhie khrkis ner hon vacerer presenteres 
bequemUgh och inlensk klerk, hulkin som blifTwa i retthe lydhne wn- 
dher oss och wore efTtherkommandh® erckiebiscopa i Nidross. Och 
tili meire wissan herom lather worth elskalighe capitulum hengia sith 
jncigle medh wäre secreto fTor thette brefT. Datum in ciuitate Ber- 
gensi decima octaua die mensis Julij anno domini millesimo quadrin- 
gentesimo octuagesimo sexto. 6B4 1486. 

Erkebiflkep Qmde fbrilfer MidsfßsseU Ahmte paa Agder, der ved 2 Ombods- 
mmid havde Uagel OTor tin Geiftlighed, ned denoe saaledea, at I, 
en besternt BeialiHff for Jordefard fastsettes, 2, at Kirkeme skulle be- 
holde alt Sit loviige God$, og 3, Biskop Eilif af Stavaoger eftergive 
det Kosthold, Almncn Tar id6mt til ham for Udeblivelse, mod at deo gjör 
ham en venlig Godrilje, som ei er Ifogen til Tyngscl. 

Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. i Kbhvn. fasc. 47. IVr. 4. 

Gaates Segl mangler. 

951. 31 Juli 1486. BergeD. 

Wii Gauto med gudz nadh erchiebiscop i Nidross oc p[awe]* 
ligh s®tles legatus heisa idher alla bendher oc almwghe som byggia 
oc boo i Midhsysla a Agdom kerligha med gudh oc wor andeligba 
bletzan kunnocthgerandhe med tesse wore opns breffwe ath kome ffore 
oss her nw i Berghene besskedeligha men Erlendh Salmwndsson oc 
Torgeir TorieflTsson med brefTwom oc beffellingh a idhra wegna cla- 
gandes wm tesse etFlherscreffne stykke. fforst wm wthfferdher efRber 
doth ffolk som idher tykker ath ther med idher sterre wthgerass en 
idher bor med laghom. Annath war thet ath kirkiom ther med idher 
sere fTraa geigner there eigner som i meine theim med retthas horer^ 
war oc tha wor wyrdeligha brodher biscop Eileff i Staffwanghre ner- 
warandes oc swaradhe ath almughen i flbrnempdhse Midhsyslle hadhe 
sieiffwer giorth breff wm kirkionne eigner oc prestanna rentha och 
rettwgheith som theim ey burdhe offwerdoma. oc haffdhe han ther ffore 
stempth ffore oss tili Trondheims noghre äff almwghen nw ffore eina 
aare oc ffek kosthaldz breff wppa theim tha the ey kom» edher theres 
wmbodz man effther thy som the steropdhe wore. Haffwa wij thetta 
moll ransakath wppa badhe sidher oc wppa thet ath almwghen bliffwa 
i retthe lydhnas oc wyrdingh widh sin biscop som widh sin andeligh 
ffadher oc samaleides widh sin» soknapresta, haffwa wij medh for- 
nempdz wors wyrdelix brodhers biscop Eiliffs samtykke oc andre godha 
manna radhe som nw her ner oss wore giorth tessa skipan oc stadgha 
wm adhemempdher saker. Frorsth skuio wthfferdher effther deth ffolk 
geratz i tesss mathe. effther bondhe edher hustru hwarth there som 
der skall giffWas two marker i wthffcrdh effther thy som gamoll sid- 
wenisB haffWer wsrith ther medh idher. skall tho minne giffwas ther 
som er ey empne tili och mangh bam effther. effther sen edher dotther 
wgiffthom xvj aare gamlom edher meire gifTwas ein mark i wthfTerdh 
och samaleides effther leighe drengh som ffwllse Ion teker. effther 
bam vij^ aare gamalth wtheffwer xvj aar giffwas j» mark i wtfferdh. 
en effther bam som yngre er en vij' wettre goras wthffordh effther 148& («» 

thy som there aldher oc empne ere tili tho nrinne ea j^ Bosak sota fTor 
er saktb. Skall oc nadhemoll wsre i allom ffornempdboin wHifTerdhom 
ffore plaffwa pestilencie oc flatikdomz saker. Item om kirkione eigner 
lofTwadhe fTornempdh wor wyrdeligha brodher ath the skul® igen 
konima tili kirkiom hwath som lagligha kan profTwas ath theim tili 
herer. Item wm thet kosthaldh som the sakadhe wordhe gafT han wp 
widh almwghen fTore wore tillagha oc almughens flbrflaldh skuldh tho 
medh thy skilordhe ath ffere tha olydhnas oc ofTdyrfTwe som almw- 
ghen giordhe oc domdhe of!wer kirkionne eigner som theim ey medh 
rettho burdhe skall almwghen i adhemempdha Midsysle gera honom 
ein winlighan godwilias, tho swa ath inghom er tili tyngsl». Tess» 
fforscrefTne stykke hafTwer fTornempdh wor wyrdaligha brodher biscop 
Eileff samtykth ath hedhanafT haldas skulo oc fTornempdh idhre vm- 
bodzmen a almwghens wegnse. Oc tili meir» wissan her om lather 
biscop EileiT sith jncigle hengi» flbre thetta breTT medh wore. scrifT- 
wath i Berghen manedaghen nesth eflthcr sancte OlafTs dagh anno 
domini mcdlxxxsexto. 

Q) Kan maaske lieses: xij. Orm Anundssön, Prest paa Gerpen, kvitterer Avald og Anstem Olafstöimer 
for Kirkeombndet ved Saude Kirke paa Grenland. 

Efter Oiig. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Spor af del 

nedonunder paatrykte Segl. 

952. 15 Februar 1487. [Gerpen.] 

OUom monnom theim som thetta breT sea asdher hoyra heiser 
jek Orm Anundzsson presther a Gerpene kwnnikt gerande ath tha jek 
wisterade wpp(a) Grandlande anno domini m cd Ixxx vij die sancti Sig- 
fridi episcopi et confessoris kom ther tha beskedeliken man Tor megh 
Awal OlaTsson i rette wmbodhe brodher sins Anstein Ollafsson gud 
hans saal nadhe som kirkia wmbodhet ath Saudhe kirkia haTde. Gaf 
jek tha Tornemde Awald OlaTsson qvitter lidwgher ok aksrelaws, honom 
oc bans erwinghom Tor Tornemde wmbod Tor megh ok minom eTlher 
komandhom. Till ytermere wisse ok bewisingh tha sether jek mith 
jnsigle Tor thetta breT som giort waar degi ok aare som Tyr seghir. 680 i4ea 

Hure Mais$9m, Hr. Haarik KrtmMlilMf Un4eHbfed i Skkiif SjmoU ^vcr* 
Qmmmif 8iemulfs$ön ny Kvitteriiii: for 7J^» o^ Fredf^dk i Anlediüiig af 
Drabel paa Jönind Sondiüfssön. 
Efter Orig. p. Perg. tilh6r. Sognepr. S. 0. Wolff i Saude. Seglet mangler. 

953. du 6 Januar 1488. Bratsberg. 

Ffor iUe danmen som thelthe bref see heller here hielser jagk 
Twre Matsson her Henrick Kromedix wndher fowth j Skydesisle. gor 
alle wittherlichl alh Ihenne brefuisere Gwnwlf Stenulfsson hafde thyn- 
ne wintne meth danmen her wpa radstwen i Skysn ath han hafdhs 
belaleth leyghen och fredkop for Jierind Sendulfsson som fiell gud haos 
wal nadhe. Thii giifaer jagh nw fomffiinde Gwnwlf quith frii ledugh 
och loss paa myn herr» kongens wengne epther thii aih fornaNnde 
Gwawlfs quiUentz war foriaght som han tili forren hafdh» tagith om 
fornsmde teyghen och fredkop. Till ytthermere forwarelsse och sand- 
bed herom hengher jagh mith insigle fore thette bref som giorth war 
paa Bradsbergh jnfra octavas *ephiphanie dominL anno dominl med 
Ixxx octauo. 

Tre LagreUeniKnd paa Hedemarken kundgjdre, at Stein Tkordtsön paa am 
Fader Tkord Tkordstins Vcgne inageskiftede til Fru Magnild Oddsdatter 
GaardeQ Steinrof paa Net mod Jokestad i Faaberg og 12 Mark. (jfr. 
n»ste No.) 

Efter Orig. p. Ferg. i norske Rigsarkiv, sigillatorisk forbundet med f(5lg. Ifo. 

3 og 4 Segl vedhflenge. 

954. 12 Februar 1488. Grefsheim. 

Aue godhe men thette breff se eller höre gier vi vitierlicth 
Torsten Wissen Gwdbrandh Olafson Jon Gwdbrandsson lagrettes men 
a Nesse at vi yarom a Grefsem tisdagen nest efter sancte Agathe dagh 
ar efter gwtz berdh mcdlxxx octavo sagom oc herdom a ath ihi giorde 
jorde skyfthe a en® halfuene velberdigh quinne frw Magnildh Odz- 
dotter en a andre halfuene Steen Tordsson j fwUe ombos fader sins 
Tordh Tordsson.. Setthe tha forde, frw Magnildh Sten Tordsson pa 
fader sins wegne en jord som heder Joqwstadh liger j Fabergh songh 
fra frw Magnildh oc hennes srvinghe oc vnder Tordh Tordsson oc 
bans srvinghe tili everdeligh egi» med alle lothom oc Iwndom som 
tili ten jordh liger. Setthe tha forde Sten Tordsson frw Magnildh j gien 
a fadersins vegne ostre garden j Stenroff med alle Iwthom oc Iwndhom 
indhen gardz oc vthen som tili then jord liger oc leieth hafuer fra 
fonn» oc ny liger thenne jord a Nesss j WUensough prestegieldh fra 
Tord Tordsson oc bans cervinghe oc vnder frw Magnildh oc hennes 148a W!J 

m 

aervinghe tili everdeligh egi® freist oc hiemolth for hvario(m) manne 
gawf oc frw Magnildh Sten Tordsson xii mark j koper oc j klede for 
ihet StenrofT var betre en hennes jord som hon hanom setthe kenneg 
oc han for oss at han hadhe opboreth forste pennigbe oc sederste oc 
alle ther emellom som j kop there kom tili mere rissen hier om hin-^ 
ghom yi yorom jngciller for ihette breff som giordh var ar oc dagh 
som fore sigher etc. 

Bagpaa med nogct sencre Hatod: breff om osihrte gardben j StenrofT 
Csom) fTru Magnild koßte. Tkard TkordsidnB%td(msUt iin Söns Stein Tkordnömi Mageskifte med Fra 
Magnild OddsdaUer, hvorvcd hao fik Sieinrof for Jokeseter, 

Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir, sigUlatorisk forbundet med foreg. Ifo. 

955. ' 28 Februar 14S8. Grefsbeiok 

Alle men som thett® breff sm eller bor» gor iak Tord Tord* 
son witerligth med thette mith oppn» breff atb iak til staar Sten Tord- 
son myn son Ihet skyfTth» som han giordhce oppo myn wegne med 
welboren quinno fni Magnild Odzdotther ath hon sknld» haffn» Sten- 
roff med alls Iwthom oc londom som ther til ligger oc legath haffuer 
wnder segh oc hennas 8&rwinghs til ewssrdeligh egii?. Oc iak skal 
haffu» ighen Joqwssetther med all® Iwndom oc iwthom som til then 
jord liggher wiider mek oc myn erwinghs til ewerdeligh eghis. Oc 
ksennas iak ath haffuse oppboreth afT fru Magnild fyrstha penningha oc 
scßtersth» som hon mek ther i mellom gaff som begges wore koppz- 
breff vd nisser til sanninghen hier om hsngher iak mith insegl» for 
thettsD breff som giorth war afT GfefTssem torstdagfaen i fyrsths fuld- 
wiksD i longh» fasthe anno domini millesimo quadringentesimo octo- 
gesimo octauo. 

Abbed Paal af Hotedöm akj»Bker ttl Esrom Klofter i Sjelland den Arv i 
Löst og Fast, som en i HovedÖen indgivcn Broder Laurenii Peter$sän, 
SAn af en Borger i Kjöbenhavn, ved sin Död havdc efterladt Klostrek 

Efter samtidig Afskrift i Codei Esromensis fol. 186, i den Arnamagn. Saml. I 

Kbhvn. Addltam. No. 113. foL 

956. 24 Septbr. 1488. [Csromi] 

Alle men thette brefT see eller höre Issse hdse wij brother 
Poel abbeth pa Ho(v)ith0en dosier liggyndes i Norye i Opsloo byscops 
dom« ewindeUghe roeth gudh. giore wij wilherUght meih thelle wort «88 1488. 

opne breff tfael wij htflwe ynth oc gifiWet oc vnd® oc giffws t3 
Esroms closter lyggindes i Sidand CO Roskild byscops demnisB all 
then arff i ioor oc i fe» eller smle gaffwe. swo som wor brother 
brother Lanrentz Pstherssen Per Lasses sen som borger war i Kep- 
nehaffn «rffi haffuer effler syn ktere father oc moibsr. Tby for- 
naeflhde arff til faal oss oc wort closter effthar tby at fomsffhde bro- 
ther war wor professus oc ingiffuen brother i wort closter. oc dothe 
i wort closter nw tw aar syen. til ewik tiid at nydhe oc beholle. oc 
skiethe wij fraan oss oc fraan wort closter oc indtil Esroms closter 
forne. arff ioor oc grwnd oc aunet hwat som h»l(s)t neffnis kaan. 
Thij bethe wij alle oc hw»r s^erdelis at i hielpe oc tröste ferne, her 
abbet i Esroms closter at nydh® oc brughe ferne arff oc sielegafliie 
at beholle som ther til bor, thy at wij »re bans fulkommelighe hym- 
mel oc tilstannare. Til ythermere ^wisteen oc forwaringh hsenge wq 
wort inseile with thette wort opne breff oc be(d)ynnis thesse damMe- 
mfBütz jnseyle som ser her Niels äff Tykobyn, Per Lyy af wapn boen- 
des i Borsholm^ Jep foghet borgemsster i Siogborgh lens lonssen äff 
Bisthorp oc Lasse Jwl i Dansthorp at the hsenge theres indsegle meth 
worth vndhsDr thette opne breff. Giffuith aar effther gutz byrdh mcd<^. 
Ixxx^. viij^'. thien onsdagh nsst fore sancti Michels dagh. Tre LagreUemKod kundgjAre et Vidnesbyrd om, at Oest Uolk haTde givet 
til Prestegaarden i Sarpfborg 1 Bol Jord kaldet Holksbol i Borgegerde 
og Borge^Eng til tMrlig Sjalemesee for sig og sit Hus. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Iste Segl vedhenger. 

957. 4 Oktbr. 1488. Veberg. 

Oilom monnom thom som tetta breff see eller hora sender 
Hakon Helgesson vicarius a Twnom ByomAsgwthsson och Dyre Neils- 
son laghretto men q. g. och sina kunnikt gerandhe ath wi warom a 
Wffiberghe j Borgha soknn die sancti Francisci dagh anno domini med 
Ixxxviii<^ saghum och hordum vppa ath serligh quinna hustru Gunborgh 
Tormodz doltor och Hseningh Kok wäre bekendes fore oss och fulle- 
ligha tili stodho ath Gest Holk gudh bans seil nadhe haffwer giffwet 
tili prestbooleth j Sarpsborgh eth bool jordhar som kallas Holks booli 
som ligger j Borgha gerdhe och Borgha sengh til euerdeliga »go fore 
segh och sina warnadha seell j sa matte ath presten j Sarpsborg skall 
halda eth begengilse a hworio aare fore alias wara warnadha seell a 
sancti Olaffs dagh effre med liwss och offer, och »r thet sa ath pre- 
sten thet ferswmar tha vüker gozeth tili sanna arffi¥ingia j gen. Till 1488. 6B9 

sanninde her vm sette foHe Haening Kok sith incigle med warom fore 
tetta breff som giorth war, dagh och aar sooi firra sigher. Jakob Maistoih Prest og Kannik i Throndhjem, ndsteder nyt Skjödc tU Beriet 
JoHssöH, Vsbner, paa Gaarden slore Borg (i Levanger Sogn) i Skaon i 
Throndelagen, da han ved Ildsvaade havde tabt det eldre l^öbcbrev. 
£fter en Vidisse paa Pergament, nedenfor No. 960. 

958. 28 Oktbr. 1488. Oslo. 

For alle ihe dandemen som thette breff see a^der hone, widh- 
erkennes och kwngorer ek Jacob Matzson presther ok canok iTrond- 
heym medh thette mith nsrwarende brefT at ek haffwer rantsakatz ok 
fwnnet i füll» wisso och sannindh ath the brefT som Bertil Jonsson a 
wapn äff mik haffde, wppa then gard som han haffde äff mik kept som 
heyther stoor» Boor liggiandis i Skawn j Trondelaugh «Dro honum fra 
kommen ok forbrsend med andrs bans penning» ok aegSDdelde. Thij 
fornygher ek nw theim : stadfesther och ftilleligh tilstaar i allam synom 
articolom som the liwdhe ath ek haffde seit fornempde Bertil Jonsson 
atthemempdom stora; Boor medh ollom IwthOm ok Iwnendom wtthan 
gardz ok jnnan jnghom wndherskildom i myndra Iwth »der meyre. 
och haffwer han fornoygth ok giort i mith mynn» fforste penningh ok 
ofsthe effther thwy som i wart kawp kom. Ok wil ek ok skal frselsse 
oc heimholle optnsmpde jordh stoora Boor Bertilz Jensons bamom oc 
serffwinghiom for hwariom manne, effther thwi som wart kawp giort 
war. Til ytthermer» visssä oc sanninde her dm bether ek beskedeiige 
men som saa ethc her Olaff Anwndsson prebendatus aath doomkirkian 
i Oslo ElifT Nielsson borgemesther och Gerulff Torkilsson radman ther 
samastadz heyngia syn jnsigl» medh mino fore thette breff som giort 
var i Oslo anno domini mcdlxxxTiij<> a saneti Symonis et Jude dagh. Johannitternes Prior i Värne Olaf NiUsön optager Ol'denftns Velgjörer (Tmi- 
ulf med Hasiru i Broäerskabei, og gjör dem delagtige i alle dens gode 
Cyerninger og de af Paverne fortindtc Indalgenser. 

Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i ChrUtiania. Det paatrykte 

Sog] et affaldet; 

959. uden Dag 1488. Varne. 

Vniuersis Christifidelibus ad quos presentes litere peruenerint 
frater Olauus Nicolai prior sacre domus hospitalis ordinis saneti Jo- 
hannis Iherosolimitani in Varne totusqae conuentus ibidem salutem in 

L 44 domino sempiternam. Noaerint yniuersi nos exigentibus suis merilis et 
beneficiis nobis et ordini nostro pie impensis et posterius per im gm- * 

ciam *iinpendendain discretum vinim [GwnnolfT cum uxore ^ 

jn sanctam fraternitatem ordinis nostri beniuole recepisse. statuentes 
et facientes ipsos participes omnium benefactorum nostronim spiritua- 
lium videlicet matutinanim orarum missarum vigiliarum vesperarum el 
alionim diuinorum ofBciorum factorum et faciendorum in predicti ordinis 
nostri domibus ecciesiis capellis et oratoriis a prima fundacione ordi- 
nis et sie ad finem eiusdem per ampitum tocius mundi vniuersum. gracia 
diuina largiente banc sibi graciam addentes, quod vbicunque interdic- 
tum fberit generale siue ^spesiale ianuis clausis missas audire valeant 
diuinis interesse ipsis autem mortuis ecclesiastica sepultura sibi mini- 
me denegetur nisi quod deus auertat publice sint excommunicati vel 
nominatim interdicti. Item Johannes papa visesimus secundus triginta 
annos et triginta karenos pro testamento et totidem pro sepultura eis 
in domino relaxat. Item Gregorius papa magnus dat eis remissionem 
omnium peccatorum oblitorum. Item Honorius papa 3««. in fine eius- 
dem priuilegii sie dicit quod secunduni deuocionis affectum et sid>sidij 
quantitatem fraternitatem sancte Jobannis lerosolimitani sumentibus 
*yeniam omnium peccatorum in domino polliceatur. Datum Vame anno 
domini mcdlxxxYÜi. 

(^) Udfyldt med en anden Uaand med aabent Rom til Hustmens Navn. Hans Hanssün Säst, Oudleif JonsMön og Rddar Endridsgon, Kanniker, Erik 
Enkssöm Lagmaod, to Raadmiend i Oslo og en Lagrettemand adatede 
Transakript af foregaaende Brcv No. 958. 
Efter Orig. p. Perg. i norske Videnskabs-Selsk. Sa ml. 1 og 4 Segl mangle. 

960. 25 Marts 1489. Oslo. 

Ollom monnom theim som thettce brefT see seller hera helse Yij 
einherscrifTns Hans Haussen Sass GudleifT Jonsson Reydher Endrids- 
son cannuk» ath domkirkionne i Oslo Erik Eriksson lagman Symon 
Henriksson Helgi» Biemsson radmen ther samastadz och Biom Eriks- 
son sworen logrettis man, kserlega med warum herr«&, kwnnokt ger- 
ande ath om warfrumesse dag i fastonne anno dominj mcdlxxxnono 
presenterade oss hedherligman her Llars Janssen ercheprest i Oslo eUi 
permensbreff medh fira bengiand» jnsiglom hulkit breff vij lose, aflf^ 
wersago ok granliga ransakadhe. Tba funno vij thet ok sage wara 
oskrapaA, oplomperath, osksampt, i alle syn« artieolis fult och giR, ok 
med helom jnsiglom, llydandis ord fran ordh inthet tiDeggiandas eikr 1489. (»1 

vndan takande som her eiRher scrifluat star. [iVii folget Breo No. 958,^ 
Till meer viss® och ytthenner» vitneesbyrd hcngi» vij forscriffnie var 
jnsiglffi for thetta breff som scrifTwal er j Oslo dagh och aar som fer 
scriffwat staar. 

TkfoMtolf Sttinssöm, Hr. Odd Alfssöns Underfoged i Skiens-Syssel, indmelder 
til Kong Harn de otermcre Omsttendigheder, hvorunder Lidvard Aslakt- 
$ön driebte Arne Thorleifssön paa Gaarden Bö i Saudlands Sogn i The- 
lemarken. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

961. 6 Mai 14S9? Skien. 

Ldher mynom verdaligom herra och hdgbomffi fyrsta konungfa 
Hans medh gudz nadh Noriges Danmarks vlualdher til Sweriges Vendes 
och Gotes konung hertug i Slesuig och hertug i Holsten Stormaren 
och Ditmersken greffue i Oldenborg och Delmenthorst heiser jek Tio- 
stoUr Swenson herra Ood Alssons vndirfout i Skydasysl» odmykaliga 
medh gad och myn® verdskyldug« tienest ydrom herradom klvngorandes 
ath epther ydars nades breffue och bod» var jek j Herrans garde i 
Skydo mytwiku dagen nest epther krosmessa ^exultacionis a setta aare 
rikis ydars. Tok jek proflf Vm afftak Arne Tolleirson som Liduord As- 
lakson varth at skad» vforsynio. Tok jek fyrst ii viglysinga yitn» skil- 
rik er a bok sworo medh fuUum eidstaff som sa heitha 0ysten Awal- 
son och Olaff Hysingson at Liduord kom til theim samdogres och lyste 
fore theim hwat som Arne Tolleifson haffuer äff faat thet haffuer jek 
giort oc ingen annen. Ther nest tok ii vphaffs vitnse som sa heith® 
Torgiuls Oluersson och Toffue Tostenson er a bok sworo medh ful- 
lum eidstaff at Liduord som skadan giorde kom gangandes til B00 och 
Arne som feil var ther til bodes i garden fore honum. Liduord som 
skaden giorde gek i stogone oc mottte bonden i dornen och spurd» 
maa jek gangse i stogons. swarad® bonden hwi mat thu ey ganga sa 
vel vil jek vnnse tek i skaal som odrom vilt thu vel flygi® tek, settes 
tha Liduordh til bordz och fek i skaall och draak Arne tä som feil och 
Arne tok vid Skalen oc takkads hontim fore. En Liduord sagd® got 
synth jw. swarade Arne som feil jek kan jkke vid thet skraffuet. sagde 
Helge som atuist® sahen er geSben, en liotha myt skraffu« nokot 
swarade Arne laath oss tala vorth fader moll och moder moll myth verds 
ey framare en thaw haffta» varet myth kwnnse ikka vid thet malet myth 
kabbretta keptien®. skraSfaum ikke sa ath myth skraffoum ikke fra oss 
halsbeinet En Liduord sturd» vidher och swaradas ingo. Sagd» en 
Am« bad» «r» orden til och bad« skylu myth tenk» ath karlen kan «82 1489. haStaie eith mrth hierth» hwer mynne» silh. Och stod s» Liduord vp 
och tok sin skolhynn« och talad© tu Torgeir bat oss ganga? lU vok[8in3» 
och j thet samaj stak Liduord lil Arna» ij stynge och Arne fek ther 
ingen skada! äff, stod tha Arne vp och mgth» sin kniff hwar Iheinc 
och stwngo hwer til odrom och giorde hwer annen saren. en Liduord 
stak Arne ü slynga i hoffliud och thet tridi» i joslen och ther doo 
han äff samstwndis gud hans siell nadaj. En Helge ademempder var 
haffder ath dornen och Helge vilde i stogonie igen och hoggej dornen 
i hog en Helge var halden äff bonden j garden. sagd» bondffin til Swen 
bog ikke mannen miedan jek holder honum. En Liduord kom vt och 
lep sin veg nidher at skogen en Helge gek vp i offr» garden. Uar 
thetta vig vonnet a B00 i Sudalandom a Telamarken krosmessas aptan 
vm varet vttan alle gridasladse var och lagliga fore stempder arwing» 
hins dauda. haffüer han och seelh ydher nad borgan fore tekn oc firid- 
kanp och frendom fore beter. kwnn» jek ey sannare proff faa ath tesse 
profitie. staar nw til gud och yder nada vm hans landzuist var thetta 
proff i rettom konungs degi och til sanynd her vm henger jek myth 
incigle fore thetta breff som giort var degi oc aare som fyr sigir. 

Kong Mau frikjender vcd KtnUlercn Jon Paahsin Gwmulf St>aui»gudn tot 
Orabet paa Uorleif og Gunnulf StigMsÖHner ; men Thorgeir AMmundtsöm, 
«om var tiUtede ved Orabet, faar hverken Oag eller LandsvistafKongen. 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

962t 25 Septbr. 1489. Oslo. 

Wii Hans med gwdz nad Noregx Danmarkx Wendes oc Goles 
koningh wtwaldher tUl Swerikx herligh i Sleswigh och i Hollzen Slor- 
maran oc Dytmersken greffwe i Oldenborgh oc Delmenhorst sendher 
oUom mannom them ssotn Ihella breff sea ©dher hoyra q. g. och ^yna, 
ver williom al ther widher ath wer haffwom i heidher widher gwd 
saker godra manna bcmistedher och effther ty proffwe ssom her ffyl- 
gher och efflher thet proff ssom draperenss proff ffylgher giffwith Gwn- 
nwlf Swenwngsson ssom sakergiffl aer giffwith ffore Tolleff och Gwn- 
wllffh Stigh®ss sennerss dawdh ffrii qwitthen ledhogh och tewss ffore 
oss och hwariom manne ffore ffornempde ToUeffz och GwnwUffz dawdh. 
En ffwlkomaligha fforbyodom wer hwariom manne wandradhe ath awke 
»dher awke lalh» widher han hedhan äff wm thetta malL Nema hwar 
som thet gorer wili haffwa fforgiorth ffee och ffridhi och werd» aldr» 
bothe roadher [sidhan]. Var thetta breff giorth i Oslo die sancti Ffir- 
mini episcopi et martiris anno domini mcdixxx nono are rikis 1489. «»3 

wors Noreges her Jon Pollsson proslher at Mario kirke i Oslo cancel- 
ler wor jnsigladhe. Jlem Torghilss Asmwndsson er ffwU athwisthe 
man at Ihe drape ssom han war for tili dempdher och haffwer han 
hwaske dagh cUer landzwislh äff oss. Erkcbisp Gaule, Biskop Hans, Provst Ckrisiiem Pedertsön, Alf Knuluön og 
Oile MalstöH, Riddcre, dömnie Kjöbmmndene (paa Bryggen), i Anledning 
af Borgens Bargeres indgivne Kläger, til inden 3 Aar at bortföre eller til 
Bercttigede at so^lge do Huse, som de uloviigcn eiede paa Siranden, 
da de ellers, med hvad sencre bygges der, skal tilfalde Kronen. 

Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. Segleno vedhaenge. 

963. 3 Oktbr. 1489. Bergen. 

Allom mannom theiu som thetta brefT see edher hora heisa 
wij Gawto meth gwdz nadh erchibiscop i Nidros oc paweligs ssetes lega- 
tus Hans meth sama i^adh biscop i Berghen Cristiern Psedhersson pro- 
fast ath Apostola kirkio ther samastadz AlfT Knwtson riddare oc Otte 
Mattson riddare oc howidsman ppa kwngsgardben i Berghen ksrligha 
meth gwdh oc sancte OlafT konungh. kunnictgorande meth thesso waro 
opno brefTue at anno domini med octogesimo nono logherdaghen nest 
cfther sancte Michiels dagh kome fore oss ppa konungs gardhen i 
Berghen beskssdeüghe men radmennense oc meinogheithen ther sama- 
stadz oc klagadhe ppa kopmennens wm then olagligha bygningh som 
the hafTwa ofTwer strandh meth theres hwsom borgharom oc inbyg- 
giarom til storth forfangh. KrafTde tha oss fornemfde radmen oc mei- 
negheit at seghia ein rett mcllom them oc forscrefTne kepmen. Ran- 
zakade wij tha theres tiltall oc kepmennenee genswar oc damde tha 
meth fwllom dorne efflher war nadige herres konungs breff oc befel- 
lingh ther om swo at kopmennenae skwia fornempde hws jnnan try 
aar nest komandc haffwa afTort edher seit them som them bor ath 
laghom sasiia. en hwar sem sin hws jnnan forscreffhe try aar ikke seit 
haffwer a^dher affort skwlo tha taw hws falla vndhr war nadiga herra 
konunghen oc cronona. Byggher oc nokor äff kepmennen» her eilther 
ppa strandh tha skwlo the hws strax Talla wndher war nadige herra oc 
cronone som sakt er. Til sanninde her om lathe wii hengia war secret 
oc insigle fore thette breff som scrifTwat war i Berghen aar oc deghi 
som fyre segher. «94 1489. 

To L«frettein«nd pta Hadeland knndgjöre, at Gutmar Gutiormwfdm of hmns 
Moder RmgmkiUi solgto tfl Bmlvmrd VegeintdH paa bant Broder b%$9krHm 
Vegoe 12 öretbol i Östre RmH i Jnvnaker Sogn paa Hadeland. 
Efter Orig. p. Perf. i norske Rifsarkiv. Seglene mangle. 

964. 6 Decbr. 1489. Gamme. 

Ollom monnoin theim som thetUe breflT sc agiler hoyi^ scnder 
Halwarder 0stensson oc Gest Beintson logrettes men a Hadalande q. 
g. oc sin» kunnikt gerandes at mitb warom a Gammse som ligger j 
Grana sokn a sanc(e Nicbolai dagh anno doinini mcdixxx nono sogom 
oc hoyrdom a at taugh heldo handum saman afeine halwo Halw(a)rder 
Wegeirsson en afT annare halwo Gunnar Gutlormsson oc Ragnil moder 
hans j Tullo oc lagligo winbode Jngelbrikts br(o)der sins med theim 
skilordom at fyrd. folk Gnnnar oc Ragnill» kendis fore os at taugh 
hafTde seit adernemdum Halwarde Wegeirsyni xii aurte bool jardar j 
eystrsß gardenom j Rudhi som ligger j Jamnaker sokn^a Hadalande 
frialst oc heimholt fore hw(o)rium manne med allom theim lutnm oc 
hmnindum som ther til ligger oc leget baffwer j fra fonno oc nyo 
vtten gardz oc jnnen, vndan Gunnare oc Ragnille oc teira aruengom oc 
efTlerkomandum oc vnder adememden Haiward Wegeirsson oc hans 
aruenga oc efftberkomande til »uerdaeliga eigo til alz affredis, kendis 
oc fyrd. folk Gunnar oc Ragniüse at taugh baffde vp boret äff fyrdm. 
Halwarde Vegeirsyni fyrst iiii mark oc xl j sylffer oc xiiii mark oc xx 
j kapar oc ii mark j femsetom peningom som theim wel aath nogde. 
Oc war tha bittalet fyrsta peningh oc offst® oc alle ther j mellom 
efflber ty som j kaup teira kom fore fyrd. tolffaura^bool j Rudhi som 
fyr segir. Til yttermeir sanninde her vm tha heingiom mitworjncigle 
fore thetta breff som giort war a dagb oc aar som fyr segir. Bispeme Herlag af Oslo og Herman af Hammer, Kantoler Jon Paalsiön, Hr. 
Bo Fleming og Lagmand Erik EriksiÖn frikjende Lambreki, Borgermester 
i Sarpsborg, for Hr. Henrik Krutnedikes Tiltale angaaende el ved BakuM 
byggei Skib, da han beviste, at det var bygget paa DragsmarkM Klosters 
Grand og med Abbed Tkores og hans Konvents Samtykke. 

Efter Orig. p. Papir i danske Geheimearkiv, hüllet. Levning af 4 bagpaa 

tryktc Segl. 

965. 22 Marts 1490. Oslo. 

Wij Herlogh melb gwdz nad bisp i Oslo Herman meth sama 
nad bisp i Hamar Joon Pawelson provast i Marie kirke Norges riges 
canceler Boo Flemyngh riddare howitzman pa Akershws och Erik 1490. 098 

Eriksson lagman i O9I0 giere alle witherlighet ad aarom epther gwdz 
byrd med ^nonogesimo mandaghen nesth epther midfasthe sonnedagh 
ta m satha for rettha i canukke commwnan i Oslo epth^ wor nadi-* 
ghe berres kongh Hanssis breff och beralinghe kom for oss »rligh 
och welboren man herre Henrik Knvmedyke och lalad[he] wppo wor 
nadighe herre kong Hanssis wegnse och sagdhe ad han h[afde b]efa- 
lingh afT hanss nadhs ther wm ath thala tili Lambrikth borgmesth[er 
i] Sartzborgh hwlkidh moll Ebbe Mwnk hadha forre rerth wm j skip 
som fomempde Lambrikth hadhe lathet wp seth(e) oc wpbygghie i Ba- 
hwss .... [h]wlkidh moll wi thoke for oss i retthse och fwn[ne wi] 
skelighe meth the brefT och tilstandilsse som herre abboth Thore i 
Dragxmarke klosther meth alth conwenthss samtykke hadhe honom 
skelighe gifTwidh och tilstondeth ath bygghe fornempde skip wppa 
Dragxmarke klesthers egher tess likes meth skelighe withne som han 
hadhe . . er oss wppa dhet ath Ebbe Mwnk hadhe gifTwidh honom 
ther tili lofT saa ok meth landzfawthens lofT. Ty fwnnoro wi sannin- 
dhe ad rorne(m)pde Lambrikth hadhe ther meth farith redhelighe ok 
skelighe ok sygom honwm hwith och frij for all ythermera tili thala 
ther wm. Til ythermeras withnesbyrdh latha wi Hserlogh i Oslo Her- 
man i Hamar meth gwdz nadhe biscope Joan Pawelsson provasth i 
Marie kirkle ok Erik Erikson lagman i Oslo *tyrkke wore secreth och 
insigls Mrppa thette breff som giffwidh [och gi]orth er aar och stadh 
som forscriffwidh staar. To Lagrettemiend i Romsdalen kundgjöre, at Karl Hannön solgte til Hr. 
Alf Knutstdn Ödcgaarden Aaleseier i Vatne Kirkeso^ paa Sanmöre. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Iste Segl vedhnnger. 

966. 24 April 1490. Oiske. 

Allem mannom them som thette breff see eller heyra sender 
Thidheman Jonsson ok Jon Eriksson swome lagbretthiss men j Roms- 
dhall q. g. ok syna kwnukth gerendhe ath meer worom a Giska dag- 
hin efflir sancte Jheorgii dagh anno domini m cd nonagesimo soghom 
ok herdom ath beskedheligh man Korth Hansson soldhe welbwrdwgh 
man her AlfT Knwthsson eyn edhe gordh som Aala setthir heytyr som 
liggir jnnen fore Hello ok j Watthne kirkio sokn a Swnmere med 
allom them Iwtbwm ok , Iwnnendhom som ther thill liggir ok legeth 
haffwir fra fomo ok nyio wthan gorss ocjnnan oc jngho vndanskyldo 
ffrelsth ok hemholth fore hwerio(m) manne vndhan fomemdh Korth 680 1490. 

Hansßon ok hanss arwinghe ok wndir adernemdan welboren man bef 
Alff Knwithsson ok hans arwinge thill aldirss ok odhals thill ewer- 
dheUgha a^ar ok bethaladhe her AlfT *Kwnthsson samstwndis fTyrste 
psninghe ok mesthe j sylfTer ok j koppar som i kawpp theres kom 
80III honwon well noghde ok thill sannindhe her wm beyngie yy wor 
jnsigle fore theUe brefT sqm gi(o>rlh war dagh aar som fyre siglttr. Jm Atlaki$öi%, Prest paa Molaiid, og to Lagreltemsnd i Thelemarlien fast- 
8«tte det Beldb, hvorfor Thorlak Olaf$$&n efter sit Önske kande faa kjöbl 
^ Markebol i Tkarqldslid, som tilhCrte Molaods Kirke, hvUket han atrax 
betalte. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglenc mangle. 

967. 2$ April 1490. Moland. 

UDom monnom theim som thetta brer sea adher hera sendher 
Joon Asiaksson presther a Holande Halwardh Steinwifsson oc Torgher 
Halwardzson lagretes men a Telamarkenne q. g. oc sina kunnuk gor- 
ande al mith worom a Molande sancte Marcus dag anno domini med 
nonagesimo tha kom ther Tallak Olafson oc vilde loysaa eilh halft 
mark boql j Taralde lidh j nedre gardenom som Uggher j Molandz 
sonk af Molandz kirkio sith ganile [oda]l oc baad fymemdher Tallak 
[okkor] oc fleire af sonknebondonom oc legge werdh vppa hworw mikit 
han skulde girua kirkionne firl fymemd halft mark bool. tha fnnno milh 
saa firi ath fymemdhe Tallak skulde gifua kirkionne eyna waar koo oc 
eith kerlag leggia vppa kirkionne oc thet haftier han betaladh fymemdhe 
Molandz kirkio oc funno mith ey annat firi »fther witzmonum warum 
ath kirkian war bether haldhen af psninghom en af oydhe jordhenne. 
thy maa fymemdher Tallak hafua fyrnemda jordh akera lausaa firi allem 
laglighom agangom. til meira wissp oc sanindhom her wm setthiom 
mith okkor insigle firi thetta bref som giorth war degi oc are som fyr 
seghir. 

Jon Folkvardsön kvitterer Alf ThorldömstSn for Böder for sin Faden Drab. 

£fter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Af 6 Segl ere tilbage 

Levninger af 1, 3 og 5. 

96S. 17 Jali 1490. Folkheim. 

Kennes jek Jon Folquardson logrettesman med thett® myth 
opn© breff ath jek haffuer vp boret giold äff Alff Torbiomson och äff 
hans arwingiom til fulnes som han mek och mynse brodher skylduger 1490. «W 

varlh fore var faders ded Folquard Jonson som hart varth ath skad® 
vforsynio gud hans siel nad®. thy geffuer jek forden Alff Torbiorn- 
son quittan och hans arwingcD fore mek och myn» breder och fore 
alle vare arwingte och epter komande fore forde afTlak. och til sanynd 
her vm tha bidher jek Aslak SoUeson Steinier Torgrimson Biom Ke- 
tiulson Jon Herbrandson Eliff Rolfson vm sin incigte fore thetto breff 
som giorth yair a Folkeim nordergardenom lugurdagen nest fore sancte 
Hargaretta dag virginis anno domini mcdlxxxx etc. Jon PaaUsöH, Provst og Norgcs KanUler, og Bo Fleming, Ridder og Hö- 

vcdsmand paa Akcrshns, kundgjöre, at de efter Faldmagt fra Kongen 

have modtaget Sikkerhed fra Oldermfendcne for de Rostockske fQöbmand 

i Oslo og T6n$herg for, at deres i TAnsberg nu beroende Gods skal der 

holdes forvaret, indtU Kongens naermere Bestemmelse indlöber, samt at 

de knn sknlle steige hvad de til sin Kost tiltrienge og indkraeve sine 

udestaaende Fordringer. 

Erter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. De indvendig paatrykte Segl ere 

tildels affaldoe. 

969. 27 Oktbr. 1490. Oslo. 

VYij efflerscreffne Jon Polsson prost ath Marie kirke j Oslo 
oc Noriges riige(s) canceler och Boo Flemingh riddere oc howitzman 
vppa Agershwss, gare alle viderligt at effler then befalingh ther wij 
nw hawe äff wor nadige herre, om the kopmen äff Rozstock som ere 
i Oslo 00 Tonsbergh etc. Tha hawe wij nw swa fulbordt hans nades 
bodh och befalingh meth the kepmen äff Tonsbergh swa at theres ol- 
dermen Clawes Vrese och Reynolt hawe giort oc satt oss pa wor 
nadige hcrres wegne ful vissen och forwaringh swa i mathe, at alt 
gotz som nw i Tonsbergh er och kopmennene tili herer i hwcss niade 
thet helzst wäre kan, thet skall stonde ther forwaret tili rette, oc in- 
ghen stedz vnfercs eller forwendes for en ther kommer eith annet 
skickelse, vppa fra wor nadige herre. inthet skule the och kope eller 
selie meth noghre wor nadige herres inbyggere ther for innen vden, 
swa myket som the kwnne forwende til theres kost, en theres skulder 
mwge the och wtkrefBe hwar the helzst hawe them oc forware vnder 
samme loffte som for siger. Thette stonde wij them fulkomlica tili 
effler then befalingh och fulmacth ther wij hawe äff wor nadige herre. 
Datum Asioie jn vigilia apostolorum Simonis et Jude anno domini 
mcdxc nostris sub sigillis. 60B 1491. 

LagrettamiMMleiie Bjirm T^ioslolfäidm og Sttm Amessm kand^öre, ttiAmmd 
Aealdiiöm solgtc lil HergjuU Halvardsiön og Chmulf Amundstön 6 Marke- 
bol i Qindyrituga paa Haddeland i Raudland Sogn (Thelemarken). 
Efter Orig. p. Perg. tilhör. Sogneprest S. 0. Wolff i Saude. Seglene mangle. 

»70. ved 14 April? 1491. Axvik. 

Ollom mannom theim som thetta breff se eller hera sendher 
Biom Tystolfsson Swen Arnesson logrettes men q. g. och sina kwn- 
ukt gerande at inith Yorom a Axvigb som ligher i R0dela(n)d sokn vm 
Tiburci nw nest anno domini mcdxcj^ sagom oc hordom a ath their 
heldo handom saman äff ena halffuo Annnder Awalsson en äff andra 
halffno Heriuls Haluardsson oc Gwnuir Amundsson med thy skylord® at 
fornemder Anunder Awalsson stad fesUß oc til stod at han selde Heriuls 
Haluardsson oc Gwnulf Amundsson vi marka bol jorder j Gindyrstugo 
som ligher a Haddela(n)d j Rodeland sokn frelsth oc hemhultk Tor horiro 
manne fran seg oc sinom rette aryings oc vnder fomemdom Heriuls oc 
hans rette arvinge til everdaeligo eigo med lutum oc Ivnynom som til 
ligger oc liget haffuer med fyske oc fygte oc alle veide stadom yttan 
gardz oc innan kendes oc fornemder Anunder j samma bände bands ath 
han haffdae yp boret af fomemdom Heriuls ferstsß penig oc hofuerste oc 
alle ther j mellum kommo effter thy som j koup thera kom oc sedan 
selde fomemde Gunnulf fomemdom Heriuls sin del i fornemde jord fran 
Sek oc sinom rette arvingom oc ynder fomemdom Heriuls oc hans rette 
amingom oc til mere sanind herum hengom yi yor insigle fore thetta 
breff som giort yar degi oc are som fyr sigher. AndßTi NiUtön, Provst og Prest i Hjerdal, seiger til Steinulf Sveinstän H 
Markebol i nedre Saudland, Bom tilhörte Biskoppen og Domkirken i Hammerm 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

971. 28 Septbr. 1491. Urdal. 

Ollom monnom them som thette breff seer eller hor^ lesses 
kennes jak Anders Nielszson presther i Hierdal ok prouast ther samaß- 
Stades at jak haffwer solth Stennwlff Swenson ij markseboU i nedne 
Saulandh med fiisk ok foglom ok allem yedom stadom som tiil ford». 
jord liggher ok ligit Chaffwer) fra forn» ok ny ytthen gardz ok innen 
fra myn herrs biscopp ok domkirken i Hamar ok ynder Stenwlff Swen- 
son ok hans eming» tiil ewerdeligae eygse ok all affredes. kennes jak 
ok forcl». ombodszman at jak haffwer opp boret ferst® penningh ok 
effstie ok allem ther i mellom som i kopp ockert kom thi giiffwer jak 1491. 009 

tor^^, Stenulff ok hans eruingse qwitthen for min heme biscoppen for 
mek ok for myn ofilher komand» tiil sanneng» hinga^r jak mith inseglas 
med Torlefisz Halwordsons insegls for thett® breff som giort var i 
Vrdal sanct® Michils afilben anno domini mcdixxxx primo. Fire Lagrettemiend kundgjöre, at Reidar Borgarssön, Gmmar Jonnim of 
Skeldulf AnundstöH solgte til Svem AmessSn 8 Markebol i Lofigamrdem 
paa Thceiie i Vioje Sogn (Thelemarken. jfr. nnste No.) 

Eftor Orig. p. Perg* tühör. Sogneprest S. 0. Wolff i Saode. Seglene nangle. 

972. 3 Oktbr. 1491. Hylgedal. 

Ollom mannom them som thetta breff see eller hora sendh^ 
Biom *Stystolfsson Hauardher Nielsson Swndreth Redarsson och Tor* 
giuls Tofsson logrettes men q. g. oc sina kwnukt gorande at myth 
vorom j Vinnie sokn a Hylgedal manaedagen nest effter Mikkil messa 
anno domini med Ixxxx primo sagom oc hordom a ath ther heldo 
hando(m) saman äff enas halffuo Redar Borgarssön Gunnar Jonsson och 
Skelulf Anundersson en äff andra halffao Swen Arnesson med thy skyl- 
orde ath fornemde men Redar oc Gunnar stad feste oc til stodho thet 
jarde kop som ther selde fomemdom Suen Arnesson fyro marka hol 
jarder j Lofst garden a Twetom som liggher j Vinnie sokn en annor 
iiii marka bol jarder j fornemdom Lofst garde a Twetom j samma sokn 
selde fomemder Skelulf Anunderson teslikkes annor helthane fran sik 
och sina retthe aruige oc vnder fornemdom Swen Arnesson oc hans 
retthe aruingom tili everdeligsD eigo frs^Isth oc hemhul for huargom 
manne vmed lutum oc ^luningom som til liggher oc leget haffuer med 
fiske oc fygte oc allom veid» stadom vttan gardz oc jnnan kendes oc 
fornemde dande men Redar Gunnar oc Skelulff j samma skylorde oc 
hande bände ath ther haffua vp borit äff fornemdom Swen Arnesson 
forstas penige oc hoffuarste oc alle ther j millan komma efter thy som 
j vort koup komm oc takkam vi honom kerlig» for sina goda betallan 
som en godan dande man. oc til mera saninde tha hengium vi vor 
insigle fore thetta breff som giorth degi oc aare som fore saegher. 1492. >, Pnsl i Lifterdal, og 5 

B«r$aruiii, Gmmar JoiutSit og SluUi 

8 Narkebol t Lofljordtn paa TkeHle i 

Eder Orig. pa« Perg. i Deichmann« Bibliotl 

vedhsnge 4 og fi 913. 3 Mai eil. 14 Septbr. 1492. Hylgeland. 

UUom msnnom them som thetta brcff se eller hera sendher 
Hans Larensson preslher j Laugherdal Hauarder Nielsson ToUef Hid- 
nardsson Roal Torg'hersson oc Tor^uls Toßsson lo^rettes men q. g. oc 
sina kwnukt gorande at mit vorom j Vinn(i)e sokn a Hylgeland ob 
he{l)ge kors dagh anno domini m cd Ixxxx 2** sagom oc herde a alh Iher 
beldo haodom saman äff ena halffuo Redar Borgarsson Gwnnar Jons- 
son en äff andra halffuo Swen Arnefison med Ihy skylorde at ToH*. 
dande men seide IToHoin. Swen Tyre marka bot jorder j Lops jordene 
a Twelnm soin ligger j Vinoie sokn oc theslikes Skelulf Anundersson 
annor iiii marka bol jorder j samma Lops jorden a Twetum j forde, 
sokn oc thera goda dande quinnor til slodo som tera odal var for gndi 
oc lyste Tor goda dande men oc dande swena hnat Uiere goda dande 
men gorde thet sludo te vel lil ffran sik oc sina rette araighe huat te 
voro fedde eller ofeddß nsr eller ferre oc vnder forJo". Swen Ar- 
nesson oc hans retle aruige lil everdeligc eigo med lutnm oc ^luniingom 
som til ligger oc le^t haffuer med fiske oc fygle oc alla veide stadom 
vtlan gardz oc jnnan. kendes oc rori«. goda dande (men) Redar oc Gwnnar 
Skelul oc theras goda dande quinnor slad feste oc lil stodo j samnw 
bände bände at ther haffde seid forde, jord fr^lsso hemhulth for hnarinm 
manne oc vp baret alf fordom. Swen Arnesson forste peningh oc helT- 
uersle som j koup Uten kom och lakkorn vi fordom, Swen for belalad 
som han oss betaladc som en goder dande men som var viii mark 
gwbf som oss vel at nokde oc til mara sanind la bedium vi tesse goda 
dande men henga sin jnsigle for thcita brcff etiler thy vi srum ey 
jnsigles men sielffue som giord var dcgit oc are som fere sagher. Haiti LaurtitMiiii Preit paa Vtnj'o og 6 andre Mieiid kandfjörc, at Tkorgeir 
Smduifaän m. D. aolRtc til Thof Thargnriim Ihaate i Midlbden i Vinjo 
Dg pantsaltc Thoraidslid i Mulaiid lil Aaihild ThorUftdatter. 
Rflcr Orig. p. Verg. i Dciclimajma Bibliolh. i Chrislietiia. 3dic Segl man)[ter. 

974. 1 Mai eil. 17 S(!pll)r. 1492. ainglias. 

UUom niannum theim som thetta breff se eller hera sendher 
iluns Larensson prcslher a Vinnie Swen Arnesson Sundrcth Redarsson 1492. 701 

Gregordh Biornsson Drengman Helgesson logrettes men oc Herbiorn 
Torgiulsson Eil Hakesson mogamen q. g. och sina kwnnkt gerande at 
mit vorom j Vinnie sokn a Ringhussum manns dagen nest eflir kros 
messo anno domini m cd xc u^ sagom oc hordom a at ther heldo han- 
dom saman afT ena halOuo Torgher Sandulfsson en äff andra halffuo 
Toff Torghersson med thy skylordae at forder. Torgher selde fordom. 
TofT vii marka bol jorder j H(u)aUene som ligger j Mitbon j Vinnie sokn 
fneist hemhnith for buarium manne fran sik oc sinum rette arwingom 
oc vnder fordom. TofT och hans rette arwingom til euerdeligsD eige 
[oc oddall ^ med lutum oc *laningom som til ligger oc legeth hafTuer 
med fyske oc fygl® och alle veidestadom vttan gardz ocjnnan kendes 
oc forder. Torgher i samma handa bände stad fest» och til stod at for-* 
nemdh jord skulde vara ffrslsth oc hemhulth for huarium manne for 
nnüandes och ofoddom^ jtem kennes iak oc forder. Torgher at iak haf- 
foer seth Asil Tollefdotter xii marka bol jorder i Toralzlit som ligger 
j Moland sokn for forde, jord Huallene a pa thet at ingen skal a ga 
henne eller amaga nokor man oc Asil Tollefdotter lofuade thet at 
ingen skulle pa henne vengan j sina daga thet sam tykte oc hennes 
vmbodz man Vlff Estenson a ty male oc dande men a horde som sa heta 
Swen Amesson Tof ToUefsson Vluar Gunnarson Swenken Torgiulssson 
Solue Torgiulssson at aller hennes forde. Asil eller hennes aruinge a 
tala forde, jord Huallen eller hennes barn. jtem sporde en forder. Tof 
sik fore om nokor var then med dande manna rade thet viste at ford. 
jord yar ey frsils ta suarade forder. Torger oc Asil at ford. jord skal 
var(a) tik frseils fore huarium men oc sa marger otalen dande man a 
horde. jtem kopte oc forder. Tof ii markabol j samma forde, jord af 
Drengman Helgesson oc afT Leffuard Hoksson frsils for huarium manne 
som fore sseger. kendes oc forde, dande men Torgher Drengman oc 
Leuard at te hafde vp boret af fordom. Tof forst® penning och hof- 
uerste oc alla.ther i millum efTter ty som i kop tera kom. oc til mera 
saninde her om hengom vi vor insigle fore thetta breff som giort var 
degi oc aare som fyre ssegher. 

('} Tilföiet over Linien med en senere Haand. — (') I Randen er iilskrevet 
med anden Haand og Henvisningstegnbid: jtem kennes jek forder. 

Torgher haffwe oppe boreth ix kor log j owergySlh afT Toff 
Torgersson. TOS 1492. 

Bbko|) Eiii( af StaTwfCt ktmdgjAr, al 0mm 
Urat VtfiM bar tfift og faaet hau Tilg; 
Paabud iUe bavde ofgravtt dtn frtdiitt 
gaardat, *»» (t Liget nu maa blive ligg«: ^ , _ 

Forilrinf paa Landikfld. 

Eiter Orig. p. Perg. i Arendali MuMun. Segl«t naiiglcr. 

»15. 20 August 14S2. udenSteiL 

n ij Elir med gudtu nadh biscop j Stafuingher helssom ollom 
nonnom them lom Ihette bref see eller b«ne kerlig-ba med gndh kun- 
BHkt gemde med tfaette vortb aapne bref at beskedele^h man Guma- 
atf Olarsson baFnar vareth i wort myane far segh syn bustni oc syn 
bam hoatra bara for thel vlydne som thee oss giorde ath Ihee laütc 
Swenangfa Aslakgson liggs i kirke gardeii iij aar eflber at han var 
fanden fore vtbslagber oc vor profuast bsdb Ihem paa von ve^ia 
hannom vpgrafae oc vthkaate oc hafne nu saker godz oc gods miHna 
bflßastadb vnth oc tilstadh oc Iramdeles vndbom oc lilstedbom at for- 
skrefne Swenonga krop maa liggs na Tramdeles i kirke gordb som 
kommen er med andhrom gods kristnsi manne tJik oc hans saal Myfuc 
med adhrom godhom cristnom selom nyaUi(n)dh» faelagre kirke ban. 
gwaa bafner han oc variUi i reet niynn» for Uien skortningfa »am hon 
haftaergiort paa vor lande skyldb v aar f);iri]leden. Tbij gefue wij 
honom qnitb frii oc allingea aakterelauaan for oss oc ollom vorom 
eftherkommandom och ollom tber kwnne paa klagbie for forskrefne 
saker. TU saninde ber om hcngbe wy vort secrete inscglie for Ukette 
bref som giort var feria 2b infra oclaaas sssumpcionis Marie Virginia 
gloriose anno domini mcdscij. 

Ba^tat lamiidigt: Gaf OS forde. Ganulf gard . . fwe 

tesse saker. ___^__ 

Ingtrid SütitUtv tetter«r en Del Jordegodi pai O^andeae til ea ny Frm- 
tatde ved lulligt ftm Vmiiiert AUar i Hanma-t Domkirke for line Br4- 
drei Biikop Finboget a! Bergen og Hr. Olaf Nihtini, ain Uoders Ragit- 
hiUi, Husbonde Jönindt og BOrna Agalai, Thorert og Birgillas Sjele, 
■■ml Torunder itn Sdn Gndbrmd KUmattubt for Livilld denno Prcbmde, 
hvortil HRmmeri BUkopper efter \Man Dsd ■kulte bave jai patronttiu. 
Efter Orig. p. Perg. i norike RigiarfLiv. Seglet nangler. 

976. S AprU 1493. Hammer, 

J nampn fadbers oc sens oc thes helge andhe ameu. Bekennis 
iak Ingridb Nilsdotther at tbenne weroldh oc Iben ene benne fylgber 
ter forgengeligben oc allh wordher tiU inthet som ey i gudbs faeidber 1493. 703 

wendes. Tby hafuer iak ofwerwaegith then heidber. inackt oc fram- 
dratt som myn steckt biscop Finbo i Berfwsna ber Olaf Nilsson min® 
bredrse. Ragnildae myn modher Jaerwndh myn kser» husbondh®. bans 
oc myne barn Agatha Thorer oc Birgitt® had» her i iorderik» oc 
medhan gudh bafuer them tili sin» signadbs nadhe anameth octbeyres 
godz oc »ygedete ene nw tili mik falnae. ber mik forthy saa betenke 
oc tiUsee at then alzmectughestse gudh beholdher ewerdeligh lof bey- 
dber oc wyrdningh af theyres oc mit godz oc belstb i then stad oc 
kirk» som the hwiless oc iak meth gudz nadb huxser oc hopsess ner 
them iordhes oc bwiiless. Tby wil iak at allom skall wittberligbet 
wars at iak meth raade gudz oc myne betzst» wennerss bafuer lagkt 
tili beige fem vndber altar» i Hammarss domkirke tili ein® pro- 
bend® mith oc myne for®ldres godz. saa at tre messer i hwari® wiku 
fore them skall holdes ® m®dhan werdben standber. Ein mess® hwar 
synnedagh de sancta trinitate. annen msBss® hwar midwikudagb fore 
all® cristn® saalo oc then tridi® om fredaghen af the beige fem vn<- 
dber oc memoriam de beata virgine meth thet ®mbeth® tili er *factbet. 
Hafner iak lackt tili thet altare fore alle wäre forscrifn® saale oc 
fore alle cristne saale primo Hanastad liggendes oppa Totbn som aar* 
ligb rentther ij pnndh. alth Dragh® som liggher a Totbn rentter j pundb. 
jtem alt Byy som liggher pa Ness a Heidmarken som rentther ein b®f- 
seid® smer oc ij budher arlighe. jtem alt Bierka som liggher i Rii- 
dcbo som aarligb rentter ij pundb. jtem efre estre gardhen i Blistadh 
som liggher i Riidhebo (i) Nasawgb sokn rentther iiij budher aarligb®. 
jtem Hafswal® som liggher i Riidhebo som aarlig® rentter iij budb^. 
jtem Ly0d®stadh® som liggher i Lin®stad® sokn rentther j pundb. 
jtem alt Jonsbergh oc halfPalbergh oc halft Olafbergh rentther ij pundb. 
jtem Hof oc eith warp som liggher iFlensen myth i elw®n® rentther j 
budh aarlighe. jtem nerdst® Byy som liggher i Vingher sokn i Soll- 
eygber rentther ij pundb aarlighe. item Steenrof som liggher i Nes- 
sokn oppa Heidmarken rentther ij pundh aarlighe. item [Fi]®dherstadb 
rentther [j] budh. jtem Fialstadh som liggher a Ringheriik® rentther if 
pundh. item Swadzstad ibidem rentther ij* pundh. oc Hwaall edegardh 
som liggher a Ringheriike rentther j pundh. jtem Tollaugewald oc j 
Budh® ein oyre gyll®n af hwar thcr®. jtem Harestadh som liggher i 
Riidhebo i Hwmblestadsokn rentther ij* budh. jtem adhel Amoth i 0y- 
stredaalen rentther j budh. item Qwerness ibidem rentther ij budher 
aarlighe. item Steins warpet i Lawghen. J swa matha at thette forde, 
godz skall Uggh® ewerdeligh tili thet forde, altare oc er thett® myn 
yttberste willi®. skipan oc testamentb som iak hafuer nw giorth oc 904 1493. 

ingfaen snnan skipan slull gieress meth theU 
tneih skall gudz thieneste iampnligs opps hal 
meth wyrdeligs fadhers biscops Hennan i 1 
capitelss raadli oc samtyckl tdIIi oc forientfa n 
QemenUson then altares reoUe swi «I han ab 
«Itare meth alth Ihel ^dz ther er tili tedher t 
om sine Ursadagfi» oc han lalher messe oc i 
haldea som fore sigher. ^Gn nar gndh kaller 
Bon af. tha skulle biscope i Hambre hwar ep 
eighedom som kalles jus patronatus tili thc 
sidben som er btesth beqwemmeligh tili Ihet a 
oc godzet Tylgiffi och halde gudz thieneste iai 
sigher. Oc tili fulkommaltghe sladfestningh o< 
pan oc testamenlh skall slandhce ock obrygdeli 
beditb wyrdelighe herre biscop Herman i Hau 
0[slo] her Jon Polsson prost at Hariekirke I 
Alfason riddare her Hans Pedhersson her Karl 
mas canicke i Hambre oc Lasse Hwss a wapi 
fore thette bref som giort er i Hammar annc 
dringenlesimo nonagesimo tertio annen dagh p 
marss domkirke. 

Herlil er Ted 9 Segl beriet fOIgeiide Aiieii paa 

Wij cplenchreffne Torbenn Olaenn pia Hoff, 
Amnnd Ellingtenn paa Grana Tontenn Olienii paa Frt 
Wanng, Pranndti Haaiuenn y tiuudall, Cbriilienia 
Hammer, ach Hog-enni Bordienn, kienndes mell thetle 
«ch neanige capitclt y Uaminer wiilherliglt er, it th< 

nenti brelT lywdennde« om hellige femwunden altira fannderinnge vsr melt alle 
BJnne tilbenngenndea jnadsegle wrorderffuilt legligesle wakamfcritl vdj bDc miade 
jnndlill saalennge alt the Swennike fall her jnndt rdj lanndelt melt therii krigi- 
migtt aar elc mdlivij, Iha finnge the eblanni anndeti fall pia thetle wnndcTfeile 
breff ach reffue aaa alle jaadseglenn ther fraa. Till ylfaermere winodeibordtt alt 
aaa y Banndhedt er aom rDriehrcffuit tttar halTuer wij benngdl woro jnndsegle 
uedenn fore. GUffuett paa Aloo theoD vij dagfa Scplembrii aar dCc mdlivirj. re Ligreltemfend paa Nci (Hedemarken) kündbare, at Amt Faaltiän 
KUae <jtT. No. 889) «olgle «in Gaard Tkoreglad 1 Thrötteo Sogn i Gud- 
brandida! med 2 Odegaarde og Kvternebrug til Hr. Alf KnttIttSn og Fm 
Magnild Oddtdaltrr. 
Eher Orig. p. Perg. i nortke Higiarkiv. De 3 Segl vedhengt. 1493. 705 

077. 23 Oktbr. 1493. Grefsheim. 

Allom mannom theim som thette breff se eller hone heksom 
vi Torsten Vlfson Jon Gudbranzson oc Engelbrekt Erikson lagrettes- 
nien pa Nes i VUenhoff sokn pa Heidmarken kerlig met gud kungo- 
rendes at anno domini m cd nonagesimo tertio varoin vi pa Gressen i 
forscreffin geld sancle Seuerins dag sagom oc hordom at beskedelig 
man Arne Palson Klavas selde oc affhendede velbyrdegom man her 
Alflf Knutson oc heiderligse quinne fru Magnild Odzdotter jerder sina 
liggendes i 0yorsokn i Gudbranzdalen pa Trotten sa heitendes ferst 

Torestad met tva oydegarder ^ met teires querne- 

stode oc all» andrsß luter oc luninder som vndcr te iorder liggia oc 
leiget haffusß fra forne oc nye Vltan gardz eller innan frelsser oc heimale 
for horium manne fra seg oc sinom ervingom oc vnder velbyrdig man 
her AUT Knusson oc he^iderlig quinne fru Magnild forscreffner oc teires 
ervinger til seuerdelig eigse oc alz afraedes. kiendes oc fornerad Arne 
sammadag for os oc fleire gode men ther nervarandes at han hade vp 
boret forste psening oc sideste oc all® ther i mellom Csom) i kaup 
teires kom sag til fulte noyse for forscreffner jerder met teires tillun-* 
ner huar te holst liggie kunna. til saninge her vm tryktom vi vor 
insigle for thette breff som scriffuet var dag oc ar som for seiger. 

Bagpaa samiidigt: Breff vm Torrestad med sin» tillunner j Gud- 
brandzdalen och ij ode garde med thertes qwerne stad som her AUS 
Knwdsson kofte och frw Mangnyl tyl ewareliigh eye. 

(0 Aabent Rum i Origioalen. Jon Throndtt&n skjcnker sio Brodcrdattcr Thora Thorgilsdatler { Markcbo 
i Gaardcn Linderyg ved Skcd Kirke i Bamble. (jfr. No. 919. 1033.) 

Eiter Orig. p. Perg. i Dcicbmanns Biblioth. i ChrisUaoia. Scglcnc mangle. 

978. 25 Novbr. 1493. Linderyg. 

Thet kiennitz jak Joen Trondzson oc fulkomelig» tilstender 
med thesso myno breffwe at jak haffwer vnlh oc gelfwet Thoro Tor- 
giulsdotter brodradotter minne eyt marka) bool jardae j Lind[ery]g sr 
ligger firir nordan Skeidas kirkise j Bambte med luthom oc lunindom 
som tili ligger oc leigit haffwer Ifraa fomoo oc nyo vttan gardz oc 
jnan, freist heimholth oc aakiserelaust firir hwariom manne ifraa mech 
oc mynom arffwingiom oc wndir ffyrnempdo Thoro Torgiulsdotlher oc 
hennar arifwingte tili ewerdeligee eigo oc altz aOhedis. Till sanindse 

I. 45 706 1494. 

M y tlei m a yw bewüsning hmmt w», bider jak beskedeUgs men som 
swaa heith» Vlff Rikardzsson Reidar Haluardzson oc Stoff Mattesson at 
hengis sHn jnclgl» fore thetUe breff med myno som gyorth war aa 
Linderys^ sancte Katherine dag anno domini med xc tercio. 

Bagpta med tamme Haand: breff for j marke boU jard» i Linderygfa. 
Tr« La^tteBMKiid kimdgjöre, at Ulf GrimstSm kjöbte 3 Öresbol i Skag^ 
ikfi^iii i Andebo Sogn paa Vritfold af Thorer Retdarssön og hans Hustni 
Lf» Alfsdaiter, samt 2^ öresbol i 8«mme Gaanf, som rar hans Odel fra 
gammel Tid, af Ketil Anundssön og Board Siemhjömssön, 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkty. 1 og 2 Segl vedkcnge. 

979. 29 Juni 1494. HanehoH. 

Olhim monnam theim som thette breff see eDer höre sender 
Ki®til Annndhson Helleik Tiostolffson Gunnar Niilsson swomer logret- 
tes roen q. g. oc sin® kwnnicth gierendbe at mytb warom a Hana- 
holthe i Skidhwghe sokn som ligger a WestefoUen anno domini m cd 
nonagesimo quarto om sancte Piedher oc sancte Paals dagh soghom oc 
hordom a ath the heldho handom saman äff einno halffwo Wlff Griims- 
son en äff andro halffwo Thorer Redharson oc Liifwe Alffsdotter eighen 
kono bans, kendis tha fornempd hion Thorer oc'Liifwe ath thaw haffdhe 
seit fornerapdom Wlff Griimsyni triggi» auras bool j eystr» Skagha- 
twelt oc norste^ som liggher i Andhebw sokn a WestfoUen meth lutam 
oc lunnindom som ther til ligger oc lighet haffwer fra fonno oc nyo 
wthan gardz oc innan fra fomempde hion Thorer oc Liiffwe oc vnder 
adhernempdan YUff oc bans aerwinghae til ewerdeligbe eygho oc alz 
affredes. Jtem kendis oc Kisetil Anundhson oc Bordhe Stenbionson j sama 
handerbande meth beggis theiris konor jaqwaedhe at thaw haffdhe selth 
tratnempdom Wlff Griim syni halfft tridhia oyris bool i samrsD joordh 
Skaghatweit som bans odhal er fra heidhnom bawgh fra fomempdom 
hionom Kistil oc Bordh oc Iheris konors arwing» oc vndher tiidnemp- 
dan Wlff oc hans arwing® til ewerdeligh eighae. Jtem kendis oc thesse 
fornempd hion at thaw ol try haffdhe vpboret forste psningh oc 
effste oc al ther j mellom som j kawp terre kom for fornempde jordh 
Skaghatweit. Thil saninde her om hengie wii war insigle for thette 
breff som giort war dagh oc aar som for sigber. 

Bagpa« med senere Haand: Breff Om Skagetuetha vj' oris booL i4d4. 707 

Broder Jokatmes, Prior og ComnriMarhiB for 8i Mari» Kloiter «f Bemhar- 
dinerordenen i Bergen (d. e. Nonneseter), optager Hr. Nils HenrtkMsön 
med Hustru (Fru Ingegerd Oltesdatler Römer) i Broderskabet, med Rot 
iil Rt antage »ig cd sierskilt Skrifkefader. 
Efler Afskr. med Arne Magnussöns Haand i Barth. C. 506-507. 

980. 22 Septbr. [14]94.' Bergen. 

Omnibus hoc scriptum cemenlibus frater Johannes prior et 
commissarius monasterii beatissime virginis Marie ad sanctam trinita* 
fem ordinis sancti Bernardi salutem. Noveritis nos exigentibus suis 
meritis nobis et ordini nostro impensis et impendendis devotas perso- 
nas dominum Nicholaum Henrici cum conjuge sua [Ingigerda Ottoni6 
filia^ in confraternitatem ordinis nostri benigne rece()isse, faeienles eos 
participes in vita ^simili et in morte omnium bonorum opemm spiri- 
tualium, que fiunt in omnibus ordinis nostri monasteriis usque ad finem 
mundi, videlicet missanim horanfm jejnnrorum vigiHarrum disciplinflrwii 
et indulgentianim, auctoritate vero apostolica adduntur eis grfttie spe- 
ciales, quod aliquis confessor ydoneus possit eos absoltere ab Omni- 
bus peccatis suis quantumcanque enormibus et sedi apostoUce reser- 
tatis, impendendo eis plenariam remissionem ac sanctissimum jobileom, 
et hoc quotiens artieolus mortis eminebit, et si illorum obitas nobis 
innotuerit, idem ofßeium fiet pro eis sicut pro fratribus nostris dilec- 
tissimis in monasterio habitantibus. Datum Bergis snb sigiUo confra- 
temitatis nostre, xxij die Septembris anno etc. xeiiif« 

(^) Suhm, Danm. Bist. XIV. 336, henförer dette Brev nrigtigen til 1394. Jfr. 
Lange, Norske Klostres Historie^ 503-504. — (') AfskrifleiM Irabno Rma 
or ller odfyldt efler Gianing. Ckrtstiem Pederit^H, Prov8l ved Apostelkirkcn, og 3 Raadmieiid i Bergeo 
ndstede Traoflakript af Brevene ovenfor No. 877 og 894. 

E/Ier Orig. p. Perg. i norske Rrgiarkiv. Segleno mangle. 

981. 14 Oktbr. 1494. Bergen. 

Thet gerum vij Cristienn Pedurs son proffast ath apostulff 
knrekiu. Asmund Saulmundz son Jon Styrckars son ok Niels gullsmid 
radmenn i Berghen godum monmim viturliglh med tbessii wom opnu 
breffe ad wy haufibm sed ok yifier lesit opin breff med oskoddum ban- 
gandi jnnsighm so latande ord epter ord sem her seger. [Nu folge 
Brecene So. 877. 694.'] *0g til mere sannenda her vm settum vor 
ffymefnder menn vor jmisigle ffor thetta trannskrifftar breff skriffal j 

45* TOB 1495. 

Bergen, ypp a siaUTa Kalixsti messu pape vm baostid. anno domini 
mniesimo qnadringenlesimo nonagessimo quarito. 

Bagpa« med Mmtidig Raand: bref vm norska gozilb. Odallss bre6L Birffüiu Otreksdaiter, Abbedttse, og LafrtuU» OUfuön, Confessor geoeralis 
i Mknikelif Kloster, bygsle en KloslreUi Tomt % Bergen til Klaus Käufer, 
Hmu Fisker og Jokim Faltig og Efterkommere mod 10 Skillings aarlig 
Tomteleie. 
Efter Orig. p. Perg. i Bergcns Museum. Bfgge Seg) vedbenge. 

982. 5 Februar 1495. Bergen. 

In nomine domini amen. Wij systr Birgitta 0lrekx doUr 
abbatissa i Munkaliifwes klosir ok brodhr Lafranz Olaff son confessor 
generab's ther sama stadhz widhrkenm» oss medh ihetla wort nsrwa- 
rendhis opna breff ath wij hafwa medh begghiss conuentz samthykt 
bykt beskedhelighom mannom Clafws kamper ok Hans fiskare ok Jo- 
chim fatighe eena wora klosters thopt som ligghr nedhan fore bakbw- 
set nesth Arwidh Swens sons gaardh xj alen langh ok x aina bredh 
medh thy skilordhe ath the skulo behaldha fornemda grundh i thera 
fiirs dagfaa ok theres spthr komandhe ok skulo the gifwa x skillingar 
i redha pieninga a hwario aare i lopta leigfao i retthe kepstefno thet 
aidbrsta korsmesso wm hosten wtban alth hindhr ok roothe mslee. Ok 
wm swa »r at thoptaleigban wordhr jkke betaladh hwart aar, ok vppa 
then tbima som for »r sakt tha hafwa the siselfwe sith breff forbrwthiL 
Til meere wisso henghla wij beggiss wora conuentz jncigle fore tbetha 
breff som scrifwat war i wort fornemda kloster Munkaliif anno domini 
mcdxcv. wppa sancta Dorothea apthan. Tre Lagrettemiend paa Sunm^^rti kundgjöre, al Larens Kok solgte til Hr. 
Alf Knutssön Ödegaarden Äskt i St. Peders Sogn (Borgund) paa Sunmöre. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

9S3. 30 Marls 1495. Borgnnd. 

Ihet kenniss wii efftherskreffnie men Kaarse Torkelson Baardk 
lonson oc Thorstin loonson swomse lawrettis men i Swnmer ad wB 
warom i Borghwnd som ligger i nordr» Iwtten i forde. Swnmoor^ 
manedaghen nesth effther roydhfasi» swnnedagh anno domini m cd xc 
quinto saghwm oc hordom upp» ad beskeligh man Larenss Kock saldhe 
welboren man her Alff Knwtthso» ein edke ioordh som sa hether Aska^ 149&. TOB 

oc ligger for swnnen StottiB i sancts Psedh^rss kyrk» soghn med all 
Iwthwm oc Iwnnendom som dher til ligger oc leyet hawer fra forn» 
oc nyo vrttan gardssz oc innan oc fra sigh oc synae »rwingb® oc 
wndher for^«. welboren man her Alff Knwthson oc hanss »rwingh» 
til ewerdelighs egb® frselstb oc akserslawsth for hwsrye manne, jtem 
kenniss oc for^ie. Larenss Kock ad ban bawer vppboredb mynst« peen* 
ingb oc mestbs som i kawp theress kom som bonom well aatb nocdb». 
Thil ykbermeras bewiisningh ber wm tba bengbs wU waar jnsigls for 
tbette brelT som giortb war dagb oc aar som (orte sygber. 

Ba^aa med sencre Haand: kobe breff paa Aske som ligger tüU Giskm. To La^eiicmiend i Romsdalen ikoadgjöre, at Offen Eiiuur$tm sollte til Hr. 
Alf Knutstön og Fni Magmild Odätdaiter hvad han eiede i Boltö i BoUö 
AaiUng i Romsdalen og Ekreim paa Gossen i Okerö Sogn. 
Efler Orig. p. Perg. i norskc Rigsarkiv. Isle Segl vedhfenger. 

984. 28 Oktbr. 1495. Giske. 

Ibet kenis vi eptber screffne men OlaflT Olssen ocb Aubym 
Assersson logrettes men y Romsdal gere vy vitberligih med tbetUi varth 
opne breiT atb vy vare a Gizsks in die apostolorum Symonis et Jndbe 
anno domini mcdxc quinto saghe ocb berde aa bandber bandb tbere 
äff eine balffue velbyrdigb man ber Alff Knutzsen riddberen affandbre 
halffüe beskedeligh man 0sten Enersson, i saa motbe atb 0sten for* 
screffne solde ber Alff Knutzson ocb ffru Magnildb Odz dolter saa 
mekitb som ban otibe y Bellison som liggber i Romsdal y Bollisen 
otingb ocb saa mokitb som ban otbe i Ekrim som liggber y Gossyn y 
Okroy kirke sogn som breffuet vtuiisser, ffraa segh ocb sine erwingbe ocb 
vndher ber Alff Kniitzson ocb ffru Magnilde Odzdotter ocb teres ervin- 
gbe Uli everdeligb eyge. ocb kendis och fomefTnde 0sten atb ban 
haffde op boret minsthe pcningh ocb mestbe som y kop tbere kom saa 
banum vel atb nogdhe. Tiil mcre saninde ocb beuisningb tba benge vy 
vare jncigle fore tbette brefT som skrefr(et) var aar ocb dagb som 
fore sigher. 

Bagpaa med senere Haand: breff om Byolleso ocb Eckrym i Rwms- 
dall som ber Alff Knutson kiofTle äff 0stcn Enersen tiill eysdom. 710 i495. 

KrkeMfkofp ßmth ki|iidlgi«r, «t haa ander m VUiUto paa MedmUmt lod 
ßßrmtld Olafuim lOre forskjellige Vidaer angaaende ham Hnstni ^«fcis 
Odelsret til Gaarden övre Krokslad i Skaan i Orkedals-Fylke, der i flere 
^tliegge hayde yttrei i hendes SIcgts Eie, medens alencLandakyld afen 
öre den tilkom Presten paa Orytmg. 
Eflet Orif . p. Perg. i nortke Yidensk. Selsk. Saml. i ThroBdhjem. Seglet maogler. 

985. udeD Dag 1495. ThroDdltjen). 

Wij Gauto medh gudz nadh erkebiskop j Nidross gera wi- 
therligit medh tesso woro opno breiTue at anno domini minesimo qua* 
dringentesimo uoiiagesiino quinto tha ivj wäre i wor wiseterangh i 
Medellhws kom ther for oss Herwaldh OlafTson uppa syn hastni wegna 
Aasa medh theim hefTdar witnom som hser eflter nemfnis om fornempda 
Aasa odalssiord Krokstade liggiandes i Skawn i Orkadalls fylke efHer 
ly som wi hade honom forelactht ath ban skalde ther komma medh. 
synom witnom om fornempda jord, vittnade tha Gannar llagnasson a 
Stokkom at han roynnis kono som Aasa Sigurdzfiotter heit som sath 
aa Q^rale, oc hon war odalssman tili Krokstade som kallas olTregarden. 
Endrid war Aasa son oc erfTde sama Krokstade efTter syna moder. 
Bersuen war Endrizson oc erfTde thet oc efTther syn fader. Tore war 
Berswens broder oc erffde thet sama efilber honom. Gertrud wer Toriss 
syster oc erfTde hon sama Krokstade. ETT(t)her Gertrud wäre iij dother 
ij beita Jngeborga tridia Aasa som sr fornempdz Herwaldzss hnstru, 
oc fornempda Krokstad kom uppa henniss part tha som byttis mellom 
henne oc hennar twem systrom. Feder aa Hwale hafTuer ein afT theim 
systrom oc Jon aa Hallasether i Cleppbo then andre. Item Joar Lo- 
densson hermpde oc synss Tader ord som en lITTuer at Tornempdajord i 

Krokstade haffuer legit vnder adhemempdan etthlegh efiler ty som Tor j 

seigher. Item her Haluard i Hedelhws vitnade at tha han kom tili 
Medelhvs lifTde Tore Tornempde oc Tylgde Krokstade, oc Gertrud effter 
bonoui, oc sydan the fleire som TorscriTTuat star. Item vittnade Sigurd 
a Syolestade at han horde aldre annat en fornempd jord log vnder Tor* 
nempde ettleg som nw sacht a^r. Item Anderss a Bierghom sora ther 
uppTodder ser, oc hanss Tader oc Tader Tader vitnade at han herde aldre 
annat om Tornempde Krokstade en som nw sacht cer. Yore tesse Tor- 
nempde vittne reidebwne at swerie Tornempdan vittrasbard o« te^ 
kan widrtorflua. Sagde the oc at thet wv flestom kunnoctfat at aTT tette 
Krokstade offre garden gar eit span afT i landskyld arlige som thenne 
ettleg Tylgt haTTuer som nw ler sacht, en presten i Gryting eigher then 
j ere i landskyld arlige en inghen eigher ther meyr vthi. Toke wi 
Torscriffha witnisburd i wore visetering som Tor seigher oc ransakade 1496w 711 

thet ytherlige boda i MedeUhws oc i Skawn oc ly latha wi tili meir« 
wisso hengia wort secretum for thetta brefT gifTuit i Trondbeim sama 
aare som fer seighen 

Bagpaa: BrefT vm Krokstade i Skawn i Orksdals fylke. Jon AslakstöH, Provst paa Gerpen, Sretti Haakomssö», Prest paa Bd» og OUif 
Thiwalds9ön, LagreUemand paa Grenland, kvittcre paa Garder Kirkes 
Vegne Bergulf Drengssön for 16 Huder, hvorfor Gunstein ThorstcinssAn 
havde pantsat 4 Löbsland i' Flateland i Hjertdal til samnie Kirke. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i ChristiaDia. Seglene vedhenge. 

986. 25 Februar 1496. BO. 

Ollom monnom theim som Uietta bref sea sedher hora ssendher 
Joon Asiakson profwasther a Gerpene Swein Hakonson presther a B00 
och Olaf Tharaldhson lagretesman a Graelande q. g. och syna kunnuk 
gerandhe ath mith worom a B00 j presthegardenom a sancti Matthias 
apostoli dagh anno domini mcdxcvi heimthade mith a kirkiene wegna a 
Gardene af Bergwlfue Drengsson xvi hwdher firi eina jordh som hei- 
ther Flathalandh er liggher j Hierdal j Hammars biscops dorne som Gun- 
stein Tosteinsson hafdhe seth fyrnemde Gardene kirkie iiii laupa landh 
i fyrnemde iordh thy frelsadom mith fymemdom Bergwlfue jordene 
bonom och bans erfwingiom a helge kirkionne wegna eflher almogans 
radbe til euerdelighe eignar. Til mera wisso oc saninde setthyom mith 
okkor jnsigle firi thetta bref som giort war degi oc are som fyr seghir. To Lagrettemend paa Lom kandgjöre, at Qvnnild Hahardedatter gar Ktr- 
ken paa Mo S Koleier, som hun eiede I nordre AdüUettid, td Bönnehold 
for sin Sjiel. 

Eftcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Forste Segl vedliieoger. 

9S7. 5 Jnoi 1496. Mo [Lom]. 

Ihet kennis iak Jon Siwgurdhsson oc Alff iEiwindsson sworoe 
logrettis men a Loom q. gudz oc sin» kunnikt gorandis ath mith waar- 
om a Monom swnnedaghen nesth eflher corporis Christi dagh anno etc. 
cdcx^ vj^ saghom oc herdhom a ath Gunnilde Halwordz dotther gaff 
oc vnthe then helghe kirkio a Monom oc til presthebolith heil oc heil- 
brighdhe fore sine saal oc sik til benehaldz swa mykilh hon aalthe j 
nordre gardin j Adulszstadhe til awerdhelighe eygho gudh henniss saal 
naadhe oc sagdhe thet wara fem kooleigher. Til sanind her vm heinghe TIS 1496. 

▼y waar incigle Tore thetta brefT som scrifwet war aar oc dieghi som 
fyr segfair a fymempdhom Monom. 

Bagpaa me«! tamtidig Raand: brefT Om 0dilstad. 
(«) Uden TviTl Skrivfeil for XC. Tretten Lagrettemnnd paa Voss kandgjöre, at de lovligen tUkaldte af Fni 
MagmUd Oddsdailer have andersögt Marfcstenene melleai störe og läle 
Aifi^i^'iii paa Voss, og fandet, at Jorden Sönderager, som Gmdrid Bod^ 
wtrsdatter i laragere Tid bar brugt aden Hjemmel, med Rette ligger til 
Fra Magnilds Gaard störe Ringheim. 

Rfter Orig. p. Perg; i norsko Rigsarkiv. 6 Segl tilovers. 

0S8. 1 Oktbr. 1496. Riogheim. 

Alle men som thetta breff seer eller bore göre wy witherligth 
epther skreffhe men OlafT Anvidssen Sivrdh OlaTson Lanrens Anwidsson 
Sven Halstensson Bordh Odssen Issac Kaliessen Erik Kaliessen Kelel 
Brondwiflsen Hagnnss Halstenssen Toriin Pederssen Jon GwUesson Sven 
Gvttonnsson Laurens Torstenssen och OlafT Endridsson ^suaret lagrettis 
men oppo Voss qv«de gud och sine, kvngere vy ath vy vare a störe Rin- 
gim som liggher oppo Voss y sancte Micelis kirke sokn logherdagen 
nesth epther sancte Miccls dagh anno domini m cd xc sexto lagligh 
tili krafTdher äff velbyrdigh quinn» flrw Magnildh Odzdotther ath skode 
och see och grandeligh ransake sydher agher som liggher y störe 
Ringim fTrw Magnildz lordh som Gvdridh Bodverdoler lenghe fwith 
halTuer, ginghe vy tha samstwndes saghe och grandeligh ransaketh 
stengardh och mardsten som var mellum störe Ringim och lille Ringim, 
varth tha stengarden och mardstenen sydher agher tiil störe Ringim och 
varth störe Ringimss egner oppo alle sidher a sydher agher, krafTde 
tha fTrw Magnild godemendz brefT eller beuisningh hure hun kom in 
y then sydher agher y störe Ringims egner, svarede tha Tomempde 
Gvdridh enghen brefT eller beuisningh hafTde hun ther Tore hure then 
sydher agher kom vndher lille Ringim, krafTde tha fTrw Magnild oss 
tiil ath vy skulde sigbe eppther varth samvidh och som vy vilde an- 
sware Tore gud huath eller sydher agher liggher tiil störe Ringim eller 
tiil lille Ringim, Tvnne vy tha saa Tore epter vart samvidh ath sydher 
agher liggher tiil störe Ringim ath epter the lignelsse som vy kvnne 
see som Tor skriflin stör. Thiil mere saninde her om henge vij vare 
insigle Tore thette brefT som giorth varth aar och dagh som Tore sigher. 1497. 713 

Frederik König sielger tU velb. BUnd Hr. Henrik Kru m eä ike sin Gaard Skeg- 
gen paa Bryggen i Bergen, som han havde arret efter sin Broder Äl^ 
hreki König. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv, meget afbleget. 4de Segl mangler. 

989. 12 Marts 1497. BahusI 

Jek Fredrick Kenick gier vittherlicth for alle meth thette müh 
obne brefT at jegh hafTucr solth skieth och aiThendhet oc meth thette 
mith ohne brefr sseller skieder oc afTbendher ffraa miigh oc myne 
arfTuinge oc jndh tili velbyrdugh man her Henrik Kromdick ridder tili 
Bryniagh oc bans arfTuinge tili ewigh tidh en myn gaardh Jiggendes i 
Bserghen paa bryggen nest sondhen op tili lagmantz gaardh oc kalles 
Skegen hnilken gaardh jeg seriTuedhe efFther myn brodher Albreth 
Kenick, oc kiendes jegh megh at hafTue vp baareth afT fomemde her 
Henrik penninge oc fuldh wasrdh for fornemde gaardh efflher myn 
eghin neghe som i vort kep kom tackendes hanom for godh betalingh, 
oc skall han oc bans arfTainge nydhe bruge oc behoHse forscreffhe 
gaardh tili ewigh tidh meth alle sin tilligelsse i tenghe (oc) i brsedhe. 

oc kiendes jeg [arffuingse] inghen dell eller rettighedh at 

hafTue i forscrefTne gaardh efTlher thenne dagh i nogher maadhe men 
skall blifTne hoss fomemd her Henrik oc bans arfTuinge som forskref- 
fuit staar. Oc beplictber jeg meg oc mine arfTuinge at flrij [hiemte] 
oc fuldkomelighe tilstaa fomemde her Henrick oc bans arfTuinge samme 
gaardh meth alle sin tilligelsse i tenghe och bredse som ffer [er] 
rorth Tore huer mantz tilthale som ther kan paa thale meth rstthss. 
Sker oc saa thet gudh forbiwde at fomemde her Henrick oc bans 
arfTuinge ey ffinghe fomemde gaardh for myn vanhiemelsse skuldh tha 
beplictber jegh oc myne arffuinge fomemde her Henrick oc bans arfT- 
uinge saa godh en gaardh igien atuederlsßgge fomthen noghere hindre 
hielperede eller igiensigelsse ther emodh i noghere maadhe. Till yt- 
thermere forwaringhe oc [fastheedhj hengher jegh mith jndsighellnedhen 
theUe müh obne breff tilbedendes hederlighe oc [beskedhelige] mcn her 
Ame Gundersson fforstandher i Castelledh Oluff Haquonsson S(i)wordh 
Haquonsson oc Marqwordh Stake raadmen i Kongelde at the oc bs^nghe 
therres jndcigle meth mith fore thette breff. Datum [Bahuss]^ ipso die 
beati Gregorij pape anno domini med xc septimo. 

(^) Ulseseligt; forste Bogstav er B, og det sidste syncs at vtere S. 714 149T. 

To Mmid kndlo^re, at Bmmrd Artmtön KJAble «f m Steter Elm Armes» 
dmiimr 2 öresbol i Gaarden Aln0$ i Flöte (nn Kort) Sogn, Nef AatUog 
(i Romsdalen.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske RigtarkiT. Scglene vedhenge. 

990. 9 April 1497. VedO. 

Allom mannom them som thetta breit eee eller hera belsar 
iaeh Erik Arneson och JSngelbreckt Arneson q. gad och syna kun- 
nockl gerande med wart opne brefT ath Bard Arneson kepthe afT sinne 
syssther Elin Amedotther ij eres bol j AInnes j Flotha kirkia sokn och 
i Neess attungh med o(Uom) Iwthom och lunnendom fra fomo och ny- 
ghia for iiii korbigh, strags betaladh, ITramdelesstaadoijkerlaghj ghen. 
thet ena gafwom wij fev^^ men Erik och iCngelbrekt Ebnes sone sener 
lil, och stadfestom thel kepth som the sysskeniin giorde och annath 
keriagch gafue the oss iGngelbreckth Kolbiemson och Johan Arneson. 
thy stadfestom wij thet twegge eres bol kop kuith och frelstz for hua- 
riom manne wndhan oos och warom «ptherkommandom och wndher 
iGngelbreckth Kelbiernsson och lohan Arneson och wndher therras 
»rwingom til altz odals. Til ylhermera wisso saetfcer iach Erik Arne- 
son mith jncigle for thetta breff och «pther thy min broder JSngel- 
breckth hafwer ekke jncigle bedis han beskedeligs mans jncigle Olaff 
Arneson til ythermera forwaringh. Scriptum Widhen anno domini 
mcdxcvil *sone fBorten dagha »pther paska. Biskop Bermtm i Hammer mageskirter fra Bispestolen to Gaarde Luwie i 
Aals Fjerdiog, Morgen Sogn, til Siefan Guttormssön og Andres Thorgeirg^ 
tön, mod Gaardene övre og nedrc Vang og 15 Lispund i Gulle iJevna- 
kers Sogn (Hadeland). 
EDtcr Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 7 Segl Ycdh«nge 1, 2, 3, 4, 6. 

991. 9 Septbr. 1497. [Oammer.] 

Vy Herman med gudes nad biscop j Hammar kunnuckt gierom 
«flom mannom ath anno domini med xc vij Ilagerdagen nest effler nati- 
iiitatis Marie giorde wy thette iordeskifTte med wort hederligx capituli rade 
«led Staffan Guttormssön och Andres Torgiersson. fßngie wy tha for<le 
'Staffan och Andres ij garde som hethe Llundhe liggiendes i Aall i 
Horgene sokn a Hadeland som fer haffuer lighet wnder biscopxstolen i 
Hammar som arlige renther üj* pund med luthom och lundhom som 
ther tili ligger etc. inthet wndertaket. ffingie wy ther moth ighcn äff 
forde Staffan och Andres vi eres booll i nsedre garden i Wange och 
vi i effre garden och i part i Gull« som ligger i lamnaker sokn med 1497. 7W 

luthom oo lnndhom som ther tili ligger och lighet hafliier fra forno och 
nyghe inthet wndertaket. Gull» renther xv linspund a huarie are en 
forde bade gardene i Wange renthe ij pund a huario are. Tesse ner- 
uarendes then tiid thette lordeskifTte giort war hederlig man her Feeder 
lensson canik i Hammar och sokneprest a Gran Andres Aroundsson a 
wabn Borgher Torsson Lasse Ainundsson Orm skarffStaffanGuttonnS- 
son Andres Torgiersson logrettes monnom som sine jnsigle hengie for 
thenne cirographum med wäre jnsigle som giort war aar och dagh 
som for sigher. 

To Miend kundgjöre, at Helge Bjömssön solgte til Hans Haakontsön ^ Mar- 
kcbol i Sappamo i Trygstad Sogn (Borgesyssel). 
EflerOrig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

992. 20 Decbr. 1497. Bredegg. 

Ouom monnom Iheim som thetta breff se eller heyra sender 
Sten Gunnarson och Albriclh Hanson lagrettes men Cq. g. och sina) 
kunnocth gorende ath mith warom i Bredegh som ligger i Esbergsokn 
och i Trogienborgs fiierdongh pa sancte Thome apostoli afftan anno 
domini mcdxc septimo sagom och hordom a ath Helge Biornson veder- 
kendes ath han hadhe salth Hans Hakenson eth halffth marka bool i 
Sappamonum som ligger i Trygxsladha sokn med lutum och lunnen- 
nom som ligger och ligith haffwer i ffra ffonno och Ul nyo vtangards 
och innan ffrelst och hemholth flFyry hvariom manne i ffra Helge och 
hans erwingom och vnder » Hans Hakenson och hans erfTwingom til ewer- 
deligh ego och alz affredes, holde the ther handom saman Helgie och 
Hans vederkendes Helgie i samma handerbande ath Hans Hakenson 
haffwer bittaladh Helgie ffyrsta pening och offsta som i kop tera kom 
badhe ffor iakwedhe och iordhewerdh. til mera visse och sanninde 
hengiom mith war jnsigle ffore thetta breff som giorth war dagh och 
aar som ffore siger. 

Herlag BUkop, Narvß Thorestön Erkopreat, Erik ErikssöH Lagmand sami 

Borgermcster og syy Raadimend i Oslo vidnc, at den paa Akert Thing 

vcd ulovlig Budkavle samlcde Almue fra Hr. Knut Alfssöns og Ficres Len 

vcdgik, at den var fltievnet did af Bönderne i Ncs og Odal, og at de 

intet havde pna Hr. Knut eller hans Tjenero at klage hverken för eller 

nu. Udatedcrne lyste derefter hver den ibr Landraademamd, aom efter 

denne Dag opskar eller adlöd $\\g BndkaYle, og Almuen lovede at lyde 

Hr. Knut og alle Andre, aom havdo Rigets Len af Kongen, samt betale 

hvad de efter Norges Lov pligtede. 

Eller Orig. p. Perg. i norsko Rigsarkiv. Mfinch. Saml. Af de 11 Segl mangle 

9 og 10; de övrige tildola im. 993. Februar 1498. Akers-Tlijog. 

Vü HeHoiT taed gudz nad biscop i Oslo Narffwe Thores^ron 
ercheprest Brtck Ericksson fagman j Oslo Helge Biornsson borgemes- 
ther Gerotff Torki(l)8son. Tordh skaat Gwnnar Hakonsson. Bertill kock. 
Torgeir Palsson Jon B[iar]nesson oc Sigurd Hellia^sson radmen ther sama 
stidx gere alle wtdherligt at tiisdaghen nest effther kyndelsmesso anno 
domini mcdxc octauo wäre- wü a Akerssting widh Akersshuss tha som 
almwghen afT all Akershwss leen oc afT flere gode herrers leen her 
swnnan fieldz i Norige woro ther samblade at thinge. kom tha tili them 
welboren man her Knwt AlfTson riddere oc hewitzman oppa Akershwss 
oppa wor nadige herre konnung Hansses wegna oc spurde almwghen 
at hwar fore the wäre saa forsamblede helder hwo som them hafTde 
saa vtkommet helder oc om the haffde honom noghet at skylde hel- 
dher noghen aflT hans thenere. Huilkit almwghen swarede offiier alt 
oc hwar fore segh at the bondher aflT Nes sokn oc Oodall haffde them 
vtkommet med theres budkaffwie som the haffde ferst opskoret som 
wäre brente a ein endhe oc hanck i andhen endhe oc wiste ey hwat 
som thet gialt oppa for en the komme tili tingx. Oc sagde segh alle 
saman oc hwer serdeles inthet at haffue forno. her Knut at skylle helder 
nogre äff hans thenere hwarke äff the leen som han n[w haffuer helder] 
äff the leen som han forre haffde. Wore tha almwghen beger[ende] 
äff fornc. her Knwt at han skulde holde them med Noriges l[agh . . . 
. , . swarede] tha her Knwt at han wilde thet gerne gere oppa wor 

nadige herre konungx wegna oc gerne wilde . . . al- 

almwghen skulle icke haffue omaget segh thi her Knwt 

äff them om ther war skulle icke haffue them i 

flock oc folge med them igen. Tha swarede almwghen . . . 

noger swadane men skulle wäre i theres selskapp. 

[Loff]wade oc all almwghen oc hwar serdeles fore segh 

the skulle aldrigh her effther noghen tiidh vtlope [efflher] swadane 
owiise mentz budkaffwie. Fframdeles oppa [wor nadige] herres konnng 
Hansses wegna oc Noriges riges bisland lysde wii fornc. Herlogh 
biscop i Oslo med the gode herrerss oc flere gode [mentz] samtycke 
som tha nerwarendes wäre fore all almwghen at huilken äff them hei- 
dher noghen andhen riigher helder fatugh vngher helder [aldradher] 
nogher tiidh her eflther dyrffues at skeere opp swadane budkaffwie 

som the nw giort haffue oc huilken som ther eflther loper 

hwo som thet holst wäre kan. tha skall han wäre san landraademan 
bade wor nadige herre konungx oc saa Noriges riges 4498. 717 

Ihet skeer saa at wor nadige herre konung heldher noghen hans nad 

gode men som land oc leen haffue äff hans nadhe tilbiw- 

dende oc serdeless mackt liggher oppa. Framdeles loffivade oc all 
almwghen oc hwar serdeles fore segh [ath the skulle] her efflher wäre 
forne her Knwt i sine leen oc the andre gode riigens men hwar om 
segh i sine leen effther thy konung haffuer hwar serde- 
less forlent her i righet hörige och lyduge i alle mathe oc giffue oc 

gielde them alth thet som them beer vt at giffwe oppa 

wor naduge herre konungx wegne effther Noriges lagh som gamall 
sedhwane haffuer warit her i landet. Till sannind her oui oc ytther- 
meire stadfestning at thette skall obrygdelige holdes som Gresigher 
sette wii wort secretum oc inzigle fore thette breff som giort er aar, 
dagh oc stsdh som fireseigher. Arne Atlakssön og 3 andre LagrcUcmsend vidne, at Ragnild ThoresdaUer 
og Katrine Germundsdailer solgtc til Amund Arvidssön sin Arvelod cfter 
Gudmund Olafssön i Birke paa Veldre i Ringsaker Sogn. (Uedemarken.) 
Efter Orig. p. Pcrg. i noi'ske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

994. 5 Marts 1498? Oslo. 

Ollom monnom them som thetta breff sea eller horee kienness 
yy Arne Aslacson oc Nilss Olsson Gunnar Torstensson oc Haraldh 
Gudmundsson swarnae logrettessmen q. g. oc syna^ kunnucht gerendess 
ath vi varom j nedhre Mypingghen saagom oc hyrdom beggiess there 
ordh oc handhebandh Araundh Aruidsson oc Ragnyl Torerssdotther oc 
Kadryn Germunsdotther oc seeldhas tha Ragnyl oc Kadryn fornempdhs 
Araundh saa mykyn arffuedeldh som them var tiil falleth epther Gud- 
mundh Olafson badhe j los» oc j fastte j medall gordhen j Byrkie som 
liggher a Veldhr® j Ringiess okersonkn fra segh ok syns eruinggae 
oc tiil fornempdhsß Amundher ok hanss eruingghse oc bytaleth tha han 
mynstsß peningh ok mest® oc alth thet i thera kiop kom quither oc 
lidugher oc akierelauss for haarae mannas ther meiree saningh tha hen- 
giom vi vorth insiglae for thetta breff som saa eithae Arnes Aslaacson 
Nilss Olsson Gunnaer Torstensson oc Haraldh Gudmunsson. Datum As- 
loye in secunda feria post dominicam quadragesimam anno domini 
m cd cxviii.' 

(1) Uden Tvivl feilskrcvet for: mcdxcvüj eller maaske for: mdxviij. 71B 1408, 

Kmti Alf9$m^ HOTddiniiid pta Akdribos, pitttoetter iQ Erkebiikop Gmttle 
i Nidaros Björ9m og Eüärö Godt (i Halmö Sogn, Naamedalea) for 200 
Mark Penge. Qh. No. 884. 1015. 1019.) 

Efter Yidisse af 1 August 1539 i norske Rigsarkiv. 

905. 28 Decbr. 1408. Kastelle. 

For alle ihe som thette breff see eller here kiennes ieg Knadit 
Alssenn ridder och heffuitzmand paa Aggershuss att ieg hafTuer nu 
tagett tili lens afT werdugste fader her Gauthe erchiebischop i Nidross 
tou hundritt marck penning xvi ß regnnett i huer marck, war Iher wdj 
xl Dauids gildenn regnede for xxx ß huer thsre thett andre alsamena 
i rede penninge for huilk® ijc. march penning seither ieg hanom i 
pantt mitt gotzs Berieen mett the garde oc egnn ther tiill ligg», skall 
bans naade hafTue oc beholde tiill pantt forschreffne Berion oc Berias 
gotzs i fyre samfelde aar fraa thenne tiidtt mett th« skiloordtt att thend 
landskildt som band innen thesse iiij aar opbere oc anname skall aiT- 
qaittes afT swmenn xii ß for huar s pundt. End er thett saa att gotssti 
worder ey igenn lest indenn forschreffne iiij aar thaa schall thett falde 
wnder hellige Nidross domkircke tiill ewindelig eyie for saa mange 
peninge som thett werdtt er effther skynsame manne metordtt. War 
thette begges wore samtickse oc gnod willie, oc QM) mere wisse her 
om att thett saa fast oc wbredeligenn holdes skall lader iegh hennge 
mitt jndseglle nedenn for thette brefT gifTnet i Castelle dosier widU 
Kungeell fierde dag jwl® anno domini mcdxc octauo. To H»nd kundgjOre tngerid Aslaksdaiiert TilstaadM om, at bendes Hm- 
kond€ Tharleif Thordssön havde aolgt €hmUik Uahmrässim ^ MariLebol i 
Bjirke i Hof Sogn (Röyrdal paa Vestfold). 
Efter Orig. p. Pcrg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Scglene vedha^nge. 

996. 17 Februar 1499. Hof. 

Ouom monnom theim som thelta bref see sedher hayra sender 
Beint Sebiernson oc Olaf Eiuindzson q. g. oc sina kunnuki gerandis 
at mit varom a Hofue som ligger i Hofsokn i Reyrdale simnadaghen 
i falla viku fasto anno domini mcdxc nono saghom oc heyrdom at 
Ingerid Aslacxdotter kendis for os at hennis bonde Tolleif Tordzson 
hafde seit Gunleik Haluardzson j* mark bool iardar i Byerko som ligger 
i Hofsokn freist oc heimholt for haariom manne fra segh oc sina ar- 
uinga oc vnder fornemd Gunleik oc bans aruinga tili «uerdaligha eigo 
oc abs afrsdis kendis oc fornemd Ingerid for os at fornemd Tolleif 
hennis bonde oc hoon hafde vpboret fyrsta pening oc efste oc alla 1499. 71» 

thmr i millan efter ty som i kaup teira kom for fornemd f mark bool. 
Til ytermeira vissa oc sarniind her vm heinge yy Taar indgle for thetta 
bref som giort var dag oc aar som for seigher. 

Bagpaa samtidigt: Breff for Byerk®. Erik Eriksiün of Thormoä JonsMdn, LaginiDnd i Oslo og TOnsberf , tildömme 
Hr. Henrik Krumtdike Gaarden Texlene» (i Vaaler), som Amtand Jonssöm 
efter Laste Mu$*$ Död havde faaet sig tildömt af Erkebiskoppen og det 
norden rjeldske Rigsraad, nden at den, som havde Gaarden i Pant, var 
anevnet dertfl. (jfr. No. 895.998.) 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Et Segl, paatrykt nnder Breret, 

er affaldel. 

997. 9 Marts 1499. [Oslo.] 

OUom monnom theim som ihette breff se eller bore sender 
Eric Ericsson oc Tormodh Jonsson lagmen i Oslo oc Tonsberg quiediu 
g. oc syn» kwnnockt gerande at kom fore oss oc radmennena vppa 
commwnet rigens radh offuerwarandes midfaslo logherdagh anno domini 
mcdxcnono äff eynne halffao velbirdigh man her Henric Krwmdig rid- 
dare hoffuidzroan vppa Boohwss äff andre halffuo Amund Jonsson a 
vapn. talade tha fornemd her Henrik til Amwnd och sporde honom aatt 
for hwar skuld han baffde tagit ein gard i fra honom som hether Tex-^ 
laness eller meth hwat rett han haffuer folt then garden sidhen Lasse 
Mwss dod bleff eller bans fader som godzet baffde panthat, Amund 
swarade oc sagde at han haffuer folt thet efflher then dom som han 
fik vppa Jaßrssen äff erkebiscopen oc äff the godhe herrer nordan 
fieldz. her Henric swarade oc sagde ath honom mistyckthe vppa then 
dom sakar thess at malz eighanen var ekke rett fore kommen vppa 
then andre sidhan som garden haffde panthat Texlaness. Kraffde tha 
fornemd her Henrich oss ath segia sik rett, oss lagligo til kraffde, 
sagde mer meth the gode herrers radhe som tha hia oss vare fornemd 
her Henric garden til bände igen oc lanskyllen meth sa mykh som 
Amnndh vpburith haffde sidhen thet domsbreff wtgiffwit var som Amund 
Jonsson haffuer vppa fornemd gard Tejdaness. Til sanind her om set^- 
tiom vi var insigle fore thette breff som giort var dagh och aar sou 
fore segher. 

Bagpaa aamtidigt: lagmans dom paa Texleness om then landskyld. TfiO i499. 

Bifkoppernc Uerlmg if Oilo og Hermtm af Hammer, Kantsleren Jon Paal»- 
f Ai og Lagmflpodene Erik Eriksson og Tkormod Jonssön tildömme Hr. 
Henrik Krumedike som Lasse Mus's Söns Arving Gaardcn Texlenes i 
Vaaler, som Amund Jonssön uretteligen havde tilegnct sig og erhvenrel 
Dom paa af Rigsraadet Nordenfjelds. (j^r. No. 895. 997.) 
Efler Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiy. De 3 forste Segl mangle. 

998. 9 Marls 1499. Oslo. 

W ij efftirskreffhe Herlag met gudes nade biscop i Aaslo, 
He(r)uian met same nade biscop i Hammer Jon Powelsson prowest i 
Marikirck i forne. Aaslo oc Noriges rigens canceller Erick Eriokssoo 
lagman i forne Aaslo Tormod Jonssön lagman i Tonsberg giore alle 
wittherligt at aar efllir gudes byrdh mcdxcix loffSverdagen nest fore 
sendagen letare i Aaslo nerwerendes flere gode men som ther tha oc 
lilstede wäre wäre skicket i rettsD for oss heiderlig oc welbyrdug man 
her Henrig Krwmdick ridder oc howitzman paa Baahwss paa wor 
nadige herres wegna konung Hans etc. paa then ene oc tiltalde wel- 
byrdug man Amwnd Jonssön i Skyden paa then annen siide om Tex- 
leness som ligger vdj Wallesogen hwilcket forne her Henrig bewiste 
met et breff swo Iwdendes at Niels Mwss haffde kopt forne. Texleness 
äff [Heffwe gwldj oc frwe Gertrwd Amwnd Boldes arffwinge tili ewin- 
nelige eyge met Jon Elifssons raad oc sambticke som rett odelssman 
war ther tili fore otte oc fyretywge kerlag, xx mark hwide engilske 
hwilcke forne. Texleness forne Niels Mwss vnlte oc gaff syn kaere son 
Lass Mwss met hans arffwinges willie oc sambticke. Sammeledes fan- 
des then dom oc eckj wed macht som Amwnd Jonssön fick paa Jers- 
een äff rigens raad nordenfieldz fore forne Amwnd Jonssön hafTdo 
then vlaglig wenden äff them i swodan mathe fore forne Lass Mwss war 
eckj paa stemffd tiid hwilcket forne. Amwnd Jonssön personligen be- 
kende oc tilstod. Tha efTtir tiltall genswar breff oc bewissning som 
tha fore oss i reiUß lagdes paa bode siider worte ther paa swo for 
rettse sagt at forne. her Henrig Krwmdick Lass Mwsses sons arffwinge 
skall nyde oc folge forne. Texleness til ewinnelige eygte mei alle hen- 
nes rettse tilligels» som er agger eng skow marck fyskwatn feegang 
weit oc tyert enngttet vnntentagen ehwad thet holst oc nogen tiid 
neffnis kan i nogre mathe. Giffuit aar dag tiid oc sted som forskref- 
füit staar vnder wor secrete oc indsegell. 
Bagpaa samtidigt: breff paa Texleness. 1500. 721 

Kong Hans giver ved Kantsleren Jörn PaaUsSn Thorecil OrtmdessöH Lands- 
vist, forsaavidt han bar nogen Skyld i Bergulf StentmgssdnM Död, og 
paalfTf^gcr Sysselmanden at undersöge Sagen. 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Et Brevet uvedkom- 

mende Segl er samme tilsyet 

999. 27 Januar 1500. Oslo. 

Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarks Sweriges Wendes 
och Gotes konnung hertug j Slezsvvig och j Holzsten Stormaran och 
Dytmerskcn greflue j Oldenborgh och Delmenhorst sender ollom nion- 
nom theim som thetta breff sea tedher hoyra q. g. och sine. Weer 
williom ath theer widher ath weer haflVvom j heider widder gud saker 
godra manna bonistadar giffuit f>orewill Grwndesson om honom kan 
noghen sagh tilkomme fore Biergwlff Swenungssons afllagh oforsynio 
grid och frid fore oss och hwariom manne tili sancti Johannis dagh om 
mytsameren her eflTlher nest kommande med theim hette ath han bother 
Widder gud och erffwingie hins dawde. Byodum weer syslomanne 
warum och theim som aleigomall war jnne haflwa ath profTua mall hans. 
oll ophaff. widderalto. gridestader. wiglysning och hwasso langt liideth 
er fra thy thetta wigh wunnit war hiowarande och laglige forestempde 
erffwingie hins dawde och hwat wisso han gor oss fore tegn och botum 
eff han proOwazss bothamader werda och riita thet proff atther tili oss 
ath thy sannezste som fezss ath thesso maale. En fulkommaliga for- 
byodum weer hwariom manne wandrada ath awke sedher awke latha 
Widder han jnnan thessom warum gridom. nema hwar som thet gorar 
will! haOwa forgiort ffee och friddi. War thetta breff giorth j Oslo 
mandaghen nest efflher Polsmesso anno domini md aa syttiandhe aare 
riges warss Norriges. her Jon Polsson prosther ath Marie kirkio j Oslo 
canceller war jnciglada. Kong HoHM frigiver ved Kantslercn Jon PaalasSn Björn ThorgiUsön og HaU- 
dar Andulfasön for al Tiltale, fordi de havde vaeret med, da lAUse SI{jol 
hier ihjelslagcn. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

1000. 14 Juni 1500. Oslo. 

Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarks Sweriges Wendes 
och Gotes konung hertugh i Sleszwigh och Holzsten Stonnaran och 
Dytmersken greffwe i Oldenborgh och Delmenhorst sender ollom mon- 
nom theim som thetta breff sea »dher heyra q. g. och sine, weer wil- 
liom ath theer widher ath weer haffwom i heider widder gwd saker 
I. 46 7M 1500. 

foin ma»M bmistader giiObit Bi«ni Tragikson od; 
fore thet the wore J flock och fylghe med then ÜU 
j beeil Slawen oforsynio landzwisth octa fülle qwillan alh Ihe sknle 
(her fore wäre qwitte och frÜ ledu^ och lawse och allwnges nkere- 
lawss fore OM och hwariom niannc swa ath jnghen Cedd edher ofedd 
•kall haffwa mackt Iheim fore then sagh ath hJndre edhcr hindre latha. 
kreffie platze, modhe. reeke. qwelie. hindre. hindre lalha eller i nogre 
nudhe omaghe noghen liidh her elDher hwaszket vppa wore och kro- 
nenne weghne icke och helder crlTwingie hins dawde fore fert afftagh. 
nema hwar som thet gerar willi halfwa rurgiort (Tee och Triddi ocH 
werda aldra bothainadrr sidhan. War Ihetta breff giort j Oslo domi- 
nic« Iriailalis anno domini md aa sytiiande aare riges warss Norriges. 
her Jon Polsson prosther ath Harte kirkio j Oslo canceller war jncig- Feni Hand kund^öre, it Fro Ingtrid, AbbediiM (i NonnMeier i OiIo),ene~ 
des med Eieiad Jhiimöh og Finit hodimiitt oin ■llide L'düledcrne opgaa 
el rcl og lovli<;t Gadtlöb mollpm Ringilad og Medalnei tiiarde pu 
Eocbaki - riesscL, hvilket derpan cHcr Laffmandcai Dom rastsaUcs til 
bcgge Firters Tiirrcdsbed. 

EtteT Orig. p. Pcrg. i Dipl. Arn. Magn. i KbhTn, Tasc. 47. Kr. lt. 
LcvDiDK af 3dio og ile Segl. 

1001. 16 Juni 1500. Ringslad. 

Ollom monnoin Iheim som thetta brelT see eller höre seoiäer 
Berdor Trondsson Olaff Halwardsson Henrik Toresson Arne Jerwndhs- 
gon och Torsten Amesson Cq> g- «cl> sine) kwngorendhe ath BotolSz- 
messte afFlhan anno domini md worom wy a Ringbstadhe som Itgger 
i Ignebacke a Nssedh och herdhom wppa ath hederligh och erllf^ 
jomfrw frw Jngeridh abdysse taledhe (til Ewindh Iwssesson och Fin 
Lodhensson bodh theim eith retthelighet och laglighet gatwteghe mel- 
lom Ringstadh och Mtedhelness einher tliy som domsbreff och lagman- 
sens orskwrdh Iher wm jnneholdher och wtuiser swaredhe tha for- 
nempdhe men alh theim ther wm wel aihnegdhe, gjnghe wy tha saman 
sarostwndhess och flere godhe men med oss och efllher beggiess (here 
samtyckife tha lagdhe wy mellom fornempde gaardhe einte loglighe 
gathw som theim wel negdhess wppa baadhe siidher swa ath the skulle 
inthet alT laghe och inihet tiil vtthan som wy giordhe och skall nw i 
Medbelness haldhe gatwgardhen swnnan tiil swa Innghen som gior- 
dhet tiil swarer och sidhan skail ßinghstadhe taghn widh ocb gerdhe 
then ganUi swa lengbe som sameghnan tiil swarer och skall nlUi aanedh 150a 783 Wggie tiil Ringstadhe for westan gatwgardhen iiil ewinneligh eighe ock 
leslikess gatwn ewinneligh tiil Msdelness. Her wm iiil sanindhe hen- 
ghi® wy wor incigle for thetta breff scriffuedh stedh dagh och aar 
som fer sigbr. 

Ba^aa: Breff wm gathene mellom Ringstadh och MdddeHnesa. To Bi»Bd kandgjöre, at Fogden Simon Andressikt satte Lmu for Preaterae 
Jörn NihsömM og Peders Fiske, fordi de ikke deröm kunde forligea, men 
flloge hinandena Laas itu og gik til Fisket med viebnet Haand. 
Efter Orig. paa Papir i norske Rigsarkiv. Seglenc mangle. 

1002. 17 Juni 1500. Brunla. 

OUom godhom monnoin them soni thetta breff see eller hana 
sendher Arne Eynarson oc Lüdword Ameson q. g. oc syn» kunnnchl 
gerande at wii wdroni pä Brwnla sancti Botolphii dagh anno domini md 
sogom oc hordom att her Jon Nielson prestör a Tiodelinge sperde Symon 
Andreson myndelig» for hwat Bacher han satte syh loo^ for wor fiiske 
her Peders oc myno en Symon swarade thet stonder ck tili medhan j 
kunne ecke forliöhes oc hwar slaar then anners laas synder oc ganga 
tiill fiiskes med weriande hand oc kunna ecke ferliches som jach haffer 
hart *off dandemen ati agha aller liehamyket j fisket thii satte ech myn 
loos meder etthren swa letige j kunne bether forliches oc maghe hora 
hwar som skuld haffer j thii erendhe. jtem sporde oc her Jon fomemd 
Symon om han hade nogor skdld for thet eller han bad hanom setie 
syn loas ther for en Symon swarade jngen skuld haffue j ther^ttman 
hwa etther skyller ther for thaa gor han etter orett ok wiill nogher 
ther poo tala thet iech giorde j then maathe thae wiill iech ther tiiU 
swara » ner oc hwar mech tiill [stemt werder.] Och [tiill sannin- 
dhe] her om settiom wii äcker jnsigle for thetta breff som giort wart 
degi som for seghir. 

Bagpaa med samtidig Haand: Itcm Symon Andreson fogoten sette Sin 
his for fisket 

Ammd BjönutSm Teisie aa&lger 2 Öres Lcie i yeatre Dal paa Snaaa i Sparbo- 
Fylke til Binar Anfinnssön for 22 norrOne Mark. 

Efler Orig. p. Perg. i norake Rigsarkiv. Seglene vedhenge, tildela ita. 

1003. 15 Februar 1501. Vinje. [Snaasen]. 

Alloro mannom theim som thetta breff see heller hora helsar 
iach Anundh Biemson Teiste kierligha med gudi kungerandc med myno 

46» 724 1501. 

Tpne brefftae ti iach haffuer salth oeh vplatit myn iordh som heitber 
Dalum j vsestregardenom som ligger vppa Snaas i Sparbo filkie halRier 
iach aalth beiskedheli(g)om manne Enar AnGnson ii eyris leigho i Dalam 
tere xxii marker nordren i silfiber och kopar vndan mich och mynom 
erwingiom och vnder fornemde Enar och hans ervingiom til everde- 
lighe egho med lutum och lunnadhom vatn och veidhestadhom som ther 
til ligger oc leghath haffuer Tran forno och nyo einthe vndan iagbith 
och haffuer fornemde Enar betalath mich halfvan peningh och faeilan 
swa at mich vel atneghier som i vorth kiep kom med dandemanne 
radhe. til ytermcer visse och sanind her vm tha beides iach dande 
manne jnsigle med mith eghit insigle som heither Erich Tharaldeson 
Arne 0steinson och Ivar Thorsteinson for thetta breff Csom) scrifi^iat 
var a Vynia anno domini *mcdcprimo jn die sancti SigiTride episcopi 
et confessoris. 

Amund Sigurdssön, Lfl|;mand i Skiens-Sytscl, tildömmcr Vtrmund ÄMunds- 

$ön og hans Sön Folktt som Arv efter den töratea Dhitersön Snare Odds^ 

9ÖH, 8 Markebol i Haathveii og Throndarthveit i Nissedal, hvilken ArY 

Toremi Grundessm cftcr sin Brodcr Olaf uloviig besad. 

Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet Indvendig paatrykt 

1004. 20 Marts 1501. SUeo. 

Onom monnom theim som thetta breff see eller horee sender 
Amund Sigurdson lagraan j Skydasyste q. gudz och sinse kwnnukl 
gerande at jek var i Bergulffs garde i Skydo mydfastffi lugerdagea 
vppa radstogon anno domini md primo kom fore mek äff enn® halffbo 
Vermund Anundson och Felke son hans och talad» til Torevil Grwnda 
son vm then arff som OlaflT Grwndeson tok fra Vermund och hans soa 
och Toreuil erffde sin broder och (yldx framdeles thet som Ohiff 
haffde vlagligss takit i x aar vttan theires loff eller mynn» som var 
Hatweit iiii marka hol och Trondsßtweit iiii marka bell oc ligger thenna 
jorder beggise i Nissse dall a Telamarken och crffdae for<l»> Vermund tes- 
sar jarder eflthcr sin dotter son Snere Odson. Domlagd» for^» men 
Vermund och Felke och Toreuill vm thettse mall. Var thet myn domer 
och lagarord medh logretteno radse och samtykt medh theine dorne ath 
for^Jer men Vermund (och) Felke skute j gen hafi\va forst jordensß 
Hatweit och Trondsetweit och skal han och i gen far» ah thet som 
toko ther äff* gardee vlogliga keerold eller annet hwat som til garden 
herdflB och thet. som han k[wnn]flB ikke gorse sek medh vitnum thet 
skuldffi han i gen fera) medh swornum eidse. Och skal forder Toreuil 
geOiisß theim fordom Vermund och Felke fore landskylden som their 1501. 785 

toko vlagligie och fyldo rangligas i x aar xx kyriag i godom fcmett- 
nom peningom och hafTua bitalet x kyriag innan krossmess« nest kom-* 
mer oc fem kyriag innan Botulswokw nest epther och fem korlag atb 
krosmess® ath hausten nest komandis. Och haffuer ford«^ Toreuill nokon 
laglig til täte vm forde godz tha skal han theim lagligae til täte forst« 
thenns dorn er holden oc pening® ®rs fulkomaligs vth grasidd® theim 
i hender som [breffvvet] til sigir. Och til sanynd her vm settcr jek 
myt incigte fore thetta breif som giort var degi och aarc som fyr sigir. To Lagrcttetnnnd kundgjörc, at Ämund HahanUaön gav Eidsbergt Trestehoi 
2 Öresbol i Brandsrud i Herlands Sogn (Borgesyssel) til SJttlemester for 
Big, sine Forieldre, Söskende og Aninger. 
Efter Orig. p. Papir i norsko Rigsarkiv. Segicne vedhcnge. 

1005. 24 Novbr. 1501. Eidsberg. 

Ollom monnom them som thetta bref se eller bore send» 
Torgryls Euinds son oc Hans Hakons son suome lagrettisroen q. g. oc 
sins. kunnukt gorend» at a snnnedeghi nest fore sanct» Karinss dag. 
anno domini mcdxcix. varom milh i Eidzbergs kirkie. saghom oc her- 
dorn at thau held® handom saman. sire Gudmund Elifs son oc Amund 
Haluards son med them skilordom at fordie Amund Haluards son gaf 
til Eidzbergs prestebqll ii eres bell ierder i Brandzrudi liggiend® i 
Herelandz sokn. for sek. oc for sinom faders oc moders oc syskin® 
sielom them oc sek til euerdsßlighse benehold fra sek oc sinom eruin- 
ghom oc til ford» Eidzbergs prestebol til euerdeligh» eighsB. Til ytter- 
meire sanind her om. hengom mith okker jncigl for thetta bref. scri- 
fuet oc giort anno domini mdi jn profesto sancte Katerine virginis et 
martyris. 

Broder Diderik (Munk i Varne) sa^lgcr til Orm Alfis5n 1 Markebol i Mo 
(i I^erdal), som Eivind Lifsson havde givet Varne Kloster, 

Efter Orig. p. Perg. i Deichmann9 Biblioth. i Christiania. Iste og 2det Segl 

vedhcenge. 

1006. udeo Dag 1501. Holm. 

Ollom monnom theim som thette brelT seer eller herer kennes 
jegh brodher Dyryk medh thette myth ohne brelT ath thenne breffviser 
Orm Alson haOVer kepth äff meg j marka^ hol j Monum som Evindhae 
Liffveson gaff til Varne klesther. thy haffver fomeffnd Orm lesth thet 
igen äff fomeffnd brodher Dyryk for i vj mark hesth ok ligger i for- 
neffnd Orniss samegn til Medelandh thette giordhse jeg fornd. brodher TM 1502. 

Dyryk aa myn Oierre) prierenss vegne ok vilie. Til yttermeyro bei* 
Ire beTisming beydis jeg forneCTnä brodher Dyryk thesse godhe mens« 
indgle nedhen fore thette breff 80m saa helfae Bergolff Drengson Siv- 
gnrdh Tobon ok Jon Drengson aom giortfa var a Holme i Hiertale 
arnio domini md j^. ilffi«Mil SigurduSH, Lufraan^ i Ski^s-Syfs^l, afgir^r paa Gmmmtf Thm'- 
iiemssöHM Forespörgsel sin Erkicnng om Odelsreiten til Gaardeae Gulharg 
pg SUkeslad i Eidsbergt Spgn i Borgeayssd. (jfr. Np. 1013.) 
Efter Orig. p. Papir i oorake Rjgsarfiiv. Reglet indvendig paatrykt. 

1007. 31 Marts 1502. Siden. 

Kennes jek Amundh Sigurdsqn lagman i Skydasyste q. gndz 
och sina med Ihetta myth opn» breff ath Gwnnnlff Tostenson var Mf 
mek och spurd» mek ym sHh adall som hans fader atte i gardh odi i 
en oydagard som heiler Gulberg och Sylkaestad och h'gger j Eidzbei^ 
sokn i Borgasysl» och helfften i for<i9 jqrder sagdis han hafTue sdl sin 
broder Berg Tostenson gud hans siell nad® som var syster atte Bit- 
gittie Sigardz datier gud hennes siel nadse och hon Ihenne jordmwn 
erfTde epiher sin bam och broder barn forda» GwnulfTs. Nw epiher 
odals bolken och konong Hokons veiUe bolh hauer jek a myn» broders 
vegn» och myne^ Haluard och Sigurd Sigardz synir helfften j for<l» 
jordoDi peningas laust och andre helfFten skal han ioys« fore peninga 
epther thy tbel er hans odal. och var syster thel fek i sin helmings 
felag en thet som hon erffde sin barn och hans broder bam skal han 
i gen haffwaß yttar^ penings som fyr sigir. jlem er jek skyldug myn 
broder xii mark fore i. best forstse gud vil ath Haluard eller hans viss» 
bod komer til mek tha vil jek bytala honom sin best til godae reidae. 
och sidan er jek begisrendas myn trediae parth affthen arffsommyna^ 
broder hafTuas wp boret epther thy som lagen sek Iher wm gefTuae. 
Och til sanynd her vm Irykker jek myth inciglae fore Ihetta breff som 
giorth var i Skydo tostdagen i pascaß viken anno domini md secundo. Laurents Änderssim, Prest paa Vaago, testamentercr forskjeiligt Lösöre og 
Jordegodfl til Biskop Uerman i Hammer, til Domkirkm og SU Kaiarinas 
AÜar i sammc, til Vaage, Sandbo, Sei og Lesjc Kirkcr i Gndbrandsda- 
len, samt til flerc Kanniker i Hammer. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Scglene mangle. 1503. 7«7 

1008. 14 April 15031 Hammer. 

Thet kenness jek LaufTrenss Andersson prester a Waghe ath 
meth myn frii willie ok welmakt gor Ihette mit te8tame(ii)i gadbi ok 
jomfrwe Marie til lofT ok hether ok myn rattighe siell til hielp ok trest 
Primo giffuer jek mynom herre bispen biscop Herman biscop i Uambre 
i xij lodh skal. jtem til sancte Katerine altare i Hammarss doomkirkio 
en halfr bygdh gardh a DofTre som heiter Arne gardh som arligh ren- 
ter ij hnder ok i engelandh hether Haldorhnss 8om arligh renter iij 
sklllinghe. jtem til doomkirken til bygningh i oxe i koo ok i kyriagh 
sawdher. jtem sancti Petri kirkie a Waghe ij ker til wax .... [ke-] 
til wm Tüj kyriagh. jtem til Sandboss kirkie i tiere tunne ok brodlon 
meth. jtem Siilss kirkie i manuale wm iij kyriagh. jtem Lesier kirkie i 
kyriagh i rugh ok i kyriagh i kom i monstrancia. jtem her Hanss i iij 
lodh skedh ok i oxe ok i koo. jtem her Karl iiij lodh skedh som mester 
Tomass war migh skuldogh ok i oxe swort jtem her Jwer i alkedhe* 
som stör ner Atzer Simunson a DofTre got fyr ij kyriagh. jtem her 
Kolbiom ij alne [quem] som Morihen klukkere er migh skuldogh. jtem 
til prestebolet a Waghe xx kyriagh i all handhe nytte penninghe. Til 
ythennere saningh herwm hcngher jek mit jntzegel bidhindess her 
Hanss *jntzegel sith jntzegel fyre thelte breiT er giort war i Hambre 
anno domini mcdtercio* die sanctorum nuirtirum Tiburcii et Valeriani. 

(>) Aaret maa vere feUskrevet for m. d. tercio eller m. cd. XC. tercio. 

— (>) a: akledhe. 

Bbkop Hans i Bergen forbyder paa Kongens Vegne at scelge eller tappe Öl, 
Mjöd eller anden Drik i Statanger nden med Borgernes Tilladelse. 

Eftcr Orig. p. Papir i Deichmanns Uihlioth. i Christiania. Levning af Bispens 

paatryktc Segl. 

1009. 10 Oktbr. 1503. Bergen. 

Vii Hanss med gudz naad biscop i Bergen, helsse alle de dande 
men som biggis ock boo i StafTwanger kerlig med gud kwnnucktgo- 
rendiss med thetta wort opnse breff. ath wij vppa wor nadige herres 
wsDgne amofTwfiß ock forbiudhsß nagrom ath selliae heller tappa nakod 
00II miodh heller hwad helstz dryck thet kan wara der i StafTwanger 
vthen med borgnenss lolT som der boo nema hwar som annarss gier 
wiliee komuife i skuld heller skadhe derfTore ock wara wpptoker. Till san- 
nende her wm trickia; wii wort secret ITorc thetta breff. Datum Bergis 
anno domini milesimo quingentesimo tercio die sanctorum martirum 
Gereoniss socionimque eiuss. 7!» 1503. 

KoDfl^ Harns giver Ted Kaalalereii Jon PaaUsün Tk^rer 1%orgil9sön, fom hmrie 
Terot tilstedc ved Orabet paa Thord Nilssm, Landyist, og paaliegger 
Sysflelmaodeii naprmere at nndersöge Sagen. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

1010. 9 Novbr. 1503. Oslo. 

Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarks Sweriges Wendes 
och Gotes konungh hertugh i SIeszwigh och i Holzsasen Storouoran odi 
Dylmersken greffiie j Oldenborgh och DehnenhorsI sender oUom Bion- 
nom theim som thetta breff sea »dher heyra q. g. och sin« weer wil- 
liom ath theer widher ath weer haffWom j heider widder gud saker 
godhe manne benistader giffüit Thorer Torgiwlsson soro atwiste sagh 
er UUagd fore Tord Nilssons afftagh vforsynio grid och frid fore oss 
och hwariom manne tili sancli Johannis dagh om mydsameren her epiher 
nesth kommandes med theim hotte ath han bother widder gnd och erff* 
wingie hins dawde. Byodum weer syslomanne warum och ttieim som 
alleigho mall war jnne hafTwe ath proOwa mall hans. oll ophaff wid* 
deratto. gridestader. wiglysingh och hwasso langth liideth er fra thy 
thetta wigh wunnit war. hiowarende och laglige forestempde erffwingie 
hins dawde och hwat wisso han gor oss fore tegn och botum eff 
han proffwazss bothamadher wara. och rith» thet proff atther tili oss 
ath thy sannezste som fezss ath thesso maale. En fnlkommalige for^ 
byodum weer hwariom manne wandrade ath awke sedher awke latha 
widdher han jnnan thessom warum gridom. nema hwar som th^ gerar 
Willi haffwa forgiort ffee och fridi. war thetta breff giort i Oslo tors- 
daghen nest fore Harthinssmesso anno domini md tercio aa eino och 
twtuge aare riges warss Morriges. her Jon Polsson prosther ath Marie 
kirkio i Oslo canceller war jnciglade. Slffrkar og Margittc, Endrid Kroks »gte Born, siclgc til llr. Jem JakohMsSn 
Kannik i Tlirondhjcm hvad de selv, dercs Fader, Fastcr og Frienke eiede 
i Gaarden Bölmen i Rindais Sogn i Surendalens Skibredc. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Scglcne mangle. 

1011. 24 Marts 1504. Nidaros. 

Allom mannom thct brefT ssee eller horffi siendher Styrkor 
Endritsson och Margittas Endritsdotlhir qwedie gwdz och synsB kon- 
nictgorandhse alh wii met go(djhe s»miaß och beradnae mothe, haffwe 
sellh och affhent hedherligom manne hcer lonss Jacobij caniche i Trond- 
hem jordh wora som Bolmenffi heiter i Ryndalssokn er ligger i Sw- 
rendale skipredo fforslh alt thet som ffadher wor Endrit Krock atte ther «504. 72» 

wthi och alth thet som han keffthe ther til wtaff Torsietes och Tyg- 
nildals piltomen som breff ther om pa giorde dsre. Jtem och alth thel 
som fiadhersyster wor aagher ther wtj sommoledis haflPvver han och 
koOth alth thet som wor ffrenck® Anne i Ny hws atte ther wthi met 
rade och samtickio wore. Thy sk[atora] wij ffurscripme gardh och gotss 
wndan oss och allom worom eflTther kommandis erffwingiom och wnder 
fforscripn® her lonss lacobi och hans erfTwingie til ewerdelega eigo 
til all forredes met allom latom och lunnendom laxeloke wedestodo 
engo wndhan skildno. kennos wii och haffwe opboreth minst® peningh 
och mests som i kuop wort kom i silffwer och goth gwl som oss wal 
ath nogde och til sanindhen och bether fTorwaringa bedis jegh fTor«- 
scripne Styrker och Margitt» iEndritss Krocks egth» och skilgethen 
bam tsBsse gode mens jncigle met mynte som frersthsrOlafTWifTasts- 
son logman i Trondhem Jon gwlsmed och Ams gwlsmed Lodhen 
Jonsson Gwlle Olsson och Hans bock nidhenTore thetta brefTsomgiort 
war i Nidros aa wor fTrw aflhen annunciacionis Marie anno domini md 
qnarto. Summa pecuniarum jtem eith belihe fTor xxxij mark och en 
skal om viij lot och en skedh om i\f lodh ij skaaler om xxv lodh xii 
rensgyllen och i gyllen rede peninga^ ij skedher om vij lodh. 

Bagpaa: Hec liiere spectant ad prebendam 4or doctorum que wulga- 
riter Tywijck dicitur etc. 

Tre Lagrettemiend i Setersdalen kuod^örc, at Gunnar Roaldssön solgit BjSm 
Jonssön 20 Markcbol i Byklebö, samt at Atkeli Outmarssön belalte samme 
Björn 5 Markebol i samme Gaard for et Haandhug, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkir. Seglene mangle. 

1012. uden Dag 1504. Pyken. 

Ullom monnom them som thetta breffse eller bore kwngyorum roitt 
Gwnsten Torgylson oc Ffolke Oudzsson oc Toralde Tollakson swome 
lagretes men i Setters dal quede guds oc sino ad mitt warum j hya 
a Pykeno oc saghum oc hawrdhum a at Gwnnar Roaldzsson solde 
Byon Jonson xx marka boll jardher i Bykle beo fTrelst oc allunges 
akyserelaust ffor hwariom manne med Iwlhum oc Iwnnendum som ther 
til lygher oc leget hewer fra fonno oc nio vthan gardz oc jnnan i 
fTyssk oc fygle holt eller hagha i engo wndan skyldo til xx mark hol. 
jtem kyendes oc Askyel Gwnnar(son) i samma handarbande at han 
haffde loked Byon Jonsson v marka bol iardher i Byklelhweylh i samma 
Bykle beo for thet band hogget som han hog honum Byorn Jonson. 
jtem kendes ok Ford Askyel at han frelsadc kwenne stadhen honum 
fordum Byen Jonsson oc ffry weghen til oc fra och jnghen annan 1605. 

atrodUi medk bcjAi euer oinak ey medh hiest eller oxe eller adni bwre, 
jlen firekado och *taridlier AskyasI Gwnnarsson honum Byen Jonson 
t mark hol och xx i aaina Bykla bee Ythan kyrkyo tsygh oc kros 
laygker oc konunghz thasygber allunges akysrelaast til ew^elygn» 
eygo oc kyendes ok foHer Askysl Gunnarson at han hafTde wpborel 
ffonta mI oc oflsUe oc allt ther i mellum afT tratdnm Byen Jonson oc 
jordhena i fra for^o» Aakysle Gwnnarson oc hans erwinghum oc eiler 
kommandr oc wndher traidham Bien Jonsson oc hans erwinghe oc epter 
kommander til swerdeka eygo til mere wisso och sanidh wm hengium 
Mult okar jnsigle fTor thetta brefT anno doniini mdiiii. 

Oc war ther fTore vii mark gwlz oc i best (Tor the xx mark 
bol wmfTram the v mark bol ITor band boggith oc do then ena man- 
nen fiira som jnsighle skwide viii dagar epter thet brefluit var skriwek 
8om bet Ffolke Oudzsson. 

Amumd Sigurdasdn, Lagmand i Skiens Syssel, s»lgcr til Gunnulf Thoslwu' 
8ÖH 3 Öresbol i Gulberg og 1 öresbol i Silkesiad i Eidsbergs Sogn for 
20 norröne Mark. Qtr, No. 1007.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene vedhenge. 

1013. 26 Marts 1505. SkieD. 

Ollom monnom them som thetts breff see eller her» sendber 
Amund Sigurdson lagman i Skydsysl® q. gudz och sine kwnnukt gor- 
ande ath jek var i Thores garde i Skydo fiord» dag posc® anno 
domini m d quinto. kennes jek ath jek baiTuer seit Gwnnulf Tostenson 
iii oyres bell i Gulberg och i oyres boll i Sükestad som liger (i) Eidz- 
bergs sokn Berg Tostenson och hans quinna myn syster Birgitt® Si- 
gurdz dotier atte gud theires stell nadse och forda Berg arfell eptber 
sin fadher och modher en annet iiii oyres boll i sambrsejordomhafTuer 
vplatet honom vttan peningae eptber thy ath thet var hans odall haffuer 
jek seit och vnth oc vplatet for^om Gwnnulf Tostenson forn« jordmw- 
nir med allom them lutum oc Iwnnynnom som ther til ligger oc leget 
hafluer fra forno och nyo vttan gardz oc innan fra mek och mynom 
arwingom oc mynsB brodher Haluard oc Sigurd Sigurdsynir oc theires 
arwings och vndher forden Gwnnulff och hans anvinga til euerdalig® 
eigo och altz affredes. kennes iek ath forda Gwnnulff hafluer bytalet 
mek XX norena mark vel til noges som mek ath noger. En forst« 
mynce bredher haffua mek i gen lagt sa mykit som the haffua vp boret 
epter var fadher oc modher och var syster gud theires siell nadsamed 
theires eid, en sidan the hafFua sa giort, haffuer jek meir vp boret en 
vppsD theires luth part haifucr komet. Tha vil jek vidher leggise niyneD 1505. 731 

bredher som bredher byr at gene med sin® bradher. Och lil sanynd 
her vm bidher (jek) tessm goda men Giiste Stenson oc Dyrik Olafsoii 
a vapen fore thetta breff med myno incigte fore thetta breff som giorl 
rar degi oc are som fyr sigir. Lagmtiid Amund SiptrdMsdm tildAmner Okif €hmnaids$dm il([>lge el Gare- 
brey 12 öresbol i inidtre Namlnus i Fem Sogn paa Grenland. 
Efter Ori^. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet vedhenger. 

1014. 14 JoDi 1505. Skien. 

Ollom monnom theim som thett® breff see eller hone sender 
Amnndh Sigurdson lagman i Skydiesyste q. gudz och sin» kwnnnkt 
gerande ath jek var i Karls garde i Skydo lugerdagen nest fore Botuls- 
wokw aptanen vpp® radstogon anno domini m d quinto miedher xii 
logrettes monnom kom fore mek äff enna halSbo Ragn» KoIbeinsdoUer 
oc Tord Ormson i vmbodse for>"c Ragn« fader syster synn» en äff 
andra halffuo Olaff Gwnaldson. lagd® tha forde Olaff i gafllia breff iram 
j rett® fore mek och logrettet sa ludandes ath Germund Kolbeinsson haffd» 
gefTuethonom och bans brodher Aslak Gwnnalson xij auree boll i mydgar- 
denom i Namlaussom ligger i Feens sokn aGralande hwilkel ford» Tord och 
RagnsD fulkommseligflB ney fore sagdce. Domlagd» ford» folk Olaff 
Gwnnaldson och Tord Ormson Ragn» Kolbeinsdotter vm thetta maall. 
Gengo myth tha til doms och inuirdaligae ath hugdom mall theiras vppa 
bada sy[dor]. Var thet goda manna domer och niyn lagar ordskurd ath 
forde Olaff Gwnnaldson skal behold» forn» xii aur» boll i mydgarde- 
nom i Namlaus til euerdalig» eigfß han och bans erwing» til euerda- 
lig» eigho epther thy thet var bans odall och ferne Germandh thet 
faat haffd» medh giptingom och var nw til arffs fallet i vskyld» eth. 
Sskall och forde Olaff geffu» Ragnae xii kyriagh i godom peningom 
epther goda manna mathte och haffua theim bytalet innan krosmess® 
*exaltacionis nest komraer epter thy ath Ragn» var sins broders retta 
erffwinga. Och til sanynd her vm henger jek myth incigise fore thetta 
breff som giort war degi och are som fyr segir. KoDg Hans befaler Hr. NiU Heturikssvm, fimbedsmand paa Vardöhas, og 
Olaf Vigfasisön, Lagmand i Throndhjem, at undersöge, hvormeget BJar- 
den med Gods, som Hr. Knut Alfssön havde pantsat til Erkebiskop Gaule 
og ei indlöst, er mere verd end 200 Mark, da Kongen har skja^nket 
dette nu forbrudte Gods til Nidaros Domkirke mod at fna det Ovcrsky- 
dcnde af Verdien udbetalt. (jfr. No. 884. 995. 1019.) 780 1505. 

alro4h medh beylh eller omak ey medh hsM eller oxe eller adru bwfe, 
jletn firaelsado och ^tarUlher Askyiel Gwnnarsson honam Byen Jonson 
t mark hol och xx i sama Bykia boe Tthan kyrkyo tseygh oc kros 
leygher oc konunghz ihsßygher allunges akysrelaust til ewerdelygue 
eygo oc kyendes ok forder Asky»l Gunnarson at han hafTde wp borel 
ffbrsta sal oc ofEst® oc allt ther i mellam afT tratdam Byen Jonson oc 
jordhena i fra for^o» Askysle Gwnnarson oc hans erwinghum oc efler 
kommandr oc wndher iratdham Bien Jonsson oc hans erwinghe oc epter 
kommander til »werdeka eygo til mere wisso och sanidh wm hengium 
nill okar jnsigle flbr thetta breiT anno domini mdiiii. 

Oc war ther fTore vii mark gwlz oc i best (Tor tbe xx mark 
bol wmfFram the v mark bol (Tor band boggith oc do then ena man- 
nen ffra som jnsighle skwlde viii dagar epter thet brefTuit var skriwet 
8om het Ffolke Oudzsson. Amumd Sigurdstdm, Lagnand i Skiens Syasel, aslger iil Gunnulf Thositttu- 
$cn 3 Öresbol i Gulherg og 1 Öresbol i Silkesiad i Eidsbergs Sogn for 
20 norröne Mark. Qtr. No. 1007.) 
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene redhvnge. 

1013. 26 Marts 1505. Skieo. 

Ullom monnom them som tbette brelT see eller her» sendher 
Amund Sigurdson lagman i Skydsyslsß q. gudz och sinsß kwnnukt gor- 
ande ath jek var i Thores garde i Skydo fiordsß dag posc® anno 
domini m d quinto. kennes jek ath jek hafTuer seit Gwnnuir Tostenson 
lii oyres bell i Gulberg och i oyres boU i Silkestad som liger (i) Eidz- 
bergs sokn Berg Tostenson och hans quinna myn syster Birgitts^ Si* 
gurdz dotter atte gud theires siell nadse och forda Berg arfell epther 
sin fadher och modher en annet iiii oyres boll i sambnejordom hafTuer 
vplatet honom vttan peningss epther thy ath thet var hans odall hafTuer 
jek seit och vnlh oc vplatet fordom Gwnnulf Tostenson fom» jurdmw- 
nir med allom them lutum oc Iwnnynnom som ther til ligger oc leget 
hafTuer fra forno och nyo vttan gardz oc innan fra mek och mynom 
arwingom oc mynsß bredher Haluard oc Sigurd Sigurdsynir oc theires 
anvingsD och vndher tor^en GwnnulfT och hans arwinga til euerdaligse 
eigo och altz afTredes. kennes iek ath forda GwnnulfT hafTuer bytalet 
mek XX norena mark vel til neges som mek ath neger. En forst® 
myn® brodher hafTua mek i gen lagt sa mykit som the hafTua vp boret 
epter var fadher oc modher och var syster gud theires siell nadse med 
theires cid, en sidan the halFua sa giert, hafTuer jek meir vp boret en 
vpp» theires luth part hafTuer komet. Tha vil jek vidher leggias mynie 1505. 7SI 

bredher som bredher byr at gersß med sin» bredher. Och til sanynd 
her vm bidher Qek) tesssß goda men Giiste Stenson oc Dyrik Olabon 
a vapen fore (hetta breff med myno incigl» fore thetta breff som giort 
Tar degi oc are som fyr sigir. Lagmand Afmmd Siptrdssdm tÜdAmmer Oiaf OmmMit in \t6]ge el Gave- 
brev 12 öresbol i midlre Namlmu i Fem Sogn paa Grenland. 
Efter Orig. p. Papir i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet vedh»nger. 

1014. 14 Juni 1505. Skien. 

Onom monnom theim som thett® breff see eller hone sendet 
Amundh Sigurdson lagman i SkydsBsysI® q. gadz och sinaB kwnnnkl 
gerande ath jek var i Karls garde i Skydo lagerdagen nest fore Botuls-* 
wokw aptanen vpp® radstogon anno domini m d qointo msdher xii 
logrettes monnom kom fore mek äff enna halffbo Ragn® KoIbeinsdoUer 
oc Tord Ormson i vmbod» for«« Ragns fader syster synn» en äff 
andra halffuo Olaff Gwnaldson. lagd« tha forde Qlaff i gafRia breff fram 
j vetUe fore mek och logrettet sa lodandes ath Germund Kolbeinsson hafTdo 
gefTuethonom och hans brodher Aslak Gwnnalson xij aurse boU i mydgar- 
denomi Namlaussom ligger i Feens sokn aGralande hwilket forde Tord och 
Ragn® folkommceligsB ney fore sagds. Domlagds ford» folk Olaff 
Gwnnaldson och Tord Ormson Ragn» KoIbeinsdoUer vm thetta maall. 
Gengo myth tha til doms och inuirdalig» ath hagdom mall theirsa vppa 
bada sy[dor]. Var thet goda manna domer och niyn lagar ordskurd ath 
forde Olaff Gwnnaldson skal beholdse forn« xii aurse boll i mydgarde« 
nom i Namlaus til euerdaligse eigsß han och hans erwingae til euerda- 
ligSB eigho epther thy thet var hans odall och forn» Germundh thet 
faat haffdae medh giptingom och var nw til arffs fallet i vskyldse eth. 
Sskall och forde Olaff geffus Ragn® xii kyrlagh i godom peningom 
epther goda manna mathte och haffua theim bytalet innan krosmess® 
''^exultacionis nest kommer epter thy ath Ragns var sins broders retta 
erffwinga. Och til sanynd her vm henger jek myth inciglce fore thetta 
breff som giort war degi och are som fyr segir. Kong Hatu befaler Hr. NiU Umnk»s6ti, Embedsmand paa Vardöhns, og 
Olaf Vigfastsön, Lagmand i Tbrondhjem, at undersOge, hvormeget Björ- 
öen med Gods, som Hr. Knut Alfssön havde pantsat til Erkebiskop Gaule 
og ei indlöst, er mere verd cnd 200 Mark, da Kongen bar skjtcnket 
dctte nu forbrudte Gods til Nidaros Damkirke mod at faa det Ovcrsky- 
dende af Verdien ndbetalt. (jfr. No. 884. 995. 1019.) 738 1M5. 

Bfter TidiM« af 1 Angust 1539 i nonke RigtarkiT. 

1015. 1 Juli 1505. Kalmar. 

Wii Hans mett guds naade Danmarck, Nories, Wendes oc Gol- 
lea koning, hertug i Slesuig, Hokten, Stormarn och Ditmarskenn, greffiie 
i Oldennborg och Delmenhorst hielse edher oss elskelige her Niels Hen- 
dricksenn wor mand, rftdt och embelzmandtt paa Warhwss och Oiuff 
Wigastessenn wor lagmandtt i Trundhem kierligenn meU gudtt oc wor 
naade, wider kiere wenner att oss elskelige werdogsie fadher her 
Gauithe erchiebischop i Trundhem haffuer oss tilkiende giiTuit att haim 
for nogenn forledhenn aar sildenn fich i pantt äff her Knudt Alssenn 
for tonhundritt marck Borion liggindes i Nwmdall mett thett gotzs ther 
wp wnnder liggher oc tilherer, och forplicthett siig samme her Knudt 
Alssenn att warett saa att hand ey igenn lesde Forschreffne garde oc 
gotzs indenn iiij aar ther nest effther hand thett i pantt satte haffde 
ttaa skulle thett siidenn bliffue oc were wnder Trundhiemss domkircke 
mn eMTÜg tiidtt, doch saa att hand fich ther for huess thet ydermere werdtt 
war endt ijc marcL Thaa effther forschreffne her Knut Alssenns for- 
plictelsffi och wilkuor ey wortte holdtt oc fult giortt indenn iiii aar 
som forschreffne stoer oc effther att gotsett er oss nu paa Nories 
krones wegnne tilffaldett och tildemptt er wij tilsinds att wUle wnde 
forschreffne werdugste fadher thett tüU eysedom tiill Trundhems dom- 
kircke i saa maade att hand skall fomoge oss saa megett som for- 
schreffne gotzs er ydermere werdtt endtt forschreffne ijc march. Thij 
bede wij edher oc beffaile oc mett thette wortt obnne breff fuldt magtl 
giffue att i strax mett thett allerforste paa beleiglig tiidtt randsage, 
forfare, oc besporge hur mogett som forschreffne garde och gotzs er 
ydermere werdtt endt thü ijc march hand her Knudt Alssenn ther paa 
tilfornn foett haffuer, oc giffuer oss thett altingest beschreffuitt fraa 
eder hurledes ther om er effther som i wille ansuare for gud oc were 
beklendtt for oss. Giffuit paa wortt slott Kalmarnn wor frue affthend 
visUacionis aar effther gudsbiirdt mdv wnnder wortt singnnett. Kong Hans giver ved Kaatslercn Jon Paulstön LancLsvist til J^'öm Sammnds^ 
tön, som havdc drsDbt Bergulf Ilahardtsön, og til Alf BjömMsön, forfiia- 
vidt han bar nogen Skyld deri, samt paalroggcr Sys^elmandcn at indbe- 
rette Omstrondighederne ved Drabet. 
Efter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglet mangler. «505. 733 

1016. IS Oktbr. 1505. Oslo. 

Vii Hans med gudz nad Norriges Danmar&es Sweriges Wendes 
och Gotes konungh hertugh j SIeszwigh och j Holzsthen Stormaran 
och Dytmersken grefTwe j Oldenborgh och Delmenhorsth sendher ollom 
monnom theim som thetta breff sea aedher heyre q. g. och sine./ Weer 
williom ath theer widher ath weer haffwom j heider widder gad saker 
godhe manne bonistader giffuit Biern Samundsson som Benvlff Hai- 
wardsson wart at skadhe oforsynio och AKT Biemsson om honom kaa 
noghen sagh tilkomme fore samme afflag grid och frid fore oss och 
hwariom manne tili poske her epther nest kommendes med theim hetle 
ath the bothe widdher gudh och erffwingie hins dawde. Byodum weer 
syslomanne wamm och theim alleighomall war jnne haffwe at profiWe 
mall thercs. oll ophafT. widderato. gridestader. wiglysningh och hwasso 
langt liideth er fra thy thetta wigh wonnith war hiowarende och laglige 
forestempde erffwingie hins dawde och hwat wisse the göre 088 fore 
tegn och botum eff the proffwazss bothamanne werde och ritha (het 
proO* atther tili oss ath thy sannezste som fezss ath thesso maale. Ea 
fiilkommalige forbyodum weer hwariom manne wandrade ath awke «dher 
awke latha widder theim jnnan thessom warum gridom. nema hwar som 
thet gerar wiUi haffwa forgiort See och fridi. war thetta breff giort j 
Oslo die sancti Luce ewangeliste anno domini md quinto aa anneth odi 
tyttugte aare riges warss Norriges. herre Jon Polsson prosther atb 
Marie kirkio j Oslo canceller war jncigladhe. Koog Hans giver ved Kantoleren J&n Paahsin Lands vist til Thorer Uel$es^ 
sdn, som var tüstedo ved Drabet paa Saxl^fäm Amessön, mod athan be- 
taler fuld Atvisiebod, 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler. 

1017. 10 Decbr. 1505. Oslo. 

Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarkes Sweriges Wendes 
och Gotes konungh hertugh j SIeszwigh och j Holzsthen Stormaran och 
Dytmersken greffwe j Oldenborgh och Delmenhorsth sender ollom mon- 
nom theim som thetta breff sea sßdher hoyre q. g. och sine, weer wil- 
liom ath theer widher ath weer haffwom j heidher widdher gudh saker 
godhe manne benistader och epther the proffWe som kom fore oss 
epther Saxbiem Arnessons afftagh oforsynio giffwit Thorer Helliesson 
som atwiste man bleff ath sauie afftagh landzwisth med theim hette ath 
han bother widdher gudh och erffwingie hins dawde och Iwke oss ein fwll ;.• VM {SOS. 

atoHsleboodli och haflWe Krkttb jniwB tolfT nanedhe Fra thessom deghi 
edher kiffwer han eingha landzwisth. Byodam weer erffwingie hins 
dawde wßk taka aettlier och bether afT honum epther theyre betzste 
Manne lagardone «on syslomanne tfllneinpner aa hwario tweggio halff- 
wonn«. En fnlkoniDialiglie forbyodam weer hwariom manne wandrade 
aA awke aedher awke latha widder kan kedhen afT cm thette malL nemn 
kwar aom Iket gerar willi hafiwa forgiortk fTee och fridi och werAie 
ridre bottiamadher sidhen. war thetta brefT giorth j Oslo ffiredaghen 
neatk fore Tkomea messe fore jwll anno domini mdquinio aa amielk 
eck lyttttgthe aare riges warss Norriges. her Jon Polsson prostker ath 
Harie kirkio j Oslo canceller war jncigladhe. FroileUungi-LagiiiaBden Olaf Vi^fastswüm faitfAtter, efler Paaleg af Erke- 
biapea ag Hr. Nils HenrikisÖD i Anledning af flere til Rigtraadei iod- 
komne Kläger^ med 24 Frosteihings-Miend Böder for dem, som udoblire 
fra Thinge, eller som möde drukne eller gjöre Stöi der, m. v. 

Eiter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. (Münch. Saml.) Spor af 10 bagpaa 

l^kte Segl. 

1018. 17 Juni 1506. Lagetun. 

Jegh OlafT ViifTastesson Ffrostotyngs logman gier allem mas- 
nom viterlict ath ofTlhe och tiidom hafTuer wäret Uaget odi kieft ffor 
riigens raadh vppo then onde och sieme ssiidwftlnie ssom hser er innan 
Ffrostotyngs laga med daarheyt oc drwkkenskap vppo^ fTylkes tyngom 
och fBordungs tyngom eller stepnom. Thy togh jegh mig thet vppo 
effther min herre erchibispens willie och fformanilse sommeledis erU- 
ghen herre her Niels Henricsson riddhers, och nempde tess« efTlher* 
screfTne xxiiii men i ein dorn som sa heyta Niels Torsteinson Jon Jen- 
son a(f) Ffrostone, 0wind Lodenson Paal Anderson afT 0yna fy(l)ke, 
OlufT Knwtson Swein Eirichson afT Sparboo, Belliwth Anderson Iffner 
Ottarsson äff Verdaal, Amwnd Gestson Eirich Ameson afT Skognen, 
Stein Torbergsson Siwgurd Crulbrandson afT Nommedall Jon Ameson 
Jon RoUowgson afT StierdaU, Torkil Assmnndson OlnfT RolfTson afT 
Strinden, Oluff Pederson Tord Gwnnerson afT Gawldall Torgils To- 
steinson Arwiid Benkson afT 0rkedalls fTylke, Anders Bordsson OlnGF 
Ameson afT Romsdali, Haidan Jenson ock Anbiem Andorsson affbaade 
Nordmere. Hwilket wij innerligs och grannelig» offner tenktom och 
ffor oss i doom settom ath thet moo ey ssaa lenge ffordrages wort 
egit ffordarff ffortaal och skade, thy haffwom wij saa for fwnnith ath 
hwilkin ein ssom her effUier ssitter heyma sit tyngfa vtan lagligk ffor* K U 1506. 73» 

fTaal han skal bethe ij owra ther fore som lagen yiiet. Bn hwiOdn 
sidare kommer til tyngs en reth mess« tidh bete ein eyre och kern- 
mer han dnickin, skal bethe ij owra och gier han ther til oliwt skal 
han bethe ther for i mark, som stonder i vapna kapituli. Item er han 
demder stempdher eller hafTuer han lagth i hwart heller han aager 
maal kiere, eller sware, och kommer han druckin, oo sent, skal gelda 
fTult tyngwiithe och viisas vtafT, och bethe ther til ffult domroofT, eller 
stempnelTaal, och ther til, maals eigandom sith fTuUa kosthoU hallfTwa 
awkin som lagh wotta, och hafTwe thet alt lokit innan nesta maanal 
ther efflher a alle siide och lüde tha oc vngell®, annen doom vpo 
daagh och tiid som bestse men kiinne ffinne honom ffore som tha vppo 
tyngene sere. Item cer thet nogen som thesssa fTorscreflhe sticke vppo 
taler eller och ikke holdher som wij demt hafTwom och lagen inne 
holdher til fToren®, tha bedie wij Towgether och lensmen ath skafle 
oss, och them merkelighen dom och profT, nesta sommeren hiid til 
lagtynghet ighen lagtige dämde eller stempds. Thettas ser alles wore 
xxiiij fülle dommer oc alle menyge lagrettens samtyckie och forscrefTne 
logmans fTulle orskurdher. Til ythermere wisse och saninde trickiom 
vi wore jncigle vppo thenne wor dom huelkit wij fframdeles alle gerne 
besigle wiliom nar riigens raad thette teckis vpponnder perman. Datum 
Lagetwn vppo Ffrosten anno domini millesimo quingentesimo sexto die 
beati Botulfft abbatis« 

Bafpaa snidtidigt: XKux} mdnna dom oeth samtykt vppa Frostetinget. KoDg Uan$ afsUar BjÖröen og BjöröttiM GoJ«^ som jforges Rigeg Raad har 
ftildömt Kronen frä Hr. Knut Alfssön for Avindflkjold han forte mod Ri- 
get, til Erkcbiskop tiaule og Throndhjems Domkirke for 136 Mark, som 
det var verdsat h6'itte, end Domkirkens Pant 200 Mark. (jfr. No. 884. 
995. 1015.) 

Efter Vidisse af 1 Augiist 1539 i norske Rigsarkiv. 

1019. 24 August 1506. KaUundborg. 

Wii Hans mett guds naade Danmarck, Nories, Wenndes och 
Gottes koning, hertug wdj Slesnig, Holsten Stormamn och Ditmerskenn, 
greffue i Oldennborg och Delmennhorst giere alle witterligtt att oss elske- 
lig werdugste fader her Gantthe erchiebischop i Trundhemm etc. hafluer 
oss tilkienne gifTuitt att band for nogen tiidtt siidenn fick i pantt afT 
her Knudt Alssenn Berie oc Beries gotzs for ijc march efTlher som 
thett pantte breff them ther om emellom giortt er kandtt ther for giere 
skell, och nu effUier saadantt gotzs er oss paa Nories kronis wegnne 736 1506. 

mell retto iilfaldett oc lild«mpl afT wortt ekkelig» Nories riiges raadtl for 
awandtt skioldll oc andre sticker forschrefTne her Knatt Atesenn ferde 
oc brogtte emod oss och rigett, thaa er forschrefTne werdugste fader 
erchiebischop Gaatthe begierindes afT oss Borie och Bonos gotz tiiU 
eyedom att maa haffue och beholde tiill Tmndhems domkircke, och 
haffner na ther paa hidett see oc bewurdU same gotzs bor mogett Uiel 
bedre er endt thij ijc marck handt thett for wdj pantt haffaer. Och er 
tba wdj saa maade bewordU att thett skali end ther tiill were saa goU 
8om ithnndritt sex oc treduge march tilsiger, for huilken swm penninge 
wij äff wäre sonderlig gunst och naade haffue nu wntt oc tiliadeti oc 
nett thette wortt ohne breff wnnde oc tiUade att forschrefTne oss 
ekkclige werdagste fadher erchiebischop Gaatthe och hans efftherko- 
■lere erchiebischopper wdj Tnindhem maa och skall nyde brage o<A 
beholde tili Trandhems kirck® tiill ewindelig eyedom forschreffne 
Borie oc Borios gotzs mett theres tilligelse och eyedom ehaad som 
holst thett were kandtt intthet wndentagenn wdj noger maade effUier 
thett pantthe breff som forschreffne er. Thii forbiade wij alle ehoo 
the holst er eller were kande och serdeliis wore fogder och embeti- 
mendt forschreffne werdugste fader eller hans eflUierkommere erchie- 
bischopper i Trundhem her emodt paa forschreffne Berio och Borios 
gotzs att hindre hindre ladhe modhe, pladise, qwelie eller i lioger maade 
wfTorrette wnder wor koninglig hefTnn och wrede. Gifluitt paa wortt 
slott KalUndborg sanctj Bartholomej apostoli dag aar etc. mdsexto. Biskop Karl af Hammer tager Elm TkrondMdatier med Bora og Gods i den 
hellige Kirkes og sH Hegn og Forsvar, og anmoder Alle, ismr Kongens 
Ombudsmend, om ikke at forureUe hende. 

Efter Orig. paa Papir i Deichmanns Biblioth. i Chrutiania. 

Seglet indvendig paatrykt 

1020. 14 Oktbr. 1506. Hammer. 

Wij Karll meth gadz nade biscop i Hammar giorum viterlegt 
meth thette wore opne brefTwe at wij haffwe taget thenne breffwiser- 
sk® Elene Trondz dottir hennes bam godz oc peninge lawst oc fast, 
i then helge kirkis oc wort forswar, ha^gn oc beskerming at forsware 
for all» wrstt® maf®. Thi bede wij alle oc serdelis wor kereste 
nodigse herres wmbwdzmen henne her vt offwer ey hindre plassss 
qweliffi eller i noger made wforretta hwicka^t wij wiUe altid gerne 
forskwlte. Datum Hammarie xiiij die mensis Octobris anno salutis 
mdsexto nostro sub signeto. 150T. 737 

Sex Mfeod kundgjdre, at Hastru Karine JentdaUer med sia Hosbonde Ptitr 
Nilssöns Samtykke vedstod de Cover, soro hendes na afdöde Sön CrtnifMir 
Finkehsän gjorde Birgiite Gauiesdailer paa deres begges Bryllupsdag, 
nemlig Gaardene Folberg og Austtno i Nes Sogn paa Romerike. 
Efter Orig. paa Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

1021. 13 Juni 1507. GautQStad. 

Alle danne men thette breflT see eller here kenniss Yij efter 
skrefne Jver Helyeson Engjibrecht Marquordson oc Jon Narveson cani- 
cke i Hammar Andhress Vilfanghson sogneprest i Rvmedall Kell K»ll- 
son Paal Clemetsson oc Gudbrandh Tolfson svome laugrcttes men pa Hin- 
marken ad Tij varom pa Gautestad liggendes i Rvmmedall svnnedagen 
nest efter Barnabe appostoli anno doinini m^ d^ septimo sagom oc her- 
dorn a ad hedherligh quinne hustm Birleth Gaules dotier spurde siin 
vsr moder huslru Kariin Jensdotter aath vm hvn ville samtycke then 
gafTve som heniss ksere boonde Gvnner Finckelson hvass siell gud 
nade kenne gafT i begges teress bryllaupss dagh fornempde Gvnner 
oc hustm Birielth som var ein gaardh heter Folbergh liggendes i Ness 
songn paa Romerike i siin fester gaffve oc ein annen gardh som hey^ 
ter Austmo liggendes iher same stad i henniss benker gaffve met the 
skyloorde ad hvn skvlle aghe forskrefne til evserdelighe eyghe som i 
kaupmaall theyre kom oc foroordh tha var ad thet skulle falle i fra 
atemempde Gvnner oc hanss aerviinge oc vndher tidnempde hustm 
Byrietth oc henniss ervinnge til everdelighe eyghe. svaradhe tha for- 
nempde huslru Kariin Gvnners modher met siin bondes samtycke Paedher 
Niellsson ad hvn ville Ihet gerne samtycke oc holle oc have som hen- 
nis k»re son giorth hafde oc ther met holde the handom saman tid- 
nempde hustm Kariin oc hennis bondhe Psedher Nielsson i huslru 
Byrietles band ad Ihenne gerdh skall vbrylelighe holdes til ytermere 
stadfesthningh her vm hengge vij vaar jnsigle for thette breff som 
giorth var dagh oc ar som fore sigcr. Tre Lagrettemsnd i Ryfylke kundgjöre, at Sigrid Tkoresdailer gav Ualvar 
Olafssm (Snop) og hans Hnstru Ingeharg Hahardsdatter hvad bun eiede 
i Gaarden Bö i Finnö Sogn, Seby Skibrede i Ryfylke. (jfr. No. 917. 918. 
1027.) 
Efier Orig. paa Pcrg. i norsko Rigsarkiv. Seglene mangle. 

1022. 15 August 1507. [iVyfyikc] 

Ollum mannum them som Ihelha bref se eldir hoira heiser 

Klemet Sleinfinson Stein luarson Torgils Torslcinson suorne lagrettcs 
I. 47 738 1507. 

men i Ryfylke der were wi iieer saghom ok herdom at Stgrii Toris 
dotier gaf Hahiarde Olabson ok eigne kone hans Ingeborg Halaars 
dotter sa miket som hon ate i Bo som liger i Finoi sonkt ok i S»by 
skipreid med allom lutom ok lunendom som til liger ok Ilget hafaer 
fra fomo ok nyo vndan seg ok sine serruinge ok vnder Fornemdan 
Haluard ok hans hnstni serfuingie til euerdelig eignar til saninggfaen 
hengiom wi war incigle fore ihetta breff som giort war war fra dag 
dyre anno domini m. d. vii. Bisp Anders (Mus) af Oslo griver Kanniken Hr. Tkorer Mlssäu HelUg-Lisrns 
(quinqae vulnerum) AUer i Oslo Domkirke paa LivsUd, og befaler AI- 
terets Leiliendingcr at betale ham den aarlige Afgift. 
Efler Orig. p. Pcrg. i Dipl. Arn. Magn. i Kbhvn. fasc. 97. No. 10. Seglet mangler. 

1023. 4 Decbr. 1507. Oslo. 

Wij Anders med gndz nad biscop i Oslo gi0re Titherligth med 
thette vorth opne brcfT ath wij hafTva wnth oc gifTvedh oc med ihette 
▼arlh opne breff unne oc giffve hedherligh man her Thorer Nielsson 
var canik helgsslostn altare i var domkirke med al sin renthe oc ret- 
ligheith som nw tiil liggher och leghet halTver afT alder ath beholdhe 
i sin liffztiidh. Thy bedhe vii och bivdhte alle landhbo som ther iitl 
horffi ath i giere och gifTwe honom alle then renthe och rethtigheith 
som edher beer och plicthogfae eres at giffve och gione til forscrifTne 
altare arligh®. Datum Asloie die sancte Barbare virginis et martiris 
anno domini mdvij nostro (sub) sigillo. 

Bagpaa med samroe Haand: Ck)llacio altaris quinque wulnenim sine 
resolutionis [nost]re. 

To Lagrettemend kundgjAre, at Thore Issarssön solgte til Board Tkarstems-^ 
sön 2 Broderlodder i Rame \ Rakkcsla'd Sogn og to i llofden og Olafs- 
lykken i Tunc Sogn. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle. 

1024. 23 Marts 1508. Rakkestad. 

OUom monnom leim som tetta bref se ader hers scender Stei- 
nar Toreson Magnvss Asgavtson svomc logretes men q. gvdes och 
sinte kvnukth gorande ath uier vorom i naedre Rakkastadh som liger i 
Skavn skipredo vm torsdagh nest fore vor frv dagh i fasto anno 
domini m d viii sagom och herdom vpa ia och hander bandh C^O 
eino halfvo Bardh Torsteinson af andro haifvo Tore Issarson medh 
teim skilordom ath formemdh Tore hafde scelth fomemdh Bardh thva 1509. 739 

broder deildh i Ravne som ligher i Rakkastadh sokn och Vttanskogss 
fiardvngh och thva broder deildh i Hofdhan och i Olafss lykko som 
liger i Ton« sokn som er Bardss odhal medh Ivtum och Ivninom som 
ther til iiger'och lasgidh haFver Fra fomo och til nyio och alth afra^- 
dilze och til sfverdelighte eigho och fra Tore Issarson och hanss erf- 
vingha och vndher Bardh Torsteinson och hanss erfvingh® och til 
lefverdheligh® eigho och alth afnedilze och er thet Bardh Torsteinsons 
odhal badhe Ravne och Hofdhan och Olafss lykk»n kendes och Tore 
samstvndes i sama handerbandhe ath han hafde vpboredh fyrst® p»n- 
ingh och ofsthsD som i kaupth terass kom vm fornemdh iordmvn och 
til sanine och yther mere visso henghio mcr var insigle for tetta bref 
som giorth var dagh och ar som fyr seigher. Den udvalgte Kongr Ckristiem giver ved Kantoleren Jon Paalsiöm LandsvUl 
lU Thorer Thor$ieiH$sliH, som var tilstede ved Drabet paa Adali$ Si- 
gurdsdaiter^ möd at han beUiIer fuld Atvistebod. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangicr. 

1025. IS Februar 1509. Oslo. 

\ ii Cristiemn med guds nade rett arfTwingh tili Norriges riighe 
wtwald konungh tili Danmarck och Swerigh hertugh j SIeszwigh och 
j Holzsthen Stormarann och Dytmersken greffwe j Oldenborgh och 
Delmenhorsth sender olloiii monnom theim som thetta breff sea sedher 
heyre q. g. och sine, weer wiliom ath thecr widher ath weer hafTwom 
j heidher widdher gudh saker gode manne bonistader och effther the 
profTwe som kom fore oss efTther Adlyss Sigurdzdatthers afftagh ofor- 
synio gifTuit Thorer Torsteinsson som atwiste mann bleff ath samme 
afftagh landzwisth med theim hette ath han bother widdher gudh och 
eriTwingie hins dawdhe och Iwke oss ein füll atwisteboodh och hafTwe 
Iwkath jnnan tolfT manedhc fra thesso degi sdher haiTuer han eingha 
landzwisth. Byodum weer erffwingie hins dawdhe ath taka setther och 
bother äff honom elTther theyre bezsthe manne lagardomme som sys- 
lomannen tillnempner aa hwario tweggio halfTwonne. en fulkommalighe 
forbyodum weer hwariom manne wandrade ath awke eedher awke latha 
Widder han hedhon afT om thetta mall, nema hwar som thet gorar willi 
haifwa forgiorth fTee och fridi och werde aldre bothamader sidhen. 
War thetta breff giorth j Oslo dominica qninquagesime anno domini 
mdnono. her Jon Polsson prosther ath Marie kirkio j Oslo canceller 

waar jncigladhe. 

- — -^ 

47» 740 1509. 

Ti V»nd tUddmae ßfdrm Andensdm 2 Öresleie i Gaarden veatre Hülrmdwma 
i Skage Sofn i Overhalven i Nanmdaleo. 

Efler Orif. p. Perg. i oorske Rigsarkiv. Af de 10 Scgl vcdJienge 3, 5, 7. 

1026. 5 Septbr. 1509. Raoeim. 

Alle men som iheUa brefT seer eldhcr heyre helsse Sigwardh 
Baghe Torir Tordsson Vsach Mansson Yaar skarthe Euendhe Arnessoo 
Pedher Arnesson Gulbrandh Torgilsson Erik Torgilsson Torberghe 
Olaffsson Olaff Jonsson Eynar Gauson kierlighe med gud kongerandhe 
med thetta worth oppith brefT ath wy varom nempdh i doom vppa Valla 
tingh äff konongx wmbodz man tliem i millom Biom Andhersson, een 
äff andhre halffuo Arne (jok) Olaff Erixsonner ok (heres Tadher sesther 
om Tester gardhen i Haluardh moo som ligher i Skaga kirkio sogn i 
offuer halffiio Nommedalen och domdhe wy forscrepne Bion ij eyre 
leighe i forscreiTne jordh Halvardhmo som han »rfvidh efUier sin fadher 
fadher, ock fadher hans stodh til gud tcre siei naadhe, ok vnnan for- 
screfTnsß bredrom och theres fadher sestrom Ingiborghe BirgiUhe Astridh 
{>oer^ detther ok ondher fornempde Biem Andersson til ewerdheligfae 
eygho ock hans lerfTuinghe.^ Til meirsB sannindhe beer om heogber 
wy TorscrefTne domsmen woor insigle fore thetta brefT ther screfTuith 
war aa Raneime anno domini mdix ipso die sancti Beriini abbatis et 
confessoris. righer werdugher herr» herre Hans med gads naadhe Den- 
markx Norgis Saerigis konongh hertoghen i Holsthen ock grefTue i 
Oldhenborghe etc. Ock werdugher fadar ock herra, herra Gautho med 
samcD naadhe erchibiscoper i Nydross. 

(») Eller: Koer. — (.») Her staar et Mierke, som wden TvivI hcnvber 
til fnigcnde Ord i Randen: Mare f^ors (eUer Kors) dotther. Orm Eriksson Vebncr sielger, efter Fuldmagt af Bisp Ander \ Bergea og 
Korakirkens Ombndsmand der, Gaarden Bö paa Fogn i Ryfylke til Ualuwd 
(plafssön) Snop og hans Hustru Ingeborg Hahardsdalter Tor 12 Mark. 
Cjfr. Wo. 917. 918. 1022.) 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangicr. 

1027. uden Dag 1509. udeo Sied. 

Iheess bckenness jach Orm Eriksson afT wapn meih thette 
mith ppne breTT anno domini m d nono afT then befeinyngh som iach 
haTFwer aTT w^rdwghe herr«e biscop Andhor meth gudz naadh biscop i 
Bsren och Herman Krampe wmbudzman ath Kroskirk» ther samme 
stadz ath seelifl^ then gardh som B00 hether och liggher i Fongh i 1510. 741 

Fyn00 kirkffi sokn ock i Swb0 skipredhe. soldhe jack thaa fornsmdhe 
gardh beskedelig man Haldwardh Snop ock hans hustrn Ingeborgh Hald* 
wardzdotther oc cer thct hennes retthe odel ffor xij mark eflther godhe 
manne skensemdh sota jac ock Ibom tykthe lykesth waare oc thet 
hafTwer the betaleth i godhe redhe. Tiil sanning her om hengfaer jack 
mith insegle nsßdben for thette brefT som giorth waar aar ock dagh som 
fere segfaer. 

Henrik (Ckrutiemssön), Abbcd i Sorö og Cistercienscrklostrenes Visitator 
og Reformator i Danmark, Svcrige og Norge, valger efter Samraad med 
Abbcd Herlag af llercsvad, Mathias Henrikssön, Munk i Sorö, til Abbed 
i Tuleröen i Nidaroä Stift. 
Efter Orig. p. Pcrg. i norske Rigsarkiv (Milnch. Saml). Seglene vedhiDiige. 

1028. 5 Februar 1510. Sorö. 

Nos flrater Hinricns paciencia dei abbas monasterii Sorensis 
Cisterciensis ordinis in Roskildensi dyocesi visitator ac reformator om- 
nium ^monaasteriomm dicti ordinis in inclitissimis regnis Dacie Suecie 
et Norwegie et in partibus circumuicinis vna cum reverendo patre ac 
domino domino Hcriogo per reverendissimum in Christo patrem ac domi- 
num dominum Jacobum diuina prouidencia abbatem Cistcrcii et sacre 
theologie professorem legitime constitutus et specialiter deputatus Om- 
nibus quorum interest constare volumus per presentes quod quia mona- 
sterium nostrum de Tuta insula in Norwegia Nidrosicnsis dyocesis 
pronunc propter pastoris viduationem et fratrum paucitatem ruine prox- 
imum muUiplicibus impeditj negotijs ac propter nimiam locorum distan- 
tiam et varia viarum discrimina personaliter accedere et visitare, vt 
debuimus, non valemus, quin etiam dispendiosa sit prefate domus dei 
vacatio non solum veridica relatio verumetiam efficax rerum magistra 
ipsa experientia docet. nos vero qui curam omnium locorum nostri 
ordinis in prefatis regnis vigore commissionis nostre gerimus illud 
canonis attendcntes quo dicitur Vbi difBcilius agitur ibi cautius venit 
consulenduni. et illud Non est culpabile quod necessitas infert Et vt 
paries illc reedificetur Et ne tribus vna de Israel deleatur. de unanimi 
consensu consilio et fauore prefati reverendi patris domini Hereuad- 
ensis et ceterorum patrum ordinis reiigiosum ac deo deuotum virum 
dominum Hathiam Hinrici - monachum et sacerdotem in ipso monaste- 
rio nostro Sorensi fontaliter professum de legitime thoro procreatum 
etate. scientia et moribus probatum corporali iuramento ab eo prius 
recepto in patrem. pastorem. et abbatem dicti monasterii de Tuta insula 
alias Thutcro preficimus. nominamus. declaramus. et confirmamus fina- 749 1510. 

liter per presentes. IIa tarnen quod statum domus sne non deteriorabil 
sed pro posse et nosse quantutn sibi cum deo possibile fuerit vi sela- 
torem sancte religionis decet per omnia meliorabit clenodia jocalia et 
bona immobHia sine requisitione nostra yel capituli generalis facultate 
expressa non infendabit. locabit. aot qoonis modo alienabit Preterea 
autoritate qua supra in Tirtute salutaris obedientie et sub omnibus censu- 
ris ordinis strictissime precipiendo mandamus omnibus et singulis pre- 
fati monasterii regularibus personis inibi professis siue hospitibus cui- 
uscumque conditionis quatenus sepedicto domino Mathie eonim abbat! 
visis presentibus professiones suas deuote faciant humiliter obediant el 
presertim in his que sanctimoniam ordinis et regularis d[ivr]ne formam 
zelant omni occasione Trivola semota obtemperare non omittant. In 
quorum omnium et singulorum fidem maiorem et euidentius testimoninni 
sigillum nostrum abbaciale vnacum sigillo dicti reverendi patris domini 
Herlogi Hereuadensis presentibus duximus appendendum. Datum in an- 
tedicto monasterio nostro die beate Agate yirginis anno domini mil- 
iesimo quingentesimo decimo. L N. Sigurd ThoressSn, Ktnnik i Oslo pg Provst ppii Gerpen, paalflpgger efIfrBi* 
fkoppen« Befaling Hahard TkarbjärHssöit 7 Aars aat^deiig Bod for be- 
gaaot Mhnddrab* 

Efler Orig. p. Papir i Dei^hmanns Biblioth. i Ghristiaoia. Det indvendig 

poatrykte Segl er affaldet. 

1029. 9 Mai 1510. Gerpeo. 

Allom mannom som thetthse breff see heHer höre kennes iak 
Sigwrd Thoreson canic i Ocslo ok prost aa Gerpene ad effther mins 
herre biscopens beffalling haffuer iak set skripth Haiward Thorbjonson 
vij aar ffor mansskadaa som han haffwer i kommit i saa mothe iij aar 
vthan kyrke ok kettothe ok *hee sec beretlhe vthan i nudsyn. en iiij 
aar ther eiRhcr alle karene ad ffasthe ffredaghe ok alle jomßru Maria 
affthene ok apostollene alTthene. thesse vij aarom vthan ffisk. en dagben 
som skadan skedhe i liffues thime sinom kjoth ad tyrme. Til sanning 
beer vm sether iak mit inzegllee ffor thcthe breff som gjord vaar a 
Gerpene anno salutis millesimo quingentesimo decimo ipso die ascen-« 
sionis domini. 1511. 745 

Borgethings-La^and Anders 8ebjöms$on kundgjör en 24 Miends Stadfestel- 
«csdom i en Tyvssag, som Olaf Thorsteinssön i Askim havde indanket 
for Lagthinget, med Klage over de 6 Mend, som först havde dornt i 
Segen, samt idömmer Klageren Bödcr til de Indstie^nte og 4 Mark til 
Kongen i Domsrov. De 24 Miends Dom stadfestedes af hele Lagretten 
baade inden og udtnfor Vebaandene, 

Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. 4 Segl paatrykte ander Brevet. 

1030. 1 Juli 1511. Sarpsborg. 

Ullom mannom them som thette brefT see eller here senner 
Anderss Sebi0r(n)ss0n Borgetings lagman q. g. ok sine kwnnogth ger- 
ande ath kom aa almenighe lagtingith ffor megh ok al lagrettith j 
Sarpzborigh tiisdagen nesth epther Pedersmesse anno domini m. d. 
vndecimo afT eno haiffuo OlafT Torstonsson i Askim, afT andre haifTuo 
Enar Torfindssen, Odh EyliiOson, Anderss Sebiornsson, Torgier Tronds- 
sen Torgiwiss Hellisson ok Horaldh Arnnessen vort thet there retthe 
steflfnedagh, som the vore hiith steiTnde, kerdhe fforne. Olaff paa ader- 
neffhde men om then dorn som the hanom paa dempth haffde ath han 
skulle frelsse syn drengh Halle Owdensson flbr the sakar som han vor 
i komman j bans tiennesthe med Haluardh ffbrne. Olafizsen, fTor then ko 
som Haluardh forne. stal i Enebacke. ok Halle ferne, felde Haluard tha han 
togh koen ok sa tiil bager ighen ok flbrne. OlafT the sex men regth 
haffde ffor gode men offuar then dom. [Svarejde ademeffnde sex men 
ath epther thi proffue som ffor os kommen j then dom som wii th[a 
demdhe] epther vore samuidzsku, then staa wii Twlkommeleghe tiil, 
epther tii profTue som fTore komme. Epther thet gofTue the segh j 
retthe OlafT ok adcmefTnde sex men ffor megh ok allagrettith om 
TTorne. dom ok rogxzmol, sette jegh thet mol vnnar xxiiii skiiricke men 
ath ransaka thet mol ok om domme hwor laglege them totthe then dom 
vere som the sex fforne. men dempth hade paa fforne. Olaff. Ginghe 
the tha samman granneleghe ransakade ok ath hugde thet mool, ok 
epther thi proffue som ffor them kom domde the then dom laglege 
ok ffwlkommelegh vere som the sex men tiil fforne dempth hafTde om 
OlafT, ok epther fforne. Olaffz egen wederkenningh, ath fforne. Halle 
Aawdenssen vaar j bans tiennesthe siden han vor medh fforne. Olaffz 
son, Haluardh ath gere then gerningh som fforscriffuit stör, tha vart 
thenne xxiiii manne dom samtygth äff al lagrettith jnnan vebondith ok 
vtthen ath then dom var laghlegh dempth epther thi profTue som ffor 
them kom. Jtem kraffde fforne sex men megh lagedom om thet rogxz- 
mol, epther la(g)bockenne vt skyrelsse som votther vm [rogxz]mol 
demde jegh tha medh lagher orhskurder ath fTome. OlafT skal sware 74i 1511. 

kweriom sex domssien sliga soni ihe . . . er rygder var om 

iheir haiTde verith sänne aiT thi mole ath then dorn hafTde olagü^h 
verilh soiü the hanom paa dempth hafTde. ok skal OlafT fTorne. giffue 
minom berre kongen iiii mark i domrofT. Tbil sanninger her om tryc-- 
ker jegh mitb jnseglo flbr thetle mith opne brefT medb these ^gede 
nien som medh vore j thenne xxüii manne dorn som er Gvvunar Rey- 
erssan Herlagh Pederssen, Powel Aslackssen Gwnnar Ormssea Gw- 
legh Bruse ok Jon Pederssen som scrifTuitb varlh j Sarpzborigh 
och dagh som frorscrifTuith stör. Halle Sieimatgsäm og Uuslru Al9or Gmmarsdaiimr fielge til Hahard Ohers^ 
tön 4 Markebol I AileUmd i Attrod Sogn paa Tian (Thelenarken). 

Efler Orf|^. p. Perg, i norske Ri|^arkiv. Se^ene mangle. 

1031. 6 Oktbr. 1511. Ullereo. 

Thet bekennedz jeg Halle Steinarsson mei thette brefT ad jeg 
med rade och samtikkie Attwor Gvnnarss dotter egin kone mine hawer 
seit Halwarde Olwersson iiij markebol j Atlslande som ligger j Altrade 
ssokn aa Tinnie med allem lutom och lanindom som til ligger och 
legid hawer fTra fTome och nygio vttan ghardz och jnnan med (Bsskie 
och fTygle och allom weidestadom, och vndan meg och Atwor och 
beggiess wäre erwingie och atter vnder Halworde Olwersson och hanss 
»rwingie til ewerdelige eigo kennedz ieg Halle ad hawa vpbored fTyr- 
ste pening och oflTste och alle ter j mellom eiTler ty som j koup wart 
kom och nam thette koup vppa VUeren j sama flbrsscrefTne bygd vppa 
manedagen nest effter sancte Michialssdag thil yttremeire saninden tha 
hengier thenne ghode man som ssa heiter Tostein Ericson sit jnsigle 
med mino jnssigle fTor thette brefT som giort war anno domini mdxj. To Lagrettemtend kundgjdrc, al Grunde Thorbjömuön solgte til OlafJomsöH 
1 Öresbol i Amundemd i Hofvins Sogn i övre Borgesyssel for 9 nor- 
röne Mark. 

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglcne mangle. 

1032. 29 Februar 1512. AUelkeberg. 

AUum mannum thettae brefT seer eller hoyrar sendher Si* 
gwrder Jonsson och Haiword Hwgesson sworne logrettes men q. g. ^'^a 
sina kwnnucth gierende at meedh worom wppa Mielkasbergh som liggar 
i HeUinsB sokn dominica jnwocauit anno domini m^ d<^ xii^ soghom 1512. 74» 

och herdom ath Grwnde Torbiorsson soldh® Olaflwe Jonssyne med ja 
och handerband j ersss bordh i Amunderud som fTomempd OlafTz 
hDstruss odalss er Asse Sigurdsdotter fTralsth oc heimholth flir hwari» 
manne Rra fornemde Grunda och hanss arfTwing® och vndar OlafToch 
hanss erfTwing® tili efTwerdeligh eigho. Viderkendes tiidnempder Grund» 
haflwe wppboriith fTora fornemde eres bool i Amunderud som ligger i 
HofTwin» sokn L ofFwer Iwtthen i Borgesyste ix norsene mark som 
honom well at negd». Tiil mera wissa bengom wi wor jnciglie fTor 
thett» brefT Csom) gort war dag och aar som ffbr sigher etc. Lagmand i Skien Lffdke Gudleks99m, Fogden Jeppe Skatmmsf og 2 ll«nd 
knndgjOre, at Thramd Samderssön for fin SAfter tngehorg solgle til Soke 
Ammuiiiöm 2 Markebol i Lmdtryg i Bamble. Qtr. No. 97a) 
Elter Orig. p. Perg. i Deichmanns Biblioth. i Christiania. Seglene mangle. 

1033. 10 Marts 15U. Bransberg. 

Alle men thetle brefT se eller here lesis helse wy eftherscrefne 
Lydke Gudleckson lagman i Skydes Csyslp;) leppe Sconing ffogith ther 
sammestadz, Keel Endritson, oc Gwnleck Amondson suome lagrettes 
men q. gudz oc sine kwngere wy meth thette worth opne breff ath 
ar efther gudz byrd mdxii fredagin nesth fTore medfasthe syndag wore 
wy pa Bransberg, saaghe wy oc herdom wy pa honderbond Trond 
Sanderson, oc Solne Amundson i ssa maadhe ath ffbmempde Trondh 
ssoldhe adbemempdom (Solue) ii marckebool iordhe i Lynderygh som 
ligghr i Bamle i Skede sogn pa sine systhers wegne Ingeborgb San- 
dorss dottber, ffrelsth oc hemholth oc laglighe lagbodith meth Iwthum 
oc Iwnnindwm ehwath thet helsth er eller wäre kan, fira fibmempdhe 
Ingeborg oc hennis arffwinge oc wnder fTomempdhe Solue oc hans 
arflTninge til ewerdelig eghe. jtem kendis oc (Tomempdhe Trond ath 
haflwe opboret ffersstbe penning oc systhe som i kop tberre kom, ssa 
ath honwm wel negdhe. jtem thedhe oc ffomempde Trond oss, ombodz 
oc beOelings breflT meth heel oc wskadh incigle ssa lydendiss, ath hwat 
ssom fomempde Trond gor eller lather om forscreflhe erendhe, thet 
stör fomempde Ingeborg oc Anne modher hennis honom fwlkomme- 
lige til, ath wy thette seth oc herth haffwe wetne wy thet meth wore 
incigle hengendes neden flbr thette worth ohne breff som giord er po 
Bransberg dagh oc aar ssom ffore sigher etc. 74« 1512. Den BdTalfte Koog driflicni ndsteder red Kanteleren Hr. Jm PaaUsSm 
Landfvisl for Haiwtrd Bjöm9sdm, sota hayde taget Halvard A$lffömss6n 
af Dage, mod at han betalcr Kong^en 3 fulde Thegn og 3 fulde Fredkjdb, 
da Drabet var begaaet ander Julefred og Hjemfred. 

Efter Orig. p. Perg. tilhör. Sogneprest S, 0. Wolff i Saude. Seglet mangler 

tilligemed Drabsprovet. 

1034. 18 April 1512. Oslo. 

fVii Cristiemn medh gwdz nade retl arffwingh tili Noriges 
riige wdwoldh koningh tili Danmarck ock Swerigh heiiwg j Sleszwigh 
Holsten Stormarn ock Dythmersken greffWe j Oldenborgh ock Del- 
menhorst Sender ollom monnom tbem som thette breff seas »der heyre 
q. g. ock sine. Weer williom ath theer wittber ath weer baffwom j 
heydcr wider gwd saaker gode manne bonistader ock efflef tbii proff- 
we som ber fylger giflTwed Haiward Biernsson som Haiward Asbioms- 
son warth atb skade oforsynio landswisth medh theem bette ath haa 
b00the wider gwd ock erflTwinge bins dowde ock Iwke oss trenne 
fWlIe tegn ock trenne fwll friidkop saaker jwle friid och beerorridh ock 
hflwe Iwkett innen tolff manede fraa thessom degi seder baflwer han 
ingen landzwistb. biwdora weer erfTwinge bins dawde ath tagbe settber 
ock beetber äff hannom effter tbeyre bestze manne lagerdomme som 
syszlemanne tili nemffner aa bwario tweggio balwone. En Twlkomlige 
forbiwdom weer bwariom manne wandraade ath awke «der awke laa- 
the wider han heden äff om thette maall. nema bwar som tbet gherer 
Wille baffwe for giortt fee ock friidi oc werde aldre bootbe maader 
siiden. War thette breff giortt j Oslo dominica quasi modogeniti anno 
domini m d xiimo. her Jon Polssen proster atb Marie kircke j Oslo 
canceller wor jnsiglade. Biskop EiUf (Jonssön) af Stavanger skjenker Jon Eilifttön, dennes Hastm 
Sigrid Endridsdatler og dcres fegte Börn sit Ar?egods hele Exje i Ryg- 
giof Sogn i Borgesyssel, iindtagcn de 2 Gaarde Rodes