Skip to main content

Full text of "Carl von Linnés Ungdomsskrifter, Första serien"

See other formats
22&i ~ 'S^&M&m^^S^&M Cari von Linnet dejBissL S»§«S: R2?tr_ 7§caisfC /^v 
UlJk d^v^sjL- W\(j/; KALMAR . 

STADSaiatOTEK \ >- ► * CARL VONJJNNES 

UNGDOMSSKRIFTER 

SAMLADE 

AF 

-i 

EWALD AHRLING 

OCH EFTEB, HANS DOD 

MED STATSUNDERSTOD UTGIFNA 

AF 

K. YETENSKAPS-AKADEMIEK FOESTA SEEIEN. 
STOCKHOLM. 
P. A. NOKSTEDT & SONBES FOR LAG. KALMAR 
STADSBIBLIOTEK 
A 
,>i-\ //yi ?£ CX d.- - 
€> — © '. \ i '- ■• v V,. Jt. 


STOCKHOLM 1888. 

KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SdNER. Oedan D:r Ewald Ahrling hade utgifvit och kommenterat en foljd af 
aibeten fran Linnes mognare aider, fortsatte han- sin lefnads uppgift med att 
samla var store landsmans outgifna ungdomsskrifter. Han kopierade sa manga 
han lyckades ofverkomma liar hemma och blef genom frikostigt understod af 
Stiftelsen »Lars Hjertas Minne» satt i tillfalle, att under sommaren 1881 i 
Linnean Society's bibliotek i London taga en mangd fullstandiga afskrifter af 
der forvarade originalmanuskript af Linne. Den mest svarlasta och omfangs- 
rika af alia, »Iter Lapponicum», medhans dock icke, men kopierades af Ahrling 
under sommaren 1882 pa Vetenskaps-Akademiens bibliotek, hvarest Linnean 
Society valvilligt deponerat originalhandskriften, att af honom begagnas. Till 
offentliggorandet af alia dessa arbeten bereddes utvag 1884, da Riksdag-en, pS. 
motion af sin ledamot af andra kammaren, D:r Ljungman, for det jindamalet 
beviljade ett anslag af 6,000 kronor. Denna summa staldes till K. M:ts for- 
fogande och K. Vetenskaps-Akademien fick befallning att inkomma med forslag 
till anvandandet. Hvad hon foreslog gillades och D:r Ahrling fick i enlighet 
dermed uppdrag att under Akademieus inseende utfora arbetet. Forberedelserna 
till tryckningen borjades efter en af Ahrling uppgjord och af Akademiens 
komitterade gillad plan. Men det blef icke D:r Ahrling forunnadt, att redigera 
mer an de sju forsta tryckta arken af har foreliggande del. Efter bans dod 
har tryckningen fortsatts i tva. serier, den forsta, nu fardiga, efter Ahrlings 
afskrifter utgifven af Laroverksadjunkten D:r M. B. Swederus och den andra 
under utgifning af en af Vetenskaps-Akademiens komitterade Prof. G. Lindstrom. 
Den forsta serien innehaller: 

1. En sjelfbiografi af Linne, gaende till Sr 1734, efter egenhfindiga haud- 
skriften hos Linnean Society. 

2. En forteekning ofver Skanes sallsyntare vaxter, forfattad 1728. Originalet 
pa Leufsta bibliotek. 

3. Spolia botaniea, ar 1729, hos Linnean Society. 

4. Hortus Uplandicus efter Tourneforts System, hos Linnean Society. 

5. Hortus Uplandicus efter Tourneforts System med tillagg och en ny in- 
delning af Umbellatse. 1730. Leufsta bibliotek. IV 

6. Hortus Uplandieus efter egen method, sexualsystemet. 1731. Originalet 
eges af Kyi'koherden J. Johanson i Ifvetofta ocli af lionom benaget med- 
deladt. 

7. Adonis Uplandieus efter sexualsystemet. 1731. Leufsta bibliotek. 

Den andra serien kommer att upptaga: 

1. Iter Lapponicum 1732, nara 13 tryckta ark. 

2. Iter ad Fodinas 1733, nara 2 ark. 

3. Iter Dalekarlicum 1734, ungefar 10 tryekark. 

4. Iter ad Exteros, 1735, ungefar 2 ark, dessa samtligen ur Linnean Society's 
bibliotek. Johan Erik Ewald Ahrling foddes i Stockholm den 18 September 1837. 
Fadern, Gustaf Erik Ahrling, var da komminister i Maria forsainling derstades 
och blef sedan kyrkoherde i Huddinge och Brannkyrka forsamling af Strengniis 
stift 1840 — 63. — Modern, Maria Josepiiina Augusta Abom, + 1870. — 
Redan i sin tidiga barndom visade Ahrling afgjord hag for botanik, hvartill 
sannolikt en af bans larare, D:r C. C. Ljunggren, gaf vackelse. Sin forsta skol- 
undervisning atnjot han i Stockholm och afgick frfin Stockholms gymnasium 
till Upsala, der han blef student den 26 Maj 1856. I Juni — Aug. ar 1858 
foretog han sin forsta, langre botaniska fard till Medelpads och Angermanlands 
adalar, med understod af Botaniska Reseforeniugen. Han erholl 1859 det 
Kniggeska resestipendiet, samt understod af Vetenskaps-Akademieu och af sin 
hogt vordade larare, Prof. E. Fries, for en resa till Lulea Lappmarks hbgfjall. 
Fran 1863 till 1867 var han Amanuens vid Upsala Universitets Botaniska 
Tradg&rd, Af sina landsman af Sodermanlands och Nerikes Nation hedrades 
han med fortroendet att vara en af deras Curatorer. Philosophise Candidat 
blef han 1867 och utniimndes 1868 till Collega vid Elementarlaroverket i 
Arboga. Till Philosophise Doctor promoverades han 1872. Han deltog i 
Skandinaviska Naturforskaremotena i Stockholm 1880 och i Christiania 1886. 
Efter nagra manaders sjukdom afled Ahrling den 5 April 1888, efterlemnande 
maka, Anna Kindestrom, och tre barn. 

Att med elementarlararens tunga kail — annu pa sista tiden med tjugo- 
atta timmars tjenstgoring i veekan — hafva forenat forskarens nit, hedrar hans 
minne och vittnar om den ifver, som eldade hela hans strafvande och hvilken 
visserligen hejdades, nar sjukdomen drabbade honom, men slocknade forst med 
lifvet. Nar en gang den tiden kommer, da Linnes verksamhet blir skildrad 
fullstiindigare an hittills, skola de arbeten och modor Ahrling nedlagt dels i 
tryckta, dels i annu outgifna, rikhaltiga anteekningar, komma till nytta och langt efter hans bortgang gagna den sak, for hvilken ban under de aderton 
sista aren af sitt lif offrat sa myoket af helsa oeh krafter. 
Hans af trycket utgifna arbeten aro foljande: 

1872. Studier i den Linneanska nomenclaturen och synonymiken. XVI + 
49 sid. Orebro. Gradual disputat. 8:0. 

1873. Caroli Linnsei Opera hactenus inedita. Flora Daleoarlica etc. Orebrose. 
130 sid. 8:o. Pa Ahbxings forlag. 

1878. Nagra af de i Sverige befintliga Linneanska handskrifterna, kritiskt 

skarskadade. 28 sid. 8:o. Lund. Disp. 
1878 — 79. Carl von Linnes Svenska Arbeten i urval och med noter utgifna. 

Forsta bandet. Bref till Svenskar, I. 471 sidor. 8:o. Stockholm. 

Ad. Bonnier. 
1885. Carl von Linnes Brefvexling. Forteckning upprattad af E. Ahrling oeh 

tryokt pa K. Vetenskaps-Akademiens bekostnad. XVIII + 111 sid. 

Stockholm. 8:0. 
1888. (posthumt) Carl von Linnes Ungdomsskrifter, samlade af E. Ahrling 

och efter hans dod med statsunderstod utgifna af K. Vetenskaps-Aka- 

demien. Porsta serien, forsta liaftet, 105 sid. Stockholm. 8:o. 

Sidorna 88 — 105 kommentarier af Ahrling och dessutoin texten 

med talrika noter af honom. 
I »Nordisk Pamiljebob) artiklarne: 

Linne, Karl von, d. a. och d. y., Linneiska samlingarna, Linneska insti- 
tutet, Linneiska samfundet, Linnean Society. 

Vid Naturforskaremotet 1880 holl Ahkling foredrag om Linnes brefvex- 
ling (Porh. p. 438, endast titeln), samt anforande i ofverlaggningen om natm-- 
historien vid skolorna, 1. c. p. 460 — 462. Vid motet 1886 holl han foredrag 
om Linnes Samlingar i London (Forhandl. p. 87, endast titeln). Inn eh all. 

Sid. 

Vita Caroli Linnsei — - — 1. 

Forklaringar — ' 17. 

Catalogus Plantamm rariorum Scanige & Smolandiee 27. 

Herbse Scanenses --- 29. 

Herbse Smolandise proprise - 41. 

Spolia botanies C. Linnaei — 53. 

Plantse Smolandicse -. - 60. 

Plantse Scanenses 67. 

Plante Roslagicse 76. 

Forklaringar oeh Anmarkningar 88. 

Hortus Uplandicus, methodo Tournefortiana _ — 107. 

Hortus Uplandicus, meth. Tournef., nee non nova divisione Umbellataram 151. 

Hortus Uplandicus, seenndum methodum propriam 205. 

Adonis Uplandicus 271. VITA 

OAROLI LINN^I ENS ENTIUM MISERERE MEI! 

I detta werldenes lius nplyfte jag forste gang mina ogon i 
tasimlt, Stenbrolmlts soelm, Allbo harad, Kronobergs Ian, Sma- 
land ocli Swerige, natten emallan d. 12 och 13 JIaj h. 1 nocte 
1787, 22 & 2S Maj st. u. Fodd af fadren da Comminister i Sten- 
brolmlts forsamling Hr Nicolaus Linnaeus ' ocli modren Christina 
Brodersonia - prim via 18 genar. [primseva, 18 annorum generatrix?] 
Ar altsa aflad 5 ii 6 Aug. 170fi, 15 ii lfi st. n. Hwilka sedan lato raig 
l.'ipas 3 i Stenbrolmlts kyrkia af Pastore Hr Samuel Brodersonio 4 19 
laj. Blef sedan flot till Stenbrolmlts Prastegard, 5 1709, da min fader 

Originalet till denna uppsats, allt igenora egenhiindigt af Caiiolus 
Linnaeus, eges mi nf Linncan Society i London och forvaras i dess arkiv. 
Det iir inhaftadt i slutet af eller sammanbundet mod ett iutcrfolieradt ocli 
med manga egenh. anteckningar af Linnaeus forsedt exemplar utaf Joiiannis 
- eietjchzeki Operis Agrostograph ici Idaia sen Gramiuum, Junco- 
rum, Cyperorum, Cyperoidexim iisquc affinium Methodus Tignri 
Tvpis Bodmerianis CIOIOGOXIX 8:vo min., med paskrift nederst pa sjelfva 
titelbladet: Carl Linnjebs Upsal: 1728 >)] §vj (= 1 dl:r 6 ore silfVerrm 
i inkop). 

Handskrifteu innehaller 13 tiltt skrifna sidor. Anteckningarne torde liafva 
borjats efter 1730 (jfr noten 7), hvaraf ock forklaras, att en och annan upp- 
gift ur minnet ej knnnat blifva fullt noggrann; nagra senare tillagg liafva 
oek gjorts, att doma efter olika stil ocli bliick, sasom: Bud^ei a p. 4, in- 
tegument a universalia p. 5 samt Oloe Fridrick, Alexander och Adolph 
Rudb. p. 8. 

Da. Linn/EUS vid dagbokens upprattande framhallit ar, manader ocli 
dagar genom att stalla dem pa sida ora texten, har for ntrymmes vinnande 
sa kallade feta typer hiir anviindts. — Do smarre siffrorna hiinvisa till ut- 
gifvarens anmiirkningar, hvilka aterlinnas vid sjelfbiografiens slut. 

Linne. 1 a VITA CAE01I LINN^BI. 

dar blef Pastor. Hwariist jag sedan en tijd war upfostrad. Antel. be- 
kom privat Praeceptor Jean Telander, 6 15 Febr. 1714, livilken mig lierama 
informerade till bosten. Da jag bonom folgde till Wexio" Sept. att 
af hans privata information blifwa underwist, men ombyttes 1717 
for Gymnasisten Gab. Hook, 7 nu magister ocli swdger. — Wadt om- 
sider introducerat i Wexio schola af Eect: Mag: Mag: Ktellberg 8 
uti nedra air uti 3:ia classe, Christi bimmelsfardsdag 1716. Uti 3:ia 
classe informerades jag 2 abr af Hr Bero Lemnorin 9 tills jag blef 
transfererad 1718. Uti 2:da classe 1 abr af Hr Hamn, 10 ocb 1 abr 
af Hr Lemnorin till 1720. Uti 1 classe 1 abr af Hr Jacob Hamn 
till 1721. Uti neclre ringen 1 abr ocb ofre ringen 1 abr af Rect: 
Mag: Daniel Lannero 11 ocb Conrectore Mag: Laurent: Odelin 12 till 
1723. Anteligen transfererades pa Gymnasium 13 1723 under da wa- 
rande folliande Lectores : Doct: Johan Rotiiman u Pbysices et 
Logices. Mag: Magn: Hielmgren I5 Primaries TbeologiaB. Mag: 
Jacob Placksenius' 6 Secundus TbeologiaB. Mag: Petrus Hyllengren 17 
G-rfficus et p: t: Rector. Mag: Nicol: Colliander 1s Matbematices. 
Mag: Petrus Floderus 19 Historiarum et Moralium. Mag: Nicol: 
Krok -° Eloqvent: et Poeseos. Blef flott till neclre ringen 1724 
hwarast jag war 1 abr, till dess jag abret after 1725 kom till ofre 
ringen, bwarast jag wantade twanne abr. Ocb after som jag alia 
mina dagar bade baft ett sardeles noje for Botaniken, begynte 
jag att nagot tanka pa Medicinen, b:kn foil mig icke mindre 
fagnesam, ty arholt jag af mina foraldrar uti septembri manad 
172(5 [lofte] att fa betiana mig af Doct: et Assessoris Med: Joh: 
Rothmanni privata lection ocb information, da ban med storsta lar- 
dom laste for mig Boerhaavens 21 institutiones '" uti pbysio- 
logicis, b:kn alt sedan icke alskat mig sasom sin Discipel utan 
som son. Alt sedan slog jag min enda aboga till Medicinen, sasom 
jag boppades detta skulle blifwa med tiden min fodekrob. Sedan 
valedicerade jag mina wanner 1 laj 1727 ocb bolt med mine kame- 
rader 23 en fornoglig ro, uti Muntens 24 buns natten emallan d. 1 
och 2 Maj. Dagen darpa 25 2 laj reste jag fran AVexio till Sten- 
brobult, bafwandes med mig folliande Testimonium, som jag af 
Rect: Mag: Nic: Krok bekommit. Magnifice D:ne Hector! 

Qvemadmodum in Regno Vegetabili jucundos edit ludos natura, 
plantas ab uno loco in alium transferendo, felicius illis maturins- 
qve accelerans incrementum ; ita suum imperium blandissime exer- VITA CAROLI LINN/EI. rent musse, clum preestantes ingenio Adolescentes sedem studiorum 
subinde migrare jubent, qvo citius dulce illorum nectar in san- 
. - mem et sue cum vertere possint. Hoc consilio ornatissimum Adole- 

centem Carolttm Linn^um honoratissima familia oriundura e 

3 Gymnasib ad se evocarunt Musse altiores Academical, qvibus 

ut acceptior adveniat, et majori cum gratia, semet illis sistere 

| ssit, in ipso accessus limine, studiorum et anteactee vitse testi- 

i :.ium exhibere conatur. Testor itaqve Eundem pie, probe atqve 
honeste apud nos vitam transegisse, literarum studiis operam in- 
defessam navasse, et ab omni malorum sodalitia abliorruisse. Tibi 
itaqve Magnifice D:ne Rector, Tuaiqve fidei, favori et benevolentise, 
ilium de meliori nota commendo, officiose et qva decet observantia 
rogans, velis pro solita in ingenuos, modestos atqve virtutis aman- 
tes propensione, eum inter Clientes tuos receptum favore tuo beare. 
Cujus benefici et Paterni adfectus memoriam numqvam ipse e 
pectore suo elabi patietur et ego constanter retinebo, qvi dum 
vixero pro tua Magnifice D:ne Hector incolumitate pia semper faciam 

>ta, mansurus 

Tuae Magnificentise 

observantissimus cultor 
Nicolaus Keok 

Eegii Gynin: Vex: h: a: Rector. 

(L. S.) 

Dabam Vexionia? pridie nonar. Maji Anni reparatae salutis 
IQDCCXXVILmi. 26 

Valedicerade sedan mine foraldrar ocli wanner i Stenbrohult, 27 
begynnandes resan 14 Aug. 1727 och ankom till Lund 17 Aug. Click 
an under Examen for da Decano et Profess: Eloqv: Papke, 28 
approberades 19 Aug. samt remitterades Rectori Magn: Profess: Theol: 
2:do Hegart; 20 aflade juramentum ocb inskrefs 19 Aug. Men sasom 
jag satte mig i sinnet eij bar ofwer 1 ahr forblifwa, bolt jag onodigt 
_ . poenal ocli gifwa mig i nagon nation, ty war jag opartisk. Och 
emadan jag tankte bar med alwara idka mina pabegynta studia 
Medica, lagade jag sa att jag 21 Aug. tick kammar boos Doct: et Prac- 
ticus nobilium Scania? Kilian Stob^tjs, 30 hwars Privatissimus jag 
"var, sa lange jag blef i Lund, flar war tillfalle ganska godt, att 
3ra sig Mineralogien bekant, emadan bans favorit studium war 
Mineralogien, bwaraf ban sa wabl som [af] andra Curieusiteter bade 
en stor sambling. Uti privat colleg: laste han sitt eget collegium 
pbysiologicum al:r sciagrapbia, men privatissime Valbntini 
Musaeum musaeorum. 31 Denne Herre ar jag obligerad, sa lange jag 4 VITA CAUOLI LINNiEI. 

lefwer, for den karlek han hade for mig, i dett lian alskade mig icke 
som en sin Discipel utan mehr an som sin son. 32 — Profess: Med. 
Doebel 33 laste har Miscellanea ocli Wad [som] kom fore, utan nagon 
profit for oss. Men folliande alir 1728 laste han likaledes, doch Phy- 
sicam Budei. 3 * — Har wart jag sink 26 laj 1728 af en stor bold i min 
arm, dar icke B: StoB2EI omsorg och Chirurg: Snellens 35 arbete hul- 
pit mig, hade jag forgats. Och emadan Doct: Rotiiman genom bref 
si, mycket payrkade att jag sknlle resa till Upsala, tog jag straxt 
jag blef frisk afskedd fran Lund 28 Jim. och kom till Stenbrohult 
2'J Jim. Skickandes after Testimonium till Lund, h:kt war folliande 

Candido Lectori. 

S. & 0. 36 

Non male sibi bonoqve publico consulere videntur, qvi talibus 
artibus se patriae commoda cum tempore promovere posse confidunt. 
Mtas enim qvse brevis admodum est eos rebus vel inanibus vel alienis 
et ad illud vitae genus cui se addixere parum facientibus occupari 
non sinit. Hie qvi prsesens exhibet literas, aliqvanclo professurus, 
Politissimus Ornamentissimusque [Ornatissimusqve] Lominus Carolus 
LiNNiEUS Smolandus, statim post accessum suum ad Carolinam no- 
strain, relictis aliis, animum ad Medicinse studium applicuit, in qvo 
item Ducem felicissimum mox sortitus est Medicinse Doctorem D:m 
Chilianum Stob^eum. Nunc cum consilium ceperit ex hac Academia, 
[ad] qvam ante Annum accessit, ad Upsaliensem abeundi, ut studium 
suum Medicum hie incoatum, ibi ad justam perducat maturitatem, 
simulqve hoc suum propositum nostro muneri [muniri] Testimonio 
desideraverit, modestse ejus petitioni, nostroqve officio deesse non 
voluimus, nee debuimus, qvin potius prsesentium vigire [vigore] testa- 
tum facimus, D:m LinnyEUM, sic se in hisce musarum eastris gessisse, 
ut non minus diligentias [diligentia], qvam innocentise [innocentia] 
vitae se iis, qvibus innotuit, reddiderit amabilem. Qva de causa item 
abeunti, prosperos omnium rerum successus ab immortali Deo appre- 
camur et honesta ejus desideria litterarum patronis et fautoribus, qva 
possimus diligentia commendamus. 

Dabam Londini Gothorum d. VI Sept. MDCCXXVIII. 

Arvid Moller. 37 

Reg: Acad: Carol: h; a: Rector. 

Tog afsked af mine foraldrar 38 och wanner samt reste fran Sten- 
brohult 23 Aug. 1728 genom Ekesio, Scheninge, Orebro, Arboga, En- 
kioping [Kioping], Westerns och Kiopinge [Enkioping], ankommandes VITA f'AKOLI JJSSSS. 5 

1 Upsala 5 Sept. Och emadan jag wantade testimonium fran Lund 
:ickat, inskrefs jag 39 intet fore 23 Sept. under da warande 

act M: Mag: Jon. Hermanson. 40 Har gaf jag mig och inskrefs i 

s oalanska nation. — Har horde jag Profess: Anat: et Botan: Rudbeck 41 

lasa ofwer sina Swanska foglar, 4 ' 2 som han sa lifligen hade 

itade, att dett war undranswart, med sine egne coleurer, publice. 
Likaledes Profess: Theoret: et Pract: D: Roberg, 43 lutandes oss ex- 
plicera pa Swanska Langii Theses PL ysio logic as, 44 giorandes liar 
wid fa annotationer, men privatim, ty publice laste ban denna ter- 
min intet. Har wid Upsala war ett fortrafligt Bibliotek ocb pa dett 
dns ett dyrbart ocb barligt bonst-cabbinet, h:kt jag besag 16 Xsbr 
[= Dec.] Har fick jag ocb stipendium reg: medicum uti nedersta 
classen 43 16 Xsbr. — Ocb sasom jag eij tillforna sedt Stockholm, reste 
jag tit 14 Jan. 1729 att giora min upwacbtning hoos Arch: Bkomel, 4 " 
Nordenheim, 47 Ass: Soem 48 och Alstbin ; 49 men reste straxt till Upsala 
igen 19 Jan. Men sasom en Anatomia 3 " skulle ske pa en uphangd 
qwinnes person, reste jag ater tit 29 Jan. ocb horde pa, folliande ocb 
samtelige lectioner. 1. Arch. Bromel ett fortahl, integumenta 
aniversalia samt muse: abdom: et maims 31 Jan. 2. Stadsph. 
Bou 31 de Situ partium naturali et vulneribus. Docte. 4 Febr. 
3. Ass. Soem Contentis abdominis. Eleganter 1 Febr. 4. Hofm. 
Bibbe 3 '- de Cerebro et Oculo. Doctissime. 11 Febr. 5. Ass. Alstrin 
de Corde et Pulmonibus. Mediocriter. 14 Febr. 6. Lifm. Norden- 
iieim de Grenitalibus. Egregie. IS Febr. Har war en god Prosector 
Moller. 33 Jag reste sa till Upsala igen 23 Febr. Besag jag Thea- 
trum anatomicum Upsaliense 7 Mart. 1729, h:kn ar mycket wakl con- 
ditionerad med 7 omgangar. — Emallan JDistingen och Midsommarstijd 
laste Prof: Boberg for pask 4 lectiones publicas om nagra fragor 
utdragne af Aristotelis problemata. 34 Jag sochte och da att fa 
ga till samma Professor uti ett collegio casuali, da Profess: dicterade 
5 lectioner af de casus som sta uti Henrict Regii Ultrajectini Praxis 
Medica edit: o:ia Traject: 16G8. 4:to. Men stisom de andre blefwo 
misnogde, hallandes fore wara battre kiopa boken, ofwergofwo de 
honom, och jag allena fick icke lof betiana mig dftr af. Och sedan 
eij mehr den terrain. — Samma termin laste Profess: Rtjdbeck for pask 
ofwer sin Ornithologia 3 lectioner de Avibus rapac: och after 
pingest 2 lectioner uti horto academico, da jag war till Dannemora. 
— Denna termin hade varit for mig mycket slatt, dar ast icke Doct: et 
Profess: Theol: 0. Celsius 33 wist mig en sardeles gunst, genom dett 
han kallade mig till sig 8 April, da han begynte arbeta pa El or a 
Uplandica, sa att jag altid fick wara tillstades, da dett hades for 6 VITA CAR0LI LINN/EI. 

hander. — Qpponerade jag 2fi Hart. 1729 under en Disputation pro sti- 
pendiariis Regiis h:kn Prof: Robert holl de motu sangvinis 50 pa 
Acad. Gustaviana Resp. Petr: Sandbl. 5T — Reste jag 24 laj 1729 till 
Dannemora med Med: stud: Johanne Humble, s8 att ofver helgen in- 
formera honom uti botanicis. Har sag jag nagra rara orter* sasom 
Dentaria hept: Orchis fl: viridi. Orobanche rad: dentata. Yiola mart: 
alb: et Viola palustris martia fl: glauco. Gram: Miliac: Laureola off: 
Bistorta media. Sanicula. Stratiotes foliis Asari. Ophiogloss: Triental 
Campan: serp: Rudb: [fil. lap. p. 96 f. 1] Veronica serpyllif: fl: pror- 
sus albo. Saxifraga verna annua hum: [Touknee:- Inst. Rei Herb: 
T. 1. p. 252.] Gram: miliaceum. Har sag jag ock jarnbrytningarnas 
och grufvornas stora diup, med malm och instrumenter. Har sag jag 
dett som rarast war, den Eld Machin som Trivald s9 uprittat i full 
gang, som gick air drifs af watnets och atmosphserse tryckning, h:kn 
ar den endasta som warit och ar i Sverige. Ett litet stycke har 
ifran sag jag Osterby bruk, kwarast jam hamrar woro, hwad arbete! 
Har ga operantes i blotta skiortan, med sackar pa fottren och toflor 
etc. Reste dar ifran till Upsala 10 Juui. — Eick jag 20 Juu! stipendium 
regium in facilitate medica uti andra classen naml: 20 dl:r s:mt 
hwart halfwa ar. — Reste jag 24 Juni till Roslagen [detta sista ord 
ar dock i texten utsuddadt, utan nagot annat i stallet], da Doct: 
Celsius mig folgde dit, allenast till den andan att wisa mig Scep- 
trum Carolinum Rudb: f: som dock eij da stod i blomma, da wfj 
gingo genom den stenigaste ort som war i Swerige utan twifwel. 
— -Reste jag 30 Juni fran Upsala aht hafsbradden till att uppspana 
de orter, som wij eij forr uti Upland hade sedt, h:ka komma att in- 
sattias uti Flora Uplandica 62 och 87 . Eenna resan bestod mig 
Academia regia Scientiarum, hwarfor jag fick 18 dl:r kp:mt, da 
sialfwa resan eij kom mig ofwer 12 dl:r kp:mt. eo Pa denna resa 

* De har uppriiknade vaxterna atcrfinnas i Linxes Species plantarum 
ed. II. Holraife 1762 — 63 under foljande namn; mimrerna angifva sidan: 
1). b.dbifera p. 912, jfr L. Hort. Cliff, p. 335. Satyrium viride 1337. 
Latliniea Squamaria 844. V. odorata li 1324. (Tidigare torde L., att doma 
efter bans PI. Lapp. p. 226 sp. 277, hafva harmed afsett den art, som 
sedan af honom kallades V. eanina). V. palustris 1324. Milium effusum 90. 
Daphne Mezereum 509. Polygonum viviparum 516. S. europsea 339. Str. 
Aloides 754. O. vulgatum 1518. Tr. europrea 488. Linnsea borealis 880. 
V. serpyllifolia 15. S. tridactylites 578. 

I LinXjEI bref till K. Stob.eus 1729 23 / 8 (se »Linnes Svenska Ar- 
beten» h. 5 (1881) s. 17 omnarnnas ock sasom funne af L. vid Dannemora: 
Fragaria vesca /? pratensis 709, Taxus baccata 1472 och Hypnum alope- 
curum 1594. VITA CAROLI LIN>VEI. observerade jag folliande [waiter] som tilfome bar ivti Upland eij 
warit sedde. N:o 26. * VI / 30 a. Gr: spica orizse [brizse] majus C. B. 
[Casp. Bauhini Pinax. p. 9,] VII /i b. Cracca sylvat: alis dentatis, fl: 
alb: c. Myosotis s. Ecliium seorpioid: arv: fl: carneo. varietas wid 
Dannemora 2. d. Gr: spicat: folio asp: Sch: [J. Scheuchzer, Agro- 
stographia p. 299.] staminibus cseruleis. 3. e. Ranunculus erect: 
acris floribus viridibus. forsan varietas. 4. f. Gram: typboid: asp: alt: 
stamin: csBrul. g. Cyperoides polystacbyon lanuginos: Scb: [Schbuch- 
zer p. 478.] die 6. h. Gr: paniculat: odorat: Scb: [Scheuchzbr p. 286.] 
i Helleborine latifol: mont: T: C. B: [Tournefort Inst. Rei Her- 
b arias I. p. 436; C. Bauh: Pin p. 186.] b. Hippuris fcctida Dill: [Dil- 
lenii Cat. pi. circa Gissam p. 105.] item 1. Hippuris muscosus 
caulic: spinis [spiralis] crebris exasp: sub aqv: rep: Moris: [Rob. 
Morison, Hist. pi. univ. T. Ill p. 621.] 7. m. Centaurium minimum, 
n. Cyperus panicula sparsa e spicis longioribus, tenuioribus, teretibus 
composita Scb: [Scheuchzbr; p. 398.] o. Spergula maritima [marina 
J. Bauh:, Hist. T. Ill p. 772.] alias Alsine Spergula? facie media G. B: 
[C. Bauh: Pin. p. 251.] Plantago maritima major tenuifolia T: [Tournbb: 
I p. 127.] p. Somolus [Samolus] valerandi T: [Tournef: I p. 143.] pa 
Karoen wid Ostbammar. q. Filum maritimum [marinum. Jon.] Loesel: 
Plantse in Borussia sponte nascentes» (ed. I) 4:to Regiom. 
1654 p. 23, ed. II 4:o Regiom. 1703 p. 74] wid Ostbamar. 8. r. Fucus 
marit: 1. qverc: marit: foliorum extr: [= extremis] [tumidis] glandi- 
feram vocant T: [Tournef: I. p. 566.] s. Fucus ms [maritimus] 1. 
qyercus marit: vesiculas habens T: [Tournbf: I p. 566.] t. Veronic: 
spicat: major foliis angustioribus wid Oregrund. 9. u. Cepa sectilis 
juncifolia perennis T: [Tournef: I. p. 383.] x. Polygonum marit: erec- * De 26 stycken, pa denna resa insamlade, for Upland nya vaxterna, 

terfhmas enligt anforda synonymer i Lisnes Species plant, ed. II under 

Ijande namn a anforda sidor: Juni 30 a. Bromus pinnatus p. 115 (jfr 

Plant se Eoslagiese» i den siirskilda uppsatsen »Spolia Botanica» har 

nedan.) Juli 1 b. Vioia sylvatica var. 1035; c. M. soorpioides « arvensis 

188 (Obs. ! vagen togs ofver Dannemora). Juli 2 d. Dactylis glomerata 105. 

Juli 3 e. R. aeris var. 779. Juli 4 f. Plileum nodosnm 88 [Phalaris phleoi- 

hn § L. PI. Sv. (ed. I) sp. 49, ed. II sp. 54; Celsii Catal. p. 24]; 

Carex hirta 1389. Juli 6 h. Holeus odoratus 1485; i Serapias Helleborine 

: latifolia 1344; k. Chara vulgaris 1624; I. Cliara hispida 1624. Juli 7 m. 

ijentiana Centaurium var. 332; n. Scirpus maritimus d 75; o. Arenaria rubra 

' marina 606; PI. maritima 165; p. S. valerandi 243; q. ? Fucus Filum 

531. Juli 8 r. F. vesiculosus ji.; s. F. vesiculosus 1626; t. V. maritima 

13. Juli 9 u. Allium rotundum 423 (eller snarare enligt L. Fl. Svec. A. 

renoprasum 432); x. P. maritimum 519 enligt synon., men liar snarare 8 VITA CAEOLI LINN.HI. 

turn majus latifol: y. Salix olese sylv. folio alpina Rudb: f: [Index 
plant, lapp. p. 99] z. Or: caninum maritimum spica triticea nostras 
Scli: [Sciieuciizer, p. 6.] « Plantago in Fl: Upl: [01. Celsii Catal. 
pi. Upl.] dicta Coronopus maritima foliis ab interna parte sicut Or- 
chidis species qvsedam nigris punctnlis adpressis [adspersis] flosculis 
luteis. §. Caryophyllus sylv: vulg: angust: carneo flore. y. Orchis 
odorata moschata. /?. MonorcMs C. B: [C. Bauii: Pin. p. 84] pa Gfras- 
oen. — D: Celsius och jag reste 7 Sept. till Borie sochn och sagom 
Sceptrum Carolinum 61 uti full mognad med des capsulse, da jag 
fant att dett revera war en Pedicularis, doch i fruchtan for Prof: 
Rudbeck holt jag detta dolt och gaf beskrifning pa Sceptrum Car: 
Mesomora och Dortmanna uti Flora Uplandica. e - 8 Sept. — Doct: 
Celsius war sa resonabel att han bod mig 16 Jul. 1729 till fa spisa 
hoos sig en tid for intet, h:kt och kom mig till pas ifran Midsom- 
marsdagen till Michael masso da han reste till Stockholm, och detta 
2 ganger om dagen gratis." 3 Nar han 24 Sept. reste till Stockholm 
lamnade han mig kammar i sin gard, utan huuslega. — Fant jag 18 Octobr. 
Cimices sylvestres dorso faciem humanam reprsesentantes. M 

— FickjagKi X:br [Dee.] stipendium regium uti ofwersta classen 03 
for medelst Prof: Pudbecks padrifwande, emot alia Prof: Pobergs 
intriger. — 4 laj 1730 begynte jag Lectiones publicas in Horto 
academico Upsaliensi att forelasa, emadan Prof: Rudbeck mig 
dar om anmodade, som han sialf denna termin war nog occuperad, 
och hade ofta 200 a 300 auditores. 66 — 1 Jean, skref jag min Exer- 
citatio de Sexu et Nuptiis plantarum 4:to och dedicerade den 
Doct: Celsio for Nyahrsgafwa. 67 — 13 Jun. som war dagen for jubel- 
fasten 6S flotte jag fran Doct: Celsh gard 69 till Profess. Pudbecks, 
som war da sa gunstig och latt mig fa .condition med sina 3 sma 
herrar att informera Olof Fridrick, Alexander och Adolph Pudb: 70 
[29 Juli] som war Walb: Profess: Pudbecks namnsdag, hopskref jag 
min Hortum Uplandicum 4:to och dedicerade den aht professoren. 71 

— Opponerade 23 Jmii ordinario loco pa Dan: Bongs de Natura Sal- 
monum 72 under Prof: Rober<js preesidio. — Uti Octobr. tillbods mig 
condition af Arch: Nordeniieim att tiltrtida wid pask, h:kn jag fuller P. aviculare yar. 519; y. S. caprea (i 1448; z. Elvmus arenarius 122; «. PI. 
maritima var. 165 (jfr L: Fl. Lapp. sp. 63); (j ? Diantlms. (Synon., hem- 
ta'dt fran J. J. Dillenii Catalogus plant, circa Gissam nascentium p. 
153 och fran Casp. Bauh: Pinax p. 209 samt senare infordt i Celsii Catal. 
p. 15, aterfinnes ej i nagot af LinNjEI forut tryokta arbeten. Mojligen skallc 
enligt Dillenius dermed kunna menas en varictet af D. Carthusianorum L: 
Spec. pi. ed. II p. 586); y Oplirys Monorchis 1342. VITA CAEOLI LINN.EI. 9 

jt tog, men revocerade den dar pa folliande war. — 27 April 1731 
ipponerade Solberu 73 och Letstrom 74 tinder min Responsion publice 
pro stipendiariis regiis sub Praeside RoBebgi. 75 — 3 Maj begynte jag 
Lectiones publicas uti Hort: Acad: Upsaliensi, lasandes hwar 
annor titna theorien. 7(i — 5 Maj sag jag funambulones 77 uti Upsala. — 
l.'i Maj opponerade jag extraordinarius pa en Diss, de Cuculo ingrato 78 
prsesid. G-ronval 79 resp. TflOM. Jerlln 80 Suderm. sa att de aldrig 
i mat, och dett pa bagge sidor med storsta haftighet och hastighet. 
— Peste till Stockholm 81 24 Jim. medan Prof: Rub-beck drack brunnen 
h hade frist vivere hoos apot: Warmholtz 82 samt den tiden reste 
till Wickbergs [Wicksbergs] K3 brim och besokte flitigt tragardarne 8 * 
i Stockholm och reste till Upsala 24 Jul. — Men som min mor war 
traffeligen sink [desisterade] jag min condition 18 Dec. och reste aht 
Stenbrohult, curerade min mor ocli drog min syster lilla 85 uhr 
doden. Peste sedan till Lund 2 Febr. 1732 att af Stob^eo lara mehra 
lithograph ien och kom hem igen 14 Febr. Peste aht Upsala titer 
och ankom 1 April. Blef 14 April slutet uti Societ: Peg: lit: et scient: 
att forsanda mig ofwer somaren till Lapmarken att dar dilucidera 
historiam naturalem. 86 — Skref 23 April Disputation de Cor no herb a, 
men som D: Celsius wiste mig att Dillenius funit des genus 87 , wille 
jag eij forekoma, fastan disputationen war halftryckt, ty blef hon 
revocerad. — Peste till Stockholm laj 4. Kom till Upsala igen 10. 
Peste 12 fran Upsala aht Lapmarken 88 genom Griefle, Hudvicks- 
vald, Sundsvall, Hernosand, Umea, hwar ifran jag steg af lands- 
wagen aht Umea Lapm., h:kn jag antradde och kom till Lyksele, 
for 12 mihl ofwan Lycksele, men for stor moda war att langre 
koma, ty steg jag tillbakas, kom till Lycksele igen, sa Umea. 
Peste sedan aht Pit he a, dit jag ant el. ankom d. [15 Juni] och dar 
ifran till Lulea, dar ifran till Qvickjock, har ifran till fiallen, hwar- 
asfc alt gick till f'ots, gick ofwer Isbargen iilr fiellryggen och ankom 
sama dag till Norrige air finmarkeii, wid pas 70 grad: elev: poli, 
reste 5 mihl aht stranden till Past: Ease i Porstad, tillbakes, ofwer 
hellen aht Qvickjock, Purkijaur, Jockmock, Lule, Tornea 
anteligen till Kemi, Maxianemi, tillbakes till Tornea [och] Calix 
dar jag larde af Bergm. Svaxbers Proberkonsten, sedan aht Tornea, 
Ulea, Brahestad, Gambia och Ny Carleby, Wasa ankom till 
Abo reste fran Abo aht Aland, ofwer Alands haf, Grrisselhamn, 
ankom till Upsala il. 10 Oct. Upwiste 3 Nov. min Relation for Kongl. 
Wettenskaps Societeten, som dar med war wahl nogd. — Pick 18 Not. 
ofwerskotsmedlen i Wredianska stipendio 89 till benencium, att up- 
halla mig wid Upsala med. — Larde i Scptembr. proberkonsten pa 8 10 VITA OAKOLI LINNJ3I. 

dagar af Svanberg gratis. 90 — Intimerade 16 Maj 1733 till Colle.g: 
privat. Botanic: fick nagra och 20 auditores, peningar 49 dl:r s:mt. 
Blef 26 laj pronuncierat senior uti natione Smolandica. 91 Sag 27 Maj 
Mora stenars gambla antiqvitet. — 6 Jimi klack: 6 after middagen af- 
somnade min kiiresta och fromma Moder, mig i min bortwaro till 
en obeskrifwelig iingslan, sorg ocli skada. — Begynte 20 April skrifwa 
de Diseta natural! 92 Skref 4 Aug. Disp: aug: de Febribus inter- 
mitt. 9:! Hostterminen i Oct. intimerade till collegium Docimasti- 
cum a 10 dl:r s:mt personen, hwarigenom jag i Dec. fortiente wid pas 
200 dl:r s:mt. 94 — Beste 20 Dec. till Dalarna, 95 1734 besag allehanda ut 
G-arpenberg, Avestad, Stiernsund, Biurfors, ISTorberg, Nys- 
hytte, Bitsberg, Sahlberg. War [26 Jau.] nedre i Fahlu grufwa, 
en ratt copia af helwete. Kom till Upsala 1 Mars. — Sag 31 Maj en 
sink nied storsta fasa agera en fordomd menniskia. — Beste fran Up- 
sala till Fahlun Kongsgfarden] 3 Jul. after kallelse och [pa] Landsh. 
Beuterholms depance i Fahlu. Beste 23 Jul. ofwer Osterdalarne 
och Fjellen Boros i Norrige och des $ grufwa, Wasterdalarne. 
Kom till Fahlun 96 17 Aug. Forklaringar af och anmarkningar till texten. 

1 Nicolatjs Linn* us foddes i Stegaryd af Hvittaryds forsamling ocli 
Wexio stift d. 1 Juli 1674. Foraldrarne bondfolk. Undersoils i Wexio skola 
och gymn. jemte egna soner af morbrodern, kyrkoherden Sv. Tiliander i 
Pjetteryd. Afreste till Carolinska academien i Lund ar 1699 ocli hade ej 
mer an 1 dl:r 8 ore s:mt till respengar fran hemmet utan tanka om transpor- 
ter. Sedan han academien freqventerat 4 ar, reste han till Wexio, undergick 
examen sacerdotale och, som ingen constituerad Biskop da var, blef han sand 
ar 1703 till Stenbrohult att hjelpa kyrkoh. Sam. Brodersonius med predi- 
kande. Ordinerades i Wexio d. 14 Oct. 1705 och blef capellan i Bashult 
d. 22 Nov s. a., tilltradde genast; 1708 d. 12 Aug. kyrkoherde i Stenbro- 
hult. Afled den 12 Maj eller Christi Himmelsfardsdag ar 1748, astatis 74 ar. 
Blef begrafven d. 1 Juni bredvid altaret pa sodra sidan, der hans forut af- 
lidna hustru sjelf utsett deras gemensamma hvilorum. — »Sitt ombetrodda 
embete utrattade hr kyrkoherden alltid troliga och redeliga, hade ett godt 
forstand, starkt minne, sa att man derofwer matte sig forundra, latt wid att 
sjunga och tala, horde ganska wal och talade rent, fast han bortmist alia 
tender. Till utseendet war han wacker. Eget brunt, men sist gratt liar, 
nagot krusigt ned pa andarne, bred panna och hog, bruna ogon, klyft, brunt 
skagg, men sedan gratt, det war ock bredt och stort, det han holl wal; me- 
delmattig till waxten. Till sitt sinne war han mycket redelig och fortrogen, 
wisste ej af denna werldenes falskliet, foraktade dess moder och flard, alltid 
wiinlig, lustig oeh glad samt ock mycket skiimtsam. Aldrig hamndgirig. Sag 
han nagon lida nod, pa hwad satt det war, war han sa blodig, att han ej 
formadde halla sina ogon fran tarar. — War ganska sorgfallig om Guds huses 
reparation och ar kyrkan genom hans omsorg malad inuti till tak och waggar, 
en ny altartafla anskaffad, twenne de framsta ljuskronorna kopte, stolar gjorde 
och malade, i hwilkas stalle forr woro allenast biinkar, predikstolen renoverad, 
kureti ofwer ditsatt, choret hwitmenadt utanpa, alia fonstren pa ostra, westra 
oeh sodra sidorna omgjorda, att de nu aro stora, i stallet for det de forr 
woro sma, hwadan k} r rkan nu ar ljus. Kyrkotaket spant pa sodra sidan; 
kyrkogardsmuren latit uppsatta hog, som forr war ett stenror, barhus och 
beuhus latit uppbygga, klockan och stapeln ofta upplaga, forutom mycket 
annat, allt wal och ordentligt. — Prestgarden afwen mycket forbattrat, upp- 
odlat twenne humlehagar, en skon tradgard, der forr ej war en qwist, hwilken 
han upptog med egen hand och i det stand satte, att han ofwergick alia 
tradgardar i Smaland. En hwalfd kiillare anlade har, nya eller westra bygg- 
ningen latit pa egen kostnad twenne ganger uppsatta, hwilka forsta med de 
andra husen natten till den 20 April 1746 i aska lades. Aker och ang har 12 VITA CAROLI LINNJS1. 

han utwidgat och forbattrat. Wittne ar allt detta, att lian want en god 1ms- 
hallare. — I sin diuet war hau mattelig, alltsa till sin helsa stark. For 17 
ar sedan hade han fatt en forkylning eller fluss i hui'wudet, som arligen lionom 
pl&gade; men den 3 Maj sistl. blef han hardt ansatt i brbstet, da han den 
tog Herrans Hel. Nattward, liit lasa for sig manga boner och psalmor, tackade 
Grid for all den nad honom wederfaren war hela lefnaden igenom, men erkande 
for storsta nad, att han mi knnde nied godt forstand antwarda sin sjal i Guds 
hand. Dagen fore sin dod befallde han alia sina hemmawarande barn stalla 
sig npp for haiis sjuksang Wi maste alia fyra stalla oss efter aldern, men Carls 
rum skull e sta ledigt oeh oppet. Dernast Anna Maria [Hook] pastorska i 
Wirestad, dernast Sophia Juliana [Collin] pastorska i Byssby, sa Samuel 
Adjunctus Pastoris et Patris och sist Emerentta, [sedan] befallningsman Bran- 
tings fru. Salig gubben stallde ogonen lauge pa sina barn; sade sedan: Carl 
ar borta. Han har gjort mig stor gladje! Gud liar wiilsignat mig med fem 
barn, som alia gjort mig stor gladje och aldrig sorg. Nil will jag lemna eder 
barn ! Min faderliga walsignelse forr an jag gar fran eder ! Carl ar borta ! 
Sedan onskade han walsignelse Sfwer honom och hela hans hus och familj. 
Derefter walsignade han med banders palaggning en hwar af oss andra, onskaiide 
ett gladt mote af alia i himmelen. Sedan wille han icke mycket tala med 
Ijarnen.)) Nicolai Linn.ei egna och sonens Samuel L:l anteckningar, forvaradc 
i Steubrohults kyrka samt i afskrift i Wexio allmanna laroverks bibliotek iifveii- 
som delvis tryokta af P. Wieselgren i De la Gardieska Arhivet Bd. 9. Lund 
1837. 8:vo s. 199 — 209. — Steubrohults nuvarande kyrka byggdes aren 1828 — 
30 pa samina plats som den gamla. Se Es. Tegners invigningstal d. 2 Jnni 
1833. Supplement-baud till hans samlade skrifter, 8:vo, Stockholm 1851, s. 
272 — 284. De gamla prestgardsbyggnaderiia, hvilka uppbyggdes efter branden 
1746, iiro mi bofalliga och delvis nyligen nedrifna. Nya byggnader uppforas 
i niirlieten. Af den verldsbcryktade triidgarden finnes nu intet spar, 

2 Christina Brodersonia, ii.ldsta dotter af kyrkoh. Samuel B. och hans 
htistru Maria Skee, foddes i Steubrohults prestgard d. 10 Nov. 1688; gift d. 
6 Mars 1706 med kommiiiistern, sederm. kyrkoh. Nicolaus Linn.eus. Dod 
d. 6 Juni 1733 oeh begrafven d. 13 s. m. i Steubrohults kyrka. — »Hon 
liar lefwat med sin man i akta karlek och siimja med fornuft 27 ar och 3 
manader, aflat 5 barn, dem uppfostrat pa beromligt satt. Skickat sig alltid 
mot hoga och laga, fattiga och rika, utom sochnen sa. wal som inom, att alia 
kunde icke anuat an henne beromma. Alltid war lion gudfruktig oeh sitt hus 
wal forested, ganska flitig och forsigtig, gifmild och aktsam, med hogt forstand 
begafwad; haft en god helsa till ctt och ett halft ar forr an lion afled, i hwilken 
ticl lion, med talamod, stundom Here, stundom ringare weckor, lag till sangs 
och omsider ett halft ar, alltid langtandes efter den himmelska gladjen, som 
hon ock sakerligen bekom. JEA&s 4A ar och 6 manader. » 

3 »D6ptcs af sin morfader. Dess Faddrar: Sigf. Londerberg, H. Lisken 
Linuelia. Jons i Sodra Warpslmlt, Jungfru Maria Brodersonia. Jon i 
Borshult, H. Gyret i Taxahs. Germund i Taxahs, H. Elin i Elmhult. Ger- 
mund i Gemocii, II. Berita i Stackauiis. Erick i Bergoen, H. Christa i 
Sagaiiiis.» »Barsohl giordes effter honom d. 24 Junii ocli blef i faddergafwa 
da och forr sampt sedan 50 %. Sm:t, for hwilka en forgylt silfkanna, som 
kommer honom med ratta till, koptes.» Anteckningar af N. Linnveus, nu for- 
varade i Steubrohults kyrkoarkiv. VITA CAR0LI LINMil. 13 

4 SamdelB. kyrkoherde i Stenbrohult fran ar 1682 till sin dod d. 31 Dec. 1707. 

5 D. 31 januari 1709 flyttade foraldrarne fran komministersgarden Sodra 
Eashult till Stenbrohults kyrkoherdebostalle. 

6 Johannes Telander fodd ar 1694 pa DiS i Stenbrohults s:n; fadren 
dannemannen Samsing Gudmundsson och modren Beita Svensd:e. Fullfoljde 
studierna i Wexio fran ar 1708 med mycken tidspillan i anseende till Danska 
krigct och grasserande pest i Wexio, i anledning livaraf skolan var resignerad 
och obrukad i ett om ej tva ar; flyttades till gymnasium 1714 och 1721 till 
Upsala. Prest 1735, kyrkoherde i Korsberga 1745, prost 1754, dod 1763. 
Archiv Stnol. B. 3. Sid. 84. Handskrift i Wexio gynm. bibl. — Om denne 
sager L. i nEgenhandiga Anteckningar af Gael Linnaeus om sig sjelf», utgifne 
af Adam Aezelius Upsala 1823, 4:to, sid. 6, »foga tjenlig att uppfoda Barn». 
Den autobiografi af L., hvilken Afzelius i foretalet till nyssnamnda arbete un- 
der N:o III omtalar sasom honom till lans lemnad af L:s dottrar och mag och 
hvilken handskrift Aez. uppgifver ligga till grand for vAndra Stycketv s. 101 
— 123 i arbetet, saldes fir 1867 till British Museum i London af Linnes 
dotterdotterson ingenior M. Eidderbjelke genom lektor N. P. Odman. Deri 
begagiiar L. starkare uttryck om Telandee: »en hard informator, som ej med 
lackande, utan mod stryck larde honom lasa». Mahanda hafva just for denne 
T:s skull lararne i Wexio trivialskola fatt sitta sa hardt emellan, da L. senare 
i »Egenh. A?itechi.» om dem fallde det omdomet »rnde Liirmastare med lika 
rude method gafwo Barnen hog for wettenskaper, att haren maste resas pa deras 
hufwud» och att »Gossen fat storsta fasa for studier». 

7 Hok eller Hook sasom tillnamnet ock skrefs, foddes den 15 Pebruari 
1698 i Nobbeled. Scliolaris i Vexio 1712, gymnasist 1716, student 1721 i 
Lund, der han blef fil. mag. 1726. Bataljonspred. vid K. Kronobergs regrte, 
apologist i Wexio 1734 och lektor i grekiska 1739, kyrkoh. i Wirestad 1742, 
dod 1769. Gift d. 14 Juni 1730 med G. Linn^ei aldsta syster Anna Maeia. 
Haraf framgar ungefarliga tiden for autobiografiens nedskrifvande, mellan 1730 
och 1735. 

8 N. Kjellbeeg, rector scliohie i Wexio 1710 — 1719. Utniimnd 1719 
till kyrkoh. i Elghult, afled han samma ar. 

»In scholam Vexion. introductus, rectore Nicolao Kiellberg: 1716 Maj 
10 Caeolus Nicolai Linnaeus pi. E:di D:ni Pastoris in Stenbrohult Alius 9 
fere annorum in cl. inf.» Wexio skola hade den tiden scxarig kurs, hvaraf fyra 
ar for klasserna och tva ar for »ringarne». 

9 Beeo Limnoein blef, efter flera ars tjenstgoring vid Wexio skola, der 
1721 anstald sasom apologist oeh slutligen kyrkoh. i Sandsjo, dod 1740. 

10 Jacob Hamn, fodd 1676, kollega i Wexio 1709, domkyrkosyssloman 
1731, kyrkoh. i Dadesjo 1741, dod 1755. Liksom Limnoein var han ograduerad. 

11 Daniel Lanneeus, fodd 1679, rector scholae 1719—1729, kyrkoh. i 
Nobbeled och kontraktsprost, dod 1761. 

12 Laes Odelin, fodd 1686, konrektor 1721—1725, lektor i grekiska 
1725, forste teol. lektor 1735 samt kyrkoh. 1739 i Elmeboda, der han afled 1755. 

13 »Anno 1723 Eeetore Gymnas. Petro Hxllengrehn examine anniversa- 
rio habito diebus 8, 9 & 10 Julii jnxta constitutiones Eeg. consensu et appro- 
batione eorum, quorum interest, translati sunt sequentes in Gymnasium e schola 
triviali die 11 ejusdom meiisis: Isaciis Lindbeeg (Comminister in PorshedaX 
Nicolaum Keok (studiis ineptus dirnissus sine Testimonio). Samuel Almelin 14 VITA CAROLI LINNiEI. 

(Oomminister in Bjorko). Petrus Magni Eosbeck (Pastor & Prtep. in Pjette- 
ryd). Johannes Jonje Elg^erus (Obiit Upsaliae). Johannes Collin (Pastor 
in Byssby), [C. Linn^ei svager, gift mecl Sophia Juliana L.]. Carolus Starok 
(Lector Eloqu Vexion. — Pastor <fe Praep. in Elmeboda). Isacus Petri (ad 
genus vitae politioum se adplieavit). Samuel Haquini (obiit). Carolus Lin- 
naeus (Med. D:r Upsaliee, Prof., Archiat.; Eques, Nobilis). Nicolaus Spelin 
Pastor in Urshult). Sveno Svanstedt (propter vitia relegatus. Moiisterskrif- 
ware). Johannes Andbe;E (Obiit Upsaliiie). Steno Habaldi Ljungwall (ma- 
gister factus obiit Upsalioe). Nicolaus Jacobi Wernell (Pastor in Alls). Nico- 
laus Gronqvist (Collega Sch. Vexion. obiit 1741). Postea accessit Andbeas 
Ingevaldi Elmgben (Comminister in Skarstad)». Ur Wexio gymnasii matrikel. 

14 J. Stensson Eothman, fodd a Wexio hospitalsgard d. 24 Pebr. 1G84, 
»logiees et physices lector» 1719 — 1763, titul. assessor i K. kol]egium nied. 
1722, blind sedan 1749, tjenstledig 1751, dod d. 20 Juli 1763. 

15 M. Hjelmgren, »histor. & moral. lector» 1712, forste teol. lektor 1721, 
dod 1729. 

16 J. Flachsenius, fodd 1683 i Aby, »eloquentise lcctor» 1719, andre 
teol. lektor 1721, kyrkoh. i Eydaholm 1725 och kontraktsprost, dod 1733. 

17 P. Hyllengbehn fodd 1677, lektor i grekiska 1714, andre teol. lek- 
tor 1725, forste teol. lektor 1730, dod 1734. 

18 N. Colliandeb, fodd 1680, »mathematices leetor» 1720, andre teol. lek- 
tor 1730, kyrkoh. i Elghult 1732 ocli kontraktsprost, dod 1762. 

• 19 P. Elodeeus, fodd 1683, »historiarum & moral, lectors 1721, kyrkoh. i 
Skatelof 1726 oeh kontraktsprost, dod 1741. 

20 N. Keok, fodd 1688, »eloquentiae lector» 1721, kyrkoh. i Hultsjo 1728, 
dod 1729. »Han skall hafva varit en lard och gudfruktig man». — Oriktigt 
nppgifves senare af L. sj elf, da minuet svek, att han 1717 introducerades i 
Wexio trivialskola samt att han 1722 flyttades till »Eingarne». Donna benam- 
ning begagnades dels for hvardera arsfiyttniugen i nedorskolans rektorsklass dels 
for gymnasii bada hogre afdelningar. I rektorsklassens »ringar» undervisades L. 
1721—23 och pa gymnasium 1723 — 27. 

21 Hekman Boebhaave, fodd d. 31 Dec. 1668 i Voorhout nara Leyden, 
blef fran ar 1701 sasom lector i teor. medicin fastad vid universitetet i Ley- 
den, hvars ara och stolthet han blef, da han icke ems genom de mest lysande 
anbud kunde formas ofvergifva sitt fiidernesland. Ar 1709 blef han professor 
(»Hoogleeraar») i hygieni och botanik samt 1718 i kemi vid samma univ.; kal- 
lades till lodamot af lAcademie Eoyale des Sciences i Paris 1715 oeh af Eoyal 
Society i London 1730. Dod af brostvattensot d. 23 Sept. 1738. 

22 Institutiones medicce in usus annuse exercitationis domesticos digestse 
Leidse 1708, 1713 och 1720, 8:vo. — »Hunc ad librum fere in omnibus uni- 
versse Europoe scholis multos per annos praelectum est.» A. v. Halleb: Biblioth. 
Anatomica, Vol. I. Tiguri 1774. 4:o, p. 757. 

23 Ur Wexio gymnasii matrikel: »llectore Nicolao Keok alio se contu- 
lerunt legitima impetrata venia ac condignis Testimoniis discesserunt hinc infra 
notati. In Majo 1727». Inom parenthes angifvas senare lefnadsoden. »Eride- 
ricus Ernesti Seidenzopp (Apologista Scholae Junecop., deinde Vexion.). Ca- 
nutus Wigelius (Comminister in Bexhoda dod 1778). A. Cabolus Wigelius 
(post reditum domi mortuus). Cabolus Magni Nydelius (Upsalire mortuus). 
Jonas Ljung (Pastor et Praepositus in Wrigstad mortuus 1771). Samuel VITA CAROLI LINNyEI. 15 

Lixdstorphius (Londini eodem anno febri exstinctus). Samuel Allmelin (Coin- 
minister in Bjorko obiit 1752), Johannes Elgerus (obiit Upsalise 1728). Samuel 
HAauiNi (O.-gothus). Petrus Trivallius (O.-gothns, Carolus Linnaeus (Dr. Med. 
Prof. Upsal. ArcMater Peg. Eqnes. Nobilis). Sveno Petri Lundgrehn (Commini- 
stei in Hultsjo obiit 1769). Sveno Johannes Ljungberg (Comminister in Angel- 
stad dod 1769). Nioolaus Spelin (Pastor in Urslnilt obiit 1755). Johannes 
Collin (Pastor in Eyssby dod 1766). Steno Haraldi Ljungwall (Phil. Mag. 
Obiit. Upsalise 1740). Omnes ex decreto Testimoniis ornati academicism — 
Af de 18 larjungar, som ar 1723 intagits i lagsta flyttningen pa Wexio' gym- 
nasium, hade en blifvit fran laroverket utan betyg skild sasom »till studier icke 
fallen», en annan »for forseelser derifran afVisad», tvenne (Lindberg och Gron- 
qvist) erhallit vanliga afgangsbetyg till univ. ar 1726, atta afgingo nu sam- 
tidigt och atminstone fem drojde annn ett ar vid laroverket. Bland de 16 ar 
1727 dimitterade kamraterne hade L. foljt sju fran skolan; de ofriga atta synas 
hafva tidigare intagits pa gymnasium. I kamratkretsen intog L. elfte pla'tsen 
s&val vid uppfiyttningen pa gymnasium som vid afgangen derifran. L. rakna- 
des saledes af lararne bland »medelmattorne.» 

24 Isac Muntiie f. 1691 pa Skarby prestgard, kom upp till Wexio, der 
hau fore 1724 nannies boende, var handlande och borgare derstades 1732, 
kamnar 1734 och en af stadens 12 aldste 1744. Eadman blef han fore 1758 
och dog af alderdomssvaghet 1782 10 / 10 91 ar gainmal. Eadman M. var en 
en af Wexio stads den tiden mest ansedde borgare. Gift 1723 med Catharina 
Lind, som dog 1728 28 / 3 i Wexio; sedan blef M. omgift tvenne ganger. En- 
ligt Ludvig W:son Munthe : »Munthe slag ten», 8:vo Helsingborg 1884, 
s. 64. 

25 Dagen for afresan och uppgiften, att L. hade med sig till Stenbrohult 
sitt afgangsbetyg, strider emot dato for detta. Antingen drojde L. nagra dagar 
till i Wexio i afvaktan pa lietyget, eller sandes detta efter honom till hemmet. 
Var dot postdateradt eller foreligger hiir en misskrifiiing af n on arum i st. f. 
Calendarum? 

26 Lektor N. J. W. Scheutz i Wexio liar forslagsvis lemnat en Svensk 
ofversattning i foljande ordalag: Herr Sector Magiiificus! Likasom naturen 
inom viixtriket erbjuder behagiiga skadespel, da den genom vaxters flyttning 
fran ett stalle till ett annat mora paskyndar deras lyckliga och tidiga tillvaxt; 
sa utofva Muserna pa ett sardeles behagfullt satt sitt viilde, i det de bjuda 
ynglingar med utmarkt begafning stundom byta om larosate, pa det att de 
desto hastigare ma kunna omsatta studiernas Ijufva nektar i Mod och saft. I 
denna afsigt kalla Hogskolans Muser till sig fran vart Gymnasium Carl 
Linn/EUS, en synnerligen utmarkt yngling af aktad familj; oeh pa det han hos 
dem ma vara mera valkommen och redan vid forsta intradet ma kunna stalla 
rig under deras ynnestfulla hagn, soker ban forete intyg ofver sina studier och 
sitt lefverne. Till den andan betygar jag, att han i sin vandel liar adagalagt 
Btt gudfruktigt, godt oeh hedrande uppforande, pa sina studier anvandt offir- 
trottad flit samt afhallit sig fran allt daligt umgange. Derfore anbefaller jag 
hos dig, Herr Eector Magiiificus, och i ditt beskydd, i din ynnest och valvilja 
deune valartade yngling, tjenstvilligt och vordsamt anhallande, att du, pa 
grund af din vanliga bevagenhet emot alia iidla, beskedliga oeh dygdalskande, 
behagar upptaga honom bland dina skyddslingar och hugna. honom med din 
ynnest. Din valvilliga och faderliga omhet skall han aldiig forgiita; hag- 16 VITA CAROLI LINNET. 

komsten af densamma skall ock jag stadse bevara, likasom jag, sa lange jag 
lefver, skall uppsanda fromma onskningar for din valgang. Jag forblifver 
Eders Magiiificens' tillgifnaste tjenare 

Nils Krok, 
Wexio Kongl. Gymnasii n. v. Rektor. 

Wexio den 6 Maj i fralsniugens ar 1727. 

Att L. sjelf i senare ar ur sitt svikaiide minne lemnat en Mare ofver- 
siittuing haraf i for honom sa forklenliga ordalag, att han menade sig vid an- 
komsten till Lund ej hafva vagat framvisa detsamma (se »Egenha.ndiga Anteck- 
ningar s. 9), ar lika val bekant, som att Wexio liiroverks d. v. lektorer fatt 
med anledning deraf offentligen ocli enskildt uppbara harda tillvitelser for sitt 
satt att beliandla ocli bedoma sina larjungar. Pa, samma gang riittradighet och 
billighet i fordringarna med skal framhallas bland liirares framsta pligter, kriifver 
deras minne ett pa omutlig sanningskarlek grundadt domslut. Da dessa L:i 
liirare visat sig hafva med heder bestatt profvet, torde ock de ofortjenta be- 
skyllningarne tystna! — Mot en mojlig invandning, att detta betyg ar ballet i 
sa allmiinna ordalag, att detsamma blifvit sa godt som intet sagande, ma dot 
vara tillatet upplysa, att detta skrifsatt ar just det vanliga i den tideus intyg 
af detta slag, hvara tydliga bevis finnas uti annu i original bevarade sadana i 
Upsala univ:s bibl. Sasom prof ma for den deraf intresserade tjena det af 
Wexio liiroverks d. v. ltektor P. Floderus d. 18 Maji 1726 utfardade afgangs- 
betyget till aeademien for P. Uhr. Utrymmet nekar dock dess atergifvande. 

27 »Ifran 1724 till 1727 var Cauls syssla, da ban vistades i Stenbroliult, 
att lasa saint samla orter och insekter. Orterna inlade han i booker och skref 
nagra nota vid dcm. Insekterna hade han i ett litet skap pa nalar. I en 
kista hade han stenar. Mor var dock glad, att han med flit anvande tiden pa 
dygd och ej pa hvad lastbart var. Padrcn befordrade hos henne den tanken. 
Dels Carls nog hastiga sinne, dels ock att ej hindra honom fran hans studium, 
befriade honom fran uudervisningen for brodren Samuel. » Sam. Linn^ei bref 
d. 2G Pebr. 1778 till Jonas Hallenberg, tryckt af P. "VYieselgren i De la 
Gardieska Archivet, Bd. 9. Lund 1837. 8:vo. 

28 Carl Papke, fodd IG8IV10 i Lund, 1716 prof, i romersk viiltalighet 
vid univ. i Lund, 1730 i logik och metafysik, 1731 tredje, 1733 andre, 1735 
forste teol. prof, och domprost, 1738 biskop och prokanslcr, dod l7i0'/ 2 i Lund. 
M. Weibull och El. Tegner Lunds Univ:s Hist. B. 2. Lund 1868, sid. 32. 

29 Martin Hegardt, fodd 1685 i Malmo, 1706 fil. mag. i Rostock, 
1708 teol. baccalaureus i Greifswald, 1714 der t. dr, 1710 e. o. prof, i hist, 
ccolesiastica och chronologica sacra vid univ. i Lund, 1716 tredje, 1718 audre 
och 1728 forste teol. prof., dod 1732*/ t i Lund. M. Weibull och El. Tegxer 
anf. st. s. 72. 

30 Kilian Stob^:us d. ii., fodd 1690 6 / 2 , med. d:r 1721, forested medi- 
cinska professionen i Lund 1722 och 1723 under prof, vox Dobelxs sjuk- 
lighet, kalladcs 1724 till stadsmedieus i Goteborg, men tlyttade 1725 tillbaka 
till Skane, pa Skanska adelns och Malmo stads begiiran, hvilka forbundo sig 
att lomna honom ett arligt lakarcarfvode; e. o. fil. nat. och fys. experim. prof, 
vid univ. i Lund 1728, erholl archiaters namn iifvensom fvtllmakt sasom 
ordinarie hist. prof, derstades 1732, dod 1742 13 / 2 i Lund. J. Fr. Sacklex: 
Sveriges L&karehistoria. Del. I. 8:0. Nykoping 1822, sid. 632 — 34. VITA CAE0LI LINNyEI. 17 

»K. Stob^ii litis var n:o 111 vid Storgatan i Lund; i detta hus sag man, 
iinda till dess det for nagra ar sedan ombygdes, en fonsterruta, deri L. med 
en jBintsten skrifvit sitt namn. Namnet, utskuret ur rutan, fmnes annu i on 
samlares ego». G. LjtJngGren, Inbjudningsskrift till den Minnesfest bfver 
Carl von Linne, som det Garolinsha Universitetet jirar i Lund den 10 Januari 
1878, Lund 1878, 4:o, sid. 3 noten 1. 

31 Michael Beenhaed Valentini (Med. Prof. Giess. * 1657 f 1729) 
Museum Museorum, oder der vollstandigen Schaubiihne frembder Naturalien 
Th. I— III mit Kupfertafeln fol. Erankf. am Mayn 1704—14. — En hand- 
skrift i 4:to, forvarad i Linnean Soe. i London arkiv, med titel: »Caroli 
LlNN/Ei Manuscripta Medica Tom III. Anatomica continens», innehaller bland 
annat Linn^ei egenh. anteckningar fran Stob.m kollegier, nemligen: y Prcelect: 
anatom: Beojieli, Eibbe et aliorum (se nedan not. 46 — 52); d Sciagraphia 
Stob^si; £ Prcelect: privatiss: Stob/ei; L Experimenta physiologiea (trolig.es 
efter Eothmans foredrag.) 

32 Eorhallandet emellan St. ocli L. afspeglas bast i de atta originalbrefven 
fran den senare i Lunds univers. bibl. ocli tryckta af P. Wieselgben i Be la 
Gardieska arkivet Del. 9, Lund 1837. 8:vo sid. 213 — 234 oeh af utg. haraf 
i Caul von Linnes Svenska Arbeten h. 5. Stockholm 1880. 8:vo s. 8 — 46. 

33 Johax Jacob Dobelius, adl. von Dobeln, fodd 1674 - 9 / 3 i Eostoek, 
prof, i medicin vid univ. i Lund 1710, clod 1743 u / l i Lund. Sacklen anf. 
st. D. I. s. 626—32. 

34 Physicam Budei =? Augdstini Budd^ei De musculorum actione & 
antagonismo. 4:o Leidse 1721. 

35 Cabl Christopher Schnell, Akademi-kirurg i Lund, dod ar 1771, 
inemot 83 ar gammal, pa, Snogeholm i Skane. Sacklen anf. st. D. II. 2. s. 170. 

36 Salutem & obseqvium. 

37 Aevid Moller, fodd 1674 nam Dorpt, juris & math. prof, vid gymna- 
sict i Eeval, juris naturae och moralium prof, vid univ. i Lund 1717, dod 
1758 % i Lund. — M. Weibull och El. Tegner anf. st. Bd. 2. s. 219. 
— Enligt G. Ljunggeens forut aberopade inbjudningsskrift liar Mollee i Lunds 
universitets matrikel vid Linn^ei namn antecknat: »Parochi filius in Stenbrohult, 
annorum XX, Gymnasium frequentavit Wexionense, Musis Carolinis valedicentem 
testimonio Acadeniioo munivit Aevid Moller a. 1728 d. 6 Sept.» — L:i i 
texten intagna afskiift af detta testimonium lider af atskilliga skriffel, hvilka 
for menings vinnande blifvit med sa liitt hand som inojiigt iindrade; det lyder 
i ofversattning: »Gunstige Lasare. Helsa och Tjcnstvillighet. Icke ilia synas 
de sc till godo sitt eget och det allmannas biista, hvilka tilltro sig kunna 
genom dylika vetenskapliga sysselsiittningar befriimja faderneslandets fordelar. 
Den nog korta lifstiden tillater nemligen icke dem att sysselsatta sig med 
fiifangliga. eller frammande och for det lefnadskall, hvartill de bestamt sig, foga 
gagneliga arbeten. Denne, som nu hiirifran foreter detta bref oeh framdeles 
amnar offentligen nndervisa, den val ofvade och synnerligen begafvade Hr 
Caeolus LlNNiEUS Sinalilnding, vimde genast efter sin ankomst till var Carolin- 
ska akademi, lemnande annat a, sido, sin hag at medicinens studium, i hvilket 
han afven till ledare gjorde det lyckliga valet af Hr Medicincc Doctor Kilian 
Stob^eus. Da han nu liar beslutat att fran denna akademi, dit han forra aret 
ankom, afga till den i Upsala, for att bringa sitt liar borjade medicinska 

C. Linricei TTngdomsarbeten. 2 18 VITA CAROLI LINN/ET. 

studium der till ratt mognad och tillika onskat denna sin foresats bekriiftad 
med vart intyg, hafva vi icke vclat och ioko bort afsla hans hofliga begaran 
ocli brista i var skyldighet, utan fast mer betyga vi i kraft af var narvaro (vart 
mivarande embete oiler sasom asyna yittne), att Hr Linnaeus sa uppfort sig 
vid denna hogskola, att ban icke mindre genom flit an sedligt lif g'jort sig 
alskvaxd for dem, med bvilka han blifvit bekant. Till foljd haraf utbcdja vi 
af den ododlige Gnden iifven at honoin vid hans afgang lycka ocli framgang i 
alia foretag oeh hans aktningsvarda striifvanden anbefalla vi sa kraftigt vi forma 
bos vetenskapernas malsmiin ocb gynnare. Lund d. 6 Sept. 1728. Arvtd 
Moller. Kongl. Carolinska Akademiens n. v. Rektor. » 

38 »F6riildrarne undsatta sin son med 100 daler silfverm:t, med ett for 
alt, som de sedermera ieke vidare kunde bispringa honom.» Det torftiga faderne- 
bommet med fyra yngre, delvis annu alldeles ouppfostrade, syskon formadde ej 
gora storre nppoffringar, ocb fadren sjelf hade »vid sin afresa till Carolinska 
acadeinien i Lund ar 1699 ej haft mer an 1 daler 8 ore silfverm:t till res- 
pengar fran hemmct, utan tanka om transporter.)) 

" 39 I Upsala Univ. Matrihel 1711 — 1744 finnes anteeknadt: (trol. af d. 
v. Rektor Prof. J. Heumansson) : »1728. Sept. 23 Carolus Linnaeus Smolandus 
ex Acadeinia Lundonsi.s — Den vid universitetot i Upsala studerande »Nationis 
Smolandicce Acta 1700 — 1760» innehalla: 

»A:no 1728 Den 25 Sept. anmiilte sig Studiosus fran Acad. Carolina i 
Lund Dams Carolus Linnaeus at blifwa antagen, li:ket wan sin fulbordan, 
sedan han 27 d:r kopp. til Kscum nat. contribuerat.» 

»A:no 1728 den 13 November — — Blef D:nus Carolus Linnaeus med 
dc ofrige Messiurs Staliios, Ktblman, Klintin, Fontbn, Tegnelin, Eosbeck 
oeh Axands i nations albo immatriculerade, hwar pa. de alfwarl. til alt dygdigt 
lefwe.rne och flit i Studier blefwo af Hogadle Hr Inspcctorn formante.» — En- 
ligt vcdertagen praxis tick Linnaeus riikna sig till godo studictiden i Lund, 
hvarigeuom han oek enligt berakning slapp ifran det genom penalismen for 
novitierne synnerligen betungande besvaret att passa upp de iildre landsmannen. 
— I nationens album eller matrikel aterfinnas oek af L:i egen hand: »14. Carolus 
Linn/EUS antea civis Lundensis Upsaliam accessit die 5 Sept. 1728.» Detta 
ar inflickadt emellan »Johannes Elgdahl Upsalise obiit 1728», hvilken inskrefs 
1727 Aug. 30 och »Andreas Hagerth Corporal vid gardct obiit 1738», in- 
skrifven [1727] Nov. 16. Den 19 Aug. 1727 inskrefs Linnaeus af rektor i 
Lands universitets och egenhilndigt i fil. fakultetcns matriklar. Ilvilkcn mauad 
14 fore Carolus LinNjEUs i Smabs nations i Upsala album bar afseende pa, 
kan derfore ej bestiimmas. 

40 Joiian Hermansson, fodd 1679 23 /i2> Skytteansk prof, i viiltalighet och 
statskunskap vid univ. i Upsala, inspcktor for Smalands der studerande nations- 
foreniug fran 1718 till sin dod 1737 9 /„ i Upsala. 

41 Ol. Hudbeck d. y., fodd 1660 15 / 3 , med. d:r i Utrecht 1690, ut- 
niimnd 1692 till medic, och botaniecs prof, vid univ. i Upsala, i survivance 
eftcr sin vidtboromde fader, vid hvars dod 1702 han blef ordinarie, upphojd 
i adligt stand 1719, arkiater, dod 1740 23 / 3 i Upsala: 

42 Om Ol. Kudbecks Fogelboh so »Caue von Linnes Svenska Arbetenn 
haft. 1, Sthlm. 1878 8:o, brefvet n:o 53 noten 4 och haft. 5, Sthlm 1880, 
brefret n:o 249. VITA CAR0LI LINN^SI. 19 

43 Lars Roberg, fodd 1664 M /j i Stockholm, med. d:r i Leyden 1689, 
prof, i praktisk mediein vid univ. i Upsala 1697, erhSll nadigt afsked 1740, 
dod 1742 2, / 5 i Upsala. 

44 Christian Johan Lange: Opera omnia rnedica theoretico-practica, 
a Eiviuo cdita Lipsioe 1704. fol. 

45 10 daler silfvermynt livart halfar. 

46 Magnus Broiielius adl. ton Bromell, fodd 1679 26 / 3 i Stockholm, 
med. dr. i Eheims 1703, medlem af collegium medicum i Stockholm 1705, 
anatom. prof, derstades 1716, assessor i bergskollegium 1720, arkiater och 
praeses i colleg. med. 1724, d6d 1731 26 / 3 i Stockholm. Sacklen: Bd. 1. s. 35. 

47 Johan Christopher Heyn adl. Nordenheim, fodd 1681 15 / 12 i Stock- 
holm, med. dr. i Harderwik i Holland 1704, faltmed. vid Svenska armeen, 
hemkommen 1707 blef han genast assessor i coll. med., informator for barn- 
morskorna 1724, k. lifmedikus 1731, dod 1740 /. i Stockholm. Sacklen : 
Bd. 1. s. 77. 

48 Constantin Soem, fodd i Amsterdam, med. dr. i Harderwik 1721, 
assessor i coll. med. 1723, k. hofm. 1731, stadsfysikus i Stockholm 1739, dod 
derst. 1748 28 / 3 . Sacklen: Bd. 1. s. 91. 

49 Carl Alstrin, fodd 1686 i Leksand i Dalarne, med. dr. i Angers, 
assessor i coll. med. 1725, k. hofm. 1734, lifmed. 1741, holl sedan nagra ar 
foreliisningar for Stockholms barnmorskor, dod 1750 i Stockholm. Sacklen: 
Bd. 1. s. 92. 

50 Att likoppningar da voro en siillsynthet, visar sig ej blott af L:i extra 
resa till hufvudstaden, der han for den skull oaktadt sin svaga kassa uppeholl 
=ig nara en manad, utan af sjelfva collegii medici protokoller, da man var 
man om, dels att fa materialot fiirskt, dels att deraf draga all mojlig nytta vid 
undervisningen. Harom d. 9 Dec. 1728: »Orsaken til sammantradet war, at 
man skulle komma ofwerens, hum anatoniicn skulle indelas och hwad partes 
hwar och on skulle forotaga sig at demonstrera, och som man war nnderriittad, 
at dommen nu war fallen for syndaren och samma i anledning deraf skulle 
komma at exscqueras for hclgen, ty kom man ofwerens, at bref till Kongl. 
Maj:t skulle afga med nnderdanig begiaran, at med exseoutionen matte inne- 
lndlas til efter nyahret, pa det man da anatomien sa, mycket beqviimare matte 
kunna forratta»; och d. 8 Jan. 1729: »Hwad poletter anbelangar, skulle alia 
master faltskiarer fa fripoletter med Collegii stora sigill i antahl til 18, hwilkn 
siindas til Directeuren Eiben, dessutom skulle alia doctorer fa frisedlar. Om 
den publiea anatomien skulle publiceras. Priset sjittes uht til 16 dl:r.» 

51 Nils Boy, fodd 1683 i Stockholm, med. dr. i Harderwik 1709, falt- 
medicus i Skane, prov. med. i Nerike 1715, stadsfysikus i Stockholm och 
assessor i coll. med. 1724, amiralitetsmedikus i Sthlm 1737 till sin dod 1739 1 / 1 . 
Sacklen anf. st. Bd. 1. s. 89. 

52 Evaltj Bibe, fodd 1701 25 / 7 i Stockholm, med. dr. i Eheims 1725, k. 
hofined. 1726; sasom prof pa sina under vidstriickta utlandska resor forvarfvade 
kunskaper holl han i 2 ars tid i Stockholm enskilda fSrelasningar i anatomien, 
iifvensom pa stadshuset nagra oifentliga ofver hjernan och ogat; k. lifmed. 1731, 
arkiater och praises i coll. med. 1740, adlad 1746, dod 1752 8 /io i Stockholm. 
Sacklen: Bd. 1. s. 40. 

53 »Kirurgen Moller fick 300 dl:r kp:mt for sitt omak». Collegii medici 
protokoll d. 27 Pebr. 1729. — I Sacklens Lakarehist. I. s. 866 kallas han 20 VITA CAROLI LINNiEI. 

Ernst Predrik Muller, var bordig fran Schlesien, blef ledamot af kirnrgiska 
societeten i Stockholm 1728 och dog i Stockholm 1741. 

54 Aristoteles. De Historia Animalium lib. 9 latino, Tiieodoro Gaza 
interprete; una cum libris de partibus et generatione Animalium, problemata, 
ot Theophrasto de historia et eausis Plantarum. fol. Venetiis, 1513. 

55 Oloe Celsius d. a., fodd 1670 19 / 7 , teol. dr. och domprost, dod 1756 24 / 6 
i Upsala. - - Nagon Flora Uplandica af Celsius ar icke utgifven, men viil en 
yiPlantarum circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus», infcird i Acta Literaria 
et Scient. Svec. Tom. Ill for ar 1732. 4:to Upsala 1735. s. 9—44 mod ett 
tillagg i Vet. Akadrs Handl. 1740 s. 299—303. — Celsii hufvudverk ar: 
Ilierpbotanicon sive de Plantis Sacra; Scriptural T. I — II 8:vo Upsalioc 1745 — 47. 

56 »Disputatio Medica de duplici Progressiva & Intestino Sangvinis Motu 
habita coram Alumnis Regiis, Magnatum aliorumque Givium. Anno 1728 die 
30 Oct. Upsalioc. » Mahanda upptogs samma disp. till fornyad ventilcring d. 
29 Mars 1729. 

57 P. Sandel, fodd 1709 i N. Amerika (son till pastorn vid Svenska 
fors. i Wicacao, slutl. prosten och kyrkoh. i Ilcdemora A. Sandel), regements- 
pastor vid Dalregitet, dod 1752 / 5 . 

58 Jghan Humble, fodd 1707 22 /u l Upland, regementsfaltskiir i Pinland 
och Pommern, dod 1774 i Wasa. Sacklen: Bd. 2. i. s. 389. 

59 Marten Triewald, fodd 1G91 / u i Stockholm, kapten-mekanikus vid 
fortiiikationen, dod 1747 8 / 8 i Stockholm. — En af k. vetenskapsakademiens 
stiftare. 

60 K. Vetenskaps Societetens i Upsala protokoll for den 1 Octobr. 1729 
g 3 lyder: »Proponeradc Hr Dr Celsius at man kunde af Societetens mcdcl 
lemna til Studiosus Medicine LiNN/Eus, thct han pakostat sig pa rosan til 
Grason at npsoka rara orter ther sammastiides, hwilket af Societeten blef l)e- 
wiljat til 3 platar eller 18 dl:r kp:mt.» 

61 -Poljande ar, i Angusti 1730, besokte L., atfoljd af prof. Ol. Eudbeoks 
yngste son i andra giftet Johan Olop, ater Borje for att fa tillfalle noga iakt- 
taga denna vaxt i bade blomma och frukt i och for en akad. disputation »dc 
Planta Sceptrum Carolinum», hvilken under prof. L. Pobergs prsesidium af 
denne J. O. Pudbeck ofi'entligen foisvarades i Upsala d. 19 Juni 1731, hvar- 
vid han ock uppgifvcr sig sasom forfattare. En i senare tid aterfvmnen, nu i 
Upsala univ:s bibl. forvarad, egenh. handskrift af L. pa svenska, ohuru under 
titel: dCaroli Linn.ei Dissertatio Botanica de Planta Sceptro (Jarolino dicta», 
bevarar dock a titelbladets baksida foljande mfirkliga anteckning: »Denna Dispu- 
tation hafwer jag pa en dag samman-skrifwet for 30 dl:r kp:mt, darfor liar 
en annor fat hedrew. 

62 Sasom forut niimts utkom aldrig nagon annan Flora Uplandica, fin 
Ol. Celsii i k. vet. societetens acta for ar 1732 p. 9 — 44 tryckta »Plantarum 
circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus», men nagon beskrifning pa dessa 
trenne viixter finnes ej der. Sadana aro inforda i Linn^ei Flora Lapponica lor 
Sceptrum Carol, p. 197 — 201. sp. 243 tab. IV. f. 4, for (Mesomora) Cornus 
herbacea p. 36 — 41. sp. 65. t. V. f. 3. och for (Dortmanna) Lobelia p. 227. 
sp. 279. — Om Mesomora jfr noten 87. 

63 I bref till K. Stob.eus d. 23 Juni skrifver L. : »jag liar haft att be- 
stalla hoos Doctor Celsius dagl., forutan nu sista weckan dubbelt, da, han gifte 
bort sin dotter.» -- uPastoren wid Kongl. Maij:ts lif-guardie den arewonlige VITA CAROM LINN.EI. Zl 

och hoglarde lierren, herr mag. Israel Bioeck, ingick mod den hogareborna 
ocli dygdadla juiigfrun, jungfru Mab.g-ab.kta Celsia, ett christeligit iichta forbund 
i Upsala den 19 Juni 1729.» 

64 Den 25 Mars 1730 iifveii i bref till Stob.eus: »Jag skickar ock inne- 
lyokt ett litet inseetum, som jag haller ratt salsarnt, hwilket ar fuller ett species 
af de gambles Cimices sylvestres, fast dett icke liar nagra wingar. Jag kallar 
dett sjalf Orsodachna dorso faciem lmmanam reprsesentans. I fqrstone fant 
jag bara ett, men sedan jag larde, att dett war sa godt sambla insecta om 
wintren under museis arboreis som om sommaren liar jag fatt manga. » 

65 30 daler silfver:mt hvart halfar. 

66 Jfr »Egenhdndiga Antechningar af Cael LlNMitJS om sig sjelf' med 
anmdrkningar och tillagg» (af Adam Afzelius). Upsala 1823 4:to s. 15 oeli 
104 samt »Linnes Svenska Arbeten» li. 5 s. 25. 

67 Den liar angifna titeln oeli formatet ofverensstamma ej mod den egen- 
handiga handskrift af L. med tillegiian till Ol. Celsius d. a. den 1 Jan. 1730, 
hvilken i original forvaras a Upsala univrs bibl. och hvarom Tn. M. Feies 
lemnade en redogorelse i Bil. M. til Forhandlinger ved de Skandinaviskc 
Natur for slier es syvende Mode i Ghristiania 185G, Ghristiania 185G 8:vo s. 
283—288. — Jfr Lirores Svenska Arbeten h. 5. s. 22, 24, 29 ocli 31. 

68 Dagen fore »Jubelfesten till Aminnelse af den Augsburgiska Trosbekan- 
nelsens ofverlemnande till kejsar Carl V tirades och begeoks ofwer liela Sweriges 
Kike then 14 / 23 Juni 1730.» 

69 Ol. Celsii d. a:s gard, ett arf efter fadren, math. prof. Magn. C, 
lag i hornet af Nya Brogatan ocli Gainla Langgatan enligt en copia af »Geom. 
Delineation over Upsala Stadh af Steffan Boomann 1671» med senare tillagg. 
Den skulle saledes varit belagen i niirheten af den nuvar. Jernbrogatan oster om 
an, ej langt fran den gamla akad. tradgarden, der val Ol. Hudbeck d. j. 
bodde, sedan han blifvit fadrens ordinarie eftertradare oeli da deras egen gard i 
nuvar. Kuugsangen nara Stora torget nedbrandes 1702. 

70 Soner i tredje giftet. I Upsala nniv:s »Album Studiosorunio inskrefvos 
1731 den 7 Augusti: 

» Alexandre EudbeckI Adolphus Eudbeck / Nobiles Fratres - 

Sub moderamine D:ni Caroli Linn^ei Smol:» 

71 Inford liar nedan. 

72 Q. P. F. Q. S. De Salmonum Natuea Eorumque apud Ostro-Both- 
nienses Piscatione Quam Consensu Ampl. Fac. Med. in Reg. Upsal. Acad. 
Prceside Experientissimo & Amplissimo Viro D.-no Laueentio Robebg, Med. 
Doct., Theor. & Pract. Profess. Ord., Publico Eruditorum examini modeste 
submittit Alumnus Regius Daniel Bonge, Uloa-Ostrobothniensis. In Audit. 
Gust. Maj. ad diem 23 Juni MDCCXXX Upsalise, Literis Weeneeiams. p. 
8 + 27 + 1. 4:to. 

73 Claes Soiilbeeg, fodd 1711 13 / 4 i Falun, Linn^ei foljeslage forst pa 
resan genom Dalarne 1734 och foljande ar till Holland, med. dr. i Leyden 
1735, stadsfysikus och bergslagsliikare i Filipstad, dod 1773 22 /g p& Ostanas 
i Wermland. 

74 Petee Leetstbom, fodd 1712 1 / 3 i Carlskoga, med. dr. i Harderwik 
1733, assessor i coll. med. 1739, k. liofmed. 1747, dbd 1748 i Stockholm. 22 VITA CAKOLI LINNyEI. 

75 ? Theses miscellanese disceptatse coram Alumnis Eegiis, Magnatum 
aliorumqve Civium Anno 1731 die 14 Aprilis Upsalias. 7 sid. 12:mo. 

76 I Liunean Society i London fmues: »Cauoli Linn^ei Sniol. Demonstr. 
pi: in Uorto Ups. Prcelectiones Botanicce Publicce Instiiutw in Horto Botauico 
Academico et publico Upsaliensi a 3 Maji ad 24 Jun. Anni 1731. Ventilates 
singulis horis a meridie 4:tis, eaceptis diebus lectionibus publicis destitute's. 
Loco Generos: Professoris D:ni Olavi Eudbecklt.» Mss. in 4:to. 

77 Lindansare. 

78 B. C. D. Dissertatio Gradualis de Ingrato Cuculo Quam Suffragante 
Ampliss. Senatu Philos. In Athena'o Upsaliensi Sub Prwsidio Viri Amplissimi 
Celeberrimique Mag. Andrew Gronwall Phil. Praot. Prof. Peg. & Ordin. 
Publicse censurse subjieit S:a3 E:se M:tis Alumnus Thomas Jerlinus Sudermannus 
die 24 Maji Anni MDCCXXXI Loco & horis consvetis. llolmife Typis 
Wernerianis.b Titelblad, 7 sid. tillegnan, 10 sid. text i 8:vo min. 

79 Andr. Gronwall, f6dd 1671 29 / T i Dalarne, 1719 etli. & polit. prof, 
i Ups., dod derst. 1758 2 %. 

80 Thomas Jerlin, fil. mag. i Upsala 1731, kvrkoh. i Ytter-Sello (Selao) 
fors. af Strengnas stift 1738, dod 17G6 n / 2 . 

81 Efter forelasningarnes slut afreste L. med prof. Eudbecks postjakt till 
Stockholm, dit ankomsten torde hafva skett midsommardagen. Jfr »Linnes 
Svenska Arbeten», h. 5 s. 41. 

82 Joiian Conrad Warmholtz, fodd 1673 i Halberstadt, tick 1705 genom 
gifte med apotek. Allmachers dotter apoteket Markattan i Stockholm, dod derst. 
1745 l / 8 . — L. hade 1730 i Upsala lernnat enskild undervisning at deras son, 
Carl Gustaf, det som bokkannare senare beryktade Hofradet. I Linuean 
Society finnes foljande egeuh. anteckning af Linnaeus: 

»Collegise pg:r per somartermiuen 1730. 
H:r Baron StiernCrona 18 

Walborne Blixenstierna 3 harpung. 

18. 
Walb: Olaus nep. Eudbeck 9. 2 alnar swart kliide. 

9 1 p. halfarmar, skor, handskar. 

2. 1 armkliide. 

6 pengar. 

D:nus Stromer 8.11. contant. 

Elvius . 8.11. 

Warmholtz 

Solberg 

Letstrom Galle 

VoiTLENDER 

Olaus fil. Celsius 18 


C. Bauhini pinax. 


18. 


contant. 


~87 


Alberti semiologia. 


6. 


1 par strumpor. 


6 


1 hatt. 


16 


1 granat knappar. 


1 


1 petsier. 


9 
9.12. 
24 


Essent. en gang. 


18 


TP 


1.16 


essen. en gang.» 152 VITA CAEOLI LINN/EI. 23 LlNN/El svaghet i rakiiekonsten framgar haraf, som ofta annars; jfr for 
ofrigt L:i bref till K. SxoBzEUS d. 1 Sept. 1730, del L. siiger: »I November 
holf jag collegium uti botanieis ooli hade manga af adelsmannerne ocli baroner, 
forutan manga andra, Jag tick mest 1 Sp. Ducat af lrwar.» 

83 I Salems socken, ett par mil sydvest om Stoekliolm. Bekant ar ass. 
Jon. Lindees Flora Wiksbergensis, Stock. 8. 1716, omtrvckt 1728. 

84 Haraf vill det synas, som L. antedaterade foretalet till sin »Adonis 
sive Hortus Uplandicus» till d. 23 Maj 1731, da liaii forst nu bade riitt till- 
falle gora sig mera bekant med triidgardarne i Stoekliolm och dess omgifningar. ' 

85 Om denna Linn.*i yngsta, minst kanda syster Emieentia finnes i 
Stenbrohult foljande biogr. uppgifter: fodd 1723 27 / 6 , dopt 7 / 7 , gift 1749 29 / 9 
med kronobefallningsmannen i Sunnerbo liarad eller haradsfogden Caul Ammon 
Beanting, dod efter bamsang 1753 n / 3 . Hennes enda 6fverlefvan.de barn, 
dottren Cheistina Eegina blef gift med qvartermastaren Hdltstein. 

86 Jfr »Likkes Svensha Arbete?i» li. 1. s. 77—89; h. 5. s. 41—46 och 
s. 71—77. 

87 Cornus herbacea L. Fl. Lapp. sp. 65. p. 36—41. tab. V. fig. 3, 
Comics suecica L. Spec. pi. ed. II p. 171. — Nagon annan uppsats harofver 
af L., an i Fl. Lapp., eller nagon siirskild sadan af honom finnes icke i tryck 
och liar icke i handskrift kuniiat uppsparas. Consist. Acad. Ups. protokoll 
1732 17 / 4 bestyrker dock planen: »Angaf Hr Doctor Bobeeg materias dispu- 

tandas de Cornus herb a af Linmu's.» Ej heller bar nagon annan ut- 

forligare beskrifning deraf utaf Joh. Jao. Dillenius konnat framletas, an i bans 
Hortus Elthamensis, Lond. 1737 fob, p. 108 med tab. 91 fig. 107: Cornus 
pumila herbacea, Chamcepericlymenum dicta. Der lemnas ock ntdrag ur ett _ 
bref 1731 29 / 7 fran Ol. Celsius, som pa begaran meddelar sina iakttagelser : 
»l?los quateor petalis niajorilms albis, fiosoulos perplurimos, suis singulos pedi- 
culis insidentes, continet, eosque tetrapetalos, obscure purpureos, suis cum sta- 
minibus, apices luteolos gerentibus, & pistillo in medio uigello, unde fructus 
formatur, in Gatalogo meo descriptus.» Scripsit nempe Clar. vir Floram Up- 
landicam, sed typis nondum exscriptam, cujus etiam ante aliquot annos pro 
humanitate sua copiam fecit, in qua sequentia habet: »Mesomorw fios est tetra- 
petalus, regularis, nudus, rosaceusa (perianthium olim cum Clusio & Eajo pro 
fiore habuit) aembryones in medio continens, qui in baccas excrescunt plurimas, 
simplices, globosas, singulas singulis petiolis insidentes. Cuivis fructui ossiculum 
inest unioum, eordiforme, septo intermedio osseo in duo loculamenta, singula 
unicum nucleum continentia, divisum.» Ex quibus quis Corni esse speciem 
amplius dubitet? Accedunt folia, quae figura & venis suis Comum non male 
reprfesentant. Porro non tantuni hujus plantse specimina belle siccata cum 
floribus & fructu, sed & imaginem praeterea idem misit, quam, quoniam Clusii 
ligura fructum male reprsesentat, flore autem plane destitnitur, ceri ut incidatur, 
eo magis dignam judicavi. — Da Linnaeus enligt anteckningeii harofvan »gaf 
beskrifning pa Sceptrum Gar: Mesomora och Dortmanna uti Flora Uplandica 
1729 8 / 9 », torde den till Dillenius lemnade diagnosen vara Linn^ei och ej Celsii. 

88 Jfr L:i dagbok ofver Lappsha resan liarnedan. 

89 Consist. Acad, majoris i Upsala protokoll 1732 18 /n lemnar om om- 
rostuingen till dessa stipendiimedels erhallande foljande upplysning: 

»Prof. Beeonius voterade pa Studenten Gael Linnaeus Smol. sa for des 
stora medelloshet, som des ogemena progresser uti studio Botauioo och de 24 VITA CAROLI LINNJSI. ofrige delar af Medicinon, hwarfore han och redan af experientissima facilitate 
medica fatt vcniam publioe doceiidi». 

Proff. Winbom ocli Klingenstierna = Beroniu's. 

Prof. Herrmansson ofaller med sit voto pa Linnjeus 1) sasom ganska 
fattig och medellos 2) sasom den der mod berom forrattat Prof. Rudbecks 
Lection i Botaniquen 3) nyl. giort en resa op til Lapmarken och derifran 
hamtat mycket sa i physiqveu som andra saker, som market, kimua illustrera 
Historiam Patriam.» 

Proff. Nesselius och Wallrave -— Herrmansson. 

Dr Schyllberg hade tankt rosta pa en annan, »meu som Linnaeus finnes 
wara ingenio singular! och sa til sajandes seculari, ar derhos ganska fattig 
och sa wida avancerat i sina studier, at experientissima faeultas medica erkant 
honom god at nagon tid forwalta i Walboriie Pr. Eudbecks stiille des Pro- 
fession, sa kan han intet annat an bifalla des begiaran.» 

I):r Wallin, Celsius och Rektor [Prof. E. M. Melander] = Sciiyllberg.» 

Linn/eds tick salunda pluralitet. Hans medsokande, Cand. Muren Gestr. 
fick blott 3 roster. — 1733 M / 2 »Mbren beswarar sig i en otidig inlaga, 
hwarfor han af consistorium skall skrapas.» 

I vEgenhandiga Anteckningar» omtalas s. 20, att L. fick detta stipen- 
dium »igenom prof. Waelraves gunstiga bemedlande, hwarigenom L. for forsta 
aret atnjot 30 platar, men sedermera intet»; s. 106 uppgifves beloppet «f5rsta 
halfwa ahret 8 Ducater, men sedermera intet for betjenternas otrohets skull.» 
Detta omdome af L. var sa mycket mer forhastadt, som enligt »Wredianska» 
stipendiistiftelsens urkund arliga mindre afdrag skola goras a beloppen for de 
sil kallade hemrummen, for att derigenom tillfalle ma beredas stipendiaterne 
till utlandska resor. Detta tillfalliga understod far ej heller lenmas at nagon 
annan, an den, som fomt imiehaft hemruin, och utbotalas pa en gang hela den 
gjorda besparingen. Oratt var saledes, sasom stridande emot donationsbrefvet, 
att L. fick nagon andel af dessa »ofverskottsmede]», da han ieke imiehaft hem- 
rum och.icke nu ens reste utrikes. Att de mahanda tilleAandes honom sasom 
ersattning for enskilda penninguppoffringar under Lappska resan, hjelper saledes 
ej heller saken. Pormodligen fans ingen ledighet till nagotdera af de tva 
hemrummen. — Om L:i stipendier under hans Upsalatid se »Linnes Svensha 
Arbetenn h. 5. s. 26 och 27. 

90 Enligt »Egenh. Antechiingar» a. 19 »larde L. af Bergmastar» [Seger] 
bSwanberg i Calk pa 2 dagar och en natt Proberkonsten.» — I Linn^ei Iter 
Lapponicum uppgifves, att L. den 4 Sept. »kom till Biorknas» (i Neder Kalk 
socken) »att lara proberkonsten» och den »14 uti kulit och regnaohtigt wader 
reste fran Biorkenas.» 

91 Sasom usecretarius nationisn forde L. protokollen 1733 */ i — al / ln , hvilka 
annu Annas i nationens ego och forvar. Af »Nationis Smolandicfe Cassa Ilack- 
ning fran den 23 Juni 1732 til den 16 Junii 1733« framgar, att »Herr 
Lisn.eus emot Silfwerpant fatt lana 30 dl:r kp:mt» och i rakenskaperna nar- 
mast fore d. 15 Maj 1734 lases: »Iierr Carl Linn.*us inlost sin obligation 
pa 30 — ». Festen till Carl von Linnes Minne i Upsala den 10 Januari 
1878. Smalands Nations Minnesfest, af C. A. Alden, s. 179 noten. 

.92 Under detta namn foroligga i Liunean Society's i London arkiv tvenne 
sarskilda egenhiindiga handskrifter af Linnjsus. Den aldre och sannolikt liar 
isyftade omfattar 16 onummererade sidor + 160 talmarkta + 3 onum. och ar pa VITA CAROLI LINN.-EI. 25 

manga stallen interfolierad med dubbla blad, hvarjemte en liel mangd losa sadana 
finnas. Den kc i 8:vo mm. ocb bar foljande titel: »Caroli LinNjEI Diceta Naturalis 
compreliensa. Eegulis 70 aphoristice cum soholiis et demonstrationibus autop- 
ticis, prineipiis Zoologiois deductis, composita; in qva bominem animal esse 
demonstrator et agnoscitur, eumqve animalium more vivere debere docetur et 
probata'; hino staturse 'naturalis et fere integritatis cujusdam rudera possibilia 
docentur. Ex prineipiis Zoologiois variorum animalium, Statiois Sanctorii, 
Keilli, Oeconomieis variarum gentium, Experimentalibus longsevorum, Natura- 
libus detectorum, Meohanieis medicorum, Tlieologiois veteris et novi testamenti.» 
Den ar icke dagtecknad men tillegnad »Saoree Eegise M:tis Summo Fidei Viro 
Illustrissimo Exeellentissimoqve D:no Gustavo Cronhielm Eegni Sveeife Senatori 
Eegise Cancellarise et Justiciae Comissionis Praesidi Academiseqve Upsaliensis 
Cancellario magno.a (Grefve G. Cronhielm dog ar 1737). — Den andra hand- 
skriften fran en senare tid bar titeln: »Caroli Linnj?i Med. & Botan. Profess. 
Upsal. Lachesis Naturalis, qva3 tradit DI/ETAM NATUEALEM innixam observa- 
tionibus et Experimentis desumtis ex liistoriis, casibus, observationibus, populis, 
itineribus, physiologia, tlierapia, pliysioa Zoologica, ubi omhes demonstrationes 
innitiuitur observationibiis» (Sigill med omskrift: »Tantus Amor Elorum» i rodt 
lack) »Philosophia Humana. Nosce te ipsum.» Handskriften, som ar odaterad, 
omfattar 330 sid. i folio. 

93 r>Dissertatio Medica Inaitguralis, in qva exhibetur Hypothesis Nova de 
Febrium Intermittentium Causae Harderovici 1735, 24 sid. 4:to. — Markligt 
ar, att L. redan i Aug. 1733 hade valt detta amne for ooli borjade utarbetandet 
af den disputation, ban »pro gradu doctoratus suminisque in Medicina bonori- 
bus & privilegiis rite & legitime conseqnendis» forst d. 23 Juni 1735 offentligen 
forsvarade i Harderwik. 

94 Uti J. G. Aorels prsesidiital i k. vet. akad. 1796 »om lakareveten- 
skapens grundlaggning ocli tilvaxt vid rikets alsta larosate i Upsala.» Sthlm 
1796 8:vo s. 139 sages: »Ar 1733 borjade L. halla forelasningar i Prober- 
Teonsten med et ansenligt antal studerande ocli fortjente derigenom sit nodtorftiga 
underhall», samt i en not a samma sida: »Ibland dess aliorare voro unge 
Elingenstierna ocb Oelreich, Adjunct. Eosen, bagge grefvar Fersen, Mag. 
Mennander, Mag. Docens Staf, Vice Adj. P. Preutz, Guldsmeden Silfver- 
ling, utom Studerande; med detta ocli foljande arets Docimastiska Collegium 
fortjente ban, enligt sin egenhandiga annotation, 413 Eiksdaler.» De anteck- 
ningar, en af dessa aliorare, magist., sedan prof, ocb biskopen i Abo slutl. 
erkebiskopen Carl Fredrik Mennander, forde, finnas nu i kongl. bibl. i Stock- 
holm: »Manuscripta Mennandrianan Vol. I 4:o. Huruvida dessa forskrifva 
sig fran L:i enskilda lektioner for M. ensam, eller fran ett allmant kollegium, 
kan ej afgoras. Dessa anteckningar gjordes neinligen d. 31 / 7 , 2 / g , 6 / s , 10 ,' 8 , 13 / 8 , 
18 / 9 , 20 /g 1733, da, L. ater sager sig hafva hallit sitt Collegium Docimasticum 
i L T psala Oct. — Dec. s. a. — De anteckningar, E. utarbetat ocli nu (1733) 
foljde, fSrvaras i original i Limiean Society's arkiv. Egenh. handskriften, 68 
sid. 4:o, bar foljande titel: »Garoli Linn.ei Vulcanus Docimasticus. Collegium 
Docimasticum, in qvo Ars Docimastica vulgo Prober- Konsten dicta brevissime 
& dilucide proponitur cum instrumentis, materialibus et processibns geiieralibus 
ao specialibus nee non cautelis, observationibus ct variationibus cum Appendice 
de Ee Nummaria habitum coram curiosissimis naturae indagatoribus Upsaliaj 
1733. Ju simplare, af lika usu, ju batre.» — Att L. foljande ar (1734) pa 26 VITA CAROLI LINX^EI. siirskild uppmaning holl ett likuande kollegium i Falun ar af lians n'Egenh. 
Antedating ar» p. 22 bekaut. En egenkandig handskrift i 4:to, af L. for detta 
andainal sarskildt nedskrifven, fiunes ook i Linnean Society's ego under folj. mi 
nagot forandrade titel: bCaroli Linn/EI Vuloanus Doeimasticus, hwilken fore- 
staller Prober-Konsten kort oeh tydeligen till des Instrumenta primaria et 
secundaria, Materialia simplicia et proeparata, Processus generales et speciales 
med Oauteler, Observationer ocli Variationer 1734 Octobr. Faliluii»; ocli pa 
titelbladets baksida: »Catalogus eorum qvorum impensis ab auctore couscriptus 
est Vulcanus liic Anno 1734. 

Geometr. subterraneus Hartman Albrecht Nericius 13 dl:r Jmynt 
Studiosus Metallurg. Junkiiaus Christoph. Norvegus 13 
Sohlberg Claud. $mont. 12 

Sohlberg Jonas $mont. 12 

Faiilstedt In gel $mont. 13 

Hedenblaii Petrus $mont. 13 
Bergstrom $mont. 13 

Uhr Andr. $mont. 12 Medicin. 

Numer. 

Philos. Metallure;. Sum a 101.» 

Under ett lekande foretal star: »Dabam Fahlun 1734 Carl Linnaeus. » Haraf 
finuas i vart land atminstone tvenne afskrifter : en i Wexio gymnasii- ocli stiftsbibliotek 
forvarad handskrift N:o 211 i 4:to 85 sid. (utan foretal) ocli en fran senare 
tid (sedan L. ar 1747 blifvit led. af vetensk. akad. i Berlin) 100 sid. 4:o i 
Bergii till k. svenska vetensk. akad. skankta boksamling. 

Annu en egenhandig Linneansk handskrift i miner alogi 196 sid. 8:vo min. 
forskrifver sig fran denna tid, nemligen forsta utkastet till Regnuin Lapideum i Sy- 
stema Natures. Titelu ar: »Caroli Linnjsi Pluto Sveoicus, qvi e Eegno Subterraneo 
supra mille Naturalia Lapidea per Provincias Svecicas praesertim collecta promit. 
Qvae omnia Systematice digessit in Classes, Ordines, Genera, Species cum characteri- 
bus, divisionibus, definitionibus, differentiis additis. Synonymis Auotornm, Proprie- 
tatibus Vnlcani, Usibus Oeconomi, Locis Geographi. Dalekarl. Fahlun 1734 
Sept. 2.» Den eges af Upsala universitets bibliotek. Om dess forvarfvande oct dess 
innehall se Th. M. Pries: »Om nagra nyligen upptdekta Linneanska Manu- 
scripter». Bil. M. til Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres 
syvende Mode i Christiania 1856, Christiania 1856. 8:vo, sid. 282, 292, 293; 
samt Eug. Svedmark: »Om Linnb sdsom mineralog», Festen till Carl von 
Linnes Minne i Upsala den 10 Januari 1878, Upsala 1878. 8:vo, s. 142 — 157. 

95 ocli 96 Berattelser eller dagbocker, forda af Linnaeus under dessa 
bada resor till och uti Dalarue, skola inflyta i en senare del af detta arbete. CATALOGUS 

PLANTARUM EAEIORUM 

SCANIA ITEM CATALOGUS 

PLANTARUM RARIORUM 

SMOLAJSTDLB2 

CONSGRIPTUS GAROLO LINN^EO, smolando, 

BOTANOPHTLO. Kort upsats pa de species, som jag funnit uti Sktine, mast pa 
Slatbygden kring Lund, i somras, da jag dar war. Jag kan eij naka 
med mindre manga aro utelamnade, som jag dels icke haft tillfalle 
komma om, dels warit ocli tiro mig annu obekanta; eij lialler tankte 
jag pa nagon Catalog, da jag dar war. 

Jag tors icke naka, att nagra Errata inkommit, ty dett kan eij 
annorledes ske, lialst som jag aldrig warit sa lyckelig, att jag agt 
nagon information uti Botanicis, eij lialler liar jag nu nagon Botanicum 
till liands, att radfraga mig med. 

Pa dett detta ma blifwa sti mycket kortare, utelamnar jag -alia 
dem, som tillika bade waxa i Smaland och kSkane. 

Upsal: d: 8 Decembr: 1728. 

CaROLUS LlNNiEUS. HERBJ3 SCANENSES. Cl. 1. HERBiE FLORE CAMPANIFORMI. 

1. POLYGONATUM angustifolium non ramosum C. B: alte- 
ram Bod. 

2. CONVOLVULUS minor arvensis flore r'oseo T: G. B: Helxine 
cissampelos multis, sive Convolvulus minor J. B: Volubilis arv: Tab: 
In campis cqpiose. 

3. TITHYMALUS rotundus foliis non crenatis T: Peplus sive 
Esula rotunda G. B: J. B: 

4. TITHYMALUS maritimus, folio obtuso aurito, rubro perinde 
ac caule Tourn: Peplis J. B: maritima folio obtuso G. B: 

5. MALVA vulgaris flore majori, folio sinuato T: J. B: sylv: 
folio sinuato G. B: Originalet, helt och ballet egenhandigt af L., onifattar 27 sidor 8:o, 
eges af slagten De Geer, formodligen allt ifran den beromd'e entomologen, 
hofraarskalken Charles De Geers tid, ocli forvaras i biblioteket a fideikommiss- 
egendomen Leufsta i Norra Uppland. 

Den forsta afdelningen »Herbw Scanenses» i derma Catalogus iir uppstiild 
hufvudsakligen efter J. P. Tournepoiits Institutiones Rei Herbaria Tom I — 
III 4:o Parisiis 1700 ocli 1719. — Till grund ater for uppstaJlningen i den senare 
afdelningen »IJerbce Smolandim Proprias» ligger Aug. Quir. Eivtni, i J. H. 
Btjppii Flora Jenensis 8:vo. Prancof. a. M. et Lipsioe (ed. I) 1718, ed. II 
1726, tillampade system. I bada framtrader LlNN-aa sjelfstiindighet genom 
redan nn afvikande meningar och fortydligande uttryck. 

1 Oonvallaria vertieillata Caroli Linn^bi Flora Sveoica ed. II (1755) 
species 293; jfr Joh. Leche : »Disputatio Medico-Botanica exhibens Primitias 
Flora} Scanicai. Anno MDCCXLIV die 19 Maji», 4:o Lund, p. 24. 2. C. arven- 
sis. L: sp. 181. 3. Euphorbia Peplus L: sp. 426; Leciie p. 40. i. Euph. 
Peplis L: Amoen. Acad. Vol. Ill p. 115, Species plant, (ed. I. 1753) p. 455. 
— Snarare torde viil liar afses Euph. Helioseopia L: sp. 425 eller Euph. 
palustris L: sp. 427. 5. M. sylvestris L: sp. 627"; Leche p. 26. 30 CATALOGUS PLANTARUM BARIOUUM SCANIA. 

6. BRYONIA alba, baccis nigris T: G B: Vitis sive Bryonia 
nigris baccis J. B: 

7. ASPERULA s. Rubeola montana odorata [odora] C. B. Aparine 
latifolia humilior montana T: In sylvis copiosissime. [CI. 2.] H: F: INFUND1B: HYPOCRAT: ROTATO. 

8. CENTAURIUM minus T: C. B: minus flore purpureo J. B: 
copiose inter Malmo et Landsferona. 

9. ANDROSACE vulg: latifolia annua T: Matthioli [altera] 
J. B: [Coronopus] Alsine affinis Androsace dicta major C. B: 

10. PRIMULA veris species, ni fallor Tournefortio, sed specif: 
differentia me latet. Verbasculum umbellatum alpinum minus G. B: 

11. PLANTAGO latifolia incana T: G. B: major liirsuta, media 
a nonnullis cognominata J. B: 

12. PLANTAGO maritima major tenuifolia T: [Coronopus] 
maritima major C. B: maritima nostras J. B: wid hafsstranden. 

13. PLANTAGO maritima, Coronopifolius. wid hafsstriinderna. 

14. VALERIANA minor Biv: palustris minor T: G. B: minor 
pratensis 1. aqvatica J. B: 

15. LOCUSTA minor Biv: Locusta herba J. B: Valerianella 
arv: pra?cox, Immilis, semine compresso T: Valeriana campestris ino- 
dora major C. B: 

16. BUGLOSSUM angustifolium majus, flore coeruleo C. B: T: 
vulgare majus J. B: 

17. BUGLOSSUM angustif: maj: flore albo T: G. B: 

18. ECHIOIDES flore albo Biv: Buglossum arv: annuum Litlio- 
spermi folio T: Litliospermon arv: radice rubra G. B: ibland winter- 
saden kring Lund. 

19. ASPERUGO vulgaris T: Buglossum silvest: caulibus pro- 
cumbentibus C. B: 6. B. alba L: sp. 876; Leciie p. 19. 7, A. odorata L: sp. 121; 
Leciie p. 29. 8. Gentiana Centaurium [i L: sp. 233; jfr Leche p. 5 ooh 
E. Fmes' Flora Scanica, Ups. 1835, p. 42 Erytliraea pulcliella. 9. A. septen- 
trioaalis L: sp. 170. 10. Pr. farinosa L: Spec. pi. (ed. I) p. 143, Fl. Sv. 
cd. II sp. 172. 11. PI. media L: sp. 130. 12. PI. maritima L: sp. 133. 
13. PI. Coronopus L: sp. 134. 14. V. dioica L: sp. 35, Leche p. 21. 15. Valeriana 
Locusta Jr. sp. 36, Leche p. 1. 16 och 17. Anchusa officinalis L: sp. 161. 
18. Lithospermum arvensc L: sp. 160. 19. A. procumbeus L: sp. 166. CATALOGCS PLAXTAROI RAIUORUM SC'AXLE. 31 

20. MYOSOTTS glabra palustris et minus [glabra pratensis] 
Dillen: Lithospermum palust: minus fl: cseruleo T: Echium Scorpioides 
palustre C. B: 

21. ECRTOI. Biv: vulgare T: G. B: J. B: fl: cEeruleo. 

22. ECHIDM fl: albo. 

23. ECHIUM fl: ex albo et cseruleo variegato. Dessa twanne 
senare aro taml. rara att fa. 

24. SYMPHYTUM fl: purpureo, Consolida major, qvse mas T: C. B: 

25. SYMPHYTUM Consolida major, fl: albo, qvee foemina T: G. B: 

26. LYSI1IACHIA bifolia fl: globoso luteo T: G. B: Lys: flore 
qvasi spicato J. B: 

27. ANAGALLIS phoeniceo flore T: C. B: pliconicea mas. J. B: 

28. VERONICA spicata latifolia T: G. B: 

29. VERONICA spicat: augustif: T: 

30. VERONICA spicata minor T: C. B: spicata recta minor J. B: 

31. VERONICA folio ahamsedryos Biv: Veron: flosculis oblongis 
pediculis insidentibus, Chamsedryos folio T: Alsine Cliamseclryfolia 
flosculis pediculis oblongis insidentibus G. B: 

32. VERONICA Rutce folio Biv: verba trifido vel qvinqvefido 
folio T: Alsine tripliyllos cserulea G. B: 

33. VERONICA folio liederulce Biv. Cymbalaria? folio verna T: 
Alsine hederulas folio G. B: 

34. VERONICA aqv: major folio oblongo T: Anagallis aqv: maj: 
folio oblongo G. B: 

35. VERONICA aqv: minor folio oblongo T: Anagallis aqv: 
min: folio oblongo G. B: 

36. CHRYSOSPLENIUM foliis amplioribus, auriculatis T: Saxi- 
fraga rotunclifolia aurea G. B: 

37. VERBASCUM mas latifolium luteurn T: G. B: vulg: fl: hit: 
magno, folio maximo J. B: 

38. SOLANUM officinarum acinis nigricantibus T: G. B: hor- 
tense s. vulgare acinis nigris J. B: 

39. MOSCHATELLINA foliis EumarifB bulbosaa T: J. B: Ranun- 
culus nemorosas Moschatellina [Muscatellina] dictus G. B: 20. M. scorpioides /'j palustris L: sp. 157. 21 — 23. E. vulgare L: sp. 
168. 24 och 25. S. officinale L: sp. 165. 26, L. thyrsiflora L: sp. 176. 
27. A. arvensis L: sp. 178; Leche p. 22. 28 ocli 29. V. longifolia L: sp. 9. 
30. V. spicata L: sp. 10. 31. V. agrestis L: sp. 20. 32. V. triphylla L: sp. 22: 
Leche p. 1. 33. Y. liederifolia L: sp. 21. 34. Y. Anagallis aquatica L: sp. 13. 
35.? V. BencabungaL: sp. 14, 36. Chr. altcrnifolium L:'sp. 365. 37. V. Thapsus 
L: sp. 195. 38. S. nigrum L: sp. 200. 39. Adoxa Moscliatellina L: sp. 347. 32 CATALOGUS PLANTARUM RARIORUM SCANIA. Class 3:tia. HERB^ FLORE PERSONATO. 

40. ODONTITES Riv: Pedicularis serotina, purpurascente flore 
T: Euphrasia parva purpurea J. B: 

41. MELAMPYRUM arvense Riv: purpurasc: coma 7: C. B: 
ibland saden. 

42. MELAMPYRUM sylvaticum Riv: cserulea coma C. B: 

43. MELAMPYRUM antecedenti simile qyoad structuram, coma 
elegantissima, purpurea, floribus colore ex albo, luteo et purpureo 
mixto nitentibus. Detta sag jag allenast en gang emallan Rable 
[Rabelof] ocli Tassebrods [Torsebro] krudbruk 1726. [CI.] 4. HERB.E FLORE LABIATO. 

44. ACINOS Riv: Acinos multis ./. B: Clinopodium arv: Ocimi 
facie T: C. B: 

45. ORIGANUM Riv: silvestre, Cunila bubula Plinii G B: 
vulgar e spontaneum J. B: 

4G. NEPETA Riv: Cataria maj: vulgaris T: Mentha cataria 
vulg: et major C. B: [CI.] 5. CRUCIFORMES. 

47. BULBONAC [annuum] siliqva rotundiore [flore purpureo 
Rupp. El. Jenens. p. 70.] Lunaria major, siliqva rotundiore J. B: 
Viola Lunaria major [siliqva rotunda] C. B: Burseri h: sic. 

48. THLASPI vulgatius T: J. B: arvense Vaccarise incanse 
[incano] folio maj us C. B: 

49. IBERIS petrsea foliis Bursas pastoris Dill: Nasturtium pe- 
trasum foliis Bursas Pastoris T: C. B: 40. Euphrasia Odontites L: sp. 544. 41. M. arvense L: sp. 546. 42 och 43. 
M. nemorosum L: sp. 547. 44. Thymus Acinos L: sp. 536. 45. O. vulgare L: sp. 
534. 46. N. Cataria L: sp. 514; Leciie p. 42. 47. Lunaria annua L: sp. 583 
enligt synon. och Joachim Burseri i universitetstriidgardens i Upsala 
museum i'umu forvarade vatetsamling. (Vol. XI. n:o 43), men enligt Linnjsi 
riarmast liarefter intagna »Spolia Botanica», jemforda med Burseri herb. 
(T. XI n:o 44), Leciie p. 12 och E. Pries' Fl. Scan. p. 67 afsags sna- 
rare L. rediviva L: Spec. pi. ed. II p. 911. 48. Thl. campestre L: FL Sv. 
ed. II sp. 575. 49. lb. nudicaulis L: sp. 581; Leche p. 25. CATALOGUS PLANTARUM RARIORUM SCANM5. 33 50. COEONOPUS Ruellii, sive Nasturtium verrucosum J. B: 
Nasturtium silv: capsulis cristatis T: Ambrosia campestris repens C. B: 

51. NASTURTIUM silv: tenuiter incisum T: Iberis Nasturtii 
folio C. B: 

52. ALLIABIA C. B: Hesperis Allium reddens [T:j 

53. TURRITIS vulg: ramosa T: Bursse Pastoris similis siliqvosa 
maj: s: majoribus foliis C. B: 

54. RADICULA palustris Dill: J. B: Sisymbrium aqv:, Rapbani 
folio, siliqv: breviori T: Rapbanus aqv: Rapistri folio G. B: 

55. RADICULA aqvatica foliis in profundas lacinias divisis 
Bill: Raphanus aqv: fol: in pr. lac: div: G. B: Sisymbrium aqv: fol: 
in pr: lac: div: siliqva breviori T: 

56. CAKILE maritima ampliori folio T: Cakile sive Eruca ma- 
rina latifolia J. B: wid bafsstranden. 

57. ERUCA silv: angustifolia fl: luteo J. B: angustifolia austri- 
aca C. B: [CI.] 6. ROSAGEI. 

58. *RH(EAS min: Papaver erraticum capitulo longiore minus 
C. B: 

59. ALSINE pratensis. Gframineo folio ampliore T: Caryopbyllus 
arvensis glaber, flore majore C. B: 

60. ALSINES varies species mihi ignotas. 

61. SPERGULA purpurea J. B: Alsine Spergulae facie minor 
s. Spergula flosculo subceerul: T. C. B: 

62. KALI spinosum foliis crassioribus et brevioribus T: Tragus: 
Matth. pa bafsstranden. 50. Coohlearia Coronopus L: Fl. Sv. e.d II. sp. 579; jfr E. Fries' Fl. Scan. 
p. 67. 51. Lepidinm ruderale L: sp. 572; jfr L: Hort. Cliff, p. 331. 52. Erysimum 
Alliaria L: sp. 600. 53. Arabis thaliana L: sp. 605. 54. Sisymbrium amphibium 
L: sp. 593; S. amph. § aquaticum L: Spec. pi. (ed. I) p. 657, ed. II p. 917. 

55. S. amphibium (i L: sp. 593; S. amph. a palustre L: Spec. pi. ed. I ocli II. 

56. Bunias Cakile L: sp. 613; Leche p. 26. 57. Hvarken af Burseui her- 
barium, der (Vol. IV. n:o 81) en ilia medfaren vaxt val finnes med denna 
Mn Gasp. Badhinus hemtade bestamning, eller af Linnes senare arbe- 
ten har kunnat utredas, livilken vaxt L. harmed menade siar hafva funnit. 
58. Papaver Ehoeas y L: Spec. pi. (ed. I) p. 507, ed. II p. 726; jfr L: Hort. 
Cliff, p. 201 och E. Eries' Fl. Scan. p. 69. 59. Stellaria Holostea L: Fl. 
Sv. ed. II sp. 392. 61. Arenaria rubra L: sp. 399. a. 62. Salsola Kali L: 
sp. 225; Leche p. 22. 

C. Linntzi Ungdomsskiifter. & 34 CATALOGUS PLANTARCM RARIORUM SCANIJL. 

63. THALICTRUM alpinum Aqvilegise foliis, florum staminibus 
purpurascentibus T: majus florum stamin: purpurasc: 0. B: Flos est 
tetrapetalos, semen s. folliculus triangularis alatus. [»In Scania prope 
Lundinum ad pagum Fogelsong» L. Hort. Cliff, p. 226]. 

64. JBUTOMUS flore roseo T: Juncus floridus J. B: floridus 
major C. B: 

" 65. ANEMONE-RANUNCULUS fl: luteo Bill: Ranunculus pkrag- 
mites nemorosus luteus T: C. B: 

66. MYOSUROS J. B: Holosteo, affinis Cauda muris G. B: Ranun- 
culus G-ramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicat: 
congestis T: 

67. HEPATICA fl: purpureo simpl: Trifolium hepaticum flore 
simplici purpureo C. B: Ranunculus tridentatus vermis flore purpureo 
simplici T: 

68. FICARIA Biv: Ckelidonia rotundifolia minor C. B: Ranun- 
culus vernus, rotundifolius minor T: 

69. SAGTTTA aqvatica minor angustifolia C. B: Ranunculus 
palustris, folio sagittato, angustiori [T:] 

70. STRATIOTES foliis Aloe's, semine longo Gundel: Abides 
Boerh: Hort: Aloe palustris C. B: Skall Annas pa ett stalle wid 
Ckristianstad uti ett karr. 

71. STRATIOTES Asari folio Gundel: Nymphaja alba minima 
0. B: Morsus ranse, foliis circinatis, floribus albis T: Microleuco- 
nymphaea!!! Boerhav: 

12. QVINQVEFOLIUM majus repens T: C. B: Pentapkyllum 
s: Qvinqvefolium vulg: repens J. B: 

73. AGRIMONIA officinarum T: Eupatorium veterum s: Agri- 
monia C. B: 

[CI.] 7. ROSACEI UMBELLATI. 

74. SIUM s: Apium palustre, foliis oblongis T: C. B: Sion um- 
belliferum J. B: 

63. T. aquilegifolium L: Fl. Sv. ed. II sp. 487; Leche p. 10. 64. B. umbella- 
tus L: sp. 350. 65. A. Ranunculoides L: sp. 486; Leche p. 10. 66. Myosurus 
minimus L: sp. 276. 67. A. Hepatioa L: sp. 480. 68. Kanunculus Fioaria 
L: sp. 496. 69. Sagittaria sagittif'olia (i L: sp. 869. 70. Str. aloides L: sp. 
479. — »Andreas Ggndeligs, germanice Gundelsheimer, sese mihi oomitem 
prsebuit in Orientali nostra peregrinatione plantarum causa instituta, magno- 
que fuit adjuinento.» J. P. Tourneeort: Uorollarium Institutionum Rei Her- 
baria Tom. I. 4:o, Parisiis 1719, p. 51. 71. Hydrocharis Morsus ranse L: 
sp. 914. 72. Potentilla reptans L: sp. 456. 73. A. Eupatoria L: sp. 423. 
74. Sium latifolium (i L: Spec. pi. ed. II p. 361. OATALOGrS PLAXTAKUM RA1UOHUM SCANI.E. 35 

75. PERFOLIATA Biv. officinarum vulgatiss: sive arvensis 
C. B: Bupleurum perfoliat: rotundifol: annumn T: 

76. OENANTHE aqvatica T: C. B: secundum Bur serum. Oenan- 
tlie Biv: s. Filipendula aqvatica J. B: 

77. DATJCUS vulg: Clusii T: Pastinaca tenuifolia silv: Diosco- 
ridis 1. Daucus officinarum C. B: in campis copiosissime. 

78. SANICULA Biv: officinarum T: C. B: [CI.] 8. CARYOPHYLL^EL 

79. STATICE T: Caryophyllus montanus major, flore globoso 
C. B: 

80. STATICE montana minor T: Caryophyllus montanus minor 
G. B: 

81. CUCUBALUS Plin: T: Cucubalum CLvibusdam 1. Alsine bacci- 
fera J. B: Alsine scandens baccifera C. B: [CI.] 10. PAPILIONACEI. 

82. ANTHYLLIS Biv: Vulneraria rustica T: J. B: Loto affinis 
Yulneraria pratensis G. B: 

83. OROBUS Biv: sylvaticus purpureus vernus T: C. B: Galega 
nemorensis verna J B: 

84. TRIFOLIUM mont: album T: C. B: majus albo flore inca- 
num Clusii J. B: 

85. LUPULINUM minimum. Trifolium luteum lupulinum mi- 
nimum T: Moris: 

86. MELILOTUS Biv: officinarum Germanise T: C. B: Trifol: 
odoratum s: Melilotus vulg: fl: luteo J- B: 75. Bupleurum rottmdifolium L: Spec. pi. (ed. I) p. 236; jfr L: Ilort. 
Cliff, p. 104 ooli E. Fries' Fl. Scan. p. 58. 70. Oen. fistulosa L: Fl. Sv. 
(ed. I) sp. 236, ed. II sp. 250; Lechb p. 5; Burseri herb. sice. VIII. 83. 
77. D. Carota L: FL Sv. ed. II sp. 237; Lechb p. 23. 78. S. euiopaea 
L: sp. 235; Lechb p. 33. 79. S. Armeria L: sp. 269. 80. Varietet af 
den foregaende enligt L: Ilort. Cliff, p. 115 sp. 1. d 81. Cacubalus baccifer L: 
Spec. pi. (ed. I) p. 414; C. bacci'ferus ed. II p. 591. Troligen tillfallig eller 
forvildad. 82. A. Vulneraria a L: Fl. Sv. cd. II sp. 638. 83. O. vermis 
L: sp. 641. 84. T. montanum L: sp. 667. 85. T. filiforme L: sp. 674; E. Fries' 
Fl. Scan. p. 103. 86. T. Melilotus officinalis L: sp. 663. 36 CATALOGUE PLANTARUM RARIOKUM SCANIA 

87. MELILOTUS minima Riv: capsulis reni similibus, in capi- 
tulum congestis T: Trifol: pratense luteum capitulo breviore G. B: 

88. ANONIS spinosa fl: purpureo T: C. B: 

89. ANONIS spinis carens purpurea T: G. B: 

90. FALCATA Riv: Medica silv: floribus e luteo pallescentibus T: 
Trifolium silv: lut: siliqv: cornuta 1. Med: fr: [Medica frutescens] G. B: 

91. ASTRAGALUS luteus perennis procumbens vulg: s: syl- 
vestr: T: Grlycyrrbiza silv: fl: e luteo pallesc. C. B: 

[CL] 11. POLYPETALI ANOMALI. 

92. IMPATIENS Riv. Balsamina lutea s: Noli me tangere T: 
G. B: Noli me tangere J. B: 

93. SPLIT radiee rotunda cava fl: rubro Riv: Fumaria bulbosa, 
radice cava, major, fl: rubro dilutiore I: G. B: 

94 SPLIT rad: rot: cava, fl: albo Riv: Fumaria bulbosa, rad: 
cav: maj: fl: albo T: C. B: 

95. SPLIT radice non cava minor. Fumaria bulbosa, radiee non 
cava minor T: G. B: Radix cava minor Bod: 

96. LUTEOLA herba salicis folio T: C. B: Luteola Plinii qvi- 
busdam J. B: 

97. DELPHINIUM segetum fl: cseruleo T: Consolida regalis arv: 
fl: cseruleo G. B: 

98. OPHRIS bifolia, T: G. B: Bifolium majus sive Ophris 
[Opbrys] major qvibusdam J. B: [CL] 12. FLOSCULOSI. 

99. XANTHIUM T: Lappa minor, Xantbium Dioscoridis C. B: 
Xantbium s: Lappa min J. B: 

100. CARDUI species caule alato. Ibland saden. 

87. Medicago lupulina L: Fl. Sv. ed. II sp. 678. 88. Ononis spinosa /? L: 
sp. 637. 89. O. spinosa a L: 90. Medicago falcataL: sp. 677. 91. A. giycyphyllus 
L: sp. 658. 92. I. noli tangere L: sp. 792. 93 och 94. Fumaria bulbosa y 
L: sp. 631; P. bulbosa cava L: Spec. pi. (ed. I.) p. 699; jfr. Leche p. 13. 
95. P. bulbosa /? L: Fl. S'v. ed. II sp. 631; P. bulbosa (i intermedia L: Spec. pi. 
(ed. I.). 96, Eeseda Luteola L: FL Sv. ed. II sp. 424. 97. D. Consolida L: sp. 475. 
98. Oplirys ovata L: sp. 808. 99. X. strumarium L: sp. 864; Leche p. 18. 
100. ? Carduus acanthoides L: Spec. pi. (ed. I) p. 821; Fl. Sv. ed. II sp. 
718; jfr. L:i Skansha Resa s. 297 och E. Pries' Fl. Scan. p. 14. CATALOGDS PLANTARUM EAKIORTJM SCANIA. 37 

101. SERRATULA C. B: J. B: Tab: Jacea nemorensis, qvss 
-Tiratula vulgo T: 

102. PETASITES minor T: C. B: albus folio anguloso J. B: 

103. ELICHRYSUM s: Stoechas citrina angustifolia [potius la- 
tifolia] T: G. B: Stoechas citr: tenuifol: [latiore folio] narbonensis J. B: 

104. EUPATORIIJM cannabinum I: C. B: Eupatorium adul- 
rinum J. B: 

105. ABSINTHII marini species. 

106. BIDENS folio non dissecto T: Cannabina aqvat: folio non 
diviso C. B: Verbesina pulcbriore fl: luteo J. B: [CI.] 13. SEMIFLOSCULOSI. 

107. HIERACITJM myophorum Heucheri. \_Novi Prevent. Horti 
Med. Witterib. de A:o 1713. pag. 74.] Om denna bar D: Stobceus 
: r omtalt in Actis lit: svec: An: 1723 pag: 415. 

108. TRAGOPOGON pratens: luteum T: C. B: fl: lnteo J. B: 

109. CICHORIUM sylv: s: officinarum T: C. B: sylvestre J. B: 
flore cseruleo. 

110. CICHORIUM sylv: fl: albo T: C. B: sed rarius. [CI.] 14. RADIATI. 

111. TUSSILAGO J B: vulgaris T: C. B: 

112. JACOB^E^E forsan species. Hujus herbee figurani opt: exhi- 
bet Bod: gall: inter Conyzas fig. 4:ta. Hon waxer sa wahl wid salt 
watn aller bafstranden, som wid sott aller i rinlar och pussar. 101. S. tinctoria L: FL Sv. cd. II. sp. 713. 102. Tussilago alba L: sp. 745. 
Leciie p. 16. 103. Gnaphalium Stoechas L: Spec pi. (ed. I) p. 853, ed. II p. 
1193 efter synonym, men enligt »Spolia Botanican oeh Fl. Sv. G. arenarium 
L: sp. 738; Leciie p. 26. 104. Eup. cannabinum L: sp. 728; Leche p. 26. 
105. Artemisia maritima L: sp. 734; Leciie p. 27. 106. B. oernua L: sp. 727. 
107. H. muronim y L: sp. 701. 108. T. pratense L: sp. 684. 109 ocli 110. C, Iniy- 
bus L: sp. 711. 111. T. Farfara L: sp. 743. 112. Cineraria palustris L: Spec. 
pi. ed. II p. 1243; Othonna palustris L: Fl. Sv. ed. II sp. 778, Spec. pi. 
1. I) p. 924; Solidago L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 687, Leciie p. 17; Conyza; 
medice species altera Bemb. Dodoncei Stirpium Historic^ Pemptades Sex, Ant- 
Terpiae 1616, fol. p. 52. 38 CATALOGUE I'LANTARUM B.AE10KUM SCANL1S. 

113. ASTER palustris parvo flore globoso T: Conyza major 
flore globoso G. B. Pulicaria Lob: 

114. TRIPOLIXJM majus cseruleum et minus C. B: Aster mari- 
timus palustris casruleus Salicis folio T: 

115. PTARMICA vulg: folio longo serrato, flore albo T: Dra- 
cunculus pratensis folio serrato G. B: 

116. BELLIS sylvestris minor T: G. B: copiosissime. [CI.] 15. APETALI. 

117. LAP ATI marini species. 

118. CHENOPODITTM, Pes Anserinus l:mus Tabernemont: T: 
Atriplex sylvestris latifolia G. B: Atriplex dicta Pes Anserinus 
J. B: 

119. HERNIARIA glabra T: J. B: Polygonum minus sive Mille- 
grana major G. B: 

120. PERSICARIA palustris fluitans, foliis brevioribus et latio- 
ribus, florum spica speciosa, purpurea, compactiore Bupp: uti 
dammar. 

121. EAGOPYRUM vulg: erectum I: Eagotriticum J. B: Erysi- 
mum cereale s: Theoplirasti folio hederaceo G. B: Sas pa acker- 
falten. 

122. TYPHA palustris major T: C. B: J. B: Uti en dam wid 
Rable, som ligger icke langt ifran Christianstadb. 

123. MERCURIALIS montana testiculata et spicata G. B: Cy- 
nocrambe mas et foemina sive Mercurialis repens J. B: 

124. PINASTELLA Dillen: Eqvisetum palustre brevioribus 
foliis polyspermum G. B: Polygonum foemina Matth: 

125. ACORUS verus s: Calamus aromaticus officin. G. B: Cala- 
mus aromat: vulg: multis Acorum J. B: Wid strommar ocb uti 
dammar till ofwerfiod. 113. Inula Pulicaria L: Fl. Sv. eel. II sp. 758, Erigeron L: Fl. Sv. (ed. I) 
sp. 693; Conyza Leche p. 17. 114. Aster Tripolium L: Fl. Sv. ed. II sp. 753. 
115. Achillea Ptarmica L: sp. 771. 116. B. perennis L: sp. 761 117. ? Eumex 
maritimus L: sp. 313; Leche p. 6. 118. Ch. rubrum L: sp. 217. 119. H. 
glabra L: sp. 213. 120. Polygonum amphibium [i L: sp. 341. 121. Poly- 
gonum Pagopymm L: sp. 345. 122. T. latifolia L: sp, 830; jfr L:i Skanslca 
Resa p. 198 ocli E. Fries' Fl. Scan. p. 179. 123. M. perennis L: sp. 913. 
124. Hippuris vulgaris L: sp. 2. 125. A. Calamus L: sp. 297; Leoiie 
p. 35. CATAI.OGUS PLANTAEUJI llARIOKUM SCANTyE. 39 [CI.] 16. H: FL: IMPERFECTA VULG: 

126. OPHIOG-LOSSUM vulgatum T: G. B: Ophioglosson J. B: 

127. FUCI varise species. 

128. CORALLINA. Pa stenarna i liafvet, fins omnogt. ARBORES FL: AMENT: MONOPET: ROSACEO. 

[CI. 19.] AMENTACEI. 

129. CARPINUS T: Ostrya TJlmo similis, fructu in umbilicis 
foliaceis G. B: Fagus sepium, vulgo Ostrys Theophrasti J. B: 

[CI. 20.] MONOPETALI. 

130. RHAMNTJS catliarticus T: C. B: J. B: Spina infectoria Tal: 

131. CAPRIFOLII qvsedam species. 

132. HEDERA vulg: cum prsecedente wid Ramlosa Surbrun, 
icbe langt fran Halsingborg. 

133. CEAJLECERASUS Dumetorum fructu gemino rubro C. B: 
Periclymenum rectum fr: rubro J. B: Xylosteum Riv: Bod: 

[CI. 21.] ROSACEI. 

134. GROSSULARIA non spinosa fructu nigro majore T: C. B: 
Ribes nigrum vulgo dictum folio olente J- B: Omkring Hwitsiofle i 
siddorna. 

135. EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus T: C. B: Evony- 
mus multis aliis Tetragonia J. B: 

136. OSSEA Riv: Cornus foemina T. C: B. Cornus foemina, 
7'iitata Virga sangvinea J. B: 126. 0. vulgatum L: FL Sv. ed. II sp. 932. 128. ? Sertularia L: 

FL Sv. (ed- I) sp. 1134. 129. C. Eetulus L: FL Sv. ed. II sp. 872. 

130. E. catlinrticus L: sp. 202. 131. ? Lonicera Periclymenum L: sp. 193; 

khe p. 4. 132. H. Helix L: sp. 209; Leciih p. 31. 'l33. Lonicera Xylo- 

leum L. sp. 194. 134. Eibes nigrum L: sp. 207. 135. E. europaeus L: 

204; Leciie p. 22. 136. Cornus sanguinea L: sp. 138. Sasom jag bar tills uprachnadt en hop af de raraste, som Annas 
i Skane ocli saledes wist, hwad stor qvantitet med orter Skane ager 
for Smaland. Sa will jag nu twart emot uprachna nagra, som man 
dageligen ser uti Smaland, men aldrig uti Skane. Besynnnerl. ar 
att marka, med hwad for stor omnogket Gud begafwadt Smaland af 
Herbis bacciferis, bwilka sallan synas i Skane. Jag gar altsa forbij 
alia dem, som tillika finnas uli Skane. HEKBiE SMOLANDIJ] PROPKIvE. HEEB.E FL: MONOPETALO REGULAEL 

SEMINA NUDA 4. 

1. LAPPULA Riv: Cynoglossum minus C. B: Buglossum angu- 
stifolium semine echinato T: 

CAPSUL: SIMPL: 

2. TBIENTALIS Riv: Pyrola alsines flore Europsea major C B: 

3. ANONYMA. Caryopbyllus marinus pumilio reptans Burseri 
h: s: 

Hwarl des ratta genus skall wara, wett jag intet; eij haller nar^ 
jag sedt des frucht. Plos ejus est albus, infundibiliformis, qvadrifidus. 
".'dix qvadrifblius usqve ad lacinias florem involvens. Staminibus 
gaudet qvatuor proportione longissimis, extra florem propendentibus. 
Folia juncea. Viget in locis, ubi per hyemem aqvse stagnarunt. — 
Om hon fins wid hafwet, wett jag icke. I ahr, sa snart hon hade 
blomstrat, kom watn och forochte sig, att dett gick ofwer henne, sa 
att fruchten eij blef mogen: men dett ar wist, att Pistillum gar in 
fructum. Jag fan aldrig des flos apertus, utan altid clausus, fast an 
jag sag dar after bade bittida ocli sendt. Cum Caryophyllo nil habet 
commune. Qvseritur qvid nomen sit? 

1. Myosotis Lappula L: Fl. Sveo. ed. II (1755) sp. 158. 2. Tr. europaea. 
L: sp. 326. 3. Plantago uniflora L: sp. 135. — Aterfiimes i Burseri her- 
barium Tom. XI n:o 124; a namnlappens baksida ar egenhandigt skrifvet af 
L. : »Plantago palustris gramineo folio monantlios Town: inst: 128. In Smo- 
landia observavi C. Linnjjus.» Jfr L:i bref till K. Stob^eus 1728 8 / u : Scirpus 
r oliaceus Immilis (se Linnes Svenska Arbeten B. 2. Stlilm 1880 s. 11, 12, 
14); L:i Glands och Gotlands Resa s. 316 och Sk&nska Resa s. 417. — 
Littorella juncea P. J. Bergitts: K. Vet. AJead.-s Handl. 1768 s. 337-344. 42 CATALOGUE PLANTABUM RAEIOB.TJM SMOLANDI,*. 

4. GENTIANELLA cserulea oris pilosis C. B: Gentiana cger: 
oris pilosis T: Gentianula lanugine ad singulas florum lacinias donata, 
flore qvadripartito J. B: 

5. PNEUMONANTHE Tab: Gentiana angustifolia, autumnalis 
major C. B: T: 

PERICABP: 3 CAPS: 

^ 6. CAMPANULA serpillifolia Rucll: fih C. B: Pins ned wid 
Skanska grantzen i nagra skogar omnogt. [»Nos eandem legimus 
per Sveciam in Smolandia ad templa Hallarvd & Pietteryd in sylvis 
umbrosis.» L. llort. Cliff, p. 321.] 

PERICARP: 4 CAPS: 

7. CHAM^NERII varies species. 

8. TETKALLX Bupp: an Erica flore purpurascente pendulo, pe- 
tiolo longo rubro, Piceae folio Rudb: f:? 

9. ^ TETRALIX Rosmarini folio. Cistus Ledon folio salicis 
angustifoliae C. B: an Erica palustr: flore purpurasc: pendulo, petiolo 
longo rubro, Rosmarini folio Badb: f:? 

BACC: TRIPYREN: 

10. EBULUS sive Sambucus herbacea J. B: Sambucus liumilis 
.s. Ebulus T: C. B: Wid Wexio pa ett stalle. 

BACC: POLYPYREN: 

11. VACCINIUM Biv: Vitis idsea foliis oblongis crenatis fructu 
nigricante T: C. B: 

12. VACCINIUM grande. Vitis ida3a magna qvibusdam s: Myr- 
tillus grandis J. B: Vitis idgea fol: subrotundis exalbidis. [C. B:] 

13. VITIS idoea fol: subrotundis, non crenatis, baccis rubris 
T: G. B: Vitis ida?a semper virens fr: rubro J. B: 

4. Gentiana ciliata L: Spec. pi. ed. II p. 334. Denna ar dock aldria; 
iimnen vildt vaxande i Svcrige; mahanda afsag L: en form af G. campestris 
Fl. Sv. ed. II sp. 230. 5. Gentiana Pneumonanthe L: sp. 228; jfr L:i Oldnd- 
ska och Gotlandska Resa s. 317 samt Skanska Resa s. 417. 6, Liniifea 
boreal L: sp. 562. 7. Epilobia. 8. Erica Tetralix L: sp. 337. — Synony- 
men fran Ol. Rudbeck d. y.-s Index Plantarum Laponicamm, inford i K 
Vet. Soe. Acta for ar 1720, hanfores till sp. 354 Andromeda [Phyllodocel 
coerulea i L: Fl. Sv. ed. II. 9. Andromeda polifolia L: sp. 353. 10. Sambucus 
Ebulus L: sp. 26G. 11. V. Myrtillus L: sp. 333. 12. V. uliginosum L: 
sp. 332. 13. Vaccmium Yitis idrea L: sp. 334. CATALOGUS PLANTAEUM RARI0RUM SMOIANDMI. 43 HERB: FL: TRICAPSULARL 

[PLANTS FLORE REGULAR!" TRIPETALO Rupp:] 
SEMINA NUDA 3. 

14. TRIGLOCHIN Riv: Juncago palustris et vulg: T: Gramen 
junceum spicatum s: Triglochin C B: Gram: triglochin J. B: 

PERICARP:? [SEXCAPSULARI Riv:] 

15. AN BUTOMI species? J uncus fioridus minor C. B: Plorem 
hactenus nunqyam vidi. Eructus constat siliqvis 1. potius capsulis 
ternis, qvaternis, interdum qvinis. HERBiE FL: TETRAPETALO REGULARI. 

SEMEN NUDUM 1. 

10. PERCEPIER Bill: Anglorum qvibusdam J. B: Alchimilla 
montana minima T: Chserophyllo nonnihil similis G. B: 

SEMINA NUDA 4. 

17. POTAMOGETON rotundifolium C. B: rotundiori folio /. B: 

18. POTAMOGETON pusillum, gramineo folio, caule rotundo 
[tereti] Raj: 

19. POTAMOGETON foliis pennatis T: Millefolium aqvat: pen- 
ibam spicatum C. B: Millefolium pennatum aqvat: J. B: 

PERICARP: 8 CAPS: [CAPSULA OCTOPARTITA Rupp:] 

20. RADIOLA Billen: Linoides s: Radiola qvorundam Rupp: 
lygonum minimum s. Millegrana minima G. B: 

BACC: MONOPYREN: 

21. MESOMORA alba baccis in corymbo rubris Rudb: f: Peri- 
lenum 4 liumile Norvegicum C. B: 3 minus Tab: 14. T. palustre L: FL Sv. ed. II sp. 321. 15. Scheuchzeria palustris 

L: sp. 320; jfr L:i Olandska Resa s. 316 och Skanska Resa s. 417. 

16. Aphanes arvensis L: sp. 143; jfr L:i Olandska Resa s. 316. 17. P. nataiis 

: sp. 145. 18.? P. pusillum L: sp. 153. 19. Myriophylkim spicatum L: 

867. 20. Linum Radiola L: sp. 272; jfr L:i Olandska och Gotlundska 

i s. 316. 21. Cornus suecioa L: sp. 139; jfr L:i Skanska Resa s. 417. I 44 ■ CATALOGUS PLANTAB.UM RAEIOEUM SMOLANDIyE. 

BACC: DIPYREN: 

22. UNIFOLIUM Bod: Tab: Lilium convallium minus C. B: 
Sinilax unifolia Immillima T: 

BACC: POLYPYREN: 

23. PARIS Riv: Herba Paris T: Solanam qvadrifolium bacci- 
ferum C. B: 

24. OXYCOCCUS sive Vaccinia palustris T: J. B: Vitis idasa 
palustris C. B: 

25. CHRISTOPHORIANA vulg: nostras, raceniosa et ramosa 
T: Moris: Aconitum racemosum, an Actaea Plinio C. B: 

HERB^E FL: PENTAPETALO REGULARI. 
SEMINA NUDA 3. [PLURIMA Rupp:] 

26. ULMARIA T: J. B: Barba capras floribus compactis C. B: 
Regina prati Bod: 

PERICARP: SIMPL: [CAPS: SIMPL. Rupp:] 

27. RORELLA vulg: et officinarum. Ros solis folio subrotundo 
T: G. B: Ros solis foliis circinnatse rotunditatis J. B: 

28. RORELLA fol: oblongo. Ros solis folio oblongo T: C. B: J. B: 

29. PARNASSIA Riv; palustris et vulgaris T: Gramen Parnassi 
albo simplici fl: C. B: 

PERICARP: 5 CAPS: [CAPSULA QUINQUEPARTITA Rupp:] 

30. VISCARIA alba Riv: Lychnis sylv: viscosa alba angusti- 
folia C. B: wid Wexio. 

31. LEDUM rorismarini folio Tab: Cistus Ledon foliis roris- 
marini ferrugineis G. B: Rosmarinum silv: Matth: 

32. FABARIA officinarum. Telephium vulgare C. B: Ana- 
campseros vulgo Eaba crassa [T: J. B:~] 

22. Convallaria bifolia L: Fl. Sv. ed. II sp. 296. 23. P. quadrifolia 
L: sp. 346. 24. Vacciiiium Oxycoocus L: sp. 335. 25. Aetata spicata L: 
sp. 464. 26. Spiraea Ulmaria L: sp. 440. 27. Drosera rotundifolia L: sp. 273. 
28. Drosera longifolia L: sp. 274. 29. P. palustris L: Spec. pi. (ed. I) 
p. 273, Fl. Sv. ed. II sp. 268. 30. Lychnis Viscaria (3 L: sp. 409. 31. L. 
palustre L: sp. 352. 32. Sedum Telephium L: sp. 400. 


CATALOGUS PLAXTAKUM 1SARIORUM SMOLANDL-E . 45 

BACC: COMPOS: [BACCA S. POMUM POLYPYREN: Rupp:] 

33. CHAM^RUBUS saxatilis C. B: Rubus alpinus humilis 
f J. B: 

34. CHAMiEMORUS palustr: fructu flavescente. Rubus Immilis 
pal: fructu ex rubro flavescente Budb: f: Chamserubus foliis Ribes C. B: 

HERBiE FL: HEXAPETALO REGULAR! 

PERICARP: 2 CAPS: [VASCULA BICAPSULARI Dill:] 

35. PORTULA Dill: Alsine palustris minor serpillifolia G. B: 
Glaux palustris flore striato clauso, foliis Portulacse T: 

PERICARP: 3 CAPS: [CAPSULA TRIPARTITA Rupp:] 

36. PBALANCIUM palustre Iridis folio T: Pseudo-Asphodelus 
.'. B: sed an sit Alpinum, Anglicum etc. fateor me ignorare. 

37. an CEPA juncifolia minor purpurascens T: Allium campestre 
mcifolium capitatum purpurascens majus C. B:1 HERBiE FL: POLYPETALO REGULARI. 

PERIC: MULT: [MULTICAPSULARI Riv: CAPSULA 
MULTIPLICI Rupp:] 

38. SEMPERVIVUM tectorum majus. Sedum majus vulgare 
I: G. B: 

HERB.E FL: MONOPETALO IRREGULARI. 

SEMEN NUDUM ! 

39. VALERIANA sylv. major T: G. B: Val: sylvest: magna 
aqvat: J. B: Phu vulgare Tab: 


33. Rubus saxatilis L: Fl. Sv. ed. II sp. 447. 34. Rubus Chamoemorus L: 
5D. 449. 35. Peplis Portula L: Spec. pi. (ed. I) p. 332. 36. Anthericum 
fcMfragumL: Fl. Sv. ed. II sp. 287; jfr K. Vet. Akad:s Handl. 1741 s. 190 ocli 
.91, L:i Oldndska Resa s. 316 och Skanska Resa s. 417 »Ilagras». 37. Allium 
O. Celsius »Plant. circa Upsaliam sponte nascentium Cat.» i K. Vet. Soc:s Acta 
for ar 1732 p. 1 ocli L: Fl. Svec. (ed. I) sp. 265 eller A. oleraceum L: 
Fl. Sv. ed. II sp. 280; synon. fran C. Bauii. hanfores dock i L: Spec. pi. 
D A. vineale. 38, S. tectorum L: sp. 428. 39. V. officinalis L: sp. 34. 46 CATALOGTJS PL'ANTAMJM KARIOKUM SMOLANDU!. 

SEMINA NUDA 4. 

40. CLINOPODIUM Origano simile elatius T: C. B: Clin: 
qvorundam, Origani facie J. B: 

41. BUGULA T: Bod: Consolida media pratens: cserulea C. B: 
media qvibusdam Bugula J. B: 

PEEICARP: SIMPL: [CAPSULA SIMPL1CI Rupp:] 

42. PESTGVICULiE species, fiore in caule gemino Nescio num 
fuerit species luxurians 1. defmita a vulgari nostra. 

43. LENTIBULARIA Eiv: Baj: Millefol: aqv: lenticulatum G. B: 
aqv: fl: luteo galericulato J. B: 

PERICARP: 2 CAPS: [CAPSULA BIPARTITA Rupp:] 

44. LINARLE species fl: cseruleo. [Denna] sag jag 1725 wid 
Wexio, men forstod eij lagga dett pa sinnet. 

45. VERONICA Riv: mas supina et vulgatissima T: G. B: 

46. VERONICA .aqv: angustiore folio T: palustris angustifolia 
Biv: Anagallis Aqv: Angustifolia J. B: aqv. ang: scutellata G. B: 

[CAPSULA TRIPARTITA Rupp:] 

47. DORTMANNA lacustris floribus sparsis pendulis Budb: f: 
Gladiolus stagnalis s: lacustris Dortmanni Bod: Leucojum palustre 
fl: subceeruleo G. B: 

BACCA POLYPYR: 

48. ARUM aqv: T: Dracunculus palust: s: rad: arund: Plinii G. B: HERB^E FL: TRIPETALO IRREGULARI. 

49. POLYGALA vulg: T: G. B: Polygalon multis J. B: fl: 
caeruleo, albo et rubro variat. 40. C. vulgare L: Fl. Sv. ed. II sp. 533. 41. Ajuga pyramidalis L: 
sp. 512. 42. P. vulgaris L: sp. 25 var. 43. Utricularia vulgaris L: sp. 28. 
44,? Antliirrinum arvense L: Spec. pi. (ed. I) p. 614, cd. il p. 855 enligt 
synonvm. i L: nSpolia Botanican; mahanda snarare A. repens L. Spec. pi. ed. 
I & II. 45. V. officinalis L: Fl. Sv. ed. II sp. 12. 46. V. scutellata L: 
sp. 17. 47. Lobelia Dortmanna L: sp. 783, Hort. Cliff, p. 426 oeli 427. 48. Calla 
palustris L: sp. 822. 49. P. vulgaris L: sp. 632. CATALOGTTS PLANTA1UI5I RARIORUJI SUOl.AXDLE. 47 HERB.E FLORE TETRAPETALO IRREGULARI. 

50. OROBUS sylvaticus Vicise foliis C. B: Astragalus maior 
Fuclisio J. B: HERB^E FL: PENTAPETALO IRREGULAR! 

SEMINA NUDA 2. [GEMELLA Rupp:] 

51. ANGELICA aqvatica C. B: minor Aqvatica Tab: secundum 
Burseri herb: sice: 

PERIC: SIMPL: [CAPS: SIMPLICI Rupp:] 

52. VIOLA martia purpurea flore simplici odoro T: C. B: mart: 
purpurea J. B: Wid Wexio pa Solberget. 

53. VIOLA sylvestris pusilla fl: pallido Burseri h: s: HERBiE FL: COMPOSITO EX REGULARIBUS ET 
IRREGULARIBUS. 

54. JACEA nigra pratensis latifolia T: C. B: qvee flore pur- 
pureo vulgaris est; sed flore albo, vel disco purpureo, corona alba 
rarius inveniuntur. HERB^E FL: STAMINEO. 

55. SPARGANII forsan species. Vulgo Gramen aqv: fluitans 
cum longissima panicula. 

56. FAGUS Bod: Fagus Latinorum, Oxya Graecorum J. B: 
etiam in Scania copiose. 50. O. niger L: FL Sv. ed. II sp. 643. 51. A. sylvestris L: sp. 246 enligt 
Burseri herbarium Vol. VIII n:o 10 och Tabeen^emontani Hist, plant. T. I, fol. 
Francof. 1625, p. 219 ooh 220. 52. V. odorata L: sp. 784. — Burseri herba- 
rium Yol. XI n:o 1. 53. Under n:o 3 i samma Vol. af Burs, herbar. finnes 
rned den anforda benamningen en Viola, som nara liknar V. arenaria A. P. 
De Candolle i Flore Frangaise. T. IV. 2, Paris 1815. 8:vo, p. 806. 54. Cen- 
taurea Jacea L: sp. 774. 55. S. natans L: sp. 832; jfr L: FL Lapp. sp. 
* 345. § (i ocli Glands Eesa s. 316. 56. P. sylvatica L: sp. 871. 48 CATALOGUS PLANTARUM KAIUOllUM SMOLANBL'E. 

57. BETTJLA palustris nana lludb: f: 

58. GALE frutex odoratus Septentrionalium J. B: Bill: Rhus 
myrtifolia Belgica C. B: Chamelseagnus Bod: 

59. EMPETRUM montanum fructu nigro T: Erica baccifera 
procumbens nigra G. B: Erica baccifera Matthioli J. B: HERB^E FLORE CARENTES VULGO. 

60. LYCOPODIUM minus aqvaticum. 

61. LUNARIA botrytis J. B: racemosa minor vel vulgaris C. B: 
Osmunda foliis lunatis T: 

62. TRICHOMANES s: Polytrichum officinarum T: C. B: Tri- 
chomanes s: Polytrichum J. B: 

63. PEZIZ^E var: species. 57. B. nana L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 777, ed. II sp. 860. 58. Myrica Gale 
L: Fl. Sv. ed. II sp. 907. 59. E. nigrum L: sp. 904. (58 ocli 59 aro ej upptagna i 
J. H. Ruppii Flora Jenensis 8:vo Erancofurti et Lipsias (ed. I) 1718, ed. II 
1726, ed. Ill Jence 1745.) 60. L. inundatum L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 862, 
ed. II sp. 954, Glands Resa s. 316 ocli Skanska Resa s. 417. 61. Osmunda 
Lunaria L: sp. 934. 62. Asplenium Trichomanes L: sp. 942. 63. Pezizao 
L: Fl. Sv, (ed. I) sp. 1109—1111, ed. II sp. 1271—1275. Forklaring ofver de forkortade namn 

pa forfattare och deras arbeten, till hvilka Linnaeus hanvisar i denna 
uppsats ocli i de narmast foljande: 

Besl: = Basilids Besler, Hortus Eystettensis Norimbergse 1613 folio maximo. 

Boerh: = Herman Boerhaave, Index plantarum, quse in horto academico 
Lugduno Batavo repeiiuntur. Lugd. Bat. 1710. 8:vo. — Index alter 
plantarum, quae in horto acad. Lugd. Bat. aluntur. Lugd. Bat. 1720. 4:to. 

Breyn: Cent. = Jacob Breynius, Exoticarum aliarumque minus eognitarum plan- 
tarum Centuria prima. Gedani 1678. fol. 

Breyn: Prod. = Prodromus fasciculi rariorum plantarum anno 1679 in hortis 
celeberrimis Hollandiee observatarum Gedani 1680. 4:to. Prodromus 
fasciculi rarior. plant, secundus, exhibens catalogum plant, rarior. anno 
1688 in hortis Hollandise observatarum. Gedani 1689. 4:to. 

Bcrs: h. v. = Joachim Bdrseri Herbarium vivum I. siccum. Svenskt krigs- 
byte fran Soro 1658, skankt till Upsala univ.; ursprungl. 25 vol. fol., 
hvaraf vol. 2 och 5 forstordes hemma hos prof. Ol. Pddbeck d. a. vid 
den stora eldsvadan i Upsala d. 16 Maj ar 1702. 

Dam: Epit. = Joachim Camerarids, De plantis Epitome utilissima Petri An- 
drew Matthioli. Erancofurti a M. 1586. 4:to. 

jAM: Hort. = Joachim Camerarids, Hortus medicus et philosophicus. Eranco- 
furti a. M. 1588. 4:to. 

C. B: = Casparus Bauhinds, Iltva^ Theatri Botanici. Basileee 1623, ed. II 
1671. 4:to. 

Chabr: = Dominicds Chabr^eus, Stirpium icones et sciagraphia. Genevse 1666, 
ed. II 1677. fol. 

Oxs: Hist. = Carolus Clusius, Rariorum plantarum historia. Antverpise 
1601 fol. 
175: Pan. = C. Clusius, Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Au- 
striam et vicinas quasdam provincias observatarum historia. Antv. 1583. fol. 

Colcm: Exqiq: — Tabids Coldmna, Minus eognitarum rariorumque nostro 
coelo orientium stirpium EY.yQa0L0. Eomoe 1616. 4:to. 

Colcm: Phytob.— OuTofiaoavoOsive plantarum aliquot historia. Neapolil592.4:to. 

lommel: FL Mai. = Casp. Commelinds, Flora Malabarica sive horti Mala- 
barici catalogus. Lugduni Batavorum 1696. 8:vo & fol. 

- ORX: 1 = Jac. Phil. Cornutus, Canadensium plantarum aliarumque nondum 

- -7-NDT: J editarum historia. Parisiis 1635. 4:to. 

Dill: Cat. 1 = Johan. Jac. Dillenius, Catalogus plantarum sponte circa 

N. pi. g. J Gissam nascentium. Cum appendice, qua plantse post edi- 
turn catalogum circa & extra Gissam observate recensentur, specierum no- 
C. Linncei Ungdomsarbeten. 4 50 

varum vel dubiarum descriptiones traduntur, & genera plantarum nova figu- 

ris ceneis illustrata, describuntur. Francofurti a. M. 1719. 8:vo. 
Dod: = Rembert Dodoens 1. Dodon^sus, Stirpium histories pemptades sex 

sive libri XXX. Antverpise 1583 fol.'; ed. II Antv. 1616. fol. 
Ferrar: = Giovanni Baptista Ferrarius, Flora seu de florum cultura libri IV. 

lionise 1633, Amstelod. 1646 & 1664. 4:to. — Hesperides sive de ma- 

lorum aureorum cultura et usu libri IV. Eomas 1646. fol. 
(Hofpm:) Fl. Aid. = M. Hoffmannus, Florilegium Altdorffinum. Altdorffii 

1676. 4:to. 
Fl: Dan: = Sim. Patjlli, Flora Danica, det ar Dansk Urtebog. Ki0benhavn 

1648. 4:o. 
Franc: = Joh. Franckenius, Speculum Botanicum renovatum. Ups. 1659. 4:to. 
Fuchs: = Leon. Fuchsius, De Mstoria stirpium Commentarii. Basileas 1542. fol. 
Heuoii: = Joh. Henr. Heucherus, Index plantarum horti medici Academia 

Wittembergensis. Wittembergae 1711. 4:to. 
H. L. B. = P. Hermannus, Horti Acad. Lugduno Batavi Catalogus. Lugd. 

Bat. 1687. 8:vo. 
H. Mai. = H. A. van Pheede tot Draakenstein, Hortus Indicus Malabaricus. 

Vol. I— XII. Amstelod. 1678—1693 fol. 
H. P. B. = P. Hermannus, Paradisus Batavus. Lugd. Bat. 1698. 4:to. 
H. R. Bles. = Hortus Regius Blesensis. Parisiis 1655. fol. 
H. R. P. = Dionysius JoNoauET, Hortus Regius Parisiensis. Parisiis 1665, 

ed. II 1666. fol. 
H. Upl. = C. Linn^si Hortus Uplandicus. Mss. 1730. 
Imp: = Feerante Imperato, Histories naturalis libri XXVIII. Napoli 1599; 

Venetiee 1672. fol.; Colonise 1695. 4:to. 
J. B. = Joh. Bauhinus, Historia plantarum universalis. Vol. I — III Ebroduni 

(Yverdun) 1650, 1651. fol. 
Johren: = M. T>. Johrenius, Vademecum botanicum seu Hodegus botanicus 

secundum methodum Tournefortianam. Colbergre (1710); Francofurti 

1717. 8:vo. 
Jdss: = Antonius de Jdssieu, Plantw per Galliam, Hispaniam et Italiam a 

Jac. Barreliero observata. Parisiis 1714. fol. 
Knatjt: Meth. = Christian Knaut, Methodus plantarum genuina. Lipsise et 

Halse 1716. 8:vo. 
Kram: = J. G. H. Kramer, Tentamen Botanicum sive Methodus Eivino — Todr- 

nefortiana. Dresdse 1728. 8:vo. 
Linder: = Joh. Linder nob. Lindestolpe, Flora Wiksbergensis. Stockholm 

1716, ed. II 1728. 8:vo. 
Lob: 1c. = M. Lobelius (de l'Obel), Plantarum seu stirpium icones. Vol. I — II. 

Antverpise. 1581 et 1591. 4:to. obi. 
Loesel : = J. Loeseiids, Plantas in Borussia sponte nascentes. Eegiomonti Bo- 

mssorum 1654. 4:to. — Flora Prussica s. plantae in regno Prussiee sponte 

nascentes curante Joh. Gottsched. Eegiom. 1703. 4:to. 
Matth: = Petr. Andr. Matthiolus, Commentarii in sex libros Pedacii Diosco- 

ridis Anazarbei de medica materia. Venetiis 1570 fol. 
Merian: = Maria Sibylla Merian, Metamorphoses insectorum Surinamensium. 

Amstel. 1705. fol. max. 


51 

Most: = Gius. Monti, Catalogi stirpium agri Bononiensis Prodromus. Bononiae 

1719. 4:to. 
Moris: = R. Morison, Plantarum histories universalis Oasoniensis Pars secunda. 

Oxonii 1680 fol.; Pars tertia. Oxonii 1699. fol. 
Munt: Aloid. = Abu. Munting, Aloidarium. Amst. 1680. 4:to; De vera anti- 
quorum herb a Britannica. Amst. 1681. 4:to. 
Neand: = J. Neander, Tabaeoiogia h. e. Tabaci seu Nicotiance descriptio me- 

dico-chirurgico-pharmaceutica. Lugd. Bat. 1622. 4:to. 
Park: Par. = J. Parkinson, Paradisi in sole Paradisus terrestris ed. II. 

London 1656. fol. 
S. Paul: = Sim. Paulli, Quadripartitum botanicum ed. III. Francofurti a. M. 

1708. 4:to. 
Pet: Gaz. = Jam. Petiver, Gazophylacii natures et artis Decades X. Vol. 

I -II. Londini 1702—1711. fol. 
Pet: Cent. 1 Jam> PetiveBj Musei Centuria I— X. Londini. 1692—1703. 8:vo. 

Mus. | 
Pis: H. Bras. = Gtjil, Piso, de Indice utriusque re naturali et medica libri 

XIV. Amstelsed. 1658. fol. 
Pluck: Aim. = Leon. Pluc'netius, Almagestum botanicum.. Londini 1696. 4:to. 
Pluck: Phyt. = L. Pluc'netius, Phytographia seu stirpium illustrium et minus 

cognitarum ieones P. I — IV. Lond. 1691 — 1696. fol. 
Poxt: Ant. \ = Guilio Pontedera, Anthologia sive de floris natura libri tres. 

» Diss. ) Accedunt ejusdem Dissertationes XL Patavii 1718. 4:to. 
Prod: = Casp. Bauhinus, IlQodQO t uog Theatri Botanici Prancof. a. M. 1620. 

4:to; ed II Basilese 1671. 4:to. 
Eaj: Hist. = Joan. Ray 1. Eajus, Historia plantarum Vol. I— III. Londini 

1686—1704. fol. 
Raj: S. = J. Ray 1. Rajus, Synopsis methodica stirpium Britannicarum ed. 

III. Londini 1724. 8:vo. 
Reneal: = P. Renealmus, Specimen historic plantarum. Parisiis 1611. 4:to 
Riy: irr. mon. 1 = Aug. Quir. Riyinus, Ordo plantarum, qvoi sunt flore irre- 
Riy: irr. pent. 1 gulari monopetalo, tetrapetalo I. pentapetalo Vol. I — III. Lipsise 
Riy: irr. tetr. ] 1690—1699. fol. 
Rudb: Vail. Jac. = Ol. Rddbeck senior, Delicia; Vallis Jacoboeee. Upsalise 

1666. 12:mo. 
Rtob: I = Ol. Rudbeck (senior) Hortus botanicus (ed. III). Upsalise 

Rudb: B. \ 1685. 8:vo. 

Rudb: Camp. El. = Ol. Rudbeck pater et filius, Campi Elysii s. Glysis Wold. 

Lib. I & II Ups. 1702, 1701. fol. 
Rudb: fil. Act. = Ol. Rudbeck filius, Index Plantarum, prweipuarum in itinere 

Laponico 1695 observatarum, insertus Actis Lit. Sveciee 1720 4:to. p. 

95—100. 

1— H. B. Ruppius, Flora Jenensis s. enumeratio plantarum 
tarn sponte circa Jenam et in locis vicinis nascentium, quam 
in hortis obviarum, edita a Joh. Henr. Schutteo. Pranco- 
furti et Lipsia; 1718. 8:yo. 
>jpp: alt. = Flora Jenensis ed. emendata et aucta. Francof. et Lips. 1726. 8:vo. 
Scheuchz: = J. Scheuchzerus, Agrostographia sive Graminum, Juncorum, Cy- 
perorum, Cyperoideum, iisque affinium Historia. Tiguri 1719. 4:to. 52 

Sirbell ? ? ? Methodus Umbelliferarum. 

Swert: = Eman. Sweertius, Florilegium Amstelod. 1647. fol. 

Tabern: = Jac. Tiieod. Tabermmontanus, Neu vollhommentlich Kreuterbuch 

jetzt wiederumb iiberselien mid verbessert durch Casparum Badhxmjm. 

Vol. I— III. Francof. a. M. 1625. fol. 
Tabern: To. = J. Th. Tabern^emontanus, Eicones [2255] plantarum tarn inquili- 

narum quam exoticarum, quae partim Germania sponte producit, partim 

ab exteris regionibus allata in Germania plantantur. Prancof. a. M. 1590. 

4:to. obi. 
T. 1 = J. P. Tournefort Institutiones rei herbaria ed. II. Vol. I — III. 

Tourn: I Parisiis 1700, ed. Ill Lugd. Bat. 1719. 4.-to. 
Tourn: Goroll. = J. P. Tournefort, Corollarium Institutionum rei herbaria. 

Parisiis 1703, Lugduni 1719. 4:to. 
Vaill: = Seb. Vaillant, Botanicon Parisiense. Lugd. Bat. 1723. 8:vo, 1727. fol. 
Vaill: Act. Par. = Seb. Vaillant in Actis Regiis Parisinis 1718 — 1722. 4:to. 
Volck: = Joh. Georg Volckamerus, Flora Noribergensis. Noribergse 1700. 4:to. 
Zorn: = Barth. Zorn, Botanologia medica. Berlin 1714. 4:to. SPOLIA BOTANICA 

C: LINN^I. [Stenbrohults kyrka och prestgard, C: Linn^ei fadernehem, vid 
sydostra stranden af sjon Moklen.] ^petiOL ^Citknuia Jlv*- /Till): J&r4: J^eaf: (X&J. VIRO 
AMPLISSIMO et CELEBEEBIMO 

Dss LAUEBNTIO ROBEEG 

MEDICINE DOCTOBI 

ET 

IN ACADEMIA UPSALIENSI 

MEDICINE 

THEOBETICES et PBAXEOS 

PEOEESSOEI PUBLICO 

PB^CEPTOEI 

PATBONO 

NEC NON 

STUDIOBUM MEOEUM 

PEOMOTOEI 

D. D.D. UPSAL: 1729 OAROLUS LINNAEUS. 

5 MAJ. L: B: S! 

Topographia Botanica uti hwart ocb ett land gior otrolig nytta, 
att dar af sluta inbyggarnas siukdomar, landets situation och qvali- 
teter, med manga andra beskaffenheter, som man for kortheten skull 
forbijgar. Nar man igenom gar saledes alia orter, finner man gemenl. 
wisa orter gynna wissa orter, sa att pa dett ena stallet finnes i 
ofwerflod, bwad som pa andra sallan al:r aldrig ar att upsnappa. 
Ty hafwer jag allenast bar satt mig fore uprachna de orter, som 
antingen i anseende till hela Europa aro rara, al:r ocb till de omkring 
liggande landskaper aro bwart oeb ett rum egentelige. Men sasom 
jag pa manga stallen i Swerige eij haft tillfalle annu wistas, will 
jag allenast de tre bufwudorter Upland, Smoland ocb Sbane for mig 
taga, sasom jag pa bwart stall e nagra somrar med Flora fadt fornoja 
min Botaniqve. 

Smolandiam genom gar jag forst, sasom ett kiftrt fadernesland, 
bwilket med sandgrus, backar, moras, liung, tabl, gran, en ocb stora 
skogar alt ar genom wuxit. Hwar emallan friske sioar af hwarie- 
banda botn, men besynnerl. sten, sand ocb grus grund allestades 
fmnas. Har sas saden gemenl. om waren, utan att jorden skall wila 
sig ocb laggas for fafot. 

C. Linn^ei egenliandiga handskrift eges nu af Linnean Society i Loudon 
ooli forvaras i dess arkiv. Den omfattar VI + 32 sidor i 8:vo min. och ar 
afslutad (utom appendix) i slutet af ar 1729, liuru mycket an tillegnans dato 
ma synas strida emot ett sadant pastaende. I denna liksom i narmast fore- 
gaende uppsats foreligga synnerligen anmarkningsvarda bevis pa den brytnings- 
period och det utvecklingsarbete, hvari Linnaeus vid denna tidpunkt Tar stadd. 
Han tager noggrann kannedom om och soker har tillampa de tre fornamsta 
TEaji i England, Eivini i Tyskland och Toueneforts i Prankrike) systematiska 
framstiillningar for vaxtverlden, hvilka under senare halften och mot slutet af 
narmast foregaende arhundrade framtradt och hvar for sig i sin framstallares 
fadernesland vunnit erkannande samt nn utom desamma tafiade om anslutning 
och bifall. Porst da, Linn^sus ej fann sig till feeds med nagot af dem, vagar 
han, salunda genom grundliga studier forberedd, forsoket att framstalla sitt 
eget sexual system. 58 SPOLIA BOTANICA. Stenbrohult ar en sochn, som 5 mihl fran Wexio, neder mot 
Skanska gransen uti Allbo harad ar belagen, hwilken tycks, da man 
jamforer alia orter med henne, wara liksom en drotning bland systrarna; 
hon hafwer afwen preeferancen af rara och salsama orter, som pa de 
andi^a stallen i landet sallan al:r aldrig lata se sig. Jag prastgarden 
bar tycks wara liksom af Flora sialf utsirad. Har hafwer jag med 
modersmiolken imprimerat uti mig de atskillige orters diversa figur; 
om nagot rum uti hela warlden kan wara staldt pa angenamare ort, 
twifiar jag mycket, ty ar altsa ej sa underligt, om jag med Poeten 
hade orsak klaga 

Nescio qva natale solum dulcedine cunctos 
ducit et immemores non sinit esse sui. *) 

Will jag altsa de rare orters catalog, som har fmnas, forst up- 
rachna. 

Scania har emot ar till jordmon och situation helt contrair Har 
finnas sallan nagra skogar, liung och sioar; utan hela landet ar en 
slatt, bestaende af lerjord, hela landet ar snart sagt en acker, sa 
som jorden hwart tredie ahr gemenl. uprifves och besas, ty fmner 
man har helt diverse orter ifran dem man furmit i Smaland, men 
tamel. ofwer ens stammande med dem, som waxa uti Upland. 

Lund, sasom academien innehaller, wid hwilken jag wistats ett 
ahr allenast, hafwer omkring sig de maste orter, som har komma Efctt 
uprachnas, hwilka jag sa mycket nogare komit att examinera, sasom 
jag 1728 hade atskilliga discentes dar att uti Botanicis inratta. 2 ) 
Hafsorterna hafwer jag tagit antingen wed Malmoe al:r Lamma 
[Lomma] 1 mihl fran Lund, ditt jag esomoftast gick att samla petri- 
ficationer i sanden wid hafsstranden. Foglesdng ar en gard 3 / 4 mihl 
fran Lund, hwar jamte naturen giort sina theatrar och konstspehl: 
har ar en hog backe af pyritide men liksom uti 2:ne delar klofd, 
genom hwilken en strom rinner. Pa bagge sidor in aht backen ar 
ofwer wuxet med buskasie, hwar uti alle handa raraste orter fmnas. 
Har skulle man wahl kunna swarja, att gudarne haft sitt sedes, sa- 
som en angenam ort for alia i warlden. 

Boslagia, sasom till jordmonen och andra qvaliteter mycket Ofwer- 
ens kommande med Smoland, foder ungefahr samma orter. Hit kom 
jag att resa 1729 uti Junio 3 sub ductu S. S. D. 0. Cblsii att upfar- 
ska [utforska], hwad rara orter har matte Annas, hwilken resa mig 
blef af Soc: Reg: et Sc: Sveeise [ombetrodd] . Pesan war altsa mast 
anstald, pa dett man matte kunna utfarska [utforska], hwad salsama SPOLIA BOTANICA. 59 orter uti skiaren stodo till finnandes, ty begaf man sig aht Oregrunds 
sidan och Grasoen. 

Grasoen, ett litet stycke fran Oregrund belagen, giorde mig 
allena noje en hehl dag d. 9 Julii hwarast jag pa den korta tiden 
atskillige fan, besynnerl. wid hafsbradden och hade ingen twifwel 
warit med mindre flere funnits, om jag fat komit till yttre stranden. 

Karden en oe* eij langt fran Osthammar fagnade mig afwen med 
nagra rara och angenamma orter, som jag afwen skall uprachna med 
hwad jag funnit i fram- och bortresan. [CI. L] CAMPANIFORMES. [Touen:] 5 

1. G-ENTIANA angustifolia autumnalis major G B: 188. Town: 
81. Pneumonanthe Tdbern: II. 470. In Scania m [= item] copiose. 
Uplandia nunqvam. 

2. TETRALIX 6 coridis folio. Erica ex rubro nigricans scoparia 
Tourn: 602. [andradt till:] Erica Immilis cortice cinereo arbuti flore 
G. B: 486. Uplandia rarissime. 

3. CELSIA. 6 Erica palustris flore purpurascente, pendulo, pe- 
tiolo longo, rubro: rosmarini [Eorismarini] folio. Rudb: Act. Lit. S. 
1720 p. 97. In Uplandia copiose. Hujus character vide in Funda- 
menta mea Botanica. 7 

4. cAJJLc/cr* rCa^f<M^^<J^p^'<f^% [G. 5: p.] 93. 

Tourn: 112. Rudb: Act. Lit. Svec. 1720 p. 96. f. 1. optima. Nummu- 
laria norvegica flore purpureo. [P. Eyllingius in] Act. Med. Haffn. 
Vol: 2. [Hafnise 1673. 4:to] obs: 130 pagin: 346 fig: mal. Nummularia 
Norwegica repens folio dentato, floribus geminis Petiv: Mus. 76. 
Wid Hallaryd och Pjetteryd. Character hujus vide ibd. Fund. Bot, 7 
In Uplandia raro, in Nericia et Laponia copiosissime, in Roslagia 
m [= item] copiose. 

5. SCABIOSA globularis, qvam ovinam vocant J. B: III. 13. [12]. 
Rapunculus scabioso capitulo cseruleo G. B: 92. Tourn: 113. In 
montibus siccioribus et sole'adustis Stenbrohultensibus. 

1. G. Pneumonanthe Linne, Species Plantarum (ed. I 1753) p. 228. 
ed.] II (1763) p. 330. 2. Erica Tetralix L: anf. st. p. 353 och 502. 
3. Andromeda Polifolia L: p. 393 och 564. 4. Lirmeea borealis L: p. 631 
och 880; jfr L: Hort. Cliff, p. 320 och 321. 5. Jasione 1 montana L: p. 
928 och 1317. 


SPOLIA BOTANICA: PLANTS SMOLANBICJ5. 61 [CI. II.] INFUNDIBILIFORMES. 

6. HOTTONIA Boerh: 207. Myriophyllum Rivini. Millefolium 
aqvaticum s: Viola aqvatica caule nudo G. B: 141. Eoeniculum aqva- 
tic: II Tabern: II [I] p. 177. Wid Moheda prastgard aUenast liar 
jag funnit henne i Smaland. Uti Upland ocli Skane copiose. 

7. TBIEXTALIS Rivinus apud Rupp: 15. Pyrola alsines flore 
europsea G. B: 191. Alsinanthemos Raj: S. 286. 

Pyrola alsines flore major G. B: Prodr. 100 ab hac nil differt. 
m [= Item] in Uplandia. 

8. PLANTAGO monanthos. Plantago palustris, gramineo folio, 
monanthos, Parisiensis Town: 128. Gram en junceum minus [s. Holo- 
steum minimum palustre], capitulis longissimis fllamentis donatis. 
Moris: III p. 230. s. 8. t. 9 f. ult. [30] optima. Gramen junceum 
s: Holosteum minimum palustre, capitulis 4, longissimis staminibus 
donatis Pluck: Pliyt. [Vol. I: p.] XXXV fig. 2 optima. Caryophyllus 
marinus pumilio reptans Burs: [herb. sice. Vol.] XI. 124. Ad littora 
lacus Moklen prope templum Stenbrohultense cum Dortmanna floret. 
In Uplandia vel Scania adliuc non reperta. Vid. Tab. II. fig. 1. 

9. SAMBUCUS humilis s: Ebulus Town: GOG. G. B: 456. Ebulus 
Pont: Ant. 270. Till: f. 102. Vid Wexio ocli Ostra gard pa ett stalle: 

[CI. III.] PEESONATI. 

10. LENTIBULARIA Riv: m. irr. [tab. 79]. fig. bona. Dill: N. 
pi #-_[pag. 115. tab. VI.] Millefolium aqvaticum lenticulatum G. B: 
141. m [= Item] in Uplandia. 

11. DOETMANNA Lacastris floribus sparsis pendulis Ruclb: f: 
Act: Lit. Sv. 1720 p. 97. fig. 2 opt. Leucojum palustre flore subeseruleo 
G. B: 202. Gladiolus palustris [= lacustris] Dortmanni R: [Raii Sijn: 
ed. Ill p.] 287. Omnium copisissime ad littora lacus Moklen prope 
templum Stenbrohultense. — [sCrescit in stagnis fundo glareoso non 
longe a littoribus in lacu moklen Smolandiaj; malar en Uplandia; 
Kisellsletten Dalekarliaj, ad ripas fluvii Dalelfwen ad pagum Elf- 
karleby in Svecia.» L: Hort. Gliff. p. 427]. 

6. H. palustris L: anf. st. p. 145 ocli 208. 7. Tr. europfea L: p. 344 
och 488. 8. PI. nniflora L: p. 115 och 167; jfr. sid. 41 n. ?, harofvan. 
9. S. Ebulus L: p. 269 och 385. 10. Utricularia vulgaris L.- p. 18 och 26. 
11. Lobelia Dortmanna L: p. 929 och. 1318; jfr L: Hort. Cliff, p. 426 ocli 427. 62 SPOLIA BOTANICA: 

12. ARUM petalo piano. Arum aqvaticum Johren: 32. Dracun- 
culus palustris s: radice arundinaceea Plinii C. B: 195. m [=Item] in 
TJplandia oopiose: in Scania non. 

13. LINARIA arvensis cserulea G. B: 213. Town: 170. Linaria 
arvensis cserulea erecta C. B: Prodr. 107. Prope Wexioniam invenit 
Mag: Lannerus 8 mihiqve ostendebat; alias in Svecia rarissima. 

14. XYLOSTEUM Biv: m. irr. [tab. 121] Cliamsecerasus dume- 
torum fructu gemino rubro C. B: 451. Tourn: 609. Allenast ett 
stand har jag funnit pa oen Moklanas, liwilken ar ett lielt satterij 
uti Stenbrohnlts soclien. Samma oe ar airiest upfyld med allelianda 
rara Orter. In Scania et Uplandia copiosissime provenit. [CI. V.] CRUCIFORMES. 

15. SIJBULARIA erecta Jnnci foliis acutis rotundis B: [molli- 
bns Bay. Syn. ed. Ill p.] 307. Graminifolia aqvatica Thlaspeos, capi- 
tulis rotundis, sepimento siliculam dirimente Pink: P/m/^.CLXXXYIII 
f : 5. A D: Sherabd 9 inventa omnium primo. Ego ssepius earn vidi 
cum Plantag: monanth: Vid. Tab. II fig. 2. 

16. RAPHAISTUS [RAPHANISTRUM] siliqva articulata glabra 
majore et minore Moris: II. p. 265. s. 3. t. 13. [f. 1 & 2]. Tontn: 
230. inter segetes. 

[CI. VI.] ROSACEI. 

17. THALICTRUM minus Town: 271. G. B: 337. Ebiqve in 
Smolandia. In Scania vel Uplandia numqyam. 

18. RADIOLA Dill: Cat. 161. N. pi g. 126. Radiola vulgaris 
serpyllifolia B: [Baj: Syn. ed. Ill p.] 345. Tab: XY. f: 3. Cha- 
mselinum vulgare Vailh 33. Polygonum minimum sive Millegrana 
minima G. B: 282. In viis pnblicis ubiqve. In Scania 1. Uplandia 
adhuc non detecta. [»Yidimus juxta vias publicas sabulosas sub- 
humidas juxta natale Stenbrohult & Roshult.» L: Hort. Cliff, p. 114] 12. Calk palustris L: anf. st. p. 968 ocli 1373. 13. Antirrhinum arvenae 
L: p. 614 ooli 855, eller malianda A. repens L: p. 614 ocli 854. 14. Lonicera 
Xylosteum 1: p. 174 och 248. 1&. S. aquaticaL: p. 642 och 896. 16. Raphanus 
Eapnanistrum L: p. 669 och 935. 17. Tli. minus L: p. 546 och 769 efter 
synonym.; men torde val snarare afse Th. simplex L: Fl. Sveo. ed. II 
sp. 490, Mantissa I: p. 78 och S. Eogberg Smalands Beshrifning s. 22. 
18. Linum Eadiola L: Spec. PI. (ed. I.) p. 281 och ed. II. p. 402. PLANTS SMOLANDI&E. 63 

19. SEMPERVIVUM majus Dill: 142. Matth: 703. Sedum 
majus vulgare C. B: 283. Town: 262. Pa, taken lioos hwar bonde. 

20. HYDEOCOTYLE Town: 382 [328]. Ranunculus aqvaticus, 
Cotyledonis folio G. B: 180. Cotyledon palustris Bod: 133. Acari- 
coba, Lusitanis Erva do Capitaon Pis: II. Bras. 90. Cum Plant: 
monant: In Uplandia vel Scania non adhuc reperta. 

21. MALUS sylvestris fructu amaro. Adbuc non descripta. 
Varietas vulgaris. 

22. PYROLA monantlios. Pyrola flore singulari Biv: pent, 
irr. [tab. 366. f. 1.]. Pyrola rotundifolia minor C. B: 191. Town: 
256. Emallan "Wexio ocb Holstorj). 

23. PYROLA frutescens Arbuti folio C. B: 191. Town: 256. 
Pyrola [III] fruticans Clus: pan. [descr. p. 505. fig. p.] 507. Wid 
Gotusa 10 ) i skogen. 

24. BUTOMUS spitamalis. Juncus floridus minor G. B: [Bin. 
p.] 12. Brodr. 23. Juncoidi aflinis, palustris ScJieuchg. 336. c. descript. 
G-ramen junceum, aqvaticum, semine racemoso Loesel: 114. f. 20. [fig. 
in tab. 28.] [»Stenbrobults prestgard pa Maen» L. Oldndsla Besa s.316.] 

25. RANUNCULUS foliis integris oblongis, repens. Ranun- 
culus parisiencis pnmilus, Plantaginellge folio Bay. Hist, III. app. 248 
B: 3. Betiv: Gent, [Gazopyl. tab.] XXV. [JDecas III. p. 40.] f: 4. 
Vid. Tab: II. fig: 3. 

26. CORNUS herba. H. Upl. 5. [sid. 50] »■). Mesomora alba 
baccis in corymbo rubris. Budb: f: Act. Lit, Sv. 1720 p. 97 [98]. 
Herba paris flore magno polyclonos [polycoccos] edulis Budb: f: 
Lapon: El: p. 11. Periclymenum humile Norvegicum C. B: 302. 
Periclymeno accedens planta monanthos nostras Moris: III p. 535. 
Ad templum Stenbrohultense copiosissime. In Uplandia rarissima. 

27. AG-RIMONIA ofiicinarum Town: 301. Enpatorium veterum 
s: Agrimonia G. B: 321. 19. S. tectorum L: auf. st. p. 464 ocl 664. 20. H. vulgaris L: p. 234 och 
338; jfr L:i Olandska Resa s. 316. 21. Pvrus Malus sylvestris L: p. 479 
ocli 686. 22. P. uniflora L: p. 397 och 568". 23. P. umbellata L: p. 396 
och 567. 24. Scheuohzeria palustris L: p. 338 och 482. 25. E. nodiflorus L: 
p. 549 och 773 efter synonym.; men har menas utan tvifvel R. reptans L: 
p. 549 och 773; jfr L: Fl. Lapp, med beskrifning p. 190 sp. 236. tab. III. 
Bg. 5, FL Svec. (ed. I.) sp. 459, ed. II. sp. 495. — »Habitat ad littora 
icuum Mseleri Uplandiae, Moeklen Smolandire, Venneri Westrogothia; alibique 
rarius». L: PI. Svec. — »Habitat in Sueoia, Eussia ad lipas lacuum, ante- 
:edenti [E. Flammulse] valde affinis & forte varietass. L: Spec, Plant. — 
26. C. suecica L: Spec. PI. (ed. I.) p. 118 och ed. II. p. 171; jfr L:i Skanska 
Resa s. 417. 27. A. Eupatoria L: p. 448 och 643. 


64 SPOLIA BOTANICA: 

28. RUBITS humilis palustris, fructu ex rubro flavescente 
Budb: f: Act. Lit. 1720 p. 99. Chamgerubus folio ribis [foliis Ribes] 
G. B: 480. Chamsemorus B: [Syn. ed. III. p.] 260. Copiositate sua 
satiat pueros. 

[01. VII.] UMBELLATI. 

29. PODAGRARIA flore luteo. Angelica Acadiensis, flore 
luteo Town: 313. Hon fins wid Stenbrobult allenast pa, ett stalle, 
som kallas fahushalan. Planta alias in oris nostris rarissima. 

[01. VIII.] CARTOPHYLLiEI. 

30. BEHEN. Lychnis sylvestris, qvee Belien album vulgo 
C. B: 205. Toum: 335. Muscipula pratensis vesicaria Bupp: [Fl. 
Jenensis ed. II p. 100]. Ad margines agrorum copiose. 

[01. IX.] LILIAOEI. 

31. PHALANGIUM Anglicum palustre, Iridis folio Toum: 
368. Pseudo asphodelus palustris Anglicus C. B. 29. Asphodelus 
[minimus] luteus palustris Acorifolio Moris: II. p. 332. s. 4. t. 1. f. 7. 
Asphodelus luteus palustris Bod: 208. fig. bon. [»Stenbrohults prest- 
gard i Fahus-hohlan» L: OlandsMa Besa s. 316, Skdnska Resa s. 
417]. Dett kallas af inbyggarna Ilegrds och sages wara helt skade- 
ligt for fahren, ty kommer detta ofwer ens med Gramen ossifragum 
norvagicum Sim. Pauli Quadrip: botanic: p. 50 [530] till beskrifning, 
som krafter. 

32. TRIGLOCHIM fructu oblongo. Triglochim Riv: [Rivini 
Bupp. Fl. Jenens. (ed. I) p. 47]. Juncago palustris et vulgaris Town: 
266. Gramen junceum, spicatum s: Triglochim [triglochin] C. B: 6. 

[CI. XL] ANOMALI. 

33. VIOLA palustris rotundifolia glabra Moris: II. 475. Toum: 
420. Nota specifica vera est labium superius emarginatum, alias e 
gente martial! est. Denna salsamma planta fins wid Stenbrohult 
uti fahusholan. 28. R. Chainpemorus L: anf. st. p. 494 och 708. 29. Smyrnium aurenm 
L: p. 262 och 377 efter synon.; men torde afse ^Egopodium Podagraria L: p. 265 
ocli 379. 30. Cucubalus Belien L: p. 414 och 591. 31. Anthericum ossi- 
fragum L: p. 311 och 446; jfr L: Fl. Lapp. sp. 136. 32. Tr. palustre L: p. 338 
och 482. 33. V. palustris var. L: p. 934 och 1324; jfr L: Fl. Lapp. sp. 278 (i. PLANTS SMOLANDICjE. 65 [CI.] X. PAPILIONACEI. 

34. LATHYBUS sylvestris major C. B: 344. Tourn: 395. La- 
tliyrus sylvestris Dod: 514 [in ed. 1583]. In pratis sieeioribus. 

35. VICIA semine rotundo nigro G. B: 345. Vicia angustifolia 
Siv: tetr. irr. [t. 55]. Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo nigro 
frngum J. B: II. 312. 

36. OBOBITS folio Vicia} Biv: tetr. irr. [tab. 185]. Orobus 
vaticus Viciee foliis C. B: 352. Tourn: 393. [CI. XII.] FLOSCULOSI. 

37. JACEA nigra pratensis [latifolia] fiore albo Tourn: 443. 
L'yanoides vulgaris latifolia flore albo Pont: Diss: 218. 

Eadem disco purpureo cum corona Candida wid Stockanas c. 
priori uti Stenbroliults socken. 

38. EUPATOBIUM cannabinmn C. B: 320. Tourn: 456. Eupa- 
torium vulgare Matth: 648 [»Waxer i Smoland wid Dio Grast- 

- rare Gard och dar omkring» L: Kgl. Vet. Akad:s Handl. 1741 s. 204]. [CI. XIV.] RADIATI. 

39. AENICA Scrodceri [Schroederi] Bupp: 163 [ed. II. p. 141]. 
Alisma Matth: 604. Doronicum plantaginis folio alterum C. B: 185. 

.9um: 487. Pa alia angar och backar i Smaland och Skane. [»pa 
Snickelien» L: Oldndska Besa s. 316]. 

40. JACOB^A vulgaris laciniata C. B: 131. Tourn: 485. 
Jacobfea Dod: 642 [in ed. 1616]. [CI. XV.] APETALI. 

41. PEECEPIEE Anglorum Dill: [Gat, p.] 60. N. pi g. 94. [t. III]. 
lchymilla [Alchimilla] montana minima Column: [Ecphr. p. 145] 

34. L: sylvestris L: anf. st. p. 733 och 1033. 35. V. sativa [3 nigra L: 

■:■: PL ed. II. p. 1037. 36. O. niger L: Spec. PL (ed. I.) p. 729 och 

. II. p. 1028. 37. Centaurea Jacea var. L: p. 914 och 1293. 38. E. 

:.nabinum L: p. 838 och 1173. 39. A. montana L: p. 884 och 1245; jfr 

Vet. Akad.-s Handl. 1741 s. 205 och La Oldndska Resa s. 316. 40. Senecio 

obrea L: p. 870 och 1219. 41. Aphanes arvensis L: p. 123 och 179. 

C. Linncei Ungdomsarbeten. 5 66 SP0LIA BOTANICA: PLANTS SMOLANDIC^E. 

t. 146. Town: 508. Cheerophyllo non nihil similis 0. B: 152. Scandix 
minor Tabern: I: 474 [274] fig. mal. Wid Stenbrohnlt. [»wid Humble- 
gardarne» L: Olandslca Eesa sid. 316]. 

42. PANICUM vulgare spica simplici et aspera Town: 515. Pa- 
nicum [Gramen paniceum] spica simplici elv^dyQiogig C. B: 8. Gramen 
paniceum spica aspera Sch: 46 [47.] [»Waxer wid Stenbrohnlt > 
Kyrka i Smoland bland saden brede wid wagarne L: Kongl. Vet. 
Akad.s Handl. 1741. s. 183]. [CI. XVII. FLORE FRUCTUQUE CARENTES]. 

43. SPONGIA ramosa fluviatilis Newtoni Toufn: 576. 

44. CONFERVA arborea cinerea vulgaris brevibr cum orbiculis 
Dill: [Cat. p.] 200. Musco-fungus arborum capillaceus scntellis [scutis] 
amplis, per ambitum pilis radiatis Moris: III. p. 635. s. 15. t. 7. f. 
14. Muscus arbofeus cum orbiculis 0. B: 361. [CI. XIX.] AMENTA CEI. 

45. FAGITS C. B: 419. Town: 584. Matth: 160. 

46. BETULA palustris nana Rudb: f. Act. Lit. S. 1720. p. 96. 
Vid. Tab. I. fig. 1. 

47. GALE mas. 

48. GALE foemina. Gale frutex odoratus Septentrionalium 
[J. B: I. P. 2. p. 225] Dill: qpp. 154. Rhus myrtifolia Belgica O. 
B: 414. 

49. SALIX oblongo incano acuto folio C. B: [Pin. 474. Prodr. 
159]. Town: 591. E Scania transtulit pater ad Stenbrohult. 42. P. viride L: Spec PL ed. II p. 83. £3. ? Spongia lacustris L: 
Spec. PL (ed. I.) p. 1171, Fl. Sveo. (ed. I.) sp. 1132, ed. II. sp. 1190: 
jfr L:i Olandsha Resa s. 316 oeh Skdnska Eesa s. 420. 44. Lichen floridus 
L: Spec. PL (ed. I.) p. 1156, ed. II. p. 1624. 45. F. sylvatioa L: p. 998 oeh 
1416. 46. B. nana L: p. 983 oeh 1394. 47 & 48. Myrica Gale L: p. 1024 
oeh 1453. 49. Enligt synonymet fran Casp. Bauhini Pinaa, ehuru endast med 
frageteeken upptaget i L: Ft. Lapp, under sp. 366 tab. VIII. fig. t., skulle denne 
vara Salix lappoimm L: Fl. Svee. (ed. I.) sp. 808, ed. II. sp. 893, Spec. Pi. 
(ed. I.) p. 1019 oeh ed. II. p. 1447. — I Fl. Svec. anmarker dock L: harom: 
»Adeo affinis est Salici arenarise, nt forte sola varietas, a qua differt foliis supi 
magis villosis, foliisque longioribus & undulatiss. 1$ ScasiwiMs: $ y^? v& [CI. L] MONOPETALI REGULARES [Rivinus] 12 . 

1. SHERARDIA Bill: Nov. pi. gen. 96. Rubeola arvensis 
repens cserulea C. B: [Pinax p.] 334 Prod. 145. Aparine supina, 
pumila, ilore cseruleo Tourn: 114. In agris. 

2. MALVA vulgaris, flore majore, folio sinuato Tourn: 95. 
Malva sylvestris folio sinuato C. B: 314. Ad muros et saepes circa 
Londinum copiose. 

3. ANAGrALLIS phoeniceo flore G. B: 252. Tourn: 142. Ana- 
gallis mas Bod: 32. Variat foliis oppositis ternis, imo ssepe qva- 
ternis. 

4. CENTAURIUM minus C. B: 278. Matth: 446. Tourn: 122. 
Emallan Malmoe och LandsCrona. 

5. CENTAURIUM semiunciale Tab: III. fig. 1. 

Allenast en sadan fant jag straxt wid Lund pa tradet akr 
akrarna, som wilade sig. Hon war 7 lineai longa, flore unico in 
summitate minimo, tubulato, 5 fido, acutissimo, purpureo; wid sidan 
tycktes skola komma uht en annor blomma non ramosa. Folia 
opposita, sesqvilineam longa, vix integram lineam lata. Om detta 
skulle wara en dwarg af foregaende, har naturen har sokt master- 
stycke till att giora mignateur, dett jag dock eij tror. Hon fins 
annu uti mitt Horto sicco. 13 1. Sh. arvensis L. Species plantartim (ed. I. 1753) p. 102, ed. II. 
(1763) p. 149. 2. M. sylvestris L: anf. st. p. 689 och 969. 3. A. arvensis 
L: p. 148 och -211. 4. Gentiana Ceiitaurium L: p. 229 och 332. 5. G. 
Centaurium (i var. L:; jfr sid. 30 n. 8 harofvan. 6 68 SP0LIA BOTANICA: 

6. FAGOPYRITM vulgare erectum Tourn: 511. Erysimum 
Theophrasti folio hederaceo C. B: 27. Frumentum Saraeenicum 
Matth: 305. 

7. POLYGONUM [POLYGON ATUM] foliis plurimis ad sin- 
gulos nodos. Polygonatnm angustifolium non ramosum C. B: 303. 
Tourn: 78. Polygonatnm [V] angustifolium I Tabem: II. 434. 

8. BRYONIA aspera s: alba baccis nigris C. B: 297. Tourn: 
102. Vitis alba Matth: 791. Bryonia alba baccis nigris. F. Dan. 30 

[CI. III.] TRIPETALI REGUL: 

9. SAGITTARIA. Sagitta aqvatica minor angustifolia C. B: 
194. conf: Bill: N. pi. gen. 126 [p. 104. t. IV]. Sagitta aqvatica minor 
latifolia C. B: ibd. [Pin p. 194] Ranunculus palustris, folio sagittato 
minori, etiam angustiori Tourn: 292. 

10. MORSUS, Stratiotes foliis Asari [asari folio]. Gundels- 
heim[er] apud Johrenium. Morsus Ranse foliis circinatis, fl. albis 
Tourn: [Act. Par. 1705. p. 237.] Bill: N. pi. g. [p. 149-fe. IX]. Nym- 
phsea alba minima C. B: 193. Hfec non secus ac antecedens in 
rivulis ssepissime obvia. 

[CI. IV.] TETRAPETALI REGULARES. 

11. CAKILE maritima angustiori folio Tourn: Cor oil. 49. Eruca 
maritima Italica siliqua Iiasta3 cuspidi simili C. B: 99. Moris: II. 
p. 231. s. 3 t. 6. f. 21. Cakile qvibusdam aliis Eruca marina et 
Raphanus marinus [aqvaticus] J. B: II. 867. Wid hafsbradden 
hoos Lumma [nara Lomma]. 

12. DRAB A fruticosa incana Bill: app: 17. Alysson fruti- 
cosum incanum. Tourn: 217. Thlaspi fruticosum incanum C. B: 
118 [108]. Iberis [I] Tabem: II. 170. In agris reqvietis. [sLundinum 
& Malmogiam Svecia}» L: Hort. Cliffy. 332]. 

13. IBERIS petrsea foliis Bursa; pastoris Bill: [Cat. p.] 80. N. 
pi. g. 123 [t. VI]. Nasturtium petreeum foliis bursse pastoris C. B: 
104. Tourn: 214. Nasturtium petrsetim Tabem: II. 164. In campis 
arenosis. 6. Polygonum Pagopymm L: anf. st. p. 364 och 522. 7. Couvallariii verticillata 
L: p. 31.5 'och 451. 8.' Br. alba L: p. 1012 och 1438. 9. S. sagittifolia L: 
p. 993 och 1410. 10. Hydrocharis Morsus ranse L: p. 1036 och 1466. 
11. Bunias Cakile L: p. 070 och 936. 12, Alyssmn incanum L: p. 650 
och 908. 13. I. nudicaulis L: p. 650 och 907; jfr L: FL Svec. (ed. I), sp. 
536, ed. II, sp. 581. PLANTS SCANENSES. 69 

14. BULBONAC radice rediviva [flore cinereo] Bupp: [ed. II. p.] 
70. Lunaria major siliqva longiore Town; 218. Viola Lunaria 
major siliqva oblonga C. B: 203. Denna liar jag funnit uti en 
backe ofwerwuxen med Tbuskasie, straxt wid landswagen emallan 
Horby och Horre intet langt fran endera af them. [»In Scania inter 
Christianopolim & Limdinnm & quidem inter diversoria publica 
Horva & Horre juxta viam in colle,» L: Hort. Cliff, p. 333] u . 

15. CAKDAMINE [sub]hirsuta minore flore Dill: [Cat. p.] 76. 
Nasturtium aqvaticum minus C. B: 104. Cardamine IV Dalecampi 
[Dalecbampii] T: 284. [224]. Straxt utanfor Malmo uti en sidlant 
ang. Vidi florentem die 1 maji. 

15 y 2 . 

16. OSSEA Loniceri et Rivini Bupp: 82 [ed. II. p. 73]. Virga 
sangvinea Bill; N. pi. g. 145. Matth: 192 [193]. Cornus foemina C. 
B: 447. Tourn: 641. Dar skogsbygden och slatten grantzar tillhopas. 

17. EVONYMUS vulgaris granis rubentibus C. B: 428. Tourn: 
617. Evonymus [Evonimus] Matth: 152. [CI. V.] PENTAPETALI REGULAR: 

18. ALSINE littoralis foliis Portnlacte C. B: 251. Tourn: 242. 
Alsine maritima [marina] foliis portulacfE Loesel: 2 [ed. II. 1703 
p. 12.] fig. 2. Wid Lamma hafsstrand. 

19. BUPPIA latifolia. Alsine pratensis gramineo folio am- 
pliori Tourn: 243. Caryophyllus arvensis glaber flore majore C. B: 
210. Gramen Bucks: 136. Wid Malmoe. 

20. MUSCIPULA hispanica, latifolia, umbellata, laivis Rupp: 
[ed. II. p.] 100. Lychnis viscosa purpurea latifolia lcevis C. B: 205. 
Tourn: 335. Lychnis viscosa alba latifolia Tourn: 336. C. B: 205. 
Emallan Lund och Ystad. 14. Lunaria rediviva L: anf. st. p. 653 och 911. 15. C. hirsuta L: p. 655 
och 915. 15 Y 2 . [Thalictrum alpinum. aquilegifie foliis, florum staminibus 
purpurascentibus Tournef. inst. 270. Thalictrum niajns, florum staminibus 
purpurascentibus Bauh: pin. 337. Crescit in Scania prope Lundinum ad pagum 
Fogelsong.» L: Hort. Cliff, p. 226.] =^Th. aquilegifolium L: p. 547 och 770. 
16. Cornus sang-uinea L: p. 117 och 171. 17. E. europseus L: p. 197 och 286. 
18. Arenaria peploides L: p. 423 och 605. 19. Stellaria Holostea L: p. 422 
och 603. 20. Silene Armeria L: p. 420 och 601; jfr L: Hort. Cliff, p. 172, 
E. Eries Flora Scan. p. 86 och Novitice Florae Suecicw ed. II Londini Goth. 
1828. 8:o p. 117. 70 SPOLIA. BOTANICA: [01. VII.] POLYPETALI REGULARES. 

21. ANEMONOLDES nemorosa, lutea Vaill: 12 Anemone Ra- 
mincnlus flore luteo Dill: [Cat. p.] 39. N. pi. g. 10 [p. 107 t. IV]. 
Nemorosa flore minore luteo modo unico, modo gemino [gemello] 
Bupp: [ed. II. p.] 128. Ranunculus nemorosus luteus G. B: 178. 
Town: 285. Wid Hwitsiofle [Widtskofle]. 15 copiose. [01. XL] MONOPETALI IRREGULARES. 

22. VALERIANELLA mas et foemina mihi. Valeriana pa- 
lustris minor G. B: 164. Town: 132. Valeriana minor Biv: mon. 
irr. [torn. I. tab. 2]. Valeriana minima Bod: 347. Pliu minimum 
Matth: 35. In campis humidioribus vere floret. 

23. DICHOTOMIA. Locusta [major & minor] Biv: mon. 
irr. [torn. I. t. 6]. Valeriana campestris inodora major C. B: 
165. Valerianella arvensis, prsecox, humilis, semine compresso 
Town: 132. 

24. NEPETA Biv: mon. irr. [torn. I. tab. 52]. Cattaria 
major vulgaris Town: 202 Mentha cataria vulgaris et major C 
B: 228. 

25. VERONICA folio hederse Biv: mon. irr: [torn. I. tab. 
99]. Veronica Cymbalariee folio, verna Town: 145. Alsine hederulse 
folio G. B: 250. Alsine bederacea Tabem: II. 390. Wid Spetalet 
[Hospitalet] i Lund. 

26. VERONICA verna, trifido vel qvinqvefido folio Tourn: 145. 
Veronica folio' Rutse Biv: mon. irr. [torn. I. tab. 96]. Alsine tri- 
phyllos cserulea G. B: 250. Wid Hwitsiofle. [Widtskofle]. 

Ab bac probe distingvenda est Veronica humilis erecta montana, 
flore parvo cseruleo Bill. Nov. pi. species 38, qvte cito incautos 
fallit, qvemadmodum seduxit C. Bauh:, ut pro eandem habuerit. 

27. MELAMPYRUM purpurascente coma C. B: 234. Town: 
173. Melampyrum arvense Biv: mon. irr. [torn. I. tab. 80.] 

21. Anemone ranuneuloides L: anf. st. p. 541 och 762. 22. Valeriana dioiea 
L: p. 31 och 44; jfr La Olandsha Resa s. 46. 23. Valeriana Locusta a. olitoria 
L: p. 33 och 47. 24. N. Cataria L: p. 570 och 796. 25. V. hedersefolia L. 
p. 13 och 19. 26. V. triphyllos L: p. 14 och 19; jfr vPlantw Boslagicm p. 
80 n. 33 harnedan. 27. M. arvense L: p. 605 och 842. PLANTS SCANENSES. 71 [CI. XIV.] DIPETALI [TETRAPETALI Riv:] 
IRREGULARES. 

28. FUMARIA bulbosa radice cava major (C. B: 143) flore 
rubro dilutiore Tourn: 422, Pseudo-fumaria Riv: tetr. irr. [torn. II. 
tab. 198]. Fumaria altera Matth: 722. Fumaria bulbosa Till: fig. 52. 

29. FUMABIA bulbosa radice cava maj: flore albo Tourn: 
422. C. B: 143. Cum antecedents ubi Bulbonac crescit, observavi. [CI. XV.] TRIPETALI [PENTAPETALI Riv:] 
IRREGULARES. 

30. LUTEOLA Dill: [Cat. p.] 92. Luteola herba salicis folio 
C. B: 100. Tourn: 423. Pseudo-struthium Matth: 406. Pa wallarna 
kring Lund. 

[CI. XIV.] TETRAPETALI IRREGULARES. 

31. MELILOTUS officinarum Germanise C. B: 331. Tourn: 
407. Melilotus Riv: irr. tetr. [torn. II. tab. 131]. Trifolium odo- 
ratum s: Melilotus vulgaris flore luteo J. B: II. 370. [fig. erronea 
e L: Hort. Cliff, p. 376]. 

32. MELILOTUS procumbens. Melilotus minima Riv: tetr. irr. 
[torn. II. tab. 133]. Melilotus capsulis reni similibus in capitulum 
congestis Tourn: 407. Trifolium pratense luteum capitulo breviore 
C. B: 328. 

33. FALCATA herbacea proctimbens. Falcata Riv: tetr. irr. 
[torn. II. tab. 209]. Medica sylvestris floribus croceis Tourn: 410. 
Trifolium pratense [sylv:] luteum siliqva cornuta 1. Medica fru- 
tescens flore luteo G. B: 330. 

34. ANONIS spinosa flore purpureo C. B: 389. Tourn: 408. 
Anonis Riv: tetr. irr. [torn. II. tab. 194]. Ononis Matth: 458. 

35. ANONIS spinis carens purpurea G. B: 389. Tourn: 408. 

28 & 29. F. bulbosa a cava L: anf. st. p. 699 och 983. 30. Eeseda Luteola 
L: p. 448 och 643. 31. Trifolium Melilotus officinalis L: p. 765 oeh 1078. 
32. Medicago lupulina L: p. 779 och 1097. 33. Medioago falcata L: p. 779 
och 1096; jfr K. Vet. Akad.s Handl. 1742 s. 194—198; E. Fries Fl. Sca?i. 
p. 104 och Mantissa III Lund* & Ups. 1843. 8:vo p. 93 34. Ononis 
spinosa [i L: p. 716 och 1007. 35. O. spinosa a mitis L:; jfr E. Fmes 
Jlant. Ill p. 201. 72 SPOLIA BOTANICA: 36. ASTEAGALUS luteus perennis procumbens vulgaris ~ 
sylvestris Moris: II. 107. Town: 416. Glycyrrhiza sylvestris flo- 
ribus luteo pallescentibus C. B: 352. Foenum grEecum sylvestre 
[siluestre] primum Dod: 537 [ed. 1583]. Astragalus Biv: tetr. irregul 
[torn. II. tab. 227]. Cum Bulbonac. 

37. ANTHYLLIS Biv: tetr. irr. [torn. II. tab. 143]. Yulneraria 
rustica Toum: - 391. Loto affinis, Vulneraria pratensis C. B: 332. 

^38. ESULA foliis rotundis non crenatis. Tithymalus rotundis 
foliis non crenatis Toum: 87. Peplus sive Esula rotunda C. B: 292. [CI. XV.] PENTAPETALI IRREGULARES. 

39. PERFOLIATA Biv: pent. irr. [t. III. tab. 259]. Perfoliate 
vulgatissima sive arvensis C. B: 277. Bupleurum perfoliatum, ro- 
tundifolium, [annuum] Toum: 310. 

40. OENANTHE aqvatica C. B: 162. Toum: 313. Oenanthe 
Biv: pent. irr. [torn. III. tab. 279]. Juncus odoratus aqvatilis Dod: 
530 [p. 580 in ed. 1583, p. 590 in ed. 1616], Cum Eqviseto aqvatico. 

41. SIUM latifolium C. B: 154. Toum: 308. 

42. IMPATIENS Biv: pent. " irr. [torn. II. tab. 245]. Bal- 
samina lutea s: Noli me tangere Toum: 419. 

_ 43. DELPHINIUM segetum flore coeruleo Toum: 426. Con- 
solida regalis arvensis flore ca;ruleo simplici C. B: 142. Inter segetes 
eopiose. 

[CI. VIIL] COMPOSITI EX REGULARIBUS 
MOXOPETALIS. 

44. PETASITES minor Toum: 451. G. B: 179 [197]. Petasites 
albus anguloso folio J. B: III. 566 [567]. Wid Eoglesang. 

45. ELICHEYSUM s: Stoechas citrina latifolia C. B: 264. 
Toum: 452 [453]. In campis eopiose. In Smolandia prope Sten- 
brohult in Taxas klint unicam tantmn plantam reperi. 

86. A. glyoyphyllos L: anf. st. p. 758 ooh 1067. 37. A. Vulneraria L: p. 719 
ooh 1012. 38. E. Peplus L: p. 456 ocli 653. 39. Bupleuram rotundifolium 
L: p. 236 och 340; jfr L: Hort. Cliff, p. 104 ooh E. Fries Fl. Scan. p. 58. 
40. Oen. fristulosa L: p. 254 oca 365; jfr. L:i Skanska Besa s. 243, Leche 
anf. st. p. 5. 41. S. latifolium L: p. 251 ooh 361. 42. I. noli tangere L: 
p. 938 och 1329. 43. D. Consolida L: p. 530 och 748. 44. Tussilago alba 
L: p. 866 och 1214. 45. Gnaphalium arenarium L: p. 854 och 1195; jfr 
K. Vet. Akachs Hancll. 1741 s. 204 och L:i Olaiuhka Resa s. 160. PLANTS SCANENSES. 73 

_ 46. CARDUUS tomentosus, Acanthi folio vulgaris Town: 441 
bpma alba tomentosa latifolia sylvestris C. B: 382. Carduus alatns 
tomentosus latifolius vulgaris Moris: II [HI] l 52 . Spina alba syl- 
vestris Fuels: 385 [57] c. fig. m [Item] in Uplandia 

iw fi S vm EA T ULA ° ; - B/ 238 [235] ' ^ ^^ *«• [P^. 
•UHJ.taD. Vlllj. Jacea nemorensis, qvse Serratula vulgo Tw 444 

m [Item] m Uplandia sed parents. 

[CI. IX.] COMP: EX MONOPET: REGUL- ET 

IRREGUL SIMUL. 

[IRREGUL] m AMBITU. 

48. JACOBS A palustris altissima svaveolens, foliis disseotis 
Mupp: lfa6. Jacobeea aqvatica elatior foliis magis dissectis Moris: 
III. p. 110. s. 7. t. 19. f. 24. Aster palustris laciniatus luteus Town: 
48o. Conyza aqvatica laciniata G. B: 266. Ad littora maris et in 
rivuhs aqvarum dulcium reperi. 

_ 49. ASTER palustris parvo flore globoso Tourn: 483. Conyza 
major [& minor] flore globoso G. B: 266. Conyza minor Matth: 573 
ra Lunds sumpige gator. 

50. BELLIS sylvestris minor C. B: 261. Tourn: 491 Bellis 
minor Matth: 393 [593]. Pa wallarna kring Lund blomar hon hela 
anret. 

51. LEUCANTHEMUM foliis mollibus flore luteo. Chrysan- 
themum folio minus secto glauco Tourn: 492. Bellis lutea foliis 
profunde mcisis major G. B: 262. Chrysanthemum segetum vulgare 
glaucum Moris: 111. p. 15. s. 6. t. 4. f. 1. Chrysanthemum segetum 
Fl. Ban. 201. Chrysanthemum Bod: 263. Bland saden. 

52^ PTARMICA vulgaris folio longo serrato flore albo Town: 
4J6. Dracunculus pratensis serrato folio C. B: 98. Dracunculus 
pratensis viridis s: Ptarmica vulgaris folio serrato Moris: III n 40 
s. 6. t. 1.2. f. 1. ' l ' t, silf' ? n ??^ dl lm ^°^um L: allf - st. p. 827 och 1168. «. atmotoriaL: 
p. 816 och 1144. 48. Othonna palustris L: xS^ic. Pfafc (ed. I) p 924- Cine- 
rana paluste L: Spec Plant ed II. p. 1243; jfr L:i 6'kanska Mesa's. 95 

170 n V S ,n a ? hCana L: P - 882 °° h 1238; J fr L:I ***»*« Sesa s. 
rw*/ "it » ^ Perenms L: p. 886 och 1248; jfr L:i Olandska och 

brotlilandska Resa s. 167. 51. Chrysanthemum segetum L: p. 889 och 1254- 

1266 hS HandL 1?41 B- 2 ° 6 - 52 ' AcUUea Pto mica L: p. 898 och 74 SP0LIA BOTANIC A: 

53. TRIPOLIUM majus oseruleum G. B: 267. Aster maritimus. 
[palustris], cseruleus, Salicis folio Tourn: 481. Ad littora maris 
m [item] in Uplandia prope Grasoeam inveni. 

54. TUSSILAGO vulgaris G. B: 197. Town: 487. m [Item] 
in Uplandia copiose, in Smolandia autem non vidi. [CI. X.] COMP: EX MON: IRREGUEARIBUS. 

55. CICHORIUM sylvestre s: officinarum C. B: 125. Tourn: 
479. Cicliorium sylvestre Matth: 361. Ubiqve in campis. 

56. CICHORIUM sylvestre flore albo Tourn: 479. G. B: 126. 
rarius. 

57. TRAGOPOGON pratense luteum majus C. B: 274. Tourn: 477. [01. XVIIL] IMPERFECT! 

58. ACORUS verus s: Calamus aromaticus Officinarum C. B: 
34. Typha aromatica elatior [elava] rugosa Moris: III. 246. Uti 
damar och wid abraddar copiose aliqvando reperitur. 

59. CARPINUS Matth: 122. Bod: 829 [ed. 1583]. Tourn: 582 
Ostrya Ulmo similis fructo in umbilicis foliaceis G. B: 427. Uti 
Smaland fins hon allenast wid Stenbrohult. Aceris cognata, foliis 
oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus; vasculis dis- 
junctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis appositis, plurimis 
[pluribus] confertis P: Aim. 7. 

60. CHEXOPODIUM, Pes Anserinus primus Tourn: 506. [Che- 
nopodium I] Tabern: II. 137. A triplex sylvestris latifolia C. B: 119. 
Atriplex sylvestris III Matth: 342. I Lund pa murarna. 

61. XANTHIUM Matth: 745. Bod: 39. Tourn: 439. Lappa 
minor s: Xanthium Dioscoridis G. B: 198. Pa dyngbogarna utan 
for sodra tullport i Lund. 53. Aster Tripolium L: anf. st. p. 872 och 1226. 54. T. Parfara L: p. 865 
och 1214. 55 & 56. C. Intybus L. p. 813 och 1142. 57. Tr. pratense L: p. 
789 och 1109. 58. A. Calamus a vulgaris L: p. 324 och 462. 59. C. Betulus 
L: p. 998 och 1416; jfr L:i OUlndska och Gotldandska Reset, s. 316 samt S. 
Rogbeug Historish Beshrifning om Smaland, Carlscrona 1770. 8:vo, s. 21. 
60. Ch. rubrum L: p. 218 och 318 enligt synonym, fran Casp. Batjhini Pinax, 
men antagligare Ch. murale L: 61. X. strumarium L: p: 987 och 1400; jfr 
L:i Skanska Resa s. 171 och B. Feies Fl. Scan. p. 140. PLANTS SCANENSES. 75 

62. CYNOCRAMBE Dioscoridis Tourn: Goroll. 52. G. B: 22 
[Pin. p. 122]. Prod. 59. En enda planta fant jag waxande pa Lunds 
gata wid prof. Scultens 17 gard. Blitum minus. 

63. MERCURIALIS non ramosa mas. Mercurialis montana 
spicata G. B: 122. Tourn: 534. Mercurialis sylvestris foemina 
Tabem: II. 256. — [»Mercurialis caule simplicissimo, foliis scabris. 
Crescit in sepibus & nemoribus frequens per Europam, per Sve- 
ciam in Scania & ad acidulas Wiksbergenses in Sudermannia; 
circa Groetteryd in Smolandia. L: Hort. Cliff, p. 461. »]. 

64. MERCURIALIS non ramosa foemina. Mercurialis mon- 
tana testiculata C. B: 122. Tourn: 534. Cynocrambe Matth. 798. 
Mercurialis sylvestris mas Tabem: II. 255. 

65. KALI spinosum foliis crassioribus et brevioribus Tourn: 
247. Kali spinoso affmis G. B: 289. Tragum Matth: 658. Wid 
liafsstranden uti Lamma. 

66. HERNIARIA glabra Tourn: 507. Polygonum minus s: 
Millegrana major G. B: 281. In Uplandia copiose. 

67. PINASTELLA Bill: app. 168. Ecrvisetirm palustre brevi- 
oribus foliis polyspermism [polyspermon] C. B: 15. Limnopence B. 
S. 136. Item in Uplandia. 

68. FUCUS maritimus vel Qvercus maritima vesiculas babens 
C. B: 365. Tourn: 560 [566]. 

ad pag: COMP: EX REGUL: POLYP: ET IRE: 

MONOP: 

69. TROLLIUS Bupp: 149 [ed. II. p. 130]. Helleboro-Eanunculus 
Boerh: [Lugdb. torn. II pars 1 pag. 297]. Helleborus niger, Ranunculi 
folio, fiore globoso majore Tourn: 272. Ranunc: montanus Aconiti 
folio fl: globoso C. B: 182. Elleboroides [Pseudo-Helleborus-Ranun- 
culoides] luteus flore globoso Moris: III. p. 461. s. 12. t. 2. f. 2. 62. Tlieligonum Cynocrambe L: anf. st. p. 993 och 1411 enligt synonym., 
men mahanda snarare Amarantlras Blitum L: p. 990 och 1405; jfr Leche p. 
18, E, Pries Fl. Scan. p. 131. 63. M. perennis mas L: p. 1035 ocli 1465. — 
64. M. perennis femina L:; jfr L: Hort. Cliff, p. 461. 65. Salsola kali L: p. 
222 och 322. 66. H. glabra L: p. 218 och 317. 67. Hippuris vulgaris L: 
p. 4 oeh 6. 68. P. vesiculosus L: p. 1158 och 1626. 69. Tr. europseus L: 
p 655 och 782: jfr. L: Fl. Svcc. (ed. I), sp. 474 och ed. II. sp. 510. 


[Gen. I— III.] PL: IMPERFECTA. [Rajus.] 18 . 

1. CONIPLEA calyci stellato imposita. Fungus pulverulentus, 
Crepitus Lupi dictus, ooronatus et inferne stellatus B: S. [Baji 
Synopsis ed. III. p.] 27 c. fig. [1 tab. I]. Denna fant jag i stor 
myck'enhet uti en liten kola intet langt ifran fjerdingsstolpen pa, 
Palacksbacken utan for Upsala ock gaf konom D. Celsio att in- 
sattia uti Flora TJplandica. 

2. EBINACEITS auriscalpium inflexum referens. Fungus eri- 
naceus esculentus, parvus, pediculo longiore, auriscalpium referens, 
buxei coloris in strobilis Pini eveniens Kram: 146. Denna fant jag 
uti jagare parken wid Upsala utanfor Palacks backen ock gaf D. 
Cbls'io. Tab. IV. f. 2. 

3. ULVA marina tubulosa, intestinorum figuram referens B: 
S. 62. Fucus cavus G. B: 364. J. B: III. 803. Herba cava Imp: 651. 
Wid Ostkamars strand. Wistes Doct. Celsio. 

4. CONFERVA aqvatica geniculata non lubrica Dill: [Cat. p.] 
200. Wid Ulfwa qwarn, gafs D. Celsio. 

5. LICHEN proliferum ex centro. Tab. IV. f. 5. 1. Lvooperdon stellatum L: Spec, plant, (ed. I. 1753) p. 1184; ed. II 
(1763) p." 1653. 2. Hydnum auriscalpium L: anf. st. p. 1178 oeh 1648; 
jfr O. Celsius d. a.: Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium Gatalogus 
(i Acta Literaria et Scient. Svecim Vol. III. 1732) p. 20. 3. U. intesti- 
'nalis L: p. 1163 ooli 1632, jfr L:i Olandska Resa s. 33. 4. ¥ C. reticulata 
L: p. 1165 ock 1635; Celsii Catal. p. 16. 5. L. Pyxidatus j3 L: p. 1151 
oeh 1619. SPOLIA BOTANICA: PLANTS ROSLAGICJJ. 77 

6. ETJCTJS maritinms vel Qvercus maritima foliorum extremis 
tumidis, qvam aliqvi glandiferam vocant G B: 365. Toum: 566. 
Wid Karon ej langt fran Ostnamar. 

7. CHAEA major subcinerea fragilis B: S. 132. Hippuris 
coralloides Bill: 64. Egvisetum fragile majus subcinerum aqvis 
immersum Moris: III. p. 261 [621] s. 15. t. 4. f. 9. 

8. CHAEA minima muscosa. [Cliara major caulibus spinosis.] 
Fl. Upl. Hippuris mtiscosus cauliculis spinulis crebris exasperatis 
sub aqvis repens [Sherardi] Moris: III. 621. Denna med den fore- 
gaende fant jag wid Borstel i Roslagen uti sioen helfc nrycket. [Gen. IV.] HERB: SEMINE MINUTISSIMO 19 . 

9. OPHIOGLOSSUM folio integro. Opbioglossnm vulgatum 
G. B: 354. Toum: 548. Wid Dannemora. [Gen. XXV.] STAMINEiE 20 . 

10. TRIGLOCHIM maritimum fructu breviore et crassiore 
Bupp.- 366. Gramen spicatum alterum G. B: [p. 6]. Wid Upsala 
pa, Kongsangen i sidden 21 (: bine planta maritima aqyarum dulcium 
alumna fieri potest:) Denna skickade D: Martin 22 (: qvi pudor!:) till 
Sheraed ocli fragade namnet, vide Act. Lit. Sv. [Vol. I. p. 343] ocli 
fick till swars Juncago maritima perennis Sherard. 

11. GrEAMEN caninum maritimum spica triticea nostras 
Scheucfo: 5 [6]. Gramen loliaceum radice repente maritimum Toum: 
516. Pa Grasoen wid stranden. 

12. GRAMEN spica Briza; majus C. B: [Bin. p.] 9. Brod. 19. 
Moris: III. 205. Gramen loliaceum, altissimum, spica Brizee pree- 
longa [perlonga], aristis brevibus donata Toum: 517. Emallan 
Dannemora ock 23 pa en liten udde. 

13. GRAMEN arundinaceum panicula molli spadicea majus 
0. B: 7. Sch: 112 [122]. Pa Grasoen. 

6. P. vesiculosus p L: anf. st. p. 1158 och 1626. 7. Ch. tomentosa L: p 
1156 och 1624. 8. Ch. hispida L: p. 1156 och 1624. 9. O. vulgatum. L: p 
1062 och 1518. 10. Triglochin maritimum L: p. 339 och 483; jfr L: Flor 
Lapp. p. 98 sp. 135 ,S och K. Vet. Akad.-s Handl. 1742 s. 146—151 

11. Elymus arenarios L: p. 83 och 122, jfr L: Fl. Lapp. p. 22. sp. 34. 

12. Bromus pinnatus L: p. 78 och 115; jfr K. Vet. Akad.-s Handl. 1740 
s. 302. 13. Arundo Oalamagrostis L: p. 82 och 121. SP0LIA BOTANICA: 14. GRAMEN paniculatum odoratum C. B: 3. Schench: l } ? 
Gramen Mariee Borussorum Loesel: p. Ill fig. 26. Pa Roslagske. 
resan 24 . 

15. GRAMEN spicatum folio aspero staminibus ex cgerule 
purpurascentibus Sch: 301. In vulgari stamina alba sunt. Pa Ros- 
lags resan. 

16. GRAMEN [CYPERIODES] polystachyon, fiavicans, spieia 
[brevibus], prope summitatem caulis Tourn: 530. Sch: 430. Gramen 
Cyperoides polystachyon, fiavicans, spicis brevibus, prope sumnii- 
tatem caulis Raj: Hist: [torn. II. p.] 1294. Finch: Phyth. Tab. 
XXXIV fig. 5 optima. Pa Kongsangen. 

17. CYPERUS panicula sparsa, e specis longioribns, tenui- 
oribus, teretibus composita Sch: 398. Cyperus vulgatior panicula 
sparsa Tourn: 529 [527]. Gramen Cyperoides panicula sparsa majus 
G. B: 6. Wid Karoen copiose pa ett stalle. [Gen. V.] PL: FLORE IMPERFECTA 25 . 

18. POTAMOGETON compressum. Potamogeton [Potamogi- 
ton] caule compresso, folio Graminis canini R: S. 149. Tourn: 233. 
Wid Borstel [Borstil]. 

19. POTAMOGETON pusillum fluitans Bocconi Moris: [torn. 
II pag.] 588 s. 5. t. 29. f. 9. Wid Karoen. 

20. POLYGONUM maritimum latifolium maximum. Pa GrasOen 
wid stranden. An varietas vulgaris? [Gen. VI] AGGREGATE PLANIPETAL^ 2fi . 

21. HIERACTUM montanum (: palustre melius:) latifolium 
glabrum minus C. B: 129. Tourn: 471. Wid Dannemora in uligi- 
nosis. 14. Holous odoratus L: anf. st. p. 1048 och 1485. 15. Dactylis glomerata 
L: p. 71 och 105. 16. Carex pallescens L: p. 977 och 1386. 17. Scirpus mari- 
timus § L: p. 51 ocli 75. 18. P. compressum L: p. 127 och 183; jfr 
E. Ekies Novitiw Floroe Svecicce ed. II Londini Goth. 1828 p.| 44 — 46. 
19. P. marinum L: p. 127 och 184; jfr E. Eries Nov. Fl. Svec. ed. II p. 
52—56. 20. ? P. aviculare y L: p. 362 och 520 jfr L: FL Lapp. p. 116 
sp. 153. § L 21. H. paludosum L: p. 803 och 1129; jfr G. H. Th. Plie- 
ningee: J. G. Gmelini Rdiquias quce supersant commercii epistolici cum 
Carolo Linmio, Alberto Hallero et aliis, Stuttgartise 1861. 8:vo, p. 31. PLANTS ROSLAGIC^E. 79 [Gen. XII.] STELLATE. 

22. ASPERULA foliis angustis. Rubeola vulgaris qvadrifolia 
lams floribus albis. Town: 130. Pa Lilieholmen ej langt fran 
Upsala. 

[Gen. XIV.] VERTICILLAT^E. 

23. SCUTELLARIA folio non serrato Riv: [mon. irr. tab. 77]. 
Cassida repens floribus cseruleis uno versa dispositis Johren: 48. 
Wid Norby abrftd. 

24. GARDIACA flore albo Tourn: 187. Wid Waxala. [Gen. XV.] POLYSPERMY 27 . 

25. PLANTAGO maritima, major, tentiifolia Tourn: 127. Coro- 
nopus maritima major C. B: 190. 

26.^ PLANTAG-0 maritima major, tenuifolia, foliis ab interna 
parte sicut Orcliidis species queedam maculis adspersa. Denna med 
den foregaende, af hwilken hon ar allenast en varietet, har iag 
funmt wid Grasoen. Tab. IV. fig. 4. 

27. RANUNCULUS erectus acris flore viridi. Variatio vul- 
garis. Flores woro aldeles grona. Pa Roslagiska resan. 

[Gen. XIX.] MONOPETAL.E VASCULIFER^. 

28. CAMPANULA pratensis flore conglomerate C. B:94 Tourn- 
110. Wid Lcifstad. 

29. SAMOLUS valerandi [J. B: III. 791], Tourn: 143. Ana- 
gallis^aqvatica, folio rotundo, non crenato C. B: 252. Wid stran- 
den pa Karoen. i e!'r •, ^ ™ a L: anf ' St p - 104 och 16 °- 23 - Sc - tastifolia L: p. 599 
och 83a; jfr G. Wahlbnbers Flora Upsaliensis, Ups. 1820. 8:vo p 205 

A\ oTT ° ardiaCa L: P - 584 ° 0h 817 ' 25 ' PL maritima L: p. 114 och 

It/ I ;7n al ' - £ d £ n f6l ' eg - ; jfr FL La W- B P- 6 3 a. 27. E. acris var. L: p. 

f?f °°l III ^ °- g Iomerate L: P- »66 och 235. 29. S. valerandi I, p. 
171 och 243. J 80 SPOLIA BOTANICA: 30. GLAITX maritima C. B: 215. Tourn: 88. Glaux latiore 
folio Tlmringiaca C. B: 215. Cum antecedente. 

31. VEEOISTICA spicata longifolia Tourn: 143. Lysimachia 
spicata cserulea G. B: 246. Folia autem in nostra longiora et an- 
gustiora, qvam in figuris demonstrantur. Wid Oregrunds hafs- 
bradd. 

32. VERONICA pratensis serpyllifolia flore candido. [Vero- 
nica minor foemina flore candido] Tabern: II. 101. [Veronica pra- 
tensis, serpillifolia G. B: Pin. 247.] Wid Dannemora grufwa pa 
barget. 

33. VEEONICA humilis erecta montana flore parvo cseruleo 
Dill: [Cat. p.] 47 N. pi. spec. 38 c. descript. Alsine triphyllos cterulea 
foliis minoribus G. B: 250. Hie conjugit C. B: duas plane diversas 
plantas. Ubiqve in Uplandia. Tab. IV. f. 1. 

34. PEDICULAEIS maxima Svecana, oris rictu clauso. Scep- 
trum Carolinum flore aureo magno, rictu sangvineo Budb: f. Act. 
Lit. Sv. 1720 p. 100 et Lap. III. dedicationi inserta, ubi figura. 
Denna ar pa 2:ne stallen mig blefwen wist af Doct. Celsio, som 
forsta gangen reste till den andan 5 mibl 28 . 

35. SQVAMAEIA Biv: m. irr. [tab. 89]. Anblatum flore e 
ruffo [rufo] candicante Tourn: Coroll. 48. Orobanche radice dentata 
major C. B: 88. Dentaria major Matth: 621. Denna fant jag wid 
Dannemora. 

36. MELAMPYNUM floribus minoribus. Ubiqve cum Melamp. 
luteo latif. C. B: [Pinax p. 234], a qvo paucis differ! vide Descr. 
in Fundam. Bot. [Gen. XXL] TETRAPETAL.E 29 . 

37. AMBROSIA campestris repens G. B: 138. Nasturtium 
sylvestre capsulis cristatis Tourn: 214. Wid Upsala. m [Item] in 
Scania copiose. 30. Gl. maritima L: anf. st. p. 207 ocli 301. 31. V. maritima L: p. 10 
ocli 13. 32. V. serpyllifolia L: p. 12 ocli 15. 33. V. vera a L: p. 14 och 19: 
jfr »Plantce ScanensesD p. 70 n. 26 harofvan. 34. P, Seeptrum Carolinum L: p. 
608 ooli 845. 35. Latlirsea Squamaria L: p. 606 ocli 844. 36. M. sylvaticum 
L: p. 605 och 843; jfr Cblsii Cat. p. 32, L: El. Lapp. sp. 240 (3 ocli FL Sv. 
(ed. I) sp. 514, ed. II sp. 549. 37. Cochlearia Coronopus L: p. 648 och 
904; jfr L: Hon. Cliff, p. 332. PLANTS R0SLAGKLE. 81 

[37Vo.]) 30 - 
[37%.] I 

[Gen. XXIL] PAPILIONACE^E 81 . 

38. CRACCA sylvatica, rotundifolia, floribus ex albo variis 
Hupp: [ed. II. p.] 212. Vicia perennis, multiflora, spicata major, 
floribus albis, lineis coeruleis notatis Moris: II. 60. Vicia multi- 
flora maxima perennis tetro odore, floribus albent'ibus, lineis cseru- 
leis, striatis Pluck: Phyt. LXXI. fig. 1. 

39. CBACCA eadem fl. albo. Wid Dannemora cum ante- 
cedente. 

[Gen. XXIII.] PENTAPETAL^E VASCULIFER.E. 

40. SAXIFRAGA verna, annua, humilior Town: 252. Sedum 
tridactylites tectorum C. B: 285. Wid Dannemora machin pa barget. 

41. SPERG-ULA maritima [flore parvo, cseruleo, semine vario 
Dill: C. G. App. 30]. Fl. TJpl. [p. 40]. Alsine spergulse facie, 
media C. B: 251. Tourn: 244. Wid Oregrunds liafsstrand. 

42. LYCHNIS annua, minima, flore carneo, lineis purpureis 
distincto Tourn: 338. Caryophyllus minimus muralis G. B: 211. 
Wid landswagen wid Wasteras. 

43. VIOLA martia palustris, rotundifolia, glabra, flore majore 
subceeruleo. Wid Dannemora. Tab. III. f. 2. [37 Y 2 .] »Draba canle ramoso folioso, foliis dentatis Fl. Lapp. 254. Draba 
alpina Mrsuta Cels: Ups. [Catal. p.] 16. Alysson alpinum Polygoni folio inoano 
Tournef: Inst. 217. Bursa pastoris alpina Mrsuta Bauh: Pin. 108. Prodr. 
51. t. 51. — In alpibus lapponiois communiter exacte respondet figurse 
Bauhini in prodronao; & ibi ssepius perennat; Upsaliae major evadit & 
annua communiter est, ut in tectis Upsalite autiquse, collibnsque sepulchra- 
libus ad Upsaliam antiquam, & in collibus Luthagen ad latus urbis Upsali- 
ensis». L: Hort Cliff, p. 334. = Dr. incana L: Spec. PI. p. 643 och 897. 
[37 3 / r ] »Caed amine foliis pinnatis, pinnis laciniatis. Cardamine annua, exiguo 
flore Tournef: Inst. 224. Sisymbrii Cardamines species qufedam insipida J. Bauh: 

Hist. II. p. 886. — Orescit in Svecia circa Carlberg prope Holmiam». 

L: Hort. Cliff, p. 336. = C. impatiens L: Spec. PL p. 655 och 914. 
38 och 39. V. sylvatiea L: p. 734 och 1035; jfr L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 603 
ed. II. sp. 650. 40. S. tridactylites L: p. 404 och 578. 41. Arenaria rubra 
P marina L: p. 423 och 606. 42. Gypsophila muralis L: p. 408 och 583. 
43. V. palustris var. L: p. 934 och 1324, jfr L: FL Lapp. p. 227 sp. 278 y. 
C. Linncei Ungdomsarbeten. 6 SP0LIA BOTANICA: [Gen. XIX: 4.] PENTAPETALOIDES 82 . 

44. CENTAUBIUM maritimum florum laciniis obtusis Tab. 
III. f. 3. [Gen. XXIV: 4.] BULBOS.E 33 45. ALLIUM montanum capite rotundo C. B: 75. Tourn: 384. 
Pa Grasoen ofwer i bargen. [Gen. XXIV: 7.] BULBOSIS AFFINES 34 . 

46. MONORCHIS. Orchis odorata moschata s: Monorchis 0, 
B: 84. Orchis pusilla pallide odorata s: VI: ta Clus: Pan. 234 [239]. 
Orchis coleo unico s: Monorchis fiosculis pallide viridibus Loesel: 
184. f. 61. Pa Grasoen copiose. Tab. IV. f. 3. [»Upsalise in Svecia 
eandem legit Cel. 0. Cblsius». L: Hort, Cliff, p. 4291. [Gen. XXI: 7. TETRAPETAL^ SILICULOS.E & 
SILIQUOS^E. ANOMALY] 35 . 

47. HYPOPITHYS [HYPOPITYS] Bill: N. pi. gen. [p. 134. 
t. VII.] Orobanche qyee Hypopitys [Hypopytis] dici potest C. B: 
351 [88], Uti jagtparken wid Upsala. Ploret julio. 

Alia desse ofwanstaende Eoslagiska orter har jag forst uti 
Upland upfunnit. 

Alia desse hafwer jag comunicerat D. Celsio att insattia uti 
sin Flora Uplcmdica. 

Doch tages bar undan Ophioglossum, Triglochim et Hypopithys 
med Scept. Carol., som D. Celsius funnit fore mig. 

44. Gentiana 9 L: Hort. Cliff, p. 81.; (= Erythrsea litoralis E. Feies' 
Nov. Fl. Svec. (ed. I) p. 29, 101 & ed. II p. 72.) — Jfr N:ris 4 ooh 
5 under afdeln. II zPlantce Scanensesv. 45. A. rotundum L: Spec. pi. ed. 
II p. 423 efter synonym.; men har torde snarare afses A. Schoenoprasum 
L: p. 301 ooh 432; jfr L:i Oldndsha Besa s. 53, E. Fries i Botanisha No- 
tiser 1842 s. 25 och 1844 s. 11 samt C. Haetman Bot. Not. 1845 s. 148. 
46. Ophrys Monorchis L: Spec. pi. (ed. I) p. 947, ed. II p. 1342, jfr L: 
Hort. Cliff, p. 429. 47. Monotropa Hypopithys L: p. 387 och 555; 'jfr G. 
Wahlenbeeg Fl. Upsaliensis p. 142. PLANTS ROSLAGHLE. 83 

[Senare tillagg.] ARBORES. [CI. XXVIII. ARB. APETAL^E]. 

48. SALIX angustifolia alpina tota argentea Rudb: f: Act. Lit. 
S. 1720 s. delineat. vivam. 

[APPENDIX.] 

DALEKARLIC^l 36 . 

1. NAPELLUS vulgaris kortcnsis circa Eahlun. 

2. UTRICULARIA nectario gibbo. 

3. NAPELLUS vulgaris hortensis waxer i Eablun wid Risoehln ; 
plockas arligen bort, att ej getter el:r kor fa ata konom, ty de do 
dar af. teste vulgo ibidem. 

4. CISTUS oelandicus. 

5. ISATIS Aboe. 

6. GENTLANA WgotL 

7. VISCUS Wesman: Kungsokr, Sela o i Malaren. 

8. LITHOSPERM: Kofsa. 

9. CAMPANULA a'caole missa. [CAMPANULA maxima fo- 
liis latissimis fiore ceeruleo Tourn: 108. C. B: 94. (= C. latifolia 
L: Fl. Sv. SSp.pl). — »Campanula pulckra, a Tossano Carolo missa 
J. B: II. 807. bujus varietas tanttim est. Caroli Linn^i Hortus 
Uplandicus 1730. Mss. Linn, in Soc. Linn. ■ — »Ego eandem in 
Svecia ad acidulas Wicksbergenses in nemoribus copiosam legi». 
L: Hort. Cliff, p. 64.] 

10. DATURA. 

11. SAMBUCUS Scaniae. 

12. TITHYMALUS oelandicus s: frutescens. 48.? S. Lapponum L: Spec. pi. (ed. 1) p. 1019 och ed. II p. 1447. 

[APPENDIX.] 

1 & 3. Aconitum Napellus L: anf. st. p. 532 och 751. 2. U. minor. L. p. 18 
och 26. 4. C. oelandicus L: p. 526 och 741. 5. I. tinctoria L: p. 670 och 936. 
7. Viscum album L: p. 1023 och 1451. 8. L. officinale L: p. 132 och 189. 
9. ? C. latifolia L: p. 165 och 233. 10. D. Stramonium L. p. 179 och 255. 
11. ? S. nigra L: p. 269 och 385. 12. Euphorbia palustris L: p. 462 och 662. 
[Betula nana L: Species Plantarum (ed. I) p. 983, ed. II p. 1394. 
Se sid. 66 n. 46.] [Kg. 1. Plantago uniflora L: Spec. PI. (ed. I) p. 115, ed. II p. 167. 

Se sid. 41 n. 3 & sid. 61 n. 8. 
Fig. 2. Subularia aquatics L: Sp. PL (ed. I) p. 642, ed. II p. 896. 

Se sid. 62 n. 15. 
Kg. 3. Ranunculus reptans L: Sp. PL (ed. I) p. 549, ed. II p 773 

Se sid. 63 n. 25.] 
[Eig. 1. Gentiana Centaurium (3 var. L: Spec. Plant, (ed. I) p. 229, ed. II 

p. 332. — (Erythraea pulchella E. Eries Flora Scanica p. 42.) — Se sid. 

30 n. 8 & sid. 67 n. 4, 5. 
Eig. 2. Viola palustris var. L: Sp. PL (ed. I) p. 934, ed. II p. 1324 — 

Se sid. 64 n. 33 & sid. 81 n. 43. 
Eig. 3. Gentiana 9 L: Hort. Cliff, p. 81. — (Erythraea litoralis E. Feies 

Nov. Fl. Svec, (ed. I) p. 29, 101 & ed. II p. 72.) — Se sid. 82 n. 44.] 
[Kg. 1. Veronica verna L. Spec. Plant, (ed. I) p. 14, ed. II p. 19. 

Se sid. 70 n. 26 & sid. 80 n. 33. 
Kg. 2. Hydnum aurisoalpium L: Sp. PL (ed. I) p. 1178, ed. II p. 1648. 

Se sid. 76 n. 2. 
Fig. 3. Ophrys monorchia L: Sp. PL (ed. I) p. 947, ed. II p. 1342. 

Se sid. 82 n. 46. 
Kg. 4. Plantago maritima var. L. Sp. PL (ed. I) p. 114. ed. II p. 165. 

Se sid. 79 n. 26. 
Fig. 5. Lichen pyxidatus (3 L: Sp. PL (ed. I) p. 1151, ed. II p. 1619. 

Se sid. 76 n. 5.] Forklaringar och anniarkningar. 

1 »0, hvilken underlig kraft oss drager till fadernejorden, 
Hon, hvilkens ljufva behag aldrig forglomma man kan.» 

Ovidius Lib. I e Ponto Eleg. IV. v. 35, 36. 

Hum innerligt Linnaeus var och blef fastad vid detta »solum natale», fram- 
lyser, sa snart bans tankar foras dit. Se hans Flora Lapponiea p. 272, 
Olandska och Gotlandsha Resa s. 315— 319. SMnsJca Besa s. 45 ooh 416 — 
420 saint i brefven till syakonen 1763 22 / 3 och 1768 l /\, tryckta i Gael ton 
Linnes Svenska Arbeten b. 2. Sthlm 1880 s. 94—96 ooh 104—107. Lif- 
ligast skildrar han dessa kanslor i »Kesorna». Pa hemresan fran Oland be- 
soktes d. 8—13 Aug. 1741 Stenbrohult »wid stranden af den stora sion Mooklen, 
som hiir gar in med en stor wik ooh formerar en den angenamaste situation.. 
De hoga Ahlar forhindra watnet, at ahrligen bortsMara landet, dar de waxte i 
sielfwa wattenbrynen. Tragarden, som min far, Kyrkoherden Her Nils 
Linmsus, har anlagt, hade flere slags orter, an nagon tragard i Smaland haft, 
och denne tragard har med modermiolken inflammerat min hog med en out- 
sliickelig karlek til orter. Orter waxte wildt wid Stenbrohult en hel hop, som 
eljest iiro ganska sallsynta i Swerige, jag hade mitt noje at besoka de'm pa. 
samma stallen, som jag med dem sjelf upwuxit. — Eashults Sodre gard hade 
jag sist lust at se, forr an jag qnitterade deuna ort, emedan jag honom sedt 
hiir i werlden aldraforsb. — Under nedresan till Skane kom L. 15 Maj 
1749 till Stenbrohult. »Hiir fant jag», sager han, »foglarna [foraldrarna] 
utoddde, boet upbrant och ungama forskingracle, at jag nappeligen igenkande 
det _ mm, der jag sjelf blifwit utklakt. Jag tyekte mig se campum, ubi olim 
Troja, pa det stallet der min salig Fader Kyrkoherden Nils Linnaeus anlagt 
den tragarden, som fordom bliinkte af de raraste orter i Swerige, hwilken en 
haftig wad eld aldeles forstort [natten till den 20 April 1746]," forr an tiden 
honom bartrykte, forledit ar d. 12 Maji.» [Modren dog redan d. 6 Juni 1733.] 
»Mina ungdoms nojen, de raraste waxter, som waxa wildt pa denna ort, hade 
ej hunnit annu framkomma». — Den 6 Aug. pa atervagen sag L. faderne- 
hemmet for sista gangen. I forkanslan deraf sager han ock: »Blomstren, mina 
ungdoms leksyskon wid Stenbrohult jamte Moklens strander, bad jag nu fara 
wal. Den lilla Comus herbacea (PL [Svecia ed. I 1745 sp.] 132) fiignade 
mig har mycket, som sedermera up at landet ioke garna fins i Smaland. Lyco- 
podium clava singulari (PI. 862), stod annu wid stranderna af sodra hage, 
cndast pa de stallen, som om wintern ofverswammas af sj5n Moklen. Ilagraset 
(PI. 268) holt sig annu i Pahushalan. Serpillum (PI. 477), som min Pader 
planterat pa de skarpne baekar wid waderqwarne-backen, lyste annu med sina 
blommor. Dortmanna (Fl. 714), Elatine (Fl. 327), Plantago monanthos (PI. 89 

128), Scirpus minimus (El. 43), Spongia (TBI. 1132), Fontinalis (El. 866) 
tackte stranderna under wattnet». 

De tradgardar, hvilka fadren, en for sin tid och sitt stand ovanlig blomster- 
alskare, anlagt forst i Eashult och sedan i Stenbrohnlt, hafva genom sonen, 
som der »med modersmjolken fait en outslacklig karlek till 6rter», blifvit verlds- 
beryktade. Nu mer vet man om dem i Stenbrohult knappast mer, an hvar 
de fordom funnits. Skal torde derfore vara att inrymma plats bland Linn^ei 
ungdomsarbeten iifven at bans »ADOXIS STENBEOHULTENSIS» eller for- 
teckning ofver tradgardens i Stenbrohult vaxter, upprattad 1732, hvilken i ett 
af bonom sjelf handskrifvet, men beklagligtvis ofullstandigt exemplar forvaras i 
Kongl. Vet. Akad:s bibliotek. 

Sin kannedom om Smalands vilda vaxter bar L. i tryek meddelat, utom i 
siiia sa kallade »Eesor», dels i sin »Samling af Et Hundrade Waxter upfundne 
pa Gothland, Oland och Smaland:) i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar for ar 1741 s. 179—210, dels i 4 kap. »Om Smalands Natural- 
Historia» s. 20 — 23, hvilket kapitel L. nedskref pa Sam. Eogbeiigs begaran i 
demies »Historisk Beskrifning om Smaland, tryckt i Carlseroua 1770, forst 
10 ar efter Eogbeegs dod. Ur dessa, jemte nagra andra, kallor bar samman- 
forts foljande forteckning ofver de » waxter i Smaland upfundne», hvilka L. i 
sina tryckta arbeten sarskildt och senare angifver for sin fodelsebygd, men 
hvilka ej aro upptagna i de bada ofvan lemnade katalogerna af ar 1728 
och 1729: 

Scirpu,s acicularis L: Spec, plant, ed. II p. 71; Fl. Lapp. p. 272 och 

Skdnska Resan s. 417. 
Scirpus lacustris L: Sp. p. 72; Fl. Lapp. p. 272 och Smal-.s Beskr. kap. 

4. s. 21. 
Poa aquatica L: Sp. p. 98; »wid Husaby jarnbruk» K. Vet. Akad.s Handl. 

1741 s. 185. 
Arundo phragmites L: Sp. 120; Fl. Lapp. p. 272, Smals Beskr. s. 21. 
Potamogeton natans L: Sp. p. 182; Fl. Lapp. p. 272, Smaks Beskr. s. 21. 
Campanula persicifolia L: Sp. pi. (ed. I) p. 164; »Creseit in Svecia 

Wexionife inque monte Oesterbys Hort. Cliff, p. 65. 
Hedera Helix L: Sp. pi. ed. II p. 292; »i Hallaryd socken» Fl. Suec. 

och Smdl.-s Beskr. s. 21. 
Thesium alpinum L: Sp. p. 301; Skdnska Eesan s. 22 under den orik- 
tiga genusbestamningen Stellera, »wid Noteback uptackt af Mag. 
Kallenbeeg» Smdl.-s Beskr. s. 21, jfr L: Fl. Svee. ed. II sp. 211, 
der denna vaxt oratt hanfores till arten Linophyllon. 
Cicuta virosa L: Sp. p. 366; Glands Resan s. 321. 
Juncus squarrosus L: Sp. p. 465; »per Smolandiam frequens» L: Fl. Sv. 

ed. II sp. 302, jfr Smdbs Beskr. s. 22. 
Alisma Plantago aquatica L: Sp. p. 486; Ol.-s R. s. 321, Smdhs Beskr. 

s. 20. 
Elatine Hydropiper L: Sp. p. 527; Stenbrolmlts prestgard »wid stranderna* 

Ohs R. s. 316, Sis. R. s. 417, Smdhs Beskr. s. 21. 
Spergula arvensis L: Sp. p. 630; Smdhs Beskr. s. 20. 
Lythrum Salicaria L: Sp. p. 640; Smdhs Beskr. s. 20. 
Eeseda Luteola L: Sp. p. 643; K. Vet. Akad.-s Handl. 1741 s. 195. 
Nymphtea lutea L: Sp. p. 729; Smdhs Beskr. s. 21. 90 Nymphaea alba L: Sp. pi. ed. II p. 729; Sm&ks Beskr. s. 21. 

Trollius europaeus L: Sp. p. 782 ; »ad pagum Slatthult in Stenbrohult & 

alibi* L: Fl. Sv. 
Nepeta Cataria L: #/>. p. 796; Ohs E. s. 321. 
Galeopsis Tetrahit L: Sp. p. 810; Smdl.-s Beskr. s. 20. 
Marrubium vulgare L: 5p. p. 816; Ohs R. s. 321. 
Thymus Serpyllum L: <S£>. p. 825; Sk. R. s. 417. 
Dracocephalum Buyschiana L: <Sp. p. 830; »in pratis Huhlu paroeciae Hwit- 

landae in Smolandia, H. Bark» L: Fl. Sv. ed. II sp. 537. 
Lepidium sativum L: Sp. p. 899; »ad rudera arcis Westervicensis» L: Fl. 

Sv. ed. II sp. 571. 
Brassica campestris L: Sp. p. 931 ; »inter segetem aestivam frequens vitium 

in Smolandia» L: FL Sv. (ed. I) sp. 546, ed. II sp. 608; jfr Smahs 

Beskr. s. 20. 
Scorzonera humilis L: Sp. p. 1112; K. Vet. Akad-.s Handl. 1741 s. 203, 

Smahs Beskr. s. 22. 
Carduus heterophyllus L: Sp. p. 1154; Fl. Sv. (ed. I) sp. 657, ed. II 

sp. 721, Smdl.-s Beskr. s. 22. 
Carduus acaulis L: Sp. p. 1156; inter Juneeopiam & Wadstenam Fl. Sv., 

jfr Smahs Beskr. s. 22. 
Artemisia vulgaris L: Sp. p. 1188; »frequens Vitium Agrorum Smolandiae» 

L: Fl. Sv. ed. II sp. 731. 
Senecio svlvatieus L: Sp. p. 1217; »ad Wrikstad in pratis sylvosiss L: 

Fl. Sv., Ohs R. s. 326. 
Chrysanthemum segetum L: Sp. p. 1254; »Waxte uti akren wid Stenbro- 

hults Kyrka i Smoland» K. Vet. Akad:s Handl. 1741 s. 207. 
Matricaria suaveolens L: Sp. p. 1256; >un areis ad pagos Stenbrohult Smo- 

landice» L: Fl. Sv. ed. II sp. 766. 
Ophrys cordata L: Sp. p. 1340; wid Kronobergs Slott pa rudera» Smahs 

Beskr. s. 22. 
Sparganium natans L: Sp. p. 1378 1L: Fl. Lapp. p. 272 ooh Smahs 

Myriophyllum spicatum L: Sp. p. 1409] Beskr. s. 21. 
Carpinus Betulus L: Sp. pi. (Bd. I) p. 998; »Afwen-Bok eller Carpinus 

waxte mycket i sodra Wangs [Stenbrohults prestgard] Ohs R. s. 316, 

»allman i Skane gar foga ofwer Stenbrohults sookns Smahs Beskr. s. 21. 
Viseum album L: Sp. pi. ed. II p. 1451; »in Smolandia Sunnerboensi 

paroeeiae Wittaryd» L: Fl. Sv., jfr,, Smahs Beskr. s. 22. 
Humulus Lupulus L: Sp. p. 1457; in sepibus Smolandias rarius L: Fl. Sv. 
Mercurialis perennis L: Sp. p. 1465; »i Sunnarbo* Smahs Beskr. s. 22. 
Taxus bacoata L: Sp. p. 1472; »in maritimis Smolandiee* L: Fl. Sv. 
Eqvisetum fluviatile L: Sp. p. 1517; Smdl.-s Beskr. s. 21. 
Osmunda regalis L: Sp. p. 1521; »Safsa-Buske i Wirestad Socken pa en 

liten holme uti Fanhults a» Sk. R. s. 40, jfr Smahs Beskr. s. 21. 
Pilularia globulifera L: Sp. p. 1563; »wid Dio a» [Stenbrohults s:n] Smahs 

Beskr. s. 21. 
Isoetes lacustris L: Sp. p. 1563; »Calamistrum Fl. \_Sv. ed. I sp.] 996 i 

sion Mocklen ej langt fran landet» Ohs R. s. 316, Marsilea L: Fl. 

So. (ed. I) sp. 996; jfr Sk. R. s. 417—420. 91 

Lycopodium inundatum L: Sp. pi. ed. II p. 1565; ad littora lacus Mocklen 
Smolandise, prope uatale Stenbrohult, versus Sora hagen, locis sabulosis 
It. Scan. 417» L: Fl. Sv.; »wid stranden af Gasoen» Ohs R. s. 316. 

Fontinalis antipyretica L: Sp. p. 1571: Sk. R. s. 417. 

Jungermannia epiphylla L: Sp. p. 1602; »Hypophyllum waxer i Smoland 
allman -pa Sidlanta angar eller wid grafwar» K. Vet. Akads.-s Handl. 
1741 s. 209, »Jungermannia hypophyllum Fl. [Svec. ed. I sp.] 930 
wid qwarnbacken [Stenbrohults prestgard] med stamina nog tydelige 
denna tiden [Aug. 9] aldrig tilfome af nogon miirkte» Ol:s R. s. 
316, jfr Westg. Resan s. 213. 

Jungermannia pinguis L: Sp. p. 1602; »in paludibus Smolandise ad Stenbro- 
hult in Maen» L: FL Sv. (ed. I) sp. 929 ed. II sp. 1048. 

Blasia pusilla L: Sp. p. 1605; K. Vet. Akad:s Handl. 1741 s. 209. 

Eiocia minima L: Sp. p. 1605; »Waxer dar watnet, som stadt ofwer 
wintren uttorkats, sasom wid Nydala och Stenbrohult i Smoland » 
E. Vet. Akad-.a Handl. 1741 s. 209, xin Smolandias pascuis, ubi 
acpse per liyemem stagnarunfa L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 934 ed. II sp. 
1054, »Riccia under B6kerna» Ol:s R. s. 316. 

Lichen Fagineus L: Sp. p. 1608; »in trunois Pagorum Smolandise» L: Fl. 
Sv. ed. II sp. 1066, jfr Sk. R. s. 59. 

Lichen Carpineus L: Sp. p. 1608; »in Carpini truncis per Scaniam & 
partem Smolandiae L: Fl. Sv. ed II sp. 1067, jfr Sk. R. s. 47. 

Lichen pulmonarius L: Sp. p. 1612; spraesertim in fagetis Smolandise & 
Scania3» L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 960 ed. II sp. 1087. 

Lichen jubatus L: Sp. p. 1622; prsesertim in Fagetis Gothicis» L: Fl. 
Sv. (ed. I) sp. 986 ed. II sp. 1124. 

Lichen vulpinus L: Sp. p. 1623; »in Smolandia frequens L: Fl. Sv. (ed. 
I) sp. 990 ed. II sp. 1129. 

Lichen floridus L: Sp. p. 1624; »in Smolandise & Scanise Fagetis L: Fl. 
Sv. (ed. I) sp. 991 ed. II sp, 1130. 

Hydnum auriscalpium L: Sp. p. 1648; »in svlvis Smolandise* L: Fl. Sv. 
(ed. I) sp. 1100 ed. II sp. 1260. 

Phallus impudicus L: Sp. p. 1648; »wid Wexio ahr 1740 uti en mager 
ock mossig Jordman» J. Eothmax K. Vet. Akad:s Handl. 1742 s. 
19 och 20 tab. 2 fig. 1, sin Smolandia» L: Fl. Sv. (ed. I) sp. 
1101, ed. II sp. 1261. 

Lycoperdon Carpobolus L: Sp. p. 1654; »ofwanfor Jonkoping» Smabs 
Beskr. s. 21. 

t 

2 Jfr »Egenhandiga Anteckningarx- s. 10, 11 och 103. Der namnas at- 
minstone tva larjungar, Beszelius och Eetzius. — Mathias Benzelius 1. 
Benzelstjehna, fodd 1713 8 9 i Upsala, son af teol. prof, i Lund slutl. erke- 
biskopen Jakob Bexzelius, blef slutl. ofverpostdirektor och statssekreterare, dod 
1791 n / 3 i Stockholm. — Nils Eetzius, fodd 1712 17 / 4 , systerson till biskopen 
i Lund And. Eydelius, i hvars hus den faderlose uppfostrades, blef fil. & med. 
dokt., provincial medikus ofver hela Skane, dod 1757 n j 1 i Christianstad. 

3 Eesan rackte fran sista dagarne af Juni till och med den 9 Juli, utom 
en eller annan dag for aterresan till Upsala. Jfr Linn^i har forut intagna 
Vita s. 6—8 och 20 noten 60. 92 

4 i Granfjaxden. 

5 Joseph Pitton de Tournefort foddes i Aix (Provence) den 5 Juni 
1656. Ainnad af sin fader till det andliga standet, for hvilket han dock icke 
hyste nagon forkarlek, utbytte han efter dennes dod (1677) studiet af kyrko- 
faderne mot det af patres medicorum et botanicorum, bereste sodra Prankrike, 
Pyreneerna och Savoyen, besokte kogskolorna i Montpellier och Barcelona samt 
blef vid 27 ars alder professor i botanik och forestandare for den kungiiga 
tradgarden i Paris. Foresprakare till denna tidiga befordran var hans fore- 
tradare, arkiater Guido Crescentius Fagox. Efter resor i Spanien, Portugal, 
Holland och England for att rikta den kungiiga tradgarden med naturalster, 
utrustades T. ar 1700 af Konung LUDVIG XIV att i sallskap med en Tysk 
lakare An dr. Gundelsheimer och en Fransk malare Cl. Aubriet genomforska 
Grekland och Mindre Asien. Med rikt byte atervande T. efter tvenne ar till 
Paris for att ordna och beskrifva sina samlingar. Prukten haraf blef »Corol- 
larinm Institutionum Rei Herbaria, in quo plantse 1356 in orientalibus regi- 
onibus observatse recensentur et ad genera revocantur» Lutetias Parisiorum 1703, 
hvilket utgafs sasom appendix till nndra (1700) och tredje (1719) upplagorna 
af hans sekulararbete yJnstitutiones Rei Herbaria!-) (1 Vol. text och 2 Vol. 
planscher i 4:to). Redan ar 169-1 hade nemligen detta arbete utkommit under 
titel: -aElementa Botanica s. Methodus plantas cognoscendh Parisiis 8:vo. — 
Innan han annu hunnit till trycket befordra sin ^Relation d'un voyage du 
Levant fait par ordre du Roh (den ntkom i 2:ne band i 4:to Paris 1717 
samt ofversattes pa Engelska London 1718. 4:to och Hollandska Amsterdam 
1737. 8:vo), hade han, da hans hastar skyggade och vagnen slungades mot en 
vagg, nastan krossad framdragits ur spillrorna och efter 5 a 6 manaders svara 
plagor dott i Paris d. 28 Nov. 1708. — Tournefort gjorde inom botaniken 
revolution genom sitt ofvan namnda systematiska arbete, hvari han fordelade 
vaxtema i 22 klasser efter blomkronans nar- eller franvaro samt efter dess 
form. Hans fornamsta fortjenst var dock faststallandet af genusbegreppet och 
just derfor vann och bibeholl han sa lange och sa, allmant erkannande. Art- 
begreppet var deremot ej klart for honom, han sammanblandade arter och af- 
arter samt gaf ofta de senare lika vigt i systematiskt hanseende som de forra. 
Derjemte bar man med skal forebratt honom, att han i sitt system holl fast 
vid de gamles sarskiljande af vaxterna i trad och buskar samt orter. Sin 
trognaste anhaugare i sitt eget fademesland fann hau uti Antoihe de Jtjssietj, 
hvilken ock ombesorjde 3:dje uppl. af Institutiones Rei Herbaria;. 

6 Anmarkningsvardt ar Lixn.ei forsok har dels att frigora sig fran auc- 
toritetstro, da, han vagar uppstalla nya slagten och gifva andra genusnamu, iin 
de af Tourxefort och Oi. Eudbeck fil. anvanda, dels att begagna tillfallet 
att hedra sin gynnare Ol. Celsils d. a. och pa samma gang soka vinna 
Eudbeck. — ■ Tetralix aterfores dock senare af L: eller redan i Hort. Cliff, p. 
148, till sliigtet Erica. De liar brukade genusnamnen Celsia och Rudbeckia 
utbytas ock redan i Flora Lapp, mot Andromeda och Lirmcea, hvarvid dock 
bor markas: att L. i Syst. Nat. (ed. I) och Gen. pi. (ed. I) n. 518 och 669 
ofverflyttade namnen Celsia och Rudbeckia till andra slagten, for att ej tala 
om att det senare namnets omflvttning redan skett i den har nedan intagna 
ADONIS UPLANDICUS af fij 1731; jfr L: Hort. Cliff, p. 321 och. 420 samt 
»Caroli Linn.ei Egenhdndiga Anteckningar s. 138 — 141. — Hvad just detta 
har brukade namnet eller ordet Rudbeckia angar, foreligger den egendomlig- 93 

heten, att i originalhandskriften ordet tydligen blifvit forst efter radering dit- 
skrifvet och att af forsta skriften qvarstar ett ganska tvdligt L. sadant Linnjsus 
Tanligen skref, andradt till E. MSlianda skulle den formodan kunna va«-as 
att Linnaeus forst skrifvit Linncea, da ban amnade behalla dessa anteoknirTgai' 
for egen del, men sedan, nar lian tillegnade dem at prof. L. Boberg (i hvars 
handcr dock handskriften mahanda aldrig kom), ansag sig bora akta sig for 
den mannens atloje. . b 

1 Med zFundamenta mea Botanical menade L. vid olika tidpunkter ioke 
detsamma. Ett forsta utkast hlrtill tankte sig nog L. redan ar 1730 att doma 
efter en af honom egenhiindig handskrift i Linnean Society i London: »Carol'i 
Linnjdi Smol-Sveci Medicin. et Histor. naal. stud. Fundamenta Botanica qvibus 
Nova et naturalis plantarum Methodus superstruitur, exhibita per regulas ultra 
centum seternse veritatis, non e libris, seel ab ipsius Nature thesaaro haustas 
m qvarum explication Methodi omnes hactenus principales, experimentis in- 
fallibilibus, observationibusqve innumeris plane novis destrmmtur. Doctis in 
arte scribo, indoctos docebo. Upsal: 1730. — Ostende meliora si potes et 
turn carpe mea et tibi gratias habebo. — Cujusvis hominis est errare, nullius 
nisi insipentis in errore perseverare Cio.» 

Da detta tilltankta arbete vid denna tid stannade vid den anforda titeln 
oeh ett foretal, som i manga afseenden ar anmarkningsvardt och kanneteck- 
nande^ for L:i studier och sinnesforfattning vid sa unga ar, torde afvern det bar 
bora atergifvas: 

»Lect. Benevol. 
Hiir gifwer jag, gunstige Lasare, dig mine forste meditationes, Imru och 
pa hwad fotter war forfahie Botaniqve bor stalks, som nu formedelst [del 
Haste botanieorum wardsloshet ar niistan ruinerad, atminstone fortraffeligen con- 
fimderad. Antalet pa plantoma vaxer dageligen till, oeh med dem fordubblas 
dageligen fehlen, att jag intet wett, om Gudarne gifwit oss method, antingen da de 
wore- gode al:r onde. Jag tror warkel. aldrig, att Botaniqven komet pa sadant 
afbrack, om Botamci begynt tillforna att skrifwa institutiones och dem dagel. 
raffinerat; men ar dett icke oforswarligt att icke en alt har till wagat dett 
giora, forn wij. Har nagon biudit till, sft har han dett giort after BotaSicorum 
Auctontet oeh eij after Naturen abr Autopsien, tv liar han giort warre och 
icke battre, Hwad methodici artis speciales hafwa budet till, ar giort allenast 
for sin egen methods maintenerande och eij att utforska sanningen. Sag mi°- 
L. B. hwad nagonsin nagot omistligare ar for en incipient, an att hafwa regloi^ 
hwar after han sig stalk skall? 

Och som jag sialf swarl. mast arfarit, hwad Prejudicier formatt, ty afrader 
jag och beder, att ing. las denna miu lilla tractat illotis manibns i. e. som ar 
lfran sitt sanna fornuft drifwen af Auctoriteter och forblindad af tveke for 
nagon slirdeles method, eij heller den som tror sig wara lard af booker ty 
for dem har jag desse ej skrifwit, utan allenast. for sadana som wetta br'uk'a 
sitt egit fornuft med forstand och som med egne ogon kunna se sanningen af 
sialfwa objecto. Ty nar jag forst ransakade naturen sialf och s&g nenne 
strafwa mot Autorers mening, ty aflade jag alia prajudicier, blef en sceptieus och 
tviflade om alt, da opnades forst ogonen, da kunne jag forst marka sanningen. 
Jag will icke formoda nagon tillrachnar mig, "att jag wagat uprachna 
nagra stora botanieorum, sasom Tourxefortii, Bivixi, Waillaxti [VaillantiiI 
Boerhaavi, Dilleni, Pontederze Ac. fehl, hwars meriter jag tillstar aro store- 94 

h:ket jag sannerl. intet giort, sasom jag skulle willia bana mig wag genom 
deras ruin, quod a me et omni christiano longe absit, utan allenast till att 
utforska sanningen, som for all Autoritet bor hafwa prseferancen ; Ty de larde 
mannerna aro ocksa menniskior ooh en anuors ogon aro sa klare som deras, 
ej heller kan en attendera alt. Sasom deras fehl forlaggas, h:ka aro fa, altsa 
beromes dar emot alt dett, som ar sannt. De lardes forseelse drages altid 
fram, men ignoranters blifwa staende, sasom de forlagga sig sialfwe, och aro 
eij wiirde att namnas, Ingen konst hade warit, att giora detta widloftigare 
och med manga ord utfora denna meningen, men dett hafwer jag undflyt for 
alt, sasom jag ingen bok las med storre wamielse an stororiges, h:ka som en 
fradga forswinna i munnen. 

Jag hade nog tankt praemittera mina Nuptias Plantarum, uti h:ka jag 
gifwer en fulkomen method ofwer orterna, tagen af stamina och stylo, men 
som jag hafwer nagra fiere observationer af noden, maste jag wanta till som- 
maren ar forbij, da jag forsakrar lasarne i dem skola fimia sitt fulla noje. 

Strax dar pa skall, dar Gud gifwer halsan, min Hortas Uplandicus follia, 
som innehalla skall alia plantas hortenses totius Uplandice, stalte after min 
method uti Nuptiis Plantar., men species betecknade med nya namn, after 
Fundamenta Botanica med dar till lagde synonymis. 

Straxt dar after skall min Nova Methodus Avium utkoma med generibus 
och speciebus pa alia foglar i Sverige, som wahl stiga till 200. Och dar after, 
Deo volente, en utforlig berdttelse om alia Insecta, jag har funnit i Sverige 
(hvartill jag pa desse 2:iie foregaende somrar samlat 500), alia stalte after en 
ny, men aldeles naturel method. 

Regnum minerale, sa mycket Sverige tillkomer, har D. Beomel Arch. Reg. 
Sv. redan begynt pa, och larer fuller drifwa till anda, hwar af arl. sedan 1724 
ar att se uti Act. Lit. Svec. och hvad desidereras larer Kil. Stob^stjs Prof. 
Lundensis Hist, naalis nogsamt upfylla. Plantas sylvestres Uplandice uti sin 
Flora Uplandica far den larda warlden ofortofwat se af D:r O. Celsio. Pisces 
att pa en naturel och god method stalla wantas af D:no Pet. Abot^edio, 
amico nostro integerrimo, som utan alia praejudicier gior lasaren noje. Vir ad 
historiam naalem maxime inclinatus, cui multa debeo, praeprimis divisionem 
Arctaedianarum [= ? Umbelliferarum]. 

Att ingen ting ma fattas till Eegni Svecise dilucidation uti historia naali, 
som har af ingom ar med fornuft examinerad, om man undantager de store 
Eudbeckak pater et filius, hwars harliga wark harutinnan [Campi Elysii s. 
Glysis Wald] den bedrofweliga elden 1704 [d. 16 Maj 1702] borttog, af h:kt 
allenast Tomus l:us och 2:dus ar ofrig, doch fa exemplar. 

De Plantis Laponicis vid: Act. Lit. Sv. 1720 [Trimestre Quartum p. 
95 — 100] a Kudbeck Pil. editis, patrono nostro summe venerando. Eudbeck 
Pat. Hortus Upsaliensis [»Ubsalife» 1658 och ed. Ill »Upsalae». 1685, bada i 8:vo] 
tracterar sina orter utan synonyma; likasa Franckenius in Speculo Botanico [Ups. 
1638, ed. II. Ups. 1659, bada i 4:to]. Bromelius [Olaus] pater ar temelig 
accurat, sasom synonyma tillaggas in Chloride gothica [s. (Jatalogus Stirpium 
circa Qothoburgum nascentium Gbg 1694. 8:vo min.]. Linder dar emot gar utan 
synonyma uti Flora Wicksbergensi [Stockh. 1716, ed. II 1728. 8:vo]. Til- 
Iands uti Gatalogo pi. [qua; prope] circa Aboam [in cidtis et incultis locis 
inventa sunt Abo 1683. 12:mo] rensade fuller up generice sina orter med 
synonymis fast utan citationer. Martin [Petrus] exhibet Catalogum [plant. 95 

novarum] variorum herbarii musei [Joach. Bursebi in museo horti botanici 
Keg. Acad. Upsal. adhuc asservati] in Act. Lit. Sv. [Upsal. 1724 p. 495.1. 

Gack darfor uht min lilla Book och submittera dig hela warldsens onidome, 
l. e. qvot capita tot sensus. Men jag will doch saga dig foruht nigra dina 
fate och hwad swarigheter du maste underga. Ty [du] blifwer ilia liden hoos 
alia Botanici, som nagot wark utgifwet, emedan jag wett, att din mening ar 
emot deras. Ty for an flaste delen af dem skulle lata sina scripta forlfiggas 
och [dej sina galne satzer revocera, skulle all Veritas stiga till Stygs att blifwa 
bunden af mdrksens kadjor. Komer liar till att alle som aro professores och 
hafwa disciplar, forn de skulle andra sina satzer, fast alt for galne, for skulle 
de cedera boms; ty deras Autoritet skulle forminskas, om de antogo sanningen 
och forlade sina partes mgenii, ty apan fruchtar och for sina barn — Komer 
du till ynglmgar, blifver du aflagd, emadan du will hafwa nagot nytt pa banne 
och de aro omogne att examinera dina skiahl. — Komer du till nagon, som 
ar mtagen af Tournef: Eaji al:r Eivixi methoder, blifwer du h&llen for en 
parlesteckare och lamnat med begabberij. — Komer du till nagon, som be- 
gynner al:r hafwer i warket skrifwa nagon book, ach hur snart blifwer du 
dnfwen pa dorren, emadan du foreskrifwer en borda, som deras lander ar altfor 
swar att bara. Tu tager frl dem all den frihet, som deras antecessores agt, 
och lagger pa deras axlar traldom. Ty maste du med tolamod en tid lig^a 
utan condition. Men glad dig dock att tu af nigra, som jag till namnet 
kaner, blifwer uptagen, och halst af sldana som hafwa storsta vota, jag wett 
och att den angelska nationen, — fast du och wahl des utan tinner dina gyn- 
nare. Och will jag dig forsakra, att med tiden fa boo uti Botanices prin- 
cipum palats, ja ofta blifwa deras geheime rad. Valeas ita, te temet com- 
mendo omnibus, qvi rem herbariam amant coluntqve cum ratione.» 

Derefter folja foljande hexametrar: 

vNaturce qverela ad Jovem». 

»Alma diu jacuit totum Natura per orbem 

neglecta et sine honore fuit, sine numine numen. 

Ad solium Jovis ibat et has de corde qverelas 

expromsit laceras, ut erat, diffusa capillos: 

Nemo meos agnoscit opes, nee scilicet herbis 

numen inesse putat, qvamvis latet abdita in meis 

visceribus vis magna, ex coelo ducta potestas. 

Cur hominum tarn segne genus, pravumqve moraris 

hactenus, at solio turn Jupiter infit ab alto. 

arridens blandam alloqvitur sermone ministram. 

Pelle metus mea nata et disjice nubila frontis 

namqve, ni fallor, erit; neqve enim procul abfore credo 

tempus, qvo nova gens priscos renovabit honores. 

Turn pater inspiciens arcana volumina fati 

Ekesius primo se ostendit margine chartas 

proximus huic longo, sed proximus intervallo 

Pedacius se offert, atqve una Plinius exstat. 

Plurima tunc atro fuit obscurata colore 
pagina, Botanicse longumqve inviderat arti. 
Donee jam tandem revolutis ordine lustris 
Matthioltjs priseos instauraturus honores 96 

communi impensa frsetus regumqve favore. 

Huno seqvitur serie felici atqve ordine longo 

illinc C^esalpinus et hinc par nobile fratrum 

Bauhini, atqve hao parte Colujina et Ciusius ilia 

pluraqve perpetua qvse virent numina fama. 

Exeipit hine sacros argentea pagina visus, 

Bretnius, Hermannus, B,heed et Morisonus hi una 

lieu minimum brevis ipse aevi! mors improba coeptis 

invidet et vitam medio in conamine rnmpit. 

Rajus hie implet opus, summaqve coronide figit 

aureaqve explieuit Plukneti litera nomen. 

Unus in hoc sacro Turnefortius margine splendit 

Rivinus resplendenti sese exerit sere. 

Apparent instructi aoie, sed non tamen omnes 

felices operum, infelix Kramerus et ausis 

ipse suis impar.» — Portsattning saknas. Huruvida detta foretal, som 
i originalet ar egenhandigt nedskrifvet utaf L. under senare halften af ar 1730, 
afven hvad den latinska delen angar, maste tillskrifvas honom annat an som 
Ian, liar ej med nagon grad af sannolikhet kunnat utronas. — I »Egenh. Au- 
teckningar» sager L. om denna tid s. 16: »Nu begynte han skrifwa sin Biblio- 
theca Botanica, sina Classes Plantarum, sin Critica Botanica oeh sina Genera 
Plantarum, att han ingen minut asidosatte, sa lange han vistades i Upsala». — 
Da L. den 3 Maj 1731 for andra gangen sasom vikarie for Ol. Rudbeck i>. y. 
borjade sina offentliga forelasningar i Upsaia univ.-s botaniska tradgard ooh 
helsar sin ahorarekrets, sager han om det tilltankta arbetet Fundamenta Bota- 
nica. ».Jag har likwahl sialf komit sa wida, att jag hint hop sattia 150 
Regulas universales, h:ka jag eij deducerat af booker al:r Auctores utan af na- 
turens egen anledning. Desse lofwar jag alle med probationer oeh exempel 
till alias tianst med forsta under titel af Fundamenta Botanica skola publicera, 
da jag ingalunda twiflar med mindre Botaniqven skall fa annat lius.» 

Bland Manuscripta Mennandriana Vol. I. i Kongl. Bibl. i Stockholm (se 
noten 94 a sid. 25 harofvan) Amies oek i afskrift: »Caroli Linn^ei St. Wredian. 
Fundamenta Botanica quae Majorum operum Prodromi instar Theoriam Scientiaa 
Botanices per breves aphorismos sistit. — Viris Amplissimis et per orbem Celebra- 
tissimis D. D. Hermanxo Boerhaavio, D. D. Antonio Jtjssieo, D. D. Joh. Jac. 
Uillenio, Angiise, Gallite, Bataviaeqve Luminibus Scientias Botanices has primitias 
D. D. D. auctor. Dabam 1733 die 2 Aprilis Upsaliae. — L. B. Cum vastissimam 
Eegni vegetabilis sylvam absqve filo Ariadneo intrare esset immenso mari sine 
gubemaculo sese committere; hinc omnes Botanici, nomine tanto digni, tale filum 
sub titulo metliodi s. systematis connectere tentariint, cujus adminicnlo etiam 
Tyro Botanices plus anni unius spatio progredi potest, quam eo destitutus per 
omnem vitam. Ut enim noster filum hocce methodicum sequi incipiat, ecce 
caterva nodorum Gordianis inexplicabiliorum, dubia puto, falsas hypotheses, 
auctorum dissidia, Naturajqve contradictiones talibus eum labyrinthis implicant, 
ut, quo modo se inde extricare possit, plane nesciat. — Bibliothecam enim si 
eonsulit Botanicam, inter mille auctores, ah! quam paucos reperiet, qui quid 
natura ferat, ferreve reeuset reete observarunt. Systemata autem inter se dis- 
sentire, principio ut putat irreconciliabili, videbit, quodnam tutissimum sit, ne- 
scius; quisqve enim suum maximi aestimat, quasi id ita omnibus numeris per- 97 

fectum esset, ut nihil perfectius, naturaeqve eonvenientius dari vel excogitari, 
immo ita firmum, ut totum regnum vegetabile huio fundamento superstrui 
posse sibi persuadeat. Terminos inter millenos artis, plerosqve aequivocos, in- 
determinatos varieqve usurpatos, observabit. Friictificationem, quam post C^e- 
salpinum omnes saniores Botanici pro fundamento scientise hujus primario 
assumserunt, non solum a variis varie accipi, sed etiam a Novatoribus, qui 
supra alios sapere sibi videntur, negligi, cum vix ab ullo demonstratum sit, 
attonitus aspicit. Sexum, in quo Essentia fruetifieationis et tota salus Bota- 
nices consistit, non solum lusum ingenii esse, vel curiosum tantum, sed etiam 
cum Pontedera fictitium proclamari audiet. Characteres tarn varie compo- 
nuntur, modo longiores, modo breviores, vel ex Eructu vel Petalis, quasi sta- 
mina, pistilla, calyces etc. essent partes supervacanese vel lusus naturae, et 
quasi characteres omni methodo applicabiles dare impossibile foret. Nomina 
generica hsec vel ilia laudat alter, alter vituperat. Ideo talem [tale] quod 
palato ipsorum non arrideat, et quod aliud aptius videatur [contemnunt], pro- 
prium arbitrium rationis sufficientis loco habentes. Differentia ad myriades 
usqve coufectae sunt, cujus autem sint usus, auctores ipsos saepius nesciro, te- 
statur effectus. Numerum specierum supra 24000 ascendisse docent auctorum 
libri, vix autem 12000 adhuc innotuisse bona fide dieo, innurnerae enim va- 
riationes specierum numerum non augent. Synonymorum continuationem post 
C. Bauhindm anxie exspeetavit orbis, hactenus frustra. Descriptiones, in quas 
omnes nervos intenderunt veteres Epitomatores, jam superfluse, nisi plane nova 
detegatur planta, judicantur, licet vix 100 plantas in vastis eorum voluminibus 
recte descriptas reperias. Icones, quarum egregia specimina nuper dedit Cel. 
Dillenius, quam paucae a plerisqve rite exsculptae sint. Virium cognitio ex 
veterum Graecorum, Romanorum et Arabum scriptis, nee non e formulis medi- 
camentosis, licet decies decompositis hauritur. — Ex his omnibus eolligere licet, 
quo loco sit scientia nostra Botanica, quas tamen ad suminum perfectionis 
gradum jam dudum adscendisse a multis visa est. Canones itaqve 365 tantum 
brevissime pono, qui non ex inanibus speculationibus nati sunt, sed plus quam 
3000 plantarum examini debentur. Si editor sese obtulerit, primo quoqve 
tempore eos habebis, una cum observationibus et exemplis ae demonstrationibus, 
et quidem 1:0 Bibliothecam Bot: 2:0 Systemata omnia contracta et reformata. 
3:o Philosophiam Bot: 4:o Nomina Bot: 5:o Characteres naturales. 6 & 7 Spe- 
cies cum suis variationibus atqve differentiis. Nee non Floram Lapponicam, 
Lachesin Lapponicam, Historiam Insectorum Sneticorum, Aves Sueticas, Diostam 
naturalem ex principiis Zoologicis — Appendicis loco Methodum nostram Sexu- 
alem addidi, nee non aliam quam e calyce confecimus, prior magis naturalis 
est. Breviter dieam, quod nulla methodus (: si modo genera naturalia non ex 
male assumtis principiis diviserit :) a fructifieatione desumta unquam nocuit. 
Sed plures etiamnum utiles sunt, immo necessarise. Hisce interim vale et fave.» 
Uti Joh. Kohls Hamburgische Berichte von gelehrten Sachen 1732 — -35, 
delvis aftryckte af D. H. Stovee i Lebcn des Eitters Carl von Linne Th. II. 
Hamburg 1792. 8:vo min. S. 244 — 253, dels bebadas, dels omtalas sasom 
under tryekning, dels sokes forliiggare till Linn^i ungdomsarbeten. Om Fun- 
damenta Botanica meddelas af Kohl {Hamb. Berichte 1732 N:o 12 S. 94, 
se Stover anf. st. S. 244 — 247) i utdrag af ett bref fran »Upsala vom 
Pebruar. 1732: Unser geschickter Studiosus Medicinas Herr Carolus Linnaeus 
lasst ein Botanisches Werk unter dem Titel: Fundamenta Botanica miter die 
C. Linntei Ungdomsarbeten. 7 98 

hiesige Presse legen, das aus diesen XII. Theilen bestehen soll», hvarpa foljer 
en utforligare redogorelse for dessas innehall. »Im 1. erzahlet er die Bota- 
nichen Biicher und die Geschichte der Verfasser auf eine ganz neue und Kunst- 
massige Art. Im 2. berulirt er alle bisherige Lehr-Arten und Lehr-Begriffe. 
nach den Classen, Absehnitten mid allgemeinen Namen der Pflanzen, nemlich 
des Cesalpini, Monsoni [Morisoni], Hermanni, Jenautii [Knaxjtii], Raji, 
RrviNr, Tournefortii, Ponteder^e nebst seiner eigenen Lehr-Art, welcher er 
auch des Magnolii seine, so bald er desselben rares Buch uberkommen wird. 
beyzufiigen gedenket. Bey den Methodis Specialioribus wird er die Characteres 
genericos beobachten. Z. E. in Muscis des Dillenii, und seiner eigenen. In 
Fungis des Dillenie; in Graminibus des Eaji, Scheuchzeri und seiner eigenen; 
in Plantis Umbelliferis des Morisoni, Ponteder^e Ac. Im 3. kommen vor 
die Theile der Fructification, was sie seyn, wi'e sie unterscheiden ; dabey in 
verschiedenen Beyspielen gezeiget wird, wie dieselbe richtig zu ordnen und'ein- 
zutheilen. Im IV. behandelt er den Sewum der Pflanzen, und erweiset den- 
selben ausfiihrlich. Im V. unterscheidet er die walirhafte allgemeine Kenn- 
zeichen von den falsclien, und lehret, wie behutsam man dabey zu Werke zu 
gehen. und wie man nicht nur Einen, sondern alle Theile der Fructification 
in Acht _ zu nehmen, in zweifelhaften Fallen aber auf die ausserliche Gestalt 
vornehmlieh zu sehen habe. Er behauptet, dass man die meisten Pflanzen an 
der Bliithe erkennen konne. Die Irrthiimer aber der mehresten Botanicomm 
riihren dalier, dass sie einige Haupt-Regeln nicht wiissten. Im VI. verwirft 
er mit biindigen Beweissthiimem mehr als D. C. C. allgemeine Benennungen 
von Pflanzen. Im VII. redet er von den Differentiis specificis, die man, aus 
Unwissenheit des reehten Weges sie ausfiindig zu machen, bey den wenigsten 
Namen beobachtet. Im VIII. berichtet er die Variationes' Plantarum und 
weiset, wie sie a Specierum notis zu entseheiden. Im IX. fiihret er die nach 
dem Tournefortio von verschiedenen, Z. E. den Herrn Rivino, Pontedera, 
Jenautio [Knautio], Boerhaavio, Buxbatjmio, Vaillantio &c. erfundene 
neue Arten von Pflanzen an, dabey er die 200 neue Arten des Tourneforts 
bis auf 75 einziehet. Im X. Be Synonymis, quo ordine allegari debeant, 
et quid in unoquoque observandum. Im XL folget eine Belehrung wegen 
Einrichtung der Beschreibungen der Planzen, mit zur Erlanterung dienenden 
Beyspielen. Im XII. schliesset er damit, dass er zeiget, wie grossen Nutzen 
die nach der Natur selbst eingerichteten Classen und Ordnungen haben, wie 
vielerley deren seyn, und welche Pflanz-Arten zu jeder Classe miissen gerecbnet 
werden. — Der Herr Verfasser setzet noch diesen Vorberichte hinzu: H;ee 
omnia C.CXXX regulis s. Canonibus superstructa, exemplisque stabilita sunt. 
Observationes autem omnes avcoxpia auctoris nituntur. Earum in classes distri- 
butio a certa corporis parte desumitur, seotiones characteres generici prorsus nova 
Methodo instituuntur. Nomina specifica nova unicuique tribuuntur, allegatis sy- 
nonymis.» Jfr harmed L:i bref d 1 Oct. 1733 till landshofdingen i Umea Gabr. 
G:so.n Gyllengrip, tryckt i S. Hedins Minne af von Linne Fader och Son, andra 
afd., Stockholm 1808 s. 65—68 och i nagot forandrad ordstiillning i vEgenhtind. 
Anteckn.-n s. 169 — 172 samt i C. v. Linnes Svensha Arbeten Bd. 2: s. 78 — 83. 
— I Hamb. Berichte for ar 1734 N.-o 59 (se Stover anf. st. S. 252) meddelas 
ett utdrag af ett bref till utgifvaren J. Kohl : »Aus Greifswald schreibt uns Herr 
D:r Nettelblaut unterm 12:ten Juli 1734, dass folgendes bey ihm angekommen 
sey: Carol. Linnjsi Stipend. Wredian: Fundamenta Botanica, quse majorum 


99 

operam prodromi instar theoriam scientiae Botanioes per breves aphorismos sistunt, 
in 4:to, von einigen Bogen, wozu ein Verleger verlangt wird. Es finden sich dabey 
"2 Tabellen. 1. Systems vegetabilium sexuale &c. staminibus et pistillis eonstructum. 
2. Systems vegetabilium ealycinum: e ealycis diversis speciebus compositum. 
Der H:r Doctor hat das Manuscript in Handeu, und kann sich der, welcher 
zum Verlag Belieben hat, bey ihm melden. Der H:r Linnaeus ist iibrigens 
ein zwar junger, aber sehr geschickter Botanicus in Schweden, welcher mit der 
Zeit sehr vieles in der Krauterwissenschaft leisten wird, und schon wirklich leistet.» 
I ett bref af d. 24 Sept. 1735, nu i Linnean Soc:s i London arkiv, skrifver prof. 
Chr. Nettelbladt fran Leipz. till Linnaeus: »for nagra dsgsr sedan har jag undfat 
H:r Doctorns bref af d.' 9 Aug. och dar utaf inhemtat H:r Doetorns sstundande 
angaende des Botaniske Tr. Jag har annu intet kunnat fat nsgon forlaggare 
till denna Tr. och will therfore efter HogLde H:r D:r begiaran med hollandska 
Bookhandlare som nu aro hijt ankomne skicka then sama under H:r Burmanni 
Couvert ofwer till Amsterdam. Men skulle H:r D:r behaga gifwa sig talamod 
till nsst komande Pask, sa. skall Tractaten blij tryckter har i Leiptzig.s L. 
synes icke hafva hyst stora forhoppningar, att loftet om tryckningen i Leipzig 
skulle ga i fullbordan, hvarfore han, som nu befann sig i Holland och der hop- 
pades finna forlaggare, holl fast vid sin begaran att fa sin handskrift dit ofver- 
sand. Den utkom ock under nastan alldeles oforandrad titel, sadan denna sist har 
ofvan anfordes, i Amsterdam 1736. 36 pag. i 8:vo. — Nastsn samtidigt utgafs 
ock (med samma tryckort, tryckar och forlaggare — Salomon Schouten) Ca- 
roli Linn^i Biblioiheca Botanica etc. cum explicatione Fundamentorum Bo- 
tanicorum. Pars I:ma. Sitt Systema vegetabilium sexuale offentliggjorde som 
bekant Linnaeus redan i Systema Naturw (ed. I) Lugd. Bat. 1735 fol. max., 
men at Systema vegetabilium ealycinum inrymdes plats forst i Caroli Linn^ei 
Med. Doct. Classes Plantarum seu Systemata Plantarum omnia a fructificatione 
desumta, quorum XVI universalis et XIII partialis, compendiose proposits etc. 
Fundamentorum Botanicorum Pars II. Lugd. Bst. 1738. 8:vo apud Conr. 
Wishopp. Fran sistniimnda tryckeri hade foregaende ar utgstt Caroli Linn^ei 
Oritica Botanica etc. seu Fundamentorum Botanicorum pars IV. De ofrigs 
delarne i det ursprungliga utkastet till plan for det da, tilltankta arhetet af L. 
med titel Fundamenta Botanica utarbetades ock samt uppgingo dels i hans 
samtida dels i hans senare arbeten, Genera Plantarum, Species Plantarum och 
Philosophia Botanica utan att dock vid deras offentliggorande i tryck framholls, 
att afven dessa utgjorde delar af Fundamenta Botanica. — Hiiri skulle nu ligga 
atminstone delvis en forklaring pa, L:i egna ord om sig sjelf : — — »Alt hade 
han conciperat for sig, innan han annu war 23 ahr gammal: alt utarbetst forrsn 
hsn kom tillbakas hem till faderneslsndet, »Egenh. Anteckn.» s. 123. — 
Jfr iifven foretalet till 0. Linn^ei Adonis Uplandicus hsr nedan. 

I Linnean Soc:s i London arkiv fiunas, belysande denna utveckling, trenne 
handskrifter med foljande titlar: l:mo »Caroli Linn^ei Prwlect. Bot. in Hort. 
Acad. Ups. Fundamentorum Botanicorum Tomus IV continens Variationes, 
Conclusiones, Synonyma, Adumbrationes, Historias Classesqve naturales, ubiqve 
novis et propriis observationibus plenus flosculisqve characteristicis undiqve col- 
lectis coronatus, falsa et erronea ejiciens, Seiqve Herbariae ad summum per- 
fectionis gradum evehendum, incumbens. Ups. 1731. Jun: 24. » Mss, 8:vo 
min., 194 icke talmarkta sidor. 2:do »Caroli Linn^ei Fundamenta Botanica 
in qvorum Tom: VII Differentia Specierum part: antecedentis» Mss 8:vo min. 100 

(odaterad och opaginerad; 2 + 408 + App. 30 sid.) samt 3:tio »Caroli Lin- 
NJ!i M. S. Fundamenta Botanica in qvorum Tom VIII Differentia; Specierum 
part: poster: Mens tamen ad sylvas et sua lustra redit. Claudianus lib- 3 
praefatioms. 1733. » Mas. 8:vo min. (opaginerad; 4 + 362+ 10 sid ) — Ehuru 
det icke Tar mig mojligt (ar 1881) att framfor annat hinna afskrifva af dessa 
ganska vidlyftiga handskrifter stort mer, an nyss anforda titlar, torde jag dock 
iir innia mmnesanteckningar om den sistnamda bora anfora den fran sid 56 
nemtade, hvilken just ar den der upptagna synonymiken for Linn^a: 

.Campanula serpillifolia. C. B: [pin. p.] 93. prodr. 35. Rudb: Lapp. 
9b i. 1. ' 

Nummularia norvegioa flore purpureo. Kyll: act. Jmfn. 2. 346 
Nummularia norT. repens. folio dentato, fl: geminis. Pet: cent. 76 
Nummularia major rigidioribus et rarius crenatis foliis, flore purpureo 

gemello. Pluck: aim. 264. . 

Serpillifolia. Buxb: act. petr. 
Nummularia foliis et facie virginiana flosculis parvis tubulosis, summo 

ramo bmatim juuetis. Pldk: mant. 136. 
Rubeola Tirginiana nummularise foliis binatis, flosculis in summo purpureo 

coeruleis. 
Rubia parya latifolia foliis ad genioula binis flore rubente. Bannist: 
Nummularia Saxatilis minima repens, foliis crenatis, villosis, floribus albis 

Sloan: cat. jam. 90.» 

8 Lannerus se sid. 2 och sid. 13 noten 11 harofvan. 

9 William Sherard, fodd 1659 i Bushby (Leicestershire), dod 1728 12 / 
i Eltham (Kentshire). /8 

_ Redan ar 1790 hade Sh. skiekat J. Rajus vaxtgeografiska uppgifter fran 
sma naturhistonska forskningsresor i Cornwales, pa on Jersey i Jura och 
Schweizeralperna. Han blef Engelsk koiisul i Smyrna 1703—1721 1) >ei an- .ade _ han en botanisk tradgard och forskaffade sig sa rika vaxtsamlingar a 
han icke blott kunde deraf meddela fit sin samtids mera framst&ende botanister 
utan andock sjelf egde ett herbarium, beriiknadt innehalla 12000 arter hvilket 
efter hans dod och enligt hans forordnande tillfoll univ. i Oxford Fore sin 
utresa hade han ombestyrt utgifvandet af P. Hermanni Paradisus Batavus 
Lugd. Bat. 1698, 1705. 4:to och efter sin fiterkomst dfvertalade han II Bopr- 
Haave att till tryeket befordra Seb. Vaillants Botanicon Parisiense Han 
formadde ook prof. Joh. Jac. Uillenius att fran Giessen flytta till brodrens 
Jac. Sherards gods Eltham ooh taga y&rd om dennes tradgard. For egen 
del onskade han Dillenh hjelp med utarbetande af en fortsattning pa Oasp 
Eauhini Pinax Theatri Botanici. Pa det denne mera ostordt och med mera 
trygghet i ekonomiskt hanseende skulle fa egna tid och krafter at detta vidt- 
omfattande arbete, testamenterade W. Sherakd till Oxfords universitet ett sfi 
stort kapital, att rantan deraf borde raeka for upprattande af en sarskild bo- 
tanisk profession vid detta univ., med forbehall att denna befattning skulle er- 
bjudas^ Dillenius. Denne mottog kallelsen och ofverlefde sin gynnare i nara 
tjugo ar utan att dock hinna fullfolja dennes onskan. — Om Subularias upp- 
tackt och forekomst skrifver Rajus anf. st.: »Sub aquis nascitur sabuloso solo 
inter Grladiolum laeustrem Clus: in lacu Hibernico Lough Neagh, qua territorium 
oppidi Kilmore alluit prope Moyra D:r Sherard». 101 

10 >>Gath&sa» L:i Olandska Resa s. 320 och »Gattasa» L:i Skansla Resa 
a. 420; gastgifvaregard mellau Stenbrohult och Alfvestad. 

11 »Ossea Eupp: 82. 'Cornus foemina Tourn: 641. C. B. 447». C. Lin- 
iuei Hortus Uplandims, handskriften pa Leufsta; se nedan. Jfr s. 39 n. 136 
ocli s. 43 n. 21 harofvan. 

12 August Quirinus Eivinus, fodd 1652 %, i Leipzig och dod derst. 
1723 l\i\ professor i botanik i sin fodelsestad. E" framtradde kort fore eller 
nastan samtidigt med Tournefort sasom vaxtsystematiker genom sin Intro- 
ductio generalis in rem herbarium Leips. 1690 fol., 1696. 12:mo och 1720. 8:vo. 
Han oppnade dermed en ny viig inom systematiken. Till indelningsgrund for 
sina 18 vaxtklasser, eller som han kallade dem, ordningar, valde han blom- 
mans och egentligen blomkronans byggnad och regelmassighet samt kronbladens 
antal. Genom strangt fasthallande af denna princip for indelningen var det 
honom mojligt att skapa ett lattfattligt och logiskt riktigt system, hvilket dock 
just derfor maste blifva artificielt. I sin nyssnamnda afhandling, hvari han 
fdrst framtradde med sitt system, uppstallde han ock goda srrundsatser for 
vaxternas namngifvande och karakteristik, hvarfor E. ar Linn^ei "narmaste fore- 
gangare och delvis monster i methodisk nomenklatur. Han var vidare den 
forste, som fran sitt system uteslot den af mangen da Mrdnackadt forsvarade 
mdelnmgen _ af yiixterna i trad, buskar och orter, Under aren 1690—1699 
utgaf han i Leipzig sitt praktfulla verk: Ordines plantarum, qua? sunt pre 
irregidari monopetalo, tetrapetalo et pentapetalo i folio med 386 st. koppar- 
stick. Hela sin icke obetydliga formogenhet offrade han pa utgifvandet haraf. 
Efter hans dod utkommo, enligt uppgift genom C. G. LrowiG, tabellerne utan 
text till plantce irregulares hexapetalos. Sitt fornamsta erkannande vann E. i 
Tyskland och sin kannedom om hans uppstallning erkanner sig Linnjsus hafva 
fait utaf J. H. Heuciieri Hortus Wittenbergensis Witteubergse 1711. 4:o och 
utaf H. B. Euppii genom J. H. Schutte forst utgifna Flora Jenensis Franco- 
furti & Lipsias 1718. 8:vo, ed. II ibdm 1726. 8:vo genom Froljch (afven en 
ed. Ill utkom Jense 1745 genom Alb. von Haller). I sina ungdomsarbeten 
hanvisar LlNNiEUS ofta till den forsta, nagon gang till andra upplagan af Flora 
Jenensis, hvilken senare han da plagar sarskildt anmarka. Alb. v. Haller 
holl troget fast vid Eivini, likasom Ant. de Jussieu vid Tourneforts samt 
J. J. Dillenius vid John Eaji systematiska framstallning af vaxtverlden. 

13 _Nu finnes denna ej i Linnes herbarium; jfr C. Hartman, Annotationes 
de plantis Scandinavicis lierbarii Linnaeani, in musfeo Societ. Linnfeana; Londin. 
asservati, separataftryck ur K. Vet. Akad:s Handlrngar for aren 1849 och 1851 
s. 55 — 58. 

14 »Habitat in monticulo nemoroso in itinere inter Lundi'num & Chri- 
stian opolim Scaniee, interque diversoria Horva & Horby septentrionem petenti 
a sinistra juxta viam publicam, item ad Ofwidskloster, Krageholm, alibi.* 
L: FL Svec. (ed. I) sp. 529, ed. II sp. 583. — Hvarken af Leche anf. st. 
eller i L:l tikanska Resa omnamnes Lunaria. — Horva eller Hurfva, som det 
vanhgen skrifves, ar niirmaste gastgifvaregarden at n. o. fran Lund p& 19 kilo- 
meters afstand och ar nu station pa Eslof— Ystad banan. Horby, belaget 17 
kilom. fran Hurfva, ar slutstation for bibanan fran Hor. 

15 Station vid Gards harads jernbana, 33 kilom. fran Kristianstad. 102 

16 Att anteekningen »pent. m\» liar icke beroddc pa en blott tillfallighet 
eller en misskri firing for Heir. irr.» eller att L: med full afsigt raknade redan 
mi Impatiens till herbre floro irregulari pentapetalo, da den af Rivinus ocli 
efter honom af Ruppius upptogs bland herbae flore irregulari tetrapetalo, be- 
visas bast deraf, att saval i L: Gen. pi. (ed. I) Lugd. Bat. 1737. 8:vo p. 268 
g. 680, som annu i ed. VI Holmiae 1764. 8:vo p. 458 g. 1008 om Impatiens 
angifves: *cor pentapentala>\ Haraf framgar ook L:l noggranna iakttagelse och 
sjelfstandighet. 

17 Carl Schulten, fodd 1672 12 / e i Svedvi sooken i Westmauland, prof, 
i logik och i historia vid univ. i Pernau 1705 — 1709, i valtalighet vid univ. 
i Lund 1715, derefter i osterlandska sprak och slutl. i teologi vid samma univ., 
dod derstades 1730 5 /io- 

18 John Wray 1. Ray, hvilket senare skrifsatt for tillnamnet han enligt 
Alb. v. Haller (Bibliotheca Botanica Tom. I. Tiguri 1771. 4:o p. 500) fran 
ar 1670 begagnade, foddes i Black Notley niira Braintree (Essex) den 29 
Nov. 1628 och dog derst. den 17 Januari 1705. — Den framstaende plats i 
botauikens historia, v. Haller i nyssnamnda arbete lat Bay intaga, forsvaradi e han till fullo sa val genom naturlig begafning och skarp iakttagelseformaga 
som genom grundliga, omfattande studier och sjelfkritik i ovanligt hog grad. 
Under saregna lifsvilkor kom han ock att egna en lang foljd af ar, oaktadt 
ekonomiskt tryck och bruten helsa, at en mangsidig forfattareverksamhet, hvilken 
siirskildt inom botaniken (enligt v. Haller) fann en motsvarighet forst i Linnes. 
— Efter genomgangna profvoar inom Trinity College vid universitetet i Cam- 
bridge och med framstaende forstudier, synnerligen i latin och grekiska, blef 
han der »Pr£elector Primarius» och »Junior Dean» samt tva ganger >>College 
Stewards. Harunder kom han ock i tillfalle att blifva »tutor» eller protector 
for yngre medlemmar inom Trinity College af formogna slagter, bland hvilka 
han i Francis Willughby (* 1635) fann ej blott en fritig larjunge och en 
liksinnad van, utan ock snart en mangprofvad gynnare. Willughby, som med 
forkarlek idkade zoologiska studier, lyckades snart vacka och vinna Wrays 
intresse for naturalhistoriska undersokningar i Cambridge omnejd. Wray valde 
for sin del vaxtverlden och en frnkt af dessa hans forskningar blef en alfabetisk 
forteckning tGatalogus Plantarum circa Cantabrigian nascentiumD . Cantab. 1660. 
12:mo. Dessa utfarder eller »intineraries» utstriicktes ock 1658 — 1662 med 
samma eller likasinnade foljeslagare ofver storsta delen af England, Wales och 
delvis afven till Skottland. Under tiden fullbordade Wray sina forberedelser 
for intrade pa, den presterliga banan och blef ordinerad prest i Dec. 1660 
samt qvarstod sasom medlem af Trinity College anda till Sept. 1662. Drifven 
af samvetsbetiinkligheter vagrade han ' da att enligt den sa kallade »Bartolomew 
Actens» fordran underskrifva en oppen protest mot de reformertas »solemn 
league and covenant*, men maste derfor oek lemna universitetet i Cambridge 
och afsta, fran all tanke pa befordran inom den anglikanska kyrkan. — Eran 
denna tid synes Willughby hafva varit hans raddare. Eoljande var antradde 
bada for samlande af naturalier pa kontinenten en flerarig resa, hvilken ut- 
stracktes till Malta och Sicilien. Efter aterkomsten till England 1666 fann 
Wray oftast sitt hem hos Willughby pa Middleton Hall i Warwickshire och 
badas tid upptogs med ordnandet och bearbetandet af de gjorda samlingarna. 
Innan dessa arbeten hunnit afslutas eller atminstone innan de kunde offentlig- 
goras, utkastades planer for en gemensam naturhistorisk resa till Amerika, 103 

hvilka dock omintetgj circles geuom Willdghbys plotsliga franfalle den 3 Juli 
1672. Pa grund af sin vans yttersta vilja kande sig Rat pliktig sa val att 
vaka ofver demies bada soners uppfostran som att till trycket befordra hans 
sfterlemnade annu ofullbordade zoologiska handskrifter. Willughby hade Ock 
tillforsakrat Ray en lifstidspension af 60 L., hvilken nu blef den store manners 
fornamsta inkomst under hans aterstaende lif. Sedan Willughbts moder Lady 
Cassandra dott, drog sig Ray fran Middleton Hall och tillbragte de sista 25 
•n i narheten af sitt eget barndomshem Black Kotley. — Af Willughbts 
handskrifter publicerade Ray i demies namn: Ornithologies libri ires London 
1676 fol. och en engelsk ofversattning London 1678 fol. samt Be Historia 
Piscium libri quatuor, jussu & impensis Soeietatis Regia Londinensis editi. 
Oxonii 1686 fol. Hum stor andel haraf ratteligen torde tillkomma Ray, 
blir nog svart afgora. Sjelf sager han om det form: »totnm opus recognovit, 
digessit, supplevit Johannes Raius och om det senare: »totum opus recognovit, 
coaptavit, supplevit, libruin etiam primmn & secundum integros adjeeit Johannes 
Raids». Sakert ar, att Rays granskning och tillagg blefvo en vetenskaplig vinst. 
Hans egen hag var dock afgjordt riktad at vaxtverlden, der han ock vann sina 
skonaste segrar. Hithorande hufvudverk blefvo: Methodus Plantarum nova 
London 1682. 12:o, emendata & aucta London [Leidfe, jfr E. Lankaster, 
Memorials of John Ray Lond. 1846. 8:o p. 50] 1703. 8:o; Synopsis Me- 
thodica Stirpium Britannicarum Lond. 1690. 8:0, »editio secunda» Lond. 1696. 
8:o (ed. Ill Lond. 1724. 8:o genom Joh. Jac. Dillenius) samt Historia 
Plantarum T. I— III London 1686—1704. fol. 

Ej tillfredsstald af foregaendes (A. (Lesalpini och R. Morisons) eller af 
samtidas (Rivini och Tourneforts) forsok att endast i fruktens eller i blom- 
mans byggnad soka gruuden for en systematisk framstallning af vaxtverldens 
mangskiftande former, tvingades Ray, ehuru skild fran bibliotek och botaniska 
triidgardar, att framtrada med en sjelfstandig, delvis pa viixternas allmanna 
habitus grundad, method, hvilken han senare underkastade mycken sjelfkritik. 
och andringar. Hans genera, motsvarande aridra forfattares klasser men der- 
jemte grupper af liigre ordning, vexlade ock. Genusbegreppet i Tourneforts 
och senares mening var saledes ej for Ray klart. Bibehallande och forsvarande 
den ^ gamla indelningen i trad, buskar och brter, kom Ray sarskildt hiirom i 
meningsbyte med Rivinius. Afven mot Tourneforts grupperingar upptriidde 
han kritiserande. Eornamligast genom Joe. Jac. Dillenius och Hans Sloane 
bland sina landsman kand och beundrad, vann dock Ray utoin England foga 
erkannande sasom systematiker. Linn^ei stranga omdbme om Rajus i bref till 
v. Hauler 1737 (Epist. 145 p. 322) mildrar han sjelf i sina Glasses Plant. 
och Hort. Cliff., i hvilket senare arbete han sager om Raji Historia Plantarum: 
Opus immensi laboris. 

Manga jemforelsepunkter fmnas i Bays och Linnes lif. Bada, amnade 
till prester, fingo pa annat satt lagga i dagen sin oskrymtade gudsfruktan och 
forkunna Guds under; sedan bada under nagra ar fktt draga fordel af adel 
taflan med en i naturanlag likasinnad ungdomsvan (Ray och Willughby, Lin- 
n^us och P. Artedi) maste de helt plotsligt sorja sin forlust'samt at samtid 
och efterverld soka bevara dessas minne genom offentliggorande af deras hand- 
skrifter. Rorande var deras sorg, ovanskliga blifva deras minnesvardar. Bada 
arbetade for antagandet af en allinant gillad terminologi saint gafvo genom 
tragna och sjelfstandiga undersokningar i natureu manga vigtiga bidrag till en 104 

sundare uppfattning af densamma. Badas biologiska iakttagelser aro synnerligen 
anmarkningsvarda perlor i Charles Darwins tid, sarskildt for deras 'landsman. 
Linn^ei egen spadom (se sid. 95 harofvan) har g&tt i bokstaflig uppfyllelse. 
Man skulle val vanta, att L: vid tillampningen af Methodum Rajanam 
foljde den Mr ofta aberopade Raji Synopsis ed. III". Att sa dock ej skedde, 
visar sig genast vid forsta gruppen, dit L: raknade Chara, soin af Rajus 1. 
Dillenius fordes jemte Ophioglossum till Genus Quartan: Herb* Capillares 
& Affiues. — Jfr »Praecognoscenda» fp. VII] i Raji Methodns Plantarum 
emendata & aucta. 1703. 8:o. — Hvad de har inom klammer angifna Genus- 
numren betraffar, hanvisa dessa liksoin de foljande till »Clavis Classium Raji» 
i Linnj3I Glasses Plantarum Lugd. Bat. 1738. 8:o p. 67 och 68. 

19 Jfr Meth. PI. p. 8 och Linn.^i Classes Plant, p. 67 — 71. 

20 Anmarkningsvardt ar, att L: har later gras och halfgras intaga plats 
tvart emot Raji ordningsfoljd; detta Mntyder pa en aning om, att med de 
ofullkomligaste viixtenia sasom utgangspunkt for den systematiska framstall- 
ningen, fortskridandet till de allt fullkomligare maste forclra en omkastning af 
Raji Dicotyledones och Monocotylrdones eller med andra ord ett forsok gjordes 
har af L: att anse de senare sasom ofullkomligare. Att en sadan plan sedan 
ej genomfordes, utan att i det foljande en sammanblandning sker, synes antyda, 
att L: viil redan i vissa fall insag ratta skilnaden mellan dessa grupper, men 
i andra foljde Raji anvisningar. — Jfr L:i Classes Plant, p. 98" 

21 »Sidd. (pi. er) f. vattensjukt stalle, sank ort, liten dald Gotal., afven 
i Sveal». J. E. Rietz, Svenskt Dialect-Lexikon Lund 1867. 4:o sid. 562. 

22 Peter Martin, fodd 1687 i Gefle, med. d:r i Leyden 1710, assessor 
i coll. med. och prov. lakare i Sodermanland 1711, med. adj. vid univ. i 
Upsala 1719, dod derst. 1727 2 %; mag at Ol. Rudbeck d. y. Sacklen anf. 
st. D. I s. 80. 

23 Vacuum i originalet. 

24 Jfr s. 6 och 7 harofvan. 

25 Jfr Raji Synopsis (ed. Ill) p. 134. 

26 Jfr Raji Meth. PL (ed. II) p. 27—30. 

27 Jfr Raji Meth. PI. (ed. II) p. 67—69. 

28 Jfr s. 8 och s. 20 noten 61 harofvan. — Har vagar dock L: forsoket 
att fora Sceptrum Carolinum Rudb: f. till genus Pedicularis. 

29 Jfr Raji Meth. PL (ed. II) p. 20 och 94—100, Synopsis (ed. Ill) 
p. 291 och 304 samt Linm:i Classes Plant, p. 92 och 93. 

30 Nar L: forsta gangen insamlade Draba incana vid Upsala har ej kunnat 
utredas, antagligen var den forut funnen der af Ol. Celsius. Den ar ej anford 
af Rajus eller Dillenius. — Gardamine impatiens torde L: funnit under sin 
vistelse i Stockholm under sommaren 1731, se sid. 9 har ofvan. Denna ar 
upptagen i Raji Synopsis (ed. Ill) p. 299. 

31 Jfr Raji Meth. PL p. 101 och 102, Synopsis p. 318 och Linn^si 
Class. PL p. 94. 

32 Jfr Raji Meth. PL p. 83 och 85, Synopsis p. 282 och 286; Lin- 
net Classes p. 89. 

33 Jfr Raji Meth. PL p. 115—120, Synopsis p. 369—375; Linnjsi 
Classes p. 96. 105 

34 Jfr Eaji Meth. PL p. 121—123, Synopsis p. 376—385; Linn^si 
Classes p. 97. 

35 Jfr Eaji Meth. PI. p. 94 — 100, Synopsis p. 308—317; Linn^ei 
Classes p. 93, 

36 Derma appendix forskrifVer sig fran en senare tid an det foregaende. 
- — Hvad som afs&gs med Gentiana Wgoth har ej kunnat utredas. Tryekfel. Sid. 67 raden 11 nedifran star lineai las lineas 
» 78 » 8 uppifran •» CYPEEIODES las CYPEROIDES 
» 80 » 14 nedifran » MELAMPTNUM las MELAMPYEUM O. Linnmi Ungdomsarbelen. OAROLI LINN^EI M. ET H. N. C. HOETUS UPLANDICUS SIVE ENUMERATIO PL ANT A RUM QU^E IN VARUS HORTIS UPLANDLE, IMPRIMIS 

AUTEM IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI 

COLUNTUR. METHODO TOURNEFORTIANA IN CLASSES REDACTiE. C. Linn mi Ungdomsshrifter. [CI. 1.] HERB.E CAMPANIFORMES. 

1. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus 
par-vis, obsolete purpurascentibus Tourn: 91. Apoc. [latifolium] sy- 
riac. mean, erectum, floribus umbellatis, minoribus, obsolete purpuras- 
centibus, siliqvis folliculatis rugosis Herm: 52. Apocynum majus, 
syriacum, rectum Comat: p. 90, [fig. bon.] descript. p. 91. Apocynum 
medium, peregrinum, flore umbellato, ex obsoleto dilute purpurascente, 
petalis reflexis Moris: III. p. 609, § 2. Apocynum rectum ameri- 
canum majus s. latifolium Volck: 38. 

2. EUBIA tinctorum sativa Tourn: 114. C. B: 333. Eubia 
sativa Matth: 598. Rubia Bodon: 349 [in ed. 1583, p. 352 in ed. 1616]. 

[Ej upptagen i Leufsta ex., men i Linn. Society's ex. forekommer densamma 
pa tva stallen.] 

3. MALVA foliis crispis C. B: 315. Tourn: 95. Malva crispa 
Bod: 642. Besl: cestiv. ord. 6. fol. 9. fig. 1. Margines foliorum un- 
dulati. 

4. MALVA folio Ficus C. B: Prod: 137. Malva folio Ficus 
altera 0. B: 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, nigri- 
cante et aspero Tourn: 98. Malva mauritiana Rupp: 13 [in ed. 1745, 
p. 10 in ed. 1726], ubi dilucidatur. 

Calyx infer. 3-folius, flores purpurei in alis foliorum. Folia ad 
medium 3-fida, obtusa, media lacinia longiori. Originalet in 12:o belt ocli hallet egenhandigt skrifvet af Linnteus ar 
1730 (fore Leufsta ex. N:o 1) eges af Linn. Society i London och omfattar 
86 sidor, hvaraf bladet 13, 14 var lost 29 / T 1881. I slutet aro 4 blad oskrifna. 
Boken har tydligen varit inbunden, men bandet sir mi afslitet; 2:ne, perga- 
mentshaftor sitta annu qvar i ryggen. 

1. Asclepias syriaca L: Spec. PI. I. 214, II. 313; Hort. Ups. 53. 2. Eubia 
tinctorum /? L: Spec. PI. I. 109, II. 158; H. 28. 3. Malva crispa L: Spec. 
PL I. 689, II. 970; H. 200. 4. M., mauritiana (j L; Spec. PL I. 689, 
II. 970; H. 200. 110 CAROL! LINN^EI HORTUS UPLANDICUS. I. 

5. MALVA rosea, folio subrotundo G. B: 315. Malva major 
Matth: 339. 

[Ej i Leufsta ex.] 

Calyx inferior monophyllus, 5-fidus. Folia mollia leviter incana. 
Hujus variationes a colore floris desumptae sunt. 

MALVA ros. fol. subrot. flore dilutius rubente Tourn: 94. 

— — — — flore saturatius rubente Tourn: 95. 

— — — — flore ex rubro nigricante Tourn: 95. 

— — — — flore simplici luteo Tourn: 95. 

6. MALVA frutescens folio rotundiore incano Bupp: 16 [p. 12 
in ed. II, p. 15 in ed. III]. Althaea frutescens, folio rotundiore in- 
cano C. B: 316. Tourn: 97. Arbor perennis. 

7. MALVA palustris mollis et incana [P. Herman]. Bupp: 16 
[p. 12 in ed. II. p. 15 in ed. III]. Althesa Dioscoridis et Plinii 
Tourn: 97. C. B: 315. Althaea Matth: 600. Althaea Ibiscus Bod: 
644 [in ed. 1583, p. 655 in ed. 1616]. Calyx inferius multifidus et 
laciniatus. 

8. MALVA sylvestris altissima, folio cannabino, flore amplo. 
Bupp: 16. Alcea vulgaris major C. B: 316. Alcea vulgaris major 
flore ex rubro roseo Town: p. 97. Alcea vulgaris major flore candi- 
diore Tourn: 97, Varietas prioris. 

Folia inferiora integra fere, superiora maxime laciniata. 

9. BAMMIA Biv. apud Bupp: 38 [in ed. 1718, p. 31 in ed. 1726, 
p. 39 in ed. 1739]. Ketmia vesicaria vulgaris Tourn: 101. Alcea 
vesicaria C. B: 317. Bod: 646 [in ed. 1583, p. 657 in ed. 1616]. 
Hypecoum Matth: 673. 

10. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore coeruleo Tourn: 
108. C. B: 94. Campanula pulchra, a Tossano Carolo missa J. B: 
807. Hujus varietas tantum est: 

CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore albo G. B: 94. 
Tourn: 109. Folia in hac specie glabra tit et calyces. 

11. CAMPANULA vulgatior foliis Urticfe, flore duplici et tri- 
plici coeruleo Tourn: 109. Varietas antecedentis. 5. Alcea rosea L: Spec. PL I. 687, II. 966; H. 204. 6. Lavatera 
triloba L: Spec. PL I. 691, II. 972. 7. Althaea officinalis L: Spec. PL I. 
686, II. 966; H. 204. 8. Malva Alcea L: Spec. PL I. 689, II. 971; H. 
201. 9. Hibiscus Trionum L: Spec. PL I. 697, II. 981; H. 206. Jfr. L: 
Hort. Cliff, p. 349. 10. Campanula latifolia L: Spec. PL I. 165, II. 233. 
11. Campanula Trachelium L: Spec. PI. I. 166, II. 235. CAROLI LINN.EI HORTUS TJPLANDICUS. I. Ill 12. TITHYMALUS palustris fruticosus C. B: 292. Town: 87, 
Esula palustris Biv: tetr. irr. tab. 240. Ezula maior Bod: 370 [in 
ed. 1583, 374 in ed. 1616]. 

Magnitudine bicubitali a ceteris abunde differt. 

13. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu subluteo C. B: 
310. Toum: 104. Cncumis vulgaris Bod: 651 [in ed. 1583, p. 662 
in ed. 1616]. 

14. MELO vulgaris C. B: 310. Toum: 104. Melo s. Melopepo 
vulgo, Cncumis Galeni Bod: 652 [in ed. 1583, p. 663 in ed. 1616]. 

15. PEPO oblongus G. B: 311. Town: 105. Pepo major oblon- 
gus Bod: 654 [in ed. 1583, p. 665 in ed. 1616]. 

16. MOMOBDICA vulgaris Town: 103. Balsamina rotundifolia 
repens, s. mas C. B: 306. Balsamina Matth: p. 793. 

17. BUBIA tinctorum. Se N:o 2. 

18. BUSCUS myrtifolius aculeatus Toum: 79. Buscus C. B: 470. 
Matth: p. 751. 

Folia in acutum mucronem desinunt. 

19. BUSCUS angustifolius, fructu folio innascente Toum: 79. 
Laurus alexandrina, fr. pediculo insidente C. B: 304. Hippoglossum 
Matth: 741. 

Foliolum e medio folio enascitur, intra qvod fructificatio collocatur. 

20. CONVOLVULUS major albus C. B: 294. Toum: 82. Smi- 
lax ltevis major Bod: 388 [in ed. 1583, 392 in ed. 1616]. Convolvulus 
vulgaris major albus seu flore majore albo Moris: II. p. 12 s. 1 t. 3 
f. 6. Folia satis distincta. 21. CONVOLVULUS purpureus, folio subrotundo G. B: 295. 
Toum: 82. Moris: II, p. 183 [13] s. 1 t. 3 f. 7. 
Folia 12. Euphorbia palustris L: Spec. PL I. 462, II. 662. 13. Cucumis 
sativus L: Spec. PL I. 1012, II. 1437; H. 292. 14. Cucumis Melo L: Spec. 
PL I. 1011, II. 1436; H. 292. 15. Cucurbita Pepo /J L: Spec. PL I. 1010, 
II. 1435; H. 291. 16. Momordica Balsamina L: Spec. PL I. 1009, II. 1433; 
H. 293. 17. Se N:o 2. 18. Euscus aculeatus L: Spec. PL I. 1041, II. 1474; 
H. 300. 19. R. Hypoglossum L: Spec. PL I. 1041, II. 1474; H. 300. 
•20. Convolvulus sepium L: Spec. PI. I. 153, II. 218. 21. Convolvulus pur- 
pureus L. Spec. PL II. 219; H. 38. 112 CAIIOLI LINfMEI HOKTUS UPLA.NDICUS. I. [Cl. II.] INFUNDIBULIFOKMES. 

22. VALERIANA liortensis Bod: 346 [in ed. 1583, p. 340 in 
ed. 1616]. Valeriana liortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis C. B: 
164. Toum: 132. Phu magnum Matth: 34 [in ed. 1570]. 

Folia infima integra, superiora pinnata. 

23. LOCUSTA Biv: m. irr. I. tab. 6. Valerianella arvensis 
prajcox, humilis, semine eompresso Town: 132. Valeriana campestris 
inodora major C. B: 165. Album Olus Bod: 636 [in ed. 1583, p. 647 
in ed. 1616]. 

24. BORRAGO floribus coeruleis Toum: 133. Buglossum lati- 
Ifolium, Borrago, flore coeruleo C. B: 256. Buglossum s. Borrago 
Matth: 737. — BORRAGO floribus albis Toum.- 133. Buglossum lati- 
fol. Borrago fl. candido C. B: 256. Varietas prioris. 
[Ej sammanforda i Leufsta ex.] 

25. LITHOSPERMUM majus erectum C. B: 258. Toum: 137. 
Litbospermum minus Matth: 596. 

26. BUGLOSSOIDES Kram: 106. Echioides flore pullo, calice 
amplo Biv: apud Bupp. ed. II. p. 177. Buglossum procumbens, an- 
nuum, pullo minimo flore; Moris: III. p. 439, s. 11. t. 26. £11. 

27. SYMPHYTUM consolida major, fl. purpureo, ova? mas C. B: 
259. Toum: 138. Symphytum majus s. consolida major Matth: 620. — 
SYMPHYTUM consolida major, fl. albo, qua; foemina G. B: 258 
Toum: 138. 

[Ej sammanforda til] en i Leufsta ex.] 

28. CERL\ T THE qvorundam [minor] flavo flore Toum: 80. Ce- 
rinthe minor C. B: 258. 

29. PRIMULA veris pallido flore elatior Toum: 124. Primula 
veris major Bod: 147 [in ed. 1583]. Verbasculum pratense vel sylva- 
ticum inodorum C. B: 241. 

Diameter disci floris ar teqvalis med longitudo ejusdem, qva 
nota a sylyestri differt, cui alias satis similis. 

22. Valeriana Phu L: Spec. PL I. 32, II. 45; H. 13. 23. Valeriana 
Locusta a ohtona L: Spec. PL I. 33, II. 47; H. 14. 24. Borasro offici- 
nalis L: Spec. PL I. 137, II. 197; Borrago i Hort. tips. p. 34 ocli Phil. Bot. 
25. Lithospermum officinale L: Spec, PL I. 136, II. 195. 26. Lycopsis 
vesicaria L: Spec. PL I. 138, II. 198; H. 35. 27. Symphytum officinale 
L: Spec. PL I. 136, II. 195. 28. Cerinthe minor L: Spec. PL I. 137, 
II. 196. 29, 30 och 31. Primula veris 8 elatior L: Spec. PL I. 143 II 204 • 
H. 37. Jfr Hort. Cliff, p. 50. ' CAROLI LIXN.EI HORTUS CPLANDICUS 113 30. PRIMULA veris prolifera flore majore Town: 125. 
Varietas antecedentis calyce colorato. 

31. PRIMULA veris multiflora Town: 124. Tatem: II. 34. 
Verbasculum sylvestre magno plenoqve flore C. B: 242. 

Est eadem species fl. pleno. 

32. PRIMULA veris caulifera, prolifera, odorata Town: 125. 
Verbasculum proliferum C. B: 242. Primula veris prolifera Tcibem: 
II. 33. 

Est eadem species ac ilia, qvte in pratis nostris et officinis pro- 
stat, et ab eadem tantum calyce colorato differens. 

33. PRIMULA veris, hortensis, flore ferrugineo, umbellato Toum: 
124. 

Est sylvestris nostra, colore floris diversa. Yarietas pratensis. 

34. AURICULA ursi flore purpureo Toum: 120. Sanicula al- 
•pina G. B: 242. — AURICULA ursi flore magno, atropurpureo, 
{holoserico [simplici], umbone candido, amplissimo Toum: 120. — 

AURICULA ursi flore variegato Town: 121. Elos ex luteo et nigro 
variegatur; hge tres plants: tantum varietates sunt. 
[Ej sammanforda till en i Leufsta ex.] 

35. LYSIMACHIA humifusa folio rotundiore, flore luteo Toum: 
141. Nummularia supina s. Nummularia officinarum Rupp: 19. Num- 
mularia major lutea 0. B: 309. 

36. BLATTARIA lutea, folio longo laciniato C. B: 240. Toum: 
147. Blattaria Matth: 718. Blattaria annua, ramosa, floribus luteis, 
staminibus purpureis Moris: II. p. 489. s. 5. t. 9. 

37. OXYS lutea Toum: 88. Trifolium acetosum, corniculatum 
C. B: 330. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus repens 
vel item procumbens Moris': II. p. 183. s. 2. t. 17. f. 2. Planta ramosa. 

[Bland Campaniformes lios Tournefort och i Leufsta ex.] 

38. VINCA Bh\- apud Rupp: 127 [ed. 111]. Pervinca vulgaris, 
latifolia, flore coeruleo Toum: 119. Clematis daphnoides major C. B: 
302. Bod: 401 [in ed. 1583, p. 406 in ed. 1616]. 

39. JALAPA flore purpureo Toum: 129. Mirabilis Rivini Bupp: 1. 
Solanum mexicanum flore magno C. B: 168. Mirabile peruvianum 

\Moris: III. 598. s. 15. t. 1. f. 1. Yiola peruviana Tabern: II. 31. 32 ocli S3; Primula veris var. L: 34. Primula auricula var. L: Jfr. 
Hort. Cliff, p. 50. 2. 35. Lysimachia Nummularia L: Spec, PL I. 143, 
II. 211. 36. Verbascum Blattaria L: Spec. PI. I. 178, II. 254; H. 46. 
37. Oxalis cornieulata L: Spec. PL I. 435, II. 623; H. 116. 38. Tinea 
major L: Spec, PL I. 209, II, 304. 39. Mirabilis Jalaps L: Spec. PL I. 
177, II. 252; H. 43. 114 CAROL! L1XN.EI HORTUS TJPLANDICUS. I. Eicon 315 e Tournef. — JALAPA flore exalbido Tourn: 129. — 
JALAPA flore ex purpureo et luteo mixto Tourn: 129. Ha?, tres 
tan turn varietates. 

[Ej sammanforda till en i Leufsta ex.] 

40. NICOTIANA major latifolia C. B: 169. Hyoscyamus peru- 
vianus Bod: 449 fin ed. 1583, p. 452 in ed. 1616]. 

41. PETUM Eiv: apud Bupp: 24 [ed. 1745]. Priapeia gvibusdani. 
Nicotiana [s. Tabacum minus] J. B: III. 630. 

42. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo Tour,: 
119. Solanum foetidum, porno spinoso oblongo C. B: 168. 

43. POLEMONIUM vulgare, coeruleum Tourn: 145. Vulneraria 
alata Blattarife flore coeruleo Moris: III. 605. Valeriana coerulea 
C. B: 164. — POLEMONIUM vulgare, album Tourn: 146. Valeriana 
alba G. B: 164. Varietas antecedentis a colore floris. 

[Ej sammanforda i Leufsta ex.] 

44. ASPARAGUS sativa C. B: 489. Town: 300. Asparagus Matth 
349. Asparagus liortensis Bod: 691 [in ed. 1583, p. 703 in ed. 1616". 

[Jfr p. 26 i Leufsta ex: »Rosacei» och hos Tourn.] 

45. SANGUISORBA minor, montana, lpevis, hirsuta Bupp: 58. 
Pimpinella sanguisorba minor hirsuta C. B: 160. Tourn: 157. Moris: 
III. p. 263. s. 8. t. 18. f. 1. Stamina plurima. 

46. SANGUISORBA major, pratensis Bupp: 58. Pimpinella 
sanguisorba major C. B: 160. Tourn: 156. Moris: III. p. 264. s. 8. 
t. 18. f. 7. Spica rubra. Stamina 4. 

47. SANGUISORBA canadensis, flore albo spicato Bupp: 58 
[in ed. I, p. 50 in ed. II, p. 63 in ed. III]. Pimpinella maxima cana- 
densis Tourn: 157. Pimpinella sanguisorba canadensis, major, spicata, 
flore longiore albo Moris: III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 12. Spica longa, 
alba. Stamina 4. 

48. SOLANUM fruticosum, bacciferum C. B: 166. Tourn: 149. 
Psevdocapsicum Bod: 706 [in ed. 1583, p. 718 in ed. 1616]. Arbor. 

49. LYCOPERSICUM Galeni Tourn: 150. Solanum pomiferum 
[fructu rotundo striato molli] C. B: 167. Aurea mala Bod: p. 455 
[in ed . 1583, p. 458 in ed. 1616.] 

40. Nicotiana Tabacum L: Spec. PL I. 180, II. 258; H. 45. 41. N. ru- 
stica L: Spec. PL I. 180, II. 258; H. 45. 42. Datura Stramonium L: Spec 
PI. I. 179, II. 255: H. 43. 43. Polemonium coeruleum L: Spec. PI. I. 162, 
II. 230. 44. Asparagus officinalis y altilis L: Spec PL I. 313, II. 448: 
H. 84. 45. Poterium Sanguisorba L: Spec. PL I. 994, II. 1411; H. 288. 
46. Sanguisorba officinalis L: Spec. PL I. 116, II. 169. 47. S. canadensis 
L: Spec. PL I. 117, II. 169. 48. Solanum Pseudocapsicum L: Spec. PL I. 184, 
II. 263; H. 48. 1. 49. Solanum Lycopersicum L: Spec. PL I. 185, II. 265. 


CAKOLI LINKSI HORTUS UFLANBICOB. I. 115 

50. SOLANUM tuberosum, esculentum, fl. albo Tourn: 149. 
C. B: 167. Prod: 89. Moris: III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 19. Bekant. 
Potatoes. 

51. CAPSICU1I siliqvis longis, propendentibus Tourn: 152. Pi- 
per indicum vulgatissinmm C. B: 102. Piper indicuni Matth: 400. 
■Solanum urens [Capsicum dictum", siliqva propendente rubra Moris: 
III. p. 258. s. 13. t. 2. f. 1. 

52. ALKEKEXGI officinarum Tourn: 151. Solanum vesicarium 
C. B: 166. Solanum vesicarium [perenne], vulgatius repens, fructu 
et vesica rubra Moris: III. p. 526. s. 13. t. 3. f. 16. [CI. III.] PERSONATI. 

53. ARISTOLOCHIA Clematitis recta C. B: 307. Town: 162. 
Moris: III. p. 509. s. 12. t. 7. [171. fig. 5. Aristolochia multiflora 
Biv: mon. irr. [I. tab. 116]. Aristolochia saracenica Bod: 324 [in ed. 
1583, p. 326 in ed. 1616]/ 

54. DIGITALIS purpurea Bod: 169 [in ed. 1616]. Tourn: 165. 
Digitalis purpurea, folio aspero C. B: 243. Yariat fl. albo. 

55. GRATIOLA Knaut: 116. Tabern: 11. 84. Matth: 471. Gra- 
tiola centauroides C. B: 279. Digitalis minima, Gratiola dicta Tourn: 
165. Folia perfecte serrata. 

56. SCROPHULAKIA fl. luteo Tourn: 166. Biv: mon. irr. [tab. 
107]. C. B: Pin. p. 236, Prod. 112 c: fig. Scrophularia annua, folio 
Lamii, flore luteo Moris: II. p. 486. s. 5. t. 8. f. 2. Labium superius 
petali dupplicatnm. 

57. ADHATODA Zeylanensium Town: 175. Herm: H. B. B. 
643. Ecbolium Biv: mon. irr. [I. tab. 88]. Dictamno forte affinis,. 
indica, arborescens, Lauri americani foliis sive Ecbolium Zeylanen- 
sium, foliis laurinis Breyn: Prodr: 2. 41. c. descr. 

58. ANTIRRHINUM flore albo, oris luteis Tourn: 168. An- 
tirrhinum majus alteram folio longiore G. B: 211. Antirrhinum 1. 
Tdbem. II. 524. 50. S, tuberosum L: Spec. Pi. I. 185, II. 265; H. 48. 2. 51. S. au- 
■mum L: Spec. PL I. 188, II. 270; H. 47. 52. Phys.ilis Alkekengi L: Spec. 
PL I. 183, II. 262; H. 49. 53. Aristolochia clematitis L: Spec. PL I. 962; 
II. 1364; H. 279. 54. Digitalis purpurea L: Spec. PL I. 621, II. 866; 
H. 178. 55. Gratiola officinalis L: Spec. PL I. 17, II. 24. 56. Scrophu- 

ria vernalis L: Spec. PL I. 620, II. 864; H. 177. 57. Justicia Adhatoda 
L: Spec. PL I. 15, II. 20; H. 7. 58. Antirrhinum majus L: Spec. PL I. 

17 /?, II. 859; H. 175. 116 CAROLI LINN^EI HORTUS UPLANDICUS. [CI. IV.] LABI ATI. 

59. HORMINUM coma purpureo-violacea lourn: 178. Horminum 
sativum C. B: 238. 

60. SCLAREA pratensis, foliis serratis, flore coeruleo Totirm 
179. Horminum pratense Biv: mon. irr. [I. tab. 36]. Horminum pra- 
tense foliis serratis C. B: 238. Moris: ILL p. 393. 

61. SALVIA minor aurita et non aurita C. B: 237. Town: 181. 

62. MOLDAUICA Betonicte folio, fl. coeruleo Town: 184. Me- 
lissa peregrina, folio oblongo C. B: 229. Melissa moldavica Mattfc 
550. Cedronella Biv. apud Bupp: ed. I. 219. Pseudomelissa Biv: m. 
irr. I. tab. 73. — MOLDAUICA Betonicse folio, flore albo Town: 
184. Varietas antecedentis. 

[Ej i Leufsta ex., der endast en art fames.] 

63. MARUM Maith: 489. Pseudomarum Biv: mon. irr. tab. 13. 
Chamsedrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tourn: 205. 
Tragoriganum latifolium C. B: 221. 

[Ej i Leufsta ex.] * 

64. CHAM^IPITYS lutea vulgaris, s. folio trifido C. B: 249. 
Town: 208. Chamffipitys Biv: m, irr. [tab. 14. fig. 1], Matth 608. 
Chamaepitys prima Bod: 46. 

65. OCIMUM vulgatius G. B: 226. Tourn: 204. Ocymum ma- 
jus [magnum] Taoern: II. 55. 

66. PULEGIUM latifolium C. B: 222. Pulegium Biv: m. irr. 
[I. tab. 23]. Mentha aqvatica s. Pulegium vulgare Tourn: 189. 

67. MENTHA crispa Biv: m. irr. [I. tab. 50]. Mentha rotundi- 
folia, crispa, spicata C. B: 227. Tourn: 189. Planta spicata, folia 
crispa undulata. 

68. MENTHA sylvestris rotundiore folio C. B: 227. Town: 
189. Menthastrum folio rugoso, rotundiore, s. spontaneum, flore spi- 
cato, odore gravi J. B: III. 220. 

59. Salvia Horminum L: Spec. PL I. 24, II. 34. 60. S. pratensis L: 
Spec. PL I. 25, II. 35; H. 10. 61. S. officinalis jS L: Spec. PL I. 23, 
II. 34. 62. Dracocepbalum Moldavica L: Spec. PL I. 595, II. 830; H. 166. 
«3. Teucrium Marum L: Spec. PL I. 564, II. 788; H. 159. 64. Teucrium 
Chamaepitys L: Spec. PL I. 562, II. 787; H. 160. 65. Ocimum minimum 
var. L: Spec. PL I. 597, II. 833. 66. Mentha Pulegium L: Spec. PL I. 
577, II. 807. 67. M. crispa L: Spec. PL I. 576^" II. 805; H. 168. 
«8. M. viridis y rotundifolia L: Spec. PL I. 576, II. 805. CAROLI LINN^EI HOETUS UPLANDICUS. I. 117 

69. MENTHA rotundifolia palustris s. aqvatica major Town: 
189. C. B: 227. Mentha palustris spieata Riv: m. irr. [I. tab. 49]. 
Planta verticillata, minime spieata. 

70. MASTICHINA Boerh: [Bid: alt: pars prim: p. 156}. Marum 
Riv: m. irr. [I. tab. 40]. Marum vulgare sive Clinopodium Bod: 271. 
Thymbra hispaniea, Majoranse folio Tourn: 197. Sampsuchus s. Ma- 
rum, Mastichen redolens C. B: 224. 

[ 71. THYMUS vulgaris folio latiore, flore purpureo C. B: 219. 
- Thymus vulgaris, folio latiore Tourn: 196. — 72. THYMUS vul- 
garis folio latiore, flore albicante C. B: 219. 
[Ej sammanforda till en i Leufsta ex.] 

73. SCORDIUM G. B: 247. Chamffidrys palustris canesceus s. 
Scordium officinarum Tourn: 205. 

74. SATUREIA sativa Tourn: 197. Satureja Riv: m. irr. [I. 
tab: 44. f: 1]. Satureja hortensis s: Cunila sativa Plinij C. B: 218. 
Satureja annua Cunila dicta vulgaris Moris: III. p. 411. s. 11. t. 17. f. 1. 

75. LAVANDULA angustifolia C. B: 216. Tourn: 198. Laven- 
dula Matth: 29. 

76. VERBENA communis, coeruleo flore C. B: 269. Tourn: 200. 
Verbena [Verbenaca] Matth: 667/ 

77. MAJORANA vulgaris C. B: 224. Tourn: 199. Majorana 
Riv: m. irr. [I. tab. 58. fig. 1]. Amaracus Matth: 487. 

78. MELISSA hortensis C. B: 229. Tourn: 193. Melissa Riv: 
mon. irr. [I. tab. 45.] 

79. HYSSOPUS officinarum, coerulea, spieata C. B: 217. Tourn: 

200. Riv. m. irr. [I. tab. 68]. 

80. vulgaris alba Tourn: 201. C. B: 218. 

81. rubro flore Tourn: 201. C. B: 217. Ha? tres tantum 

colore floris differunt. 

[Ej sammanforda till en i Leufsta ex.] 

82. BETONICA purpurea C. B: 235. Tourn: 203. Betonica 

Riv: m. irr. [I. tab. 28]. 

83. alba C. B: 235. Tourn: 203. Varietas antecedentis. 

[Ej sammanforda till en i Leufsta ex.] 

69. M. aqvatica L: Spec. PL I. 576, II. 805. 70. Satureja mastichina 
L: Spec. PL I. 567, II. 827; H. 160. 71 ooh 72. Thymus vulgaris ft L: 
->pec. PL I. 591, II. 825; H. 160. 73. Teucrium Scordium L: Spec. PL 
I. 565, II. 790. 74. Satureja hortensis L: Spec. PL I. 568, II. 795; B. 161. 
75. Lavandula Spica L: Spec. PL I. 572, II. 800; H. 162. 76. Verbena 
officinalis L: Spec. PL I. 20, II. 29. 77. Origanum Majorana L: Spec PL 
I. 590, II. 825; H. 161. 78. Melissa officinalis L: Spec. PL I. 592, II. 827; 
H. 163. 79—81. Hyssopus officinalis L: Spec. PL I. 569, II. 776; H. 162. 
S2— 83. Betonica officinalis L: Spec. PL I. 573, II. 810; H. 164. 118 CAROLl LINN^EI HORTCS OPLANDICUS. I. 

84. ROSMARINUS hortensis, angustiore folio Tourn: 195. C. B: 
217. Rosmarinus Biv: m. irr. [I. tab. 39]. Rosmarinum coronariurn 
Matth: 524. [CI. V.] CRUCIFORMES. 

85. THLASPIDUM foliis Iberidis Bupp: 259 [ed. I]. Bill: X: 
pi: gen. 123 [tab. VI]. Tblaspi creticum qvibusdam, flore rubente 
Tourn: 213. Thlaspi umbellatum, creticum, Iberidis folio C. B: 106. 
Thlaspi VI [IIII] Matth 395. Draba s. Arabis aut Thlaspi Candiae 
Bod: 701 [in ed. 1583, p. 713 in ed. 1(316]. 

86. NASTURTIUM liortense vulgatum C. B: 103. Tourn: 213. 
Nasturtium Matth: 394. 

87. NASTURTIUM liortense crispum C. B: 104. Tourn: 213. 
Folia multifida marginibus repandis. Varietas forte. 

88. COCHLEARIA folio subrotundo C. B: 110. Tourn: 215. 
Cochlearia major batavica, subrotundo folio Moris: II. p. 308. s. 3. 
t. 2[20] f. 1. Cochlearia Bod 583 [in ed. 1583, p. 594 in ed. 1616]. 

89. ARMORACIA Biv: apud Bupp: 77 [ed. I]. Cochlearia folio 
cubitali Tourn: 215. Raphanus rusticanus C. B: 96. Raphanus rusti- 
canus et vulgaris Matth: 333. 

90. LEPIDIUM latifolium C. B: 97. Tourn: 216. Lepidium 
Fuchs: 484. 

91. BRASSICA capitata alba C. B: III. Tourn: 219. Brassica 
capitata albida Bod: 612 [in ed. 1583, p. 623 ed. 1616]. Brassica capi- 
tata Matth: 345. Hwit Hufwud kahl. 

92. BRASSICA alba vel viridis V. B: 111. Tourn: 219. Bras- 
sica vulgaris sativa Bod: 610 [in ed. 1583, p. 621 in ed. 1616]. Hwit 
gemen kahl. 

93. BRASSICA cauliflora (J. B: 111. Tourn: 219. Bod: 613 
[in ed. 1583, p. 624 in ed. 1616]. 

94. HESPERIS montana, pallida, noctu olens Volck: 209. He- 
speris montana, pallida, odoratissima C. B: 202. Tourn: 222. Flores 
ferruginei. 

84. Eosmarinus officinalis /? L: Spec. PL I. 23, II. 33; H. 11. 85. Iberis 
nmbellata L: Spec. PI. I. 649, II. 906; H. 184. 86—87. Lepidium sativum 
a et (i L: Spec. PL I. 644, II. 899; H. 183. 88. Cochlearia officinalis L: 
Spec. PI. I. 647, II. 903. 89. Cochlearia Armoracia L: Spec. PL I. 648, 
II. 904. 90. Lepidium latifolium L: Spec. PL I. 644, II. 899. 91—93. Bras- 
sica oleracea var. L: Spec. PL I. 667, II. 932; H. 189. 94. Hesperis tristis 
L: Spec. PL I. 663, II. 927; H. 187. 1. CA.UOLI MNNjEI hortus UPLANDICUS. I. 119 

95. HESPEBIS hortensis, flore purpureo G. B: 202. Town: 
222. Moris: II. p. 251. s. 3. t. 10 f. 1. 

96. HESPEBIS liortensis, flore candido G B: 202. Tourn: 222. 
Viola Memalis flore albo II. Tahern: II. 25. Varietas antecedentis. 

97. HESPEBIS hortensis, flore pleno albo Tourn: 222. Ante- 
cedentis varietatis plenitude 

98. KEIBI luteum vulgare Rupp: 70 [ed. I.]. Leucojum luteum 
vulgare G. B: 202. Tourn: 221. Leucojum aureum Matth 575. 

99. NAPUS sativa, radice alba C. B: 95. Tourn: 229. Napus 
Matth: 331. Bod: 663 [in ed. 1583, p. 674 in ed. 1616]. 

100. BAPHANUS major orbicularis vel rotundus C. B: 96. 
Tourn: 229. Baphanus I. Matth: 332. Baphanis s: Badicula sativa 
Bod: 655 [in ed. 1583, p. 676 in ed. 1616]. Badix glabra, alba, terra 
tecta. 

101. BAPHANUS major orbicularis vel rotundus, floribus can- 
didis C. B: 96. Tourn: 229. Velut in antecedent! flores purpuras- 
cunt, ita in liac candicant. Varietas prioris. 

102. BAPHANUS niger Tourn: 229. C. B: 96. Badix terra 
tegitur, nigra, rugosa. 

103. BAPHANUS minor, oblongus C. B: 96. Tourn: 229. Ba- 
phanus II Matth: 332. Badicula sativa minor Bod: 665 [in ed. 1583, 
p. 676 in ed. 1616]. Dimidia pars radicis supra terrain visibilis 
evadit. [CL. VI.] ROSACEI. 

104. BANUNCULUS echinatus, arvensis C. B: 179. Tourn: 
889. Moris: II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23. Semina plana, maxime 
echinata. 

105. BANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno C. B: 179. 
Tourn: 290 Banunculus erectus, liortensis fl. pleno Best: vern. Ord. 
I. fol. 13, fig. II. Caulis erectus. 

106. BANUNCULUS dulcis, flore pleno G. B: 179. Tourn: 290. 
Caulis procumbens. 95—97. H. matronalis L: Spec. PL I. 063, II. 927; Ii. 188. 2, 98. 
Cheiranthua Cheiri L: Spec. PL I. 661, II. 924; H. 187. 1. 99. Brassica 
Xapus (i L: Spec. PL I. 666, II. 931; H. 190. 100—103. Eaphanus sati- 
vus a et [i L: Spec. PL I. 669, II. 935; H. 188. 104. Ranunculus arven- 
sis L: Spec. PL I. 555, II. 780. 105. E. acris § L: Spec. PL I. 554, II. 
779. 106. Eanunculua repens var. L: Spec. PL I. 554, II. 779. 120 CAROLI LINNJH HORTUS TJPLANDICUS. I. 

107. HEPATICA flore pleno, coeruleo Bupp: 146 [ed. I. 1718". 
Kanunculus tridentatus, vemus, flore pleno, coeruleo Tourn: 287. 
Trifolium hepaticum, flore pleno G. B: 330. 

108. HEPATICA flore pleno, purpureo Bupp: 146 [ed. I]. Ra- 
nnnculus tridentatus, vermis, flore pleno purpureo Tourn: 287. Va- 
rietates. 

109. ADONIS liortensis, flore minore, atrorubente C. B: 178. 
Adonis Bod: 260. Ranunculus arvensis, foliis Chamsemeli flore minore. 
atrorubente Tourn: 291. Petala 5. 

110. ADONIS montanus, perennis, flore amplo, luteo Bupp: 144 
[ed. I.]. Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore Boerh: I. 35 [hid. 
alt. pars. I. 109]. Adonis precox, perennis, flore luteo, eaule piano Moris: 
III. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1. Ranunculus foeniculaceis foliis, Helle- 
bori nigri radice Tourn: 291. Helleborus niger tenuifolius, Buph- 
thalmi flore (J. B: 186. Helleborus Hippocratis Tdbern: II. 398. 

111. PENTAPHYLLOIDES rectum, fruticosum, eboracense 
Moris: II. 193. Tourn: 298. 

112. FRAGARIA fructu parvi Pruni magnitudine C. B: 327. 
Tourn: 296. Fragaria fructu magno Besl: vern. 7. fol. 8. 

113. CLEMATIS [CLEMATITIS] erecta C. B: 300. Tourn: 294. 
Clematis pannonica, flore coeruleo surrecto J. B: II. 129. Flammula 
pannonica erecta, folio Vincetoxici, flore amplo Bupp: 62 [ed. I.]. 
Folia integra, fl. coerulei. 

114. CLEMATIS s: Flammula repens C. B: 300 Tourn: 293. 
Flammula Bupp: 61 [ed. I. 1718]. Bod: 400 [in ed. 1583]. Folia di- 
visa, flores albi. 

115. VITICELLA Bill: Nov. pi. g. 165. Clematitis purpurea 
repens O. B-. 300. Tourn: 294. Clematis altera Matth: 617. 

116. HYPECOON latiore folio Tourn: 230. Hypecoum C. B: 
172. Hypecoon Bod: 446 [in ed 1583, p. 449 in ed. 1616]. Hypecoon 
siliqvis erectis, articulatis, incurvis Moris: II. p. 279. Cuminum syl- 
vestre Matth: 506. 

[Obs. till CI. V. Cruciformes enl. Tournef.] 

107—108. Anemone Hepatica var. L: Spec. PL I. 538, II. 758. 109. 
Adonis annua ft atrombens L: Spec. PL I. 457, A. antumnalis II. 771. 110. 
Adonis vernalis L: Spec. PL I. 457, II. 771; saknas i Hovt. Ups. 111. Po- 
tentilla frntieosa L: Spec. PL I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. 112. Fra- 
garia vesca /? sativa L: Spec PL I. 495, ft pratensis II. 709; H. 133. 113. 
Clematis integrifolia L: Spec. PL I. 544, II. 767; H. 156. 114. Clematis 
Flammula L: Spec. PL I. 544, II. 766. 115. C. Viticella L: Spec. PL I. 
543, II. 765. 11(5. Hvpecoum proeumbens L: Spec. PL I. 124 II 181- 
H. 31. - GAEOLI LINN^EI HORTtIS UPLANDICUS. I. 121 

117. EPIMEDIUM G. B: 323. Tourn: 232. Moris: II. p. 196. 
s. 2. t. 20. f. 5. 

[Obs. CI. V. Cruciformes enl. Tournef.] 

118. ONAGRA latifolia Town: 302. Lysimachia lutea, corni- 
enlata C. B: 245. et app. 516. Lysimachia lutea, corniculata, non 
papposa, virginiana, major Moris: II. 271. 

119. CHA1VLENERION villosum, magno flore purpureo Town: 
303. Epilobium hirsutum, magno flore et specioso Bill: 131. Lysi- 
machia siliqvosa, hirsuta, major, fl. purpureo C. B: 245. 

120. VEBATRUM flore subviridi Town: 273. Helleborus albus. 
-ore subviridi C. B: 186. Moris: III. p. 485, s. 12. t. 4. f. 1. Elle- 
borum album Mattli: 785. 

121. PAP AVER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, 
album Plinio C. B: 170. Tourn: 237. Fl. albus. 

122. PAPAVER flore pleno, album Town: 238. 

123. PAPAVER hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, 
nigrum Plinio C. B: 170. Tourn: 237. 

124. PAPAVER pleno flore, nigrum O. B: 171. Tourn: 238. 

125. PAPAVER cristatum, floribus rubris, semine nigro G. B: 
171. Tourn: 237. Hse omnes 5 plantse varietates tantum sunt. 
Planta glabra. 

126. PAPAVER erraticum majus, Qolag Dioscoridi, Theophrasto 
et Plinio C. B: 171. Tourn: 238. 

127. PAPAVER erraticum pleno flore Tourn: 238. Varietas 
mtecedentis. Hasc differt a priori specie caule hirsutie stricta obsito. 

128. GrLAUCIUM flore luteo Tourn: 254. Papaver corniculatum, 
ateum C. B: 171. Papaver corniculatum majus Bod: 445 [in ed. 

1583, p. 448 in ed. 1616]. 

129. RUTA hortensis latifolia G. B: 336. Tourn: 257. Ruta 
Matth: 493. 

130. NIGELLA angustifolia, flore majori, simplici, coeruleo C. Br 
145. Tourn: 258. Melanthium damascenum Bod: 301 [in ed. 1583, 
p. 304 in ed. 1616]. 117. Epimedium alpinum L: Spec. PI. I. 117, II. 171; H. 29. 118. 
Oenothera biennis L: Spec. PI. I. 346, II. 492; H. 94. 119. Epilobium 
li.-sutum L. Spec. PL I. 347, II. 494. 120. Veratram album L: Spec. PL 
'.. 1044, II. 1479. 121—125. Papaver sommferum L: Spec. PL I. 508, II. 
726; H. 135. 126—127. Papaver Elioeas L: Spec. PL I. 507, II. 726 ; 
. 136. 128. Chelidonium Glaucium L: Spec. PL I. 506, II. 724; H. 137. 
129. Kuta graveolens y L: Spec. PL I. 383, II. 548: H. 102. 130—131. 
sigella damascena a et /S L: Spec. PL 534, II. 753; H. 153. 122 GAROLI hWSJBI HORTUS UPLANDICUS. I. 

131. NIGELLA flore majori pleno, coeruleo G. B: 145. To\ 
258. Plenitudo prioris. 

132. HELLEBOBUS niger, hortensis, flore viridi C. B: 18E 
Tourn: 272. Helleborus niger sylvestris, ramosus, latiore folio, [flc i - 
viridi] deciduo Moris: III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 5. Caulis ramosus, 
multis floribus ornatus. 

133. HELLEBOBUS niger, tuberosus, Ranunculi folio, flow 
luteo Tourn: 272. Helleboroides hyemalis Boerh: Ind. pi. pars prim. 
I. 297. Helleborus ranunculoides, prsecox, tuberosus, fl. luteo Mori>: 
III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Aconitum unifolium, luteum, bulbosun 
C. B: 183. Aconitum Btipp: 149 [ed. 1718]. El. singulari. 

134. CHRISTOPHOBLANA americana, racemosa, baccis niveis 
Moris: II. p. 8. s. 1. t. 2. f. 7. Tourn: 299. 

135. PHYTOLACCA americana, majori fructu Tourn: 299. So- 
lanum virginianum rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis cana- 
liculatis Moris: III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 22. 

136. POBTULACA latifolia s. sativa C. B: 288. Tourn: 23 
Portulaca sativa Bod: 650 [in ed. 1583, p. 661 in ed. 1616]. 

137. ANACAMPSEBOS radice Bosam spirante, major Tour, : 
264. Bbodia radix C. B: 286. Telephium luteum, minus, radice 
Bosam redolent© Moris: III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8. 

138. OPUNTIA vulgo herbariorum Tourn: 239. Ficus indica. 
folio spinoso, fructu majore G. B: 458. Eicus indica Matth: 211. 

139. G-BANADILLA triphylla, flore roseo, clavato VolcM: 199. 
Granadilla hispanis, flos passionis italis Tourn: 240. Passiflora folii? 
crenatis, tripartito divisis Phtk: aim. 281. Clematitis trifolia, flore 
roseo, clavato C. B: 301. 

140. AMABANTHHS maximus, semine rubello, qui granis ru- 
bris Petri Ciecse C. B: 121. Tourn: 235. Blitum paniculis propen- 
dentibus, semine rubro Volck: 66. 132. Helleborus viridis L: Spec. PL 1. 558, II. 784; H. 158. 133. 
H. hyemalis L: Spec. PL I. 557, II. 783; H. 158. 134. Aetrea spicata i 
alba L: Spec. PL I. 504, II. 722; H. 138. 135.. Phytolacca americana L: 
Spec. PL I. 441, Ph. decandra II. 631; H. 117. 136. Portulaca oleraces 
P L: Spec. PL I. 455, II. 638; H. 146. 137. Rhodiola rosea L: Spec. PL 

I. 1035, II. 1465. 138. Cactus Opuutia L: Spec. PL I. 468, II. 669: 

II. 120. 139. Passiflora incarnata L: Spec. PL I. 959, II. 1360; II. 27>. 
140. Amaranthus caudatus L: Spec. PL I. 990, II. 1406; H. 285. CAB.OLI LIXX^I H0RTU3 UPLAXDICUS. I. 123 

141. GERANIUM Cicutse folio, moschatum C. B: 319. Tourn: 
. 18, Hupp. 272. Geranium supinum Dod: 63. Pediculus flores plu- 
rimos sustentat. -J& 142. GERANIUM folio Altheae C. B: 318. Tourn: 268. Ge- 
ranium VI. Matth: 568. Eolia integra fere. 143. GERANIUM batracModes [batracliioides], fiore variegato 
ft B: 318. Tourn: 267. Geranium anglicum variegatum Besh vern. 
ord. I. fig. 9. Eolia angulata, ad petiolum varie multifida, flores in 
uno petiolo solitarii, rarius duo. 

144. GERANIUM pbseum s. fuscum, petalis reflexis [rectis] s: 
planis Moris: II. p. 515. Tourn: 267. Geranium montanum, fuscum 
ft B: 318. Gruinalis montana, petalis nigro fuscis et obscuris pla- 

nioribus Mupp: 117. Eloris petala reflexa, in medio floris macula 
nigra. Radix annua. [CI. VII.] UMBEL L ATI. 

145. ANETHUM bortense C. B: 147. Tourn: 318. Anetbum 
Bod: 296 [in ed. 1583, p. 298 in ed. 1616]. 

146. FOENICULUM vulgare germanicum C. B: 147. Tourn: 311. 
Foeniculum Dod: 295 [in ed. 1583, p. 297 in ed. 1616]. Matth: 517. 

147. MEUM foliis Anetbi C. B: 248. Tourn: 312. Meum Dod: 
302 [in ed. 1583, p. 305 in ed. 1616]. Meum vulgare tenuifolium 
Moris: III. 270. 

148. PEUCEDANUM germanicum C. B: 149. Pevcedanum 
majus brevioribus foliis germanicum Moris: III. p. 312. s. 9. t. 15. f. 2. 141. Geranium deuterium /5 moschatum L: Spec. PI. 1. 680, G. moscha- 
xum II. 951. 142. G. malacoides L: Spec. PL I. 680, II. 952; H. 198. 
143. Geranium pratense var. L: Spec. PL I. 681, II. 954. 144. G. phseum 
L: Spec. PL I. 681, II. 953; H. 198. 145. Anethum g-raveolens L. Spec. 
PL I, 263, II. 377; H. 66. 146. Anethum Foeniculum L: Spec. PL I. 263, 
II. 377; H. 66. 147. Athamantha Meum L: Spec. PL I. 245, II. 353; H. 60. 
148. Peucedanum officinale u L: Spec. PL I. 245, II. 353; H. 60. 

C. Lin nee i Ungdomsshrifter. 10 124 CAllOLI LlNNiEI HOETUS UPLANDICUS. I. 

149. ODORATA Biv: p. irr: [III. tab. 290]. Myrrhis major, vel 
Cicutaria odorata G. B: 160. Tourn: 315. Myrrhis perennis alba 
odorata Moris: III. p. 301. s. 9. t. 10. f. 1. 

150. PASTINACA sativa, latifolia G. B: 155. Tourn: 319. 
Pastinaca domestica Matth: 500. Pastinaca latifolia sativa Bod: 669 
[in ed. 1583, p. 680 in ed. 1616]. 

151. IMPERATORIA Biv: p. irr. [tab. 241]- Imperatoria major 
C. B: 156. Tourn: 317. Imperatoria Matth: 516. 

" 152. ANGELICA sativa C. B: 155. Matth: 729. Imperatoria 
sativa Tourn: 317. 

153. LEVISTICUM Biv: p. irr.- [III. tab. 293]. Levisticum vul- 
gare Bod: 309 [in ed. 1583, p. 311 in ed. 1616]. Ligusticum vulgare: 
an Libanotis fertilis Theoplrrasti? G. B: 157. Angelica montana. 
perennis, Paludapii folio Tourn: 313. 

154. CICUTARIA latifolia, foetida G. B: 161. Tourn: 322. Ci- 
civta latifolia, foetidissima Moris: III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicu- 
taria foetida Tabern: II. 465. 

155. PIMPINELLA saxifraga major C. B: 159. Tragoselinum 
majus Tourn: 309. 

156. Ctt/EROPHYLLUM sativum G. B: 152. Tourn: 314. Cha?.- 
ropliyllum Bod: 688 [in ed. 1583, p. 700 in ed. 1616]. Cerefolium 
Biv: p. irr. [III. p. 276]. 

157. ASTRANTIA major, corona floris purpurascente Tourn: 
314. Astrantia nigra major Moris: III. p. 279. s. 9. t. 4 f. 1. Helle- 
borus niger Saniculre folio major C. B: 186. Veratrum nigrum Dio- 
scoridis Bod: Pempt. 381 [in ed. 1583, p. 377 in ed. 1616]. Floret Junio. 

[Ej upptagen i Leufsta ex.] 

158. SISARUM Grermanorum G. B: 155. Tourn- 309. Sisarum 
Biv: p. irr. [III. tab. 289]. Siser Matth: 334. 

159. DAUCUS sativus, radice lutea Tourn: 307. Staphylinus 
sativus Biv: p. irr. [III. tab. 262]. Pastinaca tenuifolia, sativa C. B: 
151. Bod: 667 [in ed. 1583, p. 678 in ed. 1616]. 149. Scandix odorata L: Spec. PL I. 25.6, II. 368; H. 64. 150. Pasti- 
naca sativa /S L: Spec. PL I. 264, II. 378. 151. Imperatoria Ostruthium L: 
Spec. PL I. 259, II. 371; H. 65. 152. Angelica Archangelica L: Spec. PL 
I. 250, II. 360. 153. Ligusticura Levisticum L: Spec. PL I. 250, II. 359; 
H. 62. 154. Ligusticum peloponnesiacum L: Spec. PL I. 250, II. 360; H. 62. 
155. Pimpinella Saxifraga y & d major L: Spec. PL I. 264, II. 378; Jfr 
Hort. Cliff, p. 107. 156. Scandix Cerefolium L: Spec. PL I. 357, II. 368. 

157. Astrantia major L: Spec. PL I. 235, II. 379; jfr Hort. Cliff. 88. 

158. Shim Sisarum L: Spec. PL I. 251, II. 361; H. 62. 159. Daucus Ca 
rota p' L: Spec. PL I. 242, II. 348; H. 50. CAROLI LINSLM HORTUS UPLANDICUS. I. 125 

160. CORIANDRUM majus 0. B: 158. Town: 316. Coriandrum 
Biv: pent. irr. [III. tab. 303—305]. 

161. APIUM dulce, Celeri Italorura Tourn: 305. Apium pa- 
lustre et Apium officinarum C. B: 154. Tourn: 305. Apium Biv: p. 
irr. [III. tab. 314—317], Eleoseliimm Bod: 683 [in ed. 1583, p. 695 
in ed. 1616]. Celeri. 

162. APIUM hortense, s. Petroselinum vulgo C. B: 153. Tourn: 
305. Apium bortense Bod: 682 [in ed. 1583, p. 694 in ed. 1616]. 
Mattli: 511. Persilia, gronpersilia. 

163. APIUM vel Petroselinum crispum C. B: 153. Tourn: 305. 
Apium crispum Biv: p. irr. [III. tab. 317]. Tabtrn: I. 252. A priori 
marginibus foliorum crispis differ! [CI. VIII.] CARYOPHYLLiEI. 

164. TUNICA latifolia, floribus umbellatis Bupp: 106. Caryo- 
phyllus barbatus, hortensis, latifolius, ruber C. B: 208. Tourn: 332. 
Caryophyllus cartbusianorum Tabern: II. 3. PL purpureo. 

165. TUNICA. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, albus 
Tourn: 332. 

166. TUNICA. Caryopbyllus barbatus, hortensis, latifolius, 
diversicolor Tourn: 332. Varietates. 

Flores in capitulum geqvale congesti, qyorum sqvamee calycum 
in setas desinunt longitudine cum petalis reqvales. 

167. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo, major C. B: 203. Tourn: 
334. Lychnis calcedonica Tabern: II. 9. Calyx oylindraceus, hirsutus, 
ut et tota planta. 

168. LYCHNIS sylvestris, qvte Saponaria vulgo Tourn: 336. 
Saponaria major, kevis C. B: 206. Saponaria vulgaris simplex Moris: 
II. p. 547. s. 5. t. 22. f. 52. Styli duo. 

169. LYCHNIS Coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro et veluti 
flammeo fulgente C. B: 203. Tourn: 334. Lychnis Coronaria sativa, 
flore jrabro Moris: II. p. 540. Bod: 170. 160. Coriandrum sativum L: Spec. PL I. 256, II. 367; H. 63. 161. Apium 
graveolens L: Spec. PL I. 264, II. 379; H. 67. 162. A. Petroselinum L: 
Spec. PL I. 264, II. 379; H. 67. 163. A. Petroselinum (i L: Spec. PL I. 
264, II. 379: H. 67. 164—166. Diantlms barbatus L: Spec. PL I. 409, 
II. 586; H. 105. 6. 167. Lvchnis chalcedonica L: Spec. PL I. 436. II. 625; 
H. 115. 168. Saponaria officinalis L: Spec. PL I. 408, II. 584; H. 106. 
169—170. Agrostemma' Coronaria L: Spec. PL I. 436, II. 625; H. 115. 1- CAROL! LIXN^I HORTUS CPLANDICUS. I. 

170. LYCHXIS Coronaria Dioscoridis sativa, flore dilute rubente 
'. B: 203. Tourn: 334. Varietas antecedentis. Calycis lacinise longi- 

tudine cum petalis seqyales evadunt. 

171. LYCHXIS purpurea, multiplex C. B: 204. Tourn: 335. 
Calyx globosus et inflatus. 

172. LYCHXIS viscosa [purpurea], latifolia, lsevis 0. B: 205. 
T nu 335. Armerius fios qvartas Dod: 176. Yiscaria sativa Tabern: 
II. 14. Fructus 3-locularis, plauta annua. 

173. LYCHXIS frutescens, myrtifolia, Belien albo similis C. B: 
205. Tourn: 335. Ocimoides fruticosum Gamer: H, M. p. 109. fig. 
XXXIII. Trilocularis, perennis. 

174. CUCUBALUS Tourn: 339. Alsine scandens, baccifera O. B: 
250. Cacubalus quibusdam, vel Alsine baccifera J. B: II. 175. 

175. LIXITM sativum C. B: 214. Tourn: 339. [01. IX.] LI LI AC EI. 

176. LILIUM alburn vulgare Tourn: 369. Lilium album, flore 
erecto et vulgare C. B: 76. Lilium Matth: 547. 

177. LILIUM purpureo-croceum, majus Tourn: 369. C. B: 76. 
Lilium purpureum tertium Dod: 199. Lilium cruentum bulbiferum 
Best: vern. 5. f. 7. Bulbi in alis foliorum. 

178. MART AGON sylvaticum Bupp: 118 [ed. II. 1726]. Lilium 
floribus reflexis montanum, flore rubente C. B: 77. Tourn: 370. Li- 
lium flore nutante ferrugineo, majus vel minus J. B: II. 692. 

179. MARTAGrOX. Lilium floribus reflexis montanum, flore 
albicante Tourn: 370. C. B: 77. Varietas antecedentis. 

180. CORONA imperialis Tourn: 372. Bod: 202. Lilium s. 
Corona imperialis C. B: 79. 

181. FRITILLARIA prsecox, purpurea, variegata C. B: 64. 
Tourn: 377. Meleagris Bod: 233. 171. PLychnis dioiea L: Spec. PI. I. 437, II. 626 ; Cucubalus Hort. Cliff. 
171. 5 var. 172. Silene Armeria L: Spec. PI. I. 420, II. 601; H. 110. 
173. S. fmticosa L: Spec. PL I. 417, II. 597; H. 111. 174. Cucubalus bacci- 
ferus L: Spec. PL I. 414, II. 591; H. 109. 175. Linum usitatissimum L. 
Spec. PL I. 277, II. 397; H. 71. 176. Lilium candidum L: Spec. PL I. 302, 
II. 433; H. 80. 1. 177. L. bulbiferum L: Spec. PL I. 302, II. 433; H. 80. 2. 
178—179. L. Martagon L: Spec. PL I. 303, II. 435; H. 81. 4. 180. Iri- 
tillaria imperialis L: Spec. PL I. 303, II. 435; H. 81. 1. 181—184. F. Melea- 
gris L: Spec. PL I. 304, II. 436; H. 81. 1. CAR0L1 L1XN,EI HORTUS UPLAXDICUS. I. 127 182. FRITILLARIA alba, variegata C. B: 64. Town: 377. 

183. FRITILLARIA alba, prtecox G. B: 64. Town: 377. 

184. FRITILLARIA polyantbos, flavo-viridis G. B: 64. Town: 
377. Flores 4, 5 a 6 in eodem caule. 

185. TULIPA lutea litnris qvibusdam viridibus et sanguineis 
distincta, flore maximo laciniato Town: 376. Petala laciniata. 

186. LEUCOJUM bulbosum, vulgare G B: 55. Leucoion bulbo- 
sum hexaphyllon Bod: 230. Narcisso-Leucojum vulgare Toum: 387. 
Narcissus VII Matth: 770. Petala reqvalia. 

187. LEUCOJUM bulbosum, trifolium, minus C. B: 56. Leucoion 
bulbosum triphyllon Bod: 230. Narcisso-Leucojum trifolium minus 
Toum: 387. Petala alterna dissimilia. 

[Ej i Leufsta ex.] 

188. NARCISSUS albus, circulo purpureo C. B: 48. Town: 
353. Narcissus medio purpureus Bod: 223. Corolla petalis brevior, 
monantlios. 

189. NARCISSUS totus niveus, multiplex C. B: 54. Town: 357. 
Narcissus albus pleno flore Suert: I. tab: 26. f. 5. Plenitudo ante- 
oedentis. 

190. NARCISSUS medio luteus, copioso flore, odore gravi C. B: 
50. Toum: 354. Narcissus medio luteus alter Bod: 224. Polyanthos. 

191. NARCISSUS sylvestris, pallidus, calyce luteo C. B: 52. 
Town: 356. Narcissus luteus sylvestris Bod: 227. Pseudo-Narcissus 
luteus simplici et gemino flore Tabem: II. 311. Corolla petalis reqva- 
lis, monanthos. 

192. NARCISSUS multiplex, totus flavus C. B: 54. Toum: 357. 
Plenitudo antecedentis. 

193. COLCHICUM commune G. B: 67. Town: 348. 

194. CROCUS sativus G. B: 65. Toum: 350. Autumno flores 
coeruleos profert. 

195. CROCUS vermis, angustifolius, magno flore violaceo G. B: 
ii7. Town: 352. Fl. coerul. 185. Tulipa gesneriana L: Spec. PL I. 306, II. 438; H. 82. 186. Leu- 
cojum vernura L: Spec. PI. I. 289, II. 414; H. 74. 187. Galantlius nivalis 
L: Spec. PL I. 288, II. 413. 188. Narcissus poeticus L: Spec. PL I. 289, 
II. 414; 11. 74. 1. a. 189.? N. poeticus L: var. 190. N. Tazetta L: Spec. 
PL I. 290, II. 416; H. 74. 3. 191. N. Pseudo-Narcissus L: Spec. PL I. 289, 
II. 414; H. 74. 2. 192.? N. Pseudo-Narcissus L: var. 193. Colchicum 
autumnale L: Spec. PL I. 341, II. 485; H. 90. 194. Crocus sativus a offi- 
cinalis L: Spec. PL I. 36. II. 50; H. 15. 195—197. C. sativus (i vermis 
L: Spec. PI, I 36, II. 50; H. 15. 128 CAKOLI LINN/BI HORTUS UPLANDICCS. I. 

196. CROCUS vermis, angustifolius, magno flore candido G. B: 
Tourn: 352. 

197. CROCUS vermis, angustifolius, variegatus C. B: 67. Tour 
353. Color floris albus, lineis purpureis pictus. 

Hi tres Croci posteriores tantum varietates sunt. A primo ten ■ 
pore florendi maxime differunt, qvoad totum habitum alias cum antum- 
nali conveniinit, hinc tantum varietates ejus erint. 

198. YUCA foliis Aloes Bill: n: pi: g: p. 111. tab. V. C. B: 91. 
Moris: II. p. 415. s. 4. t. 22. f. 1. 

199. ALOE folio in oblongum aculeum obeunte G. B: 28 
Tourn: 366. Moris: II. p. 415. s. 4. t. 22. f. 2 & 3. Aloe ex America 
Bod: 355 [p. 359 in ed. 1616]. Aloe spuria s: Metl: Americanorum 
Bupp: 364 [ed. I. 1718]. Folia in aculeos rigidos et acutissimos de- 
sinunt. 

200. ALOE vulgaris C. B: 286. Tourn: 366. Aloe Matth: 463. 
Bod: 355 [in ed. 1583, p. 359 in ed. 1616]. Eolia ad margines ubiqve 
aculeis minus acutis instnumtur. 

201. ALOE africana margaritifera minor Rupp: 261 [ed. I.], 201 
[ed. II.], 248 [ed. III]. Folia Sedi s: Sempervivi simillima, line illinc 
verrucis glabris, margaritis similibus, ornata. 

202. IRIS vulgaris germanica, s: sylvestris C. B: 30. Iris vul- 
garis violacea s: purpurea [hortensis et] sylvestris J. B: II. 709. 
Folia erecta, ensiformia. 

203. IRIS lutea sativa C. B: 32. Flores ex luteo et coeruleo 
eleganter picti. Caulis liumilis. 

204. IRIS bulbosa tota violacea vel coerulea Chair: 239. Flores 
maximi, pallidi, coerulei; caulis cubitalis. 

205. IRIS graminea, cui pereunt qvotannis folia, flore variegato 
Chair: 243. Folia graminea, erecta. 

206. IRIS pratensis angustifolia liumilior C. B: 32. Folia gra- 
minea, procumbentia. 

207. GLADIOLUS floribus uno versu dispositis major et pro- 
cerior C. B: 41. Tourn: 365. Gladiolus Eiv: m. irr. [I. tab. 110]. 198. Yucca gloriosa L: Spec. PI. I. 319, II. 456; H. 88. 1. 199. Agave 
americana L: Spec. PL I. 323, II. 461; H. 87. 200. Aloe vera L: Spec. PI. 
I. 320, A. perfoliata n vera Spec. PL II. 458; H. 86. 3. 201. A. pumila ,i 
L: Spec. PL I. 322, II. 460. 202. Iris germanica L: Spec. PL I. 38, II. 55: 
H. 16. 1. 203. I. variegata L: Spec. PL I, 38, II. 56; H. 16. 2. 204.? I. Xi- 
phium (1 L: Spec. PL I. 40. II. 58; H. 17. 7. 205. I. graminea L: Spec. 
PL I. 39, II. 58; II. 17. 6. 206.? I. sibirica L: var. vel? I. spuria L: 
Spec. PL I. 39, II. 58; H. 17. 5. 207. Gladiolus communis L: Spec. PL 
I. 36, II. 52; H. 16. CAROLI IINNjSSI HOltTUS UPLANDICUS. 129 208. CANNACORUS latifolius vulgaris Tourn: 367. Arundo 
indica latifolia C. B: 19. 

209. TRADESCANTIA s. Ephemerum virgiiiiamim flore coe- 
mleo minori Tourn: 368. Allium s: Moly virginiamim G B: 516. 

210. LILIO-ASPHODELUS phoeniceus Tourn: 344. Lilium ru- 
brum, Asphodeli radice G. B: 80. Asphodelus liliaceus rubens [II] 
Tabern: II. 436. Mores rubicundi, caulis altior. 

211. LILIO-ASPHODELUS luteus Tourn: 344. Liliasphodelus 
luteus Svert: I. tab: 47. Lilium luteum, Asphodeli radice C. B: 80. 
Asphodelus liliaceus luteus I. Tabern: II. 436. El. lutei sed distincta 
species, qvamqvam admodnm seqventi similis. 

212. HYACINTHUS orientates caule maculato C. B: 44. Tourn: 
345. Hyacinthus orientalis Matth: 669. 

213. MUSCARI obsoletiore flore Tourn: 348. Hyacintlius r-ace- 
mosus, moschatus C. B: 43. Bulbus vomitorius Matth: 415. Elores ovati. 

214. MUSCARI arvense, juncifolium, coeruleum minus Tourn: 
348. Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius C. B: 43. 
Hyacintlius racemosus Bod: 217. Hyacintbus coeruleus VI. Tabern: 
II. 320. Elores globosi. 

215. ORNITHOGALUM spicatum, flore viridi lactescente C. B: 
70. Tourn: 379. Elores in caule sparsi. 

216. ORNITHOGALUM umbellatum, medium, angustifolium G. B: 
70. Tourn: 378. 

Elores in umbellam congesti. 

217. STELLARIS. Ornitbogalum coeruleum byzantinum Tourn: 
380. Hyacintlius stellaris, coeruleus, amoenus G. B: 46. 

Elores sparsi in caulem homomalli. 

218. STELLARIS Bill: n, pi. g. p. 110. Ornitbogalum spicatum 
cinereum Tourn: 380. Hyacinthus stellaris, spicatus, cinereus C. B: 46. 
Flores in spicam congesti. 

[Ej uppt. i Leufsta ex.] 208. Canna indica L: Spec. PL I. 1, II. 1; H. 1. 1. 209. Tradescan- 
tia virgineana L: Spec. PL I. 288, II. 411; H. 73. 210. Hemerocallis Lilio. 
Asphodelus {i fulvus L: Spec. PL I. 324, Hemerocallis fulva II. 462; H. 88. 1. a. 
211. H. Lilio-Asphodelus a flams L: Spec. PL I. 324, Hemerocallis flava 
II. 462; H. 88. 1. (i. 212. Hyacinthus orientalis L: Spec. PL I. 317, II. 454; 
H. 85. 1. 213. H. Muscafi L: Spec. PL I. 317, II. 454; H. 85. 3. 214. H. race- 
mosus L: Spec. PL I. 318, II. 455. 215.? Ornithogalum comosum L: Amoen. 
Acad. vol. IV. p. 312, Spec, PL II. 440. Jfr. O. pyrenaicum L: Spec. PL 
I 306, II. 440; It. Scan. p. 220. 216. 0. umbellatum L: Spec. PL I. 307, 
II. 441; H, 84. 2. 217. Scilla amoena L: Spec. PL I. 309, II. 443. 218.? S. ita- 
lica L: Spec. PL I. 308, II. 442. a 130 CAKOLI LINNyEI HORTUS UPLANDICUS. I. 

219. PHALANGrlUM flore majore s: minus ramosum Hupp: 141 
[ed. I]. Pbalangium aliud pulclirius, emaculato Lilii candore conspi- 
cnum Chabr: 222. 

220. MOLY alpinum caule maculato Bupp: 138 [ed. 1718]. Vi ■ 
torialis longa Besl: vern. 4. f: 13. Allium alpinum. Victorialis n 
Tabern: II. 195. Allium montanum, latifolium, maculatum C. B: 74. 

221 MOLY latifolium, luteum, odore Allii I. G. B: 75. Mor 
II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 4. Moly flavo flore Svert: I. t. 60. f. 2 
Allium latifolium luteum Town: 384. Flores in umbellam congesti. 

222. ALLIUM sativum G B: 73. Tourn: 383. Radix multifida. 

223. ALLIUM sativum alteram: s. Allioprasum caulis summ 
eircumvoluto C. B: 73. Tourn: 383. Moris: II. p. 387. s. 4. t. 15. 
f. 10. Rackenball. Radix integra. 

225. PORRUM commune, capitatum Tourn: 382. Porrum com- 
mune Mattli: 386. Porrum Tabern: II. 192. 

225. CEPA vulgaris floribus et tunicis purpurascentibus Tourn: 
382. G. B: 71. 

226. CEPA vulgaris floribus et tunicis candidis C. B: 71. Tourn: 
281. Varietas. Ambo nomine Rodlok venduntur. 

227. CEPA ascalonica Matth: 389. Tourn: 382. Cepa sterilia 
C. B: 72. Escbalottes. Elores nostris in oris nunqvam profert. 

228. CEPA sectilis, juncifolia, perennis Tourn: 283. Porrum 
sectivum, juncifolium G. B: 72. Graslok. 

229. CEPA oblonga G. B: 371. Bod: 675 [in ed. 1583, p. 687 
in ed. 1616]. Tourn: 382. Piplok. Jokannislok. Folia concava, ro- 
tunda, crassitie digiti minimi. [CI. X.] PAPILIONACEI. 

230. EABA rotunda, oblonga, s. cylindracea minor, s. eqvina, alba 
Tourn: 392. Faba minor s: eqvina G. B: 338. Cemena Bonor. 

219. Anthericum Liliago L: Spec. PL I. 310, II. 445; H. 83. 4. Jfr. 
lluppii Flora Jenensis ed. III. (1745) p. 150. 220. Allium Victorialis L: 
Spec. PI. I. 295, II. 424. 221. A. Moly L: Spec. PL I. 301, II, 432; H. 
76.1. 222. A. sativum L: Spec. PL I. 296, II. 425; H. 76. 2. 223. A. Sco- 
rodoprasum /? L: Spec. PI. I. 297, II. 425; H. 77. 224. A. Porrum L: 
Spec. PL I. 295, II. 423; H. 77. 4. 225—226. A. Cepa L: Spec. PL I. 300, 
II. 431; H. 77. 3. 227. A. ascalonicum L: Amoen. Acad. Yol. VI. p. 454, 
Spec. PL II. 429; H. 79. 9. 228. A. Schoenoprasum L: Spec. PL I. 301, 
II. 432; H. 79. 8,1 229. A. flstulosum L: Spec. PL I. 301, II. 432; 
H. 78. 7. 230—233. Vicia Faba L: Spec, PL I. 137, II. 1039; H. 218. CAROLI LINNJBI hortus TJPLANDICUS. I. 131 

231. FABA rotunda, oblonga, s. cylindracea minor, s. eqvina, 
nigra Tourn: 292. Varietas prioris seminibus nigris. 

232. FABA flore candido, lituris nigris conspicuo C. B: 338. 
Tourn: 391. Faba Biv: tetr. irr. II. tab. 148. A prima magnitudine 
duppla differ! Wal&ka honor. 

233. FABA fructu ex purpura nigrescente C. B: 338. Tourn: 
292. Seminibus nigris a priori differt. 

234. FOENU grsecum sativum C. B: 348. Tourn: 409. Foeno 
greecum Matth: 317. Fol. 
235. LUPINUS sativus, flore albo C. B: 317. Tourn: 392. 
Lupinus flore albo Biv: tetr. irr. II. tab. 150. Lupinus Matth: 328. 

236. LUPINUS angustifolius, coeruleus, elatior Tourn: 392. 

237. LUPINUS sylvestris, flore luteo C. B: 348. Tourn: 392. 
Lupinus flore luteo Biv: tetr. irr. II. tab. 151. Varietates tres fl. 
colore variances. 

238. PHASEOLUS vulgaris Tourn: 412. Phaseolus Biv: tetr. 
irr. II. tab. 155. Smilax hortensis, s. Pbaseolus major C. B: 239. 
Semina alba. 

239. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris 
distincto Tourn: 412. Semina alba nigris lituris picta. 

240. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato. 
Tourn: 412. Semina purpurea venis nigris ornata. Ha? tres caule 
scandente a reliqvis differunt. 

241. PHASEOLUS puniceo flore Tourn: 414. Phaseolus indicus 
fl. coccineo sive puniceo Moris: II p. 69. s. 2. t. 5. f. 4. 

Caulis vix cubitalis, erectus. 

242. PISUM cortice eduli Tourn: 394. Pisa sine cortice duriore 
C. B: 343. Pisa leptoloba, qvse simul cum folliculis comeduntur 
Camerar. Volck: 333. Siliqvte destituuntur membrana interiori 
cartilaginea. 

243. PISUM liortense, siliqva maxima Tourn: 394. Siliqva? 
maxima?, plana?. 

234. Trigonella Foenum grsecum L: Spec. PL I. 777, II. 1095; H. 229. 
235. Lupinus albus L: Spec. PI I, 721, II. 1015; H. 209. 236. L. 
angustifolius L: Spec. PI. I. 721. II. 1015. 237. L. luteus L: Spec. PL 

I. 722, II. 1015; H. 209. 238—240. Phaseolus vulgaris L: Spec. PL I. 
723, II. 1016; H. 213. 241. Ph. cocoineus L: Spec. PL I. 774, Ph. vul- 
garis (j cocoineus II. 1016. 242 — 247. Pisum sativum L: Spec. PL I. 727,. 

II, 1026; H 215. 132 . CAUOLI LINN/EI HORTUS UPLANDICUS. I. 

244. PISUM hortense, fructu nigra linea maculato Tourn: 394 
Sub fructu intelliguntur semina. 

245. PISUM hortense majus, flore fructnqye : [semina]: variegate 
C. B: 342. Town: 394. 

246. PISUM arvense, fructu viridi C. B: 343. Tourn: 394. 
Grona arter. 

247. PISUM arvense, fructu albo C. B: 243. Tourn: 394. Siliqvae 
in Ms duobus posterioribus cylindracese, in antecedentibus planse. 

248. LATHYRUS arvensis, repens, tuberosus C. B: 344. Tourn: 
395. Lathyrus arvensis Biv: tetr. irr. II. tab. 167. Lathyrus ar- 
vensis, radice tuberosa repente Moris: II. p. 51. S. 2. t. 2. f. 1. 
Pseudoapios Matth: 785. Radix perennis, folio rotundo. 

249. LATHYRUS siculus Biv: tetr. irr. II. 170; p. 251 (1718.. 
Bupp: 25. Radix annua, folia rotunda. Odor floris moschatus. 

250. LATHYRUS angustissimo folio, americanus, variegatua 
€. B: 344. Tourn: 395. Polia angustissima, acuta, Flos eleganter 
variegatus ex albo, nigro et purpureo. 

251. CLYMENUM liispanicum, flore vario, siliqva plena Tourn:39(j. 

252. LOTUS tetragonolobos, flore rubro Biv: tetr: irr: II. tab. 
205. Lotus ruber, siliqva angulosa C. B: 332. Tourn: 403. Lotus 
siliqvosa flore fusco tetragonolobus J. B: 358. 

253. MELILOTUS officinarum Germanise flore albo Tourn: 407. 
C. B: 331. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, Candida, major 
Moris: II. s. 2. t. 16. f. 1. Flores in spicani laxam oblongam 
congesti. 

254. MELILOTUS major, odorata, violacea Moris: II. p. 162. 
s. 2. t, 16. f 10. Tourn: 407. Melilotus ccerulea Biv: tetr. irr. [II. 
tab. 134]. Lotus liortensis odora C. B: 331. Flores in capitulum 
arete congesti. 

255. ASTRAGALUS luteus, perennis, procurnbens, vulgaris, 
s. sylvestris Moris: II. p. 107. Tourn: 416. Glycyrrliiza sylvestris, 
floribus luteo pallescentibus C. B: 352. 248. Lathyrus tuberosus L: Spec. PL I. 732, II. 1033; H. 216. 249.:- 
L. odoratus a siculus L: Spec. PL I. 732, II. 1032. 250. L. artioulatus L: 
Spec. PL I. 731, II. 1031; H. 217. 251. Lathyrus Clvmenum L: Spec. PL 

I. 732, II. 1032; H. 217. 252. Lotus tetragonolobus L: Spec. PL I. 773, 

II. 1089; H. 220. 253. Trifolium Melilotus "officinalis L: Spec. PL I. 765^ 
II. 1078; H. 223. 254. T. Melilotus coerulea L: Spec. PL I. 764, II. 
1077; H. 223. 255. Astragalus glyevphvllos L: Spec. PL I. 758, II. 
1067. CAROLI LINN^EI HORTUS UPLANDICUS. I. 133 [CI. XL] AN MALI. 

256. VIOLA martia, purpurea, flore simplici odoro C. B: 199. 
Tourn: 419. Planta humifusa, rotundifolia. 

257. VIOLA martia, multiplicl flore coeruieo C. B: 199. Tourn: 
419. Plenitudo antecedentis. 

258. VIOLA tricolor, hortensis, repens, an cpXnS, xai cpldyiov 
Theophrasti C. B: 199. Tourn: 420. Planta ramis erectis et pro- 
cnmbentibus, foliis oblongis. 

259. FUMABLA bulbosa, radiee solida, calcari ex folio cristato 
J. B: II. [III. B. 205]. Fumaria bulbosa, radiee non cava, major 
C. B: 144. Tourn: 422. Ligulse foliacese, floribus intermixtse, laci- 
niata? sunt. 

260. BALSAMINA foemina C. B: 306. Tourn: 418. Tabern: 
II. 541. 

261. ACONITUM Lycoctonum, albis pallidisue floribus C. B: 
183. Aconitum VI. Matthioli Tabern: II. 292. Galea cylindracea. 

262. ACONITUM coeruleum s. Napellus 1 C, B: 183. Tourn: 
425. Moris: III. p: 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus flore coeruieo 
Bupp: 276. [ed. I]. 

263. ACONITUM s. Napellus I, flore ex coeruieo et albo varie- 
gato C. B: 183. Tourn: 425. Varietas prioris. 

264. ACONITUM flore luteo Heuch: 48. Aconitum salutiferum 
s. Anthora C. B: 184. Tourn: 425. Napellus fl. luteo Bupp: 275 
[ed. I. 718]. Flore luteo a reliqvis abunde dignoscitur. 

265. RESEDA foliis Calcitrapfe flore albo Tourn: 423. 

266. LUTEOLA Dill: 92. Luteola herba Salicis folio C. B: 
100. Tourn: 423. 

267. CARDAMINDUM ampliore folio et majore flore Tourn: 
430. Cardamindum majxts Biv: pent. tab. 324. 256—257. Viola odorata L: Spec. PL I. 934, II. 1324; H. 276. 25S. 
Viola tricolor (i L: Spec. PI. I. 936, II. 1326; H. 276. 259. Fumaria 
bulbosa v solida L: Spec. PL I. 699, II. 983. 260. Impatiens Balsamina 
L: Spec'. PL I. 938, II. 1328; H. 276. 261. Aconitum Lvcoctonum L: 
Spec. PL I. 532, II. 750. 262—263. A. Napellus L: Spec. PL I. 532, II. 
751. 264. A. Anthora L: Spec. PL I. 532, II. 751; H. 152. 265.? Re- 
seda alba L: Sped. PL I. 449, II. 645; H. 149. Jfr. Ruppii Fl. Jen. ed. 
II. p. 234. 266. R. Luteola L: Spec. PL I. 448, II. 643, 267. Tropaso- 
luni majus L: Spec. PL I. 345, II. 490; H. 93. Jfr. Hort. Cliff. 143. 134 CAR0LI LIJSTNVEI HORTUS UPLANDICUS. I. 

268. DELPHINIUM hortense, llore majore et simplici coerule 
Tourn: 426. Consolida regalis hortensis, fl. maj. et simpl. coerule 
C. B: 142. 

269. DELPHINIUM liort: fl: maj: et sim. coerulo-purpur>v 
Tourn: 427. 

270 DELPHINIUM h: fl: maj: et simpl. albo Town: 427. 

271. DELPHINIUM h: fl: maj: et simpl. ex coeruleo-purpur^ 
Town: 421. 

272. DELPHINIUM h: fl: maj: et multiplied albo Town: 427. 
273 DELPHINIUM h: fl: m: et multipliei purpureo Town: 427 

274. DELPHINIUM clatius fl: incarnato Tourn: 427. 

275. AQUILEGIA flore albo simplici Tourn: 428. 

276. AQUILEGIA liort. simplex fl. incarnato Tourn: 428. 

277. AQUILEGIA stellata fl. violaceo (J. B: 145. Town: 429. 
Tubis melliferis caret. 

278. AQUILEGIA fl. roseo multipliei G. B: 145. Toum: 429. 
Plenitudo antecedentis. COMPOSITI. 

[CI. XII.] FLOSCULOSI. 

279. CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris G. B: 381. Town: 
440. Carduus Leucograplius Bod: 710 [in ed. 1583, p. 722 in ed. 1616]. 

280. CINABA hortensis, foliis non aculeatis G. B: 383. Tourn: 
442. Carduus non aculeatus Matth: 454. 

281. SERRATULiE species, Crupina belgarum Knaut: 142. 
Bupp: 173 [ed. I]. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpuras- 
cente flore Tourn: 444. Cliondrilla fol: lacin: serr: purp: fl. G. B: 
130. Folia inferiora integra, superiora laciniata. 

282. CARTHAMUS officinarum, flore croceo Town: 457. Cnicns 
sativus sive Carthamus officinarum C. B: 378. Cnicus Matth: 797. 
Cnicus s. Cartliamus Bod: 358 [in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616]. 268. Delphinium Ajacis L: Spec. PL I. 531, II. 748; H. 180. Jfr. 
Hort. Cliff. 113. 275—278. Aqvilegia vulgaris L: Spec. PL I. 533, II. 752; 
H. 152. 279. Carduus marianus L: Spec. PL I. 823, II. 1153; H. 250. 
280. Cynara Scolymus y L: Spec PL I. 827, II. 1159; H. 251. 281. Cen- 
taurea Crupina L:J3pec. PL I. 909, II. 1285. 282. Carthamus tinctorius L: 
Spec. PL I. 830, II. 1162; H. 251. CAKOLI LINN^EI HORTUS UPLANDICUS. I. 135 

283. ECHINOPTTS Tourn: 463. Echinopus major, flore candido, 
staminibus in medio coeruleis Pont: Diss. VIII. p. 191. Carduus 
spliEErocephalus, latifolius, vulgaris, flore candido, staminibus in medio 
coeruleis C. B: 381. Carduus spneeroeephalus Bod: 710 [in ed. 1583, 
722 in ed. 1616]. 

284. CNICUS pratensis, Acanthi folio, flore flavescente Tourn: 
450. Carduus pratensis, latifolius 0. B: 376. Cirsium fibrosum, 
foliis latioribus divisis, viridibus, floribus albicantibus Moris: III. p. 
150. s. 7. t. 29. f. 20. Cirsium acanthoides pratense, flore ochroleuco 
Vaill: Botan. Paris, p. 38. Folia divisa, 

285. CNICUS sylvestris, hirsutior, s. Carduus benedictus C. B: 
378. Tourn. 450. Carduus benedictus Matth: 541. Carduus luteus, 
procumbens, sudorificus et amarus Moris: III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 
1. Folia Integra. 

286. CYANUS montanus latifolius, vel Verbasculum Cyanoides 
C. B: 273. Tourn: 445. Cyanus major Bod: 250 [in ed. 1583, 251 
in ed. 1616]. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi 
Moris: III. [p. 134] s. 7. t. 25. f. 1. Radix perennis. 

287. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, 
fl. luteo Tourn: 446. 

288. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, 
flore albo Tourn: 446. 

289. CYANUS segetum, atropurpurascente flore Vaill: [Act. 
Eeg. Scient. Paris 1728 p. 184 spec] 4. 

290. CYANUS flore rubo Tourn: 446. 

291. CYANUS segetum flore albo Tourn: 446. 

292. CYANUS segetum, disco carneo c. corona alba. 

293. CYANUS segetum, disco coeruleo c. corona Candida. 
Tourn: 446. 

Tertia ligec species annua est et varietas vulgaris in agris pro- 
venientis. 

294. SCABIOSA alpina, foliis Centaurii majoris 6. B: 270: 
Tourn: 464. Moris: III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa alpina 
centauriodes Besl: vern [ord. 9] f. 8. Altitudo hominis. In Wennegarn. 283. Echinops sphreroceplialus L, Spec. PL I. 814, II. 1314; II. 248. 
284. Cnicus oleraceus L: Spec. PL I. 886, II. 1156. 285. C. benedictus 
L: Spec. PI. I. 826, Centaurea benedicta Spec. PL II, 1296; II. 250. 28«. 
Centaurea montana L: Spec. PI. I. 911, II. 1289; H. 270. 287—288. C. 
moschata L: Spec. PL I. 909, II. 1286; H. 271. 289—293. C. Cyanus L: 
Spec. PL I. 911, II. 1289. 294. Scabiosa alpina L: Spec. PL I. 98, II. 
141; H. 26. 136 CAKOLI LINN/EI HOllTUS UPLANDICUS. I. 

295. SCABIOSA peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B: 270. 
Town: 464. Moris: III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26. 

296. DIPSACUS sylvestris ant Virga pastoris major G. B: 385. 
Town: 466. Labrum Veneris alteram Matih: 450. Discus pyramidalis. 

. 297. DIPSACTJS sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris 
minor G. B: 385. Moris: III. p. 168. s. 7. t. 36. f. 5. Virga pastoris 
MattJi: 451. 

298. ERYNGIUM latifolium, planum 0. B: 386. Town: 327. 
Eryngium spurium Bod: 720 [in ed. 1583, 732 in ed. 1616]. Fl. 
coeruleo. 

299. ERYNGIUM latifolium, planum, flore et caule ex viridi 
albescente, fl. albo G. B: 386. Town: 327. 

300. PETASITES major et vulgaris G. B: 197. Town: 451. 

301. CONYZA Linariai folio Town: 455. Coma aurea ger- 
manica Boerh: ind. alt. torn. 1. p. 121. Linaria folioso capitulo lnteo 
major C. B: 213. Virga aurea Linarite folio, floribus congestis et 
umbellatim dispositis Moris: III. 125. 

302. ELICHRYSUM orientale G. B: 264. Town: 453. Gna- 
phalium luteum, peregrinum, specioso flore luteo Volck: 193. Flores 
lutei. Annua, 

303. ELICHRYSUM americanum latifolium Town: 453. Gna- 
plialium latifolium americanum G. B: 263. Heliclirysum s. Cliryso- 
come repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente Moris: 
II. t. III. p. 88. Calyces nivei, radix perennis. 

304. ABSINTHIUM ponticum, tenuifolium, incanum Town; 457. 
C. B: 138. Town: 457. Absinthium tenuifolium Bod: 24. Absin- 
thium ponticum Matih: 465. 

305. ABROTANUM mas angustifolium majus G. B: 136. Toum: 
459. Abrotanum mas Bod: 21. Folia capillacea, multifida. 

. 306. ABROTANUM Lini folio, acriori et odorato Toum: 459. 
Dracunculus hortensis C. B: 98. Draco herba Moris: III. p. 3. s. 6. 
t. 1. Dragoncellus Matih: 410. Folia integra. 295. S. atropurpurea L: Spec. PL I. 100, II. 144; H. 26. 296. Dip- 
sacus fullonum L: Spec. PL I. 97, II. 140; H. 25. 1. 297. D. pilosus L: 
Spec. PI. 1. 97, II. 141; H. 25. 2. 298—299. Eryngium planum L: Spec. 
PL I. 223, II. 336; IT. 57. 300. Tnssilago Petasites L: Spec. PL I. 866, 
II. 1215. 301. Chrvsocoma Linosyris L: Spec. PL I. 841, II. 1178. 302. 
Gnaphalium orientale' L: Spec. PL I. 583, II. 1195; H. 256. 303. G. 
margaritaceum L: Spec. PL I. 850, II. 1198; H. 255. 304. Artemisia pon- 
tica L: Spec. PL I. 487, II. 1187; H. 257. 305. Artemisia Abrotanum L: 
Spec. PL I. 845. II. 1185; H. 257. 306. A. Dracunculus L: Spec. PL I. 
849, II. 1189; H. 256. CAKOLI LINN.EI HOKTUS UELANDICBS. I. 137 

307. SANTOLINA foliis teretibus Town: 460. Abrotanum 
foemina, foliis teretibus G. B: 136. Abrotanum foemina Matth. 468. 

308. TANACETUM foliis crispis 0. B: 132. Tourn: 461. Folia 
multifida, crispa. 

309. TANACETUM bortense, foliis et oclore Mentha Tourn: 
461. Balsamita major Moris: III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. Boerh: I, 
125. Mentha hortensis corymbifera C. B: 226. Folia plana, in- 
tegra, serrata. 

[CI. XIII.] SEMIFLOSCULOSI. 

310. PILOSELLA polyclonos, repens, major, fiore amplo au- 
rantiaco Moris: III p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Pilosella peregrina, fiore 
saturate croceo Bupp: 196 [ed. I.]. Hieracium bortense, floribus atro- 
purpurascentibus G. B: 128. Tourn: 471. Pilosella indica Cornut: 209. 

311. LACTUCA sativa O. B: 122. Tourn: 473. Lactuca flo- 
rescens Matth: 371. 

312. LACTUCA capitata C. B: 123. Tourn: 473. 

313. LACTUCA crispa G. B: 123. Tourn: 473. 

314. SONCHUS asper arborescens C. B: 124. Tourn: 474. Son- 
chus paludosus, altissimus, hastato folio Moris: III. p. 61. Sonchus 
tricubitalis, folio cuspidato Baj: S. ed. II. p. 163. 

315. SCORZONERA latifolia sinuata C. B: 275. Tourn: 476. 
Moris: II. 81. 

316. TRAGOPOGON purpureo-coeruleum, Porri folio, qvod Ar- 
tifi vulgo G. B: 274. Tourn: 477. Tragopogon alteram Matth: 380. 

[CI. XIV.] RADIATI. 

317. XERANTHEMUM fiore simplici, purpureo, majore Tourn: 
499. Stoebe Bupp: 206 [ed. I.]. Jacea Oleee folio, capitulis simp- 
licibus C. B: 272. Ptarmica altera Bod: 698. [ed. 1583]. Ptarmice 
austriaca 710 [ed. 1616]. 

307. Santolina ChamseCyparissus L: Spec. PL I. 842, II. 1179; H. 
252. 308. Tanacetum vulgare ft crispum L: Spec. PL I. 845, II. 1184; 
H. 254. 309. T. Balsamita L: Spec. PL I. 845, II. 1184; H. 255. 310. 
Hieracium aurantiacum L: Spec. PL I. 801, II. 1126; H. 238. 311. Lac- 
tuca sativa L: Spec. PL I. 795, II. 1118; H. 242. 1. a. 312. L. sativa (i 
capitata L: Spec. PL I. 795, II. 1118; H. 242. 1. /?. 313. L. sativa -/ 
crispa L: Spec. PL I. 795, II. 1118; H. 242. 1. y. 314. Sonchus palustris 
L: Spec. PL I. 793, II. 1116; H. 244. 315. Scorzonera hispanica L: Spec~ 
PL I. 791, II. 1112; H. 242. 316. Tragopogou porrifolium L: Spec. PL 

I. 789, II. 1110; H. 243. 317. Xeranthemum annuum L: Spec. PL I. 857, 

II. 1201; H. 255. 138 CAROLI LINNET HOKTDS UPLAXDICUS. I. 

318. JACOBiEA maritima C. B: 131. Town: 486. Eolia eras. 
a latere inferiori lanugine alba vestita. 

319. JACOBS A africana frutescens, flore amplo purpureo, ele- 
gantissimo, Senecionis folio Volck: 225. Arborea est. 

320. DORIA Bill: n, pi. gen. 143. Solidago saracenica Bod: 141 
Jacobaja alpina, foliis longioribus, serratis Tourn: 485. Virga aurei 
angustifolia, serrata C. B: 268. 

321. PTARMICA vulgaris, flore pleno Tourn: 496. Dracunculua 
pratensis, flore pleno C. B: 98. 

322. CORONA Solis llda Tourn: 489. Helenium indicum, maxi- 
mum C. B: 276. Chrysanthemum indicum, annuum, maximum, ramo- 
sum sive Flos Solis major ramosus Moris: III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. 
Sol amplissimus, nutante flore Rupp: 154 [1718]. Planta annua, ramosa. 

323. CORONA Solis minor, foemina Tabem: II. 443. Tour, ; 
489. Helenium indicum minus C. B: 277. Planta annua, non ramos& 

324. CORONA Solis parvo flore, tuberosa radice Tourn: 489. 
Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta Rupp: 155. Helenium [Heli- 
anthemum] indicum, tuberosum C. B: 277 Chrysanthemum perenne 
majus, foliis integris, americanum, tuberosum Moris: III. p. 23. s. 6. t. 
6. f. 57. Artskockor under jord. Planta perennis, tuberosa. 

325. ASTER omnium maximus Helenium dictus Town: 483. 
Helenium officinarum Rupp: 163 [ed. I.]. Helenium vulgare C. B: 
276. Magnitudo hominis, folia subtus pubescentia. 

326. ASTER atticus, coeruleus, vulgaris C. B: 267. Tourn: 
481. Pont [Diss. IX. p.] 226. Eolia serrata, flos coeruleus. 

327. ASTER pratensis, autumnalis, Conyzse folio Tourn: 482. 
Conyza media Asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis C. B: 265. 
Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis locis provenien^ 
J. B: II. 1050. Discus ratione floris amplissimus. 

328. ASTER ramosus annuus canadensis Town: 482. Bellis 
ramosa umbellifera Gomut: 193 [fig. im pag.] 194. Planta annua. 
Calix imbricatus. Discus lixteus, corona alba. 318. Othonna maritima L: Spec. PL I. 925; H. 273. 2. Ciueriaria 
maritima Sp. II. 1244. 319. Senecio elegans L: Xpec. PL I. 869, II. 1218: 
H. 260. 320. S. sarracenieus L: Spec.^'Pl. I. 871, II. 1221; H. 260. 1. 
321. Achillea Ptarmioa L: Spec. PL I. 898, II. 1266; H. 265. 322. Helian- 
thus animus L: Spec. PL I. 904, II. 1276; H. 268. 1, 323.? Helianthus 
nmltiflorus L: Spec. PL I. 905, II. 1277; H. 268. 2. 324. H. tuberosum 
L: Spec. PL I. 905, II. 1277; II. 268. 3. 325. Inula Helenium L: Spec. 
PL I. 881, II. 1236. 326. Aster Amellus L: Spec. PL I. 873, II. 1226. 
327. Inula dvsenterica L: Spec. PL I 882, II. 1237. 328. Aster animus 
L: Spec. PL I. 875, II. 1229; H. 262. CAB.OLI LINN^I HORTCS UPLANDICUS. 1. 139 

329. ASTER virginianus, angustifolius, serotinus, parvo albente 
flore llupp: 168. Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis syl- 
vestris flore Town: 482. Planta perennis, calyx imbricatus, discus 
luteo -purpurascens. 

330. VIEG-A aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita 
Toitrn: 484. Virga aurea mexicana G. B: 517. 

331. OTHONNA disco pyramidali. Corona solis, f'oliis ampli- 
oribus laciniatis Town: 490. Doronicum americanum, laciniato folio 
C. B: 516. Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis dilu- 
tius virentibus, majus Moris: III. p. 22. s. 6. t, 6. f. 53. 

332. TAG-ETES maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido 
Town: 488. Tanacetum africanmn majus G. B: 133. Planta erecta, 
altitudine bicubitali. 

333. TAG-ETES maximus, rectus, flore maximo multiplicato 
Town: 488. Caryopliyllus indicus major Matth: 430. Plenitudo an- 
tecedentis. 

334. TAGETES indicus minor, simplici flore, s. Caryophyllus 
indicus s. Elos africanus Tourn: 488. Tanacetum africanum, sive 
Elos africanus minor C. B: 133. Flos africanus Bod: 254 [in ed 
1583, p. 255 in ed. 1616]. 

335. TAGETES indicus minor, multiplicato flore Town: 488. 
Plenitudo antecedentis. Planta diffusa, vix cubitalis; petala purpurea 
pube scatent. 

336. BELLIS hortensis, rubra, flore multrplici, fistnloso Tourn: 491. 

337. BELLIS hortensis, pleno flore, eoqve magno incarnato 
0. B: 261. Tourn: 491. Bellis hortensis Bod: 265. Plenitudo syl- 
vestris. 

338. BELLIS hortensis, flore pleno, eoqre magno albo C. B: 
261. Town: 491. Yarietas antecedentis. 

339. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco Town: 
492. Bellis lutea, foliis i)rofunde incisis, major C. B: 262. Eolia 
dissite serrata. 329. A. tradescanti L: Spec. PL I. 876, II. 1230; H. 262. 330. Soli- 
dago mexicana L: Spec. PL I. 879, II. 1234. 331. Eudbeokia laciniata L: Spec. PL I. 906, IT. 1279; H. 269. 1. 332—333. Tastes erecta L: Spec. 
PL I. 887, II. 1249; H. 267. 334-335. T. patula L: Spec. PL I. 887, 
II. 1249; H. 267. 336—338. Bellis perennis L: Spec. PL I. 886, II. 12. 
H. 265. 339. Chrysanthemum segetum L: Spec. PL I. 889, II. 1254. 

C. Linncei Ungdomsskrifter. XI 140 CAKOII LINN^BI HOKTUS TJPLANDICUS. I. 

310. CHRYSANTHEMUM flore pleno partim candido, partim 
luteo Tourn: 492. Hujus variationes colorum et plenitudines tot fere 
ae individua folia multifida. 

341. MATRICARIA vulgaris s. sativa Tourn: 493. G. B: 133. 
Matricaria latifolia Moris: III. p. 32. s. 6. t. 10. f. 1. Flos radiatus. 

342. MATRICARIA foliis florum fistulosis Tourn: 493. Matri- 
caria latifolia, petalis fistnlosis, simplex Moris: III. p. 32. s. 6. t. 10. 
f. 1. C. Varietas forte antecedentis. 

343. CHAMiEMELUM nobile s. Leucanthemum odoratius G. B: 
135. Tourn: 494. Chamsernelum odoratum Bod: 259 [in ed. 1583, 
p. 260 in ed. 1616]. 

344. CHAMJSMELUM nobile, flore nmltiplici C. B: 135. Town: 
494. Plenitudo antecedentis. 

345. CALTHA vulgaris, flore pallido G. B: 275. Tourn: 498. 

346. CALTHA vulgaris, flore citrino Tourn: 498. 

347. CALTHA polyanthos major G. B: 275. Tourn: 498. Fl. pleno. 

348. CALTHA polyanthos maxima Tourn: 498. C. B: 275. Fl. 
pleno maximo. 

349. CALTHA prolifera, minoribus floribus G. B: 276. Tourn: 499. [CI. XV. A.] APETALI. SECT. I. II. et VI. 

350. ASARUM Tourn: 501. G. B: 197. Matth: 32. 

351. BETA rubra, radice Rapse C. B: 118. Tourn: 502. Beta 
rubra Matth: 347. Beta rubra romana Bod: 609 [in ed. 1583, p. 620 

in ed. 1616]. 

352. LAPATHUM folio rotundo, alpinum J. B: II. 987. Tourn: 
504. Lapatbum bortense rotundifolium s. montanum G. B: 115. Rba- 
barbarum monacborum vulgo. 

353. LAPATHUM folio acnto rubente G. B: 115. Tourn: 504. 
Moris: II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. Folia oblonga, venis purpureis. 

354. ATRIPLEX hortensis, alba s. pallide virens G. B: 119. 
Tourn: 505. Folia viridia. 

340. C. coronarium L: Spec. PL I. 890, II. 1254; H. 263. 341-342. Matri- 
caria Parthenium L: Spec. PI. I. 890, II. 1255; H. 263. 343-344. Anthe- 
mis rjobilis L: Spec. PL I. 894, II. 1260. 345—349. Calendula officinalis 
L: Spec. PL I. 921, II. 1304; H. 274. 350. Asarum europsemn L: Spec. 
PL I. 442, II. 633. 351. Beta vulgaris d L: Spec. PL I. 222, y II. 322; 
H 56. 352. Eumex alpimis L: Spec. PL I. 334, II. 480. 353. E. sangui- 
neus L: Spec. PL I. 334, II. 476; H. 89. 354—355. Atriplex hortensis 
a et ii L: Spec. PL I. 1053, II. 1439; H. 303. CAROLI LINN^I HORTUS TTPLANDICUS. I. 141 

355. ATRIPLEX liortensis rubra C. B: 119. Toum: 505. Folia 
purpurascentia. Varitas antecedentis. Folia triangula, Planta annua. 

356. ATEIPLEX latifolia s. Halimus frutieosus Toum: 505. 
Halimus latifolius s. frutieosus C. B: 120. Caules perennes. Folia 
subrotunda. 

357. CHENOPODIUM ambrosioides, folio sinuato Toum: 506. 
Botrys ambrosioides vulgaris C. B: 138. Atriplex odora s. suaveolens 
Moris: II. p. 605. Botrys Matth: 565. Folia multifida. Odor medi- 
catus. 

358. CHEXOPODIUM ambrosioides [suaveolens], foliis longiori- 
bus, mexicanum Bupp: 318. Chenopodium ambrosioides mexicanum 
Toum: 506. Botrys ambrosioides mexicana C. B: 138, 516. Folia 
leviter sinuata. Odor idem. 

359. CHENOPODIUM Lini folio villoso Toum: 506. Belle Ve- 
dere Volck: 59. Linaria scoparia O. B: 212. Herba studiosorum 
Tabem: II. 502. Osyris Bod: 101. Folia angusta, acuta, integra. 

360. MOROCARPUS major Bupp: Flora Jen. ed. alt. 1726 p. 271. 
Chenopodio -Moras major Boerh: ind. alt. pars II. 91. Atriplex Mori 
fnictu major, s. fragifera major Moris: II. p. 606. s. 5. t. 32. f. 1. 

361. PARIETARIA ofncinarum et Dioscoridis C. B: 121. Toum: 
509. Parietaria Bod: 102. Tabem: II. 253. 

362. FAGOPYRUM vulgare erectum Toum: 511. Erysimum 
Theopbrasti, folio hederaceo C. B: 27. Frumentum saracenicmn 
Matth: 305. 

363. ALCHIMILLA alpina, Qvinqvefolii folio, subtus argenteo 
Toum: 508. Alchymilla alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli pro- 
funde secto Bupp: alt. 51. Tormentilla alpina, folio sericeo C. B: 326. 

364. BISTORTA major, radice magis intorta C. B: 192. Toum: 
511. Serpentaria mas. s. Bistorta Fuchs: 773. 

365. RICINUS vulgaris G. B: 432. Toum: 532. Ricinus 
Matth: 771. 

366. URTICA pilulifera, folio profundius UrticBe majoris in mo- 
dum serrato, semine magno Lini B: Syn. 140. Urtica urens, pilulas 

356. A. Halimus L: Spec. PI. 1. 1052, II. 1492. 357. Chenopodimu 
Botrys L: Spec. PL I. 219, II. 320; H. 55. 358. C. ambrosioides L: Spec. 
PI. I. 219, II. 320; H. 56. 359. C. Scoparia L: Spec. PL I. 221, II. 321; 
II. 55. 360. Blitum capitatum L: Spec. PL I. 4, II. 6; H. 3. 361. Parie- 
taria officinalis L: Spec. PL I. 1052, II. 1492; H. 302. 362.? Polygonum 
Pagopyrum L: Spec. PL I. 364, II. 522; H. 96. 363. Alcliemilla alpina 
L: Spec. PL I. 123, II. 179. 364. Polygonum Bistorta L: Spec. PL I. 360, 
II. 516; H. 95. 365. Eicinus communis L: Spec. PL I. 1007, II. 1430; 
H. 289. 366. Urtica pilulifera L: Spec. PL I. 983, II. 1395; H. 282. 142 CAROLI LINNJ5I HOETUS UPLAXDICUS. I. 

ferens Dioscoridis, semine Lini C. B: 232. Town: 535. Urtiea urens 
prior Bod: 151. Urtiea prima Matth: 707. 

367. SPINACIA vulgaris, sterilis Town: 533. Lapatlium hor- 
tense, sive Spinacia sterilis G B: 115. Mas. 

368. SPINACIA vulgaris, capsula seminis aouleata Town: 533. 
Lapatlium liortense s. Spinacia semine spinoso C. B: 114. Spinacia 
Matth: 342. Foemina. 

369. MERCUEIALIS spicata, s. foemina Dioscoridis et Plinii 
Town: 534. C. B: 121. Mas est. 

370. MEBCUBIALIS testiculata, s. mas Dioscoridis et Plinii 
Town: 534. C. B: 121. Foemina. 

371. CANNABIS erratica G. B: 320. Town: 535. Cannabis 
foemina J. B: III. [B.] 447. Mas est. 

372. CANNABIS sativa C. B: 320. Town: 535. Cannabis mas. 
J. B: III. [B.] 447. Foemina est. 

373. LUPULUS foemina G. B: 298. Town: 535. Mas. 

374. LUPULUS mas 0. B: 298. Town: 535. Convolvulus pareu- 
nia heteroclitus, floribus lierbaceis, capsulis foliaceis strobili instar 
Moris: II. p. 37. Foemina. [CI. XV. B.j STAMINEI. SECTIO III. 

375. SECALE liybernum vel majus Monti: 3. G. B: 23. Town: 
313. Secale Matth: 311. 

376. SECALE vernum vel minus Mont: 4. G. B: 23. Town: 
513. Bogga s. Secale Bod: 490 [in ed. 1583, p. 499 in ed. 1616]. 

377. HOBDEUM polysticum [polystichum] , vernum Mont: 4. 
C. B: 22. Tourn: 513. Hordeum Matth: 306. Cement korn. 

378. HOBDEUM disticon [disticlion G. B: 23. Bod: 492 [in ed. 
1583, p. 501 in ed. 1616]. Himmelskorn. 

379. TBITICUM liybernum, aristis carens Mont: 2. C. B: 21. 
Town: 512. Triticum Bod: 480 [in ed. 1583, p. 489 in ed. 1616]. 

367 — 368. Spinacia oleracea mas et foemina L; Spec. PL I. 1027, II. 
1456; H. 296. 369 — 370. Mereurialis annua mas et femina L: Spec. PL 
I. 1035. II. 1465; H. 298. 371 — 372. Cannabis sativa mas et femina L: 
Spec' PL I. 1027, II. 1457; H. 297. 373—374. Humulus Lupuhis L: Spec. 
PI I 1028 II. 1457. 375—376. Seeale cereale L: Spec. PL I. 84, II. 124; 
H22 377. Hordeum vulgare L: Spec. PL I. 84, II. 125; H. 22. 378. H. di- 
sticlion L: Spec. PL I. 85, II. 125; H. 23. 4. 379. Triticum hybernum 
L: Spec. PL I. 86, II. 126; H. 21. s CAltOLI LINN.EI HOSTUS UPLANDICUS. I. 143 

380. TRITICUM spica Hordei Londinensibus Mont: 3. II: 387. 
Town: 512. Zeopyrum s. Triticospeltum G. B: 22. Hordeum nudum 
s. Gymnocrithon J. B: II. 430. Zeopyron Bod: 486 [in ed. 1583, p. 
495 in ed. 1616]. Spica aristata, compressa, brevis. 

381. TRITICUM cinereum, [cinericeum], maximis aristis dona- 
tum, triturando glumas deponens Mont: 2. J. B: II. p. 408. Triticum 
aristatum, spica maxima cinerea [cmericea], glumis hirsutis Bay. s. 387. 
Grana glumis villosis involuta. 

382. A VENA nigra Mont: 6. G. B: 23. Town: 514. 

383. A VENA vulgaris s. alba Mont: 6. G. B: 23. Toum: 514. 

384. GRAMEN peniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio 
variegato Sch: 127. Toum: 523. Gramen paniculatum, folio varie- 
gato G. B: 3. 

385. PANICTJM italicum s. panicula majore C. B: 27. Town: 
515. Panici indici spica Bod: 498 [in ed. 1583, p. 507 in ed. 1616]. 

386. MAYS granis aureis Mont: 23. Town: 531. Frumentum 
indicum Mays dictum ('. B: 15. Frumentum indicum Matth: 305. ARBORES. 
[CI. XVIII.] A PET A LI. 

387. FICUS humilis G. B: 457. Toum: App. p. 663. Ficus 
Matth: 211. 

388. LENTISCUS vulgaris G. B: 399. Town: 580. Lentiscus 
Matth: 94. Bod: 859 [in ed. 1583, p. 871 in ed. 1616]. 

389. BUXUS arborescens C. B: 471. Toum: 578. Buxus Bod: 
770 [in ed. 1583, p. 782 in ed. 1616]. Matth: 151. Folia oblonga, 
crassa. 

390. BUXUS foliis rotundioribus G. B: 471. Town: 579. Chams- 
pyxos Tabem: III. 141. 

391. BUXUS minor, foliis per limbum aureis Toum: 579. Vari- 
tas antecedents. Folia subrotunda. 

380.? Hordeum distichon /S nudum L: Spec. PL I. 85, II. 125. 381.? Triti- 
cum polonicum L: Spec. PL II. 127. 382—383. Avena sativa L: Spec. PL 

I. 79, II. 118; H. 20. 384. Phalaris arundinacea /j picta L: Spec. PL I. 55, 

II. 80. 385. Panicum italicum L: Spec. PL I. 56, II. 83; H. 19. 385. Zea 
Mays L: Spec. PL I. 971, II. 1378; H. 281. 387. Ficus Carica /J L: Spec. 
PL I. 1059, II. 1513. 388. Pistacia Lentiscus L: Spec. PL I. 1026, II. 1455; 
H. 296. 389—391. Buxus sempervirens L: Spec. PL I. 983, II. 1384; II. 283' 144 CAROLI LINN^EI HOKTUS UPLANDICUS. I. [01. 19.] AMENTACEI. 

392. MIX juglans s. regia vulgaris C. B: 417. Town: 581. 
Nux juglans Matth: 202. 

393. CORYLUS sativa, fructu albo minore s. vulgaris C. B: 417 
Tourn: 581. 

394. SABINA folio Tamarisci Q. B: 487. Sabina sine baccis 
Matth: 107. Mas est. 

395. SABINA folio Cupressi G. B: 487. Sabina baccifera foemina. 

396. PINUS sativa C. B: 491. Tourn: 585. 

397. MORUS fructu nigro C. B: 459. Tourn: 589. 

398. POPULUS nigra C. B: 429. Tourn: 592. Folia oblongc 
qvaclrangula. 399. POPULUS alba, majoribus foliis Tourn: 592. C. B: 42. 
Folia laciniata. [01. XX.] MONOPETALI. 

400. ALATERNUS I. Clus: Hisp. 56. Tourn: 595. Alaternus 
Turneri Tabern: III. 132. Philyea elatior C. B: 476. 

401. ALATERNUS aurea, foliis ex luteo variegatis Tourn: 595. 
Varietas. 

402. TINUS prior Tourn: 607. Tinus I Tabern: III. 46. Lauru> 
sylvestris, Corni foeminse foliis subliirsutis C. B: 461. 392. Juglans regia L: Spec. PL I. 997, II. 1415; H. 286. 393. Corylus 
Avellana L: Spec. PL I. 998, II, 1417; H. 286. 394—395. Jimiperus Sa- 
bina mas et femina L: Spec. PL I. 1039, II. 1472; H. 299. 1. 396. Pinus Pi- 
nea L: Spec. PL I. 1000, II. 1419; H. 288. 397. Morus nigra L: Spec. PI 
I. 986, II. 1398; H. 283. 39S. Populus nigra L: Spec. PL I. 1034, II. 1464. 
399. P. alba L: Spec. PL I. 1034, II. 1463. 400—401. Rhamnus Ala- 
ternus L: Spec. PL I. 193, II. 281; H. 47. 402. Viburnum Tinus L: Spot 
PL I. 267, II. 383; H. 69. CAROLI LINN.EI HORTUS UPLANDICUS. I. 145 403. JASMIXUM vulgatius, flore albo G. B: 397. Town: 597. 
Jasminum Loci: 405 [in eel. 1583, p. 409 in ed. 1616]. GelseminuHi 
Matth: 75. Lacinite petali acutae. 

404. JASMINUM s. Gelseminum luteum Town: 597. Jasminum 
knmile luteum G. B: 397. Petali laeinise obtusse. 

405. LIGUSTRUM Town: 596. Matth: 137. Ligustrum germa- 
nieum G. B: 475. 

406. SYRINGA coerulea G. B: 398. Syringa lusitanica Talern: 
UJ. 133. Lilac Town: 601. Folia Integra, 

407. SYRINGA laciniato folio Bupp: 24 [ed. III. 1745]. Lilac 
laciniato folio Town: 602. Ligustrum foliis laciniatis C. B: [Pin.] 
476. Prod. 158. Agem lilac persamm Cornut: 189. Folia plurima 
laciniata. 

408. OLEA sativa C. B: 472. Olea domestica Cam: Ep: 110. 409. ELiEAGXUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivse- 
formi, subdulci Town: Coroll: 53. Olea sylvestris, folio molli incano 
C. B: 472. Eleagnos Cam: Epit: 106. 410. AQUIFOLIUM s. Agrifolium vulgo Town: 600. Aqvifo- 
liiun Matth: 131. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato G. B: 425. 

411. AQUIFOLIUM foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis 
Town: 600. Yariatis. 

412. NERION floribus rufescentibus G. B: 464. Town: 605. 
Nerion Tabem: III. 141. Rliododendrum Bod: 839 [in ed. 1583, p. 
-51 in ed. 1616]. 

413. SAMBUCUS fructu in umbella nigro C. B: 456. Town: 
6. Sambucus Matth: 782. 

414. SAMBUCUS laciniato folio C. B: 456. Town: 606. Bod: 
B32 [in ed. 1583, p. 851 in ed. 1616]. 403. Jasminum officinale L: Spec. PL I. 7, II. 9; H. 5. 404. J. Immile 
L: Spec. PL I. 7, II. 9; H. 5. 405. Ligustrum vulgare L: Spec. PI. I. 7, 
II. 10. 406. Syringa vulgaris L: Spec. PL I. 9, II. 11; H. 6. 407. S. per- 
il (i laciniata L: Spec. PI. I. 9, II. 11; H. 6. 408. Olea europsea L: Spec. 
PL I. 8, II. 11. 409. Etaagnus angustifolius L: Spec. PL I. 121, II. 176; 
H. 31. 410—411. Ilex Aqvifolium L: Spec. PL I. 125, II. 181; H. 32. 
412. Nerium Oleander L: Spec. PL I. 209, II. 305; H. 53. 413. Sambucus 
nigra L: Spec. PL I. 269, II. 385; H. 69. 414. S. nigra y laciniata L: 
lec. PL I. 270, II. 386; H. 69. 


146 CAROLI LIUN.EI HORTCS TJPLANDICUS. I. 415. SAMBUCUS humilis s. Ebulns G. B: 456. Town: 6( 
Caulis annuus. Folia pinnata. 

416. OPULUS flore globoso Tourn: 607. Sambucus aqvatica 
flore globoso pleno C. B: 456. Sambucus [V] aqvatica [II] poly- 
anthos Taken: III. 119. 

417. CAPEIFOLIUM italictmi Dod: 406 [in ed. 158.3, p. 411 in 
ed. 1616]. Tourn: 608. Periclymenum italicum Biv: m. irr. I. tab. 
12.3. Periclymenum perforatum G. B: .302. Periclymenum Matth: 626. [CI. XXL] ROSACEI. 

418. PHILADELPHIA. Syringa alba s. Pliiladelphus Atbenad 
G. B: 398. Tourn: 617. 

419. STAPHYLODEXDRON Matth: 201. Tourn: 616. Pistacia 
sylvestris G. B: 401. Folia cum impari pinnata. 

420. HIPPOCASTANUM vulgare Tourn: 612. Hippocastanum 
Biv: pent: irr. III. tab. 350. Castanea eqyina Matth: 16.3. Castanea 
folio multifido G. B: 419. Folia digitata. Flores spicati. 

421. TOXICODENDRON triphyllum Tourn: 611. Edera trifolia 
canadensis Gornut: 96. 

422. RHUS canadense, folio longiori, utrinqve glabro Tourn: 611. 
Folia pinnata cum impari. 

42.3. SPIR2EA Salicis folio Tourn: 618. Frutex spicatus foliia 
salignis serratis G B: 475. 

424. SPIRAEA Hyperici folio non crenato Tourn: 618. Pruno 
sylvestri affinis canadensis G. B: 517. Pluck: Phyt. CCXVIII. 5. 

425. TAMARISCITS narbonensis Town: App. 661. Tamarix 
altera, folio tenuiore s. gallica G. B: 485. 

426. ROSA maxima multiplex G. B: 481. Tourn: 647. Rosa 
hortensis [bollandica], rubella, [plena], qvibusdam Centifolia, spinoso 
frutice J. B: II. .37. Petala centum commuter. 415. S. Ebulus L: Spec. PI. I. 269, II. 385. 416. Viburnum Opulus 
ji roseum L: Spec. PL I, 268, II. 384; H. 69. 417. Lonicera Caprifolium 
L: Spec. PL I. 173, II. 246; H. 42. 418. Philadelphia ooronarius L: Spec 
PL I. 470, II. 671; H. 122. 419. Staphylea pinnata L: Spec. PL I. 270, 
II. 386; H. 69. 420. Aesculus HippoCastanum L: Spec. PL I. 344, II. 488; 
H. 92. 421. Rhus Toxicodendon L: Spec. PL I. 266, II. 381; H. 68. 
422. E-. glabrum L: Spec. PL I. 265, II. 380; H. 68. 423. Spirasa salici- 
folia L: Spec. PL I. 489, II. 700; H. 131. 424. S. hvperioifolia L: 'Spec 
PL I. 489, II. 701; H. 131. 425. Tamarix gallica L: Spec. PL I. 270, 
II. 386; II. 69. 426.? Rosa centifolia L: Spec. PI.I. 491, II. 704; H. 132. 2. CAR0LI LIKN/EI HORTUS TJPLANEIC0S. I. 147 

427. EOSA fl. albo pleno Town: 637. Antecedens fl. albo. 

428. EOSA rubra multiplex C. B: 481. Toum: 637. Gemena 
dubbla roser. 

429. EOSA versicolor G. B: 481. Toum: 637. Eosa semiplena, 
Bore variegato Volck: 359. Flos variegatus. 

430. EOSA sylvestris, foliis odoratis G. B: 483. Toum: 638. 
Eosa Eglenteria Tabern: III. 169. Folia in caule odoratissima. Flo- 
res lutei. 

431. V1TIS vinifera C. B: 299. 

432. EUBUS idseus fructu albo C. B: 479. Toum: 614. BaccEe 
pallide luteee. 

433. COENUS liortensis mas G B: 447. Toum: 641. Cornus 
Matiii: 192. Besl: vern. liyem. ord. I. fol. 7. f. III. c. flore. 

434. LAUEOCEEASUS Toum: 628. Padus exotica, folio amplo, 
rasso, semper virente Bupp: 122 [ed. I]. Cerasus folio laurino 

<\ B: 450. 

435. CITBEUM vulgare Toum: 621. Mains medica G. B: 435. 
Bod: 779 [in ed. 1583, p. 791 in ed. 1616]. 

436. AUEANTIFM acri medulla vulgare Toum: 620. Mains 
Anrantia major G. B: 436. Anrantia mala Matiii: 186. Malus auran- 
pa Bod: 780 [in ed. 1583, p. 795 in ed. 1616]. 

437. PTJXICA, qua? Malum Granatum fert Toum: 636. Malus 
punica sativa C. B: 438. Mala punica Matth: 173. 

438. MALUS pumila, quee potius frutex qvam arbor, fructu 
eandido G B: 433. Toum: 634. Paradisapel. 

439. PYEUS sativa, fructu testivo, oblongo magno, partim rabro, 
partim albido [odorato] Toum: (329. Bon chrestier. 

440. PYEUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccliarato, odo- 
rato, e viridi navescente, in ore liqvescente Toum: 629. Bergamotter. 427. R. alba j3 L: Spec. PL I. 492, II. 705; H. 132. 428. E. gallioa 
L: Spec. PI. II. 704; H. 132 /?. 429. E. gallica (i versicolor L: Spec. PL 
II. 704; H. 132. rj. 430. E. eglanteria L: Spec. PL I. 491, II. 703; 
H. 132. /.. 431. Vitis vinifera L: Spec. PL I. 202, II. 293; H. 50. 432. Ru- 
bra idreus (j L: Spec. PL I. 493, II. 706; H. 133. 433. Cornus mas ft 
L: -Spec. P/. I. 117, II. 171; H. 29. 434. Primus LauroCerasus L: Spec, PL 
I. 474, II. 678; H. 126. 435. Citrus Medica L: Spec. PL I. 782, II. 1100; 
H. 236. 1. 436. Citrus Aurantium L: Spec. PL I. 782, II. 1100; H. 236. 
437. Punica Granatum L: Spec. PL I. 472, II. 676; H. 122. 438. Pyrus 
Malus fj paradisiaca L: Spec. PL I. 479, II. 686; H. 130. 439. P. commu- 
nis y pompejana L: Spec. PL I. 479, II. 686; H. 130. 440. P. communis 
S falerna L: Spec. PL I. 479, II. 686; H. 130. 148 CAEOLI LIXX/EI HOUTUS UPLANDICUS. I. 441. CYDONIA fructu breviore et rotundiore Town: 633. Mala 
cotonea minora G. B: 434. 

442. PEUNUS fructu minori, austero Town: 623. Pruna Au- 
gusto matnrescentia minora et austeriora C. B: 443. Color coeruleus. 
Er. exiguus. 

443. PEUNUS sylvestris, precox, altior Town: 623. Pruna 
sylvestria prsecocia G. B: 444. Tyska Slaen. 

444. PEUNUS sativa, vulgaris Bupp: 119 [ed. I]. 

445. CEEASUS sativa, fructu rotundo, rubro et aeido Town: 
625. Cerasa sativa, rotunda, rubra et acida, qyge nostris Cerasa sativa 
G. B: 449. Moreller. 

446. CEEASUS fructu acido, serotino, succi sanguinei Town: 
625. Cerasa acidissima, sanguineo succo G. B: 450. Sylt kiersbar. 

447. PEESICA molli carne et vulgaris, viridis et alba C. B: 
440. Town: 624. Persica mala Matth: 182. 

448. AEMENIACA fructu majori, nucleo amaro Town: 623. 
Armeniaca mains Mattli: 184. Mala armeniaca majora G. B: 442. 
Eolia Betulina, 

449. AMYGDALUS sativa, fructu majori G B: 441. Town: 627. 
Amydalfe Matth: 199. [CI. XXII.] PAPILIONACEI. 

450. GENISTA jimcea Toum: 643. Genista Matth: 764. Spar- 
tium arborescens, seminibus lenti similibus C. B: 396. 

451. GENISTELLA spinosa Riv: tetr. in: II. tab. 192. Geni- 
stella aculeata Tabern: III. 184. Genista spartium minus, germa- 
nicum Toum: 645. Genista spinosa, minor, germanica G. B: 395. 
Eolia qvffidam trifolia, qvcedam integra, 

452. COLUTEA vesicaria G. B: 396. Town: 649. Colutea Biv: 
tetr. in: II. tab. 145. Mattli: 520. Bod: 112 [in ed. 1583, p. 784 in 
ed. 1616]. Folia rotunda, pinnata, 

441. P. Cydonia y Spec. PL I. 480, II. 687. 442. Prunus domestica 
i augustana L: Spec. PI, I. 475, II. 680. 443. Pr. insititia L: Spec. PI. 
II. 680. 444. Pr. domestica y huiigarica L: Spec. PI. I. 475, II. 680; H. 124. 
445. Pr. Cerastts a caproniana L: Spec. PL I. 474, II. 679; H. 125. 446. Pr. 
Cerasus r\ austera L: Spec. PL I. 474, II. 679; H. 125. 447. Amygdalus 
Persica L: Spec. PL I. 472, II. 676; H. 123. 448. Prunus Armeniaca L: 
Spec. PL I. 474, II. 679; H. 124. 449. Amygdalus communis L: Spec. PL 

I. 473, II. 677; H. 123. 450. Spartium junceum L: Spec. PL I. 708, 

II. 995; H. 208. 1. 451. Genista germanica L: Spec. PI. I. 710, II. 999. 
452. Colutea arborescens L: Spec. PL I. 723, II. 1045; H. 228. 1. CAROLI LIXN/EI HOltTUS UPLANDICUS. I. 149 453. LABURNUM Biv: Mr. irr. II. tab. 187. Cytisus alpinus, 
latifolius, flore racemoso, pendulo Tourn: 648. Anagyris non foetida 
major vel alpina C. S: 391. 

454. FALCATA incana Biv: Mr. irr. II. tab. 210. Bill: nov. pi. 
gen. 130. Medicago trifolia, frutescens, incana Tourn: 412. Cytisus 
incanus, siliqvis falcatis G. B: 389. Cytisus ut existhnatur Dod: 559 
[in ed. 1583, p. 569 in ed. 1616]. 453. Cytisus Laburnum L: Spec. PL I. 739, II. 1041; H. 210. 1. 
154. Medicago arborea L: Spec. PL I. 778, II. 1096; H. 230. 5. CAROLI LINN^EI MED: et botak: studios: HORTTJS UPLANDICUS SITE ENUMERATIO PLANTARUM, 

QUiE TAM IN HORTIS VARUS E: GR: BOTANICO, 
REGIO, CELSIANO, LOFSTADIENSI ETC: QUAM 
IN AGRIS UPLANDLE SATiE REPERIUNTUR, SE- 
CUNDUM METHODUM TOURNEFORTIANAM IN 
CLASSES DISTRIBUTEE, CUM RARIORIBUS 
NONNULLIS OBSERVATIONIBUS INTER- 
SPARSIS, NEC NON NOVA DIVISIONE 
UMBELLATARUM. UPSAL: MDCCXXX. KONGL, MAYST:S 
TROTIANARE OCH PROFESSOR 

"WID 

KONGL. ACAD: I UPSALA 

SAMT 

widtberOmd ledamot 

"WID 

KONGL. WETTENSKAPERNAS SOCIETET 
DEK SAMMA STADES 

DEN 

EDLE OCH WALBORNE HERREN 

H. OLOF RUDBECK 

HEREE TILL KYDINGEHOLM OCH 
BOLSTAWIK ETC. Adle ocli Waibome Herre! Kunde clocli min krafter hinna 
Sasom willian willig ar: 

Kunde jag straxt se och iinna 
Att the blad jag nu frambar 
Wagde intet: mot thet gott 
G-unst ocli godhet jag undfatt. 

Men fast bladen intet waga 

Willian wager doch des melir, 

Hwilken ursacht jag kan aga 
Endast, nar jag tkessa telir, 
Ty min Herre I sjalf wet 
Af min oformogenhet. 

Sinnet ber mig lialdre tiga, 
Willian rader annat in, 

Sinnet tyeker att min giga 
Kan eij finna toligt sin, 
Willian litar doch uppa 
Att ett gunstigt ora fa. 

Ja min willia jag ty f oilier, 

Ty den gainst jag niutit bar 

Tohl eij langre att jag dollier 
Then: ja mig forsakrad bar 
Om ett mehr an gunstigt sin 
Som behagar bloden min. 154 CAKOLI LINN/EI HORTUS UPLA.NDICUS. II. 

Jag da genast mig nu hastar 
Gunstig Herre for Ehr fram, 

Ocli for Eder fotter kastar 
Detta lilla pappers kram 
Och fast ringa gafwa min 
Anse doch ett tacksamt sin. 

Tacksam bor jag wislig wara 
For den gunst jag daglig far 

Den jag ocksa fatt arfara 
Uti samfalt tvenne ahr 
Som snart hade ingen mehr 
Att tillita an som Ehr. 

Gunstig Herre skall jag skrifwa 
Edert loford ratt som bor 

Lftr det mig en last wist blifwa 
Tyngre an min skylder ror 
Darfdr jag den lialdre will 
Steds hcigt worda tyst oeh still. 

Ocb skall steds mitt tacksamt sinne 
Eagnas aht Ehr lycka god, 

Altid ha Ehr gunst i minne 
Onska alltid af friskt mod 
Alskions walgang, alskons gott 
Alskons frogd till tusend matt. 

Aldrabast kan jag forklara 

Doch min frogd pa thenna dagh, 

Nar jag ser min Herre wara 

Frisk och sund och med behagh 
Then fa fira med all frogd 
Hwij ar jag da icke nogd. 

Ty bar jag ock willat garna. 
Thessa blad pa thenna dag 

Gunstig Herre Eder ahrna 
Komma de i Ehrt behag 
Onskar jag mig icke mehr 
Utan odmjukt tackar Ehr. CAEOLI LINNiBI HOETUS UPLAXDICUS. II. 155 

Hvarfor jag de bladen agnat 

Nn upoffra wet I wahl 
Ty dett lof blir Ehr tillagnat 

Ocli med storsta fog och skiahl 

Att I Herre ar ju then 

Som ar litis for andra man. 

Lins jag Ehr kan richtigt namna 

Framfor andra larda man 
"Will man Botaniqven lamna 

Hwar uti I kannens an, 

For then framste, for thet wet 

I oss i the saker tedt. 

Fimier man Ehr i naturen 

Lins ath andra lamna kan 
Ja hwad sma och stora diuren 

Ofver alt kan anga: man 

Ehr fortreffiig ther i ser 

Wmma palmer gerna ger. 

Jag fortiger laror flera 

Som Ehr hoga post begar, 
Hwar uti I excellerar, 

Och i undran stannar bar 

Hum I an mehr bar lardt 

Som ar wist forundran wardt. 

Tratsa will jag utriks manner 

Som haft annors nog berom, 
Hwem ar doch som icke kanner 

Gunstig Herre; Eder om 

Wara mehr om sprakens art 

Eatta rot och annat rart. 

Trotsa will jag och then tunga 

Utaf alia skalder wij 
Hafwa haft, som battre siunga 

Kunnat en swansk wars an I. 

Manga warit qwicka pa't 

Men gatt spraken ilia abt. 

C. Lin nee i Ungdomsskrifter. 12 15G CAEOLI L1NS.EI HORTUS UPLANDICUS. II. 

Men hwart fores jag? jag gio'rer 
Mig nu alt for dristig har 

Som sa wichtig sak omrorer 
Grladien tlien wist orsak ar 
Som mehr saga binder meij 
Men min tunga sager neij. 

Nu jag i forundran stannar 
Tungan kan eij saja mehr 

Men uti tyst hiarta sannar 

Att dett lof som angar Ehr 
Grunstig Herre ar sa stort 
Som sig nagon kunnat giort. 

Tlienna tragard ja mond drista 
Ofra upp pa altar Tin, 

Anse som en liten gnista 

Af ett mehr an tacksamt sin 
Latt then finna hagn och hamn 
Af Ert warda stora namn. 

Anse then som tacksamt sinne 
For den gunst I mig betedt 

Ta I hade mig i minne 

Och mig lof pa tragard gedt 
Att fa mig och andra fler 
Ofwa, lara mehr och mehr. 

Samma onskan jag forbinner 
Mig att willia hafwa steds 

Att sa lange bloden rinner 
I min adror i en kretz 
Ja sa lange pulsen slar 
Och friskt blod af hiartat gar. 

Och skull' jag eij mehra onska 
An jag fingo manga ahr 

Herre se Ehr lycklig gronska 
Uti stadig ungdoms war. 
Sker min onskan som jag will 
Manga Namnsdar ser I till. CAEOLI LINN^EI HOE.TUS UPLAXDICUS. II. 157 

Eder Sohl nu lange lyse 

Edert lius eij slackes snart 
Liuset som Elir klarliet liyser 

Linse mig ttti min fart 

Lange thet sig liugna af 

Onskar then som till sin graf. 

ar och forblifwer 
Adle ocli Walborne Hr Professorens Upsal: d: 29 Juli 
1730. odmiukaste tianare 
CAEOLUS LINX^US. Tabula continens hujus libelli ordinem. ' Regulares . SimpKees' fPetalati Monopetali < I III. 
Irregularea S jy Flores Herbarum Polypetali. .1 Regulares. fV 
VI. 
VII. 
VIII Campaniformea 
Infundibiliformea 
Hypocrateriformes 
Rotati 
Peraonati 
Labiati 
Cruciformea 
Rosacei 
Umbellati 
Cariopbyllaei . Irregulares Compositi. Apetali. Arborum. IX. Liliacei 
jX. Papilionacei 
\X1. Anomali 
[XII. Floaculosi 
■J XIII. Seniifloseulosi 
|xiV. Radiati 
J XV. Apetali 
\XVI. Staminei 

I XVII. Amentacei 
XVIII. Monopetali 
XIX. Polypetali 
XX. Rosacei. Notularum marginalium explications : 
O significat plantas, qvse adhnc in Horto botanico reperiuntur N:o 280. 
atitenv eas, qva? antea ibi a me fuere observatse, jam vero intenere. 
A qvas insuper in Horto S: S: [Tli:] D: Celsii observavi. 
□ vel in Horto Eegio s: Arcis. 
x vel in H: Lofstadiensi i Eoslagen. I. GAMPANIFORMES. 

1. POLYG-ONATUM angustifolium, non ramosum Town; 78. O 
C. B: 303. 

[Endast i Leufsta Mss*.] 

2. RUSCUS myrtifolius, aculeatus Tourn: 79. Ruscus G B:0 
470. Matth: 751. 

Folia in acutum mucronem desinunt. 

3. RUSCUS angustifolius, fructu folio innascente Tourn: 79. 
Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente C. B: 304. Hippo- 
glossum Matth: 741. 

Foliolum e medio folio enascitur, intra qvod fructificatio collocatur. 

4. CONVOLVULUS major albns Tourn: 82. C. B: 294. Sea- O 
monium germanicum, [s. Hydragogum nostrum M. Hoffmannus:} Fl. 
Altdorf. Convolvulus vulgaris major, albus, seu fiore majore albo 
Moris: II. p. 13. [12.] s: 1. t. 3. f. 6. Smilax ltevis major Bod: 338. 

Folia satis distincta. 

5. CONVOLVULUS purpureus, folio subrotundo Tourn: 82. 
C. B: 295. Moris: II. p. 183. [13.] s. 1. t. 3. f. 7. 

6. OXYS lutea Tourn: 88. Trifolium acetosum, corniculatum O 
C. B: 330. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus, repens 
vel item procumbens Moris: II. p. 183. s. 2. t. 17. f. 2. 

Planta ramosa. 

[I Linn. Soc. ex. bland Infuudibuliformes.] 

7. TITHYMALUS palustris, fruticosus Tourn: 87. (J. B: 292. O 
Esula palustris Biv: tetr: irr: [tab. 240]. Ezula major Bod: 370. 
3Iagnitndine bicubitali a cfeteris abunde differt. 1. Convallaria vertioillata Linne Species plantarum (ed. 1753) pag. 315, 
ed. II (1762 — 63) p. 451; saknas i Linnsei Hortus Upsaliensis (1748). 
2. E. aculeatus L: Sp. I. 1041, II. 1474; H. 300. 3. R. Hypoglossum 
L. Sp. I. 1041, II. 1474; H. 300. 4. C. sepium L: Sp. I. 153, II. 218. 
5. C. purpureus L: Sp. II. 219; H. 38. 6. Oxalis corniculata L: Sp. I. 
435, II. 623; H. 116. 7. Euphorbia palustris L: Sp. I. 462, II. 662. 160 CAHOII LINNJSI HOHTUS UPLANDICUS. II. 

O 8. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus 

parvis, obsolete purpurascentibus Town: 91. Apocynum majus, sy- 
riacum, rectum Cornut: [fig. 90.] [descript: p: 91]. Apocynum [lati- 
folium] syriac: incan: erectum, floribus umbellatis, minoribus, obsolete 
purpurascentibus, siliqvis folliculatis, rugosis Herm: 53. [52]. Apo- 
cynum medium peregrinum, flore umbellato et obsoleto dilute pur- 
purascente, petalis reflexis Moris: III. p. 69. [509] § 2. Apocynum 
rectum americanum majus s: latifolium Volck: 38. 

Nojsamt ar att se, liuru atskillige lianda Muscee fastna med 
fotterna uti blomorna, da de honungs saften tankte bort stiala, 

C 9. MALVA foliis crispis Town: 95. G B: 315. Malva crispa 
Bod: 642. Besl: cestiv: ord. 6. f. 9. [fol. 9. fig. I]. 
Margines foliorum undulati. 

10. MALVA rosea, folio subrotundo C. B: 315. Malva major 
Matth: 339. 

Calyx inferior monophyllus, 5 fidu-s. Folia mollia, leviter incana. 
Hujus variationes a colore floris desumptse sunt. 
[Endast i Linnean Society's haudskrift.] 
O 11- MALVA rosea, folio subrotundo, flore simplici luteo Tourn: 95. 

O 12. MALVA rosea, folio subrotundo, flore candido Tourn: 94. 
C. B: 315. 

O 13. MALVA rosea, fol: subrot: flore dilutius rubente Tourn: 94. 
C. B: 315. 

14. MALVA rosea, fol: subrot: flore saturatius rubente Toiwn: 
95. C. B: 315. 

15. MALVA rosea, fol: subrot: flore ex rubro nigricante Tourn: 
95. G. B: 315. 

O 16. ALTfLEA frutescens, folio rotundiore incano. Town: 96. 

[97]. C. B: 316. Malva frutescens, folio rotundiore incano Hupp: 16. 
Arbor perennis. 
O 17. ALTILEA Dioscoridis et Plinii Tourn: 97. C. B: 315. 

MALVA palustris mollis et incana [P. Herman.] Bupp: 16. Altbeea 
Dioscoridis Breyn: Prodr: 2. 12. Altheea Matth: 600. Althsea Ibiscus 
Bod: 644. 

Calyx inferius multifidus et laciniatus. 8. Asclepias syriaca L: Sp. I. 214, II: 313; H. 53. 9. M. crispa L: 
Sp. I. 689, II. 970; H. 200. 10—15. Aloea rosea L: Sp. I. 687, II. 966; 
H. 204. 16. Lavatera triloba L-. Sp. I. 691, II. 972. 17. A. officinalis L: 
Sp. I. 686, II. 966; H. 204. OAROLI LINJwEI HORTUS UPLANDICUS. II. 161 18. ALCEA rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, nigricante O 
et aspero Town: 98. Malva folio Ficus C. B: Prodr: 137. Malva 
folio Ficus altera C. B: [Pinax p:] 315. Malva mauritiana Bupp: 13 
ubi dilucidatur. 

Calyx infer: 3 folius, flores purpurei in alis foliorum. Folia ad 
medium 3 fida, obtusa, media lacinia- longiori. 

19. ALCEA vulgaris, major, flore ex rubro roseo Town: 95 O 
[97]. C. B: 316. Malva sylvestris, altissima, folio cannabino, flore 
amplo Bupp: 16. 

Folia inferiora Integra fere, superiora maxime laciniata. 

20. ALCEA vulgaris, major, flore candidiore Town: 97. C.B:Q 
316. Varietas prioris. 

21. KETMIA Syrorum qvibusdam Town: 99. Alcea arbores- 
cens, syriaca G. B: 316. Alcea arborescens Gamer: H: m: 9. fig. III. 

[Endnst i handskriften pa Leufsta]. 

22. BAMMIA Bivin: apud Bupp: 38. Ketmia vesicaria, vul- # 
garis Town: 101. Alcea vesicaria C. B: 317. Bod: 646. Hypecoum 
Matth: 673. 

Calyce floris globoso et inflato a Ketmia differt. 

23. CUCUMIS sativus, vulgaris, maturo fructu subluteo Town: O 
104. C. B: 310. Cucumis vulgaris Bod: 651. 

24. MELO vulgaris Town: 104. C. B: 310. Melo s: Melopepo O 
vulgo, Cucumis Galeni Bod: 652. 

25. PEPO oblongus Town: 105. C. B: 311. Pepo major oblon- D 
gus Bod: 654. 

26. MOMORDICA vulgaris Tourn: 103. Balsamina rotundifolia A 
repens s: mas C. B: 306. Balsamina Matth: 793. 

.27. BRYONIA [aspera s:] alba, baccis rubris Tourn: 102. G, B:Q 
297. [Endast i handskriften pa Leufsta], 

28. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore cceruleo Tourn: A 
108. C. B: 94. 

Campanula pulcbra, a Tossano Carolo missa J. B: II. 807. Hujus 
varietas tantum -est. 18. Malva mauritiana /S L: Sp. I. 689, II. 970: H. 200. 19 & 20, 
Malva Alcea L: Sp. I. 689, II. 971; H. 201. 21. Hibiscus syriacus L: Sp 
I. 695, II. 978; H. 205. 22. Hibiscus Trionum L: Sp. I. 697, II. 981 
H. 206. Jfr L: Hoit. Cliff, p. 349. 23. C. sativus L: Sp. I. 1012, II 
1437; H. 292. 24. Cucumis Melo L: Sp. I. 1011, II. 1436; H. 292. 25, 
Cucurbita Pepo /J L: Sp. I. 1010, II. 1435; H. 291. 26. Momordiea Bal- 
samina L: Sp. I. 1009, II. 1433; H. 293. 27. B. alba L: Sp. I. 1012, II. 
1438. 28 & 29. C. latifolia L: Sp. I. 165, II. 233. 162 CAKOLI LINN^I HOKTUS UPLANDICUS. II. 

A 29. CAMPANULA maxima, foliis latissimus, flore albo Tourn: 

109. (J. B: 95 [94]. 

Folia in hac specie glabra, ut et calyces. 
O 30. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticfe, flore duplici et 
triplici coeruleo Tourn: 109. 
Calyces et folia aspera. 
O 31. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticee, flore duplici albo 
Tourn: 109. Yarietas antecedentis. 

32. BUBIA tinctorum sativa Tourn: 114. C. B: 333. Rubia 
sativa Matth: 598. Rubia Bod: 349. 
[Endast i Linnean Society's exemplar.] II. INFUNDIBULIFOEMES. 

O 33. NICOTIANA major latifolia Tourn: 117. C. B: 169. Hyo- 

scyamus peruvianus Bod: 449. 
O 34. PETUM Rivin: apud Rupp: 24. Nicotiana minor. Tourn: 

111. C. B: 170. Priapeia qvibusdam, Nicotiana [s. Tabacum minus] 

J. B: III. 630. 
O 35. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo Tourn: 

119. Solanum foetidum, fructu [porno] spinoso, oblongo C. B: 168. 
V 36. PERVINCA vulgaris, latifolia, flore cajruleo Tourn: 119. 

Clematis daphnoides, major C. B: 302. Bod: 401. Vinca Riv: apud 

Baipp: 27. 

# 37. JALAPA flore exalbido Tourn: 129. Solanum mexiocanum, 
flore magno, exalbido C. B: 168. 

# 38. JALAPA flore purpureo Tourn: 129. Mirabilis Riv: apud 
Rupp: 1. Solanum mex: fl: mag: purp: s: Kermesino G. B :168. 
Mirabile peruvianum Moris: III. p. 592 [598.] s. 15. t. 1. f. 1. Viola 
peruviana Tabern: II. 31. 

# 39. JALAPA flore ex purpureo et luteo mixto. Tourn: 129. Hse 
tres tantum varietates. 

□ 40. VALERIANA hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis 
Tourn: 132. O. B: 164. Valeriana liortensis Bod: 346. Phu mag- 
num Matth: 34. 30 & 31. C, Trachelium L: Sp. I. 166, II. 235. 32. E. tinetorum /i 
L: Sp. I. 109, II. 158; H. 28. 33. N. Tabacum L: Sp. I. 180, II. 258, 
H. 45. 34. Nicotiana rustica L: Sp. I. 180, II. 258; H. 45. 35. Datura 
Stramonium L: Sp. I. 179, II. 255; H. 43. 36. Vinca major L: Sp. I. 209, 
II. 304; saknas i Hort. Ups. 37—39. Mirabilis Jalapa L: Sp. I. 177, II. 
252; H. 43. 40. V. Phu L: Sp. I. 32, II. 45; H. 13. CAROLI LINNjSI HOB.TUS UPLANDICUS. II. 163 

41. LOCUSTA Biv: Mon: Irr: [I. tab: 6]. Valerianella arvensis, x 
prsecox, humilis, semine compresso Town: 132. Valeriana campestris, 
inodora, major C. B: 165. Olus album Bod: 634. [Album Olus Bod: 
636J. Winter-rapuntsel. 

42. PLANTAGO latifolia, rosea, floribus qvasi in spica dispo- • 
sitis Town: 126. C. B: 189. 

[Endast i handskriften pa Leufsta]. INF: ET HYPOCRATERIFORM. 

43. AURICULA Ursi, flore purpureo Town: 120. Sanicula al- O 
pina, purpurea C. B: 242. 

44. AURICULA Ursi, flore magno, atropurpureo, holoserico, 
"simplici,] umbone candido, amplissimo Town: 120. 

45. AURICULA Ursi, flore variegato Town: 121. Sanicula 
alpina, flore variegato C. B: 242. 

Flos ex luteo et nigro variegatur; hee tres plants tantum varie- 
tates sunt. 

46. PRIMULA veris, hortensis, flore ferrugineo, umbellato O 1 
Town: 124. Est sylvestris nostra, colore floris diversa. Varietas 
pratensis. 

47. PRIMULA veris caulifera, prolifera, odorata Town: 125- O 
Verbasculum proliferum C. B: 242. Primula veris prolifera Tabern: 
II. 33. Est eadem species ac ilia, qyse in pratis nostris et officinis 
prostat et ab eadem tantum calyce colorato differens. 

48. PRIMULA veris pallido flore elatior Town: 124. Verba- O 
sculum pratense vel sylvaticum inodorum G. B: 241. Primula veris 
major Bod: 147. 

Diameter disci floris ar Eeqvalis med longitudo ejusdem, qva nota 
a sylvestri differt, cui alias satis similis. 

49. PRIMULA veris prolifera, flore majore Town: 125. Varietas A 
antecedents calyce colorato. 

. 50. PRIMULA veris multiflora, sylvestris Town: 124. Tabern: 
II. 34. Verbasculum sylvestre, magno plenoqye flore C. B: 242. Est 
eadem species fl: pleno. 

41. Valeriana. Locusta a olitoria L: Sp. I. 33, II. 47; H. 14. 42. PL 

major y L: Sp. I. 113, d II. 163; jfr. Fl. Sv. (ed. I) sp. 122 & Hort. Ups. 

p. 29. 43. Primula Auricula /S L: Sp. I. 143, II. 205; H. 36. 44 & 45. 

Primula Auricula var. L:; jfr Hort. Cliff, p. 50. 2. 46 & 47. Pr. veris var. L: 

48-50. Pr. veris /S elatior L: Sp. I. 143, II. 204; H. 37. Jfr Hort. Cliff, p. 50. 164 CAROLI LIXXvEI HORTTFS UPLANDICUS. II. INEUND: ASPERIFOL: DICT^. 

# 51. CERINTHE qvorundam [minor], flavo flore Town: 80. Ce 

rinthe minor C. B: 258. 

Deirna hafwer Tournefort utan all skiahl fort till Campaniformes 

som likwalil naturen sa noga har hopfast med Asperifoliis. 
O 52. SYMPHYTUM Consolida major, fl: purpureo, qvee mas Tour 

138. C. B: 259. 
O 53. SYMPHYTUM Consolida major, fl. albo, qvae foemina Tour 

138. C. B: 259. 

54. BUGLOSSOIDES Kram: 106. Ecliioides flore pullo, cali- 
amplo Bivin: apud Bujpp: edit: alt: 111. Buglossum procumbens an- 
mmm, pullo minimo flore Moris: III. p. 439. s. 11. t. 26. f. 11. 

Calyce inflato a Buglosso differ! 

55. LITHOSPEPvMUM majus erectum Tourn: 137. C. B: 25- 
X/illiusperiauin minus JiTaccfo: D90. 

56. HELIOTKOPIUM majus Dioscoridi Tourn: 139. C. B: [Endast i handskriften pa Leufsta.] 
O 57. BORRAGO floribus oeeruleis Tourn: 133. Buglossum lati- 
folium, Borrago flore cferuleo C. B: 256. Buglossum s: Borrago 
Matth: 757 [737]. 
O 58. BORRAGO floribus albis Tourn: 133. Buglossum latifolium. 
Borrago flore candido C. B: 256. 
Varietas prioris. 
A 59. ECHIUM vulgare. Tourn: 135. C. B: 254. Echium Bivi 
Monop: Irr: [tab: 7. fig: 1]. 
[Endast i mss. pa Leufsta.] ROTATE x 60. SOLANUM fruticosum, bacciferum Tourn: 149. 
Pseudocapsicum Bod: 706. Arbor. C. B: 166. 51. C. minor L: Sp. I. 137, II. 196. 52 & 53. S. officinale L: Sp. I. 
136, II. 195. 54. Lycopsis yesicaria L: Sp. I. 138, II. 198; H. 35. 55. 
L. officinale L: Sp. I. 132, II. 189. 56. H. europseum L: Sp. I. 130, II. 
187; H. 33. 57 & 58. Borago officinalis L: Sp. I. 137, II. 197; Borrago i 
Hort. Ups. p. 34 och Phil. Bot. 59. E. vulgare L: Sp. I. 139, II. 2( 
€0. S. Pseudocapsicum L: Sp. I. 184, II. 263;" H. 48. 1. CAROL! LIXNJ5I HOETUS L'PLANDICITS. II. 165 

61. PAPAS flore albo. Solanum tuberosum, esculentum, flore O 
albo. Town: 149. G. B: [Pin: p:] 167. Prodr: 89 c. fig:. Moris: 
HI. p. 522. s. 13. t. 1. f. 19. Potatoes. 

62. LYCOPERSICON Galeni Town: 150. Solanum pomiferum O 
fructu rotundo stri'ato molli] C. B: 167. Aurea mala Bod: 706 [Bod: 

ed 1583 p. 455, ed. 1616. p. 458]. 

63. CAPSICUM siliqvis longis, propendeiitibus Town: 152. Piper • 
indicnm, vulgatissimum G. B: 102. Piper indicum Matfh: 400. So- 
lanum urens [Capsicum dictum], siliqva propendente rubra Moris: III. 

p. 528. [s. 13. t. 2. f. 1]. 

64. ALKEKENGI officinarum Town: 151. Solanum vesicarium O 
C. B: 166. Solanum vesicarium [perenne] vulgatius repens, fructu et 
vesica rubra Moris: III. p. 526. s. 13. t, 3. f. 16. 

65. LYSIMACHIA humifusa, folio rotundiore, flore luteo Town: (J 
141. Nummularia major lutea C. B: 109 [309]. Nummularia supina 

s: Nummularia officinarum Bupp: 19. 

66. ANAGALLIS pboeniceo flore Town: 142. G. B: 252. O 
[Bndast i handskriften pa Leufsta.] 

67. BLATTARIA lutea, folio longo, laciniato (: rectius dentato) A 
Town: 147. C. B: 240. Blattaria MattJt: 718. Blattaria annua ra- 
mosa, floribus luteis, staminibus purpureis Moris: II. p. 489. 6. 5. t. 9. 

68. POLEMONIUM vulgare, cseruleum Town: 146. Valeriana Q 
eeerulea G B: 164. Vulneraria alata, Blattarife flore camileo Moris: 
HI. 608. [605.] 

69. POLEMONIUM vulgare, album Town: 146. Valeriana alba (j 
C. B: 164. Varietas antecedentis a colore floris. 

70. SANGVISORBA minor, montana, lajvis, hirsuta Bupp: 58. Q 
Pimpinella Sanguisorba, minor, hirsuta Tourn: 157. G. B: 160. 
Moris: III. p: 263. s. 8. t. 18. f. 1. Stamina plurima. 

71. SAJSTGVISOBJBA major, pratensis Bupp: 58. Pimpinella Q 
Sangvisorba major Town: 156. G. B: 160. Moris: III. p. 264. s. 

8. t. 18. f. 7. 

Spica rubra. Stamina 4. 61. Solanum tuberosum L: Sp. I. 185, II. 265; H. 48. 2. 62. Sola- 
num Lyoopersioum L: Sp. I. 185, II. 265. 63. C. annuum L: Sp. I. 188, 
II. 270; H. 47. 64. Physalis Alkekengi L: Sp. I. 183, II. 262; H. 49. 
65. L. Nummularia L: Sp. I. 148, II. 211. 66. A. arvensis L: Sp. I. 148, 
II. 211. 67. Verbascum Blattaria L: Sp. I. 178, II. 254; H. 46. 68 & 69. 
P. caeruleum L: Sp. I. 162, II. 230. 70. Poterium Sanguisorba L: Sp. I. 
994, II. 1411; H. 288. 71. S. officinalis L: Sp. 1. Il6, IL 109. 

r o 166 CAROLI HNNvEI HOKTUS UPLANDICUS. II. 

O 72. SANGTVTSORBA canadensis, ilore albo, spicato Hupp: ." - 
Pimpinella maxima, canadensis Tourn: 157. Gamut: 175. c. fig: bon: 
[tab: 174]. Pimpinella sangvisorba canadensis major, spicata, floit 
longiore albo Moris: II. p. 265. [264.] s. 8. t. 18. f. 12. 
Spica longa alba. Stamina 4. III. PERSONATI. 

O 73. ARUM vulgare, non maculatnm Tourn: 158. C. B: 195. 

Arum Bivin: mon: irr: [I tab: 124]. 

74. ABISTOLOCHIA Clematitis recta Tourn: 162. C. B: 307. 

Moris: III. p. 509. s. 12. t. 7. [17.] fig. 5. Aristolochia multiflora 

Biv: mon: irr: [I. tab: 116. Aristolochia saracenica Bod: 324. 
□ 75. DIGITALIS purpurea Tourn: 165. Digitalis purpurea, folio 

aspero C .B: 243. 
Variat fl: albo. 
O 76. GRATIOLA Knaut: 110. Tabern: II. 84. Matth: 471. Gra- 

tiola centauroides C. B: 279. Digitalis minima, Gratiola dicta 

Tourn: 165. 
O 77. SCROPHULARIA ilore luteo Tourn: 166. Biv: mon: irr: 

[tab: 107]. G. B: [Pin: p:] 236. Prodr: 112. c. fig: Scrophularia annua, 

folio Lamii, flore luteo Moris: II. pag. 486. [482.] s. 5. t. 8. f. 2. 
Labium superius petali dupplicatum.. 
O 78. ADHATODA Zeylanensium Tourn: 175. Herm: H: L: B: 

643. Ecbolium Bivin: mon: irr: [I. tab: 88]. Dictamno forte affinis. 

indica, arborescens, Lauri americani foliis s: Ecbolium Zeylanensium, 

foliis laurinis Breyn: Prodr: 2. 41. c. descr:. 

79. ANTIREHINU11 flore albo, oris luteis Tourn: 168. An- 
tirrhinum majus, alterum folio longiore G. B: 211. Antirrhinum I 

Tabern: II. 524. IV. LABIA TI. 

O 80. HORMLNUM coma purpureo-violacea Tourn: 178. Hormi- 
num sativum G. B: 238. 72. S. canadensis L: Sp. I. 117, II. 169. 73. A. maculatum L: Sp. 
I. 966, II. 1370; H. 279. U. A. clematitis L: Sp. I. 962, II. 1364; H. 
279. 75. D. purpurea L: Sp. I. 621, II. 866; H. 178. 76. G. officinalis 
L: Sp. I. 17, II. 24. 77. S. vernalis L: Sp. I. 620, II. 864; H. 177. 78. 
Justicia Adkatoda L: Sp. I. 15, II. 20; H. 7. 79. A. majus L: Sp. I 617, 
(■] II. 859; H. 175. 80. Salvia Horminum L: Sp. I. 24, II. 34. 


CAHOLI LINX^EI HOB.TUS CPLANDICUS. II. 167 

81. SCLAHEA pratensis, foliis serratis, flore cajruleo Tourn: A 
197 [179]. Horminum pratense Biv: mon: irr: [I. tab: 36]. Horm: 
prat: foliis serratis G. B: 238. Moris: III. p: 393. 

82. SALVIA minor anrita et non aurita Tourn: 181. C. B: 237. O 

83. MOLDAVICA Betonicaj folio, flore cteruleo Tourn: 184. Q 
Melissa peregrina, folio oblongo C. B: 229. Cedronella Bupp: 219. 
Pseudo Melissa Bivin: mon: irr: [I. tab: 73]. Melissa Moldavica 
Matth: 550. 

84. MOLDAVICA Betonicee folio, flore albo Town: 184. Varietas 
antecedentis. 

[Enclast i Linnean Society's handskrift.] 

85. PULEGIUM Bivin: mon: irr: [I. tab: 23]. Pulegium lati- 
folium C. B: 222. Mentlia aqvatica s: Pulegium vulgare Tourn: 189. 

86. MENTHA rotundifolia palustris s: aqvatica, major Tourn: Q 
189. C. B: 227. Mentha palustris spicata Bivin: mon: irr: [I. tab: 49]. 

Planta verticillata, minime spicata. 

87. MENTHA rotundifolia, crispa, spicata Tourn: 189. C. B: 
228. Mentha crispa Biv: mon: irr: [I. tab. 50]. 

Planta spicata, folia crispa, undulata. 

88. MENTHA sylvestris, rotundiore folio Tourn: 189. 0. B: 
227. Menthastrum folio rugoso, rotundiore, s: spontaneum, flore spi- 
cato, odore gravi J. B: III. 219. [220]. 

PI: spicata, folia oblonga, plana. 

89. MELISSA hortensis Tourn: 193. C. B: 229. Melissa Biv: A 
mon: irr: [I. tab: 45.] 

90. LAVENDULA [Lavandula] angustifolia Tourn: 198. C. B: □ 

216. Lavendula Matth: 29. 

91. MAJORANA vulgaris Tourn: 199. C. B: 224. MajoranaQ 
Biv: mon: irr: [I. tab: 58]. Amaracus Matth: 487. 

92. HYSSOPUS officinarum, ca;rulea s: spicata Tourn: 200. C. B: O 

217. Hyssopus Biv: mon: irr: [I. tab: 68]. 

93. HYSSOPUS vulgaris alba Tourn: 201. C. B: 218. O 81. Salvia pratensis L: Sp. I. 25, II. 35; H. 10. 82. S. officinalis /J 
L: Sp. I. 23.. II. 34. 8.3 & 84. Dracocephalum Moldavica L: Sp. I. 595, II. 
830; 166. 85. Mentha Pulegium L: Sp. I. 577, II. 807. 86. M. aquatica 
L: Sp. I. 576, II. 805. 87. M. crispa L: Sp. I. 576, II. 805; H. 168. 
88. M. viridis y rotundifolia L: Sp. I. 576, II. 805. 89. M. officinalis L. 
Sp. I. 592, II. 827; H. 163. 90. LavaDclula Spica L: Sp. I. 572, II. 800; 
H. 162. 91. Origanum Majorana L: Sp. I. 590, II. 825; H. 161. 92—94. 
H. officinalis L: Sp. I. 569, If. 796; H. 162. 168 CAEOLI LINN.*!! HORTUS UPLANDICUS, II. 

O 94. HYSSOPUS rubro flore Tourn: 201. G. B: 217. 
Hse tres tantum colore florum differunt. 

O 95. ROSMARINUS liortensis, angustiore folio Tourn: 195. G. B: 
219 [217]. Rosmarinus Biv: mon: irr: [I. tab: 39]. Rosmarinum coro- 
narium Matth: 524. 

O 96. THYMUS vulgaris, folio latiore, fl: purpureo C. B: 21 
Thymus vulgaris, folio latiore Tourn: 196. 

97. THYMUS vulgaris, folio latiore, fl: albicante C. B: 219. 

O 98. SATUREIA sativa Tourn: 197. Satureja Biv: mon: irr: 
[I. tab: 44]. Satureja liortensis s: Cunila sativa Plinij C. B: 218 
Satureija annua, Cunila dicta, vulgaris Moris: III. p. 411. s. 11. 1. 17. f. 1. 
99. MASTICHINA Boerh: [Ind: alt: pars prim: pag:] 156. Ma- 
rum Biv: mon: irr: [I. tab: 40]. Thymbra liispanica, Majoranee folio 
Tourn: 197. Sampsuclius s: Marum, Masticlien redolens C. B: 224. 
Marum vulgare sive Clinopodium Bod: 271. 

O 100. YERBENA communis, coeruleo flore Tourn: 200. C. B: 269 
Verbena [Verbenaca] Matth: 667. 

O 101. BETONICA purpurea Tourn: 203. C. B: 235. Betonica 
Biv: mon: irr: [I. tab: 28]. 

q 102. BETONICA alba Tourn: 203. G. B: 235. 
Varietas antecedentis. 

O 103. OCIMUM vulgatius Tourn: 204. G. B: 226. Ocymum ma- 
jus [magnum] Taoem: II. 55. 

104. SCORDIUM G. B: 247. Chamsedrys palustris canescena 
s: Scordium officinaruni Tourn: 205. 

105. CHAKEPITYS lutea, vulgaris, s: folio trifido Tourn: 208. 
G. B: 249. Chamaepitys Biv: mon: irr: [tab: 14. f. 1]. Matth: 608. 
Channepitys Bod: 46. 

106. MARUM Matth: 489. Pseudomarum Biv: mon: irr: [tab: 13J 
Chamsedrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tourn: 205. 
Tragoriganum latifolium G. B: 145 

[Endast i Linnean Society's handskrift.] 95. E. officinalis /i L: Sp. I. 23, II. 33; H. 11. 96, 97. T. vulgaris 
(1 L: Sp. I. 591, II. 825; H. 160. 98. Satureja liortensis L: Sp. I. 568, 
II. 795; H. 161. 99. Satureja mastichina L: Sp. I. 567; Thymus Masti- 
china II. 827; Hort. Ups. 160. 100. V. officinalis L: Sp. I. 20, II. 29. 
101 & 102. B. officinalis L: Sp. I. 573, II. 810; H. 164. 103.? O. mini- 
mum var. L: Sp. I. 597, II. 833. 101. Teucrium Scordium L: Sp. I. 565, 
11.790. 105. Teucrium Channepitys L: Sp. I. 562, II. 787; H. 160. 106. Teu- 
crium Marum L: Sp. I. 564, II. 788; H. 159. CAROLI LINN^EI hoetus UPLANDICUS. II. 169 V. CRUCIFORMES. 

107. THLASPIDIUM foliis Iberidis Bupp: 259. Dill: N: pi: gen: 
123 [tab: VI]. THaspi creticum qvibusdam, fiore rubente Town: 213. 
Thlaspi umbellatum creticum, Iberidis folio C. B: 106. Thlaspi VI. 
IIII] Matth: 395. Draba s: Arabis aut Thlaspi Candiee Bod: 701. 

108. NASTURTIUM hortense, vulgatum Town: 213. G. B: 103. O 
Nasturtium Matth: 394. 

109. NASTURTIUM hortense, crispum. Tourn: 113 [213]. C. B: 
104. Folia multifida, marginibus repandis. Varietas forte. 

110. COCHLEARIA folio subrotundo Tourn: 215. G. B: 110. A 
Cochlearia major batavica, subrotundo folio Moris: II. p. 308. s. 3. 

t. 2 [20]. f. 1. Cochlearia Bod: 583. 

111. ARMORACIA Bivin: apud Bupp: 77. Cochlearia folio cubi- O 
tali Tourn: 215. Raphanus rusticans C. B: 96. Raphanus rusticans 

et vulgaris Matth: 333. 

112. LEPIDIUM latifolium Tourn: 216. C. B: 97. LepidiumQ 
Fuels: 484. 

113. BRASSICA capitata, alba Tourn: 219. C. B: 111. Bras- O 
sica capitata albida Bod: 612. Brassica capitata Matth: 345. Hwit 
Hufwud kahl. 

114. BRASSICA alba vel viridis Tourn: 219. C. B: 111. Bras- Q 
sica vulgaris sativa Bod: 610. Hwit gemen kahl. 

115. BRASSICA caulifiora Tourn: 219. C. B: 111. Bod: 613. 

116. KEIRI luteum, vulgare Bupp: 70. Leucojum luteum vul- Q 
gare Tourn: 221. C. B: 202. Leucojum aureum Matth: 575. 

117. HESPERIS montana, pallida, odoratissima Tourn: 222. $ 
C. B: 202. Hesperis montana, pallida, noctu olens Voleli: 209. Elores 
ferruginei. 

118. HESPERIS hortensis, fiore purpureo Tourn: 222. C. B: 202. O 
Moris: II. p. 251. s. 3. t. 10. f. 1. 

119. HESPERIS hortensis, fiore candido Tourn: 222. C. B: 202. Q 
Viola hyemalis fiore albo II Taoern: II. 25. Varietas antecedentis. 

107. Iberis umbellata L: Sp. I. 649, 11.906; H. 184. 108,109. Lepi- 
dium sativum « & /i L: Sp. I. 644, II. 899; H. 183. 110. C. officinalis 
L: Sp. I. 647, II. 903. 111. Cochlearia Armoracia L: Sp. I. 648, II. 904. 
112. L. latifolium L: Sp. I. 644, II. 899. 113—115. Br. oleracea var. L: 
Sp. I. 667, II. 932; H. 189. 116. Cheiranthus Cheiri L: Sp. I. 661, II. 924; 
H.. 187. 1. 117. H. tristis L: Sp. I. 663, II. 927; H.187. 1. 118-120. H. ma- 
tronalis L: Sp. I. 663, II. 927; H. 188. 2. 170 CAROLI LINNyEI hoktus UPLANDICUS. II. 

120. HESPERIS hortensis, flore pleno albo Tourn: 222. Antece- 
dentis varietatis plenitude 

121. NAPUS sativa, radice alba Tourn: 229. C. B: 95. Napus 
Matth: 331. Bod: 663. 

122. RAPHANUS major, orbicularis vel rotundus Tourn: 229. 
C. B: 96. Raphanus I Matth: 332 fl: purpurasc: Raphanus [Rapha- 
nis] s: Radicula satiua Bod: 665. Radix glabra, alba, terra tecta. 

O 123. RAPHANUS major, orbicularis vel rotundus, floribus can- 

didis Tourn: 229. C. B: 96. 

Velut in antecedenti flores purpurascunt, ita in hac candicant. 
Varietas prioris. 

O 124. RAPHANUS niger Tourn: 229. C. B: 95 [96]. Winter- 
Rattika, Radix terra tegitur, nigra, rugosa. 

O 125. RAPHANUS minor, oblongus Tourn: 229. C. B: 96. Rapha- 
nus II Matth: 333 [332]. Radicula satiua minor Bod: 655 [665]. Di- 
midia pars radicis supra terrain visibilis evadit. 

VI. ROSACEI. 

O 126. AMARANTHUS maximus, semine rubello, qvi grants ru- 
bris Petri Ciceffi [Ciecse] Tourn: 235. C. B: 121. 

Blitum paniculis propendentibus, semine rubro Volck: 66. 
O 127. PORTULACA latifolia s: sativa Tourn: 236. C. B: 288. 

Portulaca sativa Bod: 650. 
O 128. PAPAVER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis 
[Dioscoridi], album Plinio Tourn: 237. G. B: 170. 
PI: albus. 

129. PAPAYER pleno flore, album Tourn: 238. C. B: 171. 
O 130. PAPAVER hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis 

[Dioscoridi], nigrum Plinio Tourn: 237. C. B: 170. 
O 131. PAPAVER pleno flore, nigrum Tourn: 238. C. B: 171. 
O 132. PAPAVER cristatum, floribus rubris, semine nigro Tourn: 
237. C. B: 171. 

Hffi omnes 5 plantse varietates tantum sunt. Planta glabra. 
O 133. PAPAVER erraticum, majus, (wiaa Dioscoridi, Theophrasto, 
Plinio Tourn: 218 [238]. C. B: 171. 

121. Brassica Napus /J L: Sp. I. 666, II. 931; H. 190. 122—125. E. sa- 
tivus a & /? L: Sp. I. 669, II. 935; H. 188. 126. A. raudatus L: Sp. I. 
990, II. 1406; H. 285. 127. P. oleracea t 3 L: Sp. I. 445, II. 638; H. 146. 
128—132. P. somniferum L: Sp. I. 508, II. 726; H. 135. 133 & 134. P. Bhseas 
L: Sp. I. 507, II. 726; H. 136. CAKOLI LINN^BI HOB.TUS UPLANDICUS. II. 171 

134. PAPAYER erraticum pleno flore Town: 218 [238]. C. B: A 
171. Varietas antecedentis. Hsec differt a priori specie caule hir- 
sutie stricta obsito. 

135. G-LAUCIUM flore luteo Tourn: 254. Papaver corniculatum A 
luteum C, B: 171. Papauer corniculatum majus Bod: 445. 

136. OPUNTTA vulgo-herbariorum Tourn: 239. Ficus indica, # 
folio spinoso, fructu majore G. B: 458. Ficus indica Matth: 211. 

137. GRANADILLA Hispanis, Flos passionis Italis Tourn: 240. # 
Passiflora foliis crenatis, tripartite divisis BlMk: Aim: 295 [281] Cle- 
matis [Clematitis] trifolia, flore roseo, clavato C. B: 301. Granadilla 
triphylla, flore roseo, clavato Told-: 199. 

138. EPIMEDIUM Tourn: 232. C. B: 323. Moris- II p 96 O 
196]. s. 2. t. 20. f. 5. 

[CI. V. Cruciformes eril. Tourn.] 

139. HYPECOIM [HYPECOON] latiore folio Tourn: 320 [230]. O 
Hypecoum C. B: 172. Hypecoon Bod: 446. Hypecoon siliqvis erectis, 
articulatis incurvis Moris: II. p. 279. Cuminum sylvestre Matth: 506. 

Altfor oratt blifwer nu denna ford af Tournefortius till Cruci- 
formes, liksom den foregaende. 

140. RUTA hortensis, latifolia Tourn: 257. C. B: 336 RutaO 
Matth: 493. 

141. NIGrELLA angustifolia, flore majori, simplici, coeruleoO 
Tourn: 258. C. B: 143 [145], Melantbium damascenum Bod: 301. 

142. NIC-ELLA flore majori, pleno, coeruleo Tourn: 258. C. B: O 
145. Plenitudo prioris. 

143. ANACAMPSEROS radice Rosam spirante, major Tourn: O 
264. Rhodia radix C. B: 286. Telephium luteum, minus, radice Rosam 
redolente Moris: III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8. 

144. GERANIUM Cicutfe folio, moscbatum Tourn: 268. C. B:Q 
319. Bupp: 272. Geranium supinum Bod: 63. Pediculus flores pluri- 
mos sustentat. 135. Chelidonium Glaucium L: Sp. I. 506, II. 724; H. 137. 13C. Cactus 
Opuntia L: Sp. I. 468, II. 669; H. 120. 137. Passiflora incarnata L- Sp 
I. 959, II. 1360; H. 278. 138. . E. alpinum L: Sp. I. 117, II. 171; H. 29. 
139. Hypecoum procumbens L: Sp. I. 124, II. 181; H. 31. 140. ' 11 gra- 
veolens y L: Sp. I. 383, II. 548; H. 102. 1414 142. N. damascena a & fi 
L: Sp. I. 534, II. 753; H. 153. 143. Rhodiola rosea. L: Sp. I. 1035, II. 
1461; saknas i Hort. Ups. 144. G. cicutarium (t moschatum L: Sp. I. 680, 
G. moschatum Sp. II. 951; saknas i Hort. Ups. 

C. Linncci Ungdomsskrifter. 23 172 CAROLI LINN.EI HORTUS UPLANDICUS. II. 

145. GERANIUM folio Altheege Town: 268. G. B: 318. Gera- 
nium VI Matth: 568. 
Folia integra fere. 

O 146. GERANIUM batrachiodes [batrachioides], flore variegato 
Tourn: 267. Ger: batrachiodes, fl: varieg: C. B: 818. Geranium angli- 
cum [anglicanum] variegatum Besl: vern: [ord: I] fig. 9. Eolia angu- 
lata, ad petiolum varie multifida, flores in uno petiolo solitarii, ra- 
rius duo. 

A 147. GERANIUM phseum s: fuscuni, petalis reflexis [rectis] sen. 

planis Town: 267. Moris: II. p. 516 [515]. Geranium montanum, 

fuscum C. B: 318. Secundum botanicos omnes. Geranium batrachiodes. 

hirsutum, flore atrorubente G. B: ibd. secundum Burserum XVIII. 36. 

Gruinalis montana, petalis nigrofuscis et obscuris planioribus Bupp: 

117. Floris petala reflexa, in medio floris macula nigra. Radix annua. 
O 148. VERATRUM flore subviridi Tourn: 273. Helleborus albus, 

flore subviridi C. B: 186. Moris: III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elle- 

borum album Matth: loo. 

O 149. HELLEBORUS niger, hortensis, flore viridi Tourn: 272. 
C. B: 185. Helleborus niger sylvestris, ramosus, latiore folio [flore 
viridi] deciduo Moris: III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 5. 
Caulis ramosus, multis floribus ornatus. 

O 150. HELLEBORUS niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo 
Tourn: 272. Helleboroides hyemalis Boerh: I. 297. Aconitum uni- 
folium, luteum, bulbosum C. B: 183. Helleborus Ranunculoides, pre- 
cox, tuberosus fl: luteo Moris: III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Aconitum 
Bupp: 149. Fl: singulari. 

A 151. HELLEBORUS niger, Ranunculi folio, flore globoso, ma- 

jore Tourn: 272. Trollius Bupp: 149. Ranunculus montanus Aconiti 
folio, flore globoso C. B: 192 [182]. 
[Endast i Mss. pa Leufsta.] 

A 152. RANUNCULUS echinatus, arvensis Tourn: 289. C. B: 179.. 

Moris: II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23. 
Semina plana, maxime echinata. 145. G. malacoides L: Sp. I. 680, II. 952; H. 198. 146. G. pratense 
var. L: Sp. I. 681, II. 954. 147. G. phfeum L: Sp. I. 681, II. 953; H. 198. 
148. V. album L: Sp. I. 1044, II. 1479; saknas i Hort. Ups. 149. H. viridis. 
L: Sp ; I. 558, II. 784; H. 158. 150. H. hyemalis L: Sp. I. 557, II. 783; 
H. 158. 151. Trollius europaeus L: Sp. I. 556, II. 782. 152. E. arvensis. 
F: Sp. I. 555, II. 780. 


CAEOLI IINNjEI hortus UPLANDICUS. II. 173 

153. RANUNCULUS liortensis, erectus, flore pleno Tourn: 290. A 
C. B: 179. Ranunculus erectus, liortensis, fl: pleno Besl: vern: fol: 14 
[13. fig: II] 

Caulis erectus. 

154. ^ RANUNCULUS dulcis, flore pleno. Town: 290. C. B: 179. O 
Caulis procumbens. 

155. HEPATICA flore pleno, coeruleo Bupp: 146. Bill: Nov: 
pi: gen: 108. Ranunculus tridentatns, vermis, flore pleno, coeruleo 
Tourn: 287. Trifolium hepaticum, flore pleno C. B: 330. 

156. HEPATICA flore pleno purpureo Bupp: 146. Ranunculus 
tridentatns, vermis, flore pleno purpureo Tourn: 287. Varietates. 

157. ADONIS liortensis, flore atrorubente C. B: 178. Bill: Nov: Q 
pi: gen: 109. Ranunculus arvensis, foliis Chamsemeli, flore minore, 
atrorubente Tourn: 291. Petala 5. 

158. ADONIS montanus, perennis, flore amplo, luteo Bupp: 144. O 
Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice Tourn: 291. 
Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore C. B: 186. Adonis 
Hellebori radice, Buphthalmi flore Boerh: I. 35 [hid. alt. pars]. Ado- 
nis precox, perennis, flore luteo, calyce [caule] piano Moris: III. p. 26. 
s. 6. t. 9. f. 1. Helleborus Hippocratis Tabern: II. 398. 

159. PENTAPHYLLOIDES rectum, fruticosum, eboracense O 
Tourn: 298. Moris: II. 193. descr. 

160. ERAGARIA fructu parvi pruni magnitudine Tourn: 296. O 
G. B: 327. Fragaria fructu magno Besl: vern: 7. fol. 8. 

161. CLEMATIS [CLEMATITIS] ccerulea, recta [erecta] Tourn: Q 
294. G. B: 300. Clematis pannonica, flore coeruleo surrecto J. B: 
II. 129. ^ Flammula pannonica, folio Vincetoxici, flore amplo Bupp: 62. 

Eolia integra, fl: coerulei. 

162. CLEMATIS [CLEMATITIS] s. Flammula repens Tourn: 
294 [293]. G. B: 300. Flammula Bupp: [Fl. Jenens. (ed. I) 1718 p.] 
61. Bod: [Tempt, ed. 1583 p.] 400. — Folia divisa, flores albi. 

163. VITICELLA Bill: Nov: pi: g. 165. CLEMATIS [Clema- O 
titis] purpurea, repens Tourn: 294. C. B: 300. Clematis altera 
Matth: 617. 

153. R. acris (i L.- Sp. I. 554, II. 779. 154.? 11. repens var. L; Sp. 
L 554, II. 779. 155 & 156. Anemone Hepatica var. L: Sp. I. 538, II. 758. 
157. A. annua 8 atrorubens L: Sp. I. 547, A. autumnalis II. 771. Hort. Ups. 
156. I 8. 158. A. vernalis L: Sp. I. 547, II. 771; saknas i Hort. Ups. 
159. Potentilla fruticosua L: Sp. I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. 160. Wi. 
vesca 8 sativa L: Sp. I. 495, 8 pratensis II. 709; H. 133. 161. Clematis 
mtegrifolia L: Sp. I. 544, II. 767; H. 156. 162. CI. Flammula L: Sp. I. 544, 
II. 766. 163. Clematis Vitieella L: Sp. I. 543, II. 765. 174 CAROLI LINN/EI HORTUS UPLANDICUS. II. 

O 164. ONAGEA latifolia Tourn: 302. Lysimachia lutea, corni- 
culata G. B: 245. Lysimacliia lutea, corniculata, non papposa, vir- 
giniana, major Moris: II. p. 271. 

O 165. CHAMiENEBIOISr villosum, magno flore purpureo Tourn: 

303. Epilobium Mrsutum, magno flore et specioso Dill: 131. Lysi- 
machia siliqvosa, hirsuta, major, fl: purpureo C. B: 245. 

O 166. CHEISTOPHOEIANA americana ramosa [racemosa], bac- 
cis niveis Tourn: 299. Moris: II. p. 8. s. 1. t. 2. f. 7. Aconitum 
baocis nigris [niveis] Cornut: 76. [tab: 77]. 

O 167. PHYTOLACCA americana, majori fructu Tourn: 299. Sola- 
num virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis cana- 
liculatis Moris: III. p. 522. s. 13. t, 1. f. 22. 

O 168. ASPAEAGUS sativa Tourn: 300. C. B: 489. Asparagus 
Matth: 349. Asparagus hortensis Bod: 691. 
[Till Infundibuliformes i Linn. Soc:s ex.] VII. UMBELLATI, 

cujus nota characteristica est 1. Flos petalis 5 ina^qvalibus, nudis. 

2. Stamina 5. 3. Pistillum duplex reflexum. 4. Fructus 

2:bus seminibus nudis infra florera. 

§. 1. Umbell: communi et partiali nuda. 

O 169. ANETHUM hortense Tourn: 318. C. B: 147. Anethum 

Bod: 298 [296]. 
O 170. IMPEEATOEIA major Tourn: 317. C. B: 156. Impera- 

toria Biv: pent: irr: [III. tab: 241]. Matth: 516. 
O 171. PASTINACA sativa, latifolia Tourn: 319. C. B: 155. Pa- 

stinaca domestica Matth: 500. Pastinaca latifolia sativa Bod: 680. 
O 172. PIMPINELLA Saxifraga major, umbella rubente C. B: 159. 

Tragoselinum majus, umbella rubente Tourn: 309. 164. Oenothera biennis L: Sp. I. 346, II. 492; H. 94. 165. Epilo- 
bium Mrsutum L: Sp. I. 347, II. 494. 166. Actrea spicata /S alba L: Sp. 

I. 504, II. 722; H. 138. 167. Ph. americana L: Sp. I. 441, Ph. decandra 

II. 631; H. 117. 168. A. officinalis y altilis L: Sp. I. 313, II. 448; H. 84. 
169. A. e-raveolens L: Sp. I. 263, II. 377; H. 66. 170. I. Ostruthium L: 
Sp. I. 259, II. 371; H. 65. 171. P. sativa /? L: Sp. I. 264, II. 378; saknas 
i Hort. Ups. 172 & 173. P. Saxifraga y & d major L: Sp. I. 264, II. 378, 
jfr Hort Cliff, p. 107. CAROLI LINNJEI HORTUS UPLANDICUS. II. 175 

173. PIMPINELLA Saxifraga major, umbella Candida C. B:Q 
159. Tragoselinum majus, umbella Candida Town: 309. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

174. CH^EROPHYLLUM sativum Town: 314. G. B: 152. Cere- O 
folium Biv: pent: irr: fill, tab: 276]. Chserophyllum [Cheerefolium] 
Bod: 688. 

175. ANISUM Biv: pent: irr: [III. tab. 306]. Anisum herbarijs, • 
semine majore C. B: 158 [159]. Apium, Anisum dictum, semine sua- 
veolente majori Toum: 305. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

176. APIUM dulce, Celeri Italorum Town: 305. Apium palustre O 
et Apium ofncinarum Toum: ibd. C. B: 154. Apium Biv: pent: irr: 
[III. tab: 314—317], Eleoselinum Bod: 683. Celeri. 

177. APIUM bortense s: Petroselinum vulgo Town: 305. (!B:Q 
153. Apium hortense Bod: 682. Matih: 511. Persilia, gronpersilia. 

178. APIUM vel PETROSELINUM crispum Town: 305. C. B: X 
153. Apium crispum Biv: pent: irr: [III. tab: 317]. Tabern: I. 251 
[252]. A priori marginibus foliorum crispis differt. 

§. II. Umb: commun: nuda, partiali tecta. 

179. MYRRHIS vel Cicutaria odorata Toum: 315. G. B: 160. A 
Odorata Biv: pent: irr: [III. tab: 290]. Myrrbis perennis, alba, odorata 
Moris: III. p. 296 [301] s. 9. t. 10. f. 1. 

180. ANTHRISCUS geniculis nodosis Miki. ChEeropbyllum syl- O 
vestre C. B: 162 [152]. Myrrbis Biv: pent: irr: [III. tab: 282]. Myr- 
rbis annua, semine striato, levi Toum: 315. 

A MYRRHIDE omnino differt, bujusqve species est CILERO- 
PHYLLUM sylvestre, perenne, CicutEe folio Toum: qvod item a Chse- 
rophyllo maxime recedit. 

Plura de bac et aliis in Metbodo mea nova plantarum. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

181. CORIANDRUM majus Toum: 316. C. B: 158. Corian- O 
drum Biv: pent: irr: [III. tab: 303—305], 174. Seandix Cerefolium L: Sp. I. 357, II. 368. 175. Pimpinella Anisum 
L: Sp. I. 264, II. 379; Anisum Hort. tips. 67. 176. A. graveolens L: Sp. 
I. 264, II. 379; H. 67. 177. A. Petroselinum L: Sp. I. 264, II. 379; H. 67. 
178. A. Petroselinum p L: Sp. I. 264, II. 379; H. 67. 179. Seandix odo- 
rata L: Sp. I. 256, II. 368; H. 64. 180. ChasrophYllum temulum L: S. I. 
258, II. 370; saknas i Hort. Ups. Jfr Hort. Cliff. 102. 181. C. sativum 
F: Sp. I. 256, II, 367; H. 63. 176 CAllOLI LINN/EI HORTUS UPLA.NDICUS. II. 

§. III. Umb: commnn: et partiali tecta. 

182. LEVISTICUM foliorum laciniis angulatis Mild. Levisticum 
liiv: pent: irr: [III. tab: 293]. Ligusticum vulgare C. B: 157. Ange- 
lica montana, perennis, Paludapii folio Town: 313. Levisticum vul- 
gare Bod: 309. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis Tlieophrasti? 
C. B: 157. 

183. LEVISTICUM foliorum laciniis serratis Mihi. Cicutaria 
latifolia, foetida Tourn: 322. C. B: 161. Cicuta [Cicutaria] latifolia, 
foetida [foetidissima] Moris: III. p. 291.' s. 9. t. 6. f. 5. Cicuta [Cicu- 
taria] foetida Tabern: II. 465. 

O 184. PEUCEDANUM germanicum Tourn: 318. C. B: 149. 

Peucedanum majus, brevioribus foliis germanicum Moris: III. p: 312. 

s: 9. t: 15. f: 2. 

185. EOENICULUM vulgare, germanicum Tourn: 311. C. B: 

147. Foeniculum Bod: 295. Matih: 517. 
O 186. MEUM foliis Anethi Tourn: 312. C. B: 148. Meum Bod: 

302. Meum vulgare tenuifolium Moris: III 270. 
O 187. ANGELICA sativa C. B: 155. Matth: 729. Imperatoria 

sativa Tourn: 317. 
O 188. DAITCUS sativus, radice lutea Tourn: 307. Pastinaca tenui- 

folia, sativa C. B: 151. Dodon: Tempt: 678. Staplrylinus sativus 

Miv: pent: irr: [III. tab. 262]. 
O 189. SISAPUM Germanorum Tourn: 309. C, B: 155. Sisarum 

Biv: pent: irr: [III. tab: 289]. Siser [I] Matth: 334. 

190. ASTRANTIA major, corona floris purpurascente Tourn: 

314. Astrantia nigra major Moris: III. p. 279. s. 9. t, 4. f. 1. Helle- 

borus niger Saniculse folio major C. B: 185. A r eratrum nigrum Diosco- 

ridis Bod: Tempt: 387. Floret Junio. 
[Endast i Linn: Society's handskrift.] 

§. IV. Umb: commun: tecta, partiali nuda. 

Planta nulla in bortis nostris colitur umbella communi calyce 
donata et partiali nuda, nee talis in Svecia invenitur prseter LASEP- 
PITIUM foliis latioribus, lobatis Tourn: (324). 

182. Ligusticum Levisticum L: Sp. I. 250, II. 359; H. 62. 183. Ligu- 
sticum peloponnesiacum L: Sp. I. 250, II. 360; H. 62. 184. P. officinale a 
P: Sp. I. 245, II. 353: H. 60. 185. Anethum Foeniculum L: Sp. I. 263, 
II. 377; H. 66. 186. Atliamantlia Meum L: Sp. I. 245, II. 353; H. 60. 
187. A. Arcuangelica L: Sp. I. 250, II. 360; saknas i Hort. Ups. 188. D. Ca- 
rota $ L: Sp. I. 242, II. 348; H. 50. 189. Sium Sisarum. L: Sp. I. 251, 
II. 361; H. 62. CAROLI LINNiEl HOltTUS UPLANDICUS. II. 177 VIII. CARYOPHYLL^I. 

191. CAEYOPHYLLUS totus albus Town: 230 [330]. • 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

192. CAEYOPHYLLUS rubens et sanguineus Tourn: 230 [330]. O 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

193. CAEYOPHYLLUS simplex, hortensis, versicolor Tourn: 331. 
Onodigt ar att sig mycket bemoda om de manga slags naglickor, 

- in finnas i tradgardarna, emadan de mast aro varietates ; och kunna 
eqyamligen skillias 

1. uti de som liafwa pistillos sa langa som petala och de som 
hafwa kortare, 2. de som liafwa petala bifida al:r integra al:r la- 
aniata. 3. Invars calyx gar nht in setam ocb ar langre an blomman 
al:r kortare. Har behaller jag nomen caryophylli, som likwakl eij 
i dett minsta ar slacht till Caryophyllus aromaticus ocb kan derfor 
haldre kallas Tunica. Men bar will jag fly ocb acbta mig for novi- 
teter, bwar af jag tanker giora profession uti min Methodo plantarum 
naturali et nova. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

194. CAEYOPHYLLUS latifolius, fioribus umbellatis, rubrisO 
MiM. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius Tourn: 332. C. B: 
208. Caryophyllus carthusianorum Tahern: II. 3. Tunica latifolia, 
fioribus umbellatis Hupp: 106. Fl: purpureo. 

195. CAEYOPHYLLUS barbatus, hortensis, latifolius, albus. 
Tourn: 332. O. JB: 209. Tunica, 

196. CAEYOPHYLLUS barbatus, hortensis, latifolius, diversi- (J 
color Tourn: 332. C. B: 209. Tunica. 

Varietates. Floras in capitulum feqvale congesti, qvorum sqvamtB 
calycum in setas desinunt longitudine cum petalis ajqvales. 

197. LYCHNIS hirsuta, flora coccineo, major Tourn: 234 [334.] Q 
C. B: 203. Lychnis calcedonica Tabern: II. 9. Calyx cylindraceus, 
birsutus, ut et tota planta. 

198. LYCHNIS coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro, velutiQ 
flammeo, fulgente Tourn: 334. C. B: 203. Lychnis coronaria sativa, 
flore rubro Moris: II. p. 540. Lychnis coronaria Bod: 170. 191—193. Dianthus Caryophyllus L: Sp. I. 410, II. 587; H. 104. 1. 
194—196. Dianthus barbatus L: Sp. I. 409, II. 586; H. 105. 6. 197. Lychnis 
chalcedonica L: Sp. I. 436, II. 625; H. 115. 198 4 199. Agrostemma Coro- 
naria L: Sp. I. 436, II. 625; H. 115. 178 CAK.OLI LINN2EI HORTUS UPLANDICUS. II. 

A 199. LYCHNIS coronaria Dioscoridis sativa, flore dilute ru- 

bente Tourn: 334. C. B: 203. Varietas antecedents. Calycis lacinife 
longitndine cum petalis teqvales evadunt. 

200. LYCHNIS sylvestris, qvse Saponaria vulgo Tourn: 336. 
Saponaria major, lsevis C. B: 206. Saponaria vulgaris simplex 
Moris: II. p. 547. [s. 5. t. 22. f. 52.] 

201. LYCHNIS purpurea, multiplex Tourn: 335. C. B: 204. 
Calyx globosus et inflatus. 

202. LYCHNIS viscosa, purpurea, latifolia, lsevis Tourn: 335. 
C. B: 205. Armerius flos quartos Bod: 179 [176.] Viscaria sativa 
Tabern: II. 14. Fructus 3 locularis, planta annua. 

O 203. LYCHNIS frutescens, myrtifolia, Beben albo similis Tourn: 

335. G. B: 205. Ocimoides fruticosum Gamer: Eort: M: p. 109. fig:. 

XXXIII. 

Trilocularis, perennis. 
O 204. CUCUBALUS Town: 339. Alsine scandens, baccifera C. B: 

250. Cucubalus [Cacubalum] qvibusdam, vel Alsine baccifera J. B: 

II. 175. 
O 205. LINUM sativum Tourn: 339. G. B: 214. IX. LILIAOEI. 

O 206. LILIO-ASPHODELUS luteus Tourn: 344. [Liliospbodelus] 

luteus Svert: I. tab: 47. Lilium luteum, Aspbodeli radice C. B: 80. 

Aspbodelns liliaceus, luteus [I] Tabern: II. 346. Fl: lutei sed distincta 

species, qvamqvam admodum [seqventi] similis. 
O 207. LILIO-ASPHODELUS plioeniceus Tourn: 344. Lilium 

rubrum, Aspbodeli radice C. B. 80. Aspbodelus liliaceus rubens [II] 

Tabern: II. 346. Flores rubicundi, caulis altior. 
O 208. HYACINTHUS orientalis, caule maculato Tourn: 345.. 

C. B. 44. Hyacinthus orientalis Mattli: 669. 
Variorum colorum. 200. Saponaria officinalis L: Sp. I. 408, II, 584; H. 106. 201. L. dioica 
var. L: Sp. I. 437, II. 626; Cucubalus Hort. Cliff. 171. 5 var. 202. Silena 
Armeria L: Sp. I. 420, II. 601; H. 110. 203. Silene fruticosa L: Sp. I.. 
417, II. 597; H. 111. 204. C. baccifems L: Sp. I. 414. II. 591; H. 109.. 
205. L. usitatissimum ,3 L: Sp. I. 277, II. 397; H. 71. 206. Hemerocallis. 
Lilio-Asphodelus a flavus L: Sp. I. 324, Hemerocallis rlava II. 462; H. 88. 
1. (1. 207. Hemerocallis Lilio-Asphodelus [i fulvus L: Sp. I. 324. Hemerocallis 
fulva II. 462; H. 88. 1 a. 208. H. orientalis L: Sp. I. 317, II. 454; H. 85. 1. CAE0LI LINN.EI HOETIIS UPLANDICUS. II. 179 

209. MUSCABI obsoletiore flore Town: 348. Hyacinthus race- A 
mosus, moschatus C. B. 43. Bulbus vomitorius Matth: 415. Flores 

vati. 

210. MTJSCARI arvense, juncifolium, coeruleum, minus Toum:Q} 
348. Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius G. B: 43. 
Hyacinthus racemosus Bod: 217. Hyacinthus coeruleus VI. Tabern: 
II. 320. Flores globosi. 

211. MUSCABI arvense, latifolium, purpurascens Town: 347. A. 
Hyacinthus comosus, major, purpureus C. B: 42. V. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

212. COLCHICUM commune Town: 348. C. B. 67. O 

213. COLCHICUM pleno flore Town: 348 [349.] C. B: 69. 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

214. CROCUS vermis, angustifolius, magno flore violaceo Town: O' 
352. C. B: 67. 

215. CROCUS vermis, angustifolius, magno flore candido. Town: O 
352. G. B: 67. 

216. CROCUS vermis, angustifolius, variegatus Town: 352 [353.] 
C. B: 67. Color floris albus, lineis purpureis pictus. 

Hi tres Croci tantum varietates sunt. 

Tempore florendi maxime differunt, qvoad totum habitum alias 
eum autumnali conveniunt, hinc tantum varietates ejus erint. 

217. CROCUS sativus Town: 350. G B: 65. A 
Autumno flores coeruleos profert. 

218. NARCISSUS albus, circulo purpureo Town: 353. C. B:Q 
48. Narcissus medio purpureus Bod: 223. 

Corolla petalis brevior, monanthos. 

219. NARCISSUS totus niveus, multiplex Town: 357. G. B:Q 
54. Narcissus albus, pleno flore Svert: 1. tab: 26. f: 5. 

Blenitudo antecedentis. 

220. NARCISSUS sylvestris, pallidus, calyce luteo Town: 356. Q 
C. B: 52. Narcissus luteus, sylvestris. Bod: 227. Pseudo-Narcissus 
luteus, simplici [& gemino] flore Tabern: II. 31 [311]. Corolla petalis 
teqyalis, monanthos. 

209. Hyacinthus Muscari L: Sp. I. 317, II. 454; H. 85. 3. 210. Hya- 
ciuthus racemosus L: Sp. I. 318. II, 455; deest in Hort. Ups. 211. Hyacinthus- 
comosus L: Sp. I. 318, II. 455; deest in Hort. Ups. 212 & 213. C. autumnale 
« & 8 L: Sp. I. 341., II. 485; H. 90. 214—216. Cr. sativus /} vermis L: 
Sp. I. 36, II. 50; H. 15. 217. Cr. sativus a officinalis L: Sp. I. 36, II. 
50; H. 15. 218. N. poeticus L: Sp. I. 289, II. 414; H. 74. 1 a. 
219.? N. poeticus I;: var. 220. N. Pseudo-Narcissus L: Sp. I. 289, II.. 
414; H. 74. 2. 180 CAEOLI LINNxBI HORTUS UPLANDICUS. II. 

O 221. NARCISSUS multiplex, totus flavus Tourn: 357. C. B: 54 
Plenitudo antecedentis. 

222. NARCISSUS medio luteus, copioso flore, odori gravi Tour 
354. C. B: 50. Narcissus medio luteus alter Bod: 224. Polyantli'. - 
O 223. IRIS vulgaris, germanica s: sylvestris Tourn: 358. C. B: 
30. Iris vulgaris, violacea s: purpurea [hortensis et] sylvestris J. JA- 
IL 709. Folia erecta, ensiformia. 

O 224. IRIS hortensis, latifolia Tourn: 358 C. B: 31. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 
O 225. IRIS lutea, variegata Tourn: 360. 

Iris lutea, sativa C. B: 72 [32.] Flores ex luteo et coeruleo cle- 
ganter picti. Caulis humilis. 

226. IRIS bulbosa, tota violacea vel coerulea CJiabr: 239. 

Flores maximi, pallidi, cserulei, caulis cubitalis. 

[Endast i Linnean Soc:s handskrift.] 
O 227. IRIS pratensis, angustifolia, non foetida, altior Tourn: 
361. C. B: 32. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

228. IRIS pratensis, angustifolia, liumilior C. B: 37 [32.] 
Folia graminea, procumbentia. 

[Endast i Linn: Soc:s handskrift.] 

229. IRIS graminea, cui pereunt qvotannis folia, flore variegate 
Chabr: 243. Folia graminea, erecta. 

[Endast i Linnean Soc:s handskrift.] 
O 230. GLADIOLUS floribus uno versa dispositis, major et pro- 

cerior Tourn: 365. C. B: 41. Gladiolus Biv: mon: irr: [I. tab: 110.] 
O 231. TRADESCANTIA folio gramineo, flore coeruleo minori 

Mihi. Epliemerum virginianum, flore coeruleo minori Tourn: 368 

Allium s: Moly virginianum C. B: app: 516. 
• 232. ALOE vulgaris Tourn: 366. C. B: 286. Aloe Matth: 463. 

Bod: 355. Folia ad margines ubiqve aculeis minus acutis instruuntur. 221.? N. Pseudo-Narcissus L: var. 222. N. Tazetta L: Sp. I. 290, II. 
416; H. 74. 3. 223. I. germanica L: Sp. I. 38, II. 55; H. 16. 1. 
224.? I. germanica L: var.;" cfr. Hort. Cliff. 18 & Hort. Ups. 16. 1. 
225. I. variegata L: Sp. I. 38, II. 56; H. 16. 2. 226.? I. Xiphium (i L: 
Sp. I. 40, II. 58; H. 17. 7. 227. I. sibirica L: Sp. I. 39, II. 57; H. 17. 4. 
228.? I. sibirica L: var. vel? I. spuria L: Sp. I. 39, II. 58; H. 17. 5. 
229. I graminea L: Sp. I. 39, II. 58; H. 17. 6. 230. Gl. communis L. 
Sp. I. 36", II. 52; H. 16. 231. Tr. virginiana L: Sp. I. 288, II: 411; H. 73. 
232. A. vera L: Sp. I. 320, A. perfoliata n vera S. II. 458; H. 86. 3. CAROLI LINN-ffil HORXUS UPLAKDICU3. II. 181 

233. ALOE folio in oblongum aculeum (abeunte) Tourn: 366. x 
C. B: 286. Moris: II. p: 415. s. 4. t. 22. f. 2 & 3. Aloe ex America 
Dod: 355. Aloe spuria s: Metl Americanorum Bupp: 364. Folia in 
aculeos rigidos et acutissimos desinunt. 

Vid: El: Brenner Poet: Didder p: 222 et 229 [224.] 

234. ALOE africana, margaritifera, minor Bupp: 261. 

Eolia Sedi s: Sempervivi simillima, hinc illine verrucis glabris 
margaritis similibus ornata. 

235. YUCCA [YUCA] foliis Aloes Dill: N: pi: gen: [p:] 111. Q 
[tab. V.] et C, B: 91. Moris: II. p. 419. s. 6 [4.] t. 23. f. 1. 

236. CANNACORUS latifolius vulgaris Tourn: 367. ArundoO 
indica latifolia C. B: 19. 

237. PHALANG-IUM flore majore s: minus ramosum Bupp: 142. O 
Phalangium aliud pulclirius, emaeulato Lilii candore [conspicuum] 
Chair: 222. 

238. OENITHOCALUM majus spicatum, flore albo Tourn: 379. O 
C. B: 70. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

239. ORNITHOGALUM spicatum, flore viridi lactescente C: B: 
70. Tourn: 318 [379.] Flores in caule sparsi. 

[Eadem ac preecedente?] 
[Endast i Linn. Soc:s handskrift.] 

240. ORNITHOGALUM umbellatum, medium, angustifolium O 
Tourn: 378. C, B: 70. 

Flores in umbellam congesti. 

241. STELLARIS floribus per caulem sparsis, coeruleis Mihi. 
Ornithogalum coeruleum, byzantinum Tourn: 380. Hyacinthus stel- 
laris, cseruleus, amoenus C. B: 46. 

Flores sparsi in caulem homomalli. 

242. STELLAEIS floribus in sjricam congestis, coeruleis Mihi. Q 
Ornithogalum bifolium, germanic: coeruleum Tourn: 380. Hyacinthus 
stellaris, bifolius, germanicus C. B: 45. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

233. Agave amerieana L: Sp. I. 323, II. 461; H. 87. 234. Aloe 
pumila jS L: Sp. I. 322, II. 460; deest in Hort. Ups. 235. Yucca gloriosa 
L: Sp. I. 319, II. 456; H. 88. 1. 236. Canna indica L: Sp. I. 1, II. 1; 
H. 1. 1. 237.? Anthericum Liliago L: Sp. I. 310, II. 445; H. 83. 4. Cfr. 
Buppii Flora Jenensis ed. Ill (1745) p. 150. 238. O. narbonense L: Amoen. 
Acad. Vol. IV. p. 312; Sp. II. 440. 239.? O. comosum L: Am. Ac. loc. cit.. 
Sp. II. 440. Cfr. O. pyrenaicum L: Sp. I. 306, II. 440; It. Scan. p. 220; 
desunt in Hort. Ups. 240. O. umbellatum L: Sp. I. 307, II. 441 ; H. 84. 2. 
241. Scilla amoena L: Sp. I. 309, II. 443. 242. Scilla bifolia L: Sp. I. 309, II. 443. 182 CAROLI LINN.EI HOKTUS liPLANDICCS. II. 

243. STELLAEIS Bill: (N. pi. g. p. 110). Omithogalum spi- 
catum, cinereum Tourn: 380. Hyacintlius stellaris, spicatus, coeruleus 
[cinereus] C. B: 46. Mores in spicam congesti. 
[Endast i Linn. Soc:s handskrift.] 
O 244. LILIUM album vulgare Tourn: 369. Lilium album, flora 

erecto et vulgare. C. B: 76. Lilium Matth: 547. 
O 245. LILIUM purpureo-croceum, magus Tourn: 369. G. B: 76. 
Lilium purpureum tertium Bod: 199. Lilium omentum bulbiferum 
Besl: vern. 5. f: 7. 

Bulbi in alis foliorum. 
O 246. LILIUM floribus reflexis montanum, flore rubente Tourn: 
370. C. B: 77. Martagon sylvaticum Rupp: 118. Lilium flore nu- 
tante ferrugineo, majus vel minus J. B: II. 692. 
A 247. LILIUM floribus reflexis montanum, flore albican te Tourn: 

370. G. B: 77. Varietas antecedentis. 
O 248. TUSAI corolla simplici sublutea. Corona Imperialis Tourn: 

372. Bod: 202. Lilium s: Corona Imperialis G. B: 79. 
O 249. FBITILLAEIA prsecox, purpurea, variegata Tourn: 377. 

C: B: 64. Meleagris Bod: 233. 
x 250. FBITILLAEIA alba, precox Tourn: 377. O. B: 64. 
O 251. FBITILLAEIA alba, variegata Tourn: 377. G. B: 64. 

Flores in caule solitarii. 
A 252. FBITILLAEIA polyanthos, flavo-viridis Tourn: 377. C. B: 
64. Flores 4, 5 a 7 in eodem caule. 

253. TULIPA lutea, lituris qvibusdam viridibus et sanguineis 
distincta, flore maxinio, laciniato Tourn: 376. 
Petala laciniata. 
[Endast i Linn: Soo:s handskrift.] 
O 254. LEUCOIUM bulbosum, vulgare C. B: 55. Narcisso-Len- 
coium vulgare Tourn: 387. Leucojum [Leucoion] bnlbosum, bexa- 
phyllum [hexaphyllon] Bod: 230. Narcissus VIII Matth: 770. 
Petala teqvalia. 

255. GALANTHOS minor fl: albo. Leucoium bulbosum, trifolium. 
minus C. B: 56. Narcisso-Leucoium trifolium, minus Tourn: 387. 
Leucojum [Leucoion] bulbosum, triphyllum [triphyllon] Bod: 230. 

243.? Scilla italics L: Sp. I. 308, II. 442; desunt in Hort. Ups. 
244. L. candidum L: Sp. I. 302, II, 433; H. 80. 1. 245. L. bulbiferum 
L: Sp. I. 302, II. 433; H. 80. 2. 246 & 247. L. Martagon L: Sp. I. 303, 
II. 435; H. 81. 4. 248. Eritillaria imperialis L: Sp. I. 303, II. 435; H. 
82, 4. 249—252. E. Melagris E: Sp. I. 304, II. 436; H. 81. 1. 253. T. 
gesneriana L: Sp. I. 306, II. 438; H. 82. 254. Leucojum vernum L: Sp. 
I. 289, II. 414; H. 74. 255. Galantbus nivalis L: Sp. I. 288, II. 413; H. 73. CAHOLI LINN'yEI HORTUS UPLAN.DICUS. II. 183 

Petala alterna dissimilia. 

Ab antecedenti abunde organis generationis differt. Hanc vocavi 
G-alanthos 1. a Svee: galant ob fioris pulchritudinem 1. a yaJLa ab 
ejusdem candore lacteo. 

256. ALLIUM latifolium, luteum Town: 384. Moly latifolium, O 
luteum, odore Allii I. C. B: 75. Moris II. p. 393. s. 4. t. 16. 

f. 3 [4.] Moly flavo flore Srert: I. t. 60. f. 2. Mores in umbellam 
congesti. 

257. ALLIUM montanum, latifolium, maculatum [Tourn: 383.] X 
C. B: 74. Moly alpinum, caule maculato Bupp: 138. Victorialis 
longa Besl: vern: 4. f. 13. Allium alpinum. Victorialis mas Tabern: 
II. 195. Mores homomalli. 

258. ALLIUM sativum Tourn: 387 [383.] 0. B: 73. EadixO 
multifida, 

259. ALLIUM sativum, alteram s: Allioprasum caulis summoO 
circumvoluto. Tourn: 383. G. B: 73. Moris: II. p. 383 [387.] s. 4. 

t. 15. f. 10. Rackenball. Radix integra. 

260. PORRUM commune, capitatum Tourn: 382. C. B: 72.0 
Porrum commune Matth: 386. Porrum Tabern: II: 192. 

261. CEPA vulgaris, floribus et tunicis purpurascentibus Tourn: Q 
382. C. B: 71. 

262. CEPA vulgaris, floribus et tunicis candidis Tourn: 382. 
C. B: 71. Varietas. Ambo nomine Rodlok venduntur. 

263. CEPA ascalonica Tourn: 382. Matth: 389. Cepa sterilis X 
C. B: 72. Esclialottes. Mores nostris in oris nunavam profert. 

264. CEPA sectilis, juncifolia, perennis Tourn: 383. Porrum O 
sectivum, juncifolium C. B: 12 [72.] Graslok. 

265. CEPA oblonga Tourn: 382. C. B: 71. Bod: 675. Piplok. O 
Joliannislok. Folia concava, rotunda, crassitie digiti minimi. 25G. A. Moly L: Sp. I. 301, II. 432; H. 76. 1. 257. A. Victorialis 
L: Sp. I. 295, II. 424; deest in Hort. Ups. 258. A. sativum L: Sp. I. 296, 
II. 425; H. 76. 2 (»Hvitlok»). 259. A. Scorodoprasum (i L-. Sp. I. 297, 
II. 425; H. 77* (»Racken-ball»). 260. Allium Porrum L: Sp. I. 295, II 
423; H. 774. (»Purio»). 261 & 262. Allium Cepa L: Sp. I. 300, II. 431 
H. 77. 3 (»E,6d-l6k»). 263. Allium L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 454, Sp 
II. 429. H. 79. 9. (»Cliarlotter».) 264. Allium Schoenoprasum L: Sp. I 
301, II. 432; H. 79. 8 /J (»Grasl6k».) 265. Allium fistulosum L: Sp. I 
301, II. 432; H. 78. 7 (»Piplok»). 184 CAHOLI LINN^SI HORTUS UPLANDICUS. II. X. PAPILIONACEI. 

O 266. FABA rotunda, oblonga, s: cylindracea, minor, s: eqvina. 

alba. Town: 392. Faba minor s: eqvina C. B: 338. Gremena Boi: 
O 267. FABA rotunda, oblonga, s: cylindracea, minor, s: eqvina. 

nigra Town: 393 [392.] Faba minor fructu nigro 0. B: 338. 
Varietas prioris seminibus nigris. 
O 268. FABA flore candido, litnris nigris conspicuo Town: 391. 

C. B: 338. Faba major Biv: tetr. irr. [II. tab. 148] A prima magni- 

tudine duppla differt. Walska bonor. 
O 269. FABA fructu ex purpura nigrescente Town: 392. C. B: 

338. Seminibus nigris a priori differt. 
• 270. LUPINUS sativus, flore albo. Town: 392. C. B: 347 

Lupinus flore albo Biv: tetr. irr. [II. tab. 150.] Lupinus Matth: 328 

271. LUPINUS angustifolius, coeruleus, elatior Town: 392. 

272. LUPINUS sylvestris, flore luteo Town: 392. C. B: 348 
Lupinus flore luteo Biv: tetr. irr. [II. tab. 151]. 

Varietates tres fl: colore variantes. 
O 273. PHASEOLUS vulgaris Town: 412. Smilax hortensis s 
Phaseolus major C. B: 339. Phaseolus Biv: tetr. irr. [II. tab. 155". 
Semina alba. 

274. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituria 
distincto Town: 412. Semina alba nigris lituris picta. 

275. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegate 
Town: 412. Semina purpurea venis nigris ornata. Hte tres caule 
scandente a reliqvis differunt. 

276. PHASEOLUS puniceo flore Town: 414. Phaseolus indicus, 
11. coccineo sive puniceo Moris: II. p. 69. s. 2. t. 5. f. 4. Caulis vix 
cubitalis, erectus. 

. 277. PISUM cortice eduli Town: 394. Pisa sine cortice duriore 
C. B: 343. Pisa leptoloba, qyse simul cum folliculis comeduntur. 
Volck: 333. SiliqvtE destiuuntur membrana interiori cartilaginea. 

278. PISUM hortense, siliqva maxima Town: 394. Siliqvae 
maximse, planse. 

266—269. Vicia Faba L: Sp. I. 737, II. 1039; H. 218. Enl. Hort. Cliff. 
270. L. albus. L: Sp. I. 721, II. 1015; H. 209. 271. L. angustifolius L: 
Sp. I. 721, II. 1015; saknas i Hort. Ups. 272. L. luteus L: Sp. I. 722. 
II. 1015; H. 209. 273—275. Ph. vulgaris L: Sp. I. 723 II. 1016; H. 213. 
276. PL. coccineus L: Sp. I. 724, Ph. vulgaris ji coccineus Sp. II. 1016. 
277—282. P. sativum L: Sp. I. 727, II. 1026; H. 215. Enl. Hort. Cliff. CAROLI LIXN.EI HORTUS UPLANDICUS. II. 185 

279. PISUM hortense, majus, flore fructuqve variegato Town:Q 
394. G. B: 343 [342.] 

280. PISUM hortense, fructu nigra linea maculato Town: 394. 
Sub fructu intelliguntur semina. 

281. PISUM arvense, fructu viridi Town: 394. C. B: 342 [343.] O 
Grona arter. 

282. PISUM arvense, fructu albo Town: 394. C. B: 342 [343.] O 
Siliqvse in his duobus posterioribus cylindracese, in antecedentibus 
autem plante. 

283. LATHYRUS sativus, fl: purpureo Town: 395. C. B: 343 O 
[344] Lathyrus siculus Biv: tetr: irr: [II. tab: 170.] Radix annua, 
folia rotunda. Odor floris moschatus. 

284. LATHYRUS arvensis, repens, tuberosus Town: 395. C. B: Q 
334 [344.] Lathyrus arvensis Biv: tetr: irr: [II. tab: 167]. Lathyrus 
arvensis, radice tuberosa, repente Moris: II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. 
Pseudoapios Matth: 785. Radix perennis, folia rotunda. 

285. LATHYRUS angustissimo folio, americanus, . variegatus 
Town: 395. C. B: 344. Polia angustissima, acuta. Flos eleganter 
variegatus ex albo, nigro et purpureo. 

286. CLYMENUM hispanicum, flore vario, siliqva plana 
Town: 396. 

287. HEDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente Town: Q 
401. Onobrychis semine clypeato, aspero, major G. B: 350. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

288. LOTUS ruber, siliqua angulosa Town: 403. C. B: 332. Q 
Lotus tetragonolobos, flore ruberrimo [rubro] Biv: tetr: irr: [II. tab: 
205]. Lotus siliquosa, flore fusco tetragonolobus J. B: II. 358. 

289. MELILOTUS oflrcinarum Germanife, flore luteo Tourn: 407. O 
G. B: 331. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

290. MELILOTUS oificinarum Germanife, flore albo Town: 407. O 
C. B: 331. Melilotus siliculis pendentibus curtis, Candida, major 
Moris: II. p. 161. s. 2. t. 16. f. 2 [1.] Flores in spicam laxam, oblongam 
congesti. 283. L. odoratus o siculus L: Sp. I. 732, II. 1032; H. 216. Dei. 
forsta synonymet hanvisar dock pa L. Cicera L: Sp. I. 730, II. 1032. 
284. L. tuberosus L: Sp. I. 732, II. 1033; H. 216. 285. L. articulatus L: 
Sp. I. 731, II. 1031; H. 217. 286. Lathvrus Clvmenum L: Sp. I. 732, 
II. 1032; H. 217. 287. H. coronarium L: Sp. I. 750, II. 1058; H. 231. 
288. L. tetragonolobus L: Sp. I. 773, II. 1089; H. 220. 289 & 290. Tri- 
folium Melilotus officinalis L: Sp. I. 765, II. 1078; H. 223. 186 CAROLI LINNJSI HORTUS UPLANDICUS. II. 

A 291. MELILOTUS major, odorata, violacea Toum: 409 [40* 
Moris: II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. Melilotus coerulea Biv: tetr. irr 
[II. tab. 134]. Lotus hortensis, odorata [odora] C. B: 331. Lotus sy 
vestris Matth: 724. Flores in capitulum arete congesti. 

292. FOENUMGILECUM sativum Toum: 409. C. B: 348 
Foeno-grfBcum Matth: 317. 

O 293. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris - 
sylvestris Town: 416. Moris: II. p. 107. Grlyzyrrhiza sylvest: 
floribus luteo pallescentibus C. B: 352. XL ANOMALI. 

A 294. VIOLA martia, purpurea, flore simplici, odoro Toum: 41! 

C. B: 199. Planta liumifusa, rotundifolia. 

295. VIOLA martia, multiplici flore coeruleo Toum: 419. C. B: 

199. Plenitudo antecedentis. 
Q 296. VIOLA tricolor, hortensis, repens, an cp?^6S xai cployim 

Theophrasti Toum: 420. C. B: 199. Planta ramis erectis et pro- 

cumbentibus, foliis oblongis. 
Q 297. FUMARIA bulbosa, radice non cava, major Toum: 413 

[422]. C. B: 144. Fumaria bulbosa, radice solida, calcari ex folk 

cristato J. B: II [III. B] 205. Ligulre foliacefe, floribus intermixtae 

laciniatse sunt. 
O 298. FUMARIA bulbosa, radice cava, major, flore rubro dilu- 

tiore Toum: 422. C. B: 143. 

[Bndast i handskriften pa Leufsta.] 
■Q 299. FUMARIA bulbosa, radice cava, major, flore albo Tour 

422. C. B: 143. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 
A 300. BALSAMINA foemina, flore luteo Toum: 418. C. B: 30 

Tabem: II. 541. 291. Trifolium Melilotus coerulea L: Sp. I. 764. II. 1077; H. 223. 292. 
Trigonella Foenum gr<ecum L: Sp. I. 777, II. 1095; H. 229. 293. A. gly- 
cyphyllos L: Sp. 1.^758, II. 1067; saknas i Hort. Ups. 294 & 295. H. 
odorata L: Sp. I. 934, II. 1324; H. 276. 296. V. tricolor (i L: Sp. I. 
936, II. 1326; H. 276. 297. F. bulbosa y solida L: Sp. I. 699, II. 983: 
saknas i Hort. Ups. 298 & 299. F. bulbosa a cava L: Sp. I. 699, II. 983: 
saknas i Hort. Ups. 300 & 301. Impatiens Balsamina L: Sp. I. 938, II. 
1328; H. 276. 


CAEOLI LINN.EI HOUTUS UPIANDICTJS. II. 187 

301. BALSAMINA foemina, flore candid© Tourn: 448 G B- 306 A 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

302. RESEDA foliis Calcitrapee, flore albo Tourn: 423 ® 

W n « LI Inn E0LA BiU: 92 " Lut60la herba Salicis foli0 Tourn: A 
*so. o. _6: 1U0. 

' Jgt, C ^ R ?AMIN DU M ampliori folio et ma jori flore Tourn.- O 
41U [4d0|. Oardammdum majus Bim: Mr: [pent:] irr: [tab. 324]. 

30o. NAPELLUS flore coeruleo Bit: apud Bupp: 276. Aconitum O 
coeruleum s: Napellus I. Town: 425. G. B: 183. Moris: III. p. 463. 

306. NAPELLUS galea angusta. Aconitum lycoctonum, albisO 
pallidisve floribus C. B: 183. Aconitum VI Matthioli Tabem: II. " 
^V^. b-alea cylmdracea. 

307 NAPELLUS flore e coeruleo et albo variegate. Aconitum O 
s: JNapellus 1, fl. ex coeruleo et albo variegato Tourn: 425 C B- 183 

308. NAPELLUS flore luteo Bit: pent: irr: [III.' tab: '3561.' 
Aconitum salutiferum s: Anthora Tourn: 425. C B- 184 Aconitum 
flore luteo Hench: 48 [42]. 

Elore luteo a reliqvis abunde dignoscitur 

309 DELPHINIUM hortense, flore majore et simplici coeruleo Q 
Tourn: 42b Consolida regalis, hortensis, flore majore et simplici 
coeruleo. C. B: 142. 

T, 81 °, 9 ? EL p PH ™ M ll0rt fl - ma J' et ^ ooeruleo-purpureo. 

G T'lS "^ ll0rt " ^ maJ ' 6t SimpL C0 --P-P«- 

311 DELPHINIUM li. fl. ma j. et simplici albo Tourn: 427 
Oo.nsolida reg. h. fl. maj. et simpl. niveo G B- 149 

31 T DE ™ INIUM h - fl " -ajore et simpl. [ex coeruleo] pur- 
pureo Tourn: 427. J x 

5S" ™™SSi J 1 - fl - major - multiplici p^™ r — ■■■ 427 - 

Sk S L 5? NIL ™ L fl " ma J- m ^«plici albo 2W 427. 
dl5. DELPHINIUM elatius, flore incarnato Tourn: 427. II ,234 \ J , J: T t f 4 ?' ?' C45; H - 149 " Jfr a '^» F1 " Jen- *d. 
Ur/' ill T i " Lut6 ? la L: Sp - L 448 > IL 643 ' sat nas i Hort. 

Cliff lis i>H7ft p majUS ^ SP - L 345 ' IL 490; H - 93 - Jfr Hort. 
J l m i lt r" 1 f e ^ nade m Europam venit 1684-oura Bewefningif*. 

Hort P U™ P in* 5* r mt r m NapeUuS L: Sp ' L 532 > IL 751 = ^nas i 
Hort TI ' 52" ? A C ° r L y coctomim L: S P- I- 532, II. 750; saknas i 
Hort. Ups, 307.? Aconitum vanegatum L: Sp. I. 532, II. 750; H 151 
308. Aconitum Anthora L: Sp. I. 532, II. 751; H. 152. 309-315 I) 
AjaeiB L: Sp. I. 531, II. 748; II. 150. Jfr. Hort. Cliff. 113 

C. Linn mi Ungdomsshrifter. -. . 188 CAROLI linnJei hortus UPLANDICUS. II. 

O 316. AQVILEGIA flore albo sinrpliei Tourn: 428. 

317. AQVILEGIA bortensis simplex, fl. incarnato Tourn: 428. 
G. B: 144. 

318. AQVILEGIA hortensis multiplex fl. magno coeruleo Tourn: 
" 428 [429]. C. B: 144. 

[Endast i handskriften pa Loufsta.] 

319. AQVILEGIA stellata, flore violaceo Tourn: 429. G. B: 145. 
Tubis melliferis caret. 

320. AQVILEGIA flore roseo, mnltiplici Tourn: 429. C. B: 145. 
Plenitudo antecedentis. XII. FLOSCULOSI. 

321. CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris Tourn: 440. 
C. B: 381. Carduus Levcograplius Bod: 710. 

x 322. SEIiBATULA seminibus lubricis Mild. Crupina belgarum 
Knaut: 142. Rupp: 173. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, pur- 
purascente flore Tourn: AAA. Cliondrilla foliis laciniatis, serratis, 
purpurasc: flore G. B: 130. Eolia inferiora integra, superiora laciniata. 

O 323. CNICUS pratensis, Acantlii folio, flore flavescente Tourn: 
450. Carduus pratensis, latifolius G. B: 376. Cirsium fibrosiim, foliis 
latioribus, divisis, viridibus, floribus albicantibus Moris: III. p. 150. 
s. 7. t. 29. f. 20. Cirsium Acanthoides pratense, flore ocbroleuco 
Vaill: [Botan. Paris, p.] 38. Eolia divisa. 

324. CKICUS sylvestris, liirsutior s: Carduus benedictus Tourn: 
456 [450]. C. B: 378. Carduus benedictus Mattli: 541. Carduus 
luteus, procumbens, sudoriferus et amarus Moris: III. p. 160. s. 7. t. 
34. f. 1. Eolia integra. 

325. CLNARA bortensis, foliis non aculeatis Tourn: 442. G. B: 
383. Carduus non aculeatus Matfh: 454. 

O 326. ECHINOPUS Tourn: 463. Carduus sphajrocepbalus, lati- 
folius, vulgaris, flore candido, staminibus in medio coeruleis G. B: 316—320. A. vulgaris L: Sp. I. 533, II. 752; H. 152. 321. C. ma- 
rianus L: Sp. I. 82.3, II. 1153; H. 250. 322. Centaurea Crupina L: Sp. I. 
909. II. 1285; saknas i Hort. Ups. 323. C. oleraceus L: Sp. I. 826, II. 
1156; saknas i Hort. Ups. 324. Cnicus benedictus L: Sp. I. 826, Cen- 
taurea benedieta Sp. II. 1296; H. 250. 325. Cynara Scolyraus y L: Sp. I. 
827, II. 1159; H. 251. 326. Echinops sphiBro'cephalus L: Sp. I. 814, II. 
1314; H. 248. CAR0LI LINNJ3I HORTUS XJPLANDICUS. II. 189 

181. Echinopus major, flore candido, staminibus in medio coeruleis 
Pont: Diss: [VIII. p:] 191. Carduus sphserocephalus Bod: 710. 

327. CARTHAMUS officinarum, flore croceo Town: 457. Cni- O 
us sativus s: Carthamus officinarum C. B: 378. Cnicus Mattli: 797. 

.nous s: Carthamus Bod: 359 [358 in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616]. 

328. DIPSACUS sylvestris aut Virga pastoris major Town: Q 
466. C. B: 385. Labrum Veneris alteram Mattli: 450. Discus 
pyramidalis. 

329. DIPSACUS sylvestris, capitulo minore 1. Virga pastoris Q 
minor C. B: 385. Moris: III. p. 158 [168.] s. 7. t. 36. f. 5. Virga 
pastoris Mattli: 451. 

330. ERYNGIUM latifolium, planum, flore coeruleo Tourn: 327. O 
C. B: 386. Eryngium spurium Bod: 720. fl. coeruleo. 

331. ERYNGIUM latifolium, planum, caule [ex] viridi albscente, A 
Bore albo Town: 327. C. B: 386. 

Hwad prsejudicer intagit Tournefort och de andre Botanicos, da 
de fort denna till Umoellatos, kan jag eij begripa. 

332. CYANUS montanus latifolius. Verbasculum Cyanoides O 
Tourn: 445. C. B: 273. Cyanus major Bod: 250. Cyanus montanus, 
perennis, latifolius, flore grandi Moris: III. [p: 134.] s. 7. t. 25. f. 1. 
Radix perennis. 

333. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s: orientalis major, (J 
flore luteo Tourn: 446. 

334. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s: orientalis major, O 
flore albo Tourn: 446. 

335. CYANUS segetum, atropurpurascente flore Vaill: [Act: 
Beg: Scient: Paris: 1728 pag: 184. spec:] 4. 

336. CYANUS flore rubro Tourn: 446. 

337. CYANUS segetum, flore albo Tourn: 446. 

338. CYANUS segetum, disco coeruleo, cum corona Candida 
Tourn: 446. 

339. CYANUS segetum, disco carneo, cum corona Candida [Tourn: 
446] Tertia hsec species [C. segetum] annua est et varietas vulgaris 
in agris provenientis. 327. C. tinctorius L: Sp. I. 830, II. 1162; H. 251. 328. I), ful- 
lonum L: Sp. I. 97, II. 140; H. 25. 1. 329. D. pilosus L: Sp. 1. 97, II. 
141; II. 25. 2. 330 & 331. E. planum L: Sp. I. 233, II. 336; H. 57. 
•°>32. Centaurea montana L: Sp. I. 911, II. 1289; H. 270. 333 & 334. 
Centaurea mosoliata L: Sp. I. 909, II. 1286; II. 271. Enl. Horf. Cliff & 
Ups. 335—339. Centaurea Cyanus L: Sp. I. 91 1. 1289; saknas i Hort. Ups. 190 CAROLI LTNMil HOETUS UPLANDICUS. II. O 340. SCABIOSA alpina, foliis Centaurii majoris Town: 465 
[464]. . C. B: 270. Moris: III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa 
alpina centauroides Besl: vern: [ord: 9.] f. 8. Altitudo hominis. In 
Wennegarn. 

O 341. SCABIOSA peregrina, rubra, capitulo oblongo Tourn: 464. 
G. B: 270. Moris: III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26. 

342. CONYZA Linariee folio Tourn: 445. Coma aurea ger- 
manica Boerh: [Ind: alt: torn:] I. 121. Linaria folioso capitulo luteo 
major G, B: 213. Virga aurea Linariee folio, floribus congestis et 
umbellatim dispositis Moris: III. 125. 

O 343. PETASITES major et vulgaris Tourn: 451. G. B: 197. 
[Endast i Linnean Soo:a handskrift.] 

344. ELICHEYSUM orientale Tourn: 453. C. B: [Pinax Theat: 
Bot: p:] 264. [Helichryson G, Bauh.} Prod: 123. Gmaphalium luteuni, 
peregrinum, specioso flore luteo Void: 193. Flores lutei; annua. 

O 345. ELICHRYSUM americanum, latifolium Tourn: 453. Gna- 
phalium latifolium, americanum C: B: 263. Helichrysum s: Chryso- 
come repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente Moris: 
II. [t. Ill] p. 88. 

Calyces nivei, radix perennis. 

O 346. ABSINTHIUM ponticum, tenuifolium, incanum Tourn: 
457. C. B: 138. Absinthium tenuifolium Bod: 24. Absinthium pon- 
ticum Matth: 465. 

O 347. ABROTANUM mas, angustifolium, majus Tourn: 459. 
C. B: 136. Abrotanum mas Bod: 21. Eolia capillacea, multifida. 

O 348. ABROTANUM Lini folio, acriori et odorato Tourn: 459. 
Draco [Dracunculus] hortensis G. B: 98. Draco herba 3Ioris: III. p. 
3. s. 6. t. 1. [f. 5.] Dragoncellus Matth: 410. Eolia Integra. 

349. SANTOLINA foliis teretibus Tourn: 460. Abrotanum 
foemina, foliis teretibus G. B: 136. Abrotanum foemina Matth: 468. 

O 350. TANACETUM foliis crispis Tourn: 461. C. B: 132. Folia 
multifida, crispa. 

340. S. alpina L: Sp. I. 98, II. 141; H. 26. 341. S. atropurpurea 
L: Sp. I. 100, II. 144; II. 16. 342. Chrysocoma Linosyris L: Sp. 841,11. 
1178; saknas i Hort. Ups. 343. Tussilag-o Petasites L: Sp. I. 866, II. 1215: 
saknas i Hort. Ups. 344. Gnaphalium orientale L: Sp. I. 853, II. 1195; H. 
256. 345. Gnaphalium margaritaceum L: Sp. I. 850, II. 1198; H. 255. 
346. Artemisia pontica L: Sp. I. 847, II. 1187; H. 257. 347. Artemisia 
Abrotanum L: Sp. I. 845, II. 1185; H. 257. 348. Artemisia Dracunculus 
L: Sp. I. 849, II. 1189; H. 256. 349. S. Cliama; Cyparissus L: Sp. I. 842. 
II. 1179; H. 252. 350. T. vulgare H crispum L: Sp. I. 845, II. 1184: 
H. 254. CAROLI LINN.SI HORTUS UPLANDICUS. II. 191 351. TANACETUM hortense, foliis et odore Mentha} Tourn: O 
461. Mentha hortensis, corymbifera C. B: 226. Balsamita major 
Moris: III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. Boerhav: [Ind: alt: torn:} I. 125. 
Folia plana, integra, serrata. XIII. SEMIFLOSCULOSI. 

352. PILOSELLA polyclonos, repens, major, [syriaca,] floreO 
amplo, anrantiaco Moris: III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 5. Pilosella pere- 
grina, flore saturate croceo Bupp: 196. Hieracium hortense, floribus 
atro-purpurascentibus Tourn: 471. C. B: 128. Pilosella indica 
Cornuti 209. 

353. LACTUCA sativa Tourn: 473. C. B: 122. Lactuca flo- O 
rescens Matth: 371. 

354. LACTUCA capitata Tourn: 473. C. B: 122 [123.] O 

355. LACTUCA crispa Tourn: 473. C. B: 123. 

356. SONCHUS asper, arborescens Tourn: 474. C. B: 124. Son- O 
chus paludosus, altissimus, liastato folio Moris: III p. 61. Sonchus 
tricubitalis, folio cuspidato Raj: S: [ed. III. p.] 163. 

357. SCORZONERA latifolia, sinuata Tourn: 476. C. B: 275. A 
Moris: II. 81. [III. p. 81. s. 7. t. 9. f. 7]. 

358. TRAGrOPOGON purpnreo-coerrJeum, Porri folio, qvod Artifi O 
vtilgo Tourn: 477. 0. B: 274. Tragopogon alteram Matth: 380. 

359. CICHORIUM sylvestre s: officinaram Tourn: 479. C. B: 125. O 
[Endast i handskriften pa Leufsta.j XIV. RADIATI. 

360. CORONA SOLIS II Tourn: 489. Sol amplissimus, nutante O 
flore Bupp: 154. Helenrum indicum maximum C. B: 276. Chry- 3ol. T. Balsamita L: Sp. I. 845, II. 1184; H. 255. 352. Hieracium 
aurantiacum L: Sp. I. 801, II; 1226; II. 238. 353. L. sativa L: Sp. I. 
795, II- 1118; H. 242. 1. a. 354. L. sativa /? capitata L: Sp. I. 795, II. 
1118; H. 242. 1. fi. 355. L. sativa y crispa L: Sp. I. 795, II. 1118; H. 
242. 1. y. 356. S. palustris L: Sp. I. 793, II. 1116; H 244. 357. S. 
hispanica L: Sp. 791, II, 1112; H. 242. 358. T. pomfolium L: Sp. I. 
789, II. 1110; H. 243. 359. C. Intybus L: Sp. I. 813, II. 1142; saknas 
i Hort. Ups. 360. Helianthus annuus L: Sp. I. 904, II. 1276; II. 268. 1. 192 CAROLI LIN1WEI HORTUS HPLANDIOUS. II. 

santhemum indicum, annuum, maximum, ramosum sive Flos Solis 
major, ramosus Moris: III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Planta annua, 
ramo.-a. 

361. CORONA SOLIS minor, foemina Tourn: 489. Tabem [II. 
p." -443. Helenium indicum minus G B: 277. 

Planta annua non ramosa. 

362. CORONA SOLIS parvo flore, tuberosa radice Tourn: 498. 
Helenium [Heliantliemum] indicum, tuberosum C. B: 277. Sol altis- 
simus, radice tuberosa, esculenta Bupp: 155. Chrysanthemum perenne 
majus, foliis integris, americanum, tuberosum Moris: III. p. 23. s. 6. 
t, 7. [6.] f. 57. Artskockor under jord. 

Planta pereimis, tuberosa. 
O 363. OTHONNA disco pyramidal!. Corona Solis, foliis ampli- 

oribus, laciniatis Tourn: 390. Doronicum americanum, laciniato folio 

C. B: 516. Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis, dilute 

[dilutius] virentibus, majus Moris: III. p: 22. s. 6. f. 52 [t. 6. f. 53.] 
O 364. ASTER omnium maximus, Helenium dictns Tourn: 483. 

Helenium vulgare G. B: 276. Helenium ofhciiiarum Bupp: 163. 

Magnitudo hominis, folia subtus pubescentia. 
O 365. ASTER pratensis, autmnnalis, Conyzte folio Tourn: 482. 

Conyza media, Asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis C. B: 265. 

Conyza media Mattliioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens 

J. B: II. 1050. Discus ratione fioris amplissimus. 

366. ASTER atticus, coeruleus, vulgaris Tourn: 481. C. B: 
267. Pont: [Diss. IX. pag.] 226. Eolia serrata, flos coeruleus. 

[Endast i Linnean Soo:s handskrift.] 

367. TAGETES indicus, minor, simplici flore s: Caryophyllus 
indicus s: Elos africanus Tourn: 488. Tanacetum africanum s: Elos 
aiiicanus minor G. B: 133. Elos africanus Bod: 254. 

368. TAG-ETES indicus, minor, multiplicato flore Tourn: 488. 
Tanacetum afr: s: Elos afr: min: fl: pleno C. B: 133. Plenitudo 
antecedentis. Planta diffusa, vix cubitalis; petala purpurea pube 
scatent. 360. Helianthus aniinus L: Sp. I. 904, II. 1276; H. 268. 1. 361.? 
Helianthus irmltiflorus L: Sp. I. 905, II. 1277; 11. 268. 2. 362. Heliantlius 
tnberosus L: Sp. I. 905, II. 1277; H. 268. 3. 363. lludbeckia laciniata L: 
Sp. I. 906, II. 1279: H. 269. 1. 364. Inula Helenium L: Sp. I. 881, II. 
1236; saknas i Hort. Ups. 365. Inula dysenteriea L: Sp. I, 882, II. 1237: 
saknas i Hort. Ups. 366. Aster Amellus L: Sp. I. 873, II. 1226; saknas i 
Hort. Ups. 367 & 368. T. patula L: Sp. I. 887, II. 1249; II. 267. CA110LUS LINNjEUS HORTUS UPLAND1CUS. II. 193 369. TAGETES indicus, flore fistuloso, dupplicato Tourn: 489. 
Tanacet: s: Flos mexicanus fl: fistuloso pleno. C. B: 133. 

[Endast i kandskriften pa Leufsta.] 

370. TAGETES maximus, rectus, flore simplici ex lute'o pal- O 
lido Tourn: 488. Tanacet: s: Elos african: major [majus], simplici 
Bore C. B: 133. Planta erecta altitudine bicubitali. 

371. TAGETES maximus, rectus, flore maximo, multiplicato 
Tourn: 488. Tanac: s: Fl: afr: maj: fl: pleno G. B: 132. Caryo- 
pliyllus indicus maior Matth: 430. Plenitudo antecedentis. 

372. BELLIS fiortensis, rubra, flore multiplici, fistuloso Tourn: 491. O 

373. BELLIS fiortensis, flore pleno, eoqve magno, incarnato. 
Tourn: 491. C. B: 261. Bellis hortensis Bod: 265. 

Plenitudo sylvestris. 

374. BELLIS fiortensis, flore pleno, eoqve magno, albo Tourn: 
491. G. B: 61 [261]. Yarietas antecedentis. 

375. AMELLUS foliis in medio serratis Mihi. Aster virgini- O 
anus, angustifolius, serotinus, parvo, albente flore Rupp: 168. Aster 
serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore Tourn: 482. 

Planta perennis, calyx imbricatus, discus luteo-purpurescens. 

376. AMELLUS foliis in medio crenula una vel altera notatisO 
Mihi. Aster ramosus, annuus, canadensis Tourn: 482. Bellis ramosa, 
umbellifera Gamut: 193 [tab. 194]. Planta annua. Calyx imbricatus. 
Discus luteus, corona alba. 

Jag kallar denna Amellum, hwilket ar ett gamalt Synonymon 
Asteris, emadan lion af ingen rattsint kan foras till Asterem, som 
bloman nogsamt wisar. 

377. PTAEMICA vulgaris, folio, [longo,] serrato, flore albo O 
Tourn: 496. Dracunculus pratensis, serrato folio C. B: 98. 

. [Endast i handskriften pa Leufsta.] 

378. PTARMICA vulg. pleno flore Tourn: 496. Drac: prat: O 
flore pleno G. B: 98. 

379. CHA1LEMELUM nobile s. Leucantfiemum odoratius Tourn: O 
494. G. B: 135. CfiamtBinelum odoratum Bod: 259. 

380. CHAMiEMELUM nobile flore multiplici Tourn: 494. C. B: 
135. Plenitudo antecedentis. 869—871. T. erecta. L: Sp. I. 887, II. 1249; II. 267. 372—374. B. 
perennis L: Sp. I. 886, II. 1248; II. 2G5. 375. Aster tradeseanti L: Sp. 
I. 876, II. 1230; II. 262. Enl. Hort. Cliff. 370. Aster annuus L: Sp. J. 
875, II. 1229; H. 262. 377 & 378. Achillea Ptarmica L: Sp. I. 898, II. 
1266; H. 265. 379 & 380. Anthemis nobilis L: Sp. I. 894, II. 1260; 
saknas i Hort. Ups. 194 CAR0LTJS LINNAEUS HOHTUS UPLANDICUS. II. O 381. MATRICARIA vulgaris s: sativa Town: 493. C. B: 13i.. 
Matricaria latifolia Moris: III. p. 32. [s. 6. t. 10 f. 1.] Flos radiatw 

O _ 382. _ MATRICARIA foliis florum fistulosis Tourn: 493. Matri- 
caria latifolia, petalis fistulosis, simplex Moris: III. p. 32. s. 6. t. 1 
[f. 1. c. 

Varietas forte antecedentis. 

383. LEUCANTHEMUM foliis mollibus, floribus luteis Mil 
Chrysanthemum folio minus secto, glauco Tourn: 492. Bellis lutes 
foliis proftm.de incisis, major G. B: 262. Folia dissite serrata, 

384. JACOBiEA africana frutescens, flore amplo, purpureo. ele- 
gantissimo, Senecionis folio Wolck: [Volek:] 225 cum fig: et descript: 
opt: Arborea est. 

® 385. _ JACOB^A maritima Tourn: 486. G. B: 131. Folia crassa. 

a latere inferiori lanugine alba vestita. 
O 386. DORIA foliis serratis, acutis. Jacobsea alpina, foliis longi- 

oribus, serratis Tourn: 485. Virga aurea angustifolia, serrata C. B: 

268. Solidago Saracenica Bod: 141. Doria Dill: N: pi: gen: 143. 
387. VIRGA AUREA Limonii folio, panicula uno versu dispo- 

sita Tourn: 484. Virga aurea Mexicana C. B: 154 [5171 ubi descript 
O 388. CHRYSANTHEMUM foliis Matricaria Tourn: 491 C 

B: 134. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

389. CHRYSANTHEMUM majus, folio profundius laciniato, 
magno flore Tourn: 491. C. B: 134. 

[Endast i handskriften pa, Leufsta.] 

390. CHRYSANTHEMUM flore partim candido, partim luteo 
Tourn: 492. C. B: 134. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 
O 391. CHRYSANTHEMUM flore pleno partim candido, partim 
luteo Tourn: 493 [492], Hujus variations colorum et plenitudinea 
tot fere ac individua, folia multifida. 

392. CALTHA vulgaris flore pallido Tourn: 498. C. B: 275. 

393. CALTHA vulgaris flore citrino Tourn: 498. C. B: 275. 

381 & 382. Matricaria Parthenium L: Sp. I. 890, II. 1255; H 263 

383. Chrysanthemum segetum L: Sp. I. 889, II. 1254: saknas i Hort' Up=' 

384. Seneeio elegans L: Sp. I. 869, II. 1218; H. 260. 385. Othonna 
maritima L: Sp. I. 925, H. 273. 2; Cineraria maritima Sp. II. 1244 38<i. 
Seneeio saraceuieus L: Sp. I. 871, II. 1221; H. 260. 1. 387. Solidaa™ 
mexicana L: Sp. I. 879, II. 1234; saknas i Hort. Ups. 388—391. Chrv- 
santhemum ooronarium L: Sp. I. 890, II. 1254; H. 263. 392—396. Calen- 
dula officinalis L: Sp. I. 921, II. 1304; H. 274. CAROLI LINNJEI HORTUS UPLANDICUS. II. 195 

394. CALTHA po]yanthos major Town: 498. G. B: 275. Fl: 
pleno. 

395. CALTHA polyanthos maxima Town: 498. C. B: 275. Fl: 
pleno maxim o. 

396. CALTHA prolifera minoribus floribus Tourn: 499. C. B: 276. 

397. [XERANTHIUM] XERANTHEMUM flore simplici, purpu- O 
bo, majore Town: 499. Stoebe Biv: apud Bupp: 206. Jacea Olefe 
Mb, capitulis simplicibus G. B: 272. Ptarmica altera Bod: [Pempt: 

ed. 1583 p:] 698. Ptarmice Austriaca [Bod:] Bempt: [ed. 1616 p.] 710. 
Denna ar sannerligen flosculosa, emadan radius ar allenast sqya- 
nmlse calycis interioris prolongate. XV. APETALI. 

398. ASARUM foliis rotundis Mihi. Asarum Town: 501. C. B: Q 
197. Matth: 32. 

399. BETA rubra, radice Rape Town: 502. C. B: 118. BetaQ 
rubra Matth: 347. Beta rubra romana Bod: 609. 

400. ACETOSA rotundifolia, hortensis Tourn: 503. G. B: 115 [114]. O 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

401. LAPATHUM folio rotundo, alpinum Tourn: 503 [504]. O 
Moris: II. p. 583. s. 5. t. 28. f. 9. J. B: II. 987. Lapathum lior- 
tense rotundifolium, s: montanum C. B: 115. Phabarbarum mona- 
cliorum Hortulauis. 

402. LAPATHUM folio acuto, rubente Tourn: 504. C. B: 115. O 
Moris: II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. Folia oblonga, venis purpureis. 

403. ATRIPLEX hortensis, alba s: pallide virens Town: 505. 
C. B: 119. Folia viridia. 

404. ATRIPLEX hortensis, rubra Tourn: 505. C. B: 119. Folia Q 
purpurascentia. Varietas antecedentis. Folia triangula. Planta annua. 

405. ATRIPLEX latifolia s: Halimus fruticosus Tourn: 505. 
Halimus latifolius s: fruticosus G. B: 120. Caules perennes. Folia 
subrotunda. 397. Xenmtliemum ammum L: Sp. I. 357, II. 1201; H. 255. 398. A. cu- 
ropfieum L: Sp. I. 442, II. 633; saknas i Hort. Ups. 399. B. vulgaris d 
L: Sp. I. 222, y Sp. It. 322; H. 56. 400. Eumex scutatns L: Sp. I. 337, 
II. 480; H. 89. 401. Eumex alpinus L : Sp. I. 334, 11.480; saknas i Hort. 
Ups. 402. Eumex sanguineus L: Sp. I. 334, II. 476; II. 89. 403 & 404. Atr. 
hortensis a & /J L: Sp. I. 1053, II. 1493; H. 303. 405. Atr. Halimus L: 
Sp. I. 1052, II. 1492; saknas i Hort. Ups. 196 CAROLI LINNyEI HORTUS UPLANDICUS. II. O 406. ATRIPLEX maritima, angustissimo folio Tourn: 505. Hali- 

mus s: Portulaca marina. 

[Endast i liandskriften pa Leufsta.] 
O 407. CHENOPODIUM ambrosioides, folio sinuate Tourn: 50;. 

Botrys ambrosioides vulgaris C. B: 138. Atriplex odora s: suaveole ■ 

Moris: II. p. 605. Botrys Matth: 565. Folia multifida. Odor medi- 

catus. 

408. _ CHENOPODIUM ambrosioides, folio integro, dentato Mih 
Chenopodium ambrosioides, mexicanum Tourn: 506. Botrys ambr:- 
sioides mexicana [mexiocana] C. B: [Pin: p. 138 et app: p:J 516. Cheno- 
podium ambrosioides [suaveolens], foliis longioribus mexicanum Bup 
318. Folia leviter sinuata. Odor idem. 
• 409. CHENOPODIUM Lini folio villoso. Tourn: 506. Belle 
Vedere Wolck [Volck:] 59. Linaria scoparia C. B: 212. Herba stu- 
diosorum Tahern: II. 102 [502]. Osyris Bod: 101. Eolia angusta. 
acuta, integra. 

O 410. MOROCARPUS major Bupp: [Flora Jenensis] edit: alt: 
[Erancof. 1726 p.] 271. Chenopodio-Morus major Boerh: [Ind. alt. pars" 
II. 91. Atriplex mori fructu major s: fragifera major Moris: II w 
606. s: 5. t: 32. f: 1. 

A 411. PARIETARIA ofncinarum et Dioscoridis Tourn: 509. C. B: 
121. [Parietaria] Bod: 102. Tahern: II. 253. 

412. FAGOPTRUM vulgare erectum Tourn: 511. Erysimum 
Theophrasti, folio hederaceo G. B: 27. Frumentum saracenicum 
Matth: 305. 

413. ALCHIMILLA alpina, Quinquefolii folio, subtus argenteo 
Tourn: 508. Alchymilla alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli pro- 
funde secto Bupp: alt: 51. Tormentilla alpina, folio sericeo C. B: 326. 

O 414. BISTORTA major, radice magis intorta Tourn: 511. C. B: 

192. Serpentaria mas s: Bistorta Fuchs: 773. 
• 415. RICINUS vulgaris Tourn: 532. C. B: 432. Ricinus Matth: 771. 
C 416. URTICA urens, pilulas ferens: I Dioscoridis, semine Lini 

Tourn: 535 . C. B: 232. Urtica pikilifera, folio profundius Urtica- 

406. Atr. Portulacoides L: Sp. I. 1053, II. 1493; saknas i Hort Upa 
407. Ch. Botrys L: Sp. I. 219, II. 320; H. 55. 408. Ch. ambrosiokl - 
L: Sp. I. 219, II. 320; H. 56. 409. Ch. Sooparia L: Sp. I. 221, II. 321- 
H. 55. 410. Blitum capitatum L: Sp. I. 4, II. 6; H. 3. 411. P. officinale 
L: Sp. I. 1052, II. 1492; H. 302. 412.? Polygonum Pagopymm L- Sp 
I. 364, II. 522; H. 96. Enl. Fl. Svec. 413. AlchemiUa alpina L: S P . 

I. 123, II. 179; saknas i Hort. Ups. Enl. Hort. Cliff. 414. Poly°-onur- 
Bistorta L: Sp. I. 360, II. 516; II. 95. 415. R. communis L- Sp I.' 1007 

II. 1430; H. 279. 416. U. pilulifera L : Sp. I. 983, II. 1395; H. 282. CAHOLI LINNjEI HORTUS UPI.ANDICUS. II. 197 majoris in modnm serrato, semine magno Lini. 11: 8: 140. Urtica 
urens prior Bod: 151. Urtica prima Matth: 707. 

417. SPINACIA vulgaris, sterilis Tourn: 533. Lapathum hor- O 
tense s: Spinacia sterilis C. B: 118 [115]. Mas. 

418. SPINACIA vulgaris, capsula seminis aculeata Tourn: 533. O 
Lapathum hortense s: Spinacia semine spinoso C. B: 114. Spinacia 
Matth: 342. Foemina. 

419. CANNABIS erratica Tourn: 535. C. B: 320. Cannabis 
foemina J. B: III. [B.] 447. Mas est. 

420. CANNABIS sativa Tourn: 535. G. B: 320. Cannabis mas 
I. B: III. [B.] 447. Foemina est. 

421. LTTPULUS mas. Lupulus foemina Tourn: 535. G B: 298. 

422. LUPULUS foemina, strobilis albicantibus. Lupulus mas 
Tourn: 535. C. B: 298. Convolvulus perennis heteroclitus, floribus 
herbaceis, capsulis foliaceis strobili instar Moris: II. p. 37. [s. 1. tab. 
7. fig: penult.]. 

422 J / 2 - LUPULUS foemina, strobilis rufescentibus Mihi. 

423. MERCURIALIS ramosa, mas Mihi. Mercurialis spicata 
s: foemina Dioscoridis et Plinii Tourn: 534. G. B: 121. 

424. MERCURIALIS ramosa, foemina Mihi. Mercurialis testi- 
culata s: mas Dioscoridis et Plinii Tourn: 534. C. B: 121. 

425. MERCURIALIS non ramosa, mas Mihi. Mercurialis mon- 
tana, spicata Tourn: 534. C. B: 122. 

[Endast i haiulskriften pa Leufsta.] 

426. MERCURIALIS non ramosa, foemina Mihi. Mercurialis 
montana, testiculata Tourn: 534. G. B: 122. 

[Endast i handslcriften pa Leufsta.] XVI. STAMINEI. 

427. SECALE hybernum 1. majus Monti 3. C. B: 23. Tourn: 
512 [513]. Secale Matth: 311. 

428. SECALE vernum 1. minus Mont: 4. C. B: 23. Tourn: 
513. Rogga s: Secale Bod: 470 [ed. 1583 p. 490, ed. 1616 p. 499]. 

417 & 418. S. oleracea mas & femina L: Sp. I. 1027, II. 1456; H. 296. 

419 & 420. C. sativa mas & foemina L: Sp. I. 1027, II. 2457; H. 297. 

421— 422 V 2 . Humulus Lupulus L: Sp. I. 1028, II. 1457; saknas i Hort. Dps. 

Jfr. Hort, Cliff. 423 & 424. M. annua mas & femina. E: Sp. I. 1035, II. 

1465; H. 298. 425 & 426. M. perennis mas & femina L: Sp. I. 1035, 

II. 1465: saknas i Hort. Ups. 427 & 428. S. cereale L: Sp. I. 84, II. 124; 
H. 22. 198 CAROLI LINN^EI HOETUS UPLANDICUS. II. 

429. HORDEUM polysticum, [polysticlium] vernum Mont: A 
G. B: 22. Tourn: 513. Hordeum Matth: 306. Gement korn. 

430. HORDEUM disticon [distiehon] C. B: 23. Bod: 492. Him- 
mels korn. 

431. TRITICUM kybernum, aristis carens Monti 2. C. B: 21. 
Tourn: 512. Triticum Bod: 480. 

432. TRITICUM spica Hordei Londinensibus Mont: 3. Raj: - 
387. Tourn: 512. Zeopyrum s: Triticospeltum C. B: 22. Hordeuir. 
nudum s: Gymnocrithon J. B: II. 430. Zeopyron Bod: 486. 

433. TRITICUM cinereum, [cinericeum], maximis aristis donatum. 
triturando glumas deponens Mont: 3. Triticum aristatum. spica max- 
ima, cinerea, [cinericea] glumis kirsutis Raj: S: 387. Grana glumia 
villosis involuta. 

434. A VENA nigra Mont: 6. C. B: 23. Tourn: 514. 

435. AVENA vulgaris s: alba Mont: 6. C. B: 23. Tourn: 514. 
• 436. PANICUM italicum s: panicula majore Tourn: 515. C. B: 

27. Panici indici spica Bod: 498. 

437. MILIUM semine [luteo vel] albo Tourn: 514. C. B: 26. 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

438. PHALARIS major semine albo G. B: 28. 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

O 439. GRAMEN PANICULATUM, aqvaticum, Plialaridis semine. 

folio variegato Tourn: 523. Sch: 127. Gramen paniculatum, folio 

variegato C. B: 3. 
® 440. MAYS granis aureis Mont: 23. Tourn: 531. Frumentum 

indicum Mays dictum C. B: 25. Erumentum indicum Matth: 305. XVII. AMENTACEI. 

O 441. EICUS liumilis Tourn: [App. p.] 663. G. B: 457. Ficus 
Matth: 221. [211]. 429. H. vulgare L: Sp. I. 84, II. 125; H. 22. 430. H. distiehon I: 
Sp. I. 85, II. 125; H. 23. 4, 431. T. hybemum L: Sp. I. 86, II. 126: 
H. 21. 432.? H. distiehon (i nudum L: Sp. I. 85, II. 125. 433.? T. polo- 
mcum L: Sp. II. 127. 434 & 435. A. sativa L: Sp. I. 79, II. 118; II. 2 1 
43<>. P. italicum L: Sp. I. 56, II. 83; H. 19. 437. Panicum miliaeeum L: 
Sp. I. 58, II. 86; H. 20. 438. Ph. eanariensis L: Sp. I. 54, II. 79; H. 19. 

439. Phalaris arundinaoea ft picta L: Sp. I. 55, II. 80; saknas i Hort. Up= 

440. Zea Mays L: Sp. I. 971, II. 1378; H. 281. 441. P. Carica ft L: Sp. 
I. 1059, II. 1513; saknas i Hort. Ups. CAROLI LINN^EI HORTUS UPLANDICUS. II. 199 

442. LENTISCUS vulgaris Town: 580. C, B: 392 [399]. Len- 
- as Matth: 94. Bod: 859. 

443. BUXUS arborescens Town: 578. G. B: 471. Buxus Bod: 
?82. Matth: 151. Folia oblonga, crassa. 

444. BUXUS foliis rotundioribus Town: 579. C. B: 471. Cha- 
maspyxos Ta&era: III. 79 [141]. 

445. BUXUS minor, foliis per limbum aureis Town: 579. Vari- 
etas antecedentis, folia subrotunda. 

446. JUGLANS Kram: 56. Nux juglans s: regia vulgaris Tourn: O 
581. C. B: 417. Nux juglans Matth: 202. 

447. COBYLUS sativa, fructu albo, wiinore s: vulgaris Tourn: O 
" -1. C. B: 417. 

448. CARPINUS Tourn: 582. Ostrya Ulmo similis, fructu in □ 
umbilicis foliaceis G. B: 427. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

449. FAGUS Tourn: 584. C. B: 419. 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

450. CASTANEA sativa Tourn: 584. C. B: 418. Est item 
species FAGrI, qvod in Methodo mea plantaritm sufficienter ostendam. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

451. PINUS sativa Tourn: 585. G. B: 491. O 

452. SABINA folio Tamarisei C. B: 487. Sabina sine baccisO 
Matth: 107. Mas est. 

453. SABINA folio Cupressi C. B: 487. Sabina baccifera foemina. 

454. MOBUS fructu nigro Tourn: 589. C. B: 459. O 

455. POPULUS foliis laciniatis, mas Mihi. 
[Endast i handskriften pa, Leufsta.] 

456. POPULUS foliis laciniatis, foemina Mihi. Populus alba, 
majoribus foliis Tourn: 592. C. B: 429. 

457. POPULUS foliis qvadrangularibus, mas Mihi. 
[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

458. POPULUS nigra Tourn: 592. C. B: 429. Folia oblongo- 
qvadrangula. 

442. Pistaeia Lentiseus L: Sp. I. 1026, II. 1455; Ii. 296. 443—445. B. sem- 
pervirens L: Sp. I. 983, II. 1394; H. 283. 446. J. regia L: Sp. I. 997, 
II. 1415; H. 286. 447. C. Avellana L: Sp. I. 999, II. 1417; H. 286. 
448. O. Betulus L: Sp. I. 998, II. 1416; saknas i Hort. Ups. 449. P. syl- 
vatica L: Sp. I. 998, II. 1416: saknas i Hort. Ups. 450. Pagus Castanea 
L. Sp. I. 997, II. 1416; H. 287. 451. P. Pinea L: Sp. I. 1000, II. 1419; 
II. 288. 452 4 453. Juniperus Sabina mas & femina L: Sp. I. 1039, II. 1472; 
II. 299. 1. 454. M. nigra L: Sp. I. 986, II. 1398; H. 283. 455 & 456. P. alba 
mas & femina L: Sp. I. 1034, II. 1463; saknas i Hort. Ups. 457 & 458. P. nigra 
mas & femina L: Sp. I. 1034, II. 1464; saknas i Hort. Ups. CARQLI LIXNJ3I HOKTUS UPLANDICOS. II. XVIII. ARB. MONO'PETALI. 

459. ALATERNUS Toiwn: 595. Philyca elatior C. B: 476 Ala- 
ternus Turneri Tabern: III. 132. 

460. ALATERNUS aurea s: foliis ex luteo variegatis Tourn: 
595. Varietas. 

O 461. LIG-USTRUM Tourn: 596. Matth: 137. Ligustrum ger- 
manicum. 

462. SYRLNGA coertilea C. B: 398. Lilac Tourn: 601. Syringa 
lusitanica Tabern: III. 133. 

O 463. SYRINGA folio vario MM. Ligustrum foliis laciniatis 
G. B: [Pin.] 476. Prod. 158. Lilac laciniato folio Tourn: 602. Sy- 
ringa laciniato folio Bupjp: 24. Agem lilac flilag] Persarum Cornut: 
189. Eolia plurima, laciniata. 

464. JASMINUM s: Gelseminum luteum Tourn: 599 [597]. Jas- 
minum humile luteum G B: 397. Petali lacinite obtusee. 

O 465. JASMINUM vulgatius, flore albo Tourn: 597. C. B: 397. 
Jasminum Bod: 405. Gelsiminum; Matih: 75. 

466. OLEA sativa G B: 472. Olea doinestica Gam: Bp: 110. 

467. ELEAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo olivffi- 
formi, subdulci Tourn: Coroll: 53. Olea sylvestris, folio molli, incano 
C. B: 472. Eleagnos Gamer: JEpit: 106. 

X 468. AQVIFOLIUM s: AGRIFOLIUM vulgo Tourn: 600. Ilex 

aculeata baccifera, folio sinuato C. B: 425. 
X 469. AQVIFOLIUM foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis 

Tourn: 600. Variatio. 
X ^470. TINUS prior Tourn: 607. Lauras sylvestris Corni foeminge 

foliis subhirsutis C. B: 461. 

[Endast i handskriften pa Lenfsta.] 
X 471. NERION floribus rufescentibus Tourn: 605. C. B: 464. 

Nerion Tabern: III. 141. Rododendron [Rliododendrun] Bod: 839. 459 & 460. Ehamnus Alaternus L: Sp. I. 193, II, 281; H. 47. 461. L. vul- 
gare L: Sp. I. 7, II. 10; saknas i Sort. Dps. 462. S. vulgaris L: Sp. I. 9, 
II. 11; H. 6. 463. S. persica (} laciniata L: Sp. I. 9, II. 11; H. 6. 464. J. hu- 
mile L: Sp. I. 7, II. 9; H. 5. 465. J. officinale L: Sp. I. 7, II. 9; H. 5. 
466. O. europsea L: Sp. I. 8, II. 11; saknas i Hort. Ups. 467. E. angusti- 
folius L: Sp. I. 121, II. 17G; H. 31. 468 & 469. Ilex Aqvifolium L: Sp. 
I. 125, II. 181; 11. 32. 470. Viburnum Tinus L: Sp. I. 267, II. 383; H. G9. 
471. Neriura Oleander L: Sp. I. 209, II. 305; H. 53. CAROLI LINN'jEI HOUTUS UPlANDICUS. II. 201 

472. SAMBUCUS fructu in umbella nigro Tourn: 606. G. B:Q 
456. Sambucus Matth: 782. 

473. SAMBUCUS laciniato folio Tourn: 606. C. B: 456. [S. O 
lacinioso folio] Dod: 832. 

474. SAMBUCUS humilis s: Ebulus Tourn: 606. G B: 456. 
Caulis animus. Folia pinnata. 

475. OPULUS flore globoso Tourn: 607. Sambucus aqvatica O 
flore globoso, pleno C. B: 456. Sambucus [V] aqvatica [II] poly- 
anthos Tabem: III. 119. 

476. CAPRIFOLIUM italicum Tourn: 608. Dod: 406. Pericly- O 
menum perfoliatum G. B: 302. Periclymenum italicum Biv: mon: irr: 
[I. tab: 123]. Periclymenum Matth: 626. XIX. ARB: POLYPETALI. 

477. TOXICODENDRON foliis integris MM. Toxicodendron O 
tripbyllum [tripliyllon] Tourn: 611. Edera trifolia canadensis Cor- 
nut: 96. 

478. PHILADELPHUS. Syringa alba s: Pliiladelphus Atbeneei O 
G. B: 398. Tourn: 617. 

479. HIPPOCASTANUM vulgare Tourn: 612. Castanea folio 
multifido C. B: 419. Hippocastanum Biv: pent: irr: [III. tab: 350]. 
Castanea eqvina Matth: 624 [153]. Eolia digitata. Flores spicati. 

480. RHUS canadense, folio longiori, iitrinqve glabro. Tourn: O 
611. Rhus angustifolium C. B: 414. Folia pinnata cum impari. 

481. SPIRAEA foliorum margine integro Mihi. Spirsea Hype- O 
rici folio [non crenato] Tourn: 618. Pruno sylvestri affinis cana- 
densis C. B: [Pin: App: p: 517. Plucl: Phyt: CCXVIII. 5. 

482. SPIRAEA foliis serratis Mihi. Spiraea Salicis folio Tourn: O 
618. Frutex spicatus, foliis salignis, serratis C. B: 475. 

483. TAMARISCUS narbonensis Tourn: [App. p.] 661. Tama- Q 
rix altera, folio tenuiore s: gallica C. B: 485. 

472. S. nigra L: Sp. I. 269, II. 385; H. G9. 473. S. nigra y laciniata 
L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69. 474. S. Ebulus L: Sp. I. 269, II. 385; 
saknas i Hort. Ups. 475. Viburnum Opulus /? roseum L: Sp. I. 268, II. 384; 
H. 69. 470. Lonioera Caprifolium L: Sp. I. 173, II. 246; H. 42. 477. Elms 
Toxicodendron L: Sp. I. 266, II. 381; H. 68. 478. Ph. eoronarins L: Sp. 

I. 470, II. 671; H. 122. 479. ZEsculus HippoCastanum L: Sp. I. 344, 

II. 488; H. 92. 480. R. glabrum L: Sp. I. 265, II. 380; H. 68. 481. S. hy- 
pericit'olia L: Sp. I. 489, II. 701; H. 131. 482. S. salicifolia L: Sp. I. 489, 
II. 700; H. 131. 483. Tamarix gallica L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69. 202 CAROLI LINN-Jil HOKTUS UPLANDICUS. II. 

484. ROSA maxima, multiplex Tourn: 637. C. B: 481. Rosa 
hortensis [liollandica], rubella, [plena], qvibusdam Centifolia, spinoso 
frutice J. B: II. 37. Petala centum comuniter. 

485. EOSA flore albo pleno Tourn: 637. Antecedens fl: albo. 
A 486. EOSA versicolor Tourn: 637. G B: 481. Eosa semiplena 

flore variegato Wolck [Volck: p: 359]. Flos variegatus. 

487. EOSA sylvestris, foliis odoratis Tourn: 638. C. B: 483. 
Eosa Aglanteria [Eglenteria] Tabern: III. 170 [169]. Folia in caule 
odoratissima. Mores lutei. 
O 488. EOSA rubra multiplex Tourn: 638. C. B: 481. Gemena 

dubbla roser. 
O 489. YITIS vinifera G. B: 299. 

490. EUBUS idffi.us fructu albo Tourn: 614. C. B: 479. Baccse 
pallide lutese. 
O 491. EUBUS kumilis, Fragariee folio, fructo rubro Eudb: f: Act: 
Lit: Svec: 1720 trimestr. 4 [p. 99.] et Diss: de eodem Eubo [Ban:] 
Kiellandri [anno 1716] sub Preesid: Ejusd. ISTobil. Profess. Eudbeck, 
ubi Fig: Descr: et Historia. 

[Endast i liandskriften pa Leufsta..] 

492. CORNUS hortensis mas Tourn: 641. C. B: 447. Cornus 
Matth: 192. Best: verm [liyem: ord: I. fol. 7 f. Ill c. flore]. 
O 493. OSSEA [Loniceri & Rivini] Bupp: 82. Cornus foemina 

Tourn: 641. C. B: 447. 

[Endast i liandskriften pa Leufsta.] 
494. PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente Bupp: 

122. Laurocerasus Tourn: 628. Cerasus folio laurino C. B: 450. 
O 495. PUNICA, qvee Malum Granatum fert Tourn: 636. Malus 
punica, sativa G. B: 138 [438]. Mala punica Matth: 173. 

496. BERBERIS dumetorum Tourn: 014. G. B: 479 [454]. 
[Endast i liandskriften pa Leufsta.] 484.? R. centifolia L: Sp. I. 491, II. 704: H. 132. i. 485. K. alba 
/? L: Sp. I. 492, II. 705; H. 132. &. 486. E. galliea ,3 versicolor L: Sp. 
II. 704; H. 132. r 1 . 487. E. eglanteria L. Sp. I. 491, II. 703; H. 132. x. 
488. E. gallica L: Sp. II. 704; H. 132. /?. 489. V. vinifera L: Sp. I. 202, 
II. 293; H. 50. 490. E. idseua (i L: Sp. 493, II. 706; H. 133. 491. E. arc- 
ticus L: Sp. I. 494, II. 708; saknas i Hort. Ups. 492. C. mas (i L: Sp. 
I. 117, II. 171; H. 29. 493. Cornus sanguinea L: Sp. I. 117, II. 171; 
saknas i Hort. Ups. 494. Primus LauroCerasus L: Sp. I. 474, II. G78; 
H. 126. 495. P. Granatum L: Sp. I. 472, II. 676: H. 122. 49G. B. vul- 
garis F: Sp. I. 330, II. 471; saknas i Hort. Ups. CAROLI LINN.EE HORTUS UPIANDICUS. II. 203 

[XX.] ROSACEI ARB. 

497. STAPHYLODENDRON Tourn: 616. Matth: 201. Pistacia 
sylvestris C. B: 401. Folia cum impari pinnata. 

498. CYDONIA fructu breviore et rotundiore Tourn: 633. Mala 
■cotonea minora C. B: 434. 

499. MALUS pumila, qvee potius frutex quam arbor, fructu D 
candido Tourn: 632 [634]. C. B: 433. 

Paradisapel. Geteras liortulanis numerandas relinqvo. 

500. PYRUS sativa, fructu sestivo, longo, [oblongo], magno, par- 
tim rubro, partim albido [odorato] Tourn: 629. Bon chrestier. 

501. PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccliarato, odo- 
rato, e viridi flavesceiite, in ore liquescente Tourn: 629. Bergamotter. 

502. PRUNUS sativa, vulgaris Bupp: 119. O 

503. PRUNUS fructu minori, austero Tourn: 623. Prima Augusto 
maturescentia minora et austeriora C. B: 443. Color coeruleus. Fr: 
•exiguus. Krikon. 

504. PRUNUS sylvestris, prsecox, altior Tourn: 623. Prima 
sylvestria, prsecocia C. B: 444. Tyska Slaen. 

505. CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido Tourn: Q 
625. Cerasa sativa, rotunda, rubra et acida, quae nostris Cerasa sativa 
C. B: 449. Moreller. 

506. CERASUS fructu acido, serotino, succi sanguinei Tourn: 
625. Cerasa acidissima, sanguineo succo C. B: 450. Sylt kiersbar. 

507. ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro Tourn: 623. 
Mala Armeniaca majora C. B: 442. Armeniaca mains Matth: 199 
[184]. Folia betulina, 

508. PERSICA molli carne et vulgaris, viridis et alba Tourn: 
624. C. B: 440. Persica mala Matth: 182. 

509. AMYGDALUS sativa, fructu majori Tourn: 627. C. B: 441. 
Amygdalse Matth: 199. 

497. Staphylea pinnata L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69. 498. Pyrus 
Cydonia y L: Sp. I. 480, II. 687; saknas i Hort. Ups. 499. Pyrus Maliis (i 
paradisiaca L: Sp. I. 479, II. 686; H. 130. 500. P. communis ■/ pompejana 
L: Sp. I. 479, II. 686: H. 130. 501. P. communis /? falerna L: Sp. I. 479, 
II. 686; H. 130. 502. Pr. domestica y hungarica L: Sp. I. 475, II. 680; 
H. 124? 503. Pr. domestica i augustana L: Sp. I. 475, II. 680; saknas i 
Hort. Ups. 504. Pr. insititia L: Sp. 11.680; saknas i Hort. Ups. 505. Pru- 
nus Cerasus a capronaria L; Sp. I. 474. II. 679; H. 125. 506. Primus C!e- 
rasus ri austera L: Sp. I. 474. II. 679; H. 125. 507. Primus Armeniaca L: 
Sp. I. 474, II. 679; H. 124. 508. Amvgdalus Persica L: Sp. I. 472, 
II. 676; H. 123. 509. A. communis L: Sp. I. 473, II. 677; H. 123. 

C. Linn a i Zfngdomsskrifter. 15 204 CAROLI L1KNJ5I HORTUS BPLANDICDS. II. 

X 510. ATIBANTTUM acri medulla vulgare Town: 620. Malus 
Aurantia major C. B: 436. Aurantia mala Matth: 186. Mains auratia 
Bod: 780. 

511. CTTREUM vulgare Town: 620 [621]. Malus medica C. B: 
435. Bod: 779. 

512. EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus Tourn: 617. C. 
B: 428. 

Arligen ates des lof up uti Majo af Erucis, som uti Julio forbytas 
till sma Papilioner, belt bwite med swarta spiuttor och wingar, som 
staa nedfore. H:ka man hela sommaren med noje far askada uti 
Academia; Tragarden. 

[Endast i handskriften pa Leufsta.] 

XX. PAPILIONACEI ARE. 

X 513. GENISTA juncea Tourn: 645 [643]. Genista Matth: 764. 

Spartium arborescens, seminibus Lentibus [Lenti] similibus C. B: 396.- 
514. NEPA Baj: Genistella spinosa Biv: tetr: irr: [II. tab: 192]. 
Genistella [aculeata] Tabern: III. 184. Genista ibd: Genista Spartium 
minus, germanieum Tourn: 644 [645]. Genista spinosa, minor, germa- 
niea C. B: 395. Folia qysedam trifolia, qvtedam integra. 

X 515. COLUTEA vesicaria Tourn: 649. C. B: 396. Colutea Biv: 
tetr: irr: [II. tab: 145]. Matth: 520. Bod: 772. Folia rotunda, pinnata. 

O 516. LABURNUM Biv: tetr: irr: [II. tab: 187]. Cytisus alpinus> 
latifolius, flore racemoso, pendulo Tourn: 648. Anagyris non foetida 
major 1: alpina C. B: 391. 

X 517. FALCATA ineana Biv: tetr: irr: [II. tab: 85]. Bill: Nov. 
plant, gen. 130. Medicago trifolia, frutescens, ineana Tourn: 412. Cyti- 
sus incanus, siliquis falcatis (J. B: 389. Cytisus ut existimatur Bod: 559. 
Toumefort forer denna till Herbas fl: papilionaceo, med naturen 
ratt, men mot sin egen Metliod. 

510, Citrus Anrantium L: Sp. I, 782, II. 1100; H. 236. 511. Citrus 
Medica L: Sp. I. 782, II. 1100; H. 236. 1. 512. E. europfeus a tenuifolius- 
L: Sp. I. 197, II. 286; saknas i Hort. Ups. '513. Spartium junceum L: Sp. 
I. 708, II. 995; H. 208. 1. 514. Genista germanica L: Sp. I. 710, II. 999 ; 
saknas i Hort. L T ps. 515. C. arborescens L: Sp. I. 723. II. 1045; H. 228. 1. 
516. Cytisus Laburnum L: Sp. I. 739, II. 1041; H. 210. 1. 517. Medi- 
cago arborea L: Sp. I. 778, II. 1096; H. 230. 5. 

S. D. G. 

Eedit interdum animus ad sylvas et lustra sua. CAEOLI LINNvEI 
HOETUS UPLANDICUS SITE ENUMEEATIO STIRPIUM, 

QU.E IN VARUS HORTIS UPLANDLE, IMPRIMIS 

AUTEM IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI 

REPERIUNTUR, NEC NON EARUM, QU.E IN AGRIS 

SERUNTUR; SECUNDUM METHODUMPROPRIAM 

ET NOVAM A SEXU DESUMTAM FACTA, QVA 

PLANT.E IN CERTAS CLASSES & SE- 

CTIONES DISTRIBUTEE, NOMINIBUS 

SPECIFICIS NOVIS ET REALI- 

BUS INSIGNIUNTUR. STOCKHOLMLE 1731. Origin, eges 1877/8 af kyrkoh. J. Joliauson i Ifvetofta. Afskriften tagen 1877 
- 2 /'a af Ew. Ahrling. L. B. 

Cum Botanicas preelections publieas, proxime preater-ita testate, 

am consensu Nobilissimi et Grenerosissimi D:ni Ol. Rudbeck Fil: 

Anat. et Bot: prof: p. in Horto Academico Upsaliensi proponerem, 

a multis monitus sum, ut catalogum plantarnm ibidem reperiundarum, 

nscriberem, sic enim Discentes fiovavoydot, labore illo levarentur, 

-o hactenus unamquamque herbam sub dio, celeri manu in charta 

notare necesse habuerunt, qvod tamen sine defectu nominis fieri 

non potuit. 

Hoc qvo minus bactenus perficere potuerim variis occupationibus 
impeditus fui, verum, qvoniam bac etiam sestate Lectiones Botanicse 
mibi demandatee sunt, iterum admonitus, prsesentem catalogum con- 
seripsi. 

In boc catalogo non tantum enumeravi omnes berbas in Horto 
Academico Upsaliensi plantatas, verum etiam eas, qvas in diversis 
bortis circa Upsaliam vel Holmiam observavi, nee non paucas in 
Hortis Lundensibus Scanorum mibi visas et heic non reperiundas, 
qvo bic catalogus tarn studiosis Botanicis Lundinensibus qvam Up- 
^aliensibus inserviret, imo etiam unicuique hortum aliqvem Magnatum 
ingredienti. 

Et qvoniam nulla Methodus hactenus usu recepta mibi arrisit, 
propriam secutus sum, qvam propediem v. D. sub nomine Nuptim 
Plantarum publico luci dare animus est. 

NOMINA aliqvot SPECIFICA NOVA berbis indidi, qvse discer- 
nuntur ab omnibus aliis, beic repertis, sive sint bortenses, sive syl- 

vestres. 

VARIATTONES pro diversis speciebus, cum vulgo Botanicorum, 
non habui, sed eas, minusculis Uteris sub sua planta, addidi. 

Si NOMINA qveedam GENERICA cuiqvam nova videntur, ra- 
tionem bujus rei petat ex Fundamentis meis Botanicis, qvaj rite ela- 
borata in publicum qvoque edere constitui. 

Circa SYNONYMA Gasp: Bauhinum in Pinace semper citavi, 
apud qvem Tyrones, omnes Auctores, qvi ante ipsum scripserunt, 208 CAROLI LIXX/EI IIORTUS TJPLANDICUS. III. 

qvrerant. Tournefortium propter characteres genericos, Dodonceum 
vero, Tabenicemontanum et MattMohim propter figuras addnxi. 

HERBAS SYLVESTRES in liorto seepe translatas frustra in 
hoc catalogo qveerit Lector, eas enim eonsnlto omisi, qvandoqvidem 
max: Rever: D:ns 01: Celsius S. S. Tlieol. D: et P: P: in FLORA 
YPLANDICA brevi ptiblicanda, illas omnes ennmerat. 

ARBORES ab HERBIS separare nolui, sed in gratiam Tyronmn 
Asterisco * notavi, qvo facilins eas dignoscant. 

Ubiqiie BREVITATI litare stndui, qvo libellus gratior accep- 
tiorque fieret. 

vale B. L. et fave ansis 

dabam Upsaliai 
d. 13 maj styl: vet, CAROLTJS LINN^US. 

1731. Catalogus Hortorum prsecipuorum, in qvibus plantas 
enumerandas collegi. 

DPLANDIA 

A. Upsalice 

1. Hortus Botanicus Academicus. 

2. Hortus Arcis Eegius. 

3. Hortus Celsiauus. 

4. Hortus Pliarmaceuticus. 

B. Holmice 

5. Hortus Jacobiuus Eegius -wid S: Jacob. x ) 

6. Hortus Carlbergensis Begius. 

7. Hortus Ulriceusis Begius. Ulriksdalil. 

8. Hortus Drottningliolmensis. 

9. Hortus Piperianus pa Kungsliolmen. s ) 

10. Hortus Warmrioltzianus pa Soder-Malm. 3 ) 

11. Hortus Golnitziauus pa Norr-Malm. 4 ) 

12. Hortus Alicliianus ibid. ) 

13. Hortus Ingemarianus. Ingemarsliof. G ) 

14. Hortus Hornbergensis. 7 ) 

C. MosJagia 

15. Hortus Lofstadensis. x ) Kungstradgarden mellan vestra ocli ostra Tradgardsgatoma sarat emellan 
Hamii- och Nackstromsgatorna. 

2 ) Pa Kungsholmen utefter Bergsgatan emellan Tradgardsgatan ocli Groua 
Tvargatan. 

3 ) Warmholtz hade apoteket Markattan vid Stora Nygatan till sin dod 1745. 
*) Henrik Gollnitz' tradgard var belagen i hornet af Stora Surbrnnns- och 

Luntmakaregatorna, oster om den sednare. Gollnitz — en inflyttad tysk — 
var bekant som en utmarkt tradgardsmastare. 

5 ) Johan Alich, som for ofrigt ar kand for en ar 1722 utgifven tradgards- 
bok, hade sin tradgard i hornet af Stora Surbrunns- och Tvorrtullsgatorna. 

6 ) Belagen nara Boslagstull. 

7 ) Vid Ulfsundafjarden. 210 CAROLI LINN.EI HOETUS UPLANDICUS. III. 

II. SMOLANDIA 

16. Hortus Stenbrohultensis charis. patris. 
in. SCANIA 

17. Hortus Botanic: Acad: Lundensis. 

18. Hortus Aschenbergianus. Hwitsione. 

19. Horti varii Malmogiee. 

20. Horti varii Christianstadii. 


Divisio Method! Nostrse. 

1. 


Monandria. 
2. 


Diandria. 
3. 


Triandria. 
4. 


Tetrandria. 
5. 


Pentandria, 
6. 


Hexandria. 
Indiffentismu* 


7. 


Heptandria. 


8. 


Octandi'ia. 


9. 


Enneandria. 
cognati hie 
viget vel 
10. 
11. 
12. 


Decandria. 

Dodecandria. 

Eicosandria. 
' Monoclinia, 

ubi mares sunt 

vel 


■ 


Subordinatio..- 


13. 
14. 

15. 


Polyandria. 
Didynaniia. 
Tetradynamia 
16. 


Polydynamia. 
17. 


Monodelphia. 


2 


Publicfc vel in 
Cognati 


18. 
19. 


Didelphia, 
Syngenesia, 


2z 
5 < 


20. 


Gynandria, 


Bicliaia, ubi fConjnginn. pornm 

[Adulterium 


21. 
22. 
23. 


Monoecia. 

Dioeeia, 
Mechea. 


rt- 


Privatae 


24. 


Cryptogamia. Explicatio Methodi 
in pagina antecedent! demonstrate. uno codemque 
flore, ubi sta- 
mina sunt vel nuda et visi- 
bilia, in Stamina et 
Pistilla . 
sunt vel distincta et se- 
parata longitudine 

seqvalia vel 

inordinate in- 

seqvalia,ubivel stamen., 
stamina, 
stamina. . I 5 

Proportionali-J , 

ter inceqvalia.j (staminibus . (in stamina 1 . 

plura stamina 1 

2. longiora 14 

4. longiora l.Y 

plura longiora ... 1- 

in 1 corpore 17 

in 2 corporibus.. 1^. 

Coharentia f Apicibus 1- 

staminibus et apicibus cum pi- 

stiilo confuse mistis 1 

I Alii fl: tantnm stamina, alii a.l eadem planta .... i 

tntm pistilla praebent, idque vel in ( diversa planta... i. 
Alii ft: tantum stamina, vel tantum pistilla ha- 

bent. Alii utraque simul exhibent •„ 

tecta et membrana abscondita s. involuta ■„. 

NB. Monogynia, Digynia, Tetragynia etc. idem est ac pistillum unicum, gemint:- 
qvaternum etc. Class. I. MOKANDRIA. 

§. MONOGYKIA. 

Exempt: Ohara, Pinastella, Corispermum forte. 

§. PENTAGYNIA. 

Eccemp: Aponogeton. 

Class. II. DIANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

1. SYRINGA foliis cordiformibus acutis* Mihi. Syringa coe- 
i :ea C. B: 398. 

2. SYRINGA lusitanica. Tabem: 111. 133. %. Lilac. Town: 601. 
'. - lobotrycbis: Benealm: 30. 

3. SYRINGrA foliis lanceolatis. Syringa Ligustri folio Rvj>: 18. 
Lilac Ligustri folio Toum: 602. In Horto Piperiano. 

4. SYRINGA foliis inferioribus integris, superioribus laciniatis.* 
Syringa laciniato folio. Hupp: 24. metb: Lilac laciniato folio. Toum: 

•2. Agem lilac persarum, laciniato folio. Cornut: 189. [188] desc: fig: 
Ligustrum foliis laciniatis. C. B: 476. Prod: 158. 

5. LIGUSTRUM * Matth: 137. Toum: 596. Ligustrum germa- 
nicum. C. B: 475. 

6. JASMINUM foliis oppositis, petalis acutis. Jasminum vul- 
gatius, flore albo. C. B: 397. Toum: 597. Jasminum. Bod: 409. Gelse- 
minum. Matth: 75. 1 — 2. Syringa vulgaris L: Spec. PL I. 9, II. 11; Hortus Ups. 6. n. 1. 
3. S. persica L: Spec. PI. I. 9, II. 11; H. 6. 2. 4. S. persica (i laciniata 
L: Spec. PL II. 11; H. 6. 3. 5. Ligustrum vulgare L: Spec. PL I. 7, II. 10. 
6. Jasminum officinale L: Spec. PL I. 7, II. 9; H. 5. 1. 214 CAEOLI LINNjEI HORTUS UPLANDICUS. III. 

7. JASMINUM trifolium, foliis sparsis, petalis obtusis. Jasmi- 
ntiiQ. sive Gelseminum luteum. Town: 597. Jasminum htimile, luteum. 
C. B: 397. 

Exemp: Veronica; Circeea. Sanrurus. Class. III. TRIANDRIA. 

g. MONOGYNIA. 

8. A. VALERIANA foliis infimis integris, summis pennatim di- 
visis. Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis. G. B: 1(34. 
Town: 132. Phu magnum. Matfh: 34. 

9. DICHOTOMA. Locusta. Bit/in: irr: mon: I. tab. VI. charact. 
fig. Valerianella arvensis, prseeox, humilis, semine compresso. Town: 
132. Valeriana eampestris, inodora, major. C. B: 165. Winter-Ra- 
pnntzel. In Scania sponte provenit. 

10. B. CROCUS autumnalis. Crocus sativus. C. B: 65. Toum:3b0. 
Safran, qyod in officinis Croci nomine prostat, hujus pistillum est. 

11. CROCUS vernalis, foliis styliformibus ; cujus variationes 
a. petalo violaceo 

Crocus vermis, angustifolius, magno flore. C. B: 67. Town: 352. 
/?. candido 

Crocus vern: angust: magno flore candido. C. B: 67. Town: 352. 
y. luteo striis coeruleis. 

Crocus vern: angust: variegatus. C. B: 67. Town: 353. 

12. GLADIOLUS. Bivin: irr: mon: I. tab. 110. char: fig: Gla- 
diolus floribus uno versu dispositis, major et procerior. G. B: 41. 
Town: 365. 

13. IRIS vulgaris, germanica sive sylvestris. G. B: 30. Town: 
358. Iris vulgaris, violacea, s. purpurea, sylvestris. J. B: 11. 709. 
Swerdslilior. 

14. IRIS lutea variegata Camerarii. G. B: 32. Town: 360. 
Iris variegata ex luteo et purpureo. Gamer: 7. J. humile L: Spec. PL I. 7, II. 9; H. 5. 3. 8. Valeriana Phu L: 
Spec. PL I. 32, II. 45; H. 13. 1. 9. V. Locusta a olitoria L: Spec. PL 

I. 33, II. 47; H. 14. 10. Crocus sativus a officinalis L: Spec. PI. I. 36, 

II. 50; II. 15. 11. C. sativus /? vermis L: Spec. PI. I. 36, II. 50; H. 15. 
12. Gladiolus communis L: Spec. PI. I. 36, II. 52'; H. 16. 13. Iris ger- 
manica L: Spec. PL I. 38, II. 55; H. 16. 1. 14. I. variegata L; Spec. PI. 
I. 38, II. 56; H. 16. 2. CAROLI LINNsBI HOKTUS UPLAND1CCS. III. 215 

15. IRIS dalmatica major. C. B: 31. Town: 359. Iris dalraa- 
tica major, flore vulgari, minus violaceo. J. B: 2: 715. 

16. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, apicibus peta- 
lorum ovatis, extrorsum acutioribus. Iris pratensis, angustifolia, folio 
foetido. C. B: 32. Town: 360. Iris angustifolia 1. Clus: Besl: hort 
Eist. ord. 3. fol. 3. fig. 3. 

17. IRIS petalis imberbibus, fructu trigone, apicibus petalorum 
ovatis, extrorsum latioribus. 

18. IRIS pratensis, angustifolia, Hon foetida, altior. C. B: 32. 
Town: 361. Budb: Camp: El: II [I], p. 198. f. II. 

19. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, caule ancipiti. 
Iris graminea, cui pereunt qvotannis folia. J. B: II. 727. Iris angu- 
stifolia, prunum redolens, minor C. B: 33. Town: 361. Budb: Camp: 
El: II [I] p. 200. f. 9. 

§. DIGYNIA. 

20. GRAMEN paniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio 
variegato. Toum: 523. Scheuchz: 127. Descr. Gramen paniculatum. 
folio variegato. C. B: 3. Spanskt gras. 

21. SECALE 
a. Vere satum. 

Secale vernum vel minus. C. B: 23. Mont: 4. syn: char: Rogga 
s. secale Bod: 499. 

In TJplandia raro, in Smolandia autem committer seritur. 
(■i. Autumno satum 

Secale hybernum vel majus. C. B: 23. Mont: 3. Secale Matth: 
311. In agris uhiqvc. "Wlnter-rog. 

22. HORDEUM spica hexagono-angulata. Hordeum polystichum 
vernum. G. B: 22. Mont: 4. Hordeum. Mattli: 306. In agris sem- 
per. Korn. 

23. HORDEUM spica compressa. Hordeum disticlion. G. B: 23. 
Bod: 501. Oelands korn. Heic rarhis. 

24. TRITICUM spica angulata, aristata. Triticum spica Hordei 
londinensibus Bay. syn: 387. Mont: 3. Hordeum nudum sive gymno- lo.? I. Sambuoina L: Spec. PL II. 55. 16. I. spuria L: Spec. PL I. 39, 
II. 58; H. 17. 5. 17—18. I. sibirica L: Spec. PL I. 39, II. 57; H. 17. 4. 
19. I. graminea L: Spec. PL I. 39, II. 58; H. 17. C. 20. Phalaris arun- 
dinacea fi picta L: Spec. PL I. 55, II. 80. 21. Secale cereale L: Spec. PL 
I. 84, II. 124; H. 22. 22. Hordeum hexastichon & vulgare L: Spec. PL 
I. 85. II. 125; H. 22. 23. H. distichum L: Spec. PL I. 85, II. 125; H. 23. 24. 
24.? ' 216 CAROLI LIXN.EI HOK.TU8 UPLAXDICUS. III. 

erithon. J. B: II. 430 descr. Zeopyrum sive Tritico-speltum C. B: 22. 
Zeopyron. Bod: 495. In agris inter ultimam speciem qvandoqve reperit:r. 

25. TRITICUM aristatum, glumis hirsntis. Triticum cinereum, 
maximis aristis donatnm, triturando glumas deponens. Mont. 2. J. B: 
408. Triticum aristatum, spica maxima, cinerea, glumis hirsntis. 
Raj. s: 387. Cum priori. 

26. TRITICUM muticum. Triticum liybernum, aristis carens. 
G. B: 21. Mont: 2. Triticum. Bod: 480 [in ed. 1583, p. 489 in ed 
1616]. 

27. AVENA. Bod: 511. Semine nigro: Avena nigra. C. B: 23. 
Mont: 6. Semine alio: Avena vulgaris s. alba. C. B: 23. Mont: 6. Hafre. 

28. PANICUM spica digitiformi. Panicum italicum s. panicula 
majore. C. B: 27. Town: 515. Panici indici spica. Bod: 498. 

29. PHALARIS major semine albo. G. B: 28. Gramen spica- 
tum, semine miliaceo albo. Town: 518. Class. IV. TETRANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

30. ALCHYMILLA foliis digitatis. Alchimilla Qvinqvefolii folio, 
subtus argenteo. Tourn: 508. Alchimilla alpina, folio serieeo, instar 
Pentaphylli profunde secto. Bupp: alt: 51. 

31. ALCHIMILLA perennis, incana, argentea s. sericea, satinum 
provocans. Volch 16. Tormentilla alpina, folio serieeo. C. B: 326. 

32. PLANTAGO spica foliosa, cujus foliola petalis multo lon- 
giora. Plantago latifolia, rosea, floribus qvasi in spica dispositis. C. B: 
189. Tourn: 126. Plantago multiplex. Tabem: II. 408. 

33. PLANTAGO ramosa, procumbens, foliis lanceolatis. Psyl- 
lium minus. G. B: 191. Prod: 99. Tourn: 129. 

34. AQVIFOLIUM foliis subrotundis, margine spinosis. Aqvi- 
folium s. Agrifolium vulgo. J. B: I. 114. Tourn: 600. Aqvifolinm. 
Matth: 131. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato. C. B: 425. 

25.? Triticum polonioum L: Spec. PL II. 127. 26. T. hybernum L; 
Spec. PL I. 86. II. 126; H. 21. 2. 27. Avena sativa L: Spec. PL I. 79, 
II. 118; H. 20. 28. Panicum italicum L: Spec. PL I. 56, II. 83; H. 19. 
29. Phalaris canariensis L: Spec. PL I. 54, II. 79; H. 19. 30—31. Alche- 
milla alpina L: Spec. PL I. 123, II. 179. 32. Plantago major y L: Spec. PL 
I. 113, II. 163; H. 29. 3 p. 33. P. Psyllium L: Spec. PL I. 115; II. 162; 
H. 29. 2. 34. Ilex Aqvifolium L: Spec. PL I. 125, II. 181; H. 32. CAIIOLI LINJfaEI HORTUS UPLANDICUS. III. 217 

a margine albicante: Aqvifolium foliis subrotundis, spinis et limbis 
argenteis. Tourn: 600. 

35. COKNTUS arborea. Corirns hortensis mas. G. B: 447. Tourn: 
641. Cornus Matth: 192. S. Paul 2 c. fructu. Besl. hyem: fol. 9. 
c. flore. 

36. CORNUS herba [Cornus herbacea uniflora]. Mesomora alba, 
baccis in corymbo rubris. Budb: fil: Act: lit: Svec: 1720 p. 97. Herba 
Paris flore magno polyclonos [polycoccas] edulis. Budb: f: it. Lap: 11. 
Chamaspericlymenum. Baj. s. 261. Periclymenum humile norvegicum. 
C. B: 302. Alsine baccifera svecorum. Budb: H: Ups: Franck: Spec. 
p. 3. hi horto Gelsiano. In Smolandia sponte provenit. 

37. OSSEA. Bupp: 82. Virga sangvinea. Bill: n. pi. gen: 145. 
Matth: 192. Corims foemina C. B: 447. Town: 641. In Scania sponte. 

38. EVONYMUS. Matth: 152. Evonymus vulgaris, granis ru- 
bentibus G. B: 248. Tourn: 617. Cum priori. 

39. EPIMEDIUM G. B: 323. Tourn: 232. Moris: II p. 196. 2. 
t. 20. f. 5. figur. 

40. B. PUBIA sativa. Matth: p. 598. Pubia tinctorum sativa. 
O. B: 333. Tourn: 114. 

41. C. DIPSACUS capitulis pyramidalibus. Dipsacus sylvestris 
aut Yirga pastoris major. G. B: 385. Tourn: 466. Labrum veneris 
alterum. Matth: p. 450. 

42. DIPSACUS capitulis convexis. Dipsacus sylvestris, capitulo 
minore, vel Virga pastoris minor. C. B: 385. Moris: III. p. 158. s. 7. 
t. 36. f. 5. Virga pastoris. Matth: 451. 

43. SCABIOSA capitulis fastigiatis, flosculorum lacinia exteri 
acuta. Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo. C. B: 270. Tourn: 
465. Moris: III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26. 

44. SCABIOSA capitulis liamiispliffiricis, flosculis exterioribus 
reflexis, interioribus erectis. Scabiosa alpina, foliis Centaurii majoris. 
G. B: 270. Tourn: 465. Moris: III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa 
alpina, centauroides. Besl. test: 6. fol. 8. 

Exemp: Unifolium, Aparine, Asperula, Gallium, Slierardia, Cam- 
phorata. 

35. Cornus mas (i L: Spec. PI. I. 117, II. 171; H. 29. 36. C. Sue- 
cioa L: Spec. PL I.- 118, II. 171. 37.? 38. Evonymus europseus L: 
Spec. PL I. 197, II. 286. 39. Epimedium alpinum L: Spec. PL I. 117, 
II. 171; H. 29. 40. Eubia tiuotorum L: Spec. PL I. 109, II. 158; H. 28. 
41. Dipsacus fullonum L; Spec. PL I. 97, II. 1 40; H. 25. 1. 42. D. pi- 
losus L: Spec. PL I. 97, II. 141; H. 25. 2. 43. Scabiosa atropurpurea L: 
Spec. PL I. 100, II. 144; H. 26. 3. 44. S. alpina L: Spec. PI. I. 98, II. 
141; H. 26. 1. 213 CAROLI hTSSJSI HOETUS UPLANDICUS. III. 

§. DIGYNIA. 

45. HYPECOUM. G. B: 172. Hypecoon. Bod: 446 Hype- 
latiore folio. Town: 230. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis, 

menrvis. Morts: II. p. 279. Cuminum sylvestre (II) JlfatfA: 506. 

46. SANGVISORBA capitulis subrotundis. Sangvisorba major 
pratensis. Bupp: 58. Pimpinella saxifraga, major. C. B: 160 Tourn- 
156. Moris: III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 7. 

47. SANGVISORBA capitulis spicseformibus. Sangvisorba cana- 
densis, flore albo, spicato. Bupp: 58. Pimpinella maxima, canadensis 
Cornut: 175. fig. 174. Town: 157. 

g. TETRAGYNIA. 

48. EHODIA. Rhodia radix. C. B: 286. Anacampseros, radice 
Rosam spirante major. Tourn: 264. Telepliium luteum, minus, radice 
Rosam redolente. Moris: III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8. 

Sponte provenientem in Wallawari nionte altissimo Laponice Lulen- 
sis, prope Qvickjock repent Nob. et Gener. B:ns 0. Budbeck fil. Class. V. PENTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

49. A. CHENOPODIUM foliis oblongis, ad latera sinuatis. Cheno- 
podmm ambrosioides, folio sinuato. Tourn: 506. Botrys ambrosioides 
vulgaris. C, B: 138. Botrys Mattli: 565. S. Paull: 182. fig. Atri- 
plex odora s: svaveolens. Moris: II. 605. 

50. CHENOPODIUM foliis oblongis, dentatis. Chenopodium 
svaveolens, foliis longioribus, mexicanum Bupp: 318. Chenopodium 
ambrosioides, mexicanum. C. B: 516. descr. 

51. CHENOPODIUM foliis lanceolatis, ad alas villosum. Cheno- 
podium Lmi folio villoso. Tourn: 606. Belle vedere. Voleh 59. Osyris 
Bod: 101. Linaria scoparia. Tabern: II. 102. Herba studiosorunr 
Tabern: II. 102. 

45. Hypecoum procumbens L: Spec. PL I. 124 II 181- H 31 1 
46. Sanguisorba officinalis L: Spec. PL I. 116, II. 169. 47. S. canadensis 

TT fA°K L n\ 17 ' n ;. 169 ' 48 ' Rh0di0k r ° Sea L: & 'P eC - Pl - I- 1035, 

Jl. 14b5. 49. Chenopodium Botrys L: Spec. PL I. 219 II 320- H 55 5 
50. C. ambrosioides L: Spec. PL I. 219, II. 320; H. 56. 6. 51. C Sco- 
paria L: Spec. PL I. 221, II. 321; H. 55. 2 CAROLI LINNjEI HORTUS UPLANDICUS. III. 219 

52. HALIMUS latifolius s. fruticosus. C. B: 120. Atriplex lati- 
folia s: Halimus fruticosus. Town: 505. 

53. HALIMUS s: Portulaca marina. C. B: 120. Atriplex marina, 
angustissimo folio. Town,: 505. 

54. MOROCARPITS major. Bupp. alt: 271. Chenopodio -moras 
major. Boerh: II. 91. Atriplex Mori fructn major, s. Fragifera major. 
Moris: II. p. 606. s. 5. t. 32. £ 1. Spinaehia fragifera Zorn: 648 tab. 1. 

55. B. ECHIOIDES flore pullo, calyce amplo. Bupp: alt: 111. 
Buglossoides. Kram: 106. Buglossum procumbens, annuum, pullo 
minimo flore. Moris: III. p. 439. s. 11. t, 26. f. 11. 

56. HELIOTROPIUM. Bod: 10. Heliotropium majus Diosco- 
ridi. C. B: 253. Tourn: 139. 

57. LITHOSPERMUM ramulis reflexis. Litbospermum majus 
erectum. G. B: 258 Tourn: 137. Litbospermum minus. Matth: 596. 

58. BORRAGO. Bod: 616 [in ed. 1583, p. 627 in ed. 1616]. 
Buglossum latifolium, Borrago. C. B: 256. a. Floribus coeruleis: Bor- 
rago floribus coeruleis. Tourn: 133. />'. Floribus albis: Borrago flori- 
bus albis. Tourn. 

59. CONSOLIDA. Bivin. apud Bupp: 8. Symphytum Consolida 
major. C. B: 259. Symphytum majus s. Consolida major. Matth 620. 

a. Floribus violaeeis: Symphytum, Consolida major, flore purpu- 
reo, qvse mas. Tourn: 138^ 

(i. Floribus albis: Symphytum, Consolida major, flore albo, qvee 
foemina. Tourn: 138. 

60. CERINTHE qvorundam flore flavo. Tourn: 80. Cerinthe 
minor. C. B: 258. 

61. C. MIRABILIS. Bupp: 1. Solauum mexieanum, flore magno. 
C. B: 168. Mirabile peruvianum. Moris: III. p. 592. s. 15. t. 1. f. 1. 
Yiola peruviana. Tabem: II. 31. 

a. Floribus albis: Jalappa, flore exalbido. Tourn: 129. 
(■>. Floribus purpureis: Jalappa, flore purpureo. Tourn: 129. 
y. Floribus e luteo et purpureo dwersimodo color atis: Jalappa, flore 
ex purpureo et luteo mixto. Tourn: 129. 52. Atriplex Halimus L: Spec. PL I. 1052, II. 1492. 53. A. Portu- 
lacoides L: Spec. PL I. 1053, II. 1493. 54. Blitum capitatum L: Spec. PL 

I. 4, II. 6; H. 3. 55. Lycopsis vesiearia L: Spec. PL I. 138, II. 198; 
H. 35. 56. Heliotropium europaeum L: Spec. PL I. 130, II. 187; H. 83. 
57. Lithospermum officinale L: Spec. PL I. 132, II. 189. 58. Borago offi- 
cinalis L: Spec. PL I. 137, II. 197; Borrago H. 34. 59. Symphytum offi- 
cinale L: Spec. PL I. 136, II. 195. 60. Cerinthe minor L: Spec. PL I. 137 r 

II. 196. 61. Mirabilis Jalapa L: Spec. PL I. 177, II. 252; H. 43. 

C. Linn ce i Ungdomsskrifter. l(j 220 CAKOLI LINN.EI HOB.TTJS TJPLANDICUS. III. 

62. PRIMULA disco petali concave 

a. Perianthio immutato, petalo ferrugineo: Primula veris horten- 
sis, flore ferrugineo, umbellate Tourn: 124. 

(3. Tenant: petaliformi: Primula veris caulifera, prolifera, odo- 
rata. Town: 125. Primula veris florifera. Tabem: II. 33. Verbascu- 
lum proliferum. (J. B: 242. Moris: II. p. 554. s. 5. t. 24 f. 2. 

63. PRIMULA disco petali piano. Primula veris, pallido flore 
elatior. Town: 124. Primula veris major. Bod: 147. Verbasculum 
pratense vel sylvaticum, inodorum. G B: 241. 

a. PeriantUo petaliformi, petalo luteo: Primula veris prolifera, 
flore majore. Town: 125. 

/?. PeriantMo petaliformi, petalo variegato: Primula veris, flore 
gemino, inodoro. Town: 124. 

/. Perianthio immutato, flore pleno: Primula veris multiflora 
sylvestris. Town: 124. Tabem: II. 34. Verbasculum sylvestre, magno' 
plenoqve flore. C. B: 242. 

64. PRIMULA disco petali infundibuliformi. 

a. Petalo pwpweo: Auricula ursi, flore purpureo. Town: 120. 
Sanicula alpina, purpurea. C. B: 242 

(■]. Petalo nigricante sericeo. Auricula ursi, flore magno, atro- 
purpureo, holoserico, umbone candido, amplissimo. Town: 120. 

y. Petalo variegato: Auricula ursi, flore variegato. Town: 121. 
Sanicula alpina, flore variegato. 0. B: 242. 

65. VIOLA flagellis procumbentibus, flore odorato. Viola martia, 
purpiirea, flore simplici, odoro. C. B: 199. Town: 419. Marsfioler. 

Flore plena: Viola martia, multiplici flore coeruleo. C. B: 199. 
Town: 419. 

66. VIOLA erecta, petalis sericeis. Viola tricolor, hortensis, 
repens, an yl6% xai cployiov Theophrasti. C. B: 199. Tourn: 140* 
Viola tricolor. Bod: 159. 

67. IMPATIENS floribus petiolis propriis innixis. Balsamina 
foemina. G. B: 306. Tourn: 418. Tabem: II. 541. 

Floribus albis: Balsamina foemina, flore candido. Tourn: 418. 

68. TAMARISCUS germanica. Tamarix fruticosa, folio cras- 
siore s. germanica. C. B: 485. 

02. Primula veris officinalis L: Spec. PL I. 142, II. 204; H, 37. 3 « & tj 
63. P. veris jS elatior L: Spec. PI. I. 143, II. 204; H. 37. W. P Auri- 
cula L: Spec. PL I. 143, II. 205; H. 36. 65. Viola odorata L: Spec. PL 
L 934 II. 1324; H. 276. 66. V. tricolor L: Spec. PL I. 936, II. 1326; 
H. 276. 67. Impatieus Balsamina L: Spec. PL I. 938, II. 1328; H. 276. 
68. Tamarix germanica L: Spec. PL I. 271, II. 387. CAEOLI LINNJBI HOETUS IIPLANDICUS. III. 221 

69. NICOTIANA foliis amplexicaulibus. Nicotiana major, lati- 
folia. C. B: 169. Tourn: 117. Hyoscyamus peruvianas. Dod: 449. 
Petum mas. Neand: Tabac. fig. Tabaciim. S. Paul. 367. fig. Blenno- 
ehois. Reneal: 38. fig. descr. 

70. PETUM. Rivin. apud Rupp: 24. Priapeja Knaut: 56. Pria- 
peja, quibusdam Nicotiana minor. J. B: III. 270. Hyoscyamus ter- 
tius. Matth: 506. Nicotiana foemina. S. Paul: 253. fig. Pachyphylle. 
Beneal: 40. descr. 

Ad genus 'Nicotiance ob faciem extemam satis accedit, repugnant 
tamen partes fructificationis omnes in Figura. 

71. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo. Tourn: 
119. Solanum foetidum, fructu spinoso, oblongo. G. B: 168. 

72. VEBBASCUM capsulis globosis, foliis dentatis, glabris. 
Blattaria lutea, folio longo, laciniato. C. B: 240. Tourn: 147. Blat- 
taria annua, ramosa, fioribus luteis, staminibus purpureis. Moris: II. 
p. 489. s. 5. t. 9. ad. decim: ref: Blattaria. Matth: 718. 

73. LYSIMACHIA liumifusa, foliis rotundis. Lysimachia bumi- 
fusa, folio rotundiore, flore luteo. Tourn: 147. Nummularia supina, 
seu Nummularia officinarum. Rupp: 19. Nummularia major, lutea. 
6. B: 309. 

74. CONVOLVULUS foliis cordiformibus. Convolvulus purpu- 
reas, folio subrotundo. C. B: 245. Tourn: 82. Moris: II. p. 183. s. 1. 
t. 3. f. 7. 

75. CONVOLVULUS foliis tricuspidatis, angulis posticis ab- 
scissis. Convolvulus major, albus, C. B: 294. Tourn: 82. Convol- 
vulus major, albus, flore majore, albo. Moris: II. p. 13. s. 1. t. 3. f. 7. 
Convolvulus lsevis, major. Dod: 388. 

76. CONVOLVULUS caule erecto, foliis oblongis. Convolvulus 
peregrinus, coeruleus, folio oblongo. C. B: 295. Convolvulus non 
Convolvulus vulgo. In liorto Golwitziano. 

77. POLEMONIUM. 

a. Fioribus coeruleis. Polemonium vulgare, coeruleum. Tourn: 
146. Valeriana alata, Blattaria; flore coeruleo. Moris: II. 605. Vale- 
riana coerulea. C. B: 164. 69. Nicotiana Tabacum L: Spec. PL I. 180, II. 258; H, 45. 70. N. ru- 
stioa L: Spec. PL I. 170, II. 258; H. 45. 71. Datura Stramonium L: Spec. PL 
I. 179, II. 255; H. 43. 72. Verbascum Blattaria L: Spec. PL I. 178, II. 254; 
H. 46, 73. L. Nummularia L: Spec. PL I. 148, II. 211. 74. Convolvulus 
hederaceus L: Spec. PL I. 154; Convolvulus purpureus II. 219; H. 38. 1. 
75. C. Sepium L: Spec. PL I. 153, II. 218. 76. C. tricolor L: Spec. PL 
I. 158, II. 225; H. 38. 2. 77. Polemonium coeruleum L: Spec. PL I. 162, II. 230. CAROLI LIXKzEI HOETUS UPLA.2JDICUS. III. 

ft. Fl: albis. Polemonium vulgare, album. Town: 146. Vale- 
riana alba. C. B: 464. 

78. CAMPANULA pyramidalis, altissima. Town: 109. Rapun- 
culus hortensis, latiori folio s. Pyramidalis. C. B: 93. Pyramidalis 
lgevis. -/. B: II. 808. In horto WarmlwUsicmo et Golnitziano. 

79. CAMPANULA maxima, foliis latissimis. 

a. Fl, coeruleis: C. B: 94. Town: 108. Campanula pulchra. 
a Tossano Carolo missa. J. B: II. 807. 

(■>. Fl. albis: Campanula maxima, foliis latissimis, flore albo. 
C. B: 94. Toum: 109. 

80. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticee, flore duplici et tri- 
plici coeruleo. Toum: 109. 

Fl. albis: Campanula vulg: fol: Urt: fl: dupl: albo. Toum: 109. 

81. TINUS foliis ovatis, subtus ad exortum venarum levi hir- 
sutie aspersis.* Tinus prior. Toum: 607. Tabem: III. 46. Laurus 
sylvestris, Corni foeminas foliis subhirsutis. C. B: 461. 

82. TOXICODENDRON foliis integris.* Toxicodendron tri- 
pbyllum. Toum: 611. Edera trifolia, canadensis. Comut: 96. 

83. ALATERNUS. Toum: 595. Alaternus Turneri. Tabem: 
ni. 132. Alat. Clusii ibidem. Pliylica elatior. C. B: 476. 

a. Foliorum margine lutescente. Alaternus aurea, foliis ex hi- 
teo variegatis Toum: 595. 

84. ALATERNUS seu Pliylica, foliis angustioribus, profunde 
serratis. Boerh: II. 214. 

85. PASSIFLORA foliis crenatis, tripartito divisis. Pluk: 
Aim: 281. Granadilla liispanis, Elos passionis italis. Town: 240. 
Granadilla trifolia, flore roseo, clavato. Yolch 199. Clematis trifolia, 
flore roseo, clavato. C. B: 301. 

86. CAPRIEOLIUM ramulis floriferis, perfoliatis.* Caprifolium 
italicum. Bod: 406. Town: 608. ' Periclymenum italicum. Bivin: irr: 
mow. Periclymenum perfoliatum. C. B: 302. 78. Campanula pyramidalis L: Spec. PL I. 164, II. 233. 79. C. lati- 
folia L: Spec. PI. I. 165, II. 233. 80. 0. Traehelium L: Spec. PL I. 166, 
II. 245. 81. Viburnum Tinus L: Spec. PL I. 267, II. 383; H. 69. 82. Ehus 
Toxicodendron L: Spec. PL I. 266, II. 381; H. 68. 83—84. Bhamnus Ala- 
ternus L: Spec, PL I. 193, II. 281; H. 67. 85. Passiflora incarnata L: Spec. 
PL I. 959, II. 1360; H. 278. 2. 86. Lonicera Caprifolium L: Spec. PL I. 
273, II. 246; H. 42. 1. CAKOLI LINNiBI HORTUS UPLANDICUS. III. 223 

87. VIBUKNUM. Matth: 217. G. B: 429. Town: 607. Lan- 
Bod: 81. 

[Pentandria Trigyn. i Leufsta ex.] 
In Horto JJlrihsdahl. 

88. SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, serratis. * Sambucus 
tructu in umbella nigro. 0. B: 456. Toum: 606. Sambucus. Matth: 
<82. Flader. Hyltrad. 

89. SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, multifidis. * Sambucus 
iaciniato folio. G. B: 456. Toum: 606. Bod: 832. 

90. SAMBUCUS lierbacea, Sambucus humilis, s: Ebulus. G. B: 
56. Toum: 606. Ebulus. Pont: Antli: 270. Charact, Tilland: 102 fig. 

91. SAMBUCUS foliis simplicibus, laciniatis, floribus omnibus 
-tratis. * Opulus fiore globoso. Toum: 607. Sambucus acpiatica, 

)re globoso, pleno. C. B: 456. Sambucus acpiatica, polyanthos. 
! Urn: III. 119. SnObollar. 

92. VITIS vinifera. * G. B: 299. Winranka. 

93. SOLANUM fruticosum. * Solanum fruticosum, bacciferum. 
. B: 166. Toum: 149. Pseudo-capsicum. Bod: 706. 

94. SOLANUM tuberosum. Solanum tuberosum, esculentum, 
lore albo. G. B: 167. Trod, 87. fig. Toum: 149. Moris: III. p. 528. 
: 13. t. 1. f. 19. Papas et potatoes vulgo. 

95. SOLANUM pomiferum, foliis pinnatis, serratis. Solanum 
: ••miferirm. G. B: 167. Lycopersicon Graleni. Toum: 150. Aurantia 
2iala. Bod: 706. Solanum amorellum, malis aureis. Frandken.: Spec. 

. II. p. 28. Poma amoris Hortulanis. 

96. CAPSICUM fructu oblongo, leviter incurvato. Capsicum 
-iliquis longis, propendentibus. Toum: 152. Solanum urens, siliqua 
vropendente, rubra. Moris: III. p. 528. s. 13. t. 2. f. 1. Piper indi- 
oum, vulgatissimum. C. B: 102. 

97. ALKEKENGrI officinarum. Toum: 151. Solanum vesica- 
rium, vulgare, repens, fructu et vesica rubra. Moris: III. p. 526. 
- 13. t. 3. f. 16. Solanum vesicarium. C. B: 166. 

E.remp: Buglossum, Cynoglossum, Pulmonaria, Scorpiuros, Echium, 
Androsace, Hottonia, Paruassia, Menyantlies, Centaurmm, 

87. Viburnum Lantana L: Spec. PL I. 268, II. 384. 88. Sambucus 
iisrra L: Spec. PL I. 269, II. 385; H. 69. 89. S. nigra y laciniata L: Spec. 
PL I. 270. II. 386; H. 69. 90. S. Ebulus L: Spec. PL I. 269, II. 385. 
»1. Viburnum Opulus [j roseum L: Spec. PL I. 268, II. 384. 92. Vitis 
vinifera L: Spec. PL I. 202, II. 293; H. 50. 93. Solanum Pseud oeapsicum 
L: Spec. PL I. 184, II. 263; H. 48. 1. 94. Solanum tuberosum L: Spec. 
PL I. 185, II. 265; H. 48. 3. 95. S. Lyeopersicum L: Spec. PL I. 185, 
II. 265; H. 49. 4. 96. Capsicum annuum L: Spec. PL I. 188, II. 270; 
H. 47. 97. Physalis Alkekengi L: Spec, PL I. 183, II. 262; H. 49. 224 CAROLI LINK7EI HORTU3 UPLANDICUS. III. 

Persicaria, Hydrophylhira, Herniaria, Leontopetalon, Glaux. 
Cyclamen, Hyoscyamus, Diervilla, Viburnum, Tilia, Frangula. 

§. DIGYNIA. 

98. IMPERATORIA. Bivin. irr. pent. tab. 241. Imperatoria 
major. G B: 156. Town: 317. Masterort. 

99. PASTINACA sativa, latifolia. C. B: 115. Town: 319. 
Pastinaca domestica, Matth: 500. Pastinaca. S. Pauli: 311. Pal- 
sternack (L.) 

100. ANETHTJM seminibus rotunclis, planis. Anetbum bortense. 
C. B: 147. Town: 318. Anetbum. Bod: 296. Dill. 

101. ANETHTJM seminibus oblongis, convexis. Foeniculum vul- 
gare, germanicum, G. B: 147. Town: 311. Foeniculum. Bod: 295. 
Matth: 517. Tilland: 86. Fenkabl (L.). 

102. PIMPINELLA foliis oblongis, acuminatis. 

a. Fl: albis: Pimpinella saxifraga, major, ixmbella Candida. 
G. B: 159. Tragoselinum majus, umbella Candida, Town: 309. 

103. CH^ROPHYLLUM. Bod: 688. Cbajropbyllnm sativum. 
C. B: 152. Town: 314. Cerefolium. Bivin: irr: pent. Kyrfwel. (L.). 
Cerefolium semestre, Jungerman. apud Burser. VII. 46. 

104. APIUM. Bivin: irr. pent. Apium dulce, Celeri italorum. 
Town: 302. Apium palustre et Apium officinarum. C. B: 154. Town: 
305. Eleoselinum. Bod: 683. Celeri vulgo. (L.). 

105. ANISUM foliis infimis simplicibus. Anisum lierbariis, se- 
mine majori. C. B: 158. Anisum. Bivin. pent. irr. III. t. 306, 307. 
Apium, Anisum dictum, semine svaveolenti, majori. Town: 105. Anis. 

106. ANISUM foliis infimis compositis. 

a. Margins piano: Apium hortense s. Petroselinum vulgo. G.B: 
153. Town: 305. Apium bortense. Bod: 682. Matth: 511. Persilia. 

P. Margine undulato: Apium vel Petroselinum, crispum. G. B: 153. 
Town: 305. Apium crispum. Bivin. pent. irr. III. t. 90. Tabern: I. 257. 

Petroselinum cum Aniso sine ratione sufficiente non conjunxi. Vid: 
Eundamenta me a botan: 98. Imperatoria Ostrathhim L: Spec. PI. I. 259. II 371; H. 65. 99. Pa- 
stinaca sativa {i L: Spec. PL I. 262, IT. 376; H. 66. 100. Anethum gra- 
veolens L: Spec. PL I. 263, II. 377; H. 66. 1. 101. A. Foeniculum L: 
Spec. PL I. 264, II. 377; H. 66. 2. 102. Pimpinella saxifraga major y&d 
L: Spec. PL I 264, II. 378. Jfr Hort. Cliff, p. 107. 103. Scandix Cere- 
folium L: Spec. PL I. 257, II. 268. 104. Apium graveolens L: Spec. PL 
I. 264, II. 379; H. 67. 105. Pimpinella Anisum L: Spec. PL I. 264. II. 379; 
H. 67. 100. Apium Petroselinum L: Spec. PL I. 264, II. 379; H. 67. CAROLI LIXN.EI HORTUS UPLAXDK'CS. III. 225 107. MYERHIS perennis, alba, odorata, Moris: III. s. 9. t, 10. f. 1. 
Myrrhis major vel Cicutaria odorata, C. B: 160. Town: 315. Myr- 
rMs. S. Paul?: 87. fig. Odorata Birin. irr. pent. III. t, 290. Spansk 
kvrfwel. 

108. COBIANDRUM majus. C. B: 158. Town: 316. Cori- 
andrum. Birin. irr. pent. III. t. 303 — 305. 

109. PEUCEDAMTM. Peucedanum germanicum. G B: 149. 
Town: 318. Peucedanum majus, brevioribus foliis, germanicum. Moris: 
HI. p. 112. s. 9. t. 15. f. 2. 

110. MEUM. Bod: 302. Meum foliis Anetlii. C. B: 148. Town. 
112. Meum vulgare, temiifolium. Moris: III. p. 270. 

111. DAUCUS sativus, radice lutea. Tourn: 307. Stapliylinus 
sativus. Birin. irr. pent. III. t. 262. Pastinaca tenuifolia, sativa. 

, B: 157. Morot, 

112. SIUM tuberosum. Sisarum germanorum. C. B: 155. Tourn: 
309. Sisarum. Bivin, irr. pent. III. t, 289. Siser. Matth: 334. 
Socker-rotli. 

113. ANGELICA sativa. Matth: 279. G. B: 155. Imperatoria 
sativa. Tourn: 317. 

114. LEVISTICUM foliorum pinnis media parte extrema incisis. 
Levisticum vulgare. Bod: 309. Levisticum. Bivin: pent. irr. III. 
t. 293. Libbesticka. 

Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Tlieoplirasti. C. B: 157. 
Angelica montana perennis, Paludapii folio. Tourn: 313. 

115. LEVISTICUM foliorum pinnis per totam longitudinem ser- 
ratis. Cicutaria latifolia, foetida. G. B: 161. Tourn: 322. Moris: 
III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicuta foetida. Talern: II. 465. 

116. EPYNGIUM latifolium, planum. Town: 327. C. B: 386. 
f/. Flore et petiolo coerideo: Eryngium spurium. Bod: 720. 

(i. Flore et petiolo albicante: Eryngium latifolium, planum, caule 
viridi-albescente, flore albo. Tourn: 327. 107. Scandix odorata L: Spec. PL I. 25G, II. 368; H. 64. 108. Cori- 
andrum sativum L: Spec. PL I. 256, II. 367; H. 63. 109. Peucedanum 
officinale L: Spec. PL I. 245, II. 353; H. 60. 110. Athamanta Meum L: 
Spec. PL I. 245, II. 353; H. 60. Jfr. Hort. Cliff. 93. 111. Daucus Carota 
8 L: Spec. PL I. 242, II. 348; H. 59. 112. Shun Sisarum L: Spec. PL 

I. 251, II.' 361; H. 62. 113.? Angelica Archangelica L: Spec. PL I. 250, 

II. 360. 114. Ligusticum Levisticum L: Spec. PL I. 250, II. 359; H. 62. 1. 

115. Ligusticum peloponnesiacum L: Spec. PL I. 250, II. 360; H. 62. 2. 

116. Eryngium planum L: Spec. PL I. 233, II. 336; H. 57. 226 CAKOLI LIXN^EI HORTUS UPLAVDICUS. III. 117. BETA radice canlibus crassiore. Beta rubra, radice Rapae. 
C. B: 118. Town: 502. Beta rubra. Mattli: 341. Beta rubra, romana 
Bod: 609. Rodbet, 

118. BETA radice canlibus angustiore. Beta alba vel pallescens 
qvse Sicula vel Ciela officinarum. G. B: 118. 

119. BETA Candida. J. B: II. 961. Bod: 620. Mangolt. 

120. BIBES baccis acidis. * Roda winbar. 

a. Bubris: Kibes vulgaris, acidus, ruber. J. B: I. 97. Grossu- 
laria, multiplier acino, s. non spinosa, hortensis, rubra, s. Bibes offici- 
narum. G. B: 455. Town: 639. 

fi. ATbis: Hwita winbar. Ribes vulgaris, acidus, albas baccaa 
ferens. J. B: I. 97. Grossularia pratensis, fructu margaritis simili. 
C. B: 455. 

121. BIBES foliis graveolentibus. Grossularia non spinosa, fructu 
nigro, majore. G. B: 455. Tourn: 640. Swarta winbar. 

122. GROSSULARIA recta, fructu glabro. * Hwita krusbar. 
Grrossularia spinosa, sativa, C: B: 445. Tourn: 639. Grrossularia ma- 
jori fructu. Clus: hist: 120. 

123. GROSSULARIA recta, fructu hirsute* Ludna krusbar. 

124. GROSSULARIA ramis reclinatis. * Roda krusbar. 
Grossularia spinosa, fructu obscure purpurascente. J. B: I. 48. 

Grossularia spinosa, sativa, altera, foliis latioribus. C. B: 445. Tourn- 
639. 

125. STAPHYLODENDRON foliis pennatis. Stapbylodendron. 
Mattli: 201. fig. Tourn: 616. Pistacia sylvestris. G. B: 401. 

126. VLNGA. Bivin. apud Bupp: 27. Pervinca vulgaris, lati- 
folia, fiore coeruleo. Tourn: 119. Clematis daplmoides, major. C. B: 
302. Bod: 401. 

127. NERIUM. Tahern: III. 144. Cerium floribus rufescentibus. 
G. B: 464. Tourn: 605. Rhododendrum. Bod: 837. 

128. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus 
parvis, obsolete purpurascentibus. Tourn: 91. Apocynum syriac: inca- 
num, erect: fl: umbellatis, minoribus, obsolete purpurascentibus, siliqvis 

117—119. Beta vulgaris L: Spec. PI, I. 222, II. 322; H. 56. 120. Eibes 
rubrum L: Spec. PI. I. 200, II. 290; H. 50. 121. E. nigrum L: Spec. PL 
I. 201, II. 291; H. 51. 2. 122. R. Uva crispa L: Spec. PL I. 201, II. 292. 
123. E. Grossularia L: Spec PL I. 201, II. 291; H. 51. 4. 124. E. recli- 
natum L: Spec. PL I, 201, II. 291; H. 51. 3. 125. Staphylea pinnata 
L: Spec. PL I. 270, II. 386; Stapliylcea H. 69. 126. Vinca major L: Spec. 
PL I. 209, II. 304 127. Nerium Oleander L: Spec. PL I. 209, II. 305; 
H. 53. 128. Asclepias syriaca L: Spec. PL I. 214, II. 313; H. 53. 2. CAROLI LINN-EI HORTUS UPLANDICUS. III. 227 : lliculatis. Herm: H: L: B. 53. Apocynum medium, peregrinum, flore 
•imbellato, ex obsolete dilute purpurascente, petalis reflexis. Moris: 
HI. p. 69. §. 2. descr. 

[Gynandr. Peiit. i Leufsta ex.] 

Muscce carnivores et alia insecta anelytra infirmiora cum ex liujus 
ftoribus mel cottigant, jucundo sane spectaculo, pedibus feramini ipsius 
\ istilli implicatis tenentur, ut aufugere nequeant. 

129. CRASSA. Biv: apud Bupp. Asclepias africana aizoides. 
Iourn: 94. Fritillaria crassa promontorii Bouse spei. Stapel. 

Eaiemp. Umbellatse Tournefortii omnes. Asclepias. Plumeria. 

,§. PENTAGYNIA. 

130. LINUM sativum. G. B: 214. Town; 339. Lin. §. POLYGYNIA. Exemp: Myosurus. Glass. VI. HEXANDRIA. g. MOWOGYNIA. 

131. CEPA foliis styliformibus. Cepa sectilis, juncifolia, peren- 
nis. Town: 383. Porrum sectivum, juncifolium. C. B: 72. Graslok. 

132. CEPA sterilis. G. B: 72. Cepa ascalouica. Matth: 389. 
Town: 382. Eclialottes vulgo ex gallis. 

133. CEPA fissilis. G. B: 72. Cepa sectilis. Gamer. 170. 

134. CEPA foliis ventricosis, longitudine caulem seqvantibus. 
Cepa oblonga. C. B: 71. Bod: 671. Town: 382. 

135. CEPA foliis ventricosis caule curtioribus. 

a. Badice rubra: Eodlok. Cepa vulgaris. C. B: 71. Cepa vul- 
. iris, floribus et tunicis purpurascentibus. Town: 382. 

/)'. Badice alba: Cepa vulg: florib: et tunic: candidis. Town: 382. 129. Stapelia variegate L: Spec. PL I. 217, II. 316; H. 53. 130. Linum 
nsitatissimum L: Spec. PL I. 277, II. 397; H. 71. 131. Allium Schoeno- 
prasum L: Spec. PL 1. 301, II. 429; H. 78. 8. 132. A. ascalonieum L: 
tec. PL II. 429; H. 79. 9. 133.? »A. qvod Cepa fissilis Cam: epit. 326.» 
H. 79. 10. 134. A. fistulosum L: Spec. PL I. 301, II. 432; H. 78. 8. 
135. A. Cepa*: Spec. PL I. 300, II. 431; H. 73. 3. 22? CAROLI LINN^SI HORTUS UPLANDICU8. III. 136. PORRUM commune. Matth: 386. Porrum commune capi- 
tatum. G. B: 72. Town: 382. Porrum. Tabern: II. 192. Purio. 

137. PORRUM capite bulbifero. Allium sativum alteram, s. Allio- 
prasum caulis summo circum voluto. C. B: 73. Tourn: 383 Mor>- 
II. p. 383. s. 4. t, 15. f. 10. Rackenball. 

138. ALLIUM sativum. G. B: 73. Tourn: 387. Hwitlok. 

139. MOLY pyrenaicmn, flore luteo. Bupp: 138. Moly latifolium 
luteum, odore Allii. 1. G B: 75. Moris: II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 3. 
Moly flavo flore. Swert: I. tab. 60. f. 2. Allium latifolium, luteum 
Tourn: 384. 

140. MOLY alpinum, caule maculato. Bupp: 138. Allium mon- 
tanum, latifolium, maculatum. C. B: 74. Allium alpinum, Yictoriali.- 
mas. Tabern: II. 195. Yictorialis longa, Besl. Tern: 4. fol. 13. 

141. SCYLLA floribus in spicam congestis, stellatis. Ornitho- 
galum bifolium, germanicum, coeruleum. Tourn: 380. Hyacinthu> 
stellaris, bifolius, germanicus. C. B: 45. 

142. SCYLLA floribus in spicam congestis, cirrhosis. Hyacintlnif 
comosus, liispanicus. G. B: 42. Budb. Camp. Elys: II. 22. Hue fori' 
spectat; fateor tamen flores ejus minus attente a me examinatos esse. 

143. SCYLLA floribus per caulem sparsis. Ornithogalum coeru- 
leum, byzantinum. Tourn: 380. Hyacinthus stellaris, coeruleus, amoe- 
nus. C. B: 46. 

144. MUSCARI floribus globosis. Muscari arvense, juncifol: coe- 
ruleum, minus. Tourn: 348. Hyacintbus racemosus. Bod: 217. Hya- 
cinthus racemosus, minor, juncifolius. G. B: 43. 

145. MUSCARI floribus ovatis. Muscari obsoletiore flore. Tourn: 
348. Hyacintbus racemosus, moschatus. C. B: 43. Budb. Comp. El. 
II. 25. Bulbus vomitorius. Matth: 415. 

146. HYACINTHUS orientalis, caule maculato. G. B: 44. Town: 
345. Hyacinthus orientalis. Matth: 669. Hyacintbus orientalis, exal- 
bidus. Tourn: 345. 

Plantce hujus varietates innumerce & infinite qvo ad colorem et 
plenitudinem existunt, qvas merito otiosis hortulanis relmquimus. 

136. A. Porrum L: Spec. PI. I. 295, II. 423; H. 77. 4. 137. A. Scoro- 
doprasum fj L: Spec. PI. I. 297, II. 425; H. 77. 5. 138. A. sativum L- 
Spec. PL I. 296, II. 425; H. 76. 2. 139. A. Moly L. Spec. PL I, 301 
II. 432; H. 76. 1. 140. A. Victorialis L: Spec. PL I. 295, II. 424. 141. Scilla 
bifolia L: Spec. PL I. 309, II. 443. 142.? Hyacinthus. 143. Scilla amoena 
L: Spec. PL I. 309, II. 443. 144. Hyacinthus racemosus L: Spec. PL I. 318. 
II. 455 eller H. botryoicles L: Spec. PL I. 317, II. 455; H. 85. 4. 145. Hya- 
cinthus Muscari L: Spec. PL I. 317, II. 454; H. 85. 3. 146. H. oriental^ 
L: Spec. PI. I. 317, II. 454; H. 85. 1. CAROLI LINNiEI HORTUS t/PLAXDICUS. III. 229 147. ORNITHOGALUM floribus in caule sparsis, homomallis. 
Ornithogalum majus, spicatum, flore albo. C. B: 70. Tourn: 379. 
Ornith. spicat: alb. fl: monspessulamim. J. B: II. 628. descr. 

148. ORNITHOGALUM floribus in umbellam congestis. Orni- 
thogalum umbellatum, medium, angustifolium, spicatum. Swert: I. 
tab. 57. £ 2. Eliocarmos. Beneal: 88. 

149 PHALANGIUM floribus in caule simplici sparsis. Phalan- 
gium non ramosum, minus. Budb. Camp. El. II. 183. Phalangium 
parvo flore sive minus ramosum. C. B: 29. Tourn: 368. Phalangium 
pulchrius non ramosum. J. B: II. 635. 

150. TRADESCANTIA s. Ephemerum virginianum. Bupp: 55. 
Ephemerum virginianum, fl: coeruleo, minori. Tourn: 368. Moly s: 
Phalangium virgineanum. Budb. Camp. El: II. 166. Allium s. Moly 
virginianum. C. B. Ap: 516. 

Tradescantia probe distinguenda sit a Commelina, amljce. enim sub 
Ephemeri nomine a quibusdam numerantur. 

151. ALOE apice foliorum in aculeum desinente. Aloe folio in 
oblongum aculeum abeunte. C. B: 286. Tourn: 366. Moris: II. p. 415. 
s. 4. t. 22. fig. 2 & 3. Aloe mucronato folio, americana, major. Munt: 
Aloid: p. 8. f. 3. Aloe ex America. Bod: 355. Aloe" spuria. Bupp: 364. 

Floruit Norce 1708 a Septembri per totam hyemem, cujus figuram 
dedit Soph: El: Brenner poetisM dieter pag. 222 et 224. 

152. ALOE vulgaris. C. B: 286. Tourn: 366. Aloe. Matth: 463. 
In cubile suspensus per totum annum e solo aere nutrimentum 

haurit. 

153. ALOE verrucis osseis glabrisqve exasperata. Aloe africana, 
margaritifera, minor. Bupp: 261. 

154. ALOE foliis in capitula coniformia, laxa, echinata, congestis. 
Aloe humilis, africana, arachnoidea. Munt: Al: fig. 27. 

155. ALOE foliis oblongis, obtusis, spinis destitutis sibimet a 
dorso seqventibus. Aloe africana humilis, folio ex albo et viridi varie- 
gate Munt: Al: fig. 28. 147. Ornithogalum narbonense L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 312, Spec. 
PL II. 440. 148. O. umbellatum L: Spec. PL I. 307, II. 441; H. 84. 2. 
149. Anthericum Liliago L: Spec. PL I. 310, II. 445; H. 83. 4. 150. Trade- 
scantia virginiana L: Spec. PL I. 289, II. 411; H. 73. 151. Agave ameri- 
cana L: Spec. PL I. 323, II. 461; H. 87. 152. Aloe perfoliata* vera L: 
Spec. PL I. 319, n vera L: Spec. PL I. 458; H. 86. 2. 153. A. pumila 
margaritifera y L: Spec. PL I. 322, II. 460. 154. A. pumila d araclmoidea 
L: Spec. PL I. 322, II. 460; H. 86. 5. (i. 155. A. variegata L: Spec. PL 
I. 321, II. 459; H. 87. 9. 230 CAROLI LINNJEI HOKTUS UPLANMCUS. III. 156. G-LOKIOSA. Yucca foliis aloes. C. B: 91. Bill nov. pi 
yen: 111. Moris: II. p. 419. s. 6. t. 23. f 1. 

157. TUBEROSA floribus luteis. Lilio-Aspliodelus luteus. Town: 
344. Swert: I. t. 47. Lileum luteum, Aspliodeli radice. C. B: 80. 
A-phodelus liliaceus, luteus. Tabern: II. p. 346. 

158. TUBEROSA floribus fulvis. Lilio-asphodelus phoeniceus. 
Toum: 344. Lileum rubrum, Asphodeli radice. G. B: 89. Asphodelus 
liliaceus, luteus. Tabern: II. p. 346. Iris tuberosa. Hortulan. 

159. ERITILLARIA floribus singularibus, ore patentibus. 

cc. Fl. albis: Fritillaria alba, prtecox. G. B: 64. Toum: 377. 

fl. Fh albis maculis purpurascentibus : Fritillaria alba, variegata 
G. B: 64. Town: 377. 

y. Fl: purpurasc: maculis albis: Fritillaria precox, purpurea, 
variegata. G. B: 64. Toum: 377. Meleagris. Bod: 233. Beneal: U7. 

d\ Fl: pleno: Fritillaria prsecox, alba, foliolis octonis aut duo- 
denis. G. B: 64. Biwits-agg(?). Damspehls-blomma. 

160. FRITILLARIA foliis in sum mo caulis plurimis, floribus 
cylindraceis ore contracturi. Fritillaria. polyantbos, flavoviridis 
G. B: 64. Toum: 377. 

^ 161. TULIPA petalis ovatis varie coloratis Tulipa prsecox, 
varia. G. B: 57. 

Tot sane variationes Jiujus plantce existunt, qvot dies in anno sunt. 
vid. Tournefort etc. Sufficiat idcirco nominare seqventcm. 

a. Fetalis lacimatis punctatis: Tulipa lutea, lituris qvibusdam 
viridibus et sangvineis distincta, flore maximo, laciniato. Toum: 376. 
Tulipa flore luteorubro variegata, petalis laciniatis. Jiudb. Camp 
El II. 108. 

162. TULIPA petalis oblongis, acutis. Tulipa prrecox, lutea, 
C. B: 57. Tulipa prsecox, flava. Clus. hist, 138. 

163. IMPERIALIS. Corona imperialis. Bod: 202. Toum: 372. 
S. Paul. 45. Lilium s. Corona imperialis. G. B: 79. 

164. MARTAGON sylvaticum. Bupp: 118. Lilium floribus re- 
flexis, montanum, flore rubente. C. B: 77. Toum: 370. Lilium flore 
nutante ferrugineo, majus & minus. J. B: II. 692. Krollilia. 

156. Yucca gloriosa L: Spec. PL I. 319, II. 456; H. 88. 1. 157. Heme- 
rocallis Lilio-asphodelus a flavus L: Spec. PI I. 324, H. flava Sp. PI. II. 462, 
H. 88. 1. /?. 158. H. Lilioasphodelus /? falvus L: Spec. PL I. 324, H fulva 
Spec. PI. II. 462; H. 88. 1. «. 159—160. Fritillaria Meleagris L: Spec. PI 

I. 304, II. 436; H. 81. 1. 161—162. Tulipa gesneriana L: Spec. PL I. 306, 

II. 438; H. 82. 163. Fritillaria imperialis L: Spec. PL I. 303, II. 435- 
H. 82. 3. 164—165. Lilium Martagon L: Spec. PL I. 303, II. 435; H.81. 3 & 4! CAEOLI LIKK/EI HORTUS L'PLANDICUS. III. 231 

165. MARTAG-ON liumilius floribus albis. Lilium floribus re- 
flexis, montanum, flore albicanti. C. B: 77. Tourn: 370. 

166. LILIUM xmguibus petalorum glabris et integris. Lilium 
album. T. Pauli: 211. Lilium. Mattli: 547. Lilium album vulgare. 
Tourn: 360. Lilium album, flore erecto & vulgare. C. B: 76. Hwit lilia. 

167. LILIUM ungvibus petalorum canali villosa insculptis. Li- 
lium purpureocroceum, majus. C. B: 76. Tourn: 369. 

168. LEIROCODON Budb'. Leucojum bulbosum, vulgare, Bupp: 
enl. Lin. Phil. Bot. p. 146. C. B: 55. Budb. Camp. El: II. 95. 
Leucojum bulbosum, liexapliyllum. Bod: 230. Narcisso-leucojum vul- 
gare. Tourn: 387. Narcissus VII. Mattli: 770. Snolilia. 

169. GALANTHOS. Nupt. pi. Leucojum bulbosum, trifolium, 
minus. C. B: 56. Budb. Camp. El: II. 96. Leucojum bulbosum, tri- 
pliyllum. Bod: 230. Narcisso-leucojum trifolium, minus. Tourn: 387. 
Narcissus seu Leucojum, bulbosum, minus, prsecox, tribus petalis albis 
majoribus, cingentia tenia minora herbacei coloris. Moris: II. p. 364. 
s. 4. t. 9. f. 23. 

170. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis breviori. 

a. El. simplici: Pasklilia, Narcissus albus, circulo purpureo. 
G. B: 48. Tourn: 353. Narcissus mediopurpureus. Bod: 223. 

/>'. El. albo: Narcissus totus niveus, multiplex. C. B: 54. Tourn: 
357. Narcissus albus, pleno flore. Swert: I. t. 26. £ 5. 

171. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis sequali. 

k. Flore simplici: Marslilia. Narcissus sylvestris, pallidus, ca- 
lyce luteo. C. B: 52. Tourn: 356. Narcissus luteus, sylvestris. Bod: 
227. Pseudo-Narcissus luteus, simplici flore. Tabem: II. 311. 

(5. Flore pleno: Narcissus multiplex, totus flavus. 0. B: 54. 
Tourn: 357. 

172. NARCISSUS floribus pluribus, corolla petalis breviori. 
Narcissus medio luteus, copioso flore, odore gravi. C. B: 50. Budb. 
Camp. El: II. 37. Tourn: 354. Narcissus medio luteus, alter. Bod: 224. 

173. ACORUS petalodes, foliis ancipitibus. Kalmus. Acorus 
verus seu Calamus aromaticus officinarum. C. B: 34. Typha aro- 
matica, clava rugosa. Moris: III. 246. 

[Gynandria Hexandria i Leufsta ex.] 

1G6. L. candidum L: Spec. PL I. 302, II. 433; H. 80. 1. 167. L. bulbi- 
ferum L: Spec. PL I. 302, II. 433; H. 80. 2. 168. Leucojum vernum L: 
Spec. PL I. 289, II. 414; H. 74. 169. Galantlius nivalis L: Spec. PL I. 288, 
II. 413; H. 73. 170. Narcissus poeticus L: Spec. PL I. 289, II. 414; 
H. 74. 1. 171. N. Pseudo-Narcissus L: Spec. PL I. 289, II. 414; H. 74. 
172. N. Tazetta L: Spec. PI. I. 290, II. 416; H. 74. 3. 178. Acorus Cala- 
mus a vulgaris L: Spec. PL I. 324, II. 462. <£>2 CAROL! LINN.EI HOETTJS- TJPLAXDICU8. III. 

174. HEDEEA Ccesalp. Hedera major sterilis*. C. B: 305 
Hedera arborea. Toum: 613. In sylvis rarissime reperitur. 

17o. EUSCUS florem e medio nudi folii prsebens*. Buscus. G. B: 
470. Mattlv. 751. Euscus myrtifolius, aculeatus. Toum: 79. Lauro- 
taxa myrsinites nostras, foliorum cuspide aculeate Pluck Aim: 210. 

176. EUSCUS florem e medio folii sub ligula emittens*. Euscus 
angustafolms, fructu folio innascente. Town: 79. Laurus alexandrina 
fructu pediculo insidente. C. B: 304. Hippoglossum. Matth: All 
Laurotaxa Plinii. Column, exrp: 166. 

177. BEEBEEIS. Lob. Adv. Berberis dumetorum. C. B: 454 
Town: 614. 

In sylvis interdum reperitur, indigena tamen non est 

*r J 78 ;,n AS o AEAGUS Sativa - a B: m - Tmrn: 30 °- Asparagus 
Matth: 349. 8. Fault: 25. Aparagus hortensis. Bod: 691. Sparis. 
Exemp: Convallaria, Smilax, Portulaoa. 

!§. THIGYNIA. 

179. COLCHICUM commune. C. B: 67. Toum: 348. 
Autlmmno floret, proxima testate fructum maturat; color floris nunc 

albus, nunc ruber, nunc alius. 

Pleno flore: Colchicum pleno flore. C. B: 69. Toum: 349. 

180. LAPATHUM sanguineum. Munt; Brit: p. 211. descr 113 
fig. Lapathum folio acuto, rubente. C. B: 115. Town: 504 Moris- 
II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. 

181 - ACETOSA foliis ovatis, ad basin auritis. Acetosa rotimdi- 
lolia, hortensis. C. B: 115. Toum: 503. Moris: II. p. 583 s 5 
t. 28. f. 9. Acetosa hortensis. S. Paul 154. Acetosa romana, rotun- 
difolia Munt. brit. p. 224. fol. 200. Acetosa sativa, franca, rotundifolia. 
Tranck. Spec. ed. 2, 1651 p. 1. 
Exemp: TriglocMn. 

§. POLYGYNIA. 

Exemp: Alisma. 174. Hedera Helix y L: Spec PL I. 202, II. 292. 175. Ruscus acu- 
leatus L: Spec PI. I. 1041, II. 1474; H. 300. 1. 176. R. Hypoglossum L- 

f P W. L U I!? 1 ' S« 147 4 4; H - 3 °°- 3 " m ' Berb6ris ™^Aspec PL 
tt aaL xt 1, Asparagus officinalis y altilis L: Spec. PI. I. 313 

w on «« r, 179 ' ColcMcum autumnale L: Spec. PL I. 315, II. 451- 
ti. 9U. lhO. Rumex sanguineus L: Spec. PL I. 334, II 476- H 89 l' 
181. R. scutatus L: Spec. PL I. 337, II. 480- H 59 ' 2 CAROLI LINNJEI HORTTTS UPLAXDICUS. 111. 233 Class. VIII. HEPTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

182. CASTANEA folio multifido* C. B: 479. Castanea eqvina. 
Matth: 624. Hippocastanum. Riv: pent: irr: t. 350. H. vulgare. Town: 612. 
Exemp: Trientalis. Class. VIII. OCTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

183. ONAGEA latifolia. Town: 302. Lysimachia lutea, corni- 
culata. C. B: 245. App. 516. Lysimachia lutea non papposa, vir- 
giniana, major. Moris: II. 271. 

184. EPILOBIUM hirsutum, magno flore et specioso. Bill: 131. 
Chamsenerion villosum, magno flore purpureo. Toum: 303. Lysima- 
cliia siliquosa, liirsuta, major, fl. purpureo. C. B: 245. 

185. EUTA. Matth: 493. Euta liortensis, latifolia. C. B: 336. 
Toum: 257. Winruta. 

186. MELIANTHUS africanus. H. L. B. 414. c. fig. Melianthus 
africanus, Pimpinellce foliis, amplissimis, glaucis. Moris: III. 517. Pim- 
pinella spicata, maxima, africana. Bart: Act. Haffn: II. 258. 

In Horto Regio ad Tempi, s. Jacob. 

187. CAEDAMINDUM majus. Riv. tetr. irr. tab. 324. Carda- 
mindum ampliore folio et majore flore. Toum: 430. Indianisk krasse. 

188. CAEDAMINDUM minus. Cardamindum minus et vulgare. 
Town: 430. Nasturtium indicum majus. C. B: 306. 

Exemp: Hypopitliys, Vaccinium, Erica. 

§. DIGYNIA. 

Exemp: Chrysosplenium. 182. Aesculus HippoCastanum L: Spec. PL I. 344. II. 488; H. 92. 
183. Oenothera biennis L: Spec. PI. I. 436, II. 492; H. 94. 184. Epilo- 
bium hirsutum L: Spec. PI. I. 347, II. 494. 185. Euta graveolens y L: Spec. 
PI. I. 383, II. 548; H. 102. 186. Melianthus major L: Spec. PI. I. 639, 
II. 892; H. 181. 187. Tropseolum majus L: Spec. PI. I. 345, II. 490; 
H. 93. 1. 188. T. minus L: Spec. PL I. 345, II. 490; H. 93. 2. 234 CAROLI LINN-SI HOKTUS UPLANDICUS. III. 

§. TBIGYNIA. 

189. BISTORTA major, raoUee magis intorta. C. B: 192. Tourn: 
511. Serpentaria major s. Bistorta. Fttch: 773. Ormrot. 

g. TETBAGYNIA, 

Exemp: Paris, Potamogeton. 

Class. IX. ENNEANDRIA. 

§. TBIGYNIA. 

190. RAPONTICITM. Raponticum thracicum Alp. de Bap. c. 
fig. apt. Rliabarbarum forte Dioscoridis et officinar. Tourn: 89. 
Rhabarbarum rotundifolium verum. Hunt. brit. p. 192. fol. 15. Lapa- 
thum exotictim, folio amplissimo, instar foliorum Brassicge, Bupp: 
alt. 44. 

A Townefortio male pro Mhabarbti.ro vero Jiabet. 

§. HEXAGYNIA. 

Exemp: Butomus. 

Class. X. DECANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

191. PORTULACA sativa. Bod: 650. Portulaca latifolia sativa. 
C. B: 288. Tourn: 236. Portulaca. S. Paul: 323. Portulak. 

192. GERANIUM foliis alternatim pinnatis, petiolo flores plures 
sustinente. Geranium Cicutse folio, moscliatum. C. B: 319. Tourn: 268. 
Geranium supinum. Bod: 63. 

193. GERANIUM foliis cordiformibus per margines leviter laei- 
niatis et obtuse serratis. Geranium folio Althfeee. C. B: 318. Town: 
268. Geranium VI. Mattlt: 568. ■ 189. Polygonum Bistorta L: Spec. PL I. 360, II. 516; Bistorta H. 95. 
190. Eheum Rhaponticum L: Spec. PL I. 371, II. 531; H. 98. 191. Portu- 
laca oleracea /J L: Spec. PL I. 445, II. 638; H. 146. 192. Geranium cicu- 
tarium /9 moscliatum L: Spec. PL I. 680; ? G. moscliatum L: Spec. PL II. 951. 
193. G. malacoides L: Spec. PL I. 680, II. 952; H. 198. /?. CAROL! LINNJEI HOE.TUS UPLANDICUS. III. 235 

194. GERANIUM foliis peltatis ad medium et minus laciniatis, 
petiolo bifloro. Geranium phaeum s. ftiscnm, petalis reflexis s. plauis. 
Moris: II. 516. Town: 267. Geranium montanum, fuscum. C. B: 318. 
Geranium batrachiodes, birsutum, flore atrorubente. C. B. secund. Pin 
p. 318. Burser: herb. viv. vol. XVIII. 36. Gruinalis montana, petalis 
nigrofuscis et obscuris planioribus. Paqip: Fl. Jen. I. 117. 

Exemp: Pyrola, Harmala. 

g. DIGYNIA. 

195. TUNICA liortensis varia, simplex et plena. Bupp: 105. 
Caryopbyllus liort. simpl. flore majore. C. B: 208. Caryopbyllus 
multiplex. C. B: 207. Naglikor. 

Varietiones hujus mnumerce sunt. 

196. TUNICA perennis, floribus laciniatis, albis. Caryopbyllus 
flore tenuissime dissecto, albo. C. B: 209. Town: 331. Caryopbyllus 
plumarius. Tabern: Ic: 286. 

197. TUNICA floribus plurimis in capitulum setis intertextum 
congestis. 

Fl: rubris. Caryopbyllus barbatus, liortensis, latifolius. C. B: 208. 
Caryopbyllus liortensis, latifolius, ruber. Town: 332. Caryopbyllus 
Carthusiauorum I. Tabern: II. 2. Tbyrsis. Ben: 47. 

Fl: albis. Caryopbyllus barbatus, hort. latif. albus. Town: 332. 

Fl: albis et rubris simul. Caryopbyllus barb: hort. latif. diver- 
sicolor. Town: 332. 

198. SAPONAEIA. Bod: 179. Saponaria major. C. B: 206. 
Saponaria vulgaris, simplex. Moris: II. s. 5. t. 22. £ 52. Lychnis 
sylvestris, qvee Saponaria vulgo. Toum: 336. 

§. TBIGYNIA. 

199. CUCUBALUS. Toum: 339. Alsine scandens, baccifera. 
C. B: 250. Cucubalus qvibusdam, vel Alsine baccifera, J. B: II. 175. 

200. MUSCIPULA sempervirens. Lychnis frutescens, myrtifolia, 
Behen albo similis. C. B: 205. Ocymoides fruticosum. Gamer, h. pag. 
109. t. XXXIII. 194. G. phaeum L: Spec. PL I. 681, II. 953; H. 198. 10. 195. Dian- 
thus Caryophyllus L: Spec. PL I. 410, II. 587; H. 104. 1. 196. D. pluma- 
rius L: Spec' PL I. 411, II. 589; H. 105. 4. 197. D. barbatus L: Spec. 
PL I. 409, II, 586; H. 105. 6. 198. Saponaria officinalis L: Spec. PL I. 408, 
II. 584; H. 106. 1. 199. Cucubalus baccifer L: Spec. PL I. 414, C. bacci- 
ferus L: Spec. PL II. 591; H. 109. 1. 200.? Silene fruticosa L: Spec. PL 
T. 417, II. 597; H. 111. 2. 

C. Linncei Ungdomsshrifter. 17 236 CAEOLI LINNiEI HORTUS UPLANDICUS. III. 

201. MUSCIPULA hispanica, umbellata, latifolia, lsevis. Bupj 
112. Lyclmis viscosa, purpurea, latifolia. leevis. C. B: 205. Ton, 
335. Armerius flos IV. Bod: 179. Viscaria sativa. Tabern: 11. 14. 
In Scania sponte crescit, etiam fl. albis. §. PENTAGYNIA. 

202. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo. C. B: 203. Tourn: 334. 
Lychnis calcedonica. Taken: 11. 9. 

203. CORONABIA. 

a. Fl: saturate purpureas. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa. 
flore rubro et velut flammeo fulgente. Tourn: 334. Lychnis coro- 
naria Bod: 170. 

/?. Fl. cameo. Lychnis coron: Diosc: sat: fl. dilute rubente. 
C. B: 203. Tourn: 334. 

204. NIGrELLA flore majori, simplici, coeruleo. C. B: 143. 
Tourn: 258. Melanthium Damascenum. Bod: 301. Nigella flore 
majori pleno coeruleo. C. B. Tourn. 

[Fores till Polyandria Pentagynia i Leufsta ex.] 
Exernp: Sedum. 

§. DECAGYNIA. 

205. PHYTOLACCA americana, majori fructu. Tourn: 299. 
Solanum virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis, 
canaliculatis. Moris: 111. p. 522. s. 13. f. 22. f. 1. Class. XI. DODECANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

206. ASARUM C. .5:197. Mattli: 32. Tourn: 501. S. PauU: 23. 
Exerap: ^Enapodophyllum. 201. S. Armeria L: Spec. PI. I. 420, II. 601; H. 110. 202. Lychnis 
chalcedonica L: Spec. PL I. 436, II. 625, H. 115. 203. Agrostemma Co- 
ronaria L: Spec. PL I. 236, II. 625; H. 115. 1. 204. Nigella damascena 
L: Spec. PI. I. ,534, II. 753; H. 153. 1. 205. Phytolacca americana L: 
Spec. PI. I. 441, Ph. decandra L: Spec. PL II. 631; H. 117. 206. Asarum 
europseum L: Spec. PL I. 442, II. 633. 237 CAROLI LINNiEI HORTUS UPLANDICUS. III. 

g. DIGYNIA. 

Exemp: Agrimonia. 

Class. XII. EICOSANDRIA. 

g. DIGYNIA. 

Exemp: Crataegus. 

g. TBIGYNIA. 

207. ESULA ad umbellas tribus foliis instructa. Esula pa- 
lustris. Bivin. tetr: irr: tab. 116. Tithymalus palustris, fructicosus. 
C. B: 292. Town: 87. 

208. ESULA ad umbellas duobus foliis instructa. Esula folio 
Amygdali angusto. Bup: 261. 

[Till Polyandria Trigynia i Leufsta ex.] 
Tithymalus amygdaloides, angustifolius. Tourn: 86. 
Exemp: Auccuparia. 

g. TETBAGYNIA. 

Exemp: Tetragonolobus, Torraentilla. 

§. PENTAGYNIA. 

209. MALUS pumila, qvse potius frutex quam arbor, fructu can- 
dido* C. B: 433. Tourn: 362. Paradisaple. 

Plures variationes malorum a fallacissimo sapore et colore desumtas 
■ensere inutile esse juclicamus. 

210. PYRTJS sativa, fructu eestivo, longo, magno, partim rubro, 
partim albido.* Tourn: 629. Bon Chrestier. 

Varietas alia. 

210 1 / 2 . PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odo- 
_ ato, e viridi fiavescente, in ore liqvescente. Tourn: 629. Bergamotte. 
Beliquas variationes enumerare supersedemus. 207. Euphorbia palustris L: Spec. PI. I. 462, II. 662. 208. E. Cy- 
rissias L: Spec. PI. I. 461, II. 661. 209. Pyrus Malus £ paradisiaca L: 
tec. PL 479, II. 686; H. 130. 210. P. communis y pompejana L: Spec. 

PI. I. 479, II. 686; H. 130. 210V2- P. communis /? falerna L: Spec. PI. 

I. 479, II. 686; H. 130. 238 CAR0LI LINN^I HORTUS UPLANDICUS. III. 

211. CYDONIA fructu breviore et rotundiore.* Tourn: 633 
Mala cotonea minora. C. B: 434. 

Exemp: Mespilus. 

§. POLYGYNIA. 

212. POTENTILLA fruticosa, trifolia. Pentaphylloides rectum, 
fructicosum. Eboracense. Moris: II. 193. Tourn: 298. Cytisus 
oelandicus, Iludb. Hort. 29. 

213. FEACABIA fructu parvi pruni magnitudine. C. B: 327. 
Town: 296. Fragaria fructu magno. Besl. Vern: 7. fol. 8. Jordgubbar. 

214. EUBUS idasus fructu albo. C. B: 479. Tourn: 614. Hwita 
Hallon. 

215. EUBUS caule ramoso, glabro. Eubus humilis Fragarite 
folio, fructu rubro. Rudb. Act: Lit: Svec: 1720. p. 99. In Helsingia 
sponte, unde in hortum Cdsianum translatus. Ackerbar fran Nordland. 

Class. XIII. POLYANDRIA. 

g. POLYGYNIA. 

216. OPUNTIA foliis subrotundis, procumbens. Opuntia vulgo 
herbariorum. Tourn: 239. Ficus indica, spinoso folio, fructu majori. 
G. B: 458. Ficus indica Mattk: 211. 

217. OPUNTIA foliis oblongo-ovalibus, erecta, Opuntia maxima, 
folio spinoso, latissimo et longissimo. Tourn: 240. 

In liorto Carlbergensi. 

218. CEEASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido* Tourn: 
625. Moreller. 

219. CEEASUS fructu acido, serotino, succi sangvinei* Tourn: 625. 

220. CEEASUS pumila * (J. B: 450. 

221. CEEASUS uno pediculo plura ferens* J. B: I: 223. Ce- 
rasus racemosa, hortensis. C. B: 450. 211. P. Cydonia L: Spec. PL I. 480, II. 687. 212. Potentilla fruticosa 
L: Spec. PL 1/495, II. 709. 213. Fragaria vesca /? sativa L: Spec. PL I. 
495, P. vesca /? pratensis L: Spec. PL II. 709; H. 133. 214. Eubus idfeus 
/? L: Spec. PL I. 493, II. 706; H. 133. 215. E. arcticus L: Spec. PL I. 
494, II. 708. 21(5. Cactus Opuntia L: Spec. PL I. 468, II. 669; H. 120. 6. 

217. C. Ficus indica L: Spec. PL I. 468, II. 669; H. 120. 7. 

218. Primus Cerasus or eapronianaj 

219. » » >] austera I ,, T .„. TT n TI ir)K 1 

220. .. . & pumila f L: S P ec ' PL L 4/4 > IL 6 ' 9; IL 125 ' L 

221. » » 1 avium CAROLI LINNJSI HORTUS UPLANDICUS. III. 239 222. PRUNUS sativa vulgaris.* Bupp: 106. Primus fructu 
magno, crasso, subacido. Town: 622. Plomon. 

Fr: majori rubro. Primus fr: majori, rotundo, rubro. Tourn: 622. 
Fr: alio. 

222 7 . PRUXUS fructu maximo, rotundo, flavo et dulci. Tourn: 
'22. Hwita plomon. 

223. PRUXUS fructu minori, austere* Tourn: 623. Prima 
augusto niaturescentia, minora et acida. G. B: 443. Krikon. 

224. PRUXUS sylvestris, preecox, altior* Tourn: 623. Prima 
sylvestria, prtecocia. G. B: 444. Tyska slanon. 

225. PERSICA molli came et vulgaris, viridis et alba.* G. B: 
440. Town: 624. Persica mala. Matth: 182. Mains Persica. 8. 
Paul: 83. 

226. ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro.* Town: 623. 
Armeniaca malus. Matth: 199. Mala Armeniaca majora. C. B: 442. 
Aprikoser. 

227. PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente.* Bupp: 
122. Laurocerasus Gamer: hort. 86. XXIII. Tourn: 628. Cerasus 
folio laurino. C. B: 450. 

228. MYRTUS latifolia boetica.* -G. B: 469. Tourn: 640. 

229. MYRTUS minor vulgaris.* G. B: 469. Torn: 640. 

230. MYRTUS foliis minimis et mucronatis* C. B: 469. Town: 640. 

231. AMYGDALUS sativa, fructu majore* G. B: 441. Town: 627. 
Amygdala. Matth: 199. Mandeltrad. 

232. CHRISTOPHORIAXA americana, ramosa, baccis niveis. 
Moris: 11. p. 8. s. 2. t. 1 f. 7. Tourn: 299. Aconitum baccis niveis. 
Gamut: 76. 

233. PHILAD ELPHUS *. Pbiladelphus Atliensei et Rivini Bupp: 
79. Syringa alba s. Pliiladelpbus Atbensei. G. B: 398. Tourn: 617. 

^^22. P. domestica y hungarica. 222 1 / 2 . P. domestica 0- maliformis L: 
- >ec. PI. I. 475, II. 680; H. 124. 223." P. domestica < a angustana L: 
ipec. PL I. 475, II. 680; H. 124. 224. P. iusititia L: Amoen. Acad. Vol. 
IV. p. 273, Spec. PI. II. 680. 225. Amygdalus Persica L: Spec. PL I. 
472, II. 676; H. 123. 2. 226. Prunus Armeniaca L: Spec. PL I. 474, II. 
79; II. 124. 2. 227. P. LauroCerasus L: Spec. PL I. 474, II. 678; 
Padus Hortus Ups. 126. 1. 228. Myrtus communis [i boetica L: Spec. PL 
[. 471, M. communis d boetica L: II. '673; H. 123. 1. d. 229. M. commu- 
nis y tarentina L: Spec. PL I. 471, M. communis ft L: Spec. PL II. 673; 
H. 123. 1. y. 230. M. communis d mucronata L: Spec. PL I. 471, M. comm. 
/ mucr. L: Spec. PL II. 674; H. 123. 1. (i. 231. Amygdalus communis 
L Spec. PL I. 473, II. 677; H. 123. 1. 232. Actsea spicata /? alba L: Spec. 
PL I. 504, II. 722; 11. 119. 4. 233. Pbiladelphus coronarius L: Spec. PL 
I. 470, II.' 671; II. 122. 240 CAROLI LINNJEI HORTUS UPLANDICUS. III. 

234. PAPAVEE caule hispido. 

Fl. simplici. Papaver erraticum, majus c Qoiag Dioscoridi, Theo- 
phrasto, Plinio. C. B: 171. Tourn: 218. 

Fl. pleno. Papaver erraticum, flore pleno. C.B: 71. Tourn: .1- 

235. PAPAVEE caule glabro. Walmoge. 

a. Fetalis integris, albis in simplici flore, Papaver hortense, se- 
mine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio. C. B: 170. Tourn: 2i ' 

(■>. Fetalis integris, albis in flore pleno. Papaver flore pleno, album. 
C. B: 170. Tourn: 238. 

y. Fetalis integris, rubris in simplici flore. Papaver hortense, nigi 
semino, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio. C. B: 170. Tourn: 237 

d. Fetalis integris, rubris in pleno flore. Papaver pleno flore 
nigrum. C. B: 171. Tourn: 238. 

h. Fetalis laciniatis, rubris in simplici flore. 
Fetalis laciniatis, rubris in pleno flore. 

■)]. Fetalis integris, laciniatisque in pleno flore albo. Papaver cri- 
statum, floribus rubris, semine nigro. C. B: 171. Tourn: 237. 

236. PAPAVEE fructu siliqvoso, cylindraceo. Grlaucium flore 
luteo. Tourn: 254. Papaver corniculatum, luteum. C. B: 17. Pa- 
paver corniculatum, majus. Bod: 445. 

237. CEEEUS erectus, altissimus, syranamensis. Her. Par. 
Bat: 116. 

In horto JJlriksdahl. 

§. DIGYNIA. 

238. P^EONIA folio nigricante, splendido, qvte mas. C. B: 323. 
Tourn: 273. Pion. 

239. PiEONTA communis vel foemina. C. B: 323. Tourn: 274. 

240. PjEONIA foemina, flore pleno, rubro, majore. C. B: 324. 
Tourn: 274. 

Quamquam Botanici Pceoniam in marem et foeminam distingvunt, 
ea tamen sexum separatum non prcebet, 

241. POTEEIUM. Sangvisorba minor, montana, lams, ldrsuta. 
Bupp: 58. Pimpinella Sangvisorba, minor, birsuta. C. B: 160. Tourn: 
157. Moris: 111. p. 263. f. 8. t. 18. f. 1. Pimpinella 8. Paul: 107. 

234. Papaver Ehoeas L: Spec. PI. I. 507, II. 726: H. 136.5. 235. P. 
sonmifemm L: Spec. PL I. 508, II. 726; H. 135. 236. Chelidonium Glau- 
cium L: Spec. PL I. 506, II. 724; H. 137. 2. 237. Cactus hexagomis L: 
Spec. PL I. 466, II. 667; H. 119. 4. 238—240. Pfeonia officinalis L. 
Spec. PL 530, II. 747; H. 149. 241. Poteriiim Sanguisorba L: Spec. PL I. 
994, II. 1411; H. 288. 1. CAB.OLI LINNjBI HORTUS UPLANDICUS. III. 241 

§. TRIGYNIA. 

242. RESEDA foliis integris. Luteola. Dill: 92. Luteola herba, 
Salicis folio. C. B: 100. Town: 423. 

243. EESEDA foliis pennatim divisis. Reseda foliis Calcitrapae, 
flore albo. Town: 423. 

244. ACONITUM coeruleum s. Napellus I. C. B: 183. Town: 
425. Moris: III. p. 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus flore coeruleo. 
Bupp: 276. Napellus. 8. Paul: 88. Stormliatar. 

245. ACONITUM salutiferum s. Anthora. C. B: 184. Town: 
425. Napellus flore luteo. Bupp: 275. 

246. ACONITUM s. Napellus primus, flore ex coeruleo et albo 
variegato. C. B: 183. Tourn: 425. 

247. ACONITUM lycoctonum, albis pallidisve floribus. C. B: 183. 
Aconitum 17 Matthioli. Tabern: II. 292. 

Medelpadise sylvis communis est. 

248. DELPHINIUM caule erecto. Riddarsporrar. Variationes 
seqventes prfebet. 

a. Delphinium bortense, flore majori et simplici coeruleo pur- 
purea Tourn: 427. Consolida regalis, bortensis, flore majori et sim- 
plici. G. B: 142. 

fi. Delph: hort: fl: maj: et simpl: albo. T: 427. 

•/. Celpb. hort,. fl: maj: et simpl. purpureo. T: 427. 

d. Delph. hort. fl: maj: et multiplici purpureo. T: 427. 

s. Delph: hort: fl: maj: et multipl: albo. T: 427. 

£. Delph: elatius flore incarnato. T: 427. 

§. PENTAGYNIA. 

249. AQUILEGIA. Bod: 181. 

a. Melisolenis instructa fl: alio, vel incarnato. Aquilegia flore 
albo, simplici. Town: 428. Aquilegia bortensis, simplex, fl. incarnato. 
€. B: 144. Town: 428. 242. Eeseda Luteola L: Spec. PL I. 448, II. 643. 243. E, alba L: 
Spec. PL I. 449, II. 645; H. 149. 244. Aconitum Napellus L. Spec. PL 
I. 532, II. 751. 245. A. Anthora L: Spec. PL I. 532, II. 751; H. 152. 3. 
246.? A. variegatum L: Spec. PL I. 532, II. 750; H. 151. 247. A. lycoc- 
tonum L: Spec. PL I. 532, II. 750. 248. Delphinium Ajacis L: Spec. PL 
I. 531, II. 748; H. Ups. 150. 1. Jfr. Hort. Cliff. 213. 249. Aqvilegia vul- 
garis L: Spec. PL I. 523, II. 752; II. 152. 242 CAR.0LI L1NNJEI HOETCS CPLANDICUS. III. 

(i. MeMsolenis destituta flore simpliei vcl pleno. Aquilegia stel- 
laris, flore violaceo. C. B: 145. Tourn: 429. Aqiiilegia flore rose 
multiplici. G. B: 145. Town: 429. 

250. FICOIDES afra, erectior, folio Calendulas, flore aureo. Bot 
I. 290. 

In Horto Ulriksdahl. 

251. SPIBJEA foliis oblongis, serratis*. Spiraea Salicis folic 
Tourn: 618. Frutex spicatus, foliis salignis, serratis. C. B: 475. 

252. SPIRAEA foliis rotnndis, integris*. Spirsea Hyperici folic 
Tourn: 618. 

Pruno sylvestri affinis canadensis. C. B: 517. desc. Pluck Phyt 
CCXYIII. 5. fig. opt. 

E.vemp: Ascyrum. 

§. OCTOGYNIA. 

253. FLAMMULA. Bupp: 61. Bod: 400. Clematis s. Flammula 
repens. G. B: 300. Tourn: 294. 

.§. POLYGYRIA. 

254. CLEMATIS eoerulea, ereeta. C. B: 300. Town: 294. Cle- 
matis pannonica, flore coeruleo. J. B: II. 129. Flammula pannonica, 
ereeta, folio Yincetoxici, flore amplo. Bupp: 62. 

255. VITICELLA. Bill. Nov. pi, gen: 165. Clematis purpurea, 
repens. G. B: 300. Tourn: 294. Clematis altera. Mntth: (317 

256. HEPATICA. Dill nov. pi gen: 108. 
Fl. pleno. 

a. Hepatica flore pleno, coeruleo. Bupp: 146. Ranunculus tri- 
dentalis, vermis, flore pleno, coeruleo. Toivrn: 287. Trifolium hepati- 
cum, flore pleno. G. B: 330. 

[i. Hepatica flore pleno, purpureo. Bupp: 146. Ranunculus tri- 
dentatus, vermis, flore pleno, purpureo. Tourn: 287. 

y. Hepatica flore pleno, albo. 250.? Mesembryanthemum bicolor L: Spec. PI. I. 485; M. bioolorum 
L: Spec. PI. II. 695. 251. Spiraea salicifolia L: Spec. PL I. 489. II. 700; 
H. 131. 1. 252. S. hypericifolia L: Spec. PL I. 489, II. 701; H. 131. 2. 
253. Clematis Flammula L: Spec. PL I. 544, II. 766. 254. C. integrifolia 
L: Spec. PL I. 544, II. 767; H. 156. 255. C. Viticella L: Spec. PL I. 543, 
II. 765. 256. Anemone Hepatica L: Spec. PL I. 538, II. 758; Hepatica 
Hort. Ups. 155. CAROLI LIN3SLEI HORTUS TJPLAXDICUS. III. 243 

257. ADONIS petalis subrotimdis, concavis. Adonis hortensis, 
flore minore, atrorubente. C. B: 178. Adonis. Bod: 260. 

Ranunculus arvensis, foliis Chamsemeli, flore minore, atrorubente. 
Town: 291. 

258. ADONIS petalis oblongis, planis. Adonis montanus, peren- 
nis, flore amplo, luteo. Bupp: 144. Adonis Hellebori radice, Buph- 
tlialmi flore. Bocrli: I. 15. Adonis prcecox, perennis, flore lnteo, ca- 
lyce piano. Moris: III. p. 2(3. f. 6. t. 9. £ 1. Banmiculus foenicu- 
laeeis foliis, Hellebori nigri radice. Town: 291. Helleborus niger, 
tenuifolius, Buphthalmi flore. G. B: 186. Helleborus Hippocratis. 
Tabern: II. 398. 

259. RANUNCULUS seminibus planis, ecliinatis. Ranunculus 
arvensis, echinatus. C. B: 179. Town: 289. Moris: II. p. 440. s. 4. 
t. 29. f. 23. 

260. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno. C. B: 179. 
Tourn: 290. Ranunculus erectus, hortensis, flore pleno. Besl. Yarn. 
fol. 14. 

261. RANUNCULUS dulcis, flore pleno. C. B: 179. Tourn: 290. 

262. HELLEBORUS uniflorus, foliis peltatis. Helleborus niger, 
tnberosus, Ranunculi folio, flore luteo. Tourn: 272. Helleborus ranun- 
cnloides prrecox, tuberosus, flore luteo. Moris: III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. 
Helleboroides hyemalis. Boerh: I. 297. Aconitum. Bupp: 249. Aco- 
nitum unifolium, luteum, bulbosum. G. B: 183. 

263. HELLEBORUS floribus e radice eniergentibus, foliis digi- 
talis. Helleborus niger, angustioribus foliis. Tourn: 272. Helleborus 
niger, flore roseo. G. B: 185. 

264. HELLEBORUS floribus e caulibus prodeuntibus, foliis cligi- 
tatis. Helleborus niger, hortensis, flore viridi. C. B: 185. 

Helleborus niger, sylvestris, ramosus, latiore folio, deciduo. Moris: 
III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 3. Veratrum nigrum, secundum. 8. Paul: 10. 
Swart prustrot. 

265. ROSA maxima, multiplex*. Tourn: 637. Rosa hollandica, 
rubella, qvibusdam centifolia, spinoso frutice. J. B: II. 37. 257. Adonis annua /? atrorubens L: Spec. PL I. 547; A. autumnalis L: 
Spec. PL II. 771; H. 156. 258. A. vernalis L: Spec. PL I. 547, II. 771. 
259. Ranunculus arvensis L: Spec. PL I. 555, II. 780. 260. R. aoris (j 
L: Spec. PL I. 554, II. 779. 261.? R. amplexioaulis L: Spec. PL I. 549, 
II, 774. 262. Helleborus hyemalis L: Spec. PL I. 557. II. 783; H. 158. 3. 
263. H. foetidus L: Spec. PL I. 558, II. 784. 264. H. viridis L: Spec. 
PL I. 558, II. 784; H. 158. 2. 265.? Rosa centifolia L: Spec. PL I. 491. 
II. 704; H. 132. t. 244 CAR01I LINNJ3I HORTUS UPLANDICU.8. III. 

266. EOSA flore albo, pleno*. Town: 637. 

267. ROSA rubra, multiplex*. C. B: 481. Town: 637. Varietas 
Eosa versicolor. C. B: 481. Town: 637. Eosa semiplena, flore varie-' 
gato. Volch. 

t t, 26 tt S° SA lut6a ' mnlti P lex * C.B.-483. Eosa lutea, flore pleno 
t/. -£>: 11. 48. 

In 7wrfo Carlbergensi. 

269. EOSA punicea* CW: 11. Virg. eel. 5. 

2» ytorfo Jacobino. 

Exemp: Benedicta, Caltha. Classis XIV. DIDYNAMIA. 

§. TETBANDKIA. 

270. SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti. C B- 237 
Town: 180. Salvia major. Bod: 290. 

271. SALVIA coma purpurea, Horminum coma purpureo-vio- 
lacea. Town: 178. Horminum sativum C B- 238 

272. HORMINUM pratense. Bw: irr. mon. I. tab. 36. Sclarea 
pratensis, folns serratis, flore coeruleo. Town: 197. Horminum pra 
tense, foliis serratis. C. B: 238. Moris: III p 393 

273. BETONICA. Bod: 40. Bw: mon. irr. Tillamd: 203 
Flonbus ruins. Betonica purpurea. C. _B: 235 Town?- 903 
Fl. alUs. Betonica alba. C. B: 235. Towra; 203 

274. MOLDAVICA foliis simplicibus, foliis ad exortum petio- 
lorum nullis. l 

Fl: coeruleis. Moldavica Betonicfe folio, fl. coeruleo. Town: 184 
Melissa peregrma, folio oblongo. C. B: 229. Melissa moldavica, Matth: 
550. Cedronella. JKr«. op^ jRupp: 219. Pseudo Melissa, £«»» 
irr. mon: I. tab. 73. 

Fl: albis. Moldavica Betonicee folio, flore albo. Town: 184. t £ , 266 - E - alba fi L: Spec PI. I. 492, II. 705; H. 132. V. 267. E o-allien 

« v ?• Pf tensis L: Spec. PL I. 25, II. 35; H. 10. 2. 278. Beto- 
nica officinalis L: *<*. PZ. I. 573, II. 810; H. 164. 274. Dracocephalum 
moldavica L: Spec. PL I. 595, II. 830; H 166 3 raooeepnaimn C.VROLI LINNJEI HORTUS tPLAXDICUS. III. 245 275. HYSSOPUS foliis oblongis, integris, planis & glabris. 
Fl: coeruleis. Hyssopus officinarum, coerulea, spicata, C. B: 217. 

T urn: 200. 

Fl: albis. Hyssopus vulgaris, alba, G. B: 218. Tourn: 201. 

Fl: rubris. Hyssopus flore rubro. G. B: 217. Tourn: 201. 

Fl: incanus. Vix descripta. Colitur a Patre charissimo, in Smo- 
landia et Steribrohult habitants Flores hitjus minores sunt, quam 
tecedentium, in aliis omnino convennmt. 

276. SATUREJA. Bit. irr. mon, I. tab. 44. Kyndel, Safwer. 
3atureja sativa, Tourn: 197. Satureja sativa, hortensis, s. Cunila 
■ tiva. G. B: 218. 

277. LAVENDULA foliis integris. Lawendel. Lavendula an- 
gostifolia. C. B: 216. Tourn: 198. Lavendula. Matth 29. 

278. LAVENDULA foliis multiiidis. Lavendula folio disseeto. 
C. B: 216. Tourn: 198. 

279. THYMUS vulgaris, folio latiore. Tourn: 196. 

a. Thymus vulg: fol: latiore, flore purpureo. C. B: 219. 

/?. Thymus vulg: fol: latiore fl: albicante. C. B: 219. Timian. 

Marum. Matth: 489. Pseudo-marum. Biv. irr. mon. I. tab. 13. 
Chamsedrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis. Tourn: 205. 
Tragoriganmn latifolium. G. B: 145. 

280. MASTICHINA. Boerh: I. 156. Marum. Biv. irr. mon. 
I. tab. 40. Marum vulgare s. Clinopodium. Bod: 270. 

Sampsucus s. Marum Mastichen redolens. G. B: 224. Thymbra 
hispanica, Majoranse folio. Tourn: 197. 

281. MENTHA spicata, foliis rotundis, crispis. Mentha crispa, 
Biv. irr. mon. I. tab. 50. Mentha rotundifolia, crispa, spicata. G. B: 
227. Tourn: 189. Krusmuntha. 

282. MENTHA spicata, foliis oblongis, subtus hirsutis. Mentha 
sylvestris, rotundiore folio. G. B: 227. Tourn: 189. Menthastrum fo- 
lio rugoso, spontaneum, flore spicato, odore gravi. J. B: III. 219. 

283. MENTHA verticillata, glabra, ad summum apicem usqve 
flosculos emittens. Mentha palustris, spicata, Biv. irr. mon. I. tab. 49. 
Mentha rotundifolia, palustris, s. aqvatica major. G. B: 227. Tourn: 182. 

275. Hyssopus officinalis L: Spec. PL I. 569, II. 798; H. 162. 276. Satu- 
reja hortensis L: Spec. PL I. 568, II. 795; H. 161. 1, 277. Lavandula Spica 
L: Spec. PI. I. 572, II. 800; H. 162. 1. 278. L. multifida L: Spec. PL 
I. 572, II. 800; H. 162. 2. 279. Thymus vulgaris /J L: Spec. PL I. 591, 
n. 825; H. 160. 1. 280. T. Mastichina L: Spec. PL II. 827; H. 160. 
2sl. M. crispa L: Spec. PL I. 576, II. 805; H. 168. 1. 282. M. spicata 
/ rotundifolia L: Spec. PL I. 576; M. rotundifolia L: Spec. PL II. 805. 
2s3. M. aqvatica L: Spec. PL I. 576, II. 805. 246 CAllOLI LINN.EI HOHTUS UPLANDICUS. III. 

284. MENTHA verticillata, foliis ovalibus, integris. Mentha 
aquatica s. Ptilegium vulgare. Town: 187. Pulegium. Biv. irr. mon. 
I. tab. 23. 

Pulegium latifolium. C. B: 222. 

285. MELISSA liortensis. C. B: 229. Town: 193. Melissa. 
Fir. irr. mon. I. tab. 45. Hiartans frogd. 

286. OCYMUM vulgatius. C. B: 22(3. Town: 204. Ocymum 
magnum. Tabern: II. 55. Basilika. 

287. OCYMUM minimum. G. B: 226. Ocymum minimum, caryo- 
pkyllatum. Besl. cost: ord: 7. f. 10. f. 3. 

In Horto Golnitziano. 

288. MAJORANA vulgaris. C. B: 224. Toum: 199. Majorana. 
Bit: irr. mon. I. tab. 58. Amaracus. Matth: 487. Mairam. 

298. SCORDIUM. G. B: 247. Knaut: 88. Cnamsedrys palustris, 
canescens, s. Scordium officinarum. Town: 205. 

290. ROSMARINUS liortensis, angustiore folio. C. B: 217. Town: 
195. Rosmarinus. Biv. irr. mon. I. tab. 39. Rosmarinum corona- 
rium. Matth: 524. 

291. CHAM^EPITHYS foliis trifidis. ChamiBpitliys iutea, vul- 
garis, s. folio trifido. G. B: 249. Town: 208. Chauicepithys. Biv. 
irr. mon. I. tab. 14. Clianifepithys prima. Bod: 46. 

Exemp: Labiata: omnes Toumefortii. 

DIDYNAMIA TETRANDRIA. 

292. VERBENA communis, coeruleo flore. G. B: 269. Toum: 
200. Verbena. Matth: 667. 

293. DIGITALIS. 

a. Flor. purpureis: Digitalis purpurea, folio aspero. G. B: 243. 
Digitalis purpurea. Bod: 169. Toum: 165. 

/>'. Flor. albis: Digitalis flore magno, candido. Toum: 165. Digi- 
talis aspera, flore candido. G B: 244. 

294. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, irregulariter ser- 
ratis, petiolis communibus ab alis egredientibus. Scrophularia flore 

284. M. Pulegium L: Spec. PL I. 577, II. 807. 285. Melissa offici- 
nalis L: Spec. PI. I. 592, II. 827; H. 163. 286. Ocimum Basilicum L: Spec. 
PL I. 597, II. 833; 11. 168. 287. O. minimum L: Spec. PI. I. 597, II. 833; 
H. 169. 288. Origanum Majorana L: Spec. PL I. 590, II. 825; H. 161. 
289. Teucrium Scordium L: Spec. PL I. 565, II. 790. 290. Rosmarinus 
officinalis L: Spec. PL I. 23, II. 33; H. 11. 291. Teucrium Chanicepitvs L: 

I. 562, II. 787; H. 160. 4. 292. Verbena officinalis L: Spec. PL I. 20, 

II. 29. 293. Digitalis purpurea L: Spec. PL I. 621, II. 866; H. 178. 1. 
294. Scrophularia vernalis L: Spec. PL I. 620, II. 864; H. 177. 2. CAKOLI LINNyEI HORTDS UPLANDICUS. III. 247 

luteo. G. B: 236. Prod: 112. Bit), irr. man. Town: 166. Scrophu- 
laria annua, folio Lamii, flore luteo. Moris: II. p. 486. s. 5. t. 8. f. 2. 

295. ANTIRRHINUM calcari destitutum, foliis lanceolatis, spi- 
catum. Kalfnos. AntirrMnum flore albo, oris luteis. Town: 168. 
Antirrhinum niajus alteruni, folio longiore. C. B: 212. 

296. ANTIRRHINUM calcaratum, ramosum, foliis oblongis, flo- 
rem ex alis demittens. Antirrhinum arvense minus. C. B: 212. Li- 
naria pumila. vulgatior, arvensis. Town: 169. 

197. ACANTHUS foliis spinis destitutis. Acanthus sativus 
^mollis Virgilii. C. B: 328. Acanthus sativus. Bod: 707. Acanthus 
Isevis. Besl, cest. ord: II. fol. 2. f. 3. 

In Horto Carlbergensi . 

298. ECBOLIUM frutescens, labio petali superiori inflexo*. Ecbo- 
lium. Biv. num. irr. 129. Ecbolium s. Adhatoda Zeylanensium. Pluck, 
Phyth: CLXXIII. 3. fig. Adhatoda Zeylanensium. H. L. B: 643. 
Toiwn: 175. Dictamno forte affinis indica, arborescens, Lauri ameri- 
canse foliis s. Ecbolium Zeylanensium foliis Laurinis. Brcyn. cent: 41. 
Escemp: Dodartia, Dortmanna.. Pedioularis, Odontites, Crista, Melam- 
pyrum, Euphrasia, Chelene, Sqvamaria. Chassis XV. TETRADYNAMIA. 

§. HEXANDEIA. 

299. NASTURTIUM erectum, foliis multifidis. 

a. Plains: Nasturtium hortense Tulgatum. C. B: 103. Town: 213. 
Nasturtium. Matth: 394. Krasse. 

(i. Crispis: Nasturtium hortense crispum. C. B: 104. Town: 

300. THLASPIDIUM foliis Iberidis. Bupp: 259. Thlaspidium 
creticum qvibusdam, flore rubente. Tourn: 213. Thlaspidium umbel- 
latum, creticum, Iberidis folio. C. B: 106. Thlaspi YI. Matth: 395. 
Draba s. Arabis aut Thlaspi Candise. Bod: 713. 

Hanc humanitati S. S. Thcol. Boct. 01, Celsii debeo, qvi ob summum 
favorem, qvo memet amplexus fnit, plures alias contribitit. 295. Antirhinum majus L: Spec. PI. I. 617, II. 859; H. 175. 8. 
296. A. minus L: Spec. PL I. 617, II. 852. 297. Acanthus mollis L: Spec. 
PL I. 639, II. 891; H. 181. 298. Justioia Adhatoda L: Spec. PL I. 15, 
II. 20; H. 7. 299. Lepidium sativum L: Spec. PL I. 644, II. 899; H. 183. 1. 
300. Iberis umbellata L: Spec. PL I. 649, II. 906; H. 184. 2. 248 CAROLI LINN.EI HORTUS TO1ANDICUS. III. 

301. COCHLEARIA. Bod: 583. S. Paul: 206. Coclilearia folio 
snbrotimdo. C. B: 110. Town: 215. Cochlearia major batavica, subro- 
tundo folio. Moris: II. p. 308. s. 3. t. 20. f. 1. 

302. ARMORACIA. Bivin apud Bupp. 77. Cochlearia folio 
cubitali. Town: 215. Rapbanus rustieanus. C. B: 96. Raphanus 
vulgaris et rusticamis. Matth: 333. Pepparrot. 

303. LEPIDIUM foliis ovato acnmniatis, serratis, glabris. Lepi- 
dium latifolium. C. B: 97. Town: 216. Lepidium. Fuchs: 484. 
Bittersaltza. 

304. ERUCA maxima, canadensis. Cor nut: 15. Moris: II. 230. 
Herba doria. Bod: 141. quoad figurant tantum. 

305. BRASSICA capitata, alba. C. B: 111. Town: 219. Bras- 
sica capitata, albida. Bod: 612. Brassica capitata. Matth: 345. Hwit 
bufwud kahl. 

306. BRASSICA alba vel viridis. C. B: 111. Brassica vulgaris, 
sativa. Bod: 610. 

307. BRASSICA capitata rubra. C. B: 111. Bod: 610. 

308. BRASSICA sabauda, rugosa. J. B: II. 828. Brassica alba, 
crispa. C. B: 111. Brassica sabauda. Bod: 613. 

309. BRASSICA cauliflora. C. B: 111. Town: 219. Bod: 613. 
Brassica multiflora. J. B: II. 828. Blomkahl. 

310. BRASSICA radice Napi, s. non caulescens. Bmpp: alt. 59. 
Napobrassica. G. B: 111. Prod: 54. Rotkabl. 

311. BRASSICA caule rapum gerens. Bod: 625. [ed. 1616]. 
Brassica gongyloides. C. B: 111. 

312. BRASSICA nmbriata. C. B: 112. Brassica topbosa. Ta- 
bern. icon. 401. 

Quod autem has Brassica; diver see sunt species, vix credere possum, 
eultura enim multas difformauit. Ex liisce omnibus Brassica gongylodes 
nostris in hortis rarissima est. 301. Cochlearia officinalis L: Spec. PL I. 647, II. 903. 302. C. Armo- 
racia L: Spec. PL I. 648, II. 904. 303. Lepidium latifolium L: 644, II. 899. 
304.? Brassica Eruca L: Spec. PL I. 667, II. 932; H. 190. 5. 

305. Brassica oleracea 8 capitata L: Spec. PL I. 667, II, 932; H. 189. 1. d 

306. » » [i viridis » » » » » » » 189. (3. 

307. » » y rubra » s » » » » » 189. 1. /. 

308. » » £ sabauda » » » » » » » 189. 1. s. 

309. » » i botrytis » » » » » » » 189. 1.-&. 

310. » » x Napobrassica » » » » » » » 189. 1. i. 

311. » » X gongylodes » » » » » » « 189. 1. x. 

312. » » 9- sabellica » » » » » » » 189. 1. £, CABOLI LIXN^I HOETUS L'PLANDICUS. III. 249 

313. NAPUS sativa, radice alba. C. B: 95. Tourn: 229. Napus. 
Bod: 663. Matth: 331. 

314. PAPA sativa rotunda, radice Candida. C. B: 89. Tourn: 228. 
Papa sativa, oblonga, s. foemina. C. B: 90. Pofwa. 

315. EAPHANUS radice terra abscondita. 

a. Glabra flor. pwrpwrascentibus. Paphanus major vel orbicula- 
ris, rotundus. C. B: 96. Tourn: 209. Paphanus I. Matth: 332. 
Paphanus sen Padicula sativa. Bod: 665. 

($. Glabra fl. albis. Paphanus major vel orbicularis, flor. candidis. 
C. B. Tourn. Manads Patticka. 

y. Bugosa. Paphanus niger. (J. B: 95. Tourn: 229. Winter - 
ratticka. 

316. PAPHANUS radice supra terrain conspicua. Paphanus 
niger, oblongus. C. B: 96. Tourn: 229. Paphanus II. Matth: 332. 
Padicula sativa, minor. Bod: 655. Radijs. 

317. HESPEPIS caule villoso. Hesperis montana, pallida, odo- 
ratissima. C. B: 202. Tourn: 222. Witsioe. 

318. HESPEPIS caule glabro. 

a. Flor. purpurascentibus. Hesperis hortensis. C. B: 202. He- 
speris hortensis, flor. purpureo. Tourn: 222. Moris: II. p. 251. s. 3. 
t. 10. f. 1. 

(i. Flor. albis simplicibus. Hesperis hortensis, fl. candido. Tourn: 
222. Viola hyemalis, fl: albo. Tabern: II. 25. 

/. Flor. albis plenis. Hesperis hortensis, flore pleno, albo. Tourn: 

319. LEUCOJUM foliis acutis. 

a. Leucojum luteum vulgare. C. B: 202. Tourn: 221. Keiri 
luteum vulgare. Bupp: 70. Leucojum aureum. Matth: 575. 
(i. Leucojum luteum, fl. pleno, majus. Tourn: 222. 
y. Leucojum luteum, fl. pleno, minus. Tourn: 

320. LEUCOJUM foliis obtusis. 

a. Leucojum purpureum vel rubrum. C. B: 200. Tourn: 220. 

(i. Leucojum incanum, majus, multiplex fl. purpureo. Tourn: 221. 

y. Leucojum incanum, majus (: flore albo :). C. B: 200. 

d\ Leucojum mean: majus, multiplex, flore albo. C. B: 200. 313. Brassica Napus jj L: Spec. PL I. 666, II. 931; H. 190. 4. 

311. B. Rapa L: Spec. PL I. 666, II. 931; H. 190i 3. 315—316. Rapha- 

as sativus L: Spec. PL I. 669, II. 935; H. 188. 317. Hesperis tristis L: 

tec. PL I. 663, II. 927; H. 187. 1. 318. H. matronalis L: Spec. PL 

I. 663, II. 927; H. 188. 2. 319. Cheiranthus Cheiri L: Spec. PL I. 661, 

II. 924; H. 187. 2. 320. C. incanus L: Spec. PL I. 662, II. 924; H. 187. 1. 250 CAROLI LINNJEI HOKTUS OPLANDICUS. III. 

6. Leucojum incanum, majus, coccineum. Moris: II. 250. 
Lencojum incan: maj: coccineum, multiplex. Moris: L §. OCTANDRIA. 

321. THYMELiEA Lauri folio sempervirens*. Toum:5®5. Lau- 
reola sempervirens, flore viridi, qvibusdam Laureola mas. C. B: 462. 
Laureola sempervirens, flore luteo. J. B: I. 564. Laureola. Bod: 365. 

In Horto Piperiano. Classis XVI. POLYDYNAMIA. 

§. PENTADYNAMIA, DECANDBIA. 

322. OXYTEIPHYLLUM ramosum. Oxys lutea. Toum: 88. 
Oxys flor. luteis. Tahern: II. 227. Trifolium acetosum, corniculatum. 
C. B: 330. Trifolium acetosum, cornicul: luteum, minus, repens et 
etiam procumbens. Moris: II. p. 183. s. 2. t. 7. f. 2. Classis XVII. MONODELPHIA. 

323. MALVA mauritanica. Bupp: 13. Malva folio Ficus. Prod: 
137. Altera, C. B: 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus 
nigricante & aspero. Toum: 98. Kattost. 

324. MALVA foliis inferioribus sinuatis, superioribus ad petiolum 
usq. multifldis. 

a. Flor: cdbis. Alcea vulgaris major, fl. candidiore, C. B: 316. 
Toum: 97. 

/?. Flor: rubris. Alcea vulg. maj. fl. ex rubro roseo. C. B: 
Toum: 

325. MALVA margine foliorum crispo et undulato. Malva fo- 
liis crispis. C. B: 315. Toum: 95. Malva crispa. Bod: 642. Best 
test: 6. f. 9. 321. Daphne Laureola L: Spec. PL I. 357, II. 510; H. 94. 322. Oxalis 
cornieulata L: Spec, PL I. 435, II. 623; H. 116. 323. Malva mauritiana p 
L: Spec. PL I, 689, II. 970; H. 200. 3. 324. M. mosohata L: Spec. PL 
I. 690, II. 971; H. 202. 325. M. verticillata /? crispa L: Spec. PL I. 689, 
M crispa Spec. PL II. H. 200. 2. CABOLI LINNvEI HORTUS DPLANDICUS. III. 251 

326. ALTHiEA Dioscoridis. Breyn: Prod. II. 12. Althaea Dio- 
scoridis et Plinii. C. B: 315. Town: 97. Althaea. Matth: 600. 
Althgea Ibiscus. Bod: 614. 

327. ALCEA. Malva major. Matth: 339. Stackroser. 

a. Floribus simplicibus carneis, 1. purpureis, I. luteis, I. albis. 

a. Malva rosea, folio subrotundo, fl. dilutius rubescente. C. B: 
315. Tourn: 94. 

b. Malva rosea, fol: subrot: fl: ex rnbro nigricante. T. 

c. Malva ros: fol: subrot: fl: simplici, luteo. T. 

d. Malva ros: fol: subrot: fl: candido. T. 

/?. Fl. plenis carneis, J. purpureis, I. luteis, J. albis. 

e. Malva ros: fol: subrot: fl: pleno, iuearnato. T. 

f. Malva ros: fol: subrot: fl: pleno, nigricante. T. 

g. Malva fol: pleno et subluteo. T. 
h. Malva fl: pleno, albo. T. 

328. KETMIA Syrorum qvibusdam*. C. B: 316. Tourn: 98. 
Alcea arborescens syriaca, G. B: 316. Alcea arborescens glabra, 
Ketmia dicta. J. B: II. 957. 

329. IBISCUS *. Malva arborea, veneta dicta, parvo flore. C. B: 
315. Althsea maritima, veneta. Tourn: 97. 

330. BAMMIA. Eirin. apud Bupp: 38. Ketmia vesicaria, vul- 
garis. Tourn: 101. Alcea vesicaria. C. B: 317. Bod: 646. Hype- 
clioum. Matth: 673. Classis. XVIII. DIDELPHIA. 

g. AEQVALIS. 

331. FUMARIA caule simplici, coma laciniata. Fumaiia bul- 
losa, radice solida, calcari et folio cristato. J. B: III. 205. Fumaria 
bulbosa, radice non cava, major. C. B: 144. Tourn: 214. 

332. FUMARIA caule simplici, coma integra. 

a. Fl. rubris. Fumaria bulbosa, radice cava, major (: CI?: 143:), 
fl. rubro, dilutiore. Tourn: 422. Fumaria bulbosa. Tilland: 52. Fuma- 326. Altheea officinalis L: Spec. PL I. 686, II. 966; H. 204. 327. Alcea 
licifolia L: Spec. PL I. 687, II. 967: H. 204. 2. 328. Hibiscus svriacus 
L: Spec. PL I. 695, II. 978; H. 205. 3. 329. Lavatera arborea L;' Spec. 
PL I. 690, II. 972; H. 202. 1. 330. Hibiscus Trionum L: Spec. PL I. 697, 
II. 981; H. 206. 6. 331. Fumaria bulbosa -/ solida L: Spec. PL I. 699, 
II. 983. 332. F. bulbosa a cava L: Spec. PL I. 699, II. 983. 

C. Linncei Uvgdomsskrifter. 18 252 CAROM LINNjEI IIOHTUS UPIANDICUS. III. ria altera. Matth: 722. Pseudo-fnmaria. Bivin: tetr. irr. II. tab. 198. 

Split radice rotunda, cava. Ruin, apud Bupp. 257. 

/3. Fl. albis. Fumaria bulb: rad: cava, maj: fl: albo. C. B: Town: 
Has duas varietates in Scania sponte nascentes vidi. 

§. IN^iQVALIS. 

33.3. LUPINUS caule in ramos subdiviso. Lupinus sativus, fl. 

albo. C. B: 347. Town: 392. Lupinus fl. albo. Bivin. tetr. irr. II. 

tab. 150. Lupinus. Matth: 328. Tilland: 90. Lupiner. 

334. LUPINUS caule erecto ramos emittente. 

a. Fl. coeruleis. Lupinus angustifolius, coeruleus, elatior. 
Town: 392. 

/?. Fl: luteis. Lupinus sylvestris, fl. luteo. C. B: 348. Town: 
392. Lupinus fl. luteo. Bivin. tetr. irr: II. tab. 151. 

335. FABA. 

a. Major seminibus albis I. rubris. Faba flore candido, lituris 
nigris conspicuo. C. B: 338. Tourn: 391. Faba major. Bivin. tetr. 
irr: II. tab. 148. Faba fructu ex purpura nigrescente. Tourn: 392. 

ji. Minor seminibus albis I. rubris. Faba rotunda, oblonga s. 
cylindracea, minor s. eqvina alba. Tourn: 392. Faba minor s. eqvina. 
C. B: 338. Faba rot: obi: s. cyl: min. s. eqv: nigra. Tourn: 393 

336. PHASEOLUS convolvers. 

a. Seminibus albis. Phaseolus vulgaris. Tourn: 412. Phaseolus. 
Biv. irr. tetr: II. tab. 155. Smilax bortensis s. Phaseolus maior 
C. B: 339. 

(■>. Seminibus albis, nigris lituris incfe.Pliaseolus vulgaris, fructu 
albo, nigris venis et lituris destincto. Tourn: 412. Phaseolus vulga- 
ris, fructu ex rubro et nigro variegato. Tourn: 412. 

337. PHASEOLUS non scandens. Phaseolus puniceo flore. Town: 
414. Phaseolus indicus, fl. coccineo s. puniceo. Moris: II. p. 69 s 2 
t. 5. f. 4. 

338. CICEE Brunf. 

a. Flor albis: Cicer sativum, flore eandido. C'.l?.- 347. Town: 389. 
ji. Fl. rubris: Cicer sativum, semine rufo. G. B: Tourn: Cicer 
rubrum. Tilland: 105. 333. Lupinus albus L: Spec. PL I. 721, II. 1015; H. 209. 1. 334. L. an- 
gustifolius L: Spec. PL I. 721, II. 1015. 335. Vicia Faba L: Spec. PL 

I. 737, II. 1039; H. 218. 1. 336. Phaseolus vulgaris L: Spec. PL I, 723, 

II. 1016; H. 213. 1. 337. P. cocoineus L: Spec. PL I. 724. Ph. vulgaris 
ft coccineus Spec. PL II. 1016; H. 213. 3. 338. Cicer arietinum L : Spec. 
PL I. 738, II. 1040; H. 224. 1. CAROLI IINN^EI HORTUS TJPLANDICTJS, III. 253 

339. PISUM. 

a. Pisum cortice eduli. Town: 394. Pisa sine cortice duriore.. 
G B: 243. Pisa leptoloba, gvse simul cum folliculis comeduntur 
Yolck: 335. 

(i. Pisum hortense, fructu nigra linea maculato. Town. 

■/. Pisum hortense fructu siliqva maxima. Town. 

()'. Pisum hortense majus, flore fructuq. variegate G. B. Town. 

t. Pisum arvense, fructu viridi. C. B. Town. 

T. Pisum arvense, fructu albo. Town. 

340. LATHYRUS geminifolius, petiolo ex alis bifloro. Lathyrus 
siculus. Bivin. apud Bupp: 251. 

341. LATHYRUS geminifolius, petiolo ex alis multifloro, foliis 
ovatis. Lathyrus arvensis, repens, tuberosus. C: B: 334. Tourn: 395. 
Lathyrus arvensis. Biv. irr. tetr. II. tab. 167. Lathyrus arvensis, 
radice tuberosa, repente. Moris: II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. Pseudo- 
Apios. Matth: 785. 

342. LATHYRUS foliis altera atim pennatis, petiolo ex unifloro. 
Clymenum hispanicum, fl. vario, siliqva plana. Town: 396. 

343. PALCATA frutescens*. Falcata incana. Biv. irr. tetr: 
II. tab. 210. Bill: n. pi g: 130. Medica trifoliata, frutescens, incana. 
Tourn: 412. Cytisus incanus, siliqvis falcatis. G. B: 389. Cytisus 
ut existimatur. IJod: 559. 

_ 344. LABURNUM*. Biv. irr. tetr: II. 187. Cytisus alpinus, 
latifolius, flore racemoso, pendulo. Tourn: 648. Anagallis non foetida, 
major 1. alpina. C. B: 391. 

345. SILIQVASTRUM*. Tourn: 646. Siliqva sylvestris rotun- 
difolia. C. B: 402. Arbor judge. Bod: 786. 

In Horto TJlriksdaM. 

346. HEDYSARUM, clypeatum, flore svaviter rubente. Tourn: 
405. Hedysarum. Bivin. irr. tetr. II. tab. 223. Onobrychis semine 
clypeato, aspero, major. C. B: 350. Onobrychis major, perennis, 
siliculis articulatis, asperis, clypeatis, recta junctis, fl. ruberrimo. 
Moris: II. p. 129. s. 2. t. 2. f. 4. 339. Pisum sativum L: Spec. PI. I. 727, II. 1026; H. 215. 1. 340. Lathy- 
rus odoratus a siculus L: Spec. PL I. 732, II. 1033; H. 216. 1. 341. L. tu- 
berosus L: Spec, PI. I. 732, II. 1033; H. 216. 1. 342. L. Clymenum L: 
Spec. PL I. 732, II. 1032; H. 217. 6. 343. Medicago arborea L: Spec. 
PL I. 778, II. 1096; H. 230. 5. 344. Cytisus Laburnum L: Spec. PL I. 739, 
II. 1041; H. 210. 345. Cercis Siliqvastrum L: Spec. PL I. 374, II. 534; 
H. 99. 1. 346. Hedysarum coronarium L: Spec PL 1. 750, II. 1058- 
H. 231. 1. 254 CAROLI LINNiBI HOETUS UPLANDICUS. III. 

347. TETRAGONOLOBUS. Knaut: 188. Lotus tetragonolobus, 
fl. ruberrimo. Biv. tetr. irr: II. tab. 205. Lotus ruber, siliqva angu- 
losa. C. B: 332. Town: 403. Lotus siliqvosa, fl: fusco tetragonolobus. 
J. B: II. 358. 

348. GENISTA juncea*. Town: 643. Genista. Mattli: 764. 
Spartium arborescens, seminibus Lentis similibus. C. B: 396. Macro- 
lobion. Benealm: 33. 

349. NEPA*. Baj. Genistella spinosa. Biv. tetr. irr. II. tab.- 
192. Genistella. Tabern: III. 184. Genista. Tabern: ibm. Genista 
Spartium minus, germanicum. Town: 644. Genista spinosa, minor, 
germanica. C. B: 395. 

350. MELILOTUS erecta, floribus in spicis congestis. 

a. Flor albis: Melilotus offieinarum Germanise, fl. albo. C. B: 331. 
Town: 407. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, Candida, major. 
Moris: II. s. 2. t. 16. f. 1. 

ft. Flor luteis: Melilotus offieinarum Germanise. C. B: 331. 
Town: 407. Trifolium odoratum s. Melilotus vulgaris, flore luteo. 
J. B: II. 370. 

351. MELILOTUS erecta, floribus in capitula digestis. Meli- 
lotus major, odorata, violaeea. Moris: II, p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. 
Town: 409. Melilotus coerulea. Bivin. tetr. irr: II. tab. 134. Lotus 
bortensis, odorata. C. B: 331. Lotus sylvestris. Mattli: 724. 

352. FOENUM greecum sativum. C. B: 348. Town: 409. Foe- 
num grsecum. Tilland: 138. Foeno graecum. Mattli: 317. 

353. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris, syl- 
vestris. Town: 416. Moris: II. 107. Glycvrrhyza sylvestris, fl. luteo- 
pallescentibus. C. B: 352. 

354. COLUTHEA*. Bivin. tetr. irr: II. tab. 147. Mattli: 520. 
Bod: 772. Colutea vesicaria. C. B: 396. Town: 649. 

E.remp: Polygala. 347. Lotus tetragonolobus L: Spec. PL I. 773, II. 1089; H. 220. 1. 
348. Spartium junceum L: Spec. PL I. 708, II. 995; H. 208. 1. 349. Ge- 
nista germanica L: Spec. PL I. 710, II. 999. 350. Trifolium Melilotus offi- 
cinalis L: Spec. PL I. 765, II. 1089; Ii. 223. 8. 351. T. Melilotus coe- 
rulea L: Spec. PL I. 764, II. 1077; H. 223. 7. 352. Trigonella Foenum 
graecum L: Spec. PI. I. 777, II. 1095; H. 229. 2. 353. Astragalus glycy- 
phvllos L: Spec. PL I. 758, II. 1067. 354. Colutea arborescens L: Spec. PL 
I. 723, II. 1045; H. 228. 1. CAROLI LIXNJEI HORTTO UPLANDICTS. III. 255 Classis XIX. SYNGENESIA. 

§. CONJTJGIUM PUEUM. 

355. TRAGOPOGOX foliis integris, glabris. 

a. Floribus violaeeis: Tragopogon purpureo-coeruleum, Porri 
folio, qvod Artifi vulgo. G. B: 214,. Town: 477. 

Tragopogon alteram. Matth: 380. Backskiagg. Scorzonera lati- 
folia, sinnata. C. B: 275. Moris: III. 81. Town: 476. 

35(3. PILOSELLA repens, multifiora. Pilosella indica. Cornut: 
309. Pilosella polyclonos, repens, major, n. amplo, anrantiaco. Moris: 
III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Pilosella peregrina, fl. saturate croceo. 
Rupp: 196. Hieracium hortense, nor: atro-purpurascentibus. C. B: 
128. Town: 471. Font: Diss. 89. 

357. LACTUCA sativa. C. B: 122. Town: 473. 
a. Lactuca florescens. Matth: 371. 

(i. Lactuca capitata. C. B. Tourn. Hufwud Laktuk. 
y. Lactuca crispa. C. B. Town. Krus Laktuk. 

358. SOXCHUS paludosus, altissimus, liastato folio. Moris: III. 61. 
Sonchus tricubitalis, folio cuspidate Raj: s. 163. Sonchus asper, ar- 
borescens. C. B: 124. Town: 474. 

359. CICHORIUM sylvestre. Matth: 361. 

a. Fl: coeruleis: Cicliorium sylvestre & ofneinarum. C. B: 125. 
Town: 479. 

[■]. Fl: albis: Cichorram sylvestre, fl. albo. C. B: 235. Tourn. 
Londini sponte in campis copiosissime provennmt. 

360. B. CAEDUUS albis maculis notatus, vulgaris. C. B: 381. 
Tourn: 440. Carduus leucographus. Bod: 710. Silybum albis ma- 
culis notatum, flore purpureo. Vaill. Ac. B. Sc: pag. 219. 

361. CIrTAKIA hortensis, foliis non aculeatis. C. B: 383. Tourn: 
442. Carduus non aculeatus. Matth. 454. Artskockor ofwer jord. 

362. CNICUS sqvamis capitulorum in spinas ramosas productis. 
Cnicus sylvestris liirsutior s. Carduus benedictus. C. B: 378. Tourn: 

355. Tragopogon pomfolium L: Spec. PL I. 789, II. 1110; H. 243. 2. 

356. Hieracium aurantiacum L: Spec. PL I. 801, II. 1126; H. 238. 3. 

357. Lactuca sativa L: Spec. PL 1. 795, II. 1118, H. 242. 358. Soncrms 
palustris L: Spec. PL I. 793, II. 1116; H. 244. 1. 359. Cichorium Intybus 
L: Spec. PL I. 813, II. 1142. 360. Carduus syriacus L: Spec. PL I. 823, 
II. 1153; H. 250. 3. 361. Cynara Scolymus L: Spec. PL I. 827, II. 1159; 
H. 251. 362. Cnicus benedictus L: Spec. PL I. 826; Centurea benedicta 
L: Spec. PL II. 1296; Cnicus Hort. Ups. 250. 256 CAROLI LINN^EI HOETUS UPLANDICUS. III. 

450. Carduus benedictus. Matth: 541. Tillcmd: 28. Carduus luteus 
proeunibens, sudorificus & amarus. Moris: III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. 
Kard-Benedict. 

363. CNICUS erectus, foliis inferioribus laciniatis, superioribus 
integris, serratis. Cnicus pratensis, Acanthi folio, fl: flavescente. Toum: 
450. Carduus pratensis, latifolius. C. B: 376. Cirsium fibrosum, foliis 
latioribus divisis, viridibus, floribus albicantibus. Moris: III. p. 150. 
s. 7. t. 20. f. 20. Cirsium acanthoides pratense, flore ochroleuco. 
Vail: 38. 

364. CARTHAMUS. 

a. Fl. f'ulvo: Carthanms officinarum, fl: croceo. Town: 457. 
Cnicus sativus s. Carthamus officinarum. C. B: 378. Cnicus s. Car- 
tbamus. Bod: 359. Cnicus. Matth: 797. Saflor. 

_ 365. SP1LEROCEPHALIJS perennis. Ecliinopus. Town: 463, 
major, fl: candido, staminibus in medio coeruleis. Ejuscl. Carduus 
splieerocephalus, latifolius, vulgaris. C. B: 381. Carduus spbffiroce- 
pbalus. Bod: 710. 

366. XERANTHEMUM. Xerantbem: fl: simplici, purpureo, ma- 
jor! Town: 499. Stoebe. Rivin apud Bupp: 206. Jacea Oiete folio, 
capitulis simplicibus. C. B: 272. Ptarmica altera. Bod: 698. Elos 
seternitatis. Sort. 

367. CHRYSOCHOME. Bill. n. pi gen: 167. Coma aurea ger- 
manica. Boerh: I. 121. Conyza Linarise folio. Town: 455. Virga 
aurea Linarige folio, floribus congestis et umbellatim dispositis. Moris: 
III. p. 125. Linaria folioso capitulo luteo, major. C. B: 213. 

368. PETASITES major et vulgaris. G. B: 197. Toum: 451. 
Petasites. S. Paul: 104 fig. c. flore. Pestilensort. 

369. ELICHRYSUM perenne, calycibus argenteis. Elichrysum 
americanum latifolium. Toum: 453. Gmaphalium latifolium ameri- 
canum. G. B: 263. Heliclirysum s. Chrysocome repens, foliis deciduis, 
flore externe albo, intus flavescente. Moris: III. p. 88. 

370. _ ELICHRYSUM orientale. C. B: 264. Prod: 123. Town: 453. 
G-napbalium luteum peregrinum, specioso flore. Yolck: 193. 303. C. oleraceus L: Spec. PL I. 826, II. 1156. 364. Carthamus 
tinctorius L: Spec. PL I. 830, II. 1162; fl. 251. 1. 365. Eohinops sphajro- 
cephalus L: Spec. PL I. 814, II. 1314; H. 248. 1. 366. Xeranthemum 
aniiimm L: Spec. PL I. 857, II. 1201; H. 255. 367. Chrvsocoma Linosvris 
L: Spec. PL I. 841, II. 1178. 368. Tussilago Petasites L: Spec. PL I. 866, 
II. 1215. 369. Guaphalium margaritaceum L: Spec. PL I. 850, II. 1198; 
H. 255. 370. G. orientale L: Spec. PL I. 853, II. 1195; H. 256. 3. CAKOLI LIXNJEI HOKTUS UPLAXDICTJS. III. 257 371. SANTOLINA foliis teretibus*. Tourn: 460. Abrotanum 
foemina, foliis teretibus. C. B: 136. Abrotanum foemina. Matth: 468. 

372. TANACETUM foliis pennatis, crispis. Tanacetum fol. 
crispis. C. B: 132. Tourn: 461. Krusig Renfana. 

373. TANACETUM foliis integris, serratis. Tanacetum tor- 
tense, foliis & odore Menthse. Tourn: 461. Balsamita major. Moris: 
III. p. 3. s. 6. t, 1. fig. 1. Boerh: I. 12. 

374. SERRATULA foliis pennatim sectis, feqvaliter serratis. 
Crupina Belgarum. Knaut: 142. Rupp: 173. Iacea annua, foliis lan- 
ceolatis, serratis, purpurascente flore. Tourn: 444. Rhaponticoides 
annua, foliis lanceolatis, serratis, purpurascente flore. Vaill. Ac. R. sc: 
1719. p. 228. Cliondrilla fol. laciniatis; serratis, purpurascente flore. 
C. B: 130. Cliondrilla hispanica, Tabern: I. 469. 

SYNGENESIA IMPURA PER SCORTA SUPERPLUA. §. CONJU- 
GIUM IMPURUM PER SCORTA SUPERFLUA. 

375. JACOBiEA foliis crassis, subtus niveis. Jacobsea maritima. 
G. B: 131. Town: 486. 

376. JACOBiEA africana frutescens, fl: amplo, purpureo, ele- 
gantissimo Senecionis folio. Volck: 225 fig. & descr. 

377. D.ORIA foliis serratis. Solidago sarracenica. Bod: 141. 
Jacobeea alpina, fol. longioribus, serratis. Tourn: 485. Virga aurea 
angustifolia, serrata. C. B: 268. 

378. SOLID AGO foliis integris, floribus homomallis. Virga aurea 
Limonii folio, panicula uno versu disposita. Tourn: 484. Virga aurea 
mexicana. C. B: 153. descr. 

379. AMELLUS foliis lanceolatis scabris, ternis utrinqve crenis 
communiter notatis. Aster atticus coeruleus, vulgaris. C. B: 267. 
Tourn: 481. Pont. Diss: 226. NB. Amellus. Virg: Georg: L. 4. v. 271. 

Est etiam flos pratis, cui nomen Amello fecere Agricola: facilis 
qvcerentibus Herba, namqv. uno ingentem tollit de cespite sylvam, aureus 
ipse, sed in foliis, qvee plurima circumfunduntur, viola- sublucet pur- 
pura nigra. 

371. Santolina Chamaecyparissus L: Spec. PI. I. 842, II. 1179; H. 252. 1. 
372. Tanacetum vulgare (i crispum L: Spec. PI. I. 845, II. 1184. 373. T. Bal- 
samita L: Spec. PI. I. 845, II. 1184; H. 255. 374. Centaurea Crupina L: 
Spec. PL I. 909, II. 1201; H. 255. 375. Othonna maritima L: Spec. PL 
I. 925; Cineraria maritima L: Sj)ec. PL II. 1244; Othonna L: Hort. Ups. 273. 2. 
376. Senecio elegans L: Spec. PL I. 869, II. 1218; H. 260. 2. 377. S. sara- 
cenicus L: Spec. PI. I. 871; S. saracenicus L: Spec. PL II. 1221; H. 260. 1. 
378. Solidago mexicana L: Spec. PL I. 879, II. 1234. 379. Aster Amellus 
L: Spec. PL I. 873, II. 1226. 258 CAROLI LINK.EI HORTUS UPLANDICUS. III. 380. AMELLUS disci floris diametro longitudinem radii bis supe- 
rante. Aster pratensis, autumnalis, Conyzse folio. Toum: 488. Co- 
nyza media, Asteris flore luteo, 1. tertia Dioscoridis. C. B: 265. Conyza 
media Matth. fl. magno, luteo, humidis locis proveniens. J. B: II. 1050. 
Conyza media. Bod: 52. 

381. HELENIUM officinarum. Bupp: 163. Helenium vulgare. 
G. B: 276. Aster omnium maximus, Helenium dictus. Toum: 483. 
Enula campana. Till: 136. Alands-ort. 

382. ASTER perennis, foliis lanceolatis, serotinus. Aster virgi- 
nianus, angustifolius, serotinus, parvo albente flore. Bupp: 168. Aster 
serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore. Toum: 482. 

383. ASTER annuus, foliis inferioribus latioribus, crenis qvibus- 
dam instructis, superioribus v. integris. Aster animus, ramosus, cana- 
densis. Town: 482. Bellis ramosa, umbellifera. Cornut: 193. 

384. CHA1LEMELUM nobile, s. Leucanthemum odoratius. C. B: 
135: Toum: 494. Chamsemelum odoratum. Bod: 259. Sotblomster. 

a. Floribus plenis: Chamremelum nobile, fl. multiplied C. B: 
135. Toum: 494. Chamsemelum romanum, flore multiplici Tab em- 
I. 156. [p. 561. 

385. MATRICARIA vulgaris s. sativa. C. B: 133. Toum: 493. 

386. MATRICARIA latifolia, petalis fistulosis, simplex Moris' 
III. p. 32. s. 6. t. 6. f. 10. 

Varietas antecedents, ni fallor. 

387. BELLIS caule nudo, uniflora. 

u. Non mutata: Bellis sylvestris minor. C. B: 261. Toum: 491. 
Bellis minor. Matth: 593. 
In Scania sponte. 

[3. Flore pleno albo: Bellis hortensis, flore pleno eoq. magno, 
albo. Toum. 

y. Flore pleno incamato: Bellis liort. fl. pleno eoq. magn. incar- 
nate Toum. Bellis hortensis. Bod: p. 265 in ed. 1583. 

d\ Floris radio fistuloso: Bellis hortensis rubra, flore multiplici, 
fistuloso. Toum: 491. 380. Inula dysenterica L: Spec. PL I. 882, II. 1237. 381. I Hele- 
nium L: Spec. PI. I. 881, II. 1236. 382. Aster tradescanti L: Spec. PL 
I. 8/6, II. 1230; H. 262. 2. 383. A. annuus L: Spec. PL I. 875, II. 1229- 
H. 262. 1. 384. Anthemis nobilis L: Spec. PL I. 894, II. 1260. 385—386. Matri- 
caria Parthenium L: Spec. PL I. 890, II. 1255; H. 263. 387. Bellis perennis 
L: Spec. PI I. 886, II. 1248; H. 265. CAROLI LINN.EI HOUTUS UPLANDICUS. III. 259 

388. PTARMICA foliis integris, lanceolatis, serratis. Ptarmica 
vulgaris, folio longo, serrato, fl. albo. Town: 496. Dracunculus pra- 
tensis, serrato folio. G. B: 98. Dracunculus pratensis viridis s. Ptar- 
mica vulgaris, folio serrato. 3Ioris: III. p. 40. s. 6. t. 12. f. 1. 

/)'. Floribus plenis: Ptarmica vulgaris, flore pleno. Town: 496. 
Dracunculus pratensis, fl. pleno. G. B: 98. 

389. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco. Tourn: 492. 
Bellis lutea, foliis profunde incisis, major. G. B: 262. 

Sponte in Scania inter segetes floret. 

390. CHRYSANTHEMUM majus, folio profunde laciniato, magno 
flore. C. B: 144. Tourn: 492. 

a. Chrysanthemum fl. partim luteo, partim candido. C. B. 

[3. Chrysanthemum fl. pleno, partim luteo, partim candido. Tourn. 

391. ABROTANUM mas, angustifolium, majus. C. B: 136. Tourn: 
459. Abrotanum mas. Bod: 21. Abrodd. 

392. CALENDULA. Bod: 254. 

a. Fl simplicibus: Caltha vulgaris fl: pallido. C. B: 275. 
Tourn: 498. 

[■i. Fl. plenis: Caltha polyanthos major. G. B. Tourn. Caltha 
polyanthos maxima. G. B. Tourn. 

-/. Fl. proliferis: Caltha prolifera, minoribus floribus. G.B. Tourn. 
Calendula prolifera. Till: 146. Ringblomma. 

393. TAGrETES caule in ramos subdiviso. 

a. Fl. simplicibus: Tagetes indicus minor, simplici flore, s. Caryo- 
phyllus indicus s. Flos africanus. Tourn: 488. Tanacetum africanum 
s. Flos africanus minor. C. B. 133. Flos africanus. Bod: 254. 

(■}. Fl. plenis: Tagetes indicus minor, multiplicato flore. Tourn. 
Samets blomma. 

394. TAGrETES caule erecto, ramos laterales emittente. 

«. Fl. simplici: Tagetes maximus rectus, flore simplici et luteo- 
pallido. Tourn: 488. Tanacetum s. Flos africanus major, simplici 
flore. G. B. 133. 

(1. Fl. plenis: Tagetes maximus rectus, fl. maximo, multiplicato. 
Tourn. Tanacetum s. Flos africanus major, fl. pleno. G. B: 132. Caryo- 
phyllus indicus major. Matfh: 430. 

388. Achillea Ptarmica L: Spec. PL I. 898, 11. 1266; H. 265. 1. 
3S0. Chrysanthemum segetum L: Spec. PI. I. 889, II. 1254. 390. 0. coro- 
u-ium L: Spec. PI. I. 890, II. 1254; H. 263. 391. Artemisia Abrotanum 
L: Spec. PL I. 845, II. 1185; H. 257. 2. 392. Calendula officinalis L: 
Spec. PL I. 921, II. 1304; H. 274. 1. 393. Tagetes patula L: Spec. PL 
:. 887, II. 1249; H. 267. 1. 394. T. erecta L: Spec. PL I. 887, II. 1249; 
H. 267. 2. 260 CAE.OLI LIKN2EI HORTUS UPLANDICUS. III. 

•/. Floris radio tubidato: Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso. 
Tourn. Tanacetum s. Flos mexicanus, flore fistuloso. G B. 

d'. Flore e flosculis tubulosis pleno: Tagetes indicus flore fistuloso, 
duplieato. Tourn: 489. 

SYNGENESIA IMPURA PER SCORTA FRUSTRANEA. §. CONJU- 
GIUM IRREGULARE FRUSTRANEUM. 

395. CORONA multiflora, nutante flore. Sol amplissimo, nutante 
flore. Bupp: 104. Corona solis II. Tabern. Icon: 762. Tourn: 489. 
Helenium indicum, maximum. C. B: 276. Chrysanthemum indicum, 
annuum, maximum, ramosum, s. Flos solis major ramosus. Moris: 
III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Sohlblomma. 

396. CORONA pumila. Corona solis minor, foemina. Tabern: 
II. 443. Tourn: 489. Helenium indicum, minus. G. B: 277. 

397. CORONA radice tuberosa. Sol altissimus, radice tuberosa, 
■esculenta. Hupp: 155. Corona solis parvo flore, tuberosa radice. 
Tourn: 489. Helianthemum indicum, tuberosum. C. B. 277. Chry- 
santhemum perenne, majus, foliis integris, americanum, tuberosum. 
Moris: III. p. 23. s. 6. t. 6. f. 57. 

Baro admodum heic floret, unicam tantum 1727 mense Novembri 
Londini florentem observari. Artskacker under jorden. 

398. RUDBECKIA foliis divisis. 

a. Laciniis latioribus: Corona solis, foliis amplioribus, laciniatis. 
Tourn: 490. Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis latioribus. Vaill: 
Ac: R: sc: 1720. p. 426. Doronicum americanum, laciniato folio. 
C. B: 514. descr. Chrysanthemum americanum, perenne, foliis divi- 
sis, dilute virentibus, majus. Moris: III. p. 22. s. 6. t. 6. f. 52. 

Rudbeckia est plantce genus flore radiato sive composito ex flosculis 
planis et tubulatis simul. 

Perianthium e gemino ordine foliorum sibi incumbente constat, qvo- 
rum qvisq. sex communiter foliis instruitur, iisq. obtusis. 

Radius 12 plerumqiie flosculis planis, pistiUoque destitutes, embryone 
■abortiente impositis componitur. 

Disci ipsius floscuU tubulati, qvinquefidi, androgyni sunt. 

Semina succedunt flosculis disci, paralele qvadragona, apice Icevi 
margine coronata. 395. Helianthus annuus L: Spec. PL I. 904, II. 1276; H. 268. 1. 
396.? H. multifloms L: Spec, PI, I. 905, II. 1277; H. 268. 2. 397. H. tube- 
rosus L: Spec. PI. I. 905, II. 1277; H. 268. 3. 398. Kudbeckia laoiniata 
L: Spec. PI. I. 906, II. 1279; H. 269. 1. 


CAROLI LINNJEI HORTTJS UPLANDICUS. III. 261 

Basis {-.placenta :) pyramidalis, sqvamulis deciduis, singulis semi- 
nibus subjectis instructa est. 

Tournefortius earn ad Corondm soils refert, a qva ut facie externa, 
ita etiam partibus fere omnibus generationi dicatis, differt, 

CoroiiiB periantliium sqvamis innumeris in acutum desinentibus 
componitur. 

Radius flosculis planis innumeris instruitur. 

Semina obliqva, qvadrangnlaria s. compresso-qvadragona sunt, 
corona membranacea destituta. 

Flosculi tubulati ventriculo ampliato ab omnibus sui classis gene- 
ribus diversi evadunt. 

Placenta plana s. potius concava. 

Gcneri huic novo a sent venerabili, Botcmico excellenti, Nobilissimo 
:/: generosissimo B:no Olavo Budbcck fiMo in Acad. Upsaliensi Bota- 
nices Brofessore publico, nomen indere volui, nee non a Beato patre ejusdem 
Hominis et muneris, qvi qvantum Botanicem locupletarunt, patet ex Hujus 
Iwrto Upsaliensi, Illius autem methodo singidari in Diss, de fundament: 
pi: notitia proposita; peregrinatione historue naturalis ergo in Lappo- 
iam instituta; catalogo pi. laponicarum in Act: lit: Svec: 1720 exMbito; 
nee non vastissimo ipso operc Botcmico Gamporum Elysceorum. 

399. CYANUS foliis inferioribus laciniatis, supcrioribus integris, 
animus. 

Florihus maxime rarians. 

a. Cyanus segetum atro-purpurascente flore. Tail: 4. 
/?. Cyanus flore rubro. Tourn: 446. 
/. Cyanus radio albo, disco carneo. 

d\ Cyanus radio albo, disco coeruleo. Cyanus segetum, disco 
::eruleo cum corona Candida. Tourn: 446. 

400. CYANUS foliis omnibus laciniatis. 

a. Fl: luteis: Cyanus floridus, odoratus, turcicus s. orientalis 
major, flore luteo. Tourn: 446. Amberboi flore luteo, odorato. Vaill. 
Ac. B. sc: 1719 p. 230. 

ft. Fl: coeruleis: Cyanus florid: odorat: turcicus s. orient: major, 
£ore coeruleo. Tourn, 

401. CYANUS foliis integris, perennis. Cyanus montanus, lati- 
: _:ms vel Verbasculum Cyanoides. C. B: 273. Tourn: 445. Cyanus 
~ajor. Bod: 250. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi. 
Moris: III. s. 7. t. 25. f. 1. 

399. Centaurea Cyanus L: Spec. PL I. 911. II. 1289. 400. C. mo- 
s-r-hata L: Spec. PL I. 909, II. 1286, H. 271. 5. 401. G. montana L: Spec. 
Fl. I. 911, II. 1289; H. 270. 1. 262 CAROLI LINN.BI HOETUS UPLANDICUS. III. 

§. CONJUGIUM IMPURUM NECESSARIUM. 

402. TARCHON foliis integris. Abrotanum Lini folio, acriore, 
odorato. Town: 459, Draco hortensis. C. B: 98. Draco herba. 
Moris: III. p. 3. s. 6. t. 1. Dragnsellus. Matth: 410. Dragun. 

403. TARCHON foliis multindis. Absinthium ponticum, tenui- 
iblium, incanum. C. B: 138. Town: 457. Absinthium tenuifolium. 
Bod: 24. Absinthium ponticum. Matth: 465. Romersk mahlort. Class. XX. GYNANDRIA. 

§. DIANDRIA. 

Exemp: Orcliis, Satyrium. iisque affinia. 

§. HEXANDRIA. 

404. ARISTOLOCHIA clematitis recta, C. B: 307. Town: 162. 
Moris: III. p. 509: s. 12. t. 17. f. 5. Aristolochia multiflora. Biv: 
mon: irr: I. tab. 116. Aristolochia saracenica, Bod: 324. 

§. POLYANDRIA. 

405. ARUM vulgare. G. B: 195 Arum vulgare non maculatum. 

Town: 158. Arum. Biv: irr: mon: I. tab. 124. Class. XXI. MONOECIA. 

§. TRIANDRIA. 

406. MAYS spicis seminiferis, simplicibus. Mays granis aureis. 
Town: 531. Mont: 23. Frumentum indicum, Mays dictum. C. B: 25. 
Frumentum indicum. Matth: 305. Turkiskt hwete. 
Exemp: Cares. 402. Artemis Dractmculus L: Spec. PL I. 849, II. 1189; H. 256. 
403. A. pontica L: Spec. PL I. 847, II. 1187; H. 257. 3. 404. Aristo- 
lochia clematitis L: Spec. PL I. 962, 1364; H. 279. 405. Arum maculatum 
L: Spec. PL I. 966, II. 1370; H. 279. 406. Zea Mays L: Spec. PL I. 971 
II. 1378; H. 281. CAROLI LINN.EI HORTUS UPLANDICU3. III. 263 

§. TETRANDRIA. 

407. BUXUS arborescens*. C, B: 471. Tourn: 579. Buxus. Bod: 
782. Matth: 151. S. Paul: 34. 

408. BUXUS foliis rotundioribus. C. B. Tourn. Cliamsepyxos. 
Tabern: III. 141. Buxbaum. 

a. Margine foliorum lutea: Buxus minor, foliis per limbum aureis. 
Tourn: 579. 

409. URTICA fructu in globos digesto. Urtica pilulifera, folio 
profundius Urticse majoris in modum serrato, semine magno Lini. 
Raj. s: 140. Urtica urens pilulas ferens, I Dioscoridis, semine Lini. 
C. B: 232. Tourn: 535. Urtica urens prior. Bod: 151. Urtica prima 
MatCh: 707. 

E.remp: Alnus. 

§. PENTANDRIA. 

410. AMARANTHUS spiris florum ad terrain usque propen- 
dentibus. Amaranthus maximus, semine rubello, qvi granis rubris 
Petri Cicese. C. B: 121. Tourn: 235. Blitum paniculis propenden- 
tibus, semine rubro. Volck: 66. Tusenskion. 

410i. AMARANTHUS variegatus, colore liilariori, ova: foemina, 
C. B. Tourn: 236. 

g. OCTANDRIA. 
Ewemp: Myriophyllum. 

§. DECANDRIA. 
Easemp: Coriaria. 

§. POLYANDRIA. 

411. RICINUS vulgaris. Tourn: 532. C. B: 432. Ricinus 
Matth: 771. 

412. PINUS sativa*. C. B: 491. Tourn: 585. 
Exemp: Qvercus, Sagittaria. 

407—408. Buxus sempervirens L: Spec. PL I. 983, II. 1394; H. 283. 
409. Urtica pilulifera L: Spec. PL I. 983, II. 1395; H. 282. 2. 410. Ama- 
ranthus caudatus L: Spec. PL I. 990, II. 406; H. 285. 410A. A. tricolor 
L: Spec. PI. I. 989, II. 1043; H. 286. 3. 411. Eicinus communis L: Spec. 
PI. I. 1007, II. 1430; H. 289. 412. Pinus Pinea L: Spec. PL I. 1000 
II. 1419; H. 288. 264 CAROLUS LINNAEUS HORTUS CPLANDICCS. III. 

§. ADELPHIA. 

413. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu sublviteo. C. B: 
310. Tourn: 104. Cucumis vulgaris. Bod: 651. Gurka. 

414. MELO vulgaris. C. B: 310. Taoern: 104. Melo s. Melo- 
pepo vulgaris, Cucumis Graleni. Bod: 652. Melon. 

415. PEPO oblongus. C. B: 311. Tourn: 105. Pepo major, 
oblongus. Bod: 654. Pompa. 

416. CUCURBITA longa, folio molli, flore albo. J. B: II. 214. 
Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. C. B: 313. 

417. MOMORDICA vulgaris. Tourn: 103. Balsamina. Matth: 97. 
Balsamina rotundifolia, repens s. mas. C. B: 306. 

418. BRYONIA aspera s. alba, baccis nigris. C. B: 297. Tourn: 
102. Bryonia alba, baccis nigris. S. Paul: 30. Vitis alba. Matth: 791. 

In Scania prope Londinum ubique in sepilms. 
Flores masculini a foemininis in eadem planta remoti sunt, non 
autem in diversa, ut alii volunt. 

§. SYNGENESIA. - 
Exeinp: Xanthium, Ambrosia. , Class. XXII. DIOECIA. 

§. TETRANDRIA. 

Exemp: Urtica, Lentiscus. 

§. PEBTTANDRIA. 

419. SPINACIA mas. Spinacia vulgaris sterilis. Tourn: 533. 
Lapathum hortense s. Spinacia sterilis. G. B: 115. 

420. FOEMLNA fructu aculeate Spinacia vulgaris, capsula 
seminis aculeata. Tourn: Lapathum bort. s. Spinacia, semine spi- 
noso. C. B. Lapathum hort. Muni. Brit: p. 263. fol. 59. 

413. Cucumis sativus L: Spec. PL I. 1012, II. 1437; H. 292. 1. 
414. C. Melo L: Spec. PL I. 1011, II. 1436; H. 292. 2. 415. Cucurbita 
Pepo /S L: Spec. PL I. 1010, II. 1435; H. 291. 2. 416. C. lagenaria L: 
Spec. PL I. 1010, II. 1434; H. 291. 1. 417. Momordica Balsamina L: 
Spec. PL I. 1009, II. 1433; H. 293. 1. 418. Bryonia alba L: Spec. PL 
I. 1012, II. 1438. 419—421. Spinacia oleracea L:\Spec. PL I. 1027, II. 
1456; H. 296. CAUOLI LINNjEI HOE.TUS UFLAND1CUS. III. 265 

421. FOEMINA fructo obtuso. Spinacia vulgaris, capsula foe- 
mime non aculeata. Tourn. Lapatlram hort. s. Spinacia sem. non 
spinoso. C, B. Spinat. 

422. CANNABIS mas. Cannabis foemina. J. B: III. 447. 
Cannabis erratica. C. B: 320. Tourn: 535. 

423. CANNABIS foemina. Cannabis mas. J. B: III. 447. Can- 
nabis erratica. C. B. Tourn. Hampa. 

424. LUPULUS mas. Lupulus foemina. C. B: 298. Tourn: 535. 

425. LUPULUS foemina, strobilis albis. Lupulus mas. C. B. 
Tourn. Convolvulus perennis, heteroclitus, floribus hei'baceis, capsulis 
foliaceis, strobili instar. Moris: II. p. 37. 

426. LUPULUS foemina, strobilis rufescentibus. Variatio hsee 
strobiles minores, sed copiosiores, segniusque maturescentes profert. 
Humbla. 

g. HEXANDMA. 

427. ACETOSA foliis oblongis basi aperta. Acetosa hispanica 
maxima. Muni: brit: p. 225. fol. 213. Ab hac cultura tantum dif- 
ferre pnto Acetosam pratensem. G. B: 114. 

§. OCTANDBIA. 

428. LAURUS vulgaris*. G. 5.- 460. Tourn: 597. mas et foemina. 
Lauras mas et foemina. Tabern. icon: 950. Lager. 

429. LAUKUS latifolia mas et foemina*. Tabern: III. 44. Lau- 
ras latifolia nlaxvxeQa Dioscoridis C. B. Tourn. 

430. LAUEUS vulgaris, folio undulato*. H. B. P. mas. Laur: 
vulg: folio undulato, foemina. H. R. P. 

431. POPULUS foliis laciniatis, mas et foemina*. Populus alba,, 
majoribus foliis. C. B: 429. Tourn: 592. 

432. POPULUS foliis rhombo similibus, mas et foemina*. Po- 
pulus nigra. G. B. Tourn. 

§. DODECANDRIA. 

433. MERCUEIALPS foliis integris, caule ramoso. 

a. Mas: Mercurialis spicata s. foemina Dioscoridis et Plinii. 
<:. B: 121. Tourn: 534. Mercurialis foemina. 8. Pad: 293. 

422—423. Cannabis sativa L: Spec. PL I. 1027, II. 1457; H. 297. 
424—426. Humulus Lupulus L: Spec. PL I. 1028, II. 1457. 427. Rumex 
Acetosa L: Spec. PI. I. 338, II. 481; H. 90. 6. 428—430. Lauras nobilis 
L: Spec. PL I. 369, II. 529; H. 98. 431. Populus alba L: Spec. PL I. 1034, 
n. 1463. 432. P. nigra L: Spec. PL I. 1034, II. 1464. 433—434. Mer- 
curialis annua L: Spec. PL I. 1035, II. 1465; H. 298. 2^5 CAKOLI LTNN.EI HORTDS UPLANDICUS. III. 

434. J. Foemina: Mercurialis testiculata s: mas Dioscoridis et 
Plinii. C. B: 121. Town: 534. Mercurialis mas. S. Paul: 292. 

435. MERCURIALIS foliis integris, caule simplici. 

u. Mas: Mercurialis montana, spicata. C. B: 122. Tourn: 534. 
Mercurialis sylvestris foemina. Tabern: II. 256. 

436. {$. Foemina: Mercurialis montana, testiculata. C.B. Tourn. 
Mercurialis sylvestris mas. Tabern: II. 255. Cynocrambe. Matth: 798. 

Species antecedens annua est, hcec vero perennis; ilia exotica est, 
lime autem in Scania occurrit. Hujus mas in hortis nostris viduus est, 
foemina enim temporum mfortuhio obiit sine prole. 

§. POLYANDRIA. 

437. JUNIPERUS foliis sibi ad basin incumbentibus *. 

a. Mas: Sabina folio Tamarisci. C. B: 487. Sabina sine baccis. 
Matth: 107. 

438. (i. Foemina: Sabina folio Cupressi. C. B. Class. XXIII. MECHEA. 

§. MONOECIA & ADULTERI. 

439. CORYLUS sativa, fructu albo minore s: vulgaris. G. B: 417. 
Tourn: 581. Lambertiskt Hasseltrad. 

440. VERATRUM flore subviridi. Tourn: 273. Helleborus albus, 
flore subviridi. C. B: 186. Moris: III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elle- 
borum album. Matth: 755. Hwit prustrot. 

441. CITRUS petiolis foliorum cordiformibus, fructu subrotundo 
umbilico prominente.*. Citreum vulgare. Tourn: 621. Malus medica. 
C. B: 435. Bod: 779. Citrontrad. 

442. CITRUS petiolis foliorum marginatis, fructu globoso*. 
Aplesin. 

443. CITRUS petiolis foliorum simplicibus, fructu globoso. Au- 
rantium acri medulla, vulgare. Tourn: 620. Aurantia mala, Matth: 186. 435—436. M. perennis L: Spec. PL I. 1035, II. 1465. 437—438. Juni 
perus Sabina L: Spec. PL I. 1039, II. 1472; H. 299. 1. 439. Corylus Avel 
lana (i L: Spec. PL I. 998, II. 1417; H. 286. 440. Veratmm 'album L 
Spec. PL I. 1044, II. 1479. 441. Citrus Medica L: Spec. PL I. 782, II. 1100 
H. 236. 1. 442. C. Aurantium /S sinensis L: Spec. PL I. 783, II. 1101 
H. 236. 3. /?. 443. C. Aurantium L: Spec. PL I. 782, II. 1100; H. 236. 2. «. CAEOLI LINN^EI HOBTUS UPLANMCDS. III. 267 

Italus Aurantia major. C. B: 436. Malus Aurantia. Bod: 780. Pome- 
rantztrad. 

Moechea et Cryptogamia. 

§. MONOECIA (i SCORTA. 

444. ATEIPLEX erecta, foliis triangularibus. 

re. Pattide virens: Atriplex hortensis alba s. pallide virens. 
C. B: 119. Town: 505. 

(i. Bufescens: Atriplex hortensis rubra. G B. Town. 

445. PARIETARIA perennis, foliis acuminatis. Parietaria offi- 
einarum et Dioscoridis. G. B: 121. Town: 509. Parietaria. Bod: 102. 
Tabern: II. 252. 

§. DIOECIA a ADULTERI. 
Exemp: Fraxinus. Class. XXIV. CRYPTOGAMIA. 

446. FICUS communis*. G. B: 457. Ficus. J. B: I. 128. 

447. FICUS humilis*. G. B: 457. Town: 663. Bill: Nov: gen: 
app. 163. ubi character. Ficus. Matth: 211. Fikontrad. 

Exemp: Musci et Fungi. 

448. ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea. Blum: 
653. Carduus brasilianus, foliis Aloes. G. B: 384. 

In Horto UlriJcsdahl floruit 1729 mense Majo el fructum maturavit 
Oetobri, curante Hortulano curioso Wolmero. 

449. SEMPERVIVUM surculis cauliferis, ventricosis. Semper- 
vivum arborescens. Bupp: 132. Sedum majus, arborescens. J. B: 
III. 686. G. B: 282. 

In Horto Biperiano. 

450. RIPHES foliis glabris, petiolis spinosis*. ChamEeriphes foliis 
flabelliformibus. Pont. Chamjeriphes. Bod: 820. Palma minor. G. B: 444. Atriplex hortensis L: Spec. PI. I. 1053, II. 1493; H. 303. 1 . 445. Pa- 
rietaria officinalis L: Spec. PL I. 1052, II. 1492; H. 302. 44G— 447. Ficus 
Carica L: Spec. PI. I. 1059, II. 1513; II. 305. 448. Eroraelia Ananas L: 
Spec. PL I. 285, II. 408; II. 73. 1. 449. Sempervivum arboreum L: Spec. 
PL I. 464, II. G64; H. 118. 450. Chamserops humilis L: Spec. PL I. 1187, 
II. 1657. 

0. Linnmi Ungdomsshrifter, 19 L ~ CAROLI LINXjEI HOUTUS TJPLANDICUS. III. 

506. Palma lmmilis dactylifera, radice repente, sobolifera, folio fla- 
bellifonni. peduneulo spinoso. JBoerh: II. 169. 
In Horlo UlriJcsdahl. Liten Palm. 

451. CERATONIA*. H. L. B. Bod: 787. Siliqva edulis. C. B: 
402. Town. Siliqva dulcis officinis. Jobannis Brod. 

[Pent. Monog. och Appendix i Leufsta ex.] 

452. PALIURUS*. Bod: 756. Rbamnus folio subrotundo, fructu 
compresso. G. B: 477. Rbamnus s. Paliurus folio jujubino. J. B: I. 35. 

In Horto Biperiano. APPENDIX. 

453. FAGOPYRUM erectum. Fagopyrum vulgare erectum. 
Tourn: 511. Erysimum Theophrasti, folio bederaceo. C. B: 27. Fru- 
mentum saracenicum. Matfh: 305. Bobwete. 

[Octandria Trigynia i Leufsta ex.]. 

In campis maxima cum copia qvotannis seritur. 

4M. CANNACORUS latifolius vulgaris. Tourn: 367. Arundo 
indica, latifolia. G. B: 19. 

[Triandria Monog. i Ifwetofta ex.] 

455. THUYA*. Tbuya Theopbrasti. C. B: 488. Tourn: 587. 
Arbor vitffi s. Paradisiaca vulgo dicta ad Sabinam accedeus. J. B: 1. 126. 

456. CEDRUS folio Cupressi major, fructu flavescente. C. B: 
487. Tourn: 588. Oxycedrus Lycia, Bod: 853. Ceder. 

457. CUPRESSUS mas ramos extra se spargeus. Tourn: 587. 
G. B: 488. Cupressus. Matth: 119. 

458. CUPRESSUS meta in fastigium convoluta, qvse foemina. 
C. B: 488. Tourn: 587. 

[Dioecia Tetrandria i Leufsta ex.] 

459. LENTISCUS vulgaris. (J. B: 399. Tourn: 580. Lentiscus. 
Matth: 94. Bod: 859. 

460. JUG-LANS foliis integris. Nux juglans s. regia vulgaris. 
C. B: 417. Tourn: 581. Nux juglans. Matth: 202. Wallnot. 

451. Ceratonia Siliqva L: Spec. PL I. 1026, II. 1513; H. 296. 452. Bham- 
nus Paliurus L: Spec. PI. I. 194, II. 281; H, 46. 453. Polygonum Pago- 
pyrum L: Spec. PL I. 364, II. 522; H. 96. 454. Canna indica L: Spec. 
PL I. 1, II. 1; H. 1. 455. Thuja oceidentalis L: Spec. PL I. 1002, II. 1421; 
H. 289. 1. 456. Junipems plioenicea L: Spec. PL I. 1040, II. 1471. 
457_458. Cupressus sempervirens L: Spec. PL I. 1002, II. 1422; H. 288. 
459. Pistacia Lentiscus L: Spec. PL I. 1026, II. 1455; H. 296. 460. Juglans 
regia L: Spec. PL I. 997, II. 1415; H. 286. CAROM LINMII HORTUS tIPLANDICUS. III. 269 

461. FAGUS floribus masculinis in capitula globosa collectis*. 
Fagus. Bod: 832. C. B: 419. Matth: 160. Town: 584. 

In Smolandia et Scania vastissimas constituit sylvas, heic tantum 
Jiortis conspicitur. 

462. FAGUS floribus masculinis in capitula cyllindracea collec- 
tis. Castanea sativa. C. B: 418. Tourn: 584. Kastanietrad. 

463. MORUS fructu nigro*. C. 5/459. Tourn: mi. Mullbarstrad. 
[Dioecia Tetrandria i Leufsta ex.] 

464. CARPINUS*. Matth: 122. Bod: 829. Tourn: 583. Ostrya 
Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis. C. B: 427. Aceris cognata 
f'oliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus, vasculis dis- 
junctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis oppositis, plurimis, con- 
fertis. Fluk. Aim: 7. 

In Scania sponte. 

465. OLEA sativa*. 0. B: 472. Olietrad. 

466. ELEAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivee- 
formi, subdulci*. Tourn: coroll: 53. Eleagnus. Gamer, epit: p. 106. fig. 
Olea sylvestris, folio molli, incano. G. B: 472. 

467. PUNICA, qvse malum granatum fert*. Tourn: 636. Mains 
punica sativa. G. B: 438. 

468. RHUS foliis pennatis, foliolis oblongis, acutis, utrinque 
glabris*. 

[Pentandria Trigynia i Leufsta ex.] 

Rhus canadensis, folio longiori, utrinque glabro. Tourn: 611. 
Rhus angustifolium. C. B: 414. Sumach angustifolium. Prod: 158. 

Plantain banc a Bursero accepit C. Bauhinus, ut in prodromo 
fatetur. Burserus in Herbario XX. 77 dicit se hanc nostram misisse 
Bauhino sub nomine preedicto. Synonymon aiitem Tournefortii in se 
clarum est. 

s. d. a. 

469. MELOCACTUS americana minor. Boerh: 83. Melocactus 
minor et lactescens. Hupp: 41. Melo-carduus mammillaris, minimus, 
sessilis, uberior, spinulis imbecillioribus donatus. Moris: III. 171. 

461. Fagus sylvatiea L: Spec. PL I. 998, II. 1416. 462. F. Castanea 
§ L: Spec. PI. I. 997, II. 1416; H. 287. 463. Moras nigra L: Spec. PI. 

I. 986, II. 1398; H. 283. 1. 464. Carpinus Betulus L: Spec. PL I. 998, 

II. 1416. 465. Olea europrea L: Spec. PL I. 8, II. 11. 466. Eleagnus 
angustifolia L: Spec. PL I. 121, II. 171; H. 31. 467. Punica Granatum L: 
Spec. PL I. 472, II. 676; II. 122. 468. Ehus glabra L: Spec. PL I. 265, 
II. 380. 469.? Cactus mammillaris L: Spec. PL I. 466, II. 666; H. 119. 1. ,.Storlek Focolit.'C.L.A, CAROLI LINN^EI 

SVECI 

ADONIS UPLANDICUS SITE HORTUS UPLANDICUS, 

IN QVO PLANTS FERE OMNES, QV.E IN VARUS 

HORTIS ET AGRIS UPLANDIiE, IMPRIMIS AUTEM 

IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI SERUNTUR, 

CONTINENTUR. SECUNDUM METHODUM PLAN- 

TARUM SEXUALEM IN ORDINEM REDACTS, 

QVA PLANTS IN GERTAS CLASSES ET 

SECTIONES DISTRIBUUNTUR, NOMI- 

NIBUSQVE SPECIFICIS NOVIS 

ET VERIS INSIGNIUNTUR. TANTUS AMOR FLOKUM! ILLUSTRISSB'LE 

S OCTET ATI 
LITERARIAE et SCIENTIARUM 

KEGIAE D. D. D. AUGTOR. L. B. S. 

Cum Botanicas prselectiones et demonstrationes publicas per 
aliqvot annos, ex consensu Nobiliss: et G-eneros: D. D. Ol. JJudbbck 
Fil. Anat: et Botan: p. p., in Horto Academico Upsaliensi propo- 
suerim, a multis monitus sum, ut catalogum plantarum, ibidem reperi- 
undarum, conscriberem. Sic enim Discentes ftozavocpilm labore illo 
levarentur, qvo bactenus unamqvamqve herbam sub dio celeri maim, 
in charta notare necesse habuerunt, qvod tamen sine defectu nominis 
fieri vix potuit; petitis itaqve eorum annuens praesentem catalogum 
conscripsi. 

In hoc catalogo non tantum enumeravi omnes plantas exoticas 
in Horto Academico Upsaliensi jam reperiundas, verum etiam eas, 
qvas in diversis Hortis circa Upsaliam et Stockbolmiam observavi; 
qvse cum exacte conveniant cum stirpibus in Hortis Lundinensibus 
Scanorum a me visis, inserviat hie catalogns tarn Studiosis Lundi- 
nensibus qvam Upsaliensibus, imo etiam unicuiqve hortum aliqvem 
ilagnatum ingredienti. 

Et qvoniam nulla Methodus hactenus usu recepta mihi arrisit, 
propriam, nuperqve a staminibus et pistillis elaboratam secutus sum, 
qvam propediem v. D. sub nomine Nuptice Plantarum publics luci 
dare animus est. 

Secundum banc meam methodum etiam plantas in Horto Aca- 
demico Upsaliensi, antea confuse mixtas, disposui, ita ut qvilibet 
plantam sibi ignotam primo intuitu ibidem reperiat. 

Nomina aliqvot specified nova plantis indidi, qvge ab omnibus 
aliis, heic repertis, sive sint hortenses, sive sylvestres discernuntur. 

Variationes pro diuersis speciebus, cum vulgo Botanicorum, non 

habui, sed eas minusculis Uteris et lineola notatis sub sua 

planta addidi, ita ut lineola nomen genericum puncta 

autem specificum antecedens indicant. 

Arbores ab herbis separare nolui, sed in gratiam tyronum * 
asterisco notavi, qvo facilius eas [arbores] dignoscant. 274 OAHOLI LINN^BI ADONIS TJPLANDICUS. 

Sylvesbres plcmtas, in horto stepe translatas, frustra in hoc cata- 
logo qvserit Lector, eas enim consulto omisi, qvandoqvidem Max: Eev: 
Darns Ol. Celsius S. S. Th. Doct. et Prof. P. in FLORA UPLAN- 
DICA, brevi jmblicanda, illas omnes eimmerat. 

Circa Synonyma Gasp: Bauhinum in Pinace semper citavi, apud 
qvem tyrones omnes auctores, qvi ante ipsum scripserunt, qvgerant. 
Tonrnefortium propter characteres genericos, Dodonceum vero, Taber- 
iicemontmum et Matthiolum propter figuras addixi. 

Si comperiar hgecce grata fore Lectori, a me, si Deus vitam vires- 
qve largiatur, exspectet. 

I. FUNDAMENTA BOTANICA 8:vo in qvorum 

Tom. 1. Bibliothecam Botanicam metliodice digestam. 

2. Systemata Botanica omnia contracta. 

3. Physiologiam Plantarum. 

4. Beqyisita Generica et Glassica. 

5. Nomina Generica, Specifica et Variantia. 

6. Descriptiones Plantarum recte tradendi Methodum, 

7. Characteres Plantarum Universales tradam. 

II. ORNITHOLOGIAM SVECANAM cum nova methodo. 

III. METHODUM NOVAM NATURALEM QUADRUPEDUM. 

IV. INSECTA UPLANDICA metliodice digesta. 

Ubiqve brevitati litare studui, qyo libellns gratior accep- 
tiorqve fieret. 

Vale L. B. et fave ausis. 

Upsalise 1731 Maji 13 styl: vet: 

aet: 24. 

CAROLUS LINNAEUS. Explicatio nominum auctorum abbreviatorum. 

Botanicis paucis, iisqve vulgatissimis, fui contentus, ne tyrones 
multitudine deterrerentur, utpote 

Besl: Besleri Hortus Eystettensis. Norimb. 1613 fol: Reg. fig. 

Breyn: Breynii Prodromus. Ged: 1689 4:to. 

G. B: Gasp: Bauhini Pin ax. Bas. 1681 [(ed. I) 1623 ed. II. 1671] 4:to. 

Synonyma. 
Corn: Cornuti Hist: pi: Canadensium. Par: 1635. 4:to. 
Dill: Cat: pi: [Dillenii Catalogus plantarum] Grissentium. Francof. 

1719 8:vo. 
Dill: n: pi: g: [Nova plantarum genera] ibidem in appendice. 
Dod: [Dodonaei] Pemptades Stirpium. [Antverpise 1583 & 1616. fol.] 
Franc: Frcmckenii Speculum Botanic: Renovat: Ups 1659. 4:to. 
H. L. B: Hermanm Hortus Lugduno-Batavus. Lugdb. 1687. 8:o. 
J. B: Joliannis Bauhini Historia Plant. Ebr. 1650 & 1651. 4:to. 

torn 3. 
Matth: Mattliioli Commentarii. Venet. 1570 fol. figurce. 
Mont: Monti Prodromus stirp: agri Bononiensis. Bon. 1719. 4:to. 
Moris: Morison Historia pi. universalis torn. 2 & 3. Oxonii 1680 

& 1699. fol. 
Paul: Sim.. Pauli Flora Danica. Haff. 1648. 4:to. figurec. 
Prodr: Gasp. Bauhini Prodromus [ed. II]. Basel 1671. 4:to. 
Beneal: Benealme Specimen histor: plant: Paris 1711 [1611]. 4:to. 
Budb: Budbecli pater Hortus Botanicus [ed. III]. Ups. 1685. 8:vo. 

Nomina svetica. 
Budb: Act: Budbeck fil. Index pi. Laponicarum. Act. lit. sv. 1720. 
Budb: Camp. El. Budbecli [pater et films] Campi Elysad. Tom. 

2:dus. Ups. 1701 [fol.] 
Budb: Jacob Budbeck [pater] Delicise Vallis Jacobsese. [Ups.] 

1666. 12:mo. 
Blip: Buppii Flora Jenensis [(ed. I)] Francof. 1718. 8:vo [ed. II. 1726]. 
Swert: Swertii Florilegium. Amst. 1647. fol. 276 OAEOLI LINN^EI ADONIS UPLANDICTJS. 

Tahern: [Tabemcemontani] Historia plant. Francof. 1613 [1625] fol. 

germ, figur. 
Toum: Tournefortii Institutiones [Rei Herbaria?]. Paris. 1700. 

4:to [torn. I — III]. Character. 
Till: Tillands Cat: pi: circa Aboam. Ab: 1683. 8:vo. fig. 
Vaill: Vaillant Botanicum Parisiense. Leid. 1727. fol. 
Vaill: Ac. Reg: [Vaillant] Acad: Reg: Sc: [Paris] 1718. 1719. 1720. 
Volcli: Volckameri Flora Norimbergensis. [Norimbergse 1700. 4:to] 

Reliqyas rarissime 1. immqvam allegavi. Catalogus Hortorum, 

e quibus Plantas enumerandas collegi. 

I. UPLANDIA 

A. Upsalice 

1. Hortus Botanicus Academicns. 

2. Hortus Regius s. Arcis. 

3. Hortus Celsianus. 

4. Hortus Pliarmaceuticus. 

B. Hohmce 

5. Hortus Jacobinus Regius wid S. Jacob. 

6. Hortus Carlbergensis Regius. (Carlberg). 

7. Hortus Vallis Ulrica: Regius. (Ulriksdahl.) Olim Vallis 

Jacobeea. 

8. Hortus Drottningliolmensis Regius. 

9. Hortus Piperianus pa Kungsliolmen. 

10. Hortus Warmlioltzianus pa Soder-Malm. 

11. Hortus Golnitmanus pa Norr-Malm. 

12. Hortus AlicManus ibid. 

13. Hortus Ingemarianus. Ingemarsliof. 

14. Hortus Hornbergensis. 

C. Boslagia 

15. Hortus Lofstadiensis. 

16. Hortus Wasbyensis. 
II. SMOLANDIA 

17. Hortus Stenbrohultensis charis. patris. OAROLI LINN/EI ADONIS OPLANDICTJS. 277 III. SCANIA 

18. Hortus Botanic: Acad: Lundensis. 

19. Hortus Aschenbergicmus, Hwitsiorle. 

20. Horti varii Malmogise. 

21. Horti varii Christian stadii. Approbatio. HORTUM UPLANDICUM, qvem Clarissimus et in re Botanica 
Versatissimus Auctor D:n. Carolus Linn^us, prnesentibus Societatis 
Regiec Literarite et Scientiarum Membris, d. 19 Maji An. 1731 exhi- 
buit, a Nobilissinio et Celeberrimo Anat: et Botanices Professore 
D:no Olavo Rudbeck Filio esse perlectmn et communi applausu Socie- 
tatis approbatum, testatur. 

Ups. d. 20 Juni 1731. 

ANDREAS CELSIUS. 
Soo. Lit. et Sc. Ties Secretar. Schema, 

cujus duetum in demonstrandis plantis in Horto Aeademico 
Upsaliensi seqvutus sum. 

1. Nomen: a. genninnm genericum et specificum. 

[i. Synonyma C. B: et Systematicorum recentiorum. 

y. veterum diversa. 

8. Sveticmn. 

2. Etliymologia: nominum omnium (: 1 :). 

3. Classes, Sectiones: a. CcBsalp: Morison: Baj: Hermanni, Boerhaavi. 

ft. Bivini, KnautU, Tournef: Nostr. 
y. Particular: ut Vaill: Touted: Sirballi, Dille- 
nii, Baj. 

4. Charact: generic: a. Tournef: et Methodieorum reliqvorum. 

ft. Noster character universalis et naturalis. 
/. Hallucinationes Methodieorum in genere. 

5. Species. Svecia qvot sylvestres et hortenses. 

Differentia in nomine specific: (: 1 :) explicatur. 278 CAKOLI LINN^BI ADONIS UPLANDICUS. 

6. Descriptio a. secund: E,. A: completa et naturalis. 

/?. specialis. Curiosum in stractura. 
y. Inventor. 

7. Locus natalis a. Elevatio poli. 

/?. Pegionis. 
y. Soli. 

8. Tempus florendi a. Mensis. 

/?. Dies. 

9. Cultura a. Specialis. 

/?. Dnratio. 

y. Luxuriationes. 

10. Usm a. Medic: a. Officinal. Partes, qvse asservantur. 

h. Praeparata, qvffi ex hoc conficiuntur. 

c. Composita, qvee ingrediuntur. 

d. Operandi modus ex qvibns principiis. 

e. Vires selectissimge in morbis qvibus. 
/'. falso attributse. 

g. Exbibendi modus: pulvere, P, spirit, etc. 

li. dosis. 

i. vehiculum. 

ft. cautela. 

/>'. Chymicus o: principiis cliymicis. 

y. Physicus. 

d\ Oeconomicus et culinaris (Difeteticus). 

11. Tradita a. Historise et Fabulfe curiosge. 

ft. Poetica. 

y. Superstitiosa, fraudes etc. CAKOLI LINN^JI ADONIS UPLANDICUS. 279 Divisio Methodi Nostrse. t-i 1. 


Monandria. 


2. 


Diandria. 


3. 


Triandria. 


4. 


Tetrandria. 


5. 


Pentandria. 


6. 


Hexandria. 


IndifferentismuS' 


7. 
8. 
9. 


Heptandria. 

Octandria. 

Enneandria. 


Non cognati. 
Hie viget vel 
10. 
11. 
12. 


Decandria. 

Dodecandria. 

Eicosandria. 
' Monoclinia, 

ubi mares sunt 

vel 
Subordinatio 


13. 
14. 
15. 


Polyandria. 
Didynamia. 
Tetradynamia 
16. 


Polydynamia. 


I 17 ' 


Monodelphia. 


'Public* vel in 
Cognati < 

k " )19. 


Didelphia. 
Syngenesia. 
(20. 


Gynandria. 
(21 
Diclima, ubil J ° ' |22. 


Monoecia. 
Dioecia. 
■ est vel [AAulterium 23. 


Moechea. 


Private 
24. 


Cryptogarnia. 280 CAUOLT LINN/EI ADONIS UPLANIHCUS. Explieatio Methodi 
in pagina antecedent! demonstrates. distincta et se- 
parata Stamina et 
Pistilla ! 
sunt vel nuda et visi- 
bilia, in longitudine 

aeqvalia vel 

inordinate in- 

aeqva]ia,ubivel uno eodemque 
flore, nbi sta-( 
mina sunt vel stamen 1. 

stamina 2. 

stamina 3. 

4. 

5. 

, 6. 

7. 9. 
10. 
11. 
13. 
13. 9 

10 

12 

20 

plura stamina 

2. longiora 14. 

4. longiora 15. 

plura longiora ... 16. 

in 1 corpore 17. 

in 2 corporibus.. 18. 

19. 

staminibus et apicibus cum pi- 
stillo confuse mixtis 20. 

I alii Hores tautum stamina, alii autemj ea " em p'anta - *1- 
tantum pistilla praebent, idque vel injdiversa planta 22. 
alii flores tantum stamina, vel tantum pistilla 
habeut; alii utraque simul exbibent 23. 

tecta et membrana absoondita s. involuta 24. Proportionali- 
ter infeqvalia. 

staminibus Cohserentia / Apicibus NB. Monogynia, Digynia, 
qvaternnm etc. Tetragynia etc. idem est ac pistillum unicum, gemimnn, CATtOLI LINN-iEI ADONIS LTPLANTtlCUS. 281 Classes in Systemate nostro Sexuali allegorice nominatse. Indifferentisnris 


(conscie) pub- 
licae in (hermaphrodi- 

tis)monoclinia 

(staminibns) 

ubi diffinitas (se^ 
paratis) ubi Monandria 1. 

Diandria 2. 

Triandria 3. 

Tetrandria 4. 

Pentandria 5. 

Hexandria 6. affininatas (coalitis) , ,. ,. coniugram.. 

(sexu dishnc-j J ° 

tis) diclinia x\t] ^ n , . (abscondit.) private. lis 1. inor- Heptandria 7. 

dinalus Octandria 8. 

Emieandi'ia 9. 

Decandria 10. 

Dodecandria 11. 

Eicosandria 12. 

Polyandria 13. 

subordinate fDidynamia 14. 

proportionalis \Tetradynamia 15. 

Monodelphia 16. 

Didelphia 17. 

Syngenesia 18. 

(Gynandria 19. 

(Moiioecia 20. 

\Dioecia 21. 

Moechea 22. 

(Polygamia) 
Cryptogamia 23. 282 CAROLI LINNyEI ADONIS UPLANDICUS. Explicatio Method! 

in pagina prsecedenti exhibitee. uno eodemqve 
ubi stamina Stamina 

et 
Pistilla 
sunt vol visibilia 
flore Stamen unicum 1. 

stamina duo 2. 

stamina tria 3. 

stamina qvatuor ... 4. 

stamina qvinqve ... 5. 

aeqvalita 1. citra stamina sex 6. 

proportionem /stamina septem 7. 

inseqvalia stamina octo 8. 

stamina novem 9. 

distincta Ion-) stamina decern 10. 

gitudine \ stamina duodecim.. 11. 

stamina viginti 12. 

stamina plura 13. 

inseqvalia, pr0 -|st:2 reliqvislongior: 14. 
portionata \st: 4 iongiora 15. 

(stantibus tan- st; coalita J™"" 16- 
turn | duo.. 1/. 

Iapicibus tantum 18. 
apicibus et pistillis simul 19. 

Ifl: masculini et foeminini se-/ ea " em planta 20. 
parati sunt in \diversa planta 21. 
flores androgyni et masculini 1. foeminini in eadem 
specie _ 22. 

incouspicua, nee ocnlis patentia, membrana 1. capsula saepe involuta 23. coalita Class. I. MONANDRIA. 

Hujus classis plantse utilise in hortis nostris seruntur. 

§. MONOGYNIA. 
Exemp: Chara. Lirnnopeuce. 

§. DIGYNIA. 

Exemp: Corispermum Juss: 

§. PENTAGYNIA. 

Exemp: Aponogeton Ponted. 

Class. II. DIANDRIA. §. MONOGYNIA. 

1. * SYRINGA foliis cordatis MM, Syringa coerulea C. B: 
398. Synon. Syringa fl: coeruleo Budb: Hort. Syringa lusitanica 
Tabern: III. 133. fig. Lilac. Tourn: 601. charact. Lillach Bod: 766. 
Calobotrycliis: Beneal: 30 desc. [et fig.]. Bla wild Jasmin Budb: H. 
108. Syren vulgo. 

2. * SYRINGA foliis lanceolatis, integris. Syringa Ligustri folio 
Rup: 24. Lilac Ligustri folio Tourn: 602. 

3. SYRINGA foliis inferioribus lanceolatis, integris et superi- 
oribus laciniatis. Syringa laciniato folio B,upp: 24. Lilac laciniato 
folio Tourn: 602. Ligustrum foliis laciniatis. C. B: 476. Prod: 158. 
Agem lilac [lilag] persarum, laciniato [inciso] folio Cornut: 189. fig. 
descr. Jasminum persicum Budb: H. 57. Persisk Jasmin Budb: H. 58. 1. S. vulgaris Linne Species plantarum (ed. I. 1753) pag. 9, ed. II. 

(1762—63) pag. 11; Hortus Upsaliensis (1748) pag. 6. n. 1. 2. S. persica 

L: Sp. pi. I. 9, II. 11; Hort. Upa. 6. 2. 3. S. persica p laciniata L: Sp. 
II. 11; Hort. Ups. 6. 3. 

C. Linn mi Ungdomsskrifter. 20 284 CAKOLI LINN^EI ADONIS TJPLANDICUS. 

4. *LIGrUSTRUM Matth: 137. Town: 596. Fuchs 480. Li- 
gustrum germanicum C. B: 475. Lig. vulgare Budb: 65. Liguster 
Budb: 66. 

5. * JASMINUM foliis pinnatis, petalis acutis. Jasminum vul- 
gatius, flore albo C. B: 397. Toum: 597. Jasminum Bod: 405. Gel- 
seminum [Grelsiminum] Matth: 75. Jasminum vulgare, fl. albo Budb: 
EL 57. Gemen Jassmin Budb: H. 58. 

Petala qvotidie dejicit, non secus ac arbor tristis, qvas itaqve 
genere non inepte a Commelino Fl. Mai: conjunctas esse judico. 

6. * JASMINUM hispanicum, flore majore, externe rubente J. B: 
II. 101. Toum: 597. Jasminum humilius, magno flore G. B: 398. 
Grelsiminum catalonicum Cam: Ept. 37. 

7. * JASMINUM humile, luteum C. B: 397. (Jasminum trifolium, 
foliis sparsis, petalis obtusis.) Jasminum s. Gelseminum luteum J. B: 
II. 102. Toum: 597. Jasminum luteum Lob: ic: II. 106. 

8. *JASMINUM luteum, vulgo dictum bacciferum C. B: 398. 
Toum: 597. Trifolium fruticans qvibusdam, Polemonium flore luteo 
J. B: I. 134 [J. Bauhini Hist. I. 2. p. 374]. Trifolium fruticans 
Bod: 561. 

9. * JASMINUM [GELSIMINUM] indicum, flavum, odoratissimum 
Ferrar: [Cult. Florum p. 393]. Westindisk Jassmin Budb: H. 58. 

10. *ADHATODA frutescens, petalorum labio superiori inflexo. 
Adhatoda Zeylanensium H. L. B. 643. fig. Toum: 175. Ecbolium 
s. Adliatoda Zeylanensium Bluck: pliyt. 173. 3. Ecbolium Biv: irr. 
mon. [torn. I. tab. 38.] Dictamni forte affmis, indica, arborescens, 
Lauri americani foliis s. Ecbolium Zeylanensium foliis Laurini Breyn: 
Prodr. 2. 41. Alskogs-tiufnad. 

Exemp: Circaea, Veronica, Saururus, Lentibularia. 

Class. III. TRIANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

11. VALERIANA foliis infimis integris, summis pennatim di- 
visis. Valeriana liortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis. C. B: 164. 

4. L. vulgare L: Sp. pi. I. 7, II. 10; saknas i Hort. Ups. 5. J. offi- 
cinale L: Sp. pi. I. 7, II. 9; Hort. Ups. 5. 1. 6. J. grandiflorum L: Sp. pi. 
II. 9; saknas i Hort. Ups. 7. .1. humile L: Sp. pi: I. 7, II. 9; Hort. Ups. 
5.3. 8. J. fruticans L: Sp. pi. I. 7, II. 9; Hort. Ups. 5.4. 9. J. odora- 
tissimum L: Sp. pi. I. 7, If. 10; Hort. Ups. 5. 2. 10. Justitica Adhatoda 
L: Sp. pi. 1. 15, II. 20; Hort, Ups. 7. 11. V. Phu L: Sp. pi. I. 32, II. 
45; Hort. Ups. 13. 1. CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 285 

Tourn: 132. Plm magnum. Matth: 34. Fuchs: 856. Valeriana vera 
s. Plm magnum Budb: H. 115. Stor Walerian. Tlieriaksort Budb: 
H. 116. 

12. LACHANUM (Dicbotoma). Locusta. Bivin: irr: mon: [I. 
tab. 6.] charact. fig. Valerianella arvensis, prsecox, humilis, semine 
compresso. Tourn: 132. Valeriana campestris, inodora, major. C. B: 
165. Olus album [Afbum Olus] Bod: 636. Budb: H. 81. Winter 
Rapuntzel Hortulanis. Warsalat Budb: H. 82. 

13. CROCUS autumnalis, flore purpureo Budb: H. 33. Crocus 
sativus. C. B: 65. Tourn: 350. Crocus Fuchs: 441. Lob: ic. I. 137. 
Hostsafran med purpurblomma. 

Pistillum bujus est qvod in officinis sub CROCI nomine di- 
venditur. 

14. CROCUS vernalis, foliis styliformibns, cujus variationes: 
a. Petalo violaceo. Crocus vermis, angustifolius, magno flore. 

C. B: 67. Tourn: 352. Crocus vermis, fl: purpureo. 

/?. Petalo candido. Crocus vermis, angustifolius, magno flore, 
candido. C. B: 67. Tourn: 352. Crocus vermis, flore albo Budb: H. 33. 

y. Petcdo fulvo, striis coeruleis. Crocus vermis, angustifolius, 
variegatus. C. B: 67. Tourn: 353. Crocus vermis, aureus, veriegatus 
Besler [byem. ord. 1. fol. 2. fig. III]. Crocus vernus, flore aureo, striis 
purpureas Budb: H. 33. Warsafran. 

15. GLADIOLUS floribus homomallis. Grladiolus floribus uno 
versu dispositis, major et procerior. C. B: 41. Tourn: 365. Gladi- 
olus Bivin: irr: mon: [I. tab. 110] character et fig. Gladiolus fl. pur- 
pureo Budb: H. 47. Acker lillior Budb: H. 48. 

16. IRIS liortensis, pallide coerulea C: B: 31. Tourn: 358. Iris 
dilute coerulea, inuolucro albo Tabern: ic. 647 [Hist. p. 359. fig. II]. 
Himmelsbla stora Swerds lillior. 

17. IRIS vulgaris, germanica sive sylvestris. C. B: 30. Tourn: 
358. Iris vulgaris, violacea, s. purpurea, [liortensis &] sylvestris. 
■J. B: 11. 709. Iris hortensis latifolia G. B: 30 [31] Tourn: 358. Iris 
germanica Fuchs: 317. Iris latifolia, major, vulgaris, flore coeruleo, 
lab: purp. Budb: 57. Gemen Swerds [Swardz] lillia Budb: 58. 12. V. Loousta « olitoria L: Sp. pi. I. 33, II. 47; Hort. Ups. 14. 
13. C. sativus a officinalis L: Sp. pi. I. 36, II. 50; Hort. Ups. 15. 14. C. 
sativus (i vernus L: Sp. pi. I. 36, II. 50; Hort. Ups. 15. 15. G. communis 
L: Sp. pi. I. 36, II. 52; Hort. Ups. 16. 16.? I. susiana L: Sp. pi. I. 38, 
II. 55 enl. C. Bauhini Pinax och L: Hort. Cliff.; saknas i Hort. Ups. 17. I. 
germanica L: Sp. pi. I. 38, II. 55; Hort. Ups. 16. 1. 286 CAK0LI LINNiEI ADONIS UPLANDICUS. 18. IEIS lutea variegata Camerarii. C. B: 32. Tourn: 360. 
iris variegata ex luteo et purpureo. Cam: liort. 80. Grulbrokug 
Swerds lillia. 

19. IRIS dalmatica major. G. B: 31. Tourn: 359. Iris dalma- 
tica major, flore vulgari, minus violaceo. J. B: 2: 715. 

20. IEIS petalis imberbibus, fructu trigono, apicibus petalorum 
ovatis, extrorsum latioribus. Iris pratensis, angustifolia, non foetida, 
altior. G. B: 32. Tourn: 361. Budb: Camp. Elys. II [torn. I] p. 
198. f. II. Iris tenuifolia, major, flore coeruleo et striato J. B: II. 
727. Iris XI species prior Clus: pan. 253. Iris sylvestris, angusti- 
folia, major Tabern: II. p. 341. Blahwit smalbladig Swards lillia 
Budb: 60. 

21. IEIS petalis imberbibus, fructu hexagono, apicibus peta- 
lorum ovatis, extrorsum acutioribus, caule rotundo. Iris pratensis, 
angustifolia, folio foetido. G. B: 32. Tourn: 360. Iris angustifolia 
1. Clus: hist: 228. Besl: cest: ord. 3. fol. 4. fig. 3. Purpurbla smal- 
bladig Swerds [Swardz] Budb: 60. 

22. IEIS petalis imberbibus, fructu hexagono, caule ancipiti. 
Iris angustifolia, prunum redolens, minor C. B: 33. Tourn: 361. Budb: 
Camp. Elys. II [I] p. 200. f. 9. Iris graminea, cui pereunt qvotannis 
folia. J. B: II. 727. Grasbladig Swerds [Swardz] lillia Budb: 60. 

23. CANNACOEUS latifolius vulgaris Tourn: 367. Arundo 
indica, latifolia C. B: 19. Arundo indica, florida, Cannacorus qvo- 
rundam Lob: ic. [T. I tab.] 56. Indianish Blommeroor Budb: H. 22. §. DIGYNIA. 

24. SECALE 

a. Vere satum. Secale vernum vel minus. C. B: 23. Mont: 4. 
syn. char. Eogga s. secale Bod: 470 [ed. 1583 p. 490, ed. 1616 p. 499]. 
Wahr-Eogh. 

In Uplandia raro, in Smolandia autem communiter seritur. 

/)'. Autumno satum. Secale hybernum vel majus. G. B: 23. 
Mont: 3. Secale Matth: 311. Winter-Eogh. In agris Uplandicis ubiqve. 18. I. variegata L: Sp. pi. I. 38, II. 56; liort. Ups. 16. 2. 19.? I. 
sambucina L: Sp. pi. II. 55. 20. I. sibirica L: Sp. pi. I. 49, II. 57; Hort. 
Ups. 17.4. 21. I. spuria L: Sp. pi. I. 39, II. 58; H. 17. 5. 22. I. gra- 
minea L: Sp. pi. I. 39, II. 58; H. 17. 6. 23. Canna indica L: Sp. pi. I. 
1, II. 1; Hort. Ups. 1. 24. S. oereale L: Sp. pi. I. 84, II. 124; H. 22. CAB.0LI LINN..EI ADONIS UPLANDICUS. 287 

25. TEITICUM spica mutica Lob: [Siligo spica mutica Lob: ic. 
I. tab. 25]. Triticum hybernum, aristis carens C. B: 21. Mont: 2. 
Tritioum Bod: 480 [in ed 1583, p. 489 in ed. 1616]. Winterhwete. 
Heec species in Uplandia communiter seritur. 

26. TEITICUM spica multiplici C. B: 21. Triticum cum mul- 
tiplici spica, glumas facile deponens J. B: II. 407. 

27. TRITICUM aristatum, glumis liirsutis. Triticum typhinum 
simplici folliculo C. B: 29 [21]. Triticum cinereum, [cinericeum], 
maximis aristis donatum, triturando glumas deponens. J. B: II. 408. 
Mont. 2. Triticum aristatum, spica maxima, cinerea, [cinericea] glumis 
liirsutis Baj. S. 387. 

28. HOEDEUM spica hexasticha. (Hordeum spica hexagono- 
angulata.) Hordeum polystickum vernum. G. B: 22. Mont: 4. Hor- 
deum. Matth: 306. Horn. In agris ubiqve. 

29. HOEDEUM spica distich a, granis cum gluma connatis. 
Hordeum spica compressa.) Hordeum disticbon. C. B: 23. Bod: 492. 

Oelandskorn. Heic rarius. 

30. HOEDEUM spica disticha, glumis grano adnatis. (Triticum 
-pica angulata, aristata.) Triticum spica Hordei Londinensibus Raj: 
Syn. 387. Mont: 3. Hordeum nudum sive G-ymnocrithon J. B: II. 
430 descr. Zeopyrum sive Tritico-speltum C. B: 22. Zeopyron Bod: 
486. Himmelskorn. 

In agris inter ultimam speciem qvandoqve reperitur. 

31. AVENA seminibus nigris. Avena nigra. G. B: 23. Mont: 6. 
Earius. 

seminibus albis. Avena vulgaris s. alba. C. B: 23. Mont: 6. 

Comuniter Hafre. Posterior variatio comuniter, prior rarissime heic 
reperitur. 

32. PANICUM spica digitali. Panieum italicum seu panicula 
majore. C. B: 27. Tourn: 515. Panici indici spica. Bod: 498. Lille 
Hirs Budh: H. 84. 

33. MILIUM J. B: II. 446. Milium semine luteo vel albo G. B: 
26. Tourn: 514. Milium Fuels: 411. Matth: [p. 313]. Hvit [Hwijt] 
och gult hirs Budh H. 76. 

25. T. hybernam L: Sp. pi. I. 86 ; 11. 126; Hort. Ups. 21. 2. 27. T. 
twgidum L: Sp. pi. I. 86. II. 126; Hort. Ups. 21. 3. 27.? T. polonioum 
L: Sp. pi. II. 127, saknas i Sp. pi. (ed. I) ocli Hort. Ups. 28. H. vulgare 
St hexastichou L: Sp. pi. I. 85, II. 125; Hort. Ups. 22. Dessa bada senare 
skilda arter sammanblandas har. 29 & 30. H. distichon L: Sp. pi. I. 85, II. 
125; Hort. Ups. 23. 81. A. sativa L: Sp. pi. I. 79, II. 118; Hort. Ups. 20. 
32. P. italicum L: Sp; pi. I. 56, II. 83; Hort. Ups. 19. 33. Panieum 
■fliaceum L: Sp. pi. I. 58, II. 86; Hort. Ups. 20. 288 CAROLI L1NM3 ADONIS DPLANDICUS. 

34. PHALAEIS J. B: II. 442. Tabern: I. p. 534. Plialaris 
major, semine albo. C. B: 28. Gramen sj)icatum, semine miliaceo, 
albo. Tourn: 518. Canariefro Budb. H. 88. 

35. GRAMEN paniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio 
variegato Town; 523. Sclieucliz: Hist: 127 descr. Gramen panicu- 
latum, folio variegato G. B: 3. Spanskt gras [grafts] Budh: H. 50. Class. IV. TETRANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

36. ALCHYMILLA foliis qvinatis. (Alchymilla foliis digitatis.) 
Alchimilla alpina, Qvinqvefolii folio, subtus argenteo. Town: 508. 
Alchimilla [Alchymilla] alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli pro- 
funde secto. Bupp: alt. 51. Alcliimilla perennis, incana, argentea s. 
sericea, satinum provocans. Volck: 16. Tormentilla alpina, folio se- 
riceo. G. B: 326. Alpinum petrosum et minimum Pentaphyllum 
Lob: ic. [T. I tab.] 691. Daggeort med delta blad. 

37. PLANT AGO foliis cordato ovatis, spica foliosa. (Plantago 
spica foliosa, cujus foliola petalis multo longiora.) Plantago latifolia, 
rosea, fioribus qvasi in spica dispositis C. B: 189. Town: 126. Plan- 
tago multiplex Tabem: II. 408. Rosen grobladli spessachtig [aktigh] 
Budh: H. 92. 

38. PLANTAGO cauliculis proliferis, diffusis, periantbio inse- 
qvali. (Plantago ramosa, procumbens, foliis lanceolatis.) Psyllium 
majus erectum C. B: 191. Tourn: 128. Psyllium minus. C. B: 191. 
Brodr: 99. Town: 129. Pulicaris berba Lob: ic. t. 437 [436]. Psyl- 
lium Bod: 115. Loppefro Budb: H. 94. 

A Plantagine genere plane non differt, conveniunt enim partes 
fructificationis omnes, prsesertim petala et stamina, ab omnibus in 
universum fioribus peculiari sua figura diversa. 

39. CORNUS arborea, baccis oblongis. Cornus bortensis mas 
G. B: 447. Tourn: 641. Cornus Matth: 192. S. Paul. 2 c. fructu. 
Besl. byem. fol. 9. [7 fig. Ill] c. flore. Cornelltrad [tra] med liwijt 
frucht Budb: H. 32. 34. Ph. canadensis L: Sp. pi. I. 54, II. 79; Hort. Ups. 19. 35. Plia- 
laris arundinacea 8 picta L: Sp. pi. I. 55, II. 80, saknas i Hort. Ups. 

36. Alchemilla alpina L: Sp. pi. I. 123, II. 179, saknas i Hort. Ups. 

37. P. major y L: Sp. pi. I. 113, II. 163; Hort. Ups. 29. 3/1 38. P. 
Psyllium L: Sp. pi. I. 115; II. 167; Hort. Ups. 29. 2. 39. C. mas 8 L: 
Sp. pi. I. 117, II. 171; Hort. Ups. 29. CAR0LT LINNiSI ADONIS UPLANDICCS. 289 

40. *COE,NUS arborea, baccis globosis. Corims foemina C. B: 
447. Town: 641. Ossea Biv: apud Bupp: 82. Virga sangvinea Matth: 
192. [193]. Bill: n. pi. g. 145. Cornelle tra hon. Budb: H. 34. 

In Scania sponte occurrit. 

Male a Corno genere separatur, conveniunt enim partes fructi- 
ficationis omnes, tit et facies. Petioli beic longiores per se insuffi- 
entes sunt dirimere, qvod religvse omnes partes fructificationis con- 
clusere. 

41. CORNUS herba. (Cornus herbacea uniflora.) Mesomora alba, 
baeeis in corymbo rubris Budf: fil. Act. lit. Svec, 1720 p. 97. Herba 
Paris flore magno, polyclonos [polycoccos], edulis Budb: fil. It. Lap. 11. 
Chamsepericlymenum. Baj: Syn. III. [p. 261]. Periclymeno accedens 
planta monantlios nostras Moris: III. 538 [p. 535]. Periclymenum 
bumile norvegicum C. B: 302. Alsine baccifera svecorum [svevorum] 
Budb: H. 5. Branch: [Spec. Bot. p. 3]. Smorbar, Honsebar. Budb. H. 6. 

In liorto Celsiano. In Smolandia autem sponte provenit; qvoad 
omnes j )ar '' ; es tarn exacte convenit fructification e, ac ovum ovo, 
genere itaqve cum Corno convenire pronuntio, qvod propria didicit 
autopsia. 

42. *EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus C. B: 428. Town: 
617. Evonymus [Evonimus] Matth: 152. Bod: 771. Spindeltrad 
Budb: H. 31 [42]. 

Eolia hujus arboris qvotannis ab Erucis totaliter in borto Upsal. 
consumuntur, qvfe in papiliones albos, punctis nigris notatos consper- 
guntur, qvales Merian: Metam. Tom. II p. 43 tab. XLIV depinxit. 
Papiliones bi omnes bujus speciei plantas in horto Academico de- 
vastant, reliqvas ne tangunt qvidem. 

43. EPIMEDIUM C. B: 323. Town: 232. Moris: II p. 96. 
[196] s. 2. t. 20. f. 5. Bob: ic. I. 325. Honungsklofwer. 

44. EUBIA sativa Matth: 592 [598]. Fuchs: 280. Rubia tinctorum 
sativa C. B: 333. Town: 114. Fargare root rod Budb: H. 100. 

45. DIPSACITS (capitulis) floribus pyramidalibus. Dipsacus 
sylvestris aut Virga pastoris major. C. B: 385. Town: 466. Dip- 
sacus purpureus Fuclis: 284 [225]. Labrum veneris alteram Matth: 
380 [450]. Wantmakare tistel den [ten] willa Budb: 22. 40. C. sanguinea L: Sp. pi. I. 117, II. 171; saknas i Hort. Ups. 
11. C. suecioa L: Sp. pi. I. 118, II. 171; saknas i Hort. Ups. 42. E. 
europreus L: Spec. pi. I. 197, II. 286; saknas i Hort. Ups. 43. E. alpinnm 
L: Sp. pi. I. 117, II. 171; Hort. Ups. 29. 44. E, tinctorum L: Sp. pi. 
I. 109, II. 158; Hort. Ups. 28. 45. I), fullonum L: Sp. pi. I. 97, II. 140; 
Hort. Ups. 25. 1. 290 CAHOLI LINN^EI ADONJS UPLANDICUS. 

46. DIPSACUS (capitulis) floribus convexis. Dipsacus sylvestris, 
capitulo minore vel Virga pastoris minor. G B: 385. Moris: III. p. 
158 [168] s. 7. t. 36. f. 5. Dipsacus tertius Bod: 723. Virga pastoris. 
Hatth: 451. Wantmakare tistel then [ten] mindre, heller herde staf 
Budb: 22. 

47. SCABIOSA (capitulis) floribus fastigiatis, (flosculorum) pe- 
talorum lacinia (exteri) exteriori acuta. Scabiosa peregrina, rubra, 
capitulo oblongo. C. B: 270. Town: 464. Moris: III. p. 48. s. 6. t.' 
14. f. 26. Indianisk skabbegras Budb: H. 104. 

48. SCABIOSA (capitulis) floribus hsemisphsericis, flosculis ex- 
terioribus reflexis, interioribus erectis. Scabiosa alpina, foliis Centaurii 
majoris. G. B: 270. Tourn: 464. Moris: III. p. 46. s. 6. t. 13 f. 10. 
Scabiosa alpina, centauroides, [aliis Centaurium nothum]. Besl. (est: 6 
[ord. 9] fol. 8 f. I. Hwit indianisk skabbegras [Budb: H. 104]. 

Exemp: Centunculus, Cordifolium (Unifolium), Sherardia Dill:, Vail- 
lantia, Aparine, Asperala, Gallium, (Camphorata). 

§. DIGYNIA. 

49. HTPECOUM G. B: 172. Hypecoon. Bod: 446. Hype- 
coon latiore folio. Tourn: 230. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis, 
incurvis. Moris: II. p. 279. Cuminum sylvestre (II) Matth: 506. 
Cuminum sylvestre, alteram, siliqvosum Lob: ic. I. 744. Gretahorn, 
Backhorn Budb: H. 56. 

^ 50. SANG-VISOEBA (capitulis) spicis subrotundis. Sangvisorba 
major Fuchs: 788. Sangvisorba major, pratensis. Bupp: 58. Pimpi- 
nella Sangvisorba, major C. B: 160. Tourn: 156. Moris: III. p. 264. 
s. 8. t. 18. f. 7. Brun storre Pimpinella Budb: H. 90. 

51. SANG-VISOEBA (capitulis spicreformibus) spicis oblongis. 
Sangvisorba canadensis, flore albo, spicato Bupp: 58. Pimpinella 
maxima, canadensis Cornat: lib. Tourn: 157. Storsta pimpinella 
med hwit ax [Budb: H. 90]. 

§. TETRAGYNIA. 

52. RHODIA foemina. Rhodia radix C. B: 286. Rhodia s. 
Rosea radix Lob: ic. I. 391. Anacampseros, radice Rosam spirante 

46. D. pilosus L: Sp. pi. I. 97, II. 141: Hort Ups. 25. 2. 47. S. atro- 
purpurea L: Sp. pi. I. 100, II. 144; Hort. Ups. 26. 3. 48. S. alpina L: 
Sp. pi. I. 98, II. 141; Hort. Ups. 26. 1. 49. H. procumbens L: Sp. pi. 
I. 124, II. 181; Hort. Ups. 31. 1. 50. S. officinalis L: Sp. pi. I. 116, II. 
169; saknas i Hort. Ups. 51. S. canadensis L: Sp. pi. I. 117, II. 169; saknas i 
Hort. Ups. 25. Rhodiola rosea L: Sp. pi. I. 1035, II. 1465; saknas i Hort. Ups. CAROLI imNAI ADONIS UPLANDICUS. 291 

major. Town: 264. Telepliium luteum, minus, radice Rosam redolente. 
Moris: III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8. Bosenroot Budb: H. 98. 

Sponte provenientem in Wallawari [Walliwari] monte altissimo 
Laponige Lulensis prope Qvicklock [Qvickjock] reperit Nob. et Grene- 
rosiss. D:nus 0. Budbeck fil. et in hortum Academicum transtulit. 
In horto citato " vidua est, hinc qvotairais floret, novosqve reparat 
amores, sed incassum furit, nee seniina foecundiora profert. 

53. * AQVIFOLIUM foliis subrotundis margine spinoso. 

a. Aqvifolium s. agrifolium vulgo Town: 600. Aqvifolium Matth: 
131. [Agrifolium] Bod: 746. 

(i. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato C. B: 425. Aqvifolium 
foliis subrotundis, spinis et linibis argenteis Town: 600. Class. V. PENTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

A. Gymnomonosperma. 

54. CHENOPODIUM foliis oblongis, (ad latera) sinuatis. Clieno- 
poditim ambrosioides, folio sinuato. Bourn: 506. Botrys ambrosioides 
vulgaris. C. B: 138. Botrys Matth: 565. 8. PauU: 182. fig. Atri- 
plex odora s: svaveolens. Moris: II. 605. Dufwegras Budb: H. 18. 

55. CHENOPODIUM foliis oblongis, dentatis. Chenopodium 
svaveolens, foliis longioribns, mexicanum Bupp: 318. Chenopodium 
[Botrys] ambrosioides, mexicanum [mexiocana] C. B: [Pin. p. 138 
App. p.] 516 descr. 

56. CHENOPODIUM foliis lanceolatis, ad alas villosum. Cheno- 
podium Lini folio, villoso. Town: 506. Linaria scopaiia C. B: 212. 
Herba studiosorum Tdbern: II. 102. Osyris Bod: 101. Bellevedere 
Volck: 59. Qwaste lingras Budb: H. 66. 

57. HALIMUS latifolius s. fruticosus. G, B: 120. Atriplex lati- 
folia s: Halimus fruticosus. Town: 505. Halim trft. Budb: H. 50. 

58. HALIMUS Portulacfe folio Budb: H. 49. (Halimus s: Portn- 
laca marina C. B: 120). Atriplex marina [maritima], angustissimo 

53. Ilex Aquifolium L: Sp. pi. I. 125, II. 181; Hort. Ups. 32, 54. Oh. 
Botrys L: Sp. pi. I. 219, II. 320; Hort. Ups. 55. 5. 55. Oh. ambrosioides 
L: Sp. pi. I. 219, II. 320; Hort. Ups. 56.6. 56. Oh. Scoparia L: Sp. pi. 

I. 221, II. 321; Hort. Ups. 55. 2. 57. Atriplex Halimus L: Sp.-pl. I. 1052, 

II. 1492; saknas i Hort. Ups. 58. Atriplex Portulacoides L: Sp. pi. I. 1053, 
II. 1493; saknas i Hort. Ups. 292 OAROLI LINN^EI ADONIS UPLAND ICUS. 

folio Town: 505. Halimus minor G. B: 120. Prodr. [p. 59] fructum 
non maturum. Blitum. 

59. MOBOCARPUS major Bupp. alt: 271. Chenopodio-Morus 
major Boerh: II. 91. Atriplex Mori fructu major, s. Fragifera major 
Moris: II. p. 606. s. 5. t. 2. f. 1. Spinachia fragifera Zom: 648 tab. 1. 
Spinacia baccifera Hortulanis. Wirginianisk [Wirginisk] baarmalla 
Budb: H. 14. B. Gymnotetrasperma. 

60. BORRAGO Bod; [Borago Bod: pempt. ed. 1583, p. 616, ed. 
1616 p. 627]. Bnglossirm s. Borrago Matth: 757 [737]. Buglossum 
latifolium, Borrago G. B: 256. Floribns coeruleis. Borrago floribus 
ooeruleis Town: 133. Floribns albis. Borrago floribus albis Town: 
133. Stoffer blomma. Waist oxetunga Budb: H. 18. 

61. HELIOTEOPIUM Bod: 70. Heliotropium majus Tabern: II. 
p. 251. Heliotropium majus Dioscoridi G B: 253. Town: 139. Sole- 
gras Budb: H. 70 [52]. 

62.. LYCOPSIS perianthio globoso. Echioides flore pullo, calice 
amplo Bupp: alt: 177. Buglossum procumbens, annuum, pullo, minimo 
flore Moris: III. p. 439. s. 11. t. 26. f. 11. 

63. LITHOSPEEMUM ramulis refiexis. Litbospermum majus 
erectum C. B: 258. Town: 137. Litbospermum minus. Matth: 596. 
Stenfro. Stenbrackia, Parlegras Budb: H. 66. 

64. CONSOLIDA Bivin. apud Bupp: 8 fl: purpurascentibus. 
Symphytum, Consolida major, flore purpureo, qvai mas. C. B: 259. 
Town: 158 [138]. Symphytum majus s. Consolida major Matth: 620. 
Symphytum magnum Fuchs: 158 [fig. p. 695]. 

Biv: apud Bupp: 8. fi.. albis. Symphytum, Consolida major, 

flore albo, ■ qvte foemina. G. B: Town: Groort, Walort, Sliggeort, 
Sarlakia [Blostilla] Budb: H. 108. 

65. CEEINTHE qvorundam [minor], flavo flore Twn: 80. Ce- 
rinthe minor G. B: 258. Waxort Budb: H. 18 [28]. 59. Blitum capitatum L: Sp. pi. I. 4, II. 6; Hort. Ups. 3. 60. Borago 
officinalis L: Sp. pi. I. 137, II. 197; Borrago Hort. Ups. 34. 61. H. euro- 
pseum L: Sp. pi. I. 130, II. 187; Hort. Ups. 33. 1. 62. L. vesicaria L: 
Sp. pl.I. 138, II. 198; Hort. Ups. 35. 63. L. officinale L: Sp. pi. I. 132, 
II. 189; saknas i Hort. Ups. 64. Symphytum officinale L: Sp. pi. I. 136, 
II. 195; saknas i Hort. Ups. 65. C. minor' L: Sp. pi. I. 137, II. 196; saknas 
i Hort. Ups. 0AB.0LI LINN..EI ADONIS TJPLANDICUS. 293 C. Capsulata, 66. PRIMULA disco petali concavo. 

a. Perianthio immutato, petido ferrugineo. Primula yeris hor- 
tensis, flore ferrugineo, umbellate Town: 124. 

/?. Perianthio petaliformi. Primula veris caulifera, prolifera, 
odorata Town: 125. J. B: III. p. 496. Primula veris prolifera Tabern: 
II. 33. Verbasculum proliferum C. B: 242. Moris: II. p. 554. s. 5. 
t. 24 f. 2. 

67. PBIMULA disco petali piano. Primula veris, pallido flore, 
elatior Chis: [Hist. 301] Town: 124. Primula veris major Bod: 147. 
Verbasculum pratense vel sylvaticum, inodorum C. B: 241. 

a. Perianthio petaliformi, petalo luteo. Primula veris prolifera, 
flore majore Town: 125. Storre oxelagg blekguul. 

/?. Perianthio petaliformi, petalo variegato. Primula veris, flore 
geminato, inodoro Town: 124. Oxelagg [Oxeleg] med blomma uhr [ur] 
blomma Budb: H. 94. 

y. Perianthio immutato, flore plena. Primula veris multiflora 
[III], sylvestris [I] Tabern: II. 34. Town: 124. Verbasculum. sylvestre, 
magno plenoqve flore. C. B: 242. 

68. PPIMULA disco petali infundibuliformi. 

a. Petalo pwpureo. Auricula ursi, rubro flore Clus: Pan. 346. 
Auricula ursi, flore purpureo Town: 120. Bob: ic. 570. Sanicula 
alpina, purpurea G. B: 242 

/?. Petalo nigrieante, sericeo. Auricula ursi, flore magno, atro- 
pnrpureo, holosericeo, [simplici] umbone candido amplissimo Town: 120. 

y. Petalo variegato. Auricula ursi, flore variegato Town: 121. 
Sanicula alpina, flore variegato G. B: 242. 

69. ANAGALLIS phoeniceo flore G. B: 562. Town: 142. Ana- 
gallis mas Bod: 32. Fuchs: 18. Honsekahl [Honssekaal] med rod 
[rodli] blomma Rudb: 8. 

In Scania juxta vias sponte. 

70. VIOLA flagellis procumbentibus, floribiis odoratis. Viola 
martia, purpurea, flore simplici, odoro C. B: 199. Town: 419. Bla- 
bruna Marsfioler Rudb: H. 118. 66. P. veris officinalis L: Sp. pi. I. 142, 11. 204; Hort. Ups. 37. 2. a & p. 

67. P. veris (-J elatior L: Sp. pi. I. 143, II. 204; Hort. Ups. 37. 2. y. 

68. P. Auricula L: Sp. pi. I. 143, II. 205; Hort. Ups. 36. 69. A. ar~ 
vensis L: Sp. pi. I. 148, II. 211; saknas i Hort. Ups. 70. V odorata L: 
Sp. pi. I. 934, II. 1324; Hort. Ups. 276. 294 CAROLI LINNJ?I ADONIS UPLANDICUS. 

flagellis procumbentibus, floribus odoratis, plenis. Viola niartia, multiplici flore coeruleo [purpureo vel rubello] G. B: 199. 
Toum: 419. 

71. VIOLA (erecta) foliis oblongis, caule ramoso, diffuso (petalis 
sericeis). 

a. Viola tricolor, hortensis, repens, an (plot; xai cpXoyiov Theo- 
phrasti C. B: 199. Toum: 420. 

[i. Viola tricolor, hortensis, repens, flore violaceo, holoserico 
[holosericeo], pnrpnreo et anreo Toum: 421. 

y. Viola tricolor hort: repens, fl: pnrpnreo et luteo G. B: 
Viola tricolor Bod: 159 [158]. Helge Trefaldignets [lieetz] blomma 
Rudb: 118. Flos Trinitatis Hortul. a tribns macnlis in variatione & 
flori aspersis. 

72. IMPATIENS florum petiolis propriis, floribus ferrugineis. 
Balsamina foemina C. B: 306. Town: 418. Tabern: II. 154. Balsa- 
mine altera Fuchs: 190. Balsamina Riv: irr: tetr: [tab. 244]. 

floribus albis. Balsamina foemina, flore (candido) albo 

Toum: 418. Balsamort lion Rudb: 16. Modomsort. 

7.3. NICOTIANA foliis amplexicaulibus. Nicotiana major, lati- 
folia C. B: 169. Toum: 117. Hyoscyamus peruvianus. Bod: 449. 
Petum mas. Neand: Tabacol. c. fig. Tabacum S. Paid. p. 361 fig. 
Blennocliois Reneal: 38. fig. descr. [p. 33 fig. p. 37]. Toback med 
langa blad [blan] Rudb: 56. 

74. APOLLINARIS. Petum Rivin. apud Rupp: 24. Priapeja 
[Priapeia] Knaut: fil. 56. Priapeja quibusdam, Nicotiana minor J. B: 
III. 270 [630]. Hyoscyamus tertius Mattfa 506 [675]. Nicotiana foe- 
mina S. Paul: p. 253. fig. G-aclryphylle Reneal: 40 descr. 

Ad genus Nicotiae ob faciem externam referrem, nisi partes 
fructificationis omnes in figura deferrent. 

75. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo. Toum: 
119. Solanum foetidum, fructu [poma spinoso oblongo] spinoso, oblongo 
G. B: 168. Datura vulgo. Spijkklubba. Kiarleks willa Rudb: H. 36. 

76. VERBASCUM (capsulis) pericarpiis globosis, foliis oblongis, 
dentatis, glabris. Blattaria lutea, folio longo, laciniato G. B: 240. 
Toum: 147. Blattaria annua, ramosa, floribus lutdis, staminibus pur- 71. V. tricolor /? L: Sp. pi. I. 936, II. 1326; Hort. Ups. 276. 72. I. 
Balsamina L: Sp. pi. I. 938, II. 1328; Hort. Ups. 276. 73. N. Tabacum 
L: Sp. pi. I. 180, II. 258; Hort. Ups. 45.1. 74, Nicotiana rustica L: Sp. pi. 

I. 180, II. 258; Hort. Ups. 45. 2. 75. Datura Stramonium L: Sp. pi. 1. 179, 

II. 255; Hort. Upl. 43. 76. V. Blattaria L: Sp. pi. I. 178, II. 254; Hort. 
Ups. 46. CAROLI LINN.EI ADONIS UPLANDICUS. 295 

pureis Moris: II. p. 489. s. 5. t. 9. ad. decim: ref: Blattaria Matth: 
718. G-ult (Gruult) edelstensgras thet storsta Budb: H. 18. 

77. LYSIMACHIA humifusa, foliis orbiculatis. Lysimachia humi- 
fusa, folio rotundiore, fiore luteo Town: 141. Nummularia major 
lutea G. B: 309. Nummularia supina s. Nummularia ofiicinarum 
Hupp: 19. Penningegras Budb: H. 70. 

78. CONVOLVULUS foliis cordiformibus. Convolvulus purpu- 
reas, folio subrotundo C. B: 295. Town: 82. Moris: II. p. 183 [13] 
s. 1. t. 3. f. 7. Campanula indica J. B: II. p. 165. Indianisk Binda 
med skiona stora purpurblommor Budb: H. 32. 

79. CONVOLVULUS caule recto, foliis oblongis. Convolvulus 
lusitanicus, flore cyaneo Town: 83. Convolvulus peregrinus, coeru- 
leus, folio oblongo C. B: 295. Convolvulus non convolvulus vulgo. 
In horto Golnitziano. 

80. SCAMMONIUM germanicum Hoffm: Fl: Alt: sylv. (Convol- 
vulus foliis tricuspidatis, angulis posticis abscissis.) Convolvulus 
major, albus G. B: 294. Town: 82. Convolvulus [vulgaris,] major, 
albus, s. flore majore, albo. Moris: II. p. [12. s. 1. t. 3. f. 6.]. Con- 
volvulus isevis [Smilax lseuis] major Bod: 388. 

Species hsec sine controversia cum Scammonio genere convenit, 
an autem Scammonium sit species Convolvuli adhuc sub judice lis 
est; rationem pete e Fundam. meis Botanicis. 

81. MIEABILIS Biv: apud Bupp. 1. 
a. Jalappa flore exalbido Tourn: 129. 
/?. Jalappa flore purpureo Ibd. 

y. Jalappa flore ex purpureo et luteo [mixto] variegato Tourn: 
ibd. Solanum mexicanum, [mexiocanum] flore magno C. B: 168. Mi- 
rabilis del Peru Clus: Fan. 400. Mirabile peruvianum Moris: III. 
p. 592 [598] s. 15. t. 1. f. 1. Viola peruviana Tabern: II. 31. Under- 
gras Budb: H. 76. Belle de nuit Gallis. 

82. POLEMONIU1I floribus coeruleis. Polemonium vulgare, 
coeruleum Tourn: 146. Vulneraria [Valeriana] Blattarise flore coeru- 
leo Moris: II [III] 605. Valeriana coerulea C. B: 164. Valeriana 
grseca Bod: 348. Bla grakisk Walerian Budb: 116. 77. L. Nummularia L: Sp. pi. I. I. 148, II. 211; saknas i Hort. Ups. 
78. C. hederaceus L: Sp. pi. I. 165, C. purpureus Sp. pi, II. 219; Hort. 
Ups. .'38. 1. 79. C. tricolor L: Sp. pi. I. 158, II. 225; Hort. Ups. 38. 2. 

80. Convolvulus sepium L: Sp. pi. I. 153, II. 218; saknas i Hort. Ups. 

81. M. Jalapa L: Sp. pi. I. 177, II. 252; Hort. Ups. 43. 82. P. coeruleum 
L: Sp. pi. I. 162, II. 230; saknas i Hort. Ups. 296 OAB.OLI LINNiEI ADONIS UPLANDICUS. 

floribus albis. Polemonium vulgare album Town: 146. Viola 'Valeriana] alba G. B: 164. 

83. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore coeruleo G. B: 
94. Town: 108. Campanula pulclira a Tossano Carolo missa J. B: 
II. 807. 

Sponte provenit ad acidulas Wicksbergensis, ubi copiose earn 
collegi, omissa tamen est a IAnde.ro in Flora Wicksbergensi, cum 
multis aliis. e. gr. Subularia, Plantago monanthos, Dortmanna, Mo- 
norehis, Sanicula T., Mercurialis perennis, Picris (?) etc. 

max: fol: latissimis, flore albo G. B: 94. Town: 109. Ab 

Hortulanis pro Campanula pyramidali habetur. Stora bredbladiga 
klacker. 

84. CAMPANULA pyramidata, altissima Town: 109. Pyrami- 
dalis leevis J, B: II. 808. Rapunculus hortensis, latiori folio s. Pyra- 
midalis C. B: 93. Pyramid klacker. 

In horto Warmkoltziano et Glolnitziano. 

85. CAMPANULA vulgatior, foliis UrticEe, flore duplici et tri- 
plici coeruleo Town: 109. (3 flore albo. Campanula vulg: fol: Urt: 
fl: dupl: albo Town: 109. D. Baccifera. 

86. * TINUS foliis ovatis, subtus ad exortum venarum levi bir- 
sutie aspersis. Tinus prior Tabern: III. 46. Toum: 607. Laurus 
sylvestris, Corni foeminEe foliis subbirsutis G. B: 641 [461]. Luden 
bladig Lagertra [Rudb: H. 64]. 

87. *EHAMNUS. ALATERNUS I Clus: [Hisp. 56]. Town: 
595. Alaternus Turneri Tabern: III. 132. G. B: 476 [477]. Alat. 
Clusii ibidem. Pbylica [Pbilyca] elatior C. B: 476. Alaterntra. 
Rudb: H. 4. 

88. *ALATERNUS aurea, foliis ex luteo variegatis [H. B. P.] 
Toum: ibd. 

89. *ALATERNUS monspeliaca, foliis profunde [profundius] in- 
cisis H. B. P. Town: 595. Alaternus seu Pbylica, foliis angusti- 
oribus, profunde serratis Boerh: 214. 83. C. latifolia L: Sp. pi: I. 165, II. 233; sahias i Hort. Ups. 84. C. 
pyramidalis L: Sp. pi. I. 164, II. 233; saknas i Hort. Ups. 85. G. Trache- 
lium L: Sp. pi. I. 166, II. 245; saknas i Hort. Ups. 86. Viburnum Tinus 
L: I. 267, II. 383; Hort. Ups. 69. 87—89. Rh. Alaternus L: Sp. pi. I. 193, 
II. 281; Hort. Ups. 67; jfr Hort. Cliff. 70. 7. CABOLI LINNET ADONIS OTLA.NDICUS. 297 

90. * TOXICODENDRON foliis ternatis, integris. Toxicodendron 
triphyllum [triphyllon] Town: 611. Edera trifolia canadensis Comut: 
96 [fig. in pag. 97]. Epimedium frutescens [fruticescens], virginianum 
Budb: 39. Vaill: Jack. 13. Tornblads tra Budb: 40. 

90y 2 . *CAPRIEOLIUM ramulis proliferis [floriferis], perforatum. 
Caprifolium italicum Bod: 406. Town: 608. Periclymenum italicum. 
Bivin: irr: mon: [tab. 123]. Periclymenum perforatum C. B: 302. 
Wallborns blomma. Walska geteblad Budb: H. 24 [22]. 

91. PASSIFLORA foliis crenatis, tripartito divisis Pluk: Aim: 
281. Granadilla hispanis, Plos passionis italis Town: 240. Grana- 
dilla trifolia, flore roseo, clavato Wolck: [Volch] 199. Clematis [Cle- 
matitis] trifolia, flore roseo, clavato C. B: 301. Cbristi Kars blomma 
Budb: H. 44. 

Si quis Passifloram et Murucujam ad Gynandriam § Pentandriam 
referre velit, non repugnabo. 

92. * SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, serratis. Sambucus 
fructu in umbella nigro G. B: 456. Town: 606. Sambucus Matth: 
782. Fuchs: 64. Hylletra Budb: H. 102. Flader. 

93. * SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, multifidis. Sambucus 
laciniato folio C. B: 456. Town: 606. Sambucus lacinioso folio Bod: 
832. Krusbladig [Kruss bladigli] Hylletra Budb: H. 102. 

94. SAMBUCUS herbacea. Sambucus humilis, s: Ebulus G. B: 
456. Town: 606. Ebulus Pont: Anth: 270. Charact, Tittands 102 fig. 
Fuchs: 65. Attig Lilleflarr, Sommerhyld Budb: H. 38. 

95. * SAMBUCUS foliis simplicibus, laciniatis, floribus omnibus 
castratis. Opulus flore globoso Town: 607. Sambucus aquatica, flore 
globoso, pleno G. B: 456. Sambucus [V] aquatica [II], polyanthos 
Tabem: III. 119 [118]. Snoballsbuske. 

96. *VITIS vinifera G. B: 299. Fuchs: 84. Windrufwor [Wijn- 
drufwor]. Winranka Budb: 118. 

Hujus infinitaj existunt variationes pra3sertim a fructu desumtai, 
qvas enumerare et distingvere curiosis oenopolis relinqvimus. 

97. *SOLANUM foliis oblongis, simplicibus, frutescens. Solanum 
fmticosum, bacciferum G. B: 166. Town: 149. Pseudo-Capsicum. 

90. Rhus Toxicodendron L: Sp. pi. I. 266, II. 381; Hort. Ups. 68. 
90y 2 . Lonieera Caprifolium L: Sp. pi. I. 173, II. 246; Hort. Ups. 42. 1. 
91. P. inoarnata L: Sp. pi. I. 959, II. 1360; Hort. Ups. 278.2. 92. S. nigra 
L: Sp. pi. I. 269, II. 385; Hort. Ups. 69. 93. S. nigra -• laciniata L: Sp. 
pi. I. 270. II. 386; Hort. Ups. 69. 94. S. Ebulus L: Sp. pi. I. 269, II. 
385; saknas i Hort. Ups. 95. Viburnum Opulus ft roseum L: Sp. pi. I. 
268, II. 384. 96. V. vinifera L: Sp. pi. I. 202, II. 293; Hort. Ups. 50. 
97. S. Pseudo-Capsicum L: Sp. pi. I. 184, II. 263; Hort. Ups. 48. 1. 298 CAR0LI L1NN.S1I adonis uplandicus. 

Bod: 706. Amomum Plinii [Strycnodendron sive Solamim arborescens] 
Lob: ic: [torn. I tab.] 265. Buskachtig peppargras Iiudb: H. 22. 

98. SOLANUM foliis pennatis, radice tuberosa. Solanum tube- 
rosum, esculentum, flore albo C. B: 167. Prod. 87 [83] fig. Town: 
149. Moris: III. p. 522. s. 13. t. 1. £ 19. Solamim tuberosum s. 
Papas peruvianorum Budb: H. 105. Potatoes et Tryffel vulgo. (Papas 
et potatoes vulgo.) 

99. SOLANUM pomiferum, foliis pinnatis, serratis. Solanum 
pomiferum [fructu rotundo, striato, molli] G. B: 167. Solanum amo- 
rellum malis aureis FrancJi: Specul. [ed. II. p. 28]. Lycopersicon G-a- 
leni Toum: 150. Aurantia mala Bod: 706 [in ed. 1583 p. 455, in ed. 
1616 p. 458]. Karleks [Karlekz] aplen, Alskogs [Elskogz] aplen 
Budb: H. 92. (Poma amoris Hortulanis.) 

100. CAPSICUM fructu oblongo, leviter incurvo (incurvato). 
Capsicum actuarii Lob: ic. I. 316. Capsicum siliquis longis, propen- 
dentibus Toum: 152. Solanum urens [Capsicum dictum], siliqua pro- 
pendente, rubra Moris: III. p. 528. s. 13. t. 2. f. 1. Piper indicum, 
vulgatissimum C. B: 102. Indianisk pepar med langa [longa] skijdor 
Budb: H. 22. 

101. PHYSALIS Alkekengi officinarum Toum: 151. Solanum 
vesicarium G. B: 166. Solanum vesicarium, vulgare [vulgatius], re- 
pens, fructu et vesica rubra Moris: III. p. 526. s. 13. f. 16. Hali- 
cacabum vulgare Fuchs: 68 [fig. in pag. 688]. Hiartans korn. Juden- 
kiorssbar Budb: H. 106. 

102. CEEATONIA Bod: 787 [in ed. 1616]. Siliqva edulis C. B: 
402. Toum: 578. Siliqva dulcis officinarum. Jobannis Brod. 

E.vemp: A. Persicara, Herniaria. 

B. Buglossum, Cynoglossum, Pulmonaria, Ecliium, Aspe- 
rugo, Soorpiuros. 

C. Androsace, Hottonia, Hydropliylhun, Samolus, Glaux, 
Cyclamen, Menyantlies, Oentaurium, (Pamassia), Hyo- 
scyamus, Diervilla, Hermannia (Qvamoclit). 

T). Frangula, Mandragora, Bellona etc. 98. S. tuberosum L: Sp. pi. I. 185, II. 265; Hort. Ups. 48. 3. 
99. S. Lycopersicum L: Sp. pi, I. 185, II. 265; Hort. Ups. 49. 4. 100. C. 
annuum L: Sp. pi. I. 188, II. 270; Hort. Ups. 47. 101. Ph. Alkekengi L: 
Spec. pi. I. 183, II. 262; Hort. Ups. 49. 102. 0. Siliqva L: Sp. pi. I. 
1026, II. 1513; Hort. Ups. 296. CAROLI LINNjEI adonis uplandicus. 299 

g. DIGYNIA. 

A. Involucro nullo. 

103. IMPERATORIA Rivin. irr. pent. [tab. 241]. Imperatoria 
major C. B: 156. Town: 317. Laserpitium germanicum Fuchs: 76 
[fig: in pag. 763]. Masterort. 

104. PASTINACA sativa, latifolia G. B: 115 [155]. Town: 319. 
Pastinaca domestica Matth: 500. Pastinaca 8. Pauli: 311. Pasti- 
naca latifo]ia, satiua Bod: 669. Palsternack. 

105. ANETHUM seminibus rotundis, planis. Anethum hortense 
G. B: 147. Town: 318. Anethum Bod: 296. Dill Rudb: 8. 

106. ANETHUM seminibus oblongis, convexis. Eoenicnhim vul- 
gare, germanicum C. B: 147. Town: 311. Eoeniculum Bod: 295. 
Matth: 517. TiUand: 86. Gemen fenekahl [kaal] Rudb: 44. 

Nemo ante nos Foeniculum et Anethum genere conjunxit; ratio 
fuit, qvod Botanici in seminibus cbaracteres genericos hujus classis 
qvaBsiverint. Longe autem meliorem, faciliorem, certiorem, magisqve 
naturalem [metkoduni" nuper detexit Exp. D. Sirbell, qvam merito 
seqvimur. 

107. PIMPINELLA foliis oblongis, acuminatis. 

a. Pimpinella saxifraga, major, umbella Candida O. B: 159. 
Saxifraga magna Dod: 312. [Jfr. Hort. Cliff, p. 107]. Tragoselinum 
majus, umbella Candida Town: 309. Tragoselinum majus Tabern: 
I. p. 242. 

/?. Pimpinella saxifraga major, umbella rubente Town: Stor 
Pimpinella Rudb: 90. 

108. CH^EROPHYLLUM [Chcerefblium] Bod: 688. CliEerophyl- 
lum sativum C. B: 152. Town: 314. Cerefolium Rivin: irr: pent. [tab. 
276]. Cerefolium semestre Jungerman. apud Burser. VII. 46. Kyrf- 
wel Rudb: 18 [28], 

B. Involucro p articular i. 

109. APIUM Rivin: in: pent, [III. t. 314—317]. Fuchs: 745 
[fig. in p. 744]. Apium dulce, Celeri Italorum Town: 305. Apium 103. I. OstratMum L: Sp. pi. I. 259. II 371; Hort. Ups. 65. 104. P. sa- 
tiva j3 L: Sp. pi. I. 262, IT. 376; Hort. Ups. 66. 105. A. graveolens L: 
Sp. pi. I. 263," II. 377; Hort. Ups. 66. 1. 106. A. Foeniculum L: Sp. pi. 
I. 263, II. 377; Hort. Ups. 66. 2. 107. P. saxifraga major y & 6 L: Sp. pi. 
I 264, II. 378; saknas i Hort. Ups.; jfr Hort. Cliff, p. 107. 108. Scandix 
Cerefolium L: Sp, pi. I. 257, II. 268; saknas i Hort. Ups. 109. A. grave- 
olens L: Sp. pi. I. 264, II. 379; Hort. Ups. 67. 

C. Linncei Ungdomsshrifter. 21 300 CAROLI LINNJ5I ADONIS TJPLANDICtJS. 

palustre et Apium officinarum G. B: 154. Tourn: 305. Eleoselinum 
Bod: 683. Zeleri, Wattuparsillia Budb: 10. Celeri vulgo. 

110. ANISUM foliis infimis simplicibus. Anisum herbariis, se- 
mine majore [& minore] O. B: 158 [159]. Anisum Bivin. pent, irr, 
[III. t. 306, 307]. Fuchs: 62. Apium, Anisum dictum, semine sva- 
veolenti, majori Tourn: 305. Anis Budb: 8. 

111. ANISUM foliis infimis compositis, margine piano. Apium 
vel Petroseliirum vulgo G. B: 153. Tourn: 305. Apium hortense Bod: 
682. Matfh: 511. Gemen parsilia Budo: 10. 

foliis infimis compositis, margine undulato. Apium vel 

Petroselinum, crispum G. B: 153. Tourn: 305. Apium crispum Biv: 
irr. pent. [III. t. 90]. Tdbern: I. 252. Krus parsilia Budb: 10. 

Petroselinum cum Aniso sine ratione sufnciente non conjunxi. 
Vide Fundamenta mea Botanica. 

112. MYERHIS perennis, alba, odorata Moris: III. [p. 301] s. 9. 
t. 10. f. 1. (Myrrhis major vel Cicutaria odorata G. B: 160. Tourn: 
315.) Myrrhis S. Pauli 87. fig. Odorata Biv: irr. pent. [III. t. 290]. 
Myrrhis magno semine, longo, sulcato J. B: [III. 2. 77.] Spansk Kerf- 
wel Budb: 78. 

113. CHiEPOPHYLLUM geniculis ventricosis, seminibus striatis. 
Chgerophyllum sylvestre C. B: 152. Myrrhis Biv: irr. pent. [III. 
t. 282] Myrrhis annua vulgaris, semine striato, leevi Tourn: 313 [315]. 
Myrrhis annua vulgaris, caule fusco Moris: III p. 302. [s. 9. t. 10. f. 7]. 

114. COBIANDRUM majus G B: 158. Tourn: 316. Corian- 
drum Biv: irr. pent. [III. t. 303' — 305]. Fuchs: 345. Coriander Budb: 32. 

C. Involucro universale et particulari. 

115. PEUCEDANUM germanicum G. B: 149. Tourn: 318. Peuce- 
danum majus, brevioribus foliis, germanicum Moris: III. p. 312. s. 9. 
t. 15. f. 2. Peucedanum [Peucedanus] Fuchs: 599. Haar-ort Budb. 88. 

116. ATHAMANTHA. Meum foliis Anethi G. B: 148. Tourn: 
312. Meum vulgare, tenuifolium Moris: III. p. 270. Meum Bod: 302. 
Walsk Moderort. Mosserot Budb: 76. 

Toumefortius Meum a Poeniculo charactere nil differre statuit, 
bine Poeniculum alpinum, perenne, capillaceo folio, odore medicato 

110. Pimpinella Anisum L: Sp. PI. I. 264. II. 379; Hort. Ups. 67. 
111. Apium Petroselinum L: Sp. pi. I. 264, II. 379; Hort. Ups. 67. 112. Scan- 
dix odorata L: Sp. pi. I. 256, II. 368; Hort. Ups. 64. 113. Ch. temulum L: 
Sp. pi. I. 258, II. 371; saknas i Hort. Ups. 114. 0. sativum L: Sp. pi. I. 256, II. 
367; Hort. Ups. 63. 115. P. officinale L: Sp. pi. I. 245, II. 353; Hort. Ups. 60. 
116. A. Meum L: Sp. pi. I. 245, II. 353; Hort. Ups. 60; jfr. Hort. Cliff. 93. CAROM LINN/EI ADONIS TJPLANDICUS. 301 

vocat; a Foeniculo vero toto coelo differt. Conf. Sirbelli Meth: Um- 
belliferar. 

117. DAUCITS sativus, radice lutea Town: 307. Staphylinus 
sativus Bivin. irr. pent. [III. t. 262]. Pastinaca tenuifolia, sativa, 
radice lutea C. B: 151. Pastinaca tenuifolia sativa Dod: 667. Gul 
Morot Budb: 36. 

118. SIUM (tuberosum) radicibus conglomeratis. Sisarum ger- 
manorum C. B: 155. Town: 309. Sisarum Bivin. irr. pent. [III. t. 289]. 
Bod: 670. Siser [I] Matth: 334.. Sockerrotter Budb: 106. 

119. ANGELICA sativa Matth: 729. C. B: 155. Imperatoria 
sativa Town: 317. Then storsta Engelorten Budb: 8. 

120. LEVISTICUM foliorum pinnis a media parte externa incisis. 
Levisticum [Leuisticum] vulgare Dod: 309. Levisticum Biv: irr. pent. 
[III. t. 293]. Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti? 
C. B: 157. Angelica montana, perennis, Paludapii folio Town: 313. 
Libesticka Budb: 66. 

121. LEVISTICUM foliorum pinnis per totam longitudinem ser- 
ratis. Cicutaria latifolia, foetid a C. B: 161. Town: 322. Cicuta 
latifolia, foetida [foetidissima] Moris: III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Ci- 
cuta [Cicutaria] foetida. Tabern: II. 465. 

D. Non umbellati. 

122. ERYNGIUM latifolium, planum 0. B: 386. Town: 327. 
Eryngium spurium Dod: 720. Flore coeruleo. 

(5. Eryngium latifolium, planum, caule viridi-albesceiite, flore 
albo Town: 327. Slatt [Slaatt] Braaktistel Budb: 40. 

123. BETA radice caulibus crassiore. Beta rubra, radice Rapre 
C. B: 118. Town: 502. Beta rubra Matth: 341 [357]. Beta rubra, 
romana Dod: 609. Rodbeta. 

124. BETA radice caulibus (angustiore) tenuiore. Beta alba vel 
pallescens, qva3 Sicula vel Cicla officinarum C. B: 118. Town: 502. 
Beta Candida J. B II. 961. Dod: 620. Mangolt Hortulanis. 

125. *RIBES vulgaris, acidus, ruber J. B: I. [III. p.] 97. Cros- 
sularia, multiplici acino s. non spinosa, hortensis, rubra, s. Ribes offi- 

117. D. Carota /? L: Sp. pi. I. 242, II. 348; Hort. Ups. 59. 118. S. Si- 
sarum L: Sp. pi. I. 251, II. 361; Hort. Ups. 62. 119.? A. Archangelica L: 
Sp. pi. I. 250, II. 360; saknas i Hort. Cliff. 120. Ligusticum Levisticum 
L: Sp. pi. I. 250, II. 359; Hort. Ups. 62. 1. 121. Ligusticum peloponnesia- 
cum L: Sp. pi. I. 250, II. 360; Hort. Ups. 62. 2. 122. E. planum L: Sp. 
pi. I. 233, II. 336; Hort. Ups. 57. 123 & 124. B. vulgaris L: Sp. pi. I. 222, 
II. 322; Hort. Ups. 56. 125. E. rubrum L: Sp. pi. I. 200, II. 290; Hort. 
Ups. 50. 302 CAUOLI LINN^I ADONIS UPLANDICTJS. 

einarum G. B: 455. Tourn: 639. Eibes vulgaris Matth: 135. Roda 
-winbar "wijnbar] Budb: 98. 

*Ribes vulgaris, acidus, albas baccas ferens J. B: I. [t. II. p.] 98. 
Grossularia pratensis, [hortensis] fructu margaritis simili C. B: 455. 
Hvrita winbar [wijnbar] Budb: 100. 

126. *RIBES foliis graveolentibus. Grossularia non spinosa, 
fructu nigra, majore C. B: 455. Toum: 640. Swarta wijnbar, Dystrond, 
Disabar Budb: 100. 

127. *RIBES (G-rossularia recta) caule erecto, fructu glabro. 
Grossularia spinosa, sativa C. B: 445. Toum: 639. G-rossularia ma- 
jori [majore] fructu. Clus: Hist: 120. Slatta Krusbar [Kruusbar] 
Rudb: 120. Stickelbar. Hwita krusbar. 

128. *EIBES (Grossularia recta) caule erecto [Grossularia spi- 
nosa], fructu obscure-purpurascente J. B: I. 48. (Grossularia ramis 
reclinatis). Grossularia spinosa, sativa, altera, foliis latioribus C. B: 
445. Toum: 639. Brunacktiga Krusbar [Kruusbar] Budb: 120. Eoda 
krusbar. 

129. *GBOSSULABIA recta, fructu hirsute Ludna krusbar. 

130. *STAPHYLODElS T DRO]S[ foliis pennatis. Staphylodendron 
Matth: 201. fig. Toum: 616. Pistacia sylvestris C. B: 401. Wildnot 
Budb: 108. 

131. VINCA Biv: apud Bupp: 27. Pervinca vulgaris latifolia, 
flore coeruleo Toum: 119. Clematis dapbnoides, major C. B: 302. 
Bod: 401. Gemen bla sijgron Budb: 32. 

132. *NEBJUM [Nerion] Tabern: III. 144. Nerium [Nerion] flori- 
bus rufescentibus [rubescentibus] C. B: 464. Toum: 605. Rhododen- 
dron Bod: 837 [839]. 

Ewemp. Umbellatse Tournefortii et Eaji omnes. Asclepias, Plu- 
meria. [Apoeynum, Crassa], 

§. TBIGYNIA. 

133. *VIBURNIIM Matth: 217 [p. 167]. Toum: 607. G. B: 429. 
Lantana Bod: 81 [ed. 1616 p. 781]. 126. E. nigrum L: Sp. pi. I. 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 2. 127. E. Uva 
crispa L: Sp. pi. I. 201, II. 292; saknas i Hort. Ups. 128. E. reclinatum 
L: Sp. pi. I, 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 3. 129. Eibes Grossularia L: 
Sp. pi. I. 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 4. 130. Stapbylea pinnata L: Sp. 
pi. I. 270, II. 386; Staphylfea Hort. Ups. 69. 131. V. major L: Sp. pi. 

I. 209, II. 304; saknas i Hort. Ups 132. N. Oleander L: Sp. pi. I. 209, 

II. 305; Hort. Ups. 53. 133. V. Lantana L: Sp. pi. I. 268, II. 384; 
Hort. Ups. 68. CAKOLI LINN^BI ADONIS OPLANDICUS. 303 

134. *KHUS foliorum pinnis (oblongis acuminatis) lanceolatis. 
Rhus canadensis, folio longiori, utrinqve glabro Town: 611. Rhus 
angustifolium C. B: [Pinax p.] 414. Sumach angustifolium [C. Bauh.] 
Prod. 158. G-arfwarbuska Rudb: 98. 

Plantam hanc a Bursero habuit C. Bauhinus, ut in Prodromo 
fatetur. Burserus in herbar. XX. 77. dicit se hanc nostram misisse 
sub nomine pra;dicto. Synonym on Toumefortii autem per se claruni est. 

135. *TAMARISCUS narbonensis Town: 661. Tamarix altera, 
folio tenuiore, gallica C. B: 485. Tamarisk [Tamerisk] Rudb: 108. 

[Pentandria Monog. i Ifwetofta ex.] 

§. PENTAGYNIA. 

136. LINUM sativum C. B: 214. Town: 339. Lijn. Hoor Rudb. 

Exempt: Nodosa, Rorella, Cameraria, Statice. 

§. POLYGYNIA. 

Exempt: Myosuros. Class. VI. HEXANDRIA. 

§. MOKOGYNIA. 137. CEPA foliis styliformibus. Cepa sectilis, juncifolia, peren- 
nis Tourn: 383. Porrum sectivum, juncifolmm C. B: [12 [72]. Gras 
[Grrass]lok Rudb: 94. 

138. CEPA sterilis C. B: 72. Cepa ascalonica Matth: 389. 
Tourn: 382. Echalottes vulgo ex gallis. 

139. [Allium qvod] CEPA fissilis C. B: 72. Tourn: 382. Cepa 
sectilis Gamer. [Epit.J in Matth: 170 [p. 325. fig.]. S. Johannis Look. 

140. CEPA foliis ventricosis, caule curtioribus, radice rubra. 
Cepa Fuchs: 430. Cepa vulgaris C. B: 71. Cepa vulgaris, floribus 
et tunicis purpurascentibus Tourn: 382. 

134. Rh. glabra L: Sp. pi. I. 265, Bh. glabrum Sp. pi. II. 380; Hort. 
Ups. 68. 1. 135. Tamarix gallica L: Sp. pi. I. 270, II. 386; Hort. Ups. 69. 
136. L. usitatissimum L: Sp. pi. I. 277, II. 397; Hort, Ups. 71. 137. Allium 
Sclioenoprasum L: Sp. pi. I. 301, II. 432; Hort, Ups. 78. 8. 138. Allium 
Ascalonicum L: Sp. pi. II. 429; Hort. Ups. 79. 9. 139.? »Allimn qvod 
Cepa fissilis Cam. epit. 326. » Hort. Ups. 79. 10. 140. Allium Cepa L: Sp. 
pi. I. 300, II. 431; Hort. Ups. 77. 3. 304 OAEOLI IINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 

foliis ventricosis, caule curtioribus, radice alba. Cepa vul- gar: floribus et tmiiois candidis. Tourn: 

141. CEPA foliis ventricosis, longitudine caulem eeqvantibus. 
Cepa oblonga G. B: 71. Bod: 675. Tourn: 382. Snedlok, kal-lok, 
piplok Budb: 94. 

142. POEEUM commune Matfh: 386. Porrum commune, capi- 
tatum G. B: 72. Tourn: 382. Porrum Tabern: II. 192. PurlQk Budb: 
16 [26]. Purio Hortul, 

143. POEEUM petiolo ciroumvoluto, capite bulbifero. Allium 
sativum, alteram s. Allioprasum, caulis summo circumvoluto G. B: 73. 
Tourn: 383. Moris: II. p. 383. [387] s. 4. t. 15. f. 10. Eackenball. 

144. ALLIUM sativum G. B: 73. Tourn: 387 [383]. Hwitlok. 

145. MOLY pyrenaioum, fiore luteo Bupp: 138. Moly latifolium, 
luteum, odore Allii. 1. 0. B: 75. Moris: II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 3 [4]. 
Moly flavo flore Swert: I. tab. 60. £ 2. Allium latifolium, luteum. 
Tourn: 384. Cml barg-wildlok Budb: 76. 

146. MOLY alpinum, caule maculato Bupp: 138. Allium mon- 
tanum, latifolium, maculatum G. B: 74. Allium alpinum, Victorialis 
mas Tabern: II. 195. Victorialis longa Besl. Vern: 4. fol. 13. Homeri 
wildlok Budb: 76. 

147. LEUCOJUM spatha tmiflora (Leirocodon Budb. [Bupp: enl. 
L. Phil. Bot. p. 146]). Leucojum bulbosum, vulgare G. B: 55. Budb: 
Camp. El. II. 85. [f. 1]. Leucojum [Leucoion] bulbosum, liexaphyl- 
lum[on] Bod: 230. Narcisso-Leucojnm vulgare Tourn: 387. Narcis- 
sus VII. Matth: 770. Viola alba Fuels: 468 et 469 [486 et 487]. 
Stora Lokfioler Budb: 64. 

Calyx est spatlia compressa, latere debiscens. Fetala 6 seqvalia, 
in formam campanee digesta, ovata. Stamina 6 sparsa, apices totidem 
apicibus suis dehisc: Bistillum 1, apice obtuso cum levi acumine, ab 
apicibus liberum. Fericarpium ovatum, basi sc. angustiori, triloculare 
infra fiorem constitutum. Semina multa. 

148. CrALANTHOS. Leucojum [Leucoium] bulbosum, minus 
C. B: 56. Budb. Gamp. El: II. 96. [fig. 4]. Leucojum [Leucoion] 
bulbosum, tripliyllumfon] Bod: 230. Leucojum bulbosum, prsecox, 

141. Allium fistulosum L: Sp. pi. I. 301, II. 432; Hort. Ups. 78. 7. 
142. Allium Porrum L: Sp. pi. I. 295, II. 423; Hort. Ups. 77. 4. 143. Allium 
Soorodoprasum /? L: Sp. pi. I. 297, II. 425; Hort. Ups. 77. 5. 144. A. 
sativum L: Sp. pi. I. 296, II. 425; Hort. Ups. 76. 2. 145. Allium Molv 
L. Sp. pi. I, 301, II. 432; Hort. Ups. 76. 1. 146. Allium Victorialis L: Sp. 
pi. I. 295, II. 424; saknas i Hort. Ups. 147. L. vernum L: Sp. pi. I. 289, 
II. 414; Hort. Ups. 74. 148. Galanthus nivalis L: Sp. pi. I. 288, II. 413; 
Hort. Ups. 73. CAR0LI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 305 minus Glus: Ban. 182. Narcisso-leucojum trifolium, minus Town: 387. 
Narcissus s. Leucojum bulbosum, minus, prsecox, tribus petalis albis, 
majoribus [minoribus], cingentia [cingentibus] tenia minora herbacei 
coloris Moris: II. p. 364. s. 4. t. 9. f. 23. Galanteer. 

In charactere a priori omnibus fructificationis partibus diversa, 
bine necesse sit, ut novum ab hac construatur genus. ■ — G-alanthos 
dixi a yala lac et avdoa flos, ob colorem floris lacteum et album. 
Calyx est spatba compressa, latere deliiscens, propria. Petala 6, qvo- 
rum 3 alterna ovalia, concava, 3:a interiora, emarginata, constituunt 
cylindrum antecedentibus dimidio minorem. Stamina 6 et totidem 
apices a latere dehiscentes. Pistillum 1 acutum, ab apicibus undiqve 
compressum. Pericardium membr: giobosum, 3 loculare, infra florem 
positum. Semina plurima. 

149. NARCISSUS (flore singulari) spatba uniflora, corolla petalis 
ffiqvali, fl. simplici. Narcissus sylvestris, pallidus, calyce [calice luteo] 
C. B: 52. Tourn: 353 [356]. Narcissus luteus, sylvestris [silvestris] 
Bod: 227. Pseudo -Narcissus luteus, simplici [& gemino] flore Tabem: 
II. 311. Blekgul Narcis med long kalk Budb: 78. 

fl: singulari, corolla petalis seqvali, fl. pleno. Narcissus 

multiplex, totus flavus G. B: 54. Tourn: 357. 

150. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis breviori, fl. 
simplici. Narcissus albus, circulo purpureo C. B: 48. Tourn: 353. 
Narcissus medio purpureus Bod: 222. Gemena bwita Narcisser Budb: 78. 

(flore singulari) spatba uniflora, corolla petalis breviori, 

flore pleno. Narcissus totus niveus, multiplex C. B: 54. Tourn: 357. 
Narcissus albus, pleno flore Swert: I. tab. 26. f. 5. Dubbla bwita 
Narcisser [Budb: 78]. Pasldilior. 

151. NARCISSUS (floribus pluribus) spatba multiflora, corolla 
petalis breviori. Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi 
C. B: 50. Budb. Gamp. El: II. 37 [p. 57. fig. XI]. Tourn: 354. Nar- 
cissus medio luteus alter Bod: 224. Mangblommat bwit [bwijt] 
Narciss med safrans kalk Budb: 78. 

152. TRADESCANTIA s. Epbemerum virginianum Bupp: 55. 
Epbemerum phalangoides, tripetalum, [non repens] virginianum, gra- 
mineum, flore coeruleo, minore Moris: III. p. 606. s. 15. t, 2. f. 4. 
Moly s: Phalangium virgineanum Budb. Gamp. El: II. 166 [fig. XVIII]. 149. N. Pseudo-Narcissus L: Sp. pi. I. 289, II. 414; Hort. Ups. 74.2. 
150. N. poeticus L: Sp. pi. I. 289, II. 414; Hort. Ups. 74. 1. 151. N. 
Tazetta L: Sp. pi. I. 290, II. 416; Hort. Ups. 74. 3. 152. T. virginiana L: 
Sp. pi. I. 289, II. 411; Hort. Ups. 73. 306 CAROLI LINN^I ADONIS UPLANDICBS. 

Allium s. Moly virginianum C. B. App: 516. Kort noje. Wirginisk 
Spessort bla Budb: 88. 

Tradescantia probe distinguenda sit a Commelma, ambai enim 
sub Ephemeri nomine a qvibusdam numerantur. 

B. 

153. PHALANGLUM in caule simplici floribus sparsis. Phalan- 
gium non ramosum, minus lludb. Gamp. El. II. 183. Plialangium 
parvo flore s. minus, [non] ramosum G. B: 29. Town: 368. Plialangium 
pulclirius non ramosum J. B: II. 635. Ogrenug Spessort Budb: 88. 

154. ORNITHOGALUM floribus in caule sparsis, homomallis. 
Ornithogalum majus, spicatum, flore albo G. B: 70. Town: 379. 
Ornithogalum spicatum, albo flore, monspessulanum J. B: II. 628. 
Neapolitanisk Stierneblomma Budb: 84. 

155. ORNITHOGALUM floribus in umbellam congestis. Orni- 
tliogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B: 70. Toum: 378. 
Ornithogalum spicatum Swert: I. t. 57. f. 2. Eliocarmos ['tDunyao^na] 
Beneal: 88 [tab. 87], Stierneblomma gemen Budb: 82. 

156. SCILLA floribus per caulem sparsis. Ornitbogalum coeru- 
leum, byzantinum Town: 380. Hyacinthus stellaris, coeruleus, amoe- 
nus C. B: 46. Peruwianisk Hyacint bla, Budb: 54. 

157. SCILLA floribus in spicam congestis, stellatis. Ornithogalum 
bifolium, germanicum, coeruleum Toum: 380. Hyacinthus stellaris, bi- 
folius, germanicus G. B: 45. Twabladig stiern-Hyacint bla Budb: 54. 

158. SCILLA floribus in spicam congestis, (cirrosis) scirrhosis. 
Hyacinthus comosus, hispanicus G. B: 42. Budb: Camp. El: II. 22 
[fig. IV]. Grenful Hyacint Budb: 56. 

Flores hactenus non examinavi, hinc incertus sum, utrum ad 
hoc genus pertineat vel ad sec-vens. 

159. MUSCARI (floribus globosis) petalo globoso. Muscari ar- 
vense, juncifolium, coeruleum, minus Toum: 348. Hyacinthus racemo- 
sus, coeruleus, minor, juncifolius G. B: 43. Hyacinthus racemosus 
Bod: 217. Hyacinthus Botryoides, coeruleus Clus: Pan. 205. Drufwe 
Hyacint bla Budb: 54. 153. Antkerictim Liliago L: Sp. pi. I. 310, II. 445; Hort. Ups. 83. 4. 
154. O. narbonense L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 312, Sp. pi. II. 440; 
sakuas i Hort. Ups. 155. O. umbellatum L: Sp. p]. I. 307, II. 441; Hort. 
Ups. 84. 2. 156. Sc. amoena L: Sp. pi. I. 309, II. 443; sakuas i Hort. Ups. 
157. So. bifolia L: Sp. pi. I. 309, II. 443; sakuas i Hort. Ups. 158.? Hya- 
cinthus? 159. Hyacinthus racemosus L: Sp. pi. I. 318, II. 455; saknas i Hort. 
Ups. eller Hyacinthus botryoides L: Sp. pi I. 318, II. 455; Hort. Ups. 85. 4. CAROLI LINNiEI ADONIS DTLANDICUS. 307 

160. MUSCABI (floribus ovatis) petalo ovato. Muscari obsole- 
tiore flore Town: 348. Muscari Glus: Panon. 201. Hyacinthus race- 
mosus, moschatus C. B: 43. Budb. Gomp. El. II. 25 [fig. VIII]. 
Bulbus vomitorius Matth: 415. Desmans Hyacint askferga Budb: 54. 

161. HYACINTHUS orientalis, caule maculato C. B: 44. Town: 
345. Hyacinthus orientalis Matth: 669. Hyacinthus orientalis, exal- 
bidus Town: 345. Turkiska Hyacinter Budb: 52 et 54. 

Variationes hujus plantse innumerse propemodum et infinite 
qvoad colorem, plenitudinem, tempusqve florendi existunt, qvas re- 
censere otiosis hortulanis merito relinqvimus. 

162. ALOE apice foliorum in aculeum desinente. Aloe folio in 
oblongum aculeum abeunte G. B: 286. Town: 366. Moris: II. p. 415. 
s. 4. t. 22. f. 2 et 3. Aloe mucronato folio, americana, major. Munt: 
Moid: p. 8 [Be vera antiquorum Herba Britcmnica] fol. 3. Aloe ex 
America Bod: 355. Aloe spuria Bupp: 364. 

Floruit NOR^S [Noor i Knifsta socken och Upsala Ian] 1708 a 
Septembri per totam hyemem gelidissimam, cujus figuram dedit Soph. 
Elis. Brenner Poetisha dichter pag. 222 et 229 [224]. 

163. ALOE africana, flore rubro, folio maculis ab utraqve parte 
albicantibus notato Commel: H. var. t. II. p. 15. f. 8. 

164. ALOE vulgaris C. B: 286. Town: 366. Aloe. Matth: 463. 
Aloe vera, vulgaris Munt: Moid. p. 17. [Be vera antiqu. Herba Brit.] 
Sempervivum Hortulanis. G-emen Aloe. 

In conclave suspensus, oleo inter dum irrigatus, per totum annum 
solo aere nutritur et vivit. 

165. ALOE verrucis osseis glabrisqve exasperata. Aloe africana, 
margaritifera, minor Bupp: 261. 

166. ALOE foliis in capitula coniformia, laxa, echinata congestis. 
Aloe humilis, africana, arachnoidea Munt: M: fig. 27. 

167. ALOE foliis oblongis, obtusis, spinis destitutis sibimet a 
dorso seqventibus. Aloe africana humilis, folio ex albo et viridi varie- 
gato Munt: M: fig. 28. 160. Hyacinthus Muscari L: Sp. pi. I. 317, II. 454; Hort. Ups. 85. 3. 
161. H. orientalis L: Sp. pi. I. 317, II. 454; Hort. Ups. 85. 1. 162. Agave 
americana L: Sp. pi. I. 323, II. 461; Hort. Ups. 87. 163. A. disticha L: 
Sp. pi. I. 321, II. 459; Hort. Ups. 86. 4. 164. A. perfoliate* vera L: Sp. 
pi. I. 319, n vera L: Sp. pi. II. 458; Hort. Ups. 86. 2. 165. A. pumila 
margaritifera y L: Sp. pi. I. 322, II. 460; saknas i Hort. Ups. 166. A. pu- 
mila d Arachnoidea L: Sp. pi. I. 322, II. 460; Hort. Ups. 86. 5. /?. 167. A. 
variegate L: Sp. pi. I. 321, II. 459; Hort. Ups. 87. 9. 308 CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 

168. GLOEIOSA. Yucca [Yuca] foliis Aloes C. B: 91. BUI: 
Nov. pi, gen: [pag.] 111. char. [tab. V]. Moris: II. p. 419. s. 6 [4], 
t. 23. f. 1. Indianisk mangblomat Jucka Budb: 120. 

Elores accurate examinati monopetali sunt, ut recte pronunciavit 
Boerhaave in Indice altero. C. 

169. HEMEROCALLIS (Tuberosa) floribus luteis. Liliaspho- 
delus luteus Clus: Ban, 144. Lili-Asphodelus luteus Tourn: 344. 
[Liliosphodelus luteus] Swert: I. t. 47. Lileum luteum, Asphodeli 
radice C. B: 80. Asphodelus liliaceus, luteus [I] Tabem: II. p. 346. 
Assphodel lillior gula Budb: 66. 

170. HEMEROCALLIS (Tuberosa) floribus fulvis. Lilio-Aspho- 
delus phoeniceus Tourn: 344. Lileum rubrum, Asphodeli radice C. B: 
80. Asphodelus liliaceus, luteus [rubens II] Tabem: II. 346. Assphodel 
Lillior roda Budb: 66. 

171. TULIPA petalis ovatis, obtusis, (varie coloratis). Tulipa 
prsecox, varia C. B: 57. Tulpaner af atsMllig coleurer Budb: 114. 

Tot variationes hujus plantte qvoad colorem petalorum qvot dies 
in anno, si non plures, qvas Hortulanis committimus. Vid. Toume- 
fort. etc.; sufficiat idcirco nominare seqventem. 

petalis ovato obtusis, laciniatis et punctatis. Tulipa lutea, 

lituris qvibusdam viridibus et sangvineis distincta, flore maximo, 
laciniato Tourn: 376. Tulipa flore luteo, rubro variegato, petalis 
laciniatis Budb. Camp. El. II. 108. Monstrosa Hortul. 

172. TULIPA petalis (oblongis) ovato-acutis. Tulipa preecox, 
lutea C. B: 57. 

173. ERITILLARIA flore unico, ore patente, ft. albis. Fritil- 
laria alba, precox C. B: 64. Town: 377. Hwit [Hwijt] daamblomma 
Budb: 44. 

fl. unico, ore patente, fl, albo maculis pur pur ascent, Eri- 

tillaria alba, variegata C. B: 64. Tourn: 377. Lifarga Daamblomma 
Budb: 46. 168. Yucca gloriosa L: Sp. pi. I. 319, II. 456; Hort. Ups. 88. 1. 169. H. 
Lilio Asphodelus a flavus L: Sp. pi. I. 324, H. flava Sp. pi. II. 462; Hort. 
Ups. 88. 1. 13. 170. H. Lilio Asphodelus ff fulvus L: Sp. pi. I. 324, H. fulva 
Sp. pi. II. 462; Hort. Ups. 88. 1. «. 171—172. T. gesneriana L: Sp. pi. I. 
306, II. 438; Hort. Ups. 82. 173—174. Fr. Meleagris L: Sp. pi. I. 304, 
II. 436; Hort. Ups. 81. 1. CAKOLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 309 

fl. unico, ore patente, fl. purpurascente, maculis albis. Fri- 
tillaria prsecox, purpurea, variegata C. B: 64. Tourn: 377. Meleagris 
Bod: 233. Bencal: 147. 

fl. unico, ore patente, fl. plena. Fritillaria prsecox, foliolis 

octonis aut duodenis C. B: 64. Dubbel Daamblomma Buclb: 46. Dam- 
spehlsblomma. 

174. FRITILLARIA floribus in summo caulis plurimis, petalis 
cylindraceis, ore contracto. Fritillaria polyantlios, flavo-viridis 
0. B: 64. Tourn: 377. Askefarga Daamblomma Budb: 46. 

175. IMPERIALIS. Corona imperialis Bod: 202. Tourn: 372. 
S. Paul. 45 [49]. Lilium s. Corona imperialis C. B: 79. Tusai sive 
Lilium persicum Clus: Ban. 123 & 126. Kejsarkrona, Kromperian, 
Konungzkrona Budb: 34. 

foliis stellatis. 

176. MARTAGON sylvaticum Bupp: 118 [134], //: ferrugineis. 
Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B: 77. Tourn: 370. 
Lilium flore nutante, ferrugineo [duplex], majus et minus J. B: II. 692. 
Krokliliorflillior] Budb: 66. 

177. MAETAGON humilius, floribus cdbis. Lilium floribus re- 
flexis, montanum, flore albicanti C. B: 77. Tourn: 370. Hwita Krok 
lilior [Hwijta Krook lillior] Budb: 66. 

178. LILIUM ungvibus petalorum glabris et integris. Lilium 
albimi 8. Paul: 271. Lilium Matth: 547. Bucks: 364. Lilium album 
vulgare Tourn: 360. Lilium album, flore erecto et vulgare C. B: 76. 
Hwita Lillior Budb: 66. 

179. LILIUM ungvibus petalorum (canali villosa insculptis) bar- 
batis, caule bulbifero. Lilium purpureo-croceum, majus C. B: 76. 
Tourn: 369. Brandgula Lillior med knoppar til blana Budb: 66. 

D. 

180. ASPARAGUS sativa C. B: 489. Tourn: 300. Asparagus 
Matth: 349. S. Baul: 25. Aparagus liortensis Bod: 691. Spargis 
Budb: 12. 

181. *EUSCUS florem e medio nudi folii proferens. Ruscus C. B: 
470. Matth: 751. Ruscus myrtifolius, aculeatus Tourn: 79. Lauro- 

175. Fr. imperialis L: Sp. pi. I. 303, II. 435; Hort. Ups. 82. 3. 
176—177. Lilium Martagon L: Sp. pi. I. 303, II. 435; Hort. Ups. 81.3&4. 
178. L. candidum L: Sp. pi. I. 302, II. 433; Hort. Ups. 80. 1. 179. L. bnlbi- 
ferum L: Sp. pi. I. 302, II. 433; Hort. Ups. 80. 2. 180. A. officinalis y 
altilis L: Sp. pi. I. 313, II. 448; Hort. Ups. 84. 181. E. aculeatus L: 
Sp. pi. I. 1041, II. 1474; Hort. Ups. 300. 1. 310 CAKOLI LINNiEI ADONIS TJPLANDICUS. 

taxa Myrsinites, nostras, foliorum cuspide aculeato Finch. Aim: 210. 
Stickelgras, Musetorn Budb: 102. 

182. *BUSCUS florem e medio folii sub ligula emittens. Ruscus 
angastifolius, fructu folio iimascente Town: 79. Laurus alexandrina, 
fraetu pediculo insidente 0. B: 304. Hippoglossum [Hyppoglossum] 
Matth: All [741]. Lauro-taxa Plinii Column, excp. 166. 

Florem i. e. stamina, apices et pistillum Eusci hactemis non vidi, 
liinc incertus sum, qyo referam. 

183. *HEDEEA Ccesalp. Hedera major sterilis C. B: 305. 
Hedera arborea Town: 613. G-undelreef, Trawefla Budb: 50. 

In sylvis rarissime reperitur. 

184. *BEEBEBIS Lot. Adv. Berberis dumetorum G. B: 454. 
Town: 614. Crespinus Matth: 134. Sum-bar, Berberis Budb: 84. 

185. ACOEUS petalodes, foliis ancipitibus. Acorus verus seu 
calamus aromaticus officinarum G. B: 34. Acorum legitimum Clus: 
Pan. 259. Typlia aromatica, clava rugosa Moris: III. 246. [s. 8. t. 13. 
f. 4]. Kalmus Budb: 4. 

[Till Gynandria Hex. i Leufsta ex.] 

185 V 2 - CONVALLAEIA foliis ad genicula stellatim dispositis. 
Polygonatum angustifolium non ramosum G. B: 303. Town: 78. 
Polygonatum angustifolium I. Tabern: II. 434. Smalbladigh geteram 

Budb: 92. 

Exempl. A. Commelina. 

B. Stellaris Dill., Convallaria, Leontopetalum. 

C. Metlionioa, Erythronium. 

D. Smilax, Ananas. §. TBIGYNIA. 

186. COLCHICUM commune G. B: 67. Town: 348, fl. albis 1. 
carneis 1. purpureis. Colchicum Fuchs: 356 c. flore 357 cum fructu. 

pleno flore C. B: [69]. Town: [349]. var. col. [Hwijt] Host 

tidlosa. Nakot jungfru [Nakut iungfru] Budb: 32. 

Autumno floret, proxima sestate caulem, folia, fructumq^ve profert, 
qvod in plantis singulare est. 182. E. Hypoglossum L: Sp. pi. I. 1041, II. 1474; Hort. Ups. 300. 3. 
188. H. Helix y L: Sp. pi. I. 202, II. 292; sakims i Hort. Ups. 184. B. 
vulgaris L: Sp. pi. I. 330, II. 471; saknas i Hort. Ups. 185. A. Calamus 
a vulgaris L: Sp. pi. I. 324, II. 462; saknas i Hort. Ups. [185V 2 - C. verti- 
oillata L: Sp. pi. I. 315, II. 451; saknas i Hort. Ups.] 18G. C. autumnale 
L: Sp. pl.I. 341, II. 485; Hort. Ups. 90. CAK0LI LINN.EI ADONIS TJPLANDICUS. 311 

187. LAPATHUM sanguineum Munt; Brit: p. 211. descr., 113 %. 
Lob: ic. I. tab. 290. Lapatbum folio acuto, rubente C. B: 115. Town: 
504. Moris: II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. BlodrSd bastsyra Budb: 62. 
Blodfull hastsyra. 

188. ACETOSA foliis ovatis, (ad basin auritis) liastatis. Ace- 
tosa rotundifolia, liortensis C. B: 114. Town: 503. Moris: II. p. 
583. s. 5. t. 28. f. 9. Acetosa romana, rotundifolia Munt. brit. p. 224. 
fol. 200. Acetosa hortensis S. Paul: 154. Acetosa sativa, franca, 
rotundifolia [Acetosa romana] Franck. Spec. [ed. II, 1659 p. 1]. Ox- 
alis satiua, franca, rotundifolia, repens Lob: ic: I. tab. 292. Romersk 
syra Budb: 2. [Taam Fransk Syra J oh. FrancJcenii Speculum p. 1.] 

Exempl. Triglochin. 

§. HEXAGYNIA. 

Exempt. Damasonium. 

§. POLYGYNIA. 

Exempl. Alisma. Class. VII. HEPTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

189. *CASTANEA foliis digitatis. Castanea folio multifido 
C. B: 479 [419]. Castanea eqvina Matth: 624 [163]. Glus: Pan. 6. 
Hippocastanum Biv: irk pent: [t. 350]. Hippocastanum vulgare Tourn: 
612. Castanietra Budb: 26. 
Exempl. Trientalis. Class. VIII. OCTANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

190. OENOTHERA. Onagra latifolia Tourn: 302. LysimacHa 
lutea, corniculata C. B: 245. App. 516. Lysimacbia lutea, corni- 

187. Eumex sanguineus L: Sp. pi. I. 334, II. 476; Hort, Ups. 89. 1. 
188. Eumex scutatus L: Sp. pi. I. 337, II. 480; Hort. Ups. 59. 2. 189. ^sen- 
ilis HippoCastanum L; Sp. pi. I. 344, II. 488; Hort. Ups. 92. 190. (E. bi- 
ennis L: Sp. pi. I. 346, II. 492; Hort. Ups. 94. 312 CAROL! LINNiEI ADONIS UPLANDICUS. culata, non papposa, virginiana, major Moris: II. 271. [s. 3. t. 11. f. 7], 
Wirginianisk Wijdegras Budb: 70. 

191. EPILOBIUM hirsutum, magno [majore] flore et specioso 
Dill: 131. Chameenerion villosum, magno flore, purpureo Town: 303. 
Lysimachia siliquosa, hirsuta, major, fl. [majore] purpureo C. B: 245. 
Lysimachia purpurea Fuclis: 491. 

192. BUTA Matth 493. Euta hortensis latifolia C. B: 336. 
Town: 257. Euta graveolens hortensis Bod: 119. Euta Budb: 102. 
Wijnruta Hortul. 

' 193. MELIANTHUS africanus H. L. B. 414. c. fig. [p. 415]. 
Town: 431. Melianthus africanus, Pimpinellse foliis, amplissimis, 
glaucis Moris: III. 517. Pimpinella spicata, africana, maxima Bart: 
Act. Haffn: II. 258 [58]. Honungs mun. 
In Horto Eegio ad templum S. Jacob. 

194. CAEDAMINDUM majus Biv: tetr. irr. [pent] [tab. 324]. 
Cardamindum ampliore folio et majore flore Town: 430. Viola in- 
dica, scandens, Nasturtii sapore, maxima, odorata Herm. [p. 628 t.] 
629. fig. Stor indianisk krasse. 

In hortis nostris freqvens. 

195. CAEDAMINDUM minus. Cardamindum minus et vulgare 
Tourn: 430. Nasturtium indicum minus [majus] C. B: 306. Nastur- 
tium indicum Bod: 420. Indianisk krasse (: then mindre :) Budb: 80. 

196. DAPHNE in bortis rarius floret. 
Exempt. Hypopithys, Pavia, Vaocinium, Erica. 

§. DIGYNIA. 

Exempt: Acer, Chrysosplenium. 

§. TBIGYNIA. 

197. BISTOETA major, radice magis intorta O. B: 192. Town: 
511. Serpentaria major [mas] s. Bistorta Fuchs: 772 fig. [p. 773]. 
Then storre Ormaroot Btidb: 18. 191. E. hirsutum L: Sp. pi. I. 347, II. 494; saknas i Hort. Ups. 192. R. 
graveolens y L: Sp. pi. I. 383, II. 548; Hort. Ups. 102. 193. M. major L: 
Sp. pi. I. 639, II. 892; Hort. Ups. 181. 194. Tropceolum majus L: Sp. pi. 
I. 345, II. 490; Hort. Ups. 93. 1. 195. Tropceolum minus L: Sp. pi. 

I. 345, II. 490; Hort. Ups. 93. 2. 196.? D. Laureola L: Sp. pi. I. 357, 

II. 510; Hort. Ups. 94. 197. Polygonum Bistorta L: Sp. pi. I. 360, II. 516; 
Bistorta Hort. Ups. 95. CAB.OLI LINMI ADONIS UPLANMCUS. 313 

198. FAGOPYRUM caule erecto. Fagopyrum vulgare erectum 
Town: 511. Erysimum Theophrasti, folio hederaceo C. B: 27. Fru- 
mentum saraeenicum Matth: 305. Boohwete Budb: 42. 

In campis Scanensibus qyotannis maxima in copia seritur, lieic 
ob superveniens frigus raro maturatur. 
Exempt: Polygonum. 

§. TETRAGYNTA. 

Emem.pl: Potamogeton, Potamopithys, Arenaria, Paris. Class. IX. ENNEANDRIA. 

§. TRIGYMTA. 

199. RHEUM. Raponticum thracicum Alpin: de Bhap: c. fig. 
opt. Rhabarbarum forte Dioscoridis et officinarum Totem: 89. Rha- 
barbarum rotundifolium [fimbriatum] verum Munt: Brit. 192. fol. 15. 
Rhapoticum folio Lapathi majoris, glabro; Rha et Rheum Dioscoridis 
C. B: 116. Lapathum exoticum, folio amplissimo instar foliorum 
Brassicas Bupp: alt. 44. Hastesyra, Munkesyra, Munke Rliabarber 
Budb: 62. 

§. HEXAGYNIA. 

Eteemp: Btitomus. 

Class. X. DECANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

200. PORTULACA foliis inverse ovatis. Portulaca sativa Bod: 
650. Portulaca latifolia, sativa G. B: 288. Tourn: 236. Portulaca 
liortensis Fuchs: 112. Portulaca S. Paul: 323. Portulak Budb: 92. 

201. GERANIUM foliis alternatim pinnatis, petiolis multifloris. 
Geranium Cicutse folio, moscbatum C. B: 319. Tourn: 268. Geranium 
supinum Bod: 63. Desmans tranenaaf Budb: 48. 

198. Polygonum Fagopyrum L: Sp. pi. I. 364, II. 522: Hekine Hort. 
Ups. 96. 199. Eh. Ehaponticum L: Sp. pi. I. 371, II. 531; Hort. Tips. 98. 
200. P. oleracea /? L: Sp. pi. I. 445, II. 638; Hort. Ups. 146. 201. G. 
cicutarium /? moschatum L: Sp. pi. I. 680; ?G. moschatum L: Sp. pi. II. 951; 
saknas i Hort. Ups. 314 CAR0LI LINN^EI ADONIS UPLANDICDS. 

202. GERANIUM foliis cordiformibus, marginibus laceris, obtuse- 
serratis. G-eranium folio Altheese C. B: 318. Town: 268. Geranium VI 
Matth: 568. Tranenaaf med Ibirootz blaad Budb: 48. 

203. GERANIUM foliis peltatis, laceris, petiolis bifloris. Grui- 
nalis petalis fuscis, reflexis Bupp: 117. Geranium phseum s. fusoum, 
petalis reflexis [rectis] s. planis Moris: II. 516 [515]. Town: 267. 
Geranium montanum, fusoum G. B: 318. Geranium batraclioides [ba- 
trachiodes] hirsutum, flore atrorubente G. Bauh. [Bin p. 318]. Burs: 
[herb. viv. vol]. XVIII. 36. Gruinalis montana, petalis nigrofuscis et 
obscuris v planioribus Bupp: 117 [Fl. Jenens. (ed. I.) 1718 p. 117]. 
Bruun tranenaaf thet mindre med flackiotta blan Budb': 46. 

204. GERANIUM batrachioides [batracbiodes] flore variegato 
G. B: 318. Tourn: 267. Geranium batrachioides [album &] ex albo 
cum coeruleo colore varium J. B: III. 476. Tranenaaf med bla och 
wijta rander i blomman Budb: 48. 

Ewempl: Ledum, Daphne, Pyrola, Pabago, Harmala, Tribulus. 

§. DIGYNIA. 

205. TUNICA hortensis varia, simplex et plena Bupp: 105. 
Caryopbyllus hortensis, simplex, flore majore O. B: 208. Caryo- 
phyllus sylvestris, major, vulgatior Lob: ic. I. 440. 

Caryoph. multiplex C. B: 207. Desmans Naglikor. 

Variationes hujus infinitce existunt qvoad colorem, magnitudinem 
et plenitudinem. 

206. TUNICA perennis, floribus laciniatis, albis. Caryopbyllus 
flore tenuissime dissecto, albo C. B: 210 [209]. Tourn: 331. Caryo- 
pbyllus plumarius Tcibern: Ic: 286. 

207. TUNICA floribus plurimis in capitulum setis intertextum 
congestis. 

Fl. rubris. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, ruber 
G. B: 208. Caryophyllus hortensis, latifolius, ruber Tourn: 332. Ca- 
ryophyllus Carthusian orum I. Tabern: II. 2 [pag. 3]. Thyrsis Beneal: 
t. 47 [f. 1]. Roda barst neglickor Budb: 26. 

Fl. albis. Caryophyllus barbatus, hort. latif. albus Tourn: 332. 
Hwijta barst neglickor Budb: 26. 

202. G. malacoides L: Sp. pi. I. 680, II. 952; Hort. Ups. 198. 9. /?. 
203. G. plweum L: Sp. pi. I. 681, II. 953; Hort. Ups. 198. 10. 204. G. 
pratense var. L: Sp. pi. I. 681, II. 954; saknas i Hort. Ups. 205. Dianthus 
Caryophyllus L: Sp. pi. I. 410, II. 587; Hort, Ups. 104. 1. 206. Dianthus 
plumarius L: Sp. pi. I. 411, II. 589; Hort. Ups. 105. 4. 207. Dianthus 
barbatus L: Sp. pi. I. 409, II, 586; Hort. Ups. 105. 6. CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS . 315 

Fl. albis et rubris simul. Caryophyllus barbatus, bort. latifol. 
diversicolor C. B: Tourn: 332. Brokota borstnaglickor. 

208. SAPONARIA foliis ovatis. Saponaria major, lsevis C. B: 
206. Saponaria vulgaris, simplex Moris: II [p. 547] s. 5. t. 22. f. 52. 
Saponaria [II] Bod: 179. Tab: II. p. 414. Lychnis sylvestris, qvfe 
Saponaria vulgo Tourn: 336. Sapegras, Host neglikor Rudl: 102. 

209. SAPONARIA foliis oblongis, extrorsum latioribus. Lychnis 
hirsuta [hirta], minor, flore variegato H. R. P. 99. T 338. Lychnis 
hirsuta, flore eleganter variegato Raj: H. [torn. II. lib. XIX. p.] 997. 

Qvinqve vulnera Christi Ilortul: 
Exemp: Saxifraga. §. TRIGYNIA. 

210. RESEDA foliis pennatim divisis. Reseda foliis Calcitrapge, 
flore albo Moris: [III. p. 615]. Tourn: 423. Eeseda alba J. B: 3. b. 
467. Spirblomma hwit [hwijt] Rudl): 98. 

[Till Polyandria Trig, i Ifwetofta ex.] 

211. CUCUBALUS Tourn: 339. Alsine scandens, baccifera C. B: 
250. Alsine repens Clusii Lob: ic. 263. Cucubalus [Cacubalum] qyi- 
busdam, vel Alsine baccifera J. B: II. 175. Clusii krypande house- 
gras med stora bar Rudb: 6. 

212. MUSCIPULA foliis sempervirentibus. Lychnis frutescens 
myrtifolia, Behen albo similis G. B: 205. Tourn: 335. Ocymoides 
[Ocimoides Matthioli arboreum et] fruticosum Gamer. Hort. p. 109 
t. XXXIII. Natt Naglicka. 

213. MUSCIPULA hispanica, latifolia, umbellata, lsevis Rupp: 
112. Lychnis viscosa, purpurea, latifolia, leevis C. B: 205. Tourn: 
335. Viscaria sativa Tabern: II. 14. Armerius flos IV. Bocl: 179 
[176]. 

In Scania sponte. In hortis sata caules profert tenuiores, flo- 
resqve magis sparsos, ut diversam facile judicares. Ab Hortulanis 
pro Centaurio male habetur. 

Exemp: Alsine, Sagina, Behen. s 208. S. officinalis L: Sp. pi. I. 408, II. 584; Hort. Ups. 106. 1. 

209. Silene quinquevulnera L: Sp. pi. I. 416, II. 595; Hort. Ups. 113.8. 

210. R. alba L: Sp. pi. I. 449, II. 645; Hort. Ups. 149. 1. 211. C. bae- 
eifer L: Sp. pi. I. 414, C. bacciferus L: Sp. pi. II. 591: Hort. Ups. 109. 1. 
212.? Silene fruticosa L: Sp. pi. T. 417, II. 597; Hort. Ups. 111. 2. 
213. Silene Armeria L: Sp. pi. I. 420, II. 601; Hort. Ups. 110. 

C. Linnmi Ungdomsshrifter. 22 316 CAROLI LINN4SI ADONIS UPLANDICUS. 

§. PENTAGYNIA. 

214. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo G. B: 203. Tourn: 334. 
Lychnis calcedoniea Tabem: II. 9. Flos constantinopolitanus Bod: 
178, Studenteroser Budb: 68. 

215. CORONAPJA fl. saturate-pwrpureis. Lychnis coronaria 
Dioscoridis sativa, flore rubro et velut flammeo, fulgente Tourn: 334. 
Lychnis coronaria Dod: 70 [170]. Marieroser roda Budb: 68. 

fl. carneis. Lychnis coron. Diosc. sat. fl. dilute -rnbente 

G. B: 203 Tourn: 334. Marieroser hwita [hwijta] Budb: 68. 

216. OXALIS canle ramosa. Oxytriphyllum ramosnm. Oxys 
lutea Tourn: 88. Oxys floribus luteis Tabem: II. 227. Trifolium 
acetosum, cornicnlatum C. B: 330. Trifolium acetosum, corniculatum, 
luteum, minus, repens et etiam procumbens Moris: II. p. 183. s. 2. 
t. 17. f. 2. Ghml haresyra Budb: 84. 

Exemp: Cerastium, Spergula, Sedum. 

g. DECAGYNIA. 

217. PHYTOLACCA americana, majori fructu Tourn: 299. 
Solanum virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis 
canaliculatis Moris: III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 22. [Solanum race- 
mosum, magnum, virginianum, rubrum Park.] Sminkbar. Class. XL DODECANDRIA. 

§. MONOGYNIA. 

218. ASAKUM foliis orbiculatis, dissectis. Asarum C. B: 197. 
Matth: 32. Tourn: 501. 8. Paull: 23. Fucks: 10. Spyort, Hasselort 
Budb: 12. 

Exemp: ^Enopodophyllum. 

§. DIGYNIA. 

Exemp: Agriraonia. 214. L. clialcedonioa L: Sp. pi. I, 436, II. 625, Hort. Ups. 115. 

215. Agrostemma Coronaria L: Sp. pi. I. 436, II. 625; Hort. Ups. 115. 1. 

216. O. Domiciliate L: Sp. pi. I. 435, II. 623; Hort. Ups. 116. 217. Ph. 
americana L: Sp. pi. I. 441, Ph. de.candra L: Sp. pi. II. 631; Hort. Ups. 
117. 218. A. europseum L: Sp. pi. I. 442, II. 633; saknas i Hort. Ups. CAROU LINN.EI ADONIS UPLANDICUS. 317 

§. POLYGYRIA. 

219. SEMPERVIVUM caule undiqve folioso. Sempervivum tec- 
torum, majus Hupp: 152. Sedum majus, vulgare G. B. 283. Tourn. 
262. Sedum majus Fuchs: 32. Huslok [Huuslok] Budb: 104. 

220. SEMPERVIVUM caule determite [determinate] folioso. 
Sempervivum arborescens Hupp: 151. Sedum [maius] arborescens 
J. B: III.. B. 686. T. 262. Indianisk huuslok Budb: 104. 

In Horto Pipericmo. Class. XII. ETCOSANDRIA. 

§. DIGYNIA. 

E.temp: Crataegus. 

§. TRIGYNIA. 

Ewemp: Aucuparia. 

§. TETRAGYNTA. 
Exemp: Tetragonooarpus. 

§. PENTAGYNIA. 

221. *MALUS pumila, qvee potius frutex, quam arbor C. B: 433. 
Tourn: 633 [634]. Paradisapel Hortul. 

Inumeras varietates malorum, a sapore, colore, magnitudine etc. 
desumtas, recensere inutile fere judico. 

222. *PYRUS sativa, fructu sestivo, longo [oblongo], magno, 
partim rubro, partim albido [odorato]. Tourn: 629. Bon clrrestier. 
Boncretin paron Budb: 96. 

223. *PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odo- 
rato, e viridi flavescente, in ore liqvescente Tourn: 629. Bergamotter 
Budb: 96. 

Reliqvas infinitas Pyri varietates enumerare itidem supersedeo. 

219. S. tectoram L: Sp. pi. I. 464, II. 664; saknas i Hort. Ups. 
220. S. arboreum L: Sp. pi. I. 464, II. 664; Hort. Ups. 118. 221. Pyms 
Mains ft paradisiaca L: Sp. pi. I. 479, II. 686; Hort. Ups. 130. 222. P. com- 
munis y pompejana L: Sp. pi. I. 479, II. 686; Hort. lips. 130. 228. P. com- 
munis ft falerna L: Sp. pi. I. 479, II. 686; Hort. Ups. 130. 318 CAB.OLI LINNiEI ADONIS UPLANDICTJS. 

224. * CYDONIA fructu breviore et rotundiore Tourn: 633. Mala 
cotonea minora C. 3B: 434. Mains cydonia Tab: III. p. 91. Qwitten 
Budb: 72. 

Escemp: Mespilus. §. HEXAGYNIA. 
Essemp: Stratiotes. 

§. OCTOGYNIA. 

Exemp: Tormentilla, qvae raro tetragyna est. 

§. POLYGYRIA. 

225. *POTENTILLA caule frntescente, foliis ternariis et qvi- 
nariis. Pentaphylloides frnticosum Bay. Hist. I. p. 616 descr. opt. 
Pentaphylloides rectnm, fruticosum, eboracense Moris: II 193 
Tourn: 298. 

225 7 2 . CISTITS oelandicus Budl). Hort. 29. Glands gyllenort. 

226. FEAGAEIA fructu parvi pruni magnitudine C. B: 297 
[327]. Tourn: 296. Fragaria fructu magno Besl. Vern: ord. 7. fol. 8. 
fig. I. Stora hwijta jordgubbar Rudb: 44. 

227. EUBUS idseus, fructu albo C. B: 479. Tourn: 614. Hwita 
Hallon Budl): 102. 

228. EUBUS caule aneoli (?), foliis ternariis [Leufsta ex.]. (Eubus 
caule ramoso, glabro). Eubus humilis, Fragarige folio, fructu rubro 
Budh fil. Act. Lit Svec. 1720 p. 99. Iter lap. 9. Fragaria Svetorum 
[Svevorum] fruticans Budb: H. 43. Ackerbar fran Norland Budb: 
It. lap. 8. Akerbar, honingsbar [haningzbaar] Budb: H. 44. 

In Helsingia sponte, unde in hortum Celsianum translatus. — 
De hac planta integram dissertationem habuit [anno 1716 Ban. Kjel- 
lander] Kellander sub prsesid. Nobil. et Gen. Prof.OZ. Budleck fil. 
Exemp: Qvinqvefolium, Benedicta. 

224. Pyrns Cydonia L: Sp. pi. I. 480, II. 687; saknas i Hort. Tips. 
225. P. frutieosa L: Sp. pi. I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. 22a 1 /,. Cistus 
oelandicus L: Sp. pi. I. 526, II. 741. 226. P. vesca /? sativa L: Sp. pi. 
I. 495, P. vesca (2 pratensis L: Sp. pi. II. 709; Hort. Ups. 133. 227. R 
idaeus /? L: Sp. pi. I. 493, II. 706; Hort. Ups. 133. 228. P. arcticus L: 
I. 494, II. 708; saknas i Hort. Ups. CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 319 Class. XIII. POLYANDRIA. 5. MONOGYNIA. 229. *PRUNUS sativa vulgaris Bupp: [Fl. Jenens. eel alt. p.] 
106. Primus fructu magno, crasso, subacido Town: 622. Gemena 
plomon. 

230. *PEUNUS fructu maximo, rotundo, flavo et dulci Town: 

622. G-ula plommon. 

231. *PRUNUS fructu minori, austero Town: 623. Prima 
augusto [Augusto] maturescentia, minora et acida [austeriora] C B: 
443. Krikon. 

232. *PRUNUS sylvestris, preecox, altior Town: 623. Prima 
sylvestria, prsecocia C. B: 444. Tyska Slanon. 

233. * CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido Town: 
625. Cerasus FucJis: 425. Morel, Kiorssebar Buelb: 26. 

234. * CERASUS fructu acido, serotino, succi sangvinei Town: 625. 
Blodkiorsebaar. 

235. * CERASUS pumila C. B: 450. Dwftrg kiorsebar. 

236. * CERASUS uno pediculo plura ferens J. B: I [A] 223. 
Cerasus racemosa, hortensis C. B: 450. Klaas Kiorsebaar Buelb: 26. 

237. * PERSIC A molli carne et vulgaris, viridis et alba C. B: 
440. Town: 624. Persica mala Mattli: 182. Malus Persica. 8. Paul: 
83. Persicer Buelb: 72. 

238. *ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro [dulci] Town: 

623. Armeniaca malus Matth: 199 [184]. Mala Armeniaca majora 
[nucleo dulci] C. B: 442. Appricoser Buelb: 72. 

239. *PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente Bupp: 
122. Cerasus folio laurino C. B: 450. Laurocerasus Glus: Pan. II et 229. P. domestica y hungarioa | 

23 °- » » & maliformisl L: Sp. pi. I. 475, II. 680; Hort. Ups. 124. 

231. » » i augustana J 

232. P. insititia L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 273, Sp. pi. II. 680; saknas i 
Hort. Ups. 

233. Prauus Cerasus a caproniana 

234. » » rj austera 

235. » » ^ pvimila 

236. » » i avium 

237. Amygdalus Persica L: Sp. pi. I. 472, II. 676; Hort, Ups. 123. 2. 

238. Prunus Armeniaca L: Sp. pi. I. 474, II. 679; Hort, Ups. 124. 2. 

239. Prunus LauroCerasus L: Sp. pi. I. 474, II, 678; Padus Hort. Ups. 126. 1. L: Sp. pi. I. 474, II. 679; Hort. Ups. 125. 1. 320 CAEOLI LINNyEI ADONIS UPLANDICUS. 

app. Gamer: Sort. p. 86. f. XXIII. Town: 628. Lagerbarstra med 
korsbarsblan Iludb: 64. 

240. *AMYODALUS sativa, fructu majori 0. B: 441. Tourn: 
627. Amygdalae Matth: 199. [fig. p. 200]. Mandeltra Ruclb: 8. 

241. *AMYODALUS nana Mimt: Hist. 34. Amygdalus pumila 
Moris: Hort. Bles. [p. 13]. 

242. *MYRTUS latifolia, boetica I vel foliis laurinis G. B: 
469. Tourn: 640. Myrtus boetica, latifolia, domestica [sive Laurea 
secunda Clusii] Lob: ic. [II tab.] 127. Myrten bredbladig Budb: 78. 

- 243. * MYRTUS minor, vulgaris G. B: 469. Tom: 640. Lob: ic. 127. 

244. * MYRTUS foliis minimis et mucronatis G. B: 469. Tourn: 
640. Myrtus nova [nona], angustifolia Lob: ic. 188 [128]. Myrtus 
angustifolia minor J. B: I A. p. 513. 

245. *PHILADELPHUS. Philadelphia Athensei et Rivini Bupji: 
79. Syringa alba s. Philadelphia Athenesi C. B: 398. Tourn: 617. 
Syringa alba Tab. Ill p. 133. Syringa Lob: ic. 102. Blomkiase. 
Hwit [Hwijt] wild jassmin Rudb: 108. 

246. ACT^EA. Christophoriana americana, ramosa [racemosa], 
baccis niveis [& rubris] Moris: II p. 8. s. 2. t. 1 [s. 1. t. 2.] f. 7. 
Tourn: 299. Aconitum baccis niveis Cornut: 76 [t. 77]. Amerikanisk 
drufwemunckar Budb: 4. 

247. CEREUS erectus, altissimus, surinamensis. Herm: Par. 
Bat: 116. Mangkant. 

In horto Ulriksdahl. 

248. OPUNTIA foliis subrotundis, procumbens. Opuntia vulgo 
herbariorum Tourn: 239. Eicus indica, spinoso folio, fructu majori 
C. B: 458. Ficus indica Matth: 211. Indianisk fikon de mindre 
Budb: 44. 

249. OPUNTIA foliis oblongo-ovalibus, spinosis, erecta. Opuntia 
maxima, folio spinoso, latissimo et longissimo Tourn: 240. Indianisk 
fikon Budb: 44. 240. A. communis L: Sp. pi. I. 473, II. 677; Hort. Ups. 123. 1. 
241. A. nana L: Sp. pi. I. 473, II. 677; Hort. Ups. 124. 3. 242. M. com- 
munis /? boetica L: Sp. pi. I. 471, M. comm. 8 boetica L: Sp. pi. II. 673; 
Hort. Ups. 123. 1. d. 243. M. communis y tarentina L: Sp. pi. I. 471, M. 
communis (j L: Sp. pi. II. 673; Hort. Ups. 123. 1. y. 244. M. communis 
d mucronata L: Sp. pi. I. 471, M. comm. r] mucr. L: Sp. pi. II. 674; Hort. 
Ups. 123. 1. /?. 245. Ph. coronarius L: Sp. pi. I. 470, II. 671; Hort. 
Ups. 122. 246. A. spicata /J alba L: Sp. pi. I. 504, II. 722; Hort. Ups. 
138. 247. Cactus hexagonus L: Sp. pi. I. 466, II. 667; Hort. Ups. 119.4. 

248. Cactus Opuntia L: Sp. pi. I. 468, II. 669; Hort. Ups. 120. 6. 

249. Cactus Kcus indica L: Sp. pi. I. 468, II. 669; Hort. Ups. 120. 7. CAROLI LINN^EI ADONIS TJPLANDICUS. 321 

250. PAPAVER, oaule hispido. foliis pennatim divisis, acutis. 
Papaver erraticum majus, l Qoiag Dioscoridi, Theophrasto, Plinio C. B: 
171. Toum: 218 [238]. Storre frammande akerwaldmod Budb: 86. 

— caul: liisp: foliis pennat: divis: acut. fl. plenis. Papaver er- 
raticum, pleno flore C. B: Toum: Dubbel akerwaldmod Budb: 86. 

251. PAPAVER caule glabro, foliis obtuse laceris, fetalis inte- 
gris, albis, flore simplici. Papaver kortense, semine albo, sativum 
Diosc. album Plinio G. B: 170. Toum: 237. Waldmod hwit [hwijt] 
Budb: 84. 

petalis integris, albis, flore pleno. Papaver flore pleno, 

album C. B: 170 [171]. Toum: 238. Dubbel Waldmod hwit [hwijt] 
Budb: 86. 

petalis integris, rubris, flore s*mjp7tt».Papaver hortense, 

nigro semine, sylvestre Dioscoridi, nigrum Plinio. C. B: 170. Toum: 237. 

petalis integris, rubris, fl: pleno. Papaver pleno flore, 

nigrum G. B: 171. Toum: 238. Dubbel rod Waldmod Budb: 86. 

petalis laciniatis, rubris, fl: simplici. 

petalis laciniatis, rubris, fl: pleno. 

petalis exterioribus integris, interioribus laciniatis. Pa- 
paver cristatum G. B: 171. Toum: 237. 

252. PAPAVER fructu siliqvoso, cylindraceo. Grlaucium flore 
luteo Toum: 254. Papaver corniculatum, luteum C. B: 17 [171]. Pa- 
paver cornicnlatum, majus Bod: 445 [ed. 1583 p. 444 in ed. 1616]. 

JExemp: Capparis, Gistus, Nymphgea, Nepenthes, Genipa, Tilia. §. DIGYNIA. 

253. PiEONIA folio nigricante, splendido, qvge mas C. B: 323. 
Toum: 273. Pion han med purpur blommor. Pingstroser Budb: 84. 

254. P^EONIA communis vel foemina C. B: 323. Toum: 274. 
Pseonia foemina, flore multiplici Dod: 187 [ed. 1616 p. 195]. Pingst- 
roser med enkla blomor. 

foemina, flore pleno, rubro, majore C. B: 324. Toum: 274. 

Qvamqvam Botanici Peeoniam in marem et foeminam disting- 
vunt, ea tamen dioeciam non prtebet. Communiter est digyna, sede 
ssepe etiam trigyna. {Toume for tins pentagynam pingit.) 250. P. Rhoeas L: Sp. pi, I. 507, II. 726; Hort. Ups. 136.5. 251. P. 
somniferum L: Sp. pi. I. 508, II. 726; Hort. Ups. 135. 252. Chelidonium 
Glaucium L: Sp. pi. I. 506, II. 724; Hort. Ups. 137.2. 253—254. P. offi- 
cinalis L: Sp. pi. I. 530, II. 747; Hort. Ups. 149. 322 CAUOLI LINN.BI ADONIS UPLANDICUS. 

255. BIPENNULA. Poterium caule spinis destitute. Sangvi- 
sorba minor, montana, lams, hirsuta Mwpp: 58. Pimpinella Sangvi- 
sorba, minor, hirsuta G. B: 160. Tourn: 157. Moris: III. p. 263. s. 8. 
t. 18. f. 1. [Pimpinella] Sangvisorba Bod: 105. Pimpinella S. Paul: 107. 

§. TRIGYNIA. 

256. TITHYMALUS foliis ad umbellas universales ternis, par- 
ticulares geminis. Tithymalus palustris, fruticosus C. B: 292. Tourn: 
87. Tithymalus maximus, oelandicus Budb: H. 109. Esula palustris 
Biv: irr. tetrap. [tab. 116]. Ezula maior Bod: 370. Oelands Reforms- 
graas Budb: 110. 

257. TITHYMALUS foliis ad umbellas universales plurimis, 
particulares geminis. Tithymalus cyparissias G. B: 291. Tithymalus 
amygdaloides, angustifolius Tourn: 86. Tithymalus cypressinus s. 
humipinus Bob: ic. I. 256. Esula folio Amygdali angusto Bupp: 261. 
Utlensk Reformsgras Budb: 110. 

258. LUTEOLA BUI: 92. Reseda foliis integris. Luteola herba, 
Salicis folio G. B: 100. Tourn: 423. Pseudo-struthium Matth: 406. 
Lutum herba Bod: 81. Spyort Budb: 68. 

259. ACONITUM coeruleum s. Napellus I G. B: 183. Tourn: 
425. Moris: III. p. 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus ilore coeruleo 
B,upp: ' 276. Napellus. 8. Paul: 88. Stormhat. Fuulort medh stoor 
bla blomma Budb: 2. 

260. ACONITUM salutiferum s. Anthora G. B: 184. Tourn: 
425. Napellus flore luteo Bupp: 275. Stormhat med gula blommor. 
Griiftdoda, gifftlakia Budb: 2. 

261. ACONITUM s. Napellus primus, flore ex coeruleo et albo 
variegato G. B: 183. Tourn: 425. Stormhattar med brokota blommor. 
Brokogh Munckekappa Budb: 2. 

262. ACONITUM lycoctonum, albis pallidisve floribus C. B: 183. 
Aconitum YI Matthioli Tabem: II. 296 [292]. Aconitum lycoctonum, 
fl. purpureo, fol. Plantani [Platani] Budb: 1. Stormhattar med rod- 
bleka blomor. — Elack, lusort, ulfzgifft, ulfzroot Budb: 2. 

Medelpadite et Lapponise sylvis indigena est. 

255. Poterimn Sanguisorba L: Sp. pi. I. 994, II. 1411; Hort. Ups. 
288. 1. 256. Euphorbia palustris L: Sp. pi. I. 462, II. 662, sakmis i Hort. 
Ups. 257. Euphorbia Cyparissias L: Sp. pi. I. 461, II. 661; Hort. Ups. 
142. 15. 258. Eeseda Luteola L: Sp. pi. I. 448, II. 643; saknas i Hort. 
Ups. 259. A. Napellus L: Sp. pi. I. 532, II. 751; saknas i Hort. Ups. 
260. A. Anthora L: Sp. pi. I. 532, II. 751; Hort. Ups. 152. 3, 261.? A. 
variegatum L: Sp. pi. I. 532, II. 750; Hort. Ups. 151. 262. A. lycoctonum 
L: Sp. pi. I. 532, II. 750; saknas i Hort. Ups. CAKOLI LINN^BI ADONIS UPLANDICUS. 323 

263. DELPHINIUM caule recto, ascendente. Variationes se- 
qventes prjebet. Delphinium hortense, flore majori et simplici, coernleo, 
purpureo Tourn: 427. Consolida regalis, hortensis, flore majori et 
simplici G. B: 142. 

- hortense, flore majore et simplici, albo Tourn: 427. 

multiplici purpnreo Tourn: 427. 

albo Tourn. 427. 

elatius, flore incarnato Tourn: 427. 

Biddarsporra Budb: 36. 

Ewemp: Hypericum. 

§. PENTAGYNIA. 

264. AQUILEGIA Bod: 181. 

Floribus melisolenis instructis. 

Aqvilegia flore albo, simplici Tourn: 428. 

hortensis, simplex, flore incarnato C. B: 144. Tourn: 428. 

hort. simplex, fl. coeruleo G. B: T: 

Floribus melisolenis destitutis. 

Aqvilegia stellaris [stellata], flore violaceo G. B: 145. Tourn: 429. 

flore roseo, multiplici G. B: Tourn:. 

265. NIGELLA foliis qvinis flori suppositis. Nigella [angusti- 
folia] flore majori, simplici, coeruleo G. B: 143 [145] Tourn: 258. 
Melanthium damascenum Bod: 301. Melanthium sylvestre Matth: 
528. Damassens enfaldigt hogmod Budb: 74. 

flore majori, pleno, coeuruleo C. B: Tourn: Damassens mang- 

faldigt hogmod Budb: 74. 

266. NIGELLA foliis nullis suppositis. Nigella arvensis, cornuta 
G. B: 145. Tourn: 258. Melanthium sylvestre II Matth: 525 [528]. 
Lille hogmod Budb: 74. 

267. AIZOUM qvod Ficoides afra, erectior, folio Calendulte, flore 
aureo. Boerli:!. 290 [Ind. alt. pars prima p. 291]: Mesembrianthemum 
aliis. Middags blomma. 

In Horto Ulriksdahl. 263. D. Ajacis L: Sp. pi. I. 531, II. 748; Hort. Ups. 150. 1. Jfr. Hort. 
Cliff. 213. 264. A. vulgaris L: Sp. pi. I. 533. II. 752; Hort. Ups. 152. 
265. N. damascena L: Sp. pi. I. 534, II. 753; Hort. Ups. 153. 1. 266. N. 
arvensis L: Sp. pi. I. 534, II. 753; saknas i Hort. Ups. 267.? Mesembry- 
anthemum bicolor L: Sp. pi. I. 485; M. bicolorum L: Sp. pi. II. 695; saknas 
i Hort. Ups. 324 CAROL I L1NN/BI ADONIS UPLANDICUS. 268. * SPIRAEA foliis oblongis, serratis. Spiraea Salicis folio 
Tourn: 618. Frutex spicattts, foliis salignis, serratis 0. B: Alb. Rose- 
spira Rudb: 108. 

269. * SPIRAEA foliis rotundis, integerrimis. Spirgea Hyperici 
folio [non crenato] Town: 618. Pruno sylvestri affinis, canadensis 
0. B: 517 desc. Pluclc phytli. CCXVIII. 5. fig. opt. 

Easemp; Ascyrum. 

§. HEPTAGYNIA. 
Exemp: Ulmaria. 

S. OCTOGYNIA. 

270. CENTELLA. FLAMMULA Rupp: 61. Bod: 400. Clematis 
s. Flammula repens C. B: 300. Tourn: 294 [293]. Dyrt confect. 

§. DODECAGYNTA. 
Exemp: Filipendula. 

§. POLYGYRIA. 

271. ATROGENA. VITICELLA Bill: Nov. pi. gen. 165. Cle- 
matis [Clematitis coerulea vel] purpurea, repens 61 B: 300. Tourn: 294. 
Clematis altera Matth: 617. 

272. CLEMATIS [CLEMATITIS] coerulea, erecta (1 B: 300. 
Tourn: 294. Clematis pannonica, flore coeruleo [surreeta] J. B: II. 
129. Flammula pannonica, erecta, folio Vincetoxici, flore amplo Rupp: 
62. Pannonisk bla sygron Rudb: 30. 

273. HEPATICA Bill: nov. pi. gen, 108. ft, pleno. Hepatica 
flore pleno, coeruleo Rupp: 146. Ranunculus tridentatus, vermis, fl. 
pleno, coeruleo Tourn: 287. Trifolium liepaticum, flore pleno G. B: 330. 

fl. pleno, purpureo Rupp: 146. Ranunculus tridentatus, ver- 
mis, fl. pleno, purpureo Tourn: 287. 

fl. pleno, albo [raro vel mrmquam occurrit Rupp: p. 146]. 

Lefwerort Rudb: 52. 

268. S. salicifolia L: Sp. pi. I. 489, II. 700; Hort. Ups. 131 1 
269. S. hypenoifolia L: Sp. pi. I. 489, II. 701; Hort. Ups. 131.2 270. Cle- 
matis Flammula L: Sp. pi. I.' 544, II. 766; saknas i Hort. Ups. 271. CI 
Viticella L: Sp. pi I. 543, II. 765; saknas i Hort. Ups. 272, CI. integrifolia 
L: Sp. pi. I. 544, II. 767; Hort. Ups. 156. 273. Anemone Hepatica L: 
bp. pi. I. 538, II. 758; Hepatica Hort. Ups. 155 


CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICBS. 325 

274. ADONIS petalis subrotundis. concavis. Adonis hortensis, 
flore minore, atrorubente 0. B: 178. Adonis [Eranthemum] Bod: 260. 
Ranunculus arvensis, foliis ChamEemeli, flore minore, atrorubente 
Town: 291. Bruna flickan Hortul. 

275. - ADONIS petalis oblongis, planis. Adonis montanus, peren- 
nis, flore amplo, luteo Rupp: 144. Adonis Hellebori radice, Buph- 
thalmi flore Boerh: I. [Ind. alt. pars prima p.] 35. Adonis prteoox, 
perennis, flore luteo, calyce piano. Moris: III. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1. 
Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice Tourn: 291. 
Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore C. B: 186. Helleborus 
Hippocratis Tabem: II. 398. Niusort [Niussroot] •med fenickelsblad 
[Eenikals bladh] Rudb: 40. 

276. RANUNCULUS seminibus planis, echinatis. Ranunculus 
echinatus, arvensis C. B: 179. Tourn: 289. Moris: II. p. 440. s. 4. 
t. 29. f. 23. Igelkotz Smorblomster Rudb: 96. 

277. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno G. B: 179. 
Tourn: 290. Ranunculus erectus, hortensis, flore pleno. Besl: vern. 
[ord. 1.] fol. 14 [13 fig. II]. Dubbla Smorblomster med rak stielk. 

278. RANUNCULUS dulcis, flore pleno. 0. B: 179. Tourn: 290. 
Dubbla smorblomster krypande. 

279. RANUNCULUS (montanus) folio Aconiti, flore albo, multi- 
plici G. B: 179. Tourn: 290. Ranunculus albus, flore denso. J. B: 
III. app. 860. 

An ad genus Ranunculi sit referendum, pro certo determinare 
neqveo, flores enim simplices non vidi. 

280. HELLEBORUS caule multifloro, folioso, foliis digitatis. 
Helleborus niger, hortensis, flore viridi C. B: 185. Tourn: 272. Helle- 
borus niger, sylvestris, ramosus, latiore folio, deciduo Moris: III. p. 
459. s. 12. t. 4. f. 4. [5.]. Elleborus niger [adulterinus], hortensis 
Fuchs: [274]. Veratrum nigrum secundum S. Paul: 10. Swart prustort 
Rudb: 40. Swart prustrot. 

281. HELLEBORUS caule multifloro, a foliis (digitatis) distincto. 
Helleborus niger, foetidus C. B: 185. Tourn: 272. (Helleborus niger, 274. A. annua /J atrorubens L: Sp. pi. I. 547; A. autumnalis L: Sp. pi. 
II. 771; Hort. Ups. 156. 275. A. vernalis L: Sp. pi. I. 547, II. 771; saknas 
i Hort. Ups. 276. E. arvensis L: Sp. pi. I. 555, II. 780; saknns i Hort. 
Ups. 277. R. acris (1 L: Sp. pi. I. 554, II. 779; saknas i Hort. Ups. 
278.? R. amplexioaulis L: Sp. pi. I. 549, II, 774: saknas i Hort. Ups. 
279. R. aconitifolius L: Sp: pi. I. 551, II. 776; Hort. Ups. 156.1. 280. H. 
viridis L: Sp. pi. I. 558, II. 784; Hort. Ups. 158. 2. 281. H. foetidus L: 
Sp. pi. I. 558, II. 784; saknas i Hort. Ups. 326 CAR0LI LINNJEI ADONIS UPLAND1CUS. 

angustioribus foliis Tourn: 272.) (Helleborus niger, flore roseo. 0. B: 
185.) Helleborus [Elleborus] niger, sylvestris [siluestris], adulterinus, 
etiam liyeme [hieme] virens J. B: III. app. 880. Niuseort Budb: 40. 

282. HELLEBORUS caule unifolio et uniflore, foliis peltatis. 
Helleborus niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo Tourn: 272. 
Helleborus ranuiiculoid.es, pracox, tuberosus, flore luteo Moris: HI. 
p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Helleboroid.es hyemalis Boerh: I [Ind. alt. pars 
prima pag.] 291. Aconitum Bupp: 249 [ed. 1718 p. 149, ed. 1726 p. 
130]. Aconitum unifolium, luteum, bulbosum C. B: 183. Winter - 
fagnad. Wintermunncke Budb: 2. 

283. *R0SA maxima, multiplex Tourn: 637. Rosa hollandica, 
rubella, [plena,] qvibusdam centifolia, spmoso frutice J. B: II. 37. 
Prowins rosor Budb: 100. 

284. *ROSA flore albo, pleno Tourn: 637. Dubbla Hwita Tra- 
galsroser Budb: 100. 

285. *ROSA rubra, multiplex C. B: 481. Tourn: 637. 

286. *ROSA lutea, multiplex G. B: 483. Tourn: 638. Rosa lutea, 
flore pleno J. B: II. 48. 

In liorto Carlbergensi. 

287. *ROSA versicolor G. B: 481. Tourn: 637. Rosa semiplena, 
flore variegato Void: [Fl. Norib. p. 359.]. Rodpurpur isprangda 
roser Budb: 100. 

287 7 2 . *ROSA sylvestris, foliis odoratis G.B: 485. Town: 638. 
Rosa aglanteria [Eglenteria IX.] Tab&rn: III. 170 [169]. Wallucktande 
blaadroser Budb: 100. Angelsk torne. 

288. *ROSA sylvestris, flore pleno G. B: 483. Tourn: 638. Rosa 
eglanteria [eglentina], flore pleno J. B: II. 43. Gula dubbla Roser 
Budb: 100. 

289. *ROSA punicea Cord: {Corn: Canadens. plant, hist, pag.] 11. 
Virg. Eel. V. 

In liorto Jacobino. 

Exempt Benedicta, Caltha, Anemone. 282. I-I. hyemalis L: Sp. pi. [. 557, II. 783; Hort. Ups. 158. 3. 283.? R. 
centifolia. L: Sp. pi. I. 491, II. 704; Hort. Ups. 132. i. 284. R. alba ft L: 
Sp. pi. I. 492, II. 705; Hort. Ups. 132. &. 285. R. galliea L: Sp. pi. II. 
704; Hort. Ups. 132. ft. 286. R. galliea ft versicolor L: Sp. pi. II. 704; 
Hort. Ups. 132. n . 287—288. R. eglanteria L: Sp. pi. I. 491, II. 704; 
Hort, Ups. 132. t,. x. 289.? R. centifolia var.? CAROLI LINNET ADONIS VJPLANDICUS. 327 

Classis XIV. DIDYNAMIA. 

§. TETRANDRIA. 290. SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti. Toum: 180. 
G. B: 237. Salvia major Bod: 290. Tysk Salwia Budb: 102. 

291. SALVIA coma purpurea. Horminum coma purpureo-vio- 
lacea Toum: 178. Horminum sativum G B: 238. Skarlak. Budb: 52. 

292. HOEMINUM pratense Bit: mon. irr. [I tab. 36.]. Sclarea 
pratensis, foliis serratis, flore coeruleo Town: 197 [179]. Horminum 
pratense, foliis serratis G. B: 238. Moris: III. p 393 fs 11 t 13 

f. io.]. L 

B. 

293. MOLDAVICA foliis simplicibus, foliis ad alas nullis, fl, coe- 
ruleis. Moldavica Betonicse folio, flore coeruleo Toum: 184. Melissa 
peregrina, folio oblongo G. B: 229. Melissa moldavica Matth: 550. 
Cedronella Biv: apud Bupp: 219. Pseudo -Melissa Bivin: mon irr 
[I tab. 73]. 

foliis simplicibus, foliolis ad alas nullis, fl. alUs. Moldavica 

Betonicffi folio, flore albo Toum: 184. Turkish Melis bla och bwit 
Budb: 74. 

294. MENTHA spicata, foliis rotundis, crispis. Mentha crispa 
Biv: mon. irr. [I. tab. 50]. Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B: 
227. Toum: 189. Mentha crispa, danica s. germanica_ Moris: III. p. 
367, s. 11, t. 6. f. 5. Kruse [Cruse] mynta Budb: 74. 

295. MENTHA spicata, foliis oblongis, subtus hirsutis. (Mentha 
sylvestris, rotundiore folio C. B: 227. Toum: 189). Mentha sylvestris 
longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis. Mentha spicata, folio 
longiore, acuto, glabro, nigriori J. B: III. 2. 219 [220], (Menthastrum 
folio rugoso, spontaneiim, flore s 13 icato J. B: III. [2.] 219.) Spir- 
mynta Budb: 74. 

290. S. officinalis L: Sp. pi. I. 23, II. 34; Hort. Ups. 10. 1. 291. S 
Horminum L: Sp. pi. I. 2.4, II. 34; saknas i Hort. Ups. 292. Salvia pra- 
tensis L: S. pi. I. 25, II. 35; Hort. Ups. 10. 2. 293. Uraooepplialun, Mol- 
davica L: Sp. pi. I. 595, II. 830; Hort. Ups. 166. 3. 294. M crispa L- 
Sp. pi. I. 576, II. 805; Hort. Ups. 168. 1. 295. M. spicata y rotundifolia 
L: Sp. pi. I. 576, M. rotundifolia L: Sp. pi. II. 805; saknas i Hort. Ups 328 CAROtl LINN^EI ADONIS 0PLANDICO8. 

296. MENTHA verticillata, glabra, ad summum apicem usqve 
flores emittens. Mentha palustris, spicata Biv: mon. irr. [I. tab. 49]. 
Mentha rotundifolia, palustris, s. aqvatica major G. B: 227. Tourn: 182. 
[189]. Edel mynta Budb: 74. 

297. MENTHA verticillata, foliis ovalibus, integerrimis. Mentha 
aquatica s. Pulegium vulgare Tourn: 187. Pulegium Biv: mon. irr. 
[I. tab. 23]. Pulegium latifolium G. B: 222. 

298. MENTHA verticillata, foliis ovato-acutis, medio serratis. 
Mentha crispa, verticillata C. B: 227. Mentha verticillata Biv: mon. 
irr. [I. tab. 48]. 

c. 

299. MELISSA hortensis C. B: 229. Tourn: 193. Melissa Biv: 
mon. irr. [I. tab. 45]. Citron Melis Budb: 74. 

300. OCYMUM [OCIMUM] vulgatius 0. B: 226. Tourn: 204. 
Ocymum [Ocinnim] magnum Tabern: II. 55. Basilika Budb: 82. 

301. OCYMUM [OCIMUM] minimum G. B: 226. Tourn: 204. 
Ocymum minimum, caryophyllatum Besl: cest. [ord.] 7. fol. 10. f. 3. 
Mindre Basilika Budb: 82. 

In horto Golnitsiano . 

302. MAJOEANA vulgaris G. B: 224. Tourn: 199. Majorana 
Biv: mon. irr. [I. tab. 58]. Amaracus Matth: 487. Mejran Budb: 70. 

303. HYSSOPUS foliis oblongis, integris, planis et glabris. 
Hyssopus officinarum, coerulea, spicata C. B: 217. Tourn: 200. 

vulgaris, alba G. B: 218. Tourn: 201. 

flore rubro C. B: 217. Tourn: 201. 

floribus incanis. 

Ultima hfec variatio apud Botanicos annotata non reperitur; a 
venerando meo Patre charissimo colitur in Stenbrohult Smolandire, 
cum multis aliis plantis raris. Elores hujus etiam minores sunt qvam 
antecedentium, in reliqvis exacte conveniunt. 

Hyssop bla, hwit, rod Budb: 56 och gra. 

304. SATUEEJA Biv: mon. irr. [I. tab. 44]. Satureja [Satureia] 
sativa Tourn: 197. Satureja sativa [Satureia] hortensis, s. Cunila 
sativa [Plinij] C. B: 218. Kyndil Budb: 102. Safwer Smolandis. 

296. M. aqvatioa L: Sp. pi. I. 576, II. 805; saknas i Hort. Ups. 
297. M. Pulegium L: Sp. pi. I. 577, II. 807; saknas i Hort. Ups. 298. M. 
sativa L: Sp. pi. II. 805; saknas i Hort. Ups. oeh Sp. pi. I. 299. M. offi- 
cinalis L: Sp. pl.I. 592, II. 827; Hort. Ups. 163. 300.? Ooimum Basilioum 
L: Sp. pi. I. 597, II. 833; Hort. Ups. 168. 301. Ooimum minimum L: Sp. 
pi. I. 597, II. 833; Hort. Ups. 169. 302. Origanum Majorana L: Sp. pi. I. 590, 
II. 825; Hort. Ups. 161. 303. H. officinalis L: Sp. pi. I. 569, II. 798; Hort. 
Ups. 162. 304. S. hortensis L: Sp. pi. I. 568, II. 795; Hort. Ups. 161. 1. CAUOLI LINN^I ADONIS UPLANDIOUS. 329 

305. LAVENDULA foliis integris. Lavendula [Lavandula] an- 
gustifolia C. B: 216. Town: 198. Lavendula Matth: 29. Smalbladig 
Lawendel Rudb: 64. 

306. LAVENDULA foliis multifidis. Lavendula [Lavandula] 
folio disseeto C. B: 216. Tourn: 198. Krussbladig Lawendel Rudb: 64. 

307. THYMUS vulgaris, folio latiore Tourn: 196. Thymus vul- 
garis, folio latiore, flore purpureo C. B: 219. 

vulg. folio latiore, flore albicante G. B: 219. Timian Rudb: 

100 [110]. 

308. * ROSMARINUS liortensis, angustiore folio G. B: 219 [217]. 
Tourn: 195. Rosmarinus Riv: mon. irr. [I. tab. 39]. Rosmarinum 
coronarium Matth: 524. Gremen Rosmarin Rudb: 100. 

309. MASTICHINA Boerh: I. [Ind. alt. pars prima p.] 156. 
Marum Riv: mon. irr. [I. tab. 40]. Marum vulgare s. Clinopodium 
Bod: 270 [271]. Sampsucus s. Marum mastichen redolens G. B: 224. 
Thymbra hispanica, Majoranai folio Tourn: 197. 

310. BETONICA Bod: 40. Riv: mon. irr. Tilland, 203. [p. 9. 
tab. 35]. Fl. rubris. Betonica purpurea C. B: 235. Tourn: 203. Be- 
tonica Fuchs: 350. 

Fl alUs. Betonica alba C. B: 235. Tourn: 203. Betonika brun 
och lawit [wijt] RitdL: 18. 

D. 

311. MARUM JIaftJi: 489. Pseudo-Marum Riv: irr. mon, [I. tab. 
13]. Chameedrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis. Tourn: 
205. Tragoriganum latifolium G. B: 145 [223]. 

312. SCORDIUM C. B: 247. Knaut: meth. 88. Chamsedrys 
palustris, caneseens, s. Seordium oflicinarum Tourn: 205. Swetteiirt, 
giftdoda Rudh: 104. 

313. TRISSAGO , CHAM.EPITHYS) foliis trifidis. Chamsepi- 
thys [Chamsepitys] lutea. vulgaris s. folio trifido G. B: 249. Tourn: 
208. Chamrepithys [Chamaipitys] Riv: mon. irr. [I. tab. 14]. Chamaj- 

305. Lavandula Spica L: Sp. pi. I. 572, II. 800; Hort. Ups. 162. 1. 

306. Lavandula multifida L: Sp. pi. I. 572, II. 800: Hort. Ups. 162. 2. 

307. Th: vulgaris /? L: Sp. pi. I. 591, II. 825; Hort. Ups. 160.1. 308. E. 
officinalis L: Sp. pi. I. 23, II. 33; Hort. Ups. 11. 309. Thvmus Mastichnia 
L: Sp. pi. II. 827; Hort. Ups. 160. 310. B. officinalis L:'Sp. pi. I. 573, 
II. 810; Hort. Ups. 164. 311.? Teucrium Marum L: Sp. pi. I. 564, II. 
788; Hort. Ups. 159. 3. 312. Teucrium Seordium L: Sp. pi. I. 565, II. 
790; saknas i Hort. Ups. 313. Teucrium Chamsepitvs L: Sp. pi. I 562 II. 
787; Hort. Ups. 160. 4. 330 CAKOLI LINNET ADONIS UPLANDICtJS. 

pithys [Chamsepitys] prima Bod: 46. Ju langre, ju [hi langer, in] 
karare Budb: 18. 

Exemp: LABIATE Tournef: s. VERTICILLA'UE Raj: omnes. TETRANDRIA. 

314. DIGITALIS purpurea Bad: 169. Town: 165. Digitalis 
purpurea, folio aspero G. B: 243. 

- flore magno, candido Toum: [165]. Digitalis aspera [alba], 
flore candido [aspero] G. B: 244. Rod ocli hwijt fingerbor Budb: 38. 

315. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, obtusis, villosis, 
irregulariter serratis, petiolis communibus ab alis egredientibus. 
Scroplmlaria flore luteo G B: 236. Brod: 112. Toum: 166. Biv: 
irr. mon. [I. tab. 107]. Scroplmlaria annua, folio Lamii, flore luteo 
Moris: II. p. 486. [482.] s. 5. t. 8. f. 2. Lille swijnort Budb: 104. 

316. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, acutis, glabris, pe- 
tiolis communibus ab alis egredientibus. Scroplmlaria folio Urticse 
C. B: 236 [Toum: 166]. Scroplmlaria peregrina Cam. h. [p. 15] tab. 
XLIII. Scroplmlaria flore rubro Camerarii J. B: III. B. 422. Frem- 
mande swijnort Budb: 104. 

317. ANTIRRHINUM spicatum, calcari destitutum, foliis lan- 
ceolatis. Antirrbinum flore albo, oris luteis Town: 168. Antirrhinum 
majus, alteram, folio longiore C. B: 211. Antirrbinum I. Tabern: II. 
524. Hwijt kalfnasa den storre Budb: 8. 

318. ANTIRRHINUM calcaratum, ramosum, foliis oblongis, flo- 
res ex alis demittens. Antirrbinum arvense, minus C. B: 212. Li- 
naria pumila, vulgatior, arvensis Town: 169. Then minsta kalfnasa 
Budb: 10. 

'\319. VERBENA communis, coeruleo flore C. B: 269. Town: 
200. Verbena [Verbenaca] Matth: 667. Jernort, Kyskort Budb: 116. 
'■■ 320. ACANTHUS foliis spinis destitutis. Acanthus sativus s. 
mollis Virgilii [Vergilii] G. B: 283. [383.]. Toum: 176. Acanthus 
sativus [satiuus] Bod: 707. Acanthus leevis, [folia habens pingvia, 314. D. purpurea L: Sp. pi. I. 621, II. 866; Hort. Ups. 178. 1. 
315. S. veraalis L: Sp. pi. I. 620, II. 864; Hort. Ups. 177. 2. 316. S. pere- 
grina L: Sp. pi. I. 621, II. 866; Hort. Ups. 177. 3. 317. A. majus L: Sp. 
pi. I. 617, /?, II. 859; Hort. Ups. 175. 8. 31S. A. minus L: Sp. pi. I. 
617, II. 852; saknas i Hort. Ups. 319. V. officinalis L: Sp. pi. I. 20, II. 
29; saknas i Hort. Ups. 320. A. mollis L: Sp. pi. I. 639, II. 891; Hort. 
Ups. 181. CAROLt LlNN^l ADONIS ttPtANDICUS. 331 

lata, nitentia, e viridi nigricantia] Besl. (est. [ord.] II. fol. 2. f. 3. 
Biornaklor, Biorneram [Biornerama] Budb: 2. 

Exempt Dodartia, (Dortmanna), Fistularia, Pedicularis, (Odontites), 
(Crista), Melampymm, Euphrasia, Chelone, Sqvamaria. Classis XV. TETRADYNAMIA. 

g. HEXANDEIA. 

A. Utero vel ovario subrotundo. 

321. NASTURTIUM erectum, foliis oblongis, laciniatis, planis. 
Nasturtium hortense, vulgatum C. B: 103. Tourn: 213. Nasturtium 
hortense Fuchs: 362. Nasturtium Matth: 394. Krassa Budb: 80. 

erectum, foliis oblongis, laciniatis, crispis. Nasturtium hor- 
tense, crispum. C. B: 104. Tourn: [213]. Kruskrassa Budb: 80. 

322. THLASPIDIUM foliis Iberidis Bupp: 259. Thlaspidium 
[Thlaspi] creticum qyibusdam, flore rubente Tourn: 213. Thlaspidium 
[Tlilaspi] umbellatum, creticum, Iberidis folio C. B: 106. Thlaspi VI 
[IIII] Matth: 395. Draba s. Arabis aut Thlaspi Candise Bod: 701 [in 
ed. 1583, p. 713 ed. 1616]. Cretisk penningegras Budb: 110. 

Hanc humanitati S. S. Theol. Doct. Ol. Celsii debeo, qvi ob 
summum favorem, qvo memet amplexus fuit, plures alias contribuit. 

323. COCHLEARIA foliis infimis rotundis, summis oblongis, 
integris, sinuatis. Cochlearia folio subrotundo G. B: 110. Tourn: 215. 
Cochleaiia major batavica, subrotundo folio Moris: II. p. 308. s. 3. 
t. 2 [20.] f. 1. Cochlearia Bod: 583. S. Paul: 206. Leffelkrut, Tysk 
skiorbiuggegraas Budb: 32. 

324. ARMORACIA Bivm: apud Bupp. 77. Cochlearia folio 
cubitali Tourn: 215. Raphanus rusticanus C. B: 96. Raphanus syl- 
vestris Fuchs: 660. Raphanus rusticanus sive vulgaris Matth: 333. 
Pepparroot Budb: 96. 

325. LEPIDIUM foliis ovato-acumnatis, serratis, glabris. Lepi- 
dium latifolium C. B: 97. Tourn: 216. Lepidium Fuchs: 484. Bitter- 
saltza. 321. Lepidium sativum L: Sp. pi. I. 644, II. 899; Hort. Ups. 183. 1. 
322. Iberis umbellata L: Sp. pi. I. 649, II. 906; Hort. Ups. 184. 2. 323. 0. 
officinalis L: Sp. pi. I. 647, II. 903; saknas i Hort. Ups. 324. Cochlearia 
Armoracia L: Sp. pi. I. 648, II. 904; saknas i Hort. Ups. 325. L. latifolium 
L: Sp. pi. I. 644, II. 899; saknas i Hort. Ups. 

C. Linn mi Ungdomsshrifter. 23 332 CAROL! LINNJ3I ADONIS UPLANDICUS. 

B. Utero vel ovario oblongo. 

326. ERUCA maxima, canadensis Cornut: 15. Moris: II. 230. 
Herba Doria Bod: 141. tantum qvoad figuram. 

327. BRASSICA capitata, alba G. B: 111. Town: 219. Brassica 
capitata, albida Bod: 612 [ed. 1583]. Brassica capitata Matth: 345. 
Hwit Hufwudkaal Budb: 18. 

328. BRASSICA alba vel viridis C. B: 111. Brassica vulgaris, 
sativa Bod: 610 [ed. 1583]. 

329. BRASSICA capitata, rubra C. B: 111. Bod: 621 [ed. 1616]. 
Rodkaal. Blakaal Budb: 18. 

330. BRASSICA sabauda, rugosa J. B: II. 829 [828]. Brassica 
alba, crispa G. B: 111. Brassica sabauda Bod: 624 [ed. 1616]. Bras- 
sica undulata Benealm: 131. Safaikaal Budb: 20. 

331. BRASSICA cauliflora C. B: 111. Town: 219. Bod: 613 
[ed. 1583], Brassica multiflora J. B: II. 828. Blomkaal Budb: 20. 

332. BRASSICA radice Napi s. non caulescens Bupp: alt. 59. 
Napobrassica C. B: 111. Brod: 54. Rootkaal Budb: 18. 

333. BRASSICA RapEe caulem gerens Bod: 625. [ed. 1616]. 
Brassica gongylodes G. B: 111. Kaal rabi. Brassica caulorapa 
Budb: H. p. 19. Roofkaal Budb: H. p. 20. 

334. BRASSICA fimbriata C. B: 112. Brassica tophosa Tabern. 
ic. 401. [Hist. II. p. 113]. Brassica sabellica Benealm: 134. Riddarkaal. 

335. BRASSICA foliis multifidis, laciniis latioribus. Brassica 
selenisia, latifolia Bupp: 68. Brassica crispa Benealm: 131. Krnus- 
kaal med tunna bladh Budb: 20. 

. . laciniis angustissimis. Brassica selenisia, angustifolia 

Bupp: 68. 

Qvod autem bee Brassicge diversaj sunt species, vix credere pos- 
sum, cultura enim multas difFormavit. Ex hisce omnibus Brassica 
gongylodes nostris in bortis rarissima est. 326.? Brassica Eruea L: Sp. pi. I. 667, II. 932; Hort. Ups. 190. 5. 

327. Br. oleracea d capitata L: Sp. pi. I. 667, II, 932; H. Ups. 189. 1. ( )'. 

328. Br. oler. /? viridis » » » » » » 189. (i. 

329. Br. oler. y rubra » » » » » » 189. 1. ■/. 

330. Br. oler. e sabauda » » » » » » 189. 1. e. 

331. Br. oler. i botrytis » » » » » » 189. 1.-S-. 

332. Br. oler. x Napobrassica » » » » » » 189. 1. /. 

333. Br. oler. X gongylodes » » » » » » 189. 1. •/.. 

334. Br. oler. it- sabellica » » » » » » 189. 1. §, 

335. Br. oler. r\ selenisia » » » » » » 190. A. CAROLI LINN/EI ADONIS TJPLANDICTJS. 333 

336. NAPUS sativa, radice alba C. B: 95. Town: 229 Napus 
Bod: 663 [ed. 1583. Matth: p. 331.] 

337. EAPA sativa, rotunda, radice Candida C. B: 89. Town: 228. 

sativa, oblonga, s. foemina 0. B: 90. Eofwa Budb: 98. 

338. EAPHANUS radice glabra, terra abscondita, ft. pwpu- 
rasc. Eaphanus major orbicularis vel rotundus C. B: 96. Town: 229. 
Eapbanus I. Matth: 332. Eaphanus s. Eadicula sativa [Bod: ed. 
1583 p. 655, ed. 1616 p. 676]. Eaphanus sativus Fuchs: 659. 

.... floribus albis. Eapbanus major, orbicularis vel rotun- 
dus, floribus candidis C. B. T. Manads Eattika. 

339. EAPHANUS radice rugosa. Eaphanus niger C B: 96. 
Town: 229. Winter Eatticka. 

340. EAPHANUS radice supra terram conspicua. Eaphanus 
niger [minor], oblongus C. B: 96. Town: 229. Eaphanus II. Matth: 
337 [p. 332.] Eadicula satiua, minor Bod: 655 [ed. 1583 p 665 ed 
1616 p. 676]. 

^ 341. HESPEEIS caule hispido. Hesperis montana, pallida, odo- 
ratissima C. B: 202. Town: 222. Hesperis [odoratissima montana] 
Clus: pan. 334 [333]. Witsioe. Nattfiol. Morgonstierna Budb: 52. 

342. HESPEEIS caule glabro. Floribus purpurascentibus. He- 
speris hortensis C. B: 202. Hesperis hortensis, flore purpureo Town: 
222. Moris: II. p. 251. s. 3. t. 10. f. 1. Hesperis 2:dus Clus: pan. 
336. [H. altera, pannonica, inodora, silvestris Clus: pan. 335]. 
. . ft. albis. Hesperis hortensis, flore candido Town: Viola hyemalis, flore albo Tabern: II. 25 

fl.plenis, albis. Hesperis hortensis, flore pleno, albo Town: Winter Eioler Budb: 118. 

343. SINAPIS arvensis [SINAPI arvense] prsecox, semine nigro 
Moris: II. 216. Eapistrum flore luteo, foliis incisis vel sinuatis 
C. B: 75 [95]. 

344. SINAPIS [SINAPI] album, siliqva hirsuta, semine albo 
[& ruffo] J. B: [J. Bank: Hist. II. p. 856], Sinapi Apii folio C. B: 99 

345. KEIEIS [LEUCOJUM] foliis acutis, glabris, ft. simpl. 
Leucojum luteum, vulgare C. B: 202. Town: 221. Keiri luteum, 

336. Brassioa Napus ;J L: Sp. pi. I. 666, II. 931: Hort. Ups. 190. 4. 
337. Brassica Rapa L: Sp. pi. I. 666, II. 931; Hort. Ups. 190. 3. 338—340. E, 
sativus L: Sp. pi. I. 669, II. 935; Hort. Ups. 188. 341. H. tristis L: Sp. pi. 

I. 663, II. 927; Hort. Ups. 187. 1. 342. H. roatronalis L: Sp. pi I. 663 

II. 927; Hort. Ups. 188. 2. 343. S. arvensis L: Sp. pi. I. 668, II. 933; 
saknas i Hort. Ups. 344. S. alba L: Sp. pi. I. 191. II. 933; Hort. Ups. 19l! 
345. Cheiranthus Cheiri L: Sp. pi. I. 661, II. 924: Hort. Ups. 187. 2. 834 CAIIOLI LrNN.'El ADONIS UPLANDICDS. vulgare Bupp: 70. Leucojum aureum Matth: 575. Gula Fioler 
Eudb: 64. 

. . . fl. plenis. Leucojum luteum, flore pleno, majus Tourn: 

222. Leucojum luteum, flore pleno, minus Tourn: [222]. Dubbla gula 
Fioler Eudb: 64. 

346. KEIRIS [LEUCOJUM] foliis obtusis, incanis. Leucojum 
hyemale, et diu durans [hiemale diu durans] flore albo, folio viridi & 
liuido, glabro J. B: II. 874. 

Leucojum incanum majus C. B: 200. Tourn: [220]. fl. albis. 

Leucojum purpureum vel rubrum C. B: T: 

Leucojum incanum, majus, coccineum T: Moris: II. 250 

[p. 240.] 

Leucojum violaceum T: 

Leucojum incanum, majus, multiplex, flore rubro C. B: T: 

Leucojum incanum, majus,multiplex, fl. purpureo C. B: T: 

Leucojum incanum, majus, multiplex, fl. albo T: 

Leucojum incanum, majus, coccineum, multiplex Moris: 

Ludna bladiga Fioler af atskillig farg Eudb: 64. 

Exempt. A. Subularia, Bursa, Draba, Camelina, Lmiaria, C'oronopus. 
B. Turritis, Dentaria, Sisymbrium, Sophia, Sinapi, Car- 
damine. 

§. OCTANDRIA. 

347. *DAPHNE foliis ovali-lanceolatis, floribus petiolo communi 
insidentibus. Tlrymelsea Lauri folio, sempervirens s. Laureola mas 
Tourn: 595. Laureola Bod: 365. Laureola semper virens, flore viridi, 
qvibusdam Laureola mas C. B: 462. Laureola semper virens, flore 
luteolo J. B: I. 564. Lille tysk Lagerbarstrad, Kallerhals [Kallar- 
hals] Eudb: 64. 

In liorto Eiperiano. 

In animum liabui [Classem] Bolydynamiam constituere, qvta in 
duas divideretur sectiones, qvarum §. 1. DECANDRIAM (: Saxifraga, 
Oxytriphyllum :) §. 2. DODECANDRIAM (: Salicaria:) sed cum clas- 
sis hsec admodum fieret, illas ad Class. 10, lias ad CI. 11 amandavi. 

Classis XVI. MONODELPHIA. 

348. *CITBUS petiolis foliorum cordiformibus. Anrantium acri 
medulla, v ulgare Tourn: 620. Aurantia mala Matth: 186. Malus 

346. Choirantlms incanus L: Sp. pi. I. G62, II. 924; Hurt. Ups. 187. 1. 
347. D. Laureola L: Sp. pi. I. 357, II. 510; Hort. Ups. 94. 348. C. Anran- 
tium L: Sp. pi. I. 782, II. 1100; Hort. Ups. 236. 2. a. CAKOLI LINNJB1 ADONIS TJP1.ANDICUS. 335 

aurantia [Arantia] major C. B: 436. Mains anrantia [Anarantia] 
Bod: 780 [ed. 1583, p. 792 in ed. 1616]. Pomerantztrad. 

348 / 2 . *CITEUS petiolis foliorum marginatis, fructu globoso. 
Aplesin. 

349. *CITBUS petiolis foliorum nudis, simplicibus. Citreum 
vulgare Tourn: 621. Mains medica C. B: 435. Bod: 779. Citrontrad. 

350. MALVA mauritanica [mauritiana] Bupp: 13. Malva folio 
Ficus. Prod: 137. Altera C. B: 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, 
folio Kens, nigricante et aspero Tourn: 98. Utlftnsk Kattost. 

351. MALVA foliis inferioribns sinnatis, snperioribus ad petiolum 
usq. multifidis. Alcea folio rotundo, laciniato G. B: 316. Tourn: 97. 

Flor. albis. Alcea vulgaris major, fl. candidiore C. B: 316. Tourn: 97. 
Flor. rubris. Alcea vulg. maj. fl. ex rubro roseo G. B: Tourn: 
Walluchtande kattost. 

352. MALVA foliorum margin e crispo et undulato. Malva fo- 
liis crispis G. B: 315. Tourn: 95. Malva crispa Bod: 642 [in ed. 
1583, p. 653. in ed. 1616]. Besl. rest: [ord.] 6. fol. 9 [fig. I]. Malva 
mesenterica vulgo. Krus kattost Rudb: 70. 

MALViE character generieus mihi est: calyx duplex, qvorum 
inferior trifolius; superior autem monophyllus, qvinqvefidus. 

353. ALTELEA Dioseoridis Breyn: Prod. II. 12. Althaea Diosco- 
ridis et Plinii G. B: 315. Tourn: 97. Althtea Matth: 600. Althaea, 
Ibiscus Bod: 614 [p. 644 in ed. 1583, p. 655 in ed. 1616]. Gremen 
Ibisrot heller dubbel kattost Rudb: 6. 

ALTELEiE calyx exterior monophyllus in 9 lacinias divisus, in- 
terior monophyllus, qvinqvefidus. 

354. ALCEA foliis palmatis. Alcea rosea, hortensis, maxima, 
folio Ficus, flore luteo Tourn: 98. Malva rosea, folio Picns C. B: 315. 
Stackroser med handlika blad. 

355. ALCEA foliis sinnatis. Malva major [maior] Matth: 339. 
Malva rosea, folio subrotundo C. B: 315. 

.... flore ex rubro nigricante T: [95]. 

.... flore simplici, luteo T: 

348 1 /,. C. Anrantium ft sinensis L: Sp. pi. I. 783, II. 1101; Hort. tips. 
236. 2. ft. 349. C. Medica L: Sp. pi. I. 782, II. 1100; Hort. Ups. 236. 1. 
350. M. mauritiana ft L: Sp. pi. I, 689, II. 970; Hort. Ups. 200. 3. 351. M. 
mosohata L: Sp. pi. I. 690, II. 971; Hort. Ups. 202. 352. M. vertitiillata ft 
crispa L: Sp. pi. I. 689, M. crispa Sp. pi. II. 970; Hort. Ups. 200. 2. 
353. A. officinalis L: Sp. pi. I. 686, II. 966; Hort. Ups. 204. 354. A. ficifolia 
L: Sp. pi. I. 687, II. 967; Hort. Ups. 204. 2. 355. A. rosea L: Sp. pi. 
I. 687, II. 966; Hort. Ups. 204. 1. 336 CAEOLI LINN.-EI ADONIS UPLANDICUS. 

. flore candido T: 

. flore pleno, incarnato T, 

■ flore pleno, nigricante T: 

. flore pleno, luteo et subluteo T: 

. flore pleno, albo T: t 

Stackroser. Bonderoser, [Romersk kattost] Budb: 70. 
ALCEiE calyx exterior monophyllus, sexfidus, 

interior monophyllus, qvinqvefidus. 

356. TBIONUM Theophr: BAMMIA Biv: apud Bupp: 38. Ket- 
mia vesicaria, vulgaris Town: 101. Alcea vesicaria C. B: 317. Bod: 
643 [p. 646 in ed. 1583, p. 657 in ed. 1616]. Hypechoum [Hypecoum] 
Matth: 673. Forgangeligheter. Wenedisk Sigmarsort medh blasor 
Budb: 4. 

BAMMLE calyx exterior polypkyllus, duodefidus 

interior monophyllus, qvinfidus [qvinqvefidus], 

357. *IBISCUS. Malva arborea, veneta dicta, parvo flore C. B: 
315. Althaea maritima [arborea] veneta Town: 97. Indianisk hoga 
bondroser Budb: 72. 

IBISCUS calyx exterior monophyllus, trifidus 

interior monopliyllus, qvinqvefidus. 

358. *KETMIA Syrorum qvibusdam C. B: 316. Town: 99. 
Alcea arborescens, syriaca G. B: 316. Alcea arborescens, glabra, 
Ketmia dicta J. B: II. 957. 

359. *KETMIA aegyptiaca, semine moschato Tourn: 100. Alcea 
aegyptiaca, villosa C. B: 317. Althaea aegyptiaca, moscbata, Abel- 
moscb dicta Moris: II. 533. Dessman froo Budb: 2. Moscus offic. 

Axempl: Abutilon, Malacoides. Class. XVIL DIDELPHIA. 

§. HEXANDMA. (AEQVALIS). 

360. FUMARIA caule simplici, coma integra, fl. ruins. Fu- 
maria bulbosa, radice cava, major C. B: 143. Flore rubro dilutiore 
Tourn: 422. Fumaria bulbosa Tilland: 52. fig. Fumaria altera Matth: 

356. Hibiscus Trionum L: Sp. pi. I. 697, II. 981; Hort. Ups. 206. 6. 
357. Lavatera arborea L: Sp. pi. I. 690, II. 972; Hort. Ups. 202. 1. 358. Hi- 
biscus syriacus L: Sp. pi. I. 695, II. 978; Hort. Ups. 205. 3. 359. Hibiscus 
Abelmoschus L: Sp. pi. I. 696, II. 980; Hort. Ups. 206. 4. 360. P. bul- 
bosa a cava L: Sp. pi. I. 699, II. 983; saknas i Hort. CAROLI LINN.-EI ADONIS UPLANDICUS. 337 

722. Pseudo-fumaria Riv: irr. tetr. [II. tac. 198]. Split radice ro- 
tunda, cava Riv: apud Rupp: 257. Pistolochia Fuchs: 91. 

— . ... ft, albis. Fumaria bulbosa, radice cava, maj. fldre albo 
G. B: T: Purpurlett Jordrook med lookrotter, lille Hollort Rudb: 46. 

Has duas varietates in Scania spontaneas observavi. 

361. FUMARIA caule simplici, coma laciniata. Fumaria bul- 
bosa, radice solida, calcari et folio cristato J. B: III A. 205. Fu- 
maria bulbosa, radice non cava, major G. B: 144. Tourn: 214 [422]. 
Brun Jordrook, Rudb: 46. §. DECANDRIA (INJEQVALIS). 

362. PHASEOLUS convolvens. Phaseolus vulgaris Tourn: 412. 
Pbaseolus Riv: in: tetr. [II. tab. 155]. Smilax hortensis s. Phaseolus 
major C. B: 339. Turkiska bonor hwijta Rudb: 88. 

363. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris 
distincto Tourn: 412. Hwitbla sprakluta Turkeska bonor Rudb: 88. 

364. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato 
Tourn: 412. Indianiska brokuga bonor Rudb: 90. [Varietates]. 

PHASEOLUS non scaudens. 

365. PHASEOLUS puniceo flore Tourn: 414. Phaseolus indicus, 
flore coccineo s. puniceo Moris: II. p. 69. s. 2. t. 5. f. 4. Roda Tur- 
kiska bonor Rudb: 88. 

366. LUPIXUS caule subdiviso. Lupinus sativus, flore albo 
C. B: 347. Tourn: 392. Lupinus flore albo Riv: irr. tetr. [II. tab. 
150]. Lupinus Matth: 328. Tilland 90. Hwijt Wargbona Rudb: 68. 

367. LUPINUS eaule fulcrato, ft. coeruleis. Lupinus angusti- 
folius, coeruleus, elatior Tourn: 392. Bla wargbona, baskbona Rudb: 68. 

. . floribus hdeis. 

367V 2 . LUPINUS sylvestris, flore luteo C. B: 348. Tourn: 392. 
Lupinus flore luteo Riv: irr. tetr. [II. tab. 151]. Gul wargbona Rudb: 68. 

. . fl. purpureis. 

367 2 / 3 . LUPIXUS sylvestris, purpureo flore, semine rotundo, 
vario Tourn: 392. Lupinus sylvestris, flore coeruleo C. B: 348. Warg- 
bona med purpurfargade blommor. 

361. P. bulbosa y solida L: Sp. pi. I. 699, II. 983; saknas i Hort. Ups. 
362—364. Ph. vulgaris L: Sp. pi. I. 723, II. 1016; Hort. Ups. 213. 1. 
365. Ph. coccineus L: Sp. pi. I. 724. Ph. vulgaris H coccineus Sp. pi. II. 
1016; Hort. Ups. 213. 3. 366. L. albus L: Sp". pi. I. 721. II. 1015; Hort, 
Ups. 209. 1. 367. L. angustifolius L: Sp. pi. I. 721, II. 1015: saknas i 
Hort. Ups. 367V 2 . L, luteus L: Sp. pi. I. 722, II. 1015; Hort. Ups. 209. 3. 
367 2 / 3 . L. varius L: Sp. pi. I. 721, II. 1015; Hort. Ups. 209. 2. 338 CAEOLI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 

368. FABA major, seminibus albis 1. rates. Faba flore candido 
lituris nigris conspicuo C. B: 338. Toum: 391. Faba manor Biv: 
in: tetr. [II. tab. 148], 

fructu ex purpura nigrescente Toum: 362. Hwita och roda 

honor the storre Budb: 42. 

369. FABA minor, seminibus albis 1. rubris. Faba rotunda, 
oblonga s. cylindracea, minor s. eqvina, alba Toum: 392. Faba minor 
s. eqvina C. B: 338. 

4 rotunda ohl. s. cylindr. mm. s. eqvina nigra Toum: 393 

[392]. Hwita och roda [swarta] honor the mindre Budb: 42. 

370. PISUM hortense, majus 0. B: 343 [342]. 

hort. maj. flore fructuqve variegato Toum: 394. Brokuta 

stora arter Budb: 90. 

hort. [maximum] fructu nigra linea maculato Toum: 394, 

Prickade arter Budb: 90. 

hort. siliqva maxima Toum: Stora arter Budb: 90. 

cortioe eduli Toum: 394. Pisa sine cortice duriore C B: 

343. - Pisa leptoloba, qvse simul cum folliculis comeduntur FoM" 335 
[333]. Socker arter Budb: 90. 

371. PISUM arvense, fructu viridi C. B: 343. Toum: 394. 
Gron arter Budb: 90. 

arvense, fructu albo Toum: 394. Sma gemena arter Budb: 90. 372. LATHYPOJS petiolis multifloris, foliis ovalibus. (Lathyrus 
gemmifolius, petiolo ex alis multifloro, foliis ovatis.) Lathyrus ar- 
vensis, repens, tuberosus C. B: 334 [344]. Toum: 395. Lathyrus 
arvensis Biv: irr. tetr. [II. tab. 167]. Lathyrus arvensis, radice tu- 
berosa, repente Moris: II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. Pseudo-Apios Matth: 
785. Apios Fuchs: 131. Jordmos, Jordallon, Jordmandlar Budb: 62. 

373. LATHYPJJS petiolis bifloribus, foliis ovato-acuminatis. 
(Lathyrus geminifolius petiolo ex alis bifloro.) Lathyrus siculus 
Biv: apud Bupp: 251. Lathyrus distoplatyphyllus, hirsutus, mollis 
magno et peramse.no flore, odoro. Cornel, h. rar. [Hort. Amstelod] 
T. II. p. 159. fig. 80. [Boerh. Ind. alter Hort. Acad. Lugd. Bat. pars 
alt. p. 42.] Walluchtande kantarter. . m 3 T 6 , 8 ^ 369 - Vicia Faba L: S P- Pi- I. 737, II. 1039; Hort. Ups. 218. 1 
370. P. sativum L: Sp. pi. I. 727, II. 1026; Hort. Ops. 215. 1. 371;? P ar- 
vense L: Sp. pi I 727, II. 1027; saknas i Hort. Ups. 372. L: tuberosus 

t : « P ' P ■ r' III' tt 1033; H0rt ' U ? S - 216 - 1: 373 - L - odoratus « ^oulus 
L: Sp. pi. I. 732, II. 1032; Hort. Ups. 216. 4. CAROLI LINNJ!I ADOXIS UPLANDICUS. 339 

374. LATHYEUS petiolis bifloribus, foliis oblongis, actitis. La- 
thyrus sativus, flore purpureo C. B: 344. Town: 395. Lathyrus 
fiore purpureo Bw: in: Mr. [II. tab. 170]. Eoda kantarter Budb: 62. 

375. LATHYEUS foliis alternatim pennatis, petiolis unifloribus. 
Lathyrus angustissimo folio, americanus, varieffatus G B- 344 
Town: 395. 

3757 2 . CLYMENUM bispanicum, flore vario, siliqva plana 
Town: 396. Kantarter med ojamna skidor. 

376. CICEE Brunf: floribus albis. Cicer sativum, flore eandido 
G. B: 347. Tourn: 389. 

floribus rubris. Cicer sativum, semine rufo C. B: T: [Ci- 
cer sativum, flore ex purpura rubescente. semine rubro G. B: 347. 
Town: 389]. Cicer rubrum Tilland 105. Kijkart Budb: 30. 

377. HEDYSAEUM clypeatum, flore suaviter rubente Toum: 401. 
Hedysarum Bw: in: Mr. [II. tab. 223]. Onobrychis semine clypeato, 
aspero, major G. B: 350. Onobrychis major, perennis, siliculis arti- 
culatis, asperis, clypeatis, recta junctis. flore ruberrimo [et albo] 
Moris: II. p. 129. s. 2. t. 2. [11.] f. 7. Hornearter med skoldeskal 
Budb: 52. 

378. ASTEAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris s. 
sylvestris Moris: II. 107. Toum: 416. Glycyrrhiza sylvestris, flori- 
bus luteo-pallescentibus (J. B: 352. Widopen kootort ten mindre 
med treborniga skijdor Budb: 14. 

379. *COLUTEA Bw: in: Mr. [II. tab. 145]. Matth: 520. Bod: 
772. Fuchs: 446. Colutea vesicaria G. B: 396. Tourn: 649. Ita- 
liansk Senesblad Budb: 32. 

380. *COLUTEA aethiopica, flore purpureo Breyn: Gent. I. 70. 
Tourn: 650 [649]. Colutea aethiopica Biv: in: Mr. [II. tab. 146]. 

381. *CEECIS foliis rotundis. Siliqvastrum Toum: 646 [647]. 
Siliqva sylvestris, rotundifolia G. B: 402. Arbor Judfe. Bod: 786 
[ed. 1616]. Judetra Budb: 12. 

_ 374. L. Cicera L: Sp. pi. I. 730, II. 1030; saknas i Hort. Ups. 375. L. 
artioulatus L: Sp. pi. I. 731, II. 1031; Hort. Ups. 217. 5. 375 1 /,- L Cly- 
menum L: Sp. pi. I. 732, II. 1032; Hort. Ups. 217. 6. 376. C." arietinum 
L: Sp pi. I. 738, II. 1040; Hort. Ups. 224. 1. 377. H. coronarium L: 
Sp. pi. I. 750, II. 1058; Hort. Ups. 231. 1. 378. A. glycyphyllos L: Sp. 
pi. I. 758, II. 1067; saknas i Hort. Ups. 379. C. arboresoeus L: Sp. pi 

I. 723, II. 1045; Hort. Ups. 228. 1. 380. C. frutesoens L: Sp. pi. I. 723 

II. 1045; Hort. Ups. 228. 2. 381. C. Siliqvastrum L: Sp. pi I. 374 II 
534; Hort. Ups. 99. 1. ■' 340 CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 382. *GENISTA juncea Town: 643. Genista Matth: 764. Spar- 
tium arborescens, seminibus Lenti similibus C. B: 396. Macrolobion 
Beneal: [tab.] 33 [descript. p. 34]. Spanskt Prengras Budb: 46. 

383. *NEPA Baj. G-enistella spinosa Bk: irr. Mr. [II. tab. 192]. 
G-enistella [aculeata] Tabern: II. 184. Genista Tabern: ibd. Genista 
Spartium minus, germanicum Toum: 644 [645]. Genista spinosa 
minor, germanica G. B: 395. Prengras med taggar Budb: 46. 

_ 384. •LABURNUM Biv: irr. Mr. [II. tab. 187]. Cytisus alpinus, 
latifolius, flore racemoso, pendulo Town: 648. Anagyris non foetida, 
major 1. alpina C. B: 391. Bontra Budb: 60. 

385. *FALCATA frutescens. Falcata ineana Biv: irr. Mr. [II. 
tab. 210]. Bill: N. pi. g. 130. Medica [Medicago] trifolia, frutescens, 
ineana Toum: 412. Cytisus incanus, siliqvis falcatis G. B: 389. 
»Cytisus ut existimatur» Bod: 559 [ed. 1583]. Getewapling Budb: 35. 

386. FOENUMGILECUM sativum G. B: 348. Toum: 409. 
Eoenum greecum Tilland: 138. Foeno-grtecum Matth: 317. Fuchs: 798. 
Bakzhorn Budb: 44. 

387. TETRAGONOLOBUS Knout: meth. 188. Lotus tetragono- 
lobos, flore ruberrimo [rubro] Biv: tetr. irr. [II. tab. 205]. Lotus ruber, 
siliqva angulosa C. B: 332. Toum: 403. Lotus siligvosa, flore fasco, 
tetragonolobus J. B: II. 358. Klofwergras med rod blomma Budb: 68. 

388. MELILOTUS caule erecto, floribns in spicas digestis, fl. 
luteis. Melilotus ofHcinarum Germanic C. B: 331. Town: 407. Tri- 
folium odoratum s. Melilotus vulgaris, fiore luteo J. B: II. 370. Gul 
weluektande klofwer Budb: 74. 

In Scania sponte provenit. 

ft- albis. Melilotus officiiiarum Germanige, flore 

albo C. B: 331. Town: 407. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, 
Candida, major Moris: II. p. 161. s. 2. t. 16. f. 2. Sot wepling, 
wellucktande klofwer Budb: 74. 

389. MELILOTUS caule erecto, floribus in capitula digestis. 
Melilotus major, odorata, violacea Moris: II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. 
Toum: 409 [407]. Melilotus coerulea Biv: irr. tetr. [II. tab. 134]. 

382. Spartium junceum L: Sp. pi. I. 708, II. 995; Hort. Ups. 208. 1. 

383. Genista germanica L: Sp. pi. I. 710, II. 999; saknas i Hort. Ups. 

384. Cytisus Laburnum L: Sp. pi. I. 739, II. 1041; Hort. Ups. 210. 385. Medi- 
cago arborea L: Sp. pi. I. 778, II. 1096; Hort. Ups. 230. 5. 386. Trigo- 
nella Poenum grajcum L: Sp. pi. I. 777, II. 1095; Hort. Ups. 229. 2. 

387. Lotus tetragonolobus L: Sp. pi. I. 773, II. 1089; Hort. Ups. 220. 1. 

388. Trifolium Melilotus officinalis L: Sp. pi. I. 765, II. 1089; Hort. Ups. 
223. 8. 389. Trifolium Melilotus coerulea L: Sp. pi. I. 764, II 1077- 
Hort. Ups. 223. 7. CAROLI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 341 

Lotus bortensis, odorata [odoraj G, B: 331. Lotus sylvestris Matth: 
(M. hot waplmg med blaacbtig Momma. 

Exempt. Polygala, Papilionacese harbse et arbores Town: oinnes 
Ternatea [Tourn: Act. Paris. 1706, p. 84]. Ckssis XVIII. SYNGENESIA. 

§. MONOGAMIA. (CONJITGIUM PUEUM). 
A. 

390. TRAGOPOGONfoliisintegris,glabris, fl. yiolaceis. Trago- 
pogon purpureo-coeruleum, Porri folio, <jvod Artifi vulgo C B- 274 
Tourn: All. Tragopogon alteram Matth: 380. Bruna Bockakeee 
Budb: 112. 8fe 

391. SCORZONERA latifolia, sinuata C. B: 275. Moris: III 81 
ToMm: 476. Ormemorda Budb: 104. 

392. PILOSELLA cauliculis repentibus, petiolis multifloris, fo- 
lus obtusis. Pilosella indica Gornut: 209. Pilosella peregrina, flore 
saturate-croceo Bupp: 196. Pilosella polyclouos, repens, major, [sy- 
nacaj liore amplo, aurantiaco Moris: III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Hie- 
racium hortense, floribus atropurpurascentibus C. B: 128. Tourn: 471. 
Pont: diss. (V p.] 89. Musorou med walucbtande safrausblomma. 

393 LACTLTA sativa C. B: 122. Tourn: 473. Lactuca flo- 
■rescens Matth 371. Gemen salat Budb: 60. 

— capitata G. B: 122 [123]. Tourn: 473. Hufwud Salat. Hufwud 
JLaktuk. 

i r^ifT G - B:m l m ]- [crispa laciniata] Tourn: 473. Kruus 
salat iW6; 60. Eras Lacbtuk. 

394. SONCHUS paludosus, altissimus, hastato folio Moris: III 61 
Souchus tncubitalis, folio cuspidato Bay. S. 163. Sonchus asper, 
arboresceus 6. B: 124. Tourn, 474. Afrikanisk miolktistel Budb: 108. 

395. CIGHORIUM sylvestre Matth: 361, /?. coeruleis. Cicborium 
sylv. et officmarum C. B: 125. Tourn: 479. 

o Q1 I 90 ",- T - .P°"' ifol , ium L: S P' P L L 789 > II- HIO; Hort. Ups. 243. 2. 
391. S. hispamoa L, Sp. pi. J. 791, II. 1112; Hort. Ups. 242. 1 392. Hie- 
racram aurantacum L: Sp. pi. I. 801, II. 1126; Hort. Ups. 238. 3. 393. L 
f "% t L P tt L 795; IL H18; Hori U P S ' 242 - 3 ^- S- Palustris U 
pl. I. 81,3, II. 1142; saknas i Hort. Ups. 342 CAEOLI UNNJ3I ADONIS UPLANDICIIS. 

sylvestre, flore albo G. JB: 126. Bla wagwarda [G-uul wag- warda, wil Cichorieort, blabinke Soolwanda] Rudb: 30. 

In campis Lundensibus sponte proveniunt copiosissime. 

396. CICHOBIUM sativum C. B: 125. Tourn: 479. Bla binke. 
Bincke, Cioliorien Rudb: 30. 

397. CICHOBIUM latitolium s. Endivia vulgaris Tourn: 479. 
Intybus sativa, latifolia s. Endivia vulgaris G. B: 125. Endivia. 
Endiwia, wintersalat, lefwertistel Rudb: 30. 

398. HIERACIUM Dentis leonis folio, flore suaverubente C. B: 
127. Tourn: 469. Cliondrilla purpurascens [foetida] C. B: [Pin. p.] 
130. Prod: 68. fig. Purpnrlet solhwarfwel, soolwenda Rudb: 18 [28]. 

399. SILYBUM albis. maculis notatum, flore purpureo Vaill: Ac. 
Reg. Sc. [Paris] 1719 p. 219. [1718 p. 172]. Carduus albis maculis 
notatus, vulgaris C. B: 381. Tourn: 442. Carduus Leucographus 
Dod: 710 [ed. 1583]. Sempertin ined brun blomma Rudh: 22. 

400. CINARA kortensis, foliis non aculeatis C. B: 383. Tourn: 
442. Carduus non aculeatus Matth: 454. Artskaeker ofwer jorden 
ined otagguge blad. 

401. CINARA hortensis, aonleata G. B: 383. Tourn: 442. Car- 
duus s. Scolymus sativus, spinosus J. B: III. A. 48. Artskaeker 
ofwer jorden med taggota blad. 

402. CNICUS sqvamis capitulorum in spinas ramosas productis. 
Cnicus sylvestris, liirsutior s. Carduus benedictus C. B: 378. Tourn: 
450. Carduus luteus, procumbens, sudorifieus et amarus Moris: III. 
p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. Atractylis liirsutior Fmhs: 122. Car- 
duus benedictus Matth: 541. Tilland: 28. Cardbenedikt tijstel 
Rudb: 22. 

403. CNICUS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis, superi- 
oribus integris, serratis. Cnicus pratensis, Acantki folio, flore flave- 
scente Tourn: 450. Carduus pratensis, latifolius G. B: 376. Cirsium 
acanthoides, pratense, flore ockroleuco Vaill: Paris. 38. Cirsium fibro- 
sum, foliis latioribus, divisis, viridibus, floribus albicantibus Moris: III. 
p. 150. s. 7. t. 20 [29. fig. 20]. Tysk Tistell. 397. C. Endivia L: Sp. pi. I. 813, II. 1142; Hort. Ups. 247. 398. Cre- 
pis rubra L: Sp. pi. I. 806, II. 1132; Hort. Ups. 239. 2. 399. Carduus 
syriacus L: Sp. pi. I. 823, II. 1153; Hort. Ups. 250. 3. 400—401. Cynara 
Scolymus L: Sp. pi. I. 827, II. 1159; Hort. Ups. 251. 402. Cnicus bene- 
dictus L: Sp. pi. I. 826; Centurea benedicta L: Sp. pi. II. 1296; Cnicus 
Hort. Ups. 250. 403. C. oleraceus L: Sp. pi. I. 826, II. 1156; saknas 
i Hort. Ups. CAROLI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 343 

404. _ SPILEEOCEPHALUS radice perenni. Echinopus Tourn: 
463. Major, fl. can dido, staminibus in medio coeruleis Tourn: ibd. 
Carduus sphserocephalus, latifolius, vulgaris . G. B: 381. Carduus 
sphserocephalus Bod: 710 [ed. 1583]. Tistel ball. Blarund hufwud- 
tistel Rudb: 24. 

405. CAETHAMUS [CAETAMUS] Fucks: 409, flotibus fulvis. 
Carthamus officinarum, flore croceo Tourn: 457. Cnicus sativus s. 
Carthamus officinarum G. B: 378. Cnicus s. Carthamus Bod: 359 
[p. 358 in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616]. Cnicus Matth: 797. Will 
safran [Saffran] JRudb: 24. 

406.^ SEEEATULA foliis peimatim sectis, seqvaliter serratis. 
Ehaponticoides annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore 
Vaill. Act. Beg. 8c. [Paris] 1718. p. 228 [179.] Crupina Belgarum 
Knaut: 142. Rupp: 173. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, pur- 
purascente flore Tourn: 444. Chondrilla fob laciniatis, serratis, pur- 
purascente flore C. B: 130. Chondrilla hispanica Tabern: I. 469. 

407. XEEANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore Tourn: 
49& Stoebe Biv: apud Rupp. 206. Jacea Oleee folio, capitulis sim- 
plicibus G. B: 272. Ptarmica altera [Ptarmice austriaca] Bod: 698 
[ed. 1583.] Elos seternitatis Hort. 

408. CHRYSOCOME Dill K pi g. 167. Coma aurea, germa- 
nica Boerli: I. 121. Conyza Linariee folio Tourn: 455. Linaria folioso 
capitulo, luteo, minor G. B: 213. Virga aurea, Linariaj folio, floribus 
congestis et umbellatim dispositis Moris III. p. 125. Krone Lijngras 
Rudb: 66. 

409. PETASITES major et vulgaris C. B: 197. Tourn: 451. 
Petasites S. Bead: 104. fig. cum flore. Pestilensort, Niekraftroot 
Rudb: 88. 

410. ELICHRYSU11 perenne, calycibus (argenteis) albis. Eli- 
cbrysum americanum, latifolium Tourn: 453. Gmaphalium latifolium, 
americanum G. B: 263. Helichrysum s. Chrysochome repens, foliis 
deciduis, flore externe albo, intus flavescente Moris: III. p. 88. Wftst- 
indiska kattfotter [west indisk katfotter] Rudb: 48. 

404. Eoliinops sphrerocephalus L: Sp. pi, I. 814, II. 1314; Hort. Ups. 
248. 1. 405. Carthamus tinctorius L: Sp. pi. I. 830, II. 1162; Hort. Ups. 
251. 1. 40(5. Centaurea Crupina L: S. p). I. 909, If. 1285; Hort. Ups. 271. 4. 
407. X. annuum L: Sp. pi. I. 857, II. 1201; Hort. Ups. 255. 40S. Chryso- 
coma Linosyris L: Sp. pi. I. 841, II. 1178; saknas i Hort. Ups. 409. Tnssi- 
lago Petasites L: Sp. pi. I. 866, II. 1215; saknas i Hort. Ups. 410. Gnaplia- 
liurn inargaritaceum L: Sp. pi. I. 850, II. 1198; Hort. Ups. 255. 344 CAROLI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 

411. ELICHEYSUM orientale Tourn: 453. C. B: [Pin. p.] 264 
[Helicliryson] Prod: 123. (xnapbalium Interim, peregrinnm, specioso 
flore Volck: 193. G-yllene kattefotter. 

412. ABBOTANUM mas, angustifolium, majus C. B: 136. Tourn: 
459. Abrotanum mas Bod: 21. G-emen Abrodd Budb: 2. 

413. *SANTOLINA foliis teritibus Tourn: 460. Abrotanum 
foemiiia, foliis teretibus G. B: 136. Abrotanum foemina Matth: 468. 
Cyparisk Abrodd Budb: 2. 

414. TANACETUM foliis pennatim divisis, crispis. Tanacetum 
foliis crispis C. B: 132. Tourn: 461. Krusug Eenefana Budb: 108. 

415. TANACETUM foliis integris, serratis. Tanacetum hor- 
tense, foliis et odore Mentlise Tourn: 461. Balsamita major Moris: 
III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. Boerh: I. 125. Vaill: Act. Beg. Sc. [Paris.] 
1719 p. 369. Mentha bortensis, corymbifera C. B: 226. Swansk 
Salwia Budb: 102. 

Exempt. A. Picris, Artemisia, Lampsana, Chondrilla, Taraxacum. 
B. Absinthium, Conyza, Eupatorium, Senecio, Carduus, 
Lappa, Carlina, Artemisia. 

g. POLYGAMIA. ADTTLTERIUM SUPERFLUITM, 
(CONJTJGIUM IMPURUM PER SCORTA SUPERPLUA.) 

416. JACOBjEA foliis crassis, subtus niveis. Jacobasa maritima 
C. B: 131. Tourn: 486. Jacobasa marina s. cinerea [Cineraria] J. B: 
II. 1058. [1056]. G-ra Jacobzblomma Budb: 58. 

417. JACOB^EA africana, frutescens flore amplo, purpureo, 
elegantissimo, Senecionis folio Volck: 225 fig. et descr. Jacobasa afri- 
cana, annua, minor, Senecionis folio, flore purpureo [fioribus suave 
rubentibus] Volck: 225. fig. Jacobsblomma med purpurblomor. 

418. SOLIDAGrO foliis serratis, fioribus in umbellam congestis. 
Solidago sarracenica [saracenica] Bod: 141. Jacobaea alpina, foliis 
longioribus, serratis Tourn: 485. Virga aurea angustifolia, serrata 
C. B: 268. Doria [altera] Bill: N~. pi. gen. 144. Herdespo med kronor. 411. Gnaphalium orientale L: Sp. pi. I. 853, II. 1195; Hort. Ups. 256. 3. 

412. Artemisia Abrotanum L: Sp. pi. I. 845, II. 1185; Hort. Ups. 257. 2. 

413. S. ChamsB Cyparissus L: Sp. I. 842, II. 1179; Hort. Ups. 252. 1. 

414. T. vulgare [i crispum L: Sp. pi I. 845, II. 1184; saknas i Hort. Ups. 

415. T. Balsamita L: Sp. pi. I. 845, II. 1184; Hort. Ups. 255. 416. Othonna 
maritima L: Sp. pi. I. 925; Cineraria maritima L: Sp. pi. II. 1244; Othonna 
L: Hort. Ups. 273. 2. 417. Senecio elegans L: Sp. pi. I. 869, II. 1218; Hort. 
Ups. 260. 2. 418. Senecio sarraeenicus L: Sp. pi. I. 871 ; S. sarracenious L: 
Sp. pi. II. 1221; Hort. Ups. 260. 1. CAROL! LINN^I ADONIS tJPlAKDlCTJS. 345 

Solidaginis vocabulum, ad evitandum nomen genericum Virgge 
aureus, recipio, cujus species genuina etiam recensita planta est ut 
umcuiqve mspiciente facile patebit. 

419. SOLID AGO foliis integris, fioribus homomallis. Virga aurea 
mexicana C. B: 154 [App. 517] descr. Virga aurea, Limonii folio, pani- 
cula uno versu disposita Town: 484. Mexikanisk lierdespo. 

420. AMELLUS foliis lanceolatis, scabris, ternis utrinqve crenis 
commumter notatis. Amellus Virg: Aster atticus, coeruleus vul- 
garis C. B: 267. Town: 481. Pont. Diss: [IX. pag.l 226. Virqilms- 
Georg. L. IV. v. 271. 

Est etiam flos in pratis, cui nomen amello 
Fecere agricolse; facilis quserentibus herba: 
Namque uno ingentem tollit de cespite silvam 
Aureus ipse: sed in foliis, qvae plurima circum 
Eunduntur, violee sublucet purpura nigrse. 
420V 2 . AMELLUS disci fioris diametro longitudinem radii bis 
superante. Aster pratensis, autumnalis, Conyzaj folio Town: 488 
Conyza media, Asteris flore luteo. 1. tertia Dioscoridis G B- 265 
Conyza media Matthioli, flore magno, luteo, humidis locis proveniens 
,i 1 !S? T i ]01 ^ za media Lod: 52 - Krislogras med stor blomma. 
tTL, , ° X officmarum Bu M : 163 - Helenium vulgare 

C. h: 276. Aster omnium maximus, Helenium dictus Town: 483 
Enula eampana Till: 136. Alandzroot, lineroot, Alunaroot Budb: 40. 
_ 422. ASTEE perennis, foliis lanceolatis, serotinus. Aster virgi- 
manus, angustifolius, serotinus, parvo, albente flore Bupp: 168. Aster 
serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore Town: 482. 
423. ASTEE aunuus, foliis inferioribus latioribus, crenis qvibus- 
daminstructis, superioribus integris. Aster ramosus, annuus, cana- 
densis Toiirn: 482. Bellis ramosa, umbellifera Cornut: 193 [fig. in p. 194]. 
_ 424. ANTHEMIS. Chamsemelum nobile s. Leucantbemum odo- 
ratius C. B: 135. Town: 494. Cliamsemelum odoratum Bod: 259 
[ed. 1583]. Eomersk Cbamilleblomma Budb: 88. Sotblomster. 

nobile, flore multiplici G B: 135. Town: 494. Chamanne- 

lum romanum, flore multiplici Tabern: I. 156. [p. 56]. Eomersk 
dubbel kamilleblomma. 

im *?'♦ S 'a me u ican T L o Sp - pL L 879 ' IL 12U > sakMS i H °rt- U P s. 
420 Aster Amellus L: Sp. pi. I. 873, II. 1226, saknas i Hort. Ups. 
420/ Inuin dysenteric* L: Sp. p]. I. 882, II. 1237; saknas i Hort. Ups. 

421. Inu a Helenium L: Sp. pi. I. 881, II. 1236; saknas i Hort. Iljs. 

422. A. tradeseanti L: Sp. pi. I. 876, II. 1230; Hort. Ups. 262 2 423 A 

rC n/ ?■«£ \f 7 %l I . 12 f ; H ° rt - UpS ' 262 " L * 2 *- Anthemis -bills 
U: Sp. pi. I. 894, II. 1260; saknas i Hort. Ups. 346 CAKOLI LINMil ADONIS TJPLANDICTJS. 

425. MATRICARIA vulgaris s. sativa C. B: 133. Town: 493. 
Matram, Modergras Rudb: 72. 

foliis florum fistulosis Town: 493. Matricaria latifolia, 

petalis fistulosis, simplex Moris: III. p. 32. s. 6. t. 6. f. 10. Matram 
med mangdubbel blomma Rudb: 72. 

426. BELLIS caule nudo, uniflora, fl. simplici. Bellis sylvestris, 
minor C. B: 261. Town: 491. Bellis minor Matth: 393 [p. 593]. Den 
mindre Marieblomma Rudb: 16. 

In Scania prope Lundiirum in campis et vallibus copiose. 

. . . fl. pleno, alio: Bellis hortensis, flore pleno eoqve magno, 

albo Town: 491. Hwit dubbla Mariblomma den miu&xeRudb: 16. 

. . . fl. pleno, incarnato. Bellis hortensis, pleno flore eoqve 

magno, incarnato Town. Bellis hortensis Bod: [ed. 1583 p. 265, ed. 1616 
p. 265]. 

. . . floris radio fistuloso. Bellis hortensis, rubra, flore multi- 
plier, fistuloso Town: 491. Tusenskion. 

427. PTARMICA foliis integris, lanceolatis, serratis, fl. simpli- 
cibus. Ptarmica vulgaris, folio longo, serrato, fl. albo Tourn: 496. 
Dracunculus pratensis, serrato folio G, B: 98. Dracunculus pratensis, 
viridis s. Ptarmica vulgaris, folio serrato Moris: III. p. 40. s. 6. t. 12. 
f. 1. Nysegras Rudb: 94. 

In Scania sponte provenit. 

.... floribus plenis. Ptarmica vulgaris, pleno flore Tourn: 

496. Dracunculus pratensis, flore pleno G. B: 98. Nysegras med 
dubbla blommor Rudb: 96. 

428. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco. Tourn: 492. 
Bellis lutea, foliis profuncle incisis, major G. B: 262. Solsicker. 

In Scania inter segetes sponte floret. 

429. CHRYSANTHEMUM foliis Matricaria} C. B: 134. Tourn: 
491. Chrysanthemum majus, folio valde laciniato, flore croceo J. B: 
II. [III. A.] 104. Chrysanthemmn majus, folio profundius laciniato, 
magno flore G. B: 134. Tourn: 491. 

flore partim candido, partim luteo G. B: [134]. Tourn: 

192 [492]. 

flore pleno, partim candido, partim luteo G. B: Tourn. 

Grullblomma. 425. M. Pai-theniuin L: Sp. pi. I. 890, II. 1255; Hort. Ups. 2G3. 426. B 
pereunis L: Sp. pi. I. 886, II. 1248; Hort. Ups. 265. 427. Achillea Ptax 
mica L: Sp. pi. I. 898, II. 1266; Hort. Ups. 265. 1. 428. Clir. segetum 
L: Sp. pi. I. 889, II. 1254; saknas i Hort. Ups. 429. Clir. coronarium L: 
Sp. pi. 1. 890, II. 1254; Hort. Ups. 263. CAROLI LINNJ3I ADONIS UPLANDICDS. 347 

430. DIMOBPHOTHECA foliis incisis, ovariis minoribus Voill- 
Act. Beg. 8c. [Paris 1720 p. 280. tab. 9. fig. 21 & 22]. Calendula 
humilis africana, flore intus albo, extus [floris] violaceo, simplici H 

\ r i P ". 104] ^ figUra [p " 105 J- Caltha aMcana, flore intus albo 
extus [floris] violaceo Toum: 499. Tijdwaxlan. Dag och natt 

431. CALENDULA Bod: 254 [ed. 1616], flor. simplicibus. Caltha 
vulgaris, flore pallido C. B: 275. Toum: 498. 

floribus plenis. Caltha polyantlios, major C B- T. Caltha 

polyanthos, maxima C. B: T. 

floribus proliferis. Caltha prolifera, minoribus floribus C B T 

Calendula prolifera Tilland 146. Eingblomma. 

432. TAGETES caule subdiviso, flor. simplicibus. Tagetes in- 
dicus minor, simplici flore, s. Caryophyllus indicus s. Flos africanus 
lourn: 488. Tanacetum africanum s. Elos africanus minor G B 
166. Flos africanus Bod: 254 [in ed. 1583, p. 255 in ed. 1616]. 

- ■ ' flor - e lmis - Tagetes indicus minor, multiplicato flore 
lourn. fema bruna Samets blomer. 

433. TAGETES caule fulcrato, ft. simplicibus. Tagetes maximns 
rectus, flore simplici ex luteo-pallido Toum: 488. Tanacetum africa- 
num majus, simplici flore G. B. 133. 

.. — ■ • fi- plenis. Tagetes inaximus, rectus, flore maximo, multi- 
plicato Town. Tanacetum s. flos africanus major, flore pleno G. B: 
132. Caryophyllus indicus, major Matth: 430. 

— . . radio tubulato. Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso 
lourn: [489, Tanacetum s. Flos mexicanus, flore fistuloso [simplici' 
C. B. L 1 

— - ■ • radio et disco tubuloso. Tagetes indicus, flore fistuloso 
duplicate Toum: 489. Stora gula samets blomor af atskillig art. 
Ezemp: Arnica.. Tussilago, Buphthalmum. 

§. POLYGAMIA. ADULTERIUM ERUSTRANEUM. (CONJUGIUM 
IMPURUM FRUSTRANEUM.) 

434. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) floribus plm-imis. nutan- 
tibus. (Corona multiflora, nutante flore.) Sol [animus] anipli^imo 
nutante flore Bupp: 104 [154]. Corona solis II Ttihenc Lo,-. 7.53 

a» 4 r 3 °" „ Calendulft pbivialis Lr Sp. pi. I. 921. II. 1304; Hon. l> -74 - 
4*1. G. officinalis L: Sp. pi. I. 921, II. 1304: Hon. l>. 274 1 438 V 

patula L: Sp. pi. I. 887, II. 1249; Hon, l>. 267. 1. 434. T erec'ta 1^ 

?'*& u 8 f£ ft n w m9 ;- Hort Ups - - 207 - - *** H - — l S- P b 

I. 904, II. 1276; Hort. Lps. 268. 1. ' C. Linncei Ungdomsskrifter. 24 348 CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICU8. 

[Hist. II. p. 442]. Tourn: 489. Helenium indicum, maximum C. B: 
276. Chrysanthemum indicum, annuum, maximum, ramosum, s. Flos 
solis major, ramosus Moris: III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Soolblomma. 
Soolkrona Budb: 44. 

435. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) pumilus. (Corona pumila.) 
Corona solis minor, foemina Tabern: II. 443. Tourn: 489. Helenium 
indicum, minus C. B: 277. 

436. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) tuberosus. [Adonis Sten- 
brohultensis.] (Corona radice tuberosa.) Sol altissimus, radice tube- 
rosa, esculenta Bupp: 155. Corona solis, parvo flore, tuberosa radice. 
Tourn: 489. Helenium [Helianthemum] indicum, tuberosum C. B: 276 
[277]. Chrysanthemum perenne, majus, foliis integris, americanum, 
tuberosum Moris: III. p. 23. s. 6. t. 7. f. 59. [tab. 6. fig. 57]. Art- 
skacker under jorden. 

Earo imo rarissime flores hisce in oris prof'ert, unicam tantum 
mense Novembri 1727 Lundini ilorentem observavi. 

437. EUDBECKIA foliis divisis, laciniis foliorum latioribus. 
Corona solis, foliis amplioribus, laciniatis Tourn: 490. Doronicum 
americanum, laciniato folio C. B: [App. p.] 516. Chrysanthemum 
americanum, perenne, foliis divisis, dilute [dilutius] virentibus, majus 
Moris: III. p. 22. s. 6. t. 6. f. 52 [53]. Obeliscotheca Hydrophylli 
folio, lobis latioribus. Vaill: Act. Beg. Sc. [Paris] 1720 p. 426. 

EUDBECKIA est plant* genus flore radiato sire composite ex 
flosculis et tubulatis planis simul. 

Perianthium e gemino ordine foliorum sibi incumbente constat, 
qvorum qvisqve sex communiter foliis instruitur iisqve obtusis. 

Badius 12 plerumqve flosculis planis, ligulatis, pistilloqve desti- 
tutis, embryone abortiente impositis componitur. 

Disci ipsius flosculi tubulati, qvinqvefidi, androgyni sunt. 

Semina disci flosculis succedunt, paralele qvadragona, oblonga, 
apice levi margine membranaceo coronata; radii autem flosculi semina 
nulla producunt. 

Placenta pyramidalis, sqyamulis deciduis, singulis seminibus sub- 
jectis et interpositis, instructa est. 

Torncfortius earn ad COEONAM SOLIS (: mihi SOLSEQVIUM 
1. HELIANTHUS :) refert, a qva, ut facie externa et viribus, ita 
etiam partibus fere omnibus generatione assignatis, differt, ut HE- 
LIANTHI 1. SOLSEQVII. 

435.? H. multitlorus L: Sp. pi. I. 905, II. 1277; Hort. Ups. 2G8. 2. 
436. H. tuberosua L: Sp. pi. I. 905, II. 1277; Hort. Ups. 268. 3. 4S7. It. 
laciniata L: Sp. pi. I. 906, II. 1279 ; Hort. Ups. 209. 1. CAUOLI LINN/EI ADONIS UPLANDICUS. 349 

PeriantMum sqvamis innumeris, in acutum desinentibus, com- 
pomtur. ' 

_ Fhsculi tubulati ventriculo ampliato omnibus sui classis generibus 
diversi evadunt. " & CilLms 

Radius flosculis planis, innumeris instruitur 

Semina obliqve-qvadrangularia s. compresso-qvadragona sunt 
corona membranacea destituta. ' 

Placenta plana s. potius concava. 
_ Generi huic novo a Bene Venerabili, Botanico Excellent!, Nobi- 
lissimo ac Generosissimo D:no Doct. Olavo Etobkck Filio in Acad 
Upsaliensi Botamces Professore Publico, nomen indere volui; nee non 
a Heato Patre ejusdem nominis et muneris. Qvi qyantum Botanicen 
locupletarunt patet e Parentis Horto Upsaliensi; FiUi autem Diss 
de Fundamentals pi notitia, peregrinatione in Laponiam historic na- 
turals ergo suscepta, Itinere laponico torn. 12, qvorum 11 periere 
Catal. pi lapomcarum rariorum in Act, Lit. Svec. 1720 exhibito nee 
non-utrmsqve vastissimo opere Botanico Camporum Ehjsceorum, qvorum 
duobul " 1Cen fei ' ali LT P saliensi consnmti sunt, relictis tantum 

438 CYANUS foliis inferioribus dentatis, superioribus integris 
annuus, rioriDus maxime varians. ' 

I7t« se X iUm - atTO P^purascente flore Vaill: [Act. Beg, Sc. Paris 

i*i» pag. Ib4 spec. 4. 

segetum. flore rubro Town: 446. 

— segetum. disco coeruleo cum corona Candida Tourn: 446. 

segetum. disco earneo cum corona Candida Tourn- 446 

h] ~~, ! e /^ m ' flore albo C - J*' 273. Tourn: 446. Klint, korn- 
bloma af atskillig farg Budb: 34. 

439. CYANUS foliis omnibus laciniatis, floribus luteis. Cyanus 
flondus, odoratus, turcicus s. orientalis major, flore luteo Tourn: 

f. A *f *£? - 1Ute °" ^ °f t0 Vaill: Act *V- 8e - [*»*■] 1719 
Bulb M P ' Twrk isk dessmans kornblomma purpurlett 

_ — - . . fl. coeruleis. Cyanus florid, odorat. turcicus s. orient 
major, flore [coeruleo] purpureo [incarnato] Tourn: f4461 Turkisk 
dessmans kornblomma Budb: 34. L 

440 CYANUS foliis integris, perennis. Cyanus montanus, lati- 
lolius vel Verbasculum Cyanoides C. B: 273. Tourn: 445. Cyanus 

,»„ 43 f 8, t Centaurea Cyanus L: Sp. pi. I. 911. II. 1289; saknas i Hort. Up, 

439. Centaurea mosohata L: Sp. pi. I. 909, II. 1286, Hort. Ups. 271.1' 

440. Centaurea rnontana L: Sp. pi. I. 911, II. 1289; Hort. Ups 270 1 350 eAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 

major Bod: 250 [ed.. 1583]. Cyanus montanus, perennis, latifolius, 
flore grandi Moris: III. [pag. 134.] s. 7. t. 25. f. 1. Winterblaklint 
medh breda bladh Budb: 34. 

E.cemp: Jacea. 

§. POLYGAMIA. ADTJLTEBIUM NECESSARIUM. 
(CONJUGIUM IMPURUM NECESSARIUM.) 

_ 441. TARCHUM (TARCHON) foliis integris. Abrotanum Lini 
folio, acriore & odorato Tourn: 459. Draco [Dracunculus] hortensis. 
G, B: 98. Draco herba [Bod: ed. 1616 p. 709. Taracon sen Tarchon] 
Moris: III. p. 3. s. 6. t. 1. Dragoncellus Matth: 410. 

[Dragnaellus i Ifwetofta ex.] 

Drakaort, Draguner, Kungz salat Budb: 38. 

442. TARCHUM (TARCHON) foliis multifidis. Absinthium, 
ponticum, tenuifolium, incanum G. B: 138. Tourn: 457. Absinthium 
tenuifolium Bod: 24. Absinthium ponticum Matth: 465. Romersk 
Malort. Matckieort Budb: 2. Class. XIX. GYNANDRIA. 

§. DIANDRIA. 

Eaemp: Orchis, Satyrium, Serapias, Calceolus, Ophris. 

§. PENTANDRIA. 

443. APOCYNUM erectum, foliis ovalibus. Apocynum erectum, 
latifolium, incanum, syriacum, floribus parvis, obsolete -purpuras - 
centibus Tourn: 91. Apocynum [latifolium] syriacum, incanum, 
floribus umbellatis, minoribus, obsolete-purpurascentibus, siliqvis fol- 
liculatis, rugosis. Herm: H. L. B. 53 [52]. Apocynum medium, pere- 
grinum, flore umbellato ex obsoleto dilute-purpurascente, petalis 
reflexis [Brerjn: Prod. p. 2.] Moris: III. p. 69 [609] §. 2 descr. Flug- 
snara Budb: 16. [Bechium s. Tussilago Budb: 15]. 

I[Obs. Till Pentandria Digynia i Ifwetofta ex.] 
Muscse carnivore et alia insecta anelytra infirmiora cum ex 
hujus floribus mel colligunt, jucundo sane spectaculo, pedibus fora- 
mini ipsius pistilli implicatis tenentur, ut aufugere nequeant. 

441. Artemisia Dracunculus L: Sp. pi. I. 849, II. 1189; Hort. Ups. 256. 

442. Artemisia pontiea L: Sp. pi. I. 847, II. 1187; Hort. Ups. 257. 3. 

443. Asclepias syriaca L: Sp. pi. I. 214, II. 313; Hort, Ups. 53. 2. CAKOLI LINN^I ADONIS TJPLANDICTJS. 351 

444. CRASSA Rivini Rupp: 26. Apocynum humile [aizoides], 
siliqvis erectis, africanum [Herm:] H: L. B. [p. 52. fig. in p. 53]. 
Asclepias africana, aizoides Tourn: 94. Fritillaria crassa promon- 
torii Bonse Spei Stapel. 335. Apsyn Rudb: Hort. p. 10. 

[Pentandria Dig. i Ifwetofta ex.] 
Exemp: Asclepias. 

§■ HEXANDBIA. 

445. ARISTOLOCHIA clematitis recta C B: 307. Tourn: 162 
Moris: III. p. 509. s. 12. t. 7. [17.] f. 5. Aristolochia multiflora 
Riv: mon. irr. I. tab. 116]. Aristolochia saracenica Bod: 324. [ed. 
1583]. Halort medh lopande rotter Rudb: 12. 

446. ACORTJS petalodes, foliis ancipitibus. Acorus verus s. 
Calamus aromaticus officinarum C. B: 34. Acorum legitimum Gins: 
Pan. 258 [sine iulo] et 259 [cum suo Mo]. Typha aromatiea, clava 
rugosa Moris: III. 246. [s. 8. t. 13. f. 4.]. Kalmus Rudb: 4. 

[Hexandria Monog. i Ifwetofta ex.]. 

§. POLYANDBIA. 

447. ARUAI vulgare. C. B: 195 Arum vulgare non maculatum 
Tourn: 158. Arum. Rh>: mon. irr. I. tab. 124.] Fucks: 69. Aronsrot 
Rudb: 12. 

Flos An. ab omnibus in universum plantis diversus et singularis, 
non levem botanicorum admirationem in se contraxit. Hinc est qvod 
tantum a doctissimis et sane principibus nostris Botanicis fuerit exa- 
minatus, adhuc tamen. qvantum constat, nemo finem propositi obti- 
nuit. Opere itaqve pretium duxi meam de eodem flore addere sen- 
tentiam et explicationem. 

Membrana ita auriform is, a qvibusdam pro calyce, ab aliis pro 
petalo babita, est calycis species, qvse mini (: Fund, Bot.) dicitur 
Spaiha, a qva nil differt. 

Corpus davcpfornn. in medio positum, communi consensu Botani- 
corum pro pistillo habitum, est placenta, producta in clavam colo- 
ratam, nudam. 

Filamenta, tuberculis imposita, pro staminibus habita, esse em- 
bryones monstrosos auguror. 

444. Stapelia variegate L: Sp. pi. I. 217, II. 316; Hort. Ups. 53. 
445. A. clematitis L: Sp. pi. I. 962, 1364: Hort. Ups. 279. 446. A. Cala- 
mus a vulgaris L: Sp. pi. I. 324, II. 562 ; saknas i Hort. Ups. 447. A. ma- 
culatum L: Sp. pi. I. 966, II. 1370; Hort. Ups. 279. C CAKOLI LINN.EI ADONIS TJPLANDICUS. Curiosum igitur hie ex ordine inverse apices intra embryones 
coiiocantur, contrario ac in aliis situ. 

__ Referendum adeoqve est Arum ad consortium Palmarum, cumqve 
us classe, non vero genere conjungendum. Class. XX. MONOEGIA. 

§. TRIANDEIA. 

448. MAYS spicis seminiferis, simplicibus. Mays granis aureis 
lourn: 531. Mont: 23. Frumentnm indicum, Mays dictum C. B- 25 
Frumentum indicum Matth: 305. Turcicum frumentum Fucks: 825" 
lurkisk Trwete, Sad af Indien Rudb: 46. 
Easemp: Carex, Cyperoides. §. TETRANDRIA. 

7»o 44 l 9 ' 1 I BlJX ? S arborescens aB: ^- Town: 578. Buxus Bod: 
m [ed. 1616]. Matth: 151. £ P«, ( £. 34. Stor Buxbom. 

4o0. *BUXUS foliis rotundioribus C. B: 471. 2Wra; 578 [5791 
Chamaspyxos Tabem: III. 141. Buxboom Rudb: 20. 

- . . margine foliorum lutea. Buxus minor, foliis per limbum 

aureis Town: o79. Buxboom med gyllende blad. Rudb: 20. 
r* 451 i _. URTICA fructu in g -lobos sphsericos digesto. Urtica pilu- 
Hiera, folio profundus Urtiese majoris in modum serrato semine 
magno Lini Baj: S. 140. Urtica urens pilulas ferens, I Dioscoridis 
semine Lmi C. B: 232. Toum: 535. Urtica urens prior Bod: 151.' 
Urtica romana Fuchs: 106. Urtica prima Matth: 707. Romersk 
JNasla, Welsk nasla med iskuren blan Rudb: 120. 
Ex&mp: Ahms. 

.§. PENTANDRIA. 

452. AMARANTHUS (spiris riorum) spicis ad terrain usque 
propendentibus. Amarantlms maximus, semine rubello, qvi granis 
rubns Petr i Ciccte [CiectEJ C. B: 121. Toum: 235. Blitum paniculis 

448. Zea Mays L: Sp. pi. I. 971, II. 1378; Hort. Ups. 281. 449—450 B 
sempervirens L: Sp. pi. I. 983, IT. 1394; Hort. Ups. 283. 451. Urtica pilul 

i en \i i v T t s u i39 t 5; Hort Ups - 282 2 - 45s - a - «**£ *<■ 

bp. pi. I. 990, II. 40(); Hort. Ups. 285. CAROLI LINN.EI ADONIS UPLANBICBS. 353 propendentibus, semine rubro. Void: [Volckamer p.] 66. Eodh kiar- 
lekzblomma med hengiande swans Budb: 6. 

452A. AMARANTHTJS folio variegato, colore hilariori, qvee foe- 
mina C. B: [121]. Town: 236. Symphonia Dalechampio s. Ama- 
ranthus tricolor J. B: II. 970. Trilargat karlekzblomma Budb: 6. 

§. OCTANDRIA. 

Exempt Myriophyllum, Ceratophyllum. 

§. ENNEANDRIA. 
Exemp: Morsus Banse Dill: secund Auctorit. 

§. DECANDRIA. 
Exemp: Coriaria, Betula. 

§. POLYANDRIA (MONODELPHIA). 

453. RICINUS vulgaris Town: 532. C. B: 432. Ricinus Matfh: 
771. Fucks: 340. TJndertra. Jonse Kurbitz. 

454. *PIXUS saliva C. B: 491. Town: 585. Utlansk tall. 
Exemp: Qverens, Sagittaria, Abies, Typha, Sparganium. 

§. ADELPHIA. (POLYDELPHIA). 

455. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu subluteo C. B: 
310. Town: 104. Cueumis vulgaris Bod: [ed. 1583 p.] 651. G-urkor 
Budb: 34. 

456. MELO vulgaris C. B: 310. Town: 104. Melo s. Melo- 
pepo vulgaris [vulgo]. Cueumis Galeni Bod: [ed. 1683. p.] 652. Me- 
loner Budb: 34. 

457. PEPO oblongus C. B: 311. Toimi: 105. Pepo major, 
oblongus Bod: [ed. 1583. p.] 654. Pompa. 

452*. A. tricolor L: Sp. pi. I. 989, II. 1403; Hort. Ups. 286. 3. 
453. E. communis L: Sp. pi. I. 1007, II. 1430; Hort. Ups. 289. 454. P. 
Pinea L: Sp. pi. I. 1000, II. 1419; Hort. Ups. 288. 455. C. sativus L: 
Sp. pi. I. 1012, II. 1437; Hort. Ups. 292. 1. 456. Cueumis Melo L: Sp. 
pi. I. 1011, II. 1436; Hort. Ups. 292. 2. 457. Cucurbita Pepo 8 L: Sp. 
pi, I. 1010, II. 1435; Hort. Ups. 291. 2. ^°4 CAROLI LIKNvE-I ADONIS UPLANDICUS. 

458. CUCURBITA longa, folio molli, flore albo J. B: II. 214. 
Town: 107. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli C. B: 313. 
Maskepumpor af Indien Budb: 34. 

459. ANGHTRIA Citrullus dicta C, B: 312, Town: 106. An- 
garia, Cucumis, Citrullus Bod: [ed. 1616 p.] 664. Wattumeloner 
Budb: 30. 

460. MOMORDICA vulgaris Town: 103. Balsamina Mattl: 97 
[793]. Balsamina rotundifolia, repens s. mas C. B: 306. BalsamOrt 
ban Budb: 16. 

461. BRYONIA aspera s. alba, baccis nigris C. B: 297. Town: 
102. Bryonia alba, baccis nigris 8. Paul: 30. Vitis alba Matth: 791. 
Hundekurbis med swarta baar, Moderlakia Budb: 20. 

In Scania sponte in sepibus, ubiqve prope Londinum. 
Flores masculini a fbemininis in eadem planta remoti sunt, qvid- 
qvid alii contradicunt, qvi in diversa pronunciant. 
Exempt Bromelia, Luffa. 

g. SYNGENESIA. 

Exemp: Xanthium, Ambrosia. Class. XXI. DIOECIA. 

§. TRIANDRIA. 

Exemp: Blitum, Empetrum, Cyperoides. 

§. TETRANDRIA. 

462. *MORUS foliis integris, hispidis, mas et foemina. Morus 
fructu nigro C. B: 459. Town: 589. Norus Matth: 207. Mulbarsstra 
Budb: 76. 

463. * MORUS foliis laciniatis, glabris, mas. Morus fructu 
nigro, minori, foliis eleganter laciniatis Town: 589. Mulbarstra med 
glatta blan. „„ I ?• la S enaria L: S P- Pl- I- 1010, II. 1434; Hort. Ups. 291. 1. 
til' ° U T' blta Citrullus L: S P- Pl- I- 1010, II. 1435; Hort. Ups. 292. 
460. M. Balsamina L: Sp. pl. I. 1009, II. 1433; Hort. Ups. 293. 1 461. B 
alba iL: Sp. pl. I. 1012, II. 1438; saknas i Hort. Ups. 462-468. M. nigra 
L: Sp. pl. I. 936, II. 1398; Hort. Ups. 283. 1. CAROLI LINN^EI ADONTS TJPLANDICUS. 355 

464. *LENTISCTJS vulgaris C. B: 392 [399]. Town: 580 Len- 
tiscus Matth: 94. Bod: [ed. 1583. p.] 859. Mastickstrad. 
Exemp: Gale, Urtica. g. PENTANDRIA. 

465. SPINACIA mas. Spinacia vulgaris sterilis Town: 533 
Lapathum hortense s. Spinacia sterilis C. B: 115. 

foemina, fructu aculeate. Spinacia vulgaris, capsula seminis 

aculeata Town: Lapathum hortense s. Spinacia, semine spinoso C, B: 
[114]. Lapathum hortense Munt: Brit. p. 263 [203] fol. 59. 

foemina, fructu obtuso. Spinacia vulgaris, capsula seminis 

non aculeata Town. Lapathum hortense s. Spinacia, semine non 
spinoso C. B: [115] Spinacki Budb: 108. Spinat. 

466. CANNABIS mas. Cannabis foemina J. B- III [B ] 447 
Cannabis erratica C. B: 320. Town: 535. Cannabis sativa Fuels: 
o93. (railings hamp. 

x- -~J oemim - Cannabis mas J. B: III. [B.] 447. Cannabis sa- 
tiva C. B: [320], Town: [535]. Fro hamp. 

467. LUPULUS mas. Lupulus foemina C. B: 298. Town: 535 
G-ullhumble, frohumble, 

foemina, strobilis albis. Lupus salictarius Fucks: 164 Con- 
volvulus perennis, heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis 
strobili mstar Moris: II. p. 37. Hwithumbla. 

mas et foemina, strobilis ruffescentibus. Rodhumbla. 

Variatio heec strobilos minores, sed copiosiores, segniusqve ma- 
turescentes profert. Si. HEXANDRIA. 468. ACETOSA foliis oblongis, basi aperta. Acetosa hispanica 
maxima Munt: brit. 225. fol. 213. Acetosa montana, maxima G B- 
114. Town: 502. Spansk Syra. Ab hac cultura tantum differre 
puto Acetosam pratensem C. B: 114. akk t , Plstacia T Lentiscus L: S P- Pi- I- 1026, II. 1455; Hort. Ups. 296.2. 
465. S. oleracea L: Sp. pi. I. 1027, II. 1456; Hort. Ups. 296. 466. C. sa- 
tiva L: Sp. pi I 1027, II. 1457; Hort. Ups. 297. 467. Hamulus Lupulus 
L: Sp. p . I. 1023 II. 1457; saknas i Hort. Ups. 468. Bumex Acetosa 6 
L: Sp. pi. I. 338, II. 481; Hort. Ups. 90. 6. 356 CAROLI L1NNJ5I ADONIS UPLAHDICUS. 

§. OCTANDRIA. 

469. *LAUEUS vulgaris C. B: 460. To urn: 597. Lauras mas et 
foemina Tabern: ic. 90. Smalbladigt Lagerbarstra Budb: 64. 

470. *LAURUS latifolia mas et foemina Tabern: III. 44. Lauras 
latifolia nluxvcsQa Dioscoridis C. B: 460. Grement Lagerbarstra 
Budb: 64. 

471. *LAURUS vulgaris, folio imdulato Town: 597, mas. et foe- 
mina. Lager med blad krusade i bradden. 

472. *POPULUS foliis (laciniatis) sinuatis, mas et foemina. Po- 
pulus alba, majoribus foliis C. B: 429. Tourn: 592. Populus alba 
Matth: 115. Popeltra Budb: 92. 

473. * POPULUS foliis rhombo similibus, mas et foemina. Populus 
nigra C. B: 429. Tourn: 592. Matth: 116. Asp med fyrkantiga blad. 

§. DECANDRIA. 

Exemp: Lychnides nomiullse. 

§. DODECANDRIA. 

474. MERCURIALIS foliis integris, caule ramoso, mas. Mer- 
curialis spicata s. foemina Dioscoridis et Plinii C. B: 121. Tourn: 
534. Mercurialis foemina S. Paul: 293. 

— '— .... foemina. Mercurialis testiculata s: mas Dioscoridis 
et. Plinii C. B: 121. Tourn: 534. Mercurialis mas S. Paul: 292. 
Cynocrambe FucJis: 444. Bingulgras, Mercurs-gras Budb: 76. 

475. MERCURIALIS foliis integris, caule simplici, mas. Mer- 
curialis montana, spicata (J. B: 122. Tourn: 534. Mercurialis syl- 
vestris foemina Tabern: II. 256. Mercurialis foemina Fucks: 476. 

.... foemina. Mercurialis montana, testiculata C. B. Tourn. 

Mercurialis sylvestris, mas Fuchs: 475. Cynocrambe Matth: 798. 
Skogs bingulgras. Skogz Bingelgras Budb: 76. 

§. POLYANDRIA. 

476. * JUNIPERUS foliis sibi ad basin incumbentibus, mas. Sabina 
folio Tamarisci [Dioscoridis] C. B: 487. Sabina sine baccis Matth: 107. 

469—471. L. nobilis L: Sp. pi. I. 369, II. 529; Hort. Ups. 98. 472. P. 
alba L: Sp. pi. I. 1034, II. 1463; saknas i Hort. Ups. 473. P. nigra L: 
Sp. pi. I. 1034, II. 1464; saknas i Hort. Ups. 474. M. annua L: Sp. pi. 

I. 1035, II. 1465; Hort. Ups. 298. 475. M. perennis L: Sp. pi. I. 1035, 

II. 1465; saknas i Hort. Ups. 476. .1. Sabina L: Sp. pi. I. 1039, II. 1472- 
Hort. Ups. 299. 1. CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 357 

foemina. Sabina folio Cupressi C. B: 487. Sabina baccifera Matth: 107. Safwenbom, Hiemna Budb: 102. Class. XXII. MOECHEA. 

§. MONOECIA. 

A. Adulteri. 

477. *CORYLUS sativa, fructu albo, minore s. vulgaris C. B: All. 
Toum: 581. Lambertiskt Hassel. 

478. VERATRUM flore subviridi Toum: 273. Helleborus albus 
flore subviridi C. B: 186 Moris: III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elle- 
borum album Matth: 755. Hwit Museort, Prustroot Budb: 40. 

B. Scoria. 

m. ATRIPLEX erecta, foliis triangulares, pallide-virens. 
Atriplex hortensis alba s. pallide-virens C. B: 119. Toum: 505. 

. . . rufescens. Atriplex hortensis rubra C. B: Toum: 

Tragardszmolla hwit och rod Budb: 14. 

480. PARIETARIA perennis, foliis acuminatis. Parietaria offi- 
cmarum & Dioscoridis C. B: 121. Toum: 509. Parietaria Bod: 102 
Tabern: II. 253. Dag ock Natt Budb: Hort. p. 86. S. Pers tot. 

Ex fide Bontederce hue refertur. 

§. DIOECIA. 

Exemp: Fraxinus, Ornus. Class. XXIII. CRYPTOGAMIA. 

§. MONOECIA TRIANDRIA. 

481. *EICUS humilis C. B: 457. Toum: 663. Bill: X. pi. g. 
app. 163, i tbi character. Ficus Matth: 221 [211]. Snm Fikontrad. " 

a™ 4 v' ,? - A I ellaua /* L: S P- P 1 - I- 999, II. 1417; Hort. Ups. 286. 
478. V. album L: Sp. pi. I. 1044, II. 1479; saknas i Hort. Ups. 479. A 
hortensis L: Sp. pi. I. 1053, II. 1493; Hort. Ups. 303. 1. 480. P. officinalis 

i ! t P '^L t!° 52 ' IL 1492; Hort U P S - 302 - ^1-482. F. Carica L: Sp. 
pi. I. 1059, II. 1513; Hort. Ups. 305. ' 358 CAROLI LINNJ3I ADONIS UPLANDICUS. 482. *FICUS communis C. B: 457. Pious J. B: I. [A.] 128. 
Stora fikontrad. 

§. DORSIFER-SE Raj: 

Exemp: Osmunda, Ophioglossum, Filix, Polypodium, Dryopteris, 
Hemionitis, Phyllitis, Lonchitis, Adianthum, Trichomanes, 
Muraria (Eqvisetum). 

§. MITSCI Bill: 

Exemp: Lyoopodium, Fontinalis, Sphagnum, Jungermannia, Hyp- 
nura, Bryura, Mnium, Polytrichum, Lichen, Conferva. 

g. FUNGI Bill: 

Exemp: Byssus, Clavaria, Merulius, Boletus, Amanita, Peziza, Coni- 
plea, Agaricus. Seqvuntur plantse nonnullse, qvarum flores examini autoptico 
proprio subjicere etiamnum milii non fuit occasio. 

APPENDIX. 

483. *RIPHES foliis glabris, petiolis spinosis. Chamajriphes 
tricarpos, spinosa, folio flabellifbrmi Pont: Anth. [lib. II. cap. XX. 
tab. VIII]. Chamseripbes Bod: 820 [ed. 1616]. Palma minor C. B: 
506. Palma bumilis dactylifera, radice repente, sobolifera, folio fla- 
belliformi, petiolo spinoso Boerh: II. 169. Litet Palmtrad. 

In Horto Ulricksdahl. 

484. ANANAS aculeatus, fructu ovato, came albida Town: 653. 
Carduus brasilianus, foliis Aloes C. B: 384. Kapa-Tliakka [Kapa- 
tsjakka H. Mai. Tom. 11. f. 1. [& 2. pag. 1—6]. Ananas Acostse 
J. B: III [A. p.] 95. Ananas Cornel: II rar. Tom. I. p. 109. f. 57. 

In Horto Ulriksdabl floruit mense Majo 1729 et fructum matu- 
ravit Octobri, curante Hortulano curioso nomine Wolmero. 

485. MELOCACTUS americana, minor Boerh: find. alt. pars 
2:da pag.] 83. Melocactus minor & lactescens. Bupp: alt. 41. Melo- 

483. Chameerops humilis L: Sp. pi. I. 1187, II. 1657; saknas i Hort. 
Ups. 484. Bromelia Ananas L: Sp. pi. I. 285, II. 408; Hort. Ups. 73. 1. 
485.? Cactus mammillaris L: Sp. pi. 1.466, II. 666; Hort. Ups. 119. 1. CAROLI LINN^EI ADONIS UPLANDICUS. 359 

carditis mammillaris, minimus, sessilis, uberior, spinulis imbecillioribus 
donatus Moris: II [III p.] 171. 

Hse tres plantre, nostris in oris rarissimas, cum Cereo, Aizoo, 
Crassa etc. conspiciuntur in Horto instructissimo Ulriksdalil. 

486. * PUNIC A, qvge Malum Granatum fert Tourn- 636. Malus 
punica sativa G. B: 438. Granat aplen Budb: 72. 

_ 487. *PALIUEUS Bod: 756 [ed. 1616]. Tourn: 616. Ehamnus 
folio subrotundo, fructu compresso G. B: 477. Ehamnus s. Paliurus 
folio Jujubino J. B: I. [B.] 35. Christi Tornerijs Budb: 84. 

In Horto Biperiano. 

488. * JUG-LANS foliis pennatis, integris. Juglans Fucks: 379. 
Nux juglans s. regia vulgaris C. B: 417. Tourn: 581. Nux juglans. 
Matth: 202. Wallnottra Budb: 80. (ad Monoeciam). 

489. EAGUS flosculis masculinis in (capitula cylindracea di- 
gestis) cylindra. Castanea sativa C. B: 418. Tourn: 584. Kastanie 
tra. Castanietra Budb: 26 (ad Monoeciam). 

490. *FAGUS floribus masculinis in (capitula globosa collectis) 
globulos digestis. Fagus Bod: 832 [ed. 1616]. C. B: 419. Tourn: 584. 
Matth: 160. Book Budb: 42 (ad Mon.). 

In Smolandia et Scania vastissimas constituit sylvas, heic tan- 
tum in hortis conspicitur. 

491. *CAEPINUS Matth: 122. Bod: 829 [ed. 1583]. Tourn: 583 
[582]. Ostiya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B: 427. 
Aceris cognata, foliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedenti- 
bus; vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis oppositis, 
plurimis, [pluribus], confertis Bluk: Aim. 7. Hagbook. Afwenbook. 
(Monoec.) 

492. *OLEA sativa C. B: 472. Matth: 157. Olietra, Oliotrft 
Budb: 82. 

493. :i: ELJ5AGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivai- 
formi, subdulci Tourn: Coroll: 53. Eleagnus [Eleagnos] Gamer: Ep. 
[pag.] 106. fig. Olea sylvestris, folio molli, incano C. B: 472. Skogz 
Oliotra Budb: 82. 486. Punica Granatum L: Sp. pi. I. 472, II. 676; Hort. Ups. 122. 
487. Ehamnus Paliurus L: Sp. pi. I. 194,41. 281; Hort. Ups. 46. 4S8. J. 
regia L: Sp. pi. I. 997, II. 1415; Hort Ups. 286. 489. P. Castanea ^ L: 
Sp. pi. I. 997, II. 1416; Hort. Ups. 287. 490. P. svlvatica L: Sp. pi. I. 
998, II. 1416; saknas i Hort. Ups. 491. C. Betulus L: Sp. pi. I. 998, II. 
1416; saknas i Hort. Ups. 492. O. europsea L: Sp. pi. I. 8, II. 11; saknas 
i Hort. Ups. 493. E. angustifolia L: Sp. pi. I. 121, II. 176; Hort. Ups. 31. 360 CAROLI UNNjEI ADONIS UPLANDICU5. 494. *CUPRESSUS ramos extra se spargens, qvee mas Plinii 
Town: 587. Cupressus Matth: [103]. 

495. * CUPRESSUS meta in fastigium convoluta, qvee foemina 
Plinii Toum: 587. Cupressus Bod: [ed. 1616 p.] 856. Cypras, Cy- 
pres Budb: 36. 

496. *CEDRUS folio Cupressi, major, fructu flavescente C. B: 
487. Town: 588. Oxycedrus lycia Bod: [ed. 1616 p.] 853. Cedertra, 

497. * THUYA Theophrasti C. B: 488. Town: 587. Arbor vitas 
s. Paradisiaca vulgo dicta, [odorata,] ad Sabinam aecedens. J. B: I, 
[B.] 286. Liffzens tra Rudb: 12. 

498. DRYMOPOGON Rivini Bupp: alt. 99. Barba oaprae, flori- 
bus oblongis C. B: 163. Town: 265. Drymopogon primum Tdbern: 
I. 458. Barba capri Fuchs: 181. 

499. ANEMONOIDES nemorosa, trifolia Vaill: 12. Ranunculus 
nemorosus, trifolius Town: hist. [t. I. p.] 285. Anemone trifolia, flore 
albo J. B: III. [B.] p. 412. 

S. D. G. >8. 494—495. C. sempervirens L: Sp. pi. I. 1002, II. 1422; Hort. Ups. 288 

496. Jimiperus phoenicea L: Sp. pi. I. 1040, II. 1471; saknas i Hort. Ups. 

497. Thuja occideutalis L: Sp. pi. I. 1002, II. 1421; Hort. Ups. 289. 1. 

498. Spirrea Aruncus L: Sp. pi. I. 490, II. 702; saknas i Hort. Ups. 

499. Anemone trifolia L: Sp, pr. I. 540, II. 762; Hort, Ups. 155. 1 i sep mz 

. q Mf\\t 1Q9^ 

V WJV lvJ4.U 

\l MAR 1925 
- B NOV 1925 
20 JUW li27 - - \_. --■ x Regler for hemlan ur 
Kalmar Stads Bibliotek. 
JS- 

1. A/antagare skall vara bosatt in- 
om Kalmar stad ooh om sa, fordras, 
lamna godkand borgen for hemlan. 
For barn under 15 ar fordras fb'ral- 
drars eller malsmans skriftliga med- 
givande. 

2. Samtidigt fa hogst tre booker 
hemlanas, darav tva skonlitterara. 

De senare aterlamnas inom tva 

veckor, ovriga inom fyra veokor. 

Fornyelse av Ian far ske en 

gang mot uppvisande av lan- 

tagen bok. 

3. Aterstallas ej lanade boo- 
ker inom foreskriven tid, er- 
lagges i boter 5 ore pr band 
och dag. 

4. Bockerna skola behandlas 
aktsamt. Anteokningar, un- 
derstrykningar ooh vikningar 

betraktas som skada ooh ersat- 
tas efter bibliotekariens varde- 
ring. 

5. Bortkommen eller i defekt 
skiok aterstalld bok ersattes med 

fulla vardet. 

6. Vagran atfc erlagga boter ooh 
skadeersattning medfor forlust av la- 
neratt. 

7. Bockerna fa ej av lantagare ut- 
lanas till annan person. 

8. Ombyte av lantagares bostad 
skall genast anmalas. 

9. Vid fall av smittosam sjukdom 
i lantagares hem, skola bockerna o- 
medelbart aterstallas, ooh anmalan 
om sjukdomsfallet gb'ras. Awidabergs Sniokerifubrlks Kortsystem. XE.BOUROHARDTdSOS 
•B0K8INDERI- 

STOCKHOLM 1 -..ggfcWreSS"--' '>:&2&J:ttTT* 


i itt ^ ii T j r^? ii C;r r,i ^V Wt«^SfrMii^^